2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief

248 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief

  1. 1. Idealisme en realiteitszin van jongerenTijd voor grote verhalen Maarten DevosDe generatie van babyboomers zag zich veertig jaar geleden hooguit geconfronteerdmet zure regen en een oliecrisis. En ja, de oorlog in Vietnam. De huidige jongerenkrijgen een mondiale klimaat- en energiecrisis, een financiële crisis, de gevaren vanallerhande technologieën, terrorisme, hiv en wat al niet méér op hun bord. Dat maaktze angstig en realistisch: leider van een jeugdbeweging word je omdat het goed staatop je curriculum. Generatie A staat voor geweldige uitdagingen, maar het zal nodigzijn opnieuw de grote verhalen boven te halen.Van jongeren wordt veel gezegd. Heel veel zelfs. Zowel positief als negatief. Alsvolwassenenwereld staren we ze immers vol belangstelling aan, zestaan in het middelpuntvan de belangstelling. Jong zijn en jong blijven is een levensdoel voor veel volwassenen. Hetis al lang geen uitzondering meer dat moeder en dochter in dezelfde kledinglijn gespotworden. Iedereen wil tot de jeugd blijven behoren. Zo moet dat in een economischemaatschappij die voortdurend op verandering en flexibiliteit is gericht: geen plaats meer voorvertraging, voor overweging, voor reflectie of voor ouderdom. Kortom: geen plaats meervoor vergankelijkheid.We leven in een maatschappij die eeuwig jong wil blijven.Dat past in het groeidogma datonze geest is gaan domineren. De jeugdjaren zijn symbool van die groei. Jongeren staanaltijd aan het begin van de groeicurve: ze ontdekken, ze leren, ze hebben hoop, meestalweinig ballast uit het verleden en ze zijn fysiek in groeiende topvorm.Waarom deze voorafgaande opmerking? Omdat ze sterk bepaalt hoe we naar jongerenkijken. Jongeren zijn namelijk een rolmodel geworden voor de samenleving.Tegelijk hebbenwe almaar weer moeilijkheden hun taal te verstaan. We willen zo graag dat ze in onsreferentiekader passen. We hopen dat zij onze toekomst waarmaken, liefst volgens onzeovertuigingen en waarden.Maar jongeren zijn altijd anders dan we denken: ze zijn moeilijk te vatten als één doelgroep,ze verrassen ons door hun manier van denken, door hun waarden en door hun dromen.Telkens weer moeten we vaststellen dat de jeugd al even divers is als de volwassenwereld.Laten we enerzijds proberen even generaliserend een aantal tendensen te schetsen, maaranderzijds ook voldoende te nuanceren. Met één pennentrek lukt het natuurlijk nooit in kaartte brengen wat jongeren bezielt. De zoektocht naar hun manier van engagement en hoop opde toekomst is een spectrum van overtuigingen.IngebedJongerencultuur is nog altijd het product van volwassenencultuur. Onze jongeren zijnopgegroeid in de wereld zoals hij nu is. Veel waarden van onze jongeren zijn dan ook eenweerspiegeling van de dominante waarden in onze samenleving. We kunnen ze bijvoorbeeldniet verwijten dat de meerderheid van hen vrij conservatief is.De jongste tien-twintig jaarheeft het conservatisme in Vlaanderen en Nederland de politiek en de daarmeesamenhangende maatschappijanalyse gedomineerd.Onze jeugd is ingebed in een maatschappij waar technologie, milieuproblemen, internet en
