0
zÁégÀ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ
ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀÄ.
[ Qæ.±À. 984 – Qæ.±À.1346]
¸ÁÜ¥ÀPÀ : ¸À¼À
HgÀÄ : ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À
¸ÉƸɪÀÇgÀÄ(FV£À CAUÀr)
PÁgÀt : ¸ÀÄzÁvÀÛ ªÀÄĤ JA§ eÉÊ£À
ªÀÄĤ.

ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß
PÉÆ...
ºÉÆAiÀÄì¼À
¸ÁªÀiÁædåzÀ
«¸ÁÛgÀ
• DgÀA¨sÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ:
£ÀÈ¥ÀPÁªÀÄ, JgÉAiÀÄAUÀ, §¯Áè¼À
F ªÀA±ÀzÀ ±ÉæõÀ× zÉÆgÉ:

«µÀÄÚªÀzsÀð£À

1. FvÀ ZÉÆüÀjAzÀ UÀAUÀªÁr...
vÀ®PÁr£À
QÃwð£ÁgÁAiÀÄt
zÉêÁ®AiÀÄ

¨ÉîÆj£À
ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ
zÉêÁ®AiÀÄ
• 6£Éà «PÀæªÀiÁ¢vÀå£À PÉÊAiÀÄ°è ¸ÉÆîÄ
• «²µÁ×zÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ
gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðjUÉ D±ÀæAiÀÄ
• «µÀÄÚªÀzsÀð£À£À ...
DqÀ½vÀ

*

*

ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ
PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ

¥ÁæAvÁåqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
¥ÁæAvÁåqÀ½vÀ AiÀÄĪÀgÁd, gÁtÂ,
gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀjUÉ.

*

£Á...
DyðPÀ ¹Üw

• PÀȶUÁV ±ÁAw¸ÁUÀgÀ, §¯Áè¼ÀgÁAiÀÄ
¸ÀªÀÄÄzÀæ, «µÀÄÚ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ
PÉgÉ PÀnÖ¹zÀgÀÄ
• ¥ÀlÖtUÀ¼À°è PÀ¸ÀħÄzÁg...
zsÁ«ÄðPÀ ¹Üw
• eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ, ±ÉʪÀ,
ªÉʵÀÚªÀ, «ÃgÀ±ÉʪÀ
ªÀÄvÀUÀ½zÀݪÀÅ.
¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¨sÁªÀ£É ¸ÁgÀĪÀ
¨ÉîÆj£À zÉêÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀå
²PÀët
• CUÀæºÁgÀ, zÉêÁ®AiÀÄ, ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ
²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ
• ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ¸Á®UÁªÉÄ, CgÀ¹ÃPÉgÉ
²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ
• ª...
¸Á»vÀå

• gÀÄzÀæ¨sÀlÖ - dUÀ£ÁßxÀ «dAiÀÄ
• PÀ«ZÀPÀæªÀwð d£Àß - AiÀıÉÆÃzÀgÀ ZÀjvÉ
• ºÀjºÀgÀ - VjeÁ PÀ¯Áåt
• gÁWÀªÁAPÀ - ºÀj...
²®àPÀ¯É
• ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
§¼À¥ÀzÀ ªÀÄÈzÀÄ PÀ°è¤AzÀ zÉêÁ®UÀ¼À
gÀZÀ£É.

1.£ÀPÀëvÁæPÁgÀzÀ
UÀ¨sÀðUÀȺÀ
2. G¥À¦ÃoÀ (dUÀw)
3. ©üÃwÛ ...
ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÁ®zÀ PÉ®ªÀÅ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ

1. ¨ÉîÆj£À
ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ
zÉêÁ®AiÀÄ
ªÀÄzÀ¤PÉ(²¯
Á¨Á°PÉ)
PÉÃvÀªÀÄ®è PÀnÖ¹zÀ ºÀ¼ÉéÃr£À
ºÉÆAiÀÄì¼ÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ
¸ÉÆêÀÄzÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ PÀnÖ¹zÀ
¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀzÀ PÉñÀªÀ
zÉêÁ®AiÀÄ
zÉÆqÀØUÀzÀݪÀ½î, UÉÆëAzÀ£ÀºÀ½î,
CgÀ¹PÉgÉ, ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄÄAvÁzÉqÉ C£ÉÃPÀ
zÉêÁ®AiÀÄUÀ½ªÉ.
ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÁ®zÀ SÁåvÀ
²°àUÀ¼ÀÄ

1. zÁ¸ÉÆÃd
2. ZÁªÀt
3. dPÀt
4. qÀAPÀt
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
1. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ……………….

2. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ ±ÉæõÀ× zÉÆgÉ………………….
3. CgÀ¸À¤UÉ EzÀÝ CAUÀgÀPÀ...
ªÀÄ£ÉUÉ®¸À
• ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå
gÀAUÀPÉÌ
ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ
PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀnÖªÀiÁr.
Hoysalas123/Prashant
Hoysalas123/Prashant
Hoysalas123/Prashant
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Hoysalas123/Prashant

54

Published on

8 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಈ PPT ಬಳಸಬಹುದು.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
54
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Hoysalas123/Prashant"

