• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
2554 ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิดฯ
 

2554 ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิดฯ

on

 • 1,790 views

โครงการ "ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน" ...

โครงการ "ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน" ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ม.เทคโนโลยีมหานคร ขอทุนมายัง "สายลมแห่งอาสา" http://fund4volunteer.blogspot.com

Statistics

Views

Total Views
1,790
Views on SlideShare
1,767
Embed Views
23

Actions

Likes
1
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 23

http://fund4volunteer.blogspot.com 23

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2554 ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิดฯ 2554 ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิดฯ Document Transcript

  • โครงการ “ ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน ” ณ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ม. ๗ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ประสานโครงการ  นายวีระยุทธ นาคนุช เบอร์ติดต่อ ๐๘-๕๐๙๕๔๔๘๕  นายชวาลา บุญโญ เบอร์ติดต่อ ๐๘-๙๗๖๙๙๘๔๖
  • รายละเอียดโครงการ
  • โครงการ “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สูน้องพีชาวอีสาน ” ่ ่ชื่อโครงการ ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสานลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่องจัดทุกปีเจ้าของโครงการ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สรัญญา รุจเิ รขเรืองรองผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระยุทธ นาคนุช นายชวาลา บุญโญ นายเสกสรร สร้อยจรุงวัตถุประสงค์โครงการ ๑. สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาล ๒.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑.ขั้นตอนการเตรียมงาน ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒.ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๖ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓.ประเมินผล ๒๒ มีนาคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม หมู่ ๗ ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์กก จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๒๐จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ๑ คน ๒. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๕๗ คน ๓. ชาวชุมชนรอบโรงเรียน ก และนักเรียน ๕๐๐ คน ก รวม ๕๕๘ คน
  • หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสังคมไทยกาลังเผชิ ญปัญหานานัปการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่า ปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือปัญหา การแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงของคนในชาติ เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบขึ้ นในสังคมตามที่ ป รากฏในสื่ อมวลชนต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุประการหนึ่งมาจากประเทศพั ฒนาสู่ความทันสมัยโดยรับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา พร้อมกับรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเสียจนกลืนกินความเป็นไทยทาให้น่าหวั่นเกรงว่าคนไทยจะลืมรากเหง้าของวีถีไทย ลืมวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ และอีกประการคือท้องถิ่นชนบทส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาความยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา จากปัญหาต่างๆ ทาให้สภาพแวดล้อมในชนบทไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็ก และเยาวชนในชนบทยังมิได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าที่ควร นักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงรวมกลุ่มผู้มีจิตอาสา มาทางานกันภายใต้ความมีระเบียบวินัย เสียสละ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยดาเนินโครงการ “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีนักเรียน ๓๔ คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม ๖ คน โดยโรงเรียนนี้ขาดแคลนงบประมาณ พัฒนาอาคารเรียนและห้องพยาบาล นอกจากนี้ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานได้เล็งเห็น โอกาสของการปลูกฝังคุณค่าของป่าไม้ ให้แก่ชาวชุมชนรอบๆโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักเรียนตลอดจนชาวชุมชนดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร พร้อมห้องพยาบาลภายใน ๒. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องป่าไม้ และคุณค่าของการปลูกป่า ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ” ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ภาคอีสาน ระหว่างนักศึกษากับนักเรียนและชาวชุมชนรอบโรงเรียนขอบเขตการดาเนินงาน ๑. สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาล ขนาดพื้นที่ ๗๒ ตารางเมตร (๖ × ๑๒ เมตร) - งานปรับพื้นที่ - งานโครงสร้างอาคาร - งานมุงหลังคากระเบื้อง - งานเทพื้นคอนกรีต ๒. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - ในความรู้ชาวบ้านเรื่องประโยชน์ของป่า - ปลุกจิตสานึกให้ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม้ - ปลุกจิตสานึกให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ - ขยายพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • ๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติชุมชน ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน และภูมิปัญญากก ก ท้องถิ่น แก่นักเรียนและชาวชุมชน - เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านและประเพณีต่างๆ เช่น การเซิ้งบั้งไฟ , ผญา/สอย , เป่าแคน , ดีดพิณ , กกกก หมอลา , พิธีบายศรีสู่ขวัญ , ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ - เรียนรู้วีถีชีวิตของคนในชุมชน , เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น , กิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก - จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่าง นักศึกษา นักเรียน และชาวชุมชน ๔. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ - ช่วยสอนหนังสือน้องๆ - จัดทาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้โรงเรียน - ทาความสะอาดบริเวณวัดและหมู่บ้าน ๕. บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาชี้แจงวิธีการดาเนินงาน ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อเตรียมออกค่าย ๑. ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อกาหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการออกค่าย ๒. ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายพร้อมทั้งเลือกโรงเรียนที่ เหมาะสม ซึ่งนามาพิจารณาในที่ประชุมทั้งสิ้น ๔ โรงเรียน เพื่อกาหนดโรงเรียนที่จะไปสารวจเพื่อ พิจารณาออกค่ายต่อไป ๓. แจ้งให้ทางโรงเรียนที่จะไปออกสารวจทราบ ๔. ออกพื้นที่สารวจโรงเรียนตามที่ได้เลือกไว้ว่าตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ และประชุมวางแผนในการ จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนขั้นตอนการดาเนินโครงการ ๑. ประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบค่าย ระยะเวลาดาเนินงาน กิจกรรมภายในค่าย และแนวทางในการหา ทุนออกค่าย (กาหนดยอดที่ต้องการ ค่าอาหาร ค่าอาคาร ค่ากิจกรรมอื่นๆ) ๒. ขั้นตอนเตรียมค่าย (เตรียมสถานที่โครงการ ,วัสดุอุปกรณ์ และประสานงานกับคนในพื้นที่) ๓. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกาหนดการปฏิบัติงาน)
  • ปฏิทินดาเนินการโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ลาดับ กิจกรรม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๑. ประชุมเพื่อหาแนวทาง รูปแบบค่าย ๒. ออกสารวจภาคสนาม ๓. ประชุมเพื่อวางแผน โครงการ ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ ๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ๖. เตรียมสถานที่ทาโครงการ ๗. ดาเนินการโครงการฯ ๘. สรุปและประเมินผลงานงบประมาณในการดาเนินโครงการ ๑. อาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาล (รายละเอียดยู่ในส่วนต่อไป) ๑๙๖,๕๑๕ บาท ๒. ค่ากิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมประเกียรติ ๓,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารและสวัสดิการต่างๆ ๕๗ คน/๘๐บาท/วัน (๑๖วัน) ๗๒,๙๖๐ บาท ๔. ค่ารถโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – อ.เกษตรสมบูรณ์ ๓๔,๐๐๐ บาท ๕. ค่าเตรียมโครงการ ๕,๐๐๐ บาท ๖. ค่าประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงาน ๑,๐๐๐ บาท ๗. ค่าสรุปโครงการ ๑,๐๐๐ บาท ๘.อื่นๆ (ค่าทาป้ายอาคาร, อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา) ๔,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗,๔๗๕ บาทผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม นักเรียน และชุมชน - โรงเรียนได้อาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาลหลังใหม่ - ชาวชุมชนและนักเรียนมีจิตสานึกในด้านความสามัคคี และชุมชนมีความแข็งแกร่งสามารถพึ่งตนเองได้ - ได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนและชุมชนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง - เกิดความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน นักเรียน และนักศึกษา - นักเรียนและชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ - นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ๒. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ - นักศึกษาเกิดความรัก สามัคคีกันในหมู่คณะ - นักศึกษาได้นาความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร - นักศึกษาได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน - นักศึกษาได้สืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของ ภาคอีสาน - นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่วนรวม - นักศึกษามีจิตสานึกรักบ้านเกิด และได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด - นักศึกษาได้ประสบการณ์ และรู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ
  • รายละเอียดกาหนดการปฏิบัติงาน
  • กาหนดการปฏิบัติงาน โครงการ “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน” ณ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม หมู่ ๗ ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ๒๐.๐๐ น. รวมกันที่ห้องชมรม ๒๑.๓๐ น. รถเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๖.๓๐ น. ถึงโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยา อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน , นักศึกษาจับฉลากแบ่งกลุ่มแยกไปอยู่กับพ่อฮัก-แม่ฮัก ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารพร้อมพ่อฮัก-แม่ฮัก และชาวบ้าน ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม และจับฉลากแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ( มี ๓ กลุ่ม ) ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ทากิจกรรมแรกพบ ๑๕.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ลงชุมชนทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ( ทาความสะอาดหมู่บ้านและวัด ) ๑๙.๓๐ น. - ๒๑.๔๐ น. รวมพล ณ โรงเรียน , กิจกรรมละลายพฤติกรรม ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๖.๐๐ น. - ๐๘.๔๐ น. ทาบุญตักบาตรพร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าที่วัด ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ออกสารวจหมู่บ้านเพื่อศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. อมรมให้ความรู้แก่ นักศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน เกี่ยวกับชุมชนและภาคอีสาน ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่*
  • ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. แบ่งกันไปตามบ้านพ่อฮักแม่ฮัก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับพ่อฮักแม่ฮัก ๒๐.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. กลับมารวมพล ณ โรงเรียน , ตัวแทนบ้านเล่าประสบการณ์ที่ได้จากพ่อฮักแม่ฮัก ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันเสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ)
  • ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. แบ่งกันไปตามบ้านพ่อฮักแม่ฮัก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับพ่อฮักแม่ฮัก ๒๐.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. กลับมารวมพล ณ โรงเรียน , ตัวแทนบ้านเล่าประสบการณ์ที่ได้จากพ่อฮักแม่ฮัก ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ)
  • ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. ปฏิบัตงานตามหน้าที่* ิ ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่* (ต่อ) ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมแอโรบิค ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , สรุปงาน , นันทนาการ ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๔๐ น. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. แบ่งกันไปตามบ้านพ่อฮักแม่ฮัก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับพ่อฮักแม่ฮัก ๒๐.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. กลับมารวมพล ณ โรงเรียน , ตัวแทนบ้านเล่าประสบการณ์ที่ได้จากพ่อฮักแม่ฮัก ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๔๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ทาบุญตักบาตร , รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบอาคาร , พิธีบายศรีสู่ขวัญ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน , พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน)
  • ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทาธุระส่วนตัว ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น , กิจกรรมงานเลี้ยงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ๒๒.๐๐ น. เข้านอนวันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๙.๓๐ น. เดินทางกลับ ๑๖.๐๐ น. ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ** ( จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มซักผ้า หรือกลุ่มอื่นๆ เมื่อทางานตามหน้าที่เสร็จแล้ว โดยการทากิจกรรมนี้จะขึ้นอยู่กับความเห็นของหัวหน้ากลุ่มและประธานค่าย )- กิจกรรมช่วยสอนหนังสือน้องนักเรียน ( เป็นหน้าที่ของกลุ่มซักผ้าเท่านั้นเพราะต้องมีตารางสอน ) และจัดทาสื่อแการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้โรงเรียน- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้น้องนักเรียน ( การทาแปลงเกษตร , เครื่องดนตรีพื้นบ้าน , กก กกกการละเล่นและของเล่นพื้นบ้าน , วัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสาน เป็นต้น )- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ( ลงชุมชนทาความสะอาด และปลูกต้นไม้ , ปลูกไม้ผลในบริเวณโรงเรียน )- กิจกรรมพาน้องนันทนาการ และออกกาลังกายการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม หมุนเวียนกันทางาน ( ๓ วันเปลี่ยนงาน )( สาหรับงานก่อสร้างเมื่อกลุ่มอื่นปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วสามารถมาช่วยเหลือได้ตามความเห็นของหัวหน้ากลุ่ม )*หมายเหตุ ปฏิบัติงานตามหน้าที่คือ- กลุ่มก่อสร้าง ทางานก่อสร้าง- กลุ่มซักผ้า ทาหน้าที่ซักผ้า , สอนหนังสือน้อง , ลงชุมชน , และทากิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มและแประธานค่ายเห็นว่าเหมาะสม- กลุ่มทากับข้าว ทาหน้าที่ทากับข้าว , บริการน้า- สาหรับพวกต้องปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ก็ทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มและประธานค่าย ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • รายละเอียดกิจกรรม
  • กิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นนักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นายสุภวุฒิ โสดาภักดิ์วัตถุประสงค์. - เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา กก ท้องถิ่นของภาคอีสานวิธีดาเนินงาน. - ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน , เชิญปราชญ์ กก ชุมชนมาให้ความรู้ , แบ่งนักศึกษาไปตามบ้านพ่อฮักแม่ฮักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานที่ดาเนินงาน. - หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย. - นักศึกษา , ชาวบ้านผลที่คาดว่าจะได้รับ. - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้สืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของภาคอีสาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้าน และภาคอีสาน แก่เด็กนักเรียนในชุมชนนักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นายธีรพงษ์ พลเตมาวัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน และภาคอีสาน - เพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นความสาคัญของท้องถิ่น - เพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นผู้สืบทอดความรู้ที่ได้ให้คงอยู่ และตระหนักถึงการสืบสานสู่รุ่นต่อๆ ไปวิธีดาเนินงาน. - เชิญผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มีความรู้เรื่องประวัติหมู่บ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญากกกกกก ชาวบ้านมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง -เจัดในรูปแบบการอบรม โดยมีวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - มีการแจกหนังสือสรุปความรู้ที่ได้บรรยายไป - อาจมีการให้ความรู้เรื่องภาคอีสานน้องๆ เพื่อเติมในลักษณะการสอนในห้องเรียน
  • สถานที่ดาเนินงาน. - โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย. - เด็กนักเรียน , นักศึกษาผลที่คาดว่าจะได้รับ. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความรักในท้องถิ่นและเกิดความสามัคคี -เผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น และภูมิใจในความเป็นคนอีสาน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาต่อไปได้ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นางสาวปราชลี อินทรกลางวัตถุประสงค์. - เพื่อให้นักศึกษามีจิตสานึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม - เพื่อส่งเสริมวิชาการให้กับนักเรียนวิธีดาเนินงาน. - สอนหนังสือน้องๆ - จัดทาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้โรงเรียน - บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬา - ทาความสะอาดวัด รวมถึงหมู่บ้านสถานที่ดาเนินงาน. - หมู่บ้าน , โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย. - นักเรียน, ชาวบ้านผลที่คาดว่าจะได้รับ. - ได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง - โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของน้องๆ เพิ่มมากขึ้น
  • กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นายเสกสรร สร้อยจรุงวัตถุประสงค์. - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อนักศึกษาทั้งสองสถาบันจากการทางานร่วมกัน - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ นักเรียนและชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมวิธีดาเนินงาน. เ - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - กิจกรรมแข่งกีฬาทั่วไป / กีฬาพื้นบ้านสถานที่ดาเนินงาน. - โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย. - นักศึกษา , นักเรียน , ชาวบ้านผลที่คาดว่าจะได้รับ. - นักศึกษาเกิดความรัก สามัคคีกันในหมู่คณะ - เกิดความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน นักศึกษา กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นายณัฐวุฒิ น่านกาศวัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน - เพื่อปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ป่าวิธีดาเนินงาน. - ขอกล้าไม้จากเกษตรอาเภอ โรงเพราะพันธุ์กล้าไม้ประจาอาเภอ - อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม - ปลูกป่า และขึ้นป้ายสถานที่ดาเนินงาน. - หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย. - ชาวบ้าน , นักศึกษาผลที่คาดว่าจะได้รับ. - คนในชุมชนมีพื้นที่ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น - คนในชุมเห็นความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ และช่วยกันอนุรักษ์
  • กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬานักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นายวีระยุทธ นาคนุชวัตถุประสงค์. - เพื่อให้คณะครูอาจารย์โรงเรียน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาในกกกก กก โรงเรียนให้ดีขึ้น และเพื่อแบ่งเบาภาระของทางโรงเรียนวิธีดาเนินงาน. - บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาให้กับ ตัวแทนคณะครูอาจารย์กกกกกก โรงเรียนสถานที่ดาเนินงาน. - โรงเรียน, หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย. - นักศึกษา , นักเรียน , ครูอาจารย์ของโรงเรียน , ชาวบ้าน.ผลที่คาดว่าจะได้รับ. - นักเรียนครูอาจารย์ โรงเรียน และชาวบ้านได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การ กกกีฬา - ได้เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง - ได้ช่วยส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาให้มากขึ้น กิจกรรมงานเลี้ยงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษานักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม. นายชวาลา บุญโญวัตถุประสงค์. - เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กก ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของภาคอีสานให้คงอยู่สืบไปวิธีดาเนินงาน. - จัดงานเลี้ยงโดยจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่างนักศึกษา นักเรียน และ กก ชาวบ้านสถานที่ดาเนินงาน. - โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย. - นักศึกษา , นักเรียน , ชาวบ้านผลที่คาดว่าจะได้รับ. - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียน และชาวบ้าน ได้สืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่กกกก กก ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของภาคอีสาน
  • คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมโครงการ
  • คณะกรรมการ โครงการ “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน” ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง ๑. นายวีระยุทธ นาคนุช ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ๒. นายชวาลา บุญโญ ประธานค่าย ๓. นายเสกสรร สร้อยจรุง ผู้รับผิดชอบโครงการ ๔. นายธีรพงษ์ พลเตมา ผู้รับผิดชอบโครงการ ๕. นายสุภวุฒิ โสดาภักดิ์ เลขานุการ ๖. นายสมเจต มณีรัตน์ เลขานุการ ๗. นายปรีดี ไกลภพ เหรัญญิก ๘. นางสาวอรอุษา ธนาคาร เหรัญญิก ๙. นางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง หัวหน้าฝ่ายโครงงาน ๑๐. นางสาวปราชลี อินทรกลาง หัวหน้าฝ่ายโครงงาน ๑๑. นายพันธวรรธน์ จาโรทก หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ๑๒. นายณัฐวุฒิ น่านกาศ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ๑๓. นางสาวสุกัญญา เบ้าทองหล่อ หัวหน้าฝ่ายโครงการสัมพันธ์ ๑๔. นายพรทวี งามหนัก หัวหน้าฝ่ายโครงการสัมพันธ์ ๑๕. นางสาวเบญญา เบญจศรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ๑๖. นายภุมเมศ ชุ่มชาติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ๑๗. นายสิทธิศักดิ์ ตวงวิไล หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ๑๘. นายวิทยา บัวงาม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ๑๙. นายณัฐพล จงตั้งกลาง หัวหน้าฝ่ายสันทนาการ ๒๐. นายพงศ์เทพ เลี้ยงบุญเลิศชัย หัวหน้าฝ่ายสันทนาการหมายเหตุ ประธานค่าย นายชวาลา บุญโญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๗๖๙๙๘๔๖ Email - misang2010@hotmail.com อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๒๐๖๖๕๐๙ Email - saranya@mut.ac.th ผู้ควบคุมการก่อสร้าง นายกิตติศักดิ์ หัวขุนทด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๗๔๕๗๕
  • รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ“ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน”ลาดับ ชื่อ –สกุล มหาวิทยาลัย ๑. นายมณีนุช นิลกรณ์ เทคโนโลยีมหานคร ๒. นายอิสรนันท์ โคระนา เทคโนโลยีมหานคร ๓. นางสาวสุดารัตน์ สมิงมิตร เทคโนโลยีมหานคร ๔. นายณัฐวุฒิ สัตยพานิชกุล เทคโนโลยีมหานคร ๕. นางสาวสุวรรณรัตน์ ศรีรอด เทคโนโลยีมหานคร ๖. นายปรัชญ์ งามโรจน์ เทคโนโลยีมหานคร ๗. นายอติราช พุดสีเสน เทคโนโลยีมหานคร ๘. นายนเรนทร์ สอนวงษ์ เทคโนโลยีมหานคร ๙. นายบรรจบ สุวรรณะ เทคโนโลยีมหานคร ๑๐. นายยุทธนา มางาม เทคโนโลยีมหานคร ๑๑. นางสาวสุวิมล ดงปงกา เทคโนโลยีมหานคร ๑๒. นางสาวอัฐริญา อินสุวรรณ์ เทคโนโลยีมหานคร ๑๓. นางสาวรสสุคนธ์ ดวงสว่าง เทคโนโลยีมหานคร ๑๔. นายธวัชชัย จันทร์เดช เทคโนโลยีมหานคร ๑๕. นายณัฐพงศ์ มีมาก เทคโนโลยีมหานคร ๑๖. นายณัฐพงศ์ กระจ่าง เทคโนโลยีมหานคร ๑๗. นายวันชัย อุโคตร เทคโนโลยีมหานคร ๑๘. นายสัญพิสิฐ ทองมาก เทคโนโลยีมหานคร ๑๙. นางสาวทัศนีย์ สงนุ้ย เทคโนโลยีมหานคร ๒๐. นายอนุสรณ์ ภูคันทา เทคโนโลยีมหานคร ๒๑. นายพรหมวรรณ ปุ๊แง เทคโนโลยีมหานคร ๒๒. นายมัสกร บวรสุคนธชาติ เทคโนโลยีมหานคร ๒๓. นายชินวัฒน์ เนาวรัตน์ เทคโนโลยีมหานคร ๒๔. นางสาวนิชธาวัลย์ กาวี เทคโนโลยีมหานคร ๒๕. นายนันทวุฒิ ป้องคา เทคโนโลยีมหานคร ๒๖. นายทรงกรด ศิริวัน เทคโนโลยีมหานคร ๒๗. นายรัตน์วภ ตุ้มขันธ์ เทคโนโลยีมหานคร ๒๘. นางสาวพีรณัฐ ปัญญาสาร เทคโนโลยีมหานคร ๒๙. นายธันวา อุ่นใจ เทคโนโลยีมหานคร ๓๐. นายกีรติ ฏิระวณิชสกุล เทคโนโลยีมหานคร
