คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms

15,870 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
521
Actions
Shares
0
Downloads
386
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms

 1. 1. คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla! การติดตั้งและใชงานเบื้องตนจนถึงระดับกลาง Step By Step จัดทําโดย joomlathaiclub.com
 2. 2. 2 คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla! คูมอการติดตั้งและใชงาน joomla CMS ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือสําหรับผูเริ่มตนใชงาน joomlaCMS ในการทํา ืเว็บไซต เนื้อหาภายในเกี่ยวกับการทดลองติดตั้งและใชงาน joomla ดวยเครื่องมือที่มีอยูภายในตัว joomla การเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาและเขาใจเครื่องมือตาง ๆ ของ joomla เนือหาสวนใหญเนน รูปประกอบ ทําความเขาใจแลวปฏิบัติตาม ้ หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาการทําเว็บไซตดวย joomlaCMS ผูจัดทํามิไดหวังผล ทางการคา แตอยางใด และไมสงวนลิขสิทธิ์ สําหรับขอความ รูปประกอบ ในทุกสวนของเอกสารฉบับนี้ หากผูใดตองการนําไปเผยแพรตอ ก็สามารถทําได แตขอใหระบุแหลงที่มาของเอกสาร www.joomlathaiclub.com
 3. 3. 3สารบัญความหมายของ Content Management System (CMS)………………………………………………..……….…….…………………..4การติดตั้ง Web Server จําลอง ....................................................................................................................................................................7การติดตั้ง AppServ 2.5.10 …………………………………………………………………………………….……………….……….. 7การติดตั้ง XAMPP …………………………………………………………………………………………………..…………………..13เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน ........................................................................................................................................................................27การเขา – ออกระบบ ผูดูแลระบบ .............................................................................................................................................................37บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla ……………………………………………………………………………… 40การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 ……………………………………………………………………………….. 41การสรางบทความ (article) ……………………………………………………………………………………………………………... 45การใสรูปภาพลงในบทความ .................................................................................................................................................................... 47การใชงาน menu manager ……………………………………………………………………………………………………………… 52การสรางเมนูใหม ………………………………………………………………………………………………………………………...56Trash manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 57User Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 58สรางปายโฆษณา (banner) ……………………………………………………………………………………………………………….. 59การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code ………………………………………………………………………………………………… 61การสรางรายชื่อผูติดตอ Contact ………………………………………………………………………………………………………….. 62News Feed Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….65Search component …………………………………………………………………………………………………………………………72Web Link Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73Media Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 76การติดตั้ง Extensions ของ joomla …………………………………………………………………………………………………..…… 78การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall) ……………………………………………………………………………..……..79การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) …………………………………………………………………….……… 80Mass Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81Clean Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...………. 82Purge Expired Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...83Syatem Information ………………………………………………………………………………………………………………….…... 83ลงมือปฏิบัติ ………………………………………………………………………………………………………………….…............... 84เกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 104ขั้นตอนในการ Upgrade Joomla …………………………………………………………………………………………………………. 104วิธีการเพิ่มความเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพ Joomla ………………………………………………………………………………………… 107การใชงาน system legacy …………………………………………………………………………………………………………………109การปดเว็บไซตชั่วคราวออฟไลท ………………………………………………………………………………………………………… . 110ทําให url joomla 1.5 เปน search engine friendly …………………………………………………………………………………………. 111มาเปลี่ยน favicon ให joomla กันเถอะ …………………………………………………………………………….………………………. 112Upload joomla ที่ทําเสร็จจากเครื่องขึ้น hosting…………………………………………………………………………………………….. 114 การใชงาน phpmyadmin เบื้องตน ………………………………………………………………………………………………………..... 119การใชงาน filezilla FTP manager …………………………………………………………………………………………………………... 124
