Кыргыз Республикасынын Президентине караштууМамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияИш кагаздарын мамлекеттик тилдежүргүзүү...
Өздүк иш кагаздары жарандар тарабынандаярдалат. Мындай иш кагаздары жарандарменен жарандардын же жарандар мененмекемелерди...
Уюштуруу-тескеме иш кагаздарына өкмөт, мамлекеттарабынан кабыл алынган расмий иш кагаздары кирет.Аларга токтом, жарлык, бу...
 Ички иш кагаздары -белгилүү бир уюмдуничинде, анынмүчөлөрүнүн ортосундаже жеке адамдар мененошол уюмдун ичиндегана пайда...
Иш кагаздарын түзүлүшүнө жана мазмунуна карапжөнөкөй жана татаал деп бөлүүгө болот. Жөнөкөй иш кагаздары текстте зарыл бо...
Иш кагаздары маалыматтык жана эрк билдирүүчүиш кагаздары болуп да бөлүнөт. Маалыматтык ишкагаздарына маалым кат, тил кат, ...
Иш кагаздарында колдонулган сөз каражаттарына карай ишкагаздарын эркин регламенттелген, атайын регламенттелген,жарым жарты...
Иш кагаздарынын маалым даректери:1.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби;2.Уюмдун эмблемасы;3.Уюмдун алган сыйлыгынын с...
10. Иш кагаздын түрүнүн аты;11. Дата (жыл, күн, ай);12. Катар номери (индекси);13. Иш кагаздын келип түшкөн датасына жана ...
23. Колу;24. Макулдашуу грифи;25. Макулдук белги (виза);26. Мөөр;27. Көчүрмөнүн күбөлөндүрүлгөнү тууралуу белги;28. Аткару...
Иш кагаздарынын бланкыКызмат иш кагаздары А4 (210х297) менен А5 (148х210)форматында басмаканада басылып чыгарылган жана МА...
Иш кагаздарынын аталышы жана жазылышыИш кагаздарынын аталышы анын темасы болуп саналат. Ишкагаздарынын аталышы баш тамгала...
Иш кагаздарын жөнөтүүИш кагаздарын даректерге жөнөтүүдө төмөнкүучурлар эске алынууга тийиш.1. Мисалы:КыргызРеспубликасынын...
2. Иш кагазы мекеменин жетекчисине багышталса, мекеменин,уюмдун аталышы алуучунун кызмат курамына кирет:3. Бир тектүү уюмд...
Иш кагазын жарандарга жөнөтүүдө биринчи почтадареги, андан кийин алуучунун аты-жөнү көрсөтүлөт.Мисалы:720041, Бишкек шаары...
Иш кагазын күбөлөндүрүүИш кагаздарынын кээ бир түрлөрү өзгөчөлүгүнөкарата уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.Мамлекеттик де...
Колу” маалым дареги жетекчинин аткарганкызматынан, жетекчинин колунан жана аты-жөнүнөнтурат. Алар бир сызыкта жайгашат. Ба...
Мекеменин бланктарына жазылган иш кагаздарында жетекчининаткарган кызматынын аталышы менен мекеменин аталышы биргекөрсөтүл...
Иш кагазына кызмат абалы бирдей даражадагы адамдар,жетекчилер кол коюшса, алар бир сызыкта удаа жайгаштырылат.Документке к...
Эгерде мекеменин жетекчиси жок учурда “колу”маалым дарегинде башка кызмат аталыш менен жеорун басар же милдетин аткаруучун...
Иш кагазын макулдашуу* саркер (аскер.) - командир** зардал (аскер.) - начальникИш кагазынын мазмуну менен макул болбогон, ...
Тышкы макулдашуу грифи, макулдашуу барагы менен жол-жоболоштурулат. Макулдашуу грифи “МАКУЛДАШЫЛДЫ”сөзүнөн, макулдук берге...
Ар бир тарап үчүн экиден нуска даярдалат жанаалардын ар бири бирдей укуктук күчкө ээ болот.Ошондой эле макулдашуу барагы т...
Иш кагазын бекитүүИш кагаздарынын айрым түрлөрү бекитүүнү талап кылат жана ал ишкагазы бекитилгенден кийин гана укуктук кү...
Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 1995-жылдын25-августундагы №370токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасынын башкаруу иши...
БЕКИТИЛГЕН сөзү менен байламтасы менен бирге берилетурган болсо, кичине арип менен жазылат деп жогрудакөрсөтүлгөн китепте ...
Калган учурда БЕКИТИЛДИ, БЕКИТЕМИНгрифтери баш тамгалар менен төмөнкүдөй жазылат.Мисалы:БЕКИТИЛДИКыргыз РеспубликасынынӨзг...
Эгерде документ белгилүү кызмат адамы (мекеменин жетекчиси,анын орун басары) тарабынан бекитиле турган болсо, бекитүүгрифи...
Иш кагазындагы белгилерКириш каттоо номери маалым дареги иш кагазымекемеге келгенде жогорудагы индекстекөрсөтүлгөндөй коюл...
Чыгыш каттоо номери да келген иш кагаздарынынкириш каттоо номеринин шарттуу белгилерине окшошкоюлат. Мисалы 03-4/814 25.10...
Тиркеме бар экендиги жөнүндө белги.Кызматтык иш кагаздарынын айрым түрлөрүтиркемелер менен берилет. Мисалы:Эгерде тиркеме ...
Документтин аткарылгандыгы жана көктөмөгөжөнөтүлгөндүгү жөнүндөгү белгиДокументтин “аткарылгандыгы жөнүндө белги” маалымда...
Мында Тагаев - документти аткарган адамдынфамилиясы, 36 84 42 анын телефон номери.Зарыл учурда жана жашыруун документтерде...
Иш кагазын аткаргандыгы жана аны көктөмөгөжөнөткөндүгү жөнүндөгү белги, маселе чечилер жанадокументти жөнөтөр замат коюлат...
Көзөмөл жөнүндө белгиМындай маалым дарек аткарууну талап кылган жана көзөмөлгөалына турган иш кагаздарына коюлат. Көзөмөл ...
Барактарга номер коюуИш кагаздарына номер коюлат. Документ бирбарактан турса, ага номер коюлбайт. Бир нечебарактан турган ...
Иш кагаздарынын көчүрмөлөрүндаярдооИш кагазын күбөлөндүргөндө “колу” маалымдарегинен мурда “анык” деп жазылат жана көчүрмө...
Өздүк иш кагаздары
Арыз(Заявление)Өтүнүч арызыКыргыз РеспубликасынынПрезидентинин аппаратынынжетекчиси Э.С. КаптагаевгеКыргыз Республикасынын...
Кыргыз РеспубликасынынМамлекеттикинтеллектуалдык менчик кызматынындиректору А. КалмаматовгоКыргыз Республикасынын Мамлекет...
Жарандар кызматтан эмгек тартиби боюнча же кезексизөргүүгө чыкканда жазылат:Кыргыз РеспубликасынынПрезидетине караштууМамл...
Эмгек өргүүсүнөн кайтуу арызыКызматкерлер эмгек өргүүсүнөн кайра кызматка киришүү үчүнжазылуучу иш кагазы.Кыргыз-РоссияСла...
Жумушка кирүү арызыЖарандар кызматка же жумушка кирүүдө мекеменинжетекчисинин атына жазылат.КыргызРеспубликасынынПрезидент...
Топтук арызЖогорку органдарга, жергиликтүү бийликке, айылдык ке ешке, айылӊөкмөтүнө айрым учурда көпчүлүктүн атынан суроо,...
Которулуу арызы.Кызматкерлер кызматтык абалынан өзгөрүүгө дуушар болгондо,мекемеден башка мекемеге которулганда ж.б. себеп...
Доо арызыКыргыз Республикасынын ЖогоркуСотунаДоочу: Бишкек шаарынын Жибек Жолукөчөсүнүн №15 үйүнүн тургунуМамакеева Замира...
Кошумча эмгек акысын алуу арызы.Доо арызын айрым жеке адамдар да жазат. Алкөбүнчө эл сотторуна берилет. Жекекишилердин ары...
Эсептешүү арызыКыргыз мамлекеттик улуттукилимдерАкадемиясынынТил илими институтунундиректору, академик А.А.АкматалиевгеБиш...
ЖАРЫЯЖарыя!Кыргыз РеспубликасынынЮстиция министрлигиРеферент- котормочу адистикке бошоп калган орунду ээлөө үчүн сынакжары...
Акыркы мезгилде жарыянынкалыптанган формасы өзгөртүлүп,өзгөчө формадагы жарыялар басма сөзбеттеринде жарык көрө баштады.
Жарыя!Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борб...
Кызматка конкурстук негизде кабыл алуунун шарттары да жарыялардаберилет:Билдирүү да жарыянын бир түрү катарына эсептелип, ...
КУЛАКТАНДЫРУУ(Объявление)Белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүналдыда боло турган иш-чараларга–чогулуш,жолугушуу ж.б. мен...
Кулактандыруу!«Курманжан датканын 200 жылдыгына» байланыштуу 2011-жылдын 12-ноябрында саат 9.00дө Т.Сатылганов атындагы ма...
Кулактандыруу!Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тилбоюнча улутттук комиссиянын алдындагы «Терминком...
ТИЛ КАТ(Расписка)ТИЛ КАТМен, Бекташов Талантбек Изатиллаевич (Бишкек шаарынын “Тунгуч-2” кичи районунун №68 үйүнүн №70 бат...
Түшүнүк кат(Объяснительная записка)Ички түшүнүк каттын үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:Бишкек шаардыкСаламаттыкты сактоодепартам...
Тышкы түшүнүк каттын үлгүсү төмөнкүдөй болот:Кыргыз-Түрк «Манас» Kyrgiz-Turk «Manas»университети universiЕ-mail: manasuniv...
ӨМҮР БАЯН(Автобиография)Биринчи жак менен жазылган өмүр баяндын үлгүсү:Өмүр баянМен, Токобаев Болот Темирбекович1975-жылды...
Бүгүнкү күндө, жумушка кабыл алуудатаржымал (резюме) актуалдуу болууда.Таржымал өмүр баянга окшош келип,кыска жазылат. Нег...
ЧАКЫРУУ(Приглашение)Өткөрүлүүчү маараке–тойлорго, түрдүү жыйындарга, илимий жанапрактикалык конференцияларга, симпозиумдар...
Расмий иш чараларга даярдалган чакыруунун текстинин түзүлүшү биртоп татаал болот. Мындай чакыруулар мамлекеттик жана коомд...
Уюштуруу-тескеме иш кагаздары
АКТYлгү: Материалдык баалуулуктарды өткөрүп берүү жөнүндө актАКТ1-июнь, 2011-жыл Бишкек шаарыКыргыз Республикасынын Мамлек...
БекитеминКыргыз РеспубликасынынПрезидентинин Аппаратжетекчисинин орун басары________ С. Н. Байназаров“_____”__________ 201...
Баяндама кат(докладная записка)Эгерде баяндама кат ички иш кагазы болсо, иш-чараны аткаруу демилгесимекеме кызматкери болг...
