• Like
How to get the best medical care - in Hindi !
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

How to get the best medical care - in Hindi !

 • 315 views
Published

How to get the best medical care - a free guide book in Hindi, to help patients to become experts !

How to get the best medical care - a free guide book in Hindi, to help patients to become experts !

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‚ã¥ãì‰ãŠ½ããä¥ã‡ãŠã‚㣾ãã¾ã 1 †‡ãŠ ã䪶㠆‡ãŠ Ôãñºã ÔÌãÔ©¾ã ÀÖ¶ãñ ‡ãŠñ ãäÊã¾ãñ‚㣾ãã¾ã 2 Ôã½ããÞããÀ ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠÖããä¶ã¾ããâ : ÔÌããÔ©¾ã Öñ¡ÊããƒâÔã‚㣾ãã¾ã 3 ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ •ããèÌã¶ã ‡ãõŠÔãñ Íãì ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö‚㣾ãã¾ã 4 ºãÞÞãñ ‡ãŠã ½ãñã䡇ãŠÊã ‡ãñŠ¾ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ºãÞÞããò ‡ãŠã ŒãñÊã ¶ãÖãé Öõ‚㣾ãã¾ã 5 ºãü¤¦ããè …½ãÆ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ãäû¹ãŠ› ÀŒãñâ‚㣾ãã¾ã 6 ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ãò ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã‚㣾ãã¾ã 7 ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ÀÖ¶ãã‚㣾ãã¾ã 8 ÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ÜãÀ ¹ãÀ Ôãã½ã㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãè Öõ¡ãäÊãâØã‚㣾ãã¾ã 9 ¾ãã¨ãã ½ãò ‡ãõŠÔãñ ãäû¹ãŠ› ÀÖñâ‚㣾ãã¾ã 10 ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ºãÞãò‚㣾ãã¾ã 11 Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã: ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãè ¦ãÊããÍã‚㣾ãã¾ã 12 ÔÌããÔ©ã Ôã½ãìªã¾ã Ôãºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ, †‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºã‚㣾ãã¾ã 13 ¡ãù. ÔãÖãè ‡ãñŠ ãäÊㆠŒããñ•ã‚㣾ãã¾ã 14 ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ Ôãºã ‡ã슜 ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆂ㣾ãã¾ã 15 ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ‡ãõŠÔãñ Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀò‚㣾ãã¾ã 16 ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠã ºãìã䮽ãã¶ããè Ôãñ ¹ãƾããñØã‚㣾ãã¾ã 17 ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä½ã¨ã ºã¶ãã¶ãã‚㣾ãã¾ã 18 ªîÔãÀãè Àã¾ã: †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã‚㣾ãã¾ã 19 ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ Ñãñ¥ããè‚㣾ãã¾ã 20 †‡ãŠ ‚ããªÍãà ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ‡ãŠãñ¡‚㣾ãã¾ã 21 †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ªããä¾ã¦Ìã Êããñ¡ ¦¾ããØãò!‚㣾ãã¾ã 22 †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ‚㣾ãã¾ã 23 ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠã¡Ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥Ãã ÔããâŒãá¾ã‡ãŠãè‚㣾ãã¾ã 24 ½ãñã䡇ãŠÊã ‡ãñŠ¾ãÀ Ôãñ ŒãºãÀªãÀ!‚㣾ãã¾ã 25 ½ãñã䡇ãŠÊã ‡ãñŠ¾ãÀ ‡ãŠãè •ããúÞã‚㣾ãã¾ã 26 ½ãñ¡Ô¹ããè‡ãŠ - ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪•ããÊã ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã •ãã¶ã¶ãã‚㣾ãã¾ã 27 ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ - ÔÌã¾ãâ ÔãÖã¾ã¦ãã ÔãÌãÃÑãñÓŸ ½ãªª
 • 2. ‚㣾ãã¾ã 28 ÔãîÞã¶ãã ‡ãñŠ Ô¨ããñ¦ã ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀò‚㣾ãã¾ã 29 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ¶ãƒÃ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ Ôãú¼ãÊã ‡ãñŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀò‚㣾ãã¾ã 30 ›ñãäÔ››ãƒÃãä›Ôã ‡ãŠãñ ‡ãõŠÔãñ Àãñ‡ãòŠ‚㣾ãã¾ã 31 „¹ãÞããÀ ‡ãŠã ãä¶ã¥ãþã‚㣾ãã¾ã 32 ½ãñã䡇ãŠÊã ºããè½ãã‚㣾ãã¾ã 33 ÔÌãÔ©ã, Ôã½ã©ãà ‚ããõÀ Ôã½ã¢ãªãÀ ½ãñã䡇ãŠÊã ºã•ã› ‡ãõŠÔãñ Ôãâ¼ããÊã‚㣾ãã¾ã 34 ÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã: ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥Ãã Ü㛇㊂㣾ãã¾ã 35 ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀò ‡ãŠã¶ãî¶ããè ãäÌã‡ãŠÊ¹ã‚㣾ãã¾ã 36 ªÌãã¾ãò: ÌãÀªã¶ã ¾ãã Ñãã¹ã‚㣾ãã¾ã 37 ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã¾ãò:ºãìã䮽ãã¶ããè Ôãñ ‡ãõŠÔãñ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ‚㣾ãã¾ã 38 Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹›áÔã ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôãã½ã¶ãã‚㣾ãã¾ã 39 ªÌãã ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã: †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔããÌã£ãã¶ããè‚㣾ãã¾ã 40 ªÌãã ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ÔÌãÔ©ã ãä¹ãÆãäԉ㊹Íã¶ã‚㣾ãã¾ã 41 ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ãä©ã†›À ½ãò •ãã¶ãã-Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ‡ã‹¾ãã ¹ããã ÞãããäÖ†‚㣾ãã¾ã 42 ª¾ããÊãì ‡ãŠ›: Ôã•ãÃÀãè ÔãÀÊã ºã¶ãã¾ãò‚㣾ãã¾ã 43 ƒ½ãÀ•ãòÔããè ‡ãñŠ¾ãÀ ‡ãŠã ½ãÖ¦Ìã‚㣾ãã¾ã 44 †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠãñ ½ãñÖ½ãã¶ã¶ãÌãã•ã ºã¶ãã¾ãò‚㣾ãã¾ã 45 ØãÖ¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¾ãã ‚ãÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã ªŒã¼ããÊã ?‚㣾ãã¾ã 46 ØããäÀ½ãã½ã¾ã ½ãð¦¾ãì¹ããäÀãäÍãÓ› 1 ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ƒãä¦ãÖãÔã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã¹ããäÀãäÍãÓ› 2 ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ‡ãì⊕ããè ¹ãÆ϶㠹ãîœñâ¹ããäÀãäÍãÓ› 3 ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãè ãäÌãÔ¦ãð¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªÀÌãã•ãñ ¹ãÀ!
 • 3. ‚㣾ãã¾ã 1•ããñ ÊããñØã ¾ãñ ÔããñÞã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ¹ããÔã ̾ãã¾ãã½ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ã¾ã ¶ãÖãé Öõ, „¶Öò ‚ã¼ããè ¾ãã ºã㪠½ãò ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ã¾ããä¶ã‡ãŠãÊã¶ãã ÖãñØãã ...-†¡Ìã¡Ã Ô›ñ¶ãÊããèÀãñ‡ãŠ©ãã½ã ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãõÔãã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ †‡ãŠ Á¹ã¾ãñ ‡ãñŠ ºãÀãºãÀ Öõ, ¾ãÖ †‡ãŠ ‡ãŠÖãÌã¦ã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ºãÖì¦ã Öª ¦ã‡ãŠ ÔãÞã ¼ããè Öõ !‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠ‡ãÊ ¶ãÖãé ¹ãü¡¦ãã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã Ôãì¾ããñؾã Öõ, ‚ãã¹ã †ñÔããè •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ‚ã¹ã¶ãã¾ãò ãä•ãÔã½ãò †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ÔãÌããñÃÞÞã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ã㠶㠪ñ¶ããè ¹ãü¡ñ !ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ֽ㠦ãñ•ããè Ôãñ ºãü¤¦ããè ¹ãÆãõ²ããñãäØã‡ãŠãè ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ Öãñ ÀÖñ Öö, ƒÔã‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã Ôãñ Ö½ã¶ãñ ªîÀªãäÍãæãã ‡ãŠãñ Œããñ ã䪾ãã ÖõýÔããõ¼ããؾã Ôãñ, 1990 ‡ãñŠ ªÍã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÌãÞããÀãò Ôãñ ֽ㠆‡ãŠ ºããÀ ãä¹ãŠÀ Ôãñ ÔÌãÔ©ã ºã¶ãñ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÀàã㦽ã‡ãŠÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ‚ã¹ã¶ãã¶ãñ ÊãØãñ Öö ý ‚ãããäŒãÀ, ÔãºãÔãñ ‚ãÞœãè ªÌããƒÃ Öõ - Àãñ‡ãŠ©ãã½ã!‡ã‹¾ãã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò Ö½ãò ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ÂÀ¦ã Öõ? ÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠã ºããè½ããÀ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ƒÊãã•ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ, „¶ã ½ãò Ôãñ ‡ãŠƒÃ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ¡ãù‡ã‹›Àãò ÀãñØããò ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãÖì¦ã ‡ã슜 ¹ã¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìãñ ÔÌãÔ©ã ºã¶ãñ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ºãÖì½ãîʾã ãäÌãÓã¾ã ½ãòºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã •ãã¶ã¦ãñ Öö ý‡ãŠƒÃ ÊããñØã ‚ãºã ¹ãƇãðŠãä¦ã ‡ãñŠ ½ãîʾ㠇ãŠãñ Ôã½ã¢ã ÀÖñ Öö ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠãè À Êããõ› ÀÖñ Öö ý Ôããõ¼ããؾã Ôãñ, ¼ããÀ¦ã ½ãò Êããñ‡ãŠãäÌã²ãã ‚ããõÀ—ãã¶ã ‡ãŠãè †‡ãŠ Ôã½ãð® ¹ãÀâ¹ãÀã (¾ããñØã ‚ããõÀ ‚ãã¾ãìÌãóª) ÀÖãè Öõ ý ƒÔãÔãñ ¹ãÖÊãñ ãä‡ãŠ ֽ㠹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ƒÔãñ Œããñ ªò,Ö½ãò ƒ¶ã ÔãâÔãã£ã¶ããò ‡ãŠã ÔãâÀàã¥ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ýÔãºã Ôã½ã¢ãªãÀ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ¾ãÖ †ÖÔããÔã Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ºããè½ããÀãè Ôãñ ½ãìãä§ãŠ ‚ãâ¦ã¦ã: ¼ããè¦ãÀ Ôãñ Öãñ¦ããè Öõ ý ÔãÖ•ã ºãìãä® ‡ãŠãÊãã¼ã‡ãŠãÀãè ¹ãƾããñØã Ö½ã ÍãÀãèÀ ‡ãŠãñ ÔÌãÔ©ã ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ!
 • 4. ¹ããÀâ¹ããäÀ‡ãŠ —ãã¶ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÍãÀãèÀ Œãìª ‡ãŠãñ ÞãâØãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ªîÔãÀñ Í㺪ãò ½ãò, †‡ãŠ ºããè½ããÀãè Ÿãè‡ãŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Íããä§ãŠ ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ¼ããè¦ãÀ Öãè Öõ, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Öã©ã ½ãò ¶ãÖãé ý‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ÊããñØã ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀòØãñ ãä‡ãŠ Ìãñ ‡ãŠƒÃ ºãìÀãè ‚ã㪦ããò ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ Øã¾ãñ Ööý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ֽ㠽ãò Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ‚ãºã ¼ããèºãªÊã¶ãñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé Öö ý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÊããñØããò ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔÌãÔ©ã Öãñ¶ãã, ºãÖì¦ã ¹ãõÔãã Öãñ¶ãñ ¾ãã Íãã¶ãªãÀ Øããü¡ãè ÞãÊãã¶ãñ Ôãñ ‡ãŠÖãé •¾ããªã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãÃÖõ ý ãä¹ãŠÀ ¼ããè, ‚ã•ããèºã ºãã¦ã Öõ ãä‡ãŠ ֽ㠇㋾ããò ¶ãÖãé ºãªÊã ÀÖñ Öö ?†‡ãŠ ‡ãŠãÀ¥ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ Ö½ã ÔãìãäÌã£ãã‚ããñâ Ôãñ Œãìª ‡ãŠãñ ºããÖÀ Êãã¶ãñ ½ãò ºãÖì¦ã ½ãìãä͇ãŠÊã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ, ãä•ãÔã‡ãñŠ ֽ㠂ããªãè ÖãñÞãì‡ãñŠ Öö ý ¾ãÖ ÔãÞã Öõ, ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ •ãºã ֽ㠦ã¶ããÌã ½ãò Öãò ý•ããñ ÔãÖãè Öõ, „Ôãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ‚ãÌãã✶ããè¾ã ̾ãÌãÖãÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ããÔãã¶ã Ôãããäºã¦ã Öãñ¦ãã Öõ ý†‡ãŠ ¹ãÖÊãî Öõ, •ããñ ‡ãŠƒÃ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã©ãÌãã „¶ã‡ãñŠ Ô㽺ãã䶣ã¾ããò, ãä½ã¨ããò ‡ãŠãñ Øãâ¼ããèÀ ºããè½ããÀãè Ôãñ Ôãã½ã¶ãã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ÔÌãÔ©ã •ããèÌã¶ã•ããè¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¾ãÖ ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ¹ãö› ½ãò †‡ãŠ ãä‡ãŠ‡ãŠ ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ „¶Öò •ãʪãè Ôãì£ãÀ•ãã¶ãñ ‡ãŠãè ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ¦ãã Ôãñ ‚ãÌãØã¦ã ‡ãŠÀã¦ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, †‡ãŠ Þã¦ãìÀ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãñ ªîÔãÀãò Ôãñ ÔããèŒã¦ãã Öõ, ‚ããõÀ Œãìª ¹ãÀ Ôãâ‡ãŠ›‚ãã¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ‚ã¹ã¶ãñ •ããèÌã¶ã ½ãò †‡ãŠ ¹ããäÀÌã¦ãöã Íãì ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõ ýÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊã ¾ãÖ Öõ: ‚ãã¹ã ‡ãõŠÔãñ Íãì ‡ãŠÂú? ºãü¡ñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ œãñ›ñ ¹ããäÀÌã¦ãö㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã‡ãŠÀòý ¹ãìÀã¶ãñ ¦ãÀãè‡ãñŠ ‡ãŠãñ œãñü¡¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‡ã슜 ¶ã¾ãñ ¹ãõ›¶ãà Ôãñ ‚ãã¹ã¶ãã¶ãã ÍãìÁ ‡ãŠÀòý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, £ãî½ãƹãã¶ã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãã ºãÖì¦ã ½ãìãä͇ãŠÊã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ªõãä¶ã‡ãŠ ‚ããÖãÀ ½ãò ¹ãŠÊããò ‡ãñŠ ÔãñÌã¶ã ‡ãŠãñ •ããñü¡ ªñ¶ãñ Ôãñ ¾ãÖ‡ãŠã¹ãŠãè ‚ããÔãã¶ã Öãñ •ãã¦ãã Öõ ýÌãõÔããè Þããè•ãò ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀò •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¦ãìÀ¶¦ã ‚ãÞœãè ÊãØãñ, •ãõÔãñ ªãñÔ¦ããò Ôãñ Ôãã©ã Ôã½ã¾ã ºããè¦ãã¶ãã ý ‚ãØãÀ Ìãñ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ¹ãÀ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ, ¾ãÖ ÔãÖã¶ãì¼ãîãä¦ã¹ãî¥ãà ÀÌãõ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¦ã¶ããÌã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀñØãã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚㶾ãÔÌãÔ©ã ¾ããñ•ã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ããÔãã¶ããè ÖãñØããè ý¹ãÆã©ãöãã, ¹ãî•ãã ‚ããõÀ ¼ãØãÌãã¶ã ½ãò ãäÌãÍÌããÔ㠇㊃à ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããèÌã¶ã ‡ãŠã †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ãäÖÔÔãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ã㣾ããã䦽ã‡ãŠ ãäÌãÍÌããÔã¦ã©ãã ¹ãÆ©ãã†ú ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã Êãã¼ã ½ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ Ìãðãä® ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ý
 • 5. ‡ãŠƒÃ ‚㣾ã¾ã¶ããò ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ †‡ãŠ ¹ããÊã¦ãî ÀŒã¶ãã ¼ããè †‡ãŠ Êãã¼ã¹ãƪ Øããä¦ããäÌããä£ã Öõ, ƒÔãÔãñ •ããèÌã¶ã ½ãò ¹ãƦ¾ããÍãã ‡ãŠãè Ìãðãä® Öãñ¦ããè Öõý¹ãÆãä¦ãã䪶㠹ããúÞã ãä½ã¶ã› ÞãÊã¶ãñ ‡ãŠã Ôãâ‡ãŠÊ¹ã Êãò, £ããèÀñ-£ããèÀñ ƒÔã ‚ãÌããä£ã ‡ãŠãñ ¹ãÆãä¦ã Ô㹦ããÖ ºãü¤ã†ú ý¾ããäª ‚ãã¹ã ›ãè.Ìããè. ªñŒã¦ãñ Ôã½ã¾ã ãäÞã¹Ôã ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ ƒÔã‡ãŠãè •ãØãÖ ¹ãŠÊããò ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀò ¾ãã ›ãè.Ìããè. ºã¶ª ‡ãŠÀªò ý‚ãÞœãè Ôãñ֦㠺ã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ‡ãñŠÌãÊã Ôãã¦ã ¹ãƽãìŒã Ü㛇㊠Öö ý ¾ãÖ ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãÀÊã Öõ - ‚ããõÀ ¾ãÖ ¼ããè½ãÖâØãã ¶ãÖãé Öõ!1. ̾ãã¾ãã½ã: ãä¶ã¾ããä½ã¦ã †Àãñãäºã‡ãŠ (ÔãÖ¶ãÍããä§ãŠ ¦ã‡ãŠ) ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠãñ ‡ãŠã¾ãÉ㊽㠽ãò Ôããä½½ããäÊã¦ã ‡ãŠÀò ý2. ‚ããÖãÀ ‚ããõÀ ¹ããñÓã¥ã: ½ããù¡ÀñÍã¶ã ´ãÀã ÌãÔãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ý3. Ìã•ã¶ã ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã: ‚ããõÔã¦ã Ìã•ã¶ã ‡ãŠãñ ºã¶ãã¾ãñ ÀŒãò ý ƒÔãñ ºãü¤¶ãñ ¾ãã Ü㛶ãñ ¶ã ªò ý4. £ãî½ãƹãã¶ã ãä¶ãÓãñ£ã - £ãî½ãƹãã¶ã ‡ãŠãñ ªìͽã¶ã ¶ãâºãÀ †‡ãŠ Ôã½ã¢ãò ý5. Þããñ› Ôãñ ºãÞãñ - ‚ã¹ã¶ãñ Ôãã½ã㶾㠗ãã¶ã ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀò ý („ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ- Ôããè› ºãñÊ› ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀò, ‡ãñŠÌãÊãÔãìÀãäàã¦ã ¾ããõ¶ã Ôãâºãâ£ã ÀŒãò)6. ÍãÀãºã Ôãâ¾ã½ã - Ôãâ¾ã½ã ‚ããªÍãà ÖãñØãã ý7. ÀãñØã Ôãñ ºãÞããÌã- Ôãã½ããä¾ã‡ãŠ •ããúÞã, ›ãè‡ãŠã‡ãŠÀ¥ã ‚ããõÀ ÔÌããÔ©¾ã •ããñãäŒã½ã ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã Ôãñ ÀãñØã Ôãñ ºãÞããÌã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ý‚ã¹ã¶ãñ ¼ããäÌãÓ¾ã ÔÌããÔ©¾ã Œã¦ãÀãò ‡ãŠã ‚ãã‡ãŠÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠØããä¥ã¦ããè¾ã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠãñ ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ ý ƒ¶ã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãòÔãã½ãîãäև㊠¹㠽ãò ÔÌããÔ©¾ã •ããñãäŒã½ã ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã ¾ãã ÔÌããÔ©¾ã ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõ ý ¾ãÖãú ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ¹ãÆ϶ããÌãÊããè¼ãÀ¶ããè ÖãñØããè ý ƒÔã‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ת¾ã ÀãñØã ‚ããõÀ ‡ãõŠâÔãÀ •ãõÔãñ ¹ãƽãìŒã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã Öãñ¶ãñ Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠã ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ ý¾ãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ̾ããä§ãŠØã¦ã ÔÌããÔ©¾ã ÀŒãÀŒããÌã ‚ãã‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö¾ã㪠ÀŒãò - †‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã •ããñãäŒã½ã ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã ÊãØã¼ãØã ºãñ‡ãŠãÀ Öõ ¾ããäª ƒÔãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ã㪦ããò ½ãò ºãªÊããÌã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñý ‚ãã¹ã‡ãŠãñÊãØãã¦ããÀ ¾ã㪠ÀŒã¶ãã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ºãªÊã ‡ãŠÀ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 6. Ö½ã Ôã¼ããè •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ Êãâºããè ‚ãã¾ãì ‡ãñŠ ãäÊㆠֽãò ÔãÖãè ¼ããñ•ã¶ã, ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ̾ãã¾ãã½ã ‚ããõÀ •ãÖãú ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ ¦ã¶ããÌ㠇㊽ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ãäÔãŒãã¾ãò ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¶ãñ ÌããÊããè ¹ããèü¤ãè ÔÌãÔ©ã ¼ããäÌãӾ㠇ãŠãè ‚ããñÀ ºãü¤ Ôã‡ãñŠý‚㣾ãã¾ã 2Ö½ã Ôãºã ¦ãã•ãã ŒãºãÀãò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ããèã䡾ãã(›ãèÌããè, Àñã䡾ããñ, Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã, ¹ããä¨ã‡ãŠã†â)¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ Öõý•ãºããä‡ãŠ Íãñ¾ãÀ ‡ãñŠ½ãîʾããò ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã§ã ãäÌã¼ããØã ¹ãÀ ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý‡ãŠãñƒÃ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã-‡ãŠ©ãã‚ããñâ ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ¾ããÔã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ?‚ãºã Ö½ã ÔÌããÔ©¾ã ÔãîÞã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãè ºããü¤ ½ãò ºãÖñ •ãã ÀÖñ Öö, Íãã¾ãª Öãè ‡ãŠãñƒÃ ã䪶㠹ãÖÊãñ ‡ãŠãè ÊããƒÊãã•ã ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠÍãã¶ãªãÀ ¶ã† ƒÊãã•ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ÞãÊãã •ãã¦ãã Öõ ý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ‡ãŠƒÃ ÊããñØã ½ããèã䡾ãã ‡ãŠãè ¼Çã½ãÀ㦽ã‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ãÀÔ¹ãÀãäÌãÀãñ£ããè ÔÌããÔ©¾ã ÔãÊããÖ Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ „§ãñãä•ã¦ã ‚ããõÀ ãä¶ãÀãÍã ¹ãã¦ãñ Öõý†‡ãŠ ã䪶ã, †ñÔãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÍãÀãºã ¹ããè¶ãã ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Öõ, ‚ããõÀ ‚ãØãÊãñ Öãè ã䪶㠾ãÖ ÔãîÞã¶ãã ªãè •ãã¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖãäªÊã ‡ãŠãè ºããè½ããÀãè ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõ!‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ‡ã슜 ¹ããñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¦Ôãì‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, Íããñ£ã‡ãŠ¦ããà ¹ãÖÊããè ºããÀ ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ¦ã©¾ããò ‡ãŠãñ ÔãÖãè ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé¹ãÀŒã¦ãñ Öö? ãä•ãÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ãäÌãÓãñÍã—ã ‚ã¹ã¶ããè †‡ãŠ Àã¾ã ¶ãÖãé ºã¶ãã ¹ãã¦ãñ, „Ôã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã ¹ãü¤ ‡ãŠÀ ‡ãõŠÔãñ Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ?¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ Ôã½ããÞããÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã슜 ¶ã¾ããè ‚ããõÀ ‚ãÔãã½ã㶾ã Þããè•ããò ‡ãŠãñ ºã¦ãã¦ãñ Öö, ƒÔã‡ãŠãè ¹ããäÀ¼ããÓãã ‚ãÊãØã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¾ãÖãè‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ½ããèã䡾ãã ‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠÖããä¶ã¾ããú ‚ã‡ã‹ÔãÀ Ö½ããÀñ Ôãã½ã㶾㠗ãã¶ã Ôãñ ½ãñÊã ¶ãÖãé Œãã¦ããèýÜãã䛾ãã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ‡ã슜 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãã½ãÊããò ‡ãŠãè ¹ãÆñÔã ãäÀ¹ããñãä›ÃâØã ‡ãñŠ ãäÊㆠºãÖì¦ã Ôãñ ‡ãŠãÀ¥ã ãä•ã½½ãñªãÀ ÖÀã¾ãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñÖö,Ôãâ¹ã㪇ãŠãò ‡ãŠãñ ¶ã¾ããè Ôãã½ãØãÆãè ‡ãŠãè ¦ãü¡¹ã Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠÌãÊã ‚ã¹ã¶ãñ ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã „¹ã‡ãŠÀ¥ããò ‚ããõÀ ¶ã¾ãñãäØã•ã½ããñ ‡ãŠãñ ÔãìãäŒãþããò ½ãò Êãã‡ãŠÀ ŒãìÍã Öãñ¦ãñ Öö, ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè ¹ãðÓŸ¼ãîãä½ã Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé Öãñ¦ããèý
 • 7. ¹ããäÀ¥ãã½ãÔÌã¹ã, ÀãñØããè ‚ã‡ã‹ÔãÀ ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ „¶ã ¹ãÀ ÊããØãî ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ¼Çããä½ã¦ã ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¾ã‡ãŠãè¶ã¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãñý Ìãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ‡ãŠã ØãÊã¦ã ¹ãÆÞããÀ ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýÖÀ †‡ãŠ ‡ãŠãñ •ãã¶ã¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ Œããñ•ã ‡ãŠãñ ÔãÖãè ¹ãƽãããä¥ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ½ãò ‚ã‡ã‹ÔãÀ ÌãÓããñÄ ÊãØã •ãã¦ãñ Ööý†‡ãŠãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÆ϶㠇ãñŠ †‡ãŠ ÔãÀÊã Öãú ¾ãã ¶ãÖãé •ãÌããºã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠÊ㠂㣾ã¾ã¶ã Íãã¾ãª Öãè „¹ã¾ããñØããè Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ ÔãâÔã§ãŠ œãäÌã Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ Ôãã©ã £ããèÀñ £ããèÀñ „¼ãÀ¦ããè Öõ,‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Öãè Ö½ã ãä¶ããäÏÞã¦ã ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýØãì½ãÀãÖ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ãäÀ¹ããñãä›ÃâØã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ „¦¹ã¸ã Öãñ¶ãñ ÌããÊããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ Ôã½ãã£ãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ããÞããÀ¹ã¨ããò ´ãÀã ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñÔãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã ¹ãõ¶ãÊã ½ãò ÔãÊããÖ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ãä¶ã¾ãì§ãŠ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý•ããñ †‡ãŠ ÔãÍã§ãŠ ºããñ¡Ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò „¹ã¾ããñØããè ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõý¦ãºã ¦ã‡ãŠ, ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ¹ãîŠÔã Ôãñ ãäÔã¹ãÊ ØãñÖîâ ‡ãŠãñ ‚ãÊãØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƦ¾ã¦¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö?ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ, „¶ã Õããñ¦ããò ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã†úý ‡ã‹¾ãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè †‡ãŠ ¹ãÆãä¦ããäÓŸ¦ã ¹ãƇãŠãÍã¶ã (•ãõÔãñ Êãõ¶ãÔãñ›) ¾ãã †‡ãŠ ‚ãØãÆ¥ããè ¹ãñÍãñÌãÀãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãâØ㟶ã (•ãõÔãñ ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠ¶ã Öã›Ã †ÔããñãäÔã†Íã¶ã)´ãÀã ‚ãã¾ããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öõ?ªîÔãÀã, ƒ¶ã ‚ããâû‡ãŠ¡ãò ‡ãŠãñ ªñŒãòý•ãºã ãäÀ¹ããñ›Ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Þããö‡ãŠã¦ããè Öõ, •ãõÔãñ 30 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ìãðãä® ¾ãã 50 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã •ããñãäŒã½ã, †ñÔããè Ôã⌾ãã‡ãŠãñ ‡ãŠÀãèºã Ôãñ ªñŒããñý ֽ㠽ãò Ôãñ ºãÖì¦ã Ôãñ Ôã⌾ãã‚ããñâ ½ãò „Êã¢ã ‡ãŠÀ ÀÖ •ãã¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã Ôãñ ¹ããã Öõãä‡ãŠ - Ôã⌾ãã ‡ãŠã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‡ã‹¾ãã ½ã¦ãÊãºã Öõ ‚ããõÀ ¾ãñ ‡ãõŠÔãñ ‚ãã¹ã ¹ãÀ ÊããØãî Öãñ¦ããè Öõ?ºãò•ãããä½ã¶ã ãä¡ÔãÀãƒÊããè ¶ãñ †‡ãŠ ºããÀ ã䛹¹ã¥ããè ‡ãŠãè ¢ãîŸ ¦ããè¶ã ¹ãƇãŠãÀ Öãñ¦ãñ Öö - ¢ãîŸ, ‡ãŠ›ì ¢ãîŸ ‚ããõÀ ‚ããúû‡ãŠ¡ñý †‡ãŠ ½ã쌾ã ÍããèÓãÇ㊇ãŠÖ¦ãã Öõ †‡ã‹Ôã, Ìãã¾ã ‡ãñŠ Œã¦ãÀñ ‡ãŠãñ ªìØãì¶ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý¾ãÖ Ìãã¾ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ £¾ãã¶ã ãäŒãâÞã¦ãã Öõ, •ãºã ãä‡ãŠ, Ìãã¾ã †‡ãŠ ÊããŒã ½ãò †‡ãŠÖãñ¦ãã Öõý Ìãã¾ã ‡ãŠã Œã¦ãÀã ªìØãì¶ãã Öãñ¶ãã ¾ãããä¶ã †‡ãŠ ÊããŒã ½ãò ªãñ Öãñ¶ããý ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ Á¹ã ½ãò Œã¦ãÀñ ‡ãŠãè Ôãã¹ãñàã¦ãã ªìØãì¶ãã Öãñ¶ãñÔãñ ãäÞ㶦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ¶ãÖãé Öõ,‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ‡ãŠã¹ãŠãè œãñ›ã Öõ (†‡ãŠ ÊããŒã ½ãò †‡ãŠ ¾ãã ªãñ ‡ãŠãè ºãü¤ãõ¦ãÀãè)ý¦ããèÔãÀã, ¹ããäÀ¥ãã½ããò ‡ãŠãñ •ããúÞã¶ããý‡ã‹¾ãã ¾ãÖ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè †‡ãŠ ¹ãƦ¾ãàã ‡ãŠãÀ¥ã ¹ãÆØã› ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ªãñ Ü㛇ãŠãò ‚ããõÀ ¹ãƼããÌããò ‡ãñŠ ºããèÞã‡ãñŠ ãäÀͦããò ‡ãŠãñ ¹ãƇ㊛ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ? ¾ãã ãä¹ãŠÀ ½ãÖ•ã †‡ãŠ ÔãâÜ㟶ã Öõ?
 • 8. „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ‡ãŠãñƒÃ ºãÖÔã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ãä‡ãŠ ã䪾ããÔãÊããƒÃ ‚ããõÀ ¹ãñŠû¹ãŠ¡ñ ‡ãñŠ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãñŠ ºããèÞã Ô㽺㶣ã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ã䪾ããÔãÊããƒÃ¦ã½ºãã‡ãîŠ ‡ãŠãñ ÔãìÊãØãã¦ããè Öõý ¹ãÀ¶¦ãì Ôãã½ã㶾ã—ãã¶ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ã䪾ããÔãÊããƒÃ •ãÊãã¶ãã ¹ãñŠû¹ãŠ¡ãò ‡ãñŠ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ¶ãÖãé Öõý‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ, ‡ãŠãÀ¥ã ‚ããõÀ ¹ãƼããÌã‡ãŠãÀãè ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠãñ Ô㦾ãããä¹ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠƒÃ ÌãÓããñÄ ‡ãñŠ ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ¦ããèÖõ ‚ããõÀ ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ‚㣾ã¾ã¶ã ¹ã¾ããù¦ã Ôãºãî¦ã ½ãìÖõ¾ãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã ¹ãã¦ããý ¾ããäª ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã㠂㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠãñ ‚ãÔãã½ã㶾ã¹ãÆãã书ã¾ããò ‡ãŠã ªÔ¦ããÌãñ•ã ½ãã¶ã ãäÊã¾ãã •ãㆠ‚ããõÀ ¹ããäÀ¥ãã½ã ÔãÖãè ¹ãƦ¾ãì§ãÀ ¶ãÖãé ªñ ¹ãã¦ãñ, ¦ãºã ¾ãÖ ãäÔ©ããä¦ã Ôãì¢ããÌã ªñ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ‚㣾ã¾ã¶ã ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ¶ãÖãé Öõý¹ãƾããñØãÍããÊããè¾ã ¹ãƾããñØã½ãÖã½ããÀãè ãäÌã—ãã¶ã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ããäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ¹ãÀãèàã¥ã½ãîÊã¦ã:, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã㠂㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠãè ¦ããè¶ã Ñãñãä¥ã¾ããú Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö¹ãƾããñØãÍããÊããè¾ã ¹ãƾããñØã, ¾ãÖ ›ñÔ› ›¿ãîºã, ÞãîÖñ, ŒãÀØããñÍã ¾ãã ãäØã¶ããè Ôãî‚ãÀ •ãõÔãñ •ãã¶ãÌãÀãò ¹ãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ý ƒÔã ¦ãÀÖ‡ãñŠ ‚㣾ã¾ã¶ããò ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ÀãñÞã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØããè Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¹ãÆØããä¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆽããØãà ¹ãÆÍãԦ㠇ãŠÀ¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìãñ ½ã¶ãìӾ㠇ãñŠ ãäÊㆠÊããØãî ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñý½ãÖã½ããÀãè ãäÌã—ãã¶ã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ½ãò, Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ, †‡ãŠ ºãü¡ñ •ã¶ãÔã½ãîÖ ‡ãŠã ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠÀ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ Êãàã¥ããò ‡ãŠãñ Ôã½ãã¶ãì‰ãŠãä½ã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñÖöý ƒÔã‡ãñŠ ºããª, Ìãñ ƒ¶ã ãä¶ãÓ‡ãŠÓããñÄ ‡ãŠãñ Ôãã£ããÀ¥ã •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã †‡ã‹Ôã›È¹ãÊãñÍã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ý ¾ãÖ Ôãâ¼ããäÌã¦ã •ããñãäŒã½ã ‡ãŠãÀ‡ãŠãò‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ „¹ã¾ããñØããè ¦ãÀãè‡ãŠã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‡ãŠãÀ‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ãƼããÌã ‡ãŠã Ôãâºãâ£ã Ôãããäºã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ½ã¶ãìӾ㠂ããõÀ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠã Ôãâ¹ã‡ãÊ ‚㦾ãâ¦ã •ããä›Êã Öãñ¦ãã ÖöýãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ¹ãÀãèàã¥ã ÌãÖ ƒ¶ã ¦ããè¶ã Ñãñãä¥ã¾ããò ½ãò, ÔãºãÔãñ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ¹ãƾããñØã £¾ãã¶ã¹ãîÌãÇ㊠ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠÔã½ãîÖ ¹ãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ¾ã㪠ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ƒ¶ã ¹ãÀãèàã¥ããò ‡ãŠãè ¼ããè ‚ã¹ã¶ããè Ôããè½ãã†â Öãñ¦ããè Ööý‚ã‡ã‹ÔãÀ, †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããä¨ã‡ãŠã ½ãò ½ãîÊã Íããñ£ã ‚㣾ã¾ã¶ã ¹ãü¤¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã †‡ãŠ ¡ÀÌãã¶ãã ‡ãŠã¾ãà Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÖãÊããúãä‡ãŠ, ¹ããä¨ã‡ãŠã‡ãŠã Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã „ãäÞã¦ã ¹ããäÀ¹ãÆñà¾ã ½ãò ÌãÔ¦ãìãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, Ôã½ããèàãã ÊãñŒã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‚ããõÀƒÔã‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ‡ãñŠ †‡ãŠ ãäÌãÔ¦ãð¦ã ‚ãÌãÊããñ‡ãŠ¶ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 9. ªãñÓã¹ãî¥ãà Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Ààãã ¹ããÀªÍããê Ôã½ããèàãã Öãñ¦ããè Öõ, •ãÖãú Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã•ããúÞã ¹ãÖÊãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ, ÖÀ †‡ãŠ ‡ãŠãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖ¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ Ôã½½ãñÊã¶ã ½ãò ÜããñãäÓã¦ã ãä¶ãÓ‡ãŠÓãÃ,¹ããä¨ã‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ãƇãŠãÍã¶ã Ôãñ ÔãâÊãض㠶ã Öãñý‚ãã¹ã¶ãñ •ããñ ÔããèŒãã Öõ „Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ÊããØãî ‡ãŠÀ¦ãñ Öö? ¾ããäª ‚ãã¹ã¶ãñ †ñÔãñ ÀãñØã ‡ãŠãè ¶ã¾ããè ªÌãã ‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãƾããñØã ‡ãŠãñ Ìããä¥ãæ㠇ãŠÀ¶ãñÌããÊããè †‡ãŠ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ãäÀ¹ããñÛ ‡ãŠãñ ¹ãü¤ã, •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Öõý ‚ãºã ½ãìãä͇ãŠÊã ¼ããØã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌããÔ©¾ã ½ãò Ôãì£ããÀÊãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãõŠÔãñ ƒ¶ã ¶ãƒÃ Œããñ•ããò ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö?Íãì ½ãò, ‡ã슜 ºãìãä¶ã¾ããªãè ÔãÌããÊã ¹ãîœò- ‡ã‹¾ãã ƒÔ㠂㣾ã¾ã¶ã ½ãò ¼ããØã Êãñ¶ãñ ÌããÊãñ ½ãñÀãè ¦ãÀÖ ©ãñ? ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ, ‡ã슜 ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‡ãñŠ¶³ ½ãòÀŒã ‡ãŠÀ ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ãäÌãÌãÀ¥ã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ, ‚ã‡ã‹ÔãÀ ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠãè ŒãºãÀ Ôãñ ¹ããäÀ¹ãÆñà¾ã ‡ãŠãè ØãÖÀãƒÃ Êãã¹ã¦ãã Öãñ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ‚ããªÍãà „ãä§ãŠ ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† - ¹ãÆ϶㠇ãñŠ •ãʪãè ‡ãŠÀò, Êãñãä‡ãŠ¶ã £ããè½ããè Øããä¦ã Ôãñ ºãªÊãòýƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã,¶ãƒÃ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôã½¾ã‡ãŠ —ãã¶ã ½ãñÊã ¶ãÖãé Œãã ÀÖã Öãñ¦ããñ,‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÔãÔãñ ÔããÌã£ãã¶ããè ºãÀ¦ã¶ããè ÞãããäÖ†ýÖÀÔã½ã¾ã ÖÀ ÔãÊããÖ ¹ãÀ ‚㦾ãããä£ã‡ãŠ £¾ãã¶ã ªñ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƦ¾ã¦¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÜãºãÀã ªñ¶ãñ ÌããÊãã ‚ããõÀ àã캣㠇ãŠÀ ªñ¶ãñ ÌããÊãã Ôãããäºã¦ã ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ããäª Ôã½ããÞããÀ ãäÀ¹ããñ›Ã, ‚ãã¹ã‡ãñŠ „¹ãÞããÀ, ¼ããñ•ã¶ã ¾ãã •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ã¶ã ½ãò ÔãâªñÖ ºãü¤ã ÀÖãè Öãñ, †ñÔããè ãäÔ©ããä¦ã½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœñ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãã¹ã ¹ãÀ ÊããØãî Öãñ¦ããè Öõ ¾ãã ¶ãÖãéý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã Ôã½ã¾ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãñŠÌãÊã ‚ã¹ã¶ãñ Ôãã½ã㶾㠗ãã¶ã¹ãÀ ¼ãÀãñÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý
 • 10. ‚㣾ãã¾ã 3‡ãìŠÍãÊ㠕㶽㠪ñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÞœãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀòý- •ããù•ãà ºãöããá ÍããùÊããñ‡ãŠãñãä§ãŠ Ôãñ Ôã¼ããè ¹ããäÀãäÞã¦ã ÖãòØãñ ãä‡ãŠ –ãá •ã¶½ã Ôãñ ¹ãÖÊãñ ֽ㠂ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÞœñ ÀÖò ý ¾ãÖ Ôãî¨ã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ½ãò¹ãÆÔãÌã ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ‡ãŠãè •ãã¶ãñ ÌããÊããè ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãñÌããÔãìÑãìÓãã ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ¹ãÀ •ããñÀ ªñ¦ãã ÖõýÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ‚ã¹ã¶ãñ ‚ã•ã¶½ãñºãÞÞãñ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãÔãºãÔãñ ‚ãÞœã Ôã½ã¾ãØã¼ããããã¶ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ Öãñ¦ãã ÖõýƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ¹ãîÌãÃØã¼ããÃÌãÔ©ãã ªñŒã¼ããÊã ¾ãã ¹ãîÌãÃ- Øã¼ããããã¶ã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÖÊãã¦ããè Öõý¾ãÖ ªñŒã¼ããÊã ƒ¦ã¶ããè ‡ã‹¾ããò ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ? ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ¼ãáÇãî¥ã ‚ãâØã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ 12 Ô㹦ããÖ ‡ãñŠ ªãõÀã¶ãÔããä‰ãŠ¾ã¦ãã ÔãñãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã Öãñ¦ãñ Öö (‚ããùÀØããù¶ããñ•ãñ¶ãñãäÔãÔã)ýƒÔã ‚ãÌããä£ã ½ãò ¼ãáÇãî¥ã ºããÖÀãè ‚ããÜãã¦ã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ‚ããä¦ãÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã Öãñ¦ãã Öõ,ƒÔããäÊㆠãä‡ãŠÔããè¼ããè ¦ãÀÖ ‡ãŠãè àããä¦ã •ã¶½ã•ãã¦ã ãäÌã‡ãŠÊããâØã¦ãã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ãºã¶ã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¹ãîÌãÃ-Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã Ôã춪À¦ãã ƒÔã‡ãŠãè ‚ããÔãã¶ããè Öõý½ãããäÔã‡ãŠ-£ã½ãà ºã¶ª Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ãä½ãÊã¶ãñ ºã•ãã¾ãØã¼ãÃÌã¦ããè Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ãä½ãÊãòý¹ãîÌãÃ-Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ªñŒã¼ããÊã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ‡ãŠãè ¹ãÖÞãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ „¶Öò Ôãì£ããÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ãÌãÔãÀ ªñ¦ããè Öõý Ôãâ¼ãããäÌã¦ã •ããñãäŒã½ã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ ¦ã©ãã „¶Öò ãä½ã›ã ‡ãŠÀ ‚ãã¹ãÔÌãÔ©ã ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ •ã¶½ã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ºãü¤ã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ, ¡ãù‡ã‹›À ãäÌããä¼ã¸ã ¹ãÀãèàã¥ããò Ôãñ ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ½ãÀãè•ã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ´ãÀã „¦¹ã¸ã ¦ã¶ããÌã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠ ãäÊㆠÔÌãÔ©ã Öõ ý ½ããäÖÊãã ‡ãŠãè ÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‚ãÌããä£ã ‡ãŠãè Ôãâ¼ãããäÌã¦ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ àã½ã¦ãã ‡ãŠã ‚ãã‡ãŠÊã¶ã‡ãŠÀ¶ãã ¼ããè Ôã½ãã¶ã ¹ã Ôãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ýÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà †Öãä¦ã¾ãã¦ã ¹ãŠãñãäÊã‡ãŠ †ãäÔã¡ ¶ãã½ã‡ãŠ †‡ãŠ ãäÌã›ããä½ã¶ã ‡ãñŠ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠãñ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ããý ¹ãŠãñãäÊã‡ãŠ †ãäÔ㡇ãŠã ÔãñÌã¶ã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ¹ãÖÊãñ œÖ Ô㹦ããÖ ½ãò ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†, ¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè Ô¹ãヶãã ºããƒãä¹ãŠ¡ã •ãõÔãñ •ã¶½ã ªãñÓã ‡ãñŠ Ôãã©ã¹ãõªã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠã¹ãŠãè Öª ¦ã‡ãŠ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõ ý•¾ããªã¦ãÀ ½ããäÖÊãã†ú Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ã¹ã¶ããè ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãñÌãã ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ‡ãŠãñ •ãã¶ã¦ããè Öö ‚ããõÀ „¶Öò
 • 11. Øã¼ãÃÌã¦ããè Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ¦ãìÀ¶¦ã ºã㪠ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ‚ããùºÔ›ÈñãäÍã¾ã¶ã ‡ãŠãñ ‚ã¶ãìºãâãä£ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¶ããè ÞãããäÖ† ý ¾ãÖ •ã¶½ã‡ãñŠ ¹ãîÌãà ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã, ¹ãîÌãÃ-Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠã Öãè Ôãã£ããÀ¥ã ÖÊã ÖõýÖÀ ½ããú ÔÌãã¼ãããäÌã‡ãŠ ¹ã Ôãñ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠺ãÞÞãã ÞããÖ¦ããè Öõ, ‚ããõÀ „Ôãñ ‡ãìŠÍãÊã Ôãñ ‚ããÍÌãԦ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ „¹ã¾ããñØããèÖãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÖãÊããâãä‡ãŠ, ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ªìÁ¹ã¾ããñØã ‚ããÔãã¶ã Öõý ‚ãã•ã‡ãŠÊã ‚ããùºÔ›ÈñãäÍã¾ã¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ‚㦾ãããä£ã‡ãŠ ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö,•ããñ½ããú ‚ããõÀ ºãÞÞãñ ªãñ¶ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÖããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¦ããõÀ ¹ãÀØã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã •ã¶½ã ªãñÓã‡ãŠãñ ¹ãÖÞãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä›È¹ãÊã›ñÔ› ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ö ý ÖãÊããâãä‡ãŠ ¾ãÖ†‡ãŠ Ôãã£ããÀ¥ã À§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã Öõ(•ããñ À§ãŠ ½ãò 3 Öã½ããñö㠇ãñŠ Ô¦ãÀ‡ãŠãñ ½ãã¹ã¦ãã Öõ) ªì¼ããÃؾã Ôãñ,¢ãîŸñ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ããäÀ¥ãã½ãºãÖì¦ã ºãü¡ãèãäÞãâ¦ãã „¦¹ã¸ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõý¦ãºã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ Ôãã½ã㶾ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãìãäÓ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ½ããú ‡ãŠãñ ‚ããÍÌãÔ¦ã ãäÊㆠ‚㶾㠹ãÀãèàã¥ã‡ãŠÀÌãã¶ãã ¹ãü¡¦ããÖõý ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠã ªîÔãÀã ÞãÀ¥ã ½ãÖâØãã‚ããõÀ ŒãÀ¦ã¶ãã‡ãŠ ¼ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¶ã½ãòÔãñ ‡ã슜 Øã¼ãùãã¦ã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ºã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñÖöýƒÔã ¹ãƇãŠãÀ, ¾ãÖ ‚ãÔãã½ã㶾㠶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ½ããú‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠ †‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ÌãÖ†‡ãŠ ÔÌãÔ©ã ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ Œããñ ªñ, •ããñÌããÔ¦ãÌã ½ãò ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã ¶ãÖãé Öõý‡ã슜 Ôãâºãâãä£ã¦ã Ôãホãò ‡ãŠã ãäÌãÌãÀ¥ã Öõ •ããñ Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööýbabycenter.compregnancytoday.compregnancycenter.compregnancycalendar.com¼Çãî¥ã ãä¶ãØãÀã¶ããè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãñ ¹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ ãä¶ãØãÀã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ „¹ã‡ãŠÀ¥ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ãä¡•ãヶã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ©ãã,¦ãããä‡ãŠ ¼Çãî¥ã ‡ãŠãè‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãñŠ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÖÔ¦ãàãñ¹ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ãä‡ãŠ¾ãã•ãã Ôã‡ãñŠý ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ãã•ã¾ãÖ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ¼Çãî¥ã Ôãâ‡ãŠ› Ôãñ •ãºãÀ¶ã ºãÞÞãã ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †Êã†ÔãÔããè†Ôã(ãäÔã•ãñãäÀ¾ã¶ã Ôãñ‡ã‹Íã¶ã) ‡ãŠãñ ÔãÖãè ¹ãƽãããä¥ã¦ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãƾããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý¹ãñÍãñÌãÀãò ´ãÀã ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã ¹ãÆÔãîãä¦ã ¹ãîÌãà ‡ãŠàãã†ú ºãÖì¦ã ÔãÖã¾ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý ¾ãÖãú
 • 12. ‚ãã¹ã ¶ã ‡ãñŠÌãÊã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‚ããõÀ ¹ãÆÔãÌã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãÖì¦ã ‡ã슜 ÔããèŒã¦ãñ Öö,ºããäʇ㊠‚ãã¹ã‡ãŠãñ Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ãäÌããä¼ã¸ã ÞãÀ¥ããò ½ãò ãäÔ©ã¦ã‚㶾㠽ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãã¦ãÞããè¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ½ããõ‡ãŠã ÖõýãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌã—ãã¶ã ‡ãñŠ àãñ¨ã ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè ¹ãÆØããä¦ã ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª, ‚ãºã ¼ããè ¹ãÆÔãÌã Ü㛶ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ‡ãŠƒÃ ½ããäÖÊãã‚ããñâ ½ãò ¼ã¾ã Öõý(•ãõÔãñ¹ãÆÔãÌã ½ãò ½ãªª; †¶ããè½ãã ‚ããõÀ ‚ãâ¦ã:ãäÍãÀã, ¼ãáÇãî¥ã ãä¶ãØãÀã¶ããè, •ãõÔãñ ªõãä¶ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ããñÄ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ãäÊã›ã¶ãñ) ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã,‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ¹ãÆÔãÌã ‡ãñŠ Ôãã©ã •ãìü¡ñ ‡ãŠãä½ãþããò ‡ãŠã ªì¼ããÃؾã Ôãñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè ÔãìãäÌã£ãã ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ÔãìãäÌã£ãã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãà ½ãò„¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ ý¾ãÖ †‡ãŠ Êãâºããè ÔãîÞããè Öõ! ƒÔãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã/ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ Ô›ã¹ãŠ ¹ãÀ ¶ã œãñ¡ò -‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ¹ãÀ ªãÌãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ! ¾ãÖ •ã¶½ã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºãÖì¦ã Öãè „¹ã¾ããñØããè Öõ (ƒÔã½ãò Ìãñ Þããè•ãò Íãããä½ãÊã Öõ ãä•ã¶Öò‚ãã¹ã Öãñ¶ãñ ªñ¦ãñ Öö ¾ãã ¶ãÖãé Öãñ¶ãñ ªñ¦ãñ Öö) ‚ããõÀ ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‡ãŠã¾ãÃ-ÍãõÊããè Ôãñ ÔãÖ½ã¦ãÖõý†‡ãŠ ‚ããõÀ ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ããƒâ›Ã Öõ - ªªÃ Àã֦㠇ãñŠ ãäÊㆠ†¹ããè¡¿ãîÀÊã †¶ãñÔ©ããèãäÔã¾ãã ‡ãŠã ¶ããÔã½ã¢ããè Ôãñ ¹ãƾããñØã, •ããñ ‡ã슜 ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò½ãò ‚ãã•ã‡ãŠÊã ‚ããªÍãà ºã¶ã Øã¾ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ ¾ãÖ ªªÃ Ôãñ Àã֦㠇ãñŠ ãäÊㆠ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã †‡ãŠ ºãÖì½ãîʾã ÔãâÔãã£ã¶ã Öö, ¾ãÖ ‡ãñŠÌãÊã‚ããÌã;ã‡ãŠ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ Öãè „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý‚ãã•ã Ö½ã Ôããè•ãñãäÀ¾ã¶ã ãäÌã¼ããØã ½ãò †‡ãŠ ºããü¤ Ôããè ªñŒã ÀÖñ Öö ý Ôããè.†Ôã. ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ¹ãÆÔãÌã ½ãò †‡ãŠ ‚ãâãä¦ã½ã „¹ãã¾ã ‡ãñŠ ¹㠽ãòãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý •ãºããä‡ãŠ ¾ãÖ Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò, ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‡ã슜 ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ¾ãÖ ‚ããªÍãà Ôãã ºã¶ã Øã¾ãã Öõ ‚ããõÀ 50 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã¹ãÆÔãÌã ƒÔããè ãäÌããä£ã Ôãñ Öãñ ÀÖñ Ööý‡ãŠãÀ¥ã Ô¹ãÓ› Öõ - Ôããè†Ôã †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠹ãÆÔãÌã ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãããä©ãÇ㊠¹ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Êãã¼ã¹ãƪ Öõý‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœò ãä‡ãŠ Ôããè†Ôã ‚ããõÀ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠹ãÆÔãÌã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã Íãìʇ㊠ÖãñØããè? ‚ãã¹ã ¾ãÖ ¼ããè ¹ãîœÔã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÀãñãäØã¾ããò ½ãò Ôãã½ã㶾ã Ôã¹ãŠÊã¦ãã¹ãîÌãÇ㊠•ã¶½ã ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ‚ã¶ãì¹ãã¦ã Öõ? ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ½ãò ‚㶾㠽ãÀãè•ã ‚ããõÀ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ¶ããäÔãÃâØã Ô›ã¹ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠÔãîÞã¶ãã ‡ãñŠ ½ãîʾãÌãã¶ã Õããñ¦ã Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãÞãñ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ ãä‡ãŠãä‡ãŠ¶ãÔãñ ªîÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãŠãè ÂÀ¦ã Öõý
 • 13. ‡ãŠƒÃ ½ããäÖÊãã†ú ãä¹ãŠÀ Ôãñ ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ¹ãÆÔãÌã ‡ãñŠ ãäÊㆠÜãÀ ¹ãÀ Öãè ¾ãã ¹ãÆÔãîãä¦ã-‡ãñŠ¶³ ‡ãŠãè À ½ãìü¡ ÀÖãè Öö, Ìãñ •ãÖãú ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ Ôãñ ªîÀ ÀŒã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ ÀÖãè Ööý ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À, ½ããäÖÊãã‚ããñâ ãäÌãÍÌããÔã ãäªÊãã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠãñ†‡ãŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ •ã¶½ã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ÔãìÀãäàã¦ã •ãØãÖ Öõ, ƒÔ㠦㩾㠇ãñŠ ºããÌã•ãîª, ÖãÊã Öãè ½ãò ‚ãâ¦ãÀÀãÓ›Èãè¾ã ‚㣾ã¾ã¶ã ¾ãÖºã¦ãã¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ÜãÀ, ‚ã‡ã‹ÔãÀ Ôãã½ã㶾㠕㶽ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãìÀãäàã¦ã Öõý¹ãÆÔãÌã ‚ããõÀ •ã¶½ã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‡ãŠƒÃ Öãú ‚ããõÀ ¶ãã Öãñ¦ãñ Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†:‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã ãäºã¶ãã ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÆÔãÌã ¹ããèü¡ã ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÔããèãäŒã†ý‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ •ã¶½ã ‡ãñŠ ºã㪠•ãʪ Ôãñ •ãʪ „Ôã‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ãäÌãÓã¾ã ½ãò ¹ãîã䜆, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¦ã¦‡ãŠãÊã „ÔãÔãñ •ãìü¡ Ôã‡ãòŠý‚ãã¹ã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ ½ãò ‚ãã¶ãñ ÌããÊãñ ‚ã°ì¦ã ºãªÊããÌã ‚ããõÀ ºãÞÞãã ‡ãõŠÔãñ ºãü¤ ÀÖã Öõ, ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãä•ã¦ã¶ãã ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãâ¼ãÌã Öãñ Ôã‡ãñŠ•ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾ㦶㠇ãŠÀòý Øã¼ããÃÌãÔ©ãã Ôãâºãâ£ããè ‡ãŠàãã‚ããñâ ½ãò ¼ããØã Êãò, ƒÔãÔãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã ãä‡ãŠ¦ããºãò û¹ãü¤ò ‚ããõÀ Ôãã½ã㶾ã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‚ããõÀ¹ãÆÔãÌã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò Ìããèã䡾ããñ ªñãäŒã†ý†‡ãŠ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ Ôãâ¦ãìãäÊã¦ã ‚ããÖãÀ Êãò ‚ããõÀ ºãÖì¦ã ¹ãã¶ããè ¹ããèãä•ã†ý‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÔãØãÀñ›, ÍãÀãºã, ¶ãÍããèÊããè ªÌãã†ú Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ƒ¶ã ¹ãªã©ããñÄ Ôãñ ºãÞãò ý ‚ã¹ã¶ãñ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã „¶ã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ãäÌã½ãÍãà ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ¶ã ÊãòýÔããä‰ãŠ¾ã ÀÖò! Øã¼ãà £ããÀ¥ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠã¾ãÉ㊽㠇ãŠãñ •ããÀãè ÀŒãò, ‚ãØãÀ •ãÂÀ¦ã Öãñ ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãèÔãÊããÖ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ „Ôã½ãò ¹ãñŠÀ ºãªÊã ‡ãŠÀòý‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ã䪶㠇ãñŠ Ôã½ã¾ã ©ããñü¡ñ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÀã½ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ ¾ãã Àã¦ã ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ Üãâ›ñ ¶ããéª ‡ãŠãè•ãÂÀ¦ã Öõ ¾ãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ãä¶ããä£ãÃãÀ¦ã ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀò ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ã¹ã¶ãñ ºãü¤¦ãñ ÊãØããÌã ‡ãŠã ‚ãã¶ã⪠Êããñ ý ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ããò ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ªÔãÔ㹦ããÖ ½ãò ãäÍãÍãì Ô¹ãÍãà ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‡ã슜 Ôã½ã¾ã ºããª, Ìãñ ¹ãƇãŠãÍã, ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã, ÔãâØããè¦ã ‚ããõÀ‚㶾㠦ãÀÖ ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ããò ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 14. ¦ã¶ããÌã ¹ãƺãâ£ã¶ã ‚ã¼¾ããÔã ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ •ããèÌã¶ã ½ãò ¦ã¶ããÌã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾ㦶㠇ãŠÀò, •ãõÔãñ- ØãÖÀãè ÔããâÔã Êãò ‚ããõÀ ¾ããñØã ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ •ã¶½ã ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã†úý •¾ããªã¦ãÀ ½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã†, ¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã Ôãã½ã㶾ã, ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ‚ããõÀ ÔÌããÔ©ã‡ãŠãÀ‡ãŠÖõý‚ãã¹ã‡ãñŠ •ããèÌã¶ã ½ãò ƒÔã ŒããÔã Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ‚ãã¶ã⪠Êãòý ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ããä¦ã, ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ããäÀÌããÀ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªãñԦ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ƒÔã ‚ã°ì¦ã¹ããäÀÌã¦ãö㠽ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýØã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ºãÖì¦ã Ôããè ½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¾ã©ããÔãâ¼ãÌã ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã Öãñ¦ããè Öö, ¦ãããä‡ãŠ Ìãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ•ããèÌã¶ã ½ãò ÔãºãÔãñ ‚ãÞœãè ÍãìÁ‚ãã¦ã ªñ Ôã‡ãñŠý ‚ãÞœã ÔÌããÔ©¾ã ‚ããõÀ ‚ãÞœãè ‚ã㪦ãò ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠØã¼ããÃÌãÔ©ãã †‡ãŠ„¦‡ãðŠÓ› ‚ãÌãÔãÀ Öõ, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ÍãñÓã •ããèÌã¶ã ‡ãŠãñ ÔÌãÔ©ã ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒ¶ã ‚ã㪦ããò ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚㣾ãã¾ã 4‚ãã•ã‡ãŠÊã, ‡ãŠƒÃ ½ãã¦ãã†ú, ¹ãÆÔãÌã Ôãñ ¹ãÖÊãñ Öãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Þãì¶ã Êãñ¦ããè Öö, ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ •ã¶½ã ‡ãñŠÔã½ã¾ã ÌãÖ ‚ããÔã¹ããÔã Öãñý ‚ãã¹ã‡ãŠã ºãÞÞãã ‚ã¹ã¶ãñ •ããèÌã¶ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ÌãÓãà ½ãò ÔÌãÔ©ã ÀÖñ, ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¼ãîãä½ã‡ãŠã ãä¶ã¼ãã¦ãã Öõ ý‚ãã¹ã ‡ãŠã ºãÞÞãã •ãõÔãñ •ãõÔãñ ºãü¡ã Öãñ, „Ôããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã ƒÊãã•ã •ããÀãè ÀŒã¶ãã †‡ãŠ ‚ãÞœã ãäÌãÞããÀ Öõ, ãä•ãÔã‡ãŠã Ôãâ¹ã‡ãÊãäÞ㶦ãã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý†ñÔãñ ‡ãŠƒÃ ‚ãÌãÔãÀ ‚ãã¦ãñ Öö •ãºã ‚ãã¹ã ãäÞ㶦ãã ½ãò •ãû‡ãŠ¡ñ Öãñ¦ãñ Öö, ŒããÔã‡ãŠÀ •ãºã ¾ãÖ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãÖÊãã ºãÞÞãã Öãñ, ‚ããõÀ †‡ãŠ ¹ããäÀãäÞã¦ã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ‚ããÍÌãԦ㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõýãä¹ãŠÀ ¼ããè, ¾ã㪠ÀÖñ, ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌã¾ãâ ‡ãñŠ Ôãã½ã㶾㠗ãã¶ã ‚ããõÀ ‚ãâ¦ã—ããö㠹ãÀ ¼ãÀãñÔãã ÀŒãòý •ãÖãú ¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠã Ôãâºãâ£ã Öõ,•ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠã ºãÞÞãã ºããè½ããÀ Öãñ (¾ãã •ãºã Öãñ ÀÖã Öãñ) †‡ãŠ ½ããú ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãã¹ã Öãè „Ôã‡ãŠãè ‚ãã䶦ã½ã ãäÌãÓãñÍã—ã Öö ‚ããõÀ „Ôãñü¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôã½ã¢ã¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öãñ¦ããè Öõý½ãö ¶ãÖãé •ãã ÀÖã Öîú!‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãÀ¥ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãñ Ôãñ ¼ã¾ã ÊãØã¦ãã Öõ;‚ãããäŒãÀ ֽ㠽ãò ¼ããè •¾ããªã¦ãÀ ªªÃ¶ãã‡ãŠ ÞããèŒã
 • 15. ‚ããõÀ ¼ã¾ãâ‡ãŠÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ÞãŒãã¶ãñ ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠã Öãè ÔãÖ¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ! •ãºã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ºãÞÞããò ‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè¦ãÊããÍã ½ãò Öö, ¦ããñ ¾ã㪠ÀÖñ, †‡ãŠ ‚ãޜ㠡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ‚ããÀã½ãªã¾ã‡ãŠ ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ÀŒã¦ãñ Öì† ºãÖì¦ã ‡ã슜 ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããÖõý†‡ãŠ ‚ãÞœã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Øããñª ½ãò Öãè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÍãÍãì ¹ãÀãèàãã ‡ãŠã ÔãâÞããÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÍãÍãì Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀñØãã ¾ãã¶ã¶Öò ½ãì¸ãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã ŒãñÊãñØããý ÌãÖ „Ôãñ ÊããùãäÊã¹ããù¹ã ¼ããè ªñØãã ‚ããõÀ „Ôãñ Íããâ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„ÔãÔãñ ºãã¦ãò ‡ãŠÀñØãã ý †‡ãŠ ‚ãÞœããäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠã ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã Ö½ãñÍãã ºãÞÞããò ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã œãñ›ñ ÀãñØããè •ãõÔãã Öãñ¦ãã Öõ, ÌãÖ ºãÞÞããò ¹ãÀ ÖãÌããè Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ¶ãÖãé‡ãŠÀ¦ããý‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã ¼ãîãä½ã‡ãŠã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè À¥ã¶ããèãä¦ã ‚ã¹ã¶ãã¦ãñ Öõ ý ‡ãŠƒÃ ºããÊã ÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ãºãÞÞããò ‡ãŠãè ŒãñÊã Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãä¦ãàã㠇㊽ãÀñ ½ãò ‡ãŠãñ¶ãñ ½ãò ãäŒãÊããõ¶ãñ ÀŒã¦ãñ Öõ ¦ãããä‡ãŠ ºãÞÞãñ ÜãÀ •ãõÔãã •¾ããªã ½ãÖÔãîÔã‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¾ãÖ ºãÖì¦ã ÔãÖã¾ã‡ãŠ Öãñ¦ãã Öõý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¡À ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ºãü¡ã ‡ãŠãÀ¥ã ‚ã—ãã¦ã Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öãñ¦ããè ÖõýºãÖì¦ã Ôãñ ºãÞÞãñ ÔãìƒÃ ªñ¶ãñ •ãã ÀÖñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠÔãã©ã ÔãÖ¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý †‡ãŠ ‚ãÞœñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ‚ããÍÌãԦ㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ „Ôã‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠãñƒÃ¼ããè ‚ã¹ãƦ¾ãããäÍã¦ã ‚ã¶ãÖãñ¶ããè ¶ãÖãé ÖãñØããèý‚ãã¹ã ‡ãñŠÌãÊã ¹ãîœ ‡ãŠÀ ¾ãÖ ¹ã¦ãã ÊãØãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ºãÞÞãã ‡ãõŠÔãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããÀã½ãªã¾ã‡ãŠ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ý ¾ããäª ÌãÖ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ „Ôãñ ºãÖãªìÀ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãñƒÃ ¹ãÔãâªãèªã ãäŒãÊããõ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ, ¦ããñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò Ôãã©ãÊãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ƒÔãÔãñ ºãü¡ãè ½ãªª ÖãñØããè ý‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè,‚ãã¹ã‡ãŠã ºãÞÞãã ‚ãÔ¦ã¹ããÊããè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ ºããè½ããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ã㪠ÀŒãò, ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ã Ìã¾ãÔ‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ãã膇㊠¡ÀãÌã¶ãã ‚ã¶ãì¼ãÌã Öõ, ‡ãŠƒÃ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãÖ ‚ããõÀ ¼ããè ŒãÀãºã ‚ã¶ãì¼ãÌã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãŠƒÃ ºãÞÞããò ‡ãñŠãäÊã†, ÜãÀ ‡ãñŠ ‚ããÔã-¹ããÔã ‡ãŠã ‚ããÀã½ãªã¾ã‡ãŠ ½ããÖãõÊã Ôãñ ªîÀ †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ‚ã¹ããäÀãäÞã¦ã ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò ‚ã‡ã‹ÔãÀ ¹ãÖÊããè Àã¦ã‡ãŠã¹ãŠãè ‚ãÖÔãÖ•ã Öãñ¦ããè Öõý‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ¹ãÖìâÞã¶ãñ ¹ãÖìúÞã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ „ÔãÔãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ „ÔãÔãñ ‡ã‹¾ãã ‚ã¹ãñàãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ã ‡ã‹¾ããò‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõý ‚ããÍÌãÔ¦ã, ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ‚ããõÀ Íã㶦ã ÀÖòý ÔãÖãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ Íããâ¦ã ºã¶ãã¾ãñ ÀŒã¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã¦ãÀãè‡ãŠã Öõ ý
 • 16. ‚ãã¹ã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö - ¾ãÖ Þããñ› ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã!¾ããäª ‚ãã¹ã „Ôãñ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã „Ôãñ Þããñ› ¶ãÖãé ‡ãŠÀñØããè, ‚ããõÀ „Ôãñ Þããñ› ÊãØã¦ããè Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã¦ãã Œããñ ªñ¦ãñÖö ‚ããõÀ ÌãÖ ãä¹ãŠÀ Ôãñ ‚ãã¹ã ¹ãÀ ¼ãÀãñÔãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀñØããý•ããñ ‚ããä¼ã¼ããÌã‡ãŠ Íããâ¦ã ÀÖ¦ãñ Öõ, ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Íããâ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠºããÀñ ½ãò ‡ã슜 ¹ã¦ãã ¶ãÖãé ÞãÊã ¹ãã ÀÖã Öãñ ¦ããñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¾ãã ¶ãÔãà Ôãñ ¹ãîœ ‡ãŠÀ ƒÔã‡ãŠã ãäÌãÌãÀ¥ã Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ã㪠ÀÖñ ãä‡ãŠ¹ããäÀÌããÀ ¼ããè ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ›ãè½ã ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã Öö ‚ããõÀ †‡ãŠ ¹ããÊã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ãäÌãÍãñÓã—ã Öö!‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀò - ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ „Ôã‡ãŠãè •ãØãÖ ÀŒã ‡ãŠÀ ÔããñÞãò! œãñ›ñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ‚ãã¹ãÔãñ ‚ããÍÌããÔã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ã „Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠ¾ãñ ‡ãŠãè Ôã•ãã ¶ãÖãé Öõý ºãÞÞãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ¾ãã „Ôã‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ¾ãã „Ôã‡ãñŠ ºã㪠½ãò, „¶ã‡ãŠãè „½ãÆ Ôãñ œãñ›ñ Öãñ¶ãñ •ãõÔãã ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö (•ãõÔãñ ãäºãÔ¦ãÀ ØããèÊãã ‡ãŠÀ¶ãã ¾ãã‚ãâØãîŸã ÞãîÔã¶ãã) ¾ãÖ ‚ãÔãã½ã㶾㠶ãÖãé Öõ ý ãäÞãâ¦ã㠶㠇ãŠÀò - ‡ãŠƒÃ ºãÞÞãñ ºãÖì¦ã •ãʪãè Ôãã½ã㶾ã Öãñ •ãã¦ãñ Öö ýãä¶ã¾ããñãä•ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ ÔãìºãÖ •ãʪãè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê ‡ãŠÀ¶ãã Ôãã½ã㶾ã Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã †‡ãŠ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ãäÊㆃÔ㠇㊪½ã ‡ãñŠ Ôãìãä¶ã¾ããñ•ã¶ã ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè ‡ãŠ½ã Ôã½ã¾ã Öãñ¦ãã Öõý ãä¶ããä£ãÃãÀ¦ã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ †‡ãŠ ¾ãã ªãñ ã䪶㠹ãÖÊãñ ºãÞÞãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò•ãã‡ãŠÀ ‚ãã¦ãã Öõ, ¦ããñ ƒÔãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ½ãò ‚ããÔãã¶ããè ÖãñØããè ãä‡ãŠ ÌãÖãú ‡ã‹¾ãã ÖãñØããýºãÞÞãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ŒãñÊã ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã „¶ã‡ãŠãè Ôã½ã¢ã ‡ãŠã ¹ãƪÍãö㠇ãŠÀ¦ãñ Ööý‡ãŠƒÃ ¹ãÆØããä¦ãÍããèÊã ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ºãÞÞããò‡ãŠãñ †‡ãŠ ŒãñÊã¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠàã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ¾ãã ºã㪠½ãò, ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‡ãŠÖããä¶ã¾ããú •ããñÀ Ôãñ ¹ãü¤¶ãã¼ããè ºãÖì¦ã ÔãÖã¾ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãã¦ãã-ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã Àã¦ã ¼ãÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ¦ãñ Öö ý ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ã‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠãè ‚ã¹ããäÀãäÞã¦ã ‚ããõÀ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ªìãä¶ã¾ãã Ôãñ ÔãìÀàãã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ, ãä•ã¦ã¶ãã Ôãâ¼ãÌã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããÖõ, ‚ã¹ã¶ãñ œãñ›ñ ºãÞÞããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ÀÖòý¾ã㪠ÀŒãò, ÔãÖãè ¹㠽ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ Êãàã¥ããò ‡ãŠãè ãäÀ¹ããñãä›ÃâØã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›Àãò ‚ããõÀ ¶ãÔããñÄ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ºãñÖ¦ãÀ ¤âØã Ôãñ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ý ¹ãÆ϶ããò ‚ããõÀ ã䛹¹ããä¥ã¾ããò ‡ãŠãñ ãäÊãŒã‡ãŠÀ ÀŒã¶ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ Ôãñ ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 17. ¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôãã©ã ¹ãÔãâªãèªã Œã•ãã¶ãã Øãìãäü¡¾ãã, ¹ãÍãì, ÔãìÀàãã ‡ã⊺ãÊã ¾ãã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ãäÞã¨ã Êãã¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ºãÞÞãñ ‡ãŠãñÀã֦㠽ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ãñ ÌãÔ¦ãì¾ãò ÜãÀ ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã †‡ãŠ ÊãØããÌã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ããè Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠã ºãÞÞãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãòÖãñ½ãÌã‡ãÊ ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öõ, ¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã „Ôãñ Ìãã¹ãÔã Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ããäÀÌã¦ãö㠽ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ÀÖ¶ãã ¼ã¾ããÌãÖ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ãä¹ãŠÀ ¼ããè ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¦ãõ¾ããÀ ºãÞÞãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ „ÊÊãñŒã¶ããè¾ã ÔããÖÔãã䪌ãã¦ãñ Öö ý ¾ã㪠ÀŒãò, ºãÞÞãñ ºãÖì¦ã ÊãÞããèÊãñ Öãñ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ ¦ãñ•ããè Ôãñ Ìãã¹ãÔã ÔÌãÔ©ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö! ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ãÔãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ãŠÓ› Öãñ¦ãã Öõ!‚㣾ãã¾ã 5ºãîü¤ã Öãñ¶ãã †‡ãŠ ºãìÀãè ‚ã㪦ã Öõ,ãä•ãÔãñ †‡ãŠ ̾ãԦ㠂ã㪽ããè ¹ã¶ã¹ã¶ãñ ¶ãÖãé ªñ¦ããý- ‚ã㶡Èñ ½ããùãäÀÔã‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ÊããñØã ºãìü¤ã¹ãñ Ôãñ ¡À¦ãñ Öö, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ „½ãÆ ºãü¤¶ãñ Ôãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ÍãÀãèÀ ‡ãŠã¾ããñÄ ‡ãŠã †‡ãŠÊãØãã¦ããÀ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Öõ, ãä•ãÔãñ Ìãñ ÌãÓããñÄ ÔãÖ•ã ¹㠽ãò Êãñ¶ãã ÔããèŒãã Öõ, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ÒãäÓ›, ÑãÌã¥ã, ªãâ¦ã, Ô½ãðãä¦ã, ºãìãä®, ¾ããõ¶ããä‰ãŠ¾ãã†ú, ½ããâÔã¹ãñãäÍã¾ããò ‡ãŠãè ¦ãã‡ãŠ¦ã ‚ããõÀ •ããñÍã ½ãò ‡ãŠ½ããèýÖãÊããâãä‡ãŠ, ƒÔã ¹ãÀ ºãÊã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ÔÌãÔ©ã ¹ã Ôãñ ºãîü¤ñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ, ¾ã㪠ÀŒãò, ºãìü¤ã¹ãñ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ•ãÂÀãè ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ºããè½ãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãã, ÊãØãã¦ããÀ ‡ãŠ½ã•ããñÀãè ¾ãã ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã¦ãã!ÔãÖãè •ããè¶Ôã ÀŒã¶ãã †‡ãŠ ¹ããäÀ¹ã‡ã‹Ìã ºãìü¤ã¹ãñ ‡ãŠãñ •ããè¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã Öõý ¾ããäª ¦ãì½ÖãÀñ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‚ããõÀ ªãªãªãªãè ¶ãñ Êãâºãã •ããèÌã¶ã •ããè¾ãã Öõ, ¦ããñ ‚ãã¹ã ¼ããè †ñÔãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ! ÖãÊããâãä‡ãŠ, ¦ã©¾ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãã¦ãã-ãä¹ã¦ãã ‡ãŠã Þã¾ã¶ã¦ããñ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ, ¹ãÀ ‚ãã¹ã ãä¹ãŠÀ ¼ããè, ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌãÔ©ã ºãìü¤ã¹ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠãñ ºãü¤ã Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýãäÌã—ãããä¹ã¦ã ªãÌããò ‡ãñŠ ãäÌã®, ‡ãŠãñƒÃ •ãÌãã¶ããè ‡ãŠã Õããñ¦ã ¾ãã •ããªìƒÃ ŒãìÀã‡ãŠ ¶ãÖãé Öõ •ããñ „½ãÆ ºãü¤¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã Àãñ‡ãŠ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõýֽ㠺ãî¤ñ ‡ã‹¾ããò Öãñ¦ãñ Öõ? ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ¶ãñ ¼ããè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊã ‡ãŠã „§ãÀ ¶ãÖãé ã䪾ãã Öõý †‡ãŠ ¹ãÆãäÔã® ãäÔã®ãâ¦ã ‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀ,•ãõÔãñ-•ãõÔãñ „½ãÆ ºãü¤¦ããè Öõ „§ãÀãñ§ãÀ ‡ãŠãñãäÍã‡ãŠã‚ããñâ ‡ãŠãè àããä¦ã ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ¶ãì‡ãŠãÔãã¶ã ‡ãŠãñ ºãñ‚ãÔãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ‡ãŠãñ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¦ããè ÖõýÌã¦ãýãã¶ã ½ãò, ½ãã¶ãÌã ãäÌã‡ãŠãÔã Öã½ããñö㠹ãÀ „½ãÆ ºãü¤¶ãñ ãäÌãÀãñ£ããè ¹ãƼããÌããò ‡ãŠã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã
 • 18. ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ, ¡ãè†Þテ (ãä¡ÖãƒÃ¡Èãñ†¹ã춡ÈãñÔ›ñÀãù¶ã) ›ñÔ›ãùÔ›ñÀãù¶ã ‚ããõÀ †Ô›Èãñ•ã¶ã •ãõÔãñ, ‚ããõÀ ‚㶾ã Öã½ããñöã ý ¦ã©ãããä¹ã, ƒ¶ã½ãò Ôãñ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè Öã½ããñö㠹ãƼãããäÌã¦ã ÖãñØãã ¾ãã ¶ãÖãé ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã •ãʪºãã•ããè ÖãñØããèýÔÌãÔ©ã „½ãÆ ºãü¤¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãìãä§ãŠ¾ããúãä¶ã½¶ã ¹ããùƒâ›áÔãà ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† • ÖÀ ã䪶㠆‡ãŠ Ôãâ¦ãìãäÊã¦ã ‚ããÖãÀ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò, ãä•ãÔã½ãò ¹ããúÞã ¹ãƇãŠãÀ ‡ãñŠ ¹ãŠÊããò ‚ããõÀ Ôãã井ã¾ããò ‡ãŠã Ôã½ããÌãñÍã Öãñý • ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠÀò • ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ÔÌããÔ©¾ã •ããâÞã ‡ãŠÀÌãã¾ãò • ‡ãŠ¼ããè £ãî½ãƹãã¶ã ¶ã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ ‚ã㪦ã Öõ, ¦ããñ ƒÔãñ Ôã½ã㹦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý • ÜãÀ ¹ãÀ ãäØãÀ¶ãñ †Ìãâ Ö¡á¡ãè ›î›¶ãñ ‚ãããäª Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãìÀàã㦽ã‡ãŠ ‚ã¼¾ããÔã ‡ãŠãè ‚ã㪦㠡ãÊãòý ÌããÖ¶ã ÞããÊã¶ã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã Ö½ãñÍãã Ôãã蛺ãñÊ› ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀòý¹ããäÀÌããÀ ‚ããõÀ ªãñÔ¦ããò ‡ãñŠ Ôãâ¹ã‡ãÊ ½ãò ÀÖãñý ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ Ôããä‰ãŠ¾ã ÀÖãñ, ŒãñÊããñ ‚ããõÀ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ Ôã½ãìªã¾ã ‡ãñŠ ‚㶾ãÔãªÔ¾ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã •ãìü¡ñ ÀÖãñý¾ããäª ‚ãã¹ã ÍãÀãºã ¹ããè¦ãñ Öö, ¦ããñ †‡ãŠ Í㺪 Ôãâ¾ã½ã ‡ãì⊕ããè Öõý ¹ããè¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ãä‡ãŠÔããè ‚ããõÀ ‡ãŠãñ ÌããÖ¶ã ÞãÊãã¶ãñ ªòý•ããèÌã¶ã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ÀÌãõ¾ãã ‚ã¹ã¶ãㆠ‚ããõÀ ƒÔãñ ºã¶ãㆠÀŒãòý ãä•ãÔã ‡ãŠã½ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ŒãìÍããè Öãñ ÌãÖãè ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀòýÔãÖãè Öõ ãä‡ãŠ ºãÞã¹ã¶ã Ôãñ ‚ãÞœãè ‚ã㪦ãò ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãŠã¾ãªñ½ã⪠Öãñ¦ãã Öõý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ‚ã㪦ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¼ããäÌãӾ㠽ãò ‚ããä£ã‡ãŠÊãã¼ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ƒÔããäÊㆠ¾ãÖ Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõ •ãºã ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã½ã‡ãŠãÊããè¶ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ºããè½ããÀ ¹ã¡ñ Öãò ‚ããõÀ ‚ãã¹ã„Ôã Ôã½ã¾ã ‚ãã¹ã Øããñʹ㊠ŒãñÊã ÀÖñ ÖãòØãñý•ãõÔãñ-•ãõÔãñ ‚ãã¹ã ºãü¡ñ Öãñ¦ãñ Öö, ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ãã¹ã½ãò ªîÀÒãäÓ› ªãñÓã ºãü¤¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõ! ªîÀÒãäÓ› ªãñÓã (¹ãÆñÔºãã¾ããùãä¹ã¾ãã)„½ãÆ ºãü¤¶ãñ ‡ãñŠ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠹ããäÀÌã¦ãö㠇ãŠã ãäÖÔÔãã Öõý ¾ãÖ ‚ããâŒããò ‡ãñŠ ÊãòÔã ‡ãñŠ †‡ãŠ ‰ãŠãä½ã‡ãŠ Ô㌦ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ããÖõý¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ¹ããÔã ªñŒã¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ããõ¾ã›ñ½ãñãä›ÈÔ› ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Þãͽãã ÊãØãã¶ãñ ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªñ
