การใช้งานฐานข้อมูล
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
โดย จิรว ัฒน์ พรหมพร
jirawat@book.co.th
แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร
่
์...
สารบ ัญ
●

IEL คืออะไร

●

หน้าจอหล ัก (Homepage)

●

การค้นหาบทความแบบไล่เรียงตามประเภทเอกสาร (Browse)
●

วารสาร (Journal...
Content

IEL : เปนฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2
็
่

แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and
Electronics Engineer...
Content

● Journals, Transactions, และ Magazines ของ IEEE
้
ย้อนหล ังถึงมกราคม 1988 และเนือหาบางฉบ ับย้อนหล ังถึง

ปี 1913...
Subject Coverage
● Acoustics

● Aerospace

● Biomedical Eng

● Biometrics

● Computing

● Cybernetics

● Electrical Eng

●...
Search Methods

1. Browse
2. Search
•

Basic Search

•

Advanced Keyword/Phrases

•

Command Search

•

Publication Quick ...
Homepage
ิ
แสดงสทธิการเข้าถึงตามรายการเอกสาร Full text ทีทางสถาบ ันบอกร ับไว้
่
Browse

ื
ิ่
้
Browse เปนการสบค้นแบบไล่เรียงเนือหาตามประเภทของสงพิมพ์
็
Browse Conference Publications: By Title
1

2

3

ื่
1. ไล่เรียงดูรายชอการประชุมตามลาด ับต ัวอ ักษร A-Z
่
ื่
2. หรือ พิมพ์...
Browse Conference Publications: By Topic

1

2

ื่
1. ไล่เรียงดูรายชอการประชุมตามสาขาวิชาทีสนใจ
่
ื่
2. คลิกเลือกชอการประช...
Browse Conference Publications

1
3

2

ั
1. เรียกดูสาระสงเขป
2. เรียกดูบทความฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF
ื่
่
ี
3. เรียกดูสอผสม เ...
Browse Journals & Magazines: By Title
1
2

3

ื่
1. ไล่เรียงดูรายชอวารสารตามลาด ับต ัวอ ักษร A-Z
่
ื่
2. หรือ พิมพ์คาเพียง...
Browse Journals & Magazines: By Topic

1

2

ื่
1. ไล่เรียงดูรายชอวารสารตามสาขาวิชาทีสนใจ
่
ื่
2. คลิกเลือกชอวารสารทีตองกา...
1

2

Browse Journals & Magazines

3

1. เลือกดูบทความทีตพมพ์กอนต ัวเล่ม Early Access
่ ี ิ
่
2. เลือกดูฉบ ับย้อนหล ัง Pas...
Browse Journals & Magazines

1

2

ั
1. เรียกดูสาระสงเขป

2. เรียกดูบทความฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF
Browse Standards: By Number
1

2

3

1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามลาด ับต ัวเลข หรือ
่
2. พิมพ์หมายเลขมาตรฐาน หรือคาสาค ัญบางสวน...
Browse Standards: By Topic

1

2

1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามสาขาวิชาทีสนใจ 2. คลิกเลือกมาตรฐานทีตองการ
่
่ ้
Browse Standards: By Subscription

เลือกมาตรฐานตามห ัวข้อทีสนใจ
่
Basic Search

1

2

3

1. พิมพ์คาหรือวลี

ื
2. คลิก Search เพือทาการสบค้น
่

ื
3. คลิกที่ Advanced Search เพือเลือกการสบค้...
Advanced Keyword/Phrases
1
2

4

3

5

6

1. เลือกขอบเขตการค้น
2. พิมพ์คาหรือวลี
3. เลือกเขตข้อมูล
ื่
ื
ิ ์
้
4. ระบุคาเชอ...
Advanced Keyword/Phrases (ต่อ)
7

8

9

ิ่
7. กาหนดประเภทสงพิมพ์
9. คลิก Search

่
8. กาหนดชวงเวลา
Command Search

่ั
พิมพ์คาค้นในรูปแบบชุดคาสง แล้วคลิก Search
Publication Quick Search

1

2

3

ื
1. สบค้นจากหมายเลข DOI
ื
่
ื่ ิ่
2. เปนการสบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เชน ชอสงพิมพ์ ปี ที่ ...
3

Search Results

2

1

ั
1. เรียกดูสาระสงเขป หรือ เอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF ของเอกสาร
่ั
่
2. เลือกสงอีเมล สงพิมพ์ หรือ ...
Abstract

2

1. เลือกแสดงเอกสารทีมเนือหาคล้ายคลึงก ับเอกสารนี้ (Similar)
่ ี ้
2. เลือกแสดงรายการอ้างอิง รายการทีอางถึงของ...
References

