хичээл

29,761 views
29,625 views

Published on

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээл

 1. 1. 2009-2010 îíû õè ýýëèéíæèëèéí æèëèéí ýöñèéí àæëûí òàéëàí Àõëàõ àíãèéí ñóðãàëòûí ìåíåæåð Æ.Ýíõòóÿà
 2. 2. Ñóðãàëòûí ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã õàíãàõ òàëààð• Ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã õÿíàõ ãðàôèêèéí äàãóó áàãø íàðûí ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã óëèðàë òóòàì øàëãàí ä¿ãíýæ ºíãºðñºí õè ýýëèéí æèëòýé õàðüöóóëàëò õèéí ä¿ãíýâ.• ªíãºðñºí õè ýýëèéí æèëòýé ñòàíäàðò õàíãàëòûã õàðüöóóëáàë• ä¿ãíýãäñýí ñóðàã 937 àâáàë çîõèõ îíîî -21675 àâñàí îíîî -17340 ã¿éöýòãýëèéí õóâü 80-% , àìæèëò 78.3%-òàé , àíàð 40.3 %-òàé ãàðñàí áàéíà. ÿéöýòãýëèéí õóâü 5- %-èàð àõèñàí ¿ç¿¿ëýëò ãàðëàà. ÀÂ-èéí ýçëýõ õóâü 10.4%-èàð áóóðñàí áàéíà.• Áàãø íàðûí õè ýýëä ñóóí àíàëèç õèéõ ãðàôèêèéí äàãóó äàâõàðäñàí òîîãîîð 40 áàãøèéí õè ýýëä ñóóí çºâºë㺺 ºãñºí áàéíà.• Áàãø íàð õè ýýëäýý ñóðãàëòûí á¿òýýë àðãóóäûã õýðýãëýõ õàíäëàãà íýìýãäýí öàõèì õè ýýë áýëòãýí çààõ áîëñîí.• Ýíý õè ýýëèéí æèëä 1594 сурагч суралцан төгсөж А-439, В- 401, С-269, Д-413, F-72 дүгнэгдэн стандарт хангалт 95.4-%- тай, АВ-ийн эзлэх хувь 52.6 -%-тай дүгнэгдсэн байна.• 11-р ангийг 115 сурагч төгсөж шалгалтанд авбал зохих оноо - 13820 үүнээс авсан оноо -11861 гүйцэтгэлийн хувь нь 85,8%• 9-р ангийг 155 сурагч төгсөн төгсөлтийн шалгалтанд авбал зохих оноо 18600 үүнээс авсан оноо- 15257 авч гүйцэтгэлийн хувь 82-%-тай дүгнэгдсэн байна
 3. 3. Æèëèéí ýöñèéí ñóðëàãûí ä¿í : / ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð/ ÀÂ-èéíÕè ýýëèéí Ä¿ãíýãäñýí À Â Ñ D F Ñòàíäàðò ýçëýõ æèë ñóðàã õàíãàëò õóâü2007- 2008 1550 288 374 281 489 118 92.3% 43%2008 - 2009 1584 323 301 286 489 185 88.3% 39.3%2009 - 2010 1594 439 401 269 413 72 95.4% 52.6% 4728 1050 1076 836 1391 375 92% 44% Íèéò
 4. 4. Æèëèéí ýöñèéí ä¿í: / ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð /100 92.3 95.4 90 88.3 80 70 60 50 43 52.6 40 39.3 ñòàí äàðò õàí ãàëò 30 ÀÂ-í ýçëýõ õóâü 20 10 0 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 5. 5. Æèëèéí ýöñèéí ñóðëàãûí ä¿íã ºìíºõ õè ýýëèéí æèëòýé õàðüöóóëáàë :• Ñóðëàãûí ñòàíäàðò õàíãàëò – 7.1%-èàð ºññºí• ÀÂ-èéí ýçëýõ õóâü 13.3%-èàð àõèñàí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà• F- ¿íýëãýýòýé ä¿ãíýãäñýí ñóðàã÷äûí òîî áóóðñàí áàéíà.• 7-8 ð àíãèä 33 ñóðàã÷ , 10-ð àíãèä 10 ñóðàã÷ F ä¿ãíýãäñýí áàéíà.
 6. 6. Ñóðãóóëèéí ñóðëàãûí ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã øàëãàñàí ÒÒØ-ûí ä¿í : / Ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð / Ã¿é – Õè÷ýýëèéí Òîî Àâàõ Àâñàí öýò À Â Ñ D F Àì- ÀÂ- æèë îíîî îíîî ãýë æèëò èéí õóâü2007-2008 1056 31720 23790 75 282 202 231 214 127 87.9 45.82008-2009 956 26665 19998 75 218 267 136 173 162 83 50.72009-2010 937 21675 17340 80 169 209 149 257 153 78.3 40.3 2949 80060 61128 76 669 678 516 644 442 85 45 Íèéò
 7. 7. Ñóðãóóëèéí ÒÒØ-ûí ä¿í /ñ¿¿ëèéí 3 æèë /
 8. 8. ÒÒØ-ûí ä¿íä àíàëèç õèéõýä :• ªìíºõ õè ýýëèéí æèëòýé õàðüöóóëáàë ã¿éöýòãýëèéí õóâü – 5%-èàð ºññºí áàéíà.• Àìæèëò 4.7%-èàð áóóðñàí , ÀÂ-èéí ýçëýõ õóâü 10.4%-èàð áóóðñàí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.
