Your SlideShare is downloading. ×
การแนะแนว
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

การแนะแนว

1,025
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,025
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การแนะแนว Guidance
 • 2. ความหมาย• การแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้เรา เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสิน ใจได้ถกต้อง สามารถพัฒนา ู ตนเองได้เต็มความสามารถทุก
 • 3. ความมุงหมายของการแนะแนว ่1. ช่วยให้คนพัฒนาไปในทุกๆด้าน อย่างสมบูรณ์2. ช่วยให้คนปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้อย่างเป็นสุข3. ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆทีจะเกิด ่ ขึ้น หรือให้เจ้าของปัญหายอมรับ สภาพความเป็นจริง ลดความคับ ข้องใจ(เครียด)
 • 4. ปรัชญาการแนะแนว Help him to help himself “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้”
 • 5. ประเภทของการแนะแนว Donald G, Paterson, williamson,.. แบ่งการการแนะแนวออกเป็น 5 ประเภท 1. การแนะแนวการศึกษา 2. การแนะแนวอาชีพ 3. การแนะแนวสุขภาพ
 • 6. John M. Brewerแบ่ง ประเภทไว้ 10 ประเภท1. การแนะแนวการศึก ษา2. การแนะแนวอาชีพ3. การแนะแนวส่ว นบุค คล4. การแนะแนวเกี่ย วกับ วัฒ นธรรม5. การแนะแนวการใช้เ วลาว่า งและ นัน ทนาการ6. การแนะแนวเกี่ย วกับ การร่ว มมือ ช่ว ยเหลือ เห็น ใจผู้อ ื่น7. การแนะแนวในการประพฤติช อบ8. การแนะแนวศาสนา9. การแนะแนวเกี่ย วกับ ผลเมือ งทีด ี ่
 • 7. การแนะแนวที่สำาคัญและเป็นทียอมรับ ่ มี 3 ประเภท • การแนะแนวการศึก ษา • การแนะแนวอาชีพ • การแนะแนวส่ว นตัว และสัง คม – ด้า นการเรีย น – ด้า นทีอ ยูอ าศัย ่ ่ – ปัญ หาสุข ภาพ – ปัญ หาความเปลี่ย นแปลงทางร่า งกาย – ปัญ หาทางจิต – ปัญ หาทางอารมณ์แ ละสัง คม
 • 8. หลักการสำาคัญของการแนะแนว1. ช่ว ยเหลือ บุค คล สัง คม2. เป็น ขบวนการต่อ เนือ ง ตลอดชีว ิต ่3. เน้น ความเข้า ใจในตนเอง การตัด สิน ใจด้ว ยตนเอง การปรับ ตัว4. เน้น การป้อ งกัน มากกว่า การแก้ไ ข หรือ รัก ษา5. ผูแ นะแนวต้อ งมีค วามสามารถในการ ้ รวบรวมและแปลความหมายข้อ มูล6. เป็น กระบวนการรวบรวม เพื่อ บูร ณา การในทุก ด้า นของชีว ิต
 • 9. วิธีแนะแนว 1.แนะแนวรายบุคคล • ให้คำาปรึกษา (Counseling) • การวิเคราะห์บุคคล • การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อม • การจัดวางตัวบุคคล 2.แนะแนวเป็นหมู่ • การปฐมนิเทศ
 • 10. การแนะแนวเป็นรายบุคคลใน โรงเรียน• ทำาได้โดยการให้ความช่วยเห ลื่อในเรื่องเล็กๆน้อยๆ จน กระทั่งส่งจิตแพทย์ มี 2 วิธี 1. การแนะแนวไม่เป็นทางการ พูดคุยซักถามปัญหาเมื่อได้เจอกัน 2. การแนะแนวที่เป็นแบบแผน ใช้ขอมูล กลวิธในการสัมภาษณ์ และ ี
 • 11. วิธีการให้คำาปรึกษาเป็นรายบุคคล1. ให้คำาปรึกษาโดยตรง2. ให้คำาปรึกษาโยวิธีอ้อม3. ให้คำาปรึกษาโดยสายกลาง
