Računarske mreže

867
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
867
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Zajedničke resurse računari mogu koristiti po principu korisnika (user-level), ili po principu zajedničkog uređaja (share-level). U prvom slučaju,  zajedničkom resursu se dodjeljuje lista korisnika sa lozinkama uz čiju upotrebu samo oni mogu da mu pristupe. U drugom slučaju se  resurs deklariše kao zajednički, te mu pristupaju svi korisnici sa ili bez lozinke.
 • Fizički nivo – odgovoran je za prenos binarnog sdržaja kroz komunikacione kanale Podatkovni nivo – raspoznaje podatke i kontrolne signale i oslobađa eventualnih grašaka pri prenosu Mrežni nivo – odnosi se na izbor puteva pri prenosu paketa Transportni nivo – obezbeđuje deljenje složenih poruka u manje jedinice - pakete Sesioni nivo – upravlja razmenom između pojedinih čvorova. Ako se veza prekine pokušava da je uspostavi bez intervencije korisnika. Prezentacioni nivo – vrši kompresiju i šifriranje podataka Aplikacioni nivo – omogućuje korisničkom programu generisanje podataka za raz
 • Računarske mreže

  1. 1. Računarske mRačunarske mrerežeže
  2. 2. 2Prednost povezivanja u mrežuPrednost povezivanja u mrežu ZajZajednički resursi:ednički resursi: datoteke (fajlove),datoteke (fajlove), poruke,poruke, grafiku,grafiku, usluge štampača,usluge štampača, modeme imodeme i druge hardverske resurse.druge hardverske resurse. Računari ih mogu koristitiRačunari ih mogu koristiti po principu korisnika (user-level)po principu korisnika (user-level) po principu zajedničkog uređaja (share-level).po principu zajedničkog uređaja (share-level).
  3. 3. 3RaRaččunarsku mreunarsku mrežžuu ččineine računari (radne stanice)računari (radne stanice) -- hostovihostovi komunikacione linijekomunikacione linije komunikacioni hardver i softverkomunikacioni hardver i softver
  4. 4. 4RačunariRačunari Po sistemu hijerarhije mreže se dele na:Po sistemu hijerarhije mreže se dele na: peer to peer (isti s istim)peer to peer (isti s istim) ili mreže računaraili mreže računaraistog prioritetaistog prioriteta server based networks (serverske mreže)server based networks (serverske mreže) iliilimreže sa centralizovanim podacima namreže sa centralizovanim podacima naserveru koje koriste ostali klijenti na mrežiserveru koje koriste ostali klijenti na mreži SERVER - centralni računar na kojem suSERVER - centralni računar na kojem susmešteni fajlovi ili aplikacioni programismešteni fajlovi ili aplikacioni programikoje mreža koristi.koje mreža koristi.
  5. 5. 5Peer to peer - mreže računaraPeer to peer - mreže računaraistog prioritetaistog prioriteta Svi računari su jednaki,Svi računari su jednaki, Svaki računar funkcionišeSvaki računar funkcionišekao klijent i kao server,kao klijent i kao server, Ne postoji imenovanNe postoji imenovanadministrator za celuadministrator za celumrežu.mrežu. Korisnik svakog računaraKorisnik svakog računaraodlučuje koji podaci saodlučuje koji podaci sanjegovog računara senjegovog računara semogu deliti na mreži.mogu deliti na mreži.
  6. 6. 6Server based networks -Server based networks -serverske mrežeserverske mreže Namenski server jeNamenski server jeserver koji ima samo tuserver koji ima samo tuulogu i ne koristi se kaoulogu i ne koristi se kaoklijent ili radna stanicaklijent ili radna stanica server za datoteke iserver za datoteke ištampanje upravljaštampanje upravlja server za aplikacijeserver za aplikacije server za poštuserver za poštu faks serverfaks server komunikacijski serverkomunikacijski server
  7. 7. 7Komunikacione linijeKomunikacione linije-koaksijalni kablovi--koaksijalni kablovi- koaksijalni debeli ("thicknet")koaksijalni debeli ("thicknet")kablovi –kablovi – prenos signala čak i do 500 metaraprenos signala čak i do 500 metara koristio se u većim zgradama ikoristio se u većim zgradama ifabričkim kompleksima.fabričkim kompleksima. koaksijalni tanki ("thinnet")koaksijalni tanki ("thinnet")kablovi –kablovi – savitljiviji i pogodniji za instalaciju.savitljiviji i pogodniji za instalaciju. JeftinijiJeftiniji domet iznosi 185 metara.domet iznosi 185 metara. Sredinom takvog kabla prolaziSredinom takvog kabla prolazicentralni provodnik. Oko njega jecentralni provodnik. Oko njega jeizolator, pa onda spoljniizolator, pa onda spoljniprovodnik u obliku metalneprovodnik u obliku metalnekošuljice. Kabal je okolo zaštićenkošuljice. Kabal je okolo zaštićenpolivinil omotačem.polivinil omotačem.