 4. 4. 4 คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 1.5 CMSความหมายของ Content Management System (CMS)ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยลดทรัพยากรในการพัฒนา(Development) และบริหาร(Management)เว็บไซต ไมวาจะเปนเรื่องของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใชในการสรางและควบคุมดูแลไซตโดยสวนใหญแลว มักจะนําเอา ภาษาสคริปต(Script languages) ตางๆมาใช เพื่อใหวิธีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ไมวาจะเปนPHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ(แลวแตความถนัดของผูพัฒนา) ซึ่งมักตองใชควบคูกันกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร(เชนApache) และดาตาเบสเซิรฟเวอร(เชน MySQL)ลักษณะเดนของ CMS ก็คือ มีสวนของ Administration panel(เมนูผูควบคุมระบบ) ที่ใชในการบริหารจัดการสวนการทํางานตางๆในเว็บไซต ทําใหสามารถบริหารจัดการเนือหาไดอยางรวดเร็ว และเนนที่การ จัดการระบบผานเว็บ(Web interface) ในลักษณะ ้รูปแบบของ ระบบเว็บทา(Portal Systems) โดย ตัวอยางของฟงกชันการทํางาน ไดแก การนําเสนอบทความ(Articles), เว็บไดเรคทอรี(Web directory), เผยแพรขาวสารตางๆ(News), หัวขอขาว(Headline), รายงานสภาพดินฟาอากาศ(Weather), ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ(Informations), ถาม/ตอบปญหา(FAQs), หองสนทนา(Chat), กระดานขาว(Forums), การจัดการไฟลในสวน ดาวนโหลด(Downloads), แบบสอบถาม(Polls), ขอมูลสถิติตางๆ(Statistics) และสวนอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลงแกไขแลวประยุกตนํามาใชงานใหเหมาะสมตามแตรูปแบบและประเภทของเว็บไซตนั้นๆJoomla คืออะไร?Joomla คือระบบที่ชวยในการจัดการเนื้อหา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต เพื่อชวยในการอํานวยความสะดวกลดขั้นตอน และความยุงยากในการบริหารจัดการเว็บไซต โดยที่ ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต ก็สามารถจัดทําเว็บไซตดวยตัวเองไดกอนจะมาเปนจุมลาในปจจุบันMambo หรือชือเดิม Mambo Open Source (MOS) เปนระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System) แบบโอเพนซอร ่สที่มผูใชจํานวนมาก Mambo เคยชนะการประกวดซอฟตแวรของนิตยสาร Linux Format ในป 2004 และ LinuxWorld เมื่อป 2005 ีMambo เปนซอฟตแวรที่มีความสามารถมากมาย เชน ปฏิทิน, RSS, เว็บบล็อก ปจจุบันมีกลุมนักพัฒนาจํานวนมากสรางโปรแกรมเสริมใหกับ Mambo การติดตั้ง Mambo จําเปนตองใช Apache HTTP Server, MySQL และ PHP เดิม Mambo พัฒนาโดยบริษัทMiro Corporation ประเทศออสเตรเลีย แตภายหลัง Miro ไดตั้ง Mambo Foundation ขึ้นมารับหนาที่แทน ใชสัญญาอนุญาตการใชงานแบบ GPL หลังจากการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนามาอยูใต Mambo Foundation นักพัฒนาเดิมสวนหนึ่งไดแยกไปตั้งโครงการใหมชื่อวา Joomla จูมลา! (Joomla!) เปนระบบจัดการเนือหาเว็บแบบโอเพนซอรส ที่เขียนดวยภาษาพีเอชพีและใชฐานขอมูล ้MySQL เวอรชน 1.0 ออกเมือวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2005 ทีมงาน พัฒนาจูมลา! แยกตัวออกมาจากการพัฒนา Mambo ซึ่งเปน ั ่ระบบจัดการเนื้อหาเว็บที่ไดรับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากมีความคิดเห็นไมตรงกับบริษัท Miro Corporation ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูสนับสนุนหลักและเจาของเครื่องหมายการคา Mambo เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2005
 5. 5. 5Joomla นั้นถูกออกแบบเวอรช่น มาอยู 2 แบบดวยกันคือ ั Joomla 1.0.xxx เปนเวอรชนที่ถูกพัฒนาตอมาจาก Mambo 4.5.x โดยแยกตัวออกมาทําเปนเวอรช่นของ Joomla โดยรูปแบบการใช ั่ ังานยังคลายคลึงกับ Mambo 4.5.x อยูJoomla 1.5.xxx เปนเวอรชั่นที่ถูกพัฒนาแตกตาง ออกไปจาก Joomla เวอรชั่น 1.0.xxx อยางสิ้งเชิงทั้งเมนูการใชงานรวมถึงขั้นตอนการติดตั้ง และโครงสรางการทํางาน จากการทดสอบ ในการโหลดหนาเว็บไซต Joomla 1.5.xxx สามารถทํางานไดเร็วกวา Joomla1.0.xxxContent Management System: CMS คืออะไร?Content Management System หรือ CMS ถาแปลตามตัว Content = เนือหา,บทความ Management=การจัดการ System =ระบบ ้เพราะฉะนั้นจะไดความหายตามตัวคือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา แตที่จริงแลว CMS นี้ถูกนํามาใชเรียกงานทางดานเว็บไซตซะสวนใหญ เ ขาจึงเรียกระบบนี้วาเปนระบบบริการการจัดการเว็บไซต โดยที่ระบบนี้ นั้นนควาหมาย จะรวมไปถึงการจัดการขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน ขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ ไฟลงานตางๆดวย แลวแตผใชงานจะเลือกหรือกําหนดความตองการของ  ูตัวเองJooma เหมาะกับเว็บไซตแบบไหนบาง?วาไปแลว Joomla นั้นเราสามารถนํามาประยุกตทําเว็บไซตไดทุกรูปแบบ ตัวอยางเชน* Corporate Web sites or portals* Corporate intranets and extranets* Online magazines, newspapers, and publications* E-commerce and online reservations* Government applications* Small business Web sites* Non-profit and organizational Web sites* Community-based portals* School and church Web sites* Personal or family homepagesทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน Joomla! Joomla ถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL การที่จะใชงานไดนั้นจําเปนตองมี web server (เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต) ซึ่งตองรองรับการทํางานของ PHP และ MySQL web server ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับjoomla ก็คือ web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux นอกจากจะถูกกวา web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการwindows server เพราะไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ปญหาการใชงานเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ยงมีนอยกวา windows server  ั