 • 12. การบริการแนะแนว1. บริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคล2. บริการสนเทศให้ข่าวสาร3. บริการให้คำาปรึกษา4. บริการวางตัวบุคคล5. บริการติดตามผลและวิจย ั
 • 13. 1. งานศึกษารวบรวมข้อมูลรายบุคแบบทดสอบ SDQ โดยใช้แบบประเมินของ1. คล สำานักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ช่วยในการคัดกรองปัญหา เด็ก ซึ่งมีทงหมด 3 ชุด คือ นักเรียนประเมิน ั้ ตนเอง 1 ชุด ครูประเมินนักเรียน 1 ชุด และผู้ ปกครองประเมิน 1 ชุด2. การสัม ภาษณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริง ทำาโดย สัมภาษณ์ผทเกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือผูที่ใกล้ชิด ู้ ี่ ้ กับนักเรียน เช่น บิดา มารดา ครูประจำาชั้น เพื่อน3. การสัม ภาษณ์น ัก เรีย นโดยตรง เพื่อแยกแยะ นักเรียนด้านความสามารถ ความถนัด ความ สนใจ รวมทั้งนักเรียนกลุมปกติและกลุมมีปัญหา ่ ่
 • 14. 2. งานสารสนเทศ1.การจัดหาเอกสารให้บริการในห้อง แนะแนว2.การจัดสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วีดิโอ แนะนำาการศึกษาต่อ วีดิโอรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสัมภาษณ์บคคลเกียวกับอาชีพ ุ ่ ต่างๆ ฯลฯ3.การจัดป้ายนิเทศ
 • 15. 3. งานให้คำาปรึกษา1.การให้คำาปรึกษารายบุคคล (Case Study) โดยนักเรียนทีมีปญหามา ่ ั พบครูแนะแนวด้วยตัวเอง2.การให้คำาปรึกษาแบบเป็นกลุม ่ 1.นักเรียนทีมีปัญหาเหมือนกัน ่ 2.นักเรียนกลุ่มที่ถูกคัดกรองจากแบบ ทดสอบ SDQ ซึ่งจะได้นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสียง/มี ่ ปัญหา
 • 16. 4. งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ• พิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการ ศึกษา• ส่งเสริมผู้เรียนให้มคุณภาพเหมาะ ี สมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • 17. 5. การติดตามและประเมินผล• การจัดกิจกรรมแนะแนวมีครู แนะแนวปฏิบัติหน้าที่รวมกับ ่ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ ฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามผล และ ให้บริการช่วยเหลือเพิมเติม ่ นอกจากนี้ยงนำาเอาผลที่ได้มา ั
 • 18. ‫ْ ِ‬ ‫• و من ي ب ت غ غ ي ر ا لِ س ل َم‬ ‫َ َ ََْ ِ َْ َ‬ ‫ََ ُ َْ َ ْ ُ‬ ‫دينا ف لن ي ق ب ل مِ ن ه‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ِ ِ َ‬ ‫و ه و في ال خ ر ة م ن‬‫َ ُ َ ِ‬ ‫ْ َ ِ ِ َ‬ ‫ا ل خا س ري ن‬ ‫] آل عمران : 58[‬‫่‪• และผูใ ดต้อ งการสิ่ง อื่น ใดที่ไ ม่ใ ช‬‬ ‫้‬ ‫‪อิส ลามเป็น วิถ ีช ว ิต จะไม่เ ป็น ที่ย อมรับ‬‬ ‫ี‬
 • 19. ‫َ َْ ِ ِ َ َ َ ّ ُ‬ ‫• وا ب ت غ في ما آ تا ك ال ل ه‬‫ال دا ر ا ل خ ر ة و ل تن سَ‬ ‫ّ َ ْ ِ َ َ َ َ َ‬ ‫ن صي ب ك م ن ال د نْ يا‬ ‫ّ َ‬ ‫َ ِ َ َ ِ َ‬ ‫و أ َ ح سن ك ما أ َ ح س ن‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫ّ ُ َْ َ َ َ َْ ِ‬ ‫ال ل ه إِ ل ي ك و ل ت ب غ‬