Food waste quiz slideshow notes
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Food waste quiz slideshow notes

on

 • 803 views

Slide by slide notes to accompany Food Waste Quiz

Slide by slide notes to accompany Food Waste Quiz

Statistics

Views

Total Views
803
Slideshare-icon Views on SlideShare
692
Embed Views
111

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

3 Embeds 111

http://www.endhunger.org 107
http://endhunger.org 3
http://www.gleaningusa.org 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Food waste quiz slideshow notes Food waste quiz slideshow notes Document Transcript

  • 6RFLHW RI 6W $QGUHZ JOHDQLQJ DPHULFD¶V ILHOGV IHHGLQJ DPHULFD¶V KXQJU tĞ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨƌĞƐŚ͕ ŶƵƚƌŝƚŝŽƵƐ ĨŽŽĚ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ Ăƚ ƌŝƐŬ ĨŽƌ ŚƵŶŐĞƌ͘7KH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ VLQFH KDV EHHQ SURYLGLQJ IUHVK QXWULWLRXV IRRG WRSHRSOH DW ULVN IRU KXQJHU :H WDNH RXU QDPH IURP -RKQ¶V WHOOLQJ RI WKH VWRU RI -HVXVIHHGLQJ WKH $V -RKQ QDUUDWHV $QGUHZ LV WKH GLVFLSOH ZKR EULQJV WKH ER ZLWKD FRXSOH RI ORDYHV DQG D IHZ VPDOO ILVK WR -HVXV ,W¶V MXVW D OLWWOH ELW RI IRRG WKDWGRHVQ¶W VHHP OLNH PXFK EXW WKURXJK -HVXV D FKLOG¶V OXQFK LV WUDQVIRUPHG LQWR DQDEXQGDQFH WKDW IHHGV WKRXVDQGV :H WRR ILQG DEXQGDQFH ZKHUH RWKHUV VHH OLWWOHDQG ZH XVH WKDW DEXQGDQFH WR IHHG WKRVH ZKR DUH KXQJU 
  • 7KHVH EHDQV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK WKHP"2XU SDUWLFXODU PLQLVWU LQYROYHV IUHVK IUXLWV DQG YHJHWDEOHV :H ZDQW WR LPSURYH WKHTXDOLW RI QXWULWLRQ DYDLODEOH WR RXU QDWLRQ¶V PRVW YXOQHUDEOH UHVLGHQWV :H ZRUN ZLWKIDUPHUV DQG JURZHUV WR DFTXLUH IUHVK SURGXFH WKDW WKH FRQVLGHU XQPDUNHWDEOH7KLV LV SURGXFH WKDW ZRXOG JR WR ZDVWH ZLWKRXW RXU LQWHUYHQWLRQ 7KHUH DUH PDQUHDVRQV SURGXFH PLJKW JR WR ZDVWH /HW¶V WDNH D ORRN DW VRPH RI WKHP 7KHVH EHDQV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWK WKHP" 
  • ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ŶŽƚ ĨƌĞƐŚ͘ ͘ EŽďŽĚLJ ůŝŬĞƐ ŐƌĞĞŶ ďĞĂŶƐ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ůĞŶŐƚŚ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ďŽƚƵůŝƐŵ ƐƉŽƌĞƐ͘+HUH DUH RXU FKRLFHV 7KH DUH QRW IUHVK 1RERG OLNHV JUHHQ EHDQV 7KH DUH WKHZURQJ OHQJWK 7KH KDYH ERWXOLVP VSRUHV 
  • ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ŶŽƚ ĨƌĞƐŚ͘ ͘ EŽďŽĚLJ ůŝŬĞƐ ŐƌĞĞŶ ďĞĂŶƐ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ůĞŶŐƚŚ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ďŽƚƵůŝƐŵ ƐƉŽƌĞƐ͘,W¶V LPSRUWDQW WR FODULI WKDW IUHVKQHVV DQG VDIHW DUH YHU LPSRUWDQW WR XV :H QHYHUGLVWULEXWH IRRG WKDW ZRXOG SXW SHRSOH DW ULVN 7KHVH EHDQV DUH WKH ZURQJ OHQJWK IRUFRPPHUFLDO VDOH $V FUD] DV WKDW VRXQGV RXU IDUPHU KDV D FRQWUDFW IRU ´ WR ´ZKROH JUHHQ EHDQV +LV PDFKLQHU LV FDOLEUDWHG WR VRUW RXW HYHU EHDQ WKDW GRHVQ¶WPHHW WKDW VWDQGDUG +H LV WKURZLQJ DZD DERXW SRXQGV RI EHDQV HYHU PLQXWHV IURP WKH PLGGOH RI -XQH WR WKH PLGGOH RI 2FWREHU HYHU HDU 
  • +HUH¶V D FORVHU ORRN DW VRPH RI WKRVH EHDQV :LWKRXW RXU LQWHUYHQWLRQ WKHVH EHDQVDUH VKRW LQWR WKH EHG RI D GXPS WUXFN KDXOHG WR D QHDUE ILHOG DQG GXPSHG LQ DKROH 
  • 2XU IDUPHU LV LQ &URVVYLOOH 7HQQHVVHH 7KDW¶V WKH JUHHQ EHDQ FDSLWDO RI WKH 860RVW RI WKH JUHHQ EHDQV JURZQ IRU FRPPHUFLDO VDOH HDVW RI WKH 0LVVLVVLSSL 5LYHU DUHJURZQ ULJKW RQ WKH &XPEHUODQG 3ODWHDX 6RPH RI WKRVH XQPDUNHWDEOH EHDQV KDYHJRQH IRU HDUV WR IHHG OLYHVWRFN QHDUE EXW WKH YROXPH RI ZDVWH LV IDU WRR KLJK IRUWKH OLYHVWRFN WR FRQVXPH :H¶YH EHHQ ZRUNLQJ ZLWK WKLV IDUPHU VLQFH 6XPPHU DQG KH LV WKULOOHG WR KDYH WKHVH JRUJHRXV JUHHQ EHDQV JRLQJ WR IHHG KXQJU SHRSOH 
  • 7KLV ZDV RXU ILUVW ORDG RI JUHHQ EHDQV IURP &URVVYLOOH RQ -XO  :HEURXJKW DQ HQWLUH GXPSWUXFN RI JUHHQ EHDQV IURP &URVVYLOOH WR .QR[YLOOH ZKHUHDERXW YROXQWHHUV EDJJHG JUHHQ EHDQV IURP WKLV SLOH IHHW ORQJ IHHW ZLGHDQG IHHW KLJK ,W WRRN WKHP FORVH WR VL[ KRXUV RQ D GD ZKHQ WKH WHPSHUDWXUHKRYHUHG DURXQG GHJUHHV EXW WKHLU HIIRUWV LHOGHG VHUYLQJ RI JUHHQEHDQV IRU KXQJU SHRSOH LQ QLQH FRXQWLHV VXUURXQGLQJ .QR[YLOOH % WKH ZD WKLVZDV MXVW WZR KRXUV RI WKURZDZDV IURP WKH IDUPHU
  • ,Q WKH VXPPHU RI ZH UHFHLYHG IUHVK JUHHQ EHDQV IURP &URVVYLOOH DOPRVW HYHUGD 7KH IDUPHU ZLOO VKRRW WKH EHDQV ULJKW LQWR WKH EDFN RI D SLFNXS WUXFN VR ZH KDGIDLWK FRPPXQLWLHV DQG FLYLF JURXSV DOO RYHU 0LGGOH DQG (DVW 7HQQHVVHH WKDW EURXJKWSLFNXS WUXFNV WR ILOO DQG EULQJ EDFN WR EDJ DQG GLVWULEXWH LQ WKHLU DUHD 7KLV LV )LUVW3UHVEWHULDQ &KXUFK 1DVKYLOOH¶V 9DFDWLRQ %LEOH 6FKRRO PLVVLRQ FDPS EDJJLQJ IRXUSLFNXS WUXFNORDGV RI EHDQV LQ -XQH 
  • ,Q ODWH VXPPHU ZH EHJDQ D ZRQGHUIXO SDUWQHUVKLS ZLWK WKH 7HQQHVVHH&RPPLVVLRQ RQ $JLQJ DQG LVDELOLW WR PDNH IUHVK SURGXFH DYDLODEOH WR 7HQQHVVHHVHQLRUV 7KHVH ZRPHQ DUH VHUYHG E WKH 8SSHU &XPEHUODQG $UHD 2IILFH RQ $JLQJ%HKLQG WKHP LV D FDQRS VKDGLQJ FORVH WR SRXQGV RI EHDQV 6HQLRUV FRPLQJWR D 6HFRQG +DUYHVW IRRG JLYHDZD WKDW GD ZHUH LQYLWHG WR ILOO D JURFHU VDFN ZLWKIUHVK JUHHQ EHDQV WR WDNH KRPH WRR 
