แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี

3,731 views
2,985 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี

  1. 1. 1 แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี แก่ดุษฏีบัณฑิตสาขาสารสนเทศศึกษา และมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ ห้องมงกุฏเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คาชี้แจง ผลการประเมินโดยรวมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 2. สถานภาพ  1. อาจารย์  2. นักศึกษา ป.โท  4. ศิษย์เก่า  5. มหาบัณฑิตฯ  3. นักศึกษา ป.เอก  6. ดุษฏีบัณฑิตฯ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 3. โปรดเติมเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบุ ประเด็นประเมิน 5มากที่สุด ระดับความคิดเห็น 4มาก 3ปานกลาง 2น้อย 1น้อยที่สุด 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนและการต้อนรับ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของสถานที่ การจัดซุ้มถ่ายภาพและการตกแต่งสถานที่ การจัดลาดับกิจกรรมและสันทนาการ ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและสันทนาการ การแสดงวีดีทัศน์ บรรยากาศช่วยกระตุ้นให้เกิดกาลังใจและสร้างความ ขยันหมั่นเพียร เพื่อความสาเร็จต่อไป 10. บรรยากาศทาให้รู้สึกรัก ผูกพัน สามัคคีในกลุ่มสาขาวิชา หรือ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา มหาบัณฑิตฯ ดุษฏีบัณฑิตฯ และศิษย์เก่า 11. ในภาพรวมท่านมีความประทับใจ พอใจต่อการจัดกิจกรรม ใน ระดับใด 4. ท่านคิดว่าควรมีการจัดงานแสดงความยินดีให้กับดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกปีหรือไม่  1. เห็นด้วย  2. ไม่เห็นด้วย  3 ไม่แสดงความคิดเห็น  4 อื่น ๆ (ระบุ)................................... 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ)  ขอขอบคุณทุกท่านที่อนุเคราะห์ข้อมูล 

×