‫هاهاى‬‫‏‬‫َش‬‫پ‬‫خانگی‬ ‫غذای‬ ‫توزیع‬ ‫شبکه‬
‫تَم‏کسة‏ٍ‏کار‬!
‫الگَی‏هطتزی‏ها‬
‫ها‏چِ‏فکزایی‏کزدُ‏تَدین؟‬‫خزیذاراى‬‫‏‬‫کارهٌذ،‏جَاى،‏هجزد،‏اکثزا‏تکی‏سفارش‏هیذٌّذ،‏حذٍد‏درآهذضاى‏تاالی‏‬1.5‫‏‬‫‏‬‫هیلیَ...
‫تزای‏تستطَى‏چی‏کارا‏کزدین؟‬‫هصاحثِ‏تا‏خزیذاراى‏تصادفی‬‫‏‬‫هصاحثِ‏تا‏ضزکت‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‏در‏استارت‏آج‏ٍیکٌذ‬‫‏‬‫هصاحثِ‏تا‏...
‫خة‏چیا‏فْویذین؟‬‫هطتزیاى‏ها‬‫‏‬‫ّن‏هجزدى‏ّن‏هتاّل‬!‫‏‬‫اس‏‬24‫‏‬‫سالِ‏ّستي‏تا‏‬60‫‏‬ِ‫سال‬!‫‏‬‫تیطتز‏اس‏‬60‫‏‬‫درصذضَ...
‫خة‏چیا‏فْویذین؟‬‫تاهیي‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‏ها‬:‫‏‬‫ّن‏خاًن‏ّستٌذ،‏ّن‏آلا‬!‫‏‬ِ‫لشٍها‏افزاد‏تذٍى‏درآهذ‏ًیستٌذ،‏تاسًطست‬‫‏‬‫ّا‏ّ...
‫حاال‏هی‬‫‏‬‫خَاین‏چی‬‫‏‬‫کار‏کٌین؟‬‫هطتزیاى‏ضزکتی‏رٍ‏ّن‏تارگت‏کٌین‬.‫‏‬‫در‏اًتخاب‏تاهیي‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‏هْارت‏آضپشی‏ٍ‏تعْذ‏...
ِ‫ًاّار‏جوع‬!!‫رٍس‏جوعِ‏اٍلیي‏رٍسی‏تَد‏کِ‏هاهاى‏پش‏کار‏خَدش‏رٍ‏‬‫تِ‏طَر‏رسوی‏ٍ‏عولی‬‫!‏‬‫آغاس‏کزد‏‬.‫‏‬‫‏‬
‫پیطٌْاداتی‏کِ‏هطتزیاى‏ارایِ‏دادًذ‬.‫رٍی‏ساختار‏ٍ‏کیفیت‏سایت‏تیطتز‏کار‏کٌیذ‬‫تا‏هطتزی‏ّاتَى‏دٍست‏تاضیي‏کِ‏ٍفادار‏توًَي‬...
‫اًتماداتی‏کِ‏تِ‏ها‏ٍارد‏ضذ‬‫!‏‬‫کیفیت‏پاییي‏غذاّا‬‫سزد‏تَدى‏غذا‏ٍ‏دیز‏تَدى‏سهاى‏تحَیل‬‫عذم‏تطاتك‏غذا‏ٍ‏هاهاى‬‫عذم‏هٌا...
‫جوع‬‫‏‬‫تٌذی‬‫تِ‏دلیل‏پزاکٌذُ‏تَدى‏هکاى‏هاهاى‬‫‏‬‫ّا،‏غذا‏سزد‏تِ‏هطتزی‏رسیذ‬.‫‏‬‫سهاى‬‫‏‬‫تٌذی‏دلیك‏ًثَد‬.‫‏‬ٍُ‫گز‬‫‏‬...
‫هتطکزین‬
Week 3, MamanPaz, NEXT, Spring 2013
Week 3, MamanPaz, NEXT, Spring 2013
Week 3, MamanPaz, NEXT, Spring 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Week 3, MamanPaz, NEXT, Spring 2013

314
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
314
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Week 3, MamanPaz, NEXT, Spring 2013

 1. 1. ‫هاهاى‬‫‏‬‫َش‬‫پ‬‫خانگی‬ ‫غذای‬ ‫توزیع‬ ‫شبکه‬
 2. 2. ‫تَم‏کسة‏ٍ‏کار‬!
