13 ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒ ลาดกระบัง

1,555
-1

Published on

โครงการค่ายอาสาพัฒนาที่ส่งมาขอทุนสนับสนุนจาก "สายลมแห่งอาสา" http://fund4volunteer.blogspot.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,555
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒ ลาดกระบัง

 1. 1. .,,,ru1"nfll ulr~ii,~::~EJ~nnlh~1flN"nV111fl1r~nmr~ G> tlJJOfl!l~n1~ I'Uflfi1M1::1.i~ n1~1ll'l'l, .,o&o VIU~a<J;J1<J~Qiuifhil11~!ll1i'llll~'i1 'UlJ1lJi'nU11Jiii" "'tl1UJI"nfllulr~ii'l'l,l:'il!llJinil'1 1~1')N'nVI11fi1M1!:1.i'~ Lfi~fllf'IH011fi1!JU1Jinfl 1!:VI'i1~1ufl i>~ ill~ 'Jfl1fllJ '1'1.1'1. i><r<rb cu u1ut..,lJ'l"nvl'il;DJ ti1ua,111J::hhmu th.llvu.n~f'li'EJ ~~VIi"iv~ii 'il;~ ..... - ..<'11'Un~1'UEJan11Jfl <i1uii'ilm11Tn;ln'd1 J~~· ~ ' . ; . .:/) (1J'!11!Jfl1i'lm1~11!J fl~.!l1'U1"l "~~~~'ll'll!J 1<J~EJBn11J;; unUin11U'nJ EJBm1u;; ilmiu1"nf'l1u1aii'l'l1::'iltnnmh~1f'IN"nVI11a111n~::u~ • 1VI,~mll"''.,,, .oI!> 1111!>« aCllo::l!l
 2. 2. ๑. ชื่อโครงงาน คาย รักบานเกิด ๒. นักศึกษาผูรับผิดชอบโครงงาน นายอิทธิพล สีกระแจะ หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ๐๘ -๓๑๔๙๔๖๘๐ ๓. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.ปนมณี ขวัญเมือง หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ๐๘ -๗๐๙๓๙๑๓๐ ๔. ประเภทกิจกรรม ดานวิชาการ ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ ดานนันทนาการ ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม √ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ๕. หลักการและเหตุผล เนื่องจากปจจุบันชุมชนในหลายทองถิ่นไดเกิดปญหาและขาดการเกื้อกูลกัน ผูคนขาดความเสียสละ ขาดศีลธรรม ไมเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน แตในบางชุมชนก็ยังคงวัฒนธรรมและแนวทางการใชชีวิตที่ดีอยู โดยยึด หลักการอยูรวมกันอยางมีความสุขสมานฉันท รวมถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช การเรียนรูเชิง ปฏิบัติจึงเกิดขึ้นโดยใชหลักการพัฒนาคนแลวใหคนไปพัฒนาชุมชน นักศึกษาก็คือบุคคลหนึ่งที่เปนตัว ขับเคลื่อนในกระบวนการนี้โดยการเรียนรูในชุมชนเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกการรักถิ่นทั้งตอตนเองและคนในชุมชน แลวนําความรูที่ไดปฏิบัติจริงนี้ไปขยายผลในชุมชนอื่นๆโดยใชความรูและความสามารถของตนประยุกตใช ตอไป ๖. วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และเรียนรูการพัฒนาชุมชนจากการไปสัมผัสหรือ ปฏิบัติงานจริง ( Activity Based Learning ) ในชุมชนโดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเขาไปดวย ๒. เพื่อใหนักศึกษา ผูนําชุมชน และปราชญชาวบาน ไดรวมกันศึกษาการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข และการปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนใหรักถิ่นฐานจนนําไปสูการนําไปประยุกตใชอยางเมาะสมในแตละบุคคลและ ทองถิ่น ๓. เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ( Leadership Development ) กลาเสียสละ กลาคิด กลานําในสิ่งที่ ถูกตองที่ดีงามตามศีลธรรม ๔. เพื่อเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน ศาสนาเพื่อสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข ๕. นําความรูของนักศึกษาไปถายทอดยังเยาวชนในทองถิ่น ๘. สถานที่จัดกิจกรรม บานใหมไทยเจริญ(กุดโงง) ต.ทามะไฟหวาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ ๙. ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันที่ ๒๒ -๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 3. 