  • ลาดับ ชื่อ –สกุล มหาวิทยาลัย ๓๑. นายวรุฒ กลิ่นรัตน์ เทคโนโลยีมหานคร ๓๒. นายธนวิทย์ มะลิซ้อน เทคโนโลยีมหานคร ๓๓. นายจักรกริช จันทร์หงษา เทคโนโลยีมหานคร ๓๔. นางสาวกนกวรรณ เทพสุวรรณ เทคโนโลยีมหานคร ๓๕. นายพงศธร หงษ์พรหม เทคโนโลยีมหานคร ๓๖. นายธรรมกุล ธรรมเนียม เทคโนโลยีมหานคร ๓๗. นายธีระวัฒน์ คาขันตี เทคโนโลยีมหานคร ๓๘. นายวีระยุทธ นาคนุช เทคโนโลยีมหานคร ๓๙. นายชวาลา บุญโญ เทคโนโลยีมหานคร ๔๐. นายเสกสรร สร้อยจรุง เทคโนโลยีมหานคร ๔๑. นายธีรพงษ์ พลเตมา เทคโนโลยีมหานคร ๔๒. นายสุภวุฒิ โสดาภักดิ์ เทคโนโลยีมหานคร ๔๓. นายสมเจต มณีรัตน์ เทคโนโลยีมหานคร ๔๔. นายปรีดี ไกลภพ เทคโนโลยีมหานคร ๔๕. นางสาวอรอุษา ธนาคาร เทคโนโลยีมหานคร ๔๖. นางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง เทคโนโลยีมหานคร ๔๗. นางสาวปราชลี อินทรกลาง เทคโนโลยีมหานคร ๔๘. นายพันธวรรธน์ จาโรทก เทคโนโลยีมหานคร ๔๙. นายณัฐวุฒิ น่านกาศ เทคโนโลยีมหานคร ๕๐. นางสาวสุกัญญา เบ้าทองหล่อ เทคโนโลยีมหานคร ๕๑. นายพรทวี งามหนัก เทคโนโลยีมหานคร ๕๒. นางสาวเบญญา เบญจศรีรักษ์ เทคโนโลยีมหานคร ๕๓. นายภุมเมศ ชุ่มชาติ เทคโนโลยีมหานคร ๕๔. นายสิทธิศักดิ์ ตวงวิไล เทคโนโลยีมหานคร ๕๕. นายวิทยา บัวงาม เทคโนโลยีมหานคร ๕๖. นายณัฐพล จงตั้งกลาง เทคโนโลยีมหานคร ๕๗. นายพงศ์เทพ เลี้ยงบุญเลิศชัย เทคโนโลยีมหานคร
  • ตัวอย่างแบบประเมินผล
  • แบบประเมิน โครงการ “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน” ระหว่าง ๖ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปคาชี้แจง .  ในช่อง  ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุดเพศ .  ชาย  หญิงอายุ .  ๑๐-๑๔ ปี  ๑๕-๑๙ ปี  ๒๐-๒๔ ปี  ๒๕-๒๙ ปี  ๓๐ ปีขึ้นไปสถานภาพ  นักเรียน  ครู-อาจารย์  นักศึกษา  ชาวบ้านส่วนที่ ๒ . การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมคาชี้แจง . ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเด็นที่กาหนด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นมากที่สุด๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยมาก
  • ระดับคะแนน ประเด็นการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ๑.ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์หรือไม่ ๒.ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เต็มที่หรือไม่ ๓.ท่านคิดว่าโครงการนี้ควรมีต่อไปเรื่อยๆ หรือไม่ ๔.ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นการบาเพ็ญประโยชน์หรือไม่การดาเนินการโครงการและความเหมาะสม ๑.ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสมหรือไม่ ๒.ระยะเวลาจัดโครงการเหมาะสมหรือไม่ ๓.การจัดทาโครงการเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ๔.กิจกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างจัดโครงการเหมาะสมหรือไม่ ๕.ความเหมาะสมของสถานที่ใช้ในการดาเนินการโครงการเหมาะสมหรือไม่ ๖.การบาเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา ทีชุมชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ่ ๗.ความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษากับชุมชนมีความเหมาะสมหรือไม่ ๘.ความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาด้วยกันเองมีความเหมาะสมหรือไม่ ๙.นักศึกษาได้ประโยชน์จากโครงการมีมากน้อยเพียงใดความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ๑.รูปแบบของกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ ๒.สื่อทีใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ ่ ๓.เนื้อหากิจกรรมตรงกับความต้องการของชุมชน/นักเรียนหรือไม่ ๔.ความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษากับนักเรียนมีมากน้อยเพียงใด
  • ระดับคะแนน ประเด็นการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕.นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีหรือไม่ ๖.กระบวนการทางานร่วมกันของนักศึกษาเหมาะสมหรือไม่ ๗.อาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาลมีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ กก กกประโยชน์มากน้อยเพียงใด ๘.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ ๙.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่คาแนะนาเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • รายละเอียดงบประมาณ และการใช้วัสดุ
  • รายละเอียดงบประมาณในการดาเนินโครงการ ปริมาณ ราคารวมลาดับ รายการ จานวน หน่วย ราคา (บาท) ๑ ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ – เกษตรสมบูรณ์ ๑ คัน ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๒ ค่าอาหารและน้าดื่ม (๕๗คน, ๑๖วัน) ๑๖ วัน ๘๐ ๗๒,๙๖๐ ๓ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔ ค่าเตรียมโครงการ - - ๕,๐๐๐ ๕๐๐๐ ๕ ค่าประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงาน - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๖ ค่าสรุปโครงการ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๗ อาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาล - - ๑๙๖,๕๑๕ ๑๙๖,๕๑๕ อื่นๆ ๘ ค่าทาป้ายอาคาร ๑ ๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๙ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ รวม ๓๑๗,๔๗๕ บาท
  • รายละเอียดการใช้วัสดุ ปริมาณวัสดุก่อสร้างลาดับ รายการอุปกรณ์การก่อสร้าง ราคารวม (บาท) จานวน หน่วย ราคา ๑. เสาคอนกรีต ๐.๑๕×๐.๑๕×๔ ม. ๑๑ ต้น ๖๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ ๒. ปูนซีเมนต์ ๒๕๐ ถุง ๑๔๐ ๓๐,๕๐๐๐.๐๐ ๓. หิน ๒๐ ม3 ๔๗๑ ๙,๔๒๐.๐๐ ๔. ทรายหยาบ ๑๓ ม3 ๓๖๖ ๔,๗๕๘.๐๐ ๕. ทรายละเอียด ๗ ม3 ๓๗๗ ๒,๖๓๙.๐๐ ๖. ดินถมที่ ๓๐ ลบ.ม. ๑๙๗ ๕,๙๐๐.๐๐ ๗. อิฐมอญ ขนาด ๗ x ๑๖ x ๓.๕ ๓๐๐ ก้อน ๐.๗๕ ๒๒๕.๐๐ ซม. ๘. อิฐบล็อก ๑,๑๐๐ ก้อน ๕.๕ ๖,๐๕๐.๐๐ ๙. เหล็กข้ออ้อย DB10 ๓๐ เส้น ๑๓๕ ๔,๐๕๐.๐๐๑๐. เหล็กเส้นกลม RB 6 ๕๓ เส้น ๕๔ ๒,๘๖๒.๐๐๑๑. ลวดผูกเหล็ก ๑๘ กก. ๓๕ ๖๓๐.๐๐๑๒. เหล็กตัวซี๗๕×๕๐×๒๐×๓.๒ ๓๗ เส้น ๖๔๖ ๒๓,๙๐๒.๐๐ มม.๑๓. เหล็กตัวซี ๑๒๕×๕๐×๒๐×๓.๒ ๔๕ เส้น ๘๕๗ ๓๘,๕๖๕.๐๐ มม.๑๔. ลวดเชื่อม ๕ กล่อง ๓๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐๑๕. กระเบื้องลอนคู่ ๕๓๐ แผ่น ๕๕ ๒๙,๑๕๐.๐๐๑๖. ครอบมุม ๔๘ แผ่น ๓๕ ๑,๖๘๐.๐๐๑๗. ตะขอยึดกระเบื้อง ๖๒๐ ตัว ๔ ๒,๔๘๐.๐๐ กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด๑๘. ๑๖ แผ่น ๕๓ ๘๔๘.๐๐ ๖๐ x ๒๔๐ x ๐.๔๐ ซม. ตราช้าง๑๙. สีกันสนิม ๒ กระป๋อง ๕๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐๒๐. สีรองพื้นปูน ๑ ถัง ๙๕๕ ๙๕๕.๐๐๒๑. สีน้าพลาสติก ทาภายนอก ๒ ถัง ๒,๔๖๔ ๔,๙๒๘.๐๐๒๒. สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ๑ ม้วน ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐.๐๐๒๓. ตะปู ๓ นิ้ว ๒ ลัง ๔๕๐ ๙๐๐.๐๐๒๔. ตะปูคอนกรีต ๑๐ กก. ๖๐ ๖๐๐.๐๐