  8. 8. 8Komunikacione linijeKomunikacione linije parični UTP ("unshielded") kablovi -parični UTP ("unshielded") kablovi -su oni koji se sastoje od upredenihsu oni koji se sastoje od upredenihbakarnih vlakanabakarnih vlakana Ovi kablovi su okolo zaštićeniOvi kablovi su okolo zaštićenipolivinil omotačem, ali ne ipolivinil omotačem, ali ne imetalnom košuljicom.metalnom košuljicom. parični STP ("shielded") kablovi -parični STP ("shielded") kablovi - sususa upredenim paricama kao i UTP, alisa upredenim paricama kao i UTP, alije oko svake parice zaštitni omotač, aje oko svake parice zaštitni omotač, aonda dodatno spolja još i bakarnaonda dodatno spolja još i bakarnakošuljica, te su stoga znatno otpornijikošuljica, te su stoga znatno otpornijina smetnje nego UTP kabl.na smetnje nego UTP kabl. parični FTP ("foilded") kablovi -parični FTP ("foilded") kablovi - susuvrlo slični STP kablovima, ali imajuvrlo slični STP kablovima, ali imajusamo vanjsku košuljicu u obliku folijesamo vanjsku košuljicu u obliku folijea ne i zaštitu oko svake parice.a ne i zaštitu oko svake parice.
  9. 9. 9Komunikacione linijeKomunikacione linije optički ("fiber") kablovioptički ("fiber") kablovi --prenose podatke u oblikuprenose podatke u oblikusvetlosnih impulsa.svetlosnih impulsa. Oni su sačinjeni od vlakana saOni su sačinjeni od vlakana sacentralnim staklenim jezgromcentralnim staklenim jezgromobavijenim staklenimobavijenim staklenimomotačem.omotačem. Vlakna su zaštićena sa nekolikoVlakna su zaštićena sa nekolikoslojeva zaštitne obloge. Krozslojeva zaštitne obloge. Krozvlakna se prenosi svetlost (kojuvlakna se prenosi svetlost (kojuproizvodi laserska ili LEDproizvodi laserska ili LEDdioda).dioda). Potpuno su otporni na biloPotpuno su otporni na bilokakve elektro magnetne uticaje ikakve elektro magnetne uticaje inajčešće čine osnovu tzv. kičmunajčešće čine osnovu tzv. kičmu(backbone) bilo koje ozbiljnije(backbone) bilo koje ozbiljnijetelekomunikacione mreže.telekomunikacione mreže. Brzine idu i do 1 gb/s.Brzine idu i do 1 gb/s. Optička vlakna prenose podatkeOptička vlakna prenose podatkesamo u jednom smeru, pa zatosamo u jednom smeru, pa zatotakvi kablovi imaju u sebi po dvatakvi kablovi imaju u sebi po dvaoptička vlakna.optička vlakna.
  10. 10. 10MreMrežne karticežne kartice Mrežne kartice suMrežne kartice suadapteri instalirani unutaradapteri instalirani unutarkućišta, koji omogućavajukućišta, koji omogućavajupovezivanje računara napovezivanje računara nakominikacione linije.kominikacione linije. Sa BNC konektorom (zaSa BNC konektorom (za10Base2 ethernet mrežu)10Base2 ethernet mrežu) Sa UTP konektorom (zaSa UTP konektorom (za10BaseT ethernet mrežu) ili10BaseT ethernet mrežu) ili Sa oba konektora, kada seSa oba konektora, kada sepopularno zove "COMBO"popularno zove "COMBO"karta.karta.