Ал эми төмөнкү БАЯНДАМА КАТ тышкы иш кагазы болгондуктан темакоюу зарыл.Кыргызстан-РоссияСлавянуниверситетининректору,акад...
Жогоруда келтирилген баяндама каттардынүлгүсү арызга окшош жазылган. Баяндамакаттын дагы бир түрүнүн аткарылууөзгөчөлүгү б...
Кыргыз Мамлекеттик улуттукуниверситетинин тарых факультетидекан А.К.КулматовгоБАЯНДАМА КАТ01.02.2012-ж.Сырттан окуу бөлүмү...
БИЛДИРМЕ(Рапорт)Пландын, берилген ар кандай тапшырманынаткарылгандыгы, эмгек өргүүсүнүн, чет өлкөгөжасалган саякаттын аякт...
Билдирменин үлгүсү:Кыргыз РеспубликасынынМамлекеттик интеллектуалдыкМенчик кызматынындиректору А. А. КалмаматовгоКадр жана...
БУЙРУК(Приказ)Буйрук –мамлекеттик башкаруу органдарынынжетекчилеринин жеке бийлигине негизделген укукдокументи. Ал мекемен...
Жалпы ишмердик боюнча буйрукБул буйрукта мекемеде ишти уюштуруу, мекемежана анын бөлүмдөрүнүн ишмердигин тартипкесалуу мас...
Жалпы ишмердик боюнча буйруктардын үлгүлөрүСалтанаттарды жана майрамдарды өткөрүү буйруктары:Кыргыз РеспубликасыЧүй облусу...
Эскертүү: Мекеменин бланкынын маалыматтары мындай кийинки үлгүлөрдө дакөрсөтүлбөйт.КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАДАНИЯТ МИНИСТР...
Өздүк курам боюнча буйрукӨздүк курам боюнча буйрук ишке кабыл алууда жеиштен бошотууда, мекеменин бир бөлүмүнөнэкинчи бөлү...
1. Жумушка кабыл алуу буйругуКыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянын алдынд...
2. Башка ишке которуу буйругуБуйруктун бул түрү кызматкер (же жумушчу) мекеменинбир түзүмүнөн экинчи түзүмүнө которулганда...
Башка ишке которуу буйругунун үлгүсү:«БЕРЕКЕТ ГРАНД» CООДА БОРБОРУБУЙРУК№5321.02 11. Бишкек шаарыКадрлардын өздүк курамы б...
3. Эмгек өргүүсүн берүү буйругуБуйруктун бул түрү мекеме кызматкери же жумушчусукезектиги эмгек өргүүсүнө чыкканда даярдал...
Эмгек өргүүсүн берүү буйругу:“Эл аралык “Манас”ачык акционердик коомуБУЙРУК№46701.12. 2011-ж. Бишкек шаарыКадрлардын өздүк...
4. Кызматтан бошотуу арызыБуйруктун бул түрү мекеме кызматкери(жумушчусу) кызматтан бошогондо жазылат.Кызматтан бошотуу бу...
Кызматтан бошотуу буйругу:Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты№______ 2011- “_____” _____Буйрук№87Назира Таджибае...
5. Кызматкерлерди сыйлоо буйругуКыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттуккомиссияБУЙРУК№...
Буйруктун көчүрмөсүМекемелердин же жарандардын талабы боюнчабуйруктун көчүрмөсү берилет. Көчүрмө компьютердекайра даярдалы...
Жөнөкөй буйруктун көчүрмөсүнүн үлгүсү:«БЕРЕКЕТ ГРАНД» CООДА БОРБОРУБУЙРУКТАН КӨЧҮРМӨ№321.02 11. Бишкек шаарыКадрлардын өзд...
ТЕСКЕМЕТескеме - негизинен мамлекеттикбашкаруунун коллегиялуу органынбашкарган жетекчинин атынан күтпөгөн(ыкчам) маселелер...
Тескеменин үлгүсү:Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигиТ Е С К Е М Е15.06.2011 №10 Бишкек шаарыКыргыз Рес...
ЖАРЛЫК(Указ)КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИНЖАРЛЫГЫКыргыз Республикасынын кызмат адамдарына класстык чендерди берүү жө...
ЖОБО(Положение)Мамлекеттик, жамааттык жана менчикмекемелердин жалпы ишмердигин нормагасалган жана мамлекеттин аракеттегимы...
Кыргыз республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борборунунЖ...
2.3. Борбор өз ишинде укуктук тараптар, мамлекеттик мекеме уюмдар, кызматкерлер, жогорку жана орто билимдүү жарандар менен...
3. Борбордун укуктары-кыргыз тилин, иш кагаздарын үйрөнүү курстарын уюштурууга, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө;-семи...
4.6.Борбордун ишин Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасыдайында...
Жобо бекитилгенден кийин расмий күчүнө кирет.6. Өзгөртүп түзүү жана жоюу6.1.Борбор өзүнүн ишмердүүлүгүн өзгөртүп, кайра тү...
ИШЕНИМ КАТ(Доверенность)Мекеме, ишкана, бирикме же жеке кишининатынан иш жүргүзүү үчүн экинчи бир кишигеишеним билдирилген...
Мөөр Ишеним катКыргызРеспубликасынынӨкмөтүнө караштууМамлекеттикбажы кызматынынКамсыздооборборунун эсепчисиКыдыров КайратР...
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
мамтил рахат
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

мамтил рахат

634 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

мамтил рахат

 1. 1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштууМамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияИш кагаздарын мамлекеттик тилдежүргүзүүБишкек – 2012
 2. 2. Өздүк иш кагаздары жарандар тарабынандаярдалат. Мындай иш кагаздары жарандарменен жарандардын же жарандар мененмекемелердин ортосундагы түрдүү укуктукмамилелерди тейлейт. Ушундан улам өздүкиш кагаздарын – жеке-уюштуруу, жеболбосо расмий эмес иш кагаздары деп дагыбелгиленип жүрөт. Аларга: арыз, түшүнүк кат,тил кат, өмүр баян, анкета, өздүк баракча,кулактандыруу, жарыя жана башкалар кирет.
 3. 3. Уюштуруу-тескеме иш кагаздарына өкмөт, мамлекеттарабынан кабыл алынган расмий иш кагаздары кирет.Аларга токтом, жарлык, буйрук, көрсөтмө, акт,тескеме, пртокол ошондой эле уюштуруу, башкаруумүнөзүндөгү башка иш кагаздары да кирет. Негизинен,иш кагаздарынын ичинен уюштуруу-тескеме ишкагаздары саны, аткарылуу өзгөчөлүгү жана түрлөрүбоюнча жеке-уюштуруу иш кагаздарынан кескинайырмаланат. “Расмий иш кагаздары” деген атоонунөзү да шарттуу болуп саналат. Ошол себептен,“расмий иш кагаздары” деген атоо бул китепте,уюштуруу-тескеме иш кагаздары (организационно-распорядительные документы) деген атоо менен аталат(КРдин №370 токтомуна ылайык).
 4. 4.  Ички иш кагаздары -белгилүү бир уюмдуничинде, анынмүчөлөрүнүн ортосундаже жеке адамдар мененошол уюмдун ичиндегана пайдаланылат.Мындай иш кагаздарга:арыз, түшүнүк кат, тилкат, буйрук, өздүкбаракча, мүнөздөмө,өмүр баян, таржымалж.б. кирет. Тышкы иш кагаздары –уюм жана мекемелерортосунда же алар мененжеке адамдардынортосунда түрдүүмамилелерди тейлөөүчүн колдонулуучу ишкагаздары. Мындай ишкагаздарына ишенимкат, кызмат каттары, ишсапар күбөлүгү,келишим ж.б. кирет.
 5. 5. Иш кагаздарын түзүлүшүнө жана мазмунуна карапжөнөкөй жана татаал деп бөлүүгө болот. Жөнөкөй иш кагаздары текстте зарыл болгон бир ганамаселени камтыйт. Мисалы, көлөмү канча экенинекарабастан, ар кандай өмүр баян бир гана маселени,бир адамдын турмушта басып өткөн жолун баяндайт. Татаал иш кагаздары текстте эки же андан көпмаселени камтыйт. Мисалы, буйрукта аткарылуучуиштер атайын параграфтар менен белгиленет (1§такимдир бирөө жумушка алынса, 2§та кимдир бирөөкызматтан бошотулат). Чогулуш протоколун да татаалиш кагаздар тобуна кошууга болот. Бирок ишкагаздарын мазмунуна карай жөнөкөй жана татаал ишкагаздары деп бөлүү шартуу мүнөзгө ээ. Себеби, кээдебуйрук да, чогулуштун протоколу да бир эле маселеникамтып калышы мүмкүн.
 6. 6. Иш кагаздары маалыматтык жана эрк билдирүүчүиш кагаздары болуп да бөлүнөт. Маалыматтык ишкагаздарына маалым кат, тил кат, түшүнүк кат,мүнөздөмө, таржымал ж.б. кирет. Булардынмазмунунда иш кагазынын ээси тууралуу маалыматберилет. Ал эми эрк билдирүүчү, башкача айтканда,буйрук берилген иш кагаздарына токтом, чечим,көрсөтмө, тескеме, жарлык, жобо, устав ж.б. ишкагаздары кирет. Мында иш кагаздарынынаталыштары айтып тургандай, буйрук берген, тескегениш кагаздары - эрк билдирүүчү иш кагаздары(волюнтативдик) болуп саналат. Кээде айрым ишкагаздары жогорудагы эки маселени тең камтыйт,маселен, протокол.
 7. 7. Иш кагаздарында колдонулган сөз каражаттарына карай ишкагаздарын эркин регламенттелген, атайын регламенттелген,жарым жартылай регламенттелген деп ажыратууга болот. Эркин регламенттелген(түзүлгөн) иш кагаздарынаарыз, тил кат, түшүнүк кат,таржымал, өмүр баян,мүнөздөмө ж.б. кирет.Себеби аларда туюндурулганмазмун, каралган маселебири-биринен айырмаланат,эркин түзүлөт. Атайын регламенттелген ишкагаздарына токтом, мыйзам,кодекстер, жобо, чечим,тескеме, нускама, көрсөтмө,буйрук ж.б. иш кагаздарыкирет. Мындай ишкагаздарында козголгонмаселелер ар кандай болгонуменен, өзүнө тиешелүү,мүнөздүү сөздөр мененжазылат жана түзүлөт.