 9. 9. Ñòàíäàðò õýðýãæèëò /õè ýýë òóñ á¿ðèéí ¿ç¿¿ëýëò / 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 Õè÷ýýë ÿéöýò Àì- ÿéöýò Àì- ÿéöýò- Àì- - æèë À - æèë À ãýë æèë À ãýë ò ãýë ò òÌîíãîë õýë 70 93.5 42 70.4 77 43.5 71.0 80.5 57.1Ìàòåìàòèê 70 81 38.6 42.4 58.4 22.5 43.8 36.2 21.4Ìýäýýëýë /ç 83 100 68.4 81 100 75 83 100 74.3Ôèçèê 73 80 60 67 60 32 65 71 32.5Ãàäààä õýë 75.9 87.1 58.5 75 83.4 49.1 52.9 43.5 22.8Ò¿¿õ íèéãýì 71.4 85 61.5 74 75.2 56 78 83 50Õèìè 70 61 35 55 62 35.3 57 52.5 28Áèîëîãè 71 78 43 61.5 62 32.5 55 53.5 21Ãàçàð ç¿é 80 90 40.6 73 85 40 70 83 42Òåõíîëîãè 76.4 93 75 69.1 67.8 31 76.6 92.3 49.2Äóó 81 83 62 65 58 37 63.9 67.1 53Áèåèéí / ò 85 100 80 87.1 100 73 86 96 70
 10. 10. Ìîíãîë õýëíèé õè ýýë /ñ¿¿ëèéí 3 æèë /100 93.5 90 80.5 77 80 70 70.4 71 70 57.1 60 ÿéöýòãýë 50 42 43.5 Àìæèëò 40 ×àíàð 30 20 10 0 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 11. 11. Ìàòåìàòèêèéí õè ýýë / 3 æèëýýð /90 8180 7070 58.46050 43.8 ÿéöýòãýë 42.4 38.6 36.240 Àìæèëò30 ×àíàð 22.5 21.420100 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 12. 12. Ãàäààä õýëíèé õè ýýë / 3 æèëýýð /100 90 87.1 83.4 80 75.9 75 70 60 58.5 52.9 49.1 ÿéöýòãýë 50 43.5 Àìæèëò 40 ×àíàð 30 22.8 20 10 0 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 13. 13. Ò¿¿õ , íèéãýì õè ýýë / 3 æèëýýð /90 85 8380 78 71.4 74 75.270 61.560 56 5050 ÿéöýòãýë40 Àìæèëò30 ×àíàð20100 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 14. 14. Ôèçèêèéí õè ýýë / 3 æèëýýð /90 8080 73 7170 67 65 60 606050 ÿéöýòãýë40 Àìæèëò 32 32.530 ×àíàð20100 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 15. 15. Õèìèéí õè ýýë / ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð/ 7070 61 6260 57 55 52.55040 35 35.3 ÿéöýòãýë 28 Àìæèëò30 ÀÂ-èéí õóâü20100 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 16. 16. Áèîëîãèéí õè ýýë / Ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð / 7880 7170 61.5 6260 55 53.550 43 ÿéöýòãýë40 32.5 Àìæèëò30 À õóâü 2120100 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 17. 17. Äóóíû õè ýýë / Ñ¿¿ëèéí 3 æèë /90 81 8380 67.170 62 65 63.9 5860 5350 ÿéöýòãýë 37 Àìæèëò40 À õóâü3020100 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 18. 18. Òåõíîëîãèéí õè ýýë / Ñ¿¿ëèéí 3 æèë /100 93 92.3 90 76.4 75 76.6 80 69.1 67.8 70 60 49.2 ÿéöýòãýë 50 Àìæèëò 40 31 À õóâü 30 20 10 0 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 19. 19. Õè ýýë òóñ á¿ðèéí ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã õàðüöóóëñàí ãðàôèê :
 20. 20. Ñòàíäàðò õýðýãæèëò õè ýýë á¿ðýýð / 2009 -2010 îíû õè ýýëèéí æèë / ÕÈ×ÝÝË Ã¯ÉÖÝÒÃÝË ÀÌÆÈËÒ ×ÀÍÀÐ ÁÀÉÐÁèåèéí òàìèð 86% 100 70 1Ìýäýýëýë ç¿é 83% 100 74.3 2Ò¿¿õ íèéãýì 78% 83 50 3Òåõíîëîãè 76.6 92.3 49.2 4Ìîíãîë õýë 71% 80.5 57.1 5Ãàçàð ç¿é 70% 83 42 6Ôèçèê 65% 71 32.5 7Äóó 63.9% 67.1 53 8Õèìè 57% 52.5 28 9Áèîëîãè 55% 53.5 21 10Ãàäààä õýë 52.9% 43.5 22.8 11Ìàòåìàòèê 43.8 36.2 21.4 12
 21. 21. 9-ð àíãè òºãñºã äèéí øàëãàëòûí ¿íýëãýý: / ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð/ ÀÂ-Õè÷ýýë Òîî Àâàõ Àâñàí Õóâ À Â Ñ D F Àì- èéí æèë îíîî îíîî ü æèëò õóâü2007-2008 169 20500 17425 85 141 115 161 90 - 100 50%2008-2009 113 14200 11999 84.5 121 101 65 52 - 100 65%2009-2010 155 18600 15257 82 138 99 88 140 - 100 51.0 Íèéò 437 53300 44681 83.8 400 315 314 282 - 100 54.5
 22. 22. 11-ð àíãè òºãñºëòèéí øàëãàëòûí ä¿í / ñ¿¿ëèéí 3 æèëýýð / Õè÷ýýë Òîî Àâàõ Àâñàí Õóâü À Â Ñ D F Àì- ÀÂ- æèë îíîî îíîî æèë èéí ò õóâü2007-2008 148 14800 12787 86.4 151 132 100 61 - 100 63.72008-2009 113 14200 12212 86 125 112 60 42 - 100 702009-2010 155 13820 11861 85.8 188 74 46 37 - 100 75.9 Íèéò 416 42820 36860 86.0 464 318 206 140 - 100 63.0
 23. 23. 9 ,11-ð àíãè òºãñºëòèéí øàëãàëò /õàðüöóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò/87 86.4 86 85.886 8585 84.58483 9-ð àíãè 82 11-ð àíãè82818079 2007-2008 2008-2009 2009-2010
 24. 24. 9 ,11-ð àíãèéí òºãñºëòèéí øàëãàëò :• 9 ,11-ð àíãèéí ìîíãîë õýë , ìàòåìàòèêèéí õè ýýëèéí òºãñºõ øàëãàëòûí ñýäâèéã ÁÑÃ-ààñ áîëîâñðóóëñàí ìàòåðèàëààð àâñàí.• 9 , 11-ð àíãèéí ìîíãîë õýëíèé øàëãàëòûã óëàìæëàëò õýëáýðýýð , õóãàöàà – 60 ìèíóò àâñàí.• 9 , 11-ð àíãèéí ìàòåìàòèêèéí õè ýýëèéí øàëãàëòûã ÁÑÃ- ààñ áîëîâñðóóëñàí ñýäâýýð òåñòýýð , õóãàöàà - 90 ìèíóò àâñàí.• Áàéãàëèéí óõààíû - / õèìè , ôèçèê , áèîëîãè, ãàçàð ç¿é / õè ýýëèéí øàëãàëòûã òåñòýýð , õóãàöàà – 60 ìèíóòààð àâñàí. / Ñóðãóóëü áîëîâñðóóëñàí /• Ãàäààä õýë , íèéãýì , òåõíîëîãèéí õè ýýëèéí øàëãàëòûã íýãäìýë áàéäëààð òåñòýýð àâñàí áîëíî. / Ñóðãóóëü /
 25. 25. Ñàéíøàíä ñóìûí Çàñàã äàðãûí íýðýìæèò ìàòåìàòèêèéí õè ýýëèéí ÒÒØ-ûí ä¿í ÿé- ÀÂ-Õè÷ýýë Òîî Àâàõ Àâñàí öýò À Â Ñ D F Àì- èéí æèë îíîî îíîî ãýë æèëò õóâü2009-2010 338 4130 1983 48% 26 26 24 70 191 43.4 15.62010-2011 480 - - - 59 46 76 144 155 67.7 21.9 Àìæèëò -24.3%-èàð , ÀÂ-èéí ýçëýõ õóâü 6.3%- èàð ºññºí ¿ç¿¿ëýëòòýé ãàðñàí.