3. ๑๐. จํานวนผูเขารวมโครงงาน จํานวนทั้งสิ้น ๔๕๐ คน ประกอบไปดวย นักศึกษา จํานวน ๔๐ คน นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน ๔๐๐ คน ประชาชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๑๐ คน ๑๑. วิธีการดําเนินงาน ๑. ประชุมเพื่อกําหนดรูปของคาย รูปแบบกิจกรรม สถานที่ทํากิจกรรม ระยะการดําเนินงาน และ แนวทางในการหางบประมาณ ๒. การเตรียมคาย (เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ และประสานงานกับคนในพื้นที่) ๓. การดําเนินโครงงาน (รายละเอียดตามกําหนดการคาย) ๑๒. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานโครงงาน แหลงงบประมาณ - งบประมาณสนับสนุนจากเงินกิจกรรมนักศึกษา - ขอความอนุเคราะหจากบริษัทและองคกรตางๆ - การเปดกลองรับบริจาค ลําดับ ที่ รายการ ราคาตอหนวย (บาท) จํานวน หนวย รวม(บาท) 1. คาใชจายในการเดินทาง - คาใชจายในการสํารวจขอมูล (๒วัน) คาเดินทางไปกลับ คาอาหาร จํานวน ๓ มื้อ - คาเดินทางไป-กลับสถาบัน จํานวน ๔๐ คน ๗๖๐ ๑๒๐ ๕๗๕ ๓ ๓ ๔๐ คน คน คน ๒,๒๘๐.๐๐ ๓๖๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ รวม ๒๕,๖๔๐.๐๐ 2. คาสวัสดิการ - คาอาหารนิสิตนักศึกษาผูเขารวม โครงการ (๒๐ มื้อ) - คาอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน (๑มื้อ) ๓๕๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐๐ คน คน ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ 3. คาสนับสนุนการศึกษา - คาใชจายในกิจกรรมพัฒนาเยาวชน - คาใชจายติดตอประสานงาน - คาจัดซื้ออุปกรณการเรียน สมุด ๑๐ ๔๐๐ เลม ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐
 4. 4. flWO hnm u-»au -f'i-nh,n1'ri 4. th-7'tlfl~tlm!Uriat11"H - ihrunvttJua::mtNon v - ~nnMii - uh.nna - l'i'M!!~I!1'1'1'1'1J 5. rht'li~stumnhtjty - a-nafi,J.wi11'1tit~ ~ $10 G>O b,ooo ooa::',oa::'o.oo <k>o a::'oo a::'oo b,ooo <to do b u~ v fl'llJ v mru il-l y au v M!J i1 ~~::mnriia~Zlri"Hrmlilflmiwwm~fl ~uh::mnoiv~'~rm'tl~nmh~1 tnflu Q'O,OOO ~J b«,<ilQIO ... ' ',l'Y COG. ~fi'I'IA1fl11~:: ltl'ru 6). un;!mn11Jan:N~a1iinA111Jinciulirfufiula~ua::flulu1MN • • a::',ooo.oo b,<k>o.oo Gl,boo.oo 6),000.00 e 'b,a::'oo.oo C't>,ooo.oo <too.oo <'ioo.oo a::',ooo.oo ao,IDo o.oo 0),000 G>O,ooo.oo oa,oo o.oo b. ~~flfrulflLirnnrmfi1tW1!"';~mvl~tff11nnLA"""'imwtn!l-lll<l::1ttJcum~fl~~-ru11.11uil'l"" 'It ~¥ ' ......l • , en. iMimnvrrruri1J.riitl'tlwanw;!mnl"'1a11 ua~ a::. UJ1111Jl~riwfr>'lllii~~::Uiftu~tluil-ml'llurmiin1:11 • ~~v c"t~n.lhwru rltytiiw > ~,Ufufim:n~1J wmm iim::u~::) 'h~ll-nrl'mnuml!l
 5. 5. รายละเอียดกิจกรรม
 6. 6. รายละเอียดกิจกรรม เนื่องจากกลุมนักศึกษาที่มีแนวความคิดและมีอุดมการณตรงกันที่จะรวมกันทํางานจิตอาสาเพื่อพัฒนา สังคมจึงไดกอตั้งชมรมรักบานเกิด สังกัดองคการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบังขึ้น โดยไดจัดโครงการ “คายรักบานเกิด”ขึ้น ซึ่งโครงการครั้งนี้ไดจัดขึ้นที่ชุมชน บานใหมไทยเจริญ (กุดโงง) หมูที่ ๘ ต.ทามะไฟหวาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ และในโครงการครั้งนี้เนนการจัดกิจกรรมที่เอื้อ ประโยชนตอทั้ง คนในชุมชน ศาสนา(วัด) และโรงเรียน โดยผานกิจกรรมดังนี้ ๑. ดานคนในชุมชน ใชกิจกรรม “ พัฒนาศาลาประชาคม” โดยการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณ ศาลาประชาคม ซึ่ง นักศึกษาจะเปนผูที่ชักชวนคนในหมูบานนั้นออกมาชวยกันทําความสะอาดบริเวณศาลา ประชาคมโดยทั่วและรวมกันทาสีผนังใหม ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เชน พัดลมเพดาน เปนตน โดยกิจกรรมนี้สิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นคือ ศาลาประชาคมที่ซึ่งเปนศูนยรวมความรูและที่ประกอบกิจกรรม