จดหมายขาวหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรEngineering Library NewsletterEngineering Library NewsletterEngineering Library Newsletter...
2ขณะนี้หองสมุดไดจัดทําแผ5นพับพิมพ! 4 สี เพื่อ แนะนําการใชหองสมุดระดับพื้นฐาน เพื่อแจกใหกับนักศึกษาใหม5ทุกท5าน หากท5านใดสนใ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

News 1 2556

140 views
116 views

Published on

libnews 1/2556

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
140
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News 1 2556

  1. 1. จดหมายขาวหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรEngineering Library NewsletterEngineering Library NewsletterEngineering Library NewsletterEngineering Library Newsletter ฉบับที่ 1 /2556 มิถุนายน 2556คุยกันกอนแจงเปดบริการนอกเวลาของหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรในภาคการศึกษาที่ 1/2556 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร!ขอแจงเวลาเป(ดบริการดังนี้วันจันทร! – วันศุกร! เวลา 08.30 – 18.30 น.วันเสาร! เวลา 12.00 – 18.00 น.สําหรับวันอาทิตย!และวันหยุดนักขัตฤกษ! ป(ดบริการฐานขอมูลทดลองใช (Trial Database)ในช5วงเป(ดภาคการศึกษาใหม5 มีหลายสํานักพิมพ!ไดเป(ดใหทดลองเขาใชฐานขอมูล ในช5วงเวลานี้หากผูใชบริการท5านใดสนใจบทความ สามารถดาวน!โหลดเก็บไวไดเลย ระยะเวลาหมดอายุการเขาใชงานดูรายละเอียดไดที่http//www.library.kku.ac.thหองสมุดปรับปรุงแผนพับแนะนําการใชหองสมุดหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรยินดีตอนรับนองใหมคณะวิศวกรรมศาสตรกัลปพฤกษชอที่ 50 ดวยความยินดียิ่งฐานขอมูลทดลองใช
  2. 2. 2ขณะนี้หองสมุดไดจัดทําแผ5นพับพิมพ! 4 สี เพื่อ แนะนําการใชหองสมุดระดับพื้นฐาน เพื่อแจกใหกับนักศึกษาใหม5ทุกท5าน หากท5านใดสนใจแผ5นพับเชิญมาหยิบไดที่หองสมุด แผ5นพับดังกล5าวจะช5วยใหทุกท5านสามารถเขาใชบริการหองสมุดผ5านระบบอินเทอร!เนตไดอย5างมีประสิทธิภาพผลงานตีพิมพและผลงานที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาติผลงานของอาจารย!คณะวิศวกรรมศาสตร!ที่ไดรับการตีพิมพ!ในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงผลงานที่ไดรับการอางอิงประจําปO ค.ศ. 2012 ขณะนี้ทางหองสมุดไดรวบรวมและนําขึ้นเว็บไซต!ของหองสมุดคณะเปQนที่เรียบรอยแลวหากสนใจเขาชมไดที่ เว็บไซต!ของหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร! http://library.en.kku.ac.thบทความที่ไดรับการอางอิงมากที่สุด 5 อันดับแรกของป< 2012 มีดังนี้1. Chindaprasirt, P.; Chareerat, T.; Sirivivatnanon, V. Workability and strength of coarse high calcium fly ashgeopolymer. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES. 29,3 (Mar2007): 224-229. [ปรากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 34ครั้ง Scopus จํานวน 35 ครั้ง]2. Wongpa, J.; Kiattikomol, K.; Jaturapitakkul, C.; Chindaprasirt, P. Compressive strength, modulus of elasticity,and water permeability of inorganic polymer concrete. MATERIALS & DESIGN. 31,10 (Dec 2010): 4748-4754. [ปรากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 22 ครั้ง Scopus จํานวน 24 ครั้ง]3. Chindaprasirt, P; Homwuttiwong, S; Sirivivatnanon, V. Influence of fly ash fineness on strength, dryingshrinkage and sulfate resistance of blended cement mortar. CEMENT AND CONCRETE RESEARCH. 34,7(Jul 2004): 1087-1092. [ปรากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 18 ครั้ง Scopus จํานวน 23 ครั้ง]4. Rattanasak, Ubolluk; Chindaprasirt, Prinya. Influence of fly ash fineness on strength, drying shrinkageand sulfate resistance of blended cement mortar. MINERALS ENGINEERING. 22,12 (Oct 2009): 1073-1078.[ปรากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 18 ครั้ง Scopus จํานวน 19 ครั้ง]5. Tangchirapat, Weerachart; Buranasing, Rak; Jaturapitakkul, Chai; Chindaprasirt, Prinya. Influence of rice husk-bark ash on mechanical properties of concrete containing high amount of recycled aggregates.CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 22,8 (Aug 2008): 1812-1819. [ปรากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 15ครั้ง Scopus จํานวน 16 ครั้ง]เจาของ : หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร./โทรสาร 043 362161 หรือ 12169Website : http://library.en.kku.ac.th/walsae@kku.ac.th

×