 8. 8. Иш кагаздарынын маалым даректери:1.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби;2.Уюмдун эмблемасы;3.Уюмдун алган сыйлыгынын сүрөтү;4.Уюмдун жалпы классификатор боюнча коду;5.Башкаруу иш кагазынын жалпы классификатор боюнча коду;6. Министрликтин же ведомствонун аталышы;7. Мекеменин аталышы;8. Түзүмдүк тармактын же бөлүмдүн аталышы;9. Байланыш ишканасынын индекси, почта жана телеграф дареги,телетайп номери, телефакстын коду, телефон номери, банктагыөздүк эсеп;
 9. 9. 10. Иш кагаздын түрүнүн аты;11. Дата (жыл, күн, ай);12. Катар номери (индекси);13. Иш кагаздын келип түшкөн датасына жана индекске шилтеме;14.Түзүлгөн же басылган жайы;15.Иш кагазын пайдаланууга чек койгон гриф (“Кызматтапайдалануу үчүн”, “Жашыруун”, “Өтө жашыруун”);16.Иш кагазын алуучу (адресат);17. Бекитүү грифи;18. Резалюция;19.Тексттин аталышы;20. Көзөмөлдөө жөнүндөгү белги;21.Текст;22. Тиркеменин бар экендиги жөнүндө белги;
 10. 10. 23. Колу;24. Макулдашуу грифи;25. Макулдук белги (виза);26. Мөөр;27. Көчүрмөнүн күбөлөндүрүлгөнү тууралуу белги;28. Аткаруучунун аты-жөнү, телефон номери;29. Иш кагазынынын аткарылгандыгы жана анын иш кагаздаркөктөмөсүнө (делого) жиберилгендиги жөнүндө белги;30. Иш кагазындагы маалыматтардын машинада сакталгандыгыжөнүндө белги;31. Иш кагазынын келип түшкөндүгү жөнүндө белги.
 11. 11. Иш кагаздарынын бланкыКызмат иш кагаздары А4 (210х297) менен А5 (148х210)форматында басмаканада басылып чыгарылган жана МАМСТ9327-60 талаптарына ылайык келген бланктарга даярдалат.Документтердин айрым түрлөрү үчүн А3 (297х420) фоматынколдонууга жол берилет[1].Бланктардын талаалары төмөндөгүдөй: сол жагы – 20-35 мм, оңжагы - 8 мм, үстү жагы кеминде - 10 мм, төмөн жагы кеминде – 8мм.Мекеменин бланкы жок болгон учурда документке ошолмекеменин бурч мөөрү коюлат. Бланк бир түстөгү, негизинен,кара боёк менен жана ак түстөгү кагазга басылат. МАМСТ 6.38-90 стандартында бланктарды басууда сунуш кылынуучубасмаканалык тарифтер көрсөтүлгөн (Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 2002-жылдын 30-сентябрындагы № 665 токтомунунредакциясына ылайык).[1] Кыргыз Республикасында башкарууну документ менен камсыз кылуу (иш кагаздарын жүргүзүү) боюнчаТиптүү нускоо. 1995-жылдын 25-августу, №370 токтом.
 12. 12. Иш кагаздарынын аталышы жана жазылышыИш кагаздарынын аталышы анын темасы болуп саналат. Ишкагаздарынын аталышы баш тамгалар менен жазылат жанаташымалданбайт, аягына чекит коюлбайт. Документтин аталышы онтамгага жетпесе, ортолору боштук менен ажыратылат:Т О К Т О М, А К Т, Ж А Р Л ЫК, К Е Л И Ш И М. Эгерде аталыштарузун болсо, кийинки саптарга бөлүнүп жазылат, бирок ташымалданбайт.Иш кагазынын аталышы менен текст аралыгы тексттин интервалынажараша коюлат. Мисалы: текст бир жарым интервал менен терилсе,документтин аталышы менен тексттин аралыгы үч болот. Ошондой элекээде тексттен кийин тема (аталышы) келе турган болсо, экөөнүн ортосуэки эсеге көбөйтүлөт. Мисалы: текст эки интервал менен жазылса, текстменен теманын аралыгы төрт болууга тийиш. Иш кагаздардынаталыштары, негизинен, кагаздын ортосуна жазылат. Эгерде тексткөлөмдүү болуп бир нече барактан турса, ага номер коюлат. Ишкагаздарынын биринчи бетине номер коюлбайт да, ал биринчи бет депэсептелет. Номер араб цифрасы менен барактын ортосуна жогоркуталаадан 10-15 мм ылдый аралыкта чекитсиз жана сызыкчасыз коюлат.
 13. 13. Иш кагаздарын жөнөтүүИш кагаздарын даректерге жөнөтүүдө төмөнкүучурлар эске алынууга тийиш.1. Мисалы:КыргызРеспубликасынынӨкмөтүнүн алдындагы мамлекеттикархив агенттигиУюштуруучу-методикалыкбөлүмдүн башчысыД.И.Казыевага
 14. 14. 2. Иш кагазы мекеменин жетекчисине багышталса, мекеменин,уюмдун аталышы алуучунун кызмат курамына кирет:3. Бир тектүү уюмдарга, мекемелерге документ жөнөтүүдө алуучужалпыланып көрсөтүлөт. Мисалы:КыргызРеспубликасынын Тышкы иштер министриТышкы иштер министриР.А.КазакбаевгеМинистрликтер менен ведомстволоргоМектептердин директорлоруна
 15. 15. Иш кагазын жарандарга жөнөтүүдө биринчи почтадареги, андан кийин алуучунун аты-жөнү көрсөтүлөт.Мисалы:720041, Бишкек шаары,Чуйков көчөсү, 21А.С. КутмановагаКыргыз тилинде адамдын аты менен атасынын атыкыскартылып фамилиядан мурун жазылат. Ал эмикуттуктоолордо, маарекелерде, чакырууларда каталуучунун аты жана атасынын аты чечмеленипберилет: Мисалы, А.Кутманова эмес, АйнураСагыновна!
 16. 16. Иш кагазын күбөлөндүрүүИш кагаздарынын кээ бир түрлөрү өзгөчөлүгүнөкарата уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.Мамлекеттик деңгээлдеги документтердин (мисалы:жарлык, өкмөттүк токтом, буйрук, тескеме) колкоюлган түп нускасы өздөрүндө сакталат, ал эмиалардын тийиштүү мекемелерге жөнөтүлүүчүкөчүрмөлөрүнө колдун көчүрмөсүсүз эле мөөр басыпжөнөтүү жетиштүү. Мөөр коюлган мындайдокументтер түп нуска катары эсептелет. МисалыКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 23-июнундагы №762-V Токтомун алсак:Төрага мөөр коюлат А.Келдибеков
 17. 17. Колу” маалым дареги жетекчинин аткарганкызматынан, жетекчинин колунан жана аты-жөнүнөнтурат. Алар бир сызыкта жайгашат. Барактын сол “жагына аткарган кызматынын аталышы, ортосунаколу, оң жагына кол коюп жаткан адамдын аты-жөнүберилет. Мисалы:“Түндүк электр” ААКнынбашкы директору (колу) Т. Токтогулов
 18. 18. Мекеменин бланктарына жазылган иш кагаздарында жетекчининаткарган кызматынын аталышы менен мекеменин аталышы биргекөрсөтүлбөйт. Себеби мекеменин аты бланктын өзүндөкөрсөтүлгөн болот. Эгерде иш кагазы актай баракка жазылганболсо, кол койгон жетекчинин кызматынын атына мекеменинтолук аталышы кошулуп көрсөтүлөт. Мисалы:Кыргыз Республикасынын Президентинекараштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянын алдындагыОкуу жана маалымат борборунундиректору (колу) А.Исманкулова
 19. 19. Иш кагазына кызмат абалы бирдей даражадагы адамдар,жетекчилер кол коюшса, алар бир сызыкта удаа жайгаштырылат.Документке кол коюучу жетекчи жок учурда анын ордуна орунбасар же убактылуу милдетин аткаруучу адам кол койсо,кызматтын аталышынын алдына бөлчөк сызыгы коюлат же“үчүн” жандоочу пайдаланылат. Мисалы:Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын коргооминистри Юстиция министри(колу) А.Кудайбердиев (колу) А.Мухамеджанов/ Башкы директор (орун басардын колу) К. ОторбаевБашкы директор үчүн (орун басардын колу) К.Оторбаев
 20. 20. Эгерде мекеменин жетекчиси жок учурда “колу”маалым дарегинде башка кызмат аталыш менен жеорун басар же милдетин аткаруучунун кызмат ордукөрсөтүлсө, анда бөлчөк сызыгы менен “үчүн”жандоочу жазылбастан, орун басардын колу коюлат.Мисалы:Башкы директордунорун басары (колу) К.Иманалиев
 21. 21. Иш кагазын макулдашуу* саркер (аскер.) - командир** зардал (аскер.) - начальникИш кагазынын мазмуну менен макул болбогон, толуктоолор жеэскертүүлөр, сын көз караштар болгон учурда алар өзүнчөбаракка тиркелет да. үлгүсү төмөнкүндөй болот:Штаб саркери* (колу) Н.СултаналиевМакулмунУюштуруу бөлүмдүн зардалы** (колу) Э.Насыров18.02.12.Штаб саркери (колу) Н.СултаналиевМакул эмесминУюштуруу бөлүмдүн зардалы (колу) Э.НасыровЭскертүүлөр тиркелет18.02.12.