 6. 6. 6 ความตองการของระบบในการติดตั้ง Software Recommended Minimum More information PHP* 5.2 + 4.3.10 http://www.php.net MySQL** 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com Apache*** 2.x + 1.3 http://www.apache.org (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib) Microsoft IIS**** 7 6 http://www.iis.net* ไมควรใช PHP 4.3.9, 4.4.2 หรือ 5.0.4. และ Zend Optimizer 2.5.10 สําหรับ PHP 4.4.x ยังมีขอบกพรองรายแรงและคุณควรขอโฮสตของคุณเพื่ออัปเกรดเปนเวอรชันใหม . Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ PHP 5.3** Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ MySQL 6.x.*** เพื่อที่จะใช SEO URL ที่คุณจะตองมี Apache mod_rewrite**** Joomla จะเหมาะสําหรับ Apache แตยังทํางานบน Microsoft IIS (แตไมสนับสนุนอยางเปนทางการ). ขึ้นอยูกับการตั้งคาของ คุณตอไปนี้ PHP 5.2 MySQL 5.1 Apache 2.2 Microsoft URL Rewrite Module – ความตองการสําหรับ SEO URLs เทานั้น Joomla 1.6 will require PHP 5.2+ and MySQL 5.0.4+. จะเห็นวาตองมี web server ที่มความพรอมจริง ๆ ในการลงระบบ joomla หากตองการทําสอบ joomla ในเครื่องคอมพิวเตอรของ ีคุณเองสามารถทําไดโดยใชโปรแกรม web server จําลอง ที่มีความสามารถในการจําลองระบบใหเหมือนกับ web server จริง ๆโปรแกรม web server มีอยูหลายตัวใหเลือกใชการติดตังงาย ๆ เพียงแค Next ไมกี่ขั้นตอนก็เสร็จเรียบรอย อยางเชน  ้ - AppServ ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.appservnetwork.com/ - XAMPP ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.apachefriends.org/เลือกเอาตัวใดตัวหนึงครับ แตผมจะแนะนําคือ XAMPP ความตางก็คือมีระบบจําลองการทํางานของ FTP Server และ Mail Server ่มาใหดวยทําใหการใชงานเหมือน server จริง ๆ มาขึ้น 
 7. 7. 7 การติดตั้ง Web Server จําลองการติดตั้ง AppServ 2.5.10AppServ รุน 2.5.10 มีรายละเอียดดังนี้ • Apache 2.2.8 • PHP 5.2.6 • MySQL 5.0.51b • phpMyAdmin 2.10.3เหตุที่เลือกตัวนี้เพราะมี php5 ดวยซึ่งการใชงานในปจจุบัน นั้นเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้น แมวาจะมีที่เปนเวอรช่น php6 แลวก็ตาม ัอีกอีกยาวไกลกวาจะมีความนิยมอยางหลากหลาย กอนอืนก็ดาวนโหลดตัวติดตั้งที่ http://www.appservnetwork.com/ ตัวนี้คนไทย ่เปนผูพัฒนาครับ และไดรับความนิยมอยางแพรหลายหมายเหตุ กอนอื่นตองแนใจวาคุณไมเคยติดตั้งโปรแกรมจําลองเครื่องเปน Server หากเคยใหถอนออกกอนการติดตั้ง หากติดตั้งIIS ไวตองปดการทํางานกอนเชนกันเริ่มติดตัง ้1. ดับเบิลคลิ๊กappserv-win32-x.x.x.exe เพือติดตั้ง AppServ บนเครื่องPC ่
 8. 8. 82. คลิ๊ก Next จะพบกับหนาจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเปน ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL License3. เมื่อคลิ๊กI Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธิ์แลว ก็จะเขาสูหนาเลือกโฟลเดอร และไดรฟ ที่จะติดตั้ง ในที่นี้เปน C:AppServ
 9. 9. 94. เมื่อคลิ๊กNext จะเขาสูหนาเลือก คอมโพเนนที่จะติดตั้ง ในที่นี้คลิ๊กใหหมดทุกตัว5. หนาServer Informationชอง Server Name ใหใสlocalhostชอง Admin Email ใหใสemail ของเราไปชอง HTTP Port ใหใสหมายเลข Port ที่ตองการเผยแพรเขาไป ในที่นแนะนําเปน 80 จากนั้นคลิ๊ก Next ี้
 10. 10. 106. ตั้งคา MySQLชองEnter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ Account User: rootหมายเหตุ กรุณาใสรหัสที่คณจําไดงายๆ ุRe-Enter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ root อีกครั้งใหเหมือนเดิมชอง Character Sets เลือกเปน TIS620 Thai เพื่อใชงานกับภาษาไทย หรือ UTF-8 ก็ได แต เวลาใชงานจริงบนโอสติ้งตองตรวจสอบกอนวาโฮสเราสนับสนุน UTF-8 หรือไมจากนั้นคลิ๊กInstall
 11. 11. 117. จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง รอจนครบ 100% ในระหวางนี้ หาก Windows มีการสอบถามเรื่องการ Block โปรแกรม ใหคลิ๊กUnblock โปรแกรมจะถูกติดตั้งอยางสมบูรณ8. เมื่อระบบติดตั้งจนครบ 100 % ก็จะเขาสูหนาสุดทาย ระบบจะถามวา จะเริ่มให Apache และ MySQL ทํางานหรือไม จากนั้นคลิ๊ก Finish
 12. 12. 129. เมื่อติดตั้งเสร็จ ใหเปด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ขึ้นมา ชอง Address พิมพ http://localhost เพื่อทดสอบ หากสําเร็จ จะมีหนาจอดังภาพโครงสรางของโฟลเดอร เราจะเก็บ joomla ไวใน โฟลเดอร www (c:appservwww)
