News 2 2555

176 views
156 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News 2 2555

  1. 1. จดหมายขาวหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร Engineering Library Newsletter ฉบับที่ 2 /2555 กันยายน 2555 คุยกันกอน จดหมายขาวฉบับนี้ เปนชวงใกลเวลาของการปดภาคการศึกษาเทอม 1/2555 ทางหองสมุดจึงมีขอมูลขาวสารเพื่อเตรียมการใหบริการในภาคการศึกษาถัดไป และในเดือนตุลาคม 2555 หองสมุดเปดบริการเฉพาะในวันและเวลาราชการเทานั้น สําหรับการเปดบริการนอกเวลาในภาคที่ 2 หองสมุดอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา ซึ่งทางหองสมุดจะแจงใหทราบอีกครั้ง การเก็บประวัติการยืมหนังสือจากหองสมุด ตามที่ไดมีอาจารย5 และผูใชบริการหองสมุดจํานวนมากไดสอบถามกับทางหองสมุดวา จะตรวจสอบรายการหนังสือที่เคยยืมออกไดหรือไมนั้น ขณะนี้ทางหองสมุดไดดําเนินการศึกษารายละเอียดดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว และไดจัดทําแผนพับใหกับผูใชบริการดวย และแผนพับดังกลาวไดจัดสงใหอาจารย5แตละทานเปนรายบุคคลแลว ขอใหอาจารย5ทุกทานเขาไปปรับรายการดวยตนเอง เนื่องจากการปรับรายการเปนขอมูลของแตละบุคคล แตหากอาจารย5ทานใดมีป8ญหาในการดําเนินการขอใหติดตอบรรณารักษ5หองสมุดเพื่อดําเนินการดังกลาวได หรือทานสามารถดาวน5โหลดรายละเอียดดังกลาวไดจากทางเว็บไซต5ของหองสมุด http://library.en.kku.ac.th/ หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร.เป/ดบริการแจงก1อนยืม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาใหกับอาจารย5 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการยืมหนังสือจากหองสมุดแตไมมีเวลามาคนหาหนังสือมากนัก ทางหองสมุดไดเปดชองทางในการบริการใหกับทานในการแจงรายละเอียดของหนังสือที่ทานตองการยืมมาใหทางหองสมุดไดทราบลวงหนา เพื่อที่ทางหองสมุดจะไดคนหาตัวเลมบนชั้นไวใหทานกอนเมื่อทานมายืมสามารถติดตอไดที่เคาน5เตอร5จาย-รับไดทันที โดยที่ไมตองไปคนหาตัวเลมบนชั้น ซึ่งจะทําใหทานประหยัดเวลามากขึ้น ทานสามารถแจงรายละเอียดไดที่ walsae@kku.ac.th; libengkku@gmail.com ; maetsa@kku.ac.th การบริการนี้ไมรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากตองการใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณสมบัติในเรื่องของแนวการศึกษาคนควาดวยตนเองซึ่งเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค5ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ย้ําเตือนกันลืม เนื่องดวยขณะนี้ไดสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2555 แลว ขอใหอาจารย5ทุกทานไดตรวจสอบการยืมหนังสือตลอดภาคการศึกษาดวย กําหนดสงในภาคการศึกษานี้คือ 5 ตุลาคม 2555 เมื่ออาจารย5ทุกทานใชหนังสือเสร็จเรียบรอยแลวขอความกรุณาสงคืนภายในเวลาที่กําหนดเพื่อไมใหเกิดคาปรับ
  2. 2. 2 มีอะไรใหม1ในฐานขอมูล IEEE เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ทางเจาหนาที่ของบริษัท IEEE ไดมาบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ของฐานขอมูลIEEE ไดแก วารสารที่เพิ่มใหม หนังสืออิเล็กทรอนิกส5 เปนตน แตสิ่งที่นาสนใจสําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู 2 หัวขอคือ 1. บทเรียนออนไลน5 ซึ่งมีทั้งหมด 287 คอร5สวิชา โดยผูเรียนสามารถเขาไปเรียนไดดวยตนเอง และเมื่อเรียนจบแต ละคอร5ส จะมีบททดสอบและไดรับใบประกาศนียบัตร ที่สามารถพิมพ5ออกมาเก็บไวได และใบประกาศนี้ทาง IEEE รั บ รองคุ ณ ภาพเปนระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ถื อ วาเปนอี ก แนวทางหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตอเนื่ อ งทางดาน วิศวกรรมศาสตร5 2. IEEE English for Engineering เปนบทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร เมื่อเรียนครบ 45 ชั่วโมง สามารถ ทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางออนไลน5ไดเชนกัน ซึ่งภาษาอังกฤษถือวาสําคัญตอวิชาชีพของวิศวกรในการ เขาสูประชาคมอาเซียน ขณะนี้ทางหองสมุดกําลังอยูระหวางการติดตอขอบริษัทใหเปดทดลองใชกับหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งขณะนี้ ทั้ง 2 หัวขอนี้ ทางมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไดเริ่มขอทดลองใชกันแลว เมื่อเปดทดลองใชทางหองสมุดจะแจงใหอาจารย5ทุกทานได ทราบ และขอความรวมมืออาจารย5ขอใหนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร5เขาทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร และทดลองเรียน จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส5 เพื่อชวยทางหองสมุดประเมินวาสมควรจะมีการบอกรับไวใหบริการในหองสมุดหรือไม ทั้งนี้ หองสมุดจะแจงความคืบหนาใหทางคณาจารย5ทราบตอไป สุดทายกันลืม วันที่ 5 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุดของการยืมตลอดภาคการศึกษาเทอม 1/ 2555 วันที่ 29 กันยายน 2555 วันสุดท#ายของการเป%ดบริการนอกเวลาของห#องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร* ประจําภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 เจาของ : หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร./โทรสาร O๔๓ ๓๖๒-๑๖๑ หรือ ๑๒๑๖๙ Website : http://library.en.kku.ac.th/ walsae@kku.ac.th / libengkku@gmail.com

×