 • 19. Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÔããä‰ãŠ¾ã ÀÖ¶ãã, ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ãƼããÌããò ‡ãŠãñ ›ãÊã¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ºããäü¤¾ãã ¦ãÀãè‡ãŠã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãñ ºã¶ãㆠÀŒã¶ãñ,ãäÌã‡ãŠãÔã ºã¶ãã¶ãñ ¦ã©ãã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ãè‡ãŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ¼ããè ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ½ãò ÊãÞããèÊãñ¹ã¶ã ‡ãŠãñ ºãü¤ã¦ãã Öõ,À§ãŠÞãã¹ã ‡ãŠ½ã ÀŒã¦ãã Öõ, Öãä¡á¡¾ããò ‡ãŠãñ ½ã•ãºãî¦ã ÀŒã¦ãã Öõ, ‚ããùãäÔ›¾ããñ¹ããñÀãñãäÔãÔã ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãñ £ããè½ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ã©ãã Ìã•ã¶ã ‡ãŠ½ã‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ºãü¤ãÌãã ªñ¦ãã Öõý ¦ã¶ªìÁÔ¦ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„ÊÊãñŒã¶ããè¾ã ¹ãÖÊãî ¾ãÖ ¼ããè Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè Íãì ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ããÖõý†‡ãŠ ÔÌãÔ©ã ‚ããÖãÀ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ¼ããè ºãÖì¦ã •ãÂÀãè Öõý ‡ãõŠÊããñÀãè ‡ãŠãè Ôã⌾ã㠇㊽㠇ãŠÀ¦ãñ Ôã½ã¾ã ½ã£¾ãã¾ãì ‡ãñŠ ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠãñ¡ãè ‚ããõÀ ºããè 6 •ãõÔãñ ‡ã슜 ãäÌã›ããä½ã¶ã ‡ãñŠ ÔãñÌã¶ã ½ãò Ìãðãä® ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ¦ããè Öõý¹ãÆÞããäÊã¦ã ½ã¦ã ‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã, •¾ããªã¦ãÀ ÌããäÀÓŸ ¶ããØããäÀ‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã ‚ããõÀ Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ ¾ããõ¶ã •ããèÌã¶ã ‡ãŠã ‚ãã¶ã¶ª Êãñ¦ãñ Öö ý ‡ãŠ¼ããè‡ãŠ¼ããè „½ãÆ ºãü¤¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ¹ããäÀÌã¦ãö㠾ããõ¶ã ‚ãâ¦ãÀâØã¦ãã ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Ôãñ‡ã‹Ôã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ãÔãìãäÌã£ãã ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã Öãñ Ôã‡ãŠãè¦ããè Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ •ãõÔãñ Ìãñ ºãîü¤ãè Öãñ¦ããè •ãã¦ããè Öö, „¶ã‡ãŠãè ¾ããñãä¶ã‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãîŒããè ‚ããõÀ ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öãñ •ãã¦ããè Öõý ¹ãìÁÓããò ‡ãŠãñ ƒÃÀñ‡ã‹›ãƒÊã ‚ããõÀ Ô¦ã¼ãâ¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãâºãã Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ÊãØã Ôã‡ãŠ¦ããÖõý†‡ãŠ ½ã•ãºãî¦ã Ôã½ã©ãö㠹ãÆ¥ããÊããè †‡ãŠ ‚ãÞœñ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠã †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¹ãÖÊãî Öõ, ‚ããõÀ ÌããäÀÓŸ ¶ããØããäÀ‡ãŠ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ¹ã ÔãñÔããä‰ãŠ¾ã Öãñ‡ãŠÀ ‡ãŠã¹ãŠãè Êãã¼ãããä¶Ìã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý Ôãã½ãìªããä¾ã‡ãŠ ÔãâØ㟶ã, ‡ã‹Êãºã ‚ããõÀ ÞãÞãà ‚ããõÀ ½ãâãäªÀ •ãõÔãñ £ãããä½ãÇ㊠ԩãã¶ãºãì•ãìØãà ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠªãñԦ㠺ã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããªÍãà ԩãÊã Öãñ¦ãñ Ööý‚ã¹ã¶ããè Øããä¦ããäÌããä£ã ‡ãñŠ àãñ¨ã ½ãò ÊãØãã¦ããÀ ãä‰ãŠ¾ããÍããèÊã ºã¶ãò ÀÖñ, ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ã㦽ãÔã½½ãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÞœã Öõý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ãÔãñÌãããä¶ãÌãð§ã Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‡ãŠƒÃ ½ãã¾ã¶ããò ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ ‡ãŠãõÍãÊã Ôãñ ¾ããñØãªã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ÔÌã¾ãâ ÔãñÌãã¾ãã ‚ãâÍã‡ãŠããäÊã‡ãŠ ãäÍãàã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãòý ‚ãã¹ã ¼ããè †‡ãŠ ãäÞã¨ã‡ãŠãÀãè ¾ãã ‡ã⊹¾ãî›À ÔããàãÀ ºã¶ã¶ãñ •ãõÔãñ ¶ã¾ãñ ‡ãŠãõÍãÊã ÔããèŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖõýƒÔã‡ãŠã ‚ãâãä¦ã½ã „ÿñ;㠂ã¹ã¶ãñ ã䪽ããØã ‡ãŠãñ Ôããä‰ãŠ¾ã ÀŒã¶ãã Öõ!ƒ¶ã £ãìâ£ãÊã‡ãñŠ ÌãÓããñÄ ½ãò ºããè½ãããäÀ¾ããò ½ãò ªì¼ããÃؾã¹ãî¥ãà Ìãðãä®, ‚ã¶ããä¼ãÊãããäÓã¦ã ½ãñã䡇ãŠÊã ãäºãÊã ‡ãŠã ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ºããñ¢ã, ½ãð¦¾ãì ‡ãŠã ¼ã¾ã ‚ããõÀ½ãð¦¾ãì ‡ãñŠ ºã¤¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõý
 • 20. ÍãÀãèÀ „½ãÆ ºãü¤¦ããè Öõ, •ãõãäÌã‡ãŠ ¹ãÆ¥ãããäÊã¾ããú £ããèÀñ £ããèÀñ ‚ãÔã¹ãŠÊã Öãñ¦ããè Öõ, ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã Íãì Öãñ¦ããÖõý‡ã슜 ºãîü¤ñ ÊããñØã Ÿãè‡ãŠ Ôãñ Ôãì¶ããƒÃ ¶ã ªñ¶ãã, ÒãäÓ› ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öãñ¶ãã ‚ããõÀ Ô½ãðãä¦ã ‡ãŠ½ã Öãñ¶ãã •ãõÔããè ÊãØãã¦ããÀ Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ããèªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‡ãŠã䟶ããƒÃ ‡ãŠã Ôãã½ãã¶ãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ¹ããäÀ¥ãã½ãÔÌã¹ã, ¼ããÀ¦ã ½ãò Ìãð®ãÑã½ããò ‡ãŠãè ºãü¡ãè ¦ãñ•ããè Ôãñ Ìãðãä® Öãñ ÀÖãèÖõý ‡ã‹¾ããò ãä‡ãŠ ºãî¤ñ ÊããñØã Ôãã©ã ÀÖ ‡ãŠÀ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãŠã ÔãÖ¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, •ãºã „¶ã‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ ‚ãºã †ñÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠãäÊㆠ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé Ööý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‚ããõÀ „½ãÆ ºãü¤¶ãã †‡ãŠ Ôãã©ã Öãñ¶ãã •ãÂÀãè ¶ãÖãé Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã •ããèÌã¶ã ‡ãŠãè ÔãìºãÖ ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãè‚ãÞœãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀòØãñ, ¦ããñ •ããèÌã¶ã ‡ãŠãè Íãã½ã ½ãò ¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ãÞœãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀòØãñýãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ¦ãñ•ã ¹ãÆØããä¦ã ãäÊㆠ£ã¶¾ãÌããª, ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ ¹ããäÀ¹ã‡ã‹Ìã „½ãÆ •ããè¶ãñ ‡ãñŠ ‚ããõÀ ¾ãÖ Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ÜãÀ ¹ãÀ Öãè ºãì•ãìØãà ãäÀͦãñªãÀ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ÜãÀ ¹ãÀ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò †‡ãŠ ºãÖì¦ã ‡ã슜 ãä•ã½½ãñªãÀãèÍãããä½ãÊã Öõ, ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ãÌããÔã Ô©ãã¶ã ¹ãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀͦãñªãÀãò ¹ãÀ ÖÀ ã䪶㠕ããúÞã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖÀ Üãü¡ãè‚ã¹ã¶ãñ Öãè ÜãÀ ½ãò ¹ãÀÌããÖ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýªñŒã¼ããÊã ãä‡ãŠÔããè ØãÖÀñ Ôãâºãâ£ããò ‡ãŠãñ •ããñü¡¶ãñ ‡ãŠã ½ããõ‡ãŠã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä•ãÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã ØãÖÀñ •ãì¡ñ Öãñ¦ãñ Ööý ãä‡ãŠ¶¦ãì ̾ããä§ãŠ‡ãŠãè „½ãÆ ºã¤¦ãñ ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè ½ããúØã ¼ããè ºã¤¦ããè Öõ ‚ããõÀ ÖÀ ºããè¦ã¦ãñ ã䪶㠇ãñŠ Ôãã©ã Ôãâºãâ£ã ¦ãñ•ããè Ôãñ ¦ã¶ããÌã¹ãî¥ãà ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã‡ãñŠÊãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ã⊣ãñ ¹ãÀ ºããñ¢ã „Ÿã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ¦ããñ ‡ãì⊟ã Ôãñ ãäÜãÀñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý †‡ãŠ ÔããõÖãªÃ¹ãî¥ãÃãäÔ©ããä¦ã Œã›ãƒÃ ½ãò ¹ã¡ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ‡ã슜 ½ãã½ãÊããò ½ãò,ªìÀãÞããÀ ¾ãã ºãü¡ñ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠã ªìÁ¹ã¾ããñØã ½ãò ªìŒãª ¹ããäÀ¥ãã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööýãä‡ãŠÔããè ‚ããä¹ãƾã ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠãñ ›ãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããõÀ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãñ Ôã¹ãŠÊã¦ãã¹ãîÌãÇ㊠Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ©ããñü¡ãè Ôããè ÔããñÞã,ãäÍãàãã ‚ããõÀ ¹ãîÌãà ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý
 • 21. •ãºã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãìŠÍãÊã Ôãñ Öãò ¦ã¼ããè ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ºãõŸ‡ãŠ ‡ãŠÀò ¼ããäÌãӾ㠇ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀò, •ãã¶ãò ãä‡ãŠ ãäºã½ããÀ Öãñ•ãã¶ãñ ¹ãÀ Ìãñ ‡ã‹¾ãã ÞããÖ¦ãñ Ööý ƒÔã ÞãÞããà ½ãò ¼ããƒÃ ‚ããõÀ ºãÖ¶ããò ‡ãŠãñ ¼ããè Ôããä½½ããäÊã¦ã ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ÞãÞããà Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ½ããÖãõÊã ½ãò Öãñ¶ããèÞãããäÖ¾ãñý ÖãÊããâãä‡ãŠ ºãì¤ã¹ãã ‚ããõÀ ‚ããÔã¸ã ªìºãÃÊã¦ãã ‚ãÔãÖ•ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ¾ãÖ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ½ãò ÔãºãÔãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ÀÌãõ¾ããÖõýãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã àãñ¨ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀò:Ñã½ã ‡ãŠãè Ñãñ¥ããè: ¾ãÖ ãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ã㠹㡶ãñ ¹ãÀ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãè ‡ãŠãõ¶ã ‡ã‹¾ãã ÔãñÌãã ‡ãŠÀñØããý †‡ãŠ ºãÞÞãã ¹ããÔãÀÖ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ããñ ‚㶾㠼ããƒÃ ºãÖ¶ã ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠã ãä¶ã¼ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¹ãõÔãã: ¼ããäÌãӾ㠇ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¾ãò, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãñŠ ãäÌã§ããè¾ã ÔãâÔãã£ã¶ããò ‡ãŠã ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ÔãñºãÞã¶ãñ ‚ããõÀ ºãìÀñ Ôã½ã¾ã ½ãò †ñÔããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè „¹ã¾ããñØããè Öãñ¦ããè Öõýºããè½ãã: ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ŒãÞãà ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ã¾ããù¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ‡ãŠÀÌãã ÀŒããÖõý•ããèãäÌã¦ã ªÔ¦ããÌãñ•ã: ƒ¶ã ãäÊããäŒã¦ã ªÔ¦ããÌãñ•ã ½ãò ãäÊãŒãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ›ãä½ãöãÊã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔã ÔãªÔ¾ã ‡ãŠãñ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØããý¹ããùÌãÀ ‚ããù¹ãŠ †›ãù¶ããê: ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ¾ãã ºãì•ãìØãà ãäÀͦãñªãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãã½ãÊããò ‡ãŠã ¹ãƺãâ£ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãÔã½ã©ãà Öãò ¦ããñ ¾ãÖ‡ãŠã¶ãî¶ããè ªÔ¦ããÌãñ•ã ºããè½ããÀ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ãäÌã§ããè¾ã ¹ãõŠÔãÊãñ ‡ãŠãñ ãä¶ããäªÃÓ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã ªñ¦ãã ÖõýªñŒã¼ããÊã ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ Ôãâºãâ£ã ¾ã©ããÔãâ¼ãÌã Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀòý ºãÞÞãñ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãñŠÔãã©ã Ôãâºãâ£ã ‡ãŠ¼ããè Ôã½ã㹦㠶ãÖãé Öãñ¦ãñý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ªãñÔ¦ãã¶ãã ÀÖò Öãò ¦ããñ Ìãñ Öãè •ããÀãè ÀŒã¶ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öãñ¦ããèÖõý†‡ãŠ Ìã¾ãԇ㊠„½ãÆ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã †‡ãŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã Ôãñ ºãÖì¦ã ‚ãÊãØã Öãñ¦ããè Öõý ¾ãÖ ‚ã¶ãì¼ãÌã †‡ãŠ ¼ããÌãì‡ãŠ ÀãñÊãÀ ‡ãŠãñÔ›À ‡ãŠãè¦ãÀÖ ÊãØã¦ãã Öõ,ãä•ãÔã½ãò ÔãÌããÀ ‡ãŠãè ª¾ãã ‚ããõÀ ‚ã¹ãÀã£ã ‡ãŠãñ ØãìÔÔãñ ‚ããõÀ Ö¦ããÍãã ‚ããõÀ ¹¾ããÀ ½ãò Ô©ãã¶ããâ¦ãÀ¥ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý
 • 22. ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Ôãì¢ããÌã †‡ãŠ ºãñÖ¦ãÀ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÌãÞããÀÍããèÊã ªñŒã¼ããÊã ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ‡ãñŠ ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀñ: ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ Íã›Ã ½ãò ºã›¶ã ÊãØãã¶ãñ ½ãò 10 ãä½ããä¶ã› ÊãØã¦ãñ Öö, ¦ããñ Ÿãè‡ãŠ Öõ,‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ãö ¾ãÖ ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öîú ÀÌãõ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä£ã¼ããÀ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ºãü¤¦ããè ãä¶ã¼ãÃÀ¦ãã‚ããõÀ ‚ã㦽ãÔã½½ãã¶ã ‡ãŠãñ ŸññÔã ‡ãŠÀ¦ãã ÖõýÔããè½ãã ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀñ: ‚㦾ããä£ã‡ãŠ ãä¶ã¼ãÃÀ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‚ã£ãì‡ãŠ ½ããúØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè Ôããè½ãã‚ããñâ ‡ãŠã ¹ã¦ãã Öãñ¶ããÞãããäÖ¾ãñ ‚ããõÀ ãäÌã¶ã½ãƦãã Ôãñ ãä‡ãŠ¶¦ãì Ò¤¦ãã Ôãñ ›ãÊã¶ãã ÔããèŒãòý ‚ãã¹ã ‡ãŠÖ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¶ãÖãé ‚ãã•ã ½ãö ºãÖì¦ã ©ã‡ãŠ Øã¾ãã Öîú, ½ãì¢ãñªì‡ãŠã¶ã •ãã¶ãã Öõ, ¾ãÖ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÊã ‡ãŠÀ ÊãñØãòý½ã¶ããñÀâ•ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ã¾ã ãä¶ã‡ãŠãÊãò: ãä½ã¨ããò ‚ããõÀ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ‚㶾ã ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ãã½ãâãä¨ã¦ã ‡ãŠÀ ÖúÔããè ãä¹ãŠÊ½ã ¾ãã ‡ãŠã¡Ã ŒãñÊãòý‡ã슜 ©ããñ¡ãè Ôããè ÖúÔããè ½ã•ãã‡ãŠ ‚ããõÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠã †‡ãŠ ãäºã› Ôã¼ããè ‡ãŠãè ‚ã㦽ãã ‡ãŠãñ ¹ãÆÔã¸ã ‡ãŠÀ¦ãã ÖõýÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀò: ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ Íã›Ã ½ãò ºã›¶ã ÊãØãã¶ãñ ½ãò 10 ãä½ã¶ã› ÊãØã¦ãñ Öãò ¦ããñ Ÿãè‡ãŠ Öõ ý ½ãö ÊãØããªîú ‡ãŠã ÀÌãõ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ‚ããä£ã¼ããÀ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ÖãñØãã, ãä¶ã¼ãÃÀ¦ãã ºãü¤¦ããè ‚ããõÀ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠã ‚ã㦽ã Ôã½½ãã¶ã ‡ãŠ½ã Öãñ¦ãã ÖõýªñŒã¼ããÊã ½ãò Ôãã¢ãñªãÀãè: •ãºã ªãñԦ㠾ãã Ôãâºãâ£ããè ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠãè ¹ãñÍã‡ãŠÍã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ „Ôãñ ÔãÖÓãà ‚ããõÀ ‡ãðŠ¦ã—ã¦ãã Ôãñ ÔÌããè‡ãŠãÀ‡ãŠÀòý†‡ãŠ ‚ãâ¦ãÀãÊã Êãñ: ¾ãÖ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ, ¾ããäª ‚ãã¹ã Êãâºããè ‚ãÌããä£ã ¦ã‡ãŠ ãäºã¶ãã ‚ãâ¦ãÀãÊã ‡ãñŠ ªñŒã¼ããÊã ½ãò ÊãØãñ Öãò ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã‡ãŠãñ ¼ããè •ããñãäŒã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ã㠹㡶ãñ ¹ãÀ ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ¹ãîãä¦ãà ‡ãŠÀòý‚ã¹ãÀã£ã ¼ããÌã¶ãã ¦¾ããØãò: ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ØãìÔÔãã ‚ããõÀ Ö¦ããÍãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒ¶ã ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªãñÓããè ‚ã¶ãì¼ãÌã ¶ã‡ãŠÀòý¾ãÖ Ôãã½ã㶾㠺ãã¦ã Öõý Íãã¾ãª ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãã¦ãã ãä¹ã¦ãã ‡ãŠãñ ¼ããè ‚ãã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò †ñÔãã ‡ãŠã䟶ã Ôã½ã¾ã ã䪾ãã ÖãñØããýÔããä‰ãŠ¾ã ÀÖãñ: ÖãÊããâãä‡ãŠ, •ãÖãú ¦ã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ ÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ‡ãŠã ¹ãÆ϶ã Öõ, ‚ãã¹ã Ôããèãä½ã¦ã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ã¹ã¶ãñ ãäÖ¦ããò ‡ãŠãñ•ããèãäÌã¦ã ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ‡ã‹Êãºã ¾ãã Íããõ‡ãŠ •ããÀãè ÀŒãòý ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªããäÀ¾ããú Œã¦½ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ •ããèÌã¶ã ‡ãŠãè Ôã½ãðãä® Öãñ¦ããè Öõý
 • 23. †‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ÌããÊãã Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã Œãìª ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¦¾ããØã ã䪾ãã Öãñ!¡ãù. Ìããä•ããê¶ã¾ãã ¹ã‹ÊãñØã ´ãÀã ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠãè ØãƒÃ ªñŒã¼ããÊã ÌããÊãñ ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öö†‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ: ½ãÀãè•ã,ªãñÔ¦ã, ¹ããäÀÌããÀ, ‚ããõÀ ‚㶾㠪ñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ÔãâÞããÀ •ãºã „ãäÞã¦ã Öãñ Àã¾ã ‚ããõÀ Ôãì¢ããÌã Ôãì¢ãã¾ãò ÀãñØããè ‡ãŠãñ ãä•ã¦ã¶ãã Ôãâ¼ãÌã Öãñ, ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ‡ãŠÀò ½ãÀãè•ã Ôãñ „ãäÞã¦ã ‚ã¶ãìÀãñ£ã ‡ãŠÀò ‚ã¹ãÀã£ã ºããñ£ã ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ‚ã¹ã¶ããè •ãÁÀ¦ã ¹ãîÀãè ‡ãŠÀ¶ãã ½ãÀãè•ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÌã¶ãã ÀŒãò ‚ã¹ã¶ããè Ôããè½ãã‚ããñâ ‡ãŠã ÔÌããè‡ãŠãÀò ‚ããõÀ ºããÖÀãè ÔãâÔãã£ã¶ããò Ôãñ ÔãÖã¾ã¦ãã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¦ãñ ÀÖò ãäÀͦãñ ‚ããõÀ ªñŒã¼ããÊã ¼ãîãä½ã‡ãŠã ‡ãñŠ ºããÖÀ ‡ãŠãè Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ‡ãŠãñ •ããÀãè ÀŒãò ÀãñØããè ‡ãñŠ ´ãÀã ãä‡ãŠ† Øㆠ‡ãŠã¾ããñÄ ‚ããõÀ ¹ãõŠÔãÊããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀãè ¶ãÖãé Êãò̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ Ôãã©ã, ªîÔãÀãò Ôãñ ÔãÖã¾ã¦ãã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ Ôã½ããä¹ãæ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã Ôã½ã¾ã ¹ãÆãä¦ãºã®¦ãã ‡ãŠã¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀ, ‚ãã¹ã †‡ãŠ Ôã¹ãŠÊã ‚ããõÀ ŒãìÍã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãñŠ ¹㠽ãò „¼ãÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ¾ãÖ ¶ã ¼ãîÊãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞããò‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ „ªãÖÀ¥ã Ô©ãããä¹ã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ƒÔããäÊㆠ•ãºã ‚ãã¹ã ºãî¤ñ Öãñ •ãã¾ãñØãò ¦ãºã Ìãñ ¼ããè ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ãÞœãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀÔã‡ãòŠØãñý
 • 24. ‚㣾ãã¾ã 7¾ããäª ãä‡ãŠÔããè ¹ãìÀã¶ããè ãäºã½ããÀãè ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öö ¦ããñ ƒÔ㠦㩾ã Ôãñ ƒ¶‡ãŠãÀ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ •ããèÌã¶ã ¹ãÀ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãƼããÌã ¡ãÊã¦ããè Öõý ‚ãã¹ã ƒÔã ¹ãƼããÌã Ôãñ ºãÞã ‡ãŠÀ †‡ãŠ †‡ãŠ ã䪶㠇ãõŠÔãã ãäºã¦ãã¦ãñ Öö, ¾ãÖ ‚ãã¹ã ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõý¾ãÖ Ô㦾ã Öõ ãä‡ãŠ ¹ãìÀã¶ãã ÀãñØã ÞãÊãñ ¶ãÖãé •ãã¦ããý ãä‡ãŠ¶¦ãì ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÔã‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì¾ãñ Ôãâ¦ããñÓã㦽ã‡ãŠ •ããèÌã¶ã •ããè¶ã㠹㡦ãã Öõý¦ããèÌÇã ºã¶ãã½ã ¹ãìÀã¶ããè •¾ããªã¦ãÀ ÊããñØã †‡ã‹¾ãî› Øãâ¼ããèÀ ãäºã½ããÀãè Ôãñ ¹ããäÀãäÞã¦ã Öãñ¦ãñ Ööý •ãõÔãñ †¹ãòãä¡Ôããƒãä›Ôã ¹ã©ãÀãè, ãä¶ã½ããñãä¶ã¾ãã, ¾ãã¹ãÆõŠ‡ã‹ÞãÀ ý ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ †‡ãŠ †ñÔããè ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ¹ãÀ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ÀãñØããè ãä̾ã§ãŠ ºãÖì¦ã Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ºããè½ããÀ ¶ãÖãéÀÖ¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ôãã½ã㶾ã ÔÌããÔ©¾ã ½ãò •ãã¦ãã Öõý‚ã‡ã‹ÔãÀ †‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè £ããèÀñ - £ããèÀñ Íãì Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠƒÃ ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ †‡ãŠ ‚ããä¶ããäÏÞã¦ã‚ãÌããä£ã ¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠÞãÊã¦ããè ÀÖ¦ããè Öõý Ìãñ Íãã¾ãª Öãè ‡ãŠ¼ããè Ÿãè‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ½ã£ãì½ãñÖ, ת¾ã ÀãñØã ‚ããõÀ ¹ãìÀã¶ãã Øãã䟾ããÀãñØã ƒÔã‡ãñŠ „ªãÖÀ¥ã Öö ý‡ãŠƒÃ ‡ãŠãÀ‡ãŠ †‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‚ãã¶ãìÌãâãäÍã‡ãŠ¦ãã, •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ¦ã¶ããÌã, ̾ãã¾ãã½ã,‚ããÖãÀ ‚ããõÀ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ¼ããè ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ƒÔã‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ãÔÌã¹ã, ¾ãÖ ¼ããäÌãÓ¾ãÌãã¥ããè ‡ãŠÀ¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öõ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ÔãñªîÔãÀñ ã䪶㠇ãõŠÔãã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý†‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè Ôãñ ¹ããèãäü¡¦ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‚ã¹ã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ Ôãã©ãÍãì Öãñ¦ããè Öõý ‚ã¹ã¶ããè ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã¦ãã ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÖÀ ã䪶㠇ãñŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã ½ãò †‡ãŠÌããäÌãÍããÊã ‚ãâ¦ãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ªãñ¶ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‚㶾㠄¹ã¾ããñØããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè „¹ã‡ãŠÀ¥ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¡ã¾ãÀãè Öõý ƒÔã ¡ã¾ãÀãè ½ãòãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ‡ãŠãñ ›Èõ‡ãŠ ÀŒã¶ãñ ‚ããõÀ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã, „¹ãÞããÀ ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãîÞããè, Êãàã¥ããò ‡ãŠã ãäÀ‡ãŠã¡Ã, „¶ã‡ãŠãè
 • 25. Øãâ¼ããèÀ¦ãã ‚ããõÀ Ôãâ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã ¼ããè ƒÔãñ ‚ããù¶ãÊãヶã, †‡ãŠ ¹ããè†Þã‚ããÀ (̾ããä§ãŠØã¦ã ÔÌããÔ©¾ã ãäÀ‡ãŠã¡Ã) ‡ãŠã„¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý†‡ãŠ ÀÌãõ¾ãã Ôãñ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ƒÊãã•ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã †‡ãŠ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã Ôãñ ‚ããõÀ ‚ã㦽㠹ãƺãâ£ã¶ã ‡ãŠãè¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ÔããèŒã¶ãñ Ôãñ ¾ãÖ ºãÖì¦ã ‚ããÔãã¶ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ºããè½ããÀãè ‡ã‹¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ºãã¦ã ¶ãÖãé, ‚ã㦽ããäÌãÍÌããÔã ‚ããõÀ Òü¤ Ôãâ‡ãŠÊ¹ã Ôãñ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠ¦ã½ã ºãÞãã¶ãñ ½ãò ½ãªª ãä½ãÊãñØããèý†‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ •ããè¦ãñ ÀÖ¶ãñ ½ãò ‚ã‡ã‹ÔãÀ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ¹ããäÀÌã¦ãöã Íãããä½ãÊã Ööý †‡ãŠ½ã£¾ã½ã Øããä¦ã Ôã½ãã¾ããñ•ã¶ã ‚ã¹ã¶ãã¾ãò, †‡ãŠ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‡ãŠã¾ãÉ㊽㠇ãŠãñ ºã¶ãㆠÀŒãò ‚ããõÀ ¹ã¾ããù¦ã ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀý ¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããèºããè½ããÀãè ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ ¹ãƺãâ£ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚㶾ã ÔããÌã£ãããä¶ã¾ããò ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Íãããä½ãÊã Öö:ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ Êãñ¦ãñ ÀÖò : ‡ãõŠÔãñ ‚ããõÀ ‡ãŠºãªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ÔããÌã£ãã¶ããè Ôãñ ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀòýŸãè‡ãŠ Ôãñ ¼ããñ•ã¶ã:ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ, ‚ãã¹ã ¼ããñ•ã¶ã ‡ãñŠ ‡ã슜 ¹ãƇãŠãÀ Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÖãÀ ½ãò ‚㶾㠇ãŠãñ Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõýãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ̾ãã¾ãã½ã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ̾ãã¾ãã½ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÍã§ãŠ ‚ããõÀ …•ããà ‡ãŠã Ô¦ãÀ, Ôãã©ã Öãè ‚ã㦽ããäÌãÍÌããÔã ½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ Ööý¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ „¦ããÀ Þãü¤ãÌã¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ¼ããÌã¶ãã¾ãò †‡ãŠ ÀãñÊãÀ ‡ãŠãñÔ›À ‡ãŠãñ •ã¶½ã ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý ‡ãŠƒÃ ¦ãÀãè‡ãñŠ Öö ãä•ãÔãÔãñ ‚ãã¹ã „¦ããÀ Þãü¤ãÌã ÔãñºããÖÀ ‚ãã¶ãñ ½ãò ¼ããè ½ãªª Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 26. *Ôãã½ã㶾㠪õãä¶ã‡ãŠ Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ‡ãŠãñ ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠺ã¶ãㆠÀŒãò. *ãä½ã¨ããò ‚ããõÀ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôãâ¹ã‡ãÊ ½ãò ÀÖò. ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Íããõ‡ãŠ ‡ãŠãñ ãäºã¶ãã ©ã‡ãŠã¶ã ‡ãñŠ ‚ãã¶ã⪠‡ãŠãñ ºãü¤ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããÀãè ÀŒãò.£¾ãã¶ã ½ãò ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã Ôããè£ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¹ãìÁÓã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã ¶ãÖãé Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã ÔãÖã¾ã¦ãã ¹ãƪã¶ã ¶ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ¹ãÀ ªãñÓããè ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, •ãºããä‡ãŠ ½ããäÖÊãã¾ãò¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã ¶ãÖãé Öãñ¶ãñ ½ãò ªãñÓããè ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý ƒ¶‡ãŠãÀ, ‰ãŠãñ£ã, ‚ããõÀ Ö¦ããÍãã ‡ãñŠ ¹㠽ãò¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¼ããÌã¶ãã¾ãò ‚ãÔãã½ã㶾㠶ãÖãé ÖöýÔã½ã¾ã ¹ãÀ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒ¶ã ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ Ôãñ ãä¶ã¹ã›¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¹ãñÍãñÌãÀ ÔããƒÃ‡ãŠãñ©ãõÀñãä¹ãÔ› ¾ãã ½ã¶ããñÌãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ããò ‡ãŠãñ ¹ããäÀ¹ãÆñà¾ã ½ãò ÀŒã ‡ãŠÀ ƒÔã½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñÔãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠãõÍãÊã ãäÔãŒãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, •ãõÔãñ‚ããÀã½ã ‡ãŠãè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ „¹ã¾ããñØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè, †‡ãŠ ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ƒÔã‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ÖÊã Öõý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ¹ãîÀñ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ŒããÔã‡ãŠÀ ¾ããäª ºããè½ããÀãè ›ãä½ãöãÊã Öõý ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò‡ãŠãñ Œãìª ‡ãŠãñ ‚ãÌããâã䜦㠼ãîãä½ã‡ãŠã‚ããñâ ½ãò ¹ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ 24 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ¶ããäÔãÃâØã ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ºãü¡ã ºããñ¢ãÖãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý Ìãñ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ¶ãñ›Ìã‡ãÊ Ôãñ ‚ãÊãØã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ¦ã¶ããÌã ½ãò ‡ãŠÀãèºããè ãäÀͦãñ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ †‡ãŠ ½ãÀãè•ã‡ãŠãè Œãìª ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãÔã½ã©ãæãã ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ã¹ãÀã£ã, Íã½ãà ¾ãã •ãÊã¶ã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ºã¶ã¦ããè Öõý†‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‡ãŠãè Øãâ¼ããèÀ¦ãã ½ãò †‡ãŠ ‡ãŠ½ããè ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ¹ãƾããÔã †‡ãŠ ºããè½ããÀ ÔãªÔ¾ã ‡ãŠãñ ºãª¦ãÀ ºã¶ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, •ãºããä‡ãŠ ŒãìÊãã¹ã¶ã,ª¾ãã, ÔÌããè‡ãðŠãä¦ã ‚ããõÀ †‡ãŠ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ãƼããÌã ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõ.¾ãÖãú ‡ã슜 ¹ãÖÊãì Öö ãä•ãÔã ¹ãÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãƺãâ£ã¶ããè¾ã ºã¶ãã £¾ãã¶ã ‡ãòŠã䳦㠇ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ Öö *ÔÌããè‡ãŠãÀò ãä‡ãŠ ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ¦ãã Öõ, ¾ãÖ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ¶ãÖãé •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 27. ¨ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ¹ãÀ £¾ãã¶ã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ºãñÖ¦ãÀ Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ Êãàã¥ã ‚ããõÀ ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ¹ãÀ £¾ãã¶ã ªò *ÀãñØããè ‡ãŠãè ºãã¦ã Ôãì¶ã¶ãñ ‡ãŠãñ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ „¹ãÊ㺣ã ÀÖò ‚ããõÀ Ôãì¶ãò, Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ããäÀÌã¦ãö㠹ãÀ ºãÊã ªòý ½ãû•ãã‡ãŠ ‡ãŠãè Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããòÔãñ ãäÌãÞããäÊã¦ã ÀãñØããè ‡ãŠã £¾ãã¶ã ºããè½ããÀãè Ôãñ Ö›¦ãã Öõý *ÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ‡ãŠãñ ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ¦ãñ Öì† Ôãã½ãã¶ãá ¬†‡ãŠ ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ •ããèÌã¶ã ºã¶ãㆠÀŒãòý *‚ã¹ã¶ãã Œ¾ããÊã ÀŒãò, ‚ããõÀ •ãºã ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öö. ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãÖã¾ã¦ãã ÔãâØ㟶ããò ‡ãñŠ Ôã½ã©ãö㠇ãŠãè ¹ãñÍã‡ãŠÍã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öö, ÌãÖãú ‡ãŠãñƒÃ ¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ •ããèÌã¶ã ¹ãÀ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãƼããÌã ¹ãü¡¦ãã ÖõƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠã Œã⡶㠇ãŠÀ¦ãñ Öõ. Êãñãä‡ãŠ¶ã ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ‚ãã¹ã ƒÔãñ ‚ã¹ã¶ãñ •ããèÌã¶ã ‡ãŠãè Øãì¥ãÌã§ãã ãä¶ããä£ãÃãÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¶ãì½ããä¦ã ªñ¦ãñÖö ãä•ãÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ã䪶ã Ôãñ ‚ãØãÊãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÞãì¶ã ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ. ¾ãÖ ÔãÞã Öõãä‡ãŠ ¶ãÖãé †‡ãŠ ¹ãìÀã¶ããè ºããè½ããÀãè ªîÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã ƒÔãñ Ôãֶ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔããèŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ Öõ‚ããõÀ †‡ãŠ ÔãìŒããè •ããèÌã¶ã ̾ã¦ããè¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 28. ‚㣾ãã¾ã 8ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã „ÿñ;ã, ºããè½ããÀãè ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããõÀ •ããèÌã¶ã ‡ãŠãñ ªãèÜãÇãŠããäÊã‡ãŠ ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ¦ãã Öõ,†‡ãŠ ‚ããªÍãà ãäÞããä‡ãŠ¦ÔããÌãÖ Öõ ãä•ãÔã½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠãñ Öãè Ôã½ã㹦㠇ãŠÀ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý- ãäÌããäÊã¾ã½ã ½ãõ¾ããñÖÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãʪãè ¼ããØã¶ãã ¶ãÖãé ÞãããäÖ†ý ‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ, ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ãäÞããä‡ãŠ¦ÔããÔã½ãÔ¾ãã¾ãò œãñ›ãè Öãñ¦ããè Öö ‚ããõÀ ÔÌã¾ãâ Öãè Ôããèãä½ã¦ã Öãñ¦ããè Öö, ‚ããõÀ ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãŠã ‚ã¶ãì½ãã¶ã Öõ ãä‡ãŠ 80 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ „¶ÖòÔãìÀãäàã¦ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ÜãÀ ¹ãÀ ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãè „ÊÊãñŒã¶ããè¾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Íããä§ãŠ, ¹ã¾ããù¦ã Ôã½ã¾ã,¹¾ããÀ ‚ããõÀ £¾ãã¶ã Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôãºã ÀãñØããò ‡ãŠãñ ½ãÀ½½ã¦ã ‡ãŠÀ Ÿãè‡ãŠ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ãÖãú ‡ã슜 ̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ ‚ããõÀ „¹ã¾ããñØããè ‡ãŠª½ã Öö, ãä•ã¶ã‡ãŠã ‚ãã½ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ Öö, ãä•ã¶ãÔãñ ãä‡ãŠÔããè ¶ã ãä‡ãŠÔããè Ôã½ã¾ã ¾ã㠂㶾ã ãä‡ãŠÔããè ãäºãâªì ¹ãÀ ֽ㠂ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ¹ãƼãããäÌã¦ã Öãñ¦ãñ Ööý¾ãñ ãäªÍãã ãä¶ãªóÍã ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠãè ÀãñØã ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ÔãâÔ©ãã¶ã ‡ãñŠ Ôãì¢ããÌããò ¹ãÀ ‚ãã£ãããäÀ¦ã Ööý¶ããñ›: •ãºã ‚ãã¹ã‡ãñŠ Êãàã¥ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ã䪌ãã¶ãñ ‡ãñŠ ÌãØãà ½ãò Öãñ¶ãñ ¹ãÀ, ºãÔã •ãʪãè Öãè ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãñ ¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ Ôãâ¹ã‡ãʇãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãè Ÿãè‡ãŠ ãäÔ©ããä¦ã ºã¦ãã¾ãò ‚ããõÀ ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ãä¶ãªóÍã ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀòý •ãºã ‚ãã¹ã‡ãñŠ Êãàã¥ã ÍããèÜÇ㠦㦇ãŠãÊã ÔãñÌãã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚㶦ãØãæ㠕ãã¶ãñ ¹ãÀ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ãʪãè Ôãñ ÔãÖã¾ã¦ãã Êãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ¾ãÖ †‡ãŠ ‚ãã¹ãã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããèÖõ!ÔãªãêÊãàã¥ã: œãé‡ãŠ, ¶ãã‡ãŠ Ôãñ ¹ãã¶ããè ‚ãã¶ãã ¾ãã ¶ãã‡ãŠ ¼ãÀãè Öãñ¶ãã, ØãÊãñ ½ãò ûŒãÀãÍã, ÔãîŒããè ŒããúÔããè, £ããè½ãã ºãìŒããÀý
 • 29. ÔÌã¾ãâ ´ãÀã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºãìŒããÀ Öõ ¹ã¾ããù¦ã ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀò ‚ããä£ã‡ãŠ ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà ¹ããè¾ãòý ªªÃ ‚ããõÀ / ¾ãã ºãìŒããÀ Ôãñ Àã֦㠇ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã ) ¹ãõÀããäÔã›ãù½ããùÊã ‚ããõÀ / ¾ãã †ãäÔ¹ããäÀ¶ã) Êãòý¶ãã‡ãŠ ŒãìÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ã½ã‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ºãîâªãò ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀòƒ¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ÔããúÔã ‡ãŠã •ãʪãè ‚ãã¶ãã, ÔããúÔã Êãñ¶ãñ ½ãò ¹ãÀñÍãã¶ããè ¾ãã ÔããúÔã Êãñ¶ãñ ¹ãÀ ÜãÀÜãÀãÖ› Öãñ¶ã㠇㊽ã•ããñÀãè ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¶ãã ¾ãã ¹ãÆÊãã¹ã ‡ãñŠ Ôãã©ã …•ããà ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè Öãñ¶ãã ¹ããè¡ãªã¾ã‡ãŠ ‡ãŠã¶ã ‡ãŠã ªªÃ ¾ãã Ôãî•ã¶ã, ØãÊãñ ‡ãŠãè ØãÆâãä©ã¾ããò ½ãò ªªÃ - ¦ããè¶ã Ôãñ ÞããÀ ã䪶㠾ãã ƒÔãÔãñ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ 102 ¹ãŠãÀ¶ãÖãƒÃ› ¾ãã ƒÔãÔãñ •¾ããªã ºãìŒããÀ ØãÊãñ ‡ãŠãè ûŒãÀãÍã ‡ãñŠ Ôãã©ã ÊããÊã ¾ãã Ôã¹ãñŠª £ãººãñ Öãñ¶ããŒããúÔããèŒããúÔããè ªãñ ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö: †‡ãŠ ÔãîŒããè ŒããúÔããè, ¾ãã ãä•ãÔã½ãò ©ãî‡ãŠ („¦¹ã㪇㊠ŒããúÔããè) ‚ãã¦ãã ÖõÔÌã¾ãâ ´ãÀã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ãŒããúÔããè ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ãÔã½ãò ãä‡ãŠ ©ãî‡ãŠ ‚ãã¦ãã Öõ: ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã Œãîºã ‡ãŠÀòý †‡ãŠ Ìãõ¹ããùÀãùƒÃ•ã ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀòý
 • 30. ¶ãÖã Êãòý ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã ØãìÌãã¹ãñŠãä¶ããäÔã¶ã ¾ãì§ãŠ ŒããúÔããè ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀòýÔãîŒããè ŒããúÔããè ‡ãñŠ ãäÊã†:‚ããä£ã‡ãŠ ½ãã¨ãã ½ãò ¹ãñ¾ã¹ãªã©ãà Êãò, ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ Øã½ãà ¹ãñ¾ã •ãõÔãñ Þãã¾ã ªî£ã ¾ãã Ôãî¹ã Êãò - ŒããúÔããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Êããù•ãñ¶•ãÔã ÞãîÔãòý‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠡ñ‡ã‹Ô›Èãñ½ãñ©ããùÀ¹ãŠãù¶ã ¾ãì§ãŠ ŒããúÔããè ªÌãã Êãòýƒ¶ã Êãàã¥ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò‚ãÞãã¶ã‡ãŠ Íãì ÖìƒÃ ŒããúÔããè •ããñ ãäºã¶ãã ‡ãñŠ, †‡ãŠ Üãâ›ñ ¾ãã ƒÔãÔãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ãã¦ããè ÀÖ¦ããè Öõý†ñÔããè ŒããúÔããè •ããñ ãä‡ãŠÔããè ºãÞÞãñ ½ãò Öãñ ¾ãã œãñ›ã ºãÞÞãã ŒããúÔã¦ãñ ŒããúÔã¦ãñ „Êã¢ã¦ãã Öãñ ¾ãã ÔããèÊã ½ãœÊããè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ŒããúÔã¦ãã Öãñ(„ÞÞã †‡ãŠ Ôããè›ãè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ), ‚ããõÀ ¾ããäª ºãÞÞãñ ¾ãã ºãÞÞããè ‡ãŠãñ 102 ãä¡ØãÆãè ¹ãŠãÀ¶ãÖホ ¾ãã ‚ããä£ã‡ãŠ ºãìŒããÀ ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀý Ìã•ã¶ã ‡ãŠ½ã Öãñ¶ãã (ãä‡ãŠÔããè Ô¹ãÓ› ‡ãŠãÀ¥ã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã), ©ã‡ãŠã¶ã ½ãÖÔãîÔã Öãñ¶ãã, ‚ããõÀ Àã¦ã ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ¹ãÔããè¶ãã ‚ãã¶ããý¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã Êãò ÔããâÔã Êãñ¶ãñ ½ãò ºãÖì¦ã ‡ãŠã䟶ããƒÃ ¾ãã ÖãòŸ ÊããÊã Öãñ •ãã¶ãã Ôããè¶ãñ ½ãò ªªÃ Öõ •ããñ ãä‡ãŠ ØãªÃ¶ã, Öã©ã, ¾ãã •ãºãü¡ñ ½ãò ¹ãõŠÊãã¦ãã Öõý ºãñÖãñÍããè Œãî¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ŒããúÔããè Öãñ¶ãã
 • 31. ‚ããä¦ãÔããÀ¹ãã¶ããè •ãõÔããè, ¹ã¦ãÊããè ‚ããâ¦ããò ‡ãŠãè Øããä¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ‡ãŠƒÃ ºããÀÔÌã¾ãâ ´ãÀã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà Œãîºã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀò; ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠇ãŠãñƒÃ †‡ãŠ ªÌãã •ãõÔãñ -- ƒÃ½ããñã䡾ã½ã ¾ãã Êããñ½ããñãä›Êã ´ãÀã ¹ãƾããÔã ‡ãŠÀòý †‡ãŠ ºããÀ ªÔ¦ã ‡ãŠ½ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã, ªÖãè ½ãŸáŸã ‚ããÊãî ‚ããõÀ ÞããÌãÊã •ãõÔãñ ¶ãÀ½ã Œãã²ã ¹ãªã©ãà ©ããñü¡ãè ½ãã¨ãã ½ãò Œãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö¾ããäª †‡ãŠ œãñ›ñ ºãÞÞãñ ( ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¦ããè¶ã ÌãÓãà ‡ãŠã) Öõ, ‡ãŠãñ ªÔ¦ã Öãñ¦ããñ ½ããõãäŒã‡ãŠ ¹ãì¶ã•ãÃÊããè‡ãŠÀ¥ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Íãì ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ãÞããÌãÊã ‡ãŠãè ‡ãŠãú•ããè, ªÌãã ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã ½ãò „¹ãÊ㺣㠆‡ãŠ ÀÊã ãäÀÖメÈñÍã¶ã ÔããÊ› ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¾ãã ãä¹ãŠÀ ƒÔãñ ÜãÀ ½ãò(¹ãã¶ããè ‡ãŠãè †‡ãŠ Êããè›À ½ãò Þããè¶ããè ‡ãñŠ ‚ã㟠Þã½½ãÞã ‚ããõÀ †‡ãŠ œãñ›ã ‚ãã£ãã Þã½½ãÞã ¶ã½ã‡ãŠ ‡ãŠãñ ãä½ãÊãã‡ãŠÀ) ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ºã¶ãã Ôã‡ãŠ¦ãñÖöýÔ¦ã¶ã¹ãã¶ã •ããÀãè ÀŒãò (¾ãã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¼ããñ•ã¶ã) - „Ôãñ ¼ãîŒãã ¶ãÖãé ÀŒãò!‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ¾ããäª ‚ããä¦ãÔããÀ 48 Üãâ›ñ ¾ãã ‚ããä£ã‡ãŠ ÞãÊã¦ããè Öãñ ãä•ãÔã †‡ãŠ ãäÍãÍãì ‡ãŠãñ †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ‚ã㟠ºããÀ ¹ãñ› ½ãò Ø㡺㡠Öãñ‡ãŠÀ ‚ããä¦ãÔããÀ Öãñ ¾ãã †‡ãŠ ªãèÜãÇãŠããäÊã‡ãŠ ºããè½ããÀãè Öãñý ‡ãñŠÌãÊã ªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠Íãì ‚ããä¦ãÔããÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã Êãò
 • 32. ãä¶ã•ãÃÊããè‡ãŠÀ¥ã Êãàã¥ã - ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã ¾ãã ¹ãñÍããºã ¶ãÖãé ‚ãã¶ãã, ºãÖì¦ã ¹¾ããÔã ÊãØã¶ãã ‚ããõÀ ãäÔãÀ ÖʇãŠã Öãñ¶ãã, ¦ÌãÞãã ÍãìӇ㊠Öãñ¶ãã ãäÞã½ã›ãè ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¹ãì¶ã: ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ¶ãÖãé Êããõ› ¹ãã¶ãã, ‡ãŠãñ›À ½ãò ‚ããúŒãò, ‚ããõÀ ãäªÍãã - ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã —ãã¶ã ¶ã ÀÖ ¹ãã¶ãã ¦ããèÌãÈ „ªÀ ¾ãã Øãìªã ½ãò ªªÃ ¾ãã ½ãÊã ½ãò À§ãŠ Öãñ¶ãñ ¹ãÀºãìŒããÀÍãÀãèÀ ‡ãŠã ¦ãã¹ã½ãã¶ã ºã¤¶ãñ¹ãÀ, ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ 100 ¹ãŠãÀ¶ãÖãƒÃ› (½ããõãäŒã‡ãŠ) ¾ãã 101 ãä¡ØãÆãè ¹ãŠãÀ¶ãÖãƒÃ› Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ (Øãìªã)ÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ¦ãÀÊã ¹ãñ¾ã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãñÌã¶ã Ô¹ãâ•ã ‡ãñŠ Ôãã©ã Øã½ãà ¹ãã¶ããè ‡ãŠã Ô¶ãã¶ã ‡ãŠÀò ºãìŒããÀ ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã ¹ãõÀããäÔã›ãù½ããùÊã ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀò ºãÖì¦ã ÔããÀñ ‡ãŠ¹ãü¡ñ ½ã¦ã ¹ãÖ¶ããñ ¾ãã ºãÖì¦ã ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ã⊺ãÊããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ‡ãŠÌãÀ ¶ã ‡ãŠÀòƒ¶ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀò ºãìŒããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã- ‡ãŠã¶ã ½ãò ªªÃ,ØãÊãñ ½ãò ŒãÀãÍã,„Ê›ãè,ªÔ¦ãò,¹ãñ› ‡ãŠã ªªÃ,¹ãñÍããºã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ •ãÊã¶ã,Þã½ã¡ãè ‡ãñŠ Þã‡ãŠ§ãñ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã Þã½ã¡ãè ½ãò Ôãî•ã¶ã ‚ãã‡ãŠÀ ÊããÊã Öãñ‡ãŠÀ ¹ããèºã ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ œ: ½ããäÖ¶ãñ Ôãñ ‡ãŠ½ã …½ãÆ ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ºãìŒããÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀƒ¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã¾ãò Êãò ºãìŒããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã ¦ãñ•ããè Ôãñ ãäªÊã ‡ãŠãè £ãü¡‡ãŠ¶ãñ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ, ¼ãáÇã½ã, ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã —ãã¶ã ¶ã ÀÖ¶ãã ‚ããõÀ Þãñ¦ã¶ãã ‡ãŠãè Öããä¶ã Öãñ¶ãã
 • 33. ØãªÃ¶ã ‚ãû‡ãŠ¡¶ãã, ãäÔãÀ ªªÃ, ÔãìÔ¦ããè, ½ã¦ãÊããè ‚ããõÀ „Ê›ãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãìŒããÀ Öãñ¶ãã ÔããâÔã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‚ããõÀ ãäÔãÀ ‡ãŠã ÖʇãŠã¹ã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãìŒããÀãäÔãÀ ªªÃ¦ã¶ããÌã ãäÔãÀ ªªÃ: ãäÔãÀ ¾ãã Œããñ¹ãü¡ãè ½ãò ªªÃ, •ãºã¡ñ ¾ãã ãäÔãÀ ½ãò ¹ããèœñ ªºããÌã ‚ããõÀ ØãªÃ¶ã ‚ããõÀ ‡ã⊣ããò ½ãò û•ã‡ãŠ¡¶ãÔãヶãÔã ãäÔãÀªªÃ: ½ãã©ãñ ‚ããõÀ ‚ããâŒããò ‡ãñŠ ¹ããèœñ ªªÃ, ÔãヶãÔã ‡ã⊕ãñÍã¶ã ‚ããõÀ ºãìŒããÀ½ããƒØãÆñ¶ã ‡ãŠã ãäÔãÀªªÃ: •ããñ ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ãäÔãÀ ‡ãñŠ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ½ã¦ãÊããè, „Ê›ãè Íãì ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ããÖõ,Þã‡ã‹‡ãŠÀ ‚ãã¶ãã, ¹ãƇãŠãÍã ‚ããõÀ ÍããñÀ Ôãñ ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã¦ãã ½ãò ºã¤¦ã, ÒãäÓ› ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôã½ãÔ¾ãã Öãñ¶ãã, •ãõÔãñ ‡ãŠãÊãñ Ô¹ããù› ¾ãã Þã½ã‡ãŠªãÀÀãñÍã¶ããè ‡ãŠãè Ìãðãä® Öãñ¶ããÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ãäÊㆠ„¹ãã¾ããä•ã¦ã¶ããè •ãʪãè Öãñ Ôã‡ãñŠ ƒÔã ªªÃ ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã Êãò - ªªÃ ‡ãñŠ ºã¤¶ãñ ‡ãŠã ƒâ¦ã•ããÀ ¶ãÖãé‡ãŠÀò!†‡ãŠ Íããâ¦ã, ‚ãâ£ãñÀñ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ‚ããúŒãò ºã⪠‡ãŠÀ ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀò.ªªÃ ‡ãŠãè •ãØãÖ ¹ãÀ †‡ãŠ ¡ã ¾ãã Øã½ãà ‡ãŠ¹ã¡ã •ããñ ¼ããè ‚ãÞœã ÊãØãñ ÀŒãò ¾ãã ãäÔãÀ ‡ãñŠ ¹ããèœñ ¾ãã ãäÔãÀ ¹ãÀ †‡ãŠ ‚ããƒÔã ¹ãõ‡ãŠ ÀŒãò .‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ƒÔã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ãäÔãÀªªÃ •ããñ ã䪶ã, Ô㹦ããÖ, ¾ãã ½ãÖãè¶ãñ ‡ãñŠ †‡ãŠ Öãè Ôã½ã¾ã ½ãò Öãñ¦ãã Öãñ
 • 34. †‡ãŠ ãäÔãÀªªÃ •ããñ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ¶ã† ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¾ãã ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã Êãñ¶ãñ Ôãñ ÍãìÁ Öãñ¦ãã Öõ¦ã¦‡ãŠãÊã £¾ãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ Øãâ¼ããèÀ ãäÔãÀ ‡ãŠãè Þããñ› ¾ãã Þãñ¦ã¶ãã ‡ãŠãè Öããä¶ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ãäÔãÀªªÃ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ããúŒã ½ãò ªªÃ, £ãìú£ãÊãã ã䪌ããƒÃ ªñ¶ãã, ¡ºãÊã ÒãäÓ›, ‚ãÔ¹ãÓ› „ÞÞããÀ¥ã, ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ¼Çã½ã, ̾ããä§ãŠ¦Ìã ¹ããäÀÌã¦ãöã, ¾ãã Öã©ã ¾ãã ¹ãõÀ ãäÖÊãã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã䟶ããƒÃ ºãìŒããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã ØãªÃ¶ã ‚ãû‡ãŠ¡¶ãã ,ãäÔãÀªªÃ, ÔãìÔ¦ããè ½ã¦ãÊããè ‚ããõÀ „Ê›ãèœã¦ããè ½ãò •ãÊã¶ãÊãàã¥ãŒãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ªªÃ ¾ãã œã¦ããè ½ãò •ãÊã¶ã ‚ããõÀ / ¾ãã ¢ãì‡ãŠ¶ãñ ¾ãã ¢ãì‡ãŠ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã Ôããñ¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè •ãÊã¶ã Öãñ¶ãã ‚ããõÀ ¡‡ãŠãÀ Êãñ¶ãñ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ØãÊãñ ½ãò †‡ãŠ •ãÊã¶ã ½ãÖÔãîÔã Öãñ¶ããÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã Œãã¦ãñ Ôã½ã¾ã Ôããè£ãñ ºãõŸòý Œãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ºãõŸãñ,ûŒã¡ñ Öãñ ¾ãã ÞãÊãò, Êãñ›ñ ¶ãÖãé! ¾ããäª ‚ããä£ã‡ãŠ Ìã•ã¶ã Öãñ ¦ããñ ‡ã슜 ãä‡ãŠÊããñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀò œãñ›ãè ½ãã¨ãã ½ãò Œãã¾ãò, ÍãÀãºã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠãñ Ôããèãä½ã¦ã ‡ãŠÀò ‚ããÊãî ‚ããõÀ Ôããù¹ã‹› ãä¡Èâ‡ã‹Ôã ãä•ã¶ã½ãò ØãõÔã ÀÖ¦ããè Öõ,Œãã²ã ¹ãªã©ããñÄ ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã Ôããèãä½ã¦ã ‡ãŠÀò Ôããñ¶ãñ Ôãñ ªãñ Ôãñ ¦ããè¶ã Üãâ›ñ ¹ãÖÊãñ ¶ã Œãã¾ãò ¾ãã ‡ã슜 ¶ã ¹ããè¾ãò ›½Ôã •ãõÔãñ †¶›ããäÔã¡, œã¦ããè ‡ãŠãè •ãÊã¶ã ½ãò Àã֦㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ £ãî½ãƹãã¶ã ¶ã ‡ãŠÀò
 • 35. ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ¾ããäª ÀãÊã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ‡ãŠãÊãñ ÀâØã ½ãò ½ãÊ㦾ããØã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¹ãñ› ‡ãŠã ªªÃ ¹ããèŸ ‡ãñŠ …¹ãÀãè ¼ããØã ½ãò ¹ãõŠÊã¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã •ã‡ãŠ¡¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãñ›ªªÃ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ãä¶ãØãÊã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã䟶ããƒÃ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ œã¦ããè ‡ãŠãè •ãÊã¶ã •ããñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ Öãñ¦ããè Öãñƒ¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ã¦‡ãŠãÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãñÌãã Êãò Ôããè¶ãñ ½ãò •ãÊã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã, û•ã‡ãŠ¡¶ã ¾ãã ªªÃ •ããñ ØãªÃ¶ã, •ãºãü¡ñ, ¾ãã Öã©ã ¦ã‡ãŠ ¹ãõŠÊã¦ãã Öãñ, œã¦ããè ½ãò ¹ãÀñÍãã¶ããè ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãÔããè¶ãã ¾ãã ÔããâÔã ¹ãîŠÊã¶ãã, ½ã¦ãÊããè ‚ããõÀ/ ¾ãã „Ê›ãè ¾ãã ‚ããä¶ã¾ããä½ã¦ã ¶ããü¡ãè ¾ãã ת¾ã ‡ãŠãè £ãü¡‡ãŠ¶ã ‡ãŠã Öãñ¶ãã Ôããè¶ãñ ½ãò •ãÊã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã Œãî¶ã ‡ãŠãè „Ê›ãè ¾ãã ‡ãŠãù¹ãŠãè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ã䪌ã¦ããè Öãñ¹ããèŸ ‡ãñŠ ãä¶ãÞãÊãñ ¼ããØã ½ãò ªªÃÊãàã¥ã¹ããèŸ ªªÃ, ¦ããèÌãÈ, ½ã⪠¾ãã ãäÞãÀ‡ãŠãÊããè¶ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ¾ããäª •ãÂÀãè Öãñ ¦ããñ, ªªÃ Ôãñ Àã֦㠇ãñŠ ãäÊã†-‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã Êãò ªªÃ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¹ãÖÊãñ 48 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ¹ããèãäü¡¦ã Ô©ãã¶ã ¹ãÀ †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ‡ãŠƒÃ ºããÀ ¹ããâÞã Ôãñ ªÔã ãä½ã¶ã› ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Ÿâ¡ã ¹ãõ‡ãŠ ÊãØãã¾ãò 48 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ºã㪠Øã½ãà Ôãñ‡ãŠ (•ãõÔãñ Øã½ãà ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ºããñ¦ãÊã, Øã½ãà ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ºããõœãÀ) ã䪶㠽ãò ‡ãŠƒÃ ºããÀ ‡ãŠÀò
 • 36. ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ºãÖì¦ã ¦ããèÌÇã ªªÃ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ, ¾ãã ¹ããúÞã ã䪶㠾ãã ‚ããä£ã‡ãŠ ¦ã‡ãŠ ÞãÊã¦ãñ ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ ½ãî¨ããÍã¾ã ¾ãã ‚ããâ¨ã ¹ãÀ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ½ãò ‡ãŠ½ããè Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ½ãî¨ã¦¾ããØã ½ãò ªªÃ, ½ãî¨ã ½ãò •ãÊã¶ã ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã, ¾ãã Œãì•ãÊããè ¾ãã ¾ããäª ½ãî¨ã ‡ãñŠ Ôãã©ã À§ãŠ ¾ãã £ãìâ£ãÊãã ½ãî¨ã ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ ºãìŒããÀ ¾ãã „Ê›ã胶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã¾ãò Êãò ØãªÃ¶ã, Àãèü¤, ¾ãã ¹ããèŸ Ôãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠãñƒÃ Øãâ¼ããèÀ Þããñ› Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ªªÃ ‡ãŠãè ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ ÍãìÁ‚ãã¦ã ‚ããõÀ †‡ãŠ ›î›¶ãñ ‡ãŠãè £Ìããä¶ã Ôãñ Íãì Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¹ããèŸ ‡ãŠã ªªÃ ‚ããõÀ ãäÔãÀ ‡ãñŠ ÖʇãŠã¹ã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔããâÔã Êãñ¶ãñ ½ãò ã䪇㋇㊦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀØãÊãñ ½ãò ŒãÀãÍãÊãàã¥ã£ããè½ãã ¾ãã ¦ããèÌãáÇã ØãÊãñ ½ãò ªªÃ ‡ãñŠ Ôãã©ã ¾ãã ØãªÃ¶ã ‡ãŠãè ØãÆâãä©ã¾ããò ½ãò Ôãî•ã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¾ãã ƒÔã‡ãñŠ ãäºã¶ãã ‚ããõÀ ØãÊãñ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ / ¾ãã›ãúãä¶ÔãÊã Þã½ã‡ãŠªãÀ Ôã¹ãñŠª £ãººãñ ´ãÀã ãäÞããä¶Ö¦ã ¾ãã ÊããÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ‚ãã£ã㠇㊹ã Øã½ãà ¹ãã¶ããè ½ãò †‡ãŠ œãñ›ãè Þã½½ãÞã Þããõ©ããƒÃ ¶ã½ã‡ãŠ ãä½ã‡ã‹Ôã ‡ãŠÀòý ƒÔã ãä½ãÑã¥ã Ôãñ ‡ã슜 Üãâ›ãò ½ãò ‡ãìŠÊÊãã ‡ãŠÀò, ¾ãÖ ÜããñÊã ÖÀ ºããÀ ¶ã† ãäÔãÀñ Ôãñ ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀò Þãã¾ã ‚ããõÀ Ôãî¹ã •ãõÔãñ Øã½ãà ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà ‡ãŠã Œãîºã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀò
 • 37. ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ØãÊãñ ½ãò ŒãÀãÍã ‡ãñŠ Ôãã©ã •ÌãÀ, Ôãî•ã¶ã, ºãü¤ãè ÖìƒÃ ØãªÃ¶ã ‡ãŠãè ØãÆâãä©ã¾ããú, ãäÔãÀ ‡ãŠã ªªÃ, Ôããè¶ãñ, ¾ãã ‡ãŠã¶ã ‡ãŠã ªªÃ, ÔããâÔã ‡ãŠãè ªìØãö£ã, ¦ÌãÞãã ½ãò ÀõÍã, ¹ãñ› ‡ãŠã ªªÃ, „Ê›ãè, ¾ãã ØãÖÀñ ÀâØã ‡ãŠã ½ãî¨ã¦¾ããØã ØãÊãñ ‡ãŠãè ŒãÀãÍã ãä•ãÔã½ãò ÊããÊã ¾ãã Ôã¹ãñŠª £ãººãñ ãäÌã‡ãŠããäÔã¦ã Öãñ¦ãò Öãò ØãÊãñ ½ãò ÖʇãŠãè ûŒãÀãÍã •ããñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ªãñ Ô㹦ããÖ ¦ã‡ãŠ ÀÖ¦ããè Öõ¦ã¦‡ãŠãÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãñÌãã Êãò ÔããâÔã Êãñ¶ãñ ½ãò ‚㦾㶦㠽ãìãä͇ãŠÊã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã ÖãòŸ ºãöØã¶ããè Öãñ¶ãñ ¹ãÀ Œãìª ‡ãŠãè ÊããÀ ãä¶ãØãÊã¶ãñ ½ãò ‚ãÔã½ã©ãæãã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ„Ê›ãèÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã ŸãñÔã Œãã¶ã㠶㠌ãã†ú, ªî£ã ¶ãÖãé ¹ããè¾ãò Ÿ ãäÔã¹ãÊ ÔÌãÞœ ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà •ãõÔãñ Ô¹ãÓ› Ôãî¹ã ¾ãã ¶ãããäÀ¾ãÊã ¹ãã¶ããè ãä¹ã¾ãò £ãî½ãƹãã¶ã ¶ã ‡ãŠÀò,ÍãÀãºã ¶ãÖãé ¹ããè¾ãò ‚ããõÀ †ãäÔ¹ããäÀ¶ã ¶ã Êãò‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ºãÖì¦ã Øãâ¼ããèÀ ¹ãñ› ½ãò ªªÃ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ •ããñ ªãñ Üãâ›ñ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ÀÖ¦ãã Öãñ, ¦ÌãÞãã ¹ããèÊããè ¾ãã Ôã¹ãñŠª ¾ãã ‚ããúŒãò ¹ããèÊããè ã䪌ããƒÃ ªñ¶ãñ ¹ãÀ 12 Üãâ›ñ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ìã½ã¶ã ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ œãñ›ñ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªãñ Ôãñ œÖ Üãâ›ñ ¦ã‡ãŠ ãäÊㆠÀÖ¶ãñ ¹ãÀƒ¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã¾ãò Êãò ãäÔãÀ ‡ãŠãè †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ Þããñ› ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Ìã½ã¶ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ
 • 38. ºãìŒããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã ØãªÃ¶ã ‚ãû‡ãŠ¡¶ãñ ¹ãÀ, ãäÔãÀ ªªÃ Ìã½ã¶ã ‚ããõÀ ÔãìÔ¦ããè Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‡ãŠãÊããè ¾ãã À§ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã Ìã½ã¶ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ãä¶ã•ãÃÊããè‡ãŠÀ¥ã½ããñÞãÞããñ› ÊãØã¶ãñ ¹ãÀ ½ããñÞã †‡ãŠ …¦ã‡ãŠ ‡ãŠã ãäŒãâÞããÌã ¾ãã †‡ãŠ ãäÊãØã½ãò› ‡ãñŠ ¹ãŠ›¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ããè Öõ ãäÊãØã½ãò› Öãä¡á¡¾ããò ‡ãñŠ •ããñ¡ ‡ãñŠ½ã•ãºãî¦ã ºãö¡ Öãñ¦ãñ Ööý ½ããñÞã ‡ãŠãñ ½ããù¡Àñ›, ÖʇãñŠ ¾ãã Øãâ¼ããèÀ ¹㠽ãò ÌãØããê‡ãðŠ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÔÌã¾ãâ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ „¹ãã¾ã½ããñÞã ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ Ôãã½ã㶾㠄¹ãÞããÀ ‚ããÀ-‚ããƒÃ-Ôããè-ƒÃ Öãñ¦ãã Öõ‚ããÀ ¾ãããä¶ã ÀñÔ›,•ããñ¡ãò ‡ãŠãñ ÀñÔ›,ÖÊãÞãÊã ‡ãŠãè Øããä¦ããäÌããä£ã ‡ãŠãñ ¶ã ‡ãŠÀò ãä•ãÔãÔãñ ªªÃ Öãñ¦ãã Öãñý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ›Œã¶ãñ ¾ãã Üã웶ãñ ‡ãŠãè½ããñÞã Öãñ¦ããñ ‰ãŠÞãÔã ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¹ã¡ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ããƒÃ ‚ããƒÃÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõý Ôãî•ã¶ã Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖÀ 3 Ôãñ 4 Üãâ›ñ ½ãò ºã¹ãÊ ÊãØãã ‡ãŠÀ ¡ã ÀŒãòý ¾ãÖ 2 Ôãñ 3 ã䪶㠦ã‡ãŠ‡ãŠÀò ¾ãã Ôãî•ã¶ã •ãã¶ãñ ¦ã‡ãŠ ‡ãŠÀòý ºã¹ãÊ Ôãì¸ã ‡ãŠÀ ªªÃ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀñØããýÔããè ‡ãŠ½¹ãÆñÍã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõý Ôãî•ã¶ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÜããÌã ‡ãñŠ ‚ããÔã¹ããÔã †‡ãŠ ÊããñÞãªãÀ ‰ãñŠ¹ã ‡ãŠãè ¹ã›á›ãè ºããú£ãòýƒÃ ƒãäÊãÌãñÍã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõý Üãã¾ãÊã ãäÖÔÔãã …¹ãÀ „Ÿã¾ãã ÀŒã¶ãñ Ôãñ ØãìÁ¦Ìãã‡ãŠÓãå㠇ãŠãè ½ãªª Ôãñ À§ãŠ ÔãâÞããÀ ‡ãŠ½ã Öãñ‡ãŠÀ Ôãî•ã¶ã‡ãŠ½ã Öãñ¶ãñ ½ãò ½ãªª Öãñ¦ããè ÖõªªÃ ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªªÃãä¶ãÌããÀ‡ãŠ Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ½ããñÞã ‡ãñŠ Êãàã¥ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ
 • 39. ¾ããäª †‡ãŠ ½ãã½ãîÊããè ½ããñÞã 2 Ô㹦ããÖ Ôãñ Êãâºãã ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ªªÃ, Ôãî•ã¶ã ¾ãã Þããñ› ãäºãØãü¡¶ãñ ¹ãÀ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãâØã ¾ãã •ããñ¡ ãäÖÊãã ¶ãÖãé Ôã‡ãŠ¦ãñ ¦ã¦‡ãŠãÊã £¾ãã¶ã ªò‚㣾ãã¾ã 9‚ãºã ‚ã㪽ããè ¦ãñ•ããè Ôãñ ¾ãã¨ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ½ãö ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãã ãä‡ãŠ ƒÔã‡ãŠã ¹ããäÀ¥ãã½ã ºãñÖ¦ãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý- ãäÌãÊÊãã ‡ãõŠ©ãÀ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ ÔÌãÔ©ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ÊãØã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãã¨ãã¾ãò ºããè½ããÀãè ‡ãŠãñ ¦ãñû•ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý ¼ããñ¥™, •ãÊãÌãã¾ãì ‚ããõÀ‡ãŠã¾ãÃÍãõÊããè ½ãò ‚ãâ¦ãÀ, ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ¦ã¶ããÌã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ ºã¶ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔÌãÔ©ãÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ‡ã슜 „¹ãã¾ã ¾ãÖãú ã䪾ãñ •ãã ÀÖñ Ööý¹ãÖÊãñ ¾ãã¨ããÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ, ‚ããØãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¾ãòý ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ‚ããõÀ ªãú¦ããò‡ãŠ ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀÌãã¾ãò, ¦ãããä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè¼ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã¾ãã •ãã Ôã‡ãñŠ ‚ããõÀ ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Ôãã©ã ãäÊã¾ãã •ãã Ôã‡ãñŠý‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ‡ãŠãè •ããúÞã‡ãŠÀ Êãò ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã‚ããñâ ‚ããõÀ ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ Þãͽãã ‡ãŠãè •ããñ¡ãè ‡ãŠãñ ¹ãõ‡ãŠ ‡ãŠÀ Êãòý†‡ãŠ Ôãã£ããÀ¥ã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä‡ãŠ› ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ Êãò ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ÔããñŠÔã ½ãò ¹ãõ‡ãŠ ÊãòýƒÔã ãä‡ãŠ› ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Þããè•ããò ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†: ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè ¹ããäÞãþããú, „¶ã‡ãñŠ ½ãîÊã ‡ã⊛ñ¶ãÀãò ½ãò
 • 40. ªÔ¦ã, ‡ãŠº•ã (ÍãìÁ ‚ããõÀ ºã¶ª ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ) ‚ããõÀ ¹ãñ› ‡ãŠãè ûŒãÀãºããè ‡ãñŠ ãäÊㆠªÌãã¾ãò ŒããúÔããè ‚ããõÀ Ôãªãê ªÌãã†â •ãõÔãñ Ô¾ãî¡ãñ†¹ãñŠãä¡È¶ã ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããú ‚ããõÀ ŒããúÔããè ‡ãŠã ãäÔãÀ¹ã ªªÃ Ôãñ ÀãÖ¦ã ãäªÊãã¶ãñ ÌããÊããè ªÌãã¾ãò †â›ãèºãã¾ããñã䛇㊠½ãÊãÖ½ã, ãäÞã¹ã‡ãŠ¶ãñ ÌããÊããè ¹ã›á›ãè ªÔ¦ã Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªÌãã¾ãò‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ãäÌãªñÍã ¾ãã¨ãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¹ããäÏÞã½ã ½ãò ªÌãã¾ãò ºãÖì¦ã ½ãÖâØããè Öãñ¦ããè Ööý… Ôã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, ‡ãŠƒÃ ªÌãヾããú‡ãñŠÌãÊã ¶ãìÔŒãñ ¹ãÀ Öãè „¹ãÊ㺣ã ÀÖ¦ããè Ööý ƒÔã‡ãŠã ‚ã©ãà Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ãÀã½ãÍãà ¹ãÀ ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ¹ãõÔãñ ŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããèý ‚ã¹ã¶ãñ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè ªÌãã¾ãò Ôãã©ã Êãñ •ãã¶ã㠇㊽㠺ãÖì¦ã ½ãÖâØãã Öãñ¦ãã Öõ!‚ãã¹ã •ãÖãâ ¾ãã¨ãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öãò¹ãÖÊããè ÔããÌã£ãã¶ããè ÔããÌã£ãã¶ããè Ôãñ ‚ããÖãÀ Êãò! Øã½ãÃ, ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¹ã‡ãŠã¾ãã ¼ããñ•ã¶ã ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ÔãºãÔãñ ÔãìÀãäàã¦ã Öãñ¦ãã ÖõýÔ㡇㊇ãñŠ ãäÌã‰ãñŠ¦ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ‚ããõÀ ‚ã£ã¹ã‡ãñŠ Ôã½ãì³ãè Œãã²ã ¹ãªã©ããñÄ ºãÞãòý¹ãŠÊããò ‡ãŠãñ ÔÌã¾ãâ œãèÊãòý ‡ãñŠÌãÊã ̾ãã¾ãÔãããä¾ã‡ãŠ ¦ããõÀ „¹ãÊ㺣㠺ã⪠ºããñ¦ãÊã‡ãŠã •ãÊã Öãè ¹ããè¾ãòýºã¹ãÊ ‡ãñŠ ¹ãƾããñØã Ôãñ ºãÞãòý ºããñ¦ãÊã ºã⪠•ãÊã Ôãñ Öãè ºãÆÍã ‡ãŠÀòý¾ããäª ‚ãã¹ã †ñÔããè •ãØãÖ ¹ãÀ •ãã ÀÖñ Öãò •ãÖãú ½ãÞœÀãò ‡ãŠãè ãäºã½ããÀãè ‡ãŠã Œã¦ãÀã ‚ããä£ã‡ãŠ Öãñ ¦ããñ ‚ã¹ã¶ããè Ààãã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ‡ãŠÀò, ½ãÞœÀ ‡ãñŠ ãäÀ¹ãÊãò› ãä•ãÔã½ãò ¡ãè› (†¶ã, †¶ã- ¡ãƒ©ããƒÃÊã-½ãñ›ã›ãùʾãî½ãメ) Öãñ ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠇ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý¾ããäª ‚ãã¹ã £ãî¹ã ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè Ôã½ã¾ã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã ÀÖñ Öãò, ¦ããñ †‡ãŠ Ôã¶ã ¹ãÆãñ›ñ‡ã‹Íã¶ã ¹ãõŠ‡ã‹›À (†Ôã¹ããè†û¹ãŠ) 15 Ôãñ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãî¾ãà ÔãâÀàã‡ãŠ ÔãîÀ•ã ºÊããù‡ãŠ ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀòý¾ããäª ‚ãã¹ã ¹ãÖãü¡ãò ½ãò ›Èõãä‡ãâŠØã •ãã ÀÖñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¦ããèÌÇã ¹ãÌãæ㠺ããè½ããÀãè, •ããñ ‚ããù‡ã‹Ôããè•ã¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã •ãºã „ÞÞㄸã¾ã¶ã ‡ãŠãè ¾ãã¨ãã ½ãò ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý
 • 41. ÖÌããƒÃ ¾ãããä¨ã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãñ› ÊãõØã †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã Êãàã¥ã Öãñ¦ãã Öõý•ãñ› ÊãõØã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ À¥ã¶ããèãä¦ã ¾ãÖ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããèÖõ ãä‡ãŠ •ãºã ‚ãã¹ã ¶ã¾ãñ ›ãƒÃ½ã •ããñ¶ã ½ãò •ãã ÀÖñ Öãò ¦ããñ ‡ãŠƒÃ ã䪶ããò ‡ãŠãè ‚ãÌããä£ã ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ Ôããñ¶ãñ ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ½ãò ¹ããäÀÌã¦ãö㠇ãŠÀ ÊãòýÔããñ¶ãã ‚ããõÀ „Ÿ¶ãã Ôã½ãã¾ããñãä•ã¦ã ‡ãŠÀ Êãò ¦ãããä‡ãŠ •ãºã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Øãâ¦ã̾㠹ãÀ ¹ãÖìúÞãò, ©ããñü¡ã ãäÔãâ‰ãŠ¶ããƒû•ãñÍã¶ã Öãñ •ãã†Øããý†‡ãŠ ÖÌããƒÃ •ãÖã•ã ‡ãŠãè ‚ãÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ Ôããè› ¹ãÀ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ½ã•ãºãîÀãè Ôãñ ºãõŸ¶ãã ãäÔã¹ãÊ ‚ã¹ã¶ããè ½ãìÔããèºã¦ããò ‡ãŠãñ ºã¤ã¦ãã ÖõýƒÃ¶›À‡ãŠãùã䶛¶ãñ¶›Êã „¡ã¶ã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãñŠ ÔãÀÊã ¶ãìÔŒãñ ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öõ:¦ãÀÊã Öããä¶ã ‡ãŠãè ¼ãÀ¹ããƒÃ ãäÊã¾ãñ ¦ãÀÊã ¹ãªã©ããñÄ (‡ãñŠÌãÊã ¶ããù¶ã †Ê‡ãŠãùÖãñãäÊã‡ãŠ) ‡ãŠã Œãîºã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀòýºÊããƒÄ¡ ¹ãŠãñÊ¡,ƒÃ¾ãÀ ¹ÊãØã ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ØãªÃ¶ã ‡ãŠãè ½ãªª Ôãñ „ü¡ã¶ã ã䛇ãŠãè Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã Øãì¥ãÌã§ãã ¶ããéª Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýãäÌã½ãã¶ã ½ãò ãä•ã¦ã¶ãã ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠ ‡ãŠÀò, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠØããäÊã¾ããÀñ ½ãò …¹ãÀ ‚ããõÀ ¶ããèÞãñ ÞãÊãò, ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè Ôããè› ¹ãÀ ŒããéÞã‡ãŠã ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠÀòý„Ôã‡ãŠã½ããñÍã¶ã ãäÔã‡ãŠ¶ãñÔã ‡ã슜 ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ºãü¡ãè Ôã½ãÔ¾ãã ûŒã¡ãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ö ö‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã ¹ãƼããÌ㠇㊽㠇ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ‡ãŠƒÃ Ôãã£ã¶ã „¹ãÊ㺣ã Öö ( ãäÔã¶ãñÀãä•ã¶ã ‚ããõÀ ¹ãÆãñ½ãñ©ãñãä•ã¶ã •ãõÔããè ‚ã¶ãìÍãâãäÔã¦ã ªÌãã¾ãò) ‚ãã¹ã‡ãŠãè „¡ã¶ã ‡ãñŠ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ Üãâ›ã ¹ãÖÊãñÊãñ ÊãñÌãòý¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè „¡ã¶ã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ¾ãã ¾ãã¨ãã ‡ãŠãè Ôã½ããã书㠺ããè½ããÀ Öãñ •ãã¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ¾ãÖ ºã¦ãã¶ãã ¶ã¼ãîÊãò,‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ãä¶ãªã¶ã ½ãò „¹ã¾ããñØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 42. ‚㣾ãã¾ã 10ÌãÖ •ããñ ¹ããã Öõ ÌãÖ ¹ããúÞã ãä½ã¶ã› ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãîŒãà Öãñ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ããñ ¹ããã ¶ãÖãé Öõ ÌãÖ Ö½ãñÍãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ãîŒãà Öãñ¦ããÖõ- Þããè¶ããè ‡ãŠÖãÌã¦ãÖ½ã Ôã¼ããè ÞããÖ¦ãñ Öö •ãÌãã¶ã ÀÖò,Ôãñ‡ã‹Ôããè ÀÖò ‚ããõÀ ¹ã¦ãÊãñ ‚ããõÀ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ •ããèÌã¶ã •ããè¾ãò! ÔããÌãüããõãä½ã‡ãŠ •ãÀîÀ¦ããñâ ‡ãŠãñ ªñŒã¦ãñ Öì¾ãñ¾ãÖ ‚ããÏÞã¾ãÕã¶ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ¹ãîÀãè ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ãä½ã©¾ãã ãäÞããä‡ãŠ¦ÔããÊã¾ã ¹ã¶ã¹ã ÀÖò Ööý¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè •¾ããªã ÊããñØããò ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ½ãò ¾ãÖ ÔãîÞã¶ãã ªñ¶ãã Íãããä½ãÊã Öõ ãä‡ãŠ ‡ã슜 „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠºãìÀãè Öõ (•ãõÔãñ ‚ããÖãÀ ‡ãñŠ†ãä¡ãä›Ìã) ‚ããõÀ †‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ºãñÞã¶ãã (•ãõÔãñ ‡ãŠãºãÃãä¶ã‡ãŠ ¾ãã ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ Œãã²ã‚ããÖãÀý ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè ½ãò ¹ãîÀ‡ãŠ ‚ããÖãÀ, Öãñ½¾ããñ¹ãõ©ãã脦¹ããª, ‚ãã¾ãìãäÌãóª‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ, Þããè¶ããè ÖºãÃÊã ªÌãã‚ããñâ ‚ããõÀ ‡ã슜 ØãõÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãñŠ ¼Çãã½ã‡ãŠ ãäÌã—ãã¹ã¶ã ¼ããè Íãããä½ãÊã Ööý¾ã㪠ÀŒãò,¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè Ôãºã ¾ãã ‡ã슜 ¼ããè ¶ãÖãé ¶ãÖãé Öõ, ‡ã슜 „¦¹ã㪠¹ãƾããñ•ã¶ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚㶾ããò ‡ãñŠãäÊㆠºãñ‡ãŠãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö,„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ããä¶ãÃãäÍã¾ãÔã †ãä¶ããä½ã¾ãã ½ãò ºããè12 ‡ãŠã Íããù› •ããèÌã¶ã ªã¾ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ¶¦ãìÔ¹ãîŠãä¦ãà ªã¾ã‡ãŠ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ¾ãÖ †‡ãŠ £ããñ‡ãŠã£ã¡ãè ¼ãÀ Öãñ¦ãã Öõý¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè •¾ããªã ÊããñØããò ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ½ãò ¾ãÖ ÔãîÞã¶ãã ªñ¶ãã Íãããä½ãÊã Öõ ãä‡ãŠ ‡ã슜 „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠºãìÀãè Öõ (•ãõÔãñ ‚ããÖãÀ ‡ãñŠ†ãä¡ãä›Ìã) ‚ããõÀ †‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ºãñÞã¶ãã(•ãõÔãñ ‡ãŠãºãÃãä¶ã‡ãŠ ¾ãã ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ Œãã²ã‚ããÖãÀý ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè ½ãò ¹ãîÀ‡ãŠ ‚ããÖãÀ, Öãñ½¾ããñ¹ãõ©ããè „¦¹ããª,‚ãã¾ãìãäÌãóª‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ, Þããè¶ããè ÖºãÃÊã ªÌãã‚ããñâ ‚ããõÀ ‡ã슜 ØãõÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãñŠ ¼Çãã½ã‡ãŠ ãäÌã—ãã¹ã¶ã ¼ããè Íãããä½ãÊã Ööý‚ããäÔã® ¦ãÀãè‡ãñŠ ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè •ãÂÀãè ¶ãÖãé Öö, •ããñ ÊããñØã Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ‚ãÌã£ããÀ¥ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¹ãƾããñØã㦽ã‡ãŠ ½ãã¶ã¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìãõ£ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠºãã•ããÀ ½ãò ‚ããäÔã® ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ºãü¤ãÌãã ¶ãÖãé ªñ¦ã ñƒÔã‡ãŠñ ºãªÊãñ Ìãñ ‚ã¹ã¶ãñ ªãÌãñ ‡ãŠãñ ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‚㣾ã¾ã¶ã Ôãñ ãäÔã® ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãòÔãâÊãضã ÀÖ¦ãñ Ööý
 • 43. ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè Ôãñ ‡ãŠƒÃ ¦ãÀÖ Ôãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ÔãÌãùãÆ©ã½ã ¦ããñ, £ã¶ã ‡ãŠãè Öããä¶ã Öõ, •ããñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ƒÔã̾ãÌãÔãã¾ã ½ãò ãä¶ãÌãñÍã ‚ããõÀ ‡ãŠƒÃ ºãñƒÃ½ãã¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÀãñãäØã¾ããò ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ãäÀͦãñªãÀãò ‡ãñŠ £ã¶ã ÞãîÔã Êãñ¦ãñ Ööý ‡ãŠƒÃ Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ¦ãÀãè‡ãŠãò ‡ãŠã ªìÓ¹ãƼããÌã Öãñ¦ãã Öõ •ããñ ªîÔãÀãò ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ºãÖì¦ã Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Öãñ¦ãã Öõý¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè Ôãâ¾ãì§ãŠ À㕾㠂ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò ¼ããè ¹ã¶ã¹ã ÀÖãè Öõ, •ãÖãú ÊããñØã ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ããäÀÓ‡ãðŠ¦ã Öö ‚ããõÀ ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ‡ãñŠ Œãã²ã †Ìãâ‚ããõÓããä£ã ¹ãÆÍããÔã¶ã (†¹ãŠ¡ãè†) ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ãŠãÀØãÀ Öõý ƒÔããäÊã¾ãñ ¾ãÖ ‚ããÏÞã¾ãÕã¶ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ¼ããÀ¦ã ½ãò ¾ãÖ ºãìÀãƒÃ ºãü¡ñ ¹ãõ½ãã¶ãñ ¹ãÀÖõ ‚ããõÀ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ¶ããè½ã Ö‡ãŠãè½ã Ööýֽ㠽ãò Ôãñ ‡ãŠƒÃ ÊããñØããò ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ֽ㠂ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ¼ããè ƒ¦ã¶ãñ ¹ããäÀÓ‡ãðŠ¦ã ¶ãÖãé Öö ãä‡ãŠ ¶ããè½ã Ö‡ãŠãè½ããò ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ ¶ã ÖãòýÖ½ãò †ÖÔããÔã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ¶ããè½ã Ö‡ãŠãè½ã ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ Ôãì¹ãÀ ÔãñÊÔã½ãõ¶ã Öö, •ããñ ¼ã¾ã ‚ããõÀ „½½ããèª ¹ãÀ ŒãñÊãŒãñÊã¦ãñ Ööý¶ããè½ã Ö‡ãŠãè½ããò Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ‡ãõŠÔãñ ºãÞãã¾ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ?¡ãù.Ô›ãè¹ãŠ¶ã ºãõÀñ› ‡ãŠãè Ìãñºã ÔããƒÃ› www.quackwatch.org ‡ãñŠ ‡ã슜 „¹ã¾ããñØããè ¹ããùƒÄ›À ÖöØã칦㠃Êãã•ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¼ãîÊã •ãã‚ããñ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ½ãò ÔãÞã ‡ãŠã —ãã¶ã ºããú›¦ãñ Ööý ¶ããè½ã Ö‡ãŠãè½ã ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ã¹ã¶ãñ¦ãÀãè‡ãñŠ Ìã ‡ãŠã½ã ªîÔãÀãò Ôãñ Øã칦ã ÀŒã¦ãñ Ööýãä‡ã‹Êãâ•ãÌãñ‡ãŠ,½ãö ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã •ããúÞã ÀÖã ©ãã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã¶ãñ œ±ã ãäÌã—ãã¶ã ½ãò ¹ããè†Þã¡ãè ‡ãŠãè Öõ ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè ‚ã‡ã‹ÔãÀ œ±ã Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ Ôã½½ãã¶ã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ¹ãƽããñ›Àãò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠ¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ã‡ã‹ÔãÀ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ Ôã⪼ãà Ôãñ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ãä¶ã¾ã½ã ‚ããõÀ ºããñÊããè (¾ãã ØãÊã¦ã „®À¥ã)‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý†ñÔãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ‚ã¶ãªñŒããè ‡ãŠÀò •ããñ ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ •¾ããªã¦ãÀ ºããè½ãããäÀ¾ããú ªãñÓã¹ãî¥ãà ¹ããñÓã¥ã ¾ãã ŒãìÀã‡ãŠ Êãñ¶ãñ Ôãñ ãè‡ãŠ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 44. ‚ãã‡ãŠÓãÇ㊠„¹ã㌾ãã¶ããò, ‚ããõÀ ¹ãÆÍãâÔãã¹ã¨ã Ôãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖòý ¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ ‚ã¹ãÀâ¹ãÀãØã¦ã „¹ãÞããÀ ´ãÀ㠽㪪 ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ªãÌãã‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ¦ããñ ÌãÖãâ †‡ãŠ ¦ã‡ãÊÔãâØã¦ã ̾ã㌾ãã Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý •ããñ †ñÔãñ ¹ãÆÍãâÔãã¹ã¨ã ªñ¦ãñ Öö Ìãñ ¹ãƼããÌããè „¹ãÞããÀ ½ãò Ôãñ Øãì•ãÀñ Öãñ¦ãñÖöý Êãñãä‡ãŠ¶ã ºã㪠½ãò Ñãñ¾ã ƒ¶ã‡ãŠãñ ãä½ãÊã¦ãã Öõý ¹ãÆÍãâÔãã¹ã¨ã ¹ãîÀã ¢ãîŸã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ!ãä‡ãŠÔããè ¼ããè †ñÔãñ „¦¹ã㪠Ôãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖò •ããñ ¾ãÖ ªãÌãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ƒÔãÔãñ ‚ãÔãâºãâãä£ã¦ã ºããè½ãããäÀ¾ããú ¼ããè Ÿãè‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö,ãäÌãÍãñÓã¦ã: ‚ãÔã㣾ã ÀãñØãý †ñÔãã ‡ãŠãñƒÃ •ããªìƒÃ ãäÞãÀãØã ¶ãÖãè Öãñ¦ããý‚ã¹ã¶ããè ‚ãÔã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ããèÊã ¹ãÀ £¾ãã¶ã ¶ã ªòý‚ã¹ã¶ãñ ¹ãõŠÔãÊãñ ¹ãÀ Ö¦ããÍã ¶ã Öãòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½¾ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖã Öõ, ¦ããñ„ÔãÔãñ ƒÔã ºããÀñ ½ãò ÞãÞããà ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ½ã㶾ã¦ãã ¹ãÆ㹦ã ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãÀã½ãÍãà ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã Öõ, Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãòÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö. ÜãÀ Êãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠã ÔãÀÊã ÔãâªñÍã Öõ, ¾ãÖ ÔãÞã Öõ, ÊãØã¦ãã Öõ, Íãã¾ãª ¾ãÖ ÔãÞã ¶ãÖãé Öõ!‚㣾ãã¾ã 11ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÌãÖ ‡ãŠÊãã Öõ •ããñ ÀãñØããè ‡ãŠã ½ã¶ããñÀâ•ã¶ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ •ãºããä‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠã ¹ãƇãðŠãä¦ã ‡ãŠãñ ãè‡ãŠ ‡ãŠÀ¦ããè Öõý- ÌããùÊ›õÀ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ¹ãÖÊãñ ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ÀãñØããè ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã•ã ‚ãÔãâ¦ãìÓ› Öãñ ØㆠÖöý ƒÔã ãäÔ©ããä¦ã ½ãòÌãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ãäªÍãã ½ãò ¦ãñ•ããè Ôãñ ‡ãŠª½ã ÀŒã ÀÖãè Öõ, •ããñ ªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ ½ãò Êããñ‡ãŠãä¹ãƾã Öãñ Øã¾ããè Öõý½ãÀãè•ããò ‡ãŠãñ ¦ãñ•ããè Ôãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¼ããè ̾ããÌãÔãããä¾ã‡ãŠ Öãñ ØãƒÃ Öõ ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À ¼ããè „¶ã‡ãñŠ Ôãã©ã Ôã½ã¾ã ãäºã¦ãã¶ãñ ½ãò̾ãÔ¦ã Ööý Ìãñ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ‚ãÌãõ¾ããä§ãŠ‡ãŠ ¹ãƇãðŠãä¦ã Ôãñ ¶ããŒãìÍã Öö, ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ¡ãù‡ã‹›À „¶ã‡ãñŠ Ôãã©ã Ôã½ã¾ã ̾ã¦ããè¦ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã „¶ã‡ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã ‚ããõÀ Ô‡ãõŠ¶ã, ‡ãŠãñ ªñŒã¦ãñ Ööý