 13. 13. 13การติดตั้ง XAMPPXAMPP for windows เปนโปรแกรมจําลอง web serverเอาไวสําหรับทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต ที่เราพัฒนาภายในเครื่องของเราเอง เวอรชั่นทีจะแนะนําคือ XAMPP 1.6.8 bate 2 ซึ่งเปนเวอรชั่นทดลองใชอยูแตเทาที่ใชดูก็โอเค ดีครับ ในตัวนี้มี ่* Apache HTTPD 2.2.9 + Openssl 0.9.8i* MySQL 5.0.67* PHP 5.2.6* PHP 4.4.9* phpMyAdmin 2.11.9.2* FileZilla FTP Server 0.9.27* Mercury Mail Transport System 4.52 สามารถสลับระหวาง PHP 4 และ PHP 5 ทําการดาวนโหลดตัวติดตั้งไดที่ http://www.apachefriends.org/ ขนาด ไฟลประมาณ 38 MB เมื่อทําการดาวนโหลดเสร็จสิ้นทําการติดตั้งเลยครับ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ xampp-win32-1.6.8-installer- beta2.exe 1.เลือกภาษาติดตั้ง 2.next
 14. 14. 143.กําหนดพาทที่จะติดตั้ง ปกติ อยูที่ c:xampp
 15. 15. 154.เลือกติดตั้ง service ทั้งหมด next ตอไป 5.เริ่มทําการติดตั้งรอสักครู
 16. 16. 166.ทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย กด finish7.โฟลเดอรที่ใชเก็บขอมูลจะอยูที่ C:xampphtdocs ลองเขาบราวดเซอร http://localhost เลือกภาษาที่จะใชงาน จะพบหนาจะดังรูป
 17. 17. 178.เขาเมนู Security เพื่อจัดการกําหนดรหัสผานสําหรับเขาใชงาน server และฐานขอมูล9.คลิ๊กที่ http://localhost/security/xamppsecurity.php
 18. 18. 1810.กําหนดรหัสผาน ของ MySQL SuperUser หรือ root ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง กด password changing11.กําหนดชื่อผูใชงาน ไดเรกทอรี (เมื่อตองการ กําหนดหรือไมก็ได)
 19. 19. 1912.ระบบจะทําการบันทึกรหัสผานไวที่ไฟล ดังกลาว13.ถาเรากําหนดรหัสผานการเขาใชไดเรกทอรี เวลาเขา http://localhost จะถามชื่อล็อกอินและรหัสผานดว14.เมื่อเขา http://localhost/phpmyadmin/ รหัสตามที่ตั้งไว
 20. 20. 2015.เขาปรับแตง FTP server (C:xamppFileZillaFTPFileZilla Server Interface.exe)16.กําหนดรหัสผาน เสร็จแลว กด ok
 21. 21. 2117.เขาเมนู edit > users > General เลือกยูส แกไขรหัสผานใหม เสร็จแลวกด ok18.ตรวจดู พาท ของ FTP วาถูกตองหรือไม ปกติจะอยูที่ C:xampphtdocs
 22. 22. 2219.ทําการสตารทเซอรวิส ทั้งหมด โดยคลิ๊กที่ รูป ดานบน20.ทดสอบ ทําการงาน ของ FTP Server เขาที่โปรแกรม FTP- host = localhost- username = newuser- password = ตามที่ไดตั้งไว
 23. 23. 2321.เขาปรับแตงโปรแกรม mail server คลิ๊กที่ admin ดังในรูปดานลางนี้22.เมนู configruation > manage local user
 24. 24. 2423.เลือกที่ newuser กดchange
 25. 25. 2524.เปลี่ยน password ใหม25.เขาใชงาน mail server ไดที่ http://127.0.0.1/xampp/mailform.php (newuser@localhost)26.เปดใหสามารถใชงาน mod_rewrite ได เขาไปแกที่ C:xamppapacheconfhttpd.confใน บรรทัด #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so เอาเครื่องหมาย # ออก ทําการเซฟ สั่ง stop apache เสร็จ สั่งstart apache ใหมอีกรอบ
 26. 26. 26เมื่อ บูตเครื่องใหม โปรแกรม FTP อาจจะไมทํางาน ตองสั่งใหมนทํางานดวยมือเอง ที่ C:xamppxampp-control.exe สั่งสตารท ทั้ง ัFTP และ โปรแกรม mail server
 27. 27. 27 เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน กอนทําการติดตั้งนั้นตองทําการดาวนโหลดสตริปสําหรับติดตั้งกอนครับ โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.joomla.orgเลือกเวอรชน joomla 1.5.14 ั คลิ๊กที่รูป Download Jomla เลือกดาวนโหลดแบบ Full Package คลิ๊กที่ลิ้งก ZIP
 28. 28. 28 เลือก Save ไฟลไวในเครื่อง รอจนดาวนโหลดเสร็จสิ้นเมื่อดาวนโหลดไฟลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดไฟลที่มีนามสกุล *.zip ใหทําการแตกไฟลออก โดยใชโปรแกรมจัดการไฟลบีบอัดอยางเชน 7zip, winzip, winRAR ฯลฯ
 29. 29. 29ทําการแตกไฟลบีบอัด จะไดไฟลดังในรูป
 30. 30. 30ใหกอปปไฟลทั้งหมด นําไปวางไปบน web server จําลองที่ไดติดตั้งไวแลวตาม เนื้อหากอนหนานี้ (XAMPP) ็ โฟลเดอร c:xampphtdocs ทําการสรางโฟลเดอรใหมทชื่อวา joomla แลวนําไฟลที่ไดก็อปปไวแลวดังขางตน นํามาวางในโฟล ี่เดอร joomla นี้ รูปโฟลเดอรที่ทําการสรางขึ้นในชื่อ joomla เมื่อทําการก็อปปแลวใหเขาที่โปรแกรมเบราวเซอร (browser) พิมพในชอง address http://localhost/phpmyadmin เพื่อเขาจัดการสรางฐาน MySQL เอาไวสาหรับติดตั้ง joomla ํ พิมพช่อ User name เปน root, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้งโปรแกรม XAMPP จากนั้นคลิ๊กปุม Go เพื่อล็อกอินเขา ืระบบ
 31. 31. 31 จะเขามาสูหนานี้ ในชอง Create new database ใหพิมพชื่อฐานขอมูลตามตองการ (ในที่นี้ขอตั้งชือเปน joomla) จากนั้น ่คลิ๊กปุม Create เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกพรอมกรอบสีเขียวแสดงวา การสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย จากนั้นพิมพในชื่อ address วา http://localhost/joomla สคริปติดตั้งจะนําพามาสูหนาติดตั้งโดยอัตโนมัติ ใหทําการเลือกภาที่ใชในการติดตั้ง ในที่น้ขอเลือกเปนภาษาอังกฤษ จากนันคลิ๊กปุม Next (ดานมุมบนขวามือ) ี ้
 32. 32. 32ตัวหนังสือสีแดงที่ข้นวา no ใหปลอยไวยงไมตองสนใจในสวนนี้ ใหคลิ๊ก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป ึ ั หนานี้เปนการบอกถึงลิขสิทธิ์การใชงาน joomla CMS ใหคลิ๊ก NEXT ตอไป
 33. 33. 33ในสวนนี้ใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล - host name ใสช่อของ host สวนมากเปน localhost ื - User Name ใสชื่อผูใชงานฐานขอมูล คือ root - Password ใสพาสเวิรดตามที่ตองไว - Data Base ชื่อฐานขอมูลตามที่สรางไวใน phpmyadminจากนั้นคลิ๊ก Nextสวนของการกําหนดคา FTP ยังไมใชงานวางไวกอน จากนั้น คลิ๊กปุม Next 