 26. 26. ÁÑÃ-ÀÀÑ ÀÂÑÀÍ ÒÒØ-ÛÍ Ä¯Í /2009-2010 îíû õè ýýëèéí æèë/ Õè÷ýýë ÿéöýòãý Àìæèëò ÀÂ-èéí õóâü Àíãè ëÌîíãîë õýë 90.2 97.4 76.9 11Ãàçàð ç¿é - 90.2 60 10Àíãëè õýë 73.8 85.1 42 9 ,10Íèéãýì 71 84.3 31.2 10Áèîëîãè - 75 35 10Õèìè - 60 40 8Ò¿¿õ - 67 33.3 8Ìàòåìàòèê 45 21.9 9Ôèçèê - 84.5 41.6 11Îðîñ õýë 65.2 66.6 35.7 9 Íèéò 75.5% 41.7
 27. 27. Ñóðãóóëèéí ÒÒØ-ûí ä¿íã õºíäëºíãèéí øàëãàëòòàé õàðüöóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò /2009 -2010 îíû õè ýýëèéí æèë / 80 78.380 75.57060 4850 40.3 41.7 43.440 ÿéöýòãýë30 Àìæèëò 15.6 ×àíàð20100 Ñóðãóóëü ÁÑÃ-ûí ÒÒØ Ñóìûí ÇÄ--ûí ÒÒØ íýðýìæèò ÒÒØ
 28. 28. ÑÒÀÍÄÀÐÒ - ÀÍÀËÈÇ , įÃÍÝËÒ• Ìîíãîë õýëíèé õè ýýë òîãòâîðòîé ¿ç¿¿ëýëòòýé ºìíºõ õè ýýëèéí æèëýýñ 1.4%-èàð àõèñàí• Ò¿¿õ íèéãìèéí õè ýýë òîãòâîðòîé ¿ç¿¿ëýëòòýé /ã¿éöýòãýë ºìíºõ æèëýýñ 4%-èàð àõèñàí/• Ìàòåìàòèê ã¿éöýòãýë àõèñàí /ºìíºõ æèëýýñ ã¿éöýòãýë-1.4%-èàð ºññºí/ - öààøèä ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëàõ øààðäëàãàòàé.• Ãàäààä õýë õàíãàëòã¿é ãàðñàí. /ªìíºõ æèëýýñ 22.1%èàð áóóðñàí./• Ôèçèê õè ýýë ºìíºõ æèëýýñ 2-%-èàð áóóðñàí.• Ìýäýýëýë ç¿é , áèåèéí òàìèð õè ýýë òîãòâîðòîé ºíäºð ¿ç¿¿ëýëòòýé ä¿ãíýãääýã.
 29. 29. • Õèìè õè÷ýýë ã¿éöýòãýë õóâü - ºìíºõ æèëýýñ 2%-èàð ºññºí. Öààøèä ñóðãàëòûí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ õýðýãòýé.• Áèîëîãè õè÷ýýë ºìíºõ æèë 61.5%-òàé. /Ýíý õè÷ýýëèéí æèë 55%-òàé , 6.5%èàð áóóðñàí áàéíà./• Ãàçàð ç¿éí õè÷ýýë ºìíºõ æèë -73% , ýíý æèë 70%-òàé , 3%-èàð áóóðñàí• Òåõíîëîãè õè÷ýýë - ºìíºõ æèëýýñ 7.5% èàð ºññºí ¿ç¿¿ëýëòòýé ãàðñàí. Äóóíû õè÷ýýë -1.1%èàð áóóðñàí, áóñàä õè÷ýýëòýé õàðüöóóëáàë ¿ç¿¿ëýëò áàãà.
 30. 30. Ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã õàíãàõ òàëààð õèéñýí àæëóóä:• Ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã õÿíàõ ãðàôèêèéí äàãóó áàãø íàðûí ñòàíäàðò õàíãàëòûã óëèðàë òóòàì øàëãàí àíàëèç , ä¿ãíýëò õèéñýí.• Õè ýýëä ìîíèòîðèíã õèéí õè ýýëèéí ñóäàëãàà õýëýëö¿¿ëãèéã ÇÀÍ-¿¿äòýé õàìòðàí õèéæ áàéíà.• Ìàòåìàòèêèéí ñóðãàëòûí àíàðûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð ñóðãóóëèéí çºâëºëòýé õàìòðàí ìàòåìàòèêèéí áàãø íàðòàé óóëçàëò , ÿðèëöëàãà çîõèîí áàéãóóëæ öààøèä àæèëëàõ àðãà áàðèë, áàðèìòëàõ áîäëîãî èãëýëýý òîäîðõîéëñîí.• ÌÀÒÇÀÍ-òýé õàìòðàí àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí àæèëëàñàíààð òîäîðõîé ¿ð ä¿í àõèö ãàð áàéíà.
 31. 31. Ìàòåìàòèêèéí áàãø á¿ð õè ýýë çààõ 5-ð àíãèéí òºãñºëòèéí øàëãàëòûí ä¿íä àíàëèç õèéí ñóðàã äààñ íàìàð ÒÒØ-ûã àâ ñóðàã äûí ìýäëýãèéí ò¿âøèíã òîãòîîí àæèëëàæ èðñýí íü òîäîðõîé ¿ð ä¿íä õ¿ð áàéíà.• Áàãø íàðò çààõ àðãà ç¿éí çºâëºãººã òîãòìîë ºã õàìòðàí àæèëëàñàí.• 10 ,11-ð àíãèéí ñóðàã äààñ ñîíãîí ñóäëàñàí õè ýýëèéí àãóóëãààð õàãàñ æèë òóòàì ÒÒØ øàëãàëò àâ àíàëèç õèéí ìýðãýæëèéí áàãø íàðòàé õàìòðàí àæèëëàæ çºâëºí òóñëàñàí.• Áàãø íàðûí õè ýýëä ñóóí çºâëºãºº ºã õè ýýëèéí àíàëèç , õýëýëö¿¿ëýã õèéñýí.