References รายการเอกสารทีใชอางอิง
่ ้ ้
References : Citation MAP

Citation MAP แสดงรายการเอกสารหรือบทความทงทีอางอิงและอ้างถึง
ั้ ่ ้
CITED BY

CITED BY แสดงรายการบทความทีอางอิงบทความทีเปิ ดอยูน ี้
่ ้
่
่
Metric

้
Metric แสดงสถิตการใชบทความทีเปิ ดอยูน ี้
ิ
่
่
Download Citation

1

2

3

ั
1. เลือกดาวน์โหลดเฉพาะรายการบรรณานุกรมหรือพร้อมด้วยสาระสงเขป
่
2. เลือกโปรแกรมการจ ัดการบรรณ...
Email

่
1. กรอกรายละเอียดผูทตองการสงอีเมลล์
้ ี่ ้
2. คลิกปุม Email
่
Full Text : HTML
Full Text : HTML ต่ อ
Print
Iel 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Iel 2014

143

Published on

IEL

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
143
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iel 2014

 1. 1. การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) โดย จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครังล่าสุด 22/01/57 ้
 2. 2. สารบ ัญ ● IEL คืออะไร ● หน้าจอหล ัก (Homepage) ● การค้นหาบทความแบบไล่เรียงตามประเภทเอกสาร (Browse) ● วารสาร (Journals & Magazines) ● เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ● ● เอกสารมาตรฐาน (Standards) ื วิธการสบค้นเอกสาร ี ● Basic Search ● Advanced Keyword/Phrases ● Command Search ● Publication Quick Search ● หน้าแสดงผลล ัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร (Abstract) ● ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม ● เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text)
 3. 3. Content IEL : เปนฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 ็ ่ แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution ึ่ of Engineering and Technology (IET) ซงใน IEL ประกอบด้ว ยเอกสารมากกว่ า 2 ล้า นจากส ิ่ง พิม พ์ มากกว่ า 12,000 ช ื่อ ซ ึ่ง สามารถแยกประเภทของ ิ่ สงพิมพ์ได้ด ังนี้
 4. 4. Content ● Journals, Transactions, และ Magazines ของ IEEE ้ ย้อนหล ังถึงมกราคม 1988 และเนือหาบางฉบ ับย้อนหล ังถึง ปี 1913 ● Conference Proceedings ของ IEEE ให้ขอมูลย้อนหล ัง ้ ้ ถึงมกราคม 1988 และเนือหาบางเรืองย้อนหล ังถึงปี 1953 ่ ● IEEE Standards ให้ขอมูลย้อนหล ังถึงมกราคม 1988 ้ รวมถึงมาตรฐานเก่าทียกเลิกไปแล้ว ่ ● IET Journals, Letters, Magazines และ Conference Proceedings ให้ขอมูลตงแต่ปี 1988 ้ ั้
 5. 5. Subject Coverage ● Acoustics ● Aerospace ● Biomedical Eng ● Biometrics ● Computing ● Cybernetics ● Electrical Eng ● Civil Eng ● Industrial Eng ● Info Technology ● Info Systems ● Optics ● Nuclear Science ● Radiology ● Physics ● Software ● Remote Sensing ● Transportation ● Storage ● Wireless ● Web Applications
 6. 6. Search Methods 1. Browse 2. Search • Basic Search • Advanced Keyword/Phrases • Command Search • Publication Quick Search
 7. 7. Homepage
 8. 8. ิ แสดงสทธิการเข้าถึงตามรายการเอกสาร Full text ทีทางสถาบ ันบอกร ับไว้ ่
 9. 9. Browse ื ิ่ ้ Browse เปนการสบค้นแบบไล่เรียงเนือหาตามประเภทของสงพิมพ์ ็
 10. 10. Browse Conference Publications: By Title 1 2 3 ื่ 1. ไล่เรียงดูรายชอการประชุมตามลาด ับต ัวอ ักษร A-Z ่ ื่ 2. หรือ พิมพ์คาเพียงบางสวนของชอการประชุม และคลิก Search ื่ 3. คลิกเลือกชอการประชุมทีตองการ ่ ้
 11. 11. Browse Conference Publications: By Topic 1 2 ื่ 1. ไล่เรียงดูรายชอการประชุมตามสาขาวิชาทีสนใจ ่ ื่ 2. คลิกเลือกชอการประชุมทีตองการ ่ ้