  • 7KHVH VWUDZEHUULHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK WKHP"7KHVH EHDXWLIXO VWUDZEHUULHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWK WKHP" 
  • ͘ ^ƚƌĂǁďĞƌƌŝĞƐ ĂƌĞ ƚŽŽ ŵĞƐƐLJ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶƐĞĐƚ ƉƌŽďůĞŵ͘ ͘ ^ŽŵĞďŽĚLJ ĚƌŽƉƉĞĚ ƚŚĞŵ͘ ͘ dŚĞ ĨĂƌŵ ĐůŽƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞĂƐŽŶ͘6WUDZEHUULHV DUH WRR PHVV" 7KH KDYH DQ LQVHFW SUREOHP" 6RPHERG GURSSHGWKHP" 7KH IDUP FORVHG IRU WKH VHDVRQ" 
  • ͘ ^ƚƌĂǁďĞƌƌŝĞƐ ĂƌĞ ƚŽŽ ŵĞƐƐLJ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶƐĞĐƚ ƉƌŽďůĞŵ͘ ͘ ^ŽŵĞďŽĚLJ ĚƌŽƉƉĞĚ ƚŚĞŵ͘ ͘ dŚĞ ĨĂƌŵ ĐůŽƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞĂƐŽŶ͘7KH IDUP FORVHG IRU WKH VHDVRQ 7KLV KDSSHQV DOO WKH WLPH 8SLFN IDUPHUV FORVH XSWKHLU RSHUDWLRQ DV WKH VHDVRQ WULFNOHV WR DQ HQG ZKHQ LW¶V MXVW QRW ZRUWK WKHLU ZKLOHWR FRQWLQXH VWDIILQJ WKH SDWFK %XW WKHUH ZLOO VWLOO EH IUXLW UHPDLQLQJ :LWKRXW RXULQWHUYHQWLRQ LW ZRXOG VLPSO EH OHIW WR URW 
  • :H PRELOL]H YROXQWHHUV XVXDOO IURP ZLWKLQ WKH VDPH FRXQW ZKR FDQ JR WR WKHILHOG DQG ILQLVK XS WKH KDUYHVW 7KHQ ZH WDNH WKH SURGXFH WR D ORFDO VKHOWHU RU VRXSNLWFKHQ ZKHUH LW FDQ EH XVHG RU GLVWULEXWHG TXLFNO ZLWKRXW ZDVWH 
  • 7KHVH SRWDWRHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK WKHP"7KHVH SRWDWRHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWK WKHP" 
  • ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ŵŽůĚLJ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ďůĞŵŝƐŚĞƐ͘ ͘ ŝƌĚ͛Ɛ LJĞ ĐŚĂŶŐĞĚ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͘ ͘ WĞŽƉůĞ ƉƌĞĨĞƌ ϱͲůď ďĂŐƐ͘$UH WKH PROG" R WKH KDYH EOHPLVKHV" LG %LUG¶V (H FKDQJH WKHLU SDFNDJLQJ"R SHRSOH SUHIHU VPDOOHU EDJV" 
  • ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ŵŽůĚLJ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ďůĞŵŝƐŚĞƐ͘ ͘ ŝƌĚ͛Ɛ LJĞ ĐŚĂŶŐĞĚ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͘ ͘ WĞŽƉůĞ ƉƌĞĨĞƌ ϱͲůď ďĂŐƐ͘:KLOH LW LV WUXH WKDW ZH VRPHWLPHV UHFHLYH GRQDWLRQV RI SURGXFH VLPSO EHFDXVH WKHSDFNDJLQJ KDV FKDQJHG ± D QHZ ORJR IRU WKH FRPSDQ RU SHUKDSV D VKLIW LQ WKHSURSRUWLRQ RI LQJUHGLHQWV IRU VDODG PL[HV ± WKHVH SRWDWRHV FDPH WR 6RFLHW RI 6W$QGUHZ EHFDXVH WKH ZHUH UHMHFWHG E WKH JURFHU VWRUH 7KH MXVW ZHUHQ¶W SUHWWHQRXJK VR WKH VWRUH IHOW FXVWRPHUV ZRXOGQ¶W EX WKHP 