 1. 1. zÁégÀ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀÄ. [ Qæ.±À. 984 – Qæ.±À.1346]
 2. 2. ¸ÁÜ¥ÀPÀ : ¸À¼À HgÀÄ : ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÉƸɪÀÇgÀÄ(FV£À CAUÀr) PÁgÀt : ¸ÀÄzÁvÀÛ ªÀÄĤ JA§ eÉÊ£À ªÀÄĤ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèwÛgÀĪÀ ¸À¼À ¯ÁAbÀ£À :
 3. 3. ºÉÆAiÀÄì¼À ¸ÁªÀiÁædåzÀ «¸ÁÛgÀ
 4. 4. • DgÀA¨sÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ: £ÀÈ¥ÀPÁªÀÄ, JgÉAiÀÄAUÀ, §¯Áè¼À F ªÀA±ÀzÀ ±ÉæõÀ× zÉÆgÉ: «µÀÄÚªÀzsÀð£À 1. FvÀ ZÉÆüÀjAzÀ UÀAUÀªÁrAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÄÝ “ vÀ®PÁqÀÄUÉÆAqÀ ” ©gÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀ. 2.F «dAiÀÄzÀ £É£À¦UÁV vÀ®PÁr£À°è QÃwð£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ («dAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt) zÉêÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹zÀ
 5. 5. vÀ®PÁr£À QÃwð£ÁgÁAiÀÄt zÉêÁ®AiÀÄ ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 6. 6. • 6£Éà «PÀæªÀiÁ¢vÀå£À PÉÊAiÀÄ°è ¸ÉÆÃ®Ä • «²µÁ×zÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðjUÉ D±ÀæAiÀÄ • «µÀÄÚªÀzsÀð£À£À E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©nÖzÉêÀ • PÉÆ£ÉAiÀÄ zÉÆgÉ. 3 £Éà §¯Áè¼À • «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå C¢üPÁgÀPÉÌ
 7. 7. DqÀ½vÀ * * ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁæAvÁåqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÁæAvÁåqÀ½vÀ AiÀÄĪÀgÁd, gÁtÂ, gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀjUÉ. * £ÁqÀÄ, «µÀAiÀÄUÀ¼À DqÀ½vÀ C ¢üPÁjUÀ½UÉ * ºÀ½î : UËqÀ, ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀ, vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àæw¤¢ü
 8. 8. DyðPÀ ¹Üw • PÀȶUÁV ±ÁAw¸ÁUÀgÀ, §¯Áè¼ÀgÁAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ, «µÀÄÚ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉgÉ PÀnÖ¹zÀgÀÄ • ¥ÀlÖtUÀ¼À°è PÀ¸ÀħÄzÁgÀgÀ, ªÉÊtÂPÀgÀ ±ÉæÃtÂUÀ½zÀݪÀÅ. • ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ ªÀÄÄRå DzÁAiÀÄ • CgÀ¸À¤UÉ ‘UÀgÀÄqÀ’ JA§ «±ÉõÀ CAUÀgÀPÀëPÀ zÀ¼À
 9. 9. zsÁ«ÄðPÀ ¹Üw • eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ, ±ÉʪÀ, ªÉʵÀÚªÀ, «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀÄvÀUÀ½zÀݪÀÅ.
 10. 10. ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¨sÁªÀ£É ¸ÁgÀĪÀ ¨ÉîÆj£À zÉêÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀå
 11. 11. ²PÀët • CUÀæºÁgÀ, zÉêÁ®AiÀÄ, ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ • ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ¸Á®UÁªÉÄ, CgÀ¹ÃPÉgÉ ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ • ªÉÃzÀ, ªÉÃzÀ±Á¸ÀÛç, PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À
 12. 12. ¸Á»vÀå • gÀÄzÀæ¨sÀlÖ - dUÀ£ÁßxÀ «dAiÀÄ • PÀ«ZÀPÀæªÀwð d£Àß - AiÀıÉÆÃzÀgÀ ZÀjvÉ • ºÀjºÀgÀ - VjeÁ PÀ¯Áåt • gÁWÀªÁAPÀ - ºÀj±ÀÑAzÀæ PÁªÀå • PÉògÁd - ±À§ÞªÀÄtÂzÀ¥Àðt • gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð - ²æèsÁµÀå • ¥ÀgÁ±ÀgÀ¨sÀlÖ - ²æà UÀÄt gÀvÀßPÉÆñÀ
 13. 13. ²®àPÀ¯É • ®PÀëtUÀ¼ÀÄ §¼À¥ÀzÀ ªÀÄÈzÀÄ PÀ°è¤AzÀ zÉêÁ®UÀ¼À gÀZÀ£É. 1.£ÀPÀëvÁæPÁgÀzÀ UÀ¨sÀðUÀȺÀ 2. G¥À¦ÃoÀ (dUÀw) 3. ©üÃwÛ C®APÀgÀt 4. ²RgÀ 5. PÀA¨sÀ
 14. 14. ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÁ®zÀ PÉ®ªÀÅ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 1. ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 15. 15. ªÀÄzÀ¤PÉ(²¯ Á¨Á°PÉ)
 16. 16. PÉÃvÀªÀÄ®è PÀnÖ¹zÀ ºÀ¼ÉéÃr£À ºÉÆAiÀÄì¼ÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 17. 17. ¸ÉÆêÀÄzÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ PÀnÖ¹zÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀzÀ PÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 18. 18. zÉÆqÀØUÀzÀݪÀ½î, UÉÆëAzÀ£ÀºÀ½î, CgÀ¹PÉgÉ, ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄÄAvÁzÉqÉ C£ÉÃPÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½ªÉ.
 19. 19. ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÁ®zÀ SÁåvÀ ²°àUÀ¼ÀÄ 1. zÁ¸ÉÆÃd 2. ZÁªÀt 3. dPÀt 4. qÀAPÀt
 20. 20. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 1. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ………………. 2. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ ±ÉæõÀ× zÉÆgÉ…………………. 3. CgÀ¸À¤UÉ EzÀÝ CAUÀgÀPÀëPÀ ¥ÀqÉ…………………. 4. ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹zÀªÀgÀÄ…………………. 5. gÁWÀªÁAPÀ gÀa¹zÀ PÀÈw……………………
 21. 21. ªÀÄ£ÉUÉ®¸À • ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå gÀAUÀPÉÌ ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×