 12. 12. Browse Conference Publications 1 3 2 ั 1. เรียกดูสาระสงเขป 2. เรียกดูบทความฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF ื่ ่ ี 3. เรียกดูสอผสม เชน ไฟล์เสยง ไฟล์วดโอ หรือ ไฟล์ PowerPoint เปนต้น ี ิ ็
 13. 13. Browse Journals & Magazines: By Title 1 2 3 ื่ 1. ไล่เรียงดูรายชอวารสารตามลาด ับต ัวอ ักษร A-Z ่ ื่ 2. หรือ พิมพ์คาเพียงบางสวนจากชอวารสาร และคลิก Search ื่ 3. คลิกเลือกชอวารสารทีตองการ ่ ้
 14. 14. Browse Journals & Magazines: By Topic 1 2 ื่ 1. ไล่เรียงดูรายชอวารสารตามสาขาวิชาทีสนใจ ่ ื่ 2. คลิกเลือกชอวารสารทีตองการ ่ ้
 15. 15. 1 2 Browse Journals & Magazines 3 1. เลือกดูบทความทีตพมพ์กอนต ัวเล่ม Early Access ่ ี ิ ่ 2. เลือกดูฉบ ับย้อนหล ัง Past Issues 3. รายละเอียดข้อมูลวารสาร About Journal
 16. 16. Browse Journals & Magazines 1 2 ั 1. เรียกดูสาระสงเขป 2. เรียกดูบทความฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF
 17. 17. Browse Standards: By Number 1 2 3 1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามลาด ับต ัวเลข หรือ ่ 2. พิมพ์หมายเลขมาตรฐาน หรือคาสาค ัญบางสวนของมาตรฐาน คลิก Search 3. คลิกเลือกมาตรฐานทีตองการ ่ ้
 18. 18. Browse Standards: By Topic 1 2 1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามสาขาวิชาทีสนใจ 2. คลิกเลือกมาตรฐานทีตองการ ่ ่ ้
 19. 19. Browse Standards: By Subscription เลือกมาตรฐานตามห ัวข้อทีสนใจ ่
 20. 20. Basic Search 1 2 3 1. พิมพ์คาหรือวลี ื 2. คลิก Search เพือทาการสบค้น ่ ื 3. คลิกที่ Advanced Search เพือเลือกการสบค้นขนสูง ่ ั้
 21. 21. Advanced Keyword/Phrases 1 2 4 3 5 6 1. เลือกขอบเขตการค้น 2. พิมพ์คาหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูล ื่ ื ิ ์ ้ 4. ระบุคาเชอม 5. กาหนดสบค้นเฉพาะเอกสารทีได้สทธิในการเข้าดูเนือหา ่ ื 6. กาหนดสาน ักพิมพ์ทตองการสบค้น ี่ ้
 22. 22. Advanced Keyword/Phrases (ต่อ) 7 8 9 ิ่ 7. กาหนดประเภทสงพิมพ์ 9. คลิก Search ่ 8. กาหนดชวงเวลา
 23. 23. Command Search ่ั พิมพ์คาค้นในรูปแบบชุดคาสง แล้วคลิก Search
 24. 24. Publication Quick Search 1 2 3 ื 1. สบค้นจากหมายเลข DOI ื ่ ื่ ิ่ 2. เปนการสบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เชน ชอสงพิมพ์ ปี ที่ ฉบ ับที่ เลขหน้า เปนต้น ็ ็ 3. คลิก Quick Search
 25. 25. 3 Search Results 2 1 ั 1. เรียกดูสาระสงเขป หรือ เอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF ของเอกสาร ่ั ่ 2. เลือกสงอีเมล สงพิมพ์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมรายการผลล ัพธ์ ่ 3. เลือกจาก ัดหรือขยายผลล ัพธ์จากสวน Refine/Expand Results
 26. 26. Abstract 2 1. เลือกแสดงเอกสารทีมเนือหาคล้ายคลึงก ับเอกสารนี้ (Similar) ่ ี ้ 2. เลือกแสดงรายการอ้างอิง รายการทีอางถึงของเอกสารนี้ ่ ้ 1
 27. 27. References References รายการเอกสารทีใชอางอิง ่ ้ ้
 28. 28. References : Citation MAP Citation MAP แสดงรายการเอกสารหรือบทความทงทีอางอิงและอ้างถึง ั้ ่ ้
 29. 29. CITED BY CITED BY แสดงรายการบทความทีอางอิงบทความทีเปิ ดอยูน ี้ ่ ้ ่ ่
 30. 30. Metric ้ Metric แสดงสถิตการใชบทความทีเปิ ดอยูน ี้ ิ ่ ่
 31. 31. Download Citation 1 2 3 ั 1. เลือกดาวน์โหลดเฉพาะรายการบรรณานุกรมหรือพร้อมด้วยสาระสงเขป ่ 2. เลือกโปรแกรมการจ ัดการบรรณานุกรม เชน EndNote หรือ RefWorks 3. คลิกปุม Download Citation ่
 32. 32. Email ่ 1. กรอกรายละเอียดผูทตองการสงอีเมลล์ ้ ี่ ้ 2. คลิกปุม Email ่
 33. 33. Full Text : HTML
 34. 34. Full Text : HTML ต่ อ
 35. 35. Print
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×