ตางของชุมชนมีความสะอาดเรียบรอยและสวยงามมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังกอใหเกิดความรักสามัคคีกันของ คนในหมูบานอีกดวย โดยจะดําเนินการในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๒. ดานศาสนสถาน(วัด) ใชกิจกรรม “อาสาพัฒนาวัด” โดยการชักชวนคนในชุมชนมา รวมทําบุญใน ตอนเชาและหลังจากนั้นจึงรวมกันทําความสะอาดวัด ไมวาจะเปนโบสถ ศาลา และพื้นที่ในบริเวณวัดทั้งหมด รวมถึงปรับปรุงโรงครัวและบริเวณรั้วของวัดทั้งหมด โดยการฉาบและทาสีผนังใหม ใหสะอาดเรียบรอย เหมาะแกการมาทําบุญ ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีทางศาสนาอื่นๆ ซึ่งวัดนั้นถือไดวาเปนแหลงที่พึ่งทางใจใน ของคนในชุมชนก็วาได โดยกิจกรรมนี้สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นคือ เกิดพลังความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาทํา กิจกรรมรวมกันไมวาจะเปนวัยใดหรืออาชีพใดก็ตาม อีกทั้งศาสนสถานมีความสมบูรณและสะอาดรมรื่นมาก ยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่วัดวัดอุทัยธรรมารามในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓. ดานโรงเรียน โดยแบงการทํากิจกรรมออกเปน 2 วัน ในวันแรกใชกิจกรรม “อาสาพัฒนา โรงเรียน” ซึ่งจะเปนการรวมมือรวมใจกันของนักเรียนนักศึกษา ทําความสะอาดและทาสี โรงอาหาร อาคาร เรียน และบริเวณตางๆในโรงเรียน สวนในวันที่สองเปนการจัดกิจกรรม “วันนี้เพื่อนอง” โดยการนําเอา กิจกรรมการละเลนที่มีความสนุกสนานสรางสรรคและไดความรูมาปรับใชกับนองๆนักเรียนผานฐาน walk rally ตางๆ นอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกใหกับนองๆที่รวมกิจกรรมทุกคน คือกระเปา สมุด อุปกรณ เครื่องเขียนตางๆที่ใชในการเรียน อีกทั้งยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับนองๆที่เขารวมกิจกรรมนี้ดวย โดย กิจกรรมนี้สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นคือ นองๆนักเรียนมีความรักสามัคคีกัน และไดรับความรูทางดานการปฏิบัติที่ ดีๆจากพี่ๆ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่โรงเรียนบาน กุดโงงดงสวรรคใน วันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๔. กิจกรรมเพิ่มเติม คือ การเรียนรูการทํา สรางบานดิน และลงมือปฏิบัติจริง โดยสิ่งที่คาดวาจะ ไดรับคือ นักศึกษาจิตอาสาที่เขารวมโครงการครั้งนี้ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกันกับกลุมอาชีพฯ ซึ่ง กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ กลุมเครือขายบานดิน บานใหมไทยเจริญ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
 7. 7. กําหนดการคายรักบานเกิด ณ บานใหมไทยเจริญ ต.ทามะไฟหวาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ ชมรมรักบานเกิด (V-STAR CLUB) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 22 ตุลาคม 2555 09.00 น. ออกเดินทางจากสถาบัน 12.00 น. พักทานอาหารกลางวันระหวางทาง ที่ อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา 15.00 น. เดินทางถึงหมูบานใหมไทยเจริญ เขาพักที่โรงเรียนกุดโงงดงสวรรค 15.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 17.00 น. จัดเตรียมที่พัก 18.00 น. อาบน้ํา 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. ประชุมคาย วางแผนงาน 21.30 น. สวดมนต ไหวพระ 22.30 น. แลวเขาที่พัก วันที่ 23 ตุลาคม 2555 06.00 น. ตื่นนอน 06.15 น. ออกกําลังกาย 06.30 น. อาบน้ํา 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 09.00 น. พัฒนาศาลา ประชาคมหมูบาน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. พัฒนาศาลา ประชาคมหมูบาน (ตอ) 17.00 น. เดินทางกลับที่พัก 18.00 น. อาบน้ํา 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. สรุปและ วางแผนงาน 21.30 น. สวดมนต ไหวพระ แลวเขาที่พัก 22.00 น. พักผอน
