Mazhab

3,891 views
3,511 views

Published on

Mazhab
Oleh: Fatimah Zahrah Md Fauadi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
277
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mazhab

 1. 1. MAZHAB<br />FATIMAH ZAHRAH BINTI MD. FAUADI<br />M10E<br />
 2. 2. DEFINISI MAZHAB<br />Jalanfikiranataukefahaman yang dibawaolehtokohdalamperundangan Islam darisumber Al-Quran dansunnah<br />sejumlah fatwa ataupendapatorangalim yang bergelar Imam dalamurusan agama<br />Terdapat 4 Mazhab yang terkenalsehinggakini<br /> - MazhabMaliki<br /> - MazhabHanafi<br /> - MazhabSyafie<br /> - MazhabHanbali<br />
 3. 3. SEJARAH KEMUNCULAN MAZHAB<br />MazhabwujudselepaszamanUmarr.a, apabilasahabatmulabertebarankeseluruhtanahjajahanumat Islam. <br />Apabilatimbulpermasalahan, susahuntukberbincangkeranajarak yang jauhantarasatusama lain.<br />Perkarainijugatelahmembawakepadakemunculanduaaliraniaitu<br />Aliranahliakal<br />Aliranahlihadis<br />
 4. 4. <ul><li>aliranahlihadis
 5. 5. dihijaz,makkah,madinah. Hal inikeranaterdapatramaiparasahabatberadadisini.
 6. 6. sebarangmasalahygtimbuldirujukkepadahadis-hadisygmasihterpelihara.
 7. 7. diketuaioleh Imam Malik
 8. 8. DikenalisebagaiMazhabMalikipadamasakini</li></li></ul><li><ul><li>aliranahliakal
 9. 9. di Iraq. Disebabkantempat yang jauh, hanyasedikitsahabatberadadisini.
 10. 10. timbulkesulitanuntukmerujukkepadahadis, jugadisebabkanterdapatbanyakhadispalsudibawaolehgolonganmunafikdangolonganRafidah(syiahImamiyyah).
 11. 11. utkelakkanhadispalsu, merekameletakkansyarat yang ketatdalammenerimasesuatuhadisdanmenggunakankaedahqiasdaripadadalil-dalilsediaada.
 12. 12. diketuaioleh Imam Abu Hanifah
 13. 13. DikenalisebagaiMazhabHanafipadamasakini</li></li></ul><li>pertembunganinipadaawalnyaharmoni, <br />tetapimenjadikeruhdisebabkanketaksuban<br />pengikut-pengikutnya.<br />Imam Syafietelahmenggabungkankedua-duaaliraninimenjadisatudalamUsul Al-FiqhmelaluikitabAr-Risalah. Iamenjadialiranketiga.<br />Anakmurid Imam al-Syafi’e ( Imam Ahmad ibnHanbal ) telahmemulakanaliran yang keempatdenganmemodifikasikanaliran Imam al-Syafi’e .<br />Beliaumenumpukankepadahadisdanperiwayatannya. <br />berjayamendapatpengikut yang ramaimelaluiperjuangannya yang cekalmempertahankanakidahahlisunnahdalamberhadapandenganpihakpenguasa yang beraliranMu’tazilah.<br />empatalirantersebuttelahmendominasipemikiranumat Islam.<br />Istilahmazhabdigunakansecarameluasapabilapengikut-pengikutmenyebarkanajaran imam masing-masingdanmengeluarkan fatwa berhubungmasalahsemasa.<br />
 14. 14. FAKTOR-FAKTOR PERSELISIHAN PENDAPAT<br />Tabiatakaldankefahamanmanusiayang berbeza.<br />bahasaArab- BahasaArab pula mempunyailafazsinonim yang mengandungilebihdaripadasatumakna ,kefahamanyang tersuratdantersirat, lafazumumdankhususdan lain-lainnya.<br />Perbezaanpendapatdalammenentukansumberhukum.<br />Perbezaanpendapatdalammenentukankaedahpengeluaranhukumdansumber-sumbertambahan.<br />Perbezaanpendapatdalammemahamidanmenghuraitekshukum.<br />