  11. 11. 11Repetitori (repeaters)Repetitori (repeaters) Signal na putu kroz kabl slabi.Signal na putu kroz kabl slabi. Repetitor se postavlja na mestoRepetitor se postavlja na mestodo kojeg signal dolazi udo kojeg signal dolazi unormalnom obliku, ali ga jenormalnom obliku, ali ga jepotrebno pojačati da bi svoj putpotrebno pojačati da bi svoj putmogao nastaviti dalje premamogao nastaviti dalje premadrugom segmentu mreže.drugom segmentu mreže. Repetitori ne mogu ništa daRepetitori ne mogu ništa daprevode ili filtrirajuprevode ili filtriraju
  12. 12. 12Habovi (Hubs)Habovi (Hubs) Habovi prosleđuju sveHabovi prosleđuju svepakete koji dođu do njih.pakete koji dođu do njih. Najčešće se koriste uNajčešće se koriste utopologiji zvezde i njena sutopologiji zvezde i njena suglavna odlika.glavna odlika. Kada se šalje, podatak seKada se šalje, podatak sešalje jednom računaru, ašalje jednom računaru, ahab ga prosleđuje svimhab ga prosleđuje svimračunarima u mreži.računarima u mreži.Podatak prima samo jedanPodatak prima samo jedanračunar na osnovuračunar na osnovuodredišne adreseodredišne adresepodataka.podataka.Animacija
  13. 13. 13Svičevi (Switches)Svičevi (Switches) Svič prosleđuje paketeSvič prosleđuje paketepodataka samopodataka samoodgovarajućem portu zaodgovarajućem portu zaodređenog primaoca, štoodređenog primaoca, štoje utemeljeno naje utemeljeno nainformacijama koje seinformacijama koje senalaze u hederunalaze u hederu(zaglavlju)(zaglavlju) paketapaketapodataka.podataka. omogućavaju da višeomogućavaju da višekorisnika komunicirakorisnika komuniciraistovremeno.istovremeno.Swich1, 2, 3, kombinac.
  14. 14. 14Mostovi (Bridges)Mostovi (Bridges) sličan repetitorimasličan repetitorimajer spaja segmente ijer spaja segmente iradne gruperadne grupe most prosleđujemost prosleđujepodatke na osnovupodatke na osnovute adresete adrese čvoračvora
  15. 15. 15Ruteri (Routers)Ruteri (Routers) uređaji koji poznajuuređaji koji poznajuadrese svihadrese svihsegmenata i kojisegmenata i kojipronalaze najboljupronalaze najboljuputanju za protokputanju za protokpodataka.podataka. u mrežama sa višeu mrežama sa višemrežnih segmenata samrežnih segmenata sarazličitim protokolimarazličitim protokolima
  16. 16. 16BeBežično povezivanježično povezivanje Svetlosni zraciSvetlosni zraci InfracrveniInfracrveni LaserskiLaserski Radio talasiRadio talasi Povezivanje sa satelitomPovezivanje sa satelitom BluethoothBluethooth
  17. 17. 17Vrste računarskih mrežaVrste računarskih mreža LANLAN ((Local Area NetworkLocal Area Network)) ––  vezane su zavezane su zajednu kompaniju, firmu, školu i sljednu kompaniju, firmu, školu i sl  ..             MANMAN ((Metropolitan Area NetworkMetropolitan Area Network) –) –gradske oblasnegradske oblasne se rasprostiru nase rasprostiru napodručju grada, okruga, velike kompanije ipodručju grada, okruga, velike kompanije isl.sl. WANWAN ((Wide Area NetworkWide Area Network)) – prisutne su– prisutne suna području jedne države, grupe država,na području jedne države, grupe država,kontinenta,kontinenta,
  18. 18. 18WANWAN Za povezivanje udaljenih lokacija (WAN):Za povezivanje udaljenih lokacija (WAN): računari ( klijenti ) sa instaliranim mrežnim karticamaračunari ( klijenti ) sa instaliranim mrežnim karticama serveriserveri habovihabovi svičevisvičevi ruteri na svakoj lokaciji za WAN mrežeruteri na svakoj lokaciji za WAN mreže kablovi za povezivanjekablovi za povezivanje WAN uslugeWAN usluge radio kartice i antene za Internet konekcijuradio kartice i antene za Internet konekciju operativni sistemi koji podržavaju rad mrežeoperativni sistemi koji podržavaju rad mreže
  19. 19. 19LANLAN Računarska mreža koja povezuje računare uokviru jedne firme ili organizacije Komponente za lokalne mreže (LAN):Komponente za lokalne mreže (LAN): računari ( klijenti ) sa instaliranim mrežnim karticamaračunari ( klijenti ) sa instaliranim mrežnim karticama serverserver habhab kablovi za povezivanjekablovi za povezivanje operativni sistemi koji podržavaju rad mrežeoperativni sistemi koji podržavaju rad mreže modem za dial-up Internet konekcijemodem za dial-up Internet konekcije
  20. 20. 20LANLAN (Local Area Networks)(Local Area Networks) Topologija mreTopologija mrežžee-- fizički rasporedračunara, kablovai drugihkomponenti mreže magistralamagistrala zvezdazvezda prstenprsten kombinacijekombinacije
  21. 21. 21MagistralaMagistrala Sastoji se od kabla koji seSastoji se od kabla koji senaziva stablo, kičma ilinaziva stablo, kičma ilisegment (engl. trunk,segment (engl. trunk,backbone) koji sve računarebackbone) koji sve računarepovezuje pravolinijskipovezuje pravolinijski PPodaciodaci sese šalju svimšalju svimumreženim računarima, aliumreženim računarima, aliinformaciju prihvata samoinformaciju prihvata samoonaj računar čija se adresaonaj računar čija se adresapoklapa sa adresompoklapa sa adresomkodiranom u signalu.kodiranom u signalu. terminator :terminator : to jeto jekomponenta koja se postavljakomponenta koja se postavljana svaki kraj kabla da bi sena svaki kraj kabla da bi sesignal zaustavio.signal zaustavio. Ako se kabl fizički preseče iliAko se kabl fizički preseče iliako se jedan kraj isključi, uako se jedan kraj isključi, ukablu nastaje prekid.kablu nastaje prekid.
