Mock object

 • 2,021 views
Uploaded on

Introduction to mock object.

Introduction to mock object.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,021
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Đây là 2 khái niệm khó hiểu. Sau khi xem hết slide, các bạn sẽ hiểu được nó.
 • Tạm sử dụng khái niệm stub class/stub object để chỉ lớp/đối tượng kế thừa từ một interface theo phương pháp Stub.Về mặt ngữ nghĩa, stub có nghĩa là gốc.
 • Hiện tại chúng ta chưa có CSDL hoặc phương thức GetName viết chưa xong + việc truy xuất ổ đĩa chậm.
 • MemoryStream là một lớp trong .NET cho phép tạo ra một stream bên trong bộ nhớ chính.Đoạn code trên cần phải design lại để có thể test tốt hơn. Chi tiết xem tại tài liệu tham khảo.
 • Lưu ý: khái niệm mock object ban đầu là khái niệm chung, cơ bản. Ở đây sẽ giới thiệu cụ thể về mock object cùng với framework của nó, cụ thể ở đây là mock framework của NUnit.Trong lập trình hướng đối tượng của C#, khái niệm interface gần giống với khái niệm lớp cha thuần ảo của C++.

Transcript

 • 1. Unit test và NUnit SỬ DỤNG MOCK OBJECT TRONG UNIT TESTING Trình bày: Nhóm 13, 14, 151 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 2. NỘI DUNG  Mock object là gì?  Phân loại mock object.  Lợi ích của mock object.  Cách sử dụng mock object.2 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 3. NỘI DUNG  Mock object là gì?  Phân loại mock object.  Lợi ích của mock object.  Cách sử dụng mock object.3 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 4. ĐỊNH NGHĨA A mock object is simply a testing replacement for a real- world object. Andy Hunt, David Thomas – Pragmatic unit testing in C# with NUnit, 2nd edition, p91. Mock Objects are a technique that allow you to isolate classes from their dependencies for testing purposes. Geoff Lane4 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 5. NỘI DUNG  Mock object là gì?  Phân loại mock object.  Lợi ích của mock object.  Cách sử dụng mock object.5 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 6. PHÂN LOẠI • Static mock: đƣợc viết bằng tay hay phát sinh tự động ở một bƣớc nào đó trong chƣơng trình. • Dynamic mock: phụ thuộc vào proxy interface.6 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 7. NỘI DUNG  Mock object là gì?  Phân loại mock object.  Lợi ích của mock object.  Cách sử dụng mock object.7 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 8. LỢI ÍCH Mock object đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp sau: Đối tƣợng thật có những hành vi không đoán biết đƣợc. Ví dụ: tỉ giá trên thị trƣờng chứng khoán. Đối tƣợng thật khó cài đặt. Ví dụ: môi trƣờng mạng. Đối tƣợng thật chậm.8 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 9. LỢI ÍCH (tt) Đối tƣợng thật có/là giao diện ngƣời dùng. Việc kiểm chứng cần biết một đối tƣợng thật đƣợc sử dụng nhƣ thế nào? Ví dụ, việc kiểm chứng cần biết một hàm callback có đƣợc gọi hay không? Đối tƣợng thật không tồn tại.9 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 10. NỘI DUNG  Mock object là gì?  Phân loại mock object.  Lợi ích của mock object.  Cách sử dụng mock object.10 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 11. CÁCH SỬ DỤNG MOCK OBJECT  Stubs  Fakes  Mock objects11 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 12. CÁCH SỬ DỤNG MOCK OBJECT  Stubs  Fakes  Mock objects12 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 13. STUB Bƣớc 1: Sử dụng interfaces để mô tả những phƣơng thức của đối tƣợng. Bƣớc 2: Cài đặt interface cho production code. Bƣớc 3: Cài đặt interface cho mock object.13 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 14. STUBS INTERFACE REAL STUB CLASS CLASS TESTED FUNCTION14 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 15. STUB-VÍ DỤ (1) Có một lớp