  • ปริมาณวัสดุก่อสร้างลาดับ รายการอุปกรณ์การก่อสร้าง ราคารวม (บาท) จานวน หน่วย ราคา วงกบหน้าต่างไม้แดง แบบไม่มี๒๕. ช่องแสงบานคู่ ขนาด ๖๐ x ๑๑๐ ๓ ชุด ๙๔๐ ๒,๘๒๐.๐๐ ซม. ขนาดไม้วงกบ๒ x๔ นิ้ว บานหน้าต่าง แบบไม่มีช่องแสง๒๖. บานคู่ ขนาด ๖๐ x ๑๑๐ ซม. ๓ บาน ๑,๓๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐ ขนาดไม้วงกบ ๒ x๔ นิ้ว วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง แบบไม่๒๗. มีช่องแสง ขนาด๙๐ x ๒๐๐ ซม. ๒ ชุด ๖๕๐ ๑,๓๐๐.๐๐ ขนาดไม้วงกบ ๒ x๔ นิ้ว บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด ๙๐ x ๒๐๐ซม. กรอบ๒๘. ๒ บาน ๑,๓๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ บานขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว ลูกฟักหนา ๑/๙๐ x ๒๐๐ นิ้ว รวม ๑๙๖,๕๑๕.๐๐ บาท
  • ข้อมูลโรงเรียนและชุมชน
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม๑. ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคู ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๔๘๗๐๕๑๔ (ห่างจากอาเภอ ๕ กม.)สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๖) ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคู มีประชากร ๔๗๐ คน ๑๐๖ ครัวเรือน๒. ข้อมูลด้านการบริหาร ๒.๑ ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายฉลาด อาจสนาม วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเวลา ๔ เดือนประวัติโดยย่อ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ โดยการนาของนายจันทร์ ขวัญสู่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองคู ได้ซื้อที่ดิน นส.๓ ก มีพื้นที่ ๓๐๐ ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม” เปิดทาการสอน ชั้น ป.๑ - ชั้น ป.๔ ซึ่งมี นายสุทธา เวชยานันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก ปี๒๕๒๒ ได้ซื้อที่ดินที่อยู่ติดกันเพิ่มอีก ๔ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดสรรงบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน ปัจจุบันเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน ๑. เพื่อจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒) ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ๒. เพื่อรายงานสภาพ และผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ๓. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔. เพื่อสารวจความมั่นใจ ความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของโรงเรียนทุก ขั้นตอนของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน๓. ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) ๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ๓๔ คน ๒) จานวนนักเรียนแยกตามชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้น เพศ รวม ชาย หญิง อนุบาล ๑ - - ๐ อนุบาล ๒ ๑ ๔ ๕ รวม ๑ ๔ ๕
  • ป.๑ ๓ ๒ ๕ ป.๒ ๑ ๐ ๑ ป.๓ ๘ ๒ ๑๐ ป.๔ ๒ ๓ ๕ ป๕ ๑ ๑ ๒ ป.๖ ๒ ๔ ๖ รวม ๑๗ ๑๒ ๒๙ รวมทั้งหมด ๑๘ ๑๖ ๓๔ ๓) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน ๔) นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ๑๐ คน ๕) มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน ๖) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๕ คน ๗) จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) ๕ คน ๘) สัดส่วนครู : นักเรียน ๑ : ๗ คน ๙) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) - คน ๑๐) สถิติการขาดเรียน / เดือน ๑ วัน๔. ข้อมูลบุคลากร รายชื่อคณะครู / กรรมการสถานศึกษาครูและบุคลากรที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง อันดับ ตาแหน่ง วุฒิ วิชาเอก วิทยฐานะ เลขที่๑ นายฉลาด อาจสนาม ผู้อานวยการ(ชานาญ คศ.๓ ๕๑๓๒ กศ.ม. การบริหาร การพิเศษ) การศึกษา๒ นางภาวิณี สาระคา ครู (ชานาญการ) คศ.๒ ๕๑๓๓ ค.บ. ประถมศึกษา๓ นางสาวอัจฉรา มาซา ครู คศ.๑ ๕๑๓๕ ค.บ. ประถมศึกษา๔ นายนาวิน เขียนภูเขียว นักการภารโรง - - ม.๖ -
  • กรรมการสถานศึกษาที่ ชื่อ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้แทน หมายเหตุ๑ ด.ต.บุญธรรม ทัศวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานฯ๒ นางประโยน ฦาชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ๓ นางประครอง ศรีชัย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ๔ นางภาวิณี สาระคา ผู้แทนครู กรรมการ๕ นางหนูลอง แสงกุดเลาะ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ๖ นางอัญมณี บุราณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ๗ นางละอองดาว คชลัย ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ๘ พระเฉลา มหานะโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ๙ นายฉลาด อาจสนาม ผู้บริหารโรงเรียน เลขานุการ๕. ข้อมูลด้านอาคารเรียน ๕.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ รายการ จานวน (หลัง) อาคารเรียน/อาคารประกอบ ๑. ป.๑ ฉ . ใต้ถุนสูง ๑ ๒. อาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง) ๑ ๓. ส้วม สปช. ๖๐๑/๒๖ จานวน ๒ ที่ ๑ ๔. ถังน้าฝน ฝ.๓๓ (๓ ถัง) ๑ ๕.๒ จานวนห้องทั้งหมด ๖ ห้อง แบ่งเป็น อนุบาล ๑ – ๒ = ไม่มีห้องเรียน ป.๑ - ป.๖ = ๑:๑:๑:๑ ห้องพักครู = ๑ ห้องเก็บของ = ๑