 • 45. ¾ãÖ Ô㦾ã Öõ ãä‡ãŠ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ, Ôãã©ã Öãè ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ •ãÂÀ¦ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ¹¾ããÀ, ªñŒã¼ããÊã, ¡ãù‡ã‹›À‚ã¹ã¶ããè ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã! ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºãìÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÀãñØã ãä¶ãÌããÀ¥ã ‡ãñŠ àãñ¨ã ½ãò ‚ããõÀ¹ãìÀã¶ããè •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ‡ãŠãè ºããè½ãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ¹ãƺãâ£ã¶ã ãäÌã¹ãŠÊã ÀÖãè ÖõýªîÔãÀãè ‚ããñÀ, Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãè ºã•ãã¾ã †‡ãŠ ¹ãîÀñ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ÀãñØããè ¹ãÀ £¾ãã¶ã ‡ãòŠã䳦㠇ãŠÀ¦ãñ ÖöýÖãùãäÊããäÔ›‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ºãõŸ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ÀãñØããè Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Ìãñ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ‚ããÍÌãԦ㠇ãŠÀ¦ãñ Ööý •ããñ ãä‡ãŠ ¹ããäÏÞã½ããè ªÌãã‡ãñŠ ¡ñ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãäÌãÓã½ã Öãñ¦ãã ÖõýÌãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ¹ãÀ •ããñÀ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãñ ÔÌã¾ãâ ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ‚ããä£ã‡ãŠ „§ãÀªã¾ããè ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ¦ããè Öõý ¹ããÀâ¹ããäÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã —ãã¶ã „ªãÖÀ¥ã ‡ãŠñ ãäÊã¾ãñ ¼ããÀ¦ã ½ãñ‚ãã¾ãìÌãñê ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ÔÌããÔ©¾ã ÔããõÖãªÃ ‡ãŠãè †‡ãŠ ãäÔ©ããä¦ã Öõ ‚ããõÀ ÀãñØã ‚ãÔãâ¦ãìÊã¶ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ãäÔ©ããä¦ã Öõý¾ãÖ Ÿãè‡ãŠ ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ‡ãñŠã䶳¦ã Öãñ¦ããè Öõ, ‚ããõÀ ÀãñØã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‡ãñŠÌãÊã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ãä¹ãŠãä‡ã‹ÔãâØã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè •ãõÔãã ãä‡ãŠ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò Öãñ¦ãã ÖõýÖ½ãò Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‚ããõÀ ¹ãîÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ‚㶦ãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ¹ãîÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããÀâ¹ããäÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã‡ãñŠ Ô©ãã¶ã ¹ãÀ ¹ãƾããñØã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý ¾ãÖ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ½ã㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä¶ã¾ã½ããò ‡ãŠãñ ãäÌãÊãâãäºã¦ã ‡ãŠÀ¦ããèÖõý ¹ãîÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôãã£ããÀ¥ã¦ã¾ãã ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ Ôãã©ã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõýªì¼ããÃؾã Ôãñ, ¼ããÀ¦ã ½ãò Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ÔãìÀàãã ‡ãŠãñ ãäÔã® ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠ½ã Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ¡ã‡ã‹¾ãî½ãò›ñÍã¶ã ÖõýÊããñØã „ãäÞã¦ã¾ããñؾã¦ãã ãäºã¶ãã ¼ããè Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã ‚ã¼¾ããÔã Íãì ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ƒÔãÔãñ ‚ã¶ããÞããÀ ‚ããõÀ ¶ããè½ãÖ‡ãŠãè½ããè ¹ã¶ã¹ã¦ããè ÖõýÌãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã¾ããñÄ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãÌããºãªñÖ ºã¶ãã¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† „¶Öò ‚ã¹ã¶ããè ãäÍãàãã ‡ãŠãñÔãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ÔãìÀàãã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Ôã½ã‡ãŠàã Ôã½ããèàãã ¦ãâ¨ã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý ‚㶾ã©ãã, ÀãñãäØã¾ããò ½ãò Œã¦ãÀñ ‡ãŠã ‡ãŠã¹ãŠãè ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ãÖ Œãñª Öõ ãä‡ãŠ Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ã®ãä¦ã¾ããò ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè Ôã½ã©ãö㠂ããõÀ ¶¾ãî¶ã¦ã½ã £ã¶ã ¹ãÆ㹦ã Öãñ¦ãã Öõý ƒÔã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò‚ã‡ã‹ÔãÀ †‡ãŠ ¹ãÀâ¹ãÀãØã¦ã ºã¶ãã½ã Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ¹ãÆ¥ããÊããè ‡ãŠãñ ‚㶾㠹ãÆ¥ããÊããè ‡ãñŠ Ôãã©ã ›‡ãŠÀãÌã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã ‚ããõÀ‚ãÌã¶ããä¦ã Öãñ ÀÖãè Öõý
 • 46. ãäÌããäÌã£ã ¹ã㦽ã‡ãŠ¦ãã •ãõÔãñ ½ãããäÊãÍã, Àñ‡ãŠãè, ¾ããñØã, ‚ãã¾ãìÌãóª, †‡ã‹¾ãì¹ãÆñÍãÀá, ‚ããõÀ ‡ãŠƒÃ ‚㶾㠆‡ãŠ †‡ãŠãè‡ãðŠ¦ã ›ãè½ã ‡ãñŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò †‡ãŠªîÔãÀñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ã¾ããñãäØã¦ãã ºã•ãã¾ã †‡ãŠ Ôãã©ã Ôãâ¾ããñ•ã¶ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý Ö½ãò ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ÔãÌãÃÑãñÓŸ ÔããèŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆄÞÞã Ô¹ãÍãà ‡ãñŠ Ôãã©ã „ÞÞã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè ªãñ¶ããò Ôãâ¾ããñ•ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý †‡ãŠãè‡ãðŠ¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò¡ãù. ¡È¾ãî ÌããèÊã ´ãÀã ØãƒÃ ©ããèýÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ‚ãÞœñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠãè Öõý ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÆ¥ããÊããè Öãñ ÌãÖ ½ãã¾ã¶ãñ ¶ãÖãé ÀŒã¦ããý¾ãÖ ¼ããè Ôã½ãã¶ã ¹ã Ôãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ƒÔã ¹ãÆ¥ããÊããè ‡ãŠãè Ôããè½ãã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãã ¼ããè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ¦ãã Öõ ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã£ããñ‡ãŠã ¶ã Œãã Ôã‡ãòŠý ‚ãØãÀ †‡ãŠ ‚ãã¾ãìãäÌãóª‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †¶›ãèºããù¾ããñã䛇㊠ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ¦ããñ ‚ãã¹ã ãäÞãâ¦ãã ‡ãŠÀ¶ãã Íãì‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†!‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌã—ãã¶ã ‚ããõÀ Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ÔãìãäÌã£ãã ‡ãñŠ ºããèÞã †‡ãŠ Ôãâ¦ãìÊã¶ã ‚ãã•ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý Ö½ãò ªìãä¶ã¾ãã‡ãñŠ ªãñ¶ããò ¹ãàããò Ôãñ ÔãÌãÃÑãñÓŸ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý•ãõÔãã ãä‡ãŠ ÔãâØããè¦ã ½ãò ¹ã‹¾ãî•ã¶ã Ø㟺ãâ£ã¶ã Öãñ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠªîÔãÀñ Ôãñ ÔããèŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö! ¾ããäª ¼ããÀ¦ããè¾ã ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ ŒãìÊãñ ã䪽ããØã Ôãñ ‡ãŠŸãñÀ ‚ã¶ãìÍããÔã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ, Ìãñ ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãÞœãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãñÌãã „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚㣾ãã¾ã 12‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãè ½ããõ¦ã ½ãì¢ãñ ªÖÊãã ªñ¦ããè Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ½ãö ½ãã¶ãÌã •ãããä¦ã ½ãò Íãããä½ãÊã Öîú; ‚ããõÀ ƒÔããäÊㆠ¾ãÖ ¹ã¦ãã ¼ããè ¶ãÖãé Öõãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔãñ ªãñÓã ªîú ‚ããõÀ ¦ãì½Öò Öãè ªãñÓã Ôã½ã¢ã¦ãã Öîúý- •ããù¶ã ¡ãù¶ã‚ã¹ã¶ãñ Ôã½ãìªã¾ã ‡ãŠãñ ÔãâØãã䟦㠇ãŠÀ¶ãã ¾ãÖ ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ,Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôãâ‰ãŠã½ã‡ãŠ ÀãñØããò‡ãŠãè †‡ãŠ ãä‡ãŠÔ½ã ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀÊãâºãñ Ôã½ã¾ã ½ãò ‡ãŠãè½ã¦ã ‡ãŠã ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÜãÀ ‡ãñŠ ºããÖÀ ãäºã¶Ôã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì†ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ÍããõÞããÊã¾ã ¶ãããäÊã¾ããò ‡ãŠãñ Ôãã¹ãŠ ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ‡ãŠã¾ãà ‡ãŠãè•ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ÜãÀ ‡ãŠñ ¼ããè¦ãÀ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãã井ã¾ããò ‡ãŠãè £ãìÊããƒÃ, ÔãìÀãäàã¦ã Œãã²ã ¼ãâ¡ãÀ¥ã ‚ããõÀ ÔÌãõãäºãâØã) ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõý†‡ãŠ Ôã½ãìªã¾ã ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‡ãŠãñ ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã:
 • 47. Ôãã¹ãŠ ¹ããè¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‚ãã¹ãîãä¦ãÃ. Ôã¹ãŠãƒÃ, Ô¶ãã¶ã, ‡ãŠ¹ãü¡ñ £ããñ¶ãñ, ‚ããõÀ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠãè ¹ã‹ÊããäÍãâØã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ã¾ããù¦ã ¹ãã¶ããè ‡ãŠÞãÀñ ‡ãŠã ÔãìÀãäàã¦ã ãä¶ã¹ã›ã¶ã ÔãìÀãäàã¦ã ÔÌãÞœ¦ãã ÔãìãäÌã£ãã ÔããúÔã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãã¹ãŠ Íãì® ÖÌããªì¼ããÃؾãÌãÍã, ÔãÀ‡ãŠãÀãè ãä¶ããäӉ㊾ã¦ãã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ‚ããõÀ ¶ããØããäÀ‡ãŠ „ªãÔããè¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ƒ¶ã ºãìãä¶ã¾ããªãè •ãÂÀ¦ããò ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ½ãã¶ã‡ãŠ‚ã¹ãÌã㪠Öãñ ÀÖñ Ööý ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ‡ãŠã £¾ãã¶ã ÀŒã¶ãã ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠã †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ãäÖÔÔãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãØãÀ Ôã½ãìªã¾ã ÔÌãÔ©ã ¶ãÖãé Öõ¦ããñ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠã ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãã ‡ãŠã䟶ã Öõý¦ãã•ãã ãäÌã‡ãŠãÔ㠦㩾㠾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ãäºãÊ¡À †‡ãŠ ÔÌãÔ©ã Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ‡ãŠãñ Ôãã‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ‡ãŠƒÃãä½ã¶ããè ›ãù„¶ããäÍã¹ã ½ãò ÔÌã¾ãâ ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã Öãñ ÀÖã Öõ, •ããñ „¶ã‡ãŠãè ÞããÀ ªãèÌããÀãò ‡ãñŠ ¼ããè¦ãÀ ãä¶ããäÖ¦ã Ôã¼ããè ºãìãä¶ã¾ããªãè ÔãìãäÌã£ãã†â ¹ãƪã¶ã‡ãŠÀ¦ãã Öõý¾ãñ ›ãù„¶ããäÍã¹ã ÔÌãÔ©ã Ô©ãã¶ã Öö ‚ããõÀ †‡ãŠ ÔÌãÔ©ã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãè ¹ãÀÌããäÀÍã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öö ãä•ã¶ã½ãò ¾ãñ ‡ãŠƒÃ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ÔãìãäÌã£ãã†ú ¹ãƪã¶ããä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ: •ãõÔãñ1. ŒãìÊããè •ãØãÖ ‡ãŠãè ½ãò ŒãñÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºãÖì¦ã Ôããè •ãØãÖ;2. ãä¹ãŠ› ‚ããõÀ ÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹Êãºã ‚ããõÀ ãä•ã½ã¶ãããä•ã¾ã½ã;3. Œãã²ã ºãã•ããÀ4. ‡ãõŠãä½ãÔ› ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ãò;5. ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ã¦ããÊãÖãÊããâãä‡ãŠ ƒ¶ã ›ãù„¶ããäÍã¹ã ‡ãñŠ ãä¶ãÌãããäÔã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããèÌã¶ã ‡ãŠãè Øãì¥ãÌã§ãã Íãã¾ãª, „¦‡ãðŠÓ› Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ãä¹ãŠÀ ºãã‡ãŠãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò‡ã‹¾ãã? ¾ãÖ Ö½ã Ôã¼ããè ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ֽ㠺ãÔã ¾ãÖ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‚ãâ£ãñ ½ãìúª ‡ãŠÀ ¹ãõÔãã ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ †‡ãŠÔã½ãÔ¾ãã Öõ! Ôãºã ‡ã슜 ¶ãÖãé œãñü¡ Ôã‡ãŠ¦ãñý
 • 48. ƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã, ¹ããäÏÞã½ã ½ãò ¶ããØããäÀ‡ãŠãò ¶ãñ ¹ããäÀÌã¦ãö㠇ãñŠ ãäÊㆠÊããùºããè ‡ãŠãñ †‡ãŠ¨ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ, ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ¹ãƪîÓã¥ã Ôã¼ããè ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ÖÌãã ‡ãŠãè ‚ããä£ã‡ãŠ¦ã½ã ãäÌãÓãã§ãŠ¦ãã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ÔããúÔã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãñ ¶ãÖãé Àãñ‡ãŠ Ôã‡ãŠ¦ãñ, ƒÔ㠦㩾㠇ãŠãè‚ã¶ãªñŒããè ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñý¹ã¾ããÃÌãÀ¥ããè¾ã ÔÌããÔ©¾ã Œã¦ãÀãò ‡ãŠãè Ôã⌾ãã ¹ãÆãä¦ãã䪶㠺ãü¤¦ããè •ãã ÀÖãè Öõ. „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠֽããÀñ ¼ããñ•ã¶ã ½ãò ‡ãŠã蛶ããÍã‡ãŠ, ¹ãã¶ããè ½ãò¹ãƪîÓã‡ãŠ, Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ½ãò ãäÌãÓãã§ãŠ ‡ãŠãè ªÖãü¡ ‚ããõÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¹ãñ¾ã ªî£ã ½ãò Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Öã½ããñöã•ããñ ÊããñØã ÍãÖÀãò ½ãò ÀÖ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ 80 ¹ãŠãèÔãªãè Ôã½ã¾ã ‚ã¹ã¶ãñ ÜãÀ ½ãò ¹ãƪîãäÓã¦ã ƒ¶¡ãñÀ ÖÌãã ½ãò ̾ã¦ããè¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, Ìãñ ¼ããè ºããè½ããÀãè‡ãñŠ ¼ã¾ã Ôãñ ‚ãã¦ãâãä‡ãŠ¦ã Öö, •ããñ ºããè½ããÀ ƒ½ããÀ¦ã ãäÔãâ¡Èãñ½ã ‡ãŠÖÊãã¦ããè Öõ!̾ããÌãÔãããä¾ã‡ãŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ •ãÖÀãèÊãñ ÀÔãã¾ã¶ã ¼ããè ¦ãñ•ããè Ôãñ ‚ãã½ã Öãñ¦ãã •ãã ÀÖñ Ööý 1984 ‡ãŠãè ¼ããñ¹ããÊã ØãõÔã ƒÔã‡ãŠã †‡ãŠ„ªãÖÀ¥ã ÖõýƒÔã ¨ããÔãªãè ½ãò Ö•ããÀãò ÊããñØã Ôãã£ããÀ¥ã ÔããÌã£ãããä¶ã¾ããò ‡ãŠãè ãäÌã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãƼãããäÌã¦ã Öì¾ãñý ¼ããÀ¦ã¼ãÀ ½ãò ÊãØã¼ãØã Ôã¼ããè ÍãÖÀãò ½ãò ¼ããñ¹ããÊã ¨ããÔãªãè ‡ãŠãè ¹ãì¶ãÀãÌãðãä§ã †‡ãŠ ºãÖì¦ã œãñ›ñ ¹ãõ½ãã¶ãñ ¹ãÀ ¹ãÆãä¦ã ã䪶ã Öãñ¦ããè ÖõýÖã½ããñö㠇ãŠãñ ãäºãØã㡶ãñ ÌããÊãñ (•ãõÔãñ ‚ããõ²ããñãäØã‡ãŠ ƒÃÔ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ ÀÔãã¾ã¶ã) ¹ãîÀñ ãäÌãÍÌã ½ãò ¹ãìÁÓããò ½ãò Íãì‰ãŠã¥ãì ‡ãŠãè ãäØã¶ã¦ããè ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªñŒãñ Øã¾ãñ Öö! ¹ãƪîãäÓã¦ã ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ÔãìÀãäàã¦ã ÀÖ¶ãã ‡ãŠãñƒÃ ‚ããÔãã¶ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõ ‚ããõÀ ¦ãñ•ããè Ôãñ Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõ Ö½ããÀñºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ •ãã¾ãØãã, ‡ã‹¾ããñãä‡ãŠ ¾ãñ †•ãò› ãäÌãÓãã§ãŠ Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ½ãò ªÍã‡ãŠãò ¦ã‡ãŠ •ã½ãã ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý½ãÖã¶ãØãÀãò •ãõÔãñ ½ãìâºãƒÃ ‚ããõÀ ãäªÊÊããè ½ãò ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ¹ãÆÔããÀ ¦ãñ•ããè Ôãñ ½ãò ºãü¤ ÀÖã Öõý ‚ãÔÌãÞœ¦ãã ‚ããõÀ ‚㦾ããä£ã‡ãŠ ¹ãƪîÓã¥ã ‡ãŠãñƒÔã‡ãŠãè Ìãðãä® ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã쌾ã¦ã: ‡ãŠãÀ¥ã ÖÀã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ãâãä¦ã½ã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ½ãò, ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ †‡ãŠ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ½ãã½ãÊãã Öõý ºãÔã, ¼ããÀ¦ããè¾ã Ôã½ãã•ã ½ãò •ãõÔãñ £ã¶ã ‡ãŠã ‚ããºã›¶ã ‚ãÔãâ¦ãìãäÊã¦ãÖõ, ƒÔããè ¦ãÀÖ ÔÌããÔ©ã ‡ãŠã ãäÌã¦ãÀ¥ã Öõý ¾ãÖ ‚ãâ¦ãÀ ºãÞã¹ã¶ã Ôãñ Öãè ÍãìÁ Öãñ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ã¹ããñÓã¥ã ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠºãÞÞããò ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ØãÀãèºããò ‡ãñŠ ºãÞÞãñ •ã¶½ã Ôãñ Öãè ‡ãŠ½ã•ããñÀ,ªìºãÊãñ-¹ã¦ãÊãñ ‚ãʹãã¾ãì Öãñ¦ãñ ÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ †‡ãŠ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãè •ããèÌã¶ã ‚ãÌããä£ã ºãü¤ ØãƒÃ Öõ, ‚ããõÀ ¹ãîÀñ ãäÌãÍÌã ½ãò ‚ã½ããèÀ ØãÀãèºã ‡ãŠãè •ããèÌã¶ã ‚ãÌããä£ã ½ãò ‚ãâ¦ãÀ •ããÀãèÖõ,‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ØãÀãèºããè ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ¾ãã ¹ããñÓã‡ãŠ ¦ã¦Ìããò ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠãè ¹ãîãä¦ãà ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãñý
 • 49. Àã•ã¶ãõãä¦ã‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Àã•ã¶ãõãä¦ã‡ãŠ Ôã½ãã£ãã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¼ããÀ¦ã ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ‡ãñŠ ãäÊã†ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠ½ã £¾ãã¶ã ã䪾ãã Øã¾ãã Öõý ØããâÌã ½ãò †‡ãŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ¶³ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ã̾ã¾ããñ•ã¶ãã¾ãò ºã¶ããƒÃ ØãƒÃ Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ƒ¶ã ¹ããè†ÞãÔããè ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ªÌããƒÃ ¾ãã ‚ãã¹ãîãä¦ãà ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ,‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãñ Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀªãè •ãã¦ããè Ööý ÍãÖÀãò ½ãò ½ãÖâØããè Ôãì¹ãÀ Ô¹ãñÍããäÊãÔ› ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã ãä¶ã½ããÃ¥ã Öãñ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒ¶ã½ãò Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ãäÔã¹ãÊ ÀãñØããò ‡ãñŠ†‡ãŠ ½ãÖÊã ‡ãñŠ ¹㠽ãò Öãñ¦ãñ Öö, •ãºããä‡ãŠ ØãÀãèºã ¼ããñ•ã¶ã ‚ããõÀ ‚ããÌããÔã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ½ãÀ ÀÖñ ÖöýÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè ¹ãîÀãè ¹ãÆ¥ããÊããè ºããè½ããÀ Öõ! ‚ãã•ã‡ãŠÊã ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ¹ãÀ Öãè £¾ãã¶ã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ãºããè½ããÀãè ‡ãŠãñ ºã¶ã¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ£¾ãã¶ã ‡ãŠ½ã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ÔÌããÔ©¾ã ¹ãÆ¥ããÊããè Í㺪 †‡ãŠ ãä½ã©¾ãã ¶ãã½ã Öõ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ºããè½ããÀ ‡ãŠã Öãè £¾ãã¶ã ÀŒã¦ããè ÖõýÊãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ØãÀãèºããè ‚ããõÀ ãä¶ãÀàãÀ¦ãã •ãõÔããè ºããè½ãããäÀ¾ããò ‡ãñŠºãìãä¶ã¾ããªãè ‡ãŠãÀ¥ããò, ¹ãÀ ‚ãã‰ãŠ½ã¥ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ããý ÊããñØããò ‡ãŠãñ ÔÌãÔ©ã •ããèÌã¶ã ̾ã¦ããè¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ãÖ½ããÀã Ôã½ãã•ã ÔÌã¾ãâ ‡ãŠãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¹ãÖìúÞãã¶ãñ ‡ãŠãñ ¹ãÆãñ¦Ôããֶ㠇ãŠÀ¦ãã Öõ, †‡ãŠ ½ã쌾㠄ªãÖÀ¥ã ãäÔãØãÀñ› £ãî½ãƹãã¶ã Öõýֽ㠂ã¼ããè ¼ããè ›ìû‡ãŠ¡ãò ½ãò ÀãñØã ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã •ããÀãè ÀŒã¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ½ãò ãäÌã¹ãŠÊãÖãñ¦ãã ÖõýºãÆãò‡ãŠãƒãä›Ôã ‡ãŠã „ªãÖÀ¥ã Êããèãä•ã¾ãñ, Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò, ֽ㠕ããñ ƒÔã ÀãñØã Ôãñ ¹ããèãäü¡¦ã Öö ‡ãñŠÌãÊã „¶ã ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠã ƒÊãã•ã‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ºãÆãò‡ãŠãƒãä›Ôã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã ¹ãõªã ‡ãŠÀ¶ãñ Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ½ãò „¶ã ‡ãŠãÀ¥ããò ‡ãŠãñ ªîÀ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ £¾ãã¶ã ‡ãòŠã䳦㠇ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä•ã¶ãÔãñ ºãÆãò‡ãŠãƒãä›Ô㠺㤦ããè Öõ •ãõÔãñ ºã¤¦ãã Ìãã¾ãì ¹ãƪîÓã¥ã, ‚ãÔÌãÞœ ‡ãŠã¾ãÃÔ©ãÊã,‚ããõ²ããñãäØã‡ãŠ ¹ãƪîÓã¥ã ‚ããõÀ ãäÔãØãÀñ› £ãî½ãƹãã¶ãýÖãÊããâãä‡ãŠ, Ôã¼ããè Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ, ‡ãŠãè ¹ãÖÊã †‡ãŠ ̾ããä§ãŠ Ôãñ Íãì Öãñ¦ããè Öõý ¼ããÀ¦ã ½ãò ¡ãù‡ã‹›À ÔãìÀãäàã¦ã À§ãŠ ºãö‡ãŠãò ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÊãØãã¦ããÀ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã¶ãñ ‚ãããäŒãÀãè ºããÀ À§ãŠ ªã¶ã ‡ãŠºã ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã? ¾ããäª Ö½ã †‡ãŠ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ Þãñ¦ã¶ãã ‡ãŠããäÌã‡ãŠãÔã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãñ ¦ããñ ֽ㠂ã¹ã¶ãñ Ôã½ãìªã¾ã ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã ¶ãÖãé ÖãòØãñ, ‚ããõÀ Ö½ã Ôã¼ããè ‡ãŠãñƒÔã‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã Þãì‡ãŠã¶ããè ÖãñØããèý†‡ãŠ ÔÌãÔ©ã Ôã½ãã•ã ‚ãʹãÔãìãäÌã£ãã Ôããä֦㠂ã¹ã¶ãñ Ôã¼ããè ÔãªÔ¾ããò ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¾ãÖ ãäÌã‡ãŠÊããâØããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò‡ãŠãè ÔãìÀàãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ôã½½ãã¶ã Ôãñ „¶ã ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠã ¼ããè „¹ãÞããÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ •ããñ ãä‡ãŠÔããè ‚ãÊãØã Á¹ã ½ãò ¾ããñؾã ÀÖ¦ãñ Ööý¹ãÆØããä¦ãÍããèÊã Ôã½ãìªã¾ã ‚ã㦽ãÖ¦¾ãã ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãù›ÊããƒÃ¶ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¦ãããä‡ãŠ ÊããñØã ƒ¶ã‡ãñŠ Ôãã©ã ¼ããè ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀÖÊã ãä¶ã‡ãŠãÊã Ôã‡ãòŠý
 • 50. ƒ¦ã¶ãã ‡ã슜 †‡ãŠ ÔÌãÔ©ã Ôã½ãã•ã ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý†‡ãŠ ̾ããä§ãŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôã½ãìªã¾ã ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ½ãòÔãì£ããÀ Êãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ããè ÔãñÌãã¾ãò ÔÌã¾ãâÔãñÌã‡ãŠ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ã㪠ÀŒãò! Ôã½ãìªã¾ã ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ½ãò Ôãì£ããÀ Êãã¶ãñ ‡ãñŠãäÊㆠ½ãªª ‡ãŠÀ‡ãñŠ, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý‚㣾ãã¾ã 13¾ããñؾã¦ãã, „¹ãÊ㺣ã¦ãã, ‚ããõÀ ¼ã³¦ãã:†‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¦ããè¶ã ¹㠽ãò ½ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõý- ¹ããùÊã Àñû•ããä¶ã‡ãŠãù¹ãŠÖ½ã Ôãºã ‡ãŠ¼ããè ºããè½ããÀ Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè „½½ããèª ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ƒÞœã£ããÀãè ÔããñÞã Öõý •ãºã ֽ㠺ããè½ããÀ ¹ãü¡¦ãñ Öö, ¦ãºã Ö½ãò¡ãù‡ã‹›À Ôãâ‡ãŠ› Ôãñ ãä¶ãºã›¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè „½½ããèª ÀÖ¦ããè Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ¾ãÖ •ããèÌã¶ã ‡ãŠã †‡ãŠ ªìŒãª¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ Ö½ã½ãò Ôãñ •¾ããªã¦ãÀ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ Þãì¶ã¶ãñ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã½ã¾ã †‡ãŠ Öñ¾ãÀ Ô›ãƒãäÊãÔ› ‡ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãòÊãØãã¦ãñ Öö!†‡ãŠª½ã ÔãÖãè ¡ãù‡ã‹›À ÌãÖ Öõ: •ããñ †‡ãŠ ºãìã䮽ãã¶ã ̾ããä§ãŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè ºãÖìÊã¦ãã Öõ ‚ã¶ãâ¦ã —ãã¶ã Öõ ‡ãŠ½ã ¹ãŠãèÔã Þãã•ãà ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ª¾ããÊãì Öãñ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ †‡ãŠ ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ Ô©ãÊã ¹ãÀ ãäÔ©ã¦ã Öãñ
 • 51. ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ‚ããõÀ ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ Ôã½ã¢ã¦ãã ÖãñÔãºã Ôãñ ¹ãÖÊãñ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ, ¾ãã¶ããè, ‡ãŠãñƒÃ •ããñ ¹ãîÀñ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ãäÊã†,ãä¶ã¾ããä½ã¦ã •ããúÞã, ‚ãã½ã ºããè½ãããäÀ¾ããò ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀñØããý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ †‡ãŠ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¾ãã †‡ãŠ Ôãã½ã㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõý „Ôã‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã¦ãã †‡ãŠ ½ãÀãè•ã ‡ãŠãè ̾ãã¹ã‡ãŠ,ªñŒã¼ããÊã ¾ãã ¦ããñ †‡ãŠ œãñ›ãè ¾ãã Êãâºããè ‚ãÌããä£ã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ Öãñ¦ããè Öõý†‡ãŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Ôã›ãè‡ãŠ ãäÍãʹã‡ãŠãÀ Ôãñ •¾ããªã Öõ, ÌãÖ ÔÌããÔ©¾ã ÔãñÌãã ‡ãŠãèÊãâºããè ªãõü¡ ½ãò ¼ããØããèªãÀ ºã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãè •ããñ ‡ã슜 ¼ããè ãäÞãâ¦ãã ¾ãã Ôã½ãÔ¾ãã Öãñ, ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¾ãã ¦ããñ ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ ¾ãã ãè‡ãŠ ãä¶ããä£ãÃãÀ¦ã‡ãŠÀ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÌãÍãñÓ㠽㪪 ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ãñ•ã¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ •ãã†Øããý ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊãý ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÀãñØã ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ÍããèÜãáÇã ÖÔ¦ãàãñ¹ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä¶ãÀâ¦ãÀ ªñŒã¼ããÊã ý ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ÔÌããÔ©¾ã ¼ããØããèªãÀãè ‡ãŠãñ ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ‡ãŠÀ ‚ããõÀ ƒÔãñ ºã¶ãㆠÀŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÔÌããÔ©¾ã ãäÞãâ¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ •ãã¶ã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ÖÀ ºããÀ •ãºã ‚ãã¹ã ºããè½ããÀ Öãñ¦ãñ Öö ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ƒãä¦ãÖãÔã ‡ãŠãñ ªãñÖÀã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý †‡ãŠ •ãØãÖ ‡ãŠãè ŒãÀãèªãÀãèý ‚ãã¹ã ãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãŠãè ãä‡ãŠÔ½ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Öãè ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ ‚ã‡ã‹ÔãÀ, ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ ªãñ¶ããò ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý
 • 52. ‡ãŠ½ã ÊããØã¦ã ‚ããõÀ ÔãìãäÌã£ããý ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè ºãü¡ãè ‚ããºããªãè ‡ãŠãè ÔãñÌãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã Ìãñ Ôãºã ‚ãã½ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌã‡ãðŠãä¦ã¾ããò ‡ãñŠ ¹ãƺãâ£ã¶ã Ôãñ ¹ããäÀãäÞã¦ã ÀÖ¦ãñ Ööý Ìãñ †‡ãŠ ãäÌãÔ¦ãð¦ã ÏãðâŒãÊãã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‚ããõÀ ãä¶ãªã¶ã ÊããØã¦ã ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ ‚ãºã ‚ããõÀ ¼ããäÌãӾ㠽ãò ºã¶ãㆠÀŒã¶ãñ ¾ãã „Ôã½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ããè ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ Êãà¾ããò ‡ãŠãñ¹ããäÀ¼ãããäÓã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‚ã¹ã¶ããè ‚ã㪦ããò ‡ãŠã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †ñÔãã ‡ãŠãñƒÃ Öõ •ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã½ãØãÆ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãñ Ôã½ã¶Ìã¾ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀªñŒãÀñŒã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¾ããäª •ãÂÀ¦ã Öãñ ¦ããñ Öãè ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãŠãñ Àñ¹ãŠÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõý†‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã Ôã½ã¾ã ÌãÖ Öõ •ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÔã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ! ƒÔã ºã¾ãã¶ã ‚ãÔ㦾ãÌã¦ãÊãØã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã •ãºã ‚ãã¹ã ‚ããä£ã‡ãŠ ºããè½ããÀ ÔãÖãè ¡ãù‡ã‹›À ÊãØã ÀÖã Öõ ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ •ãã¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ¦ã¶ããÌã‡ãñŠ ¹㠽ãò ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ªºããÌãýÔãñãä›âØã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠã¾ããñÄ „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò †‡ãŠ ºãÖì¦ã ¹ãƇ㊛ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ Ô㼾㠃½ããÀ¦ã ½ãò ãäÔ©ã¦ã Öõ? ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÔãã¶ã Öõ? ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã ºãìãä¶ã¾ããªãè ÔãìãäÌã£ãã‚ããñâ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ‚ãã¹ã ¹ãƪã¶ã ¹ãÀñÍãã¶ã Öõ ‡ã‹¾ãã? ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò „¹ã¾ããñØããè Öö? Ìãñ ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠã •ãÌããºã ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö? ‡ãõŠÔãñ Ìãñ ‚㶾ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö? ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò Ôãñ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãÖì¦ã ‡ã슜 ÔããèŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö: ¾ã㪠Öõ ãä‡ãŠ ‡ãìŠÍãÊã, ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã, ªãñÔ¦ãã¶ãã ‡ãŠãä½ãþããò ãä‡ãŠÀã¾ãã ªñ¦ãñ Öö!‚ãã•ã ‚ãã¹ã ‡ãõŠÔãñ Öö?
 • 53. ¹ãÖÊãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã, ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã •ãã¶ã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ãä½ãÊã¦ãã Öõ, ÞãããäÖ†, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã¼ããè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôãñ •ãã¶ã¶ãã ÞãããäÖ†ý ‡ã‹¾ãã ¦ãì½ã „Ôã‡ãñŠ Ôãã©ã ÔãÖ•ã Öõ? ‡ã‹¾ãã ÌãÖ ãè‡ãŠ Ôãñ Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‡ãŠãè? ‡ã‹¾ãã ÌãÖ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ãäÍãàã¥ã ÔãÖã¾ã‡ãŠ Ôãã½ãØãÆãè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ? ‡ã‹¾ãã ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÞããÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ããã? ‡ã‹¾ãã ÌãÖ ¦ãì½ã £¾ãã¶ãÔãñ Ôãì¶ããñ?†‡ãŠ ‚ãÞœñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ƒ¦ã¶ãã ̾ãÌããäÔ©ã¦ã ¹㠽ãò ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ªãõÀñ ‡ãñŠ „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, À§ãŠ‡ãñŠ ¶ã½ãî¶ããò ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ Öãè ½ãò †‡ãŠ¨ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, †‡ãŠ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ¹ãƾããñØãÍããÊãã ½ãò ¼ãñ•ãã •ãã, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆹãƾããñØãÍããÊãã ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ •ãã¶ãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öõý¶ããè½ã Ö‡ãŠãè½ããò ‡ãŠãè ‚ããªÍãà ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖ¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠªñŒã! •ãºããä‡ãŠ ֽ㠽ãò Ôãñ ‡ãŠƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¶ãã½ã‡ãñŠ ¹ããèœñ ‚ãàãÀ ‡ãŠãè †‡ãŠ Êãâºããè ÔãîÞããè Ôãñ ºãõŸã ªñŒã‡ãŠÀ ¦ã¶ããÌã ½ãò Öãñ •ãã¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ¾ã㪠Öõ ãä‡ãŠ Ìãõ£ã ãä¡ØãÆãè ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖñÖö „¶ã Ôã¼ããè ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý¾ãÖ ¹ãÖÞãã¶ã¶ãñ ‚ãØãÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¦ãì½ÖãÀñ ãäÊㆠÀãƒÃ› Öõ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØããè ½ãã¹ãªâ¡: ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãñŠ Ô©ãã¶ã? •ããñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ÌãÖ ÀãñãäØã¾ããò ½ãã¶ã¦ãñ Öö? „Ôã‡ãŠãè ‚ãã¾ãì, ãäÊãâØã, ¼ããÓãã ‚ããõÀ •ãã¦ããè¾ã¦ãã? †‡ãŠÊã ¾ãã Ôã½ãîÖ ‡ãñŠ ̾ãÌãÖãÀ ½ãò ÌãÖ Öõ? ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ‡ãŠÌãÀñ•ã ‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ? ÌãÖ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¾ããñؾã Öõ? „Ôã‡ãñŠ ½ãñÀñ ãäÊㆠ„¹ã¾ãì§ãŠ Ôã½ã¾ã Öö?
 • 54. ÌãÖ ÜãÀ ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‡ã‹¾ãã? ½ãö ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ‚ããäØãƽ㠽ãò ãä¶ã¾ãìãä§ãŠ¾ããò ºã¶ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öîú? •ãºã ¡ãù‡ã‹›À ªîÀ Öãñ¦ãã Öõ ¦ãºã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãõ¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¾ãã Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ºã㪠‡ãŠãõ¶ã ªñŒã¦ãã Öõ?†‡ãŠ ÔãÖãè ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ Öõ •ããñ Öõ: Ôã½½ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã Ôã½½ãã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ; ‚ãã¹ã‡ãŠã ÔÌããØã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ; Êãàã¥ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ; ÀãñØããè ‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã—ã¦ãã ‡ãŠãñ ¹ãÖÞãã¶ã¦ãã Öõ; ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ã Ôãì¶ã¦ãã Öõ, ÔãÌããÊã ¹ããñ ¹ãÀ •ãÌããºã ªñ¦ãã Öö; ‚ããÀñŒã ‚ããõÀ ½ããù¡Êã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ •ããä›Êã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪ãò ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ; ãä¶ãªã¶ã, ¹ãÆãä‰ãŠ¾ããâ, „¹ãÞããÀ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ¼ããäÌãӾ㠽ãò ‡ã‹¾ãã „½½ããèª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö Ôãºã ‡ã슜 ºã¦ãã¦ãã Öö ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ããÔãã¶ã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã Ô¹ãÓ› •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¦ãã Öõ; Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÔãÔ›½ã ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãñŠ ãäÊㆠŒãìÊãã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Àñ¹ãŠÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ÀÖ¦ãã Öõ; ‚ãã¹ã ½ãò ÁãäÞã ÀŒã¦ãã Öõ, £ãÀ¦ããè Ôãñ •ãì¡ûã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ãã¶ã ¹㠽ãò ½ãã¶ã¦ãã Öõ; ‚ãã¹ã ªÌãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä•ã¦ã¶ãã ŒãÞãà ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö „Ôãñ Öãè ãä¶ããä£ãÃãÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ;ƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã, †‡ãŠ ºãìÀã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ Öõ •ããñ : ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ½ãîʾ㠶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÖÀ ºããÀ Êãâºããè ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀÌãã¦ãã Öõ
 • 55. ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÀ¹ããñ›ãñÄ ½ãò ÁãäÞã ÀŒã¦ãã Öõ •ããñ ¹ãÀãèàã¥ã •ãÂÀãè ¶ãÖãé Öãñ¦ãñ Öõ Ìãñ ‡ãŠÀÌãã¦ãã Öõ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãŠãñ ¶ãÖãé Ôã½ã¢ãã¦ãã Öõ ºãÖì¦ã •¾ããªã Ìããªñ ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ã䛹¹ã¥ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ½ãñÀã Àã•ã ÖõýÔãÖãè ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãñŠ ãäÊㆠŒããñ•ã Íãì ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã ‚ã¹ã¶ãñ Ìã¦ãýãã¶ã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãîœòý ‚ãã¹ã‡ãŠã Ìã¦ãýãã¶ã ¡ãù‡ã‹›À‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ã¶¾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ºãñÖ¦ãÀ •ãã¶ã¦ãã Öõý ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ¡ãù‡ã‹›Àãò‡ãŠãñ Ôãì¹ãÀ ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãŠãè „¹ãÊãã亣ã¾ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã¦ãã ÀÖ¦ãã Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ½ãªª Ôãñ ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãŠãè ¹ãÖÞãã¶ã‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ÔãÀÊã¦ãã Ôãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ Ìãñ ‚ãÞœãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ Ôãâ¾ãì§ãŠ À㕾ã‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ¾ãã ãäºãÆ›ñ¶ã ½ãò ãäÌãÍÌã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠãè †‡ãŠ ‡ãŠ¦ããÀ Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÌãÖãú •ãã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ãã Öãñ½ãÌã‡ãÊ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ! Ôã¼ããè ¹ãÆãäÔã® ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Ôã¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÞœñ ¶ãÖãé ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ããäÀÑã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ!‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãޜ㠽ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¼ããè ‚ãޜ㠽ãÖÔãîÔã‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ã Ôãì¶ã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã¼ããè ÔãÌããÊããò ‡ãŠã •ãÌããºã ªñ¦ãã Öõ ?
 • 56. ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ƒãä¦ãÖãÔã Êãñ¦ãã Öõ?‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¦ãõ¾ããÀ ÀÖ¦ãã Öõ? •ããñ ¡ãù‡ã‹›À Œãìª ‡ãõŠÔãñ ÊãØã ÀÖã Öõ ƒÔã‡ãŠãè ¹ãÀÌããÖ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãèÔããÌã£ãã¶ããè Ôãñ ¹ãÀÌããÖ ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ!‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ £ãî½ãƹãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ? (¾ããäª Öãú, ¾ãÖ „Ôã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ‡ãŠãÊã㠣㺺ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†!) ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠã •ãÌããºã ¦ãìÀâ¦ã ªñ¦ãã Öõ? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¦ããõÀ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ãä¶ã¾ãìãä§ãŠ¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè †‡ãŠ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ã¡û¦ãã ?¾ããäª ‚ãã¹ã ªìŒããè Öö, ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ã¹ã¶ããè ãäÞãâ¦ãã‚ããñâ ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãŠÀò ý ¾ããäª ‚ãã¹ã Ôãâ¦ãìÓ› ¶ãÖãé Öö, ªîÔãÀñãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠªñŒã ÀÖñ Öö ƒÔã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀòý ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ºãªÊã¶ãã ‚ããÔãã¶ã ¶ãÖãé Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ, Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¹ã‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ãä̾ã§ãŠØã¦ã Ôãâºãâ£ã ‡ãŠã ãä¶ã½ããå㠇ãŠÀ¦ãñ ÖöýÊãñãä‡ãŠ¶ã, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãØãÀ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ºãªÊã¶ãã Öãè Öõ ¦ããñ ƒ¶ã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†: ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôãã©ã ¡ãù‡ã‹›À ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ ºãã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠã £¾ãã¶ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã‚ããñâ ‚ããõÀ ãäÞãâ¦ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãÖãé ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ãã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ‡ãŠãõÍãÊã ‚ããõÀ àã½ã¦ãã ½ãò ãäÌãÍÌããÔã Œããñ ã䪾ãã Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã ¹ãã¦ãñ Öö ¡ãù‡ã‹›À ‚ããäÌãÌãñ‡ãŠãè ¼ããè Öõ ¡ãù‡ã‹›À ½ãÖâØãã ¼ããè Öõý
 • 57. ÖÀ ãä‡ãŠÔããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¡ãù. Àホ ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãÖãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãØãã¦ããÀ £ãõ¾ãà Öõ Ôãñ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠãè‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ãäÌããä¼ã¸ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ãÊãØã „½½ããèªò ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ã슜 †‡ãŠ ‡ãŠãñ ªîÔãÀãò ‡ãŠãñ Ôã¼ããè ÔãÌããÊããò ‡ãñŠ •ãÌããºã‡ã‹¾ãã ªñ¶ãã Öõ ¾ãÖ •ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ÀÖ¦ããè Öõý •ãããäÖÀ Öõ, „¶Öò ãäÌããä¼ã¸ã ¹ãƇãŠãÀ ‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããè •ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠãäÊㆠÔãÖãè Öõ!¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè „¹ã¾ãì§ãŠ¦ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ¹ãÀãèàã¥ã ‚ã¹ã¶ããè Œãìª ‡ãŠãè ‚ããâ¦ã Ìãðãä§ãÖõ, ƒ¶ã Ôãºã‡ãñŠ ºããª, ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔãÖ•ã ½ãÖÔãîÔã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã½ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ †‡ãŠ Ôãã©ã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ¶ãÖãé Öö¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôãã¢ãñªãÀãè! ªîÔãÀãè À, ¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè àã½ã¦ãã‚ããñâ ½ãò ãäÌãÍÌããÔã Öõ ‚ããõÀ „Ôãñ ãäÌãÍÌããÔã Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãã¹ã ‡ãñŠãäÊㆠ‚ã¹ã¶ããè ¹ãîÀãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ „¦‡ãðŠÓ› ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ¹ãÆ㹦ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõ!‚㣾ãã¾ã 14†‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ƒÊãã•ã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ ‚ãÌãõãä¾ã§ãŠ‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ̾ããä§ãŠØã¦ã Öãñ¶ããÞãããäÖ†ý- ¹ãÆŠãâãäÔãÔã ¹ããèºããù¡ãèÖ½ã½ãò Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã ÀÖã ¹ãÔã⪠¶ãÖãé Öõ. ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ¾ãã¨ãã Ìãã¹ãÔã ªªÃ¶ãã‡ãŠ ƒâ•ãñ‡ã‹Íã¶ã ‚ããõÀ‚ããä¹ãƾã À§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ºãÞã¹ã¶ã ‡ãñŠ ¼ã¾ã Êãã¦ãã Öõ. ÖãÊããâãä‡ãŠ, ¡ãù‡ã‹›À ÀãñØããè ãäÀͦãã ‚ããä´¦ããè¾ã Öõ, ¾ãÖ ‚ãâãä¦ã½ã †‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆆ‡ãŠ ãäÀͦãã Öõ, •ããñ ‚ãã¹ã „Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ •ããèÌã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôããö¹ã¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ¼ããØããèªãÀ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‡ãŠã½ã‡ãŠÀ¶ãñ ÔããèŒã¶ãã ÞãããäÖ†!
 • 58. •ãºã ‚ãã¹ã ºãñÖ¦ãÀ Öãñ ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ £ã¶¾ãÌã㪠‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãÖãé ¼ãîÊãòý ÌãÖ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè ã䪶㠼ãÀ ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ããò Ôãñ¦ãâØã Øã¾ãã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ †‡ãŠ ½ãÀãè•ã Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãƾããÔããò ‡ãŠãè ÔãÀãÖ¶ãã Ôãì¶ã¶ãñ Ôãñ ŒãìÍããè ÖãñØããè!£ã¶¾ãÌã㪠¡ãù‡ã‹›À ÔããÖºã!‡ãŠãñƒÃ Ôã½ãÔ¾ãã ¶ãÖãé Öõ!¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã‡ãñŠ ´ãÀã ƒÔã ‚ãã¼ããÀ ‡ãŠãè ÔãÀÊã ‚ããä¼ããä̾ã§ãŠ ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ½ãã½ãÊãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ̾ããä§ãŠØã¦ã ¹㠽ãò ¾ã㪠‡ãŠÀòØãñý ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ìããè‚ããƒÃ¹ããè £¾ãã¶ã ÀŒãòØãñý‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõ !¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãò †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¼ãîãä½ã‡ãŠã ãä¶ã¼ãã¦ãã Öõý ¾ãÖ ºãÖì¦ã„¹ã¾ããñØããè Öõ †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã Ô›ã¹ãŠ ÔãªÔ¾ã (•ããñ †‡ãŠ ãäÀÔãñ¹Íããä¶ãÔ›, †‡ãŠ ¶ãÔãà ¾ãã †‡ãŠ ÔãÖã¾ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ) ‡ãñŠ Ôãã©ã ¦ããÊã½ãñÊãºã¶ãã¾ãñ ÀŒãòý ‚ããõÀ •ãºã ‚ãã¹ã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãÖ ºãÖì¦ã „¹ã¾ããñØããèÔãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ „¹ãÞããÀ, ‚ãã¹ã‡ãŠã ƒÊãã•ã ¼ããè ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÖãñØããýãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã ‚ã¹ã¶ãñ ªãõÀñ ‡ãñŠ ¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ŒãÞãà ºãÖì¦ã Öãè ‡ãŠ½ãÖõ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ½ãÖâØãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ! ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›Àãò ¹ãÀãèàã㠇㊽ãÀñ ½ãò „ü¡ã¶ã ‡ãŠãè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ãäÔã® ãä‡ãŠ¾ãã Öõ, ÔãÌããÊã Íãî› ãä‡ãŠ¾ãã‚ããõÀ ¦ãñ•ãÔÌããè ÔãÊããÖ ªñ¦ãñ Ööý‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠄¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããèÖõ,Ÿãè‡ãŠ „Ôããè ¦ãÀÖ •ãõÔãñ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãõ¾ããÀ Öãñ¦ãñ Öö. †‡ãŠ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ ‡ãŠã ‚ãã¾ããñ•ã¶ã ÀãñØããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠÔã½ã¾ã ‡ãñŠ ‡ãìŠÍãÊã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ºãñÖ¦ãÀ Öãñ¦ãã ÖõãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã, ‡ãñŠ ¹㠽ãò ÌãÖ †‡ãŠ Ôã›ãè‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõ
 • 59. ãä¶ãªã¶ã.Ôãºã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ã㪠ÀŒãò Êãàã¥ã ‚ãã¹ã ‡ãŠã „ÊÊãñŒã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ. „¶Öò †‡ãŠ‡ãŠãÊãã¶ãì‰ãŠãä½ã‡ãŠ ‰ãŠ½ã ½ãò ÔãîÞããè ½ãò, Ôã½ã¾ã Ôãñ Íãì •ãºã ‚ãã¹ã ¹ãÖÊããè ºããÀ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‡ã슜 ØãÊã¦ã ©ãã. ¾ãÖ ‡ãŠãÀ‡ãŠ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠÊãàã¥ã ºãñÖ¦ãÀ, ‚ããõÀ „¶ã Öõ ãä‡ãŠ „¶Öò ºãª¦ãÀ ºã¶ãã¶ãñ ºã¶ãã¶ãñ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ºãÖì¦ã „¹ã¾ããñØããè Öõ.‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ ƒãä¦ãÖãÔã ‡ãŠã †‡ãŠ Ôãâãäà㹦ã ÔããÀãâÍã †‡ãŠ ¹ãðÓŸ ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØããè Öõ. ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¦ããÖõ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ƒÊãã•ã ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé ¼ãîÊã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö •ããñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ.‚ãã¹ã‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‡ã‹¾ãã Öõ ¹ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‡ãðŠ¹ã¾ãã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœò ÌãÖ ÔããñÞã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¦ãì½ÖãÀñ Ôãã©ã ‡ã‹¾ããØãÊã¦ã Öõ. ‚ã‡ã‹ÔãÀ, ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ „§ãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ÌãÖ ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãã Öõ. ¾ãÖ Ôãâ‡ãñŠ¦ã ãä½ãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãàã½ã Öõ¶ãÖãé Öõ, ¾ãÖ ãäÔã¹ãÊ ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ ¦ãì½ã †‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõãä¶ãªã¶ã ‡ãŠã䟶ã Ôã½ãÔ¾ãã Öõ ãä•ãÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ. †‡ãŠ ãä¶ãªã¶ã ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞã¶ãã ‡ãŠã䟶ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããÖõ ‚ããõÀ ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè ¾ãÖ Ôã½ã¾ã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºããÖÀ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‡ã‹¾ãã ØãÊã¦ã Öõ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö.„¹ã¾ããñØããè ÔãÌããÊããò ½ãò Íãããä½ãÊã Öö: ãä¶ãªã¶ã ‡ã‹¾ãã Öõ? ½ãñÀñ ÀãñØã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã (¼ããäÌãӾ㠇ãñŠ ãäÊㆠÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã) ‡ã‹¾ Öõ? ‡ã‹¾ãã ¹ããäÀÌã¦ãöã, ¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ Öãñ, ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ªõãä¶ã‡ãŠ •ããèÌã¶ã ½ãò ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããè? ÌãÖãú †‡ãŠ ½ããõ‡ãŠã Öõ ãä‡ãŠ ½ãñÀñ ¹ããäÀÌããÀ ½ãò ãä‡ãŠÔããè †‡ãŠ Öãè Íã¦ãà ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ? ½ãö ÜãÀ ¹ãÀ ½ãñÀãè ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌãÍãñÓ㠽㪪 ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããè? ¾ããäª Öãâ, ¦ããñ ãä‡ãŠÔã ¹ãƇãŠãÀ ½ãªª ‡ãŠãè?
 • 60. ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ½ã¶ã ¹ã㟇㊠‚ããõÀ ¶ãÖãé Öõ ¦ãì½ã „Ôãñ Ôãºã ‡ã슜 ¦ãì½Öò ¹ã¦ãã ºã¦ãã¶ãã ÞãããäÖ† ÊãØã¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠºããÀñ ½ãò ÊãØã ÀÖã Öõ ‚ãØãÀ ¦ãì½ã †‡ãŠ ÔãÖãè ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠃Êãã•ã ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö. ÌãÖãú ‡ãŠãñƒÃ Íã½ãà ¾ãã ¾ããõ¶ãÔã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ¾ãã ¾ããõ¶ã ÔãâÞãããäÀ¦ã ÀãñØããò •ãõÔãñ ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã ãäÌãÓã¾ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò Íããä½ãÃâªã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ.‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÞããÀ Ôãã¢ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãâ‡ãŠãñÞã ½ã¦ã ‡ãŠÀãñ. ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ÌãÖ ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠãè Öõ‡ã‹¾ãã ½ã¦ãÊãºã ¶ãÖãé Öõ, ¦ããñ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠãÀ¥ããò ½ãò ãä¶ããäªÃÓ› Öõ ‚ãØãÀ ¦ãì½ã ãäÔã¹ãÊ ‚ã¹ã¶ããè ‡ãìŠÔããê ¹ãÀ ºãõŸ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¶ã½ããêÔãñ Ôãì¶ã¶ãã, ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¾ãã ¦ããñ ØãÆ֥㠇ãŠÀòØãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¹ãî¥ãà ãäÌãÌãÀ¥ã ½ãò ºãñÔãÀãñ‡ãŠãÀ Öö - ¾ãã ãä‡ãŠ ¦ãì½ã ºãÖì¦ãºãñÌã‡ã㊠Öö Ôã½ã¢ã ØãƒÃ!½ã¶ã ½ãò ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ¼ããè ƒâÔãã¶ã Öö, ‚ããõÀ Ìãñ „¶ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã ‚ã¹ã¶ãã ãäÖÔÔãã Ôãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ ÀÖñÖö. ‡ã슜 ã䪶ããò ½ãò Ìãñ ‡ãŠŸãñÀ ¾ãã ÂŒãã ÊãØã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, †ñÔãñ ã䪶㠹ãÀ, „¶Öò †‡ãŠ œãñ›ñ Ôãñ œî› ‚ããõÀ Ôã½ã¢ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ºãÖì¦ã ªñ!¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ô¹ãÓ›ãè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠãñ ¶ãÖãé Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, „Ôãñ ¹ããñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãÀÊã ¼ããÓãã ½ãò Ôãºã ‡ã슜 ªãñÖÀã¶ãã.„ÔãÔãñ ¹ãîœãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã ãäÞã¨ã ã䪌ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ¼ããè, ¹ãÆ϶㠇ãñŠ ãäÊããäŒã¦ã Ôãã½ãØãÆãè Öõ ãä‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÌãÔ¦ããÀ ½ãòãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãì ãò ºã¦ãã¦ãñ Öö ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ããã Öõ, ƒÔããäÊㆠÖõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ƒÔã ‚ãÌã‡ãŠãÍã ¹ãÀ ºã㪠½ãò ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö.ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Í㺪 ½ãªªØããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ •ãºã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö. ‡ãðŠ¹ã¾ãã ½ãì¢ãñ „Ôã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ºã¦ãã¾ãò ÔãÀÊã ‚ãâØãÆñ•ããè ½ãò ‡ã‹¾ãã ½ã¦ãÊãºã Öõ? ½ãì¢ãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ ãä¹ãŠÀ Ôãñ Ôã½ã¢ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? ‚ãã¹ã ãä‡ãŠ ½ãñÀñ ãäÊㆠãäÊãŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? ½ãö ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠÖãú ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ? ‚ãã¹ã ÊãØã¦ãã ¹ãÖìâÞãñ, •ãºã ½ãö ¦ãì½Öò ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÌãÔ¦ããÀ Ôãñ ƒÔã ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö?
 • 61. ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ‚ãâ¦ã ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãØãÊãñ ¾ãã¨ãã ‚ã¶ãìÔãîÞããè ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀãñ. ‚ãØãÀ …¹ãÀ ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀò ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ¾ã㠃ýãñÊã ¹ãÀ¹ãƺãâãä£ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ¦ããñ †ñÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã. ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ¾ãã¨ãã ÔãñºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ´ãÀã ªãñ¶ããò Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ ¹ãõÔãã ºãÞãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ.ÖÀ ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ãã¹ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãäÊãŒãã •ããúÞã Êãñ. ¹ãÀã½ãÍãà ´ãÀã „¦¹ã¸ã ¦ã¶ããÌã ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãã¹ã ‡ãŠƒÃ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊã ¼ãîÊã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ.¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã ‡ãñŠ ‰ãŠ½ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã¼ããè ÔãÌããÊã ãäÊãŒãò. ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ •ãÌããºã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ãäÊãŒãò†‡ãŠ ªãñԦ㠾ãã ‚ãã¹ã ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãã©ã ãäÀͦãñªãÀ ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀò. ÌãÖ ‚ã¹ã¶ããè ãäÞãâ¦ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò½ãªª, ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ÔãÌããÊã ¹ããñ ‡ãŠã ÔããÖÔã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ¼ããè ̾ã㌾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠºã¾ãã¶ã.‡ã‹¾ãã Öãñ¦ãã Öõ ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãÊãØã Öõ? ¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‚ããõÀ ÔãÖãè ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ¡À ¼ãÀ ½ãò ¡ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã ½ãªª‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö. †‡ãŠ ãäÌã¶ã½ãÆ ÀãÔ¦ãñ ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãã‚ããñ. ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ªãñ¶ããò †‡ãŠ Öãè ¹ãàã ¹ãÀ Öö -¦ãì½ÖãÀã!½ãÀãè•ããò ‡ãŠãè ‚ãã½ã ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ „¶Öò ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Êãâºããè ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ã¡û¦ãã Öõ! ¾ãÖ ƒÔã ãäÊã¾ãñ Öãñ¦ããÖõ ãä‡ãŠ ‡ã슜 ½ãÀãè•ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ †ñÔããè ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ¡ãÊã ªñ¦ãñ Öâõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›Àãò †ñÔãã ªìÀ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¶ãã ¹ã¡û¦ãã Öõý ‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ, ‚ãØãÀ„Ôã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôã¼ããè ÀãñØããè „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ‡ãŠÀ Êãñ¦ãñ Öõ ¦ããñ ¡ãù‡ã‹›À ̾ãԦ㠇ãõŠÔãñ ÀÖñØãã !Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã £ãõ¾ãà ¶ãÖãé Œããñ¶ãã Öõ, •ãºã ãä‡ãŠÔããè ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ½ãò •ãã¾ãò †‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ããºã ¾ãã „¹ã¶¾ããÔã ¾ãã †‡ãŠÌããù‡ãŠ½ãñ¶ã Êãñ ‡ãŠÀ •ãã¾ãòý ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ‚ã¹ã¶ãñ ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ½ãò ÀãñØããè Íãõãäàã‡ãŠ ¹ã¨ã‡ãŠ ÀŒã¦ãñ Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ƒâ¦ãû•ããÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Ôã½ã¾ã ƒ¶Öò ¹ãü¤Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ! ‡ã슜 ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ½ãñ ›ãèÌããè Ôãñ› ¼ããè Öãñ¦ãã Öõ ¦ãããä‡ãŠ †ñ ÀãñØããè ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¦ãâØã ¶ãÖãé Öãñ¾ãòý
 • 62. ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÖÀ ºããÀ †‡ãŠ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ã¡û¦ãã Öõ, ¦ããñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã Øãâ¼ããèÀ¦ãã ÔãñØãÊã¦ã Öõ. ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ã¦¾ããä£ã‡ãŠ ªñÀãè ‡ãñŠ ãäÊã†, ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ãäÌã¶ã½ãÆ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ ‚ããõÀ, †‡ãŠÌãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãä¶ã¾ãìãä§ãŠ ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ†ýÔãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‚ããõÀ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè ¹ãŠãñ›ãñ‡ãŠãù¹ããè Ôãã©ã Êãòý ¾ããäª ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À„¶Öò ‚ã¹ã¶ããè û¹ãŠãƒÊããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôã‡ãñŠ ¹ããÔã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÖ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ - Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãîÊã ‡ãŠãñ ÀŒãò - Ìãñ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôãâ¹ããä§ã Öö!ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¶ãã¹ãÔã⪠ÀãñØããè : ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ƒÊãã•ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãñ ‡ãŠãè „½½ããèª Ö½ãñÍãã ªñÀ Ôãñ ‚ãã¶ãã †‡ãŠ Öãè ÔãÌããÊã ºããÀ ºããÀ ¹ããã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè Øããñ¹ã¶ããè¾ã¦ãã ¾ãã ̾ããä§ãŠØã¦ã Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ½ãîʾ㠶ãÖãé Ôã½ã¢ã¶ãã ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã ÖÀ Ôã½ã¾ã ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ŒãÀãèªãÀãè •ãõÔãã Ôã½ã¢ã ºãªÊã¦ãñ ÀÖ¶ãã
 • 63. ‚ããªÍãà ÀãñØããè ÌãÖ Öõ •ããñ:# ãä¶ã¾ãìãä§ãŠ¾ããò ¹ãÀ Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ‚ãã¾ãñ ¾ãã ¹ã¾ããù¦ã ãäÌã¶ã½ãÆ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãä¶ã¾ãìãä§ãŠ Àÿ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ# ÀãñØããè ‡ãŠãñ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‡ã‹¾ãã ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öõ, Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ;# ƒÃ½ãã¶ãªãÀãè Ôãñ ÔãÌããÊããò ‡ãñŠ •ãÌããºã ªñ¦ãã Öõ# †ñÔããè ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¦ãã Öõ,ãä•ãÔãñ ¡ãù‡ã‹›À ¶ãÖãé ¹ãîœ Ôã‡ãñŠ Öãò# ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ „Ôã‡ãñŠ ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ „¶ã ‡ãŠãÀ¥ããò ‡ãŠãñ ãä¶ããäªÃÓ› ‡ãŠÀ¦ããÖõý‚ãÞœã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‚ããªÍãà ÀãñØããè ºã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãò Ôããä‰ãŠ¾ã ¼ããØã Êãñ¶ãã ÔããèŒãòýÔãºã Ôãñ ºãü¤ ‡ãŠÀ, ‡ãñŠÌãÊã ¾ãÖ ÍãÀãèÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ããÔã Öõ! Ìãñ ÀãñØããè •ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ •ãã¶ã¦ãñ Öö „¶ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊãºãñÖ¦ãÀ Öãñ¦ããè Öõý †ñÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ „¹ãã¾ã •ãã¶ãò!‚㣾ãã¾ã 15†‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ †‡ãŠ ‚ãޜ㠃ãä¦ãÖãÔã ¶ãÖãé Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ‚ããõÀ †‡ãŠ ÀãñØããè •ããñ ‚ãޜ㠃ãä¦ãÖãÔã ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öö ŒãÀãºã„¹ãÞããÀ ªñ¶ãñ ‚ããõÀ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ Œã¦ãÀñ ½ãò Öö. . . - ¹ããùÊã ¡ì¡Êãñ ÌÖホ80 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ½ãã½ãÊããò ½ãò ÀãñØã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ÀãñØããè ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ •ããñ ºã¦ãã¦ãã Öõ „Ôã‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ºã¶ãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ããÖõý ƒÔãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ƒãä¦ãÖãÔã ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ½ãÖ¦Ìã ¹ãÀ •ããñÀ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ!
 • 64. ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ÖÀÔãâ¼ãÌã ÔãÖãè Ìã¥ãö㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãㆇ㊠ãäÔãÀªªÃ Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ „Ôã‡ãŠã ¹ãîÀã ãäÌãÌãÀ¥ã ªñ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†! „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†: ªªÃ ‡ãŠÖãú Öãñ¦ãã Öõ? ªªÃ ‡ãŠºã¹ãõŠÊã¦ãã ‚ããõÀ ‡ãŠºã ‡ãŠ½ã Öãñ¦ãã Öõ? ¾ãÖ ãä‡ãŠÔã ‡ãŠãÀ¥ã ºãª¦ãÀ Öãñ¦ãã Öõ?ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò, „¹ã¾ããñØããè ÔãÖ¾ããñØããè ÔãâÔ½ãÀ¥ã ½ãò ¾ãñ Íãããä½ãÊã Öö* Ôãホ: Ô©ãã¶ã: ½ãñÀñ ãäÔãÀ ‡ãñŠ Ôããè£ããè À ¹ãÀ* ½ãã¨ãã: ¦ããèÌÇã¦ãã ‡ãñŠ 1 Ôãñ 10 ‡ãñŠ ¹ãõ½ãã¶ãñ ½ãò 6 ¹ãÀ* Øãì¥ãÌã§ãã: ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ½ãñÀñ ãäÔãÀ ¹ãŠ› •ãã¾ãñØãã*Ôãñãä›âØã: ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ½ãö ‚ã¹ã¶ããè ¹ã¦¶ããè Ôãñ ¢ãØãü¡¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã ªªÃ Öãñ¦ãã Öõ* „§ãñ•ã‡ãŠ ‡ãŠãÀ‡ãŠ: ¾ããäª ½ãö Ôããñ •ãã¦ãã Öîú ¦ããñ ¾ãÖ ‚ããõÀ ŒãÀãºã Öãñ¦ãã Öõ* ‡ãŠãÀ‡ãŠ „¶½ãîÊã¶ã: †‡ãŠ ‚ãâ£ãñÀñ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¾ãÖ ºãñÖ¦ãÀ Öãñ •ãã¦ãã Öõ†ÔããñãäÔ㆛ñ¡ Êãàã¥ã: ‚㶾ã Ôãâºãâãä£ã¦ã ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ãòý ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè ºãÖì¦ã Øãâ¼ããèÀ „Ê›ãè Öãñ¦ããè Öõ¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè Ôã¼ããè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ̾ãÌããäÔ©ã¦ã ÌãØããê‡ãðŠ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ •ãʪ Öãè ÔãÖãè ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!¾ããäª ¡ãù‡ã‹›À ÀãñØããè ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ Ôãì¶ã¦ãã Öõ, ÔãÖãè ãä¶ãªã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã Öãñ •ãã†Øããý †‡ãŠ ºãìã䮽ãã¶ã ÀãñØããè ‡ãŠãñ †‡ãŠ‡ãìŠÍãÊã ƒãä¦ãÖãÔã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÔããèŒã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ‚ã‡ã‹ÔãÀ ÀãñØããè ¦ã©¾ããò ‡ãŠãñ ã䜹ãã¶ãñ ‡ãŠã ºãìÀã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ãºã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ„¶ã ¦ã©¾ããò ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¹ãü¡¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¾ãÖ ªãñ¶ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠªªÃ¶ãã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ!¦ããñ •ããñ Öì‚ãã Öõ „Ôãñ ½ãì¢ãñ ¾ã‡ãŠãè¶ã ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ‡ãõŠÔãñ ºã¦ãÊãã…ú...‚ã‡ã‹ÔãÀ ÀãñØããè †ñÔããè ºãã¦ããò ½ãò ¹ãúŠÔã •ãã¦ãñ Öö:* ‚ã¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ãäÌãÌãÀ¥ã ½ãò ¹ãâŠÔã •ãã¶ãã
 • 65. * Ôã¼ããè ¦ã©¾ã ‡ãŠãñ „¹ãÊ㺣㠶㠇ãŠÀã ¹ãã¶ãã*†‡ãŠ ‡ãŠãÊãã¶ãì‰ãŠ½ã ‚ã¶ãì‰ãŠ½ã ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé ªñ ¹ãã¶ãã*†‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ ªîÔãÀãè ¹ãÀ ‡ã¶ãã, „Êã¢ãã ãäÌãÌãÀ¥ã, Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ãÔãâºãâãä£ã¦ã ãäÌãÌãÀ¥ã¾ã㪠ÀŒãò, ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ºã¦ãã†â ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÌãÞããÀ Ôãñ ƒÔã‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠãÀ¥ã ÊãØã¦ãã Öõý‚ã‡ã‹ÔãÀ Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãÀÖÔ¾ããñªáÜã㛶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ †‡ãŠ „¹ã¾ããñØããè ÔãìÀãØã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ!‚ãâ¦ã ½ãò, ¾ãÖ ¶ã ¼ãîÊãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÍãñÓã—ã Öö!ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ¹ãÖÊãì‚ããñâ ¹ãÀ ¹ãƇãŠãÍã ¡ãÊãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†:* ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã*¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã* ‚ãã¹ã‡ãŠãè †Êã•ããê* ‚ãã¹ã¶ãñ •ããñ ªÌãã Êããè Öõ* ‚ãã¹ã‡ãŠãè ªõãä¶ã‡ãŠ ã䪶ãÞã¾ããÃ* ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè ÔãîÞããè* ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ããñ ¦ã¶ããÌã Öõãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Ôãì¢ããÌã Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ Ìãã¦ããÃÊãã¹ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö:‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ÞãÞããà ‡ãŠã ƒÀãªñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã Ôã½ã¾ã ÀÖ¦ãñ ºã¶ãã¾ãòý Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀòãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôãã©ã ãäÊããäŒã¦ã ÔãîÞããè Êãñ •ãã¾ãò ¦ãããä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¹ãÖÊãì ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ¼ãîÊã Ôã‡ãòŠ!¾ããäª ‚ãã¹ã •ããä›Êã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ºãã¦ããò Ôãñ ¼Çããä½ã¦ã Öãñ ÀÖñ Öö, ¦ããñ Ôãã£ããÀ¥ã ¹ããäÀ¼ããÓãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãîœòý‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Öãè Í㺪ãò ½ãò ‡ã‹¾ãã ÔããñÞã¦ãñ Öö „Ôã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ªãñÖÀã†úý
 • 66. ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÌãÞããÀ ÀŒãò ‡ã‹¾ããò ãä‡ãŠ ÌãÖ •ãã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã ¶ãÖãéÖõý ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ã¶ã ‡ãŠãñ ¹ãü¤ ¶ãÖãé Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ƒÔããäÊㆠ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÞããÀãò ‚ããõÀ ã䛹¹ããä¥ã¾ããò ¹ãÀ ¹ãƇãŠãÍã¡ãÊãòý ¾ããäª ‚ãã¹ã •ãʪãè ½ãò Öãò ¾ãã ‚ãÔãÖ•ã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãòý †‡ãŠ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ‚ããõÀ ãäÌã¶ã½ãƦãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ÀŒãòý¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ¶ããñ› ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠãñ ªîÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý¾ããäª ¹ãÀã½ãÍãà ‚ã¹ã¾ããù¦ã Öõ,‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã Ô¹ãÓ› ¹ã Ôãñ ÞãÞããà ‡ãŠÀòý‚ãã¹ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ªãñÔ¦ããò ¾ãã ãäÀͦãñªãÀãò Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ããñ Ôãì¶ãã Öãñ „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ‚ããÍãâ‡ãŠã‚ããñâ ‡ãŠãñ ãäºã¶ããÔãâ‡ãŠãñÞã ÀŒãòý‚ãã¹ã¶ãñ Œãìª ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ ãä•ãÔãÔãñ ÀãÖ¦ã ãä½ãÊã¦ããè Öãñ, „Ôã‡ãŠãè ÞãÞããà ‡ãŠÀòý‡ãŠƒÃ ÀãñØããè ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ÞãñÖÀã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò Ôãã½ã¶ãñ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãÌãã‡ãŠ Ôãñ ÀÖ •ãã¦ãñ Ööý ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¾ããäª ‚ãã¹ã ÔãÖãèÔãÌããÊã ¹ããñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãñŠÌãÊã •ãÌããºã ãä½ãÊãñØãã!‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ‚ãâ¦ã ½ãò, ‚ãã¹ã ƒ¶ã½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†:1.‚ã¹ã¶ããè ÖãÊã¦ã ‡ãŠã ‡ãŠã¹ãŠãè ÔãÖãè Ìã¥ãöã2 ‡ã‹¾ãã ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ‚ããõÀ ‡ã‹¾ããò Öõ, ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý3 ªÌãã ‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ Ôã½ã¢ãòý4 ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã Ìãã¹ãÔã ‚ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠºã Öõ5 †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‚ããõÀ †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ºããèÞã ÔãâÌã㪠ªãñ¶ããò ‚ããñÀ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã Öõý ªãñ¶ããò †‡ãŠ Ôãã©ã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ãã¹ãƒÃ½ãã¶ãªãÀ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ºãñÖ¦ãÀ ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 67. ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ¹ãÀ •ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ÔãªÔ¾ã ¾ãã †‡ãŠ ªãñÔ¦ã Êãñ‡ãŠÀ •ãã¾ãòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôãã©ã‡ãŠãñƒÃ Öãñ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ã㦽ããäÌãÍÌããÔã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý¾ãÖ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ‡ãŠãñ ¾ã㪠‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ¼ããè ½ãªª ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ ãäÀͦãñªãÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÜãÀ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã Œ¾ããÊã ÀŒã¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã „Ôãñ Ôãã©ã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀòý Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠã ªñŒã¼ããÊã‡ãŠ¦ããà ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ãäÞãâ¦ãã Öõ ãä•ãÔãñ ÌãÖ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã ÞãÞããà ‡ãŠÀ¶ããÞããÖ¦ãã Öãñý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠã †‡ãŠ ªãñÔ¦ã ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ Ôãã©ã ¶ãÖãé ÞãÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‚ã¼¾ããÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò‚ãã¹ã‡ãŠãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ‡ãñŠ ºããª, ¡ãù‡ã‹›À ¶ãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÖã „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò „Ôã‡ãñŠ Ôãã©ã ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ÌãÖ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ããäÀ¹ãÆñà¾ã Ô¹ãÓ› ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãÞœñ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ Ìãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÀãñãäØã¾ããò Ôãñ ÖÀ Ôã½ã¾ã ÔããèŒã¦ãñ Ööý ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ½ãò †‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã ¼ãîãä½ã‡ãŠããä¶ã¼ãã¶ãã ‚ã¹ã¶ããè Œãìª ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Öõý‚㣾ãã¾ã 16›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ‚ãã¹ã Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ÔãÊããÖ Êãñ¶ãñ Ôãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ½ãò †‡ãŠ Êãâºãñ ƒâ¦ã•ããÀ ºãÞã Ôã‡ãŠ¦ãñÖöý †ñÔããè ¹ãÆÌãðãä§ã ¦ãñ•ããè Ôãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ¦ããè •ãã ÀÖãè Öõý ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè „ãäÞã¦ã ½ãªª ãä½ãÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãŠãñ¶ã ‡ãñŠ ºãìã䮽ãã¶ããèÔãñ „¹ã¾ããñØã ÔããèŒã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý†‡ãŠ ‡ãŠÊã½ã ‚ããõÀ ‡ãŠãûØãû•ã ¦ãõ¾ããÀ ÀŒãò ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ãä¶ãªóÍã ãäÊãŒã Ôã‡ãòŠý‚ã¹ã¶ãñ Ôã¼ããè ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã Öã©ã ½ãò ÀŒãò, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔãÌããÊã Ôã½ã¢ãªãÀãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠ‚ããõÀ ÔãÖãè •ãÌããºã ãäÊãŒã Ôã‡ãòŠý‚ã¹ã¶ããè Ÿãè‡ãŠ ¹ãÖÞãã¶ã ‡ãŠÀã¾ãò, ‚ã¹ã¶ãã ¹ãîÀã ¶ãã½ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¹ã‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ªòý‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãîœò ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ‡ã슜 ãä½ã¶ã› Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öîú ¾ãã ºã㪠½ãò ãä¹ãŠÀ Ôãñ ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÂúý ¾ãÖ Ôãã½ã㶾ã ãäÍãÓ›ãÞããÀÖõ!