 22. 22. Тышкы макулдашуу грифи, макулдашуу барагы менен жол-жоболоштурулат. Макулдашуу грифи “МАКУЛДАШЫЛДЫ”сөзүнөн, макулдук берген адамдын кызмат ордунан, колунан,анын чечмеленишинен (аты-жөнүнөн) жана макулдашылгандатадан турат. Ал “колу” маалым дарегинен кийин бланктын солтарабына жайгаштырылат. Мисалы:Кыргыз РеспубликасынынПатент кызматынынбашкы директору (колу) Н.МаматбаеваМАКУЛДАШЫЛДЫ«Кут дүйнө» акционердик коомунунмаркетинг бөлүмүнүн директору (колу) М.Сейталиев
 23. 23. Ар бир тарап үчүн экиден нуска даярдалат жанаалардын ар бири бирдей укуктук күчкө ээ болот.Ошондой эле макулдашуу барагы тараптардын мөөрүменен ырасталат. Мисалы:“Айыл банк” ачык акционердик коому менен“Акыл” мамлекеттик акционердик коомунунМАКУЛДАШУУ БАРАГЫМАКУЛДАШЫЛДЫ МАКУЛДАШЫЛДЫ“ Айылбанк” ачык “Акыл” мамлекеттикакционердик коомунун акционердик коомунунбашкы директору башкы директору(колу) А.Ашырахманова (колу) Н.Ажиева15.08.05. 15.08.05.мөөр орду мөөр орду
 24. 24. Иш кагазын бекитүүИш кагаздарынын айрым түрлөрү бекитүүнү талап кылат жана ал ишкагазы бекитилгенден кийин гана укуктук күчкө ээ болот.Иш кагазын бекитүү эки түрдүү жол менен бекитилет: 1) токтом, чечим,буйрук менен; 2) БЕКИТИЛДИ, БЕКИТИЛГЕН, БЕКИТЕМИН дегенгрифтин бирин коюу менен[1]. Тескеме иш кагаздары менен бекитүүкачан иш кагаздарына кошумча түшүндүрмөлөр жана эскертүүлөр талапкылынган учурда түзүлөт. Мисалы иш кагазын тескеме документ мененбекитүү зарылдыгы туулса, бекитүү грифи төмөнкүдөй түзүлөт:БЕКИТИЛДИ (БЕКИТИЛГЕН) сөзү, тескеме документтин аталышыатооч жөндөмөсүндө, коюлган дата жана номер коюлат. Алар бланктын оңтарабына жайгаштырылат. Мисалы:[1] Т.Ахматов, Т.Аширбаев. Иш кагаздары, Бишкек, 2001-ж. 34-бет
 25. 25. Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 1995-жылдын25-августундагы №370токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасынын башкаруу ишин документациялыккамсыздоо (иш кагаздар) боюнча ТИПТҮҮ НУСКОО
 26. 26. БЕКИТИЛГЕН сөзү менен байламтасы менен бирге берилетурган болсо, кичине арип менен жазылат деп жогрудакөрсөтүлгөн китепте берилет. Бирок иш кагаздарын бекитүүдөнегизги кызматты БЕКИТИЛГЕН, БЕКИТЕМИН,БЕКИТИЛДИ сөздөрү аткарып жаткандыктан жана аткарганкызматтары бирдей болгондуктан, мында да, “БЕКИТИЛГЕН”деген сөз алдыга чыгарылып жазылууга жол берилет. Мисалы:БЕКИТИЛГЕНКыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 1995-жылдын25-августундагы №370токтому мененКыргыз Республикасынын башкаруу ишин документациялыккамсыздоо (иш кагаздар) боюнча ТИПТҮҮ НУСКОО
 27. 27. Калган учурда БЕКИТИЛДИ, БЕКИТЕМИНгрифтери баш тамгалар менен төмөнкүдөй жазылат.Мисалы:БЕКИТИЛДИКыргыз РеспубликасынынӨзгөчө кырдаалдар министрлигининколлегиясынын токтому21.12.11. № 14 ______________
 28. 28. Эгерде документ белгилүү кызмат адамы (мекеменин жетекчиси,анын орун басары) тарабынан бекитиле турган болсо, бекитүүгрифи төмөнкүдөй элементтерден: БЕКИТЕМИН сөзүнөн, кызматордунан, колунан, аты, фамилиясынан, бекитилген датадан турат.Мисалы:Иш кагаздарын бекитүү грифи тырмакчага алынбастан баштамгалар менен обочолонуп жазылат жана зарылдыгына жарашамекеменин же уюмдун мөөрү коюлушу мүмкүнБЕКИТЕМИНКыргыз РеспубликасынынУлуттук статистикакомитетинин төрагасы(колу) Т.Токоев13.06.08.
 29. 29. Иш кагазындагы белгилерКириш каттоо номери маалым дареги иш кагазымекемеге келгенде жогорудагы индекстекөрсөтүлгөндөй коюлат. Мисалда берилген 7-мекеменин түзүмдүк бөлүмүнүн шарттуу белгиси,025-номенклатура боюнча көктөмөнүн номери, 1107-документтин каттодогу катар саны, 02.03.12.-документмекемеге келип түшкөндө коюла турган дата. Келгениш кагаздарына кириш бурч мөөрү (штамп) басылып,ага кириш каттоо номерлери коюлат, ал бланктын оңтарабынын ылдыйкы бурчуна жайгаштырылган.Эгерде бурч мөөрдү коё турган ачык тилке жок болсо,анда жазылган тексттин үстүнө айырмаланган түсменен бурч мөөр басууга болот.
 30. 30. Чыгыш каттоо номери да келген иш кагаздарынынкириш каттоо номеринин шарттуу белгилерине окшошкоюлат. Мисалы 03-4/814 25.10.10. индекси коюлдудейли. Мында 03-документтии даярдаган түзүмдүкбөлүмдүн индекси, 4-номенклатура боюнчадокументтин көчүрмөсү тиркеле турган көктөмөнүнномери, 814-документтин катар саны. Ал эми25.10.10.-документти сыртка жөнөтүүдө коюлган дата.
 31. 31. Тиркеме бар экендиги жөнүндө белги.Кызматтык иш кагаздарынын айрым түрлөрүтиркемелер менен берилет. Мисалы:Эгерде тиркеме иш кагазында көрсөтүлгөн даректинбаарына жөнөтүлбөсө, анда тиркеме бар экендигитөмөнкүдөй түрдө жазылат. Мисалы:Тиркеме: 5 баракта, 2 нускада биринчи дарекке.КыргызРеспубликасынынЖогорку КеңешининМыйзам чыгаруу жыйынынын2002-жылдын 28-июнундагыЗ №830-II токтомуна тиркеме
 32. 32. Документтин аткарылгандыгы жана көктөмөгөжөнөтүлгөндүгү жөнүндөгү белгиДокументтин “аткарылгандыгы жөнүндө белги” маалымдареги аткаруучунун аты-жөнүнөн жана анын телефонномеринен турат да, ал чыккан иш кагаздарына коюлуучубелги болуп саналат. Иш кагазындагы мындай белгидокументти даярдаган адам менен байланышууга жанакозголуп жаткан маселелени тактоого же түшүндүрмөалууга шарт түзөт. МАМСТ 6.38-90 боюнча мындаймаалым дарек иш кагазынын акыркы барагынын бетжагына же анын арт жагына, ылдыйкы сол бурчка кичинеарип менен жазылат. Мисалы:Аткарган М.ТагаевТел: 36 84 42
 33. 33. Мында Тагаев - документти аткарган адамдынфамилиясы, 36 84 42 анын телефон номери.Зарыл учурда жана жашыруун документтерде,документти терген катчы адамдын индекси, басылганнускаларынын саны, күнү, айы, жылы аткаруучунунаты-жөнүнөн кийин берилши мүмкүн[1]. Мисалы:документ 2012-жылдын 6-мартында 3 нускадаБазаралиева Гүлзат деген катчы тарабынан терилдидейли:Аткарган М.ТагаевТел: 36 84 42БГ 3 06.03.12.[1] Т.Ахматов, Т.Аширбаев. Иш кагаздары, Бишкек, 2001-ж. 37-бетМында БГ – катчынын индекси. Ал Базаралиева Гүлзат,аты менен фамилиясы баш тамгаларынанкыскартылып берилди, 3 - терилген иш кагаздыннускасынын саны, калганы дата (күнү, айы, жылы)коюлду.
 34. 34. Иш кагазын аткаргандыгы жана аны көктөмөгөжөнөткөндүгү жөнүндөгү белги, маселе чечилер жанадокументти жөнөтөр замат коюлат. Ал “Көктөмөгө”сөзүнөн, документ тиркеле турган көктөмөнүнномеринен, документти аткаруу жөнүндө кыскачамаалыматтан, колдон жана датадан (күнү, айы, жылы)турат. Ал документтин сол тарабынан ылдыйкыталаасына коюлат. Мисалы:Көктөмөгө 04-8/110 16.08.09Ф.Иманалиева 17.08.09
 35. 35. Көзөмөл жөнүндө белгиМындай маалым дарек аткарууну талап кылган жана көзөмөлгөалына турган иш кагаздарына коюлат. Көзөмөл белгиси Ктамгасынан же Көзөмөл бурч мөөрүнөн документтин аталышыменен бирдей деңгээлде барактын сол тарабына же атайынбөлүнгөн терезеге коюлат. Терезенин өлчөмү 16х18 мм болот[1].Мисалы:Же:[1] Кыргыз Республикасында башкарууну документ менен камсыз кылуу (иш кагаздарынжүргүзүү) боюнча Типтүү нускоо, 1995-жылдын 25-августу №370 токтомК Апрель элдик революциясына карата эскерүү күнүн уюштурууАпрель элдик революциясына карата эскерүү күнүн уюштурууКөзөмөл
 36. 36. Барактарга номер коюуИш кагаздарына номер коюлат. Документ бирбарактан турса, ага номер коюлбайт. Бир нечебарактан турган документтерге номер арабцифрасы менен эч кандай сызыкчасыз жаначекитсиз коюлат. Ал барактын ортосунанжогорку талаадан 10-15 мм аралыкта оруналат.
 37. 37. Иш кагаздарынын көчүрмөлөрүндаярдооИш кагазын күбөлөндүргөндө “колу” маалымдарегинен мурда “анык” деп жазылат жана көчүрмөнүкүбөлөндүрүп жаткан адамдын кызматынын аты, аты-жөнү, колу жана күбөлөндүрүү датасы коюлат.Мисалы:КөчүрмөЭмгек китепчесиАныкЭмгек инспекциясынын директору (колу) Ч.Жуманова16.08.78
 38. 38. Өздүк иш кагаздары
 39. 39. Арыз(Заявление)Өтүнүч арызыКыргыз РеспубликасынынПрезидентинин аппаратынынжетекчиси Э.С. КаптагаевгеКыргыз РеспубликасынынПрезидентинин АппаратынынСот органдары бөлүмүнүнбашчысы, Бишкек шаарынын«Чыгыш-5» кичи районунун 12-үй44-батиринин жашоочусуК. А. ДүйшеевденАрызМага Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун ишин текшерүү үчүн, иштинзарылдыгына байланыштуу 2011-жылдын 8-октябрынан 19-октябрына чейин ишсапарга чыгууга уруксат этүүңүздү өтүнөм.05.10.2011. (колу) К. А. Дүйшеев
 40. 40. Кыргыз РеспубликасынынМамлекеттикинтеллектуалдык менчик кызматынындиректору А. КалмаматовгоКыргыз Республикасынын Мамлекеттикинтеллектуалдык менчик кызматынынизилдөө бөлүмүнүн серепчиси,Бишкек шаарынын «Жал» кичирайонунун 19-үй, 57-батиринин тургунуШ. К. АйылчиевденАрызМага ден соолугумду чыңдоого байланыштуу 2011-жылдын 1-мартынан 15-мартына чейин кезексиз эмгек өргүү берүүңүздү суранам.Тиркеме: 1. Дарт аныктаманын көчүрмөсү. (1 бет)28.02.12. (колу) Ш. К. АйылчиевЭмгек өргүү арызы.