truy xuất CSDL: public class RealDAO { public string GetName(long id) { // Do something } }15 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 16. STUB-VÍ DỤ (2) Từ những phƣơng thức cần giả lập, rút ra interface. public interface DAO { string GetName(long id); }16 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 17. STUB-VÍ DỤ (3) Áp dụng interface này cho lớp mình muốn giả lập (cho lớp này kế thừa interface). public class RealDAO : DAO { public string GetName(long id) { // Do something }17 } Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 18. STUB-VÍ DỤ (4) Cho lớp stub kế thừa từ interface này. Cho phƣơng thức trả về một giá trị giả mà chúng ta nghĩ chƣơng trình sẽ trả ra. public class StubDAO : DAO { public string GetName(long id) { return "XDPM"; } } Le Van Long – FIT – HCMUS18 4/10/2011
 • 19. STUB-VÍ DỤ (5) Dùng stub object để test các chức năng liên quan: public class PrintBill { public static string Print(string name) { string result; if (name == "XDPM") { result = "Xin dung phun em"; } else { result = "Unknown"; } return result; }19 } Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 20. STUB-VÍ DỤ (6) [TestFixture] public class PrintTest { Test] public void XDPMTest() { StubDAO stub = new StubDAO(); string actualValue = PrintBill.Print(stub.GetName(0)); Assert.That(actualValue, Is.EqualTo("Xay dung phan mem")); } }20 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 21. CÁCH SỬ DỤNG MOCK OBJECT  Stubs  Fakes  Mock objects21 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 22. VẤN ĐỀ Đôi khi chúng ta cần làm nhiều thứ hơn là chỉ trả về một giá trị (nhƣ trên) để có thể test đƣợc đoạn code chúng ta viết. Ví dụ: Có một file do chúng ta tạo ra tuân theo một format nào đó. Có một lớp đọc dữ liệu từ file này và cần kiểm tra xem việc đọc file đƣợc thực hiện đúng hay không:22 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 23. FAKE-VÍ DỤ (1) public class PhanTachFile { private FileStream _stream; public PhanTachFile(string fileName) { _stream = File.Open(fileName, FileMode.Open); } // Do something }23 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 24. NHẬN XÉT  Để test đƣợc các phƣơng thức của lớp này cần một file thật từ ổ đĩa. Điều này vừa không cần thiết, vừa làm chậm tốc độ test. Giải pháp:24 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 25. FAKE-VÍ DỤ (2) private FileStream _stream; public PhanTachFile(string fileName) { #if TESTING _stream = new MemoryStream(); //MemoryStream là một lớp trong .NET cho phép tạo ra một stream bên trong bộ nhớ chính. #else _stream = File.Open(fileName, FileMode.Open); #endif }25 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 26. FAKE LÀ GÌ? •Fake là một đối tƣợng giả lập các đối tƣợng thật. •Fake có phần cài đặt của nó (ví dụ nhƣ phần cài đặt của lớp MemoryStream trong ví dụ bên trên). •Fakes không đƣợc sử dụng cho mục đích tạo ra sản phẩm, nó chủ yếu giúp cho việc test đƣợc thực hiện nhanh hơn. •Ví dụ: MemoryStream, SQLite (một dạng in-memory database)…26 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 27. CÁCH SỬ DỤNG MOCK OBJECT  Stubs  Fakes  Mock objects27 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 28. MOCK OBJECT LÀ GÌ? •Mock object là một đối tƣợng cụ thể hóa một interface nào đó, trả về giá trị chúng ta muốn nó trả về và kiểm tra xem nó có hoạt động theo cách mà chúng ta mong muốn hay không.28 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 29. CÁCH SỬ DỤNG MOCK OBJECTS TRONG NUNIT •Bƣớc 1: Add reference đến thƣ viện nunit.mocks.dll nằm trong thƣ mục cài đặt (..binnet 2.0framework). •Bƣớc 2: Using NUnit.Mocks trong chƣơng trình. •Bƣớc 3: Viết code sử dụng mock object. Lƣu ý khởi tạo các expectation cho mock object.29 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 