  • 7KHVH SRWDWRHV FDPH WR XV DOUHDG EDJJHG DQG ZH EURXJKW D WUDFWRU WUDLOHU ORDG ±DERXW SRXQGV ± WR 0DUWLQ 7HQQHVVHH IRU GLVWULEXWLRQ RQ D UHPDUNDEO FKLOO1RYHPEHU 6DWXUGD LQ 7KH ZRPDQ LQ WKH ZKHHOFKDLU ZDV D VLQJOH PRP ZKRFDPH ZLWK KHU WKUHH FKLOGUHQ WR KHOS IRU WKH PRUQLQJ 6KH KDG MXVW KDG D WKLUGFDQFHU VXUJHU DQG ZRXOG EH UHFHLYLQJ SRWDWRHV WKDW PRUQLQJ DV ZHOO 6KH VDLG LWZDV VR LPSRUWDQW WR KHU WR EH DEOH WR JLYH WR RWKHUV DQG IRU KHU FKLOGUHQ WR VHHWKHPVHOYHV DV KHOSLQJ RWKHUV WRR 2XU YROXQWHHUV FRPH IURP DOO ZDONV RI OLIH DQGLW¶V QRW XQXVXDO WR ILQG D KRPHOHVV SHUVRQ JOHDQLQJ EHVLGH D EDQN H[HFXWLYH 2XUJUDVVURRWV FRPPXQLW VKDULQJ PRGHO FUHDWHV D GQDPLF LQ ZKLFK QHLJKERU KHOSVQHLJKERU ,W VWUHQJWKHQV FRPPXQLWLHV DQG RIIHUV HYHURQH WKH RSSRUWXQLW WR VHUYH 
  • 7KHVH SRWDWRHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK WKHP"7KHVH SRWDWRHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWK WKHP" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ƉůĂĐĞ͘ ͘ dŚĞ ĨůĂǀŽƌ ŝƐ ŽĨĨ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ůĂƐƚ LJĞĂƌ͛Ɛ ƉŽƚĂƚŽĞƐ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ƐŚĂƉĞ͘:HUH WKH GHOLYHUHG WR WKH ZURQJ SODFH" ,V WKH IODYRU RII" $UH WKH ODVW HDU¶VSRWDWRHV" 3HUKDSV WKH DUH WKH ZURQJ VKDSH" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ƉůĂĐĞ͘ ͘ dŚĞ ĨůĂǀŽƌ ŝƐ ŽĨĨ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ůĂƐƚ LJĞĂƌ͛Ɛ ƉŽƚĂƚŽĞƐ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ƐŚĂƉĞ͘:H JHW WUDFWRUWUDLOHU ORDGV RI SURGXFH OLNH WKLV GRQDWHG DOO WKH WLPH ,Q 0D D1RUWK &DUROLQD IDUPHU FDOOHG XV ZKHQ D VDOH FRQWUDFW IHOO WKURXJK DQG KH IRXQGKLPVHOI ZLWK EDUQV ILOOHG ZLWK PLOOLRQ SRXQGV RI VZHHW SRWDWRHV WKDW KH QHHGHG WRFOHDU RXW TXLFNO (YHQWXDOO KH VROG VRPH RI WKHP EXW LQ MXVW ZHHNV WKH 6RFLHWRI 6W $QGUHZ SODFHG PLOOLRQ SRXQGV RI WKRVH SRWDWRHV DERXW WUDFWRU WUDLOHUORDGV
  • RQ WKH WDEOHV RI IDPLOLHV DOO RYHU WKH HDVWHUQ KDOI RI WKH 8QLWHG 6WDWHV 7KHZHUH ODVW HDU¶V SRWDWRHV RYHUZLQWHUHG IURP EXW WKDW LV UHDOO D QRUPDORFFXUUHQFH :H¶G SUREDEO FDOO WKHVH SRWDWRHV WKH ZURQJ VKDSH MXVW WRR ELJ WRRVPDOO RU WRR RGG IRU WKH JURFHU VWRUH 
  • 7KHUH¶V MXVW QR ZD WR JURZ SRWDWRHV RU MXVW DERXW DQWKLQJ HOVH
