‫مامان‬‫‏‬‫َش‬‫پ‬‫خاًگی‬ ‫غذای‬ ‫تْسیع‬ َ‫شبک‬-‫استارت‬‫‏‬‫آپ‬
TAM‫هتغیز‬ ّ ‫ثابت‬ ‫جوعیت‬‫حذّد‬ ‫تِزاى‬13‫هیلیْى‬‫ًفز‬!َ‫ک‬ ‫شاغلیٌی‬ ‫جوعیت‬‫هی‬ ‫سفارش‬ ‫غذا‬‫‏‬‫دٌُذ‬‫جذّد‬500‫ًفز‬ ‫...
SAM
Target Market‎‎
Pains Vs. Pain Killers‫دغذغه‏‬«‫وای،‏امزوس‏اس‏کجا‏غذا‏بگیزم‏که‏خوب‏باشه؟‬‫!!!!‏‬‫چی‏بگیزم‏اصال؟‬!‫‏‬‫‏‬»‫‏‬‫مقابل‬ ‫در‬«‫آ...
MVP‫ایٌتزًتی‬ ‫خزیذ‬‫هبلغ‬ ‫ایٌتزًتی‬ ‫پزداخت‬ ّ ‫غذا‬ 1‫خاًگی‬ ّ ‫هتٌْع‬ ،‫سالن‬ ‫غذای‬ 2َ‫رتب‬‫‏‬‫هاهاى‬ َ‫ب‬ ‫اهتیاسدُی...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mamanpaz - Week 2 - Next - Spring 2013

250
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
250
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mamanpaz - Week 2 - Next - Spring 2013

 1. 1. ‫مامان‬‫‏‬‫َش‬‫پ‬‫خاًگی‬ ‫غذای‬ ‫تْسیع‬ َ‫شبک‬-‫استارت‬‫‏‬‫آپ‬
 2. 2. TAM‫هتغیز‬ ّ ‫ثابت‬ ‫جوعیت‬‫حذّد‬ ‫تِزاى‬13‫هیلیْى‬‫ًفز‬!َ‫ک‬ ‫شاغلیٌی‬ ‫جوعیت‬‫هی‬ ‫سفارش‬ ‫غذا‬‫‏‬‫دٌُذ‬‫جذّد‬500‫ًفز‬ ‫ُشار‬!‫در‬ ‫شاغل‬ ‫افزاد‬ ‫جوعیت‬‫حذّد‬ ‫تِزاى‬5‫هیلیْى‬‫ًفز‬
 3. 3. SAM
 4. 4. Target Market‎‎
 5. 5. Pains Vs. Pain Killers‫دغذغه‏‬«‫وای،‏امزوس‏اس‏کجا‏غذا‏بگیزم‏که‏خوب‏باشه؟‬‫!!!!‏‬‫چی‏بگیزم‏اصال؟‬!‫‏‬‫‏‬»‫‏‬‫مقابل‬ ‫در‬«‫آخ‏جون‏امزوس‏اس‏مامان‏اقذس‏بگیزم‏که‏قزمه‬‫‏‬‫سبشی‬‫‏‬‫هاش‏معزکه‬‫‏‬‫اس‬!»‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫مصزف‏غذاهای‏ناسالم‏در‏مقابل‏ارایه‏غذای‏سالم‏و‏خانگی‬‫‏‬‫مصزف‏غذاهای‏تکزاری‏در‏مقابل‏امکان‏انتخاب‏اس‏بین‏صذها‏آشپش‏و‏صذها‏غذا‬‫‏‬‫افت‏کیفیت‏رستوران‬‫‏‬‫ها‏به‏مزور‏سمان‏در‏مقابل‏تثبیت‏کیفیت‏به‏دلیل‏مصزف‏شخصی‏آشپشها‏و‏پخت‏و‏پش‏در‏‬‫حجم‏پایین‬‫‏‬
 6. 6. MVP‫ایٌتزًتی‬ ‫خزیذ‬‫هبلغ‬ ‫ایٌتزًتی‬ ‫پزداخت‬ ّ ‫غذا‬ 1‫خاًگی‬ ّ ‫هتٌْع‬ ،‫سالن‬ ‫غذای‬ 2َ‫رتب‬‫‏‬‫هاهاى‬ َ‫ب‬ ‫اهتیاسدُی‬ ّ ‫بٌذی‬‫‏‬‫غذاُا‬ ّ ‫ُا‬ 3‫سهاى‬‫قبل‬ ‫رّس‬ ‫یک‬ ‫اس‬ ‫سفارش‬ 4‫غذا‬ ‫ثبت‬ ‫سهاى‬‫هاهاى‬ ‫بزای‬‫‏‬‫قبل‬ ‫رّس‬ ّ‫د‬ ‫اس‬ ‫ُا‬ 5‫هاهاى‬ َ‫ب‬ ‫پیاهک‬ ‫سزّیس‬‫‏‬‫سهاى‬ ّ ‫سفارش‬ ‫اعالم‬ ‫بزای‬ ‫ُا‬‫‏‬‫بٌذی‬‫تحْیل‬6‫باسخْرد‬ ‫دریافت‬ ‫بزای‬ ‫هشتزیاى‬ َ‫ب‬ ‫پیاهک‬ ‫سزّیس‬ 7‫پختي‬ ‫اهکاى‬‫با‬ ‫هطابق‬ ‫غذا‬ ‫تحْیل‬ ّ ‫هشتزی‬ ‫بزای‬ ‫غذا‬ ‫آًالیي‬ٍ‫شذ‬ ‫ّارد‬ ‫پخت‬ ‫دستْر‬!8‫هاهاى‬ ‫بزای‬ َ‫اّلی‬ ‫هْاد‬ ‫تاهیي‬‫‏‬ٍ‫عوذ‬ ‫قیوت‬ ‫با‬ ‫ُا‬ 9
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×