 • 68. ãäÌããäÍãÓ› Êãàã¥ã ‡ãŠãñ ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠÀòý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†,½ãì¢ãñ ‚ãޜ㠶ãÖãé ÊãØã ÀÖã Öõ ¾ãã ½ãì¢ãñ ¹ã‹Êãî Öãñ Øã¾ãã Öõ ƒÔã‡ãñŠ ºã•ãã¾ã‚ãÊãØã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ̾ã㌾ãã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ãÊãØã ‚ãÊãØã Êãàã¥ã Ìã¥ãö㠟ãè‡ãŠ ‡ãŠÀòý•ãºã ‚ãã¹ã ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ºã¦ãã†ú ‚ãã¹ã ‚ããä¶ããäÏÞã¦ã Öö ¦ããñ ¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ¶ãÔãà Ôãñ ¾ãã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ô›ã¹ãŠ ‡ãŠãñ ‚ã¶ãìÀãñ£ã‡ãŠÀò Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ÖõýÖÀ ºããÀ •ãºã ‚ãã¹ã ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀò ¦ãºã ‡ãñŠÌãÊã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ •ããñÀ ¶ã ‡ãŠÀòý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ †¹ããùƒâ›Ã½ãò› ‡ãŠãè•ãÂÀ¦ã Öõ, ãäÀÔãñ¹Íããä¶ãÔ› ‚ãã¹ã‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‡ãŠã Ôã½½ãã¶ã ‡ãŠÀò!¹ãŠãñ¶ã ´ãÀã †‡ãŠ ãä¶ã: Íãìʇ㊠¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ ªìÁ¹ã¾ããñØ㠶㠇ãŠÀòý ¾ãÖ ‡ãðŠ¦¾ã ‚ã¶ãìãäÞã¦ã Öõ, ƒ¦ã¶ãã Öãè ¶ãÖãé, Êãñãä‡ãŠ¶ãƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ãäÊㆠºãÖì¦ã ‚ããäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõ!¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ, ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããäØãƽ㠹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ: ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãÞœã Ôã½ã¾ã ‡ã‹¾ãã Öõ? ¹ãì¶ã: ‡ãŠãùÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãä¶ã¾ã½ã ‡ã‹¾ãã Öõ? ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔãÔãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ºã⪠Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãŠãñ¶ã ¶ãâºãÀ ‡ã‹¾ãã Öõ? ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÍãÖÀ Ôãñ ºããÖÀ Öõ, ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔãñ ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? ‚ãã¹ã ¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã „Ôã‡ãñŠ ÔãÖã¾ã‡ãŠ ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãò ¦ãºã ¦ãõ¾ããÀ ÀÖò: ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÖÞãã¶ã ºã¦ãã¾ãò ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã¾ãò ‚ããõÀ Êãàã¥ã ÔãÖãè Êãñãä‡ãŠ¶ã ¦ãñ•ããè Ôãñ ºã¦ãã¾ãò ÔÌã¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ‚㶾ã Êãàã¥ããò ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠãñ ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠÀò ãä•ãÔãñ ›Èõ‡ãŠ ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠÖã Øã¾ãã Öõý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ÔããÌã£ãã¶ããè Ôãñ ãäÊãŒãò ¹ãîœò ãä‡ãŠ ¹ãŠÀ ‡ãŠºã ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀò ¾ãã ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãŠºã ‚ãã¶ãã ÞãããäÖ† ¹ã¦ãã ÊãØãã¾ãò ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ „¹ã³Ìã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠºã ‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ‡ãŠàã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ãã¹ãÔãñ ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ £ã¶¾ãÌã㪠ªñ¶ã㠶㠼ãîÊãò!
 • 69. ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ºã⪠‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ñý ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñãäÌããäÍãÓ› ¦ããõÀ ¹ãÀ ‡ãŠÖ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ ºãü¤ ÀÖãè Öõ ¦ããñ †‡ãŠ ºããÀ ãä¶ã‡ãŠ›¦ã½ã‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ‡ãŠàã ½ãò •ãã¾ãòý¾ãÖ †‡ãŠ Ôã›ãè‡ãŠ ‚ããõÀ „¹ã¾ããñØããè ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠãùÊã Öõ½ãö †‡ãŠ ‚ãÔ©ã½ãã ‡ãŠã ÀãñØããè Öîú ‚ããõÀ ‚ãã•ã ÜãÀÜãÀãÖ› ºãü¤ ØãƒÃ Öõý ½ãì¢ãñ ºãÊãØã½ã ‡ãŠãè ŒããúÔããè ¶ãÖãé ÀÖãè Öõý ½ãö ½ãñÀã ‚ããʺ¾ãî›ÀãùÊヶÖñÊãÀ ÖÀ ¦ããè¶ã Üãâ›ñ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ ÀÖã Öîú Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãã ¹ãƦããè¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý ãä¹ãœÊãñ ÔããÊã ¡ãù‡ã‹›À ¶ãñ ½ãì¢ãñ¹ãÆñãä¡á¶ãÔããñ¶ã ã䪾ãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ‡ãŠã½ã ãä‡ãŠ¾ããý ‚ãºã ½ãì¢ãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†?ƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã, ¾ãÖãú †‡ãŠ ŒãÀãºã ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠãùÊã ‡ãŠã †‡ãŠ „ªãÖÀ¥ã Öõ:½ãö ‚ãޜ㠽ãÖÔãîÔã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖã Öîúý ¡ãù‡ã‹›À ½ãñÀãè ƒÔã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ÔããúÔã ‡ãŠãè ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ ½ãã¶ã¦ãñ Ööý½ãö ¦ããè¶ã ÔããúÔã ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããú Êãñ¦ãã Öîú, †‡ãŠ ÖÀñ ÀâØã ‡ãŠãè Öõ, †‡ãŠ Ôã¹ãñŠª Öõ ‚ããõÀ †‡ãŠ ‚ãÔãÊããè Öõ ‚ããõÀ ÊããÊã ØããñÊããè ãä¹ãœÊãñ †‡ãŠÔ㹦ããÖ Ôãñ Œã¦½ã Öãñ ØãƒÃ Öõý›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠã ¹ãƼããÌããè „¹ã¾ããñØã ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ªãñ¶ããò ‡ãŠã ‡ãŠã¹ãŠãè Ôã½ã¾ã, ¹ãƾããÔã ‚ããõÀ ¹ãõÔãã ºãÞãã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ Öö! ƒÔã Ôãã£ã¶ã ‡ãŠã ºãìã䮽ãã¶ããè ‚ããõÀ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã ÔããèŒãòý
 • 70. ‚㣾ãã¾ã 17‡ãŠ¼ããè „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠ¼ããè ƒÃÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ãØãÀ Ö½ãñÍãã ‚ããÀã½ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ - ãäÖ¹¹ããñ‰ãñŠ›‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ¹ãÖÊããè ºãã£ãã ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãŠãñ ¹ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý‡ã‹¾ããò ãä‡ãŠ Ìãñ´ãÀ¹ããÊã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ÀÖ¦ãñ Ööý ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ãÞœñ ãäÀͦãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ãä½ãÊãã¶ãñ ½ãò „¹ã¾ããñØããè Öãñ¦ãñ Öõý ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ºã¶ãã¶ãñ ½ãò …•ããà ‚ããõÀÔã½ã¾ã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãã Êãã¾ã‡ãŠ Öõ!•ãºã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ãã¹ã ÔÌãÞãããäÊã¦ã ¹ã Ôãñ „Ôã‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠã ¼ããè Þã¾ã¶ã‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ã‡ãŠãè¶ã¶ã Öãè ‚ãã¹ã „¶Öò ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ãÞããè¦ã ½ãò Ìãñ †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¼ãîãä½ã‡ãŠããä¶ã¼ãã¦ãñ Öö! ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠã ãä̾ã§ãŠ¦Ìã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ºãÖì¦ã Öãè Ôã½ãã¶ã Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ ̾ãԦ㠹ãÆõãä‡ã‹›Íã¶ãÀ ‡ãŠãè ´ãÀ¹ããÊããè ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããÔãã¶ã ¶ãÖãé Öõý †‡ãŠ ‚ããñÀ ÀãñãäØã¾ããò ‚ããõÀ ªîÔãÀãè ‚ããñÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ´ãÀã ´ãÀ¹ããÊã ¹ãÀªºããÌã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý´ãÀ¹ããÊã ‡ãŠãñ „Ôã‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè ¹ãÆÍãâÔãã ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ̾ã§ãŠ ‡ãŠÀòý Àãñ•ãØããÀ ‡ãŠãè½ããâØã ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀòý ¾ãÖ ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ã䪶㠄•ããØãÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ¾ãÖ ½ããèÊããò •ãã¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ „¶ã‡ãŠãè ÔãñÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ºãü¤ •ãã†Øããèý¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ‚ããù¹ãÀñ›À ‡ãŠãñ ‡ãõŠÔãñ ¾ã‡ãŠãè¶ã ‡ãŠÀã¾ãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ½ãÖã¶ã Öö:‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ããäÀÞã¾ãý ‚ãã¹ã¶ãñ ‡ã‹¾ããò ¹ãŠãñ¶ã ãä‡ãŠ¾ãã? ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¶ãÖãé ÊãØã¦ãã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã¹ãŠãè Øãâ¼ããèÀ Öõ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãèÔãÊããÖ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ããñؾã Öõ ¦ããñ ‡ãŠÖ¦ãñ Ööý‚ã¹ã¶ããè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ããò ‡ãñŠ •ãÌããºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãõ¾ããÀ ÀÖò •ãõÔãñ ªÌãã¾ãò ‚ããõÀ ã䪶ãÞã¾ããà ‡ãñŠ ÔãÌããÊãý
 • 71. ¶ããñ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‡ãŠÊã½ã ‚ããõÀ ‡ãŠãûØãû•ã ÀŒãòý•ãºã ‚ãã¹ã ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ºãã¦ããò ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒãòý†‡ãŠ ãä¶ã¾ãìãä§ãŠ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀòý ‚ããäØãƽ㠂ã¶ãìÔãîÞããè ½ãò ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ãä¹ãŠÀ ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀ ¹ãìãäÓ› ‡ãŠÀ ÊãòýÔã½ã¾ã ¹ãÀ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ¹ãÖìúÞã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ (‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã!) Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè½ã¦ããè Öõý‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‚ããõÀ ºããè½ãã ªÔ¦ããÌãñ•ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôãã©ã Êãñ •ãã¶ãã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀòý‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔãÖ¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀòý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ããäª ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ªñÀ Öãñ ÀÖãè Öõ,„¶Öò ¹ãÆ϶ããò ‡ãŠãèÊãØãã¦ããÀ ºããñœãÀ ‡ãŠÀ ‡ãŠãÊããè ãä½ãÞãà ãäœü¡‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã †‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ããºã ¹ãü¤¦ãñ ƒâ¦ãû•ããÀ ‡ãŠÀ¦ãñ ÀÖòýÔ›ã¹ãŠ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ‡ãñŠ ¶ãã½ã •ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã „¶Öò ‚ããä¦ã ãäÌããäÍãÓ› ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠãè ¦ãÀÖ Ì¾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ‚ãã¹ã‡ãŠã ƒÊãã•ã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ Öãñ •ãã†Øãã!
 • 72. ‚㣾ãã¾ã 18•ãºã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öãè ‚ãÔãÖ½ã¦ã Öõ ¦ããñ ‡ãŠãõ¶ã ¦ã¾ã ‡ãŠÀñØãã?- ‚ãÊãñ‡ã‹•ãò¡À ¹ããñ¹ãªìãäÌã£ãã ‡ãñŠ ½ãã½ãÊãñ ½ãò, ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ãä¹ãŠÀ ãäÌãÍãñÓã—㠂㶾ã ãäÌãÍãñÓã—ã‚ããõÀ Ôãì¹ãÀÔ¹ãñÍããäÊãÔ› Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý‚ã½ãñãäÀ‡ãŠ¶ã ½ãñã䡇ãŠÊã †ÔããñãäÔã†Íã¶ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÔãâãäªØ£ã ¾ãã ½ãìãä͇ãŠÊã ½ãã½ãÊããò ½ãòãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÀãñ£ã ¹ãÀ ¹ãÀã½ãÍãà Êãñ¶ããè ÞãããäÖ†ý‡ã‹¾ãã ÌãÖ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò Ôãàã½ã Öõ?¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãŠãè Àã¾ã ÞããÖ¦ãñ Öö ¦ããñ ‡ã슜 ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ÔãâªñÖ Öãñ¦ãã Öõ,„¶Öò ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ƒÔã ºãã¦ã‡ãŠã Ôãâ‡ãñŠ¦ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãàã½ã ¶ãÖãé Öõý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã •ããä›Êã ãäÌã—ãã¶ã Öõ ‚ããõÀ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã‡ãŠãÔã‡ãŠãè Ôã¼ããè Ü㛶ãã‚ããñâ ‡ãŠãè ¹ãîÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÀŒã¶ãã Ôãâ¼ãÌã ¶ãÖãé Öõý‡ã슜 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Àñ¹ãŠÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ãäÌãÍãñÓã—ã ¹ãÀã½ãÍãà ‚ã‡ã‹ÔãÀ ÔÌã¦ã: ‚ããõÀ ‚ããä¶ãÌãã¾ãà Öõ‚ããõÀ ƒÔã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãñ ‚ããä¶ãÌãã¾ãà ¹ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã ãäºãÊã ‡ãŠãñ ºãü¤ã¶ãã Öãñ¦ãã Öõ!ãä‡ãŠÔããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ †‡ãŠ Öãè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ †‡ãŠ ãä¶ãÓ¹ãàã Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä‡ãŠÔããè ‚ã¶¾ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ÔÌã¦ãâ¨ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ¹ããùãäÊãÔããèƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ããè Ööýƒâ›À¶ãñ› ‡ãñŠ •ããªî ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ ›ñÊããè½ãñãä¡ãäÔã¶ã ‡ãñŠ ´ãÀã ‚ãã¹ã ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¼ããØã ‡ãñŠ †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÔãñªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý½ãö Ö½ãñÍãã ‚ã¹ã¶ãñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ¦ãã Öîúý ¾ããäª ªãñ ‚ãÊãØã ‚ãÊãØã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠÖãè ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà ¹ãÀ ¹ãÖìúÞã¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã •ãã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ÔãÖãè ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ Öö! ºãÖÀÖãÊã, ªãñ¶ããò ‡ãŠãè Àã¾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãñŠÔã½ãã¶ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè Ö½ãñÍãã ¾ãÖ ¶ãÖãé ½ãã¶ã Êãò ãä‡ãŠ Ìãñ ÔãÖãè ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý
 • 73. „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †¶•ãヶãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‡ãŠããä¡Ã¾ã‡ãŠ Ôã•ãöã Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ÌãÖãú ¾ãÖ Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºããƒÃ¹ããÔã Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªòØãñý †‡ãŠ ‚㶾㠇ãŠããä¡Ã¾ã‡ãŠ Ôã•ãö㠼ããè ¾ãÖãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ - ¾ãÖ Ôã•ãöã‡ãñŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã Ôãñ ‚ãã½ã ãäÌã§ããè¾ã ¼ããÌã¶ãã Öõ! •ãºã ãä‡ãŠ †‡ãŠ ‚㶾ã ØãõÀ Ôããä•ãÇãŠÊã ãäÌãÍãñÓã—ã (†‡ãŠ ת¾ã ÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã) ‡ãŠãè Àã¾ã‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò ÔãÖã¾ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¾ããäª ªîÔãÀñ ‡ãŠãè Àã¾ã ¹ãÖÊãñ Ôãñ ‚ãÊãØã Öãñ ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò? †ñÔããè ãäÔ©ããä¦ã ¼Çããä½ã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ‚ããä£ã‡ãŠ Öãñ½ãÌã‡ãÊ ‡ãŠÀ †‡ãŠ ‚ãÞœñ ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠãè •ãÂÀ¦ã ÖõýÔãâºãâãä£ã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãñŠ Ôãã©ã ªãñ¶ããò ‡ãŠãè Àã¾ã ‡ãñŠ ½ã¦ã¼ãñªãò ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãŠÀò ¦ãããä‡ãŠ Ìãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäÌãÔãâØããä¦ã¾ããò ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã ¾ãã „¹ãÞããÀ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãÀ¥ããò ‡ãŠã ‚ããõãäÞ㦾ã ãäÔã® ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÔãîãäÞã¦ã ãä¶ã¥ãþã Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè•ãÂÀ¦ã Öõý‡ãŠƒÃ ÀãñØããè ªîÔãÀñ ‡ãŠãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãäÞãâ¦ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö,Ìãñ ‚ããÍãâãä‡ãŠ¦ã ÀÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¾ããäª ‚ã¹ã¶ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¶ããÀã•ãÖãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý Ìãñ ƒÔãÔãñ ¼ããè ãäÞãâãä¦ã¦ã ÀÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¾ããäª Àã¾ã ‚ãÊãØã ÀÖãè ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀòý ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÀãñØããè ‡ãŠã¹ãŠãè ãä¶ããäӉ㊾ãÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãŠãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ½ãìÔããèºã¦ã ½ãò ‡ãñŠ •ãã¶ãñ ºã•ãã¾ã „¶ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ãÀ ¼ãÀãñÔãã‡ãŠÀ¶ãã ‚ããÔãã¶ã ã䪌ã¦ãã ÖõýªîÔãÀãè Àã¾ã Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ãä¶ã¹ãì¥ã¦ãã àã½ã¦ãã ¹ãÀ ÔãâªñÖ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ºããäʇ㊠‚ã¹ã¶ãñ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ¹ãÆãä¦ã †‡ãŠ ãä•ã½½ãñªãÀ ÀÌãõ¾ãã ‚ã¹ã¶ãã ÀÖñ Öãñ¦ãñ Ööý‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ½ãì¢ãñ ãä‡ãŠÔããè ªîÔãÀãè Àã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãŠãñ Àñ¹ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö?û•ãÂÀ!‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ÔÌã¾ãâ ªîÔãÀñ ¾ãã ¦ããèÔãÀñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ãäÊㆠÀñ¹ãŠÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¹ãîœ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ããäª ÀãñØããè ÞããÖ¦ãã Öõ,‡ãŠãñƒÃ Ôãàã½ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãè ªîÔãÀãè Àã¾ã Ôãñ ÜãºãÀã¾ãñØãã ¶ãÖãé!
 • 74. ‡ã슜 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ÀãñØããè ‡ãŠãñ Àñ¹ãŠÀ ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ãäÞãâãä¦ã¦ã ÀÖ¦ãñ Ööý ¶ã¾ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãñ "¹ãû‡ãŠ¡" Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔãÔã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ÖÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãºã ãäÌãÍãñÓã ªîÔãÀãè Àã¾ã ‡ãñŠ ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Öö, ãä•ãÔã½ãò Ôããä‰ãŠ¾ã ÔãñÌãã Ôãñ ãä¶ãÌãð§ã ÌããäÀÓŸãäÌãÍãñÓã—ã Ôãñ ãä½ãÊã‡ãŠÀ ºã¶ãã Öãñ¦ãã Öõý •ããñ „¶ã‡ãñŠ ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ‡ãñŠ ‚ã¶ãì¼ãÌã ºãìã䮽ãã¶ããè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã Ôãñ ãä¶ãÓ¹ãàã ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãƪã¶ã‡ãŠÀ¦ãñ Öö!†‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã—ã •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ãä¶ãÓ¹ãàã ÔÌã¦ãâ¨ã ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà ªñ¶ãñ ‡ãŠã ÔããÖÔã ÀŒã¦ãã Öãñ „ÔãÔãñ ªîÔãÀãè Àã¾ã Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ƒÔã ¦ãÀÖ‡ãñŠ †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Œããñ•ã¶ãã ºãñÖ¦ãÀ Öõ!‡ãŠƒÃ ÀãñØããè ¾ãÖ ¦ã©¾ã ã䜹ãã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ „¶Öãò¶ãñ †‡ãŠ ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ÔãÊããÖ Êããè Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ †‡ãŠ ãä¶ãÓ¹ãàã Àã¾ã ÞããÖ¦ãñ Ööý¾ãÖ Ô¹ãÓ›Ìããªãè ‚ããõÀ ºãñÖ¦ãÀ Ôã½ã¢ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã Êãñ ÀÖñ Öö, ¦ããñ ÌãÖ ¹ãàã ‚ããõÀ ãäÌã¹ãàã ‡ãñŠ Ôã¼ããè ¹ãñÍãñÌãÀãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ „ÿñ;㠇ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ºãÖì¦ã ‚ãÞœã Õããñ¦ã ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôãâ‡ãŠã¾ã Öõý ¾ãÖãú ‡ãñŠÔ›ã¹ãŠ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ã ½ãîÊã ¹ã Ôãñ ãäÍãàãããäÌ㪠ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ‚ãÞœãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÀŒãÞãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãÊããÖ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãòãäÌã§ããè¾ã ãäÖÔÔãñªãÀãè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ, •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÖõýÌãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÆ©ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, Öãñ½¾ããñ¹ãõ©ããè ¾ãã ‚ãã¾ãìÌãóª Ôãñ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã ¼ããèÔãâ¼ãÌã Öõý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè Àã¾ã †‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ãÊãØã ¹ããäÀ¹ãÆñà¾ã ½ãò ªñŒããè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ƒÔããäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãñ ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ Õããñ¦ã Ô㦾ãããä¹ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè Àã¾ã ¹ãÆãä¦ã¹ãÀãèàã¥ã „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ããÖõ, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔÌããÔ©¾ã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ‚ããõÀ ãäÌãÍÌã‡ãŠãñÓã ‚ããõÀ ƒâ›À¶ãñ›!†‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã Ö½ãñÍãã ½ããâØã ‡ãŠãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ† •ãºã:
 • 75. ¹ããâÞã ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ‚ãã¹ãÀñÍã¶ã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öõý ƒÔãñ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõ. †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ†‡ãŠ „¦ããÌãÊãñ Ôã•ãö㠇ãñŠ Þãã‡ãîŠ ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ!¾ããäª ãä¶ãªã¶ã Ôãñ †‡ãŠ ªìÊãü㠾ãã ‚ãàã½ã ÀãñØã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõý½ãîÊã ãä¶ãªã¶ã ØãÊã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ÔãâÍããñ£ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýãäÌãÍãñÓã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‡ãòŠ³ãò ¹ãÀ ¶ãõªããä¶ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ¾ãã ¹ãƾããñØã㦽ã‡ãŠ „¹ãÞããÀ „¹ãÊ㺣ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ããäª Êãàã¥ã ãä¶ãÀâ¦ãÀ •ããÀãè ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ Ô¹ãÓ›ãè‡ãŠÀ¥ã ¹ãƪã¶ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ããäª ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‚ããõÀ Êãã¼ã Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ ¤âØã Ôãñ ¶ãÖãé Ôã½ã¢ãã¾ãã •ãã¦ãã Öõý¾ããäª ¹ãÀãèàã¥ã •ããä›Êã ¾ãã ½ãÖâØãã Öõ, ¾ãã ªãñ¶ããò ÊãØã¦ãñ Ööý ‡ã슜 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãÔãìÀàãã ¾ã㠇㊪ãÞããÀ ¾ãã ½ãì‡ãŠª½ãñºãã•ããè Ôãñ ºãÞã¶ãñ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ‚ããä¦ã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ¾ã©ããñãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ½ãò ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè Öõý ¹ãƼããÌããè „¹ãÞããÀãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠãè ½ããâØã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‚ãޜ㠇ãŠãÀ¥ã Öõý¾ã㪠ÀŒãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ Öãè •ããèÌã¶ã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªìÜãÛ¶ãã ‡ãŠãñ Ôãì£ããÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ãÌãÔãÀ ãä½ãÊãã Öõý Ôã½ãÔ¾ããÔãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÖÊããè ºããÀ ½ãò †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ ºãÞããè •ããÔã‡ãŠ¦ãã Öõ!
 • 76. ‚㣾ãã¾ã 19‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãŠãñ À¹ãŠÀ ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý Ôãã½ã㶾ã ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãñŠ¹ãƇãŠãÀ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãà ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öö:†Êããä•ãÃÔ› †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ †Êã•ããê ‚ããõÀ ‚ãÔ©ã½ãã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã,ƒÊãã•ã ‚ããõÀ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öõý†¶ãñÔ©ãñãäÔã¾ããñÊããñãä•ãÔ› - †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ Ôãâ—ããÖÀ¥ã ªÌãã ¾ãã †•ãò› ªñ¦ãã Öõ ãä•ãÔãÔãñ ¹ãî¥ãà ¾ãã ‚ããâãäÍã‡ãŠ Ôãâ—ããÖÀ¥ãÖãñ‡ãŠÀ Ôãã½ã㶾ã¦ã: Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ãñÍãã ¶ãÖãé, ªªÃ Ôãñ œì›‡ãŠãÀã ãä½ãÊã¦ãã Öõýת¾ã ÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã - †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõ •ããñ ת¾ã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý¦Ìã‡ãአÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã - †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ¦ÌãÞãã ‡ãñŠ ÀãñØã ‚ããõÀ Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ‚ããÜãã¦ã ¾ãã Øãâ¼ããèÀ ºããè½ãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ½ãò ¦ãñ•ããè ÔãñÔãã½ã㶾ã¦ãã Êãã¶ãñ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öõý†â¡ãñ‰ãŠãƒ¶ããñÊããùãä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã Öõ •ããñ ½ã£ãì½ãñÖ •ãõÔããè Öã½ããñöã ãäÌã‡ãŠãÀãò ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öõý¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ: †‡ãŠ †ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À •ããñ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã ÖõýØãõÔ›Èãñ†â›ÈãñÊããñãä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ¹ãñ›, ƒÃÔããñ¹ãñŠØãÔã, ‚ããâ¦ããò ‚ããõÀ ¾ã‡ãðŠ¦ã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öõý‚ãã¶ãìÌãâãäÍã‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ‚ãã¶ãìÌãâãäÍã‡ãŠãè ‡ãñŠ ‚㣾ã¾ã¶ã ¾ãã ¹ãƾããñØã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öõ, ¾ãÖ ãäÌã—ãã¶ã ‚ãã¶ãìÌãâãäÍã‡ãŠ¦ãã‡ãñŠ ãäÔã®ãâ¦ããò ‚ããõÀ ¾ããâãä¨ã‡ãŠãè ‡ãŠãè •ããúÞã ÖõýÌãð®ãÌãÔ©ããÀãñØããäÌãÍãñÓã—ã: •ãÀããäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ àãñ¨ã ½ãò †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõ, ƒÔã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ÍããŒãã ½ãò ºãü¤¦ããè „½ãÆ ‡ãñŠ ºãì•ãìØããñÄ ‡ãŠãèÍãÀãèÀãä‰ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ¹ãƼãããäÌã¦ã ÀãñØããò ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ÖõýÔ¨ããèÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ †ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À •ããñ ½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãñŠ ¹ãÆ•ã¶ã¶ã ¹ãÆ¥ããÊããè ãäÌã‡ãŠãÀãò ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã ÖõýÁãä£ãÀãäÌã—ãã¶ããè: †‡ãŠ †ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À Öõ, •ããñ Áãä£ãÀ ãäÌã—ãã¶ã ‡ãñŠ àãñ¨ã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý ¾ãÖ À§ãŠ ‚ããõÀ À§ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ÌããÊãñ…¦ã‡ãŠãò ‡ãŠã ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 77. Ôãâ‰ãŠã½ã‡ãŠ ÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ †ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À •ããñ Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã ¾ãã Ôãâ‰ãŠã½ã‡ãŠ ÀãñØããò ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ãÖõýƒÄ›Àãä¶ãÔ› ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõ •ããñ ‚ããâ¦ããäÀ‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã, ¾ãã¶ããè, ÍãÀãèÀ ãäÌã—ãã¶ã ‚ããõÀ ‚ããâ¦ããäÀ‡ãŠ ‚ãâØããò ‡ãŠãèãäÌã‡ãðŠãä¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‚ããõÀ ‚ããâ¦ããäÀ‡ãŠ ‚ãâØããò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã, „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôãâºãâãä£ã¦ã ªÌãã ‡ãŠãè ÍããŒãã ½ãòãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõýãä¶ã¾ããñ¶ãõ›ãñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõ •ããñ •ã¶½ã Ôãñ ÞããÀ Ô㹦ããÖ ¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ †‡ãŠ ãäÍãÍãì ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ ¶ãÌã•ãã¦ã ‡ãŠãèÀãñØããò ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý¶ãõ¹ãÆŠãñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõ •ããñ Øãìªó ‡ãñŠ ÀãñØããò ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã, ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý¶¾ãîÀãñÊããùãä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõ •ããñ ½ããäÔ¦ãӇ㊠‚ããõÀ ¦ãâãä¨ã‡ãŠã ¦ãâ¨ã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀãò ‚ããõÀ ƒÊãã•ã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý¹ãÆÔãîãä¦ãÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‚ããõÀ ¹ãÆÔãÌã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý‡ãŠãñÊããñãä•ãÔ› †‡ãŠ †ñÔãã Ôã•ãö㠕ããñ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý¶ãñ¨ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ: †‡ãŠ †ñÔãã Ôã•ãö㠕ããñ ‚ããúŒããò ‡ãŠãè ̾ãã¹ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý‚ãã©ããñùãñã䡇㊠Ôã•ãöã: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ããäÔ©ã ÀãñØã ‚ããõÀ ‡ã⊇ãŠãÊã ¹ãÆ¥ããÊããè ‡ãñŠ ÀãñØããò ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý‚ããñ›ãñÊãõãäÀâ•ããñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ‡ãŠã¶ã, ¶ãã‡ãŠ ‚ããõÀ ØãÊãñ ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ãäÔãÀ ‚ããõÀ ØãªÃ¶ã ÀãñØããò ‚ããõÀ ãäÌã‡ãŠãÀãò ½ãòãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã ÖõýãäÍãÍãìÀãñØã ãäÌãÍãñÓã—ã †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ãäÍãÍãì‚ããñâ ‚ããõÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý¹ãõ©ããñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ¹ãƾããñØãÍããÊãã ½ãò …¦ã‡ãŠãò ‡ãñŠ ¶ã½ãî¶ãñ ‚ããõÀ ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà ‡ãŠã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãŠÀ¦ããÖõý¹ãŠã½ã÷‡ãŠãñÊããñãä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã ‚ããõÓã£ã ãäÌãÍãñÓã—ã •ããñ ¡ÈØÔã ¾ãã ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ „¶ã‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããñÄ ‚ããõÀ Øãì¥ã ‡ãŠã ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠÀ„¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý¹ÊãããäÔ›‡ãŠ Ôã•ãö㠆‡ãŠ †ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À •ããñ Ôã•ãÃÀãè ´ãÀã ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ªãñÓããò ‡ãŠãñ Ÿãè‡ãŠ ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¾ãÖ ‡ãŠãùÔ½ãñã䛇㊠¾ãã Ôããöª¾ãà Ôã•ãÃÀãè¼ããè ‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 78. ¹ãÆãñ‡ã‹›ãñÊããñãä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ºãð֪㶨ã, ½ãÊããÍã¾ã ‚ããõÀ Øãìªã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Àãñ‡ãŠ©ãã½ã, ‚ããõÀ ãä¶ãªã¶ã „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ãÖãñ¦ãã Öõý½ã¶ããñãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ, ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ ‚ããõÀ ̾ãÌãÖãÀ ãäÌã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ Àãñ‡ãŠ©ãã½ã ½ãòãäÌãÍãñÓã—ã Öõý¹ãʽããù¶ããñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ¹ãñŠû¹ãŠ¡ãò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀãò ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã ÖõýÀõã䡾ããñÊãããä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ Àñã䡾ããñÊããñ•ããè ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõ, ¾ãã¶ããè, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ¾ãÖ ÍããŒãã ½ãã¶ãÌã ÍãÀãèÀ‡ãŠãè ƒ½ãñãä•ãâØã †‡ã‹Ôã - Àñ ‚ããõÀ Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôãâºãâãä£ã¦ã Öõý½ãõ›ãñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ Ôãâ¾ããñ•ããè …¦ã‡ãŠ ‚ããõÀ Ôãâºãâãä£ã¦ã ÔãâÀÞã¶ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÀãò ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý ½ããñ›ñ¦ããõÀ ¹ãÀ ¾ãñ ÀãñØãØãÆԦ㠕ããñü¡ãò ‡ãŠãè Ôãî•ã¶ã,Øãã䟾ãã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýÔã•ãöã: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Öõ •ããñ ‚ããÜãã¦ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ Íãʾ㠹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãñ Ööý©ããñÀããäÔã‡ãŠ Ôã•ãöã: †‡ãŠ †ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À •ããñ œã¦ããè ‚ããõÀ ¹ãñŠû¹ãŠ¡ãò ‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãñ Ööý¾ãîÀãñÊããñãä•ãÔ› : †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ ¹ãìÁÓããò ‚ããõÀ ½ããäÖÊãã‚ããñâ ½ãò ½ãî¨ã ¹ã©ã ‡ãñŠ ÀãñØããò ‡ãñŠ ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ãÖãñ¦ãã ÖõýÌãõÔ‡ãîŠÊãÀ Ôã•ãöã: †‡ãŠ †ñÔãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ããñ £ã½ããä¶ã¾ããò ¾ãã ¶ãÔããò ‡ãñŠ Ôããä•ãÇãŠÊã „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌãÍãñÓã—ã Öãñ¦ãã Öõý‚ããùã䡾ããñÊããùãä•ãÔ›: †‡ãŠ †ñÔãã ÔÌããÔ©¾ã ¹ãñÍãñÌãÀ, •ããñ Ôãì¶ã¶ãñ ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ôãì¶ã¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ¹ãƪã¶ã‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‚ããÖãÀ ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ †ñÔãã ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ̾ããä§ãŠ •ããñ Ôã½ãîÖ ‚ããõÀ ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠãè ¹ããñÓã¥ã Ôãâºãâ£ããè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‚ãã¹ã㦇ãŠãÊããè¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããèãäÍã¾ã¶ã (ƒÃ†½ã›ãè): ãäÌããäÍãÓ› ‚ãã¹ã㦇ãŠãÊããè¶ã ªñŒã¼ããÊã ½ãò †‡ãŠ ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ̾ããä§ãŠ •ããñ ‚ããä¦ãØãâ¼ããèÀ ¾ããÜãã¾ãÊã ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãñ ¾ã©ããÍããèÜÇã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãìãäÌã£ãã ãäªÊãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ Öãñ¦ãã Öõý¹ããñÓã¥ã ãäÌãÍãñÓã—ã: †‡ãŠ †ñÔãã ̾ããä§ãŠ •ããñ ¹ããñÓã¥ã ãäÌã—ãã¶ã ‡ãŠã ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ãäÔã®ãâ¦ããò ‡ãŠãñ ÊããØãî ‡ãŠÀ¦ãã ÖõýÔãÖã¾ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ: †‡ãŠ †ñÔãã ̾ããä§ãŠ •ããñ ‡ã슜 ‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ½ãò ¹ãÆãäÍããäàã¦ã Öõ ‚ããõÀ †ñÔããè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãñŠªãõÀã¶ã †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 79. ¹ãŠããä½ãóÔãÔ›: †‡ãŠ ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ¹ãñÍãñÌãÀ Öõ •ããñ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ¹ãŠã½ãîÃÊãã ºã¶ãã¦ãã ‚ããõÀ ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀÌãã¦ãã Öõý¹ã‹ÊãõºããñÊããñãä•ãÔ› : À§ãŠ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‚ããõÀ ‚㶦ã:ãäÍãÀã Êãヶã Íãì ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ¦ã‡ãŠ¶ããèãäÍã¾ã¶ã¼ããõãä¦ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ (¹ããè›ãè): †‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã ¹ãñÍãñÌãÀ •ããñ ¼ããõãä¦ã‡ãŠ Ôããè½ãã ¾ãã ãäÌã‡ãŠÊããâØã ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý½ã¶ããñÌãõ—ãããä¶ã‡ãŠ : •ããñ ½ãã¶ãÌã ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠã ‚㣾ã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ½ã¶ããñÌãõ—ãããä¶ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ¾ãã ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ ãäÌã‡ãŠãÀ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¹ãÀã½ãÍãà ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã ÖõýÔãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÃ: †‡ãŠ „¸ã¦ã ãäÍããäàã¦ã ¹ãñÍãñÌãÀ •ããñ ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãà ½ãò †‡ãŠ ½ããÔ›À ‡ãŠãè ãä¡ØãÆãè (†½ã†Ô㡺ʾãî)ãä‡ãŠ¾ãã Öãñ¦ãã Öõý ¾ãÖ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ, ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ºããè½ããÀãè ¾ãã ãäÌã‡ãŠÊããâØã¦ãã Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã ãä¶ãÌããÀ¥ã‡ãŠÀ¦ãã Öõý¼ããÓã¥ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ : ¾ãÖ ¼ããÓã¥ã ãäÌã‡ãðŠãä¦ã ãäÌã‡ãŠãÀãò, „ÔãÔãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ̾ãÌãÖãÀ ½ãò ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ̾ãÌãÔãã¾ããè Öãñ¦ãã Öõý†‡ã‹ÔãÀñ ¦ã‡ãŠ¶ããèãäÍã¾ã¶ã: †‡ãŠ †‡ã‹ÔãÀñ ¦ã‡ãŠ¶ããèãäÍã¾ã¶ã, ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ƒÔãñ †‡ãŠ Àõã䡾ããñÊããñãä•ã‡ãŠ ›ñ‡ã‹¶ããñÊããùãä•ãÔ› ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõý ¾ãÖ̾ããä§ãŠ Àõã䡾ããñÊããñãä•ã‡ãŠ „¹ã‡ãŠÀ¥ã ÞãÊãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ Àñã䡾ããñÊããùãä•ãÔ› ‡ãŠãè ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 80. ‚㣾ãã¾ã 20ÀãñØããè ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãñ Øã칦ã ÀŒã¶ãã Öãè ÀãñØããè ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã Öõý-¹ãÆŠãâãäÔãÔã ¡ºÊ¾ãî ¹ããèºããù¡ãèÔãâ¾ãì§ãŠ À㕾㠂ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò ¹ããè¹ãìÊÔã ½ãñã䡇ãŠÊã ÔããñÔãã¾ã›ãè ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãè ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã‡ãŠãñ¡ ¹ãƪãäÍãæ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ¦ããè Öõý ¾ãÖ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã Íãñ¾ãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ!½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ ºã¶ãㆠÀŒã¶ãñ ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ÔãÖã¾ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè, ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ‚ããõÀ ÔÌããÔ©¾ãªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãñ ½ãò ½ãªª Ôãñ ‡ãŠÂúØããý½ãö ½ãñÀãè ¹ãŠãèÔã ‡ãŠã ½ãìã䳦㠇ãŠã¾ãÉ㊽㠹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ ãäÌãÔ¦ãð¦ã ãäºãÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÂúØããý½ãö ÖÀ Ô㹦ããÖ ‡ã슜 Üãâ›ñ ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öîú •ãºã ½ãö ØãõÀ ‚ãã¹ã㦇ãŠãÊããè¶ã ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ãÊ㺣ã ÀÖ¦ãã Öîúý½ãö ‚ã¹ã¶ãñ †¹ããâƒÃ›½ãò› †ñÔãñ ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öîú ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ƒâ¦ãû•ããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ¹ã¡ñý‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠã ½ãö ¦ãìÀâ¦ã •ãÌããºã ªñ¦ãã Öîú ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öîúý½ãö ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôãã©ã •ããâÞ㠇㊽ãÀñ ½ãò ªãñԦ㠾ãã ãäÀͦãñªãÀ Êãã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã ‚ããõÀ ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ¦ãã Öîúý½ãö ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öîú ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠãè¹ãÆãä¦ã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öîúý½ãö ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãîÌããöãì½ãã¶ã ºã¦ãã¦ãã Öîú ‚ããõÀ ½ãì¢ãñ ‡ã‹¾ããò ãäÌãÍÌããÔã Öõ ãä‡ãŠ Ôã½ã¢ãã¦ãã Öîú ‚ããõÀ ‚ããØãñ ‡ãŠã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ¾ãã „¹ãÞããÀ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý
 • 81. ½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã (‡ãŠãñƒÃ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ÔããäÖ¦ã) ‡ãñŠ ãäÊㆠãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã ½ãò‚ãã¶ãñ ÌããÊãñ Í㺪ãò ½ãò •ããñãäŒã½ã ‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠÀòØãñý Ôã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã, ªªÃ, ‡ãŠã½ã‡ãŠã•ã ¹ãÀ ¹ãƼããÌã ‚ããõÀ ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãèÊããØã¦ã ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãŠÂúØããý½ãö ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã ¶ãõªããä¶ã‡ãŠ „¹ãã¾ã ¾ãã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ãñÀãè ¾ããñؾã¦ãã ‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠã ¹ãƪÍãö㠇ãŠÂúØããý½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ½ãò ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãâØ㟶ããò, ÔãÖã¾ã¦ããÔã½ãîÖãò ‚ããõÀ ¹ãƇãŠãÍã¶ããò ‚ããõÀ ÌãñºãÔãホãò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªîúØããý½ãö •ãºã ¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‚ããõÀ Êãã¼ã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ½ãò Ôãâ¦ãìÓ› ¶ã Öãò ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè ÔãÖ½ããä¦ã ¶ãÖãé Öãñ ¦ããñ½ãö ãäÌããäÍãÓ› ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ¹ãÀ ‚ããØãñ ¶ãÖãé ºãü¤ïúØããý†‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ã⊣ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªããäÀ¾ããò ‡ãŠãè †‡ãŠ ãäÌãÔ¦ãð¦ã ãäÌããäÌã£ã¦ãã ½ãò ¾ãñ Íãããä½ãÊã Öö:‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã, ‚ã¦ããè¦ã ‡ãñŠ ÀãñØã, †Êã•ããê, ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ã ‚ããõÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãîÀãè•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ÖãÊã¦ã ½ãò ¹ããäÀÌã¦ãö㠇ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã ªò, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ãâ£ãñÀñ ½ãò ¶ã ÀŒãò!¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ¶ãÖãé Öõ ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÖ¦ãñ Öõ Ôã½ã¢ãò!‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè „¹ãÞããÀ ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ÔãÖ¾ã¦ãã ‡ãŠÀò! ¾ãã䪂ãã¹ã †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã „¹ãÞããÀ ¾ããñ•ã¶ãã Ôãñ ãäÞã¹ã‡ãñŠ ¶ãÖãé ÀÖ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö, „Ôãñ †‡ãŠ Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ¾ããñ•ã¶ãã ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ †¹ããâƒÃ›½ãò› ¹ãÀ Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ÀŒãò ‚ããõÀ ¾ããäª ‚ãã¹ã †ñÔãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ¦ããñ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ããäØãƽã ÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀòý
 • 82. ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäºãÊããò ‡ãŠã ¼ãìØã¦ãã¶ã ¦ãìÀâ¦ã ‡ãŠÀò!‚ãÔ¹ã¦ããÊã ãä¶ã¾ã½ããò ‚ããõÀ ãäÌããä¶ã¾ã½ããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã •ãÂÀ ‡ãŠÀòý¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ã©ãã©ãÃÌããªãè „½½ããèªò ÀŒãòý ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñƒÃ Þã½ã¦‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé Öõ!‚ãÞœñ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ‚ã㪦ããò ‡ãŠãñ ºã¶ãㆠÀŒãòý‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãò Ôããä‰ãŠ¾ã ¹ã Ôãñ ¼ããØã Êãñ¦ãñ ÀÖòý •ããñ ÀãñØããè ‚ã¦¾ããä£ã‡ãŠ ¹ãÆñãäÀ¦ã ÀÖ¦ãñ Öö Ìãñ ¦ãñ•ããè Ôãñ ºãñÖ¦ãÀ Öãñ¦ãñÖöý ‚ã¹ã¶ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãñ Öãè ãè‡ãŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀò!ÔãÌããÊããò, ÔãâªñÖ ¾ãã ØãÊã¦ã¹ãŠÖ½ããè ‡ãŠãñ Ô¹ãÓ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ÔãÌããÊã ‡ãŠÀòý •ãºã ‚ãã¹ã „Êã¢ã¶ã ¾ãã ‚ããä¶ããäÏÞã¦ã Öãñ¦ããñ†‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÀÖ¦ãã Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã ‡ãŠãñƒÃ ¹ãÆ϶㠹ãîœòØãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ãÌããºã ãä½ãÊã •ãã†Øãã!¡ãù‡ã‹›Àãò ‚ããõÀ ¶ãÔããñÄ ‡ãŠã Ôã½½ãã¶ã ‡ãŠÀòý ½ãñã䡇ãŠÊã Ô›ã¹ãŠ ‚ã¹ã¶ãñ Ôã½½ãã¶ã ‚ããõÀ ãäÍãÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ Êãã¾ã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Öö „¶Öò ãä•ãÔã ¦ãÀÖ Ôãñ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠƒÊãã•ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö „¶ã‡ãŠã ƒÊãã•ã ¼ããè ƒÊãã•ã ‡ãŠÀò!¢ãîŸñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãƽãã¥ã ¹ã¨ã ¾ãã ºãü¤ãÞãü¤ã ‡ãŠÀ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäºãÊã (‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ¹ãÆãä¦ã¹ãîãä¦ãà ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†) ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã¦ã ¹ãîœòý¡ãù‡ã‹›Àãò ‚ããõÀ ¶ãÔããñÄ ‡ãŠã Ôã½½ãã¶ã ‡ãŠÀòý ½ãñã䡇ãŠÊã Ô›ã¹ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã½½ãã¶ã ‚ããõÀ ãäÍãÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ Êãã¾ã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã ãä•ãÔã ¦ãÀÖ„¹ãÞããÀ ÞããÖ¦ãñ Öö „Ôããè ¦ãÀÖ „¶ã‡ãŠã ¼ããè „¹ãÞããÀ ‡ãŠÀò !¢ãîŸñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãƽãã¥ã ¹ã¨ã ¾ãã ºãü¤ãÞãü¤ã ‡ãŠÀ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäºãÊã (‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ¹ãÆãä¦ã¹ãîãä¦ãà ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†) ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã¦ã ¹ãîœòý†, ¾ã㪠Öõ ãä¹ãœÊããè ºããÀ ¦ãì½ã¶ãñ ½ãì¢ãñ ¹ãŠãèÔã ½ãò ¶ã‡ãŠÊããè ¶ããñ› ã䪾ãñ ©ãñýÖãú, ½ãØãÀ ÌãÖ ¦ããñ ¶ã‡ãŠÊããè Ôããä›Ããä¹ãŠ‡ãñŠ› ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãŠãèÔã ©ããè
 • 83. ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôã•ããèÌã ÁãäÞã ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ¶¦ãì ªì¼ããÃؾã Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã‡ãñŠÊãñ ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã‡ãŠã ãäÌããäÍãÓ› —ãã¶ã ‚ããõÀ ãä¶ã¹ãì¥ã¦ãã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè ÖõýƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã †‡ãŠ ›ãè½ã, ãä•ãÔã½ãò ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À Öãò ƒÔã‡ãŠã Ôãâ¾ããñ•ã¶ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ¦ãã Öõý †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ºãü¡ãè Êãâºããè Öãñ¦ããè Öõý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ Ôã½ã¾ã ½ãò ‡ãŠƒÃ ÀãñÊã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã ÖõýƒÃ¶¹ãŠãñÀ½ãòÍã¶ã ãäÀÔãÞãÃÀ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ‡ãŠÀñ: ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãÖã¾ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÀŒã¶ããè ÖãñØããè ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ „¹ãÞããÀ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ÔãÖãè ÔãÌããÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãñŠ ‚ããõÀ ÔãÖãè ãä¶ã¥ãþã Êãñ Ôã‡ãòŠý›ãè½ã‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ›ãè½ã ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠãñ ü¤ïúü¤¶ãã,¹ãÀŒã¶ãã,Þãì¶ã¶ãã ÖãñØãã, ÔãñÌãã Êãñ¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ ‡ãŠ¼ããè ¡ã⛶ãã ¼ããè ¹ã¡ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýƒÔã ½ãñã䡇ãŠÊã ›ãè½ã ‡ãñŠ ‚ãã¹ã ½ãìãäŒã¾ãñ ÖãòØãñ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã Öãè ÞãÊãã ÀÖñ ÖãòØãñý„¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãä¶ã¥ããþã‡ãŠÔã¼ããè ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ½ãò Ôãñ ‡ãŠãõ¶ã Ôãã „¹ãÞããÀ Þãì¶ã¶ãã Öõ ƒÔã‡ãŠã ãä¶ã¥ãþ㠂ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ¦ãã Öõý †‡ãŠ ‚ãޜ㠡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã¼ããèãäÌã‡ãŠÊ¹ã ªñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõýãä‡ãŠ¶¦ãì ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ƒÊãã•ã ‡ãŠãñ Þãì¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã(„§ãÀªããä¾ã¦Ìã) „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØããý½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãè¹ãÀ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ÔãìÀãäàã¦ã ÀŒã¦ãã Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ •ããä›Êã Ôã½ãÔ¾ãã Öãñ, ‡ãŠãñƒÃ ¹ãìÀã¶ãã ÀãñØã Öãñ, ¾ãã ü¡ãù‡ã‹›À ºãªÊã¶ããÞããÖ¦ãñ Öãò,¾ãã ªîÔãÀãè ÔãÊããÖ Êãñ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öãò ¦ããñ ¾ãÖ ‡ãŠã¹ãŠãè ½ãªªØããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ À‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãñ „Ê›ñ ‚ããù¡ÃÀ ½ãò ÀŒãò‚ããõÀ †‡ãŠ ÑãúŒãÊãã ½ãò ¶ãâºãÀ ½ãò ÀŒãòý¹ãŠãƒ¶ãòãäÍã¾ãÊã ½ãõ¶ãñ•ãÀ
 • 84. ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãõÔãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÖÞããä‡ãŠÞããÖ› Öãñ¦ããñ ¾ãã ½ãâÖØã㠹㡠Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãÖ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè½ãñÖ¶ã¦ã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããƒÃ ŒãÞãà ‡ãŠÀ ÀÖñ Öãñ¦ãñ Öö ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ãõŠÔãñ ŒãÞãà ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ¾ããäª ¹ãì¶ã¼ãìÃØã¦ãã¶ã Öãñ(ãä‡ãŠÔããè ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ƒâ¹Êããù¾ãÀ Ôãñ) ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÀÔããèª ‡ãñŠ Ôãã©ã Ôã¼ããè ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠã º¾ããõÀã ÀŒã¶ãã ÖãñØããý‡ãŠ½¾ãîãä¶ã‡ãñŠ›À‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ‚ãã¹ã ¹ãîÀñ ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ‚ããõÀ ŒãìÊãñ ÀÖòý ¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ ÔãâªñÖ Öãñ¦ããñ ÔãÌããÊã ¹ãîœòý ‚ã¹ã¶ãñ †¹ããùƒâ›Ã½ãò› ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ‚ã¹ã¶ãñ ÔãâªñÖ ãäÊãŒã ÊãòýÔãºãÔãñ ½ãîŒãæãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¶ãÖãé ¹ããñ Ööý‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ‚ã㪽ããè ‚ãã¹ã‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ÌãÖ Öõ ‚ãã¹ã Œãìªý ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ããõÀ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãò ‚ããõÀ ãä¹ãŠÀ‚ã¹ã¶ããè Œããñ•ãºããè¶ã ‡ãŠã •ãã¾ã•ãã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ Êãòý¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ „§ãÀªããä¾ã¦Ìã Öõý ÖÀ ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ¡ãù‡ã‹›À ½ãã¶ã¦ããÖõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ÀãñØããè Öãè „Ôã‡ãŠã †‡ãŠ ‚ãޜ㠛ãèÞãÀ Öõý‚㣾ãã¾ã 22ÀãñØããè ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãäÌã£ãñ¾ã‡ãŠ, ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠ¶ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã †ÔããñãäÔã†Íã¶ã ´ãÀã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ Ôãâ¾ãì§ãŠ À㕾㠂ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò Êããñ‡ãŠãä¹ãƾã Öõý‚ããõÀ ƒ¶ã Ôã¼ããè ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠã ªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ ‡ãñŠ Ôã¼ããè ÀãñãäØã¾ããò ¹ãÀ ÊããØãî Öãñ¦ãñ Ööý ÀãñØããè ‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ ãä‡ãŠ:ªñŒã¼ããÊã ½ãò Ôã½½ãã¶ããäÞããä‡ãŠ¦Ôã㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ØããäÀ½ãã ‡ãŠã Ôã½½ãã¶ã ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ‚ãã¹ãã¦ããäÔ©ããä¦ã ½ãò •ãããä¦ã,£ã½ãÃ, ¾ãã ÀãÓ›Èãè¾ã ½ãîÊã ‡ãŠãè ¹ãÀÌããÖ ãä‡ãŠ† ãäºã¶ãㄹãÞããÀ ¹ãƪã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý¹ãîÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã „¹ãÞããÀ ‚ããõÀ ãè‡ãŠ Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãî¥ãà •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãè Ôã½ããèàãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ!‚ãããäŒãÀ ¾ãñ Ôãºã ‚ãã¹ã‡ãŠãè Öãè Ôãâ¹ããä§ã Öõý
 • 85. ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã, ¹ãÀãèàã¥ã, ¾ãã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÊããäŒã¦ã ‚ã¶ãì½ããä¦ã ªñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã ½ãò ‚ãã¶ãñ‡ãŠãè ¼ããÓãã ½ãò ¾ãñ Ôã½ã¢ãã¦ãñ Öõ:‚ãÌãØã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãñŠ ¹ãŠã¾ãªñ ‚ããõÀ •ããñãäŒã½ã. ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀÖ ‡ãñŠ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ªìÓ¹ãƼããÌã „¹ãÞããÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã Êãã¼ã ‡ãŠãè „½½ããèª ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõØããñ¹ã¶ããè¾ã¦ãã‚ã¹ã¶ããè ÖãÊã¦ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãŠãñ ºãñ‡ãŠãÀ ½ãò ªîÔãÀãò ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ŒãìÊããÔã㠶㠇ãŠÀòý•ããñ ¼ããè ‚ãã¹ã‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ½ãò Ôããè£ãñÔãñ Íãããä½ãÊã ¶ã Öãò „¶Öò ‚ãã¹ã‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã ‚ããä¶ãÌãã¾ãà Öãñ¦ããè ÖõýØããñ¹ã¶ããè¾ãÔã¼ããè ÔãâÞããÀ ‚ããõÀ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠã¡Ã Øããñ¹ã¶ããè¾ã ÀŒãñ •ãã¶ãñ ÞãããäÖ¾ãñý‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ½ãã½ãÊããò ½ãò ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñãäÀ‡ãŠãù¡Ã ãäÌããäÍãÓ› ¹ãƾããñ•ã¶ããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã ªñ¶ããè ¹ã¡¦ããè Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¶ãìÀãñ£ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ‚ãޜ㠇ãŠãÀ¥ã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ƒ¶ã‡ãŠãÀ ¶ãÖãé‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ¾ã㠂㶾㠂ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ¼ãñ•ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ¾ãÖ ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠã ‚ãã£ããÀ †ñÔãñ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý„¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔÌããè‡ãðŠãä¦ã ‡ã‹¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ¾ããñؾã Öõ ‡ã‹¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò „¹ã‡ãŠÀ¥ã „¹ãÊãØ£ã Öö ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ƒÊãã•ã Ôãñ ªîÔãÀñ ÀãñãäØã¾ã¾ããñ ‡ãŠãñ Œã¦ãÀã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ
 • 86. ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ¦ã¦‡ãŠãÊã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ÖõÔãâºã®¦ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚㶾ã ÔãâÔ©ãã¶ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÌã§ããè¾ã ãäÊãâ‡ãŠ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀÖõý„¹ãÞããÀ ‡ãŠãè ÔÌããè‡ãðŠãä¦ã ¾ãã ƒ¶‡ãŠãÀ¶ãÖãé, ½ãö ¶ãÖãé ÞããÖ¦ããè ãä‡ãŠ.†‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ¦ããõÀ ¹ãÀ Ôãàã½ã Ìã¾ãԇ㊠‡ãñŠ ¹㠽ãò, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔÌããè‡ãŠãÀ ¾ãã ‚ãÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý¹ãƾããñØã㦽ã‡ãŠ „¹ãÞããÀ ‡ãŠã ƒ¶‡ãŠãÀ¹ãƾããñØã㦽ã‡ãŠ ªÌãã ¾ãã „¹ãÞããÀ ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠãè •ãã ÀÖãè Öãñ ¦ããñ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ¹ããäÀ¥ãã½ã ‚ããõÀ Œã¦ãÀãò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¶ããèÞãããäÖ¾ãñý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãè ƒÞœã ¶ãÖãé Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ½ã¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ãä¶ã¾ã½ã ‡ãŠã —ãã¶ã‚ãÔã¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ‚ããÞãÀ¥ã ‡ãñŠ ãä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý •ãõÔãñ ‚ããØãâ¦ãì‡ãŠãò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãä¶ã¾ã½ããò, £ãî½ãƹãã¶ã,¼ããñ•ã¶ã, ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò Üãî½ã¶ãã ‚ãããäªÔã¦ã¦ã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‚ãÔ¹ã¦ããÊã Ôãñ œì›á›ãè ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ ºã¦ãã¾ãã •ãã¦ãã Öõý ƒÔãÔãñ ‚ãã¹ã ½ãìÔããèºã¦ã ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ Þã‡ã‹‡ãŠÀ ‚ããõÀ¹ãƦããèàãã Ôãñ ºãÞã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 87. ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Íãìʇ㊠‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔãîÞã¶ãã‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ãäºãÊã ‡ãŠãè †‡ãŠ ¹ãÆãä¦ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ¹ãÆ㹦ã ÔãñÌãã ‡ãŠãè Íãìʇ㊠¹ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý¾ã㪠ÀŒãò, ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè ½ããâØã ¦ã¼ããè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö •ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã¦ãã Öãñ !‚㣾ãã¾ã 23„Ôã ‚ãã¦ãâ‡ãŠ ‡ãŠã ¹ãÊã, ½ãö ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ¼ãîÊãîúØãã! Àã•ãã ‡ãŠÖ¦ãã ÞãÊãã Øã¾ãã, Àã¶ããè ¶ãñ ‡ãŠÖã, ÖãÊããâãä‡ãŠ , ½ãØãÀ ‚ãã¹ã¶ãñƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò —ãã¹ã¶ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ããý- ÊãìƒÃÔã ‡ãõŠÀãñÊã¾ãÖ •ããèÌã¶ã ‡ãŠã †‡ãŠ ªìŒãª ¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ •¾ããªã¦ãÀ ÊããñØã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã „¶ã‡ãñŠ ºãö‡ãŠ Ô›ñ›½ãò› ¹ãÀ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ …•ããà ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ãÖ ‡ãŠãØã•ã ‡ãñŠ ºããñ¢ãÊã ‚ããõÀ ºãñ¦ãÀ¦ããèºã ØããñÊã½ããÊã, (‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ!)„Êã¢ã•ãã¦ãñ Öö, •ããñ ãä‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãìãä͇ãŠÊã Öõ ‚ããõÀ ãäºã¶ãã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè „¹ã¾ããñØããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ ¹ãì¶ã: ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ ‡ãŠãè½ã¦ããè Ôã½ã¾ãºãºããê ‡ãŠÀ ªñ¦ãñ Ööý¹ãî¥ãà ‚ããõÀ Ôã›ãè‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ ‚ãã¹ã ‚ãÞœãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ãÖãè ‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãñ Ôãâ¼ããÊã ‡ãŠÀ ̾ãÌããäÔ©ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ½ãò ¹ã¾ããù¦ã Ôã½ã¾ã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã „Ôã‡ãñŠ ÔãÌããÊããò ‡ãŠã •ãÌããºã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ããõÀ ÔãÖãè ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ãÖ ¹ãÖÊã㠇㊪½ã ãäÀÌãÔãà ‡ãŠãÊãã¶ãì‰ãŠãä½ã‡ãŠ ‰ãŠ½ã ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ Ôã¼ããè ‡ãŠãØã•ãã¦ã ¹ãŠãƒÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã Öõý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ºãü¡ñ‚ãã‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã, †‡ã‹ÔãÀñ ‚ããõÀ Ô‡ãõŠ¶ã £¾ãã¶ã Ôãñ †‡ãŠ ‚ãÊãØã ÌãðÖªã‡ãŠãÀ û¹ãŠãƒÊã ½ãò ÔãâØãÆÖãè¦ã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠ¼ããè ¼ããèÔã•ãÃÀãè ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõ ¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ, ¦ããñ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ ÔãñÔããÀãâÍã ªñýÖãÊããâãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ¾ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä•ã½½ãñªãÀ Öãñ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ¾ãÖ ¹ããã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõý ¾ãÖ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ¾ããäª ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À ºãªÊã¦ãñ Öö, ‚ã¹ã¶ãñ Ìã¦ãýãã¶ã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ Ôã¼ããè
 • 88. ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÌãÀ¥ã Êãò ÊãñÌãò, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã „¶Öò ‚ã¹ã¶ãñ ¶ã† ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãŠã ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¶ãã ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõ:†Êã•ããê- ‚ãã¹ã‡ãŠãè †Êã•ããê ‚ããõÀ ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã¦ãã, ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ªÌãã‚ããñâ, Œãã²ã ¹ãªã©ããñÄ, ‚ããõÀ ÀÔãã¾ã¶ããò ‡ãŠãè ÔãîÞããèýªÌãã†ú- Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò Êããè •ãã¶ãñ ‡ãŠãè Ôã¼ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãîÞããèý ½ããõãäŒã‡ãŠ Øã¼ãà ãä¶ãÀãñ£ã‡ãŠ,ãäºã¶ãã ãä¹ãÆãäԉ㊹Íã¶ã ‡ãŠãè ªÌãã¾ãò ‚ããõÀÖºãÃÊã Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ „¹ãÞããÀ ‡ãŠãñ ¶ã•ãÀ‚ãâªã•ã ¶ã ‡ãŠÀòý½ãã¨ãã ‚ããõÀ ºãÆãâ¡ ‡ãñŠ ¶ãã½ã ‡ãŠãè „ãäÞã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Íãããä½ãÊã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýãä¹ãœÊããè ªÌãã ‡ãŠã ¹ãƼããÌã ¾ãã ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã¾ãÖ —ãã¶ã ºãÖì¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‡ãŠƒÃ ªÌãã¾ãò ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ †‡ãŠ ªîÔãÀñ Ôãñ •ãìü¡ãè Öãñ¦ããè Öõý¹ãñÔã½ãñ‡ãŠÀ ¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ‚㶾㠹ãƦ¾ããÀãñãä¹ã¦ã ãä¡ÌããƒÔãƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌã㠂㶾㠽ãñã䡇ãŠÊã „¹ãÞããÀ Êãñ ÀÖñ Öö „¶ã‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠÀòý ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ÜãÀñÊãî „¹ãÞããÀ ¾ãã ‚ããÖãÀ „¹ãÞããÀ, †¶ããè½ãã, ÖºãÃÊã¾ãã ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ªÌãã ‚ããõÀ Öãñ½¾ããñ¹ãõ©ããè Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ÌãâÍãÌãðàã ¹ãÀ ãäÌãÍãñÓã £¾ãã¶ã ªòý ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ÌãâÍãÌãðàã ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÀͦãñªãÀãò ‡ãŠãè ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Íãããä½ãÊã‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ •ããÔãîÔããè ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãõ¾ããÀ ÀÖòý ‚ããªÍãà ÌãâÍãÌãðàã ½ãò Ôã¼ããè ãäÀͦãñªãÀãò, „½ãÆ ÀãñØããò ½ãð¦¾ãì ÀãñØã‡ãŠºã Öì‚ãã, ½ãð¦¾ãì ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã „½ãÆ, ½ãð¦¾ãì ‡ãõŠÔãñ ÖìƒÃý Ôãºã‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ýƒÔã ÌãâÍãÌãðàã ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ã¾ããú ºã¶ãã „¶Öò ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ‚㶾ã ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠãñ ãäÌã¦ããäÀ¦ã ‡ãŠÀòý Ìãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè ¦ããÀãè¹ãŠ ‡ãŠÀòØãñ! ¾ãÖ•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÔÌããÔ©¾ã ÀŒãÀŒããÌã ‡ãŠãè ãäªÍãã ½ãò †‡ãŠ ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ã½ãîʾã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ãºã ‡ãŠƒÃ ÔãÔ¦ãñ ‡ã⊹¾ãî›À ¹ãÆãñØãÆã½ã „¹ãÊ㺣ã Öö, •ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ƒãä¦ãÖãÔã ‡ãŠãñ ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã¼ããè †‡ãŠ ¹ããè†Þã‚ããÀ (̾ããä§ãŠØã¦ã ÔÌããÔ©¾ã ãäÀ‡ãŠã¡Ã) ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‚ããù¶ãÊãヶã Ô›ãñÀ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ãÖ ¶ã‡ãñŠÌãÊã Ìãñ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ¹ãî¥ãà ‚ããõÀ Ôãì¹ã㟿ã Öõ ƒÔãñ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ‚ã¹ã¡ñ› ãä‡ãŠ¾ãã•ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý
 • 89. ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ããÔãã¶ããè ‚ããõÀ ÔãìÊã¼ã •ãØãÖ ½ãò ÔãìÀãäàã¦ã ÀŒãò, ƒÔã½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ†ý*ãä‡ãŠÔããè ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãñ †‡ãŠ ‚ãã¹ãã¦ã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†*‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ, ªâ¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ, ‚ããù¹›ãù½ãñãä›ÈÔ› ‚ããõÀ ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠã ¶ãã½ã ‚ããõÀ ¹ãŠãñ¶ã ¶ãâºãÀ*‚ãã¹ã ‚ã¼ããè •ããñ ªÌãã¾ãò Êãñ ÀÖñ Öö*‚ãÌã¾ãÌã ªã¶ã ‡ãŠã ¹ãÆããä£ã‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠã ãäÌãÌãÀ¥ã ÔÌããÔ©¾ã ºããè½ãã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‚ã¹ã¶ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã‹¾ãã Öõ? ¾ãñ ½ããñ›ñ ªÔ¦ããÌãñ•ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ „¶ã½ãò Ôãñ Ôã½ã¢ã ¹ãã¶ãã½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý„¶ã Ôã¼ããè ‡ãŠãØã•ãã¦ã, ãäÀ¹ããñ›ãñÄ ‚ããõÀ Þãã›Ã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãè ÔãâÀÞã¶ãã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÔã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ãÖõ, †‡ãŠ ºããÀ Ôã½ãÀÞã¶ãã ºã¶ãã¶ãñ Ôãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÔÌããÔ©¾ã ãäÀ‡ãŠã¡Ã ‡ãñŠ ‚ãã½ã ªÔ¦ããÌãñû•ã ¾ãñ Öö ¹ãÖÞãã¶ã ¹ã¨ã ¾ãÖ ¹ãŠã½ãà ¹ãÆÌãñÍã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ºã¶ããƒÃ •ãã¦ããè Öõý ƒÔã ¹ãŠã½ãà ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ¶ãã½ã, ¹ã¦ãã ‚ããõÀ ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ¶ãâºãÀ ãäÊãŒãñÖãñ¦ãñ Ööý*ƒãä¦ãÖãÔã ‚ããõÀ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ / ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠÊã ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà ‡ãñŠ ªÔ¦ããÌãñû•ã ‡ãŠãÀ‡ãŠãò ‡ãŠã Ìã¥ãö㠕ãõÔãñ:ãä‡ãŠÔããè ¹ãƽãìŒã ºããè½ããÀãè ‚ããõÀ Ôã•ãÃÀãè ‚ãã¹ã ‡ãŠÀÌãã Þãì‡ãñŠ Ööãä‡ãŠÔããè ¼ããè ÀãñØã ‡ãŠã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ƒãä¦ãÖãÔãÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ‚ã㪦ãò ‚ããõÀ ÞããÊãî ªÌãã¾ãòý ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÌãホÊã Êãàã¥ã, ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ƒãä¦ãÖãÔã ‚ããõÀ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ¹ãÀãèàãã ¼ããèãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãñ ãä¶ããäªÃÓ› ‡ãŠÀ¦ãã Öõýªõãä¶ã‡ãŠ ¹ãÆØããä¦ã ¹ã¨ã ¶ããñ›áÔã ¡ãù‡ã‹›Àãò, ¶ãÔããñÄ, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ´ãÀã ºã¶ããƒÃ •ãã¦ããè Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ãÊããÌã㠂㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ´ãÀã Êããè ØãƒÃ ÔãÊããÖ Öõ•ããñ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ´ãÀã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè, •ãºã ‚ãã¹ã Œãìª †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ‡ãŠã ‚ã¶ãìÀãñ£ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö
 • 90. ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚㶾ã ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãŠãè ÔãÊããÖ †‡ãŠ ¹ãÀã½ãÍãà ÞããÖ¦ãñ Öö ¦ããñ †‡ãŠ ‚㶾㠹ãÀã½ãÍãà ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ÖõýªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍã, ¹ãÀãèàã¥ã, ‚ããÖãÀ ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ããªñÍã †‡ãŠ ªÔ¦ããÌãñ•ã ½ãò ãä¶ããäÖ¦ã Öãñ¦ãñÖöýƒ½ãñãä•ãâØã ‚ããõÀ †‡ã‹ÔãÀñ ãäÀ¹ããñ›Ã ªÔ¦ããÌãñ•ã ½ãò †‡ã‹ÔãÀñ,½ãõ½ããñØãÆã½ã,‚ãÊ›ÈãÔãã…ú¡ ¾ãã Ô‡ãõŠ¶ã ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠã Ìã¥ãöã ÀÖ¦ãã Öõý ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠãä¹ãŠÊ½ã Àñã䡾ããñÊããñ•ããè ¾ãã ƒ½ãñãä•ãâØã ãäÌã¼ããØã ½ãò •ã½ãã Öãñ •ãã¦ããè ÖõýƒÊãñ‡ã‹›Èãñ‡ãŠããä¡Ã¾ããñØãÆã½ã ãäÀ¹ããñ›Ã(ƒÃÔããè•ããè, ƒÃ‡ãñŠ•ããè)Êãõºã ãäÀ¹ããñ›Ã ½ãò À§ãŠ, ©ãî‡ãŠ, ½ãî¨ã ‚ããõÀ ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ‚㶾㠦ãÀÊã ¹ãªã©ãà ¹ãÀ ãä‡ãŠ† Øㆠ¹ãÀãèàã¥ããò ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ããò ‡ãŠã Ìã¥ãöã Öãñ¦ãã Öõý‚ãã½ã „ªãÖÀ¥ã ½ãî¨ã ¹ãÀãèàãã, ¹ãî¥ãà À§ãŠ Øã¥ã¶ãã (ÔããèºããèÔããè), ƒÊãñ‡ã‹›ÈãñÊãホ ‡ãŠãñÊãñÔ›ÈãùÊã ‡ãñŠ Ô¦ãÀ ‚ããõÀ ‡ãŠÊÞãÀ Íãããä½ãÊã Öãñ¦ããè Öõý¹ãÆããä£ã‡ãŠÀ¥ã ¹ãŠã½ãà ½ãò ¹ãÆÌãñÍã, „¹ãÞããÀ ‚ããõÀ Ôã•ãÃÀãè ÔãÖ½ããä¦ã ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ã¾ããâ Íãããä½ãÊã Öãñ¦ããè Ööý‚ããù¹ãÀñãä›Ìã ãäÀ¹ããñ›Ã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ Ìã¥ãö㠇ãŠã ªÔ¦ããÌãñû•ã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã½ãò Ôã•ãö㠂ããõÀ ÔãÖã¾ã‡ãŠãò ‡ãŠã ¶ãã½ã Öãñ¦ãã ÖõýÔãâ—ããÖÀ¥ã ãäÀ¹ããñ›Ã ¹ãƹã¨ã ¹ãîÌãà ‚ããù¹ãÀñãä›Ìã ªãè •ãã¶ãñ ÌããÊããè Ôãâ—ããÖÀ¥ã ªÌãã ‚ããõÀ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã Ôãâ—ããÖÀ¥ã ‡ãñŠ ÀñÔ¹ããù¶Ôã ‡ãŠãªÔ¦ããÌãñ•ã Öõý¹ãõ©ããñÊããù•ããè ãäÀ¹ããñ›Ã †‡ãŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã (¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ Öãñ) …¦ã‡ãŠ ãä¶ã‡ãŠãÊãã •ãã¦ãã Öõ „Ôã‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãä‡ãŠ…¦ã‡ãŠãò ‡ãŠã Ôãîà½ã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ãä¶ãªã¶ã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ØãÆããä¹ãŠ‡ãŠ Íããè› ½ãò ¶ãÔããñÄ ´ãÀã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Ôãâ‡ãñŠ¦ã, ¦ãã¹ã½ãã¶ã, ¶ããü¡ãè, ÍÌãÔã¶ã, ‚ããõÀ À§ãŠÞãã¹ã ØãÆã¹ãŠ ´ãÀã ªÍããþãã•ãã¦ãã Öõý
 • 91. ãä¡ÔÞãã•ãà ÔããÀãâÍã ¾ãÖ ªÍããæãã Öõ: ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ÀÖ¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ Ôãâãäà㹦ã ãäÌãÌãÀ¥ã, ¹ãÀãèàã¥ã Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ãä¶ãÓ‡ãŠÓãÃ,¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã Ìã¥ãöã, ¹ãƪã¶ã ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ „¹ãÞããÀ, ƒÊãã•ã ‡ãŠã ÀñÔ¹ããù¶Ôã, ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Ôãñ œì›á›ãè ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè ÖãÊã¦ã, ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠã‡ãŠãÀ¥ã ‚ããõÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍã, Øããä¦ããäÌããä£ã, ‚ããÖãÀ, ‚ããõÀ ‚ã¶ãìÌã¦ããê ªñŒã¼ããÊãý‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãñ •ããúÞãñ,¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÞãÊãñ ãä‡ãŠ ¶ãÔããñÄ ¾ãã ¡ãù‡ã‹›À ¶ã ÔãÖãè ¦ããñ ãäÊãŒãã Öõý ‡ãŠãñƒÃ Ôããè ¼ããèØãÊã¦ããè,‚ã£ãîÀãè ºãã¦ã,‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¼ããäÌãӾ㠽ãò ¼ãáÇã½ã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ¡ãÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ!‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ã¾ããâ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ãñ ãä‡ãŠ ‡ãõŠÔãñ ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öö? ¾ãÖ ÔãÀÊã Öõ,ºãÔã ‚ã¹ã¶ãñãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœò! ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã †‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý•ãºããä‡ãŠ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè¹ã Ôãñ, ªÔ¦ããÌãñ•ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ Öãñ¦ãñ Ööý ƒ¶ã½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¦ããè Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãã½ãÊãñ ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Ôãñ ¶ããŒãìÍã Öö, ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¶ããÞããÖ¦ãñ Öö ¦ããñ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‚㦾ãâ¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Ôãããäºã¦ã Öãñ¦ãñ Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ŒãÞãà ‡ãñŠ ãäÊㆠºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè Ôãñ¹ãÆãä¦ã¹ãîãä¦ãà ‡ãŠã ªãÌãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ¦ããñ ƒÔã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý¾ã㪠ÀŒãò, ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠƒÃ ¹ãƾããñ•ã¶ããò ½ãò ‡ãŠã½ã ‚ãã¦ãñ Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†:1 ‚ãã¹ã‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ Ööý2 ªñŒã¼ããÊã ¾ããñØãªã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠƒÃ ÔÌããÔ©¾ã ¹ãñÍãñÌãÀãò ‡ãñŠ ºããèÞã ÔãâÞããÀ ‡ãŠã †‡ãŠ Ôãã£ã¶ã Ööý3 ÔÌããÔ©¾ã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‚ããõÀ ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠºãìãä¶ã¾ããªãè ¡ñ›ã Ööý4 ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºããè½ãã ´ãÀã ‡ãŠÌãÀ ÔãñÌãã‚ããñâ ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ô㦾ãã¹ã¶ã Ööý‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÆ㹦㠪ñŒã¼ããÊã ‡ãŠã ‡ãŠã¶ãî¶ããè ªÔ¦ããÌãñû•ã‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠã ºãÖì¦ã ‚ãޜ㠌¾ããÊã ÀŒã¶ãã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀòý ºãªÊãñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãÞœãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!
 • 92. ‚㣾ãã¾ã 24‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÞœãè Öõý ¾ãÖ ¦ã©¾ã Öõ ãä‡ãŠ ‡ã슜 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒãºããÊã‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãÞœãè Öãñ¦ããè Öõý †‡ãŠ ½ãÖã¶ã Ôããõªã ‚ã¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ Öõ, ‚ããõÀ ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã슜 Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Öõý-ÊãñÔ›À ºÔÔãÊããù†‡ãŠ †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ ÀãñØã ÌãÖ Öõ •ããñ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ Öãñ •ãã¦ãã Öõý ¾ãÖ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ,ãä•ãÔã½ãòãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ªÌãã‚ããñâ ¾ãã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÀ†‡ã‹Íã¶ã ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ¹ããäÀ¼ãããäÓã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã †ñÔãã Ø㶪ãÀÖÔ¾ã Öõ,ãä•ãÔãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¹ãÔ㶪 ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‡ã슜 ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ•ããä¶ã¦ã †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã¾ãò ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã •ãõÔãñ ãäÌã›Èãñ ãä¶ãÓãñÞã¶ã ½ãò †‡ãŠããä£ã‡ãŠ Øã¼ããÃÌãÔ©ãã,‚ã¹ããäÀÖã¾ãà Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö‚ããõÀ ƒÔãñ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã Êãã¼ã ‚ã¶ãì¹ãã¦ã ½ãò ½ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõý‡ãŠƒÃ †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã¾ãò ¶ãõªããä¶ã‡ãŠ ¨ãìã䛾ããò ¾ãã Þãî‡ãŠ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ããè Ööý•ãºã †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ã슜 ÔããÌã£ãããä¶ã¾ããò ‡ãŠãè ‚ãÌãÖñÊã¶ãã ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõ ¦ããñ Öãñ¦ããè Öõ •ãõÔãñ †‡ãŠ ½ãÀãè•ã ‡ãŠãñ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ªÌãã ªñ¶ãñ Ôãñ¹ãÖÊãñ †Êãñ•ããê ‡ãŠãè •ããúÞã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÔã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‚ããõÀ ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠãñ •ãºã †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ØãÊã¦ã Ôã½ã¢ã Êãñ¦ãã Öõ,•ããñ „Ôãñ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ¦ãã Öõ ¦ããñ ¨ãì›ãè ¾ãã Þãî‡ãŠ Öãñ¦ããèÖõý‡ã슜 ¨ãìã䛾ããú ¹ãƽãìŒã ‚ããõÀ ãäÌã¶ããÍã‡ãŠãÀãè ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠÀ ªñ¦ããè Ööý ãä¹ãŠÀ ¼ããè, ¾ãÖ ÔãÖãè Öõ ãä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ÖÀ ØãÊã¦ããè ‡ãŠã¹ããäÀ¥ãã½ã ŒãÀãºã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ÖõýãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãò †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã¾ãò †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ããñãäŒã½ã ‡ãŠãÀ‡ãŠ Ööý¾ãÖ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠãè †‡ãŠ ªñ¶ã Öõ,ãä•ãÔãñ ºã¡ñ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ¶ãƒÃ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ãìØã¦ã¶ã㠹㡠Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý
 • 93. ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ †ñÔããè ‚ãÔãÖ¶ããè¾ã Ôã½ãÔ¾ãã¾ãò Öö ãä•ãÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ֽ㠇ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ºãÖã¶ããÖõý†‡ãŠ £ããÀ¥ãã ãä‡ãŠ Ö½ã ÔãìÀãäàã¦ã Öã©ããò ½ãò Öõ!ÖãúÊãããä‡ãŠ †ñÔããè ¼ãîÊããò ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Þããö‡ãŠã¶ãñ ÌããÊãñ ¹ããäÀ¥ãã½ã Ôãã½ã¶ãñ ‚ãã¦ãñ Öö •ãõÔãñ ‡ãŠ½ã•ããñÀãè,Ô©ãã¾ããè ãäÌã‡ãŠÊããâØã¦ãã ‚ããõÀ ½ãð¦¾ãìý•¾ããªã¦ãÀ •ãºã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê ÀÖ¦ãñ Öö ¦ãºã Öãñ¦ããè Öö, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ª¾ãã ¹ãÀ ÀÖ¦ãñÖöý ¾ããäª ‚ãã¹ã ÔããñÞã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê ÀÖ¶ãñ ÔÌããÔ©¾ã Œã¦ãÀñ ½ãò ¹ãü¡ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ãäºãʇãìŠÊã ÔãÖãè ‡ãŠÖ ÀÖñ ÖöýÖãÊã ‡ãñŠ ‚㣾ã¾ã¶ããò Ôãñ ¹ã¦ãã ÞãÊãã Öõ ãä‡ãŠ 10 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÀãñØããè ¨ãìã䛾ããò ¾ãã Þãî‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¦ãñ Ööý†ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ•ããä¶ã¦ã ¨ãìã䛾ããñú ‡ãŠãñ ÞããÀ ̾ãã¹ã‡ãŠ Ñãñãä¥ã¾ããò ½ãò ãäÌã¼ãããä•ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¹ãÖÊãã •ããñ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠã†‡ãŠ Ôããè£ãã ¹ããäÀ¥ãã½ã Öõ •ãõÔãñ †‡ãŠ Êãõ¹ãÆãñÔ‡ãŠãñ¹ããè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‡ãŠãñƒÃ À§ãŠÌãããäÖ‡ãŠã ‡ãŠã ¹ãŠ› •ãã¶ããýªîÔãÀã •ããñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ‚ã¹ã½ãã¶ã Öõ¦ããèÔãÀã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ•ããä¶ã¦ã †ñ›Èãñ•ãñãä¶ã‡ãŠ ‡ãŠã „ªãÖÀ¥ã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã „¦¹ã¸ã ¶ã¾ãã ÀãñØã Öõ (•ãõÔãñ Àñã䡾ããñ©ãñÀñ¹ããè Ôãñ „¦¹ã¸ãʾãîãä‡ãŠãä½ã¾ãã)Þããõ©ãã ÌãØãà Øã칦ã ÀÖ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¹ãÖÞãã¶ãã •ãã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ †ñÔãã ÀãñØã •ããñ £ããèÀñ £ããèÀñ „¹ã³Ìã ‡ãŠãè À ºãü¤¦ãã ÞãÊãã•ãã¦ãã Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ´ãÀã ‚ã¶ãªñŒãã ÀÖ •ãã¦ãã Öõ ¾ãã ãä¶ãªã¶ã ¶ãÖãé Öãñ ¹ãã¦ãã Öõý‚ãã•ã‡ãŠÊã, †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ‚ã¶ãã¾ããÔã ªìÜãÛ¶ãã Öãñ¦ããè Öõ ãä•ãÔã‡ãŠã Íãã¾ãª Öãè „ÊÊãñŒã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý ¹ãƼããÌããè ‡ãŠª½ã „Ÿã¶ãñ ‡ãñŠãäÊㆠÔãìÀàãã ½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãã•ã‡ãŠÊ㠇㊃à ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ Ôãâºããñãä£ã¦ã ‡ãŠÀ¦ã ÀÖ¦ãñ Ööýƒ¶ã½ãò ¾ãñ ÞãÀ¥ã Öãñ¦ãñ Öõ: ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò Öãñ¶ãñ ÌããÊããè ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ ŒãìÊãñ ¦ããõÀ ¹ãÀ ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀò,ªìÜãÛ¶ãã‚ããñâ ‡ãŠã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãŠÀò‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãŠãè ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãè Øãìâ•ããƒÍã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã £¾ãñ¾ã ºã¶ãã¾ãòý‚ã¹ã¶ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠãñ ÖÀÔãâ¼ãÌã ÔãìÀãäàã¦ã ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? •ãºã ‚ãã¹ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê Öãñ¦ãñ Öö ¦ããñ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã ªãñ Ôãâãäà㹦ã Í㺪 ºããñÊããñ !