 34. 34. 34ในสวนนี้เปนการกําหนดคาในขั้นตอนสุดทาย - site name ใสชอเว็บไซต กําหนดชื่อตามตองการ ่ื - you E-mail ใสอีเมลของผูดูแลระบบ - admin password ใสรหัสผานในการเขาระบบของผูดูแลระบบ - confirm admin password ยืนยันรหัสผานอีกครับในชองลงมา หากตองการติดตั้งขอมูลตัวอยางก็ใหคลิ๊กที่ install sample data (ในที่นไมขอติดตั้งขอมูลตัวอยาง) ้ีตากนั้นคลิ๊ก Next จากนั้นจะมีหนาตางขึ้นมาใหยนยันวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ให คลิก OK ื ๊เขามาสูหนานี้ ระบบจะบอกวา ชื่อผูใชงานของคุณคือ admin ระบบจะบอกใหทําการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร installationยังไมตองไปไหนในขั้นตอนนี้ใหทําการยอหนาตางเบราวเซอรไวกอน แลวใหทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งกอน 
 35. 35. 35 ทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งจากนั้นมาทีเ่ บราวเซอร คลิ๊กที่ site เพื่อเขาดูหนาเว็บไซต หรือ admin เพื่อล็อกอินเขาระบบ หนาเว็บไซตแรกที่ยังไมมีขอมูลใด ๆ เลย
 36. 36. 36Note คําที่ใชตอนตอไป - Front end คือสวนหนาเว็บไซต ผูใชทั่วไปที่ไมตองลงทะเบียนหรือมีหนาที่ดแลระบบสามารถเขาถึงได ู - Back end คือสวนดานในเว็บไซตที่ผูดูแลระบบใชจัดการตั้งคาระบบ พิมพเนื้อหาบทความตาง ๆ ผูใชทั่วไปไมสามารถ เขาถึงหนานี้ได - admin menu คือสวนของเมนูที่อยูดานบน- cpanel หรือ control panel คือสวนของ back end ทั้งหมด
 37. 37. 37การเขา – ออกระบบ ผูดแลระบบ ู การเขาสู cpanel สามารถทําไดโดยเขา หนา front end ตามปกติแลวพิมพช่อพาธ /administrator ตามหลัง ื จากนั้นกด enter ก็จะเขาสูหนาล็อกอินของ back end จากนั้นพิมพ User Name คือ admin, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้ง จากนั้นคลิ๊ก login ก็จะเขาสูหนา cpanel 
 38. 38. 38การออกจากระบบคลิ๊กที่ logout ดานมุมบนขวามือของหนาจอการตั้งคาเบื้องตนทําการล็อกอินเขาหนา back end ของระบบ จากนั้นคลิ๊กที่ Global Configuration หรือไปที่ admin menu >> Global Configurationจะเขามาสูหนานี้
 39. 39. 39ในชอง- Global Site Meta Description ใสคาอธิบายเกียวกับเว็บไซต วาเปนเว็บไซตอะไร กําหนดตามตองการ ํ ่- Global Site Meta Keywords ใสคาคนหาหลักสําหรับเว็บไซตและสําคัญสําหรับ Search Engine (เว็บทีใหบริการคนหา เชน ํ ่Google, yahoo เปนตน) กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหรก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,)จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน การใสจลภาคควรเวนวรรค (เคาะ Space Bar 1 ที) แลวตามดวยคําตอไป ุ เลื่อนมาที่แท็บเมนู server ตั้งคาโซนเวลา ตามประเทศที่ตองการ หากเปนเมืองไทย เลือกเปน (UTC +07.00) Bangkok, Hanoi, Jakata จากนั้นคลิ๊ก save เพื่อบันทึกการตั้งคาที่ไดกระทําลงไป
 40. 40. 40บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla joomla ไดแบงระดับการเขาถึงขอมูลไว 2 ระดับ คือ Front-end groups และ Administration section groups ซึ่งมีระดับการเขาถึงและจัดการที่แตกตางกันไปFront-end groups มีดวยกัน 4 กลุมในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหนาเว็บไซต Registered - ผูลงทะเบียน กลุมนี้อนุญาตใหผูใชเขาสูระบบไปยังสวนหนาอินเตอรเฟส. ผูใชที่ลงทะเบียนไมสามารถมีรวมกับเนื้อหาแตพวกเขาอาจจะเขาสวนจัดการ อื่น ๆ ได เชน เว็บบอรดหรือสวนดาวนโหลดสวนถาเว็บไซตของทานมี. Author - ผูแตง กลุมนี้อนุญาตใหโพสตเนือหาผานทางลิ้งกในเมนูผูใช พวกเขาสามารถสงเนื้อหาใหมเลือกตัวเลือกการ ้แสดงรายการในหนาแรกและเลือกวัน ที่สําหรับการเผยแพรแตพวกเขาไมสามารถเผยแพรเนื้อหาไดโดยตรง เมื่อเนื้อหาถูกสงโดยระดับพวกเขาจะไดรับขอความ ""ขอขอบคุณที่ใหการสง. การสงของคุณจะถูกตรวจสอบกอนที่การโพสตไปยังไซต" พวกเขาสามารถแกไขบทความของพวกเขาเองเทานั้นแตเฉพาะเมื่อบทความทีไดรับ การเผยแพรและเห็นชอบ ่ Editor - ผูแกไขหรือผูตรวจสอบ กลุม นี้อนุญาตใหผูใชโพสตและแกไขใดๆ (ที่ไมใชเฉพาะของตัวเอง) จากเนื้อหารายการจากดานหนาเว็บไซต นอกจากนี้ยังสามารถแกไขเนื้อหาที่ไมไดรับการเผยแพร ถาไซตของคุณใชการติดตั้งดีฟอลตของตัวเลือกเมนู"ขาว" ซึ่งเปนตารางรายการ - สวนเนื้อหาประเภทบรรณาธิการยกเลิกการเผยแพรจะเห็นบทความในรายการที่พวกเขา สามารถเลือกสําหรับการแกไขที่ในฐานะผูเ ขียนหรือผูเผยแพร (ที่ยังไมไดลงทะเบียน) Publisher - กลุมนี้อนุญาตใหผใชโพสตการแกไขและเผยแพรใด ๆ (ไมใชเฉพาะของตัวเอง) ผูเผยแพรสามารถทบทวน ูบทความทั้งหมดแกไขและเปลี่ยนการเผยแพร ยังสามารถพิจารณาเมื่อมีการบทความเพื่อเผยแพรเมือมีผูเขียน หรือผูที่ยังไม ่ลงทะเบียนสงบทความเขามาAdministration section groups ระดับผูบริหารเว็บไซต มีดวยกัน 3 ระดับในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหลังเว็บไซต Manager - ผูจัดการ กลุมนี้อนุญาตใหถึงการสรางขอมูล และระบบขอมูลอื่น ๆ ทางดานหลังเว็บไซต พวกเขาสามารถเขาสูระบบผานอินเตอรเฟสผูดูแลระบบแตสิทธิของตนเองและการ เขาถึงถูกจํากัด ในการจัดการเนื้อหา พวกเขาสามารถสรางหรือแกไขเนื้อหา, การเขาใชบางสวนเฉพาะคุณสมบัติเชนเพิ่มการลบและแกไขหนาและเมนูแตพวก เขาไมมการเขาถึง "Mechanics" ของ ีJoomla เชนการจัดการผูใชหรือความสามารถในการติดตังองคประกอบหรือโมดูล ้ Administrator - ผูดแลระบบ กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงฟงกชนการบริหารสูงสุด ผูดูแลระบบมรสิทธิ์ในการจัดการ ู ัผูใช สามารถเขาถึงตั้งคาในการติดตั้ง/ลบ คอมโพเนนท โมดูล ปลั๊กอิน สามารถเขาถึงและดูสถิติเว็บไซต สิ่งที่พวกเขาไมาสามารถดําเนินการไดคือ ติดตั้ง เทมเพลต Super Administrator - ผูดูแลระบบแบบซุปเปอร กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงการจัดการฟงกชั่นทั้งหมด