 15. 15. PRINSIP PERSELISIHAN YANG DIBENARKAN<br />Bersatudanbersekukuhdengannas (al-Quran danSunnah) tanpamenyalahinya.<br />Iltizamdenganapa yang telahdisepakatiolehUmmah (ijma’). <br /> - kitasalingmenguatkanapa yang kitasepakati, dankitabertolakansurterhadapurusan yang kitaadaperbezaannya”.<br />perkara yang dibenarkanuntukdiperselisihkanialahdalamurusan-urusanfurui’yah- ranting permasalahansahaja.<br />Iltizamdenganmanhajumum yang telahdipegangolehsalafussolehkhususnyaKhulafaRosyidin. <br />Tidakmembawakepadaperkelahian, pergaduhan, perpecahandanpermusuhan. <br />
 16. 16. Perbincangan (hiwar) yang baik, beradabdantenang.<br />Dalamurusan yang tidakdatangnas yang jelas, umat Islam harusbersediamembukapintuuntukmenerima pro dankontrasesuatupandangan. Menerimakritikandanperbezaan yang membina.<br />Tidakingkardalamperkara-perkaraijtihadiah yang berselisihpadanyapandanganantaraulama. Mujtahidtidakmengingkarmujtahid yang lain malahmenghormatimerekadenganijtihadmereka. <br /> - Imam as-Syafiepernahberkata “pandanganakubetul, tetapiberkemungkinansalah. Pandanganmereka (selainmazhabku) salah, tetapiberkemungkinanbetul”. <br />Pengikutmujtahidtidakmengingkarpengikutmujtahid yang lain selamamanamujtahidtersebutdalammazhab yang muktabardisisiAhlulSunnahwalJamaah.<br />
 17. 17. FAEDAH PERSELISIHAN PENDAPAT<br />Membukaruangkepadaperbincangan yang lebihmendalamberhubungdengansesuatumasalah. <br />Memberikemudahandanmengelakkankesempitan- meletakkanmasyarakatpadasatupendapatsahajamenyusahdanmenyempitkanorangramai, sedangkan Islam ituadalah agama yang mudahdanbersifattolakansur.<br />
 18. 18. KEPERLUAN BERMAZHAB<br />Apabilakitatidakmempunyaiilmu yang cukupmakawajibuntukkitamendengarmereka yang paling arif, dansekiranyakitamempunyaiilmu yang cukupmakaharamuntukkitamengikutmana-manamazhab.<br />Apabilakitaberpegangkepadapendapat imam mujtahid, kitasudahpunberpegangkepadadalildantali yang kukuh. Imam Dzahabiseorangahlisejarah yang terkenaldanalimmengenaiilmu-ilmuperawihadisdalamkitab-kitabbeliautidakpernahberbahasmengenai imam-imam mujtahid. Inikeranapenerimaanumumdankehebatan imam-imam mujtahidmencapaidarjahmutawatir, iaitumustahiluntukorangramaibersepakatuntukberbohongdalammenyatakankeunggulan imam-imam tersebut. <br />
 19. 19. MAZHAB MALIKI<br />Salahsatudaripadaempat mazhab fiqh atauhukum Islam dalam Sunni. <br />diamalkandi Utara AfrikadansebahagianAfika Barat. Mahzabinimempunyaibilanganpengikutketigateramaiiaitulebihkurang 15% daripada Muslim.<br />Selainmenggunakan Al Quran, hadis, ijma' dan qiyas, Imam Malikijugamenggunakanamalanorang Islam Madinahpadazamannyaitusebagaisumber yang kelima. <br />Mengikut Imam Malik, amalanorangMadinahdilihatsebagai sunnahhidup memandangkanNabi Muhammad berhijrah, tinggal, danwafatdiMadinah, dankebanyakansahabatNabitinggaldiMadinah. Kesannya, Hadis yang dikajiolehmazhabiniagakterhaddaripadamazhab yang lain.<br />