 32. 32. Ñóðãàëòûí ñòàíäàðò õýðýãæèëò – öààøèä áàðèìòëàõ áîäëîãî , èãëýë• Õ¿ì¿¿íëýã , íèéãìèéí óõààí , áàéãàëèéí óõààíû õè ýýëèéí ñóðãàëòûí àíàð ,ñòàíäàðò õýðýãæèëòýýð àéìàãòàà òýðã¿¿ëýõ• Ìàòåìàòèê ñóðãàëòûí àíàðûã ñàéæðóóëàõ , áàãààð õàìòàð àæèëëàõ / àãóóëãà õ¿íä , àãóóëãûí õ¿ðýýã òîäîðõîé áîëãîõ /• Ñóðãóóëèéí ìîíãîë õýëíèé õè ýýëèéí àãóóëãà õ¿ðýý òîäîðõîé áîëñîí. Ñóðãóóëèéí æèøèã õºòºëáºðòýé. Àãóóëãûí õ¿ðýý áàãø, ñóðàã äàä òîäîðõîé áîëñîí äàâóó òàëòàé / áóñàä ÇÀÍ-¿¿ä òóðøëàãà ñóäëàõ /
 33. 33. Ãàäààä õýëíèé õè ýýëèéí ñóðãàëòûí àíàð:• Ñóðãàëòûí àíàð òîãòâîðòîé áèø , ñàéæðóóëàõ ñóðãóóëü áîäëîãî áîëîâñðóóëàí àæèëëàõ / áàãø íàðûã àäâàðæóóëàõ , áàãààð õàìòàð àæèëëàõ /• Õèìè , ôèçèêèéí õè ýýëèéí ñóðãàëòûí àíàðûã ñàéæðóóëàõ , òóðøèëò , äàäëàãà õè ýýë ÿâóóëàõ áîëîìæèéã ñóäëàõ õýðýãòýé áàéíà.• Ò¿¿õ , íèéãìèéí óõààí , ìýäýýëýë ç¿é , áèåèéí òàìèð õè ýýë ñòàíäàðò õàíãàëò òîãòâîðòîé ¿ç¿¿ëýëòòýé.• Ñóðàã äûí áèå áÿëäàð, ãîî ç¿é àâüÿàñ àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàëòûã àíàðòàé çîõèîí áàéãóóëàõ ñóðãóóëü òîäîðõîé áîäëîãî áàðüæ àæèëëàõ , äýìæèõ
 34. 34. Äóóíû õè ýýëèéí àíàð , ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ áóñàä õè ýýëòýé õàðüöóóëáàë ñòàíäàðò õýðýãæèëò õàíãàëòòàé áèø áàéíà.• Öààøèä 2 -3 àíãèéã áàéíãûí àøèãëàõ äýëãýö , ïðîåêòîðîîð òîíîãëîí áýëòãýõ• Êàáèíåòààð õè ýýëëýõ• ÿíçãèéð¿¿ëñýí ñóðãàëòòàé àíãè á¿ëýã íýýí õè ýýëë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé.• Àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí àíàð , õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ• Ñåêö , äóãóéëàíã ¿ð ä¿íòýé õè ýýëë¿¿ëýõ , ñóðãóóëü áîäèò äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ , õàìòàð àæèëëàõ / ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿íýýð õàíãàõ /
 35. 35. Ìîíãîë õýëíèé õè ýýë:• Á¿õ àíãèä ýõ äýýð àæèëëàæ ñóðãàõ• Ýõ õýëíèé õýðýãëýýã òàíèóëàõ• Ýõ äýýð àæèëëàí ýõ çîõèîæ ñóðàõ• Ǻâ óíøèæ , áè èæ ñóðãàõ , ¿ãèéí áàÿëãèéã òýëýõ çîðèëãî òàâèí àæèëëàæ áàéíà. Ãàäààä õýë:• Ä¿ðýì èõ íóõàí àæèëëàæ áàéíà.• ßðèàíû àäâàð , ÿðèõ àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ• Ñîíñîõ , óíøèõ , áè èõ àéã ñàéí õèéæ áóé , ÿðèõ íü îðõèãäîîä áàéíà.• Øàëãàëò àìàí õýëáýðýýð àâàõ ñàíàë òàâüñàí• Ñóðàã èä ¿ãèéí íººö áèé – õýðýãëýæ ìýäýõã¿é áàéíà.
 36. 36. Ìàòåìàòèê õè ýýë :• Ìàòåìàòèê àãóóëãà õ¿íä• Àãóóëãûã ñóðàã äàä äºõºì õÿëáàðøóóëàí çààõ õýðýãöýýã ñóäëàí õýðýãæ¿¿ëýõ• ºëººòýé ñýòãýí áîäîõ àäâàð ìóó áàéíà. Ñýòãýëãýý õàéðöàãëàãäñàí• Ìàòåìàòèêèéí õè ýýë – äàäëàãà õè ýýë îðîõ áîëîìæ ñóäëàõ , / ãåîìåòð õè ýýëèéã êîìüïþòåð äýýð îðîõ /• Áàãà àíãèéí ñóóðü ìýäëýã äóòìàã , áàãà àíãèä áîäëîãî áîäîõ 1 çàãâàðûí àðãà ãîëëîõ õàíäëàãà áàéíà. Ñýòãýí áîäîõ àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. / ÇÀÍ-èéí ñàíàë /
 37. 37. Ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ àæèë :• Àæëûí áàéðàí äýýð ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ àæëûã àíàðòàé çîõèîí áàéãóóëàõ /Ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ õºòºëáºðèéã õè ýýëèéí æèëèéí ýõýíä áîëîâñðóóëàõ /• ÇÀÍ-èéí áàãø íàðûí ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ àæèë / ÇÀÍ-¿¿ä “Áàãøèéã õºãæ¿¿ëýõ õºòºëáºð”-òýé /• Áàãø á¿ð “ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ õºòºëáºð”-òýé áîëñîí.• Æèëèéí ýõýíä áàãø á¿ð “Àæëûí òºëºâëºãºº” áîëîâñðóóëàí àæèëëàæ ýõýëñýí.• Ñóðãóóëü áîäëîãî áàðèìòëàí òîäîðõîé ìýðãýæëèéí áàãøèéã ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëæ äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ
 38. 38. Мэргэжил дээшлүүлэх талаар• Багшийн мэргэжлийг ажлын байран дээр дээшлүүлэх хөтөлбөрийн дагуу цуврал сургалт зохион байгуулсан.• “Íýãæ õè ýýëèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ àðãà ç¿é”, “Стандартад суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь” сэдýâò ðñðãàëòûã ðñðãññëèéí ЗАН-үүä , á¿ðèéí ðñðãññëèéí áàãø íàðûí дунд зохион байгуулав.• “Õ¿í áàéõûí ñ èð“ ðýäýâò сургалтûí õ¿ðýýíä àõëàõ àíãèéí áàãø íàðûí äñíä ярилцлага çîõèîí áàéãññëæ , ðàíàë ñîëèëöëîî.• БСГ-ын øàëãàëòàíä бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаðàí.• “Õ¿í áàéõûí ñ èð” ðñðãàëòûã àæëûí áàéðàí äýýð çîõèîí áàéãóóëæ 60 ãàðóé áàãø õàìðàãäëàà. 4-ð óëèðëààñ ýõëýí èðãýíèé áîëîâñðîë õè ýýë äýýð òóðøèí õýðýãæ¿¿ëæ æèëèéí ýöýñò áàãø á¿ð òàéëàí áè èæ õàìãààëàâ.• Багш нарын компьютерийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх цуврал сургалтыг мэдээлэл зүйн багш нартай хамтран зохион байгуулж ниéò 30 багш õàìðàãäðàí.• Электрон хичээл, цахим хөтөлбөр бэлтгэн сургалтанд ашиглах хөдөлгөөн өрнүүлж òîäîðõîé ¿ð ä¿íä õ¿ð áàéíà.