 41. 41. 41การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 โครงสรางการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla แบงไดดังนี้ Section คือหมวดหมูใหญทสุด ซึ่งขางในจะเปนทีเ่ ก็บ Category ยอย ๆ ภายใน  ี่ Category คือหมวดหมูที่ใชสําหรับเก็บเนือหา บทความไวภายใน Category จะอยูภายใน Section ้ Content คือ พื้นที่ ที่ใชเก็บเนื้อหา Content จะอยูภายใน Category  Tip : คุณสามารถสรางเนื้อหาโดยไมตองกําหนด Section และ Category โดยการกําหนดเปน Uncategorised แทน เมื่อเขาใจโครงสรางของ joomla แลว ตอไปก็มาเริ่มสราง Section และ Category กันการสราง Section ทําการล็อกอินเขาระบบ back end คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager
 42. 42. 42จากนั้นคลิ๊กทีปุม new ่กําหนดรายละเอียดของ Section- Title ชื่อของ section- Alias ชื่อแทนของ section ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได - Access Level กําหนดเปน - Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได - Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได - Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น- Image รูปสําหรับ section สามารถใสรูปให section ได (ไมตองกําหนดก็ได)- Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได)- Description รายละเอียด ของ section (ไมตองกําหนดก็ได)
 43. 43. 43 เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ saveเมื่อได Section แลวตอไปก็ทําการสราง Categoryการสราง Category ขั้นตอนจะคลายการสราง Section คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager จากนั้นคลิ๊ก New เพื่อสราง Category ใหม
 44. 44. 44กําหนดรายละเอียดของ Category- Title ชื่อของ Category- Alias ชื่อแทนของ Category ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น Category ได- Section เลือก Section ที่ทําการเก็บ Category- Access Level กําหนดเปน - Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได - Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได - Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น- Image รูปสําหรับ Category สามารถใสรูปให Category ได (ไมตองกําหนดก็ได)- Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได)- Description รายละเอียด ของ Category (ไมตองกําหนดก็ได)เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ Save
 45. 45. 45การสรางบทความ (article) หลังจากไดทําการสราง Section และ Category เพื่อใชเก็บ ตอไปก็ทําการสรางบทความ (article) คลิ๊กที่ Add new Article หรือเขาที่ Admin menu >> Content >> Article Manager จากนั้นคลิ๊กที่ New
 46. 46. 46 - Title ชื่อของบทความ - Alias ชื่อแทนของ บทความ ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด ถาปลอยวางไว joomla จะนําวันที่ เวลาที่บันทึกการสรางบทความนี้มาใสแทน เชน 2009-09-09-01-12 และจะแสดงที่ลิ้งก ทําใหลิ้งกของบทความไมสวย เพราะฉะนั้นกําหนดจะดีกวา - Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได - Front Page กําหนดเปน yes คือกําหนดใหบทความนีแสดงที่ดานหนาสุดของเว็บ (home page) ถากําหนดเปน no คือ ้บทความนี้จะไมแสดงที่หนาเว็บไซต (home page) - Section เลือก Section ที่ทําการเก็บบทความ - Category เลือก Category ที่ทําการเก็บบทความ สวนนี้สาหรับพิมพ ขอความบทความตาง ๆ ใสรูปภาพ หรืออะไรที่ตองการได ํ 
 47. 47. 47การใสรูปภาพลงในบทความ การใสรปภาพ โดยใชรูปภาพที่มีอยูแลว หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ู คลิ๊กที่ Image เลือกรูปที่ตองการจาก โฟลเดอรที่มี หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โดยการ Browser เมื่อเลือกภาพไดแลวก็คลิ๊ก start upload เมื่อเลือกรูปได แลวใหคลิ๊ก insert เพื่อแทรกรูปภาพลงบนบทความ Tip : โฟลเดอรที่ใชเก็บรูปภาพของ joomla คือ /images/storiesการแทรกภาพลงบนบทความดวยลิ้งก URL คลิ๊กที่รูปตนไม จะขึ้นหนาตางใหใสรายละเอียด
 48. 48. 48 ใส Full URL ของรูปภาพ เชน http://www.google.com/images.jpgการสรางลิ้งก อานตอ Read more เปนการสรางบทความในสวนของไตเติ้ล กลาวนํากอนแลวใหผูอานเขามาอานตอดานใน ตองการจะตัดบทความใหเขามาอานตอตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ read more จะเกิดเสนขึ้นใหเราเห็นวาสวนนี้ลงไปเปนสวนที่ตองเขามาอานตอ
 49. 49. 49 รูปแบบการใช read more ในบทความการแบง บทความออกเปนหนา ๆ (Page Break) ในกรณีที่บทความหนึ่ง ๆ มีความยาวมาก ๆ และตองการแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อใหดูดี หรือไมยาวเกินไป ตองการจะแบงบทความตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ Page Break จะปรากฏหนาตางนี้ข้นมา page title ใสช่อตามตองการ Table of contents alias ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษ จะดีที่สุด ึ ื