  22. 22. 22ZvezdaZvezda U topologiji zvezde, računariU topologiji zvezde, računarisu povezani segmentimasu povezani segmentimakablova sa centralnomkablova sa centralnomkomponentom koja se zovekomponentom koja se zovehab.hab. Signal se prenosi od računaraSignal se prenosi od računarakoji ga šalje, kroz hab, do svihkoji ga šalje, kroz hab, do svihostalih računara u mreži, aostalih računara u mreži, aprihvata ga samo onaj čija jeprihvata ga samo onaj čija jeadresa na paketu.adresa na paketu. Ako padne jedan računar ili seAko padne jedan računar ili sepokvari jedan kabl koji vodi dopokvari jedan kabl koji vodi dohaba, u topologiji zvezdehaba, u topologiji zvezdesamo taj računar neće moći dasamo taj računar neće moći dašalje i prima podatke dokšalje i prima podatke dokostatak mreže normalnoostatak mreže normalnonastavlja sa radom.nastavlja sa radom.
  23. 23. 23PrstenPrsten U topologiji prstena računariU topologiji prstena računarise kružno povezuju kablom ise kružno povezuju kablom inema krajeva sanema krajeva saterminatorima.terminatorima. Signal putuje po petlji uSignal putuje po petlji ujednom smeru i prolazi krozjednom smeru i prolazi krozsvaki računar.svaki računar. Svaki računar se ponaša kaoSvaki računar se ponaša kaorepetitor koji pojačava signal irepetitor koji pojačava signal išalje ga sledećem računaru.šalje ga sledećem računaru. Podaci u topologiji prstenaPodaci u topologiji prstenapredaju se uz pomoć "tokena"predaju se uz pomoć "tokena"(oznake, znamenja...).(oznake, znamenja...).
  24. 24. 24KombinacijeKombinacije KombinacijaKombinacijamagistrale i zvezdemagistrale i zvezde Kombinacija prstenaKombinacija prstenai zvezdei zvezde
  25. 25. 25Standardizacija mreznihStandardizacija mreznihkomunikacijakomunikacija PROTOKOLIPROTOKOLI –– pravilapravila ((procedureprocedure)) po kojima sepo kojima seostvaruje prenos podataka, odnosno paketaostvaruje prenos podataka, odnosno paketapodataka, kroz odrepodataka, kroz određđenu topologiju mreenu topologiju mrežžee OSI (OSI (Open System InterconnectionOpen System Interconnection )) ProtokoliProtokoli TCP / IP - standard za Internet NetBEUI - za mreže Microsofta IPX / SPX - u Novellovim mrežama X.25 - radi slanja podataka telefonskom linijom AppleTalk – za Apple računare i drugi.
  26. 26. 26PaketiPaketi Paket je osnovnaPaket je osnovnajedinica mrežnejedinica mrežnekomunikacije.komunikacije. Slanje velikih količinaSlanje velikih količinapodatakapodataka usporava radusporava radmremrežeže gušenje mreže od stranegušenje mreže od stranejednog računarajednog računara postojanje grešakapostojanje grešakaprilikom prenosaprilikom prenosa(oporavak od greške)(oporavak od greške) Prenos se ubrzava takoPrenos se ubrzava takoda svaki računar izda svaki računar izmreže ima više prilikemreže ima više prilikeda predaje i primada predaje i primapodatke.podatke.