 41. 41. Жарандар кызматтан эмгек тартиби боюнча же кезексизөргүүгө чыкканда жазылат:Кыргыз РеспубликасынынПрезидетине караштууМамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянынтөрагасы Р.Ч.МомбековгоКотормо, терминология, жарнамажана маалымат бөлүмүнүнбашчысы Аалы МолдокановдонАрыз2011-жылдын 26-июлунан баштап кезектеги эмгек өргүүгө чыгууга уруксатберүүнүздү өтүнөм.25. 07. 2011-ж. (колу) А. Молдоканов
 42. 42. Эмгек өргүүсүнөн кайтуу арызыКызматкерлер эмгек өргүүсүнөн кайра кызматка киришүү үчүнжазылуучу иш кагазы.Кыргыз-РоссияСлавянуниверситетининректору,академик В. И.Нефадьевгекыргыз тиликафедрасынындоценти, Г. А.ВасильковаданАрызМени эмгек өргүүсүнөн кийин 2011- 2012-окуу жылынын
 43. 43. Жумушка кирүү арызыЖарандар кызматка же жумушка кирүүдө мекеменинжетекчисинин атына жазылат.КыргызРеспубликасынынПрезидентинекараштууМамлекеттик тилбоюнчаулуттук комиссиянынтөрагасы Р. М.МомбековгоАламүдүн-1 кичирайонунун№64 үйдүн 7-батирини тургунуБирназароваГүлмирадан
 44. 44. Топтук арызЖогорку органдарга, жергиликтүү бийликке, айылдык ке ешке, айылӊөкмөтүнө айрым учурда көпчүлүктүн атынан суроо, өтүнүч, доо түрүндөарыз жазылат.Бүткүл дүйнөлүк мусулманжаштарыАссамблеясынын президентиМырза Саид БаюмигеЧүй областынын Таш-Дөбөайылындагы кургак учуккакаршы бейтапкананындарылануучуларынанАрызБиздин ооруканада жүзгө жакын бейтаптар кургак учук дарты боюнча дарыланып жатат.Булардын 30га жакыны өспүрүм курактагылар. Оорудан сакаюу үчүн күчтүү дары-дармек жанакубаттуу тамак-аш керектелет. Бирок биздин бейтапканага мамлекет тарабынан жогорудагыталаптарды аткарып, аларды камсыз кылууга ылайык каражат бөлүнгөн жок. Бир күнгөболгону 60 сом бөлүнгөн.Сизди элибиз журтубуздун эртеңки келечегин ойлогон, мекенчил жигити катарытааныйт. Бул көйгөйгө сиздин көмөк көрсөтүүңүзгө ишенебиз.01.06.2011-ж.Дарылануучулар (колдору) Аты, жөнү
 45. 45. Которулуу арызы.Кызматкерлер кызматтык абалынан өзгөрүүгө дуушар болгондо,мекемеден башка мекемеге которулганда ж.б. себептердежазылуучу иш кагазы.Кыргыз Республикасынын Тышкы иштерминистри Р.Казакбаевге Жалпы бөлүмдүнкызматкери Гүлбарчын СулаймановаданАрызУкуктук жогорку билимге ээ болгонума байланыштуу мени укук бөлүмбашчылык кызматына которууңузду сураймын.Тиркелет: Жогорку билим жөнүндөгү дипломдун көчүрмөсү (6 бет)09.11.2011. (колу) Г. Сулайманова
 46. 46. Доо арызыКыргыз Республикасынын ЖогоркуСотунаДоочу: Бишкек шаарынын Жибек Жолукөчөсүнүн №15 үйүнүн тургунуМамакеева Замира ТокторбековнаЖоопкер: Бишкек шаарынын Жибек Жолукөчөсүнүн 17 үйүнүн тургунуСадыбакасова Калыйпа ШаршеновнаДоо арызыМен, Мамакеева Замира Токторбековна 18 жылдан бери Садыбакасова Калыйпа менен коңшужашаймын. 1994-жылдын 30-августунда чыккан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоонунчечиминде көрсөтүлгөн мага тиешелүү жер тилкенин 1 (бир) сотых жер тилкесин К. Садыбакасова кошотосуп алган. Бул боюнча айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссия акт түзгөн.Мага тиешелүү жер тилкени бөлүп берүүнү коңшум Садыбакасова Калыя аткарбай койду.Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунан ушул маселени туура чечип берүүнү суранам.Тиркеме:1. Айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссиянын акты;2. Жер тилкесинин фотосүрөтү.03.03.2012 (колу) З. Мамакеева
 47. 47. Кошумча эмгек акысын алуу арызы.Доо арызын айрым жеке адамдар да жазат. Алкөбүнчө эл сотторуна берилет. Жекекишилердин арызы үй-жай, мал-мүлкүн бөлүү,баласын кайра алуу, алимент, кошумча эмгекакысын өндүрүү, турак-жайдан чыгаруу,карызын талап кылуу ж.б.
 48. 48. Эсептешүү арызыКыргыз мамлекеттик улуттукилимдерАкадемиясынынТил илими институтунундиректору, академик А.А.АкматалиевгеБишкек шаарынын тургунуОктябрь райондук ИИБи тарабынан2003-жылдын 10-октябрында берилгенА678943 номерлүү паспорт ээси,“Принт Модель” чакан ишканасынындиректору Адамаалы кызы ГүлмираданАРЫЗ2011-жылдын 6-сентябрында Сиз менен түзүлгөн келишимгеылайык Тил илими институтуна 50 басма табак китеп чыгарып берүүмилдеттенмесин алуу менен келишим түзүлгөн. Китептер чыгарылды жанаинститутка жеткирилди. Келишимде көрсөтүлгөн кызматка ылайык 110 000 (биржүз он миң) сом өлчөмүндөгү акы төлөп беришиңизди өтүнөм.15.12.2011. (колу) Адамаалы кызы Гүлмира
 49. 49. ЖАРЫЯЖарыя!Кыргыз РеспубликасынынЮстиция министрлигиРеферент- котормочу адистикке бошоп калган орунду ээлөө үчүн сынакжарыялайт.Конкурстун мөөнөтү- 2012-жылдын 15-майына чейин.Конкурска тийиштүү иш кагаздары толук даярдалып, төмөнкү дареккежиберилсин.Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 591-кабат, жалпы бөлүм.
 50. 50. Акыркы мезгилде жарыянынкалыптанган формасы өзгөртүлүп,өзгөчө формадагы жарыялар басма сөзбеттеринде жарык көрө баштады.
 51. 51. Жарыя!Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борбору министрликтердин, ведомстволордун, мамлекеттик мекеме жана акционердик коомдордун (менчигининтүрүнө карабастан ) кызматкерлерине жеке ишкерлерге иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө, жалпы элемамлекеттик тилди үйрөнүүчүлөр үчүн төмөндөгүдөй багыттар боюнча топтук жана жеке курстарын жүргүзөт:Курска жазылуу жана толук маалымат алуу боюнча төмөнкү дарек боюнча кайрылсаңыздар болот.Биздин дарек: Киев көчөсү, 96 Б, 3-кабат, 319-бөлмөТел.: (0312) 90 01 84, (0559) 600 676Кыргыз Республикасынын Президентинекараштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттуккомиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борборуКурстардын аталышы Максаты Мөөнөтү ЖыйынтыгыБаштоочу топ Башка улуттардынөкүлдөрүнмамлекеттик тилдесүйлөөгө, жазабилүүгө үйрөтүү72 саат 3 (үч) айКаалоочуларга 144саатОкуу-маалыматборборунунтастыктамасыыйгарылатУлантуучу топ Мамлекеттик тилдесабаттуужазабилүүгө, эркинсүйлөөгө үйрөтүү72 саат 3 (үч) айКаалоочуларга 144саатОкуу-маалыматборборунунтастыктамасыыйгарылатИш кагаздарынмамлекеттик тилдежүргүзүүИш кагаздарынынбаардык түрлөрүнмамлекеттик тилдежүргүзүүгө үйрөтүү48 саат 2 (эки) ай Окуу-маалыматборборунунтастыктамасыыйгарылат
 52. 52. Кызматка конкурстук негизде кабыл алуунун шарттары да жарыялардаберилет:Билдирүү да жарыянын бир түрү катарына эсептелип, анын жалпыокшоштуктары бар.Жарыя!«Фабула» коомдук-саясий гезитиКорректорлук кызматынын бошоп калган ордун ээлөө үчүн конкурс жарыялайт.Конкурстун мөөнөтү 2012-жылдын 16-мартына чейин. Конкурска тийиштүүдокументтер толук даярдалып, төмөнкү дарекке жиберилсин: Бишкек шаары, ШабданБаатыр көчөсү №4 Б, 3-кабат кадрлар бөлүмү«Фабула» коомдук-саясий гезити.Жаш төкмө акындардын эсине!«Айтыш» коомунун алдындагы «Төкмөлүк өнөр» ийриминин кезектеги сабагы16-март күнү саат 14.00 дө башкы имаратта өткөрүлөт.
 53. 53. КУЛАКТАНДЫРУУ(Объявление)Белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүналдыда боло турган иш-чараларга–чогулуш,жолугушуу ж.б. менен кабардар кылуу үчүнколдонулган жазуу же оозеки түрүндөгүбилдирүү – кулактандыруу.
 54. 54. Кулактандыруу!«Курманжан датканын 200 жылдыгына» байланыштуу 2011-жылдын 12-ноябрында саат 9.00дө Т.Сатылганов атындагы мамлекеттикфилармониясынын чоң жыйын жайында «Курманжан датка-тарыхыйинсан» аттуу Эл аралык конференция өткөрүлөт.Каттоо саат 9.00дө башталат.Уюштуруучулар: Курманжан датка фондунун жетекчилиги
 55. 55. Кулактандыруу!Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тилбоюнча улутттук комиссиянын алдындагы «Терминком» мүчөлөрүнүнэсине!«Терминком» мүчөлөрүнүн кезектеги жыйыны 2012-жылдын 21-февралында саат 13.00 дө Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин кичижыйын жайында өткөрүлөт.20.01.2012-ж.Уюштуруу тобу
 56. 56. ТИЛ КАТ(Расписка)ТИЛ КАТМен, Бекташов Талантбек Изатиллаевич (Бишкек шаарынын “Тунгуч-2” кичи районунун №68 үйүнүн №70 батиринин тургуну, Паспорт №258 07,берилген күнү 20.06.2009, берген орган ИИМ 50-37)Бул тил кат Алиев Нурлан Азатовичке (Бишкек шаарынын “Чыгыш-5”кичи районунун №45 үйүнүн 67–батиринин тургуну. Паспорт №270897 берилгенкүнү 20.07. 2008-ж. Берген орган ИИМ 50-55) берилет.2011-жылдын 20-майында И. А. Алиев мага 20 000 сом (жыйырма миӊсом) өлчөмүндө карызга акчалай каражат берди. Мен бул карызды 2011-жылдын20-июнунда кайра кайтарып берүүгө милдеттенем.Ушул тил кат өз колум менен жазылды.2011-ж. 20-май. Бекташов Т.И.
 57. 57. Түшүнүк кат(Объяснительная записка)Ички түшүнүк каттын үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:Бишкек шаардыкСаламаттыкты сактоодепартаментинин унаа базасынынмүдүрү Н.С. СооронкуловгоЖол коопсузду боюнча башкы кыбачыИсманкулов Эмил ТөлөбековичтенТүшүнүк кат2012-жылдын 1-мартында саат 9.00.дө Административдик жыйынга келбейкалганымдын себеби, ошол убакта Бишкек шаарындагы Чүй, Калык Акиевкөчөлөрүнүн кесилишинде «Тайота Хайс» тез жардам авто унаасы менен«Мерседес» үлгүсүндөгү жеңил авто унаасы жол кыймылынын эрежесинсактабагандыктан кагылышууга учурап, МАИ кызматкерлери менен бирдиктеишти аныктоого катыштым.01.03.2012. (колу) Э. Исманкулов
 58. 58. Тышкы түшүнүк каттын үлгүсү төмөнкүдөй болот:Кыргыз-Түрк «Манас» Kyrgiz-Turk «Manas»университети universiЕ-mail: manasuniver@ mail.ru12.12.2012.№7 Кыргыз РеспубликасынынТышкы иштер министриР. КазакбаевгеСиздердин сунуштамаңыздар боюнча Түркиянын Стамбул шаарында өтө турганЭл аралык Симпозиумга каржылоо маселесине байланыштууокутуучуларыбыздын делегациясынын катышуу мүмүкүнчүлүгү болбойтургандыгын билдиребиз.