  • XQLIRUPO 7KHVHVZHHW SRWDWRHV DUH FRQVLGHUHG ³%´ JUDGH EHFDXVH WKH VKDSHV DQG VL]HV DUH VRYDULHG 2IWHQ JURZHUV FDQ¶W ILQG EXHUV IRU WKHVH µGLIIHUHQWO VKDSHG¶ SRWDWRHV VRWKH JLYH WKHP WR WKH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ 
  • 7KLV FRUQ LV KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK LW"7KLV FRUQ LV KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWK LW" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĂŶĚ ƚŚŝƌĚ ĞĂƌƐ ŽŶ ĞĂĐŚ ƐƚĂůŬ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞ ƌĞƐŝĚƵĞ͘ ͘ dŚĞ ĞĂƌƐ ĂƌĞ ǁŽƌŵLJ͘ ͘ dŚĞLJ ĨĞůů ŽĨĨ ƚŚĞ ƚƌƵĐŬ͘7KH ZHUH WKH VHFRQG DQG WKLUG HDUV RQ WKH VWDON 7KH KDYH D SHVWLFLGH UHVLGXH7KH HDUV DUH ZRUP 7KH IHOO RII WKH WUXFN 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĂŶĚ ƚŚŝƌĚ ĞĂƌƐ ŽŶ ĞĂĐŚ ƐƚĂůŬ͘ ͘ dŚĞLJ ŚĂǀĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞ ƌĞƐŝĚƵĞ͘ ͘ dŚĞ ĞĂƌƐ ĂƌĞ ǁŽƌŵLJ͘ ͘ dŚĞLJ ĨĞůů ŽĨĨ ƚŚĞ ƚƌƵĐŬ͘7KHVH ZHUH WKH VHFRQG DQG WKLUG HDUV RQ HDFK VWDON 0DQ JURZHUV KDYH FRQWUDFWVIRU ³SUHPLXP´ FRUQ 7KLV PHDQV WKDW WKH KDUYHVW FRUQ E KDQG DQG E FRQWUDFWWKH DUH RQO DOORZHG WR VHOO WKH EHVW HDU IURP HDFK VWDON 7KH FDQQRW VHOO WKHVHFRQG DQG WKLUG HDUV VR WKH OHDYH WKHP RQ WKH VWDON WR URW :H ZDQW WKHP WR FDOOXV LQVWHDG :KDW ZH WHOO IDUPHUV LV ³:KHQ RX KHDU RXUVHOI VDLQJ µ,W¶V D VKDPHWKLV KDV WR JR WR ZDVWH¶ WKDW¶V ZKHQ RX FDOO 6RFLHW RI 6W $QGUHZ´ 
  • :KHQ WKH FRUQ IDUPHU FDOOV XV ZH VHQG YROXQWHHUV RXW WR KDUYHVW ZKDW¶V OHIW ,QVXPPHU ZH JOHDQHG PRUH WKDQ HDUV RI FRUQ IURP ILHOGV LQ 7HQQHVVHH 
  • 7KHVH WRPDWRHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK WKHP"7KHVH WRPDWRHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWK WKHP" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞŶ͛ƚ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞĚ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ŵŝƐƐŚĂƉĞŶ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŽŽ ƌŝƉĞ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƐƋƵŝƐŚĞĚ͘:KDW GR RX WKLQN" :HUH WKH QRW UHIULJHUDWHG" ,V LW DQRWKHU FDVH RI PLVVKDSHQ QRWXQLIRUPO VL]HG SURGXFH" $UH WKH WRR ULSH RU GLG WKH MXVW JHW VTXLVKHG" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞŶ͛ƚ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞĚ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ŵŝƐƐŚĂƉĞŶ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŽŽ ƌŝƉĞ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƐƋƵŝƐŚĞĚ͘7KH DUH VLPSO WRR ULSH :KHQ RX EX SURGXFH DW D JURFHU VWRUH RU IDUP PDUNHWRX ZDQW WR EH VXUH WKDW SURGXFH KDV D IHZ GDV µVKHOI OLIH¶ RQ LW <RX H[SHFW WRKDYH VRPH WLPH PDEH HYHQ D ZHHN RU PRUH WR JHW DURXQG WR HDWLQJ RU FRRNLQJ LW6R ZKHQ WRPDWRHV RU DQ RWKHU SURGXFH JHW WRR FORVH WR WKH HQG RI WKHLU VKHOI OLIHWKH DUH SXOOHG IURP FDVHV DQG DOO WRR RIWHQ WKURZQ DZD 