 3. 3. ‫الگَی‏هطتزی‏ها‬
 4. 4. ‫ها‏چِ‏فکزایی‏کزدُ‏تَدین؟‬‫خزیذاراى‬‫‏‬‫کارهٌذ،‏جَاى،‏هجزد،‏اکثزا‏تکی‏سفارش‏هیذٌّذ،‏حذٍد‏درآهذضاى‏تاالی‏‬1.5‫‏‬‫‏‬‫هیلیَى‏ّست‬.‫‏‬‫‏‬‫تاهیي‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‬‫‏‬‫خاًن‬‫‏‬ًِ‫ّای‏خا‬‫‏‬‫دار،‏تذٍى‏درآهذ،‏حذٍد‏سي‏‬30‫‏‬‫تا‏‬40‫‏‬‫سال،‏دارای‏ٍلت‏‬ِ‫آساد‏ٍ‏عالل‬‫‏‬‫هٌذ‏تِ‏آضپشی‏کِ‏تیطتز‏تِ‏عٌَاى‏سزگزهی‏کار‏را‏ضزٍع‏هی‬‫‏‬‫کٌٌذ‬.
 5. 5. ‫تزای‏تستطَى‏چی‏کارا‏کزدین؟‬‫هصاحثِ‏تا‏خزیذاراى‏تصادفی‬‫‏‬‫هصاحثِ‏تا‏ضزکت‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‏در‏استارت‏آج‏ٍیکٌذ‬‫‏‬‫هصاحثِ‏تا‏خاًن‬‫‏‬ًِ‫ّای‏خا‬‫‏‬‫دار‏در‏هیذاى‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬ٍ‫ّای‏پز‏تزدد‏ٍ‏هیادیي‏هیَُ‏‬ُ‫تز‬‫‏‬‫تار‬‫‏‬‫آگْی‏دیَاری‏تزای‏جذب‏خاًن‬‫‏‬‫ّای‏خاًِ‏دار‏در‏ضْز‬‫‏‬‫آسهایص‏کل‏فزآیٌذ‏تْیِ‏ٍ‏تَسیع‏غذا‏در‏استارت‏آج‏ٍیکٌذ‬
 6. 6. ‫خة‏چیا‏فْویذین؟‬‫هطتزیاى‏ها‬‫‏‬‫ّن‏هجزدى‏ّن‏هتاّل‬!‫‏‬‫اس‏‬24‫‏‬‫سالِ‏ّستي‏تا‏‬60‫‏‬ِ‫سال‬!‫‏‬‫تیطتز‏اس‏‬60‫‏‬‫درصذضَى‏چٌذ‏ًفزی‏تا‏ّن‏سفارش‏هی‏دى‬!‫‏‬‫درآهذضَى‏اس‏‬600‫‏‬‫ضزٍع‏هیطِ‏تا‏‬10‫‏‬‫هیلیَى‏ٍلی‏‬50‫%‏‬‫کوتز‏اس‏‬1‫‏‬‫‏‬‫‏‬ُ‫هیلیَى‏تَهي‏در‏ها‬‫درآهذ‏دارى‬.‫‏‬50‫%‏‬‫غذاّای‏خًَگی‏تزجیح‏هیذى،‏‬26‫%‏‬‫غذاّای‏کثاتی‏ٍ‏‬24‫%‏‬‫فست‏فَد‬!‫‏‬‫خیلی‬‫‏‬‫‏‬‫ّاضَى‏کل‏ضزکت‏تا‏یِ‏جا‏لزارداد‏هی‬‫‏‬‫تٌذُ‏ٍ‏هثلغ‏اس‏حمَق‏کارکٌاى‏کسز‏هی‬‫‏‬ِ‫ض‬.‫‏‬‫‏‬‫‏‬
 7. 7. ‫خة‏چیا‏فْویذین؟‬‫تاهیي‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‏ها‬:‫‏‬‫ّن‏خاًن‏ّستٌذ،‏ّن‏آلا‬!‫‏‬ِ‫لشٍها‏افزاد‏تذٍى‏درآهذ‏ًیستٌذ،‏تاسًطست‬‫‏‬‫ّا‏ّن‏ّستٌذ‬.‫‏‬‫تیي‏‬30‫‏‬‫تا‏‬65‫‏‬‫سالِ‏‬‫‏‬‫فمط‏عاللِ‏تِ‏آضپشی‏کافی‏ًیست‬‫!‏‬ِ‫هْارت‏در‏اٍلَیت‬!