  27. 27. 27Delovi paketa podatkaDelovi paketa podatka identifikator paketa – za razlikovanje paketaidentifikator paketa – za razlikovanje paketa adresa primaocaadresa primaoca adresa pošiljaocaadresa pošiljaoca definisanje tipa podataka – da li je ASCII karakter ilidefinisanje tipa podataka – da li je ASCII karakter ilibinarni sadržajbinarni sadržaj polje podatakapolje podataka provera ispravnosti podataka – na mestu prijema seprovera ispravnosti podataka – na mestu prijema seizraizraččuna broj koji je upisauna broj koji je upisannIP APr APo TPo Podatak IsPo
  28. 28. 28Stvaranje paketaStvaranje paketa 7 nivoa komunikacije7 nivoa komunikacije Aplikacioni nivoAplikacioni nivo Prezentacioni nivoPrezentacioni nivo Sesioni nivoSesioni nivo Transportni nivoTransportni nivo Mrežni nivoMrežni nivo Podatkovni nivoPodatkovni nivo Fizički nivoFizički nivo
  29. 29. 29proces kominiciranja posmatran kaoproces kominiciranja posmatran kaoslojevita struktura poslovaslojevita struktura poslova
  30. 30. 30Šta jeŠta je InternetInternet ?? Svetska (globalna)Svetska (globalna)mreža računaramreža računara ServisiServisi za prenos datoteka elektronska pošta World Wide WebIz ovih servisa ili kombinacijom nastali suIz ovih servisa ili kombinacijom nastali suinternet servisi:internet servisi: diskusione grupediskusione grupe chatchat internet telefonija/videotelefonijainternet telefonija/videotelefonija telekonferencije/videokonferencijetelekonferencije/videokonferencijeBrowserzahtevinformacijeProvajderpodaciINTERNET
  31. 31. 31Istorijat Interneta 60-ih - ARPANET 70-ih - Univerziteti priključeni program za elektronsku poštu ichat Telnet i FTP Ethernet TCP/IP koncept 80-ih – Poslovna primena mreže: BITNET, MILNET, CSNET,NSFNET, UUNET i USENET prvi virusi oko 100 000 računara naInternetu. 90-ih – CERN uvodi WWW Formiran je InterNIC (InternetNetwork Information Center) radiadministriranja usluga na Web-u. Upotreba PC-a i telefonskih linija elektronsko poslovanje nove tehnologije i protokoli podrška mobilnim korisnicima 2000-ih - IPv4 adresni prostor jeiscrpljen (uvodi se IPv6) video, telefonija i HDTV (HighDefinition TV) preko Interneta. ISDN i DSL linije dostupneprosečnim korisnicima.
  32. 32. 32Veza sa InternetomVeza sa Internetom Dial-up pristup InternetuDial-up pristup Internetu ISDN – priključakISDN – priključak Stalna vezaStalna veza SDSL – internet u firmiSDSL – internet u firmi ADSL – za firme i kućne korisnikeADSL – za firme i kućne korisnike Kablovski InternetKablovski Internet
  33. 33. 33Struktura InternetaStruktura Interneta Svaki računar uključen u Internet mrežu možeSvaki računar uključen u Internet mrežu možeda se adresira na dva načina:da se adresira na dva načina: navođnjem broja – numerička (IP) adresanavođnjem broja – numerička (IP) adresa mnemoničke adrese – simbolička adresamnemoničke adrese – simbolička adresa Svaki računar na internetu, koji je javnoSvaki računar na internetu, koji je javnodostupandostupan,, ima svoju javnu i unikatnu IP adresu.ima svoju javnu i unikatnu IP adresu. NICNIC (Network Information Center) – servis(Network Information Center) – servisInterneta koji određuje, dodeljuje i administriraInterneta koji određuje, dodeljuje i administriraIP brojeve.IP brojeve.
  34. 34. 34TCPTCP//IPIP Transmission Control ProtocolTransmission Control Protocol//InternetInternetProtocolProtocol TTransmissionransmission CControlontrol PProtocol – kontrolarotocol – kontrolaprenosa, cepanje fajlova na manje delove iprenosa, cepanje fajlova na manje delove idodeljivanje svakom od njih posebnog zaglavlja.dodeljivanje svakom od njih posebnog zaglavlja. IInternetnternet PProtokol – koristi IP adrese računara irotokol – koristi IP adrese računara ipravi svoje zaglavlje na TCP paketu.pravi svoje zaglavlje na TCP paketu.
