Digital kompetens utifrån gällande styrdokument

2,184 views
2,010 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
181
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital kompetens utifrån gällande styrdokument

 1. 1. Digital kompetens-Vad är det? Vad säger styrdokumenten?
 2. 2. 2
 3. 3. Andra sätt att se på DK Informationskompetens Fjärde basfärdighet (tala, läsa, skriva, digital kompetens).informationskompetens: Stig Roland Rask i skriften ”med eller utan filter”,åtta s-ord
 4. 4. EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och tekniskkompetens.Digital kompetensLära att lära.Social och medborgerlig kompetensInitiativförmåga och företagaranda.Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 5. 5. EU:s definition avkompetensbegreppet”En kombination av kunskaper, färdigheter ochattityder i relation till det aktuella området”.
 6. 6. ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. ” Källa: EU:s definition från 2006 6Kunskaper om :hur teknik fungerar, både rent praktiskt och vilken roll den har i samhälle och arbetsliv. Det handlar om att kunna hantera viktigaprogram, källkritik och informationssökningar.Färdigheter kring att söka och samla in information samt bearnbeta, värdera,kritiskt granska informationen och använda informationen. Kritiskttänkande, kreativitet och innovation lyfts fram som viktiga färdigheter.Attityd: En kritisk och reflekterande attityd i relation till det moderna informationssamhället och i användandet av digitala verktyg och resurser.
 7. 7. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoderatt tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.Sålla, sortera och analysera!
 8. 8. Vad säger styrdokumenten om IKT? Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning 8
 9. 9. Det börjar i förskolan....”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap ochkunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ettstort informationsflöde och en snabb förändringstakt.Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kantillägna sig de kunskaper som utgör den gemensammareferensram som alla i samhället behöver ”. (Förskolans läroplan s. 6)
 10. 10. Ur läroplanen för förskolan Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning (s. 7) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (s.10).
 11. 11. Lgr 11 satsar på IKT!”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflödeoch en snabb förändringstakt” (Skolans uppdrag s. 9).”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska faktaoch förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolans uppdrag s. 9).”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan användamodern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande ochlärande” (Långsiktiga målen s.14).Kursplanerna innehåller också mycket....
 12. 12. SKAPA KOMMUNICERAKUNSKAPSSÖKA LÄRA Källa Lgr 11, kap 2
 13. 13. •Digital kompetens i Gy2011
 14. 14. Att utveckla och Samarbete med stimulera omvärlden,kompetenser som verklighetsanknut att ta initiativ, et, samverkan ansvar och att med arbetslivetomsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Källa: Skolverket
 15. 15. Hur organiserar vi lärande som ger ökad måluppfyllelse?
 16. 16. De sex linserna Källa: Ruben PuenteduraRuben Puenteduras sex linser: Dessa delar bör finnas med i omdefinieradeuppgifter.Undersökande och reflekterande arbetssätt, skrivande process,meningsskapande, tillgänglighet, digitalt berättande och digitaltmedborgarskap. Alla dessa delar har och kan ges ett formativt perspektiv.
 17. 17. Bedömning för lärandeTydliga, kända mål och kunskapskrav.Skapa aktiviteter som synligör lärandet.Återkoppling som för lärandet framåt (feed forward).Att eleverna aktiveras som lärresurser för varandra.Att eleverna aktiveras som ägare av sin egen lärprocess.
 18. 18. Likvärdig utbildning?
 19. 19. ”Vi kan tala om en övergång från analogtklassrumslärande till ett globaliserat ochdigitaliserat lärande.Vi är inne i en stretchadvärld för lärande där skolan står mitt i bådadessa världar.”Källa: Tomas Kroksmark, Lärandets stretchadhet Lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan, s. 1
 20. 20. Pedagogisk digital kompetens • ”Pedagogisk digital kompetens kan förstås som ett övergripande koncept som omfattar förmågan hos lärare att tillägna sig olika IT-verktyg i klassrumsundervisning och inom lärarkåren. ” • Det handlar således om lärarens förmåga att främja elevernas undervisning och lärande inom teknikens värld. Källa:Högskolan i Skövde 20
 21. 21. Bara guld och grönaskogar?
 22. 22. Andra digitala klyftan ett hot mot likvärdigheten och påsikt demokratin.Pedagogisk digital kompetens krävs för att lyckasÖkad måluppfyllelse kräver mer än datorer...

×