้
การใชงานฐานข้อมูล SpringerLink
โดย จิรว ัฒน์ พรหมพร

jirawat@book.co.th
แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร
่
์
ึ
อิเล็กทรอนิกสทาง...
รายละเอียดฐานข้อมูล
ั้
เป นส าน ก พิม พ์ช น น าที่ใ ห้บ ริก ารเนื้อ หาในสาขาวิช าหล ก ๆ
็
ั
ั
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี...
ื
วิธการสบค้น
ี
● Browse by discipline
● Quick Search
● Advanced Search
Browse by discipline

1

1. เลือกไล่เรียงตามห ัวเรืองทีสนใจ
่
่
Browse by discipline

2

ิ่
่
2. เลือกประเภทสงพิมพ์ เชน Journal
Browse Journal

3

ื่ ิ่
3. เลือกชอสงพิมพ์ทตองการ
ี่ ้
Browse Journal

5

4

4. เลือกแสดงฉบ ับทีมให้บริการทงหมด
่ ี
ั้

ื
5. หรือ เลือกสบค้นภายในวารสารนี้
Browse All Volumes & Issues

6

6. คลิกเลือกฉบ ับทีตองการ
่ ้
Browse All Volumes & Issues

7

7. คลิกเลือกรายการทีตองการ
่ ้
Quick Search
1

2

1. พิมพ์คาหรือวลีทตองการ แล้วคลิก Search
ี่ ้
ื
2. คลิกทีรป
่ ู
เพือเลือกการสบค้นขนสูง Advanced Search
...
Advanced Search

1

1. พิมพ์คาหรือวลีตาม
เงือนไขทีตองการ
่
่ ้
่
ื่
2. เลือกค้นในสวนชอ

ื่ ้
เรืองหรือชอผูแต่ง
่
่
3. ระบุ...
Search Results

1
3

2

1. จานวนรายการผลล ัพธ์ทพบทงหมด 2. คลิกทีชอเรืองเพือเข้าดูเอกสาร
ี่
ั้
่ ื่
่
่
่
3. หรือ เลือกจาก ...
Journal Article

1

2

1. เรียกดูบทความฉบ ับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML
่
2. คลิกที่ Export citations เพือดาวน์โหลดข้อมูลเข...
Export citation

3

คลิกที่ Select Download เพือเลือกรูปแบบทีตองการดาวน์โหลดข้อมูล
่
่ ้
Full Text PDF

่ั
เลือกบ ันทึก (Save) หรือสงพิมพ์ (Print) เอกสาร
Springer link 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Springer link 2014

339 views
242 views

Published on

SpringerLink

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
88
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Springer link 2014

 1. 1. ้ การใชงานฐานข้อมูล SpringerLink โดย จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครังล่าสุด 22/01/57 ้
 2. 2. รายละเอียดฐานข้อมูล ั้ เป นส าน ก พิม พ์ช น น าที่ใ ห้บ ริก ารเนื้อ หาในสาขาวิช าหล ก ๆ ็ ั ั ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทาง ั ส ง คมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ อาทิเ ช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering ื หน ังสอ และวารสาร เปนต้น ็ ิ่ ้ โดยมีเนือหาครอบคลุมสงพิมพ์ประเภท
 3. 3. ื วิธการสบค้น ี ● Browse by discipline ● Quick Search ● Advanced Search
 4. 4. Browse by discipline 1 1. เลือกไล่เรียงตามห ัวเรืองทีสนใจ ่ ่
 5. 5. Browse by discipline 2 ิ่ ่ 2. เลือกประเภทสงพิมพ์ เชน Journal
 6. 6. Browse Journal 3 ื่ ิ่ 3. เลือกชอสงพิมพ์ทตองการ ี่ ้
 7. 7. Browse Journal 5 4 4. เลือกแสดงฉบ ับทีมให้บริการทงหมด ่ ี ั้ ื 5. หรือ เลือกสบค้นภายในวารสารนี้
 8. 8. Browse All Volumes & Issues 6 6. คลิกเลือกฉบ ับทีตองการ ่ ้
 9. 9. Browse All Volumes & Issues 7 7. คลิกเลือกรายการทีตองการ ่ ้
 10. 10. Quick Search 1 2 1. พิมพ์คาหรือวลีทตองการ แล้วคลิก Search ี่ ้ ื 2. คลิกทีรป ่ ู เพือเลือกการสบค้นขนสูง Advanced Search ่ ั้
 11. 11. Advanced Search 1 1. พิมพ์คาหรือวลีตาม เงือนไขทีตองการ ่ ่ ้ ่ ื่ 2. เลือกค้นในสวนชอ ื่ ้ เรืองหรือชอผูแต่ง ่ ่ 3. ระบุชวงระยะเวลา ตีพมพ์ ิ 2 3 4 4. คลิก Search
 12. 12. Search Results 1 3 2 1. จานวนรายการผลล ัพธ์ทพบทงหมด 2. คลิกทีชอเรืองเพือเข้าดูเอกสาร ี่ ั้ ่ ื่ ่ ่ ่ 3. หรือ เลือกจาก ัดผลล ัพธ์ให้แคบลงจากสวน Refine Your Search
 13. 13. Journal Article 1 2 1. เรียกดูบทความฉบ ับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML ่ 2. คลิกที่ Export citations เพือดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสูโปรแกรมจ ัดการ ่ บรรณานุกรม
 14. 14. Export citation 3 คลิกที่ Select Download เพือเลือกรูปแบบทีตองการดาวน์โหลดข้อมูล ่ ่ ้
 15. 15. Full Text PDF ่ั เลือกบ ันทึก (Save) หรือสงพิมพ์ (Print) เอกสาร

×