 59. 59. ӨМҮР БАЯН(Автобиография)Биринчи жак менен жазылган өмүр баяндын үлгүсү:Өмүр баянМен, Токобаев Болот Темирбекович1975-жылдын 9-ноябрында Бишкекшаарында туулганмын. Атам- Усупбаев Темирбек, апам –Токсобаева Бактыгүл.1992-жылы Бишкек шаарындагы №6 орто мектепти бүтүп, Кыргызмамлекеттик улуттук университетинин экономика факультетине өттүм.1996-жылы университетти аяктап, 1996-жылдан баштап 1997-жылга чейинФранцияда окудум. 1997-жылы Өнөр–жай жана соода министрлигинежетектөөчү адис болуп ишке кирдим. 1999-жылы АКБ «Кыргызстан» банкынаишке кирдим. 2005-жылы КР Өкмөтүнүн Аппаратында Уюштуруу бөлүмүндөинспектор кызматын аркаладым. Ушул эле жылы КР Премьер –министрининжардамчысы болуп иштеп келдим. 2007-жылдан 2009-жылга чейин Экономикаөнүктүрүү министрлигинде иштедим. 2010-жылдан бери КР ПрезидентининАппаратында эмгектенүүдөмүн.Yй бүлөлүк абалым: жубайым –ГүлзатСаламаттыкты сактоо министрлигинде юрист болуп иштейт. Эки балалуумун.Бир уул, бир кыз.16-июнь, 2011-жыл (колу) Б.Т.Токобаев
 60. 60. Бүгүнкү күндө, жумушка кабыл алуудатаржымал (резюме) актуалдуу болууда.Таржымал өмүр баянга окшош келип,кыска жазылат. Негизинен туулган жыл,окуу аяктаган жыл, алган наамдары,көнүккөндүктөрү, эмгек стажы, иш алыпбаруу жөндөмдүүлүгү менен билимиайы,жылы, күнү менен так жана айкынберилет.
 61. 61. ЧАКЫРУУ(Приглашение)Өткөрүлүүчү маараке–тойлорго, түрдүү жыйындарга, илимий жанапрактикалык конференцияларга, симпозиумдарга чакыруу үчүнжазылган кабарлоо – чакыруу.ЧакырууУрматтуу Камил Төлөбекович!Сизди үй-бүлөңүз менен балабыз Ринатты сүннөткө отургузуугабайланыштуу тоюбузга келип, бата берип кетишинизди өтүнөбүз.Той 2012 –жылдын 24-майында саат 14:00 дө «Дасмия» ресторанынынтой өткөрүү жайында болот.Сизди урматоо менен Нурсейиттин үй-бүлөөсү.
 62. 62. Расмий иш чараларга даярдалган чакыруунун текстинин түзүлүшү биртоп татаал болот. Мындай чакыруулар мамлекеттик жана коомдукмекемелерде даярдалат.Мындай чакырууда адабий тилдин нормага ылайык сөздөр китеп сөздөрүжана сөз тизмектери активдүү пайдаланылат.Чакыруу!Урматтуу Элмирбек Камилович!Сизди Кыргыз Республикасынын мыйзамдык долбоорун толуктообоюнча «Ченемдик укуктук актылар жөнүндө» аттуу жыйынга КыргызРеспубликасынын Юстиция министрлиги чакырат.Жыйын 2012-жылдын 1-февралында саат 9. 30 да КыргызРеспубликасынын Юстиция министрлигинин жыйын жайында (ЖашГвардия көчөсү, 59-үй, 1-кабат, «Манас ордосу» жайында) башталат.Кыргыз РеспубликасынынЮстиция министрлиги
 63. 63. Уюштуруу-тескеме иш кагаздары
 64. 64. АКТYлгү: Материалдык баалуулуктарды өткөрүп берүү жөнүндө актАКТ1-июнь, 2011-жыл Бишкек шаарыКыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынынМатериалдарды даярдоо бөлүмүнүн башчысы М.Ааматов адистери З.Исакова, С.Кубатова, З.Козубаева болуп төмөндөгү актыны түздүк.Мурда З.Исакованын жеке жоопкерчилигиндеги персоналдык компьютерди (1даана) өндүрүштүк кызыкчылыкка байланыштуу, бөлүмдүн ишин өркүндөтүүмаксатында З. Козубаеванын жоопкерчилигине өткөрүп бергендигин күбөлөндүрөбүз.Комиссиянын төрагасы (колу) М.АаматовМүчөлөрү: (колу) З.Исакова(колу) С.Кубатова(колу) З.КозубаеваТиркеме: Спецификациялоо актысы
 65. 65. БекитеминКыргыз РеспубликасынынПрезидентинин Аппаратжетекчисинин орун басары________ С. Н. Байназаров“_____”__________ 2011-ж.Аткарылган иш тууралууАКТКыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияныналдындагы Окуу-маалыматборборунун директору А. Исманкулова жана Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинин Аппарат жетекчиси Эмилбек аламатович Каптагаев менен №8 кызматташуу келишимитүзүлгөн.Келишимде 2011-жылдын 1-октябрынан 30-декабрынан чейин кызматкерлерге мамлекеттик тилдиокутууга:-баштоочу топ үчүн 72 саат;- улантуучу топ үчүн 72 саат;- иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө 48 саат белгиленген.Окуу-маалымат борбору тарабынан көрсөтүлгөн иш милдети аягына чыкты. Кызматкерлерден сынакалынып, жыйынтык чыгарылды.Учурда сынактан өткөн курстун угуучуларына тастыктама тапшырууга берилди.Окуу-маалымат борборунундиректору (колу) А. ИсманкуловаКомиссиянын мүчөлөрү (колу) А.Н. Абдылдаева(колу) А. Т. Аликеева(колу) Ж. А. Рахматова
 66. 66. Баяндама кат(докладная записка)Эгерде баяндама кат ички иш кагазы болсо, иш-чараны аткаруу демилгесимекеме кызматкери болгондуктан, андай баяндама катка тема коюлбайт.Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинекараштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттуккомиссиянын төрагасыР.Ч.МомбековгоОкуу-маалымат борборунундиректоруА.Т. ИсманкуловаданБАЯНДАМА КАТСиздин көрсөтмөңүз боюнча «Эл аралык «Манас» ачык акционердикаэропортунун кызматкерлерин 2012-жылдын 5-мартынан баштап Мамлекеттик тилдиокутууга жетекчилери менен бирге кызматташуу келишимин түздүк. Мамлекеттиктилди үйрөнүүгө аэропорттун бардык кызматкерлери макул экендигин билдиришти.Аэропорттун кызматкерлери Мамлекеттик тилди үйрөнүүгө окуу китептери
 67. 67. Ал эми төмөнкү БАЯНДАМА КАТ тышкы иш кагазы болгондуктан темакоюу зарыл.Кыргызстан-РоссияСлавянуниверситетининректору,академик В.И.Нефадьвгеуниверситеттин Чарбаиштерибоюнча проректоруА. Т.МамасериковдонБАЯНДАМА КАТМедициналык факультеттинжалпы абалы жөнүндөСиздин көрөстмөңүз боюнча 2011-жылдын 17-августунда Медициналыкфакультеттин жалпы абалын текшерип чыктым.
 68. 68. Жогоруда келтирилген баяндама каттардынүлгүсү арызга окшош жазылган. Баяндамакаттын дагы бир түрүнүн аткарылууөзгөчөлүгү бар. Анда тармактык бөлүктөрдүнжайланыш тартиби бир аз башкачараак. Андайбаяндама каттарда мекеме же ишкананын,тармактык бөлүмдүн жана иш кагазынынаталышы, анын жазылган убагы жана тексттинтемасы сол бурчуна, баяндама кат жөнөтүлөтурган жетекчинин кызматы, аты-жөнүбарактын жогорку оңбурчуна жазылат.
 69. 69. Кыргыз Мамлекеттик улуттукуниверситетинин тарых факультетидекан А.К.КулматовгоБАЯНДАМА КАТ01.02.2012-ж.Сырттан окуу бөлүмүнүн4-курсунун студенттерининпедагогикалык практикасынынмөөнөтүн жылдыруу жөнүндө2012-жылдын 19-февралынан башталуучу педагогикалык практика Бишкекшаарында грипп оорусунун эпидемиялык мүнөз алгандыгына байланыштууөтүлбөй тургандыгын билдирем.Педагогикалык практиканы 2-апрелден баштоону сунуш кылам.Бул мөөнөткө Бишкек шаардык билим берүү департаментининжетекчилигинин макулдугу алынды.Бишкек шаардык билим берүү департаментинин макулдук каты (1 бет), 1нуска) тиркелет.Факультеттин деканынсырттан окуу боюнча
 70. 70. БИЛДИРМЕ(Рапорт)Пландын, берилген ар кандай тапшырманынаткарылгандыгы, эмгек өргүүсүнүн, чет өлкөгөжасалган саякаттын аяктагандыгы, иш сапарынынбүткөндүгү, айрым иш чаралардынжыйынтыкталгандыгы ж.б. жөнүндө жогоркуинстанцияларга (уюмга) жиберилген расмий ишкагазы –билдирме болуп саналат.
 71. 71. Билдирменин үлгүсү:Кыргыз РеспубликасынынМамлекеттик интеллектуалдыкМенчик кызматынындиректору А. А. КалмаматовгоКадр жана иш кагаздарбөлүмүнүн башчысыД. КазаковдоБилдирме2011-жылдын 10-май күнү экспериза башкармалыгынын башкы адисиА.А. Иванов эмгек тартибин бузуп, эч себепсиз жумушка келбеди А. А.Иванов боюнча чара көрүү профсоюздун чогулушунда каралмакчы.Кадр жана иш кагаздарбоюнча бөлүмүнүн
 72. 72. БУЙРУК(Приказ)Буйрук –мамлекеттик башкаруу органдарынынжетекчилеринин жеке бийлигине негизделген укукдокументи. Ал мекеменин ишмердигиндеги негизгижана күндөлүк милдеттерди, иш чараларды чечүүмаксатында колдонулат. Буйрук негизги ишаракеттерге жана кардарлардын жеке өзүнөтиешелүү маселелерге байланыштуу жазылат(буйрук берилет). Алар белгилүү тартипте өзүнчөномурланып, айрым көктөмөдө сакталат.
 73. 73. Жалпы ишмердик боюнча буйрукБул буйрукта мекемеде ишти уюштуруу, мекемежана анын бөлүмдөрүнүн ишмердигин тартипкесалуу маселелери каралат, жогорку мекемелерденкелген көрсөтмө иш кагаздар мекемекызматкерлерине жеткирилет, алардынаткарылышы боюнча так чаралар көрсөтүлөт, алиш чаралардын аткарылышына жооптуу адамдардайындалат жана аткаруу мөөнөтү белгиленет.
