Ijtihad
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ijtihad

on

 • 1,317 views

Ijtihad

Ijtihad
Oleh:dania inarah binti azmy

Statistics

Views

Total Views
1,317
Views on SlideShare
1,307
Embed Views
10

Actions

Likes
0
Downloads
72
Comments
0

1 Embed 10

http://gamaah.blogspot.com 10

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ijtihad Ijtihad Presentation Transcript

 • IJTIHAD
  DANIA INARAH
  M10E
 • DEFINISI
  BAHASA : menggunakanusahadankeupayaanbagimencapaisesuatudengankepayahandankesusahan.
  Istilah : mencurahkansegalaakalpemikirandankesungguhanuntukmendapatkansesuatuhukumsyarakmengenaisesuatupermasalahandenganjalanistimbatdaripada Al-Quran danHadis.
  Ijtihadberasaldaripadakataijtihada (اجتهد), yang bermaksudmenggunakantenagasepenuhnya.
 • Siapaitumujtahid?
  Mujtahid pula ialahahlifekah yang mencurahkansegalakesungguhandanketekunanuntukmendapatkanhukumsyarakdaripadasesuatudalilterperinciatautafsilidaridalil-dalilsyariat.
  Merekamempunyaikemampuanuntukmengkaji,menyelidikdanmendapatkanhukumsyara’ yang amalidaridalil-dalilterperinci.
 • RUKUN IJTIHADTerdapattigarukunijtihadiaitu :1. Al-Mujtahid, iaituorang yang berijtihad2. Al-Mujtahadfih, iaituusaha3. Ijtihad
 • SyaratsyaratIjtihad
  • menguasaiBahasa Arab
  • Mestimengetahui Al-Quran
  • MestimengetahuiSunnah
  • MengetahuiUsul Al-Fiqah
  • Perlumengetahuimasalah-masalah yang diijma’
  • PerlumengetahuiMaqasid Al-Syariah
  • Kesediaanfitrahuntukberijtihad
  • Adildantakwa
 • Mengetahui al-Quran al-Karim
  Pengetahuanmengenai al-Quran merangkumimengetahuiselokbelokbahasanya “khabardaninsya”, suruhandanlarangantuntutandanharapanmengetahuimaknaperkataandalampenggunaanbahasa‘urufdansyaraksamaadaperkataanituberasinganataukedudukannyadalamayatdantujuanpenggunaanperkataanitusertasejauhmanatercapainyatujuanitudalamsyarak.
  Mengetahui al-Sunnah.
  Al-Sunnahadalahsumberkeduadalamsyariatinidengankedudukandimartabatinimengetahuinyamenjadipastidalamijtihad.
  Mengetahuiperkara yang diijmakkan.
  Disyaratkaninisupayatidakmemberi fatwa berlawanandenganijmak, maksudnyabukanlahmenghafalseluruhperkara yang diijmakkantetapicukuplahdiketahuibahawamasalah yang dikajidanfatwanyatidakbertentangandengankeputusanijmak.
 • MengetahuiilmuUsul al-Fiqh.
  Mensyaratkanmengetahuiilmuitunyatasekalikeranaijtihadbergantungkepadamemahamidalil-dalilsyarakuntukmengeluarkanhukumdanmujtahidhendaklahberpengetahuanluassertamendalamkeranailmuiniadalahasasijtihad. Kalaulahiaberkemampuan, makasenanglahmerujuksetiapmasalah yang dihadapikepadausulnya, kalautidakdiaakanmenghadapikesukarandankesulitan.
  Mengetahuibahasa Arab.
  Syaratterpenting yang perludilengkapiolehseseorangsebelummelakukanijtihad, seluruhulamakbersetujusedemikiankeranainilahbahasasyariat. Al-Quran diturunkandalambahasa Arab danSunnahRasuljugadalambahasa Arab.
 • NasQat’eNaszhanni
  1)NasQat'ieiaitunas yang tidakmempunyaimaknakeduapadanya. Ulamakbersepakatberkenaanhukumnyadantidakberlakuperselisihanpendapat. Kebiasaannyanasinimelibatkanperkarausuldalam agama.2) NasZhanniiaitunas yang mempunyailafaz yang bolehdiertikandenganpelbagaimakna. Para ulamakmempunyaipandangan yang pelbagaiterhadapnya.
 • IjtihadSunatIjtihadsunatialahijtihaduntukmenyelesaikanmasalahhukumhakam yang manaijtihaditudilakukanolehseseorang yang memenuhisyaratberijtihaduntukmenyelesaikanterhadapperkaradanmasalah yang akanberlaku. Ijtihadsunatinijugadapatdibahagikankepadaduabahagian:
  • Seseorangmujtahid yang berijtihaddalamsesuatumasalah yang ditanyaolehindividuataumasyarakatmengenaihukumnya, namunperkaradanpermasalahan yang ditanyaitubelumberlakudantidakwujudketikaitu.