 39. 39. • “Íýýëòòýé õè ýýëèéí ñðàëäààí”-ûã 2 ¿å øàòòàé çîõèîí áàéãóóëæ ÇÀÍ-ýýñ øàëãàðñàí 12 áàãø îðîëöîí ãàçàð ç¿éí áàãø Ìèæèäñ¿ðýí 1- ð áàéð, òåõíîëîãèéí áàãø ̺íõáàò 2-ð áàéð, ìàòåìàòèêèéí áàãø Íàðàí èìýã 3-ð áàéð, ̺íõ ñëññí,Îðãèëáàÿð, Öýíäð¿ðýí íàð тусгай байр тус тус эзэлсэн байна.• Бүсийн сүлжээ сургуулиудын дунд зохиох ажлын төлөвлөгөөíèé äàãóó ñ¿ëæýý ñóðãóóëèóäûí äóíä ñóðãàëò, çºâëºí òóñëàõ àæèë, öóâðàë ñóðãàëòûã 4 óäàà àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëñàí. ¯¿íä:• Ç¿¿íáàÿí 11 æèëèéí ñóðãóóëü äýýð çºâëºí òóñëàõ àæèë, ñóðãàëò õèéæ 25 áàãø õàìðàãäñàí.• Á¿ñèéí ñ¿ëæýý ñóðãóóëèéí íýãäñýí ñóðãàëòûã Ç¿¿íáàÿíãèéí ðñðãññëü äýýð çîõèîí áàéãññëðàí áºãººä “Á¿òýýë àðãññä” ÀÑÒ òýìöýýí, ¿ç¿¿ëýõ õè ýýë çààí áàãø ñóðàã äûí á¿òýýëèéí ¿çýñãýëýí ãàðãàæ ñóðòàë èëñàí. Íèéò 70 ãàðóé áàãø îðîëöñîí.• ЗАН, ХОБ-ийн үйл ажиллагааг товч танилцуулан ярилцлага хийн харилцан туршлага солилцсон бүтээлч ажлуудыг хамтран зохион байгуулсан.• Øèëäýã “Öàõèì õè ýýë” øàëãàðññëàõ ñðàëäààí çàðëàí ä¿ãíýæ 14 áàãø îðîëöëîî. 1-ð áàéð –Îðãèëáàÿð, 2-ð áàéð ̺íõ óëóóí, 3-ð áàéð- Îòãîíáàÿð íàð ýçýëñýí.• Øèëäýã èëòãýë øàëãàðóóëàõ ÑÕÓ-ûí óðàëäààíä õàìòûí 13 èëòãýë óíøèãäàí áàãø Ìèæèäñ¿ðýí 1-ð áàéð, Àìàðæàðãàë áàã 2-ð áàéð ,Îðãèëáàÿð 3-ð áàéð, .Ñàðàíöýöýã áàã òóñãàé áàéð ýçëýâ.
 40. 40. Àéìãèéí “Öàõèì õè ýýë”-èéí óðàëäààí• 2009-2010 îíû õè ýýëèéí æèëä ÁÑÃ-ààñ çàðëàñàí Àéìãèéí øèëäýã “Öàõèì õè ýýë” – øàëãàðóóëàõ óðàëäààíä ÌÀÒÇÀÍ , ÁÓÇÀÍ , ÁÁÃÇÇÀÍ-ýýñ áàãø íàð àìæèëòòàé îðîëöñîí.• Àéìãèéí “Öàõèì õè ýýë”-èéí óðàëäààíä áèåèéí òàìèðûí áàãø ̺íõ óëóóí 1- ð áàéð , ìýäýýëýë ç¿éí áàãø Îðãèëáàÿð 2-ð áàéð , ãàçàð ç¿éí áàãø Ìèæèäñ¿ðýí , ìýäýýëýë ç¿éí áàãø Íàðàíòóÿà íàð øàãíàëò áàéð òóñ òóñ ýçýëñýí áàéíà.
 41. 41. Á¯ÑÈÉÍ ÑÓÐÃÀËÒÀÍÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÁÀÉÄÀË: 2008 2009 2009 2008 2009 2010 Áàãøèéí íýð Óëààí Ç¿¿íáàÿí Ç¿¿íáàÿí Ñàéõàí Àéðàã 2-ð áàäðàõ ñóðãóóë üÎòãîíáàÿð + + +Äà.Àëòàíòóÿà +Ãàíöýöýã + +Ñóâä +Î.Íàðàí èìýã +Áîëäáàÿð +Æ.Áàÿðìàà + +Íàðàíòóÿà + + +Îðãèëáàÿð + + +Ãàíòóëãà + +Óíäðàõáàÿð + +
 42. 42. Á¿ñèéí ñóðãàëò Áàãøèéí 2008 2009.9.18 2009.9.26 2008 2009 2010 íýð Óëààí Ç¿¿íáàÿí Ç¿¿íáàÿí Ñàéõàí Àéðàã 2-ð áàäðàõ ñóðãóóëü×.Àëòàíòóÿà + +Ìèæèäñ¿ðýí + + + + +Ãàíáààòàð +Áóëãàí +Àìàðæàðãàë + +Òàðâàà +Îþóíýðäýíý +Öýíäñ¿ðýí + + +Ýíõáîëä +̺íõáàò + + +̺íõ÷óëóóí +Íÿìäàâàà +Áóÿíäýëãýð +
 43. 43. Á¯ÑÈÉÍ ÑÓÐÃÀËÒÈÉÍ ÈÃËÝË , ¯Ð įÍÑóðãàëò ßâàãäñàí Õàìðàãäñàíõóãàöàà Ñóðãàëòûí ÷èãëýë ãàçàð õ¿íèé òîî ¯ç¿¿ëýõ õè ýýë çààõ , öàõèì õè ýýë 6 ñóìûí 2010 áýëòãýõ àðãà ç¿é ñóðãàëò ,áàãø íàðò ÅÁ-ûí 2-ð 110 áàãø10 /16-17 îíîë àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºãºõ ñóäàëãààíû ñóðãóóëü õàìðàãäñàí àæèë ñóðãàëò, ÕÎÁ àæèë Ññðãññëü á¿ð “¯ç¿¿ëýõ õè ýýë çààõ , Ç¿¿íáàÿí Ñ¿ëæýý 7 2009 “Ññðãàëòûí àðãññä-ÀÑÒ ,á¿òýýëèéí 11 æèëèéí ñóðãóóëèéí 9 / 26 ¿çýñãýëýí, àíãëè õýëíèé ñóðãàëò , ñóðãóóëü 105 áàãø òóðøëàãà ñîëèëöîõ óóëçàëò 2009 Õàìòûí ¿ç¿¿ëýõ õè ýýë çààõ , Ç¿¿íáàÿí Ñóðãàëòûí 9 / 18 ñóðãàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ , 11 æèë áàã çºâëºí/ò öàõèì õè ýýë áýëòãýõ àðãà ñóðãàëò ñóðãóóëü / 28 áàãø / 2009 “Íýãæ õè ýýë õºòºëáºð áîëîâððññëàõ” Àéðàã 11 Ñóðãàëòûí 12 / 5 ñóðãàëò –äàäëàãà , öàõèì õè ýýë æèë áàã /30 áàãø/ 2008 Ñóðãàëòàíä ÌÕÒ-èéã àøèãëàõ íü Ñàéõàí 9 Ñóðãàëòûí 10 / 15 ñóðãàëò –äàäëàãà , êîìüïþòåð ñóðãàëò æèë áàã 2008 ¯ç¿¿ëýõ õè ýýë, õºòºëáºð /á, ñóäàëãàà Áàäðàõ 9 Ñóðãàëòûí 11 / 1 àæèë õèéõ à/ç ñóðãàëò, á¿òýýëèéí ñàí æèë áàã /75