 74. 74. Жалпы ишмердик боюнча буйруктардын үлгүлөрүСалтанаттарды жана майрамдарды өткөрүү буйруктары:Кыргыз РеспубликасыЧүй облусуЧүй райондук мамлекеттик администрациясыБУЙРУК2012-жылдын 18-февралы №5 Токмок шаары«Нооруз-2012» майрамын майрамдооучурунда тартипти жана коопсуздуктукамсыздоо жнүндө2012-жылдын 21-мартында массалык майрамдоо жана соода өткөрүү учурунда шаардагыкоомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча БУЙРУК КЫЛАМ:1. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы (Абакиров Б.) 21-мартта тартипти жанакоопсуздукту камсыз кылсын.2. МАИ башчысы (Жоошбеков С.) 21-март күнү автоунаалардын кыймылын саат 8 ден саат16 га чейин Ленин көчөсүү боюнча Пионер жана М.Горький көчөлөрүнүн аралыгындатоктотсун.3. Буйрукту аткаруу райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары М.К.Каиповго мидеттендирилсин.Чүй райондук мамлекеттикадминистрация башчысы (колу) А.Кенжетаев
 75. 75. Эскертүү: Мекеменин бланкынын маалыматтары мындай кийинки үлгүлөрдө дакөрсөтүлбөйт.КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАДАНИЯТ МИНИСТРЛИГИБУЙРУК№192012-жылдын 18-февралы Бишкек шаарыКыргыз эл жазуучусу,Кыргыз эл баатырыТ.Касымбековдун 80 жылдык мааракесин өткөрүү жөнүндөҮстүбүздөгү жылдын 15-январь айында республикабыздагы белгилүү инсан,Кыргыз Эл жазуучусу, Кыргыз Эл баатыры Т. Касымбеков көзү тирүүболгондо 80 жашка чыкмак. Улуу залкар жазуучунун мааракесине арналганадабий конференцияны белгилөө максатында БУЙРУК КЫЛАМ:1. Адабий конференция 19-апрелде саат 14.00дө министрликтин коллегиязалында өткөрүлсүн.2. Иш чараны алып баруу милдети А. Иманжановага жүктөлсүн.3. Иш чараны уюштуруу милдети Төлөбек уулу Талантка жүктөлсүн.Министр (колу) И. Жунусов
 76. 76. Өздүк курам боюнча буйрукӨздүк курам боюнча буйрук ишке кабыл алууда жеиштен бошотууда, мекеменин бир бөлүмүнөнэкинчи бөлүмүнө которууда, кызматкердисыйлаганда, өргүүгө чыкканда ж.б. учурлардадаярдалат. Мындай буйруктар уюмдун бөлүмжетекчилеринин сунуштары жана жарандардынөздүк арыздарынын негизинде аткарылат.
 77. 77. 1. Жумушка кабыл алуу буйругуКыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянын алдындагыОкуу-маалымат борбору№______ 2011- “_____” _____БуйрукЖийдебаева Анара Жумакожоевна жөнүндөКыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине ылайыкБУЙРУК КЫЛАМ:1. 2011-жылдын 11-июлунан Кыргыз Республикасынын Президентине караштууМамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын башкы эсепчилик кызматынадайындалсын.2. Ушул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.Төрага (колу) Р. Момбеков
 78. 78. 2. Башка ишке которуу буйругуБуйруктун бул түрү кызматкер (же жумушчу) мекеменинбир түзүмүнөн экинчи түзүмүнө которулганда же кызматорду ошол мекемеде жогорулаганда даярдалат.Башка ишке которуунун демилгечиси мекемежетекчилиги, эмгекчилер жамааты, жогорку органдынкөрсөтмөсү болушу мүмкүн. Бирок буйруктун негизиболуп башка ишке которулган кызматкердин арызы калаберет.
 79. 79. Башка ишке которуу буйругунун үлгүсү:«БЕРЕКЕТ ГРАНД» CООДА БОРБОРУБУЙРУК№5321.02 11. Бишкек шаарыКадрлардын өздүк курамы боюнчаБашка жумушка которуу жөнүндөНасырова Рахат ээлеген кызматынан бошотулуп, 2011-жылдын2-февралынан 15500 (он беш миң беш жүз) сомдук айлык акыменен директордун орун басарлыгына ДАЙЫНДАЛСЫН.Негиз: Р. Т. Насырованын арызы.Башкы директор (колу) З. И.
 80. 80. 3. Эмгек өргүүсүн берүү буйругуБуйруктун бул түрү мекеме кызматкери же жумушчусукезектиги эмгек өргүүсүнө чыкканда даярдалат.Календарлык же окуу жылынын башында түзүлгөнмекеменин же анын түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин өргүүграфиги бул буйрукка негиз болот. Айрым учурда эмгекөргүүсүнө чыгуу үчүн арыз да жазылат.Эмгек эс алуусу бүткөндөн кийин, кызматкер өргүүсүнүнбүткөндүгү жана кайсы күндөн өз кызматына киришкендигижөнүндө билдирме жазышы талап кылынат.
 81. 81. Эмгек өргүүсүн берүү буйругу:“Эл аралык “Манас”ачык акционердик коомуБУЙРУК№46701.12. 2011-ж. Бишкек шаарыКадрлардын өздүк курамы боюнчаЭмгек өргүүсүн берүү жөнүндөКотормо бөлүмүнүн башкы адиси Шаменова Айнура Шаменовнага2011-жылдын 1-июнунан 36 иш күнгө эмгек өргүүсү БЕРИЛСИН.Негиз: 1. Эмгек өргүүсүнүн иш тартиби2. А. Шаменованын арызы.Башкы директор (колу) М. Туркебаев
 82. 82. 4. Кызматтан бошотуу арызыБуйруктун бул түрү мекеме кызматкери(жумушчусу) кызматтан бошогондо жазылат.Кызматтан бошотуу буйругунун негизи – иштенбошонуучу жарандын арызы. Арызда анынээси бошонуу себеби буйрукта белгиленет.
 83. 83. Кызматтан бошотуу буйругу:Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты№______ 2011- “_____” _____Буйрук№87Назира Таджибаева жөнүндө:Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине ылайыкБУЙРУККЫЛАМ:1. 2011-жылдын 11-июлунан Укуктук бөлүмүнүн башкы адиси өз каалоосуменен ээлеген кызматынан бошотулсун.Негизи: Таджибаева НазираКубанычовнанын арызы.2. Акыркы эсептешүүсү берилсин.3. Ушул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамКыргыз РеспубликасынынПрезидентинин Аппарат жетекчиси Э. Каптагаев
 84. 84. 5. Кызматкерлерди сыйлоо буйругуКыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттуккомиссияБУЙРУК№5605.09.2011-ж. Бишкек шаарыОкутуучуларды сыйлоо жөнүндөКыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин өнүгүшүнө кошокон зор салымдары үчүнтөмөнкү окутуучуларды сыйлоого БУЙРУК КЫЛАМ:1. Мажитова Рахат - Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окутуучусу “Ардак грамота”менен;2. Абылкасымова Тамара–Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окутуучусу “Ардакграмота” менен СЫЙЛАНСЫН.Негиз: Кафедра башчысынын көрсөтмөсү.Төрага (колу) Р.Момбеков
 85. 85. Буйруктун көчүрмөсүМекемелердин же жарандардын талабы боюнчабуйруктун көчүрмөсү берилет. Көчүрмө компьютердекайра даярдалып, аны талап кылган тарап үчүн зарылболгон маалымдаректер толук киргизилиши керек.Буйруктун тексти жөнөкөй болсо, анда түп нускатолугу менен көчүрүлүп, ага жетекчи кол койбой эле,ке се кызматкерлерининӊ “Көчүрмө анык” же“Анык” деген визасы менен ырасталат. Көчүрмөнүдаярдоочу колун коюп, кеңсенин төгөрөк мөөрүнбасат.
 86. 86. Жөнөкөй буйруктун көчүрмөсүнүн үлгүсү:«БЕРЕКЕТ ГРАНД» CООДА БОРБОРУБУЙРУКТАН КӨЧҮРМӨ№321.02 11. Бишкек шаарыКадрлардын өздүк курамы боюнчаБашка жумушка которуу жөнүндөНасырова Рахат ээлеген кызматынан бошотулуп, 2011-жылдын 2-февралынан15500 сомдук айлык акы менен директордун орун басарлыгына ДАЙЫНДАЛСЫН.Негиз: Р.Насырованын арызы.Башкы директор (колу) З.И. ОсмоналиевКөчүрмө аныкКатчы (колу) Ф. Бирназарова12.04.2011-ж. Мөөрдүн орду
 87. 87. ТЕСКЕМЕТескеме - негизинен мамлекеттикбашкаруунун коллегиялуу органынбашкарган жетекчинин атынан күтпөгөн(ыкчам) маселелерди чечүү үчүнчыгарылган укуктук акт. Эреже катарыал чектелүү мезгилине чейин иштейтжана айрым уюмдарга, жарандарга,кызмат адамдарына тиешелүү болот.
 88. 88. Тескеменин үлгүсү:Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигиТ Е С К Е М Е15.06.2011 №10 Бишкек шаарыКыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги Германиядан алыпкелинген дарыларды пайдаланып, бир жаштан 17 жашка чейинки өспүрүм балдарды кызамыкоорусуна каршы алдын-ала дарылоо ишин жүргүзүүнү ишке ашыруу зарыл. Бул ишти жүзөгөашыруу үчүн министрликтин илимий иштер боюнча орун басары Г.С. Жуматаевагатөмөнкүлөрдү МИЛДЕТТЕНДИРЕМИН:1. Республиканын бардык медициналык участкалык башчыларынан дарыныпайдалануу боюнча бир күндүк семинары өткөрүлсүн.2. Дарылар ар бир райондон берилген суроо-талапка ылайык бөлүштүрүпберилсин.3. Алдын ала дарылоо иши 2011-жылдын 20-декабрына чейин аяктасын.Министр (колу) С. Жумабеков
 89. 89. ЖАРЛЫК(Указ)КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИНЖАРЛЫГЫКыргыз Республикасынын кызмат адамдарына класстык чендерди берүү жөнүндөКыргыз Республикасынын төмөнкү кызмат адамдарына класстык чендер берилсин:“Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси”Жолдубаева Индира Ырысбаевнага - Кыргыз Республикасынын ӨкмөтүнүнАппаратынынУкуктук жактан камсыз кылуубөлүмүнүн башчысы;Момбеков Рыскелди Чыныбековичке - Кыргыз Республикасынын Президентинекараштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттуккомиссиянын төрагасы;Касымов Роман Пазыловичке -Кыргыз Республикасынын Жогорку КеңешининИш башкаруучусу.Кыргыз РеспубликасынынПрезиденти Р. ОтунбаеваБишкек ш.2011-жылдын 12-августу
 90. 90. ЖОБО(Положение)Мамлекеттик, жамааттык жана менчикмекемелердин жалпы ишмердигин нормагасалган жана мамлекеттин аракеттегимыйзамдары, токтомдорунун негизиндетүзүлгөн расмий иш кагазы - жобо.Жобо-ар бир мекемеде түзүлөт жана ошолмекеме өз ишмердигин жобонун негизиндежүргүзөт.