  • Seseorangmujtahid yang berijtihadtentangsesuatumasalahdanhukum yang belumberlakuatautidakberlaku yang manaiaberijtihadatasdasarinisiatifdirinyadansemata-mataberijtihadtanpaapa-apafaktoratausebab.IjtihadHaram
  • Ijtihadharam pula ialahsegalaijtihad yang dilakukanolehseseorangdengancara yang bercanggahatautidakmemenuhisyaratmujtahidsertabercanggahdengannas.
  Peringkathukumijtihad
 • IjtihadFardhuAinIjtihadfardhuainialahijtihad yang wajibdilakukanolehseseorangatauindividu yang mempunyaikemampuandankelayakanberijtihadsertatidakadaorang lain lagiselaindirinyauntukmenyelesaikanmasalahdanperkara yang berkaitandenganmasalahhukum, samaada yang diperlukanuntukmenyelesaikanmasalahdirinyasendirimahu pun masyarakat. Justeruituijtihadperingkatinidapatdibahagikan pula kepadaduabahagian :- Ijtihad yang dilakukanolehseseorangmujtahidterhadapsesuatuhukumdanpermasalahan yang ditanyaataudalambentukmenjelaskanpertanyaan yang diajukanolehmasyarakatatauindividu lain dantidakadaorang lain yang layakberijtihadkecualidirinyasahaja. Makaketikaitu, berijtihadadalahfardhuainterhadapdirinya.- Ijtihad yang dilakukanolehseseorangmujtahiddalamsesuatumasalahhukumuntukdirinyasendiriatautanpasebarangpertanyaanolehmasyarakatdanindividu lain. Antara lain jugaiaadalahlayakberijtihaddandigelarmujtahid, makadalamkeadaanituberijtihaduntukdirinyaadalahfardhuain
 • IjtihadFardhuKifayahIjtihadfardhukifayah pula ialahijtihad yang dilakukanolehseseorang yang mempunyaikelayakanuntukberijtihad, namunbegituselaindirinyamasihadalagiorang yang berkelayakanuntukberijtihadbagimenyelesaikanmasalah yang berkaitandenganhukum. Olehitu, waktuituberijtihadadalahmenjadifardhukifayahterhadapdirinyadanapabiladiayakinadaorang lain yang masihmampumenyelesaikanmasalahhukum. Olehitu, ijtihadbahagianinijugadapatdibahagikankepadaduabahagian:
  -Seseorangmujtahid yang diajukanatauditanyatentanghukumsesuatupermasalahndanmasihadaorang lain ataumujtahid lain yang mampuberijtihadsepertinya. Walaupunbegitu, sekiranyaiameninggalkanijtihadituatautidakmenyelesaikanmasalahitutidakadaorang yang akanberijtihad. Makawaktuituberijtihaduntukmewakilimujtahid lain adalahfardhukifayahbaginya.
  -Seseorangmujtahid yang ragu-ragudenganijtihadmujtahid lain daniacukupsyaratsebagaimujtahid, makaketikaitumenjadifardhukifayahbaginyauntukberijtihadterhadaphukumdanpermasalahan yang diraguinyaitu.
 • HUKUM YANG BOLEH DIIJTIHAD
  Hal danperkara yang tidakdisebuthukumnyadalamnas al-Quran, al-Sunnahdanijmakulama. Olehituulamakmujtahidtidakmempunyaikatasepakatdalammembuatdalildanhujahdengandalil-daliltersebutdanberlakulahperselisihanijtihad. ContohnyaijtihadUmarsupaya Abu Bakarmengumpulkan al Quran. Padamulanya Abu Bakartidaksetuju, namunselepasituiabersetuju.
  Terhadaphaldankejadian yang terdapathukumnyadalam al-Quran atauHadisMutawatir,Namundilalahkedua-duanastersebutterhadaphukumadalahzanni. Untukitu, mujtahidmestilahberusahauntukmencarimaksud yang dikehendakiolehsyarakdaripadanastersebut. Selainitu. terdapatdalamnas al-Quran danhadisdalambentukmutlak. Olehitu, untukmenetapkanhukumdaripadalafaznastersebut, suatukajianharusdilakukandikalanganmujtahid. (Ibid : 264- 265)
 • Sebagaimanacontohnyaijtihadterhadapfirman Allah SWT:
  والمطلقث يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء (Al Baqarah : 228)
  Maksudnya :
  Dan isteri- isteri yang diceraikanituhendaklahmenunggudenganmenahandirimereka (daripadaberkahwin) selamatiga kali suci (daripadahaid)