 44. 44. Сурагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх талаар• 10-11-р ангийн сурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах ðàãðàí бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулсан.• 2009-2010 оны хичээлийн жилийн аймгийн олимпиадад багш сурагчид амжилттай оролцон сургуулиараа аймагт 1-р байр эзэлсэн.• Багш нараас монгол бичгийн олимпиадад багш Да. Алтантуяа 1-р байр,Ññâä 4-ð áàéð, газар зүйн олимпиадад багш Д.Мижидсүрэн 2-р байр, англи хэлний олимпиадад багш С.Ундрахбаяр 1-р байр, орос хэлний олимпиадад багш Ж.Шура 3-р байр, химийн багш Ч.Амаржаргал 1-р байр, Ч.Тарваа 6-р байр, математикийн îëèìïèàä Íàðàí èìýã 3-р байр, биологийн багш Г. Отгонжаргал 1-р байр, мэдээлэл зүйн багш Б.Оргилбаяр 1-р байр , ìîíãîë õýëíèé îëèìïèàä áàãø Îòãîíáàÿð 1-ð áàéð, Ýíõöýöýã 2-ð áàéð , òåõíîëîãè Íÿìäàâàà 2-ð áàéð, ò¿¿õ .Àëòàíòóÿà 1-ð áàéð тус тус эзэлсэн байна• Улсын олимпиадад мэдээлэл зүйн багш Оргилбаяр 4-р байр, õèìèéí áàãø Àìàðæàðãàë 9-ð áàéð эзэлсэн амжилт үзүүлсэн.• Сурагчдаас 11-р ангийн сурагч А.Îäìàà монгол хэлний улсын олимпиадад 1-р байр, 11à ðñðàã Öîî ñýòãýõ àäâàðûí óëñûí îëèìïèàäàä 2-ð áàéð , ìýäýýëýë ç¿éí óëñûí îëèìïèàä 11à Ãàíýðäýíý á¿òýýëýýð 1-ð áàéð, ôèçèê óëñûí îëèìïèàä 11á Õèøèãæàðãàë á¿òýýëýýð 1-ð áàéð, эзлэн àëòàí медаль хүртсэн сайхан амжилт үзүүллээ.Òåõíîëîãèéí ñëðûí îëèìïèàä áàãø ̺íõáàòûí øàâü 6-ð áàéð ýçýëñýí.• Аймгийн хүүхдийн “Яргуй – 2010” уралдаанд тус сургуулийн дуу бүжгийн хамтлаг амжилттай оролцон 1-ð áàéð “Шилжин явах цом” хүртсэн байна.• Õөнгөн атлетикийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд сургуулийн баг тамирчид алтан медаль хүртэн өргөмжлөл, цом авсан.• Аймгийн ҮЭХ-ны нэрэмжит сагсан бөмбөгийн тэмцээнд эрэгтэй, эмэгтэй баг тэргүүлж алтан медаль авчээ.
 45. 45. Îëèìïèàäàä ýçýëñýí áàéð, àìæèëòóóä /Õàðüöóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò / Òºðºë Õè÷ýýë Àíãè Àéìàã Óëñ Áàãø Óëñàä æèë ñóðàã÷ àéìàãò 2007-2008 11 1 3 1 Ìîíãîë õýë 2008-2009 11 1 1 2009-2010 11 1 1 1 2007-2008 10 2 Ìàòåìàòèê 2008-2009 11 1 3 2009-2010 2 2007-2008 9 1 1 Ôèçèê 2008-2009 11 1 2009-2010 11 1 1 4 2007-2008 9 1 1 8Ìýäýýëýë ç¿é 2008-2009 10 1 1 6 2009-2010 11 1 1 1 5
 46. 46. Îëèìïèàäàä ýçýëñýí áàéð, àìæèëòóóä /Õàðüöóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò / Òºðºë Õè÷ýýë Àíãè Àéìàã Óëñ Áàãø Óëñàä æèë ñóðàã÷ àéìàãò 2007-2008 11 1 1 7Ìîíãîë áè èã 2008-2009 10 1 1 2009-2010 11 2 1 2007-2008 10 1 1 2Ãàçàð ç¿é 2008-2009 11 1 3 1 9 2009-2010 10 2 2 2007-2008 11 1 2Òåõíîëîãè 2008-2009 10 1 3 2009-2010 11 2 2 2007-2008 11 2 1 4 Íèéãýì 2008-2009 11 2 4 2009-2010 11 1 2 4
 47. 47. Îëèìïèàäàä ýçýëñýí áàéð, àìæèëòóóä /Õàðüöóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò /Òºðºë Õè÷ýýë Àíãè Àéìàã Óëñ Áàãø Óëñàä æèë ñóðàã÷ àéìàãò 2007-2008 11 1 1 6Áèîëîãè 2008-2009 11 4 1 2009-2010 11 4 1 2007-2008 7 1Ñýòãýõ 2008-2009 10 3 àäâàð 2009-2010 11 1 2 2007-2008 10 4 1 Õèìè 2008-2009 11 1 1 3 2009-2010 10 1 1 2007-2008 9 1 3 1Ò¿¿õ 2008-2009 9 1 1 2009-2010 9 1 1
 48. 48. Îëèìïèàäàä ýçýëñýí áàéð, àìæèëòóóä /Õàðüöóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò / Òºðºë Õè÷ýýë Àíãè Àéìàã Óëñ Áàãø Óëñàä æèë ñóðàã÷ àéìàãò 2007-2008 11 1Àíãëè õýë 2008-2009 11 2 1 2009-2010 7 1 1 2007-2008 9 6 3Îðîñ õýë 2008-2009 9 5 3 2009-2010 9 4 2007-2008 Äèçàéí 2008-2009 11 1 6 2 2009-2010
 49. 49. ÄÓÃÓÉËÀÍÄ , ÑÅÊÖÈÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÁÀÉÄÀË: / 2008 -2009 îíû õè ýýëèéí æèë / Ñóðàã÷äûí òîî Áàãøèéí íýð Òºðºë Òàéëáàð̺íõ÷óëóóí Õºíãºí àòëåòèê 20 5- 11ð àíãèÁàòáèëýã Õºíãºí àòëåòèê 22 5- 11ð àíãèÝðäýíýöýöýã Âîëåéáîë 20 5-8 ð àíãèÝðõýìáààòàð Ñàãñàí áºìáºã 27 8- 11 ð àíãèÖýíäñ¿ðýí Äóóíû 60 4 -10 ð àíãèÑàðàíöýöýã Á¿æãèéí 32 1-10-ð àíãè̺íõáàò Çóðãèéí 20 1-5 ð àíãè Íèéò 201