 • 94. •ãºããä‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ¡ãù‡ã‹›À ‚ããõÀ ¶ãÔãà ‚ãÞœã Ôãñ ‚ãޜ㠄¦‡ãðŠÓ› ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ã㪠ÀŒã†â,‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ½ã¶ãìÓ¾ã Öãè ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè ½ã¶ãìÓ¾ã Ôãñ ØãÊã¦ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÖãÊããâãä‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ¨ãìã䛾ããú ‚ã¹ãÌã㪠Öãñ¦ããè Öö, ‡ãŠãñƒÃ ãä¶ã¾ã½ã ¶ãÖãé Ööý Ìãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Ôã½ã¾ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö‚ããõÀ Øãâ¼ããèÀ ¹ããäÀ¥ãã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãÔ¹ã¦ããÊã †ñÔããè •ãØãÖ Öõ •ãÖãú ¾ãñ Íãããä½ãÊã Öãñ¦ããè Öö ‚ããõÀ ½ãìŒãÀ Öãñ¦ããè Öö !‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã슜 ¼ããè Ôã½ã¢ã ½ãò ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã Öãñ ¦ããñ „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãäÌã¶ã½ãÆ ‚ããõÀ ÔãìŒãª ÔãÌããÊã¹ãîœòý‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªãè •ãã¶ãñ ÌããÊããè ªÌãã ‡ãŠã „ÿñ;㠂ããõÀ „Ôã‡ãŠãè ‚ã¶ãìÔãîÞããè ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªãè ØãƒÃ ªÌãã ‚ã¹ããäÀãäÞã¦ã ÊãØãñ ¦ããñƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãòý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªãè ØãƒÃ ªÌãã ‚ã¹ããäÀãäÞã¦ã ÊãØãñ ¦ããñ ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãòý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ‡ãŠãè †Êã•ããê Öãñ ¦ããñÔãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ÖÀ ‡ãŠãñƒÃ ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÀŒãòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãè œ: ºã•ãñ ‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ã㟠ºã•ãñ ªãè ØãƒÃ Öãñ¦ããñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ããè ¾ããäª ‚ãã¹ã ºããè½ããÀ ¾ã㠇㊽ã•ããñÀ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö ¦ããñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãò Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀ¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¦ããñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ããñèÀ Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ÀŒãò, •ãõÔãñ †‡ãŠ ªãñԦ㠾ãã ãäÀͦãñªãÀ, •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ããñÀ Ôãñ ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ÔãÌããÊã¹ããñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööýãä¹ãŠÀ †‡ãŠ ‚ãâãä¦ã½ã ÔããÌã£ãã¶ããè ÀŒãò, ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè •ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ‚ãã¦ãã Öõ ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ Öã©ããò ‡ãŠãñ Ôãã¹ãŠ £ããñ‡ãŠÀ ‚ãã¾ãñý Öã©ã£ããñ¶ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãÞœãè ãäÔã® ¹ã®ãä¦ã Öõ!ºãñÍã‡ãŠ, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ•ããä¶ã¦ã ÀãñØã ‡ãñŠÌãÊã ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ¦ã‡ãŠ Ôããèãä½ã¦ã ¶ãÖãé ÀÖ¦ãñ Öö, ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã Ôãâ¼ãããäÌã¦ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ‡ãŠãñ Êãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒ¶ã Öãñ¶ãñ ÌããÊããè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÀÖ¦ãã Öõ, ¦ããñ ‚ãã¹ã „¶Öò Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãòÔããä‰ãŠ¾ã ¹ã Ôãñ ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 95. ¾ããäª †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ•ããä¶ã¦ã ¨ãìãä› Öãñ¦ããè Öõ? ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÀãñØããè ÔÌãã¼ãããäÌã‡ãŠ ¹ã Ôãñ ƒÔã ¨ãìãä› ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔãîãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ããÞããÖ¦ãñ Ööý„¶Öò „½½ããèª ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñƒÃ Ô¹ãÓ›ãè‡ãŠÀ¥ã ¾ãã àã½ãã ½ããúØãñ ‚ããõÀ ¨ãì›ãè Ôãì£ããÀñýÌããÔ¦ãÌã ½ãò ¾ãÖ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠã†‡ãŠ ¶ãããä¦ã‡ãŠ ªããä¾ã¦Ìã Öõý„¶ã ¹ãÀ †‡ãŠ ‡ãŠªãÞããÀ ½ãì‡ãŠª½ãã ãñ‡ãŠ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý•¾ããªã¦ãÀ ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã•ã‡ãŠÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ•ããä¶ã¦ã ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ ÀãñØããè Ôãñ œì¹ããƒÔãñ ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ƒÔããäÊㆠƒÔã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ½ãò †‡ãŠ ‡ãŠª½ã ‚ããØãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ †‡ãŠ ºãìÀãè ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠãñºãª¦ãÀ ºã¶ãã ªñ¦ãã Öõý ÖãÊã ‡ãñŠ ÔãÌãóàã¥ã Ôãñ ¹ã¦ãã ÞãÊãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÀãñØããè •ããñ †‡ãŠ ½ãì‡ãŠª½ãã ªã¾ãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö Ìãñ †ñÔããè ‡ãŠƒÃãäÍã‡ãŠã¾ã¦ããò ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ Þãì‡ãñŠ Öãñ¦ãñ Öõ: ¹ãñÍãñÌãÀ ãä¶ãªã¶ã ¾ãã „¹ãÞããÀ ½ãò ãäÌã¹ãŠÊã¦ã ÔãâÞããÀ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè À Ôãñ ‡ã슜 ‚ãÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã¦ãã •ããñ ãä‡ãŠ ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÔã¼ããè ‡ãŠÖã ‚ããõÀ ãä‡ãŠ¾ãã, ‚ãºã ¼ããè ƒÃ½ãã¶ãªãÀãè ÔãÌããñçã½ã ¶ããèãä¦ã Öõ!‚㣾ãã¾ã 25ֽ㠇ãñŠÌãÊã ‡ã슜 ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ºãÞã¦ãñ Öö ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ֽ㠕ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ „¶Öò ‡ãõŠÔãñ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý -ÔãÀ ãä©ã‚ããñ¡ãñÀ ¹ãŠãù‡ã‹Ôã, Êãõ¶Ôãõ›, 1965‚ãã•ã‡ãŠÊã, ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÀãñØããè ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›Àãòâ ‡ãŠñ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ½ãñâ ãä‡ãŠÔããè ‚ã¶¾ã ‡ãŠãÀ¥ã Ôãñ ¶ãÖãèâ Þãñ‡ãŠ ‚ã¹ã ‡ãŠñ ãäÊㆠ•ãã¦ãñ Öõâ „¶ã‡ãŠã£¾ãñ¾ã ½ãÖ•ã ÀãñØã Ôãñ ºãÞã¶ãã Öãñ¦ãã ÖõýÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ‡ãŠƒÃ ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãŠã ÌãããäÓãÇ㊠½ãñã䡇ãŠÊã Þãñ‡ãŠ‚ã¹ã †‡ãŠ ÀԽ㠂ãªã¾ãØããè ºã¶ã Øã¾ãã Öõý •ãºããä‡ãŠ ‡ãŠƒÃ ÀãñØããèƒÔãñ †‡ãŠ ½ãã¶ãª ã䪶ãÞã¾ããà ½ãã¶ã¦ãñ Ööý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ̾ãÌãÔãã¾ã ½ãò ‚ãºã ¼ããè †‡ãŠ ºãÖÔã Öõ ãä‡ãŠ ‡ãŠºã ãä‡ãŠÔã‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ›ñÔ› ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ããÞãããäÖ¾ãñý
 • 96. ‚ã‡ã‹ÔãÀ, ÀãñØããè ªãñ ÞãÀ½ã Ñãñãä¥ã¾ããò ½ãò ‚ãã¦ãñ Öõ: •ããñ ‡ãŠãñƒÃ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ªñŒã¼ããÊã ¶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã¦ãñ ‚ããõÀ •ããñ •ãÁÀ¦ã Ôãñ •¾ããªã ªñŒãºããÊã‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ööý •ãõÔãñ Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã ãä•ãÔã‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãèâ Öãñ¦ããè Öõý‚ããÌããä£ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ¹ãÀãèàãã †‡ãŠ ã䪶ãÞã¾ããà ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ¾ãã Ôã¼ããè †‡ãŠ ¹ãõ‡ãñŠû•ã ½ãò ãä¹ãŠ› Öãñ¶ãñ ÌããÊãã ½ãã¶ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öãñ •ãã¶ããÞãããäÖ†ý ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ¹ãƼããÌããè Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, Ìãñ †‡ãŠ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãè „½ãÆ, ¾ããõ¶ã, ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ƒãä¦ãÖãÔã ‚ããõÀ ̾ããä§ãŠØã¦ã •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠãäÖÔããºã Ôãñ ›ñÊãÀ½ãñ¡ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ºãü¡ñ ¹ãõ½ãã¶ãñ ¹ãÀ ¼Çã½ã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ Öõ ãä‡ãŠ ½ãã¶ãÌã ÍãÀãèÀ †‡ãŠ ½ãÍããè¶ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ Ôã½ã¢ã Êããè•ãã¦ããè Öõ, ‡ãŠƒÃ ÊããñØããò ‡ãŠã ãäÌãÍÌããÔã Öõ ãä‡ãŠ ½ãã¶ãÌã ÍãÀãèÀ ¼ããè †‡ãŠ ½ãÍããè¶ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ Öõ,ãä•ãÔãñ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ÀŒãÀŒããÌã ‡ãŠãè•ãÁÀ¦ã ÀÖ¦ããè ÖõýŸãè‡ãŠ ÌãõÔãñ Öãè •ãõÔãñ ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ †‡ãŠ ½ãõ‡ãñŠãä¶ã‡ãŠ ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ÀÖ¦ããè ÖõýÖãÊããâãä‡ãŠ, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãñŠ †‡ãŠ Ôã‡ãŠÊã ‚ããä¦ã ÔãÀÊããè‡ãŠÀ¥ã Öõ •ããñ ƒÔãñ ŒãããäÀ•ã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖõýÌãñ •ããñÀ ªñ‡ãŠÀ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠÍããèÜÇã ãä¶ãªã¶ã Ôã¼ããè ÀãñØããò ‡ãŠã Àã½ãºãã¥ã „¹ãÞããÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý‡ãŠƒÃ ÊããñØã ¼ããØã‡ãŠÀ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¦ãñ Öö,¡ãù‡ã‹›À, ºã¦ãã¾ãò, ½ãì¢ãñ ¹ãîÀãè ºããù¡ãè Þãñ‡ãŠ‚ã¹ã ‡ãŠÀÌãã¶ãã ÖõýÌã¦ãýãã¶ã ½ãò, ‡ãŠƒÃ ‡ã‹Êããèãä¶ã‡ãŠ ƒÔã ½ããâØã ‡ãŠãñ ‡ãŠã¾ãÇãŠãÀãè ÖõÊ©ã Þãõ‡ãŠ‚ã¹ã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ¶ãã½ã Ôãñ ºãü¤ãÌãã ªñ¦ããè Ööýãä‡ãŠ¶¦ãì ‚ã‡ã‹ÔãÀ †ñÔããè¾ããñ•ã¶ãã¾ãò Êãã¼ã ‡ãñŠ ºãªÊãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ãªã¾ã‡ãŠ Ôãããäºã¦ã Öãñ¦ããè ÖöýÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ƒÊãñ‡ã‹›Èãñ‡ãŠããä¡Ã¾ããñØãÆã½ã, œã¦ããè ‡ãŠã †‡ã‹ÔãÀñ,À§ãŠ ‡ãŠãè ¹ãîÀãè ¹ãÀãèàãã †‡ãŠ ÔÌãÔ©ã ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãè Ôã½ãØãÆ Êãã¼ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ããè ¹ããƒÃØãƒÃ Öõý ¾ããäª ¾ãÖ ÔãÞã Öõ ¦ããñ ¾ãñ ÖõÊ©ã Þãõ‡ãŠ‚ã¹ã ¾ããñ•ã¶ãã¾ãò ƒ¦ã¶ããè ‡ã‹¾ããò Êããñ‡ãŠãä¹ãƾã Öö?•ãÌããºã ÔãÀÊã Öõ,Ìãñ ºã‡ãŠÀñ Üã㛦ãñ Ööý‚ãããäŒãÀ ¾ãñ ÔÌãÔ©ã ÊããñØããò ‡ãŠãè Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã Ôãñ ¹ãõÔãñ ‡ãŠ½ãã¦ãñ Öö,¶ã ãä‡ãŠ ãäÔã¹ãÊ ºããè½ããÀ ‡ãŠãèãä¦ã½ããÀªãÀãè Ôãñ ‡ãŠ½ãã¦ãñ Ööý¾ãÖ ÔãÞã Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè ‚ãÌã£ããÀ¥ãã ‚ãã‡ãŠÓãÇ㊠ÊãØã¦ããè Öõ, ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãÍãÀãèÀ †‡ãŠ ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ‡ãŠÖãé •¾ããªã •ããä›Êã Öãñ¦ãã Öõý ƒ¶ã ¹ãÀãèàã¥ããò ‡ãŠã ¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ¾ãñ Ôã›ãè‡ãŠ ¶ãÖãéÖãñ¦ãñ Ööý
 • 97. †‡ãŠ ‚ãÔãã½ã㶾㠹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ãäÞãâ¦ãã ‚ããõÀ ¦ã¶ããÌã ¹ãõªã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ºããäʇ㊠¾ãÖ ‚ããØãñ ‡ãñŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ¹ãÀã½ãÍãÃÀ •ãã¦ãã Öõ ¦ãããä‡ãŠ ¾ãÖ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ½ãîÊã ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠã ½ãÖ¦Ìã Öõ ¾ãã ¶ãÖãéý‚ã½ãñãäÀ‡ãŠãè ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ÔãñÌãã ›ãԇ㊠¹ãŠãñÔãà ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ‡ãñŠÌãÊã À§ãŠÞãã¹ã, ‡ãŠãñÊãñÔ›ÈãùÊã, ‡ãŠãñÊããñÀñ‡ã‹›Êã ‡ãõŠâÔãÀ, Ô¦ã¶ã‡ãõŠâÔãÀ ‚ããõÀ Øã¼ããÃÍã¾ã ØãÆãèÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠԉãŠãèãä¶ãâØã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ãÀãèàã¥ã Ööý¾ãñ ‚㶾ã ÀãñØããò ‡ãŠãè Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã ¶ãÖãéªñ¦ãñ Öö ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ƒÔã‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ‚ããõãäÞ㦾㠶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ ¾ãã ƒÔãÔãñ Êãã¼ã ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ Ôãºãî¦ã ¶ãÖãé Öõý‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ÔãñÌãã ›ãԇ㊠¹ãŠãñÔãà ÔãâãäªØ£ã ½ãîʾ㠇ãñŠ Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã ¹ãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠãè½ã¦ããè Ôã½ã¾ã ØãâÌãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã £ãî½ãƹãã¶ã ‡ãñŠÖããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ ¹ãƼããÌããò, ̾ãã¾ãã½ã ‚ããõÀ ‚㶾㠆‡ãŠ ªãñÓã¹ãî¥ãà •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã „¦¹ã¸ã Öãñ¶ãñ ÌããÊãñ •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÊããñØããò‡ãŠãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãŠãè ‚ããÊããñÞã¶ãã ‡ãŠãè Öõý›ãԇ㊠¹ãŠãñÔãà ´ãÀã ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ›ñÔ› ‡ãñŠÌãÊã ¾ãñ Öõ:Ôã¼ããè Ìã¾ãÔ‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÌããä£ã‡ãŠ À§ãŠÞãã¹ã Þãñ‡ãŠ‚ã¹ã ‡ãŠÀò¹ãìÁÓããò ½ãò 35 Ôãñ 65 ‚ããõÀ ½ããäÖÊããò ½ãò 45 Ôãñ 65 ‡ãŠãè ‚ãã¾ãì ½ãò ‡ãŠãùÊãñÔ›ÈãÊã ‡ãŠãè ¹ãîÀãè •ããúÞã ‡ãŠÀÌãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý‡ãŠãñÊããñÀñ‡ã‹›Êã ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠãè Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã - 50 ÔããÊã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ãŠãè …½ãÆ ‡ãñŠ ÊããñØããò ½ãòý ½ãÊã ½ãò À§ãŠ ‡ãŠãè „¹ããäÔ©ããä¦ã ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãñŠãäÊã¾ãñ ãäÔãؽãã¾ã¡ãñÔ‡ãŠãñ¹ããè ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý ‡ãŠãñÊããñÀñ‡ã‹›Êã ‡ãõŠâÔãÀ ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò ‚ãã½ã Öõý½ãõ½ããñØãÆã½ã (Ô¦ã¶ã ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠãè ¹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ •ããúÞã ‡ãŠã †‡ãŠ †‡ã‹ÔãÀñ) 50 Ôãñ 69 ‡ãŠãè …½ãÆ ‡ãŠãè Ôã¼ããè ½ããäÖÊãã‚ããñâ ½ãò ÖÀ ªãñ ÔããÊã ½ãòãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý¾ããõ¶ã Ôããä‰ãŠ¾ã ½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊㆠØã¼ããÃÍã¾ã ØãÆãèÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠԉãŠãè¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖÀ ¦ããè¶ã ÌãÓãà ½ãò †‡ãŠ ºããÀ ¹ãõ¹ãÔ½ããè¾ãÀ ¹ãÀãèàã¥ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠԇãîŠÊã ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ããõÀ ºãì•ãìØããñÄ ‡ãñŠ ãäÊㆠÒãäÓ›, ¹ãÀãèàã¥ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýºãì•ãìØãà ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊã†( ¾ãã ãäÌããäÍãÓ› ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ) ÑãÌã¥ã àã½ã¦ãã ‚ãã‡ãŠÊã¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ›ñÔ› ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý
 • 98. †‡ãŠ ‚ããõÀ ÔãÀÊã Êãñãä‡ãŠ¶ã „¹ã¾ããñØããè ¹ãÀãèàã¥ã ƒÄ¶›Èã‚ããù‡ã‹¾ãîÊãÀ ªºããÌã ½ãã¹ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ØãñÊããñ‡ãŠãñ½ãã ‡ãŠãè Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý›ñÔ› ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠããä¶ã¾ããä½ã¦ã ÍãìØãÀ ‡ãŠã ¹ãÀãèàã¥ãÀ§ãŠ ½ãò ©ããù¾ãÀã¾ã¡ ‡ãŠã Ô¦ãÀÀ•ããñãä¶ãÌãð¦ã ½ããäÖÊãã‚ããñâ ½ãò ºããñ¶ã ¡ñ¶Ôããñ½ãñ›Èãè ‚ã¼ããè Ô¹ãÓ› ¶ãÖãé Öõý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍãò ãä¼ã¸ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ! †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã ãäÌãÌã㪠Öõ ãä‡ãŠ ½ãñ½ããñØãÆã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè …½ãÆ 40 Öãñ¶ããèÞãããäÖ¾ãñ ¾ãã 50 Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý‚㣾ã¾ã¶ããò Ôãñ ¹ã¦ãã ÞãÊãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãìÌãã ½ããäÖÊãã‚ããñâ ½ãò ªÔã ÌãÓããñÄ ‡ãŠã ÌãããäÓãÇ㊠‡ãŠÀÌã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè 50 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã †‡ãŠ ¢ãîŸãèÔã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ãäÀ¹ããñ›Ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý†ñÔããè ½ããäÖÊãã¾ãò Øãâ¼ããèÀ ãäÞ㶦ãã ½ãò ¹ã¡ •ãã¦ããè Öö ‚ããõÀ ºãã¾ããñ¹Ôããè ÔãÖ ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãã Íãñ¹ã ŒãÀãºã‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‡ãõŠâÔãÀ ©ãã Öãè ¶ãÖãéý¹ãìÁÓããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãñÔ›ñ› ‡ãõŠâÔãÀ Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã ãäÌãÌã㪠Öõ, †‡ãŠ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã „½½ããèªÌããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠԉãŠãè¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ Øãìªã ¹ãÀãèàãã´ãÀã ¾ãã †‡ãŠ À§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã Ôãñ ¹ããè†Ôㆠ‡ãŠãè „¹ããäÔ©ããä¦ã ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýƒÔã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ªãñÓã, Ôã¼ããè Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã ›ñÔ› ‡ãŠãè ¦ãÀÖ Öãñ¦ãñ Öö, ¹ããè†Ôㆠ‡ãŠã †‡ãŠ …âÞãã Ô¦ãÀ ¹ãÆãñÔ›ñ› ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠã ÌããÔÞããäÌã‡ãŠãä¶ãªã¶ã ¶ãÖãé Öõý ‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ½ãò Ôãã½ã㶾ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè ºã¤ã Öì‚ãã ¹ããè†ÔㆠԦãÀ ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÊãñãä‡ãŠ¶ã, ãä¹ãŠÀ ¼ããè ¾ãÖ Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠ Ìãñ ¹ãÆãñÔ›ñ› ‡ãõŠâÔãÀ Ôãñ ¹ããèãäü¡¦ã ¶ãÖãé Öö, „¶Öò ¹ãÆãñÔ›ñ› ºãã¾ããñ¹Ôããè ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ããÖõ ‚ããõÀ ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÆãñÔ›ñ› ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõýºãü¡ñ ¹ãõ½ãã¶ãñ ¹ãÀ Ô‰ãŠãèãä¶ãâØã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ããäÀ¥ãã½ããò ½ãò Íãããä½ãÊã Öö1 ¢ãîŸñ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã Ôãñ †‡ãŠ ºãü¡ãè ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ãäÞãâ¦ãã2 ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ºãã¾ããñ¹Ôããè
 • 99. £ããè½ããè Øããä¦ã Ôãñ ºãü¤¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã‰ãŠã½ã‡ãŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ ¹ãƼããÌã ãä•ãÔã‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‡ãŠãñƒÃ Êãàã¥ã ¶ãÖãéÖãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãä•ãÔãñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ã‡ãñŠÊãã œãñü¡ ã䪾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ããýœì¹ãã Öì‚ãã ‡ãõŠâÔãÀ ‚ããõÀ ÍãìÁ‚ãã¦ããè ׳ãñØã ‡ãŠã •ãʪãè ¹ã¦ãã ÊãØãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ›ãԇ㊠¹ãŠãñÔãà ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò ‡ãŠã Ôã½ã¾ã ‚ãÔÌãÔ©ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠã ̾ãÌãÖãÀ ¹ãõ›¶ãà ºãªÊã¶ãñ ‡ãŠãè ÞãÞããà ‡ãŠÀ ‚ããõÀ Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠ „¦¹ã㪇㊠„¹ã¾ããñØããä‡ãŠ¾ãã ÀŒãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý†‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã •ããúÞã Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ã‹¾ãã Êãã¼ã ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? ¾ã㪠ÀŒãò,‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÖÀ ÔããÊã •ããâÞã ‡ãñŠ ãäÊ㆕ãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öõý ãä•ã¶ã‡ãŠãè …½ãÆ 20 ‚ããõÀ 30 ‡ãñŠ ºããèÞã Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ Êãàã¥ã ¶ãÖãé Öö, Ìãñ ÔãìÀãäàã¦ã ¹ã Ôãñ ¹ãÆãä¦ã 2Ôãñ 5 ÔããÊã ½ãò †‡ãŠ ºããÀ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ •ããâÞã ‡ãŠÀÌãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ãºã ‚ãã¹ã •ããúÞã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ãã¦ãñ Öö ¦ãºã ‚ã¹ã¶ãã ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ½ãñã䡇ãŠÊããäÀ‡ãŠã¡Ã Ôãã©ã Êã •ãã¾ãòý¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè •ããèÌã¶ã ÍãõÊããè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý Þãñ‡ãŠ‚ã¹ã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ãÔãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀñ‚ããõÀ Ôãì¶ãñý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ÀãñØã ãä¶ãÌããÀ¥ã ¼ããè „¦ã¶ãã Öãè •ãÁÀãè Öãè ãä•ã¦ã¶ãã ãä‡ãŠ „Ôã‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã Öõý ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäºã¶ãã ãä‡ãŠÔããè Êãàã¥ã ‡ãñŠ†‡ãŠ †‡ã‹ÔãÀñ, ƒÊãñ‡ã‹›Èãñ‡ãŠããä¡Ã¾ããñØãÆã½ã ¾ãã À§ãŠ¹ãÀãèàãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã¦ãã Öõ,Þãîâãä‡ãŠ ÀãñØããè ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ¹ãîÀãè „¹ã¾ããñØããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé ªñ¦ããÖõ ¦ãºã ƒÔã‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀÌãã¶ãò Ôãñ ºãñÖ¦ãÀ ¹ããäÀ¥ãã½ã Öãñ¦ãñ Ööý ºãñÖ¦ãÀ ½ãîʾ㠇ãŠãè ¹ãñÍã‡ãŠÍã Ôãñ ½ããñãäÖ¦ãÖãñ‡ãŠÀ Ìãñ ½ãúÖØãñ ¹ãõ‡ãñŠ•ã ½ãò •ãã¦ãñ Öö ãä•ãÔã½ãò ‡ãŠƒÃ ›ñÔ› Öãñ¦ãñ Ööý †ñÔããè £ããÀ¥ãã ÔãÖãè ¶ãÖãé Öõ!†‡ãŠ ÔãÔ¦ãã ÔãÀÊã ¹ãƼããÌããè •ããâÞã ½ãò ¾ãñ Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ: †‡ãŠ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ •ããúÞã,…úÞããƒÃ ½ãã¹ã¶ãã, Ìã•ã¶ã, ¶ããü¡ãè ‚ããõÀ À§ãŠÞãã¹ã‚ããõÀ ‡ãŠãñÊãñÔ›ÈãùÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠÀ§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã, ‡ãŠãñÊããñÀñ‡ã‹›Êã ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠԉãŠãèãä¶ãâØãý½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã †‡ãŠ ¹ãõ¹ã Ô½ããè¾ãÀ ‚ããõÀ Ô¦ã¶ã ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÀãèàã¥ãÔ‰ãŠãèãä¶ãâØã Íãããä½ãÊã Öõý
 • 100. ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôãã£ããÀ¥ã ‚ãã½ã ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠã †ÖÔããÔã Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ̾ããä§ãŠ ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ ºã¶ãㆠÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä£ã‡ãŠ•ããä›Êã ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ‚㦾ããä£ã‡ãŠ Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã Ôãã£ããÀ¥ã ›ñÔ› •¾ããªã ¹ãƼããÌããè Öãñ¦ãñ Ööýãä‡ãŠ¶¦ãì ƒ¶ã „¹ãã¾ããò ‡ãŠã „¶ã‡ãŠãè ºãÖì¦ãÔããªØããè ‡ãŠãè Ìã•ãÖ ÀãñãäØã¾ããò ´ãÀã ƒÔã‡ãŠã ÔãÖãè ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ÖõýƒÔããäÊã†, ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ããò ¹ãÀ ¹ãõÔãñ ‡ãŠã ‚ã¹ã̾ã¾ã Öãñ¦ãã Öõ,¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ Ôãã½ã㶾ã—ãã¶ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ÀãñØã ãä¶ãÌããÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ†‡ãŠ ‡ãŠ½¹¾ãî›Àãè‡ãðŠ¦ã ãäÀ¹ããñ›Ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ! ¾ãÖãú †‡ãŠ ÔãÀÊã ã䛹ã Öõ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãîœò ãä‡ãŠ Ìãñ ÔÌã¾ãâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñÞãñ‡ãŠ‚ã¹ã ‡ãŠºã ‡ãŠÀÌãã¾ãã ©ããý „§ãÀ Ôãì¶ã‡ãŠÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããÏÞã¾ãà ÖãñØããý‚㣾ãã¾ã 26‚ã‡ã‹ÔãÀ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À •ããñ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ‡ã슜 ¼ããè ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã½ã¦ããõÀ¹ãÀ ¡ãù‡ã‹›À ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪•ããÊã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã ƒÔãÔãñ ‡ãŠ¼ããè ÜãºãÀã¶ãã ¶ãÖãé ÞãããäÖ†!ºãÔã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ã㪠ÀÖñ ãä‡ãŠ †ñÔãã Í㺪•ããÊã ºãÔã †‡ãŠ ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ ‚ããÍãìãäÊããä¹ã Öõ •ããñ ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‡ãŠãñƒÃ Øã칦㠇ãŠãñ¡ ¶ãÖãé Öõ •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãâ£ãñÀñ ½ãò ÀŒã¶ãñ ½ãò ƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ããÀÖã Öõ!‚ã‡ã‹ÔãÀ ƒ¶ã Í㺪ãò ‡ãŠãñ ‡ã‹ÊãããäÔã‡ãŠ ¼ããÓãã‚ããñâ (ØãÆãè‡ãŠ ‚ããõÀ Êãõã䛶ã) Ôãñ ¹ãÆ㹦ã Öö, Ìãñ ‚ã¹ããäÀãäÞã¦ã ‚ããõÀ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãìãä͇ãŠÊãÊãØã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ããäª ‚ãã¹ã ¹ã¾ããù¦ã Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ ¹ãÀñÍãã¶ããè ¢ãñÊã Êãò ¦ããñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¼ããè Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ!‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‡ãðŠ¹ã¾ãã Ôã½ã¢ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ‡ã‹¾ãã Öõ?¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪ãò ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã䟶ããƒÃ Öãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ããñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ½ããúØã Ôã‡ãŠ¦ãñÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ, Í㺪•ããÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã¶ãñ ‚ããõÀ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ããÔãã¶ã ¦ãÀãè‡ãŠã Öõ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪‡ãŠãñÍã ‚ããõÀ †‡ãŠãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÍÌã‡ãŠãñÍã ‡ãŠãè ½ãªª Êãòý
 • 101. Ô¹ãñãäÊãâØã ½ãã¾ã¶ãñ ÀŒã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¹ãÖÊãã ‚ããõÀ ÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‡ãŠª½ã „ãäÞã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪 ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ Ô¹ãñãäÊãâØã Öõ. ƒÔããäÊã†,‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¾ãã ¶ãÔãà (¾ãã ÔãÖã¾ã‡ãŠ) Ôãñ ¹ãîœò ‚ããõÀ ãäÊãŒã Êãòý½ãñã䡇ãŠÊã Í㺪ãÌãÊããè ½ãò Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠã¹ãŠãè ºãªÊã Øã¾ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãŠƒÃ Í㺪 Êãõã䛶㠾ãã ¾ãî¶ãã¶ããè Ôãñ ¹ãÆ㹦ã Ööý‚ãÔãÊã ½ãò, ÖÀ Í㺪 ÞããÀ ¼ããØããò ½ãò ºãú›ã Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪 ½ãò ‡ã슜 ¾ãã ¹ãîÀã ¾ãñ ¼ããØã Íãããä½ãÊã ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãñÖö:1. ›2. „¹ãÔãØãÃ3. ¹ãƦ¾ã¾ã4. ãäÊãâãä‡ãâŠØã ¾ãã ÔÌãÀ Ôãâ¾ããñ•ã¶ãÞãÊããñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪ãò ‡ãŠã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãŠÀò¹ãñãäÀ‡ãŠã¡ãÃãä›Ôã ‡ãñŠ ¦ããè¶ã ¼ããØã Öö ¹ãñÀãè- ‡ãŠã¡Ã-‚ããƒÃãä›Ôãý Ôãã£ããÀ¥ã ‚ãâØãÆñ•ããè ½ãò ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ‚ã¶ãìÌã㪠ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ 1. „¹ãÔãØãà ¹ãñÀãè ‡ãŠã ‚ã¶ãìÌã㪠‚ããÔã¹ããÔã (¹ãñãäÀ½ããè›À ½ãò) 2. › ‡ãŠã¡Ã ‡ãŠã ‚ã¶ãìÌã㪠ת¾ã (‡ãŠããä¡Ã¾ããñÊããù•ããè ½ãò) 3. 2. ¹ãƦ¾ã¾ã ‚ããƒÃãä›Ôã ‡ãŠã ‚ã¶ãìÌã㪠Ôãî•ã¶ãƒÔã ¹ãƇãŠãÀ, ¾ãÖ ãäÌãÍÊãñÓã¥ã Ö½ãò Ôã½ã¢ãã¦ãã Öõ, ¹ãñãäÀ‡ãŠã¡ãÃãä›Ôã ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ת¾ã ‡ãŠãè ºããÖÀãè ¹ãÀ¦ã ‡ãŠãè Ôãî•ã¶ã ÖõýãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã Í㺪 Ö½ãñÍã㠇㊽ã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ › Ôãñ ãä½ãÊã‡ãŠÀ ºã¶ã¦ãã Öõ, ÖãÊããâãä‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ¼ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý †‡ãŠÍ㺪 ‡ãŠãè › ÌãÖ ãäÖÔÔãã Öõ ãä•ãÔã‡ãŠã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ã©ãà Öãñ¦ãã Öõý
 • 102. „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ¹ãñãäÀ‡ãŠã¡ãÃãä›Ôã Í㺪 ½ãò, Í㺪 ‡ãŠãè › ‡ãŠã¡Ã Öõ, •ããñ ת¾ã ‡ãŠãñ Ôãâªãä¼ãæ㠇ãŠÀ¦ãã Öõý › (‡ãŠã¡Ã) ‡ãñŠ ãäÊㆆ‡ãŠ „¹ãÔãØãà ¾ãã ¹ãƦ¾ã¾ã •ããñü¡‡ãŠÀ, ¶ãƒÃ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪 ºã¶ãã¾ãñ •ãã¦ãñ Ööý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, „¹ãÔãØãà ºãÆõ¡ãè, •ããñ £ããè½ããè Øããä¦ã Ôãñ ½ã¦ãÊãºã ÀŒã¦ãã Öõý ¾ããäª ºãÆõ¡ãè › ‡ãŠã¡Ã ‡ãñŠ Ôãã©ã •ããñü¡ã •ãã¦ãã Öõ, Í㺪ºãÆõã䡇ãŠã¡Ã , •ããñ ½ããñ›ñ ¦ããõÀ ¹ãÀ ת¾ã ‡ãŠãè £ããè½ããè Øããä¦ã Ôãñ ½ã¦ãÊãºã ºã¶ã¦ãã Öõý‚ãテ ¹ãƦ¾ã¾ã - ‡ãŠã ‚ã©ãà Öõ ‚ãÔãã½ã㶾ã ãäÔ©ããä¦ã - " ºãÆõã䡇ãŠã¡Ã " ½ãò •ããñü¡ã •ãã¦ãã Öõ, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪 ½ãâªÔ¹ã⪶㠇ãŠã Ø㟶ãÖãñ¦ãã Öõý ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ, ½ãâªÔ¹ã⪶ã (ºãÆõ¡ãè-‡ãŠã¡Ã-‚ãテ) ‡ãŠã ‚ã¶ãìÌã㪠Öõ: £ããè½ããè - ת¾ã - ‚ãÔãã½ã㶾ã ãäÔ©ããä¦ã Öõ, ¾ãã ת¾ã ‡ãŠã膇㊠£ããè½ããè ªÀ ‡ãŠãè ‚ãÔãã½ã㶾ã ãäÔ©ããä¦ãýÞãÊããñ, Ö½ã ÔÌãÀ ‡ãñŠ Ôãâ¾ããñ•ã¶ã ¾ãã ãäÊãâãä‡ãâŠØã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠª½ã ºãü¤¦ãñ Ööý †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪 ½ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ › Öãñ¦ããè Öõ,Êãñãä‡ãŠ¶ã †‡ãŠ „¹ãÔãØãà ‚ããõÀ / ¾ãã †‡ãŠ ¹ãƦ¾ã¾ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé ÖõýÍ㺪 Ô›ãä¶ããñÇã‹Êã¡ãñ½ãõÔ›ãù¾ã¡ ‡ãŠã †‡ãŠ „ªãÖÀ¥ã Öõ, ¾ãÖ †‡ãŠ ½ããâÔã¹ãñÍããè Öõ •ããñãä‡ãŠ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Öãä¡á¡¾ããò Ôãñ ÔãâÊãضã Öõ:„ÀãñãäÔ©ã, ÖâÔãÊããè, ‚ããõÀ ‡ãŠ¥ãýãîÊãý Í㺪 Ô›ãä¶ããñÇã‹Êã¡ãñ½ãõÔ›ãù¾ã¡ ¦ããè¶ã (¦ããè¶ã › ) ¼ããØããò ½ãò ãäÌã¼ãããä•ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ:Ô›¶ãÃ-‚ããñ-ãä‡ã‹Êã¡ãñ-½ãõÔ›ãù¾ã¡ªñŒãò, ¦ããè¶ã › ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ÔÌãÀ •ããñü¡‡ãŠÀ ‡ãŠÀ Í㺪 ºã¶ãã¾ãã Øã¾ãã Öõý ƒ¶ã‡ãŠãè ãäÊããä‡ãâŠØã ¾ãã Ôãâ¾ããñ•ã¶ã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆆ‡ãŠ Í㺪 ‡ãŠã „ÞÞããÀ¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ããÔãã¶ã Öãñ¦ãã Öõý¾ãÖãú ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪•ããÊã ‡ãŠã "‚ã¶ãìÌããª" †‡ãŠ ‚ã¶ã¹ãü¤ ‚ã㪽ããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãõŠÔãñ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ „ªãÖÀ¥ã Öö:¹ãƦ¾ã¾ã ¹ããäÀ¼ããÓãã „ªãÖÀ¥ã†ãäÊ•ã¾ãã( ¾ã㠡ヶãã) ¦ãâãä¨ã‡ãŠã ÍãîÊã, ¹ããèü¡ã, Ìãñª¶ãã, ‚ãããäª ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãƾãì§ãŠ Öãñ¶ãñ ÌããÊãã Í㺪ãâ¦ãºÊããÔ› - †‡ãŠ ‡ãŠãñãäÍã‡ãŠã ¹ããñÓã‡ãŠ ¹ãÆÔãî ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè ¹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ ÞãÀ¥ã - Ôãホãñ›Èãñ¹ãŠãñºÊããÔ›
 • 103. †‡ã‹›ãù½ããè - Íãʾããä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãè ¼ããÓãã ½ãò „¶ã Í㺪ãò ‡ãŠã ÌããÞã‡ãŠ •ããñ ãä‡ãŠÔããè ‚ãâØã ‡ãŠãñ ‡ãŠã›¶ãñ ‡ãŠã ºããñ£ã ‡ãŠÀã¦ãñ Öö †¹ãò¡ñ‡ã‹›ãù½ããè‚ããƒÃãä›Ôã Íããñ©ã Ôãî•ã¶ã - ºãÆãò‡ãŠãƒãä›ÔãÊããƒãäÔãÔã ŒããñÊã¶ãã - †ãä¡áÖãäûÔã¾ããñÊããƒãäÔãÔã½ãã ›¿ãî½ãÀ ½ãñÊãñ¶ããñ½ããÔ‡ãŠãñ¹ããè - ªñŒã¶ãã - Êãõ¹ãÆãñÔ‡ãŠãñ¹ããèãäÔãÔã - ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ¾ãã ÖãÊã¦ã †âü¡Çãñ½ãñãä›È¾ããñãäÔãÔã¹ãõ©ããè - ãäÌãÓã½ã¦ãã ½ãã¾ããñ¹ãõ©ããè¹ÊããÔ›ãè ¹ãì¶ããä¶ãýããå㠇ãŠÀ¶ãã ÀãÛã¶ããñ¹ÊããÔ›ãè ¶ããÔããÔãâ£ãã¶ã†¹ããä¶ã¾ãã - ÍÌããÔã †¹ããä¶ã¾ãããäÀ¾ãã - ¹ã‹Êããñ ªÔ¦ã(ãäÔ‡ãŠÊãÀ ãäÔãÔã) £ã½ã¶ããè‡ãŠãã䟶¾ã ½ãò ¹ãƾãì§ãŠ Öã¡Ããä¶ãâØã¾ãîãäÀ¾ãã - ½ãî¨ã Ôãâºãâãä£ã¦ã ØÊãデãŠãñÔãìãäÀ¾ãããäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪•ããÊã Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã䟶ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ‚㶾㠇ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À „ªãÀÌããªãè ¦ããõÀ ¹ãÀ †‰ãŠãñãä¶ã½ã ‡ãŠã„¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý †‰ãŠãñãä¶ã½ã ºãÔã ‡ã슜 ¶ãÖãé ºããäʇ㊠Ôãâãäà㹦ã Í㺪 Öö, •ããñ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‚ããõÀ ¶ãÔããñÄ ½ãò †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔãâÌã㪇ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ ‚ããÍãìãäÊããä¹ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¦ãñ Ööý ¾ãñ ½ãÖ•ã Ìã¥ãýããÊãã ‡ãŠãè ¹ããñ›ì¹ãÀãè Öõý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†:* ‚ããƒÃÔããè¾ãî : ØãÖ¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ƒ‡ãŠãƒÃ*††½ã‚ããƒÃ : ¦ããèÌÇã ½ãã¾ããñ‡ãŠããä¡Ã¾ãÊã ƒÃú¶¹ãŠã‡ãÊÍã¶ã* ºããè¹ããè†Þã : Ôããõ½¾ã ¹ãÆãñÔ›ñã䛇㊠ÖãƒÃ¹ãÀ›Èãñ¹ãŠãè* ‚ããƒÃÌãã膹㊠½ãò ƒ¶ã ãäÌã›Èãñ ¹ãŠãä›ÃÊãã•ãñÍã¶ã (ãä¶ãÓãñÞã¶ã)‚ããƒÃ‚ããñ†Êã : ƒÄ¶›Èã‚ããù‡ã‹¾ãîÊãÀ ÊãöÔã
 • 104. ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ãÔãñ †‰ãŠãñãä¶ã½ã ¾ãã Í㺪•ããÊã ‡ãŠãè ºãÀÔãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ‡ãðŠ¹ã¾ãã „ÔãÔãñ ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ‡ãŠÖò ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠý‚㣾ãã¾ã 27‚ãâ£ãñÀñ ‡ãŠãñ ‚ããä¼ãÍãã¹ã ½ãã¶ã¶ãñ Ôãñ ºãñÖ¦ãÀ Öõ, †‡ãŠ ½ããñ½ãºã§ããè •ãÊãã¾ãòý- Þããè¶ããè ‡ãŠÖãÌã¦ã‡ãŠãñƒÃ ¼ããè Øãâ¼ããèÀ ÀãñØã Ôãñ ̾ã§ãŠØã¦ã ¹ããè¡ã ‚ããõÀ ãäÞ㶦ãã Öãñ¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ªìãä¶ã¾ãã Ôãñ ‡ãŠ› ‡ãŠÀ ‚ã‡ãñŠÊãã¹ã¶ã ƒÔã •ãÊãñ ¹ãÀ ¶ã½ã‡ãŠã䜡‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ Ôã½ãã¶ã Öãñ¦ãã Öõý•ãºããä‡ãŠ ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ãä½ã¨ã ‚ããõÀ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ã ÔãÖã¾ã¦ãã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ã‡ã‹ÔãÀ ºããâ¢ã¹ã¶ã, ‡ãõŠâÔãÀ ¾ãã †¡áÔã •ãõÔããè‡ã슜 ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ ½ãã½ãÊãñ ½ãò ‚ããØãñ ¶ãÖãé ‚ãã¦ãñ Ööý ƒÔã ¦ãÀÖ Ìãñ ÀãñØããè ‡ãñŠ ªì:Œã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ºãü¤ã ªñ¦ãñÖöý†ñÔããè ÖãÊãã¦ã ½ãò ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖãò ‚ãã¦ãñ Ööý ¾ãñ Ôã½ãîÖ †‡ãŠ Öãè Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ Ôãã©ã Êãã¶ãñ ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ‚ããõÀ ¶ãõãä¦ã‡ãŠ Ôã½ã©ãöã, ‚ããä£ã‡ãŠ ̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Ôãã¢ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò „¶ã‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý†ñÔãñ œãñ›ñ ºãü¡ñ ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ Ö•ããÀãò Ööý ãäÌãÍããÊã ‚ãã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ºãñ¶ãã½ããè ÍãÀãºããè Ôã½ãîÖãò ‡ãŠã 112 ªñÍããò ½ãò ‡ãŠƒÃ Þãõ¹›À Ööý ÌãÖãé©ããñü¡ñ Ôãñ ½ãì›áŸãè ¼ãÀ ºããâ¢ã¹ã¶ã Ôãñ ¹ããèãäü¡¦ã Ìã¾ãÔ‡ãŠãò ‡ãŠã Ôã½ãîÖ ¼ããè Öõ •ããñ ½ã콺ãƒÃ ½ãò †‡ãŠ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ½ãò ãä½ãÊã¦ãñ Ööý ¹ãÀâ¹ãÀãØã¦ã¹ã ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ‚ãã½ã¶ãñ Ôãã½ã¶ãñ ãä½ãÊã¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ¶¦ãì ‚ãºã ¦ããñ ƒâ›À¶ãñ› ¹ãÀ ¼ããè ãä½ãÊã¦ãñ Öö ! ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ‡ãŠãñ ÔÌãÔãÖã¾ã¦ãã, Ôãև㊽ããê Ôã½ã©ãö㠂ããõÀ ‚ãã¹ãÔããè ÔãÖã¾ã‡ãŠ Ôã½ãîÖ ‡ãñŠ ¹㠽ãò •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõ,ƒ¶ã Ôã½ãîÖãò ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ¹ãñÍãñÌãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, •ããñ ¾ãñ ½ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãñ Œãìª ‡ãŠãñ ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ
 • 105. ‡ã슜 ÔããèŒã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ‚ããõÀ †ñÔãñ ÊããñØã •ããñ ½ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¹ãñÍãñÌãÀ ÊããñØã ‚ã‡ãñŠÊãñ Ôã¼ããè •ãÂÀ¦ããò ‡ãŠãñ ¹ãîÀã ¶ãÖãé ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ, Ìãñ ãä¶ããäÏÞã¦ã ¹ã Ôãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè •ãØãÖ ¶ãÖãé Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ÀãñØã ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ¦ãã Ôã½ã¢ã¶ãã ‚ããõÀ „¹ã¾ããñØããè ÔãÊããÖ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ Ôãñ ãä¶ã¹ã›¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÔãã¶ããè ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ãäÞãâ¦ãã ¼ã¾ã ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ ‚ããõÀ ªãñÔ¦ããòÔãñ „¶Öò ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ã䜹ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ºãªÊãñ ½ãò ‚ãã¹ã „¶ãÔãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠØãÊã¦ã ºãã¦ã ‡ãŠÖ¦ãñÖö ‚ããõÀ Ìãñ ‡ã슜 ¼ããè ¶ãÖãé ‡ãŠÖ Ôã‡ãŠ¦ãñýÞãì¹¹ããè ‡ãŠãè ¾ãñ ºãã£ãã¾ãò ¦ããû•ãã ºã¶ã‡ãŠÀ „¼ãÀ¦ããè Öö •ãºã ‚ãã¹ã ªîÔãÀãò ‡ãŠãñ, †‡ãŠ †ñÔãñ Öãè ºããñ¢ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ½ãì‡ãŠãºãÊãã ‡ãŠÀ¦ãñ ªñŒã¦ãñ Ööý•ãºã ‡ãŠ¼ããè ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã‰ãŠãñÍã ‚ããõÀ ªì:Œã Öãñ¦ãã Öõ Ìãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ý‡ãŠƒÃ Ôã½ãîÖ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ ÔãÊããÖ ‡ãŠã ½ããñ¦ããè ãä½ãÊã¦ãã Öõ, •ããñ „¶ã‡ãŠãè ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãñÖ¦ãÀ Ôãã½ã¶ãã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ‡ãŠãè ¹ãñÍã‡ãŠÍã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý †‡ãŠ ‚ããƒÃ†¹ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÞãÊãã ãä‡ãŠ ÌãÖ ƒÄ¶•ãñ‡ã‹Íã¶ã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ „Ôã•ãØãÖ ¹ãÀ ºã¹ãÊ ÊãØãã¦ããè Öõ ¦ããñ Ôãì¸ã Öãñ¶ãñ Ôãñ ªªÃ •¾ããªã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ •ããèÌã¶ã ¹ãÀ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ãä½ãÊã¦ããè Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ ¹ãÖÊãñ Ôãñ ¼ãìØã¦ã Þãì‡ãñŠ Öö,•ããñãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãºã ¼ããñØã¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõ, „¶ãÔãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã슜 ÔããèŒã¶ãñ ãä½ãÊã¦ãã Öõý Ìãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ‚ãÞœã ü¡ãù‡ã‹›À ¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Œããñ•ã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÌããÔ¦ãÌã ½ãò †‡ãŠ ‚ãÞœã Ôã½ã©ãöã Ôã½ãîÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ •ããè¶ãñ ½ãò ½ãªªØããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ! ‚ããäØãƽã Ô¦ã¶ã ‡ãõŠâÔãÀ ‡ãŠãè86 ½ããäÖÊãã‚ããñâ ¹ãÀ Íããñ£ã‡ãŠ¦ããÂããñâ ¶ãñ ‚㣾ã¾ã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ •ããñ ½ããäÖÊãã¾ãò ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ½ãò Íãããä½ãÊã ©ããé Ìãñ ªîÔãÀãè½ããäÖÊãã‚ããñâ ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ‚ããõÔã¦ã¶ã 18 ½ãÖãè¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ •ããèãäÌã¦ã ÀÖãéýÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ‡ãŠã „ÿñ;㠇㊃à Êãà¾ããò ‡ãŠãñ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã Öãñ¦ãã Öõý Ìãñ †‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ¹ããèü¡ã ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ¶ãñÌããÊãñ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ª¾ããÊãì ‚ããõÀ ÔãîãäÞã¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Ìãñ ÀãñØã ‡ãñŠ ½ãìÿãò ¹ãÀ ªîÀØãã½ããè ÒãäÓ› Ôãñ ‚ããõÀ ãä½ãã䡾ãã‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãñ ãäÍããäàã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý
 • 106. ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò, ‡ãŠƒÃ ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖãò ‡ãñŠ Íããä§ãŠÍããÊããè Êããùºããè ¹㠽ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊããâØã¦ãã ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ½ãã¦ãããä¹ã¦ãã ‡ãñŠ Ôã½ãîÖ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ãä¶ã½ããæãã‚ããñâ ‡ãŠã¶ãî¶ã, •ããñ ãäÌã‡ãŠÊããâØã ¶ããØããäÀ‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ¼ãñª¼ããÌã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¦ãã Öõ, ƒÔãñ ¹ãããäÀ¦ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããýƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãìÔ¦ã‡ãòŠ ‚ããõÀ ¹ã¨ã‡ãŠ ¹ãƇãŠããäÍã¦ã ‡ãŠÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ̾ãã¹ã‡ãŠ ¹ã Ôãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ããõÀ ¹ãÆÔããÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö¦ãããä‡ãŠ ‚ãã½ã ÊããñØããò ½ãò ÀãñØã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ØãÊã¦ã¹ãŠÖ½ããè ‚ããõÀ ‡ãŠƒÃ ãä½ã©ã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ªîÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª Öãñ Ôã‡ãñŠýÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ‡ãŠãè ½ã쌾ã ¹ã Ôãñ ½ãªª ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã‡ãñŠÊãñ¶ãÖãé Ööý‚ã¹ã¶ããè ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ºãÊã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããõÀ ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ Ôã½ã©ãöã Ôãñ ÔÌããÔ©¾ã Êãã¼ã •ãʪãè Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ¹ãÖÞãã¶ã ‡ãŠÀò ãä•ãÔã½ãò ãäªØØã•ããò ‚ããõÀ ¶ã† ÞãñÖÀñ ‡ãŠãè †‡ãŠ ãä½ãÑã¥ã Öãò •ããñ †‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ãäÌããä¼ã¸ã ÞãÀ¥ããò‡ãñŠ Ôãã©ã ½ã‡ãŠãºãÊãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öãòý •ããñ ÊããñØ㠇㊃à ÔããÊããò Ôãñ ãäºã½ããÀ ÀÖ ÀÖñ Öãò ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ‚ãâ¦ãÀÒãäÓ› ‡ãŠã ãäÌã‡ãŠãÔã Öãñ¦ãã Öõ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¦ããè Öõý †‡ãŠ ‚ãÞœñ Ôã½ãîÖ ‡ãñŠ ÊããñØã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¹ã ‚ããÀã½ã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ÔãÖã¶ãì¼ãîãä¦ããä½ãÊã¦ããè ÖõýÔã¼ããè Ôã½ã©ãöã Ôã½ãîÖ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãñ Öõ: †ñÔãñ Ôã½ãîÖãò Ôãñ ºãÞãòý(1)•ããñ ¦ãìÀ¶¦ã Ôã½ãã£ãã¶ã ‚ããõÀ ¹ã‡ã‹‡ãñŠ ƒÃÊãã•ã ‡ãŠã Ìããªã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý(2) ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã „¹ãÞããÀ ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã †‡ãŠ Öãè ÀãÔ¦ãã ºã¦ãÊãã¦ãñ Ööý(3) ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä¶ã•ããè ¾ãã ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãƇ㊛ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖ¦ãñ Ööý(4) …úÞããè ¹ãŠãèÔã Êãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‡ã슜 „¦¹ããªãò ‡ãŠãñ Êãñ¶ãñ ‡ãŠãñ ½ã•ãºãîÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ãä¶ãÍãìʇ㊠Öãñ¦ãñ Öö ¾ãã ½ãã½ãîÊããè ÔãªÔ¾ã¦ãã Íãìʇ㊠Þãã•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ¾ãã ÔÌãõãäÞœ‡ãŠ ªã¶ã ƒ‡ãŠ›áŸã ‡ãŠÀ‚ã¹ã¶ãñ ŒãÞãà ‡ãŠãñ ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠÀ ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý‡ãŠƒÃ ‚ãÞœñ ¡ãù‡ã‹›À ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ Ôã½ãîÖãò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ Àñ¹ãŠÀ ‡ãŠÀ ŒãìÍã Öãñ¦ãñ Ööý Ìãñ ½ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¾ãñ ÔãÖã¾ã¦ããÔã½ãîÖ ½ãîʾãÌãã¶ã ÔãÖã¾ã¦ãã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý
 • 107. ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖãò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ØãÊã¦ã £ããÀ¥ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‡ãŠƒÃ ÀãñØããè ƒÔã ºãÖì½ãîʾã Õããñ¦ã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ ½ãªª¹ãã¶ãñ Ôãñ Þãî‡ãŠ •ãã¦ãñ Ööý ‡ã슜 ÀãñØããè ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ ½ãò ¼ããØã Êãñ¶ãñ Ôãñ ãäÞãã䶦ã¦ã Öãñ •ãã¦ãñ Öö,Ìãñ ƒÔãñ ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ãÔ¾ãã ¹ãÀ †‡ãŠ‚ããõÀ ºããñ¢ã Ôã½ã¢ã¦ãñ Ööý•ãºããä‡ãŠ ‡ã슜 ÊããñØã Ôã½ã¢ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ããè ̾ããä§ãŠØã¦ã ºããè½ããÀãè ‡ãŠãñ ‚ã•ã¶ãºããè Ôã½ãîÖ ½ãò ‡ã‹¾ããò ºã¦ãÊãã¾ãòýÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ‡ãŠãñƒÃ Ôããè ¼ããè Øãâ¼ããèÀ ºããè½ããÀãè ªîÔãÀãò Ôãñ Ôãã¢ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ºãÖì¦ã ªªÃ¶ãã‡ãŠ Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ½ãªª ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÖìúÞã¶ãñ ‡ãñŠºããÀñ ½ãò ‡ã슜 ¼ããè ØãÊã¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý†ñÔã㠇㊪½ã ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠ½ã•ããñÀãè ‡ãŠãè ãä¶ãÍãã¶ããè ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý †‡ãŠ ÔãÖã¾ã¦ãã Ôã½ãîÖ †‡ãŠÔãìÀãäàã¦ã,ØãÀ½ã•ããñÍããè ‚ããõÀ ÔãÖã¾ã‡ãŠ Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¶ãÖãé ÞãããäÖ¾ãñ †ñÔã㠇㊼ããè ¶ã ‡ãŠÖòýÔããõ¼ããؾã Ôãñ, ¼ããÀ¦ããè¾ã ÀãñØããè ‚ãºã ‚ãã¹ãÔã ½ãò ¶ãñ›Ìããä‡ãÄŠØã ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ÊãØãñ Ööý ¦ã©ãããä¹ã, ¼ããÀ¦ã ½ãò †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã Ôã½ãÔ¾ãã¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ÔÌã¾ãâ ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠãè ÔãâÔ‡ãðŠãä¦ã ‚ã¼ããè ¼ããè ºãÖì¦ã ¶ãƒÃ Öõý‡ãŠƒÃ ÀãñØããè ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ããäӉ㊾㠡ãù‡ã‹›À ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀÌãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ „¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºã ‡ã슜 ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãè „½½ããèª ÀŒã¦ãñ Ööý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããÔãã¶ã Öõ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ‚ãã¹ã ½ãªª ¹ãã¶ãã ‚ããõÀ ¼ããè‚ããÔãã¶ã Öãñ¦ãã Öõ, ¾ããäª ÀãñØããè ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌã¾ãâ ‡ãñŠ ãäÖ¦ããò ‡ãŠãè Ààãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãñ Öö, ¦ããñ ‡ãŠãõ¶ã ‡ãŠÀñØãã?‚㣾ãã¾ã 28ÖãÊããâãä‡ãŠ ¾ãÖ ÔãÞã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ½ãîʾãÌãã¶ã Õããñ¦ã Öõ, ¾ãÖ ¶ãÖãé ¼ãîÊãò ãä‡ãŠ ‡ãŠƒÃ ‚㶾ãÔãâÔãã£ã¶ã Öö •ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ •ããèÌã¶ã ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‡ãŠãñƒÃ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ƒ¶ã‡ãŠãñ ›õ¹ã‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!ƒ¶ã ÔãâÔãã£ã¶ããò ½ãò ãä‡ãŠ¦ããºãò, ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã, Ôããè¡ãè ‚ããõÀ ƒâ›À¶ãñ› Íãããä½ãÊã Ööý Ö½ãñÍãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã ‚ããÔãã¶ã ¶ãÖãé Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã£ãõ¾ãà ‚ããõÀ Òü¤¦ãã Ôãñ •ããñ ¹ã •ãã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö, ¾ãñ ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!
 • 108. ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¹ãÀ ¼ãÀãñÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ, ãä‡ãŠ¶¦ãì „¶ã‡ãŠãè ÔãÊããÖ ‡ãŠãñ Ô㦾ãããä¹ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¼ããè ‚ãÞœã ãäÌãÞããÀÖõý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ÔÌã¦ãâ¨ã ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ „Ôã‡ãŠã ãä¶ã¥ãþã ÔãÖãè Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè¹ãìãäÓ› ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ƒÔãÔãñ ‚ãã¹ã½ãò ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ã㦽ããäÌãÍÌããÔã ‚ãã¦ãã Öõý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ —ãã¶ã ãäÌãÍÌããÔã ºã¶ãã¦ãã Öõ! ‚ã¹ã¶ãã Öãñ½ãÌã‡ãÊ ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ½ãîʾãÌãã¶ã Ôã½ã¾ã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠÀÞã¶ã㦽ã‡ãŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ªñ¦ãñ Ööý ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã „ÔãÔãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌãÍãñÓã ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ £¾ãã¶ã ‡ãòŠã䳦ã ÌããÊãñ ÔãÌããÊã¹ãîœ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãºã ƒâ›À¶ãñ› ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÖÊããè ¹ãÔã⪠ºã¶ã Øã¾ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ºããè½ãããäÀ¾ããò‡ãŠãè ÔãÞããƒÃ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ •ãã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¡ãù ØãîØãÊã Ôãî¾ãà ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ¦ÌããäÀ¦ã Œããñ•ã ‡ãñŠ ãäÊㆽãÖã¶ã Öõý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÍããäàã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò †‡ãŠ ½ãÖã¶ã ÍãìÁ‚ãã¦ããè ãäºãâªì Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ã㪠ÀŒãò, ãä‡ãŠ Ìãñºã ¹ãÀ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè¼ãÀ½ããÀ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‚ãã¹ã ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ Œããñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ „Êã¢ã¶ã ½ãò ¹ãü¡ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!‡ãŠƒÃ ÀãñØããò ‡ãŠãè ƒÊãñ‡ã‹›Èãùãä¶ã‡ãŠ ½ãñãäÊãâØã ÔãîÞããè „¹ãÊ㺣ã Öãñ¦ããè Öõ, ãä•ãÔãÔãñ ‚ãã¹ã ªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ Ôãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ¶ãñ›Ìã‡ãÊ ´ãÀã •ãìü¡Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¦ãã•ãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÀŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ƒÔã½ãò ãäÌãÍãñÓã ÁãäÞã ‡ãñŠ ¾ãîû•ã¶ãñ› Ôã½ããÞããÀ Ôã½ãîÖ Öãñ¦ãñ Öö ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ãªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ ½ãò Ö•ããÀãò ÊããñØããò Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, •ããñ ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öãñ¦ãñ Öö!‚ãã¹ã ¼ããè ªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ ‡ãñŠ ¹ãƽãìŒã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãŠãñ ½ãñÊã ¼ãñ•ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ãä•ã¶ã½ãò Ôãñ ‡ãŠƒÃ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò „§ãÀ ªñ‡ãŠÀŒãìÍã Öãñ¦ãñ Öö !—ãã¶ã ‡ãñŠ ¹ãƶãìŒã Ô¨ããñ¦ã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã ‡ãŠãñ ¶ã ¼ãîÊãòý ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ̾ãã¹ã‡ãŠ ‚ããõÀ ƒ¦½ããè¶ãã¶ã Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠºã㪠¼ããè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÔãÌããÊããò ‡ãñŠ •ãÌããºã ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãÞœã Ô©ãã¶ã Öõý ºãÖì¦ã ‚ããä£ã‡ãŠ ÌãñºãÔãホãò‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ãä‡ãŠ¦ããºãò ‚ã¼ããè ¼ããè ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Öö!¼ããÀ¦ã ½ãò ‚ãºã ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÖÊããè „¹ã¼ããñ§ãŠã ÔÌããÔ©¾ã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã Öõ, •ããñ ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ‚ã¶ã•ãã¶ã ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦ÔããÔã½ãÔ¾ãã ¹ãÀ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Œããñ•ã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºã¶ããƒÃ ØãƒÃ Öõý ƒÔã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã ‡ãŠãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÔÌããÔ©¾ã ãäÍãàããÊãヺãÆñÀãè (Öñʹã) ‡ãñŠ ¹㠽ãò •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõ,ƒÔã½ãò 10000 Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãìÔ¦ã‡ãòŠ, 10000 ¹ãÞãó ‚ããõÀ 500 Ìããèã䡾ããñ ‡ãŠã †‡ãŠãäÌãÍããÊã ÔãâØãÆÖ Öõý
 • 109. ¾ãÖ †‡ãŠ ½ãì¹ã‹¦ã ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã Öõ (¹ã¦ãã: www.helpforhealth.org) ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‚ããÀâ¼ã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ „¦‡ãðŠÓ› Ô©ãã¶ã Öõ!•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ †‡ãŠ Õããñ¦ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ƒâ›À¶ãñ› ‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè ‡ã‹¾ãã ‡ãŠãä½ã¾ããâ Öö?†‡ãŠ, ‡ãðŠ¹ã¾ãã ‚ãÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè „½½ããèªò ¶ã ÀŒãòý •ãõÔãñ ‚ãã¹ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ãã¹ã‡ãŠãè ½ãªª ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ¾ãÖ ¦ããñºãÔã †‡ãŠ ÔãÖã¾ã¦ãã Öõ •ããñ ‚ããØãñ ÔãÌããñçã½ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã‡ãŠã ½ããØãêÍãö㠇ãñŠ ¹㠽ãò ‡ãŠã¾ãà ‡ãŠÀ¦ããè Öõ!ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, ‚ãã¹ã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò •ããñ Œããñ•ã ÀÖñ Öãñ¦ãñ Öö ÌãÖ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆹãÖÊãñ †‡ãŠ ‚ãޜ㠂㼾ããÔã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã ¦ã¼ããè ‚ãã¹ã ºãìÊÔã‚ããƒÃ ‡ãŠãñ ãäÖ› ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ãÖ ¼ããè ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¶ãñ› ¹ãÀ„¹ãÊ㺣ã Ôã¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒÔã‡ãñŠ Ôã½ããèàãã ‚ãã‡ãŠÊã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè ÖõýÖñʹ㠆‡ãŠ ‚ããä¼ã¶ãÌã ãä½ãÔã Öñʹã ÔãìãäÌã£ãã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ,ãä•ãÔã½ãò ÊããƒÃºãÆñãäÀ¾ã¶ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÌããäÍãÓ› Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ‚ã¶ãì¹㠂ã¶ãì‡ãîŠãäÊã¦ã•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã Ôãâ‡ãŠÊã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ƒÔã ÔãñÌãã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ100 Ôãñ 125 ¹ãðÓŸãò ‡ãŠãè•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÜãÀ ¹ãÀ ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ!¾ããäª ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ãäÌãÍãñÓã ãäÌãÓã¾ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ã¹ããäÀãäÞã¦ã Öö, †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÍÌã‡ãŠãñÍã †‡ãŠ ‚ãޜ㠹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ ãäºãâªì Öõý ºãÔã ãä‡ãŠÔããè¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÖãÊã¦ã ‡ãŠã †‡ãŠ „¦‡ãðŠÓ› ãäÔãâÖãÌãÊããñ‡ãŠ¶ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ããªÍãà Øãメ ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Íãããä½ãÊã Öö: ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠ¶ã½ãñã䡇ãŠÊã †ÔããñãäÔã†Íã¶ã ãäÌãÍÌã‡ãŠãñÍã ¾ãã ãäºãÆãä›Íã ½ãñã䡇ãŠÊã †ÔããñãäÔã†Íã¶ã ¹ããäÀÌããÀ Øãメ¼ããÀ¦ããè¾ã ªÍãÇãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ¹ãñ¶ØãìƒÃ¶ã ƒÃã䶡¾ãã ´ãÀã ¼ããè †‡ãŠ ¹ããäÀÌããÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Øãメ ÊããƒÃ ØãƒÃ Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ããä›Êã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Í㺪ãÌãÊããè ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ããñÔºããè ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÌãÍÌã‡ãŠãñÍã ¾ãã ½ããäÀ¾ãã½ã - ÌãñºãÔ›À ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã¡ñԇ㊠Í㺪‡ãŠãñÍã ¼ããè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 110. ½ã‡ãÊ ½ãõ¶ãì‚ãÊã ÊãØã¼ãØã ÖÀ —ãã¦ã ãäÌã‡ãŠãÀ ‡ãŠã †‡ãŠ Íãã¶ãªãÀ ÔãâØãÆÖ Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠãÀ¥ããò, Êãàã¥ã, ¹ãƾããñØãÍããÊãã ¹ãÀãèàã¥ã, ãä¶ãªã¶ã, „¹ãÞããÀ‚ããõÀ ÀãñØã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠã Ìã¥ãö㠇ãŠÀ¦ãã Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãè Ô©ãã¶ããè¾ã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã „¹ã¾ããñØããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä¶ããäªóÍã‡ãŠã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ •ããñ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããØãñ ½ããØãêÍãö㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ÔÌãÔãÖã¾ã¦ãã Õããñ¦ã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ Öõ, •ããñ 700 Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãâØ㟶ããò ‡ãŠãñ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ããñ „¹ã¾ãì§ãŠ ÊãØã¦ãã Öõ,„Ôã Ôã½ãîÖ ‡ãŠã ÔãÖ¾ããñØã Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, „¹ã¼ããñ§ãŠã ÔÌããÔ©¾ã ÔãîÞã¶ãã Õããñ¦ã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ Ôã½ããÍããñ£ã¶ã ØãðÖ, „¹ã¾ããñØããè ¹ãìÔ¦ã‡ãòŠ ‚ããõÀ ‚㶾ã ÔãâÔãã£ã¶ããò ¹ãÀ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, •ãºããä‡ãŠ ¦ããè¶ã Œãâ¡ãò ‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‚ããõÀ ÔÌããÔ©¾ã ÔãîÞã¶ãã ãä¶ããäªóÍã‡ãŠã ½ãò ãäÌããä¼ã¸ã ÔãâØ㟶ããò, ¹ãƇãŠãÍã¶ã,¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ããò‚ããõÀ ÔÌããÔ©¾ã ÔãñÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè ÔãîãäÞã¾ããâ Ööý¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‡ã⊹¾ãî›À ÀŒã¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ÖÊã Œããñ•ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôããè¡ãè ‡ãŠã ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ ƒÔ¦ãñ½ããÊã‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãò ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã Ôããè¡ãè ‡ãŠã Êãã¼ã Öõ ãä‡ãŠ Ìãñ ‡ã⊹¾ãî›À ØãÆããä¹ãŠ‡ã‹Ôã ‚ããõÀ ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ Ìããèã䡾ããñ ãä‡ã‹Êã¹ã ‡ãñŠÔãã©ã ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ÀÖ¦ããè Ööý¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè Œããñ•ã ¹ãîÀãè Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀòØãñ ? ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‡ã슜¼ããØããò ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ã¢ãã¶ãñ ½ãò ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ºãÖì¦ã „¹ã¾ããñØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõýãä¹ãŠÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãõŠÔãÊãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠄¹ãÞããÀ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºããâ¢ãÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊã†, ºãØãõÀ ºãÞÞãñ ‡ãñŠ •ããè¶ãã,ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ Øããñª Êãñ¶ãã, ¾ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Íãããä½ãÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ Ö½ãñÍãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ „¶ã½ãò Ôãñ Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ.‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ¹ãõŠ‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒã¶ãã ÖãñØãã(1) ¹ãÆãä¦ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ½ãò ÊããØã¦ã ‡ã‹¾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ?(2) Êãã¼ã ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ã㠇㋾ãã Öö?(3) ‡ã‹¾ãã •ããñãäŒã½ã •ãìü¡ñ Öö?
 • 111. (4) ‡ã‹¾ãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã „¹ãÊ㺣ã Öõ?¹ãƺãâ£ã¶ã ½ããù¡Êã ¹ãÀ ‚ãã£ãããäÀ¦ã „¹ã¾ããñØããè ãä¶ã¥ãþ㠇ãñŠ ãäÊㆠãäÌããä¼ã¸ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãŠã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãŠÀòý¾ãÖ ºããõã䮇㊠ԦãÀ ¹ãÀ †‡ãŠ ÔÌããù› ãäÌãÍÊãñÓã¥ã (Ô›Èñ¶©ã,Ìããè‡ãŠ¶ãñÔã,‚ããù¹ããñãäÞ¾ãîöã›ãè,©Çãñ›) ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ÖõýƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè •ãì›ã¶ãñ ‡ãñŠ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ãÖÊãî ‡ã‹¾ãã Öõ? †‡ãŠ ƒÔã‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ƒ¦ã¶ãñ ÔããÀñ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã „•ãã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ †‡ãŠ ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºãÖì¦ã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ •ãã¦ãã Öõý Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã ãä¶ããäӉ㊾㠹㡠Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ããäª ‚ãã¹ã Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ãä¶ã¥ãþ㠶ãÖãé Êãñ ¹ãã¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠃Êãã•ã ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ÀÖ•ãã¦ãñ Öö !ºãÖì¦ã •¾ããªã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¼ããè ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ „Êã¢ã¶ã ½ãò œãñü¡ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ¾ãÖ ãä¶ããäӉ㊾ã¦ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ã¶ãì½ããä¦ãªñ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ •ããñ ÞããÖ¦ãã Öõ ÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã Ôãñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãÖ †‡ãŠ ‚ãã½ã ¾ãìãä§ãŠ‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠã ÔãÖãÀã ºã¶ã¦ããè ÖõýÖãÊããâãä‡ãŠ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¾ããù¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ¼Çããä½ã¦ã Öãñ¶ãã ºãñÖ¦ãÀ Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •¾ããªã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ƒ¶ãÔãºã‡ãñŠ ºã㪠Üãã䛾ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ã—ãã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã †‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ¹ãõªã Öãñ¦ããè Öõ !¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ ÔãÌããÊã ¹ãîœ ‡ãŠÀ „Ôãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã ¼ããè ãäÞãâãä¦ã¦ã Öãñ •ãã¦ãñ Ööý ¾ããäªÌãÖ ºãìÀã ½ãã¶ã ‡ãŠÀ ãäÞãü¤‡ãŠÀ ‚ãã¹ãÔãñ ¹ããã Öõ: ¾ãÖãú ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãõ¶ã Öõ? ÖãÊããâãä‡ãŠ, ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ¦ãã †‡ãŠ ¹ãìÀã¦ã¶ã¹ãõ¦ãð‡ãŠ ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã ‡ãŠãñ ªÍããæããè Öõ, ‚ããõÀ ¾ããäª ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‡ãŠã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã¶ãã ‡ãŠÀ¦ãã ¹ãã¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ‚ã¶¾ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ¦ãÊããÍã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ããÞãããäÖ†!†‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã Öãñ¶ãã ‡ãŠã¹ãŠãè ºãìÀã Öãñ¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãÔãÊããè ¨ããÔãªãè †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã Öõ ãä•ãÔã‡ãŠã ƒÊãã•ã ãä‡ãŠ¾ãã•ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ÔãÖãè „¹ãÞããÀ ¶ãÖãé Öãñ ÀÖã Öõ! ‚ã¹ã¶ãã Öãñ½ãÌã‡ãÊ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ãâãä¦ã½ã ¹ããäÀ¥ãã½ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ã¶ã ‡ãŠãè Íããâãä¦ã Öõãä‡ãŠ ‚ãã¹ã¶ãñ •ããñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ!
 • 112. ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã슜 ºãìãä¶ã¾ããªãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã Íãì ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ, ãäÌãÍãñÓã¹ã Ôãñ †‡ãŠ ¹ãî¥ãà ãä¶ãªã¶ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã ‡ãñŠÌãÊã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ †‡ãŠ ÔãÖãè ãä¶ãªã¶ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ Öö. Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ÔãÖãè ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ãäÊãŒã Êãò -‚ãã¹ã ¼ããè ©ããñü¡ã Ôã½ã¾ã ¾ãÖ ÔããñÞã¶ãñ ½ãò ãäºã¦ãã¾ãò ãä‡ãŠ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ÔãÌããÊã ‡ãŠã •ãÌããºã ÞããÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã „§ãÀã䪾ãã Öõ ƒÔã ºããÀñ ½ãò ÔããñÞãò: ØããèØããñ ‡ãŠÞãÀ㠂㶪À, ‡ãŠÞãÀã ºããÖÀƒÔã ¹ãƇãŠãÀ, ½ã£ãì½ãñÖ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò Ôãºã ‡ã슜 ªñŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ê›ã ÖãñØããý †‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ¾ã©ãã©ãÃÌããªãè ¹ãÆ϶ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ:½ã£ãì½ãñÖ ½ãò ƒ¶ã ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã À§ãŠ Íã‡ãÊÀãÔ¦ãÀ ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã Ôãâ¼ãÌã Öõ?¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ãäÌããäÍãÓ› Êãàã¥ã ¾ãã †‡ãŠ Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ‚ãã¹ã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ¾ãã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò †‡ãŠ ÔãÌããÊã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ãä¶ããäÏÞã¦ã ¹ã Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã ¹ãÖÊãã Õããñ¦ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ýãä¹ãŠÀ, ¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã „¹ãÞããÀ ‡ãŠãè Ôã›ãè‡ãŠ Ôã¹ãŠÊã¦ãã ªÀ ¾ãã Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã ¹ãÖÊãñ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ããã ÞãããäÖ†, ÖãÊããâãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÊㆠƒ¶ã ½ãìÿãò ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã¶ãã „ãäÞã¦ã Öõý¹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ ¹ãÆ϶ã Ôãñ Ôããè£ãñ ‚ãâãä¦ã½ã •ãÌããºã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãããäÖ¦¾ã ‡ãŠãè Íããñ£ã †‡ãŠ Öãè ÀãÔ¦ãã ¶ãÖãé Öõ, ¾ãÖÌããÔ¦ãÌã ½ãò †‡ãŠ Þã‰ãŠ ‡ãŠãè ¦ãÀÖ Öõý ¹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ ÔãÌããÊããò ‡ãŠã Ôã⪼ãà ‚㶾㠇ãŠãØã•ãã¦ã, ãä¹ãŠÀ Ôãñ, ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã⪼ãà ‡ãŠãè À •ãã¦ãñ Öö‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãÌããÊã „Ÿ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ¦ãºã ¦ã‡ãŠ •ããÀãè ÀÖ¦ããè Öõ, •ãºã ¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ã •ããñ •ãÌããºã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠªñŒã ÀÖñÖö, ãä½ãÊã¦ãã Öõý‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã †‡ãŠ Öãè ã䪶㠽ãò ¹ãîÀãè ¶ãÖãé ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ¾ãÖ ºãÖã¶ãã „¹ã¾ããñØããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¶ãâºãÀãè•ããÔãîÔã ÍãÊãÇ㊠Öãñ½Ôã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãìÀãØã ªãñÓã ‡ãñŠ ãäÊㆠªñŒã¦ãñ Öö!Ôã⪼ãÃ, ÔããÀ, ‚ããõÀ ªÔ¦ããÌãñ•ã ‡ãñŠ ºããèÞã ‚ãâ¦ãÀ ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõý Ôã⪼ãà ½ãò ‡ãñŠÌãÊã ÍããèÓãÇãŠ, ÊãñŒã‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ããä¨ã‡ãŠã ‡ãŠã¶ãã½ã Íãããä½ãÊã Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã Ôã⪼ãà ãä½ãÊã¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã ½ãò ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ªÔ¦ããÌãñ•ã ªñŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý †‡ãŠ ÔããÀ †‡ãŠ Ôãâãäà㹦ãÔããÀãâÍã Öãñ¦ãã Öõý ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ÔããÀ ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ªÔ¦ããÌãñ•ã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã
 • 113. ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãÊã¾ã ½ãò ªñŒã¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ Öõ ¾ãã ¶ãÖãéý ¾ãÖ ¹ã¾ããù¦ã ãäªÊãÞãÔ¹ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ãã¹ã ÔãÖãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããä¨ã‡ãŠã ÊãñŒã ‡ãõŠÔãñ ¹ã¦ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? :‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœò ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã⪼ãà ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ÔãÌããÊã ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã ‡ãñŠ Ôã½ã©ãö㠽ãò‡ãŠãØã•ãã¦ã ‡ãñŠ ãä•ãÀãù‡ã‹Ôã ¼ããè ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãõ¾ããÀ ÀÖ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºãÔã ¹ããã Öõ!ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¡ñ›ãºãñÔã ½ãñãä¡ÊããƒÃ¶ã •ãõÔãñ ¡ñ›ãºãñÔã ´ãÀã Ôã⪼ãà ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ¹ãƼããÌããè ¦ãÀãè‡ãŠã Öõ, ÖãÊããâãä‡ãŠ •ãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠãäÊㆠ‡ã슜 ¹ãƾããÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒ¶ã ÔãâÔãã£ã¶ããò ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ¦ããè Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÌããÔ¦ãÌã ãä‡ãŠ¦ã¶ããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÞãããäÖ¾ãñ ¹ãÖÊãñ Ôãñ ¾ãÖ ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¶ãã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãñ ÔãÖ•ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý ‡ã슜 ‚ã¦ããñÓã¥ããè¾ã ÊããñØã †‡ãŠ ¹ãñ›î ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñÌãñ Ôãâ¼ãÌã¦ã: ƒ‡ãŠ›áŸã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö!‡ã슜 ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ©ããñ¡ãè ºãÖì¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¾ãã ãäÌããäÍãÓ› •ãã¶ã‡ãŠãÀãè „¶ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ããäÀ¹ãî¥ãà Öãñ¦ããè Öõý ‡ã슜 ÀãñãäØã¾ããñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¦ããñ‡ãŠãñƒÃ ‚ãÞœãè ŒãºãÀ Öãè ÞãããäÖ¾ãñý ©ããñ¡ñ ÊããñØã ¶ã‡ãŠãÀ¦½ã‡ãŠ¦ãã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãîÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÞããÖ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã Ôãâãäà㹦ã•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÞãããäÖ¾ãñ ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ãä¶ããäÔÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ªòý†‡ãŠ ÊãヺãÆñãäÀ¾ã¶ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã⪼ãà ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ •ãÂÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ƒ‡ãŠ›áŸã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚㶾ã ÔãâÔãã£ã¶ããò ‡ãŠãè À¼ããè ƒâãäØã¦ã ‡ãŠÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ã¦ãã Öõýãä‡ãŠÔããè †‡ãŠ ¹ããä¨ã‡ãŠã ÊãñŒã ¾ãã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãè Ôãã½ãØãÆãè ‡ãŠãñ ãä¶ããäÏÞã¦ã ¹㠽ãò ÔÌããè‡ãŠãÀ ¶ã ‡ãŠÀòý Ôã¼ããè Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠ •ããâÞã ½ãã¶ãÌã ½ãò¼Çã½ãÍããèÊã¦ãã Íãããä½ãÊã Öãñ¦ããè Öõ, ‚ããõÀ ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãÞããƒÃ •ãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠØãÖÀãƒÃ ½ãò •ãã¶ãñ ‡ãŠãè•ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõ!‡ãŠƒÃ ÌãÓããñÄ Ôãñ ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã ‚ã¶ãìÔãâ£ãã¶ã ‡ãŠãè ÔãîÞã¶ãã ¼ããè ‚ãâ¦ã¦ã: ¢ãîŸãè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ƒÔããäÊã¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ£ã¶ã ‡ãŠãñ ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ½ãªª Êãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý ‚ãã¹ã¶ãñ ãä•ãÔã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã¾ãã Öõ ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ̾ããä§ãŠØã¦ã ¹㠽ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãõŠÔãñ Êãã¼ãããä¶Ìã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ Ôã½ã¢ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 114. ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ Ôãã¢ãñªãÀãè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè †‡ãŠ Ôãã¢ãñªãÀãè ½ãò ºãÀãºãÀãè Ôãñ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÔãîÞã¶ãã Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ Ôãñ ‚ã¹ã¶ãã Öãñ½ãÌã‡ãÊ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ !‚㣾ãã¾ã 29ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãâÔ©ãã¶ã ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ºãü¡ã Œã¦ãÀã ºã¶ã Øã¾ãñ Öõ - ƒÌãã¶ã ƒãäÊãÞã‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ‚ãŒãºããÀ,¹ããä¨ã‡ãŠã¾ãò ‚ããõÀ ›ãèÌããè Þãõ¶ãÊã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ƒÊãñ‡ã‹›Èãùãä¶ã‡ãŠ ½ããèã䡾ãã ƒ¶ã ã䪶ããò ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ›õ‡ãŠ¶ããñÊã•ããè „¹ã‡ãŠÀ¥ããò ‡ãñŠ Øãì¥ã ‡ãŠãè ãäÀ¹ããñãä›ÃâØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý†‡ãŠ ½ãÀãè•ã ‡ãŠãñ ¾ãÖ ‡ãõŠÔãñ Ôã½ã¢ã ½ãò ‚ãã¾ãñ ãä‡ãŠ ‡ãŠãõ¶ã Ôããè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ „Ôã‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã ºããè½ããÀãè ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ?ºãñÍã‡ãŠ, •ãºã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ãè‡ãŠ Ôãñ ¹ãƾããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ, ¾ãÖ ‡ãŠƒÃ ÊããñØããò ‡ãŠãè •ãã¶ã ºãÞãã Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÖÀ ØãìÊããºã ½ãò ‡ãŠãú›ò Öãñ¦ãñ Öö ! †â›ãèºãã¾ããñã䛇㊠‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè Íãì‚ãã¦ã ‡ãñŠ ºã㪠•ãʪ Öãè „Ôã‡ãñŠ ªìÁ¹ã¾ããñØã Öãñ¶ãñ ÊãØãã ©ãã,ºãõ‡ã‹›ãèãäÀ¾ãã ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Ôãñ Öãñ¶ãñ ÌããÊãñ Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã ‡ãŠãè ªÀ ºãü¤¦ããè ØãƒÃý ƒÔã‡ãñŠ ºããèÞã ºãü¡ñ ¹ãõ½ãã¶ãñ ¹ãÀ †â›ãèºãã¾ããñã䛇㊠¹ãÆãä¦ãÀãñ£ã¼ããè Öãñ¶ãñ ÊãØããý ¶ã¾ãã Ö½ãñÍãã ºãñÖ¦ãÀ Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ!ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ªìÁ¹ã¾ããñØã ºãÖì¦ã ‚ããÔãã¶ã Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, (†½ã‚ããÀ‚ããƒÃ) (½ãõØã¶ãñã䛇㊠Àñ•ããñ¶ãñ¶Ôã ƒ½ãñ•ãñØã) Ô‡ãõŠ¶ãÀ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ Öõ ‚ããõÀ ¾ãñ ½ãÍããè¶ãò ãä¶ãÔÔãâªñÖ ½ãã¶ãÌã ÍãÀãèÀ ‡ãŠãè ºãÖì¦ã „¹ã¾ããñØããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ, †½ã‚ããÀ‚ããƒÃ Ô‡ãõŠ¶ãÀ ºãÖì¦ã ½ãÖâØãñ Öö ‚ããõÀ ÊããØã¦ã ¹ãƼããÌããè ºã¶ãã¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 10Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠÀ¶ãã •ãÁÀãè Öãñ¦ãã Öõý ãä¶ã•ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ƒÔãñ ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ãÆÞãÊã¶ã ½ãò Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ŒãÀã誦ãñ Ööýãä‡ãŠ¶¦ãì¾ãñ ̾ã©ãà Öõ, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ½ãò ‚ãŸãÀÖ ƒ‡ãŠãƒ¾ããò Öãè …¹ãÀ Öõ !