  Nas al Quran dansabitlafazquru’ituadalahqat’i, tetapidilalahhukumdaripadamaknanyaadalahzanni. Untukitujugaparamujtahidmelakukanijtihaduntukmendapatmaksud yang dikehendakiolehsyarakdaripadalafazquru’ itu. HasildaripadaijtihadulamakHanafi, lafazquru’membawaertihaid. UntukitumenurutulamaHanafiperempuan yang diceraikansuaminyamestilahberiddahselama 3 kali haid.
  ManakalahasilijtihadulamaSyafi’e pula, lafazquru’ ialahberertisuci. Untukituwajibkeatasperempuan yang diceraikanolehsuaminyaberiddahselamatiga kali suci.
 • Kejadian yang terdapathukumnyadalamnas yang sabitsecarazanni, tetapidilalahkepadamaknanyaadalahsabitsecaraqat’i. Untukitubidangijtihadpadanastersebutialahdenganmengkajicara-caradalilitusampaidandiriwayat. Iaitudarisegikedudukanperawisamadathiqah, adildansebagainya. Hal tersebutmerupakanperkara yang berlainandiantaraahlimujtahiddalammenentukannya. (Ibid)
  SabdaNabis.a.w.
  فى خمس من الابل شاة
  Maksudnya :
  Padasetiap lima ekoruntadiwajibkanzakatseekorkambing. (IbnMajah, TarmizidanMalik)
  Nastersebutmenunjukkankepadamaknanyaadalahqat’i. Keranalafaz (syatun) ialahlafazkhas, tetapisabitnyaadalahzannikeranahadistersebuttidakbertarafmutawatir.
 • HUKUM YANG TIDAK BOLEH DIIJTIHAD
  Hukum yang terdapatdalamnas yang sabitsecarapastidandilalahnyajugaadalahqat’i. Contohnyanas yang menyatakanhukumanhududterhadappenuduhzina. Iaituterhadapwanita yang muhasanah. (Ibid : 266- 267)
  Sebagaimanfirman Allah SWT:
  والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة (An Nur : 4 )
  Maksudnya :
  Dan orang- orang yang melemparkantuduhan (zina) kepadaperempuan- perempuan yang terpeliharakehormatannya, kemudianmerekatidakmembawakanempatorangsaksi, makasebatlahmerekalapanpuluh kali sebat.
  Nastersebutdiatasadalahsabitsecaraqat’i, danlafazthamanina, iaitu (80) dalamayattersebutadalahkhas. Yang hanyamenunjukkansatumaknasahaja. Iaitumakna yang tertentu, 80 kali dantidakmungkiniamenunjukkanmakna lain lagi. Justeruitu, ayatdannastersebuttidakadaruanguntukberijtihad.
 • Seterusnyatidakbolehijtihadterhadaphadismutawatir yang mentafsirkanlafaz yang mujmal. Keranaiaadalahsabitdenganqat’idanmaksudnyaadalahjelasdantidakmungkinmenunjukkanberbagaimakna.
  Tidakbolehijtihadjugadalamhukumkeseksaandankifarat yang ditetapkankadarnyaolehsyarak, sepertikifaratzihardansumpah. Sebagaimanfirman Allah SWT tentangzihar. (Ibid)
  والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (Al Mujadalah : 3)
  Maksudnya :
  Dan orang- orang yang ziharkanisterinya, kemudianmerekaberbalikdaripadaapa yang merekaucapkan (bahawaisterinyaituharamkepadanya), makahendaklah (suamiitu) memerdekakanseoranghambaabdisebelummerekaberdua (suamiisteri) bercampur.
 • Tidakbolehijtihadjugaterhadaphukum agama yang mestidiketahuiolehmukallaf, sepertiberiman. (Ibid : 268)
  Firman Allah SWT:
  وأطيعوا الله والرسول ( ( Al Imran :132
  Maksudnya :
  Dan taatlahkamukepada Allah danrasul- Nya
  Hukumdankejadian yang tidakadanasmenunjukkanhukumnya, samaadanasqat’iatauzanni, jelasatautidakjelas, namuntelahberlakuijmakataupernahberlakuijmakulamamengenaihukumtersebut. Makahukumsepertiinitidakbolehdiijtihadlagi. Contohnya: Sepakatjumhurulamatentangterbatalnyaperkahwinanantarawanitamuslimahdenganlelakikafir.
  Tidakbolehijtihadtentanghukum- hukumsyarak yang telahdimaklumi. Contohnya: Wajibsembahyang, puasa, zakat, pengharamanzinadanlainnya.
 • RUJUKAN
  http://usulfiqh1.blogspot.com/2009/10/al-mujmal-al-mubayyan.html
  http://www.pmram.org/index.php?option=com_content&view=article&id=973:pertimbangan-maslahat-mengukur-kematangan-pimpinan&catid=1:pmram&Itemid=63
  http://halaqah.net/v10/index.php?topic=8554.0
  http://usulfiqh2.blogspot.com/2009/04/ijtihad-dalam-konteks-semasa_25.html
  http://zheelsa.blogspot.com/2010/07/pengertian-usul-fiqih-dan-ilmu-fiqih.html
 • SESI SOAL JAWAB