 91. 91. Кыргыз республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борборунунЖобосу1.1.”Кыргыз республикасынын Мамлекеттик тили жөнндө” Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттиктилди өнүктүрүү үчүн уюштуруучулук, материалдык-техникалык шарттарды түзүү багытындагы ченемдик актылардынаткарылышын камсыздоо максатында, ошондой эле мамлекетибиздеги бөтөн тилдүү калктардын кыргыз тилин окуп, үйрөнүүталабын күчөшү менен бул багыттагы окуу-усулдук чар-жайыттыктарды тартипке келтирүү, тиешелүү маалымат базасынтүзүү талабы Окуу-маалымат борборунун түзүү зарылчылыгын пайда кылды.1.2. Окуу-маалымат борборунун (мындан ары–борбор) уюштуруучусу–Кыргыз Республикасынын Президентине караштууМамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы.1.3. Борбор уюштуруучулук укуктук түрү боюнча мекеме болуп саналат жана өзүнүн гербдүү мөөрү, расмий бланкы, өзалдынча эсеп-кысабы болот.1.4. Борбордун дареги: Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 Б.2. Борбордун максаты жана милдеттери2.1. Борбор өз алдынча укуктук-юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы блим, илим жөнүндөгүбардык укуктардан пайдалануу менен, Мамлекеттик тил комиссиянын жобосуна, Кыргыз Республикасынын “КыргызРеспубликасынын Мамлекеттик тили жөнндө” мыйзамга жана өзүнүн жобосуна таянып иш алып барат. Борбор өз ишмердигинеКыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын көрсөтмөлөрүн жетекчиликкеалат. Борбор көрсөтүлгөн кызмат үчүн мамлекеттик жана коомдук уюмдар, башка чарба жүргүзүүчү субъектилер, жеке адамдарчегерген каражаттардын, чыгармачылык ишмердиктин, демөөрчүлүк колдоолордун эсебинен иш жүргүзөт.2.2. Борбордун башкы максаты-республикада мамлекеттик тилди үйрөнүү, жайылтуу боюнча илим-билим жагынан, коомдук,маданий жактан иштерди алып баруу, маанилүү, зарыл маалыматтарды иргеп, талдоого алуу жана топтоо, иш кагаздарынмамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окууларды, семинарларды уюштуруу болуп саналат. Бул багытта электрондук веб-сайттүзөт, маалымат бюллетендерди чыгарат, усулдук ке ештерди берет.ӊ
 92. 92. 2.3. Борбор өз ишинде укуктук тараптар, мамлекеттик мекеме уюмдар, кызматкерлер, жогорку жана орто билимдүү жарандар мененөз алдынча төмөндөгү багыттар боюнча иш жүргүзөт:-мамлекеттик кызматкерлер, башка улуттун жарандары, эне тилин начар билгендер үчүн кыргыз тили боюнча тездетилгенкурстарды уюштуруу;-мамлекеттик жана башка менчигинин түрүнө карабастан мекеме-уюмдардын, ишканалардын кызматкерлерине ишкагаздарын орус тили менен катар мамлекеттик тилде жүргүзүүгө үйрөтүү;-мамлекеттик тилди окутуу боюнча-усулдук жана илимий-усулдук иштерди уюштуруу;-окуу китептерин, усулдук колдонмолорду иликтөө, талдоого алуу жана даректүү сунуштарды даярдоо;-мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн жана аны жайылтуунун илимий-практикалык жолдорун, ыкмаларын изилдөө, иштепчыгуу боюнча окуу жана окуу-усулдук куралдарды, адабияттарды жана башка материалдарды түзүү жана сунуштоо;-иш кагаздарын жүргүзүү жана мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча аудио-видео материалдарды, басма материалдарын,компьютердик программаларды, башка маалымат булактарын түзүү;-мамлекеттик кызматкерлер, окутуучулар үчүн илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды, курстарды, кароо-сынактарды, башка иш-чараларды өткөрүү;-курстар үчүн окуу программаларын, окуу пландарын түзүүгө көмөктөшүү;-квалификацияны жогорулатуу курстарын уюштуруу;-алды кы усулдук иш-тажрыйбаларды жайылтуу;ӊ-жогорку окуу жайларына өтүүгө даярдоо, консультацияларды түзүүгө, которууга жардам көрсөтүү;-министрликтердин, мамлекеттик мекеме-уюмдардын жана жеке адамдардын буюртмалары боюнча башка тилдерденкыргыз тилине илимий жана көркөм адабияттарды, тексттерди, көрсөтмөлөрдү, документтерди, фирмалык бланктарды,формулярларды, расмий кагаздарды, ишканалардын иш кагаздарын жана мекемелердин аттарын, рекламалыккулактандырууларды которуу;
 93. 93. 3. Борбордун укуктары-кыргыз тилин, иш кагаздарын үйрөнүү курстарын уюштурууга, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө;-семинар, конференцияларды, илимий, усулдук билим берүү багытындагы ар кандай жыйындарды өткөрүүгө;-окуу жана окуу-усулдук китептерди даярдоо, басып чыгарууга жана таркатууга;-кызмат көрсөтүү чөйрөсүн ке ейтүүгө, ишмердүүлүктүн жа ы түрлөрүн киргизүүгө;ӊ ӊ-менчигинин түрүнө карабастан мекеме-уюмдар менен кызматттык келишимдерди түзүүгө жана кызматташууга;-эл аралык уюмдар менен өз алдынча кызматташууга;-гранттык долбоорлорду жазууга жана ал боюнча иш жүргүзүүгө;-мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн матеиалдык-техникалык шарттарын жакшыртуу максатында коомдук, экономикалыкишмердүүлүктөрдү жүргүзүүгө;-тажрыйба алуу максатында чет өлкөлөргө кызматкерлерин жөнөтүүгө жана ал жактан тажрыйбалуу адистерди чакыртууга;4. Бобордун түзүлүшү жана аны башкаруу4.1. Борбордун жогорку башкаруу органы болуп Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттуккомиссия болуп саналат.4.2. Борбордун уюштуруучусу төмөнкү маселелерди чечет:-Борбордун жобосуна өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү;-Борбордун ишмердүүлүгүндөгү артыкчылык берилүүчү багыттарды белгилөө;-Борбордун жылдык отчетун угуу;4.3. Борбордун ишин көзөмөлдөп туруу үчүн курамы 3 кишиден турган Көзөмөлдөө Кеңеши Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдепартаменти тарабынан 3 жылдык мөөнөткө дайындалат;4.4.Көзөмөлдөө Кеңеши:-Борбордун ишмердүүлүгүнө;-Мыйзамдуулуктун сакталышына;-Жободо көрсөтүлгөн максат-милдеттерден четтеп кетпөөсүнө көзөмөлдүк кылат.4.5. Борбордун түзүмү:
 94. 94. 4.6.Борбордун ишин Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасыдайындаган директор жетектейт.4.7. Борбордун директору:-кадр маселесин чечет;-борбордун штатын аныктайт;-борбордун иш планын жана сарптоо сметасын бекитет;-адистердин жүргүзгөн иштерине көзөмөлдүк жасайт;-жылына бир жолу Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдында отчетберет;-борбордун каржы-эсеп, өндүрүштүк иштерин, жетекчиликке алат;-жана башка мыйзамда белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде аракеттенет;5.Борбордун финансы-чарба ишмердүүлүгү жана мүлкү5.1.Борбордун финансы каражаттары төмөнкү булактардан турат:-окуу үчүн төлөнгөн каражаттардан;-консультациялык, маалыматтык кызмат өтөөдөн түшкөн каражаттардан;-басма иштерин жүргүзүүдөн;-чыгармачылык иштерди жүргүзүүдөн;-демөөрчүлөрдөн, гранттык каражаттардан, жеке адамдардан жана мыйзамга туура келген башка булактардан түшкөн каражаттардантоптолот.5.2. Табылган киреше тиешелүү төлөмдөрдөн, салыктардан кийин Борбордун максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруугажумшалат:-жабдууларга, окуу пландарын, программаларын, окуу жана окуу-усулдук куралдарын түзүүгө;-Борбордун материалдык-техникалык базасын чыңдоого;-Борборду кармап турууга жана өнүктүрүүгө кеткен чыгымдарды төлөөгө;-Борбордун кызматчыларынын айлык акыларын төлөөгө, сыйлык берүүгө жана материалдык жактан колдоого;5.3.Борбор тиешелүү тартипте бухгалтердик отчеттуулукту ишке ашырат.
 95. 95. Жобо бекитилгенден кийин расмий күчүнө кирет.6. Өзгөртүп түзүү жана жоюу6.1.Борбор өзүнүн ишмердүүлүгүн өзгөртүп, кайра түзүүнүн жана жоюунун негизинде токтотот.6.2.Өзгөртүп. кайра түзүлгөн учурда бардык өзгөртүүлөр уюмдун жобосуна киргизилет.6.3.Борбордун ишмердүүлүгүн токтотуу учурунда пайда болгон иш кагаздар Кыргыз Республикасынын “Архивдик фонду жөнүндө”мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.Кыргыз Республикасынын Президентинекараштуу Мамлекеттик тил боюнчаулуттук комиссиянын алдындагыОкуу-маалымат борборунун директору А. Исманкулова
 96. 96. ИШЕНИМ КАТ(Доверенность)Мекеме, ишкана, бирикме же жеке кишининатынан иш жүргүзүү үчүн экинчи бир кишигеишеним билдирилген жана анын өкүлдүгүнаныктап жазылуучу иш кагазы – ишеним кат.Ал мазмуну жагынан ар түрдүү келип,бирөөнүн мал, мүлкүн башкаруу, акча жанаматериалдык байлыктарын алуу, сотпроцессинде тигил же бул ишти алып баруужана башка иштерди турмушка ашыруугаукуктуу экендигин күбөлөндүрөт.
 97. 97. Мөөр Ишеним катКыргызРеспубликасынынӨкмөтүнө караштууМамлекеттикбажы кызматынынКамсыздооборборунун эсепчисиКыдыров КайратРысбековичке“Эл аралык “Манас” ачык акционердик аэропорту менен 2011-жылдын экинчи жанаүчүнчү кварталында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттикбажы кызматына Франция, Германия, Англия өлкөлөрүнө каттамдарды уюштуруукелишимин түзүү жөнүндө жана ага байланыштуу бардык жумуштарды аткарууга укукберет.Ишеним кат 2011-жылдын 30-ноябрына чейин жарактуу.К.Р. Кыдыровдун Токмок шаарынын ички иштер Колунунүлгүсү бөлүмү тарабынан 2005-жылдын10-октябрында берилген

×