 • 115. ãäÌã¡âºã¶ãã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ‚ã㟠ƒ‡ãŠãƒ¾ããò ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ‡ãŠãñ Ôãâ¦ãìÓ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔã †‡ãŠ ºãü¡ñ ½ãÖã¶ãØãÀ ½ãò ¼ããè ¹ã¾ããù¦ã ÀãñØããè ¶ãÖãéÖö, ¹ããäÀ¥ãã½ã¦ã: ºãÔã,½ãÍããè¶ã ‡ãŠãñ ‚ãããä©ãÇ㊠¹ã Ôãñ ̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ ºã¶ãã¾ãñ ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Ô‡ãõŠ¶ã ãä‡ãŠ¾ãã•ãã¦ãã ÖõýãäÌã¡âºã¶ãã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ÀãñØããè ¼ããè ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ¶ãƒÃ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ªìÁ¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªºããÌã ¡ãÊã¦ãñ Ööý „¶ã½ãò Ôãñ ‡ãŠƒÃÀãñØããè ¦ããñ Œãìª ÔÌãÔ©ã Öö ªñŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ¹ãîÀñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠã ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠãè ½ããúØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ããÏÞã¾ãà ‡ãŠãè ºãã¦ãÖõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ¼ããè ¾ãÖ ½ããúØã ¹ãîÀãè ‡ãŠÀ ŒãìÍã Öãñ¦ãñ Öö !ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìãäÞã¦ã „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý•ãºã ƒÔã‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ¼ããè ¶ãÖãé Öõ ¦ãºã ¼ããè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãñŠ ‚㦾ããä£ã‡ãŠ „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ, ½ãîŒãæãã ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã„ªãÖÀ¥ã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ãÊ›ÈãÔãã„â¡ Ô‡ãõŠãä¶ãâØã Öõý¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ‚ã¶ãõãä¦ã‡ãŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã•ã¶½ãªãñÓã ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãÆÔãÌã¹ãîÌãà ãä¶ãªã¶ã ½ãò ‚ãÊ›ÈãÔãã„ú¡ Ô‡ãõŠãä¶ãâØã †‡ãŠ ¹ãƽãìŒã ›îÊã Öãñ¦ããè Öõý¼ããÀ¦ã ½ãòƒÔã‡ãŠã ‚ã¶ãì¹ã¾ãì§ãŠ ªìÁ¹ã¾ããñØã ¼Çãî¥ã ‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊãâØã ‡ãñŠ Þã¾ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠ¶¾ãã ¼Çãî¥ã Ö¦¾ãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öãñ¦ããÖõý„Ôã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀò •ããñ •ããñ ãä‡ãŠÔããè ŒããÔã ½ãÀãè•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ãì§ãŠ ¶ãÖãé Öõý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ‚ããƒÃÌãã膹ãŠ(ƒ¶ããäÌã›Èãñ ¹ãŠãä›ÃÊããƒÃ•ãñÍã¶ã) ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ãäÔã¹ãÊ ƒÔããäÊã¾ãñ ªñ¶ãã ãä‡ãŠ „¹ã‡ãŠÀ¥ã ‚ããõÀ ãäÌãÍãñÓã—ã¦ãã „¹ãÊ㺣ã Öö ‚ããõÀ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè ¹ã Ôãñ Ôãâ¼ãÌã Öõý¾ããñؾã ̾ããä§ãŠ¾ããò ´ãÀã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã Ôãã£ããÀ¥ã „ªãÖÀ¥ã †‡ãŠ •ããä›Êã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Êãñ•ãÀ ‚ããõÀ †â¡ãñÔ‡ãŠãñãä¹ã‡ãŠ „¹ã‡ãŠÀ¥ããò ‡ãŠã¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ¶ãã Öõý‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ªãñ ãäªÌãÔããè¾ã ‡ãŠã¾ãÃÍããÊãã ½ãò ¼ããØã Êãñ‡ãŠÀ †‡ãŠ ¹ãƽãã¥ã¹ã¨ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ƒÔã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠããäÌãÍãñÓã—ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý †‡ãŠ ‚ããù¹ãÀñ›À ‡ãŠãè ‚ã¶ãì¼ãÌãÖãè¶ã¦ãã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ‡ãŠƒÃ ‚ã¶ãñ‡ãŠ ªìÜãÛ¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã Ööý
 • 116. ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ¹ãƾããñØã Ààã㦽ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÀãñØããè ‡ãñŠ ‡ãŠÊ¾ãã¥ã ‡ãñŠ ºãªÊãñãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ½ãì‡ãŠª½ãã Ôãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñý¾ãÖ ¹ãÆÌãðãä§ã ¼ããÀ¦ã ½ãò ‚ãºã ¦ãñ•ããè Ôãñ ‚ãã½ã Öãñ¦ããè •ãã ÀÖãè Öõý ‚ãºã „¹ã¼ããñ§ãŠãÔãâÀàã¥ã ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ̾ãÌãÔãã¾ã ‡ãŠãñ ¼ããè Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ãã ÖõýãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã ªìÁ¹ã¾ããñØ㠇㊃à Ü㛇㊠Ööû•ãããäÖÀ Öõ, ¹ãƽãìŒã Ü㛇㊠¹ãõÔãã ¾ãã ‚ãã¾ã Öõ ½ãúÖØãñ „¹ã‡ãŠÀ¥ããò ‡ãŠãè ŒãÀãèªãè ‡ãñŠ ‚ããõãäÞ㦾㠇ãŠãñ Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããèÖõý¶ãÌããè¶ã¦ã½ã „¹ã‡ãŠÀ¥ããò ‡ãŠã ØÊãõ½ãÀ ‚ããõÀ Þã‡ãŠãÞããö£ã ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ †‡ãŠ ¶ãƒÃ ½ããù¡Êã ‡ãŠãè ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ¡ÈãƒÃãäÌãâØã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ¹ãÆÊããñãä¼ã¦ã‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠãñ ªìãä¶ã¾ãã/ªñÍã/ÍãÖÀ ½ãò ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ãÓŸã ¾ãã ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ½ãã¨ãºã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè Öãñ¡ Öãñ¦ããè Öõýãä¶ã½ããæãã Ôãñ ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ‚ããõÀ ‚㦾ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ºãñÖ¦ãÀ ÔãâÔ‡ãŠÀ¥ã ŒãÀã誶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãã‡ãŠÓãÃ¥ã ÀÖ¦ãã Öõý ¾ãÖ ‚ãã‡ãŠÓãå㠶㠇ãñŠÌãÊã›î©ã¹ãñÔ› „¹ã¼ããñ§ãŠã‚ããñâ ‡ãŠãñ, ºããäʇ㊠¾ãÖ ¼ããè ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ¼ããè ÀÖ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „²ããñØã ½ãò ¦ããñ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ¶ã† „¦¹ããªãò ‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Íããä§ãŠÍããÊããè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõý½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊã „Ÿ¦ãã Öõ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãñŠ ªìÁ¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¶ãñ Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ? •ãÌããºã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊㆃÔã‡ãŠãè ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ¦ã㠇㋾ãã Öõ ? ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã •ã•ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠ ãä‡ãŠ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ „¹ã¾ããñØããè ÖõýÔãâ¾ãì§ãŠ À㕾㠂ã½ãñãäÀ‡ãŠã ‡ãŠã ÀãÓ›Èãè¾ã ÔÌããÔ©¾ã ÔãâÔ©ãã¶ã †ñÔãñ ªìÁ¹ã¾ããñØã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã½ã ÔãÖ½ããä¦ã Êãñ¦ãã Öõý ãä•ãÔã½ãòªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ Ôãñ ¹ãƽãìŒã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÍãñÓã—ã Ôã¼ããè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ ãä¶ã¹ã›¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ãÊ㺣ããäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãñŠ ¹ãàã ‚ããõÀ ãäÌã¹ãàã ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã½ãâãä¨ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¦ãñ Ööý •ããñ ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãò ‡ãñŠ ‚ããõãäÞ㦾㠹ãÀ ‰ãŠ½ã Ôãñ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ããØãêÍãö㠇ãŠÀ¦ãñ Ööý
 • 117. ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ºã¾ãã¶ããò Ôãñ ¾ã㠂㶾ã Õããñ¦ããò Ôãñ ¹ãÆ㹦㠕ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ, ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔãÖ¾ããñØãÔãñ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò, ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãÌããñçã½ã Ôãâ¼ãÌã ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã „ãäÞã¦ã „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ããÀÖã Öõ!‚㣾ãã¾ã 30‚ãã•ã, ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ¹ãƾããñØãÍããÊãã ¹ãÀãèàã¥ããò ¹ãÀ †‡ãŠ ºãü¡ãè Öª ¦ã‡ãŠ ‚ãã£ãããäÀ¦ã Öõý ºãÖì¦ã Öª ¦ã‡ãŠ ¾ãñÌã¦ãýãã¶ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ã®ãä¦ã ‡ãñŠ ¹ãÀãèàã¥ã ÀãñØããè ½ãò •ããñ ØãÊã¦ã Öãñ ÀÖã Öõ „Ôã‡ãŠãè ºãÖì½ãîʾ㠕ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¦ãñ Ööý ãä•ãÔãÔãñ ¡ãù‡ã‹›Àãò‡ãŠãñ †‡ãŠ ÔãÖãè ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ãä½ãÊã¦ããè ÖõýÖãÊããâãä‡ãŠ, ¾ãÖ ÔãÞã Öõ ãä‡ãŠ ¹ãƾããñØãÍããÊãã ¹ãÀãèàã¥ã ºãÖì¦ã „¹ã¾ããñØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, „¶ã‡ãŠã ‚ã‡ã‹ÔãÀ ªìÁ¹ã¾ããñØã ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã ÖõýÖÀ ÔããÊã ‚ãÀºããò ¹ãÀãèàã¥ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¦ãñ Ööý ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ¶ãõªããä¶ã‡ãŠ ‡ãŠãõÍãÊã ¹ãÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ãä¶ã¼ãÃÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ããäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ¹ããäÀ¥ãã½ã ¹ãÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ãä¶ã¼ãÃÀ ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¹ãÀãèàã¥ã ¾ãã¶ãñ ãä‡ãŠ ¹ãõÔãã !ãä¹ãœÊãñ ªÔã ÔããÊããò ½ãò ‚ãã„› ¹ãñÍãò› ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ¦ããè¶ã Øãì¶ãã Öãñ Øã¾ãã Öõý ÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ‚ãºã †‡ãŠ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã ãäºãÊã ½ãò¹ãƾããñØãÍããÊãã ¹ãÀãèàã¥ã, †‡ã‹ÔãÀñ ‚ããõÀ Ô‡ãõŠ¶ã 25 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Öãñ¦ãã Öõý ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ÌãÀ›ñÔ› ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‡ã‹¾ããñãä‡ãŠ Ìãñ ÀãñØããè ¾ãã „¶ã‡ãñŠãäÀͦãñªãÀãò ´ãÀã ‡ãŠã¶ãî¶ããè ªãÌãã Ôãñ ÌãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ààã㦽ã‡ãŠ ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýÌãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‡ãŠƒÃ Êãã¹ãÀÌããÖãè ‡ãñŠ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ‚ããÀãñ¹ããò Ôãñ Œãìª ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ööý ÖãÊããúãä‡ãŠ‡ã슜ñ‡ãŠ •ã•ã Öãè †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ããä¦ã¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè ØãÊã¦ããè ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠ¡ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã, †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À •ããñ †‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã¹ãŠÊã ÀÖ¦ãã Öõ, ‚ãØãÀ „Ôã‡ãŠã †‡ãŠ ÀãñØããè ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ ÌãÖ ¹ãÀñÍãã¶ã Öãñ
 • 118. •ãã¦ãã Öõ! ¾ãÖãè ½ã쌾㠇ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¶ãÖãé ÀÖ¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ‚ã¦¾ããä£ã‡ãŠ¹ãÀãèàã¥ã Ôãñ Ààãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ¾ãÖ ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ŒãÞãà ‡ãŠãñ ºãÞãã¦ãã Öõ ºããäʇ㊠ÍãìÁ‚ãã¦ããè ›ñÔ› ‚ãÔãã½ã㶾ã Öãò¦ããñ ¶ã¾ãñ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãÀãÔ¦ãã ŒããñÊã¦ãã Öõý †‡ãŠ ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ, ãä•ãÔãñ ‡ãŠãñƒÃ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ¶ãÖãé ©ããè „Ôãñ †‡ãŠ ÌãããäÓãÇ㊠ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ÔÌããÔ©¾ã •ããâÞã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ƒÃÔããè•ããè ½ãò©ããñ¡ãè Ôããè ‚ãÔãã½ã㶾ã¦ãã ¹ããƒÃ ØãƒÃý ƒÔã ‚ãÔãã½ã㶾ã¦ãã ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ‡ãŠãñ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¶ãñ ‚ããõÀ •ããúÞã ‡ãŠãèÔãÊããÖ ªãèý ãä•ãÔã½ãò †‡ãŠ Ô›ÈñÔã ›ñÔ› ‚ããõÀ †‡ãŠ †âãä•ã¾ããñØãÆã½ã ¼ããè ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖã Øã¾ããý •ãºã ãä‡ãŠ ¾ãñ ªãñ¶ããò ›ñÔ› ŒãÞããêÊãñ‚ããõÀ ªªÃ¶ãã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Ööý̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ ¹ã Ôã¼ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã †âãä•ã¾ããñØãÆã½ã ½ãò ‡ãŠãñÀãñ¶ãÀãè £ã½ããä¶ã¾ããò ½ãò ‡ã슜 ãä¡ØãÆãè ‡ãñŠ ºÊããù‡ãŠ ¹ãƇ㊛ Öãñ¦ãñ Ööý †‡ãŠºããÀ Ìãñ •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ „¶ã‡ãŠãè £ã½ã¶ããè ½ãò †‡ãŠ ºÊããù‡ãŠ ‚ãã¾ãã Öõ, ‡ãŠƒÃ ¹ãìÁÓã ת¾ã ‡ãñŠ ‚ã¹ãâØã Öãñ •ãã¦ãñ Öö, Ôããè¶ãñ ½ãò ªªÃ ‡ãñŠ ÖÀ›ãèÔã ‡ãŠãè ãäÞãâ¦ãã Öãñ •ãã¦ããè Öõý¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãñŠ ºããª, ‡ãŠƒÃ ¹ãìÁÓããò ‡ãŠãñ ºÊããù‡ãŠ ŒããñÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ¹ã¶ã Öã›Ã ‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè Ôãñ Øãì•ãÀ¶ã㠹㡦ããÖõý •ãºã ãä‡ãŠ Ìãñ •ããèÌã¶ã ¼ãÀ ‚ããÀã½ã Ôãñ ƒ¶ã ºÊããù‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ŒãìÍããè Ôãñ •ããè Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã•ã ¼ããÀ¦ã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠãè ‚ããäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã¦ãã ¼ããè †‡ãŠ ºãü¡ãè Ôã½ãÔ¾ãã ºã¶ã ØãƒÃ Öõý ‡ãŠƒÃ ¹ãƾããñØãÍããÊãã‚ããñâ½ãò ŒãÀãºã Øã¥ãÌã§ãã ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã,‚ã‡ãìŠÍãÊã ¦ã‡ãŠãä¶ããäÍã¾ã¶ã ‚ããõÀ ‚ã¹ãÆÞããäÊã¦ã „¹ã‡ãŠÀ¥ã Öãñ¦ãñ Ööý ƒ¶ã ¹ãƾããñØãÍããÊãã‚ããñâ ½ãò ¹ããäÀ¥ãã½ããò ‡ãŠãèªñŒãÀñŒã ½ãò ãä¹ãŠÀÔãñ ›ñÔ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ½ãã¶ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ¹ããäÀ¥ãã½ããò ‡ãŠãè ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã¦ãã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÊããñØã „¶ã‡ãñŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä¶ã‡ãŠ›¦ã½ã ¹ãƾããñØãÍããÊãã ½ãò •ãã¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ †‡ãŠ ‚ãÞœã ãäÌãÞããÀ ¶ãÖãé Öõý ¾ãã䪆‡ãŠ ¹ãƾããñØãÍããÊãã ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ¶ãÖãé Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ƒÔã‡ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã ¹ãÀ ‡ãõŠÔãñ ¼ãÀãñÔãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ? ‚ãã¹ã Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ÔãÌãÃÑãñÓŸ¹ãƾããñØãÍããÊãã ½ãò •ãã¶ãñ ‡ãŠã ¹ã¾ããÃÔã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã‡ãñŠ •ããèÌã¶ã ›ñÔ› ãäÀ¹ããñ›Ã ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý
 • 119. ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠ‡ãÊ ¶ãÖãé ¹ãü¡¦ãã ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã, ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ¼ããè ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ Öãò ƒ¶ã‡ãŠãè¼ããè †‡ãŠ Ôããè½ãã Öãñ¦ããè Öõ,ãä•ãÔãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¶ãÖãé ºã¦ãÊãã¦ãã Öõý •ãºã ÀãñØããè ‡ãŠãñ ÀãñØã ¼ããè ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ,‡ãŠƒÃ ¹ããäÀ¥ãã½ã‚ãÔãã½ã㶾㠢ãîŸñ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¢ãîŸñ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠƒÃ ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ãäÞ㶦ãã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ºã¶ã •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀÀãñØããè ‡ãŠãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ƒ¶ã ¹ããäÀ¥ãã½ããò ‡ãŠã Œã¥¡¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠƒÃ ‚㶾㠛ñÔ› ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ¹ã¡¦ãñ ÖöýƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã, ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã •ããñ Ôãã½ã㶾ã (¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ) Öãñ¦ãñ Öö, ¼ãÊãñ Öãè ÀãñØããè ‡ãŠãñ ÀãñØã Öãñ¦ãã Öõ,†ñÔãñ ¹ããäÀ¥ãã½ããò‡ãŠãñ ¢ãîŸãè ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõý †ñÔãñ ¹ããäÀ¥ãã½ã ¼ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ºã¶ã¦ãñ Öö ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ƒÔã½ãò ÀãñØããè ‡ãŠãñ †‡ãŠ ¢ãîŸãèÔãìÀàãã ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã •ãã¦ããè Öõ,ƒÔãÔãñ ãä¶ãªã¶ã ½ãò ªñÀãè ¾ãã Þãî‡ãŠ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã ¹ã¾ããù¦ã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Öö ¦ããñ ¾ãÖ ÊãØã¼ãØã ãä¶ããäÏÞã¦ã Öõ ãä‡ãŠ ‡ã슜 ¹ããäÀ¥ãã½ã ‚ãÔãã½ã㶾ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öö ! †ñÔãñ¶ãõªããä¶ã‡ãŠ ÊãñºããäÊãâØã ¾ãÖ ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ãä¶ãªã¶ã ‚ãºã †‡ãŠ ̾ããä§ãŠ Ôãñ †‡ãŠ ÀãñØããè ½ãòºãªÊã Øã¾ãã Öãñ¦ãã Öõý ¼ãÊãñ Öãè ãäÌãÓã½ã¦ãã †‡ãŠ Àñ¡ ÖñãäÀâØã Öãñ ãä•ãÔã‡ãŠã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ½ãÖ¦Ìã ¶ãÖãé ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõ !‡ãŠƒÃ Ôã¶ã‡ãŠãè ƒ¶ã ‚ãÔãã½ã¶¾ã¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ƒãä¶Ôã¡ñ¶›Êããñ½ãã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãÊ›ÈãÔãã„â¡ Ô‡ãõŠ¶ã ¹ãÀ ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠØã¼ããÃÍã¾ã ½ãò †‡ãŠ œãñ›ã Ôãã ¹ãŠãƒºãÆãù¾ã¡ Öõ ‚ããõÀ †ñÔãñ ãäÀ•ãÊ› ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã †‡ãŠ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠÀÌããƒÃ •ãã¦ããè Öõý‚ãÔãÊããè ãäÌã¡âºã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã•ã ‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè ½ããâØã Öãñ¦ããè Öõ Ìãñ ÔÌãÔ©ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãìãäÓ› ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠƒÃ ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ¹ãîÀñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠã Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ƒ¶ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ •¾ããªã ‡ã⊹¾ãî›À •ããä¶ã¦ã ãäÀ¹ããñ›Ã ¹ãÀ ‚ããä£ã‡ãŠ¼ãÀãñÔãã Öãñ¦ãã ÖõýÔã¼ããè ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ ¹ãîÀãè ºãõ›Àãè ‡ãñŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÊããäàã¦ã Öãñ¶ãñ ÞãããäÖ¾ãñý •ããñ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ºãñ‡ãŠãÀ ‚ããõÀ ½ãÖâØãñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ãõÔãñ ãä‡ãŠ ÖÀ ªÌãã ÖÀ †‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ ÌãõÔãñ Öãè ÖÀ ›ñÔ› ÖÀ†‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãØãÀ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‚ãÔãã½ã㶾㠦ããñ ¼ããè ÜãºãÀã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öõý†‡ãŠ Ôãã£ããÀ¥ã ãä¶ã¾ã½ã Öõ ãä‡ãŠ ¾ããäª ›ñÔ› ‡ãñŠ¹ããäÀ¥ãã½ã ‚ãÔãã£ããÀ¥ã Öö ¦ããñ ƒÔãñ ãä¹ãŠÀ Ôãñ ÔÌã¦ãâ¨ã ªîÔãÀãè Êãõºã ½ãò Þãñ‡ãŠ ‡ãŠÀÌãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ¾ããäª ªãñÖÀã¾ãñ Øã¾ãñ ›ñÔ› ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã
 • 120. ¼ããè ‚ãÔãã½ã㶾ã Ôãããäºã¦ã Öãñ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ƒ¶ã ¹ããäÀ¥ãã½ããò ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã ¹ããñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÊããñØã ¹ãƼããÌãÍããÊããè ‡ã⊹¾ãî›À ãä¹ãÆ⛂ãã„› ‡ãŠãñ ªñŒã ‡ãŠÀ ¦ã¶ããÌã ½ãò „ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚㦾ãâ¦ããäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã ‚ããõÀ „ÿñ;㠽ãã¶ãñ •ãã¦ãñ Ööý ÖãÊããâãä‡ãŠ,¾ãÖ †‡ãŠ Êããñ‡ãŠãä¹ãƾã ØãÊã¦ã¹ãŠÖ½ããè Öõý ›ñÔ› ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã †‡ãŠ‡ãŠãõÍãÊã Öõ •ããñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‡ãñŠÌãÊã ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ºãñÖ¦ãÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõý•ãºã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãéÖãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ Ìãñ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ ¹ãÀãèàã¥ã ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ½ãò ¼Çãã½ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ããäª †‡ãŠ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ Ô‡ãõŠ¶ã ‚ããõÀ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªãè •ãã ÀÖãè Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖòý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ 80¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ãä¶ãªã¶ã ‡ãñŠÌãÊã ÀãñØããè ‡ãñŠ ƒãä¦ãÖãÔã ‚ããõÀ ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¦ãñ Öõ! †‡ãŠ ãä¶ã¹ãì¥ã ¡ãù‡ã‹›À Þãìãä¶ãâªã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ããõÀ ¹ãÀ ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠÀ Êãñ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãîÊã Ô‡ãõŠ¶ã ‚ããõÀ †‡ã‹ÔãÀñ ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀ Êãñ ‚ããõÀ ‡ãñŠÌãÊã ãäÀ¹ããñ›Ã ¼ãÀ Öãè ¶ã ªñŒãñ,ºããäʇ㊠„Ôã‡ãŠãè̾ã㌾ãã ¼ããè ‡ãŠÀñý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „Ôã‡ãŠãè ̾ã㌾ãã Àñã䡾ããñÊãããä•ãÔ› Ôãñ ‚ãÊãØã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔããèÀãè•ãÖãñ¦ããñ „Ôãñ †‡ãŠ ‰ãŠ½ã ½ãò ̾ãÌããäÔ©ã¦ã ‡ãŠÀ Êãò ¦ãããä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ƒ¶ã‡ãŠãè ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ ¦ãìÊã¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãñŠý‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Ô‡ãõŠ¶ã ‡ãŠãèãä¡ãä•ã›Êã œãäÌã¾ããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ ¹ã‹ÊãõÍã ¡ÈãƒÃÌã ¾ãã †‡ãŠ ÌãñºãÔãホ ¹ãÀ Ô›ãñÀ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÔã¼ããè ¹ãÀãèàã¥ããò ‡ãŠãè „¶ã‡ãŠãè Ôããè½ãã¾ãò Öãñ¦ããè Ööý ãä•ãÔãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý •ãºã †‡ãŠ ‚ã㪽ããè ‡ãŠãè ¹ãŠãä›ÃãäÊã›ãè ‡ãñŠãäÊã¾ãñ Ìããè¾ãà ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Íãì‰ãŠã¥ãì ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ †‡ãŠ ÔãÌããÊã ‡ãñŠ •ãÌããºã ‡ãŠãè ¦ãÊããÍã ÀÖ¦ããè Öõ - ‡ã‹¾ãã ¾ãñÍãì‰ãŠã¥ãì Ôãàã½ã Öö ãä‡ãŠ ¶ãÖãé ¾ãããä¶ã ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ¾ãñ ‚㥡ñ ‡ãŠãñ ¹ãŠãä›ÃÊããƒÃ•ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööýªì¼ããÃؾã Ôãñ, Ìã¦ãýãã¶ã ¹ãÀãèàã¥ã ¹ãÆ϶㠇ãŠã •ãÌããºã ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ! †‡ãŠ Ìããè¾ãà ãäÌãÍÊãñÓã¥ã ‡ãñŠÌãÊã Íãì‰ãŠã¥ãì ‡ãŠãè ãäØã¶ã¦ããè ‚ããõÀ„¶ã‡ãŠãè ¦ãõÀ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ‡ãŠãñ ªÍããæãñ Ööý ãä‡ãŠ¶¦ãì †ñÔããè ̾ãã¹ã‡ãŠ Àò•ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ãä‡ãŠÔããè ¹ãìÁÓã ‡ãŠãè ¹ãŠãä›ÃãäÊã›ãè ‡ãŠã ‚ã¶ãì½ãã¶ã ‡ãñŠãäÊã¾ãñ „¹ã¾ããñØã ¶ãÖãé ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 121. ƒÔããè ¦ãÀÖ, ›ãèºããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¦ÌãÞãã ¹ãÀãèàã¥ã ½ããù¶ãá›ãùÔã ›ñÔ› ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã †‡ãŠ ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ›ãèºããè ‡ãñŠ›¿ãîºãÀ‡ã‹¾ãîÊãÔã ºãõãäÔãÊãÔã ‡ãŠã Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý (•¾ããªã¦ãÀ ÊããñØã ƒÔãÔãñ „•ããØãÀ Öãñ¦ãñ Öö)ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ½ãÀãè•ã ‡ãŠãñ †‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã ›ãèºããè ‡ãñŠ Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã Ôãñ ¹ããèãäü¡¦ã Ööý ‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ †‡ãŠ ØãÊã¦ã ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà ¹ãÀ ¹ãÖìúÞãã¦ãã Öõý¾ãÖãú ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ †‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¹ããñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãÌããÊããò ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãîÞããè Öõ:ƒÔã ›ñÔ› ‡ãŠãñ ‡ã‹¾ããò ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠÖã Øã¾ãã Öõ ? ‡ã‹¾ãã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ †‡ãŠ ãä¶ãªã¶ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò, ƒÔã‡ãŠãè ¹ãìãäÓ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè•ãÂÀ¦ã Öõ ?¾ãÖ ›ñÔ› ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Öõ ? ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ãä¶ãªã¶ã Ôããñ¶ãñ ‡ãñŠ ½ãã¶ã‡ãŠ •ãõÔãã Öõ? ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ½ããõ•ãìªã ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã‡ãŠãñ ¹ãƇ㊛ ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öõ ¾ãã ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ‚ããõÀ ›ñÔ› ‡ãŠÀ¶ãñ ÖãòØãñýãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ƒ¶ã ¹ãÀãèàã¥ããò ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ããò ½ãò ãè‡ãŠ Ôãñ ‡ã‹¾ãã ªñŒã¶ãã ÞããÖ¦ãã Öõ? ÌãÖ ƒ¶ã ¹ãÀãèàã¥ããò Ôãñ ‡ã‹¾ãã •ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè „½½ãã誇ãŠÀ¦ãã Öõ? ¾ãñ ›ñÔ› ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ Ôã›ãè‡ãŠ Öö?¹ãõ¹ããäÔ½ã¾ãÀ:ÔããäÌãÇã‹Ôã Ôãñ ‡ãŠãñãäÍã‡ãŠã‚ããñâ ‡ãŠãñ ‡ãìŠÀñªã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ½ããƒÃ‰ãŠãñÔ‡ãŠãñ¹ã ½ãò ‡ãõŠâÔãÀ ¾ã㠂㶾ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ªñŒãã •ãã¦ãã ÖõýÀãñØããè ‡ãŠãñ ãäÊã©ããñ›ãù½ããè ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ãäÊã›ã¶ãñ ¹ãÀ Ô¹ãñ‡ãìŠÊã½ã ´ãÀã ÔããäÌãÇã‹Ôã †ñÔãã ã䪌ã¦ãã Öõ.¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè Ôã›ãè‡ãŠ¦ãã ½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ Ôãñ ‡ã슜 ÔãÀÊã ÞãÀ¥ã ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠãä¦ãÔã‡ãŠÔãñ ¹ãîœò ãä‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‡ã‹¾ãã ÔããÌã£ãã¶ããè ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, †‡ãŠ ¹ãõ¹ã Ô½ããè¾ãÀ Ôãñ ¹ãÖÊãñ, ¹ãÀãèàã¥ã Ôãñ¹ããâÞã ã䪶㠹ãÖÊãñ ¦ã‡ãŠ ¡îãäÍãâØ㠶㠇ãŠÀò,‡ãŠãñƒÃ ›õ½¹ãî¶ã ¾ãã Øã¼ãÃãä¶ãÀãñ£ã‡ãŠ ¹ãŠãñ½ã ¾ãã •ãõÊããè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØ㠶㠇ãŠÀò ‚ããõÀ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ªãñã䪶㠹ãÖÊãñ Ôãñ‡ã‹Ôã Ôãñ ºãÞãòý‚㶾㠹ãÀãèàã¥ããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãäÌãÍãñÓã ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ¦ããè Öõ, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ¾ãñ ãè‡ãŠ Ôãñ ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãŠãè ØãƒÃÖõ ¦ãããä‡ãŠ •ããâÞã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Öãòý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ‡ã슜 ºãõãäÀ¾ã½ã †ãä¶ã½ãã ‡ãŠã †‡ã‹ÔãÀñ ‚ããõÀ ƒÃ¶›ÈãÌããè¶ãÔã¹ããƒÊããñØãÆã½ã
 • 122. ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ã‹ÔãÀñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ †‡ãŠ Êãõ‡ã‹•ãñãä›Ìã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý †‡ã‹ÔãÀñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ¦ãõ¾ããÀãè ãè‡ãŠ Ôãñ ¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ‚ã¹ã¾ããù¦ã ¹ããäÀ¥ãã½ã‚ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔãñ ªãñÖÀã¶ãã ¹ãü¡ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ŒãÞãà ¼ããè ªãñÖÀã Öõ •ãã¦ãã Öõý‚㶾㠹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ÔãÌããÊã ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öö: ‡ã‹¾ãã ªªÃ Öõ ? ƒÔã‡ãñŠ ªìÓ¹ãƼããÌ㠇㋾ãã Öö ? ƒÔã‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ã‹¾ãã Öö ? ‡ãŠƒÃ ‚ãã½ã ¹ãÀãèàã¥ããò ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè •ããñãäŒã½ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý ƒÃ¶ÌãñãäÔãÌã ›ñÔ› ½ãò ‡ã슜 •ããñãäŒã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä•ãÔã½ãò Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã,†Êããä•ãÇ㊠¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã¾ãò ¾ãã ‚ã㶦ããäÀ‡ãŠ ‚ãâØããò ‡ãŠãè àããä¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè, †‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ã슜 •ããä›Êã¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ •ã¶½ã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö •ããñ ãä‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ Êãã¼ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ •ããñãäŒã½ã ¼ãÀñ ÖãñÔã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÌãÍãñÓã‡ãŠÀ ŒãÞãà ‚ããõÀ ƒÃ¶ÌãñãäÔãÌã ‡ãñŠ ºããèÞã Êãã¼ã ‚ããõÀ •ããñãäŒã½ã ‡ãŠã ‚ã¶ãì¹ãã¦ã ªñŒã¶ãã ÖãñØããý‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠹ãÀãèàã¥ã Öõ? ‚ãã•ã‡ãŠÊã ›ñÔ› ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãõÔã㠇㊽ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¦ãñ Ööýãä•ãÔã‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ›ñãäÔ››ãƒãä›Ôã (†‡ãŠ ãäÌã‡ãŠãÀ ãä•ãÔã½ãò ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ „¹ã¾ãì§ãŠ ›ñÔ› ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã Ôã¼ããè „¹ãÊ㺣ã¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Öö) ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ Øã¾ãñ Ööý¹ãÀãèàã¥ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãñ ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ã‹¾ãã ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö?¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ã‹¾ãã ºãªÊã •ãã¾ãñØãã ? ‚ãã¹ã ¾ãÖ †‡ãŠ ÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ãããÞãããäÖ†ý ¾ããäª ƒÔã‡ãŠã „§ãÀ ¶ãÖãé ½ãò ½ãÊã¦ãã Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öõý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ãä¹ã¶ã¹ããùƒÄ› ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªªØããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ƒ¶ÖòÔã½ã¢ãªãÀãè ‚ããõÀ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ¡ãù‡ã‹›À ‚ãÔãã½ã㶾㠹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠã
 • 123. ƒÊãã•ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ,Ìãñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö!¾ãÖãú †‡ãŠ ÔãîÞããè Öõ ãä•ãÔã½ãò †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Ü㛇ãŠãò ¹ãÀ ‚ãã¹ã ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ¹ãÀ¹ãƇãŠãÍã ¡ãÊãã Øã¾ãã Öõ ½ãñã䡇ãŠÊã ›ñÔ› Þãñ‡ãŠãäÊãÔ››ñÔ› ‡ãŠã ¶ãã½ã _____________________________________________ãäÌãÌãÀ¥ã ____________________________________________„ÿñ;ã ______________________________________________ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠãè ¹ãìãäÓ› ___________ ãä¶ãªã¶ã _______________ãä¶ãªã¶ã ‡ãõŠÔãñ ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊãîâ? ___________ ãä¶ãªã¶ã ______________¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÖãú ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øãã? ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ? _________ÔÌã¦ãâ¨ã ¹ãƾããñØãÍããÊãã________ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã? _________¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ ½ãò _______ ÔÌã¦ãâ¨ã ¹ãƾããñØãÍããÊãã ½ãò ________‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò _______¹ãÀãèàã¥ã ½ãò •ããñãäŒã½ã •ãìü¡ñ Öì† Öö ?(¾ãããä¶ã ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ¹ãÀãèàã¥ã ƒ¶ÌãñãäÔãÌã Öõ?)___________¾ããäª Öãú, •ããñãäŒã½ã ‡ã‹¾ãã Öõ? _____________________________________‡ã‹¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠ½ã ¹ãÀãèàã¥ã Öõ •ããñãä‡ãŠ ƒ¦ã¶ããè Öãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ?___________________________________________¾ããäª ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã ‚ãÔãã½ã㶾ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ããØãñ ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øãã? __________¾ããäª ºãã‡ãŠãè ‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã Ôãã½ã㶾ã Öõ ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øãã? _______________कॉमे ट________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 124. ‚ãã¹ã ÖÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ƒÔã Þãñ‡ãŠãäÊãÔ› ‡ãŠãñ ¼ãÀ¶ãñ ‡ãŠã Ôãì¢ããÌã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ƒ¶ÌãñãäÔãÌã ¾ãã ½ãÖâØãã ¹ãÀãèàã¥ã Öãñ ¦ããñ ¾ãÖ Þãñ‡ãŠãäÊãÔ› ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ •ãã¦ããè Öõý‚㣾ãã¾ã 31ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ Öãè ‡ãŠããä¡Ã¶ãÊã ãä¶ã¾ã½ã Öõ Ö½ãñÍãã †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãè Ôãì¶ãòý- ãäÊãÌãÀ Ôãõ‡ãŠ•ãºã ‚ãã¹ã ºããè½ããÀ Öãñ¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¦ã¶ããÌã ‚ããõÀ ãäÞãâ¦ãã Öãñ •ãã¦ããè ÖõýƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ½ãò ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý†‡ãŠ ãä¶ã¥ãþ㠶ãÖãé ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÌãÞããÀ ºãÖì¦ã Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ ¼Çã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã ƒÔãñ ªãñ ¦ãÀãè‡ãŠãò Ôãñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ: ‡ãŠãñƒÃ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¶ãÖãé, ‡ãŠãñƒÃ •ããñãäŒã½ã ¶ãÖãé Öõý ‡ãŠãñƒÃ ãä¶ã¥ãþ㠶㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ÔãºãÔãñ ŒãÀãºã ãä¶ã¥ãþã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ªì¼ããÃؾãÔãñ,‡ãŠƒÃ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãè ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãã ãä¶ã¥ãþ㠇ãõŠÔãñ Êãò ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ „½½ããèª ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ Ìãñ ºã¦ãã¾ãñ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀòý†‡ãŠ ‚ãޜ㠡ãù‡ã‹›À Íãì® ‚㶦ã:‡ãŠÀ¥ã Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ½ããØãêÍãö㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ÖãÊããâãä‡ãŠ, ‚ãâãä¦ã½ã ãä•ã½½ãñªãÀãè Ö½ãñÍãã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÀÖ¦ããèÖõýãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÊãØã Öãñ¦ããè Öõý ‡ã슜 ÀãñØããè ½ãÖâØããè, „ÞÞã ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ „¹ãÞããÀ ‡ãŠãñ Þãì¶ã¦ãñ Öö,•ãºããä‡ãŠ †ñÔããè Öãè ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ‚㶾ã ÀãñØããè ¹ãƦããèàãã ‡ãŠÀãñ ‚ããõÀ ªñŒããñ ‡ãŠãè ¶ããèãä¦ã ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 125. ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ããè ºãìãä® ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ¾ãÖ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ãä‡ãŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ‡ã‹¾ãã ¹ãƇãŠãÀ „¹ãÊ㺣ã Öö ? ‚ãã¹ã ‚ã‡ã‹ÔãÀªñŒã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãŠãè †‡ãŠ ãä‡ãŠÔ½ã ½ããõ•ãîª Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ,‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãõŠâÔãÀÖõ, ƒ¶ã½ãò ¾ãñ Íãããä½ãÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ:ªÌãã ‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã (‡ãŠãè½ããñ©ãõÀñ¹ããè)Ôã•ãÃÀãèÀñã䡾ãñÍã¶ã ©ãõÀñ¹ããè¹ãÆãä¦ãàãã ‡ãŠÀ ªñŒãò(ƒÔãñ ½ããÔ›À¹ãìŠÊã †ãä‡ã‹›ãäÌã›ãè ‡ãŠÖ¦ãñ Öö)‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ãŠƒÃ ãäÔã¹ãŠããäÀÍãò ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¦ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ‡ãŠƒÃ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊãÖãñ¦ãñ Öö •ããñ ‚ãã¹ãÔãñ ¹ãîœñ •ãã¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠Öãè ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ºã¦ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööýãä¶ã½¶ã ÔãÌããÊããò Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ½ãò ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöƒÔã ƒÊãã•ã Ôãñ ‚ãÞœã Ôãì£ããÀ Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ‚ãÌãÔãÀ ÖãñØãò ?# ƒÔã „¹ãÞããÀ ½ãò •ããñãäûŒã½ã ‡ã‹¾ãã Öö? ‚ããõÀ ¾ãÖ •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ ¹ãƇãŠãÀ ‡ã‹¾ãã Öö ?# ƒÔã „¹ãÞããÀ ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãã Ôã½ã¾ã ÊãØã •ãã†Øãã ?# ƒÔã „¹ãÞããÀ ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ‡ã‹¾ãã ÖãñØããè ?‚ãØãÀ ¾ãÖ „¹ãÞããÀ ãäÌã¹ãŠÊã ÀÖ¦ãã Öõ ¦ããñ ‚㶾ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ã‹¾ãã Öö ?‚ãâ¦ã ½ãò, ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ¹ãõŠÔãÊãã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã,‚ãã¹ã ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ¹ãõÔãã ŒãÞãà ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ‚ããõÀ ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ¦ã¶ããÌã Ôãֶ㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ƒÔã „¹ã‰ãŠ½ã ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãã •ããñãäŒã½ã „Ÿã¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè Œãìª ‡ãŠãèãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ¾ããñ•ã¶ãã ãä¡•ãヶ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããè,‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ãä½ãÊã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÔ›½ã½ãñ¡ ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¾ãòý
 • 126. ‚ãã•ã‡ãŠÊã, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã ¹ãõŠÔãÊãñ Œãìª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠƒÃ ãäÌããä¼ã¸ã „¹ã‡ãŠÀ¥ã „¹ãÊ㺣ã Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, Ôãâ¾ãì§ãŠ À㕾ã‚ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò ãäÔ©ã¦ã ÔãîãäÞã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãŠã„â¡ñÍã¶ã, Öõ,•ããñ Íãñ¾ã¡Ã ãä¡ãäÔãÍã¶ã ½ãñãä‡ãâŠØã ¹ãÆãñØãÆã½ã ÞãÊãã¦ãã Öõ,ãä•ãÔã½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôãàã½ã ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôãã½ã㶾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãäÌãã䡾ããñ,Ôããè¡ãè Àãñ½ã Öãñ¦ãñ Ööý ƒÔãÔãñ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã¼ããè ãä¦ããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãñŠ Êãã¼ã ‚ããõÀ Öããä¶ã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõý ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã ÔãÖãè Öõ „Ôãñ Þãì¶ãÔã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãñŠ ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãñ ¾ãñ Ü㛇㊠¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ìãñ ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öõ:ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã Ü㛇㊆‡ãŠ ãä¶ãªã¶ã (¾ãã ƒÔã‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè)¦ã㦇ãŠããäÊã‡ãŠ¦ã㠇㋾ãã ‚ãã¹ã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ¹ãÆãä¦ãàãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖöÖãÊã¦ã ‡ãŠãè Øãâ¼ããèÀ¦ãããäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè „¹ãʺã£ã¦ãã ‚ããõÀ Øãì¥ãÌã§ããƒÊãã•ã ‡ãŠãè Ôã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãŠãè ªÀ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè Ô¦ãÀ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã̾ããä§ãŠØã¦ã Ü㛇ãŠ# ‚ãã¾ãì# „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ã¾ã ¹ãÆãä¦ãºã®¦ãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã# ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ‚ããõÀ ¼ããÌã¶ã㦽ã‡ãŠ ¼ããÌã¶ãã¾ãò# ¶ããõ‡ãŠÀãè ‚ããõÀ ‡ãõŠãäÀ¾ãÀ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã¾ãò# ãäÌã§ããè¾ã ÔãâÔãã£ã¶ã# ¶ãõãä¦ã‡ãŠ ‚ããõÀ £ãããä½ãÇ㊠ãäÞãâ¦ãã¾ãò
 • 127. Ö½ã½ãò Ôãñ ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ †‡ãŠ ‚ãÊãØã ̾ããä§ãŠØã¦ã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ÍãõÊããè Öãñ¦ããè Öõý¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãõŠÔãÊãã ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñƒ¶ã½ãò ‡ãŠãñƒÃ †‡ãŠ ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä¶ã¥ãþ㠂ãã¹ã‡ãŠãè ‚ã¹ã¶ããè Œãìª ‡ãŠãè ãä¶ã•ããè ÍãõÊããè ½ãò ‡ãŠãõ¶ã Ôãã ãä¹ãŠ› ºãõŸ¦ãã Öõý½ãö Øãâ¼ããèÀ¦ãã Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè Àã¾ã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠½ãñÀñ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ‚ãâãä¦ã½ã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ¦ãã Öîúý½ãñÀñ ¡ãù‡ã‹›À Øãâ¼ããèÀ¦ãã Ôãñ ½ãñÀãè Àã¾ã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºããª, ƒÊãã•ã ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ½ãò ÔãÖãÀã ãäÊã¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ãâãä¦ã½ã ãä¶ã¥ãþã‡ãŠÀ¦ãñ Öö ½ãì¢ãñ ¹ãÔã⪠Öõý„¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ª½ã ¹ãÀ ‚ãâãä¦ã½ã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ¦ãã Öîúý„¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ½ãö Ôã¼ããè ãä¶ã¥ãþããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè ¹ãÔã⪠¹ãÀ œãñü¡¶ãã ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ¦ãã Öîúý‡ãŠãñƒÃ ÔãÖãè ¾ãã ØãÊã¦ã ÍãõÊããè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÍãõÊããè ‚ãã¹ã ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ ºãªÊã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã †‡ãŠ†ñÔãã ¡ãù‡ã‹›À ü¤ïú¤ò •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠãñƒÃ ÔãÖãè ¾ãã ØãÊã¦ã ãä¶ã¥ãþ㠶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý‚ãã¹ã •ãÖãú ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ ¾ã©ãã©ãÃÌããªãè ‚ããõÀ ãäŒãÊãñã䪽ããØã ‡ãŠã ƒÃÔ¦ã½ããÊã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ¹ã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ½ãò Ôã½ã¾ã ÊãØãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ Öãñ¦ããè Öãñ ¦ããñ¼ããè ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôãâ¦ãìãäÓ› ÖãñØããèãä‡ãŠ ‚ãã¹ã¶ãñ Œãìª ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãä¶ã¥ãþã ãäÊã¾ãã Öõý¾ãÖãâ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ¶ã½ãî¶ãã ‡ãŠã¾ãùã¨ã‡ãŠ Öõ:‚ããù¹Íã¶ã 1 ‚ããù¹Íã¶ã 2 ‚ããù¹Íã¶ã 3Êãã¼ã Ôã¹ãŠÊã¦ãã Œã¦ãÀã ÊããØã¦ã Ôã½ã¾ã ãä¶ã¥ãþã(¹ãÔã⪠‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ)‚㣾ãã¾ã 32¼ãØãÌãã¶ã ãè‡ãŠ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À ¹ãŠãèÔã Êãñ¦ãã Öõý- ºãò•ãããä½ã¶ã ¹ãÆòŠ‡ãŠãäÊã¶ã
 • 128. ‡ã슜 ½ãã½ãÊããò ½ãò, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãÖâØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ã䪶㠺ã ã䪶ã ÊããØã¦ã …¹ãÀ ‡ãŠãè À ºãü¤¦ããè •ãã ÀÖãè Öõý ‚ã¹ã¶ãñ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ‚ãããä©ãÇ㊠¹ã Ôãñ Ààãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ã¶¾ã ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠã ºããè½ãã ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Öö ÌãõÔãñ Öãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã‡ãŠÀÌãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýÖãÊããâãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ºããè½ããÀ ¹ãü¡¶ãã ¶ãÖãé ÞããÖ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞãâ¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ãããäŒãÀãè †‡ãŠ ºãã¦ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¦ãºã Öãñ¦ããè Öõ, •ãºã‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‚ãÞœãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠã Ìãֶ㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã ÖãòØãñý ¾ããäª ‚ãã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ‡ãŠÀÌãã ÀŒãã Öõ,‚ãã¹ã‡ãŠãè ÊããØã¦ã ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ ãäÖÔÔãñ ‡ãŠã ¦ããèÔãÀñ ¹ãàã ‡ãñŠ ªã¦ãã ‚ã©ããæãá ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ´ãÀã ¼ãìØã¦ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞãâ¦ãã ‚ããõÀ ãäÞãâ¦ãã ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè ÀãÖ¦ã ãä½ãÊã¦ããè ÖõýÔÌããÔ©¾ã ºããè½ãã ‡ãñŠ ¹ãÀâ¹ãÀãØã¦ã ¹㠃Äãä¡ãä½ã›ãè (àããä¦ã¹ãîãä¦ãÃ) ºããè½ãã Íãìʇ㊠‡ãñŠ ãäÊㆠÔãñÌãã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ¼ããè •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõ) ‡ãŠÖã•ãã¦ãã Öõ, ãä•ãÔã½ãò ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠãè ØãƒÃ ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ÔãñÌãã¾ãò ¹ãƪã¶ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ÊããØã¦ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý Ôãºã ƒÄãä¡ãä½ã›ãè ºããè½ãã ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ½ãò ÀãñØããè ‚ã¹ã¶ãñ Öãè ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†ÔÌã¦ãâ¨ã Öõ, ºãÍã¦ãó Ìãñ ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ‡ãñŠ ´ãÀã ½ã㶾ã¦ãã ¹ãÆ㹦ã Öãòý‚ã¦ããè¦ã ½ãò, ¼ããÀ¦ã ½ãò ÔÌããÔ©¾ã ºããè½ãã ‡ãŠã ‡ãŠãÀãñºããÀ †‡ãŠ †‡ãŠããä£ã‡ãŠãÀ Öãñ¦ãã ©ãã ‚ããõÀ ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ÔãñÌãã ½ãñ¡ãè‡ã‹Êãñ½ã•ã¶ãÀÊ㠃ýãÔãìÀòÔã ‡ãŠãùÀ¹ããñÀñÍã¶ã(•ããè‚ããƒÃÔããè) ‡ãŠãè ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ „¹ãÊ㺣㠩ããèý ‚ãã•ã „²ããñØã ‡ãŠã ãä¶ã•ããè‡ãŠÀ¥ã‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ãã Öõ, ‚ããõÀ ¹ãÆãä¦ã¾ããñãäØã¦ãã ºãÖì¦ã Öõ, ƒÔããäÊã¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠƒÃ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öö!ÔãÀ‡ãŠãÀ ¼ããè ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌãÍãñÓã ¾ããñ•ã¶ãã¾ãò ‡ãŠÀ¦ããè Öõ: ƒ†Ôã‚ããƒÃ†Ôã (‡ãŠ½ãÃÞããÀãè À㕾㠺ããè½ãã ¾ããñ•ã¶ãã) ‚ããõÀ‡ãñŠ¶³ãè¾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ÔÌããÔ©¾ã ¾ããñ•ã¶ãã (‡ãñŠ¶³ãè¾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ÔÌããÔ©¾ã ¾ããñ•ã¶ãã)‚ãºã ‡ãŠƒÃ ãä¶ã¾ããñ§ãŠã, Ôã¼ããè ¶ãÖãé, ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ, ‚ãØãÀ ¾ãÖ Ôãâ¼ãÌã ¶ãÖãé Öõ, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã (‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ) ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÌãÀñ•ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆂã¹ã¶ãñ ª½ã ¹ãÀ ºããÖÀ †‡ãŠ ̾ããä§ãŠØã¦ã ¹ããùãäÊãÔããè Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõýºããè½ãã ‡ãŠã ãä¶ã•ããè‡ãŠÀ¥ã Öãñ Øã¾ãã Öõ, ‚ãºã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ¾ããñ•ã¶ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ããÌã ½ãò †‡ãŠ ãäÌãÔ¦ãð¦ã ãäÌããäÌã£ã¦ãã Öãñ¦ããè Öõý ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀÀãñØããè ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã „Êã¢ã¶ã Öãñ¦ããè Öõ !
 • 129. ºããè½ãã ‡ãŠÀÌãã¶ãã ºãÖì¦ã ÔãÀÊã Öãñ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ …¹ãÀ •ããñ ŒãÞãà ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ „Ôã‡ãŠãè ºããè½ãã Ôãñ ¼ãÀ¹ããƒÃ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãㆇ㊠‡ãŠã䟶㠹ãÆãä‰ãŠ¾ãã Öõý ‡ã⊹ã¶ããè ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãõÔãñ ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ¶ãÖãé ªñ¶ãã ÞããÖ¦ããè Öõ! ¾ãÖãè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ †•ãò›‡ãñŠ ´ãÀã ‚ã¹ã¶ããè ¹ããùãäÊãÔããè ‡ãŠÀÌãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ¦ãããä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãã¹ã ºããè½ããÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªãÌãñ ãäªÊãÌãã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÖÀ ÔããÊã ¦ãñ•ããè Ôãñ ¹ãÆãèãä½ã¾ã½ã ½ãò Ìãðãä® ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ½ãì³ãÔ¹ãŠãèãä¦ã ‡ãŠãè ªÀ ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ¦ãñ•ããè Ôãñ ºãü¤ ÀÖãè Öõý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, ‚ãã¹ã •ãõÔãñ •ãõÔãñ ºãü¡ñ Öãñ ÀÖò Öö, ªãÌãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ºãü¤¦ããè ÀÖ¦ããè Öõ‚ããõÀ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ¹ãÆãèãä½ã¾ã½ã ¼ããè ¶ã㛇ãŠãè¾ã ü¤âØã Ôãñ ºãü¤¦ãã Öõý‚ã¹ã¶ããè ¹ããùãäÊãÔããè ‡ãŠã ãä¹ãÆâ› ãè‡ãŠ ¹ãü¤ò ‚ããõÀ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã Ÿãè‡ãŠ ¦ãÀÖ Ôãñ Ôã½ã¢ãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ¹ããùãäÊãÔããè ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÌãÀ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÌãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¦ãããä‡ãŠ ºã㪠½ãò ‡ãŠãñƒÃ ‚ããä¹ãƾ㠂ããÏÞã¾ãà ¶ãÖãé „¹ã•ãñ !†‡ãŠ ¹ããùãäÊãÔããè Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ, ¾ãÖ ¹ã¦ãã ÊãØãã Êãò ‚ããõÀ Ô¹ãÓ› ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‡ã슜 „¹ãÞããÀ ‚ããõÀ ‚ãã¹ãÀñÍã¶ã ¦ã‡ãŠ ÖãèÔããèãä½ã¦ã ‡ãŠÌãÀ Öõ?‚ã‡ã‹ÔãÀ ¹ããùãäÊãÔããè ½ãò ‡ã슜 Ü㛇ãŠãò ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ •ãõÔãñ ÍãÀãºã ‚ããõÀ ¶ãÍããèÊããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ªìÁ¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ãäÊㆄ¹ãÞããÀ;ªâ¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ;†Þã‚ããƒÃÌããè / †¡áÔã Ôãñ •ãìü¡ãè ºããè½ãããäÀ¾ããúºããâ¢ã¹ã¶ã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã;Ôãã½ã㶾ã Øã¼ããÃÌãÔ©ãã;‡ãŠãùÔ½ãñã䛇㊠Ôã•ãÃÀãè (‡ãñŠÌãÊã †ãä¹ã¾ãñÀòÔã ºãü¤ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†).ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ªÔ¦ããÌãñû•ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ããÌãñª¶ã ¹ãƹã¨ã ½ãò, ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ ¦ãìÞœ ‚ããõÀ ½ãÖ¦ÌãÖãè¶ã ¼ããèÊãØã¦ãã Öãñ, Ôãºã ‡ã슜 ‡ãŠãè ÜããñÓã¥ãã ‡ãŠÀòý ƒÔã ªÔ¦ããÌãñû•ã ÔãÖãè Öãñ¶ãã •ãÂÀãè Öõ, ãä•ãÔã‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‚ã¶ãìºãâ£ã ºã¶ãã¶ãñ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ¾ããäª ‡ã슜 •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ØãÊã¦ã Öõ ¾ãã œãñü¡ ªãè ØãƒÃ Öõ, ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªãÌãñ ‡ãŠã ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ½ã¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 130. ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ºããè½ãã ¹ããùãäÊãÔããè ‡ãñŠÌãÊã ‚ãã¹ã ãä•ã¶ã ãäÌã‡ãŠãÀãò Ôãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ¶ãÖãé Öõ „¶ã‡ãŠãñ ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ‚ãã¹ããä•ã¶ã ãäÔ©ããä¦ã¾ããò Ôãñ ¹ããèãäü¡¦ã Öö ¾ãã ‚ã¦ããè¦ã ½ãò ¹ããèãäü¡¦ã ÀÖñ Öö ¹ãîÌãà ãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãñŠ ¹㠽ãò •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ƒ¶ã ̾ããä§ãŠ¾ããò ‡ãŠãè¹ããùãäÊãÔããè ƒ¶Öò ‡ãŠÌãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè Öõý‡ã슜 ¹ããùãäÊãÔããè ¹ãîÌãà ãäÔ©ããä¦ã¾ããò ½ãò †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºã㪠‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ãäÌããäÍãÓ› ‚ãÌããä£ã ºããè¦ã¶ãñ ‡ãñŠºã㪠‡ãŠÌãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠÌãÀñ•ã œÖ ½ãÖãè¶ãñ Ôãñ ªãñ ÔããÊã ‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠãè †‡ãŠ ¹ãƦããèàãã ‚ãÌããä£ã ‡ãñŠ ºã㪠Íãì ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ã¹ã¶ããè ¹ããùãäÊãÔããè ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã Ôãñ •ããúÞãòý ¹ãîÌãà ãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠÌãÀñ•ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ƒ¶‡ãŠãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý•ãºã ‚ãã¹ã ºããè½ããÀ ¹ãü¡¦ãñ Öö „¹ãÞããÀ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀòý ¾ããäª Ôãâ¼ãÌã Öãñ ¦ããñ ‡ãðŠ¹ã¾ãã ºããè½ãã‡ã⊹ã¶ããè (¾ãã „¶ã‡ãñŠ ›ãè¹ããè†, ¦ããèÔãÀãè ¹ãã›ãê) †‡ãŠ ¹ãîÌãà ¹ãÆããä£ã‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠãè ºããÀãèãä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠãè ¹ãìãäÓ› ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÌãñ ¾ãÖ ¼ããè ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ ãä¹ãŠÀ ¹ãÆãä¦ã¹ãîãä¦ãà ÖãñØããè ¾ãã ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããèÔããè£ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠãñ ("¶ã‡ãŠªÖãè¶ã ¹ããùãäÊãÔããè") ‡ãŠã ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö.•ãºã ‚ãã¹ã ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãä¦ã¹ãîãä¦ãà ‡ãñŠ ãäÊㆠªãÌãã ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ãºã ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ºãÖì¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ‡ãŠãØã•ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ¹ãî¥ãà ‚ããõÀ ÔãÖãè ‡ãŠÀ Êãòý ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò ¢ãîŸñ ªãÌãñ ¶ã ‡ãŠÀòý ƒÔãÔãñ ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ¹ãû‡ãŠ¡ñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõ, ºããäʇ㊠‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããäÌãӾ㠽ãò •ãºã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‚ãÔãÊããè ªãÌãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ãºã Ôã½ãÔ¾ãã ¹ãõªãÖãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ!Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ‡ãñŠ Ôã¼ããè ¹ãŠã½Ôãà ‡ãŠãñ ÔãÖãè ¤âØã Ôãñ ¼ãÀ ã䪾ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôã¼ããè‚ããÌã;ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ª•ãà ‡ãŠÀÌãã ªãè Öõý ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã, ãäºãÊã ‚ããõÀ ÀÔããèª ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããèý¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ƒ¶ã Ôã¼ããè‡ãŠãñ £¾ãã¶ã Ôãñ ÀŒãò, ‚ããõÀ ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ Ôã¼ããè ªÔ¦ããÌãñ•ã ‡ãŠãè ¹ãŠãñ›ãñ‡ãŠãù¹ããè ºã¶ãã ‡ãŠÀÀŒã Êãò !‚ãã¹ã‡ãñŠ Ìãõ£ã ªãÌãñ ‡ãŠãñ ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ‚ãã¹ã‡ãŠã ªãÌãã ŒãããäÀ•ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý †‡ãŠãäÊããäŒã¦ã •ãÌããºã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ããñÀ ªò ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ‚ãÔÌããè‡ãðŠãä¦ã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‚ã¹ããèÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ããÖãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãõŠÔãñ ‚ããÌãã•ã „Ÿã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ !
 • 131. ‚ã¹ã¶ãñ ªãÌãñ ‡ãŠãñ ¹ãì¶ã: ãäÊããäŒã¦ã ¹㠽ãò ¼ãñ•ãò ‚ããõÀ ºã¦ãã¾ãò ãä‡ãŠ „¶Öò ¾ãÖ ‡ã‹¾ããò ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãã •ãã¶ããÞãããäÖ†ý ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÞããÀ ̾ã§ãŠ ‡ãŠÀòý Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã †‡ãŠ Ô¹ãÓ›, Ôãâãäà㹦㠦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ‡ãŠÖãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý¹ã¨ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ãäÌãÌãÀ¥ã ÔãâÊãض㠇ãŠÀñ: ƒÔã½ãò ¾ãñ Íãããä½ãÊã Öõ:‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ããùãäÊãÔããè ¶ãâºãÀ, ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ¹ãÀãèàãã ¹ããäÀ¥ãã½ã, ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ºã¾ãã¶ã ý ¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªãÌãñ ‡ãŠãñ ¹ã‡ã‹‡ãŠã‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ¾ãñ Ô¹ãÓ› ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªãÌãñ ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ÖÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÀ¶ããÞããÖ¦ãñ Öö ý‚ã¹ã¶ãñ Ôã¼ããè ¹ã¨ããÞããÀ ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ã¾ããâ ÔãìÀãäàã¦ã ÀŒãò ! ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ããñÀ Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºããè½ãã †•ãò› Ôãñ ºããè½ãã‡ã⊹ã¶ããè Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ããñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÖò, ¡Àñ ¶ãÖãéý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ¹ã¨ã ‡ãñŠ ´ãÀã ÖÊã ¶ãÖãéÖãñ¦ããè Öõ, ¦ããñ ‚ãã¹ã ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ½ãò †‡ãŠ „ÞÞã Ô¦ãÀ ‡ãŠãè ‚ã¹ããèÊã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ†ý ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¶ããõ‡ãŠÀÍããÖãè ‡ãñŠ Ôãã©ã̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØãã¦ããÀ ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¦ãñ ÀÖ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããè !‡ã⊹ã¶ããè Ôãñ ãä¶ã¹ã›¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡¶ãã ÖãñØãã, ¾ãã ‚ãØãÀ •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããñ ¦ããñ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãñŠ½ã㣾ã½ã Ôãñ Êãü¡¶ãã ÖãñØããý ‚ãã¹ã ºããè½ãã Êããñ‡ãŠ¹ããÊã ƒÀ¡ã (ºããè½ãã ãäÌããä¶ã¾ãã½ã‡ãŠ †Ìãâ ãäÌã‡ãŠãÔã ¹ãÆããä£ã‡ãŠÀ¥ã), „¹ã¼ããñ§ãŠã ½ãâÞã ¾ãã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã½ãò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 132. ‚㣾ãã¾ã 33ºããè½ããÀ Öãñ¶ãã ½ãÖâØãã Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ! ÔÌããÔ©¾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ƒÊãã•ã ½ãò ‚ãÞœñŒããÔãñ ¹ãõÔãñ ÊãØã •ãã¦ãñ Ööý ‚ãâ¦ã ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãñ ¼ããؾ㠼ãÀãñÔãñ ÀÖ •ãã¦ããè ÖõýÖ½ã½ãò Ôãñ •¾ããªã¦ãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãõÔãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãâ‡ãŠãñÞã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýƒÔã ‚ãÔãìãäÌã£ãã ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ ‡ãŠãÀ¥ã Öõ:†‡ãŠ, Ö½ã Ö½ããÀñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔããñÞã¶ãã ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÌãÖ ÔããâÔãããäÀ‡ãŠ Ìãããä¥ãã䕾ã‡ãŠ ½ãã½ãÊããò ‡ãñŠ …¹ãÀ Öõý‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ, ֽ㠽ãã¶ããäÔã‡ãŠ ¹ã Ôãñ „Ôãñ Ö½ããÀã •ããèÌã¶ã Ôããö¹ã ÀÖñ Öãñ¦ãñ Öö, Ö½ã½ãò Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ‚ã¼ããè ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãè‡ãìŠÀÔããè ¹ãÀ ¢ãì‡ãŠ¦ãñ Öö !‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ¼ããè ¹ãõÔãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ÀãñãäØã¾ããò Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãÔãÖ•ã Öãñ¦ãñ Ööý ¶ã¦ããè•ã¦ã¶ã, ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ‚ã‡ã‹ÔãÀãäºãʇãìŠÊã ÞãÞããà ¶ãÖãé ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõ! ¦ã©ãããä¹ã, ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¼ãÊãñ Öãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã †‡ãŠ ¹ãñÍãã Öõ, ¾ãÖ ¼ããè †‡ãŠ ̾ãã¹ããÀ Öõ, ¡ãù‡ã‹›À‡ãŠãñ ¼ããè ‚ã¹ã¶ããè Àãñ•ããèÀãñ›ãè ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ½ãñÖ¶ã¦ã ‡ãŠã ‡ãŠ½ãã¾ãã ¹ãõÔãã ŒãÞãà ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý‚ãã¹ã ƒÔãÔãñ ÍãÀ½ãã ‡ãŠÀ ªîÀ ¶ãÖãé ¼ããØã Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÖãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‚ããõÀ ªÌãヾããò ‡ãŠãè Ôã›ãè‡ãŠ ÊããØã¦ã ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãã Öãñý ƒÔãñ ºãªãÃͦ㠶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñÖãò ¦ããñ ‡ãðŠ¹ã¾ãã ¾ãñ ºãã¦ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ºã¦ãã¾ãòý ÌãÖ ‡ãŠ½ã ŒãÞãà ‡ãŠã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Ôãì¢ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‡ã슜 ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À „¶ã‡ãŠãè ãäºããäÊãâØã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºãÖì¦ã ÀÞã¶ã㦽ã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ÀÞã¶ã㦽ã‡ãŠ¦ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠãäÊㆠºãÖì¦ã ãäÌã¶ããÍã‡ãŠãÀãè Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ!
 • 133. ‡ã슜 ¡ãù‡ã‹›À ãä¶ã¾ã½ããò ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ ½ããñü¡ ‡ãŠÀ ‚ããõÀ ›ñºãÊã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ¼ãìØã¦ãã¶ã Êãñ¦ãñ Öö, ªîÔãÀñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ºãü¡ãè ÀããäÍã ‡ãŠãè½ããâØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ããõÀ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè „½½ããèª Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ •ããä›Êã Öõý‡ã슜 ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãìŠÊã ãäºãÊã ½ãò †‡ãŠ ½ã¶ã½ãã¶ãã ‚ããä£ã¼ããÀ •ããñü¡ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ̾ããä§ãŠØã¦ã ÀãñØããè ƒÔã ¼ãÿñ ‡ãŠªãÞããÀÔãñ Êãü¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ã슜 ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒ¶ã ‡ã슜 ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãñŠ ̾ãÌãÖãÀ Ôãñ ‚ãâ¦ã ½ãò ¹ãîÀñ ¹ãñÍãñ ¹ãÀ ŒãÀãºã ‚ãÔãÀÖãñ¦ãã ÖõýƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ãã¹ã ƒ¶ã‡ãñŠ ªºããÌã ½ãò ¶ããèÞãñ ¶ãÖãé ¢ãì‡ãòŠý ‚ããõÀ ‚ããØãñ ºãü¤¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ã ‡ãìŠÊã ŒãÞãÇãŠã †‡ãŠ Ôã›ãè‡ãŠ ‚ã¶ãì½ãã¶ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý‚ãã¹ã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ãäÌããäÍãÓ› ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠã ãäÊããäŒã¦ã º¾ããõÀã Êãñ¶ãã „ãäÞã¦ã Öãñ¦ãã Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ,Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò „®ð¦ã‚ããâû‡ãŠ¡ã ½ãò ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‡ã‹¾ãã Íãããä½ãÊã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ‡ã‹¾ãã ƒÔã½ãò Ôã•ãö㠇ãŠãè ¹ãŠãèÔã, ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ãŠãè ÍãìʇãŠ, Ôãâ—ããÖÀ¥ã, ‚ãã¹ãÀñÍã¶ããä©ã†›À ÍãìʇãŠ, ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã ŒãÞãÃ, ¹ããñÔ› ‚ããù¹ãÀñãä›Ìã ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ ‚ããØãñ ‡ãñŠ ¹ãÀã½ãÍãà Íãããä½ãÊã Öö ?‚ã‡ã‹ÔãÀ, ºãÖì¦ã Ôã¹ãŠãƒÃ Ôãñ Þã¦ãìÀãƒÃ Ôãñ ºããÖÀ ÀŒããè ØãƒÃ †‡ãŠ ºãü¡ãè ÀããäÍã •ãìü¡ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ! ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ãÀ¦ããè ¾ãã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠÔã½ã¾ã ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý†ñÔãñ Ôã½ã¾ã ‡ãŠãñƒÃ ã䜹ãã ŒãÞãà ‚ãã¹ãÔãñ ‚ããÍãã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãõÔãñ ÐãÞãà ‡ãŠÀÌãã ãäÊã¾ãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ã¹ã¶ãñ ‡ãìŠÊã ̾ã¾ã ½ãò ¶ã ãäÔã¹ãÊ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ‡ãŠãè Øã¥ã¶ãã ‡ãŠÀò ºããäʇ㊠¾ãã¨ãã ‡ãŠã ŒãÞãà ‚ãÔ©ãã¾ããè ‚ããÌããÔã ‚ããõÀ ºããñãä¡ÃâØã ¼ããèØã¥ã¶ãã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã ºããÖÀ ‡ãñŠ ÍãÖÀ Ôãñ Öö, ¦ããñ ‡ãŠã½ã Ôãñ ªîÀ ÀÖ¶ãñ Ôãñ ‡ãŠã½ã ŒãÀãºã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ‡ãŠãè ¼ããè Øã¥ã¶ãã‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýÊãØãã¦ããÀ ºãü¤¦ãñ ŒãÞãà ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè ¼ããÀ¦ã ½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‚ã¼ããè ¼ããè ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ¹ããäÏÞã½ã ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ÔãÔ¦ãã Öõ¹ãñÍãñÌãÀ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã Öõ, ‚ããõÀ ¹ããäÏÞã½ããè ªñÍããò ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ãò †‡ãŠ œãñ›ã Ôãã ‚ãâÍã ½ãã¨ã Ööý
 • 134. ƒÔã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ö½ãò Ìã¦ãýãã¶ã ¼ããÀ¦ããè¾ã ¹ãñ›ò› ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ £ã¶¾ãÌã㪠ªñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýÖãÊããâãä‡ãŠ, †‡ãŠ ‚ããõÔã¦ã ½ã£¾ã½ã ÌãØãà ‡ãñŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ ‡ãŠãè ÌãããäÓãÇ㊠‚ãã¾ã ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ̾ã¾ã ºãÖì¦ã ‚ããä£ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö‚ããõÀ †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ºããè½ããÀãè ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ †‡ãŠ ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãè •ããèÌã¶ã ¼ãÀ ‡ãŠãè ºãÞã¦ã ‡ãŠãñ Ôã½ã㹦㠇ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ŒãÞãà ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò ? •ãããäÖÀ Öõ, ÔãÀÊã •ãÌããºã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔÌãÔ©¾ãÀŒãòý ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÖÊããè ºããÀ ½ãò Öãè ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ã ¹ãü¡ñý¹ããÀâ¹ããäÀ‡ãŠ ¼ããÀ¦ããè¾ã —ãã¶ã ‡ãŠƒÃ „¹ã¾ããñØããè ½ãØãÀ ÔãÀÊã „¹ãã¾ããò Ôãñ ¼ãÀã ¹ãü¡ã Öõý •ãõÔãñ ¾ããñØã,£¾ãã¶ã ‚ããõÀ ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ„¹ãÞããÀý ƒ¶ã „¹ãã¾ããò Ôãñ ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ªîÀ ÀŒã¶ãñ ½ãò ¹ãÆãä¦ãã䪶㠆‡ãŠ Ôãñºã Ôãñ ‡ãŠÖãé ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ãìŠÍãÊã¦ãã¹ãîÌãÇ㊠½ãªªØããÀ ÖãñÔã‡ãŠ¦ãñ Ööýãä¹ãŠÀ ¼ããè, ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ, ‚ãã¹ã ºãÖì¦ã ‡ã슜 ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäºãÊã ŒãØããñÊããè¾ã¶ãÖãé Öãñý ¾ãÖ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ½ãò ã䪾ãñ Øã¾ãñ ãäªÍãã ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠã¹ãŠãè ½ãªªØããÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‡ã슜 „¹ã¾ããñØããè Ôãì¢ããÌã ƒÔã ¹ãƇãŠãÀÖõ:‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõ?¾ãÖ ¹ãÖÊãñ •ãã¶ã Êãò ãä‡ãŠ •ããñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠÖã Øã¾ãã Öõ Ìãñ ‡ã‹¾ãã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öö?•ãºã ‚ãã¹ã ÔÌãÔ©ã Öö †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ºããè½ãã ¹ããùãäÊãÔããè ‡ãŠÀÌãã Êãòý ¾ãÖ ÔããÌã£ãã¶ããè ‚ãã¹ã ºããè½ããÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ºãÖì¦ã ÔãÖã¾ã‡ãŠ ÖãñÔã‡ãŠ¦ããè Öõý•ãºã ¼ããè ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäºãÊããò ‡ãŠã ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ãºã „¶ã‡ãŠãè ÀÔããèª ¹ãîœòý ‚ããƒÃ›½ã ‚ã¶ãìÔããÀ ãäºãÊã ¹ãîœò ¦ãããä‡ãŠ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÞãÊãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã Þãã•ãà ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý £¾ãã¶ã¹ãîÌãÇ㊠ãäºãÊã ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀ ªñŒãò, Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ¾ãÖÔãÖãè Öõý
 • 135. ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè, ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ãäºãÊã ¼ã¾ãã¶ã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ „¶Öò ÔããÌã£ãã¶ããè Ôãñ ãäÌãÍÊãñÓã¥ã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý †‡ãŠ ‡ã⊹¾ãî›À ¹ãÀ ºã¶ãã ãäºãÊã Ôã›ãè‡ãŠ Öãñ¦ãã Öõ †ñÔããè ºãã¦ã ½ã¶ã ½ãò ¶ã ÔããñÞã Êãòý ãäºããäÊãâØã ½ãò ¨ãìã䛾ããúÖãñ¶ãã Ôãã£ããÀ¥ã ºãã¦ã Öõý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã Ôããä‰ãŠ¾ã ¹ã Ôãñ „¶Öò ªñŒã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ!¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠãè½ã¦ããè ¹ãõÔãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ƒÔãñ ¾ãîú Öãè ºãºããê ¶ãÖãé Öãñ¶ãñ ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ŒãÞãà ‡ãñŠÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ ŒãÞãà ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã¹ããÔã ¢ããú‡ãòŠý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè ‚ã¶¦ãÀ ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ÔÌã¦ã: ¶ãÔã½ã¢ã Êãò ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ãä•ã¦ã¶ãã ½ãÖâØãã ÖãñØãã „¦ã¶ãã Öãè ºãñÖ¦ãÀ ÖãñØãã !‚ã¹ã¶ããè ãäÌã§ããè¾ã ãäÞãâ¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã ãäÌãÞããÀòý ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À •ããñ ÀãñØããè ¹ãŠãèÔã ‡ãŠãè ¼ãìØã¦ãã¶ã ½ãò Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãÔãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ Ìãñ ‚ã¹ã¶ããè ¹ãŠãèÔ㠇㊽㠇ãŠÀ ªñ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã †‡ãŠ ãä¶ã•ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ‚ãã¹ã •ã¶ãÀÊã Ìãã¡Ã ½ãò Öõ ¦ããñ ¼ããè ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ãÖÊããè Ñãñ¥ããè ‡ãñŠ †‡ãŠ ¡ãèÊã‡ã‹Ô㠇㊽ãÀñ ½ãòãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè Öãè Øãì¥ãÌã§ãã ãä½ãÊã¦ããè Öõý •ãºããä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò •ã¶ãÀÊã Ìãã¡Ã ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ªÔã Øãì¶ãã •¾ããªã¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã ÖõýÔãÀ‡ãŠãÀ ¼ããè ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ‡ãŠãè ãäÌãÍããÊã ¶ãñ›Ìã‡ãÊ ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ ãäÀ¾ãã¾ã¦ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ÖãÊãâãä‡ãŠ‡ãŠ¦ããÀòÊãâºããè Öãñ¦ããè Öö‚ããõÀ Üãú›ãñ ¦ã‡ãŠ ƒâ¦ã•ããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãè Øãì¥ãÌã§ãã ºãÖì¦ã ‚ãÞœãèÀÖ¦ããè Öõ ‚ããõÀ, „Ôã ‡ãŠãè½ã¦ã ¹ãÀ, ¾ãÖ †‡ãŠ Íãã¶ãªãÀ ºãã¦ã Öõ!
