คูมือการใชงาน                      เวอรชั่น 4.5.2.3                       ฉบ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: สารบัญ                            Table of Contents :...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3            เมนูผใช (User Menu)               ู    ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3          การติดตั้ง/ยกเลิก (Install / Uninstall)             ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ภาคผนวกภาคผนวก 1 การติดตั้งและการใชงานโปรแกรม FileZilla              ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: ตอนที่ 1 บทนํา                            Introducti...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3แกไขโปรแกรม รวมถึง Mambo ยังไมมีขดจํากัดในเรื่องของการออกแบบ ทําใหคณสามารถ   ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ประสิทธิภาพและความสามารถของ Mamboประโยชนหลักของ “Mambo” คือ การทําใหคุณสามารถจัดก...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source Software)Open Source คือ ซอฟตแวรที่เปดเผยรหัส ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: ตอนที่ 2 ความตองการระบบและการติดตั้ง                      ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.3 หนาจอจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลง License ของโปรแกรม ใหเราเลือก I agreeto...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.6 เมื่อการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหเรากดปุม Finish2.7 เมื่อกด Finish ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3จากนั้นทําการแกไขให Apache สามารถรองรับภาษาไทยไดโดยเปดไฟลc:wmapache2.0.49confh...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.33.2 จากนั้นเปด Web Browser พิมพที่ address วา http://localhost/ชื่อโฟลเดอรเว็บ ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.3.3 ถา Hosting เราเปน Unix จะตองทําการกําหนด Permissions ไฟลและไดเรกทอรี่กอน...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3โฟลเดอร components          chmod 777โฟลเดอร images           ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3การติดตั้งจะถึงขั้นตอน License ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแสดงเกี่ยวกับ ลิขสทธิ์ ของ GNU/GPL...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3    Host Name ใหกรอก localhost    MySQL User Name ชื่อ User ทีใชงานฐานขอมู...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.3.5 Step 2 การกรอกชือของเว็บไซต (Enter the name of your Mambo site)       ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ขั้นตอนนี้การติดตั้งจะทําการแสดงถึงขอมูลตางๆ เชน   • URL คือ URL ที่อยูของเว็...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3การติดตั้งมาถึงขั้นตอนนี้แลวแสดงวาเราไดทําการติดตั้งสําเร็จ และครบถวนสมบูรณเรี...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3        Front End                      Back Endตัวอยา...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3$mosConfig_hideEmail = 0;$mosConfig_enable_log_items = 0;$mosConfig_enable_log_sear...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: ตอนที่ 3 การสรางเว็บไซตดวย Mambo                       ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3   Section เปนกลุมของ Categories ที่เกี่ยวของกัน เชน Section “ขาว” อาจจะมี C...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3Menubar แบงเปน 11 สวน   ดังนี้ในแตละสวนของ Menubar จะมีเมนูยอยแสดงรายการขอ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3Infobar ใชเพื่อแสดงขอมูลตอไปนี้  ตามลําดับ  1.  ชื่อของเว็บไซต  2.  ที่อ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.31.4 ภาพรวมของกลุมผูใช และการควบคุมการเขาสูระบบ  Mambo แบงผูใชออกเปนสองระ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.31.5 เมนูในการใชงานระบบ (Munu Items)(1) ไซต (Site)(1.1) การปรับแตง (Global Config...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3หมายเหตุเพิมเติมเกี่ยวกับ CHMOD (Permissions)       ่- สําหรับการตั้งคาความ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3    Show Unauthorized Links เมื่อเปดตัวเลือกนี้จะทําใหผูใชสาธารณะหรือผูใชท...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.1.3) เนื้อหา (Content)Link Titles กําหนดใหสามารถกดลิงคเพื่ออานรายละเอียดของข...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3Table of Contents on multi-page items ใหสรางตารางสารบัญสําหรับ content item ทีมี ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.1.5) เซิรฟเวอร (Server)Absolute Path คือขอมูล directory ที่ใชสําหรับ Mambo บ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.1.6) เมตาดาตา (Metadata)Global Site Meta Description แสดงคําอธิบายเว็บไซต   ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.31.1.7  เมล MailMailer รูปแบบหรือฟงกชั่นสําหรับการสงอีเมลMail From ที่อยูอีเมลต...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3     Caching กําหนดวาตองการเก็บขอมูล   ซึ่งจะเปนขอมูลที่อยูที่กําลังใชง...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.2) การจัดการเมนู (Menu Manager)  ในสวนนี้จะมีหนาที่กําหนดและควบคุมเมนูตางๆ ...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3  เมนูในสวนนี้จะเปนเมนูหลักที่ใชสาหรับแสดงบนเว็บไซต ซึ่งจะเปนเมนูที่มีการใช...
คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3CONTENT                             1. Blog – Content ...
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย

14,773 views

Published on

Published in: Technology
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
655
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือใช้งาน Mambo ฉบับภาษาไทย