 20. 20. Kata-kata Imam Malik..<br />1. “Sesungguhnyaakuinihanyalahseorangmanusia yang salahdanbenar. Makaperhatikanlahpendapatku. Setiappendapat yang sesuaidenganKitabdanSunnah, ambillahdansetiap yang tidaksesuaidengan Al KitabdanSunnah, tinggalkanlah”. (IbnuAbdil Barr didalam Al-Jami’, 2/32)2 “Tidakadaseorang pun setelahNabiShallallahualaihiwasallam, kecualidariperkataannyaituada yang diambildan yang ditinggalkan, kecualiNabiShallallahualaihiwasallam”. (IbnuAbdilHadididalamIrsyadusSalik, 1/227)<br />
 21. 21. MAZHAB HANAFI<br />NamasebenarpengasasnyaialahNu’man bin Tsabitataudikenalisebagai Imam Abu Hanifah.<br />Jugasalahsatu mazhab fiqhdalam Islam Sunni.<br />Dasar-dasarMazhabHanafiAbu Hanifahdalammenetapkanhukumfiqhterdiridaritujuhpokok, yaitu : Al Kitab, As Sunnah, PerkataanparaSahabat, Al Qiyas, Al Istihsan, Ijma’ danUruf.<br />Mazhabiniterkenalsebagaimazhab yang paling terbukakepada idea moden. Mazhabinidiamalkanterutamasekalidikalanganorang Islam Sunni Mesir, Turki, sub-benua India dansebahagianAfrika Barat, walaupunpelajar Islam seluruhduniabelajardanmelihatpendapatnyamengenaiamalan Islam.<br /> MazhabHanafi merupakanmazhabterbesardengan 30% pengikut.<br />
 22. 22. Kata-kata Imam Abu Hanifah..<br />“Apabilahaditsitushahih, makahaditsituadalahmadzhabku.” (IbnuAbidindidalam Al-Hasyiyah 1/63)<br /> “Tidakdihalalkanbagiseseoranguntukberpegangkepadaperkataankami, selagidiatidakmengetahuidarimanakamimengambilnya”. (IbnuAbdil Barr didalam Al-Intiqa’ufiFadha ‘ilitsTsalatsatilA’immatilFuqaha’i, hal. 145)<br /> Di dalamsebuahriwayatdikatakan: “Adalahharambagiorang yang tidakmengetahuialasankuuntukmemberikan fatwa denganperkataanku”.<br />“Jikaakumengatakansuatuperkataanyang bertentangandengankitab Allah dankhabarRasulullahshallallahu ‘alaihiwasallam, makatinggalkanlahperkataanku”. (Al-Fulani didalam Al-lqazh, hal. 50)<br />
 23. 23. MAZHAB SYAFIE<br />dicetuskanoleh Muhammad bin Idris al-Syafii ataujugadikenalisebagai Imam Syafie.<br />Mazhabinikebanyakandiikutiparapendudukselatan Mesir, bahagianbarat Arab Saudi, Syria, Indonesia, Semenanjung Malaysia, PantaiKoromandel, Malabar,Hadramaut (Yaman), dan Bahrain.<br />MazhabinimerupakanpertengahanantaraMazhabmalikidanMazhabHanafi.<br />Imam Syafiimenolak Istihsan dari Imam Abu Hanifahmahupun MashalihMursalah dari Imam Malik.<br />menerimapenggunaanqiyassecaralebihluasberbanding Imam Malik.<br />Meskipunberbezadarikeduamazhabtersebut, keunggulan Imam Syafiisebagaiulama fiqah, Usul al-Fiqh, dan hadis dizamannyamembuatmazhabnyamemperolehbanyakpengikutdankealimannyadiakuiolehramaiulama yang hidupsezamandengannya.<br />
 24. 24. Kata-kata Imam Syafie<br />“Tidakadaseorangpun, kecualidiawajibbermadzabdenganSunnahRasulullahdanmengikutinya. Apapunpendapat yang akukatakanatausesuatu yang akukatakanituberasaldaripadaRasulullahShallallahu ‘alaihiwasallamtetapibertentangandenganucapanku. MakapeganglahsabdaRasulullahShallallahualaihiwasallam. Inilahucapanku.” (TarikhuDamsyiqkaryaIbnu Asakir,15/1/3)<br /> “Kaummuslimintelahsepakatbahawabarangsiapa yang telahterangbaginyaSunnahRasulullahShallallahu ‘alaihiwasallam, makatidakhalalbaginyauntukmeninggalkannya, hanyakeranamengikutperkataanseseorang.”(IbnulQayyim, 2/361, dan Al-Fulani, hal.68)<br /> “Apabilakamumendapatkandidalamkitabkuapa yang bertentangandenganSunnahRasulullahShallallahu ‘alaihiwasallam, makaberkatalahdengansunnahRasulullahshallallahu ‘alaihiwasallam, dantinggalkanlahapa yang akukatakan.” (Al-HarawididalamDzammul Kalam,3/47/1)<br /> “ApabilaHadistituShahih, makaiaadalahmadzhabku.” (An-Nawawididalam AI-Majmu’, Asy-Sya’rani,10/57)<br />