  2. 2. globalisering normaal zijn. Zij hebben geen referentiepunt dat hun toelaat die ontwikkelingenin perspectief te plaatsen. Wat vóór hun leven komt, hebben ze enkel van horen zeggen enis dus per definitie vreemd. Alleen al dat inzicht leert ons jongeren beter te begrijpen. Het isbijvoorbeeld heel logisch dat jongeren veeleer geneigd zijn zich concreet te engageren voorMusic for Life dan vrijwillig in een wereldwinkel mee te helpen. Music for Life heeft eengeschiedenis in hun leven, jongeren hebben dat zien beginnen en zich ontwikkelen. Dewereldwinkelbeweging daarentegen is iets van minstens één generatie geleden. De band isveel kleiner als er geen persoonlijke historiek is tussen een jongere en een engagement.‘I amwhat I share’ is volgens trendwatcher Tom Palmaerts in één zin typerend voor dehuidige generatie jongeren. Dat toont hoe ingebed onze jongeren in de digitale wereld zijn.Hun identiteit heeft zich van jongsafaan naast het reële leven ook digitaal uitgebouwd. Hetdigitale is een wezenlijk deel van hun persoonlijkheid, of je dit nu positief of negatief vindt. Deomgangsvormen die jongeren hanteren in de digitale wereld zijn louter een gevolg van deruime verspreiding die sociale media en mobiele technologie hebben gekend de afgelopenvijftien jaar. Vergelijk het met een vorige generatie die urenlang met vriend(inn)en aan detelefoon hing,tot grote ergernis van de ouders. Wij zien bij jongeren gewoon gebeuren wat alvoorbestemd lag in onze technologie en ons dominant waardenpatroon. Hoe kunnen weklagen over het gebrek aan planning bij jongeren als flexibiliteit en continue beschikbaarheidhet adagium van het bedrijfsleven is geworden?De bedrijfswaarden zijn jongerenwaardengeworden en omgekeerd: het mag hard en snel gaan. Ook de technologie maakt dat numogelijk. Met een sms hoef je namelijk niet meer twee weken op voorhand een exacteafspraak te maken. Het kan nu ook in ‘real time’.Zijn jongeren dan niet kritischer dan dat? Vóór hun 15 jaar meestal niet. Maar in de overgangnaar jongvolwassenheid reflecteren ze toch over de vanzelfsprekendheden in hun leven.Dan zie je dat jongeren zich bijvoorbeeld ook bewust beginnen af te zetten tegen de‘overdigitalisering’ en opnieuw lijfelijk contact gaan zoeken. Ook het ontdekken en belevenvan hun eigen waarden komt dan op de voorgrond. Op dat moment speelt ookhet speltussen generaties: zich afzetten of zich conformeren, zich kritisch opstellen of zich latenmeevoeren, zich engageren in de tegenstroom of zich neerleggen bij de realiteit. Eventueelengagement zal zich dus vooral afspelen binnen de spanning realiteit-identiteit. Doordatjongeren zo specifiek ingebed zijn in onze volwassen leefwereld zal die context wordengebruikt om er hun identiteit mee samen te sprokkelen.IdeologieDeze generatie jongeren is de tweede generatie die is opgevoed met een overweldigendbesef van de problemen van deze wereld. Waar in de jaren ‘70 zure regen zowat het ergstdenkbare was, zijn er nu de mondiale klimaat- en energiecrisis, de financiële crisis, degevaren van allerhande technologieën, hiv- en kankerpandemieën. Het is een generatie dievoortdurend hoort dat de welvaart en het welzijn serieus bedreigdzijn.Ik betrap er mezelf opmet allerlei doemscenario’s de jongeren te waarschuwen in de klas. Met enige overdrijvingzou je van een bijwijlen apocalyptisch wereldbeeld kunnen spreken. Verwondering,optimisme, wereldvrede, passie en bewogenheid zijn onderwerpen die nauwelijks nog tersprake komen. Zelfs niet als we jongeren oproepen tot engagement. Bij dergelijke oproepengaan we namelijk ook mee met de tijdsgeest. We hebben het dan over zelfontplooiing,zelfstandig worden, ervaring voor op je cv, en dergelijke meer. De grote idealen geven we
