• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
19 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil
 

19 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil

on

 • 895 views

 

Statistics

Views

Total Views
895
Views on SlideShare
895
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  19 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil 19 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil Presentation Transcript

  • RIBA’ DAN ANCAMANNYA
   Noor Hafiz Bin Abd. Jalil
   920118095191
   M10E
   NamaPensyarah : USTAZ ABD JAMIR B MD SAAD
  • MAKSUD
  • JENis-JENisRiBa’
   Riba an-Nasiia’ah
   Riba al-Fadhl
  • RIBA AN-NASII’AH
   Tambahan yang diambilkeranaPENUNDAAN pembayaransesuatuhutang.
   Hutangitusepatutnyadibayarpadatempohsesuatutetapidilewatkankepadatempohtertentu.
   Imam Ar-Razi : "Sesungguhnyariba al-nasi'ahitulah yang terkenaldizamanjahiliyyahkeranaseseorangdarimerekameminjamkanwangnyakepadaorang lain dengantempohtertentu, dengansyaratiaharusmemberinyabungatertentusetiapbulan. Kalautidaksanggupmemenuhijanjinyamakabunganyaditambahdanwaktunyadilanjutkan".
  • RIBA AL-FADL
   BermaksudMELEBIHKANdenganmenambahkansesuatu.
   Sesuatu yang dipulangkanmengandungijumlah yang lebihdarijumlahasal yang dipinjam
   bunga yang dikenakansebagailebihanataspokok
   Abu Said Al-Khudari :"Rasulullahbersabda : "Emasdenganemas, perakdenganperak, gandumdengangandum, syairdengansyair, kormadengan korma dangaramdengangaramdipertukarkandengansama, segenggamdengansegenggam. Siapa yang manambahataumintatambahmakaiatelahmalakukanriba, baik yang memintamaupun yang memberi, dalamhalitusamasaja. HadithRiwayat Al-Syaikhan.
  • HUKUM
   Ayat al-Baqarah 275
   • Maksudnya: Dan Allah telahmenghalakanjualbelidanmengharamkanriba(275)
   • HARAM
   • Jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Salah satu di antaranya: Memakan riba.(Riwayat Bukhari dan Muslim).
  • CONTOH RIBA MASA KINI
   SistemPerbankanKonvensiaonal
   • Pinjamanrumah, pinjamankereta, pinjamanpelajaran.
   • Dikenakanfaedahdanterpaksamembayarlebihdaripadaapa yang dipinjam.
   • Gagalakanmembawasipeminjamkemahkamahdanseterusnyadiisytiharkansebagaimuflis.
  • SISTEM INSURANS
   • Banyak interest akandikenakankepadapsesrtaolehsyarikatinsurans.
   • Elemenribajugawujudapabilakeuntunganpelaburanolehsyarikatinsuranakandigunakansebagaibayaranpampasankepadapemegangpolisi.
   • Dana syarikatinusranbanyakdilaburkandalamsaham-sahamsyarikat yang mengamalkansistemperbankankonvensional.
  • KESAN
   Individu
   Melahirkanindividu yang bersikap ego
   Menghilangkannilaikemanusiaandan rasa kasihsayang
   LahirlahTAMAK
   Pelaku riba hanya mengutamakan kepentingan peribadi dan memikirkan perihal diri sendiri sahaja.
  • Ekonomi
   Membahagikankitakepadaduakelompok
   Kelompokpertamaialahkelompok yang hidupdengansenanglenang
   K2 – kelompok yang yangterjerumuskearahkeakafiran
   Penganguranpekerjadanakanmenjuruskepadakeruntuhanekonomi.
  • Masyarakat
   Hilangertikasihdanberkuranglahsilaturahimantaramasyarakat.
   Merampashasilkerjaorang lain dengankejam
   “umpamamemakandarahumatnyasendiri”
   Melahirkanpemusuhanantaramasyarakat.
   jurangantaraorangkayadanmiskinterlalubesar
  • ANCAMAN RIBA’
   KehilanganBerkatHartadanKehidupan
   PemakandanPemberiribamengisytiharkanperangterhadap Allah danRasulNya
   SepertiberzinadenganIbuBapaSendiri
   SalahSatuDaripada 7 DosaBesar
   • Jauhilah 7 dosabesar; syirik, sihir, membunuhtanpahak, makanriba', makanhartaanakyatim, laridarimedanpeperangan(keranatakut), danmenuduhperempuan yang suciberzina(tanpasaksiadil)." (Riwayat al-Bukharidan Muslim)
  • PENYELESAIAN RIBA
  • RUJUKAN
   http://10109472.blog.unikom.ac.id/ancaman-allah-dan.1sl
   www.dirham2dinar.com/index.php?option
   http://buluh.iluvislam.com/?p=53
   http://aliffelbasri.blogspot.com/2008/09/riba-dan-ancaman-dari-allah-serta-rasul.html
   PerananNilaidanAkhlakdalamEkonomi Islam, Yusuf Al-Qaradawi