  • ๖. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ๖.๑ งบประมาณ (รับ จ่าย) รายได้ บาท รายจ่าย บาท เงินงบประมาณ (รายหัว) ๒๕,๐๘๔ งบดาเนินการ ๑๖,๓๐๔(๖๕%) เงินนอกงบประมาณ ๓๔,๑๔๔ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ ๑๒,๓๐๐(๓๕%) เงินบริจาค - - - รวม ๖๐,๒๒๘ รวม ๒๘,๖๐๔ ๖.๒ ข้อมูลทรัพยากรที่จาเป็น ๑) คอมพิวเตอร์ มีจานวนทั้งหมด ๔ เครื่อง เพื่อการเรียนการสอน ๓ เครื่อง เพื่องานบริหารข้อมูล ๑ เครื่อง ๒) ปริมาณสื่อ ๑๐๐ ชิ้น คาขวัญ “เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม” ปรัชญาโรงเรียนกับชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น คติพจน์ คุณธรรม คือ หน้าที่วิสัยทัศน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสังคม ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนมีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมน้องอ้ายไหว้กัน ๒. วันแม่ วันไหว้ครู ๓. ไหว้พระ สวดมนต์ เข้าห้องประชุมประจาสัปดาห์ ๔. สภานักเรียน ๕. ออมทรัพย์ ผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  • มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๒ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. การทาความสะอาดเขต ๒. การพัฒนาบริเวณโรงเรียน ๓. การวาดภาพ / ภาพปะติด ๔. การจัดนิทรรศการ ๕. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกแก้วมังกร ผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๓ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมเวรสี ๒. กิจกรรมอาหารกลางวัน การทาความสะอาดเก็บอุปกรณ์ ๓. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ๔. กิจกรรมเรารักการอ่าน ๕. กิจกรรมกีฬา และประชาธิปไตย ผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้เรียนที่มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๔ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมเรารักการอ่าน ๒. กิจกรรมการแต่งหนังสือเล่มเล็ก ๓. กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า ๔. กิจกรรมแสดงออกหน้าชั้นและหน้าเสาธงผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๖๕ เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๕ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๒. สอนโดยใช้เทคโนโลยี เช่น ใช้แผ่นซีดี สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ๓. สอนแบบโครงงานสืบค้น จัดทาตามกระบวนการกลุ่ม ๔. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  • ผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๖ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. การทาหนังสือเล่มเล็ก ๒. กิจกรรมต้นไม้พูดได้ ๓. กิจกรรมเพลงและเกม ๔. กิจกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า ๕. โครงการเรารักการอ่านผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๗ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมอาหารกลางวัน ๒. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ๓. การแจกอาหารเสริมนม ๔. กิจกรรมการออกกาลังกาย ๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๖. ผลกการดาเนินงานผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๘ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมดนตรีไทย เป่าขลุ่ย ๒. กิจกรรมการเล่นกีฬาตามความสนใจ ๓. กิจกรรมตกแต่งใบงาน วาดภาพประกอบ ๔. กิจกรรมประกวดร้องเพลง ๕. กิจกรรมแดนเซอร์ผลการดาเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
  • มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๙ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ อบรม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเต็ม ๒. แผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงานตามความถนัด ๓. มอบหมายให้มีส่วนรับผิดชอบงานบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามความเหมาะสมผลการดาเนินงาน ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอมาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๐ โดยดาเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๒. ใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ในการจัดการเรียนการสอน ๓. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชา ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียน ๔. ประเมินผลสอดคล้องกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านผู้เรียน ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสามารถเข้าศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพแห่งตน ๒. ผู้เรียนควรได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเพื่อให้มีความรู้ อย่างกว้างขวางและได้พบเห็นจากสภาพจริง ๓. ผู้เรียนควรได้รับการฝึก การปฏิบัติให้สามารถทาได้ คิดเป็น ทาเป็น มีความรู้และทักษะในการประกอบ อาชีพที่สุจริตและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ๔. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๕. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ
  • ด้านผู้บริหาร ๑. ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารด้านวิชาการอย่างชัดเจน สามารถเป็นผู้นา ทางวิชาการทั้งในระดับสถานศึกษา และในระดับกลุ่ม/อาเภอ/เขตพื้นที่ต่อไป ๒. ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูสอนได้รับการพัฒนาตนเองเป็นประจาสม่าเสมอ สามารถนาเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นาสื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง ๓. ผู้บริหารควรประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ๔. ผู้บริหารควรส่งเสริมการสนับสนุนให้ผู้เรียนและครูผู้สอน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง ในจังหวัดและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอน และควรคานึงถึง ความปลอดภัย และความสะดวกด้วย ด้านครูผู้สอน ๑. ครูผู้สอนควรเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นประจาสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและแนวการจัดการศึกษา ๒. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการจดบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และประสบการณ์ต่างๆสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ๓. ครูผู้สอนควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สามารถนาสื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรม ๔. ครูผู้สอนควรมีความรู้ ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ๕. ครูผู้สอนควรประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ สรุปจากผลการดาเนินงานทั้งหมดทางโรงเรียนพบว่าในส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้ ๑. จัดหาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ๒. จัดเตรียมงบประมาณในด้านต่างๆ ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ ๔. เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับเด็ก
  • ความต้องการการช่วยเหลือ เนื่องจากโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจากัดหลายอย่างดังนั้นการพัฒนาการศึกษานั้นจะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆดังนี้ ๑. งบประมาณ ๒. บุคลากร ๓. สื่อการเรียนการสอนเช่น คอมพิวเตอร์ ๔. อาคารเรียนเพิ่มเติม
  • ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เดิมที่บริเวณหมู่บ้านหนองคูยังมีป่าไม้หนาทึบ และสัตว์ป่าชุกชุม เพราะบริเวณนี้ เป็นที่ราบเชิงเขาภูคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคาและได้มี คนกลุ่มแรกประกอบด้วย นายแดง ทองพันลา นายคา ฦๅชา นายพาพั น ธุ์ ย าง ไม่ ท ราบชื่ อ ฯลฯ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนปั จ จุ บั น คื อ นายอาชี พ ฦๅชา หมู่ บ้ า นมี จ านวนครั ว เรื อ น ๑๐๔ครัวเรือน มีประชาชน ๕๑๐ คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา รับจ้าง มีรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพครอบครัวมาจากบ้านพันลา ตาบลสระโพนทอง และบ้านยาง ตาบลบ้านยางอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้ามาบุกเบิกหาที่ทากิน และเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองคู” เพราะบริเวณที่ตั้งหมู่อยู่ใกล้กับหนองน้าธรรมชาติ ที่คนทั่วไปเรียกว่าหนองคู ซึ่งเป็นหนองน้าที่แปลกแก่ผู้พบเห็น เพราะหนองน้าโดยทั่วไปจะมีคูกั้นอยู่รอบๆ หนองน้า แต่ว่าหนองคู จะมีคูกั้นอยู่ตรงกลางหนองน้า โดยคูน้าจะยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ปัจจุบันบ้านหนองคู เป็นหนองน้าสาธารณะประโยชน์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านสภาพภูมิศาสตร์ ก่อนตั้งหมู่บ้านหนองคู บริเวณบ้านหนองคูติดกับเทือกเขาภูแลนคาบริเวณภูคี จึงมีภูมิประเทศ เป็นป่า มีห้วย หนอง คลอง บึง และสัตว์ป่า เป็นที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบัน ป่า หนองน้า ห้วย ที่เคยมีอยู่ในอดีต เช่นป่าไม้หมดไปเหลือเพียงป่าไผ่เล็กน้อย ส่วนห้วยหนองก็ตื้นเขิน เพราะชาวบ้านข่อนข้างยากจน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ และต้นน้าลาธาร จึงตัดไม้ไปเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และเผาป่าเพื่อทาที่ทากินที่ตั้ง บ้านหนองคู ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ ๗ ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิทิศเหนือ ติดกับเขตบ้านโนนฆ้อง และตาบลบ้านหัน เป็นที่ดอนเหมาะสาหรับเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชไร่ทิศใต้ ติดกับอาณาเขตของบ้านสระโพนทอง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าว ดินบริเวณนี้จะปลูกพืชผักได้ผลดีทิศตะวันออก ติดกับภูคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคาข้ามภูเขาเป็นเขตอาเภอแก้งคร้อทิศตะวันตก ติดกับอาณาเขตของบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองคูอยู่ห่างจากตัวอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินสายเกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว แยกเข้าที่บ้านโนนฆ้องไปทางทิศใต้ตามถนน ร.พ.ช. สายบ้านโนนฆ้อง-บ้านเปลือย จนถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑ กลางบ้านโพธิ์แล้วแยกไปทางทิศตะวันออก ไปตามถนนลูกลังเข้าหมู่บ้ านข้ามสะพานคลองส่งน้าก็ถึงโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคมอยู่ทางทิศเหนือของถนนถนนเมื่อเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเป็นทางเดินป่าและทางเกวียนใน พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้สร้างเป็นถนนลูกรัง มีความยาว๑๘๐๐ เมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทองสร้างถนนคอนกรีตมีความยาว ๒๓๐ เมตร ในส่วนรวมถนนภายในหมู่บ้านยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก
  • สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพภายในชุมชน เศรษฐกิ จของชาวบ้านส่วนมากรายได้มาจากการเกษตร โดยบ้านหนองคูมีพื้นที่ในการทาการเกษตร๒,๕๒๒ ไร่ เป็นที่นา ๒,๐๕๒ ไร่ เป็นที่สวน ๕๐๐ ไร่ ผลผลิตด้านพืชสวนส่วนมากไม่ค่อยได้ผลผลิตมากพอที่จะขายเป็นรายได้ คงมีผลผลิตด้านทานาข้าว คือทั้งหมู่บ้านผลิตข้าวได้ปีละ ๑๒ ตันโดยประมาณ การขายแรงงานต่างถิ่น บ้านหนองคูมีครอบครัวที่ไปขายแรงงานต่างถิ่นจานวน ๑๕ ครัว รวม ๓๕ คนทุกคนที่ไปทางานจะส่งเงินเข้าหมู่บ้าน รวมทั้งหมดปีละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านหนองคูประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง มีอาชีพค้าขาย ๒ ครอบครัว ส่วนอาชีพรับราชการ ๒ ครอบครัวจานวนประชากร อาชีพ รายได้ ในชุมชน  บ้านหนองคู หมู่ที่ ๗ ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรจานวน ๕๑๐ คน จานวน ๑๐๔ ครัวเรือน  มีวัดประจาหมู่บ้าน คือวัดบูรพาพุทธาราม เจ้าอาวาส หลวงพ่อเฉลา มหาญาณโณ  ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ  รายได้ครอบครัว ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี
  • ภาคผนวก
  • รูปแสดงบริเวณโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม
  • สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แปลงแก้วมังกร
  • แท็งค์เก็บน้าฝนสาหรับดื่มปั๊มน้าสาหรับใช้รดน้าแปลงผักและสวนแก้วมังกร
  • สนามเด็กเล่น
  • อาคารเรียน
  • ห้องน้าภายในโรงเรียน
  • ห้องสมุดใช้เป็นห้องพักครูด้วย
  • สนามฟุตบอลและประตู
  • โรงอาหารและห้องครัวที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคงบประมาณในการสร้าง
  • สภาพรั้วโรงเรียนสภาพสนามเด็กเล่นที่ชารุด
  • สมาชิกชมรมลงสารวจพื้นที่และประชุมร่วมกับชาวบ้าน
  • ทางเข้าหมู่บ้านหนองคู
  • รายละเอียดเส้นทาง
  • รายละเอียดเส้นทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ กรุงเทพฯ ถนน ๒๐๑ ระยะทาง ๓๗๔ กม. ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ๔๒ นาที จ.ชัยภูมิ ถนน ๑๒๕๙ และเลี้ยวขวาที่เส้นทาง ๒๐๓๗ ระยะทาง ๔๓.๔ กม. ใช้เวลา ๕๐ นาที อ.เกษตรสมบูรณ์ ถนน ๒๐๓๗ (อ.เกษตรสมบูรณ์-อ.ภูเขียว) ๔ กม. ถึงบ้านโนนฆ่องเลี้ยวขวา ตรงทางไป ต.สระโพนทอง กกไปตามเส้นทางอีก ๔ กม. ถึงจุดหมาย โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม หมู่บ้านหนองคู รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๒๕.๔ กม. ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที แผนที่ จังหวัดชัยภูมิ
  • กรุงเทพฯ ถนน ๒๐๑ ระยะทาง ๓๗๔ กม. ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ๔๒ นาที จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิถนน ๑๒๕๙ และเลี้ยวขวาที่เส้นทาง ๒๐๓๗ ระยะทาง ๔๓.๔ กม. ใช้เวลา ๕๐ นาที อ.เกษตรสมบูรณ์