  35. 35. 35IP adresIP adresaa IPIP AdresaAdresa se sastoji od 4 (8-bitna) broja izmese sastoji od 4 (8-bitna) broja izmeđđu kojih se piu kojih se piššuutataččkeke 1001001101011011000101101100100110010011010110110001011011001001 – binarno– binarno 147.91.22.201147.91.22.201 IPIP adresaadresa se uparuje sa simboličkim imenom, jednostavnijim zase uparuje sa simboličkim imenom, jednostavnijim zapamćenje, pa je takopamćenje, pa je tako www.microsoft.com = 207.46.192.254www.microsoft.com = 207.46.192.254 DDomen –omen – grupa mregrupa mreža pod jedinstvenom administrativnomža pod jedinstvenom administrativnomkontrolom (rs, edu, com, org, gov,...)kontrolom (rs, edu, com, org, gov,...) Poddomen –Poddomen – organizaciona celina nekog domena (ustanova,organizaciona celina nekog domena (ustanova,organizacija) (bg, ac, pmf,...)organizacija) (bg, ac, pmf,...) Simboličko ime računaraSimboličko ime računara – (gimnazijasd ...)– (gimnazijasd ...) pmf.uns.ac.rspmf.uns.ac.rs pmf.ni.ac.rspmf.ni.ac.rs matf.bg.ac.rsmatf.bg.ac.rs alumni.matf.bg.ac.rsalumni.matf.bg.ac.rs
  36. 36. 36Adresni plan mrežeAdresni plan mreže IP adrese se dele naIP adrese se dele na javne ijavne i privatne.privatne. Svaki računar u našoj mreži mora da ima unikatnu adresu izSvaki računar u našoj mreži mora da ima unikatnu adresu izopsega privatnih adrese. Ti opsezi su sledeći:opsega privatnih adrese. Ti opsezi su sledeći: Opseg klase A: Dodeljuju se vladinim agencijama i veomavelikim organizacijama, kao što je IBM. Opseg klase B: Dodeljuju se velikim organizacijama Opseg klase C: ostaliOpsezi privatnih adresa Početak opsega Kraj opsega Ukupno adresaOpseg klase A 10.0.0.0 10.255.255.255 16 777 216Opseg klase B 172.16.0.0 172.31.255.255 1 048 576Opseg klase C 192.168.0.0 192.168.255.255 65 536
  37. 37. 37KoriKorišćšćenje mreenje mrežžnih servisanih servisa Elektronska poElektronska pošštata –– za razmenu tekstualnih poruka kojeza razmenu tekstualnih poruka kojemogu da imaju priloge u vidu tekst dokumenata, crteža ,mogu da imaju priloge u vidu tekst dokumenata, crteža ,slika, fotografija, glasovnih poruka, muzičkih datoteka,slika, fotografija, glasovnih poruka, muzičkih datoteka,filmova.filmova. WWW –WWW – omogućava pretraživanje Interneta korišćenjemomogućava pretraživanje Interneta korišćenjemgrafičkog korisničkog interfejsagrafičkog korisničkog interfejsa TELNETTELNET -- pristup udaljenom računaru i korišćenjepristup udaljenom računaru i korišćenjenjegovih programa.njegovih programa. FTPFTP –– prenos datoteka preko Internetaprenos datoteka preko Interneta IRC –IRC – istovremena razmena poruka više korisnikaistovremena razmena poruka više korisnika Internet Phone –Internet Phone – telefoniranje preko interneta.telefoniranje preko interneta. Radio i TV prenos –Radio i TV prenos – slušanje radio stanica i gledanje TVslušanje radio stanica i gledanje TVprogramaprograma
  38. 38. 38Osnove WEB-aOsnove WEB-a Browser – program za pregledanjeBrowser – program za pregledanjesadržaja WEB-asadržaja WEB-a Html - Neki delovi stranice (tekst ili slika)Html - Neki delovi stranice (tekst ili slika)su veze sa drugim prezentacijamasu veze sa drugim prezentacijama Adresa Web prezentacije:Adresa Web prezentacije: http:/ - ime protokolahttp:/ - ime protokola www – oznaka za vrstu komponente serverawww – oznaka za vrstu komponente servera gimnazijasd.edu.rs – adresa i imegimnazijasd.edu.rs – adresa i imeprezentacijeprezentacije

  ×