 50. 50. Äóãóéëàí , ñåêöèä õàìðàãäñàí áàéäàë / 2009 – 2010 îíû õè ýýëèéí æèë / Áàãøèéí íýð Òºðºë Ñóðàã÷äûí òîî Àíãè̺íõ÷óëóóí Õºíãºí àòëåòèê 24 7-11 ð àíãè Àýðîáèê 33 5-ð àíãèÁàòáèëýã Õºíãºí àòëåòèê 40 5, 9, 10 ,11-ð àíãè Òåííèñ 10 5 , 10-ð àíãèÝðõýìáààòàð Ñàãñàí áºìáºã 24 8 ,9-ð àíãèÝðäýíýöýöýã Âîëåéáîë 18 7-ð àíãèÝíõáîëä Àâòî çàãâàð 16 9 , 10-ð àíãè̺íõáàò Çóðàã 25 2- 5 ð àíãèÖýíäñ¿ðýí Äóóíû 60 3-10 –ð àíãè Õºãæèì 12 5-11-ð àíãèÑàðàíöýöýã Á¿æèã 32 3-9-ð àíãè ÍÈÉÒ 294
 51. 51. Сургалтын орчин бүрдүүлэх талаар “Боловсролын –хөгжлийн хөтөлбөрийн”-ийн хүрээнд хими, физик, биологи, үсчин гоо сайхан, технологи зэрэг кабинетуудад нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүний катологийг хариуцсан багш нар хийсэн бөгөөд сургалтанд хэрхэн ашиглаж буй талаар БСГ-т тайлан бичиж явуулсан.• “Багш хөгжлийн төв”-èéã ò¿øèãëýí багш нарын мэргэжлийг ажлын бàéðàí äýýð äýýøë¿¿ëýõ , áàãààð õàìòàð÷ àæèëëàõ çîðèëòòîé àæèëëàæ áàéíà.• 2009-2010 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ôèçèê, áèîëîãè, àíãëè õýë, ìýäýýëýë ç¿éí êàáèíåòóóä ãýð÷èëãýýíèé õóãàöàà äóóñàí ÁÑÃ-ûí øàëãàëòààð äàõèí ñóíãàãäñàí.• Øèíýýð àíãëè õýë , ìýäýýëýë ç¿éí êàáèíåò ãýð÷èëãýý àâñàí. /Õàðèóöñàí áàãø Öîãçîëìàà , Íàðàíòóÿà /
 52. 52. ÊÀÁÈÍÅÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ / Ãýð èëãýýòýé êàáèíåòóóä / ÊÀÁÈÍÅÒ ÕÀÐÈÓÖÑÀÍ ÁÀÃØ ÑÓÍÃÀËÒÀíãëè õýë Øóðà 2012Àíãëè õýë Öîãçîëìàà 2012Áèîëîãè Îòãîíæàðãàë 2012Ôèçèê Æ.Áàÿðìàà 2012Ìýäýýëýë ç¿é Íàðàíòóÿà 2012Ìýäýýëýë ç¿é Îðãèëáàÿð 2012Îðîñ õýë Àíäðåé 2011
 53. 53. Ñîíãîí ñóäëàõ õè÷ýýëèéã çîõèîí байгуулñàí талаар:• 10-11-р ангийн сонгон судлах хичээлийг ìîíãîë õýë , ìàòåìàòèê , àíãëè õýë , ôèçèê , íèéãýì , õèìè , áèîëîãè çýðýã 10 төрлийн хичээлээр сонгон судалж Èх дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд мэргэжлийн багш нар амжилттай бэлтгэн оролцуулсан байна.• Ìýðãýæëèéí ÷èã áàðèìæàà îëãîõ ÷èãëýëýýð 10- 11-ð àíãèéí ñóðàã÷èä ìîä áîëîâñðóóëàõ , ¿ñ÷èí ãîî ñàéõàíû õè÷ýýëèéã ñóäëàí ñóðãàëò – äàäëàãà àæëûã õèéñýí. ЗАН-тэй хамтран ажиллах талаар:• ЗАН-ийн ажлыг улирал тутам дүгнэж хамтран ажилласан.• Ажлын байран дээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг äàðààõ үндсэн чиглэлтэй зохион байгуулсан.• Б. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг чадварыг äýýøë¿¿ëýõ• В.Сургалтанд электрон хичээл, цахим хөтөлбөр бэлтгэн ашиглах чиглэлтэй зохион байгуулсан.
 54. 54. Сургуулийн дотоод хяналт шинжилгээ• Энэ хичээлийн жилийн стандарт хэрэгжилтийн явцыг өнгөрсөн хичээлийн жилтэй харьцуулалт хийн үзэхэд стандарт хангалтын эзлэх хувь ºð÷ , АВ-ийн эзлэх хувь 8.8%-иар áññððàí үзүүлэлт гарлаа.• Багш нарын хичээлд суун анализ хийхэд сургалтын бүтээлч аргууд хэрэглэх хандлага өсч сургалтанд электрон хичээл хэрэглэх болсон байна.• “Сургалтын үйл ажиллагаа” “Дотоод хяналт шинжилгээ- мониторинг” хавтасûã òºðºëæ¿¿ëýí сургалтын үйл ажиллагааг ÷àíàðòàé зохион байгуулах зорилт тавин ажиллаж байна.• Багш нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавин сар улирлаар тооцон гаргав. Багш нарын хичээлийн бэлтгэл, хичээл заалт, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд сар тутам хяналт тавин хамтран ажиллаж, зөвлөн тусалсан.• Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, нэгж хичээлийн төлөвлөлт хийхэд мэргэжлийн багш нар ЗАН-тэй хамтран ажилласнаар “Монгол хэл”, “Ãàäààä õýë”, “Математик” “Áàéãàëèéí ñõààí”, “Ò¿¿õ íèéãýì”-èéí хичээлийн” сургуулийн хөтөлбөртэй болсон.