 50. 50. 50 รูปแบบการแสดงผลจะเปนแบบนี้ มีสารบัญอยูดานขางของบทความการไมใช เครืองมือ editor ่ สามารถทําไดโดยไมใช เครื่องมือ editor หรือเครื่องมือในการสรางบทความ แถบเครื่องมือที่เห็นมีหนาที่อํานวยความสะวกในการแทรกคําสั่ง ตาง ๆ ลงไปไดรวดเร็วขึ้นโดยทีไมตองมานั่งพิมพ แท็กคําสั่งเอง ทั้งหมด ่ หากตองการแทรกคําสั่ง HTML เองก็สามารถทําไดโดย คลิ๊กที่ Toggle Editor จะเห็นคําสั่งที่สามารถแกไขไดเอง การกําหนดพารามิเตอรของบทความ Parameters Article
 51. 51. 51 สวนนี้เปนการกําหนดชื่อผูเขียน ชื่อแทนผูเขียน วันที่ทําการสรางบทความ คุณสามารถกําหนดวันที่ งดเผยแพรบทความไดที่น่ดวย ี การกําหนดพารามิเตอรแบบ advanced เปนการกําหนด ใหคาหรือไมแสดง รายละเอียดตาง ๆ ในบทความ การกําหนด metadata information ในสวนนี้มีประโยชนตอการคนหา ทั้งใน Search Engine และในเว็บไซต - Description ใสคําอธิบายเกี่ยวกับบทความ วาเปนบทความอะไร กําหนดตามตองการ - Keywords ใสคําคนหาหลักสําหรับบทความ กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหร ก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,) จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน - robots เปนคําสั่งที่ใชบอก robots (โปรแกรมสําหรับคนหาของ Search Engine) วาวรจะตองทําอะไรในบทความ นี้ คําสั่งหลัก ๆ มีดังนี้ - index ใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine - follow ใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง 
 52. 52. 52 - noindex ไมใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine - nofollow ไมใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและไมตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง ใสคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งก็ได หรือใสทั้งสองคําสั่งโดยใช (,) ขั้นระหวางคําสั่งการใชงาน menu manager การสรางเมนูลิ้งกไปหาบทความ section และ category ทําไดโดยคลิกที่ menu manager ๊หรือเขาที่ admin menu >> menus >> main menu main menu เปนเมนูหลักที่มีอยูแลวไมจําเปนตองสรางใหม จากนั้นคลิ๊กที่ new เพื่อทําการสรางเมนูยอย ใน main menu
 53. 53. 53คลิ๊กเลือก Articlesจะปรากฏเมนูยอยลงมา - Archive คือลิ้งกไปหาบทความที่ถูกเก็บ - Article คือลิ้งกไปหาบทความ - Category คือลิ้งกไปหา Category - Section คือลิ้งกไปหา Sectionรูปแบบการแสดงผล
 54. 54. 54 จะเห็นวามีสวนของ blog layout และ list layoutblog layout จะเปนแบบรูปดานลางเหมือนหนา front pagelist layout แสดงในสวนหัวขอบทความเทานั้นเมื่อเขาใจรูปแบบการแสดงผลแลวตอไปก็ทําเมนูลิ้งกไปหาบทความตามตองการ ในที่นี้จะทําลิ้งกไปหา section ใสช่อ title , alias ตามตองการ ื
 55. 55. 55เลือก section ที่ตองการ เมื่อกําหนดเรียบรอยแลวก็คลิ๊ก save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะเห็นเมนูที่สรางขึ้นดังในรูปการสรางลิ้งกเมนูอื่น ๆ ก็ทําลักษณะคลาย ๆ กันนี้
 56. 56. 56การสรางเมนูใหม เมนูนี้มีลักษณะการทํางานเหมือนกับ main menu ไปที่ admin menu >> menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางเมนูใหม กําหนดชื่อตาง ๆ ตามตองการ เมนูที่สรางใหม นี้จะไปปรากฏที่ โมดูล (module) ซึ่งโมดูลนี้สามารถจะเคลื่อนยายไป วางตําแหนงไหนของเทมเพลท(template) ก็ได เมื่อกําหนดชื่อเรียบรอยแลว ก็ทําการ save
 57. 57. 57 การใชงานเมนูที่สรางนี้ จะเหมือนกับการใชงาน main menu ดังที่กลาวมาแลวในขางตน เมนูที่สรางใหม จะกลายเปนโมดูล ไปโดยอัตโนมัติTrash manager ทํางานเปนถังขยะ มีในสวนของ article และ menu เทานั้น ประโยชนคือเมื่อคุณทําการลบ บทความหรือเมนู บทความหรือเมนูดังกลาวจะลงมาอยูในถังขยะ เพื่อปองกันความผิดพลาดกรณีลบผิดหรือตองการนํามาใชใหม ได ถาทําการลบออกจาก ถังขยะนี้บทความหรือเมนูน้นจะหายไปและไมสามารถกูไดอีกตอไป ัFront page manager สวนนี้เอาไวสาหรับจัดการ การเผยแพรบทความดานหนาเว็บ ํ
 58. 58. 58User Manager สวนจัดการผูใช สามารถลบ แกไขชื่อ รหัสผาน กําหนดสิทธิการใชงาน เพิ่มผูใชงานใหมไดที่น่ี ผูทมสิทธิใชในสวนนี้คือ ี่ ีadministrator และ super administratorการเพิ่มผูใชงานใหม คลิ๊กที่ New กรอกรายละเอียด name, username, e-mail, password กําหนด group จากนั้นคลิก save ๊
 59. 59. 59สรางปายโฆษณา (banner)ไปที่ admin menu >> component >> bannerเลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเพื่อใชในการเก็บ banner clientsคลิ๊กที่ new เพื่อสราง categories
 60. 60. 60ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง sectionเลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดชื่อ ชื่อผูติดตอ อีเมล และคําอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอรจากนั้นทําการ saveเลื่อนมาแท็บเมนู banners คลิ๊ก new สราง banner ใหม จากนั้นทกหาร save Tip : สามารถใชรูปในเว็บไซตมาทําแบนเนอรได โฟลเดอรสําหรับเก็บแบนเนอรอยูที่ /images/banners 
 61. 61. 61การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code นําโคดปายโฆษณามาใสในชอง Custom Banner Codeการสรางแบนเนอรแบบใชรปภาพจากภายนอก ู สามารถสรางโดยใช URL รูปภาพจากที่อน และสงลิ้งกไปยังเว็บปลายทาง ทําไดโดยการสราง code ขึ้นมาแลวนําไปใสใน ื่ชอง Custom Banner Codeตัวอยาง code <a href="http://www.domain.com (URL ปลายทาง)" target="_blank"><img src="http://www.domain.org/images/banners/shop-ad-books.jpg(URL ของรูป)" " alt="ปายโฆษณา" /></a> วิธน้จะสงลิ้งกตรง ไปหาเว็บไซตปลายทางโดยไมผานการ redirect (เปลี่ยนเสนทาง) ี ี การใสล้งกปลายทางในชองนี้ ตองผานการ redirect กอน เชน เมื่อคลิกที่แบนเนอรจะเปน URL นี้ ิ ๊http://127.0.0.1/joomla/index.php?option=com_banners&task=click&bid=1 กอน เสร็จแลวจะเปลียนเสนทางไปยัง URL ่ปลายทาง