 • 136. ‚㣾ãã¾ã 34‡ãŠãñƒÃ ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ƒÊãã•ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ããÔã ƒÊãã•ã Íãì Öãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ‚ã¹ã¶ããè ÔÌããè‡ãðŠãä¦ã ‡ãŠãè ÔãÖ½ããä¦ã ªñ¶ãã •ãÂÀãè Öõý‡ãŠã¶ãî¶ã ƒÔã‡ãŠãè ¼ããè ÔÌããè‡ãðŠãä¦ã ªñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãè ƒÃޜ㠇ãñŠ ‚ã¶ãì¹ã ãäÞããä‡ãŠ¦ÔãㄹãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ãä¶ã¥ãþã ãäÊã¾ãñ •ãã¾ãòý†‡ãŠ ÔãÖ½ããä¦ã ‡ãŠãñ Ôãâ¾ãì‡ãŠá¦ã À㕾㠂ã½ãñÀãè‡ãŠã ½ãñ 1957 ½ãò ÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã ÜããñãäÓã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ƒÔã½ãò ¾ãÖ ÜããñÓã¥ãã ‡ãŠãè ØãƒÃ ãä‡ãŠÀãñØããè ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¡ãù‡ã‹›À ´ãÀã ŒãìÊããèÔãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ †‡ãŠ ºãìã䮽ãã¶ã ÔãÖ½ããä¦ã ãäÊã¾ãã •ãã¶ãã ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõýƒ¶ã½ãò ¾ãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¦ã©¾ããò ‡ãŠã Ôã½ããÌãñÍã •ãÂÀãè Öõ- ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‚ããõÀ Êãã¼ã,Ôãã©ã Öãè „¹ããäÔ©ã¦ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãŠã½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý¾ããäª ÀãñØããè „¹ããäÔ©ã¦ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ‡ãŠã ½ãîʾããâ‡ãŠ¶ã ‡ãŠÀ „Ôã‡ãñŠ ¹ããäÀ•ã¶ã •ããñãäŒã½ã ‚ããõÀ Êãã¼ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãèÊãñ‡ãŠÀ ÔÌã¦ãâ¨ã Þãì¶ããÌã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ‚ãªãÊã¦ã ƒÔãñ †‡ãŠ ÔÌã¦ãâ¨ã ÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã ½ãã¶ã¦ããè Öõý‡ãŠƒÃ Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¶ãõªããä¶ã‡ãŠ ‚㣾ã¾ã¶ã ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôããè¾ã „¹ãÞããÀ ¼ããØã Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ †‡ãŠ ÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõý ¹ãŠã½ãà †‡ãŠ Ôããà¾ã Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºã¦ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ‚ããõÀ „Ôã¶ãñ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ¹ãŠã½ãà ¹ãÀ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäÊããäŒã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã ªãè ÖõýÔãÖ½ããä¦ã ¹ãŠã½ãà ÀãñØããè ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ¶ã ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý †‡ãŠ ÔãÖ½ããä¦ã ¹ãŠã½ãùãÀ ÀãñØããè ‡ãŠãè †‡ãŠ ÖÔ¦ããàããäÀ¦ã ÔãÖ½ããä¦ã Ôãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ‡ãŠªãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÌã® „Ôã‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ Ôã½ã㹦㠶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 137. ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠÀãñØããè Ôãñ ÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã Ÿãè‡ãŠ Ôãñ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠƒÃ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¹ãîÀã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ããÞãããäÖ†:¡ãù‡ã‹›À ÀãñØããè ‡ãŠãñ •ããñãäŒã½ã ‚ããõÀ Êãã¼ã ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãè ¹ãƇãðŠãä¦ã ‚ããõÀ „ÿñ;㠇ãñŠ ºããÀñ ½ãò Ôã¼ããè ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ•ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ãã ÞãããäÖ†ýÞããÖñ ÌãÖ ½ããõãäŒã‡ãŠ ¹ã Ôãñ ã䪾ãã •ãã¾ãñ ¾ãã †‡ãŠ ÔãÖ½ããä¦ã ¹ãŠã½ãà ¹ãÀ ãäÊãŒãã •ãã¾ãñ ÀãñØããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ ãè‡ãŠ Ôãñ Ôã½ã¢ãòýÀãñØããè ‡ãŠãè ÔãÖ½ããä¦ã ÔÌãñÞœã Ôãñ ªãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ† ¾ãã ÔÌããÔ©¾ã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠãä½ãþããò ¾ãã ªîÔãÀãò ‡ãñŠ ªºããÌã ‚ããõÀ ‚ã¶ãìãäÞã¦ã ¹ãƼããÌã ‡ãñŠãäºã¶ãã ªãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†ÀãñØããè ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ¹ã Ôãñ ÔãÖ½ããä¦ã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ã‡ãŠãè¶ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¶ãñ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ¹ããâÞã àãñ¨ããò ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ:¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ‡ãŠã ãäÌãÌãÀ¥ãÊãã¼ã•ããñãäŒã½ããäÌã‡ãŠÊ¹ããäÊããäŒã¦ã ¹ãÆÊãñŒã¶ããäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ØããÀâ›ãè ¹ããäÀ¥ãã½ã ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò †‡ãŠ¦ã‡ãÊÔãâØã¦ã ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãàã½ã ºã¶ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¾ãÖ ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ºããèÞã ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠÔã½ã¢ã ‡ãŠãñ ¼ããè ºãü¤ãÌãã ªñ¦ãã Öõý
 • 138. ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Öõ ãä‡ãŠ ªÔ¦ããÌãñû•ã ‡ãñŠ ÖÀ Í㺪 ¹ãü¤òý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ, •ãºã †‡ãŠ ºããÀ ‚ãã¹ã ÖÔ¦ããàãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã ÔÌããè‡ãŠãÀ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‚ããõÀ „¦¹ã¸ã Ôãâ¼ãããäÌã¦ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò Ôãºã Ôã½ã¢ã¦ãñ ÖöýÔãîãäÞã¦ã ÔãÖ½ããä¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã:‚ãã¹ã •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‡ã슜 ‚ãÔãã½ã㶾ã ãäÌãÔãâØããä¦ã¾ããò ¾ãã ªìãäÌã£ãã‚ããñâ ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÔã⪠‡ãŠã „§ãÀªããä¾ã¦Ìã Êãñ¶ãñ ¦ãõ¾ããÀ Ööý‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ªîÔãÀñ ÊããñØã ãä¶ã¥ãþ㠶ãÖãé Êãñ ÀÖñ Ööý†‡ãŠ ‚ãÞœñ ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ããØãêÍãö㠪ñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ãÀ ¹ãîÀã ãäÌãÍÌããÔã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ÌãÖ ‡ãŠãñƒÃØãÊã¦ã ¹ãõŠÔãÊãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀñØããý Ö½ãñÍãã ‚ãâãä¦ã½ã ãä•ã½½ãñªãÀãè ‚ãã¹ã‡ãŠãè Öãñ¦ããè Öõý Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ããõÀ Ÿãè‡ãŠÔãñ ‚ã¹ã¶ããè ÔãÖ½ããä¦ã ªñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ÔãîãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ Ööý‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠã †‡ãŠ ãäÌãÍããÊã ºãÖì½ã¦ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã Ôãñ Ôãâ¦ãìÓ› ÀÖ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¼ããÀãèÀÖ¦ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ,‡ã슜 ½ãã½ãÊããò ½ãò Ôã½ãÔ¾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ãã¶ã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ¹ããäÀ¥ãã½ã ªìŒããè ¾ãã ‚ãÔãâ¦ãìÓ› Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ã㠇㊪½ã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ãã¹ã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ •ãʪ Ôãñ •ãʪ ÖÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ‡ãŠÀòý¡ãù‡ã‹›À ¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ¹ãÆÍããÔã¶ã Ôãñ Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ãäÌãÍãñÓã ¹ãÔãñ œãñ›ãè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ããò ‡ãŠãñ (•ãõÔãñ Ô›ã¹ãŠ ‡ãŠã ‡ãŠŸãñÀ ̾ãÌãÖãÀ,›ñãäÊã¹ãŠãñ¶ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã,‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã ¼ããñ•ã¶ã ‚ãããäª) ¾ã©ããÍããèÜÇãÔãìÊã¢ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀòý ‚ãÞœñ ½ãõ¶ãñ•ãÀ ƒ¶ã ÔãñÌãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¦ãìÀ¶¦ã Ÿãè‡ãŠ ‡ãŠÀ ªñ¦ãñ Ööýãä¹ãŠÀ ¼ããè, ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ã‡ãŠãè¶ã ÊãØã¦ããÖõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Êãã¹ãÀÌããÖ ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõ, ¦ããñ ƒÔã‡ãŠãè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ‚ãÊãØã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, Þãîâãä‡ãŠ¹ããäÀ¥ãã½ã Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ ¶ãÖãé ‚ãã¾ãã Öõ ¦ããñ ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè Êãã¹ãÀÌããÖãè ¾ãã ØãõÀ ãä•ã½½ãñªãÀã¶ãã Öõý
 • 139. ‚㣾ãã¾ã 35‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ‡ãŠƒÃ ‡ãŠãÀ¥ããò Ôãñ ÀãñØããè ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã Ôãñ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãâ¦ãìÓ› ¶ãÖãé Öãñ¦ãñ Ööý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã †‡ãŠ †ñÔãããäÌã—ãã¶ã Öõ •ããñ ‡ãŠƒÃ ºãã¾ãÊããñãä•ã‡ãŠÊã ãäÌãÔãâØããä¦ã¾ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ÞãÊã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¾ãÖ ãä‡ãŠÔããè †‡ãŠ ‡ãñŠ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ‡ãñŠ ºããÖÀ ÖõýÔãÌãÃÑãñÓŸ„¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè ÀãñØããè ½ãÀ •ãã¦ãã Öõ ¾ãã „Ôã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ŒãÀãºã Öãñ •ãã¦ããè Öõý‚ãã¹ã‡ãñŠ ãä¶ãÌããÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠƒÃ ÀãÔ¦ãñ ŒãìÊãñ Öö, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ƒ¶ã½ãò Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ¾ãã „¶ã Ôã¼ããè ‡ãŠãñ Þãì¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý„ªãÖÀ¥ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ‚ãã¹ã Ô©ãã¶ããè¾ã ¹ãñÍãñÌãÀ ½ãñã䡇ãŠÊã ºããù¡ãè ¾ãã ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ À㕾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããäÀÓ㪠‡ãŠãñ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããäÀÓ㪠ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ „ãäÞã¦ã Ôãû•ãã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ¾ããäª ÌãÖ ªãñÓããè ¹ãã¾ãã Øã¾ãã ¦ããñ „Ôã‡ãŠã ¶ãã½ã½ãñã䡇ãŠÊã Àãä•ãÔ›À Ôãñ „Ôã‡ãŠã ¶ãã½ã Ö›ã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¦ãããä‡ãŠ ÌãÖ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö¾ã㪠ÀŒãò, ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ À㕾ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããäÀÓ㪠½ãò ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Íãããä½ãÊã ÀÖ¦ãñ ÖöýƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã‡ã‹ÔãÀ Ìãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè¦ãÀ¹ãŠ Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõ!Þãîâãä‡ãŠ „¶ã‡ãŠãè ‚ã¹ã¶ããè ãäºãÀãªÀãè ‡ãñŠ ‚㶾ã ÔãªÔ¾ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ̾ããä§ãŠØã¦ã ‚ããõÀ ¹ãñÍãñÌãÀ ãäÀͦãñªãÀãè Öãñ¦ããè Öõý ¾ãÖ ©ããñü¡ã‚ããÏÞã¾ãà ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõ ãä‡ãŠ ƒ¶ã ¹ããäÀÓãªãò ½ãò ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãƼããÌããè ¤âØã Ôãñ †‡ãŠ ‚ãÞœãè ¹ãÆãä¦ãÓŸã ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Öõ !¾ãÖãè ‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ •ãºã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ¹ããäÀÓ㪠½ãò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõ ¦ãºã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‡ãìŠÍãÊã Ìã‡ãŠãèÊã ´ãÀã ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¦Ìã ãä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýÌããÔ¦ãÌã ½ãò, ºãã£ãã¾ãò ºãÖì¦ã œãñ›ãè Öãñ¦ããè Öö ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠã ¹ããäÀ¥ãã½ã †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ã¶ãìÍãããäÔã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ããÔã‡ãñŠØããý ƒÔã ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã Öãè ª•ãà ¶ãÖãé ‡ãŠÀò, ‚ãã¹ã ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà ‡ãŠÀò!†‡ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠆‡ãŠ ‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ¼ããäÌãÓ¾ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ãÀã£ããè ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ‚ãÔÌãÔ©ã¹ãÆ©ãã‚ããñâ Ôãñ Ôã¦ã‡ãÊ ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ªîÔãÀñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ããèã䡦ã Öãñ¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠã •ãã Ôã‡ãñŠý
 • 140. ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‡ãŠãÀÃÌããÖãè Ôãñ Íãã¾ãª ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¼ããäÌãӾ㠽ãò ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ!‚ã̾ãÌãÔãã¾ããè ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªÍãà ¦ãÀãè‡ãŠã ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ •ããØã‡㊦ãã ¹ãõªã ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ •ãÌããºã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãÔã½ã©ãæãã Öãñ¦ãã Öõ, ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÌã㪇ãŠãñ ÔãìÊã¢ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãªãÊã¦ã ½ãò •ãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ‚㶾㠹ãñÍãñÌãÀãò Ôãñ ‚ãÊãØã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ãäºãâªì Ôãñ ªñŒã¶ãñ ¹ãÀ, •ãºã †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ ½ãÀãè•ã‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¡ãù‡ã‹›À ‚ããõÀ ½ãÀãè•ã †‡ãŠ ‚ãâ¦ããä¶ãÃãä֦㠂ã¶ãìºãâ£ã ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ãä‡ãŠ¾ãñ Öãñ¦ãñ Ööý†‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ÀãñØããè ‚ã¶ãìºãâ£ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ƒ¶ã ‡ãŠ¦ãÃ̾ããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀò :1. ÌãÖ †‡ãŠ ½ãÀãè•ã ‡ãŠã ƒÊãã•ã „ãäÞã¦ã ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ „ãäÞã¦ã ‡ãŠãõÍãÊã ‡ãñŠ Ôãã©ã •ããÀãè ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ†;2. ÌãÖ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ‡ãìŠÍãÊã¦ãã Ôãñ ¹ãÀñ ¶ã ‡ãŠÀòý3. ÌãÖ ¹ãñÍãñÌãÀ ÀÖԾ㠹ãƇ㊛ ¶ãÖãé ‡ãŠÀò ‚ããõÀ ÀãñØããè ‡ãŠã ‚ããªÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý‚ã¶ãªñŒããè ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ãäÔã¹ãÊ Êãã¹ãÀÌããÖãè ¶ãÖãé Öõý ‡ãŠã¶ãî¶ããè ¦ããõÀ ¹ãÀ Êãã¹ãÀÌããÖãè ‡ãŠãñ ƒÔã ¦ãÀÖ ¹ããäÀ¼ãããäÓã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõãä‡ãŠÔããè ÀãñØããè ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ½ãò ¡ãù‡ã‹›À ´ãÀã „Ôã‡ãñŠ „ãäÞã¦ã ªñŒã¼ããÊã ½ãò ‡ãŠãõÍãÊã¦ãã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‚ããõÀ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè Êãã¹ãÀÌããÖãè ¾ãã‡ãŠªãÞããÀ ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ÀãñØããè ‡ãŠã •ããèÌã¶ã Œã¦ãÀñ ½ãò Öãñ¶ãã ¾ãã ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ àããä¦ã Öãñ¶ãã ÖõýÊãã¹ãÀÌããÖãè ‡ãñŠ ªãÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãì‡ãŠª½ãñºãã•ããè ½ãò Ôã¹ãŠÊã¦ãã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÀãñØããè ‚ãªãÊã¦ã ‡ãŠãñ Ôãâ¦ãìÓ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‚ãÌãÔ©ãã‚ããñâ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†:¡ãù‡ã‹›À(¹ãÆãä¦ãÌããªãè) ‡ãŠã †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã ½ãã¶ã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ã¶ãì¹ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã „Ôã‡ãŠã ‡ãŠ¦ãÃ̾ã Öõý
 • 141. ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ããäÀ¦¾ã§ãŠ Öãñ‡ãŠÀ ‚ããõÀ ¹ãÆãä¦ãºã® ‡ãŠ¦ãÃ̾㠇ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã ÖãñýÀãñØããè ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ àããä¦ã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ã,àããä¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠã ¹ãƦ¾ãàã ‚ããÞãÀ¥ã ¾ãã ‚ããÔã¸ã ‡ãŠãÀ¥ã ©ããýÀãñØããè ¹ãÀ Ôã¼ããè ÞããÀ ‚ãÌãÔ©ãã‚ããñâ ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠã ºããñ¢ã ¹ãü¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè †‡ãŠ ‚ãÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ãñÔã Ôãºãî¦ã ¹ãƪã¶ã ¶ãÖãéãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãñ ¹ãÀ ½ãì‚ããÌã•ãã ¼ãìØã¦ãã¶ã ½ãò ãäÌã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãŠã ¹ããäÀ¥ãã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¹ãŠÊãÔÌã¹ã, ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã Êãã¹ãÀÌããÖãè Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ºãÖì¦ã ½ãìãä͇ãŠÊã ÖõýƒÔã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠãäÊã¾ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ †ñÔãñ ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãŠãñ Œããñ•ã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›Àãä‡ãŠÔããè ‚ã¶¾ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ‚ããÊããñÞã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä¶ãÞœì‡ãŠ ÀÖ¦ãñ Ööý‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ £¾ãã¶ã Ôãñ Ôã¼ããè ãä¶ããäÖ¦ãã©ãà ‚ããõÀ ¶ã¦ããè•ããò ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ããºãÖì¦ã Êãâºããè ‚ããõÀ ½ãâÖØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ÍãìÁ ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ¾ãÖ ¼ããè ãè‡ãŠ Ôãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠƒÔã ½ãì‡ãŠª½ãñºãã•ããè Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ¶ãã Öõý‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‡ãñŠÌãÊã ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ½ãã¹ãŠãè ½ããâØã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öõú? ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã ØãìÔÔãã ƒÔããäÊã¾ãñ Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ããÖõ ãä‡ãŠ ÌãÖ Êãã¹ãÀÌããÖ ©ãã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ºãªÊãã Êãñ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ‚ãàã½ã¦ãã ‡ãŠã ¹ãªãùãŠãÍã ‡ãŠÀ •ã¶ã¦ãã ‚ããõÀ‚㶾ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ½ããõã䳇㊠àããä¦ã¹ãîãä¦ãà ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ?•ãºããä‡ãŠ ƒ¶ã „ÿñ;ããò ½ãò Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¾ãã Ôã¼ããè ‚ãªãÊã¦ã ½ãò •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ã¾ããù¦ã ‡ãŠãÀ¥ã Ööý ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠã‡ãŠã¶ãî¶ããè ‚ã¶ããÞããÀ Íããä§ãŠÍããÊããè ªãñ£ããÀãè Öãä©ã¾ããÀ Öõ •ããñ †‡ãŠ ‚ãâãä¦ã½ã „¹ãã¾ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò Öãè ƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ †ñÔãñ ªãÌãñªãÀãè ¶ã ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ‚ãÞœñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ãÓŸã ‡ãŠãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¹ãÖìâÞãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, Ìãñ Ôãã½ã㶾ã ¹㠽ãò ÀãñãäØã¾ããò‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãñŠ ºããèÞã †‡ãŠ ºãÖì¦ã ‡ã슜 ¦ã¶ããÌã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ºã¶ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 142. ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò, ‚ã¹ãŠÔããñÔã ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚㦾ããä£ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãì‡ãŠª½ãñºãã•ããè ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‚ãã•ã ‚ã½ãñãäÀ‡ãŠãè ªÌãã•ãØã¦ã „ªãÔã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò Öõ, ãä•ãÔã½ãò ¡ãù‡ã‹›À ‚ããõÀ ½ãÀãè•ã ªãñ¶ããò ‚ã‡ã‹ÔãÀ †‡ãŠ ŒããéÞãñ ãäÀͦããò ½ãò ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ƒÔã½ãò ªãñ¶ããò ‡ãŠã¶ã¹ã‡ãŠÔãã¶ã Öãñ ÀÖã Öõý¹ããèãäü¡¦ã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ ãä¶ãÌããÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ 1997 ½ãò ¼ããÀ¦ããè¾ã ¶¾ãã¾ã¹ãããäÊã‡ãŠã ¶ãñ ¹ãõŠÔãÊããÔãì¶ãã¾ãã ãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›Àãò „¹ã¼ããñ§ãŠã ÔãâÀàã¥ã ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã(Ôããè¹ããè†) ‡ãñŠ ‚㶦ãØãæ㠇ãŠÌãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¾ãñØããýƒÔã ãä¶ã¥ãþ㠇ãŠã ÔÌããØã¦ã ÀãñØããè‡ãñŠ ãäÖ¦ããò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý¼ããÀ¦ã ½ãò ÖãÊããâãä‡ãŠ ãäÔ©ããä¦ã ‡ã슜 ‚ããõÀ Öõ,ƒÔã ¹ãŠãñÀ½ã ½ãò ‡ãŠƒÃ ½ãã½ãÊãñ ãäÌãÞããÀã£ããè¶ã ¹ãü¡ñ Ööý ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ¶¾ãã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò†‡ãŠ ‡ãŠã䟶ã¦ãã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã •ããÀãè Öõ!Ôããè¹ããè† ‡ãñŠ †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ¶ã¦ããè•ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãºã ¡ãù‡ã‹›À ƒÔã £ã½ã‡ãŠãè Ôãñ ÔãÖ½ãñ ÀÖ¶ãñ ÊãØãñ Ööý ¶ã¦ããè•ã¦ã¶ã, Ìãñ ‚ãºã †‡ãŠ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã½ãì‡ãŠª½ãã ‡ãñŠ ½ãã½ãÊãñ ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ºãã¦ã ãäºãØãü¡ ¶ã •ãã¾ãñ ƒÔããäÊã¾ãñ Œãìª ‡ãŠãè Ààãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ààã㦽ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ‡ãŠÀ¶ãñÊãØãñ ÖöýƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ½ãò ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ, ãä•ã¶ã½ãò Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ‡ãŠãè ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ½ãòÔãì£ããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé ÀÖ¦ããè ÖõýÊãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã ‡ãŠÀòØãñ, ÊããÞããÀãè Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäºãÊã ºãü¤ •ãã¦ãã Öõ!„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, •ãºããä‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã㠂㣾ã¾ã¶ã ºããÀ ºããÀ ã䪌ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ãä‡ãŠ Ôãã£ãÀ¥ã ãäÔãÀ ªªÃ ‡ãñŠ ÀãñØããè ½ãò Œããñ¹ãü¡ãè ‡ãŠã†‡ã‹ÔãÀñ ©ããñü¡ãè Ôããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¦ãã Öõý†ñÔãñ †‡ã‹ÔãÀñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ¼ããäÌãӾ㠇ãŠãè ½ãì‡ãŠª½ãñºãã•ããè Ôãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠÀÌãã¾ãñ •ãã¦ãñÖöý(ªì¼ããÃؾã Ôãñ Ìã‡ãŠãèÊããò ‚ããõÀ ¶¾ãã¾ãã£ããèÍããò ‡ãŠãñ ‚ã¼ããè ¼ããè ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ‚ãÞœãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ £¾ãã¶ã ‡ãŠã†‡ãŠ Ôãâ‡ãñŠ¦ã ÊãØã¦ãã Öõý)
 • 143. ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã㠇㊪ãÞããÀ ‚ããõÀ Êãã¹ãÀÌããÖãè ‡ãñŠ ªãÌããò ‡ãŠãñ ÖÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã „¶Öò ¹ãÖÊããè •ãØãÖ ½ãò „¦¹ã¸ã Öãñ¶ãñ ÔãñÀãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ ! ‚ããõÀ ‚ãã¹ã †‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ Êãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ã©ããñãäÞã¦ã‡ãŠª½ã „Ÿã¶ãñ ÞãããäÖ¾ãñý ‚ããúŒã ºã⪠‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ¶ãÖãé ÀÖò !‚㣾ãã¾ã 36ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ÌãÖ Öõ •ããñ •¾ããªã¦ãÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè „¹ã¾ããñãäØã¦ãã •ãã¶ã¦ãã Öõý- ºãö•ããä½ã¶ã ¹ãÆöŠ‡ãŠãäÊã¶ã‚ãã¹ã ÔãÖãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ¶ãìÔŒãã ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã †‡ãŠ ¹ãî¥ãà ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ ƒãä¦ãÖãÔã ªñ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ½ãªª‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ †Êã•ããê ‚ããõÀ ‚㶾ã ãä¶ããäªÃÓ› ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªòýƒÔãÔãñ ¹ãÖÊãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã¦ãñ Öö ‚ããõÀ Öã©ã ½ãò ªÌãã ‡ãŠãè ¹ãÀÞããè Öãñ¦ããè Ööý¦ããñ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ºãÖì¦ããä•ã½½ãñªãÀ ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò Öãñ¦ãñ Öõãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ Ô¹ãÓ› ¹ã Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ªÌããƒÃ Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ÔãÌããÊããò ‡ãŠã „§ãÀ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ-1. ªÌãã ‡ãŠã ¶ãã½ã ‡ã‹¾ãã Öõ?2. ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ãä‡ãŠÔããè ºãÆãâ¡ ‡ãŠã ¶ãã½ã(•ãõÔãñ ‰ãŠãñÔããè¶ã) ¾ãã •ãñ¶ããäÀ‡ãŠ ¶ãã½ã (¹ãõÀããäÔã›ãù½ããùÊã) Ôãñ „¹ãÊ㺣ã Öõ ? ¾ããäª ºãÆãâ¡ ¶ãã½ã Ôãñ„¹ãÊ㺣ã Öõ ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ƒÔãñ •ãñ¶ããäÀ‡ãŠ Ôãñ ¹ãÆãä¦ãÔ©ãããä¹ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý3. ¾ãÖ ªÌã㠇㋾ããò ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ¾ãã ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõ ? ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ Êãàã¥ã ‡ãñŠ Àã֦㠇ãñŠ ãäÊㆠÖõ ? ¾ããäª †ñÔãã Öõ, ¦ããñ ãä‡ãŠ¶ãÊãàã¥ããò Ôãñ ÀãÖ¦ã ãä½ãÊã¦ããè Öõ ? ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõ ? ¾ããäª †ñÔãã Öõ,¦ããñ ‡ãõŠÔããè Ôã½ãÔ¾ãã‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öõ ?
 • 144. 4.¾ããäª †‡ãŠ ãäÌã‡ãŠãÀ ¾ãã ÀãñØã ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠªÌãã ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõ, ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ƒÊãã•ã ‡ãñŠãäÊㆠ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõ? ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ Ôã½ãÔ¾ãã ƒÔã ªÌãã Ôãñ ‡ãŠ½ã Öãñ •ãã¾ãñØããè ¾ãã ªÌãã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ªîÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ?5. ‡ã‹¾ãã ªÌãã ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ „¹ãÊ㺣ã Öõ? ¾ããäª ¶ãÖãé, ¦ããñ ‡ãŠãâ„›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠇ãŠãõ¶ã Ôãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öõ ?6. ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ ªÌãã ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ã䪶ããò ¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãñ¦ãñ ÀÖ¶ãã ÞãããäÖ† ?7. ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã ƒÔã ªÌãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ãŠãñƒÃ Ôããè ¼ããè ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ãäÊããäŒã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öõ? •ããñ ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý8. ªÌãã ‡ãŠãè Ôã›ãè‡ãŠ ŒãìÀã‡ãŠ ‡ã‹¾ãã Öõ ?9 ªÌãã ‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‡ãŠºã ‡ãŠºã Êãñ¶ãã Öõ ? †‡ãŠ ã䪶㠽ãò †‡ãŠ ºããÀ? †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ÞããÀ ºããÀ ? ‚ãØãÀ †‡ãŠ ã䪶㠽ãò †‡ãŠºããÀ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ºããÀ Êãñ¶ãã Öãñ¦ããñ, ãä‡ãŠ ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠã Ôã½ã¾ã ÊãØã¼ãØã ºãÀãºãÀ Öãñ¶ãã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ?10 ªÌã㠇㊺ã ãäÊã¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† ? ¼ããñ•ã¶ã Ôãñ ¹ãÖÊãñ ? ¼ããñ•ã¶ã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ? ÔãìºãÖ ½ãò ? Ôããñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ?11. ªÌãã ‡ãõŠÔãñ ãäÊã¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†? ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ¦ãÀÊã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãäÊã¾ãã •ãã¶ãã Öõ ? ‡ã‹¾ãã ªÌãã ŒããÊããè ¹ãñ›¾ãã ¼ãÀã ¹ãñ› Êãñ¶ãã Öõ ? †‡ãŠ ¹ãî¥ãà ¹ãñ› ¹ãÀ?¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ŒãìÀã‡ãŠ Êãñ¶ãã ¼ãîÊã •ãã¦ãñ Öö ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‚ãØãÊããè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãñ ¡ºãÊã ‡ãŠÀ Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠŒãìÀã‡ãŠ Êãñ¶ãã ¼ãîÊã¶ãñ ‡ãŠãè ¾ã㪠‚ãã¦ãñ Öãè •ãʪ Öãè ªîÔãÀãè ŒãìÀã‡ãŠ Êãñ Êãñ¶ãã ÞãããäÖ† ? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ãä¶ããäªÃÓ› ŒãìÀã‡ãŠ ¾ããŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãè Ôã½ã¾ã㶦ãÀãÊã ¾ãã Üãâ›ñ ‡ãŠãè †‡ãŠ ãä¶ããäÏÞã¦ã Ôã⌾ãã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ Öãè ªÌãã Êãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý
 • 145. ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ºãñÖ¦ãÀ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ Êãàã¥ã Øãã¾ãºã Öãñ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ã¼ããè ¼ããè ‡ã슜 ªÌãã ºãã‡ãŠãè ÀÖ ØãƒÃ Öõ,¦ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ?ªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Œãã²ã ¹ãªã©ãÃ, ¹ãñ¾ã, ¾ãã Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò Ôãñ ºãÞãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† ?¾ããäª ‚ãã¹ã ‚㶾ã ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ¾ãã ‡ãŠã„ú›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣㠪Ìãã Êãñ ÀÖò Öõ ¦ãºã ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ? „¶ã‡ãñŠ Ôãã©ã •ããÀãè ÀŒãò?¾ãã „¶Öò Êãñ¶ãã ºã⪠‡ãŠÀò ?¾ãÖ ªÌãã ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ã䪶ããò Ôãñ ºãã•ããÀ ½ãò „¹ãÊ㺣ã Öõ ?ªÌãã ‡ãñŠ Ôãã©ã •ãìü¡ñ ‚ãʹã‡ãŠããäÊã‡ãŠ ‚ããõÀ ªãèÜãÇãŠããäÊã‡ãŠ •ããñãäŒã½ã ‡ã‹¾ãã Öö ? ªÌãã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØ㠇㋾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãè ‚ã¶¾ã ÔÌããÔ©¾ãÔã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠãñ ºãü¤ã Ôã‡ãŠ¦ããè Öö? ¾ããäª Öãâ, ¦ããñ †ñÔãñ Öãñ¶ãñ ÌããÊããè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ã㠇㋾ãã Öõ?¾ããäª ‚ãã¹ã ‡ãŠãñƒÃ ‚㶾㠪Ìãã¾ãò Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò Êãñ ÀÖñ Öö ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ƒ¶ã‡ãŠãè ‚ãã¹ãÔã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ Ôãメ †¹ãñŠ‡ã‹› ¶ã•ãÀ ÀÖã Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†?ªÌãã ¹ãÀ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ŒãÞãà ‚ãã¦ãã Öõ ?‡ã‹¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ‚㶾㠇㊽㠌ãÞããêÊãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ¾ãã ºãÆãú¡ ¼ããè „¹ãÊ㺣ã Öõ ?‡ã‹¾ãã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºããè½ãã ½ãò ‡ãŠÌãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øãã ?ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ „¶ã‡ãñŠ ‡ãŠã ãäÌãÌãÀ¥ã Ôã½ã¢ã ½ãò ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã Öõ, ¹ããäÀ¥ãã½ãÔÌã¹ã Ìãñ ¹ãîÀãè¦ãÀÖ Ôãñ „¶ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ‚ã¶ãì¹ããÊã¶ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Ìãñ •ãʪ Öãè ªÌãã Êãñ¶ã㠺㶪 ‡ãŠÀ ªñ¦ãñ Öö ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¶ÖòÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõ ¾ãã Ìãñ ºãñÖ¦ãÀ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¾ãã ¾ãÖ ªÌãã „¶Öò †‡ãŠ ‡ãŠÓ›¹ãƪ ¹ãƼããÌã ‡ãŠã‡ãŠãÀ¥ã ÊãØã¦ããè Öõý‚ããõÀ ‚㶦㠽ãò Ìãñ ãè‡ãŠ ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ ¾ãã „¶ã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ‚ããõÀ ŒãÀãºã Öãñ •ãã¦ããè Öõý‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãÖÊã㠇㊪½ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ¶ãò ‡ã‹¾ãã ãäÊãŒãã Öõ ƒÔãñ ¹ãü¤¶ãñ ‡ãŠã Öãñ¦ãã Öõ (ÊãñŒã¶ã ‚ãÔ¹ãÓ› Öãñ¦ããñ ¼ããè ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠ‡ãÊ ¶ãÖãé¹ãü¡¦ãã) ‚ããõÀ ÖãƒÃÀãñØÊãããä¹ãŠ‡ãŠ ‡ã슜 ¼ããè ãäÊãŒãã Öãñ ¾ãÖ ‚ãØãÀ Ôã½ã¢ã ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã Öõ ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¹ãîœòýƒÔã ‚ã¶ãì§ããäÀ¦ã ¹ãÆ϶㠇ãŠãñ ¾ãîú Öãè ¶ã œãñü¡ ªñÌãòý ¹ãÀÞãñ ½ãò ãäÊãŒãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¼Çãã½ã‡ãŠ Í㺪 ‡ãñŠ ãäÌãÌãÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À¾ãã ‡ãñŠãä½ãÔ› Ôãñ ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¹ãîœòý
 • 146. ‚ãã¹ã †‡ãŠ ºãÖì¦ã Öãè „¹ã¾ããñØããè Ôã⪼ãà ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ƒÄã䡾ã¶ã ¡ÈØã ãäÀÌã̾ãî ‡ãŠãñ ŒãÀã誶ãñ ‡ãŠã ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý ƒÔã ãä‡ãŠ¦ããºã ½ãò¼ããÀ¦ã ½ãò Ôã¼ããè ¹ãÀÞãñ ½ãò ãäÊãŒããè •ãã¶ãñ ÌããÊããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã „¦‡ãðŠÓ› Ôãâ‡ãŠÊã¶ã „¹ãÊ㺣ã Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ -ªÌãã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã,ŒãìÀã‡ãŠ, „¹ãÞããÀ㦽ã‡ãŠ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ, ªÌãã ‡ãŠã ƒÄ›À ãäÀ†‡ã‹Íã¶ã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹›ý ‚ãã¹ã ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããù¶ãÊããƒÃ¶ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ www.medclik.com ¼ããè ªñŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÖãÊããâãä‡ãŠ ¾ãÖ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÊãŒããè ØãƒÃ Öõ,ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ã¶ã¹ãü¤ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýƒÔã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ½ãò ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÔããèŒã¶ãñ ãä½ãÊã¦ããè Öõ ºããäʇ㊠‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã ¹ãõÔãã ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆽ㪪 ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ÞãÞããà ‡ãŠÀ‡ãñŠ †‡ãŠ ÔãÔ¦ããè ªÌãã ‡ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ªÌãã¾ãò ãäÊãŒãã ‡ãŠÀ ‚ãã¹ã ¹ãõÔãã ºãÞãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý †‡ãŠ ªÌãã ‡ãñŠ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ¾ãÖ ªÌãã ›Èñ¡½ãã‡ãÊ ¹ãâ•ããè‡ãŠÀ¥ã ´ãÀã ÔãâÀãäàã¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ •ãñ¶ããäÀ‡ãŠ ¶ãã½ã ƒÔã‡ãŠã ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ ¶ãã½ã ‡ãŠãœãñ›ã ¹ã Öãñ¦ãã Öõý ƒÔããäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãä¶ã½ããæãã †‡ãŠ ªÌãã ‡ãñŠ ãäÌã¹ã¥ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ƒÔã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý•ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ „¶ã‡ãñŠ Ôã½ã‡ãŠàã ›Èñ¡½ãã‡ãÊ ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ÔãÔ¦ããè ÀÖ¦ããè Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ ºãÆãâ¡ñ¡ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè¦ãÀÖ Ì¾ãã¹ã‡ãŠ ¹ã Ôãñ ãäÌã—ãããä¹ã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠãè •ãã¦ããè ÖöýƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ „¦¹ã㪠ªÌãã ŒãÀã誶ãñ Ôãñ 40 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ôãñ •¾ããªã ¦ã‡ãŠ ºãÞã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÖÀ ªÌãã •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ „¹ãÊ㺣㠶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ÖÀ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ªÌãã ‚ã¹ã¶ããè ›Èñ¡½ãã‡ãÊ ªÌãã Ôãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ‡ãŠ½ã ÔãÔ¦ããè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè ÖõýƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã, £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‡ã슜 ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÔã¹ããÔã ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã ½ãò ¶ãÖãéªñŒã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‡ã슜 ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºãÆãâ¡ãò ‡ãñŠ ºããèÞã ½ã¦ã¼ãñª Öãñ¦ãã Öõý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ,‡ã슜 ãä¶ã½ããæãã‚ããñâ ‡ãŠãè ØããñÊããè ¾ãã‡ãõŠ¹ÔãîÊã „ªÀ ½ãò ÜãìÊã¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ Öãè Ôã½ã¾ã ¾ãã †‡ãŠ Öãè ªÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõýƒ¶ã‡ãŠãè „¦¹ã㪶㠇ãŠãè ãäÌããä£ã ‚ãÊãØã ‚ãÊãØã Öãñ¦ããè ÖõýƒÔããäÊㆠ¾ãÖ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ãäÌãÍãñÓã •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ „¦¹ã㪠‡ãñŠ Êãã¼ã ‚ããõÀ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã‡ãŠãè ÞãÞããà ‡ãŠÀòý
 • 147. ‚ãã¹ã †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ªÌãã ŒãÀã誶ãñ ‡ãŠãè ÀããäÍã ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ Ü㛇㊠¹ãÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ¹ãõÔãã ÊãØãñØãã ¾ãã¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ŒãÀãèªãè ‡ãñŠ ãäÊㆠºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀñØããèý Ôãºã Ô¹ãÓ› ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýת¾ã ÀãñØã, „ÞÞã À§ãŠÞãã¹ã, ½ã£ãì½ãñÖ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠªÌãã†ú ©ããñ‡ãŠ ½ãò ŒãÀãèªãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ †ñÔããè ªÌããƒÃ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãâºãñÔã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãñ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ÖãñØããèý†ñÔããè ¼ããè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ºãü¡ãè ½ãã¨ãã ½ãò ªÌãã Êãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ªã½ã½ãò ªÌãã ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ºãÞã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Ööý‚ã¹ã¶ãñ ‡ãñŠãä½ãÔ› Ôãñ ¼ããÀãè œî› ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãîœò !‡ãŠƒÃ ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ÔÌã¾ãâ ªÌãã ªñ¦ãñ Öö (•ããñ ãä‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ‡ã⊹ãã…ú¡À ºã¶ãã¦ãñ Öö, ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã Í㺪 ãä¡Ô¹ãòÔãÀãè ºã¶ã¦ãã Öõ)„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ŒããúÔããè ‡ãŠã ãä½ãÑã¥ãýƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ½ãò ¦ãñ•ããè Ôãñ Øãã¾ãºã Öãñ ÀÖãè Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ƒ¶ã ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè Øãì¥ãÌã§ãã ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊãÖõý•ããñ ¡ãù‡ã‹›À Œãìª ªÌãã ‡ãŠãñ ªñ¦ãñ Öö Ìãñ ƒÔãñ ãä¶ãÀ½ãã¦ãã Ôãñ ©ããñ‡ãŠ ½ãò ŒãÀã誦ãñ Öö ‚ããõÀ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ªñ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ÔãÔ¦ãã ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ªÌããƒÃ ÊãñÀÖñ Öö ƒÔãÔãñ ‚㶕ãã¶ã ÀÖ¦ãñ Öö, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¶ã ¹ãÀ ÊãñºãÊã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ! ¶ã¦ããè•ã¦ã¶ã †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã Ôãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ‡ãŠãñ ŒãÀã誶ãã ÔãìÀãäàã¦ã ÀÖ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ããÊãî½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ªÌãã Êãñ ÀÖñ ÖöýÔã¼ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ ½ãîÊã ‡ã⊛ñ¶ãÀãò ½ãò ÀŒãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ãäÌããä¼ã¸ã ‡ã⊛ñ¶ãÀãò ‡ãñŠ ¶ãÖãé ãä½ãÊãã ªñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ¦ãããä‡ãŠ ‡ãŠãõ¶ã ÔããèªÌãã Êããè ØãƒÃ Öõ, †ñÔããè ¼Çã½ã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã ¶ã ¹ãõªã Öãñ •ãã¾ãñý ºããñ¦ãÊã Ôãñ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ÊãñºãÊã ¶ã ãä¶ã‡ãŠãÊãòý‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ãÞãó ‡ãñŠ ãäÌãÌãÀ¥ã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Ôãâãäàãã书ã‡ãŠÀ¥ã „¹ã¾ããñØããè ÖãñÔã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ãñ ºããè¦ãñ ã䪶ããò ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõ •ãºã ªÌãã ‡ãñŠ ¶ãìÔŒãñ Êãõã䛶㠽ãò ãäÊãŒããè •ãã¦ããè ©ããè ‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À •ãã¶ãºãî¢ã ‡ãŠÀ ÞããÖ¦ãñ ©ãñãä‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ¶ã ÞãÊãñ ãä‡ãŠ ªÌãã ãä‡ãŠÔã ãäÊã¾ãñ ªãè ØãƒÃ Öõý
 • 148. Ôãâãäàãã书ã‡ãŠÀ¥ã ‡ãñŠ ½ã¦ãÊãºã†¡ ãäÊãºã ¾ãããä¶ã ÔÌã¦ãâ¨ã ¹ã Ôãñ •ãºã •ãÂÀ¦ã Öãñºããè.‚ããƒÃ.ü¡ãè. ¾ãããä¶ã ªãñ ºããÀ †‡ãŠ ã䪶ã‡ãõŠ¹Ôã ¾ãããä¶ã ‡ãõŠ¹ÔãîÊã†Þã.†Ôã ¾ãããä¶ã Ôããñ¦ãñ Ôã½ã¾ã¹ããè.‚ããñ. ¾ãããä¶ã ½ããõãäŒã‡ãŠ ¹ã Ôãñ¹ããè.‚ããÀ.†¶ã. ¾ãããä¶ã •ãÂÀ¦ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ‡ã‹¾ãî 4 †Þã ¾ãããä¶ã ÖÀ ÞããÀ Üãâ›ñ Ôãñ‡ã‹¾ãî.‚ããƒÃ¾ã¡ãè. ¾ãããä¶ã †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ÞããÀ ºããÀ‡ã‹¾ãî.¡ãè. ¾ãããä¶ã ªõãä¶ã‡ãŠ›ãè.‚ããƒÃ.¡ãè. ¾ãããä¶ã ã䪶㠽ãò ¦ããè¶ã ºããÀªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ªìÁ¹ã¾ããñØ㠇㊼ããè ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‡ã슜 ÀãñØããò ½ãò ªÌãã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öãñ¦ããè Öõý ªÌãã ‡ãŠã ‚ããä¦ã„¹ã¾ããñØã ¶ã ãäÔã¹ãÊ ºãñ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ŒãÞãà ºãü¤ã¦ãã Öõ ºããäʇ㊠‡ãŠƒÃ ãäºã½ãããäÀ¾ããò,¾ãÖãú ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ½ãð¦¾ãì‡ãŠã ¼ããè ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ããè ÖõýÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ãºã ¼ããè †ñÔãã ãäÌãÍÌããÔã Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÖÀ ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ØããñÊããè Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ÊããñØããò ‡ãñŠ ƒÔ㠦㦇ãŠãÊãÀã֦㠇ãŠãè ƒÃޜ㠹ãîãä¦ãà ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãÀºããò ¹ã¾ããò ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããú ÊããŒããò ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ‚ããõÓããä£ã, ½ãÊãÖ½ã, ‚ããõÀ ¹ãã„¡À ‚ãããäª Öãñ¦ãñ Ööýªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãè ‚ããºããªãè ‡ãŠã 25% Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÊããñØã ªõãä¶ã‡ãŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ Àãñ•ã ªÌãã Êãñ¦ãñ Ööý ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ÀãñØããè ¼ãÊãñ Öãè ƒÔã‡ãŠãè „¶Öò•ãÂÀ¦ã Öãñ ¾ãã ¶ã Öãñ •ãºã ¦ã‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ªÌãã ¶ãÖãé ãäÊãŒã¦ãñ ‚ãÔãâ¦ãìÓ› ÀÖ¦ãñ Ööý
 • 149. ‚ã‡ã‹ÔãÀ, ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ ¼ããè ƒÔã ÌãÀ½ãñã䡇ãñŠÍã¶ã ‡ãñŠ ãäÔãâ¡Èãñ½ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¾ããñØãªã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ ªÌãã ‡ãŠãè ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ‡ãŠãºãÖì¦ã ºãü¡ã ãäÌã—ãã¹ã¶ã ºã•ã› ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠãè „ªãÀ¦ãã „¶Öò †ñÔãã †‡ãŠ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã‡ãŠÓãå㠇ãŠÀ¦ããè ÀÖ¦ããèÖõý‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ªÌãã ªìÓ¹ãƼããÌã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ, •ããñ ‡ã슜 ‚ãޜ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ããÀŒã¦ããè Öõ, „Ôã‡ãŠã ‡ã슜 ¦ããñ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ªìÓ¹ãƼããÌã ¼ããè ¦ããñ Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ „¹ãÞããÀ㦽ã‡ãŠ ¹ãƼããÌã †‡ãŠ Ìããâã䜦㠹ãƼããÌã Öõ, ‚ããõÀ ÔããƒÃ¡ †¹ãñŠ‡ã‹› †‡ãŠ ‚ãÌããâã䜦㠹ãƼããÌã Öãñ¦ãã Öõý†‡ãŠ Öãè ªÌãã ‡ãñŠ ÍãÀãèÀ¹ãÀ ªãñ¶ããò ¹ãƼããÌã Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ôãã©ã Ôãã©ã Öãè ÞãÊã¦ãñ Ööý¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ 80 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÀãñØã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã Ôã½ã㹦ã Öãñ •ãã¦ãñ Öö‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ƒÊãã•ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè ÖõýƒÔããäÊã¾ãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ªÌãã Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ Êãã¼ã ‚ããõÀ •ããñãäŒã½ã ‚ããõÀ ÊããØã¦ã ‡ãñŠ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ £¾ãã¶ã Ôãñ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀòý•ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãŠã ãä¶ãªñÍã ªñ¦ãã Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖ¶ãã ÞãããäÖ†ý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ªÌãã ƒÔã‡ãñŠ •ãõÔããè ¹ãìÀã¶ããè ªÌãã ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ‚ããä£ã‡ãŠ ½ãâÖØããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ãã•ã‡ãŠÊã ªÌãã ‡ãŠãè ‡ã⊹ããä¶ã¾ããú ¶ãƒÃ ªÌããÊãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¡ãù‡ã‹›Àãñ ‡ãŠãñ ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãõÔãñ ‡ãŠãè ºã¡ãè ÀããäÍã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ‡ã‹¾ããñãä‡ãŠ ¾ãñ ¶ãƒÃ ªÌãã „¶ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ•¾ããªã ½ãì¶ãã¹ãñŠªãÀ Öãñ¦ããè Öõý ÖÀ ¶ãƒÃ ªÌãã ºãñÖ¦ãÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè ºããäʇ㊠‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠ ŒãÀ¦ã¶ãã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõýƒ¶ã ªÌãã ‡ãŠãñ ‡ãŠãû¹ãŠãè Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ „¶ã‡ãñŠ Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ ¹ãƼããÌã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã슜 Ô¹ãÓ› ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ•ãºã ¦ã‡ãŠ „¶Öò ‡ãŠƒÃ ÀãñØããè ƒ¶ã‡ãŠãñ †‡ãŠ Êãâºããè ‚ãÌããä£ã ½ãò „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¹ãìÀã¶ããè ªÌãã¾ãò •ããñãä‡ãŠ ‡ãŠƒÃ ÌãÓããñÄ Ôãñ „¹ã¾ããñØã ½ãòÀÖ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠƒÃ ÌãÓããñÄ Ôãñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ÔãìÀãäàã¦ã „¹ã¾ããñØã ½ãò Öãñ¦ããè Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›Àãò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè ‚ã¶ãì¼ãÌã ÀÖ¦ããÖõý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†,¡¿ãîÀñ‡ã‹› †‡ãŠ ¶ã¾ãã ØãõÀ Ô›ñÀã¾ããù¡Êã †â›ãèƒÃú¶¹ã‹Êãõ½ã›Àãè(ªªÃ ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ) Ôãâ¾ãì§ãŠ À㕾㠂ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò (‡ãŠŸãñÀ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ºã㪠‚ãã¾ãã) ºãã•ããÀ Ôãñ ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ÌãÓãà ½ãò Ìãã¹ãÔã Êãñ ãäÊã¾ãã Øã¾ãã ©ããý ƒÔã‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã Ôãñ †‡ãŠ ª•ãöã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ½ãã½ãÊãñ ÊããèÌãÀ ¹ãñŠÊã¾ãÀ ‡ãñŠ ¹ãã¾ãñ Øã¾ãñ ©ãñ ãä•ãÔã½ãò Ôãñ ÞããÀ Üãã¦ã‡ãŠ ãäÔã® Öì¾ãñ ©ãñý
 • 150. ÌããÔ¦ãÌã ½ãò †‡ãŠ ÔãìÀãäàã¦ã ªÌãã •ãõÔããè ‡ãŠãñƒÃ ºãã¦ã ºãã¦ã ¶ãÖãé Öõ, ƒÔã Í㺪 ‡ãñŠ ‚ã©ãà ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¾ãã •ããñãäŒã½ã Ôãñ ½ãì§ãŠ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý ÔãºãÔãñ ‚ãÞœãè ªÌãã ÌãÖ Öõ ãä•ãÔã½ãò Êãã¼ã ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ããõÀ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ‡ãŠ½ã Öãñ¦ãñ Ööý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, †ãäÔ¹ããäÀ¶ã,†‡ãŠ „¦‡ãðŠÓ› ªªÃ ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ Öõ ‚ããõÀ ת¾ã ‡ãñŠ ªãõÀñ ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¹ã¾ããñØããè ãäÔã® Öõý ãä‡ãŠ¶¦ãìƒÔãÔãñ ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè Øãâ¼ããèÀ ØãõÔ›Èãñƒâ›ñԛヶãÊã À§ãŠÕããÌã ¼ããè Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ºãÞÞããò ½ãò ÀãƒÃ ‡ãŠã ãäÔ㶡Èãñ½ã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ãã ÖõýªÌãã Ôãñ ¹ãÆñãäÀ¦ã ƒÔã ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ½ãÖã½ããÀãè ÀãñØã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãõ¶ã ãä•ã½½ãñªãÀ Öõ ? •ãÌããºã Öõ-Ö½ã Ôãºã ! ªÌãã ‡ãŠãè ‡ã⊹ããä¶ã¾ããú „¶ã½ããùãäÊã‡ã‹¾ãîÊã ‡ãŠãñ ãä•ãÔã‡ãŠã Ìãñ ‚ããäÌãÓ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öö „Ôã‡ãŠã Íããñ£ã ‚㣾ã¾ã¶ã ºãÀãºãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè Öö, ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ØãÊã¦ãñ ü¤âØã ÔãñªÌãã¾ãò ãäÊãŒã¦ãñ Öö ¾ãã ¶ãÌããè¶ã¦ã½ã ªÌãã ‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ãäÊãŒã¦ãñ Öö,ÀãñØããè ãä¶ãªñÍããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ÔãÖãè ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¾ãã ‚ã¹ã¶ãñãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ÔãÖãè ü¤âØã ¶ãÖãé ºã¦ãã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ Ìãñ ‡ã‹¾ãã ªÌãã¾ãò Êãñ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ¦ããñ ‚ããõÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè †•ãòãäÔã¾ããâ ¼ããè ªÌãã ‡ãñŠÔãìÀãäàã¦ã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè ãä¶ãØãÀã¶ããè ÔãÖãè ü¤âØã Ôãñ ‡ãŠÀ¦ããè Ööý•ãºã ãä‡ãŠ ‚ããñÊ¡ ƒ•ã ØããñÊ¡ ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã „¹ããäÔ©ã¦ã Öö ¦ããñ †‡ãŠ ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò †‡ãŠ ¶ãƒÃ ÔÌããè‡ãðŠ¦ã ªÌãã ‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠãÀ ¶ã‡ãŠÀ‡ãñŠ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ªìÔÔããÖÔã Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ÔãìÀàãã Œãìª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ãäÊãŒããè ÖìƒÃªÌãã Ôãñ †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ÔããƒÃ¡ †¹ãñŠ‡ã‹› ¹ãõªã Öãñ ÀÖã Öõ, ¦ããñ •ãʪ Ôãñ •ãʪ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ÔãîãäÞã¦ã ‡ãŠÀòý ‚ãØãÀ Ôã½ãÔ¾ããªÌãã Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã Öõ ¦ããñ „Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè †•ãòÔããè ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãñ¦Ôãããä֦㠇ãŠÀòý¹ãÆãõü¤ ÊããñØã ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ ØãÆÔ¦ã ÀÖ¦ãñ Ööý‚ã‡ã‹ÔãÀ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ÍãìÁ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ããñ„Ôãñ Ìãñ ÊãØãã¦ããÀ Êãñ¦ãñ ÀÖ¦ãñ Ööý¼ãÊãñ Öãè „Ôã‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öãñ ¾ãã ¶ã Öãñý ÌããÔ¦ãÌã ½ãò †‡ãŠ ¾ãã ªãñ ªÌãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý•ãºãºãñ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ºã¶ª ‡ãŠÀ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ Ìãñ ºãñÖ¦ãÀ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ÊãØã¦ãñ Öö !†‡ãŠ ‚ãޜ㠡ãù‡ã‹›À ÌãÖ Öõ •ããñ Ôã¼ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ÌãÖ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ªÌãã ãäÊãŒã¦ãã Öõý ÌãÖãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ãä½ããä¶ã½ããäÊ㕽㠽ãò ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºãñÖ¦ãÀ ÖãñØãã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ¼ããè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãè¾ã ¶ããƒÊããèÔ› ºã¶ãñ ÀÖò ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãñ •ãÖãú ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ‚ãã¹ã Ÿãè‡ãŠ Öãñ¶ãñ ªòý
 • 151. ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‡ãŠãÀ‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªÌãã Ôãñ ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã ºã¶ãã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý•ãÖãú ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ ªÌãã ‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã Ôãñ ªîÀ ÀÖòý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ,Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã¾ãò •ãÖãú ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ ªÌãã ‡ãñŠ ãäºã¶ããÔÌãÔ©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ‡ãŠÀòý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªÌãã Êãñ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ¦ããñ ƒ¶ã Ôã½½ãããä¶ã¦ã ãä¶ã¾ã½ã ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀñ: ‡ãŠ½ã ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãè ªÌãã £ããèÀñ Ôãñ ÍãìÁ ‡ãŠÀòýÔã½ã¾ã Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ü¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ªÌãã ‡ãŠãè Ôã½ããèàãã ‡ãŠÀÌãã¾ãòýƒÔã½ãò ÌãÀ ª ‡ãŠãú„›À ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãŠãñ ¼ããè Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀòýªÌãã ‡ãñŠ ªìÓ¹ãƼããÌã ‚ããõÀ ÔããƒÃ¡ †¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôã⪼ãà ¹ãìÔ¦ã‡ãŠãò, ¾ãã ¹ããä¨ã‡ãŠã‚ããñâ ¾ãã ƒâ›À¶ãñ› ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀòýãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã‡ã‹ÔãÀ ªÌãã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ¹ãõ›¶ãà Ôãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖòýãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããñâ ´ãÀã ªÌãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ† Øㆠ‚ãÔãã£ããÀ¥ã ªãÌããò Ôãñ Ôããû¹ãŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ÔãâªñÖãè ÀÖòý• ¾ã㪠ÀŒãò œãñ›ñ ÀãñØã •ããñ Œãìª Ôã½ã㹦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö „¶ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºãü¡ãè ¦ããñ¹ããò ‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý ‚ããõÀªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ Ôãメ †¹ãñŠ‡ã‹› ½ãîÊã ÀãñØã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ¹ãõªã ‡ãŠÀ ªñ¦ãñ Ööý•¾ã©ãã Ôãâ¼ãÌã ½ããõãäŒã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã Öãè „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀòý ¾ãñ ªÌãã¾ãò ƒÄ•ãñ‡ã‹Íã¶ã ãä•ã¦ã¶ããè Öãè ‚ãÔãÀªãÀ,ÔãìÀãäàã¦ã ‚ããõÀ ÔãÔ¦ããè Öãñ¦ããè Ööý•¾ããäª †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãñ Êãâºããè ‚ãÌããä£ã ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ, ¦ããñ ƒÔãñ ©ããñ‡ãŠ ½ãò ŒãÀã誶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠã ¹ã¦ããÊãØãã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ©ããñ‡ãŠ ½ãò ŒãÀã誶ãñ Ôãñ ½ãîʾ㠽ãò ¼ããÀãè œî› ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý *„ÞÞã À§ãŠÞãã¹ã ‚ããõÀ Øãã䟾ãã ‡ãŠãè ‡ã슜 ¹ãìÀã¶ããè ‚ãÔ©ã¦ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã†, ‡ãŠƒÃ ªÌãã¾ãò Öõ •ããñ ãä‡ãŠ ƒÔã „ÿñ;㠽ãò ‡ãŠã½ã „ Ôã‡ãŠ¦ããèÖöý‚ããõÀ „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ããò ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè ãä¼ã¸ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ‡ãŠãõ¶ã Ôããè ªÌãã ƒÔã‡ãñŠ ºãÀãºãÀ Öõ ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã½ãîʾããò ‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠý
 • 152. * Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò •ããñ ªÌãã Êãñ ÀÖò Öö „Ôã‡ãŠãè ÔãîÞããè ÖÀ ºããÀ ü¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãòýƒÔãÔãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ¼ããè ¾ã㪠ÀÖñØãã ãä‡ãŠ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ªÌãã Êãñ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ÌãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªÌãã ‡ãŠãñ ÌãÖãè ªÌãã ãä¹ãŠÀ Ôãñ ¶ãÖãé ãäÊãŒãñØãã ‚ããõÀ ¶ãÖãè ‚ãã¹ãÔã ½ãò ãäÀ†‡ã‹Íã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠãè ªÌãã ¼ããè ¶ãÖãé ãäÊãŒã¦ãã Öõý†ñÔãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠãò Ôãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖò •ããñ ãä¹ãœÊããè ªÌãã ºãªÊãñ ãäºã¶ãã ¶ãƒÃ ªÌãã ‡ãŠãñ ãäÊãŒã ªñ¦ãñ Ööý ‡ãŠƒÃ ÀãñØããè †‡ãŠ ü¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¦ãºã¦ã‡ãŠ ŒãìÍã ¶ãÖãé ÀÖ¦ãñ •ãºã ¦ã‡ãŠ ÌãÖ „¶Öò ÖÀ †‡ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ¶ãƒÃ ªÌãã ¶ãÖãé ãäÊãŒã ªñ¦ãã ÖõýÖãÊããâãä‡ãŠ ƒÔã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ¶¦ãì ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À ÀãñØããè ‡ãŠãñ ŒãìÍã ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †ñÔãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö !†‡ãŠ Ôã½ã¾ã ½ãò ªãñ ¾ãã ªãñ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠã¹ãŠãè •ããä›Êã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ Ôãã©ããäÀ†‡ã‹Íã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö, ¾ãã ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãƼããÌã ¾ãã ƒ¶ã‡ãŠã ¹ãƼããÌã ½ãò ‡ãŠ½ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ƒÔã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãÔãºãÔãñ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã Öõ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ªÌãã Êãòý ‡ãñŠÌãÊã Ìãñ Öãè ªÌãã Êãò ãä•ãÔã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ‚ããõÀ ¾ã©ãã Ôãâ¼ãÌ㠇㊽ã Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠªÌãã Êãòý * ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ †‡ãŠ ¶ãìÔŒãã ¼ããè ãäÊãŒã ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõ ¦ããñ „ÔãÔãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÊㆠØãõÀ ‚ããõÓã£ããè¾ã „¹ãÞããÀ ‡ãŠã ‚ã¶ãìÀãñ£ã‡ãŠÀòýÖ½ãñÍãã ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÔãà ½ãò ‚ãã¹ã •ããñ ªÌãã Êãñ ÀÖò Öö „Ôã‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãîÀãè ãäÊãÔ› ÀŒãòý ¾ãÖ ÔããÌã£ãã¶ããè †‡ãŠ‚ãã¹ãã¦ã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò •ããèÌã¶ã Ààã‡ãŠ Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¾ãÖ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ •ãºã ‚ãã¹ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ããè Öö ¦ããñ ¼ããè ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ›Èõ‡ãŠ ÀŒãòý ‚ãã¹ã ¾ãÖ ½ãã¶ã ‡ãŠÀ ¶ã ÞãÊãòãä‡ãŠ ¶ãÔãà ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãÖãè Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ÔãÖãè ªÌãã ªñ ªñØããèýÌãñ ¼ããè ½ãã¶ãÌã Öö ¹ã¦ãã ÀÖ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‡ãŠºã ‡ãŠãõ¶ã Ôããè ªÌãã Êãñ¶ãã Öõ‚ããõÀ ‚ãã¹ã (¾ãã †‡ãŠ Ôãâºãâ£ããè) ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ØãÊã¦ããè ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 153. ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªõãä¶ã‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ªÌãã¾ãò Êãñ¶ãñ ‡ãŠã ãä¶ãªÍã ã䪾ãã •ãã ÀÖã Öõý ¶ãÔãà Ôãñ ÖÀ ºããÀ •ãºã †‡ãŠ ØããñÊããèªãè •ãã ÀÖãè Öãñ ¦ããñ ¹ãîœò ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‡ã‹¾ããò ªãè •ããÀÖãè Öõ ¾ãã ‚ããƒÃÌããè ºãªÊãã •ãã¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè ¹ãîœòý †‡ãŠ ãäÊãÔ› ÀŒã¶ãã ÔãÖã¾ã‡ãŠÖãñ¦ãã Öõý ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò 20 % Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÀãñØããè ½ãò †‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ªÌãã ‡ãŠã ãäÀ†‡ã‹Íã¶ã Öãñ¦ãã Öõý ‚ã‡ã‹ÔãÀ ¾ãÖ ØãÊã¦ãªÌãã ¾ãã ØãÊã¦ã ½ãã¨ãã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ¦ãã Öõýãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Þãñ‡ãŠãäÊãÔ› ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ •ãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öö:ªÌãã ‡ãŠãè Þãñ‡ãŠãäÊãÔ›ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ______________________________________________(ºãÆãú¡ ‡ãŠã ¶ãã½ã) (•ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ¶ãã½ã)ŒãìÀã‡ãŠ ___ ãä½ãÊããèØãÆã½ã ___ ÔããèÔããè 1X___ 2X___ 3X___ 4X____ ªõãä¶ã‡ãŠ•ãºã Êãàã¥ã ºãñÖ¦ãÀ Öãò ¦ããñ ªÌãã •ããÀãè ÀŒãã •ãã¾ãñ ¾ãã Àãñ‡ãŠã •ãã¾ãñ? __ªÌãã ¼ããñ•ã¶ã Ôãñ ¹ãÖÊãñ ¾ãã ¼ããñ•ã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¾ãã ºã㪠½ãò Êããè •ãã¾ãñ?‡ã‹¾ãã ½ãì¢ãñ ÍãÀãºã Ôãñ ºãÞã¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ? Öãú ___ ¶ãÖãé ___½ãì¤ñ ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ãäÌãÍãñÓã ¼ããñ•ã¶ã ¾ã㠂㶾㠪Ìãã‚ããñâ Ôãñ ºãÞã¶ãã ÞãããäÖ†? ______________________„ãäÞã¦ã ãä¶ãªã¶ã ________________________________________________‡ãñŠÌãÊã Êãàã¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†? Öãú ¶ãÖãé ___ ‡ãŠãõ¶ã Ôãñ Êãàã¥ã _______________ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã ªÌãã ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõ? Öãú Öõ ___ ¶ãÖãé ___‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ÖãÊã¦ã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ÖÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ? Öãâ __ ¶ãÖãé ___‡ã‹¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãʺã£ã ªÌãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öõ? _________________________‡ã‹¾ãã ‡ãŠãñƒÃ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ÔÌããè‡ãŠã¾ãà Öõ? ______________________________‡ã‹¾ãã ƒÔã ªÌãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ãäÊããäŒã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öõ? __________________‡ãŠãñƒÃ Ôãã½ã㶾ã ÔããƒÃ¡ †¹ãñŠ‡ã‹› ‡ã‹¾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ¾ããäª ¾ãñ Öãñ¦ãñ Öö ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò______________________________________________________________________________________________________________
 • 154. ªìÊãü㠪ìÓ¹ãƼããÌ㠇㋾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ¾ããäª ¾ãñ Öãñ¦ãñ Öö ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò‡ãŠãù½ãò›_______________________________________________________‚㣾ãã¾ã 37ãä•ã¶ã ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ãÞãó ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ŒãÀãèªã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ „¶Öò ‚ããñÌãÀ ª ‡ãŠãú„›À (‚ããñ›ãèÔããè) ªÌãã ‡ãŠÖ¦ãñ Ööý‚ãã•ã‡ãŠÊã ªìãä¶ã¾ãã ¼ãÀ ½ãò ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãŠãú„›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣ã ÀÖ¦ããè Öõý›ãèÔããè ªÌãã‚ããñâ ½ãò ªªÃ, •ãìÊããºã, •ãì‡ãŠã½ã Ôãñ Àã֦㠂ããõÀ †â›ããäÔã¡ ‡ãŠãè ªÌãã Íãããä½ãÊã Öãñ¦ããè Öõý †ñÔããè ªÌãã¾ãò ‡ãŠÀãñ¡ãò ÊããñØããò ´ãÀã‚ãâ£ãã£ãìâ£ã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã †‡ãŠ ›ãèÔããè ªÌãã ŒãÀã誶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ £¾ãã¶ã ÀŒãòý‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ? „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ÖÀ Àã¦ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ãìâÖ ½ãò ¶ããéª ‡ãŠãè ØããñÊããè ãä¶ãØãÊã¶ãñ ‡ãñŠ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã Øã½ãà ªî£ã ‡ãŠã †‡ãŠ ãäØãÊããÔã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããä¶ã³ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ºãñÖ¦ãÀ Ôã½ãã£ãã¶ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýƒÔããè ¦ãÀÖ, ØãÊãñ ½ãò ûŒãÀãÍã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ãã¹ã ÔããúÔã Êãñ¶ãã ‚ããõÀ ¶ã½ã‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ØãÀãÀñ ‡ãŠÀ¶ãñ •ãõÔãñ ÔãÀÊã „¹ãã¾ã ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè ¦ãÀÖÖãè ¹ãƼããÌããè Àã֦㠹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööýªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÊããñØã ÖÀ ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ØããñÊããè Êãñ¶ãã ¹ãÔ㶪 ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã Ôãã£ããÀ¥ã •ãì‡ãŠã½ã ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ 100 Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ›ãèÔããè ªÌãã¾ãò „¹ãÊ㺣ã Ööý ‚ããõÀ ƒ¶ã½ãò Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¹ãƼããÌããè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öö ! ¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠÖ½ã ÊããñØã ƒ¶ã ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ Ôãâãä®Ø£ã ½ãîʾ㠇ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè ƒ¶ã‡ãŠãñ ŒãÀã誶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ããÀãè À‡ãŠ½ã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öö !
 • 155. ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ºãÔã †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣ã Öõ ¾ãÖ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÔãìÀãäàã¦ã Öõ ¾ãÖ ½ã¦ãÊãºã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã Ö½ãñÍããƒÔãñ Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀÌãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã,‚ããñ›ãèÔããè ‡ãŠãè ªÌãã ÌããÔ¦ãÌã ½ãòÖããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ‡ãŠƒÃ ÌãÓããñÄ ¦ã‡ãŠ ªªÃ ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ Êãñ¦ãñ ÀÖ¶ãñ Ôãñ ¾ãÖ Øãìªó ‡ãŠãè ãäÌã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ãºã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýƒÔããè ¦ãÀÖ, ‚ããñ›ãèÔããè ‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ †‡ãŠ Êãâºããè ‚ãÌããä£ã ½ãò Êãñ¶ãñ Ôãñ ¶ãƒÃ Ôã½ãÔ¾ãã ºã¶ã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, •ãìÊããºã¾ãã ¶ããéª ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããú Êãñ¶ãñ ¹ãÀý ¾ããäª Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¾ãñ ¦ããñ ÔÌã¾ãâ ªÌãã Êãñ¶ãã ¹ãŠã¾ãªñ½ã¶ª Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýãäÔã¹ãÊãä‡ãŠÔããè ªãñԦ㠾ãã ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ¹ãÀ ¶ã¼ãÃÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ÞãÞããà ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñýÔãâ¾ãì§ãŠ À㕾㠂ã½ãñãäÀ‡ãŠã ½ãò, Œãã²ã †Ìãâ ‚ããõÓããä£ã ¹ãÆÍããÔã¶ã (†¹ãŠ¡ãè†) ¹ãÆñãäԉ㊹ãÍã¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ãñ ÌããÊããè ‚ããõÀ ØãõÀ ¹ãÆñãäԉ㊹ãÍã¶ã ‡ãŠãè ªÌãã‡ãŠãè Ñãñ¥ããè ‡ãŠã ãä¶ã£ããÃÀ¥ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¹ãÆñãäԉ㊹ãÍã¶ã ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã †ñÔããè ªÌãã ‡ãñŠãä½ãÔ› ¦ã¼ããè ºãñÞã¦ãã Öõ •ãºã ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ƒÔãñ ãäÊãŒã¦ããÖõý ƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã ¶ããù¶ã ¹ãÆñãäԉ㊹ãÍã¶ã ‡ãŠãè ªÌãã (‚ããñ›ãèÔããè) Ìãñ Öãñ¦ããè Öö ãä•ãÔãñ †¹ãŠ¡ãè† ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ƒ¶ã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ‡ãñŠ ºãØãõÀ ¼ããè ÔãìÀãäàã¦ã ‚ããõÀ ¹ãƼããÌããè ÖõýÔãã½ã㶾ã¦ã¾ãã, ›ãèÔããè ‡ãŠãè ªÌãã¾ãò †‡ãŠ ÖʇãñŠ ‚ããõÀ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ Œãìª ´ãÀã ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ããè ÌããÊããè ãäºã½ãããäÀ¾ããò ½ãò ‡ãŠãè •ãã¶ããÞãããäÖ¾ãñý „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè ‚ãÌããä£ã Ôããèãä½ã¦ã Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý ªÌãã Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ ÔããƒÃ¡ †¹ãñŠ‡ã‹› ¶ãÖãé Öãñ¶ãã ¾ãã Êã¦ã ¶ãÖãé ¹ãü¡¶ããÞãããäÖ¾ãñ ‚ããõÀ „¦¹ã㪠‡ãŠãè ÊãñºããäÊãâØã ‚ããõÀ ãä¶ãªóÍã ¹ããÊã¶ã ‚ããÔãã¶ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñý‚ããñ›ãèÔããè ¹ã¨ã‡ãŠ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ ¹ãü¤ò ‚ããõÀ Ôã½ã¢ãòý ‚ããñ›ãèÔããè ¹ã¨ã‡ãŠ ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñý# „¦¹ã㪠‡ãŠã ¶ãã½ã# Ôãã½ãØãÆãè# Ôãâ‡ãñŠ¦ã#:Ôãã½ã㶾㠌ãìÀã‡ãŠ ‚ããõÀ „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä¶ãªóÍã
 • 156. # Ôã½ããã书㠇ãŠãè ¦ããÀãèŒãªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ãã¹ã ›ãèÔããè ¹ã¨ã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ããñ ‚ãã¹ã ¹ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö, ÌãÖ Ôãºã ‡ã슜 ¶ãÖãéºã¦ãã¦ãã Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¦¹ã㪇㊠ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¡Àã¶ãã ¶ãÖãé ÞããÖ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ü¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ¹ããŠÀ ¹ãîÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö!ªì‡ãŠã¶ã Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ¹ãõ‡ãñŠ•ã ƒ¶Ôã›Ã ‡ãŠãñ ¹ãü¤ Êãòý ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ã슜 Ôã½ã¢ã ½ãò ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã Öãñ ¦ããñ ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› Ôãñ ¹ããŠÀ Ô¹ãÓ› ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ããñ›ãèÔããè ªÌãã‚ããñâ Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã슜 ¾ãñ ãä¶ã¾ã½ã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀò: 1. Ìããâã䜦㠹ãƼããÌã ‡ãŠãñ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ªÌãã ‡ãŠãè ¾ã©ãã Ôãâ¼ãÌ㠇㊽ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ½ãã¨ãã Êãòý 2. ½ãÊ›ãèãäÔã⛽㠇ãŠãè ªÌãã ¦ã¼ããè Êãò •ãºã ÔããÀñ „¹ãÞããÀ ¾ããñؾã Êãàã¥ã „¹ããäÔ©ã¦ã Öãòý ªÌãã ½ãò ãä•ã¦ã¶ããè Ôããä‰ãŠ¾ã Ôãã½ãØãÆãè Öãñ¦ããè Öõ „¦ã¶ããè Öãè •ããñãäŒã½ã ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã Öãñ¦ãã Öõý 3. Ôã¼ããè ‚ããñ›ãèÔããè ‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¾ãã ¦ããñ Œãã¶ãñ ‡ãñŠ †‡ãŠ Üãâ›ñ ¹ãÖÊãñ ¾ãã ªãñ Üãâ›ñ ºã㪠Êãò ¦ãããä‡ãŠ ¼ããñ•ã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã „¶ã‡ãŠã ‚ãÌãÍããñÓã¥ã ‚ããõÀ ¹ãƼããÌã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ Àãñ‡ãŠã •ãã Ôã‡ãñŠý 4. ÍãÀãºã ‚ããõÀ ªÌãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ¼ããè ¶ã ãä½ãÊãã¾ãòý 5. ¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ Ôã½ãÔ¾ãã ºãñÖ¦ãÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ, ãäºãØãü¡ •ãã¦ããè Öõ, ¾ãã Ôã½ã㹦㠶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ãä¹ãŠÀ ãäÀ›¶ãà Öãñ¦ããè Öõ ¦ããñ ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ã䪌ãã¾ãòý 6. ªÌãã ŒãÀã誦ãñ Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ÊãñºãÊã ¹ãÀ ¦ããÀãèŒã ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀòý¾ããäª ‚ãã¹ã Øã¼ãÃÌã¦ããè Öö, ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããõÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã¦ã‡ãÊ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ ¼Çãî¥ã ‡ãŠãñ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖöýƒÔããè ¹ãƇãŠãÀ ¾ããäª ‚ãã¹ã Ô¦ã¶ã¹ãã¶ã ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Öö ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ªÌãã Êãñ¶ãñ Ôãñ ¾ãÖ Ô¦ã¶ã ‡ãñŠ ªî£ã ½ãò¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ, ãä•ãÔãÔãñ ‚ãã¹ã ‚㶕ãã¶ãñ ½ãò ‚ãâ¦ã ½ãò „¶Öò ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ¼ããè ªñ¦ãñ Öö !
 • 157. •ãºã ºãÞÞããò ‡ãñŠ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããñ›ãèÔããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ãºã ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ÔããÌã£ãã¶ã ÀÖòý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ ãäÔã¹ãÊœãñ›ñ Ìã¾ãԇ㊠¶ãÖãé ÀÖ¦ãñ Ööý ƒÔããäÊã¾ãñ „¶ã‡ãñŠ ‚ãã‡ãŠãÀ ¹ãÀ ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠã ‚ã¶ãì½ãã¶ã ¶ã ÊãØãã¾ãòý‡ãðŠ¹ã¾ãã ¹ã¨ã‡ãŠ ¹ãÀ ãäÊãŒãñ Ôã¼ããè ãä¶ãªóÍããò‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ãä¹ãœÊããè ºããÀ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Øãâ¼ããèÀ ÀÖ¦ããè Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã Œãìª †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ¦ãÀÖ„Ôã‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãñ ¡ºãÊ㠶㠇ãŠÀòý‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ªÌãã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ªÌãã ‡ãŠãñ †‡ãŠ ãä½ãŸãƒÃ ¾ãã ‡ãõŠâ¡ãè Öõ, ¶ã ‡ãŠÖòý †ñÔãã‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¾ããäª ‚㶕ãã¶ãñ ½ãò „¶ã‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ‚ãã¦ããè Öõ ¦ããñ Ìãñ Œãìª ªÌãã ‡ãŠãñ Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýƒÔããäÊã†, ‚ãã¹ã ãäÌã›ããä½ã¶ã ‚ããõÀ ¹ãîÀ‡ãŠ ‚ããÖãÀ ÔããäÖ¦ã Ôã¼ããè ªÌãã†â †‡ãŠ †ñÔããè •ãØãÖ ÀŒãò •ããñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãÖìúÞã ‡ãñŠ ºããÖÀ Öãñ¶ããÞãããäÖ†ý‡ã슜 ‚ããñ›ãèÔããè ªÌãã¾ãò ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ ¹ãÀ ¹ãÆñãäԉ㊹ãÍã¶ã ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ãäÀ†‡ã‹Íã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, †‡ãŠ ÖãèÔã½ã¾ã ½ãò ›ñ›ÈãÔããƒãä‡ã‹Êã¶ã ‚ããõÀ †â›ããäÔã¡ Êãñ¶ãñ Ôãñ ºãÞãòý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ›ñ›ÈãÔããƒãä‡ã‹Êã¶ã ‡ãŠã ÍãÀãèÀ ½ãò ‚ãÌãÍããñÓã¥ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ÖÔ¦ãàãñ¹ã Öãñ¦ããÖõýƒÔããäÊã¾ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ¼ããè ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ãŠãõ¶ã Ôããè ‚ããñ›ãèÔããè ªÌããÊãñ ÀÖñ Öö !‚ãã•ã‡ãŠÊã, ‡ãŠƒÃ Öãñ½¾ããñ¹ãõãä©ã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ãã¾ãìãäÌãóª‡ãŠ ªÌãã†â ¼ããè ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ „¹ãÊ㺣ã ÀÖ¦ããè Ööý ‚ãã¹ã ÔÌã¾ãâ Öãè ¾ãÖ ¶ã ÔããñÞã Êãò ãä‡ãŠ¾ãñ ªÌãã¾ãò ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ Öãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÔãìÀãäàã¦ã Öãñ¦ããè Ööý ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ÖÀ †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠã ÔããƒÃ¡ †¹ãñŠ‡ã‹› ÀÖ¦ãã Öõý‚ãã¹ã ¾ãÖãè Ôãã½ã㶾㠗ãã¶ã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‚ããñ›ãèÔããè ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ !
 • 158. ‚㣾ãã¾ã 38¡ãù‡ã‹›À Ìãñ ¹ãìÁÓã Öö •ããñ ÀãñØã ‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ªÌãã¾ãò ãäÊãŒã¶ãñ ºããÀñ ½ãò Ìãñ ‡ãŠ½ã •ãã¶ã¦ãñ Öö, ÀãñØã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò©ããñü¡ã Ôãã •ãã¶ã¦ãñ Öö, ½ãã¶ãÌã¦ãã ‡ãñŠ ºããÀ ½ãò ‡ã슜 ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãñ Ööý-ÌããùÊ›ñ¾ãÀªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã •ããñ Ìãã✶ããè¾ã ¹ãƼããÌã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ †‡ãŠ ªÌãã ‡ãñŠ ƒÔã ¹ãƼããÌã ‡ãŠãñ ªÌãã ‡ãŠã ¹ãƼããÌã ¾ãã „¹ãÞããÀ㦽ã‡ãŠ ¹ãƼããÌã ‡ãñŠ ¹ã½ãò •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõý ¦ã©ãããä¹ã, ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ‚ãÌãã✶ããè¾ã ¹ãƼããÌã ¼ããè ÀÖ¦ãã Öõý ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ããõÀ ½ããñ›ñ ¦ããõÀ ¹ãÀ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹›¾ãã ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõý‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› †‡ãŠ ¾ãã ªãñ ºãü¡ñ Ôã½ãîÖãò ½ãò ‚ãã¦ãñ Ööý „¶Öò ¹ãƾããñØãÍããÊãã ¹ãÀãèàã¥ã Ô¹ãÓ› ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ããäª ‚ãã¹ã •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã ªÌãã ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ †‡ãŠ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ¹ãõªã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ‚ãã¹ã ©ããñü¡ã ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀòý‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‚ãÔ©ãã¾ããè Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãÊãã½ãà ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé ÀÖ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ‚ãʹã Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆂãÔãìãäÌã£ãã ¾ãã ‚ãÔãìãäÌã£ãã ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ¦ãñ ÖöýºãñÍã‡ãŠ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã슜 ½ãã½ãîÊããè ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ‡ãŠÓ›¹ãƪ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, †ñÔãñ ½ãò ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ãÞãÞããà ‡ãŠÀòý •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ †‡ãŠ ‚㶾㠪Ìãã ãäÊãŒã ‡ãŠÀ ¾ã㠇㊽ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÌãÍÌããÔã ãäªÊãã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ªÌãã ‡ãñŠ Êãã¼ã ‡ãŠã¹ãÊã¡ã ƒÔã ‡ã슜 ªì:Œãªã¾ããè ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› Ôãñ ‡ãŠÖãé •¾ããªã Ôãàã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ ¾ããäª ‚ãã¹ã ½ãã½ãîÊããè ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¦ããñ ¾ãÖ ºãÖì¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ãä¶ããä£ããÃÀ¦ãªÌãã Êãñ¦ãñ ÀÖòý ªÌãã ‡ãŠãñ ãäÔã¹ãÊ ƒÔããäÊㆠÀãñ‡ãñŠ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôãî› ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõ ! ÔããƒÃ¡ƒ¹ãñŠ‡ã‹› Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãã ‚ã¹ã¶ããè ÖãÊã¦ã ½ãò Ôãì£ããÀ Öãñ¶ãã ¹ãƦããè¦ã Öãñ¦ãã •ãã¶ã‡ãŠÀ ªÌãã ‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ¶ã ‡ãŠÀò!‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ ‡ã슜 Ôãã£ããÀ¥ã ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ½ãò Íãããä½ãÊã Öõ: £ãìâ£ãÊããè ÒãäÓ›, ½ãìúÖ ‡ãŠã ÔãîŒã¶ãã, œã¦ããè ½ãò •ãÊã¶ã, ½ã¦ãÊããè, „Ê›ãè, ªÔ¦ã,‡ãŠº•ã, ¼ãîŒã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè, „¶ããéªã¹ã¶ã, Þã‡ã‹‡ãŠÀ ‚ãã¶ãã, ¼ãÀãè ÖìƒÃ ¶ãã‡ãŠ, ¦ÌãÞãã ¹ãÀ ÊããÊã Þã‡ãŠ§ãñ, Ôãî•ã¶ã, Œãì•ãÊããè ‚ããõÀ ¹ãÔããè¶ãã ‚ãã¶ãã
 • 159. ÀÖ¦ãã Öõý ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ƒ¶ã ÔããƒÃ¡ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ¾ãÖ ½ã¦ãÊãºã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªÌãã Ôãñ †Êã•ããê Öõ, ¾ãÖ ºãÔã †‡ãŠªÌãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ½ãò Ôãñ †‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚㶾ã Ôãîà½ã ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› œì¹ãñ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠã ¹ã¦ãã ÊãØãã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔããäÊã†, ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ‚ããÌããä£ã‡ãŠÀ§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã ¾ãã ¶ãñ¨ã ¹ãÀãèàãã ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªñ¦ãã Öõ ¦ãããä‡ãŠ •ãºã ‚ãã¹ã ‡ã슜 ªÌãã¾ãò Êãñ¦ãñ ÀÖ¦ãñ Öö ¦ããñ ‡ãŠãñƒÃ Ôãîà½ã àããä¦ã ¦ããñ ¶ãÖãéÖãñ ÀÖãè Öõý¾ããäª ‚ãã¹ã Øã¼ãÃÌã¦ããè Öö (¾ãã Øã¼ãÃÌã¦ããè ºã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã ÀÖñ Öö) ¾ãã ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ Ô¦ã¶ã¹ãã¶ã ‡ãŠÀã ÀÖãé Öö ¦ããñ ‡ãŠãñƒÃÔããè ¼ããè ªÌãã Êãñ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ¾ãÖ ºãÖì¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãòý •¾ããªã¦ãÀ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãè Øã¼ããÃÌãÔ©ãã‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ÔãìÀàãã ¹ãÀ ¹ãîÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé Öõ ‚ããõÀ •ãºã ãä‡ãŠ Ô¦ã¶ã¹ãã¶ã ÔãìÀàãã ‡ãŠãè ¦ããñ ºãìÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ã¼ããÌã Öõý¦ã©¾ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããñâ ‚ããõÀ ãäÍãÍãì ¶ããäÔãÃâØã ¹ãÀ ªÌãã ¹ãƾããñØã ‡ãŠã ÔãâÞããÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ã¶ãõãä¦ã‡ãŠ ÖõýÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ¹ãƺãâ£ã¶ãÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ, ‚ãã¹ã ªÌãã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ¹ã¨ã‡ãŠ ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀò ¾ãã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ‡ãŠÀÌãã¾ãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã •ããñÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö Ìãñ œãñ›ñ ¾ãã Øãâ¼ããèÀ Ööý¾ããäª ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› œãñ›ñ Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã ƒ¶ã‡ãŠãè àããä¦ã¹ãîãä¦ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãòÔãàã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ÊãØãã¦ããÀ ¾ãã ãäÌãÍãñÓã ¹ã Ôãñ ‡ãŠÓ›¹ãƪ Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀòýÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ¹ãƺãâ£ã¶ãÔãã£ããÀ¥ã ½ãヶãÀ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ¹ãƺãâ£ã¶ã‡ãŠº•ã: ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÖãÀ ½ãò ¹ãŠãƒºãÀ ‡ãŠãè ½ãã¨ãã ‡ãŠãñ ºãü¤ã¾ãòý ¦ãÀÊã ¹ãªã©ããñÄ ‡ãŠã Œãîºã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀòý ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠÀòý
 • 160. ªÔ¦ã ÊãØã¶ãã: ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ •ãÊããè¾ããâÍã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‡ãŠãñ ¹ãîÀã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ãÊã ‡ãŠã ¹ãã¶ã Œãîºã ‡ãŠÀòý‚ãØãÀ ¦ããè¶ã ã䪶ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ¦ã‡ãŠ Êãàã¥ã ÀÖ¦ãñ Öãò ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀòýÞã‡ã‹‡ãŠÀ ‚ãã¶ãã: ½ãÍããè¶ãÀãè ‡ãŠãè ‚ããù¹ãÀñãä›âØã ¾ãã †‡ãŠ ‡ãŠãÀ ¡ÈãƒãäÌãâØã Ôãñ ºãÞãòý„¶ããéªã¹ã¶ã Öãñ¶ãã: ½ãÍããè¶ãÀãè ‡ãŠãè ‚ããù¹ãÀñãä›âØã ¾ãã †‡ãŠ ‡ãŠãÀ ¡ÈãƒãäÌãâØã Ôãñ ºãÞãòý½ãìúÖ ÔãîŒã¶ãã: ‡ãõŠâ¡ãè ¾ãã ºãÀ¹ãŠ ‡ãŠãñ ÞãîÔãòýãäÔãÀ ½ãò ªªÃ: Íããâ¦ã ÀÖòý †ãäÔ¹ããäÀ¶ã ¾ãã ¹ãñÀããäÔã›ã½ããñÊã Êãòý‚ããä¶ã³ã: ‚ã¹ã¶ããè ã䪶㠇ãŠãè ‚ãâãä¦ã½ã ŒãìÀã‡ãŠ ¹ãÖÊãñ Öãè Êãñ ÊãòýÔããñ¦ãñ Ôã½ã¾ã Øã½ãà ªî£ã ‡ãŠã †‡ãŠ ãäØãÊããÔã ¹ããè¾ãòýŒãì•ãÊããè ‚ãã¶ãã: ºããÀ ºããÀ ¶ãÖã¾ãò ¾ãã ØããèÊãã ‡ãŠÀ ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀò, ‡ãõŠÊãããä½ã¶ã ÊããñÍã¶ã ¾ãã †â›ãèãä©ãÔ›ñ½ããƒâÔã Ôãñ ¼ããè ½ãªª ãä½ãÊãÔã‡ãŠ¦ããè Öõý¶ãã‡ãŠ ‡ãŠã ‡ã⊕ãñÍã¶ã: ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öãñ¦ããñ, ¶ãã‡ãŠ ½ãò ¡ãÊã¶ãñ ‡ãŠãè ºãîâªãò ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀòý¹ãñ› ‡ãŠãè ŒãÀãºããè: ¼ããñ•ã¶ã ¾ãã ªî£ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ªÌãã ÊãòýªîÔãÀã ‚ããñÀ, ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƽãìŒã ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãʇãŠÀòý‚ãã¹ã‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôã½ãã¾ããñ•ã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ªÌãã Ôãñ †Êã•ããê Öãñ ØãƒÃ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõýü¡ãù‡ã‹›À ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠãñƒÃ ¶ãƒÃ ªÌãã ºãªÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãñŠ ºãØãõÀ ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã¶ã Àãñ‡ãòŠ !
 • 161. 39‚㣾ãã¾ã39½ãö œÖ ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ÔãñÌãã ¹ãìÁÓããò (ƒ¶Öãò¶ãñ ½ãì¢ãñ Ôãºã ãäÔãŒãã¾ãã Öõ) ‡ãŠãñ ÀŒã¦ãã Öîú, „¶ã‡ãñŠ ¶ãã½ã Öö ‡ã‹¾ãã, ‡ã‹¾ããò, ‡ãŠºã, ‡ãõŠÔãñ‚ããõÀ ‡ãŠÖãú ‚ããõÀ ‡ãŠãõ¶ã.- Á¡¾ãã¡Ã ãä‡ãŠ¹ããäÊãâØã•ãºããä‡ãŠ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ¶ãñ ‡ãŠƒÃ ÊããñØããò ‡ãŠãè •ãã¶ã ºãÞããƒÃ Öõ, ¾ãÖ ¼ããè ÔãÞã Öõ ãä‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè ¨ãìã䛾ããò ¶ãñ ½ããÀ ¡ãÊãã Öõ ¾ãã‡ãŠã¹ãŠãè ‡ã슜 ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¹ãÖìâÞãã¾ãã Öõý†‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè ¨ãìãä› ÌãÖ Öõ •ããñ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À, †‡ãŠ ¶ãÔãÃ, †‡ãŠ ¹ãŠããä½ãóÔãÔ›,†‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã‡ãŠ¦ããà ¾ãã †‡ãŠ ÀãñØããè ´ãÀã †‡ãŠ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ãªÌãã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ãäÌã¦ãÀ¥ã ¾ãã ØãÆ֥㠇ãŠÀ¦ãñ Ôã½ã¾ã ½ãò Öãñ¦ããè ÖõýªÌãã ‡ãŠãè ¨ãìã䛾ããò ‡ãñŠ Ôãã½ã㶾㠂ãã½ã ‡ãŠãÀ¥ã Öö:†‡ãŠ ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ªÌãã ‡ãñŠ ¶ãã½ã, ƒÔããè ¦ãÀÖ ¹ãõ‡ãñŠãä•ãâØã ‚ããõÀ ÊãñºããäÊãâØã, ‚ããõÀ ‚ãÔ¹ãÓ› ¶ãìÔŒãñ‚ãã¹ã ªÌãã ‡ãŠãè ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò ‡ã‹¾ã㠽㪪 ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö? ƒÔã ÔãÌããÊã ‡ãŠã •ãÌããºã ‚ããÔãã¶ã Öõ-ÔãÌããÊã ¹ããã ÔããèŒãò !ÀãñØããè ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãã¹ã ªãâÌã ¹ãÀ ÊãØãñ †‡ãŠ ºãü¡ã Ôããõªã ‡ãñŠ ¹㠽ãò Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ãÀ •ããñÀ ªñ‡ãŠÀ ‚ããõÀ‚ãã¹ã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ÔãÌããÊã ¹ããã ÞãããäÖ¾ãñýÔãÌããÊã ¹ããñ ‡ãñŠ ºããª, Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã Ô¹ãÓ› ¹ã Ôãñ •ãÌããºã Ôã½ã¢ã Ôã‡ãñŠ Ööý Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè ¹ãÀÞããè ¹ãü¤ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ! ¾ããäª ‚ãã¹ã ¶ãÖãé ¹ãü¤ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öãò ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ªÌãã ‡ãŠã ¶ãã½ã ‚ããõÀ ªÌããÊãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä¶ãªóÍããò ‡ãŠãñ ½ãìã䳦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãîœòý Ôããõ¼ããؾã Ôãñ, ‡ãŠƒÃ ¡ãù‡ã‹›À Ô¹ãÓ›¦ãã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¶ã‡ãñŠ
 • 162. ¶ãìÔŒãñ ‡ãŠãñ ½ãìã䳦㠇ãŠÀ¶ãñ ‚ãºã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã Á¹ã ½ãò ‡ã⊹¾ãî›À ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã Íãì ‡ãŠÀ ã䪾ãñ Öõ!‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ã½¶ã ¦ã©¾ããò ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†:* ªÌãã¾ãò ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¹ãñàãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö* Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ã‹¾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ìãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ªñÀ ¦ã‡ãŠ ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö* ‚ãØãÀ ªÌãã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖãè ÊãØã¦ããè Öãñ ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò‚ã¹ã¶ãñ ‡ãñŠãä½ãÔ› Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãŠÀòý ªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ã¼ããè ¼ããè ¼ããÀ¦ã ½ãò ªÌãã ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ããò ½ãò ºãÖì¦ã ©ããñü¡ñ ÔãâÔãã£ã¶ã Öãñ¦ãñÖöý ÖÀ ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã ½ãò ãäÌããä£ãÌã¦ã ¾ããñؾ㠂ããõÀ ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› ¹ãñÍãñÌãÀ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ, •ããñ †‡ãŠ ¹ãŠã½ãóÔããè ‡ãŠãùÊãñ•ã ½ãò†‡ãŠ ÞããÀ ÔããÊã ‡ãñŠ ‡ãŠãñÔãà ãä‡ãŠ¾ãã Öãñ ‚ããõÀ ªÌãã‚ããñâ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ¹ãƼããÌã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ Íã‡ãŠ Öõ, ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã ½ãò ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› ‡ãŠãè ¦ãÊããÍã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ªÌãムŸÃãè‡ãŠ Ôãñ Êãñ¶ãã Öãè‚ãã¹ã‡ãŠãè ½ãªª Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý •ãºã ‚ãã¹ã ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ¦ãºã ÌãÖ †‡ãŠ ãäÊããäŒã¦ã ¹ãÀÞããè ¹ãü¤¶ãñ ÖìƒÃØãÊã¦ããè ‡ãŠãñ ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã ÖõýªÌããƒÃ Êãñ¦ãñ Ôã½ã¾ã ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ •ããè¥ãà ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ªÌãã Êãñ ÀÖñ Öö, ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ããÔã½ã¢ã¦ãñ Öö, ¾ãÖ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ : ªÌãã ‡ãõŠÔãñ Êããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ ? ãä‡ãŠ¦ã¶ããè Êããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ ? ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ºããÀ Êããè •ãã¶ããèÞãããäÖ¾ãñ ? ‡ãŠºã ¦ã‡ãŠ Êããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ? ‡ã‹¾ãã †‡ãŠ ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ? ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ŒãìÀã‡ãŠ Êãñ¶ãã ¼ãîÊã •ãã¦ãñ Öö¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò ?‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ãè‡ãŠ Ôãñ ¹ãÖÞãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Ôãàã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‡ãŠƒÃ ¨ãìã䛾ããú ÜãÀ ¹ãÀ Öãè Öãñ¦ããè Ööý ¾ãã †‡ãŠ ØãÊã¦ããè
 • 163. Ôãñ ØããñÊããè ¾ãã ‡ãõŠ¹ÔãîÊã Êãñ Êããè •ãã¦ããè Öõ,•ããñ †‡ãŠ Öãè ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ‚㶾ã ÔãªÔ¾ã ªÌãã ‡ãñŠ Ôã½ãã¶ã ã䪌ããƒÃ ªñ¦ããè Öõý ‚ã¹ã¶ããèªÌãヾããú ¹ãÖÞãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ØãÊã¦ã ªÌãã Êãñ¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè ºãÆãâ¡ ‡ãŠãñ ºãªÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ªîÔãÀñ †‡ãŠ ºãÆãâ¡ ¶ãã½ã ‡ãŠãè ªÌãã, ¾ãã †‡ãŠ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠºãÆãâ¡ ¶ãã½ã ‡ãŠãè ªÌãã, ¾ãã †‡ãŠ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ºãÆãâ¡ ¶ãã½ã ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãñŠ ºãªÊãñ †‡ãŠ ºãÆãâ¡ ¶ãã½ã ªÌãã ãäÊãŒã Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýƒÔããäÊã¾ãñ •ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ªÌãã ½ãò ºãªÊããÌã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ãºã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ãÞãó ‡ãŠãè Ö½ãñÍãã ¡ºãÊã •ããúÞã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ†ý‚ã¹ã¶ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ •ãñ¶ãñãäÀ‡ãŠ ¶ãã½ã ‚ããõÀ ºãÆãâ¡ ¶ãã½ã •ãã¶ã¶ãñ Ôãñ ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò ½ãªª Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ãã¹ã ªÌãã ¨ãìãä› ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò „¦ã¶ãñ Öãè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ¦ãñ Öö ãä•ã¦ã¶ãã ãä‡ãŠ †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã ºãìã䮽ãã¶ããè Ôãñ „¹ã¾ããñØã‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò Öãñ¦ãã Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ¨ãìãä› Öãñ ØãƒÃ Öõ, ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ, ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ›, ¾ãã ¶ãÔãà Ôãñ •ãʪ Ôãñ•ãʪ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀòý •ãºã ¦ã‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãñ Ôã¼ããè ÔãâªñÖãò ‡ãŠãñ ªîÀ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã •ãã¦ãã Öõ ªÌãã ‡ãŠã ƒÔ¦ã½ããÊ㠶㠇ãŠÀòý¾ãÖãú ‡ã슜 ÔãÀÊ㠇㊪½ã ã䪾ãñ •ãã ÀÖñ Öö •ããñ ªÌãã ‡ãŠãè ¨ãìãä› ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ããñãäŒã½ã Ôãñ ºã¦ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö:* ¶ãìÔŒãñ ªÌãã ‚ããõÀ ‚ããñÌãÀ ª ‡ãŠãú„›À ‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ Öãè ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÔãâÀàã¥ã ‡ãŠÀòý ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠãèªì‡ãŠã¶ã ¹ãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãîÀã ãäÀ‡ãŠã¡Ã ÀŒãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãÖ ŒããÔã‡ãŠÀ ¦ãºã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ •ãºã †‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ´ãÀã ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ãä¶ããä£ããÃÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý †‡ãŠ Ôãàã½ã ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ Ôãâ¾ããñ•ã¶ã ‡ãŠãñ •ãã¶ãÔã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ªÌãã Êãñ ÀÖñ Öö ƒÔã‡ãŠã †‡ãŠ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ÀŒã¶ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ƒÔã†Öãä¦ã¾ãã¦ã Ôãñ ªÌãã ‡ãñŠ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ Ôãâ¾ããñ•ã¶ã Ôãñ ºã¦ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› Ôãñ ºãÞã¶ãñ ½ãò ½ãªª Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý‚ãã¹ã‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ‡ã슜 ªÌãã‚ããñâ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ÖìƒÃ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, •ãõÔãñ•ãõÔãñ ÊããñØã ºãü¡ñ Öãñ¦ãñ Öö,ÔãÖ¶ãÍããèÊã¦ãã ‡ãŠã Ô¦ãÀ „½ãÆ ‡ãñŠ Ôãã©ã ºãªÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý Ìãñ ªªÃ ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ¾ãã ›Èõ¶‡ã‹ÌãÊããƒÃ•ãÀ ‡ãŠãè ªÌãã‚ããñâ
 • 164. ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããä£ã‡ãŠ ÔãâÌãñª¶ãÍããèÊã¦ãã ã䪌ãã ÀÖñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýªÌãã†â Ö½ãñÍãã „¶ã‡ãñŠ ½ãîÊã ‡ã⊛ñ¶ãÀ ½ãò ÀŒãòý ‡ãŠƒÃ ªÌãã‚ããñâ †‡ãŠ •ãõÔããè ã䪌ã¦ããè Öö ‚ããõÀ ¾ãÖ †‡ãŠ ¹ãÖÞãã¶ã ‡ãñŠ Ôãâ‡ãŠ› ¹ãõªã ‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ããè Ööý‡ãŠ¼ããè ¼ããè ãä‡ãŠÔããè ‚ã¶¾ã ̾ããä§ãŠ ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØ㠶㠇ãŠÀòý ãäÔã¹ãÊ ƒÔããäÊㆠ¼ããè ¶ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ „¶Öò †‡ãŠ ªãñԦ㠶ãñ ¹ãƾããñØã‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠãè Ööý ƒÔããè ¦ãÀÖ ‚ã¹ã¶ãñ ªãñԦ㠾ãã ãäÀͦãñªãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ „£ããÀ ªñ‡ãŠÀ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãè¼ãîãä½ã‡ãŠã ¶ãÖãé ãä¶ã¼ãã¾ãò !* ªÌãã †‡ãŠ ºããÀ ‚ã¹ã¶ããè Ôã½ããã书ã ãä¦ããä©ã ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìúÞã¶ãñ ¹ãÀ Ôã¼ããè ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¹ãòŠ‡ãŠ ªòý* Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ̾ãÔã¶ããè ªÌãã‚ããñâ, ¶ããéª ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããú ¾ãã •ãìÊããºã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀòý* ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ Ö½ãñÍãã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãîœò ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ „¹ã¼ããñØã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé ¹ã¡ Ôã‡ãñŠý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã†, ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÖãƒÃ¹ãÀ›òÍã¶ã Öãñ ¦ããñ, £¾ãã¶ã, ¶ã½ã‡ãŠ ½ãò ‡ãŠ½ããè Êãã‡ãŠÀ ‚ããõÀ Ìã•ã¶ã ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñÀ§ãŠÞãã¹ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, ãä•ãÔãÔãñ ªÌãã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Ôãñ ºãÞã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý* ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã ¹ãŠããä½ããÃÔãÔ› ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍã ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ØããñãäÊã¾ããú ¾ãã ‡ãõŠ¹ÔãîÊã ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ò ¾ãã Þãºãã¾ãò ¶ãÖãéý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè‡ãŠãÀÃÌããƒÃ †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè Íããä§ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ÖÔ¦ãàãñ¹ã Öãñ¦ãã Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÔãÔ›½ã ½ãò ¾ãÖ •ãʪãè Ôãñ ¾ãã ¶ãÖãé ¼ããè ‚ãÌãÍããñãäÓã¦ãÖãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý# ‚ãã¹ã •ãºã ¼ããè ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã Êãñ ÀÖñ Öö „Ôã‡ãñŠ ÊãñºãÊã ‡ãŠãñ ÖÀ Ôã½ã¾ã ¹ãü¤¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã㪦㠺ã¶ãã¾ãòý Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ãÔãÖãè ªÌãã Êãñ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ãè‡ãŠ Ôãñ ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý # ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ •ãÖãâ ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãÖìúÞã Ôãñ ªîÀ †‡ãŠ ºã⪠‡ãõŠãäºã¶ãñ› ½ãò ÀŒãòý
 • 165. ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ÔããÌã£ãã¶ã ¼ããè ÀÖ¦ãñ Öö, ¦ããñ ¼ããè ªìÜãÛ¶ãã¾ãò ‚ã¼ããè ¼ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý ªÌãã ¨ãìã䛾ããò ‡ãŠãè ÔãºãÔãñ Øãâ¼ããèÀ¨ãìãä› †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠã •¾ããªã „¹ã¾ãñØã ‡ãŠÀ¶ãã Öõý •¾ããªã „¹ã¾ããñØã ‡ãñŠ Êãàã¥ã Þã‡ã‹‡ãŠÀ ‚ãã¶ãã, ÔããâÔã ‡ãŠãè ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ, ÔããúÔã Êãñ¶ãñ ½ãò½ãâªãè, ‡ãŠã¶ã ½ãò ºã•ã¶ãã, ‚ããä¦ã ¦ãâ³ã, ½ã¦ãÊããè, ãäÞã¹ããäÞã¹ããè ¦ÌãÞãã, Ôãì¶ã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã䟶ããƒÃ, ãäÔãÀ ªªÃ, ¹ãÔããè¶ãã ‚ããõÀ Þãñ¦ã¶ãã ‡ãŠãè Öããä¶ã ¼ããèÍãããä½ãÊã Ööý¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ØãÊã¦ããè ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠãè ŒãìÀã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ½ãã¨ãã ½ãò ªÌãã Êãñ Êãñ¦ãñ Öö, ¦ãìÀâ¦ã ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ‡ãŠàã Ôãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã †ñÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãÔã½ã©ãà Öö, ¦ããñ ãäÀͦãñªãÀ ¾ãã ªãñÔ¦ã Ôãñ ½ãªª ‡ãñŠ ãäÊㆹãîœòýÖ½ãñÍãã ¾ã㪠ÀŒãò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ªÌããƒÃ Êããè Öõý ƒÔããäÊã†, Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªÌãã ‡ãñŠ ºããÀñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ•ãã¶ã‡ãŠãÀãè Öãñ¦ããè Öõ, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã „¶Öò ÔãìÀãäàã¦ã ¹ã Ôãñ Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö !
 • 166. ‚㣾ãã¾ã 40£¾ãã¶ã ½ãò ÀŒã¶ãñ ¾ããñؾ㠦㩾㠾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ 80 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÀãñØã œãñ›ñ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ÜãÀ ¹ãÀ Öãè ¹ãƺãâãä£ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ããÔã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ã¹ã¶ããè †‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠã ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ºãÖì¦ã Öãè ½ãîʾãÌãã¶ã ÔãâÔãã£ã¶ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ÔãñÌãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõýªì¼ããÃؾã Ôãñ, ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ‚ãÊã½ãããäÀ¾ããò ½ãò ªÌãã ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããú, ½ãÊãÖ½ã, ‰ãŠãè½ã ‚ããõÀ ›ãùãä¶ã‡ãŠ ‡ãñŠ ¶ãìÔŒãñ ‚ãã…› ‚ããù¹ãŠ ¡ñ› ºã¶ã •ãã¦ãñ Öö!¾ãÖãú ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ÔãìÀãäàã¦ã ‚ããõÀ ‡ãŠãÀØãÀ ªÌãã ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ‚ããõÀ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä‡ãŠ› ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ã슜½ããØãêÍãöã ÖöýÔãºã Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã Ôãñ Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀò, Ôã¼ããè ‚ã¹ãÆÞããäÊã¦ã ¾ãã ‚ã¹ãƾãì§ãŠ ¶ãìÔŒããò ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã ‡ãŠÀºããÖÀ ‡ãŠÀòý ªÌãã‚ããñâ, ½ãÊãֽ㠂ããõÀ ‰ãŠãè½ã ¹ãÀ ‡ãñŠ ÊãñºãÊã ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã ƒÔãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ ÌãÓãà ½ãò †‡ãŠ ºããÀ ‡ãŠÀ¶ããÞãããäÖ† ‚ããõÀ ãä•ãÔãñ ºãªÊã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ „Ôãñ ºãªÊã ªòýÔãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ªÌãã ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ºã⪠ÀÖñý ‡ãì⊕ããè ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãÖìâÞã Ôãñ ªîÀ ÀŒããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†, „¶ã‡ãŠãè Þãü¤ Ôã‡ãŠ¶ãñ ‡ãŠãèàã½ã¦ãã ‡ãñŠ ºããÖÀ ÀÖ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ !ÜãÀ ½ãò Ôã¼ããè ªÌãã¾ãò †‡ãŠ Öãè •ãØãÖ ¹ãÀ †‡ãŠ ºã⪠ªÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ½ãò ÀŒããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý ¾ãÖ ‡ãŠª½ã ªÌãã Œããñ•ã¶ãñ ½ãò ºãÖì¦ã‚ããÔãã¶ããè ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ŒããÔã‡ãŠÀ •ãºã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãã£ããè Àã¦ã ½ãò ¾ãã †‡ãŠ ‚ãã¹ãã¦ã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ƒÔã‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ¾ãÖ ¼ããè †‡ãŠ‚ãã‡ãŠãäÔ½ã‡ãŠ ãäÌãÓãã§ãŠ¦ãã ‡ãŠã ¼ããè ãä¶ãÌããÀ¥ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý‚ãã¹ã‡ãñŠ ªÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ½ãò ãä¹ãÆãäԉ㊹ãÍã¶ã ‡ãŠãè ªÌãã ‡ãñŠ ‚ãÊããÌã㠂㶾㠇ãŠãõ¶ã Ôããè ªÌãã Öãñ¶ããè ÞãããäÖ¾ãñ ? ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‡ãŠã„â›À ¹ãÀ„¹ãÊ㺣ã ÔããäÌãããã‡ãŠ „¹ã¾ããñØããè ªÌãã ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãîÞããè ‚ãã¹ã‡ãŠã ½ããØãêÍãö㠇ãŠÀ¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 167. †Êã•ããê ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ - †â›ãèãäÖÔ›ñ½ããƒÄÔã •ãõÔãñ ºãñ¶ãããä¡ÈÊã,†ãäÌãÊã,ƒÄãäÔã¡ãÊã,†ãäÔ›ãä½ãû•ããùÊã, ãäÔããä›Èãä•ã¶ã, ‡ã‹ÊããñÀãñãä¹ãŠ¶ãñÀã½ããƒÃ¶ãªãª ‚ããõÀ †©ãÊããè› ¹ãõÀ (¦ÌãÞãã ‡ãŠã ¹ãâŠØãÊã Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã) ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †â›ãè¹ãâŠØãÊã •ãõÔãñ ‡ãõŠâãä¡¡ ‰ãŠãè½ã (ãä½ã‡ãŠãù¶ããù•ããùÊã,‡ã‹Êããñ›Èãè½ããù•ããùÊã)œãñ›ã Ôã㠇㊛ ‚ããõÀ ŒãÀãòÞã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †â›ãèÔãñãä¹›‡ãŠ •ãõÔãñ ºãñ›ãã䡶ã (¹ããñÌããã䡶㠂ãã¾ããñ¡ãè¶ã) ¹ããùÊããè½ãÀ ãä¹ãŠÊ½ã Ô¹ãÆñ (ÖãèÊãñ‡ã‹Ôã Ô¹ãÆñ)‡ãŠº•ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ãìÊããºã •ãõÔãñ ¡Ê‡ãŠãñÊãõ‡ã‹Ôã(ãäºãÔ‡ãŠãñãä¡Êã) ƒÔãºãØããñÊã, ¦ãÀÊã ¹ãõÀããä¹ãŠ¶ãŒããúÔããè (ÔãîŒããè) ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ŒããúÔããè ‡ãŠã Íãã½ã‡ãŠ •ãõÔãñ ›ãùÔãñ‡ã‹Ôã ‚ããõÀ ‡ãŠãñ¡ãè¶ã ãäÊãâ‡ã‹›Ôã (‡ãŠãñ¡ãè¶ã ¡ñ‡ã‹Ô›Èãñ½ãñ©ããùÀ¹ãŠãù¶ã)ºãÊãØã½ã ‡ãŠãè (ØããèÊããè) ŒããâÔããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠ¹ãŠãñ¦ÔããÀ‡ãŠ •ãõÔãñ ãä¡ÈÔ›ã¶ã †‡ã‹Ôã¹ãñ‡ã‹›ãñÀò› (‡ã‹ÊããñÀãä¹ãŠ¶ãñÀã½ããƒÃ¶ã, Øãì‚ããƒãä¹ãŠ¶ãñãäÔã¶ã )¼ãÀãè ÖìƒÃ ¶ãã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ã䡇ã⊕ãñÔ›ò› Ôãî¡ã¹ãŠ¡ •ãõÔãñ (Ô¾ãî¡ãñ†¹ãñŠãä¡È¶ã,ãä¹ãŠ¶ããƒÊã¹ãÆãñ¹ãõ¶ããñÊãã½ããƒÃ¶ã)ºãÖ¦ããè ÖìƒÃ ¶ãã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ - ¶ãã‡ãŠ ‡ãŠãè ºãîúªò ãä•ãÔã½ãò Ô©ãã¶ããè¾ã Ô¦ãÀ ¹ãÀ ¹ãƼããÌããè ã䡇ã⊕ãñÔ›ò› •ãõÔãñ ãä›ÈãäÌã¶ã ¶ãã‡ãŠ ‡ãŠãè ºãîúªò¦ÌãÞãã ¹ãÀ Þã‡ãŠ§ãñ ‚ããõÀ Œãì•ãÊããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ô›ñÀãù¾ã¡ ¾ãì§ãŠ ‰ãŠãè½ã (ƒÃ½ããñûÔããñ¶ã ‰ãŠãè½ã), ‡ãõŠÊãã½ããƒÃ¶ã ÊããñÍã¶ã•ãì‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ØããñãäÊã¾ããâ ãä•ãÔã½ãò †â›ãèãäÖÔ›ñ½ãヶÔã ‚ããõÀ ã䡇ã⊕ãñÔ›ò› ‡ãŠã †‡ãŠ ãä½ãÑã¥ã Öãñ¦ãã Öõ (†ãä‡ã‹›¹ãñŠ¡)ªÔ¦ã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †â›ãè¡ãù¾ããäÀ¾ãÊã •ãõÔãñ ƒÃ½ããñã䡾ã½ã (Êããñ¹ãÀ½ãメ)
 • 168. ºãìŒããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †â›ãè¹ãã¾ãÀãƒÃ›áÔã ‰ãŠãñãäÔã¶ã ( ¹ãñÀããäÔã›ã½ããñÊã) ãä¡ãäÔ¹ããäÀ¶ã (†ãäÔ¹ããäÀ¶ã)ØãõÔã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ªªÃ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †â›ãè¹ã‹ÊãñÞãìÊãòÔã •ãõÔãñ •ãñÊãìãäÔãÊã †½ã¹ããè†Ôã (¡ã¾ã½ãñãä©ã‡ãŠãù¶ã, ãä½ã©ããƒÊã¹ããùÊããèãäÔãÊããù‡ãñŠûÔãñ¶ã )ãäÔãÀªªÃ ‚ããõÀ ‚㶾㠪ªÃ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ - ªªÃ¶ããÍã‡ãŠ ªÌãã¾ãò •ãõÔãñ ãä¡ãäÔ¹ããäÀ¶ã (†ãäÔ¹ããäÀ¶ã) ‰ãŠãñãäÔã¶ã, (¹ãñÀããäÔã›ã½ããñÊã) ºãÆî¹ãñŠ¶ã(‚ããƒÃºãì¹ãÆãñ¹ãñŠ¶ã)¦ÌãÞãã ¹ãÀ Þã‡ãŠ§ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ - ÊããñÍã¶ã •ãõÔãñ ‡ãõŠÊãã½ããƒÃ¶ã ÊããñÍã¶ã¹ãñ› ‡ãŠãè ûŒãÀãºããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †â›ããäÔã¡ •ãõÔãñ •ãñÊãìãäÔãÊã (‚ãʾãì½ããèãä¶ã¾ã½ã ÖãƒÃ¡Èã‡ãŠÔãã¾ã¡), ›½Ôã (‡ãõŠãäÊÍã¾ã½ã ‡ãŠãºããñöãñ›)‚ã¶ãì¹ãîÀ‡ãŠ ãäÌã›ããä½ã¶ã •ãõÔãñ ºãñ‡ãŠãùÔ¾ãîÊÔã¾ãñ ªÌãã‚ããñâ ‡ãñŠ ‡ãñŠÌãÊã ‡ã슜 ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãñ „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ¾ãÖ ÔãîÞããè ªãè ØãƒÃ Öõý ƒÔã½ãò ‚ãã¹ã ÌãÖãú ‡ãŠƒÃ ‚㶾㠄¹ãÊ㺣ㄦ¹ããªãò ‡ãŠãñ ¼ããè ÔãâØãÆÖãè¦ã ‡ãŠÀ Íãããä½ãÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ãäÌãÍãñÓã ãä¶ãªóÍã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœòý ‡ãŠƒÃ ÊããñØã‚ã¹ã¶ããè ªÌãã ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ½ãò Öãñ½¾ããñ¹ãõãä©ã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ãã¾ãìãäÌãóª‡ãŠ ªÌãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ¼ããè ÀŒã¦ãñ Ööý¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä‡ãŠ›ÜãÀ ½ãò ½ãã½ãîÊããè ‚ãã¹ãã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãäÔ©ããä¦ã Ôãñ ãä¶ã¹ã›¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ããè ªÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¹ã †‡ãŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä‡ãŠ› ‡ãŠãñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ†ý ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ ÌãÓãà ½ãò †‡ãŠ ºããÀ ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä‡ãŠ› ‡ãŠãè•ããúÞã ‡ãŠÀòý œì›á›ãè ¹ãÀ ¾ãã †‡ãŠ Êãâºããè ¾ãã¨ãã ¹ãÀ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ãä‡ãŠ› ‡ãŠãè •ããúÞã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† ¦ãããä‡ãŠ ¾ã‡ãŠãè¶ã Öãñ •ãã¾ãñ ãä‡ãŠ‚ãã¹ã¶ãñ •ãÂÀ¦ã ‡ãŠãè Ôã¼ããè ªÌãã ‡ãŠãè ‚ãã¹ãîãä¦ãà ‡ãŠÀ Êããè Öõý‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ãä‡ãŠ› ½ãò ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‚ããƒÃ›½ã ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†:* †‡ãŠ ¾ãã ªãñ ãäÞã¹ã‡ãŠ¶ãñ ÌããÊãã ›ñ¹ã ‡ãñŠ ÀãñÊã* Øããùû•ã ‡ãŠã †‡ãŠ ÀãñÊã
 • 169. * Ô›ñÀãƒÊã Øããùû•ã ¹ãõ¡ ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãõ‡ãñŠ•ããäÞã¹ã‡ãŠ¶ãñ ÌããÊããè ¹ã›á›ãè ‡ãŠã œãñ›ã ºããù‡ã‹Ôã (ºãõ¶¡†¡)†‡ãŠ ¾ãã ªãñ ƒÃÊãããäÔ›‡ãŠ Àõ¹ã (ƒÃÊããÔ›ãñ‰ãõŠ¹ã)# ‡ãŠ¹ããÔã ‡ãñŠ ¹ãŠã¾ãñ# ½ãã½ãîÊããè ‡ãŠ› ‚ããõÀ •ãÊã¶ãñ ¹ãÀ ÊãØãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ †â›ãèÔãñãä¹›‡ãŠ ÊããñÍã¶ã, ‰ãŠãè½ã ¾ãã ‚ããõÀ Ôããºãì¶ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ºããÀ# †‡ãŠ ©ã½ããýããè›À# ‡ãõŠâÞããè ‡ãŠãè †‡ãŠ •ããñü¡ãè# •ããè¼ã ‡ãŠã ã䡹ãÆÔÔãÀ# ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ºãõ›Àãè ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ›ãùÞãÃ# ‚ãØãÀ ¹ããäÀÌããÀ ½ãò ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãè †‡ãŠ •ããè¥ãà ÖãÊã¦ã Öõ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ªõãä¶ã‡ãŠ ªÌãã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ ¦ããñ †‡ãŠ ºãõ‡ãŠ‚ã¹ã ‚ãã¹ãîãä¦ãà ‡ãñŠãäÊã¾ãñ ãäÊããäŒã¦ã ªÌããªÌãã ‡ãñŠ ‡ãõŠãäºã¶ãñ› ½ãò ¡ãù‡ã‹›À Ôããä֦㠺ãÖì¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà „¹ã¾ããñØããè ¶ãã½ã ‚ããõÀ ›ñÊããè¹ãŠãñ¶ã ¶ãâºãÀ ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãîÞããè ‡ãŠãñ ÀŒãò, ‚ãã¹ã‡ãñŠ¶ã•ãªãè‡ãŠãè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ‚ãã¹ãã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã ‡ãŠàã ‡ãŠãñ ¼ããè ÀŒãòýÔ‡ãŠã„› ‡ãñŠ ‚ããªÍãà Ìãã‡ã‹¾ã ‡ãŠãñ ¾ã㪠ÀŒãò: ¦ãõ¾ããÀ Öãñ •ãã‚ããñ ! ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãããäŒãÀãè ºãã¦ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Àã¦ã ½ãò 2ºã•ãñ Öõãä‡ãâŠØã ŒããúÔããè Öãñ¦ããè ‚ããõÀ ‚ãã¹ã •ããØã •ãã¦ãñ Ööý ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠãñ ¹ãŠãñ¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¾ãã †‡ãŠ ‡ãñŠãä½ãÔ› ‡ãŠãèªì‡ãŠã¶ã ŒãìÊããè Öõ ªñŒãòØãñ ! 41‚㣾ãã¾ã41
 • 170. ‚ãã•ã Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè ÔãºãÔãñ ºãü¡ãè •ããè¦ã Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ¦ãÀãè‡ãñŠ Œããñ•ã¶ãñ ½ãò ãä¶ããäÖ¦ã Öõý- Àãùºã›Ã ››Êã ½ããùãäÀÔãÔã•ãÃÀãè ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ªãñ ÔãºãÔãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ÔãÌããÊã ¹ãîœ •ãã¦ãñ Öö:¾ãÖ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ã㠇㋾ããò Öõ ? ‚ããõÀƒÔã‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ã‹¾ãã Öö ? ¾ããäª ‚ãã¹ã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã ÔãìÀãäàã¦ã ¹ã Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀ¥ãã½ã ÔãñÖãñ¶ãñ ÌããÊãñ •ããñãäŒã½ã Ôãñ ºãÞã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö !‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠÀÌãã¶ã㠹㡠Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ÌãÖ†‡ãŠ Ôã•ãö㠇ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã †‡ãŠ ªîÔãÀñ Ôã•ãö㠇ãŠãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ‚ããõÀ ÔÌã¦ãâ¨ã Ôã•ãö㠇ãŠãè¹ãÖÞãã¶ã ‡ãŠÀ †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã ÞããÖò ¦ããñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãŠã Ôã•ãöã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãÆãÔãâãäØã‡ãŠ ¹ãÆ϶ããò ‡ãŠã ÔÌããØã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ •ãÌããºã Ôã½ã¢ã ½ãò ¶ãÖãé ‚ãã¦ãñ Öö¦ããñ „Ôãñ „¶Öò ‚ããõÀ Ô¹ãÓ› ¹ã Ôãñ Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãîœòý •ããñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ ÔãñÔãîãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öãñ¦ãã Öõ „Ôã‡ãñŠ ¹ããäÀ¥ãã½ããò Ôãñ ÀãñØããè Ôãâ¦ãìÓ› Öãñ •ãã¦ãñ Ööý‚ãã¹ã ‡ãŠãõ¶ã Ôãñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠãè ãäÔã¹ãŠããäÀÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö?Ôã•ãö㠇ãŠãñ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ã¶ãìÀãñ£ã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã‡ãŠã Ôã•ãö㠂ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÞã¨ã ¾ãã ½ããù¡Êã ‡ãŠã„¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ½ãò Íãããä½ãÊ㠇㊪½ã ‡ãŠãè ̾ã㌾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý•ã‡ãŠÊã, †‡ãŠ Öãè ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ãäÌããä¼ã¸ã ¦ãÀãè‡ãñŠ ÀÖ¦ãñ Ööý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ãäÖÔ›Àñ‡ã‹›ãù½ããè Ôã•ãÃÀãè (ãä•ãÔã½ãòØã¼ããÃÍã¾ã ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãã •ãã¦ãã Öõ) ‡ãŠãñ ¹ãñ› ½ãò †‡ãŠ ºãü¡ñ ÞããèÀã ‡ãñŠ •ããäÀ¾ãñ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý Êãõ¹ãÆãñÔ‡ãŠãñãä¹ã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ½ãò(‡ãŠƒÃ œãñ›ñ ã䜳 ‡ãŠãè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ‡ãñŠ) ¾ãã ¾ããñãä¶ã ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãã •ãã¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠã Ôã•ãö㠇ãŠãõ¶ã Ôãã¦ãÀãè‡ãŠã ‚ããõÀ ‡ã‹¾ããò ‚ããä£ã‡ãŠ ¹ãÔã⪠‡ãŠÀ¦ãã Öõý
 • 171. ½ãì¢ãñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ã㠇㋾ããò Öõ?‡ã슜 ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã Àã֦㠪ñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¾ãã ªªÃ ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ªîÔãÀñ Êãàã¥ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ¾ãã ‡ã슜 ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ‡ãŠã¾ããñÄ ½ãòÔãì£ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ãºããä‡ãŠ ‡ãŠ¼ããè ªîÔãÀãè †‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ¹ãÆÔ¦ãããäÌã¦ã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãõŠÔãñ ½ãªª ãä½ãÊãñØããèý‡ã‹¾ãã Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ‚㶾ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öõ ?‚ã‡ã‹ÔãÀ, Ôã•ãÃÀãè †‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã †‡ãŠ½ãã¨ã Ôã½ãã£ãã¶ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã ƒÔã‡ãñŠ Êãã¼ããò ‚ããõÀ Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã‡ãŠã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¹ã¦ãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ÔãºãÔãñ „¹ã¾ãì§ãŠ ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý†‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Ôã¦ã‡ãÊ ÀÖãñ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä•ãÔã½ãò ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ªãñ¶ããò ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ºãñÖ¦ãÀ Öãñ ÀÖãè ÖõƒÔã‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠÀ¦ãñ ÀÖ¦ãñ Ööý ¦ãããä‡ãŠ Íãã¾ãª, ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãñ ‚ããä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠãÊã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ô©ããäØã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãàã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñÖöý ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè, Ôã½ã¾ã ‡ãŠã †‡ãŠ ãä›â‡ã‹ÞãÀ Ôã•ãö㠇ãñŠ Þãã‡ãîŠ ‡ãñŠ ãäÌ㣪 †‡ãŠ ¤ãÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ !‚ã¹ã¶ãñ Ôã•ãöã Ôãñ ¹ãîœò ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãõŠÔãñ ¹ãŠã¾ãªã ÖãñØããý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, †‡ãŠ ‡ãìŠÊÖñ ‡ãñŠ •ããñü¡ ‡ãŠã ¹ãÆãä¦ãÔ©ãã¹ã¶ã½ã¦ãÊãºã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ãä¹ãŠÀ Ôãñ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ ÞãÊã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ãÖ ¼ããè ¹ãîœò, Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ Êãã¼ã ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ã䪶㠦ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõý‡ã슜 ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ¾ãÖ Êãã¼ã ‡ãñŠÌãÊ㠇㊽ã Ôã½ã¾ã ¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öãñ¦ãã Öõý‡ã슜 ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, Êãã¼ã †‡ãŠ •ããèÌã¶ã‡ãŠãÊã ¦ã‡ãŠ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‡ãðŠ¹ã¾ãã ¾ã©ãã©ãÃÌããªãè Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ¾ããäª, •ãºã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ Êãã¼ã ‡ãŠãè ºãÖì¦ã „½½ããèª ÀÖ¦ããè Öõ, ¼ãÊãñ Öãè Ìãñ Ôã•ãÃÀãè ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ †‡ãŠ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ Ôãâ¦ããñÓã•ã¶ã‡ãŠ ¹ããäÀ¥ãã½ã„ •ãã¦ãñ Öö ãä¹ãŠÀ ¼ããè Ìãñ ãä¶ãÀãÍã ÀÖ¦ãñ Öö !‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ½ãò •ããñãäŒã½ã ‡ã‹¾ãã Öö ?Ôã¼ããè ‚ãã¹ãÀñÍã¶ããò ½ãò •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ ¦ã¦Ìã Öö, ƒÔããäÊã¾ãñ ‚ãã¹ãÀñÍã¶ããò ‡ãñŠ „¹ã³Ìã ¾ãã ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ ãäÌãÁ£ª ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã‡ãñŠ Êãã¼ã ‡ãŠãñ ¦ããñÊã¶ãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÀÖ¦ããè Öõý•ããä›Êã¦ãã‚ããñâ ½ãò ‚ããä¶ã¾ããñãä•ã¦ã Ü㛶ãã¾ãò, Ôãâ‰ãŠ½ã¥ã, ºãÖì¦ã •¾ããªã À§ãŠÕããÌã, Ôãâ—ããÖÀ¥ã‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ¾ãã ‚ãã‡ãŠãäÔ½ã‡ãŠ Þããñ› Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ã슜 ÊããñØããò ‡ãŠãñ ½ã£ãì½ãñÖ ¾ãã „ÞÞã À§ãŠÞãã¹ã Ôã½ãÔ¾ãã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ•ããä›Êã¦ãã‚ããñâ ‡ãŠã †‡ãŠ ºãü¤ã •ããñãäŒã½ã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý
 • 172. ‡ã슜 Ôãメ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ºã㪠Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ãõÔãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ Ô©ãÊã ¹ãÀ Ôãî•ã¶ã ‚ããõÀ ̾ã©ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÔã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºã㪠‚ã‡ã‹ÔãÀ Ö½ãñÍãã ‡ã슜 ªªÃ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¹ã¦ãã ÊãØãã†â, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ªªÃ ‡ãŠãñ Ôãֶ㠇ãŠÀ¶ã㠹㡠Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ããõÀ ¡ãù‡ã‹›À ªªÃ ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀñØããý ªªÃ ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ‚ããÀã½ã Öãñ •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ¦ãñ•ããè ÔãñÔÌãÔ©ã Öãñ¶ãñ ½ãò ½ãªª ãä½ãÊãñØããèý¾ããäª ½ãò ƒÔã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã¦ãã Öîú ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ÖãñØãã ?‚ã¹ã¶ãñ Ôã•ãö㠹ããã ÞãããäÖ†ý ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ´ãÀã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ããäÏÞã¦ã ¹ã Ôãñ ‡ã‹¾ãã ÖããäÔãÊã ÖãñØãã ¾ã㠶㠇ãŠÀÌãã¶ãñ Ôãñ ‡ã‹¾ãã Œããñ¶ããÖãñØããý ‡ã‹¾ãã‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ªªÃ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öö? ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ºãª¦ãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ? Ôã½ãÔ¾ãã ªîÀ ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ?ªîÔãÀñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã †‡ãŠ ºãÖì¦ã ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã Öõý Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã Ôã•ãÃÀãè Öãè‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãºãÔãñ ‚ãÞœã ãäÌã‡ãŠÊ¹ã Öõý ¾ããäª ‚ãã¹ã †‡ãŠ ªîÔãÀãè ‡ãŠãè Àã¾ã Êãñ¶ãñ •ãã ÀÖñ Öö, ¦ããñ ¹ãÖÊãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñãäÀ‡ãŠãù¡Ã Êãñ‡ãŠÀ •ãã¾ãò ¦ãããä‡ãŠ ªîÔãÀãè ºããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãÀãèàã¥ã ªãñÖÀã¶ãã ¶ãÖãé ¹ãü¡ñýÔã•ãÃÀãè ‡ãñŠ •ããñãäŒã½ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ¦ãÀãè‡ãŠã Öõ †‡ãŠ Ôã•ãöã, •ããñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ‚ããõÀºãÖì¦ã ‚ã¶ãì¼ãÌããè Öõ „Ôã‡ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀòý ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôã•ãöã Ôãñ ÖãÊã Öãè ½ãò ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ ãäÌããäÍãÓ› ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠãè Ôã¹ãŠÊã¦ãã ‚ããõÀ•ããä›Êã¦ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãîœ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý‚ãã•ã‡ãŠÊã ‚ããä£ã‡ãŠãâÍã Ôã•ãö㠆‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ô©ãã¶ããè¾ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¹ãÆõãä‡ã‹›Ôã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Œããñ•ãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠÖãú ãä‡ãŠ¾ãã•ãã†Øããý ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò Ôã¹ãŠÊã¦ãã ªÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ¹ãîœòý ̾ãԦ㠂ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò ‡ãŠããä¡Ã‡ãŠ ºãã¾ã¹ããÔã Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãÔãâÞããÊã¶ã ‡ãŠã †‡ãŠ ºãñÖ¦ãÀ ¹ããäÀ¥ãã½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‚ã¼ããè ÖãÊã ¦ã‡ãŠ, ÔãºãÔãñ ÔãºãÔãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÀãñØããè ‡ãŠãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ãÀ¦ããè ‡ãŠÀ‡ãñŠ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè •ãã¦ããè ©ããèý ¾ãããä¶ã ÀãñØããè ‡ãŠãñ†‡ãŠ ¾ãã ‚ããä£ã‡ãŠ ã䪶ããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò Á‡ãŠ¶ãñ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè ©ããèý ‚ãã•ã‡ãŠÊã ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ Ôã•ãÃÀãè, Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ†‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãòŠ³ ½ãò ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõ, ¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ¼ããè¦ãÀ †‡ãŠ ãäªÌãÔããè¾ã ã䪶ã Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ƒ‡ãŠãƒÃ ½ãò ‡ãŠãè•ãã¦ããè Öõý †‡ãŠ ‚ãã…›¹ãñÍãò› Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠ½ã ŒãÞããêÊããè Öãñ¦ããè Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ƒÔã½ãò ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÀñ ‡ãŠã ¼ãìØã¦ãã¶ã¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý
 • 173. ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã½ã ¦ããõÀ ¹ãÀ †‡ãŠ ‚ãã„› ¹ãñÍãò› ½ãò ‡ãŠãè •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ãÀ¦ããè ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ã©ãÌãã ãè‡ãŠƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ¦ããñ „Ôãñ ƒÔã ¹ãõŠÔãÊãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ¹ãîœòý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãÖãè •ãØãÖ Ööý‚ã¶ãñÔ©ãñãäÔã¾ãã ‡ãñŠ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã „ÿñ;㠾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ªªÃ ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããèÖõý ‚ãã¹ã‡ãŠã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã Ô©ãã¶ããè¾ã, àãñ¨ããè¾ã ¾ãã Ôãã½ã㶾ã Ôãâ—ããÖÀ¥ã ‡ãñŠ ‚㶦ãØãæ㠂ããù¹ãÀñÍã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãñŠ •ããñÔãºãÔãñ ‚ãÞœã Öõ, ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã•ãö㠃Ôã‡ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀòØãñý Ôãã½ã㶾ã Ôãâ—ããÖÀ¥ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä¶ã³ã „ •ãã¦ããè Öõý Ô©ãã¶ããè¾ã Ôãâ—ããÖÀ¥ã½ãò ‡ãñŠÌãÊã ©ããñ¡ñ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÍãÀãèÀ ‡ãŠã †‡ãŠ ãäÖÔÔãã Ôãì¸ã ‡ãŠÀ ã䪾ãñ •ãã¦ãã Öõý Ô©ãã¶ããè¾ã Ôãâ—ããÖÀ¥ã ½ãò ‚ãã¹ã •ããØã¦ãñ ÀÖ¦ãñÖö Êãñãä‡ãŠ¶ã †‡ãŠ ãäÖÔÔãã Ôãì¸ã ÀÖ¦ãã ÖõýÔãâ—ããÖÀ¥ã ‚ããä£ã‡ãŠ¦ãÀ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ÔãìÀãäàã¦ã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã½ã¦ããõÀ ¹ãÀ †‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ´ãÀã ã䪾ãã•ãã¦ãã ãä•ãÔãñ †¶ãñãäÔ©ã¾ããñÊããñãä•ãÔ› ¾ãã †‡ãŠ ¾ãã †¶ãñÔ©ãñãä›Ô› ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõý †‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ „ÔãÔãñ ãä½ãÊã¶ãã †‡ãŠ ‚ãÞœããäÌãÞããÀ Öõý ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ½ãò Ôãâ¼ãããäÌã¦ã ÔããƒÃ¡ ƒ¹ãñŠ‡ã‹› ¾ãã •ããñãäŒã½ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãòý‚ãã¹ã‡ãŠãè ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããñâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò „Ôãñ ºã¦ãã¾ãò (†Êã•ããê ÔããäÖ¦ã) ¾ãã ‚ãã¹ã ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã Êãñ ÀÖñ Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ìãñ Ôãâ—ããÖÀ¥ã‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý½ãì¢ãñ ÖãñÍã ½ãò ‚ãã¶ãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã Ôã½ã¾ã ÊãØãñØãã ?‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã•ãö㠂ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãÊãã¾ãñØãã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀòØãñ ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠØãñ ¾ãã ¹ãÖÊãñ ‡ã슜 ã䪶ããò ¦ã‡ãŠ ¾ãã ‡ã슜Ô㹦ããÖ ¦ã‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã Öõý¹ã¦ãã ÊãØãã†ú ãä‡ãŠ •ãºã ‚ãã¹ã ÜãÀ ¹ãÀ ÖãòØãñ ¦ãºã ãä‡ãŠÔã ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ‚ãã¹ãîãä¦ãÃ, „¹ã‡ãŠÀ¥ã ‚ããõÀ ÔÌããÔ©¾ã Êãã¼ã ½ãò ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ½ãªª‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããèý ‚ãã¹ã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ̾ãã¾ãã½ã ãä¹ãŠÀ Ôãñ ‡ãŠºã Íãì ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ¹ãîœòý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ‡ãŠºã Ìãã¹ãÔã ‡ãŠã½ã‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý
 • 174. ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ãä‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã Ôã•ãÃÀãè ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ‚ãã¹ã ŒãÞãà Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý Ôã•ãö㠇ãŠãè ¹ãŠãèÔ㠇㋾ãã ÖãñØããè ¹ã¦ããÊãØãã¾ãòý ‚ããõÀ Ìãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÌãÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã ¶ãÖãéý ‚ã‡ã‹ÔãÀ Ôããä•ãÇãŠÊã ¹ãŠãèÔã ½ãò ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ºã㪠Þãñ‡ãŠ‚ã¹ã ‡ãŠã ¹ãÀã½ãÍãÂããõÀ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãÖã¾ã‡ãŠ ÔãñÌãã Íãããä½ãÊã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ´ãÀã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ãä©ã†›À ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ‚ããõÀ ƒ¶ã¹ãñÍãò› ¾ãã ‚ãã„› ¹ãñÍãò› ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‚ããõÀ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠãè ØãƒÃ „¹ã¼ããñؾã Ôãã½ããäØãƾããò ‡ãŠãè ÊããØã¦ã ‡ãŠã ãäºãÊã ã䪾ãã •ãã¦ããÖõý‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ÊããØã¦ã ½ãò, †¶ãñÔ©ãñãäÔã¾ããñÊããñãä•ãÔ› ‚ããõÀ ‚㶾㠽ãñã䡇ãŠÊã Ô›ã¹ãŠ,•ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã ÔãñÌãã†â „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¦ãñ Öö,Öãñ¦ãñ Ööý ‡ãŠƒÃ ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãò Ôã¼ããè Ôã½ããÌãñÍããè ¹ãõ‡ãñŠ•ã Ôããõªñ ‡ãŠãè¹ãñÍã‡ãŠÍã ‡ãŠãè •ãã¦ããè ÖõýƒÔãÔãñ ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠãñƒÃ ‚ã¹ãƦ¾ãããäÍã¦ã ‚ããÏÞã¾ãà ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ, ‚ã¹ãƦ¾ãããäÍã¦ã •ããä›Êã¦ãã‚ããñâ ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããèÊããØã¦ã ‡ãŠãñ •ããñü¡ã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ƒ¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºã•ã› ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ÖõýÍãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºããè½ãã ‡ãŠÌãÀñ•ã ½ãò ãä¼ã¸ã¦ãã Öãñ¦ããè Öõ, ‚ããõÀ ‡ã슜 ÊããØã¦ã Öãñ¦ããè Öõ ãä•ãÔãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ìãֶ㠇ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔãÔãñ ¹ãÖÊãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠÀÌãã¾ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ºããè½ãã ‡ã⊹ã¶ããè Ôãñ ¹ã¦ãã ÊãØãã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ÖãñØããèý¹ã¦ãã ÊãØãã†â, Ìãñ ƒÔã‡ãŠã ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ÊããØã¦ã Ìãֶ㠇ãŠÀòØãñý ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØããýãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ãä¶ãªóÍã ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ºãÞã¶ãñ ½ãò ½ãªªØããÀ Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö:ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ Ôã•ãöã Ôãñ Ôããè£ãñ ¶ã ãä½ãÊãòý ¹ãÆãÀâãä¼ã‡ãŠ ¾ãã ãä¶ãªã¶ã ‚ããõÀ „¹ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À †‡ãŠ •ã¶ãÀÊã ¹ãÆõãä‡ã‹›Íã¶ãÀ ¾ãã †‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¾ãòý¼ãÊãñ Öãè ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ‚ããõÀ Ôã•ãö㠇ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõ ‚ã¹ã¶ããè Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ†‡ãŠ ÔÌã¦ãâ¨ã ¹ãÀã½ãÍãà ¾ãã †‡ãŠ ªîÔãÀãè Àã¾ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀòý‚ã¹ã¶ããè Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¹ãÀ •ããñÀ ¶ã ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ãã¹ã Ôã•ãÃÀãè ¹ãÀ •ããñÀ ªñ¦ãñ Öö, ¾ããäª ¾ãÖ ÌããÔ¦ãÌã ½ãò ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ¼ããè Öõ, ¦ããñ ¼ããè †‡ãŠ Ôã•ãö㠃Ôã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¦ãõ¾ããÀ Öãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý
 • 175. ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè, Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠã ºãü¡ã ŒãÞãà ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÌã‡ãŠÊ¹ã ¦¾ããØã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ã•ãºãîÀ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠÔã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ã‹¾ãã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãñ •ãã ÀÖñ Öö ãä‡ãŠ ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã ãäÌã§ããè¾ã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À Ôãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè¹ãŠãèÔã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ô¹ãÓ› ¹ã Ôãñ ÞãÞããà ‡ãŠÀòý ¾ããäª ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öãñ, Ô‡ãñŠÊã¹ãñÊã ¾ããñؾã Ôã•ãöã ûŒãìÍããè Ôãñ ƒÔã ¹ãÖÊãî ¹ãÀ ÞãÞããÇãŠÀòØãñýÔã•ãö㠶ãñ ãä•ã¶ã‡ãŠã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Öãñ, „¶ãÔãñ Ôã•ãö㠇ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ãòý ‚ããªÍãà Ôã•ãö㠇ãŠãñ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã Öõãä‡ãŠ ¹ã¦ãã ÊãØãã¾ãò ãä‡ãŠ •ãºã ¡ãù‡ã‹›Àãò ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀãò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öõ ¦ãºã Ìãñ Œãìª ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠÔã‡ãñŠ ¹ããÔã•ãã¦ãñ Ööý †‡ãŠ Ôã•ãö㠇ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãºãÔãñ ºãü¡ãè ¦ããÀãè¹ãŠ Öõ •ãºã ÌãÖ †‡ãŠ ¡ãù‡ã‹›À ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Þãì¶ãã •ãã¦ãã ÖõýÔãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ Ôã•ãö㠕ãã¶ã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ •ã¶ãÀÊã ¹ãÆõãä‡ã‹›Íã¶ãÀ ¾ãã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ¦ãõ¾ããÀ Öõý ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ããõÀ Ôã•ãö㠇ãñŠ ºããèÞã ãä¶ã‡ãŠ› Ôãâ¹ã‡ãÊ ÀÖ¶ãñ Ôãñ ¹ãîÀã, ãä¶ãÀâ¦ãÀ ‚ããõÀ Øãì¥ãÌã§ãã ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊãÔãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý†‡ãŠ †ñÔãñ Ôã•ãö㠇ãŠã Þã¾ã¶ã ‡ãŠÀò •ããñ ƒ¦ã¶ãã ¼ããè ̾ãԦ㠶ã Öãñ ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãñ ÀãñãäØã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ã¾ããù¦ã Ôã½ã¾ã ‚ããõÀ £¾ãã¶ã Ôã½ããä¹ãæ㠶ãÖãé‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý •ããñ ‡ãŠƒÃ ‡ãñŠÔããò ‡ãŠãñ Ôãâ¼ããÊã¦ãñ Öö Ìãñ Ôã•ãöã ÀãñØããè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºãìÀãè ŒãºãÀ Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãÞœã Ôã•ãö㠺ãÖì¦ã ̾ãÔ¦ãÖãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ÀÖ¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÌãÃÑãñÓŸ Ôã•ãöã, ÌãÖ Öõ,•ããñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãÀãè•ããò ‡ãñŠ ¹ããèœñ ãäû•ã¹ã Ôãã©ãÇ㊹ããäÀ¥ãã½ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã ¶ãÖãé ÀŒã¦ãã ÖõýØãã¡Ã ÀŒãòý ŒããÔã‡ãŠÀ ¾ããäª †ñÔãñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªãè •ãã ÀÖãè Öõ •ããñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã •ããñ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ Á¹ã ½ãò ãä‡ãŠ¾ãñ•ãã¦ãñ Ööý ƒ¶ã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ããò ½ãò ãäÖÔ›Àñ‡ã‹›ãù½ããè,ãäÖ½ããùÀãù¾ã¡ñ‡ã‹›ãù½ããè ‚ããõÀ ›ãùãä¶ÔãÊãñ‡ã‹›ãù½ããè Íãããä½ãÊã Ööý ƒ¶ã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ããò ‡ãŠãñ ãäÀ½¾ãî¶ãÀñ‡ã‹›ãùãä½ãÔã ‡ãñŠ ¹㠽ãò Ôãâªãä¼ãæã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ÖõýãäÌãÍãñÓã—ã ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã Ôãñ Ôãì¶ãòý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ã㪠ÀŒãò, ‚ãâãä¦ã½ã ãä¶ã¥ãþ㠂ãã¹ã‡ãŠã Öõý Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠÀÌãã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ¾ãã ¶ãÖãé ƒÔã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ և㊪ãÀ ‚ãã¹ã Ööý
 • 176. Ôã•ãÃÀãè ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ ¹ãƽãìŒã ¦ã¶ããÌã ‡ãŠã ãäÌãÓã¾ã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãè …•ããà ŒãÞãà ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä•ãÔã‡ãŠãè ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠºã㪠‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ¦ããè Öõý ‚ãÞœãè ŒãºãÀ Öõ, Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ¾ãÖ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã Ôã•ãö㠇ãñŠÖã©ã ½ãò Ôãºã ‡ã슜 œãñü¡ ªò!‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãã ÍãÀãèÀ ºãñÖ¦ãÀ ‚ããõÀ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ¹ãƼããÌã Ôãñ •ãʪ ãè‡ãŠ Öãñ¶ãñ ½ãò ºãÖì¦ã ‡ã슜 ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¾ãÖãú Ôã•ãÃÀãè ¹ãîÌãà ‡ã슜 ̾ããÌãÖããäÀ‡ãŠ „¹ãã¾ã ºã¦ãã¾ãñ •ãã ÀÖñ Öö •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÔãÖ¶ãÍããä§ãŠ ºãü¤ã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ÍããèÜÇã ‚ããÀãñؾãÊãã¼ã ½ãò½ãªª ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý* ¹ã¾ããù¦ã ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀòý ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÆãä¦ãÀàãã ¹ãÆ¥ããÊããè ‡ãŠãñ ½ã•ãºãî¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÖÀ ã䪶㠂ã㟠Üãâ›ñ ¾ãã ‚ããä£ã‡ãŠ Ôããñ¾ãò ‚ããõÀÔã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºã㪠‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ÜããÌã ¼ãÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠã ‚ã¶ãì‡ãîŠÊã¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããªÍãà Öõý* ‚ãã¹ã ‡ãŠãñƒÃ ªÌãã ‚ããõÀ ÍãÀãºã ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öãò ¦ããñ ‚ã¹ã¶ãñ Ôã•ãö㠇ãñŠ Ôãã©ã ÞãÞããà ‡ãŠÀòý ‡ãŠƒÃ ªÌãã¾ãò Ôãâ—ããÖÀ¥ã ‡ãŠãè ªÌãã‡ãñŠ Ôãã©ã ãäÀ†‡ã‹› ‡ãŠÀ¦ããè Öö ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ¹ãÆãä¦ã‡ãîŠÊã ¹ãƼããÌã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¾ããñØãªã¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý †‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ããä¶ãÌãã¾ãà †Öãä¦ã¾ãã¦ã:£ãî½ãƹãã¶ã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãòŠ !* Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ãޜ㠹ããñÓã¥ã ãä½ãÊãñý Œãã²ã ¹ãªã©ããñÄ ½ãò „ÞÞã ãäÌã›ããä½ã¶ã Ôããè, † ‚ããõÀ ‹ ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä•ãâ‡ãŠ ‚ããõÀ‚ãã¾ãÀ¶ã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ Þãì¶ãòý* ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã Ôãñ ̾ãã¾ãã½ã ‡ãŠÀò, ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã¹ã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÖÀ Ôãâ¼ãÌã ãä¹ãŠ› Öãñ Ôã‡ãòŠý* ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ‚ããÀã½ã ‡ãŠãè ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠ ÔããèŒãòý „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, £¾ãã¶ã, ¹ãÆã¥ãã¾ãã½ã ‚ããõÀ ¾ããñØã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ½ã¶ã ‚ããõÀ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãñ Íããâ¦ã‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ããñ ÀãñØããè Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÔãâªãèªã ÔãâØããè¦ã Ôãì¶ã¦ãñ Öö,(Ôãâ—ããÖÀ¥ã ½ãò ¼ããè) Ìãñ ¦ãñ•ããè Ôãñ ãè‡ãŠ Öãñ¦ãñ Öö‚ããõÀ ªªÃ ‡ãŠã ‡ãŠ½ã ‚ã¶ãì¼ãÌã Öãñ¦ãã Öõý* ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠ Ôã•ãöã ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã †‡ãŠ À§ãŠã£ãã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ‚ãã¹ã À§ãŠ ºãö‡ãŠ‡ãŠÀòý ¾ãÖ À§ãŠ „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ÔãìÀãäàã¦ã ¦ãÀãè‡ãŠã Öõý ãä•ãÔã½ãò ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Œãìª ‡ãñŠ À§ãŠ ‡ãŠãñ Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ‡ã슜ñ‡ãŠ
 • 177. ֹ㋦ãñ ¹ãÖÊãñ ªã¶ã ‡ãŠÀ ÔãìÀãäàã¦ã ‡ãŠÀ Êãòý ¾ãÖ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã †‡ãŠ ‚ããä¦ããäÀ§ãŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ÀŒãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý‡ã슜 ÊããñØã ½ã•ãã‡ãŠ ½ãò ¹ããäÀ¼ãããäÓã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãñ ½ãñ•ãÀ ¦ãºã ‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõ •ãºã ¾ãÖ ‚ãã¹ã ¹ãÀ ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý‚ããõÀ ½ãヶãÀ ¦ãºã Öãñ¦ããè Öõ •ãºã ¾ãÖ ªîÔãÀãò ¹ãÀ ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý ¾ã©ãã©ãÃÌããªãè ¹ããäÀ¼ããÓãã Öõ ãä‡ãŠ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãÂãâØã Íãããä½ãÊã ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ •ããñ †‡ãŠ Êãâºãñ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ,ãä•ãÔã½ãò À§ãŠ£ãã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããèÖõ „Ôãñ ½ãñ•ãÀ Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠÖã •ãã¦ãã ÖõýÔã•ãÃÀãè ‡ãŠãñ ƒÔã ¹㠽ãò ÌãØããê‡ãðŠ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ:‚ãã¹ã㦇ãŠããäÊã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè: †‡ãŠ •ããèÌã¶ã ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¾ãã †‡ãŠ ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ‚ãâØã ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã‡ãŠã•ã ‡ãŠãñ ºã¶ãㆠÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ¦ã¦‡ãŠãÊã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ãÀãñØãÖÀ: †‡ãŠ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ¾ãã ‚ãÌãÔ©ãã ‡ãñŠ œì›‡ãŠãÀñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã¦ã¦‡ãŠãÊã: •ããñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ã슜 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ¼ããè¦ãÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ãä¶ãªã¶ã: †‡ãŠ ÔãâãäªØ£ã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ãä¶ãªã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ½ãªª ‡ãŠÀ¦ãã Öõ.ãä¶ã¾ããñãä•ã¦ã ¾ãã Ìãõ‡ãŠãäʹã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè: ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¾ããñ•ã¶ããºã£ª ‚ããù¹ãÀñÍã¶ãŒããñ•ã¹ãî¥ãÃ: ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ÔãâãäªØ£ã ãäÌã‡ãŠãÀ ‚ãâØã ¾ãã ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ •ããúÞã ¹ãü¡¦ããÊã ‡ãŠã ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã¹ãÆÍãã½ã‡ãŠ: ÍãÀãèÀ ‡ãñŠ ªªÃ ‡ãŠãñ ‚ããÔãã¶ã ºã¶ãã¦ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠã ƒÊãã•ã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ÖõÔã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‡ã‹¾ãã „½½ããèª ‡ãŠÀò• ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À ¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã Ôã•ãÃÀãè ‚ããõÀ Ôãâ—ããÖÀ¥ã ‡ãñŠ ¹ãƼããÌã ‡ãŠãñ ºãªãÃͦ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ
 • 178. ½ãò ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ãä¹ãŠ› Öö, ‡ãŠƒÃ ¹ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖ¦ãã Öõýƒ¶ã ¹ãÀãèàã¥ããò ½ãò: ½ãî¨ã ãäÌãÍÊãñÓã¥ã, À§ãŠ ¹ãÀãèàã¥ã, œã¦ããè ‡ãŠã†‡ã‹Ôã-Àñ ‚ããõÀ ƒÃÔããè•ããè Íãããä½ãÊã Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãè „½ãÆ ‚ããõÀ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ‚㶾㠛ñÔ› ‡ãŠãè ¼ããè •ãÂÀ¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ.* ‚ãã¹ã‡ãŠã †¶ãñãäÔ©ããäÔã¾ããñÊããñãä•ãÔ› ‚ãã¹ã‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ãÔãñ ãä½ãÊã¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ôã½ã¢ãã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ ‡ãõŠÔãñ ªªÃ Ôãñ ÀãÖ¦ã¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀñØããý ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ãäÌããäÍãÓ› ‚ãÌããä£ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¼ããñ•ã¶ã ¾ãã ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ÔãñÌã¶ã ¶ã ‡ãŠÀòý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã„¹ã¼ããñØã Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã •ããèÌã¶ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Üãã¦ã‡ãŠ „Ê›ãè ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý* Ôããä•ãÇãŠÊã ¹ãÆãè¹ãÀñÍã¶ã ‚ã‡ã‹ÔãÀ ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öö, Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ¹ãƇãŠãÀ ¹ãÀ ¾ãÖ ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã àãñ¨ã ‡ãŠãè Ôã¹ãŠãƒÃ,†‡ãŠ ãäÌãÍãñÓã ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà ‡ãŠã ‚ããÖãÀ, ½ãî¨ããÍã¾ã ½ãò ‡ãõŠ©ãñ›À ÊãØãã¶ãã, †¶ããè½ãã ¾ãã ‚ããâŒããò ½ãò ºãîúªò ¡ãÊã¶ãã, •ãõÔãñ Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããú Íãããä½ãÊãÖãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Ööý* ¶ãÔãà ‚ãã¹ãÔãñ Ôã¼ããè û‡ãŠãè½ã¦ããè Ôãã½ãã¶ã ‚ããõÀ Ôãâ¹ããä§ã ‡ãŠãñ Ö›ã¶ãñ ‚ããõÀ „¶Öò ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀͦãñªãÀãò ¾ãã ªãñԦ㠾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ÖÌããÊãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠÖ¦ãã Öõý* †‡ãŠ Íãʾã ÔãÖ½ããä¦ã ¹ãŠã½ãà ¹ãÀ ÖÔ¦ããàãÀ ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ¦ããè Öõý ‚ãã¹ã „Ôã ¹ãÀ ÖÔ¦ããàãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ £¾ãã¶ã Ôãñ ¹ãü¤ò !* ‚ãØãÀ •ãÂÀ¦ã Öãñ ¦ããñ Ôã•ãÃÀãè Ôãñ ¹ãÖÊãñ Àã¦ã ‡ãŠãñ ãäÞãâ¦ãã ‡ãŠãñ Àã֦㠪ñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ¶ããéª ‡ãŠãè ØããñÊããè ªãè •ãã†Øããèý* ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ ã䪶㠇ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ã¹ã¶ããè Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ‡ãŠã ‚ã¶ãìÀãñ£ã ‡ãŠÀòý ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã¾ãÖ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ãîŒãñ ÀÖ¶ãã ¹ã¡ñØããý¾ãÖ ¼ããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ãä©ã†›À ‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¦ãã•ãã Öãñ¦ãñ Ööý¾ãÖãú Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºã㪠‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãîÞããè Öõ, •ããñ ½ãªªØããÀ Ôãããäºã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ:†‡ãŠ ãä•ã½½ãñªãÀ Ìã¾ãԇ㊠‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã œãñü¡òý ¾ãÖ Ì¾ããä§ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÜãÀ ¦ã‡ãŠ ÔãìÀãäàã¦ã ¾ãã¨ãã Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†, ‚ããõÀÌãÖ ÜãÀ ¹ãÀ ¼ããè ¦ã¦‡ãŠãÊã ªñŒã¼ããÊã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý
 • 179. * ã䪶㠇ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÜãÀ ¹ãÀ Þãì¹ãÞãã¹ã ÀÖò ‚ããõÀ ‚ããÀã½ã ‡ãŠÀòý ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã½ã ¹ãÀ •ãã¶ãñ ¾ãã ‚ã¹ã¶ããè Ôãã½ã㶾ã ã䪶ãÞã¾ããà ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã ‚ã¶ãì½ããñª¶ã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ¹ãÀ ÞãÞããà ‡ãŠÀòý* Íãì ½ãò ¦ãÀÊã ¹ãªã©ãà Êãò ‚ããõÀ £ããèÀñ Ôãñ †‡ãŠ ÖʇãŠã ¼ããñ•ã¶ã (•ãõÔãñ Ôãî¹ã, ªãÊã, ãäºãÔ‡ã슛, ›ãñÔ›, Ôããªã ÞããÌãÊã, ¾ãã ªÖãè) ‡ãŠãñÍãããä½ãÊã ‡ãŠÀòý* ¾ããäª ‚ãã¹ã ‡ãŠãñƒÃ Íãâ‡ãŠã ¾ãã ¹ãÆ϶ã Öõ ‚ã¹ã¶ãñ ¡ãù‡ã‹›À ‡ãŠãñ ‡ãŠãùÊã ‡ãŠÀòý ¼ãÊãñ Öãè Ìãñ ¦ãìÞœ ÊãØã¦ãñ Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã ãäÞãâãä¦ã¦ã Öö ‚ããõÀ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØã¦ãã Öõ ‚ããÀãñؾã Êãã¼ã ‡ãŠãè ¹ãÆØããä¦ã „½½ããèª ‡ãñŠ ºãÀãºãÀ ¶ãÖãé Öõ, ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ãäÞãâ¦ãã ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôãñ¹ãÀã½ãÍãà ‡ãŠÀò !‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºã㪠‡ã슜 ªªÃ ãä¶ãÌããÀ‡ãŠ ¾ãã †â›ãèºãã¾ããñã䛇㊠ªÌãã¾ãò ãäÊãŒã¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÍãʾãÜããÌã (ÞããèÀã) ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÔãÊããÖ ªñ¦ãñ Öö, ¦ãããä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ ¼ãÀñý„ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ, ÌãÖ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã슜 ã䪶ããò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ØããèÊãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ÔãÊããÖ ªñ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ºã¦ãã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ›ãú‡ãñŠ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠºãÊããõ›¶ãñ ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ÖõýÔã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºã㪠‡ãŠã ¹ãÀã½ãÍãà ‚㦾ãâ¦ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öãñ¦ãã Öõ. ƒÔã‡ãñŠ ªãõÀã¶ã, ‚ãã¹ã‡ãŠã ¡ãù‡ã‹›À Ôãìãä¶ããäÏÞã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠã脽½ããèª ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÜããÌã ãè‡ãŠ Öãñ ÀÖã Öõý Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãä¶ãÓ‡ãŠÓããñÄ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãîãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øãã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ ãäÌãÌãÀ¥ã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ¾ãã ãä‡ã‹Êããä¶ã‡ãŠ œãñü¡¶ãñ Ôãñ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãñŠ †‡ãŠ ¹ãîÀã ãäÀ‡ãŠã¡Ã†‡ãŠãä¨ã¦ã ‡ãŠÀò !‚ãã¹ã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãñ Øã¾ãñ …¦ã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ãäÖÔ›ãñ¹ãõ©ããñÊãñãä•ã‡ãŠÊã ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ãñ•ãã •ãã†Øãã ‚ããõÀ ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ‡ãŠãù¹ããè‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ½ãò ÀŒãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã ÖõýÔã•ãÃÀãè ‡ãŠãè ‡ã슜 ãä‡ãŠÔ½ããò,ƒâ¡ãñÔ‡ãŠãñãä¹ã‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè ½ãò, Ìããèã䡾ããñ ›ñ¹ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÌããèã䡾ããñ ‡ãŠãè †‡ãŠ ¹ãÆãä¦ã ¼ããè ‚ã¹ã¶ãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ‡ãŠã †‡ãŠ ãäÖÔÔããºã¶ã •ãã¦ããè Öõ !
 • 180. Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ºã㪠"‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀò" ‡ãñŠ ºã㪠‡ã‹¾ã㠶㠇ãŠÀò ‡ãŠãè ¾ãÖãú †‡ãŠ ÔãîÞããè Öõ:* ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 24 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ †‡ãŠ ‡ãŠãÀ ¡ÈãƒÌ㠶㠇ãŠÀòý Ôãâ—ããÖÀ¥ã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã Ôã•ãØã¦ãã, ãäÀ¹ãŠÊãñ‡ã‹ÔãÔã, ‚ããõÀ ãä¶ã¥ãþã¹ãƼãããäÌã¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ. ¾ãÖ ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ºããäʇ㊠ªîÔãÀãò ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¼ããè †‡ãŠ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ ‡ãŠãÀ ¡ÈãƒãäÌãâØã Ôãããäºã¦ã ÖãñÔã‡ãŠ¦ããè Öõý* 24 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ãä¶ã¥ãþ㠶ã Êãñ ¾ãã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‡ãŠã¶ãî¶ããè ªÔ¦ããÌãñ•ã ¹ãÀ ÖÔ¦ããàãÀ ¶ã ‡ãŠÀòý ÔããÀã ã䪶ã‚ããÀã½ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý* ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 24 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÍãÀãºã ¶ã ¹ããè¾ãòý ÍãÀãºã ‡ãŠãñ ¼ããè †‡ãŠ ªÌãã ½ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÔãÔ›½ã ½ãò½ããõ•ãîª ÔãâÌãñª¶ããÖãÀãè ªÌãã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý¾ãÖãú †‡ãŠ Ôã•ãÃÀãè Þãñ‡ãŠãäÊãÔ› ‡ãŠã ¶ã½ãî¶ãã Öõ •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Øãâ¼ããèÀ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãñŠãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã †‡ãŠ ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ÊãØã¦ããè Öõ Ôã•ãÃÀãè Þãñ‡ãŠãäÊãÔ›‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ‡ãŠã ¹ãƇãŠãÀ ________________________________________ãäÌãÌãÀ¥ã _____________________________________________ãä¶ãªã¶ã _______________________________________________Ôã•ãö㠇ãŠã ¶ãã½ã _____________________________________Ôã•ãö㠶ãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ºããÀ ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè Ôã•ãÃÀãè ‡ãŠãè Öõ ? ____________¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ Ôã•ãö㠇ãŠãõ¶ã ÖãñØãã ? __________________________•ããñãäŒã½ã: ‚ããù¹ãÀñãä›Ìã ½ãð¦¾ãì ? (%) _____ Øãâ¼ããèÀ •ããä›Êã¦ãã¾ãò ? ____%Ôãâ¼ãããäÌã¦ã •ããä›Êã¦ãã¾ãò _____ Ôãâ¼ãããäÌã¦ã •ããä›Êã¦ãã‚ããñâ Ôãâ¼ããÌã¶ãã ‡ãŠã________ %‡ã‹¾ãã ¾ãÖ Ôã•ãÃÀãè Êãàã¥ã Àã֦㠇ãñŠ ãäÊã¾ãñ Öãè Öõ ? ______________________
 • 181. Êãàã¥ã ‡ã‹¾ãã Öõ? _________________________________________‡ã‹¾ãã ¾ãÖ Ôã•ãÃÀãè ½ãð¦¾ãì ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõ ? ____________________Ôã•ãÃÀãè ‡ãñŠ ãäºã¶ãã ½ãÀ¶ãñ ‡ãŠãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã _______ (%) _______ ÌãÓããñÄ ½ãò Öõ.¹ãÖÊãñ ‡ã‹¾ãã ØãõÀ Ôããä•ãÇãŠÊã „¹ãÞããÀ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ? ________________________________________________________________________‡ã‹¾ãã Ôã•ãÃÀãè †‡ãŠ ‚ãã…› ¹ãñÍãò› ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ? _______________________Ôã•ãÃÀãè †‡ãŠ Ô©ãã¶ããè¾ã Þãñ¦ã¶ããÍã㠇ãŠÀ¶ãñÌããÊããè ‚ããõÓããä£ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ? ________________¦ããñ ‡ã‹¾ãã †¶ãñÔ©ãñã䛇㊠‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ? _______________________‡ã‹¾ãã Ôã•ãÃÀãè ½ãò †‡ãŠ Íãʾã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ? _____________________¾ããäª Öãú, ãä‡ãŠÔã ‡ãõŠãäÊãºãÀ ‡ãŠã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ¾ãñ ? ____________________________________†¶ãñÔ©ãñãäÔã