 1. 1. คูมือการใชงาน เวอรชั่น 4.5.2.3 ฉบับภาษาไทย Copyright © 2004 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 2. 2. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: สารบัญ Table of Contents ::ตอนที่ 1: บทนํา (Introduction) 6 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต (Web Content Mangement System) 6 “Mambo” คืออะไร 6 ความงายของ “Mambo” 7 ประสิทธิภาพและความสามารถของ “Mambo” 8 ซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source Software) 9ตอนที่ 2: ความตองการระบบและการติดตั้ง (Requirement & Installation) 10 ความตองการระบบสําหรับ Mambo 4.5.2.3 10 การติดตั้งเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) 10 การติดตั้ง Mambo (Mambo Installation) 13ตอนที่ 3: การสรางเว็บไซตดวย “Mambo” 24 สวนสําหรับผูบริหารเว็บไซต (Administration Section)  24 คํานิยาม (Terminology) 24 หลักการทั่วไป (General Concepts) 25 การเขาสูระบบ (Administrator Login)  27 ภาพรวมของกลุมผูใชและการควบคุมการเขาระบบ (Overveiw of User Groups and Access Control) 28 เมนูในการใชงานระบบ (Menu Items) 29 :: Site 29 การปรับแตง (Global Configuration) 29 Site 30 โลแคล (Locale) 31 เนื้อหา (Content) 32 ฐานขอมูล (Database) 33 เซิรฟเวอร (Server) 34 เมตาดาตา (Metadata) 35 เมล (Mail) 36 แคช (Cache) 36 สถิติ(Statistics) 37 SEO (Search Engine Optimization) 37 การจัดการเมนู (Menu Manager) 38 เมนูหลัก (Main Menu) 38 เมนูอื่นๆ (Others Menu) 42 เมนูดานบน (Top Menu) 42 Page 2 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 3. 3. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 เมนูผใช (User Menu) ู 43 การเรียกดู (Preview) 43 สถิติ (Statistics) 45 การจัดการรูปแบบเว็บไซต (Template Manager) 45 การจัดการตําแหนงโมดูล (Modules Position) 48 การบริหารผูใช (User Manager)  49 การเพิ่มและแกไขผูใช (Add/Edit User) 51 การสงเมลไปยังผูรับจํานวนมาก (Mass mail) 52 :: เนื้อหา (Content) 53 การเพิ่มและแกไขเนื้อหาสวนตางๆ (Add/Edit Section) 53 การจัดการหมวดหมูหลัก (Section) 53 การจัดการหมวดหมูยอย (Category) 57 การเพิ่มเนื้อหา (Adding Content) 59 รายการขอมูล/ขาวสาร (News Items) 59 การแกไขเนื้อหา (Editing Content) 67 FAQs (ถาม-ตอบ) 67 รายการ FAQs (FAQs Items) 67 หมวด FAQs (FAQs Categories) 67 :: สวนประกอบของเว็บไซต (Components) 68 การติดตั้ง/ยกเลิก (Install/Uninstall) 69 ปายโฆษณา (Banners) 71 การจัดการปายโฆษณา (Manage Banners) 72 การจัดการลูกคาที่ซื้อพื้นที่โฆษณา (Manage Clients) 74 รายชื่อบุคคลติดตอ (Contact) 75 หนาแรกของเว็บไซต (Front Page) 78 การจัดการรายการตางๆ (Manage Items) 80 การจัดการขอมูลรูปแบบตางๆ (Media Manager) 81 ระบบการดึงขาวจากที่ตางๆ (News Feeds)  83 การจัดการนิวฟดส (Manage News Feeds) 83 การจัดการหมวดหมู (Manage Categories) 85 ระบบจัดการขาวที่อยูในรูปแฟรช (Newsflash) 86 การสํารวจความคิดเห็น หรือ โพล (Polls) 87 :: เว็บลิงค (Weblinks) 88 รายการเว็บลิงค (Weblink Items) 88 หมวดหมูเว็บลิงค (Weblink Categories) 89 :: โมดูล (Modules) 89 Page 3 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 4. 4. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 การติดตั้ง/ยกเลิก (Install / Uninstall) 90 การจัดการโมดูล (Manage Modules) 92 การจัดแบงเนือหาเกา (Archive) ้ 94 Random Image 94 เครื่องมือวัดคนเขาเว็บไซต (Statistics) 95 ขาวลาสุด (Latest News) 95 ล็อกอินโมดูล (Login Module) 96 เมนูหลัก (Main Menu) 97 ระบบจัดการเนื้อหาที่ไดรับความนิยม (Popular) 97 ระบบจัดการขาวที่อยูในรูปแฟรช (Newsflash) 98 โพล (Polls) 98 รายการที่เกี่ยวของ (Related Items) 98 ซินดิเคต (Syndicate) 98 ระบบจัดการเซ็กชั่น (Sections) 99 สถิติ (Statistics) 99 ตัวเลือกรูปแบบเว็บ (Template Chooser) 100 เมนูผใช (User Menu) ู 100 ใครบางที่ออนไลน (Who’s Online) 101 ตัวอยางการสรางโมดูล (Insert Code) 102 :: แมมบอท (Mambot) 103 การใช {mosimage} 105 การใช {mospagebreak} 107 :: การติดตั้ง (Installers) 108 :: ระบบ (System) 109 โกลบอล เช็กอิน (Global Checkin) 109 :: Help 109 ขอมูลระบบ (System Info) 110ตอนที่ 4 : การติดตั้ง Mambo ขึ้น Hosting 111ตอนที่ 5 : เว็บที่เกี่ยวของและใหบริการ Mambo 118ตอนที่ 6 : ลิขสิทธิ์ของ GNU/GPL 122ตอนที่ 7 : ตัวอยาง Templates 130 Page 4 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 5. 5. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ภาคผนวกภาคผนวก 1 การติดตั้งและการใชงานโปรแกรม FileZilla 133ภาคผนวก 2 การติดตั้งและการใชงานโปรแกรม phpMyAdmin 138 Page 5 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 6. 6. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: ตอนที่ 1 บทนํา Introduction ::ระบบบริหารจัดการเนือหาเว็บไซต (Web Content Management System : CMS) ้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต หรือ CMS เปนโปรแกรมที่มีนักพัฒนาเว็บไซตจากทั่วโลกนําไปใชในการสรางเว็บไซตแบบไดนามิก ซึ่งชวยใหเจาของเว็บไซตสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไดงาย สะดวก และรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองเสียเวลาไปกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ทําใหการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตในปจจุบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดหนาตา (Template) เพิ่มลดเมนู และโมดูลตางๆ ทีใช ่งานในเว็บไซตไดโดยงายในอดีตการสรางเว็บไซตเปนงานที่คอนขางยาก อยางนอยตองอาศัยผูที่มความรูในการเขียน  ี ภาษา HTML ซึ่งเปนภาษารากฐานสําหรับการสรางเว็บไซต แตปจจุบัน CMS ไดกลายเปนเครื่องมือที่ชวยสรางเว็บไซตใหเร็วขึ้น และ “Mambo” เองก็เปน CMS ที่ดที่สุดระบบหนึ่ง ซึ่ง ีชวยใหการทําเว็บไซตของคุณดูเปนมืออาชีพไดแบบงายๆ“Mambo” คืออะไร“Mambo” โปรแกรม open source ที่เปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต (Web ContentManagement Systems: CMS) ซึ่งถูกพัฒนาดวย PHP และใชฐานขอมูลของ MySQL ในการเก็บขอมูล มีเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงภายใตมาตรฐาน XHTML สามารถทํางานไดหลายแพลตฟอรมทีรองรับ PHP และ mySQL ทั้งนี้ Mambo ไดถูกพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องจาก ่ทีมพัฒนาที่มอยูท่วโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา โดยระยะเริ่มตน Mambo ี ัไดมุงเนนเพื่อใชในการพัฒนา Coporate Website หรือเว็บไซตของบริษัทและองคกรตางๆรวมไปถึงเว็บ Intranet ภายในหนวยงาน โดยมีจุดเดนอยูทความสวยงามของรูปแบบที่ดูเปน ี่สากล รวมถึงความงายตอการใชงานของทั้งผูพัฒนาและผูเขาชมเว็บไซต ซึ่งใหความรูสึกแตกตางจาก CMS ทั่วไป ตรงที่คณสามารถออกแบบและสรางหนาตาของเว็บไซต (Template) ุไดตามตองการแตเนื่องจากการพัฒนา Mambo ที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหปจจุบันมีเครื่องมือเสริมหลายตัวที่ชวยในการนําไปใชสรางเว็บไซตไดหลายประเภทมากขึ้น อาทิ การสรางเว็บไซตเชิงพาณิชย อิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce การสรางเว็บทา (Portals) การสรางเว็บไซตเพื่อใชเปนCommunity และเว็บไซตประเภทอื่นๆ หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการประยุกตใชหากคุณตองการที่จะสรางเว็บไซต แตไมเคยรูวาจะทําไดอยางไร Mambo สามารถชวยไดโดยไมจําเปนตองมีความรูทางดานการเขียนโปรแกรมอยาง HTML, XML, DHTML, PHP หรือแมแตmySQL ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา โดยไมจําเปนตองเสียเวลาไปกับการ Page 6 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 7. 7. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3แกไขโปรแกรม รวมถึง Mambo ยังไมมีขดจํากัดในเรื่องของการออกแบบ ทําใหคณสามารถ ี ุปรับเปลี่ยนหนาตาเว็บไซตของคุณไดสวยงามตามตองการความงายของ MamboMambo เปน CMS ที่งายตอการใช และทําไดรวดเร็วกวา open source CMS อืนๆ ที่มีอยูใน ่ ปจจุบัน สามารถใชไดทั้งกับเว็บไซตสวนตัวขนาดเล็กจนถึงเว็บไซตเพื่อธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งความงายที่เปนจุดเดนของMambo มีดังนี้ การติดตั้งและการใชงาน Mambo มีขั้นตอนการติดตังที่ไมซับซอนเพียง 4 ขั้นตอน และมีคําอธิบายในหนาจอ ้ การติดตั้งที่ชดเจนและเขาใจงาย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการใชงานแบบ Web ั Interface ซึ่งมีเครื่องมือที่เพียงพอตอความตองการของเว็บไซตในหลายรูปแบบ การออกแบบ Mambo ยืดหยุนตอการออกแบบหนาตาเว็บไซต โดยมีเครื่องมือในการเลือกรูปแบบ Template สําหรับใชในเว็บไซตของคุณไดโดยวิธีงายๆ และประหยัดเวลา เพียงคลิก  เดียวก็สามารถเปลี่ยนหนาตาเว็บไซตไดทันที นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ Template ที่คุณ สามารถหาดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บไซต Mambo ตางๆ ซึ่งชวยใหคณสามารถนํามา ุ ประยุกตใหเขากับความตองการไดงายขึน ้ การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไมวาจะเปนรูปภาพหรือตัวอักษร (Content) ก็  สามารถทําไดโดยงาย มีลักษณะการใชงานเปนแบบ WYSIWYG (what you see in what you get) เชนเดียวกับ MS Word ซึ่งผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางดาน HTML ทําใหการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว ไมยุงยาก ความปลอดภัยของระบบ Mambo ไดออกแบบระบบบริหารเว็บไซตใหสามารถกําหนดสิทธิของผูใชงานในระดับ ตางๆ กัน สําหรับการเพิ่มเติมหรือแกไขเนื้อหาในสวนที่กําหนดไว ทําใหเพิ่มระดับ ความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก Page 7 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 8. 8. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ประสิทธิภาพและความสามารถของ Mamboประโยชนหลักของ “Mambo” คือ การทําใหคุณสามารถจัดการกับเนื้อหาหรือขอความ(Content) ไดโดยตรงผานหนาเว็บ โดยผูบริหารเว็บหรือผูดูแลเว็บไซต ไมจําเปนตองมีความรู ทางดานโปรแกรมเชน HTML ในการอัพเดตเว็บ เพราะ Mambo มี editor ออนไลน เชนWYSIWYG editor ไวเพื่อการจัดรูปแบบขอความตัวอักษร (Text) และรูปภาพ ยิ่งกวานั้นคุณไมจําเปนที่ตองอัพโหลดเอกสารดวยโปรแกรม FTP เพียงแคคลิกปุม save หรือ apply หนาเว็บของคุณก็จะออนไลนเตรียมพรอมรับผูเขาชมที่จะเขามาดูในเว็บของคุณไดทันทีเราสามารถใช Mambo กับเว็บไซตไดหลากหลายประเภท เชน • เว็บทา (Portals) • เว็บไซตเชิงพาณิชย (Commercial web sites) • เว็บไซตที่ใชในองคกร (Intranet web sites) • เว็บไซตที่ไมแสวงหากําไร (Non-Profit web sites) • เว็บไซตสวนตัว (Personal web sites) • เว็บไซตที่สรางจาก Flash (Integrated flash sites)นอกจากนี้ Mambo ยังสามารถใชงานไดหลายอยาง เชน • อัพเดตเว็บไซตดวยขาว บทความ และรูปภาพ • งายตอการสรางเนื้อหาของคุณดวยเมนู เชน ผลิตภัณฑ > ฮารดแวร > เครื่อง เลนดีวีดี หรือ ผลิตภัณฑ > ฮารดแวร > เครื่องเลนซีดี • อัพโหลด MS Word, MS Excel และ Acrobat PDF เพื่อใหดูเอกสารได • จัดการ Banner เชน โฆษณา • สรางโพล (แบบสํารวจ) • จัดการเว็บลิงค • จัดการ FAQ • จัดการขาวที่อยูในรูป flash • จัดการกับ multi media flash, และไฟลรปภาพ .jpg, pif, bmp และ .png ู • จัดการกับการปอนขาวจากแหลงขาวทีมาจากเว็บไซตตางๆ ่ • จัดการกับ contact และ อีเมล จากหนาตางๆ • ใหระดับการเขาถึงขอมูล (access) กับผูใช • จัดการหนา Archive • จัดการ components, modules และ templates ที่พฒนาขึ้นมาเพิ่มเติม เชน ั e-commerce, forums, รูปภาพ ปฏิทิน และกําหนดการ help desk เปนตน Page 8 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 9. 9. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source Software)Open Source คือ ซอฟตแวรที่เปดเผยรหัส หรือ Source Code ซึ่งมาพรอมกับตัวระบบนั้นๆโดยสวนใหญ Open Source จะพูดถึงลิขสิทธิ์ในดานการแจกจายวาสามารถทําไดฟรี ทั้งนีใน ้ดานของการอนุญาตใหแกไขหรือหามแกไขในสวนใดนัน ขึ้นอยูกับชนิดของ License ที่กาหนด ้ ํมาพรอมกับ Open Source นั้นๆ ซึ่งประเภทของลิขสิทธิ์ตางๆ ในสวนของ Open Souce สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บขององคกรเหลานี้ เชน • The Free Software Foundation http://www.fsf.org • The GNU Project (GNU’s Not Unix) http://www.gnu.org • The Open Source Initiative http://www.opensource.orgและเนื่องจาก Mambo เปนโปรแกรม Open Source โปรแกรมหนึ่ง ทําใหผใชไมตองเสีย ูคาใชจาย และสามารถนําไปพัฒนาตอยอดใหเหมาะกับความตองการของตนเอง หรือตลาด ความตองการภายนอกได ทั้งนี้การใชงาน Mambo จะอยูภายใตลิขสิทธิ์ของ GNU/GPL (ดูรายละเอียด ตอนที่ 6) Page 9 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 10. 10. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: ตอนที่ 2 ความตองการระบบและการติดตั้ง Requirement & Installation ::1. ความตองการระบบสําหรับ Mambo 4.5.2.3เริ่มแรกคุณจะตองมี Platform สําหรับ Mambo เชน Linux, Free BSD, Mac OS X และWindows NT/2000 หรือ platform อื่นที่สามารถรัน Apache Web Server, mySQLDatabase และ PHP 4.2.X ได ซึ่งคุณจะตองแนใจวา PHP นั้น สนับสนุนทั้ง mySQL, zlipและ XML ในการรัน Mamboโดยกอนการติดตั้ง Mambo จะตองมีการเตรียมความพรอมเครื่องคอมพิวเตอรตามความตองการของระบบ ดังนี้ - โปรแกรม PHP 4.2.x หรือเวอรชั่นสูงกวา สําหรับประมวลผลคําสั่งและแสดงผล ขอมูล ซึ่งคุณสามารถดาวนโหลดไดจากhttp://www.php.net - ระบบฐานขอมูล mySQL Database 3.23.x หรือเวอรชั่นสูงกวา สําหรับจัดเก็บ ขอมูลตางๆ ซึงคุณสามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.mysql.com ่ - เว็บเซิรฟเวอร Apache HTTP server 1.13.19 หรือเวอรชนสูงกวา ั่ http://httpd.apache.org หรือ Microsoft IISแตเนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมตางๆ ทีละโปรแกรมนั้น คอนขางมีความยุงยาก คุณสามารถ เลือกใชโปรแกรมที่ไดรวบรวม Apache+PHP+mySQL ไวดวยกัน เพื่อทําหนาที่เปนWebserver บน Microsoft Windows เชน โปรแกรม AppServ(http://www.appservnerwork.com), WMServer Tools (http://www.wmcreation.it)2. การติดตั้งเว็บเซิรฟเวอร (Web Server)เมื่อคุณเตรียมความพรอมเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการติดตั้งWeb Server เพื่อใหคณสามารถใชงาน Mambo ได ในที่นี้เราไดมการแนะนําการติดตั้งดวย ุ ีโปรแกรม WMServer Tools บน Microsoft Windows ตามขั้นตอน ดังนี้2.1 ดับเบิ้ลคลิก wmservertools.exe เพื่อทําการติดตัง ้2.2 หนาจอจะแสดงรายละเอียดของการติดตั้งโปรแกรม WMserver จากนั้นใหคณคลิกที่ปุม ุNext > Page 10 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 11. 11. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.3 หนาจอจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลง License ของโปรแกรม ใหเราเลือก I agreeto the terms of this license agreement แลวคลิก Next >2.4 หนาจอจะแสดงการสรางชื่อ Shortcut Folder ใหเราคลิกปุม Next > ตอไปไดเลย2.5 หนาจอจะแสดงกระบวนการติดตั้งโปรแกรม WMserver กรุณารอสักครูจนกวาโปรแกรมจะ Install เสร็จ Page 11 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 12. 12. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.6 เมื่อการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหเรากดปุม Finish2.7 เมื่อกด Finish โปรแกรม WMserver จะทําการ Run และเปด Web Browser เพื่อทดสอบโปรแกรม Page 12 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 13. 13. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3จากนั้นทําการแกไขให Apache สามารถรองรับภาษาไทยไดโดยเปดไฟลc:wmapache2.0.49confhttpd.conf ซึ่งอยูประมาณบรรทัดที่ 12 แลวทําการเพิ่มขอมูล ดังนี้ DefaultType text/plain AddDefaultCharset tis-620 AddDefaultCharset Windows-874เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหเขาไปที่เมนูตรง Taskbar ของ Windows ดานขวามือ แลวคลิกเลือก Stop Apache จากนั้นทําการคลิกเลือก Start Apache อีกครั้ง3. การติดตั้ง Mambo (Mambo Installation)เมื่อติดตั้ง Web Server เปนที่เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปก็พรอมที่จะติดตั้ง Mambo ไดเลยโดยมีข้นตอน ดังนี้ ั3.1 ขั้นตอนแรกใหคลายไฟล Mambo4.5.2.3.zip ลงไปที่ Directory C:/WM/www/ชื่อโฟลเดอรเว็บเรา Page 13 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 14. 14. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.33.2 จากนั้นเปด Web Browser พิมพที่ address วา http://localhost/ชื่อโฟลเดอรเว็บ หรือhttp://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอรเว็บ จะแสดงผลออกมาดังรูปขางลาง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน (Pre-Installation Check) คาทีแนะนําของ Web Server และคาตางๆ ของ Web ่Server ณ ขณะนั้นวาเปนอยางไร มีนอยกวาหรือมากกวาคาทีแนะนํา ่ Page 14 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 15. 15. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.3.3 ถา Hosting เราเปน Unix จะตองทําการกําหนด Permissions ไฟลและไดเรกทอรี่กอนหมายถึง กําหนดใหอนุญาตและแกไข รวมถึงเขียนลงไฟลและไดเรกทอรี่ ซึ่งมีไฟลและไดเรกทอรี่ที่ตองทําการกําหนด Permissions ดังนี้โฟลเดอร administrator/backups/ chmod 777โฟลเดอร administrator/components/ chmod 777โฟลเดอร administrator/modules/ chmod 777โฟลเดอร administrator/templates/ chmod 777โฟลเดอร cache chmod 777 Page 15 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 16. 16. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3โฟลเดอร components chmod 777โฟลเดอร images chmod 777โฟลเดอร images/banners/ chmod 777โฟลเดอร images/stories/ chmod 777โฟลเดอร language chmod 777โฟลเดอร mambots chmod 777โฟลเดอร mambots/content/ chmod 777โฟลเดอร mambots/search/ chmod 777โฟลเดอร media chmod 777โฟลเดอร modules chmod 777โฟลเดอร templates chmod 777หมายเหตุ : การกําหนด permission ใน unix ดูรายละเอียด การใชงาน FileZilla หนา 133กด Refresh หนาดังกลาว เพื่อตรวจสอบสถานะของโฟลเดอรและไฟลตางๆ วาทําการกําหนดPermission ตามทีระบบตองการหรือยัง ถาชื่อโฟลเดอรมีสีเขียวแสดงวาไดทําการกําหนด ่Permission ไดถูกตองและครบถวนแลว หากยังมีสีแดงใหทําการตรวจสอบอีกครังวาทําการ ้กําหนด Permission ถูกตองและครบถวนหรือยัง หลังจากนั้นกด Next เพื่อไปขั้นตอนตอไป คือLicense Page 16 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 17. 17. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3การติดตั้งจะถึงขั้นตอน License ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแสดงเกี่ยวกับ ลิขสทธิ์ ของ GNU/GPL คลิกเครื่องหมายถูก ที่หนา I Accept the GPL License เพื่อยอมรับขอตกลง หลังจากนั้น กด Next ที่มุมบนขวา การติดตั้งจะเขาสูข้นตอน Step 1เพื่อทําการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Web Server ั2.3.4 Step 1 การกรอกรายละเอียดเกียวกับ ่ Web Server (MySQL databaseconfiguration) Page 17 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 18. 18. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 Host Name ใหกรอก localhost MySQL User Name ชื่อ User ทีใชงานฐานขอมูล Mysql ่ MySQL Password รหัสผานในการใชฐานขอมูล Mysql MySQL Database Name ชือฐานขอมูล Mysql ที่เราจะใชงาน ่ MySQL Table Prefix คํานําหนาชื่อตารางขอมูล ถาตองการลบตารางฐานขอมูลเกาที่ซากันคลิกที่ Drop Existing Table ้ํ ถาตองการสํารองตารางฐานขอมูลเกาคลิก Backup Old Tables ถาตองการตัวอยางเนื้อหาและขอมูลคลิก Install Sample Dataเมื่อกรอกรายละเอียดตางๆ เรียบรอยแลวใหกด Next ระบบจะมี windows popup ขึ้นมาถามอีกครั้งหนึ่งวา “คาตางๆ ที่เราไดกรอกไปแลวนั้นถูกตองหรือยัง ถาถูกตองแลวการติดตั้งจะดําเนินตอไป และใชคาตางๆ ที่เราไดกรอกลงไป“ถาถูกตองแลวก็ทําการกด OK ถาคาตางๆที่เรากรอกลงไปถูกตอง การติดตั้งจะดําเนินไปถึงขั้นตอน STEP 2 Page 18 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 19. 19. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.32.3.5 Step 2 การกรอกชือของเว็บไซต (Enter the name of your Mambo site) ่ตรง Site name ใหเราใสชอของเว็บไซตของคุณ แลวกด next การติดตั้งจะดําเนินไปสู Step 3 ื่2.3.6 STEP 3 ตรวจเช็คความถูกตองของเว็บไซต อีเมล และรหัสผาน Page 19 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 20. 20. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3ขั้นตอนนี้การติดตั้งจะทําการแสดงถึงขอมูลตางๆ เชน • URL คือ URL ที่อยูของเว็บไซตเรา • Path คือ ระบุที่อยูของที่เก็บไฟลของ Mambo ที่เก็บอยูบน Web hosting • Your E-mail คือ อีเมลของผูดูแลระบบ (กรอกอีเมลของเราลงไปแทน) • Admin password คือ รหัสผานสําหรับเขาระบบ back end ของผูดแลระบบ ู ใหทําการจดรหัสผานหรือทําการเปลี่ยนรหัสผานใหเปนของเราเอง เพื่องายตอการจดจํา File Permissions ถาไมตองการ Chmod ไฟล เลือก Don’t CHMOD Files ถาตองการ Chmod ไฟล เลือก CHMOD Files toDirectory Permissionsเลือกเพื่อทําการ CHMOD Directoryหลังจากนั้นกด Next2.3.7 STEP 4 Congratulations Mambo is Installed Page 20 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 21. 21. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3การติดตั้งมาถึงขั้นตอนนี้แลวแสดงวาเราไดทําการติดตั้งสําเร็จ และครบถวนสมบูรณเรียบรอยแลว การติดตังจะรายงานผลวาตอนนี้ไดปรับแตงคา Configuration เรียบรอยแลว และแสดง ้รายละเอียดของ User และ Password ของ admin สําหรับเขาไปดูแลระบบ เมื่อคลิกปุมViewsite จะเขาสู Front end สําหรับ User และคลิกปุม Administration เพื่อเขาสู Back end ของผูดแลระบบ ูหมายเหตุ หากไมทาการลบไดเรกทอรี่ Installation เมื่อกดปุม Viewsite ระบบการติดตั้งจะ ํทําการเตือนใหลบ Folder Installation ดังภาพ เพื่อปองกันคนอื่นมาติดตั้งทับบนเว็บไซตของเราหลังจากทําการลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ Folder Installation เปนอันวาการติดตั้งไดเสร็จสมบูรณแลวรูปแบบของเว็บไซตFront End รูปแบบดานหนาเว็บไซตBack End รูปแบบหนาเขาสูระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต Page 21 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 22. 22. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 Front End Back Endตัวอยางของไฟล configuration.php<?php$mosConfig_offline = 0;$mosConfig_host = localhost;$mosConfig_user = root;$mosConfig_password = ;$mosConfig_db = mos4523;$mosConfig_dbprefix = mos_;$mosConfig_lang = english;$mosConfig_absolute_path = C:/WM/www/mos4523;$mosConfig_live_site = http://localhost/mos4523;$mosConfig_sitename = แมมโบเวอรชั่น 4.5.2.3;$mosConfig_shownoauth = 0;$mosConfig_useractivation = 1;$mosConfig_uniquemail = 1;$mosConfig_offline_message = This site is down for maintenance.<br /> Please check back ;$mosConfig_error_message = This site is temporarily unavailable.<br /> Please notify theSystem Administrator;$mosConfig_debug = 0;$mosConfig_lifetime = 900;$mosConfig_MetaDesc = Mambo - the dynamic portal engine and content managementsystem;$mosConfig_MetaKeys = mambo, Mambo;$mosConfig_MetaTitle = 1;$mosConfig_MetaAuthor = 1;$mosConfig_locale = en_GB;$mosConfig_offset = 0;$mosConfig_hideAuthor = 0;$mosConfig_hideCreateDate = 0;$mosConfig_hideModifyDate = 0;$mosConfig_hidePdf = 0;$mosConfig_hidePrint = 0;$mosConfig_vote = 0; Page 22 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 23. 23. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3$mosConfig_hideEmail = 0;$mosConfig_enable_log_items = 0;$mosConfig_enable_log_searches = 0;$mosConfig_enable_stats = 0;$mosConfig_sef = 0;$mosConfig_vote = 0;$mosConfig_gzip = 0;$mosConfig_multipage_toc = 1;$mosConfig_allowUserRegistration = 1;$mosConfig_link_titles = 0;$mosConfig_error_reporting = -1;$mosConfig_list_limit = 10;$mosConfig_caching = 0;$mosConfig_cachepath = C:/WM/www/mos4523/cache;$mosConfig_cachetime = 900;$mosConfig_mailer = mail;$mosConfig_mailfrom = admin@test.com;$mosConfig_fromname = Test For Mambo 4523;$mosConfig_smtpauth = 0;$mosConfig_smtpuser = ;$mosConfig_smtppass = ;$mosConfig_smtphost = localhost;$mosConfig_back_button = 1;$mosConfig_item_navigation = 1;$mosConfig_secret = NONiUSVLDvjdcVLI;$mosConfig_pagetitles = 1;$mosConfig_readmore = 1;$mosConfig_hits = 1;$mosConfig_icons = 1;setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale);?> Page 23 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 24. 24. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3:: ตอนที่ 3 การสรางเว็บไซตดวย Mambo Help Index ::Administration Section1.1 คํานิยาม (Terminology) Mambo Open Source จะเรียกยอๆ วา Mambo ตลอดในเอกสารนี้ The Mambo Administrator = Administration Section = Admin Section คือ ผูบริหาร Mambo ซึ่งหมายถึง GUI (Graphical User Interface) ใชสําหรับการจัดการกับ เว็บไซตของคุณ Admin Section นี้จะประกอบไปดวยเครื่องมือทั้งหมดสําหรับการจัดการ เนื้อหาและคาการติดตั้งตางๆ เชน ตัวหนังสือ รูปภาพในเว็บ และขอมูลขาวสาร Blogging เปนคําอธิบาย (context) ของ Mambo ใน List ของ records ในรูปของ บทสรุป เชน เปน link หรือ แสดงแคคาเกริ่นนํา พรอมทั้งมี link ไปสูบทความเต็ม ํ Category เปนชื่อของกลุมของรายการ (collection of items) ที่เกี่ยวของกัน เชน Category “ปลา” ก็จะมี ‘ปลาแฮรริ่ง’ ‘ปลาซัลมอน’ เปนตน Components เปนสวนประกอบของ Mambo ที่มักจะมี layout อยูตรงกลางใน Mambo ที่มี 3 คอลัมน หรืออยูทางขวามือของ Mambo ที่มี 2 คอลัมน Components เปน  สวนประกอบหลักทีจะชวยในการทํางานของ Mambo หรืออาจจะเปนสวนที่เพิ่มเขามา ่ (add-ons) เพื่อเชื่อมติดกับ Mambo หลักที่มาจากผูพัฒนาโปรแกรมรายอื่น ตัวอยางของ  สวนประกอบหลักของ Mambo เชน Banners, Contact, Frontpage, Media Manager, Newsfeeds, Newsflash, Polls และ Weblinks เปนตน ฐานขอมูล (Database) คือ ขอมูลที่จดเรียงแลว ซึ่งคุณจะสามารถหา จัดลําดับ และ ั วิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว Frontend คือสวนของ Mambo เว็บไซตทแสดงใหผูเขาชมหรือผูใช ประกอบไปดวย ี่ เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกใสเขามาใน Admin Section Backend ก็คือ Administration Section นั่นเอง Item คือสวนของเนื้อหาที่ไมปะติดปะตอกันในลําดับของ Mambo (Mambo hierarchy) อาจจะเปน บทความ ขาว หรือ ลิงค Modules ชวยขยายขีดความสามารถของ Mambo เพื่อใหซอฟตแวรมีฟงกชั่นใหมๆ Modules มักจะเปน content ที่อยูในขางใดขางหนึ่งของ component content area โมดูล  นี้จะติดตั้งงายใน Admin Section ซึ่ง Mambo modules อาจจะรวมถึงเมนูหลัก, ตัวเลือก Template, โพล, Newsflash, ตัวนับ (Hit Counter) เปนตน Mambo community มีการ ผลิต Mambo modules อยูตลอดเวลา  Record เปนคํานิยามทั่วไปสําหรับแถว (row) ในฐานขอมูล Record มักจะแสดงถึงชิ้น ของขอมูล สวนใหญแลวฟงกชั่นและเนื้อหาของ Mambo จะขึ้นอยูกบฐานขอมูลอันใด ั อันหนึ่งในการทํางาน Page 24 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 25. 25. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 Section เปนกลุมของ Categories ที่เกี่ยวของกัน เชน Section “ขาว” อาจจะมี Categories “ขาววันนี้” “ขาวเมื่อวาน” และ “ขาวอืนๆ” ่ Workspace เปน section ของ Mambo Admin Section ที่มีการปรับเปลี่ยนคา (configuration) และการพิมพเนื้อความ (content publishing) เกิดขึน และ workspace จะ ้ เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเลือกที่ tools และตัวเลือกเมนู (menu options) นอกจากนี้ workspace ยังสามารถรวม HTML editor บทความ และ link management หรือ สวนประกอบอื่นๆ1.2 หลักการทั่วไป (General Concepts) The Admin Section คือ ศูนยกลางของการบริหารเว็บไซตดวย Mambo การสราง แกไข และจัดการเนือหาบนเว็บไซต จะกระทําผาน Admin Section’s interface โดย Admin ้ section นี้จะแบงออกเปนสี่สวน คือ Menubar, Tools bar, Infobar และ Workspace Page 25 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 26. 26. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3Menubar แบงเปน 11 สวน ดังนี้ในแตละสวนของ Menubar จะมีเมนูยอยแสดงรายการของเมนูสําหรับการใชงานในสวนตางๆTools bar เครื่องมือ เชน New item สราง Item, Category, Section หรือ link ใหม Edit แกไข Item ทีสรางขึ้นมาแลว ่ Publish ทําใหผูใชสามารถเห็น Category หรือ Item ได Unpublish ทําใหผูใชไมสามารถเห็น Category หรือ Item นั้น แตวาจะไม  ลบออกไป Move ยาย Item ไปยัง Section หรือ Category อื่น Copy คัดลอกหรือสําเนา Items Archive ยาย Item มาที่ Archive Trash ลบ Category หรือ Item จากเว็บ Save บันทึก Item ที่เพิ่งสรางใหมหรือบันทึกการแกไข Cancel ยกเลิกการสราง item และการแกไช โดยไมไดทําการบันทึกไว Preview แสดง pop-up preview ชองการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คณไดทํา ุ ขึ้นใน item นันๆ ้ Upload อัพโหลดไฟลไปที่ Mambo installationหมายเหตุ คุณตองใชปุม Cancel ในการยกเลิกการแกไข item เทานั้น หามใชปม backใน ุbrowser Page 26 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 27. 27. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3Infobar ใชเพื่อแสดงขอมูลตอไปนี้ ตามลําดับ 1. ชื่อของเว็บไซต 2. ที่อยูปจจุบัน (current location) ใน Admin Section 3. ชื่อผูใชที่ login เขามา เชน ‘Logged in as Admin’ 4. จํานวนขอความ outstanding messages จาก Administrators รายอื่น ที่ใชฟงกชนสง ั่ ขอความใน My Admin 5. จํานวนผูใชทออนไลนอยูขณะนี้ ี่Workspace เปนพื้นที่ที่อยูใตแถบเมนู (Menubar) และแถบเครื่องมือ (Tools bar) ที่จะอัพเดตเมื่อคุณเปลี่ยนเมนู หรือ ใชเครื่องมือจากแถบเครื่องมือMambo Hierarchy เนื้อหาทีใสเขาไปใน Mambo Hierarchy ผานทาง Admin Section จะถูก ่แบงออกเปนชุดๆ ตามลําดับลดหลั่นกันไป1.3 Administrator Login เมื่อเริ่มติดตั้ง Mambo ใหมๆ จะมีเพียงผูใชเดียวเทานั้นคือ Super Administrator ติดตั้งมาดวย โดยจะมี login name เปน admin และ password ที่ คุณสรางขึ้นระหวางการติดตั้ง กลุมของผูใชที่สามารถเขาระบบในฐานะของ Administrator Backend มีสามกลุม คือ กลุม  Manager กลุม Administrator และกลุม Super Administrator ซึ่งกลุมสุดทายนี้จะสามารถ  เขาถึงฟงกชั่นทุกอยางของ backend admin ได และผูใชในกลุมนี้จะไมสามารถถูกลบหรือ  ถูกเปลี่ยนเปนกลุมผูใชอื่นได กลุม Administrator จะสามารถเขาถึงระบบไดจากัดกวา โดยจะไมสามารถ ํ • เพิ่มหรือแกไขผูใชในกลุม Super Administrator • เขาไปปรับเปลี่ยน Global Configuration • เขาฟงกชั่น Mass Mail • จัดการหรือติดตั้ง Templates • จัดการหรือติดตั้งไฟลภาษา (Language files) กลุม Manager จะถูกจํากัดแคการสราง content โดยไมสามารถ • จัดการกับผูใช • ติดตั้ง modules • ติดตั้ง components • เขาถึง components บางอยางที่จากัดโดย Super Administrator ํ ในเวอรชั่น 4.5.2.3 นี้ การควบคุมการเขาถึงระบบ (Access Control) จะถูกสราง hardcode ในไฟล /classes/gacl/php และจะสามารถแกไขไดโดยนักเขียนโปรแกรม Page 27 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 28. 28. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.31.4 ภาพรวมของกลุมผูใช และการควบคุมการเขาสูระบบ Mambo แบงผูใชออกเปนสองระดับ คือ Frontend access ทีทําใหสามารถ login เขาสูเว็บ ่ และดูสวนตางๆ และหนาของเว็บ และอีกกลุมหนึ่งคือ Backend Administration access ดังนี้ Public Frontend |- Registerred |- - Author |- - - Editor |- - - -Publisher Public Backend |- Manager |- - Administrator |- - - Super Administratorกลุม Public Frontend และ Public Backend ยังไมมีการใชงาน แตรวมไวเพื่อใหสรางการควบคุมการเขาระบบไดอยางรัดกุมยิงขึ้นในเวอรชั่นตอๆ ไป อยางไรก็ตามกลุมเหลานี้ก็มี ่ความสําคัญพิเศษในฐานะที่เปน place-holders ใน code หลักเหมือนกับกลุมทีซอนอยู เชน ่ROOT และ USERSผูใชใน Registered Group จะสามารถ login เขามาใน Frontend เว็บไซต ขอมูลเพิ่มเติมตางๆเชน ตอน (Sections) และหนา จะมีข้นเมื่อผูใช login เขามาแลว โดยทั่วไปการให access กับ ึกลุมพอแม เชน Registered นั้นจะถายทอดโดยกลุมลูก เชน Author ดวย ถาไมไดกําหนดไวเปนพิเศษ ซึ่งจะมีขึ้นในเวอรชั่นตอๆ ไป ดังนั้น ผูใชที่อยูในกลุม Author จะสามารถ log in เขาสูFrontend ไดเพราะวากลุม Author ไดรับการถายทอดมาจากกลุม Registeredผูใชในกลุม Author จะไดรบ access ใหสง content ใหม และแกไข content ของตัวเอง ัผูใชในกลุม Editor จะไดรับ access ใหสงและแกไข content ใดๆ ผูใชในกลุม Publisher จะไดรับ access ใหสง แกไข และพิมพขอความใดๆ  สําหรับขอมูลในสวนของกลุม Administration user ใหไปดูที่หนา Administrator Login,Content items, menu items, module และ components สามารถถูกกําหนดคาระดับการเขาถึงขอมูลได ในขั้นนี้ยังมีแคสองสวนเทานั้นที่ใชได คือ Public และ Registered หมายความวาอะไรที่ถกกําหนดดวย Public Access สามารถเขาดูไดโดยคนที่เขามาชมเว็บทัวๆ ไป แตถา ู ่อันไหนที่ถูกกําหนดเปน Registered access จะเขามาดูไดเฉพาะคนที่ login เขามาเทานั้น ไมวาจะเปนกลุมผูใชที่ Registered หรือ หนึ่งในกลุมลูก เชน Author หรือ Publisher ในอนาคตจะมีการรวมความสามารถพิเศษที่กลาวไวแลวเขามา Page 28 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 29. 29. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.31.5 เมนูในการใชงานระบบ (Munu Items)(1) ไซต (Site)(1.1) การปรับแตง (Global Configuration)Global Configuration คือ ศูนยกลาง configuration ใน Mambo การเปลี่ยนแปลงในสวนนี้จะอัพเดตไฟล configuration.phpGlobal Configuration ใหตวเลือก 10 ตัวเลือก ั ดังนี้• Site• Locale• Content• Database• Server• Metadata• Mail• Catch• Statistcs• SEOการทําให Configuration สามารถแกไขได• เปด FTP และไปที่ site root• ตั้ง CHMOD configuration.php ที่ 777 Page 29 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 30. 30. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3หมายเหตุเพิมเติมเกี่ยวกับ CHMOD (Permissions) ่- สําหรับการตั้งคาความปลอดภัยใน configuration.php ใหกลับไปเหมือนเดิมที่ CHMOD644 หลังจากที่ทาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ํ- ขอมูลเพิ่มเติมใน CHMOD และ permission สามารถดูไดที่ http://catcode.com/teachmodและ http://www.evolt.org/article/A_quick_and_dirty_chmod_Tutorial/18/541 (1.1.1) Site Site Offline สามารถเปดและปดเว็บไซตจากผูใช front-end ได สวนใหญมกจะใชเมื่อ ั คุณกําลังอัพเดตเว็บไซตและขอมูล โดยคุณไมอยากใหผูใชเขามาดูในเว็บนี้จนกวาจะ เสร็จเรียบรอยหลังจากอัพเดตแลวใหเปลียนกลับเปนอยางเดิม ่ Offline Message ขอความที่ใชแสดงใหผูใชเห็นในขณะที่เปลี่ยน Site Offline ซึ่งคา Default Message คือ “This site is down for maintenance. Please check back again soon” คุณสามารถเปลี่ยนขอความขางตนนี้ได System Error Message แสดงเมื่อไมสามารถตอกับฐานขอมูลได Site Name ชื่อของเว็บไซต ที่แสดงบน title bar สามารถแสดงใน template โดยใส code statement ตอไปนี้ในไฟล template [index.php] ในทีทคุณอยากจะใหชื่อของ ่ ี่ ไซตปรากฏขึนมา <?php echo $MamboConfig_sitename; ?> ้ Page 30 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 31. 31. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 Show Unauthorized Links เมื่อเปดตัวเลือกนี้จะทําใหผูใชสาธารณะหรือผูใชที่ไมได  ลงทะเบียนจะเห็นลิงคนั้น แตถาปดตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะบางลิงคทผูใชสาธารณะ ่ี สามารถดูไดเทานั้น Allow User Registration ทําใหผูใชทไมไดลงทะเบียนสามารถเชามาลงทะเบียนได ี่ แตถาตังไวที่ No จะไมแสดง หนา Registration ้ Use New Account Activation กําหนดใหผูที่ลงทะเบียนตองการยืนยันตัวตนผาน ทางอีเมลหรือไม Require Unique Email กําหนดในสวนของูลงทะเบียนวาตองกรอกอีเมลดวยหรือไม Debug Site ทําใหคุณเห็น error messages ซึ่งสรางโดย PHP installation ของคุณ ถาเกิดปญหาใหรายงานขอผิดพลาดไปยัง System Administrator หรือ Webhost ของ คุณ WYSIWYG คุณสามารถกําหนดชนิดของ Text Editor ที่อยากใช default editor ทีมา ่ กับ Mambo จะเปน htmlarea2 List Length กําหนดจํานวนของขอมูลที่จะแสดง Favorite Site Icon กําหนดไอคอนสําหรับการ Bookmark เว็บไซต (1.1.2) โลแคล (Locale) Language เลือกภาษาที่คณตองการแสดงในเว็บไซต ุ Time Offset เลือกเวลาเทียบกับ GMT (Greenwich Mean Time หรือ UK time) สําหรับประเทศไทย (+7) Country Locale เลือกตั้งคาประเทศของคุณ Page 31 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 32. 32. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.1.3) เนื้อหา (Content)Link Titles กําหนดใหสามารถกดลิงคเพื่ออานรายละเอียดของขอมูล หรือเนื้อหาผาน Titleหรือ ชื่อของบทความ หรือ เนื้อหาRead More Link กําหนดใหมีการแสดงขอความลิงค เพื่ออานรายละเอียดของขอมูลItem Rating / Voting กําหนดใหมีการลงคะแนนหรือโหวตบทความหรือขอมูลAuther Names กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนเจาของบทความ หรือผูเขียนบทความลงเว็บไซตCreate Date and and Time กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนวันทีนาขอมูลลงเว็บไซต ่ ํModified Date and and Time กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนวันที่แกไขขอมูลHits กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนจํานวนครั้งที่มีการเปดอานขอมูลPDF Icon กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนปุมสําหรับสราง PDF FilePrint Icon กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนปุมสําหรับพิมพขอมูลหรือบทความEmail Icon กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนปุมสําหรับสงอีเมลเพื่อสงลิงคขอมูลหรือบทความใหผูอื่นIcons กําหนดใหมีการแสดงรูปหรือขอความสําหรับ PDF Icon, Print Icon, Email Icon Page 32 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 33. 33. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3Table of Contents on multi-page items ใหสรางตารางสารบัญสําหรับ content item ทีมี ่หลายหนา เชน หนาทีแยกกันดวย page break Mambots {Mambopagebreak} ใน ่htmlarea editorBack Button กําหนดใหมีการแสดงหรือซอนปุม Back เพื่อยอนหลังไปอานขอมูลที่อานมาแลวContent Item Navigation กําหนดใหมีการแสดงชื่อขอมูลหรือบทความบน Title Bar ของWeb Browser (1.1.4) ฐานขอมูล (Database) ขอควรระวัง ถาเว็บ Mambo ของคุณไดถูกติดตังดวยตัวคุณเอง หามเปลี่ยนแปลงการ ้ตั้งคานี้ Hostname โดยปกติตั้งที่ ‘localhost’ MySQL Username ชื่อผูใชที่ใชเพื่อเขาสูฐานขอมูล Mambo MySQL Password รหัสผานเขาสูฐานขอมูล Mambo MySQL Database ชื่อของฐานขอมูลทีใชในการติดตัง Mambo ่ ้ MySQL Database Prefix คําที่ใชนําหนาตารางฐานขอมูล Page 33 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 34. 34. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.1.5) เซิรฟเวอร (Server)Absolute Path คือขอมูล directory ที่ใชสําหรับ Mambo บน server ที่เนนไปที่ระบบแวดลอมLive Site คือ URL สมบูรณ (ที่อยูเว็บ) สําหรับการเรียกดูเว็บไซตSecret Word รหัสลับสําหรับใชในการเขารหัสGZIP Page Compression เพื่อลดขนาด output ถา server คุณสนับสนุนตัวเลือกนี้จะทําใหหนาเว็บโหลดไดเร็วขึ้นLogin Session Lifetime ตั้งไวที่ 43200 วินาที หรือเทากับ 12 ชม.Error Reporting แสดงขอความ error อาจจะตั้งไวที่ System Default, None, Simple หรือMaximumHelp Server กําหนดเว็บไซตสําหรับแสดง helpFile Creation กําหนดการ chmod ไฟลDirectory Creation กําหนดการ chmod ไดเร็กทอรี่ Page 34 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 35. 35. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.1.6) เมตาดาตา (Metadata)Global Site Meta Description แสดงคําอธิบายเว็บไซต อาจตั้งขอจํากัดไวที่ 20 คําชี้นอยูกบ ัSearch Engine ที่คณตั้งไว คําอธิบายนีควรทําใหชัดเจนและเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของเว็บ ุ ้สามารถใส keyword หรือ key phrases ได และควรใหคาอธิบายสําคัญๆ อยูใน 20 คําแรก ํ Global Site Meta Keywords คําหรือตัวอักษรสําหรับคําอธิบาย keyword ควรอยูที่ 300- 500 ตัว ไมควรใชคําซ้ําหรือแยกดวยจุลภาคหรือชองวาง ตัวอยางของ keyword เชน MamboOpen Source คําอธิบายและคําสําคัญนี้จะขึ้นอยูกับวา Search Engines จะแสดงอยางไร และSearch Engines บางอยางไมสนใจ Metadata คุณควรจะศึกษา Search Engine Optimizationถาหากวาการไดรับจัดลําดับ (Ranking) สูงๆ และการคนหาขอมูลใน Search Engine สําคัญกับคุณShow Title Meta Tag กําหนดวาตองการแสดงหรือซอนคําคนหา และคําอธิบายเพิ่มเติมของขอมูลหรือบทความShow Author Meta Tag กําหนดวาตองการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูเขียน Page 35 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 36. 36. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.31.1.7 เมล MailMailer รูปแบบหรือฟงกชั่นสําหรับการสงอีเมลMail From ที่อยูอีเมลตนทาง (อีเมลทีใชแสดงเมื่อเราสงขอความ) ่From Name ชื่อสําหรับแสดงสําหรับการสงอีเมลในกรณีที่มีการเลือกใชฟงกช่น SMTP Server จะตองทําการกรอกรายละเอียดในสวนของ  ัขอมูลขางลางนี้ดวยSMTP Auth ชื่อ SMTP ServerSMTP User อีเมลที่มีสิทธิในการใช SMTP ServerSMTP Pass รหัสผานสําหรับอีเมลดังกลาวSMTP Host ที่อยูสําหรับ SMTP Server เชน mail.mambohub.com1.1.8 แคช Cache Page 36 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 37. 37. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 Caching กําหนดวาตองการเก็บขอมูล ซึ่งจะเปนขอมูลที่อยูที่กําลังใชงานระหวางการ ติดตั้ง Components, Modules และ Mambots เปนตน Cache Folder ที่อยูสําหรับโฟลเดอรทตองการเก็บขอมูล ี่ Cache Time ระยะเวลาทีตองการเก็บขอมูล ่1.1.9 สถิติ Statistics Statictics กําหนดวาตองการเก็บคาสถิติตางๆ Log Contents Hits By Date กําหนดวาตองการเก็บขอมูลสถิติผูชมตอบทความตอวัน Log Search Strings กําหนดวาตองการเก็บสถิติการคนหาขอมูลบนเว็บไซต1.1.10 SEO (Search Engine Optimization) Search Engine Friendly URLs กําหนดรูปแบบของ URL ใหงายตอการคนหา สําหรับ Search Engine ทั่วไป Dynamics Page Titles กําหนดชื่อหนาเว็บไซตบน Title Bar ของ Web Browserใหเปนชื่อเดียวกับขอมูล เมื่อทําการเขาสูขอมูลหนานั้นๆ Page 37 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 38. 38. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3(1.2) การจัดการเมนู (Menu Manager) ในสวนนี้จะมีหนาที่กําหนดและควบคุมเมนูตางๆ บนหนาเว็บไซต ซึ่งในเวอรชั่นนี้จะมี ดวยกัน 4 แบบ เชน Main Menu (เมหลัก) , Other Menu (เมนูอื่นๆ) , Top Menu (Navigator Menu) , User Menu (เมนูสําหรับสมาชิก)(1.2.1) เมนูหลัก (Main Menu) Page 38 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 39. 39. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3 เมนูในสวนนี้จะเปนเมนูหลักที่ใชสาหรับแสดงบนเว็บไซต ซึ่งจะเปนเมนูที่มีการใชงานบอย ํ และเปนสวนหลักๆ ที่เราตองการแสดงใหผูชมไดเห็นและงายตอการเขาสูหนาขอมูลนั้นๆ เชน ลิงคมายังหนาแรกของเว็บไซต (Home) ลิงคไปยังขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตหรือองคกร (About Us) เปนตน สําหรับการจัดการเพิ่ม แกไข หรือ ลบ Main Menu นี้ สามารถทําไดโดยการ คลิกปุม New บน Tools Barหนา Add Menu Item ประกอบดวย 18 ประเภทตอไปนี้ในเมนู items Page 39 / 141 Copyright © 2005 Marvelic Engine Co., Ltd. All Rights Reserved.
 40. 40. คูมือการใชงาน Mambo เวอรชั่น 4.5.2.3CONTENT 1. Blog – Content Category เมนูสําหรับลิงคไปยังระดับ หมวดหมูยอยของเนื้อหา Category ซึ่งจะทําการแสดง ลักษณะของขอมูลเหมือนหนา แรก 2. Blog – Content Category Archive เมนูสําหรับลิงคไปยัง ระดับ หมวดหมูยอยของเนื้อหาCategory ซึ่งจะทําการแสดงลักษณะของขอมูลเหมือนหนาแรก โดยที่ขอมูลดังกลาวถูกกําหนดใหเปน Archive3. Blog – Content Section เมนูสําหรับลิงคไปยังระดับหมวดหมูหลักของเนื้อหา Section ซึ่งจะทําการแสดงลักษณะของขอมูลเหมือนหนาแรก4. Blog – Content Section Archive เมนูสําหรับลิงคไปยังระดับหมวดหมูหลักของเนื้อหาSection ซึ่งจะทําการแสดงลักษณะของขอมูลเหมือนหนาแรก โดยทีขอมูลดังกลาวถูกกําหนดให ่เปน Archive5. Link - Content Item เมนูสําหรับลิงคไป&quot;Reg\u00ea

×