 25. 25. MAZHAB HANBALI<br />PendiriMazhabHambaliialah : Al Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin HilalAzzdahiliAssyaibani. <br />Beliaulahirdi Bagdad padatahun 164 H. danwafattahun 241 H. Ahmad bin Hanbaladalahseorang imam yang banyakberkunjungkeberbagainegarauntukmencariilmupengetahuan, antara lain : Siria, Hijaz, Yaman, KufahdanBasrah.<br />beliaudapatmenghimpunsejumlah 40.000 hadisdalamkitabMusnadnya.Dasar-dasarMazhabnya.1. Nash Al Qur-an ataunashhadits.2. Fatwa sebagianSahabat.3. PendapatsebagianSahabat.4. HaditsMursalatauHaditsDoif yang tidakbertentangan5. Qiyas.Dalammenjelaskandasar-dasar fatwa Ahmad bin HanbalinididalamkitabnyaI’laamulMuwaaqi’in.<br />
 26. 26. Daerah yang MenganutMazhabHambali.Awalperkembangannya, mazhabHambaliberkembangdi Bagdad, IrakdanMesirdalamwaktu yang sangat lama. Padaabad XII mazhabHambaliberkembangterutamapadamasapemerintahan Raja Abdul Aziz As Su’udi. Dan masasekaranginimenjadimazhabrasmipemerintahan Saudi Arabia danmempunyaipenganutterbesardiseluruhJazirah Arab, Palestina, Syria dan Iraq.<br />
 27. 27. Kata-kata Imam Hanbali<br />“Janganlahengkaumengikutiakudanjangan pula engkaumengikutiMalik, Syafi’i, Auza’idanTsauri, tetapiambillahdarimanamerekamengambil.” (Al-Fulani, 113 danIbnulQayyimdidalam Al-I’lam, 2/302)<br /> “PendapatAuza’i, pendapatMalik, danpendapat Abu Hanifahsemuanyaadalahpendapat, daniabagikuadalahsama, sedangkanalasanhanyalahterdapatdidalamatsar-atsar (hadits-hadits. Red.)” (IbnulAbdlBrrdidalam Al-Jami`, 2/149)<br />“Barangsiapayang menolakhaditsRasulullahshallallahu ‘alaihiwasallam, makasesungguhnyadiatelahberadaditepikehancuran.” (IbnulJauzi, 182).<br />
 28. 28. ~TAMAT~<br />
 29. 29. RUJUKAN<br />Pedoman-PedomanBermazhabdalam Islam, Hafiz Firdaus Abdullah, Jahabersa, 2004<br />http://ms.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki<br />http://islamdigest.blogspot.com/2005/06/mazhab-dalam-islam.html<br />http://en-gb.facebook.com/note.php?note_id=112326528835804<br />http://ms.wikipedia.org/wiki/Mazhab#Mazhab_Hanafi<br />http://ms.wikipedia.org/wiki/Mazhab<br />http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Imam%20Abu%20Hanifah.pdf<br />http://halaqah.net/v10/index.php?PHPSESSID=g6vijk5l0638jnlp1uch37qu35&topic=13654.msg185551#msg185551<br />http://salafiah.net/content/mengapa-perlu-bermazhab<br />http://www.darulfuqaha.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=122:khilaf-fiqh--punca-a-pendirian-muslim-terhadap-perbezaan-mazhab-siri-2&catid=47:fiqh-dan-hukum&Itemid=165 <br />
 30. 30. SESI SOAL JAWAB<br />

×