จุดเน้นที่ 1

338 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 1

  1. 1. จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5การดาเนินงาน โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา จึงมีความตระหนักถึงความสาคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี กระบวนการ และแนวทางวิธีดาเนินการ ดังนี้ 1.สถานศึกษาจัดทาแผนยกระดับผลทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ที่ได้จากการวิเคราะห์ /สังเคราะห์อย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยวิธีดังนี้ 1.1 ศึกษาปัญหาของนักเรียนด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบดูแลนักเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพผูเรียน เพื่อให้สามารถจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ได้ผลดียิ่งขึ้น ้ - ส่งเสริมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% - สาหรับนักเรียนที่มผลการเรียนดีแต่มีปัญหา เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โรงเรียน ีได้ให้ความช่วยเหลือเบืองต้นโดยการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ ้ 1.2 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่นการแก้ ปัญ หาอากาศร้อน โดยการซ่อมบ ารุงพัดลมให้สามารถใช้งานได้ทุก ห้อ งเรีย น บรรยากาศการสอน เช่น จัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดป้ายนิเทศเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผู้เรีย นเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน
  2. 2. - ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม จัดบรรยากาศห้องสมุดให้สวยงาม สะอาดน่าใช้ห้องสมุด จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้พอเพียงต่อความต้องการของนักเรียน ครูบรรณารักษ์มีมนุษย์สั มพั นธ์ ที่ดีใ นการบริก ารนั ก เรีย นและจั ดกิจ กรรมเสริ มการอ่ าน–การเขี ย น เช่น การประกวดวาดภาพ บรรยายภาพ การอ่าน เป็นต้น 1.3 เสริมสร้างงานประสานสัมพันธ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์ชุมชน จัดทาวารสารกิจกรรมเผยแพร่กิจกรรมต่างที่โรงเรียนได้จัดทาขึนหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ้ - มีการจัดทาวารสารสัมพันธ์ในการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนและการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อเผยแพร่ขอมูลข่าวสารสู่ชุมชน ้ - จัด สร้างเว็ บไซต์เ พื่อเผยแพร่กิจกรรมในโรงเรียนแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอกเป็นวงกว้าง - นาเสนอความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในรูปแบบของ Social Network ช่วยให้นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนภายนอก ศิษย์ รวมถึงหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป ให้สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
  3. 3. 1.4 จัดทาแผนยกระดับผลทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ที่ได้จากการวิเคราะห์ / สังเคราะห์อย่างรอบคอบและรอบด้านผลการดาเนินการ 1. โรงเรียนมีแผนยกระดับผลทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ที่ได้จากการวิเคราะห์ / สังเคราะห์จาก ผลการทดสอบ o – net , NT และผลการสอบของสถานศึกษาเองในทุกระดับชั้นที่เหลือ อย่างรอบคอบและรอบด้าน 2. นัก เรีย นชั้นประถมศึก ษาปีที่ 2 ทุก คน อ่านออก เขีย นได้ และคิดเลขได้ นั ก เรี ย นชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่องและคิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดคานวณขั้นพืนฐาน ตามมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 กาหนด ้

×