30. MOCK-VÍ DỤ (1) Trở lại ví dụ về lớp DAO ở phần Stub, chúng ta sẽ test phƣơng thức PrintBill bằng cách sử dụng một mock object thay cho lớp DAO thật nhƣ sau:30 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 31. MOCK-VÍ DỤ (2) using NUnit.Mocks; [Test] public void XDPMTest_UsingMock() { DynamicMock mockController = new DynamicMock(typeof(DAO)); DAO mockDAO = mockController.MockInstance as DAO; // Set up expectation mockController.ExpectAndReturn("GetName", // Tên phương thức string.Empty,// Giá trị trả về 0); // Đối số mong muốn, là null nếu muốn phương thức nhận bất kì đối số nào // Exercise test string actualValue = PrintBill.Print(mockDAO.GetName(1)); mockController.Verify(); // Kiểm tra các expections có được thực hiện hay không? Assert.That(actualValue, Is.EqualTo("Xay dung phan mem"));31 } Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 32. MOCK-VÍ DỤ (3) – KẾT QUẢ32 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 33. NHẬN XÉT •Test fail không phải do kết quả trả về của phƣơng thức Print sai mà do giá trị truyền vào phƣơng thức GetName không đúng với expectation (Expected: 0, But was: 1). • Ngoài việc kiểm tra đƣợc trạng thái (state verification), tức là giá trị các biến trƣớc và sau khi thực hiện hàm giống nhƣ stub, mock object còn kiểm tra đƣợc hành vi (behavior verification) hay tƣơng tác (interaction verification), tức là cách thức mà các phƣơng thức đƣợc gọi thực hiện. => Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa stub và mock.33 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 34. MỘT SỐ PHƢƠNG THỨC KHÁC CỦA LỚP DynamicMock Tên phương thức Công dụng ExpectNoCall(string methodName) Mong muốn phƣơng thức methodName không đƣợc gọi. Nếu phƣơng thức này đƣợc gọi, test sẽ fail. ExpectAndThrow(string Giống ExpectAndReturn. Thay vì trả về 1 giá methodName, Exception trị, throw ra một Exception để kiểm tra hệ exception, param sobject[] args) thống xử lý Exception có hoạt động tốt hay không. SetReturnValue(string Thiết đặt cho phƣơng thức methodName methodName, object returnValue) luôn luôn trả về một giá trị.34 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 35. TÓM TẮTĐặc tính Fake Stub MockCách Thay thế những đối Cụ thể hóa 1 interface, Cụ thể hóa 1 interface nhƣngthực hiện tƣợng thật bằng cho các phƣơng thức chỉ ra các phƣơng thức nào những đối tƣợng có trả về các giá trị cố muốn hoặc không muốn đƣợc chức năng tƣơng định. thực hiện, cách thức thực hiện, đƣơng. giá trị trả về (nếu có) và đối số mong muốn (nếu có). (Dynamic mock)Mục đích Thay thế cho các đối tƣợng thật. Giúp cho việc test Kiểm soát đầu vào của Kiểm tra đầu ra của SUT (giá trị đƣợc thực hiện nhanh thành phần đƣợc test trả về, cách thức gọi thực hiện hơn hoặc giả lập các (System Under Test – phƣơng thức…) đối tƣợng không có SUT). Bắt buộc SUT thật. phải đi theo con đƣờng mà chúng ta muốn.Phân loại Static mock Dynamic mockLoại kiểm Kiểm tra trạng thái (tình trạng các biến Kiểm tra trạng thái và hành vitra trƣớc/sau khi thực hiện phƣơng thức). (cách thức các phƣơng thức đƣợc gọi thực hiện)35 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011
 • 36. THAM KHẢO • Andrew Hunt, David Thomas with Mart Hargett, “Pragmatic Unit Testing in C# with NUnit”, 2nd edition, 2007. • Martin Fowler, “Mocks Aren’t Stubs”, last update 02/01/2007, http://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html • Gerard Meszaros, “Mocks, Fakes, Stubs and Dummies”, last update 24/07/2008, http://xunitpatterns.com/Mocks,%20Fakes,%20Stubs%20and%2 0Dummies.html • Diadora Alexandru, “Difference between Mocks and Stubs”, last update 21/04/2009, http://geekswithblogs.net/diadiora/archive/2009/04/21/difference- between-mocks-and-stubs.aspx36 Le Van Long – FIT – HCMUS 4/10/2011