 8. 8. วันที่ 24 ตุลาคม 2555 06.00 น. ตื่นนอน 06.15 น. ออกกําลังกาย 06.30 น. ทําภารกิจสวนตัว 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 09.00 น. พัฒนาวัด 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. พัฒนาวัด(ตอ) 17.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 18.00 น. ทําภารกิจสวนตัว 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. สรุป และวางแผนงาน 21.30 น. สวดมนต ไหวพระ 22.00 น. เขาที่พัก ปดไฟนอน วันที่ 25 ตุลาคม 2555 06.00 น. ตื่นนอน 06.15 น. ออกกําลังกาย 06.30 น. ทําภารกิจสวนตัว 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 09.00 น. พัฒนาโรงเรียน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. พัฒนาโรงเรียน(ตอ) 17.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 18.00 น. ทําภารกิจสวนตัว 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. สรุป และวางแผนงาน 21.30 น. สวดมนต ไหวพระ 22.00 น. เขาที่พัก ปดไฟนอน
 9. 9. วันที่ 26 ตุลาคม 2555 06.00 น. ตื่นนอน 06.15 น. ออกกําลังกาย 06.30 น. ทําภารกิจสวนตัว 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 09.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกับเด็กนักเรียน 13.00 น. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 15.00 น. ใหของที่ระลึก 16.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 18.00 น. ทําภารกิจสวนตัว 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. สรุป และวางแผนงาน 21.30 น. สวดมนต ไหวพระ 22.00 น. เขาที่พัก ปดไฟนอน วันที่ 27 ตุลาคม 2555 06.00 น. ตื่นนอน 06.15 น. ออกกําลังกาย 06.30 น. ทําภารกิจสวนตัว 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 09.00 น. พัฒนาทําบุญ ถวายสังฆทาน 10.00 น. เรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ทําความสะอาดที่พัก 17.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 18.00 น. ทําภารกิจสวนตัว 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. สรุป และวางแผนงาน 21.30 น. สวดมนต ไหวพระ 22.00 น. เขาที่พัก ปดไฟนอน
 10. 10. วันที่ 28 ตุลาคม 2555 07.00 น. ตื่นนอน 07.30 น. ทําภารกิจสวนตัว 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 09.00 น. เก็บอุปกรณ และสัมภาระ 10.00 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษาที่น้ําตกตาดโตน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ออกเดินทางกลับที่พัก 15.00 น. ออกเดินทางกลับ สจล.
 11. 11. สถานที่ทํากิจกรรม โรงครัว วัดอุทัยธรรมาราม
 12. 12. หองน้ําวัดอุทัยธรรมาราม กําแพงวัดอุทัยธรรมาราม
 13. 13. โรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรค อาคารเรียนโรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรค
 14. 14. โรงอาหารโรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรค หองเรียนโรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรค
 15. 15. ศาลาประชาคมหมูบาน
 16. 16. ประมวลภาพ คายรักบานเกิด ครั้งที่ 1 ณ บานหวยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยชมรมรักบานเกิด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กิจกรรมพัฒนาวัดเทพประทานพร
 17. 17. กิจกรรม “รั้วรักสามัคคี” สรางรั้วใหกับชุมชน
 18. 18. กิจกรรมสันทนาการ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กในชุมชน
 19. 19. เรียนรูวิถีชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 20. 20. กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการ
 21. 21. run t.. 'Ji;Ht1111693 Utf!Ce {Gi 11'11'1693-0-13951-3 Ace ntN a1111~~lula~'J~,u~IOJ1,i1RO'J~U~ . U'!'!l Account Name M 5U1A1sn~llna 'ftJT KRUNGTHAJ BANK .._ SAG

×