  3. 3. meestal niet mee. Je wordt Chiroleidster omdat het goed is voor jezelf, niet omdat de groteChiro-idealen van samenhorigheid, respect en solidariteit je inspireren. Dat is de realiteit.Gevolg is dan ook dat jongeren zich maar partieel identificeren met de bewegingen ofverenigingen waarvoor ze zich engageren. Dat wil zeggen dat ze bijna ad hoc aan de slaggaan: duidelijk begrensd in de tijd en de ruimte die ze eraan geven in hun leven.De generatie van nu is dus een postideologische generatie. En dat komt omdat ideologieënvandaag de dag helemaal niet vanzelfsprekend zijn. In de plaats daarvan komt een soortwaardenverbrokkeling. Zaken die ideologisch niet samenhangen kunnen toch in één jongeresamenkomen. Zo ken ik jongeren die in de klas racistische en xenofobe opmerkingenmaken, maar zich wel inzetten voor de plaatselijke Chiro, waar allochtone jongeren lid vanzijn. In de klas komt hun racisme vanuit hun overtuiging dat Vlaanderen vooral op zichzelfmoet staan, terwijl het in de Chiro aardig lukt met allochtone kinderen, omdat ze daar vooralde groepsgeest naar voren schuiven.Als je de subculturen van jongeren bekijkt, kom je tot een zelfde besluit. Terwijl in de jaren‘70 en ‘80 muziek, kledij en gedachtegoed samenhingen in een subcultuur,is dat nu nietmeer het geval. De subculturen zijn vermarkt, ze zijn een economisch product geworden inplaats van het cultuurproduct van drie decennia geleden. Was je dertig jaar geleden een‘straight edger’ dan wist iedereen naar welke muziek je luisterde, wat je at, welke ideeën jeerop nahield. Ben je vandaag gekleed als een ‘emo’, dan zegt dat nog niet veel over jesmaak van muziek of je overtuigingen. Nuance is hier wel op zijn plaats, want een aantalkleine subculturen blijven wel op authentieke wijze bestaan.EngagementEn toch engageren jongeren zich, volgens verschillende studies, in Vlaanderen vrij veel. Zelopen nog altijd warm voor de jeugdbeweging, de sportbeweging of hulporganisaties. Ookvia Facebook en Twitter steunen ze volop allerlei initiatieven en bewegingen.Maar het is anders dan vroeger. Er is nog altijd een kleine groep jongeren die zich in ééngroep volop engageert en daar een langdurig engagement van maakt. Binnen religieusgeïnspireerde bewegingen is dat nog een opvallend grote groep waarop je kunt rekenen.Maar de meerderheid van jongeren is helemaal niet zo gebonden. Hun engagement gaatover hun identiteit. Met welke groep wil ik worden geïdentificeerd? Met welke T-shirt wil ikworden gezien? In welke beweging zitten de mensen die ik graag heb? Door welk onderwerpben ik emotioneel geraakt?Zelden vind je in deze groep spirituele of ideologische elementen terug die hun engagementonderbouwen. Die jongeren sprokkelen hun identiteit samen door wat ze doen en op internetdelen met anderen. Het is een narratieve identiteit. Met welk verhaal kan ik mij identificeren?Hoe kan ik mijn levensverhaal schrijven en vormgeven, zodat ik geliefd ben door anderen? Inwelke verhalen vind ik toekomst om de realiteit te trotseren? Het is dan ook niet vreemd dater een kloof is tussen de identiteit die ze aannemen en de daden die ze concreet verrichten.En als je hen daarop wijst, dan zijn ze verbaasd dat daar een probleem mee zou zijn. Je kunteen wereldverbeteraar zijn op internet en in je woorden, maar je hoeft daarvoor eigenlijkniets te doen. Ook omgekeerd zijn er voorbeelden te vinden van jongeren die zich met veelovertuiging inzetten, maar die daar nooit over communiceren en er dus ook niets overdelen.Authenticiteit is voor jongeren niet het hebben van een samenhangende identiteit,maar het hebben van een identiteit tout court.