  • %XW RI FRXUVH VXSHUULSH WRPDWRHV GRQ¶W KDYH WR EH WKURZQ DZD 6RFLHW RI 6W$QGUHZ YROXQWHHUV SLFN XS WKHVH RYHUULSH WRPDWRHV DW JURFHU VWRUHV DQG IDUPHUVPDUNHWV DQG WDNH WKHP ULJKW WR QHDUE VKHOWHUV RU VRXS NLWFKHQV ZKHUH WKH FDQ EHFRRNHG LQWR WRQLJKW¶V GLQQHU IRU WKH VKHOWHU¶V FOLHQWV 
  • 7KHVH SHDFKHV DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW·V ZURQJ ZLWK WKHP")UHVK SHDFKHV ORRN VR WDVW %XW WKHVH DUH KHDGHG IRU D ODQGILOO :KDW¶V ZURQJ ZLWKWKHP" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌůŽŽŬĞĚ Ăƚ ŚĂƌǀĞƐƚ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ďƌƵŝƐĞĚ͘ ͘ dŚĞLJ ĚŝĚŶ͛ƚ ŐĞƚ ƐŽůĚ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŽŽ ďŝŐ͘% QRZ RX¶YH JRW VRPH LGHDV :HUH WKH RYHUORRNHG DW KDUYHVW" $UH WKHEUXLVHG" :HUH WKH VLPSO OHIW XQVROG DW WKH HQG RI WKH IDUPHUV PDUNHW" 2U DUHWKH WRR ELJ" 
  • ͘ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌůŽŽŬĞĚ Ăƚ ŚĂƌǀĞƐƚ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ďƌƵŝƐĞĚ͘ ͘ dŚĞLJ ĚŝĚŶ͛ƚ ŐĞƚ ƐŽůĚ͘ ͘ dŚĞLJ ĂƌĞ ƚŽŽ ďŝŐ͘7KHVH SHDFKHV FRXOG JR WR ZDVWH IRU DQ RI WKRVH UHDVRQV %XW WKHVH DUH WRR ELJ%HFDXVH JURFHU VWRUHV ZDQW WR NQRZ WKDW WKH DUH JHWWLQJ WKH VDPH TXDOLW RISHDFKHV IURP JURZHUV LQ &DOLIRUQLD RU 7H[DV RU 6RXWK &DUROLQD WKH 86$ KDV ORQJHVWDEOLVKHG FRPPRGLW VWDQGDUGV IRU HYHU IUXLW DQG YHJHWDEOH 7KH DUH SDJH3) GRFXPHQWV WKDW RX FDQ ILQG RQ WKH 86$ ZHEVLWH 7KH SURYLGH VWDQGDUGVIRU VKDSH IRU FRORU IRU EOHPLVKHV DQG HYHQ IRU VL]H *UDGH $ SHDFKHV KDYH D ó´DOORZDEOH VL]H GLIIHUHQWLDO 7KDW¶V LW 2XWVLGH WKDW WROHUDQFH RX PLJKW ILQG WKHP DW DIDUPVWDQG RU IDUPHUV PDUNHW EXW WKH ZRQ¶W EH LQ RXU JURFHU VWRUH ± DQG WKDWPHDQV WKH DUH OLNHO WR JR WR ZDVWH 
  • 7KH TXDQWLW RI SURGXFH WKDW JRHV WR ZDVWH LQ WKLV FRXQWU LV VLPSO VWDJJHULQJ-RQDWKDQ %ORRP DXWKRU RI ³$PHULFDQ :DVWHODQG´ WHOOV XV WKDW WKH ELOOLRQSRXQGV RI IUHVK IRRG WKDW JRHV WR ZDVWH HDFK HDU ± ULJKW KHUH LQ WKH 86 ± LVHQRXJK WR ILOO D SURIHVVLRQDO IRRWEDOO VWDGLXP IURP WKH ERWWRP RI WKH SODLQJ ILHOG WRWKH WRS RI WKH VWDQGV«(9(5< 6,1*/( $< 
  • ,W¶V KHDUWEUHDNLQJ 