 55. 55. Áàãø íàðûí ¿éë àæèëëàãààíä ºãñºí ¿íýëýëò, ä¿ãíýëò 4-í ¿íäñýí èãëýëýýð àíàëèç õèéëýý.1. Ñóðãàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ òºëºâëºëò õèéõ òàëààð / Õàìòûí õºòºëáºð õèéñýí /2. Íýãæ õè ýýë , òºëºâëºëò , õè ýýë çààõ àðãà ç¿é, õè ýýëä ñóäàëãàà , ìîíèòîðèíã õèéõ3. Ñóðàã èäòàé àæèëëàõ , ñòàíäàðò õýðýãæèëòèéã õàíãàõ, ñóðàã äûí àâüÿàñ àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ òàëààð4. Ñóðãàëòûí öàõèì îð èí á¿ðä¿¿ëýõ , ñóðãàëòàíä àøèãëàõ5. ÇÀÍ-¿¿ä , áàãø íàð áàãààð àæèëëàõ àðãà ç¿éä ñóðàëöàõ
 56. 56. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò• 1. ÁÑØÓ-íû ñàéä , ÍÕÕ-èéí ñàéä , Ñàíãèéí ñàéäûí õàìòàðñàí òóøààë 2010 îíû 8 / 16 - 362 ,112 ,183-ð òñøààë “Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü , öýöýðëýãèéí áàãø , çàðèì àëáàí òóøààëòàíä óð àäâàðûí íýìýãäýë îëãîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò”• 2. 2008 îíû Çàñãèéí ãàçðûí 54-ð òîãòîîë – “Óëèðëûí àæëûí ¿ð ä¿íãýýð ìºíãºí óðàìøóóëàë îëãîõ òóõà锕 3. 2009 îíû ÁÑØÓ-íû ñàéäûí 561-ð òóøààë “Áàãøèéí àæëûã òºëºâëºõ , ¿íýëýõ , ä¿ãíýõýä áàðèìòëàõ èãëýë “
 57. 57. Áàãø íàðûí àæèë ä¿ãíýõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ Îíîî Òàéëáàð 1. Ìýðãýæèë , àðãà ç¿éí øàëãàëò 4 Õàãàñ æèëä 2. Õè ýýë çààëò 4 Óëèðàë - Öàã àøèãëàëò 2 3. Îëèìïèàä , óðàëäààí , óð àäâàð òýìöýýí 10 Õè / æèëÌýðãýæëèéí îíîë , çààõ À. Ñóðãóóëüä - 5 àðãà ç¿éí Á. Àéìàã , á¿ñýä - 8 ìýäëýã àäâàð Â. Óëñàä - 10 4. ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ àæèë 6 Óëèðàë à. Öàõèì õè ýýë áîëîâñðóóëàëò , àøèãëàëò 3 á. Ñóäàëãààíû àæëûí àðãà ç¿é 3 5. Ñóðãàëòàä ¿ç¿¿ëýõ äýìæëýã 6 à. Ñóðãàëòûí îð èí á¿ðä¿¿ëýëò 2 á. Õè ýýëýýñ ãàäóóðõè àæèë 2 â. Áè èã áàðèìò õºòëºëò 2
 58. 58. Áàãø íàðûí àæèë ä¿ãíýõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ Îíîî Òàéëáàð 1. Ñòàíäàðò õýðýãæèëò - 35 Óëèðàë 2. Ñóðãàëòûí õºòºëáºð 6 óëèðàë à. Õºòºëáºðèéí áàÿæèëò 3 á. Õè ýýëèéí ÿâö , ¿ð ä¿íãèéí ñóäàëãàà 3 3. Íýãæ õè ýýëèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàëò 6 ÑàðÑóðàëöàã äûã ñóðãàæ à.Ñóðàã äûí õýðýãöýýã îíîøèëñîí áàéäàë 1 òºëºâø¿¿ëýõ á. Öîãö àäàìæèéã òóñãàñàí áàéäàë 1àæëûí àíàð , ¿ð ä¿í â. ÕÕ-ûí àãóóëãûí çàëãàìæ õîëáîî 1 ã. ¯íýëãýýíèé æèøèã äààëãàâàð õèéñýí 3 4. Ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿í: 7 Ñàð à. Àøèãëàëò , òºðºë , õ¿ðòýýìæ 4 á. ÌÕÒ-èéã àøèãëàñàí áàéäàë 3 5. Ñóðàã èäòàé àæèëëàñàí áàéäàë : 14 óëèðàë à. Ñóðàëöàã äûí ñóðëàãûí àõèö 5 á. Ñóðàëöàã äûí õºãæèë òºëºâøèëä ãàðñàí 5 ººð ëºëò , õèéñýí á¿òýýë àæèë
 59. 59. ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ - /¿ðãýëæëýë/• Àíãè óäèðäñàí áàãøèä õàìààðàõ ¿ç¿¿ëýëò –4 îíîî /ñàð á¿ð/ à. Àíãèéí ýä õîãøèë – 0.8 îíîî á. Àíãèéí áîëîí ñóðàã äûí àðèóí öýâýð – 0.8 îíîî â. Ñóðàã äûí äýã æóðàì – 0.8 îíîî ã. Îëîí íèéòèéí àæëûí îðîëöîî – 0.8 îíîî ä. Áè èã áàðèìò õºòëºëò – 0.8 îíîî• Óð àäâàðûã õàãàñ æèë òóòàì ¿íýëæ ä¿ãíýíý.• Ñóðàëöàã äûí ñóðëàãûí àìæèëòûí ¿ç¿¿ëýëò íü àéìãèéí ñòàíäàðòûí ¿íýëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëòèéí äóíäæààñ äîîøã¿é áàéõ íèéòëýã øààðäëàãûã çààâàë õàíãàñàí áàéõ.• Àæëûí õýñýã òîìèëîí ¿íýëæ ä¿ãíýíý.
 60. 60. 9 ñàðä ÁÑÃ-ûí ¿íýëãýýãýýð10-ð ñàðûí 1- íýýñ ýõëýí ìºðäºíº.

×