  4. 4. Over jongeren en engagement praten is dus moeilijk. Zeker omdat het ontrafelen van demotieven waarom iemand al dan niet een engagement opneemt heel moeilijk is. Watvaststaat, is dat de harde realiteit vaak een cultuur van angst en wantrouwen veroorzaakt bijonze jongeren. Zo’n cultuur is absoluut niet bevorderlijk om structurele engagementen op tenemen. Jongeren kunnen en mogen te weinig dromen van een betere wereld, over eenherberg waar het goed is om leven en waar er plaats is voor velen. Ook het christelijkeverhaal deelt in de klappen. Het staat immers haaks op de cultuur van angst die zo diepingebakken zit in onze jongeren. Het verhaal over verrijzenis en bevrijding, over uittocht enblijde boodschap is letterlijk utopisch voor hen, ze kunnen het geen plaats geven in hunbenauwde wereldbeeld.Generatie AVolgens schrijver Douglas Coupland is de huidige generatie jongeren niet langer generatie Yof Z, maar generatie A. Ze staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Zij gaan eenoplossing moeten vinden voor de problemen die de industrialisatie en het kapitalisme in onzebegrensde wereld hebben teweeggebracht. Ze zullen het creatief met minder moeten doenen actief alternatieven moeten ontwikkelen om het welzijn en de welvaart op peil te houden.Moeilijkheid is wel dat ze hiervoor niet opgeleid zijn. Integendeel, ons onderwijs leidt opbinnen het industriële paradigma. Een diploma is arbeidsmarktgericht, niet toekomstgericht.Tijd voor een revolutie in het onderwijs, waar talentontwikkelend leren en creatievepedagogie op gelijke hoogte moeten komen met feitenkennis en vaardigheden.Een speciale plaats is trouwens voorbehouden voor de moslimjongeren van het Afrikaansecontinent. Ruim een kwart van de bevolking in Afrika is jongeren dan 25 jaar.‘GenerationFreedom’ noemt Bruce Feiler ze in zijn gelijknamig boek. De jonge moslimsworden gekenmerkt door een overvloed van keuzes in onze geglobaliseerde wereld, dooreen gebrek aan middelen voor hun eigen huishouden, door hun online identiteit en hunproactief handelen in maatschappelijke vraagstukken. Denk maar aan de Arabische lente,waar deze generatie toch duidelijk het (digitale) voortouw heeft genomen. Aan engagementgeen gebrek in Afrika…Jongeren in Europa zullen moeten zoeken naar een manier om opnieuw te beginnen dromenvan een andere wereld. Daarin zullen ze misschien de weg worden gewezen door deArabische jongeren die we zolang verfoeid hebben.Realiteit en identiteitWat leert ons dit samenraapsel aan indrukken? Dat engagement nog steeds bestaat, maar ingewijzigde vorm. Maar ook dat het nodig zal zijn opnieuw de grote verhalen boven te halen.Jongeren hebben behoefte aan ideologieën met een onderbouwd toekomstperspectief. Hunidentiteit mag weer worden gevoed met religieuze en politieke verhalen. Dat wordt ookaangetoond door de aantrekkingskracht van fundamentalistische ideologieën onderjongeren.Hun burgerzin mag worden uitgedaagd met oefeningen in democratie en participatie. Hunengagement mag worden uitgedaagd met verhalen van hoop op een ontsnappen uit dezerealiteit. Het zou mooi zijn als we erin slagen opnieuw het vogelperspectief aan te leren, hente laten zoeken naar schoonheid en goedheid en dat te valideren. Jongeren moeten jong zijnen moeten dus alternatieven kunnen ontdekken. Dat is hun opdracht in onze maatschappij.Zij zijn het experiment van de hoop. Laten we hen daarbij helpen, uitdagen en coachen. Onsengagement zal hun voorbeeld zijn.

×