  • $QG WKHUH¶V DQ HQYLURQPHQWDO FRVW WR DOO WKDW SURGXFH ZDVWH DV ZHOO (YHU WRQ RIIUHVK SURGXFH OHIW WR URW LQ D ODQGILOO HPLWV DV PXFK JUHHQKRXVH JDVHV LQ LWVGHFRPSRVLWLRQ DV GULYLQJ D FDU IRU D HDU 
  • 0HDQZKLOH PLOOLRQ $PHULFDQV VWUXJJOH WR SXW IRRG RQ WKHLU WDEOHV$QG PHDQZKLOH ZKLOH DOO WKDW JRRG QXWULWLRXV IRRG LV JRLQJ WR ZDVWH DV PDQ DV PLOOLRQ $PHULFDQV DUH VWUXJJOLQJ WR SXW IRRG ± DQ IRRG ± RQ WKHLU WDEOHV 6RPHERGRXJKW WR GR VRPHWKLQJ DERXW LW 
  • ,Q ZLWK WKH KHOS RI YROXQWHHUV WKH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ SXW  PLOOLRQ VHUYLQJVRI IUHVK IUXLWV DQG YHJHWDEOHV RQ WKH WDEOHV RI ORZLQFRPH 7HQQHVVHDQV 
  • 0DNLQJ ,W $OO +DSSHQ /RJLVWLFV &RRUGLQDWLRQ ƒ dĞůůŝŶŐ ŽƵƌ ƐƚŽƌLJ Θ ŝŶǀŝƚŝŶŐ ŽƚŚĞƌƐ ƚŽ ũŽŝŶ ƵƐ ƒ ƵŝůĚŝŶŐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ĨĂƌŵĞƌƐ Θ ŐƌŽǁĞƌƐ ǁŚŽ ǁŝůů ĐŽŶƚĂĐƚ ƵƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞLJ ŚĂǀĞ ĞdžĐĞƐƐ ͬ ƵŶŵĂƌŬĞƚĂďůĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƒ EĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ĨĂŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ Θ ĐŝǀŝĐ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐ ƚŽ ĨŝŶĚ ƌĞĂĚLJ ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ƒ KƌŐĂŶŝnjŝŶŐ Θ ĐĂƌƌLJŝŶŐ ŽƵƚ ŐůĞĂŶŝŶŐ ͚ĞǀĞŶƚƐ͛ ĂŶĚ ĐƌŽƉ ĚƌŽƉƐ ;ƐƵƉƉůŝĞƐ͕ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ͕ ƉůĂŶƐ͙Ϳ ƒ >ŝŶŝŶŐ ƵƉ ĚŝƌĞĐƚͲƐĞƌǀŝĐĞ ŚƵŶŐĞƌ ƌĞůŝĞĨ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞ ŝƚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐůŝĞŶƚƐ7KH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ EULGJHV WKH JDS EHWZHHQ WKH IRRG WKDW ZRXOG EH ZDVWHGDQG RXU KXQJU EURWKHUV DQG VLVWHUV :H DUH WKH ORJLVWLFV DQG FRRUGLQDWLRQ IRONVZKR VHH WKDW JRRG IRRG JRHV IURP IDUPV WR IRUNV 
  • 6RXUFHV RI 6XSSRUW ,QGLYLGXDOV &KXUFKHV )RXQGDWLRQV ,Q.LQG 3URGXFH
  • ƵĚŝƚĞĚ ϮϬϭϭ KǀĞƌŚĞĂĚ ǁĂƐ :ƵƐƚ ϯ͘ϰϵй:H DUH D QLPEOH JUDVVURRWV RUJDQL]DWLRQ DQG ZH NHHS RXU H[SHQVHV WR D PLQLPXPE PRELOL]LQJ PRUH WKDQ YROXQWHHUV DOO DFURVV WKH FRXQWU WR KHOS XV HDFKHDU ,W FRVWV WKH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ DERXW FHQWV SHU VHUYLQJ WR GLVWULEXWH PLOOLRQ VHUYLQJV RI QRXULVKLQJ IRRG HDFK HDU :H GHULYH RXU VXSSRUW IURP JLIWVPDGH E LQGLYLGXDOV E IDLWK FRPPXQLWLHV DQG FLYLF RUJDQL]DWLRQV DQG EFRUSRUDWLRQV DQG IRXQGDWLRQV ,Q RXU DXGLWHG RYHUKHDG ZDV MXVW  RI HYHU GROODU JLYHQ WR WKH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ JRHV GLUHFWO WR JHWWLQJKHDOWK IRRG WR SHRSOH ZKR QHHG LW 