‫‏‬‫حذٍد‏‬60‫‏‬ِ‫درصذ‏افزاد‏عالل‬‫‏‬‫هٌذ‏تَدى‏کِ‏تیص‏اس‏‬4‫‏‬‫تار‏در‏ّفتِ‏ٍ‏در‏ّز‏ٍعذُ‏حذٍد‏‬10‫‏‬‫پزس‏غذا‏تپشى‏کِ‏ًطَى‏هیذُ‏فمط‏تزای‏سزگزهی‏ًیست‏ٍ‏درآهذ‏هْن‬‫‏‬ُ‫تز‬.‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫تاال‏یا‏پاییي‏رفتي‏اهتیاس‏تا‏ٍلتی‏کِ‏فزٍش‏تغییزی‏ًکٌِ‏تزاضَى‏هْن‏ًیست‏ٍ‏خیلی‬‫اّل‏رلاتت‏ًیستي‬.‫‏‬‫‏‬‫‏‬
 8. 8. ‫حاال‏هی‬‫‏‬‫خَاین‏چی‬‫‏‬‫کار‏کٌین؟‬‫هطتزیاى‏ضزکتی‏رٍ‏ّن‏تارگت‏کٌین‬.‫‏‬‫در‏اًتخاب‏تاهیي‬‫‏‬‫کٌٌذگاى‏هْارت‏آضپشی‏ٍ‏تعْذ‏فزد‏را‏در‏اٍلَیت‏‬‫لزار‏دّین‬.‫‏‬‫اهکاى‏سفارش‏ّفتگی‏تزای‏هطتزیاى‏لزار‏تذین‬.‫‏‬‫‏‬
 9. 9. ِ‫ًاّار‏جوع‬!!‫رٍس‏جوعِ‏اٍلیي‏رٍسی‏تَد‏کِ‏هاهاى‏پش‏کار‏خَدش‏رٍ‏‬‫تِ‏طَر‏رسوی‏ٍ‏عولی‬‫!‏‬‫آغاس‏کزد‏‬.‫‏‬‫‏‬
 10. 10. ‫پیطٌْاداتی‏کِ‏هطتزیاى‏ارایِ‏دادًذ‬.‫رٍی‏ساختار‏ٍ‏کیفیت‏سایت‏تیطتز‏کار‏کٌیذ‬‫تا‏هطتزی‏ّاتَى‏دٍست‏تاضیي‏کِ‏ٍفادار‏توًَي‬‫اٍل‏غذای‏هاهاى‏ّا‏را‏خَدتَى‏تست‏کٌیذ‬‫ارسال‏ّا‏تایذ‏سزیع‏تز‏تاضٌذ‬‫در‏هَرد‏تْذاضت‏ٍ‏کیفیت‏غذاّا‏‏ّیچ‏اطالعاتی‏در‏سایت‏تِ‏ها‏دادُ‏ًطذُ‏است‬‫هاهاى‏ّاتَى‏رٍ‏عَض‏کٌیذ‬‫کیفیت‏،‏کیفیت‏،‏کیفیت‏‬!!!
 11. 11. ‫اًتماداتی‏کِ‏تِ‏ها‏ٍارد‏ضذ‬‫!‏‬‫کیفیت‏پاییي‏غذاّا‬‫سزد‏تَدى‏غذا‏ٍ‏دیز‏تَدى‏سهاى‏تحَیل‬‫عذم‏تطاتك‏غذا‏ٍ‏هاهاى‬‫عذم‏هٌاسة‏تَدى‏ٍ‏استاًذارد‏تَدى‏تستِ‏تٌذی‬‫ًوزُ‏کل‏‬8‫‏‬‫اس‏‬20:‫دی‬
 12. 12. ‫جوع‬‫‏‬‫تٌذی‬‫تِ‏دلیل‏پزاکٌذُ‏تَدى‏هکاى‏هاهاى‬‫‏‬‫ّا،‏غذا‏سزد‏تِ‏هطتزی‏رسیذ‬.‫‏‬‫سهاى‬‫‏‬‫تٌذی‏دلیك‏ًثَد‬.‫‏‬ٍُ‫گز‬‫‏‬‫تٌذی‬‫‏‬‫ّایی‏کِ‏در‏اختیار‏ها‏لزار‏گزفتِ‏تَد،‏دلیك‏ًثَد‬.‫‏‬‫حجن‏غذایی‏کِ‏تعضی‏هاهاى‬‫‏‬‫ّا‏تْیِ‏کزدُ‏تَدًذ،‏سیاد‏تَد‏ٍ‏هٌجز‏تِ‏پاییي‏آهذى‏‬‫کیفیت‏ضذ‬.‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬
 13. 13. ‫هتطکزین‬

×