 62. 62. 62การสรางรายชือผูติดตอ Contact ่ไปที่ admin menu >> component >> contactsคลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหมใส title และ alias จากนั้น Save
 63. 63. 63คลิ๊กแท็บเมนู Contacts จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสรางชื่อผูติดตอ - ใส name, alias - เลือก Category - linked to user สามารถกําหนดใหสงขอความติดตอไปหาผูใชงานที่ลงทะเบียนในบัญชี joomla ได ในชอง information ใสรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูติดตอ
 64. 64. 64กําหนดพารามิเตอร ตองการจะแสดงหรือไมแสดงในสวนไหนของ contact ใหผูเยียมชมเว็บไซตเห็น ่Advanced Parameter สําหรับเลือกรูปไอคอน
 65. 65. 65e-mail parameter ใชสําหรับใสรายชื่ออีเมลที่ไมตองการใหติดตอมา (banned) การใชงานสามารถกําหนดไดหลายอีเมลแลวคั่นดวยเซมิโครอน (;)News Feed Manager มีไวสําหรับดึงบทความ จากเว็บไซตอื่น ๆ มาแสดงที่เว็บไซตเรา การที่จะดึงมาไดเว็บไซตนั้น ๆ ตองเปดใหบริการ rss feedดวย ตัวอยางเว็บไซตที่เปดใหบริการ rss feed ของไทย คือ http://www.rssthai.com รูปแบบ URL feed ที่สามารถจะดึงบทความไดคือ ตองเปนนามสกุล XML เชน http://www.rssthai.com/rss/lastest.xml
 66. 66. 66การใชงาน Feed Manager ไปที่ admin menu >> components >> news feedsคลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหมใสช่อ title, alias, description จากนั้น save ื
 67. 67. 67คลิ๊กแท็บเมนู Feeds คลิ๊ก New เพื่อสราง Feed ใหมใส name, alias, เลือก category , ใส link เมื่อกําหนดทุกอยางเสร็จ คลิ๊ก svae
 68. 68. 68ตัวอยางลิ้งก feedการใชงาน Component News Feeds การใชงานตองสรางเมนูเพื่อลิ้งกไปหา feed ที่ไดสรางไว ไปที่ admin memu >> menus >> meun ของคุณจากนั้นคลิ๊ก new สรางเมนูใหม คลิ๊กเลือก news feed
 69. 69. 69เลือกรูปแบบการแสดงผล
 70. 70. 70ตั้งชื่อ title, alias เลือก feed ทําการ saveการแสดงผลดาน front endการสรางโพลสํารวจ ไปที่ admin menu >> components >> polls
 71. 71. 71คลิ๊ก NewOption ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก - title ตั้งชื่อ poll - alias ชื่อแทน - lag กําหนดเวลาความถี่ในการโหวตครั้งตอไป หนวยเปนวินาที - Published เลือกเปน yesจากนั้นทําการ saveการใชงานโพล ใหแสดงผลหนาเว็บไซต ตองสรางเปน โมดูล (module) ไวแสดงผลโพล ซึ่งจะกลาวตอไป
 72. 72. 72Search component เปนสวนเก็บสถิติการคนหาภายในเว็บไซต ปกติจะปดการทํางาน สามารถเปดการทํางานไดโดยคลิ๊กตั้งคาที่ parameter คลิ๊ก yes จากนั้น save ระบบจะทําการเก็บขอมูล คําคนหาที่ผูใช ใชคนหา จํานวนครั้งที่ทําการคนหา 
 73. 73. 73Web Link Manager สําหรับเก็บลิ้งก URL ของเว็บไซตตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู งายตอการใชงาน ไปที่ admin menu >> component >> web links คลิ๊กที่แท็บเมนู Categories จากนั้น คลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใสช่อ tile, alias ื
 74. 74. 74 คลิ๊กที่แท็บเมนู links จากนัน คลิ๊ก new เพื่อสราง links ้ ใสขอมูลตาง ๆ ของลิ้งก ตามตองการ จากนั้น save เลือกรูปแบบการแสดงผล- all category การแสดงผลรวมทุก ๆ category- category การแสดงเฉพาะ category ที่ระบุ- web link submission layout สําหรับใสเว็บลิ้งกใหม ในหนา front end
 75. 75. 75ตั้งชื่อ title, alias เลือก category ทําการ saveรูปแบบการแสดงผลดาน front end
 76. 76. 76Media Manager สวนนี้มีไวสําหรับจัดการเกียวกับรูปภาพตาง ๆ ทั้งสรางโฟลเดอรสาหรับเก็บไฟลภาพ อัพโหลดรูปภาพ ลบรูปภาพ ่ ํการสรางโฟลเดอรสาหรับรูปภาพ พิมพชอที่ตองการแลวคลิ๊ก Create Folder ํ ่ื
 77. 77. 77การอัพโหลดรูปภาพคลิ๊ก Browser จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลภายในเครื่อง จากนั้นกด open คลิ๊ก Start Uploadการลบรูปภาพคลิ๊กเลือกรูปที่ตองการลบจากนั้นคลิ๊ก Delete กรณีตองการลบหลายรูป การลบรูปเดียวใหคลิ๊กเครื่องหมายกากบาทสีแดงใตรูปภาพ
 78. 78. 78การติดตั้ง Extensions ของ joomlaการติดตั้ง extensions หรือตัวเสริมตาง ๆ เชนโมดูล เทมเพลท คอมโพเนนท ภาษา ทําไดดังนี้เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstallจากนั้นเลือกไฟล extensions ที่ดาวนโหลดมาจากในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน เสร็จแลวกด upload file & installหากทําการติดตั้งสําเร็จจะขึนขอความ Install ....... Success ้ Note : Extensions ของ joomla มี 2 เวอรชน ที่ใชงานกับ joomla 1.0 กับที่ใชงานบน joomla 1.5 และที่สามารถใชงานไดบน ั่ joomla 1.0 และ joomla 1.5 ในโหมด legacy ตองแนใจวาใชงานกับเวอรชั่นไหน ไมเชนนั้นจะไมสามารถติดตั้งได
 79. 79. 79การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall)เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstallเลือกแท็บเมนู Extensions ที่ตองการถอนการติดตั้ง คลิ๊กเลือก extension ที่ตองการ จากนั้น คลิ๊ก uninstall
 80. 80. 80การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) ทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางโมดูลใหมคลิ๊กเลือกที่ Search จากนันคลิ๊ก Next ้

×