  • +RZ <RX &DQ +HOS ƒ ŝǀĞ ŐĞŶĞƌŽƵƐůLJ͕ ĂƐ LJŽƵ ĂƌĞ ůĞĚ ĂŶĚ ĂƐ LJŽƵ ĂƌĞ ĂďůĞ͘ Ϯ͘ϰΪ с ϭ ƐĞƌǀŝŶŐ ƒ :ŽŝŶ ƵƐ ŝŶ ĨŝĞůĚƐ͕ ŐůĞĂŶŝŶŐ ƒ dĞůů ŽƚŚĞƌƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ƚŚĞ ^ŽĐŝĞƚLJ ŽĨ ^ƚ͘ ŶĚƌĞǁ ŝƐ ĚŽŝŶŐ ƌŝŐŚƚ ŚĞƌĞ ŝŶ dĞŶŶĞƐƐĞĞ ƒ WƌĂLJ ĨŽƌ ŽƵƌ ŵŝŶŝƐƚƌLJ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ŶĞĞĚ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽŽĚ ǁĞ ƉƌŽǀŝĚĞ ΨϭϬ͘ϬϬͬŵŽŶƚŚ dž ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ &^ ϱ͕ϬϬϬ:LOO RX MRLQ XV LQ WKLV DPD]LQJ KXQJHU UHOLHI PLQLVWU" , LQYLWH RX WR JLYHJHQHURXVO DV RX DUH OHG DQG DV RX DUH DEOH <RXU JLIW LQ DQ DPRXQW PDNHV DELJ GLIIHUHQFH -XVW SHU PRQWK RYHU WKH FRXUVH RI WKH HDU ZLOO SURYLGH VHUYLQJV RI IRRG ,I RX DUH DEOH WR EHQG DQG VWRRS DQG OLIW ZH¶G ORYH WR KDYHRX MRLQ XV LQ ILHOGV JOHDQLQJ <RX FDQ VLJQ XS RQ RXU (1KXQJHURUJ ZHEVLWH ,HQFRXUDJH RX WR WHOO RWKHUV DERXW WKH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ DQG LQYLWH WKHP WRSDUWQHU ZLWK XV DV ZHOO )LQDOO SOHDVH SUD IRU RXU PLQLVWU DQG IRU WKRVH LQ QHHG RIWKH IRRG ZH SURYLGH 
  • :H¶UH FRPLQJ WR WKH HQG RI P SUHVHQWDWLRQ EXW , FRXOGQ¶W UHVLVW DGGLQJ MXVW RQHPRUH VOLGH ,Q -DQXDU WKURXJK D ZRQGHUIXO SDUWQHUVKLS ZLWK D )ORULGD FLWUXVJURYH RZQHU ZKR PDGH FLWUXV WUHHV DYDLODEOH WR WKH 6RFLHW RI 6W $QGUHZ DQG D)ORULGD EXVLQHVV WKDW ZDQWHG LWV HPSORHHV WR KDYH D 0DUWLQ /XWKHU .LQJ D RI6HUYLFH 3URMHFW DQG %ULGJHVWRQH $PHULFDV WKDW ZDQWHG WR KHOS LWV µ3HQFLO 3DUWQHU¶VFKRRO ZH EURXJKW D WUXFNORDG RI IUHVK WDQJHULQHV DQG WDQJHORV WR 1DVKYLOOH 7KHVHWDQJHULQHV DQG WDQJHORV ZHUH RQ WUHHV LQ )ORULGD 0RQGD PRUQLQJ DQG RQ )ULGDDIWHUQRRQ HYHU FKLOG DW 1DSLHU (OHPHQWDU 6FKRRO ± ZKHUH RI WKH FKLOGUHQUHFHLYH IUHH RU UHGXFHGSULFH OXQFK ± KDG D EDJ RI IUHVK WUHHULSH IUXLW WR WDNH KRPHDQG VKDUH ZLWK WKHLU IDPLOLHV $QG LI WKDW ZDVQ¶W HQRXJK RI D VWRU DOUHDG , ZLOO DGGWKDW WKHUH ZDV HQRXJK FLWUXV EURXJKW WR 1DVKYLOOH WKDW HYHU IDPLO VHUYHG E ORZLQFRPH GD FDUH FHQWHUV LQ WKH FLW UHFHLYHG D EDJ RI FLWUXV WRR 
  • 6RFLHW RI 6W $QGUHZ >LJŶĞƚƚĞ :ŽŚŶƐŽŶ͕ ZĞŐŝŽŶĂů ŝƌĞĐƚŽƌ ƐŽƐĂdEΛĞŶĚŚƵŶŐĞƌ͘ŽƌŐ ϲϭϱͲϴϳϴͲϲϭϯϰ &ĂĐĞŬ Θ dǁŝƚƚĞƌ͗ 6R6$71 EŚƵŶŐĞƌ͘ŽƌŐ3OHDVH IHHO IUHH WR FDOO RU HPDLO PH ZLWK DQ TXHVWLRQV , HQFRXUDJH RX WR ³OLNH´ XVRQ )DFHERRN RU ³IULHQG´ XV RQ 7ZLWWHU WR VHH UHJXODU XSGDWHV DERXW RXU ZRUN LQ7HQQHVVHH DQG LQWHUDFW ZLWK XV