H cay van-de_va_cay_muc_tieu

1,337 views
1,052 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H cay van-de_va_cay_muc_tieu

  1. 1. 1.1 Kỹ thuật phân tích nguyên nhân – hệ quả: Cây vấn đề (PROBLEM TREE)Ví dụ:SÕp kh«ng hµi lßng v× c«ng viÖc trong c¬ quan/®¬n vÞ kh«ng cã hiÖu qu¶ vµhay c¸u kØnh víi c¸c ®ång nghiÖp. Hay c·i nhau víi sÕp bµ; Ýt quan t©m h¬n vµ thiÕu kiªn nhÉn víi con c¸i; Tá ra mÖt mái; Ngñ kh«ng ngon giÊc; Ho vÒ ®ªm; Gi−êng háng; Lµm viÖc mÊt nhiÒu thêi gian h¬n b×nh th−êng ChÓnh m¶ng víi c«ng viÖc C¸u kØnh MÊt kiªn nhÉn víi mäi ng−êi Sếp mÖt CÊp trªn thiÕu tin t−ëng Hôc hÆc víi Lµm viÖc sÕp bµ qu¸ nhiÒu Ngñ kh«ng ngon giÊc §ªm ho nhiÒu Gi−êng háng Hót thuèc l¸ nhiÒu1.1.1 Mục đích của kỹ thuật:Là kỹ thuật phát triển nên từ Mind-map, giúp chỉ ra các mối quan hệ nguyênnhân – hệ quả về tổ chức/cơ quan/đơn vị, hay nội dung/vấn đề. Thường tiếp nốibởi kỹ thuật phân tích mục tiêu trong quy trình thực hiện Khung Lô gích để lập kếhoạch dự án.1.1.2 Tác dụng:
  2. 2. Phân tích toàn diện các nguyên nhân – hệ quả để từ đó có thể đưa ra nhiều giảipháp xử lý. Đặc biệt tốt khi vận dụng để giải quyết vấn đề và ra quyết định trongcông tác lãnh đạo và quản lý.1.1.3 Các bước thực hiện: - Ghi vấn đề ở giữa tờ giấy - Nêu các nguyên nhân phía dưới vấn đề (như gốc, rễ của cây). Chú ý có thể có nhiều lớp nguyên nhân. Mũi tên chỉ vào vấn đề thể hiện nguyên nhân. - Ghi các hệ quả có thể của vấn đề ở phía trên vấn đề (nhú các cành, nhánh của cây). Mũi tên từ vấn đề đi ra chỉ mối quan hệ hệ quả mang lại.
  3. 3. 1.2 Kỹ thuật đề xuất các mục tiêu/giải pháp: Cây mục tiêu (OBJECTIVE TREE) Ví dụ: Vui vÎ víi ®ång nghiÖp ChÞu khã l¾ng nghe h¬n CÊp trªn tin t−ëng Kh«ng c·i nhau víi sÕp bµ n÷aThuê gia s ư Gi¶m mÖt mái cho sếp Bít viÖc Ph©n cÊp cho nh©n viªn Nhê vî d¹y con buæi Ngñ ngon h¬n tèi Gi¶m hót thu«c Ch÷a gi−êng Nhai kẹo cao su 1.2.1 Mục đích của kỹ thuật: Tiếp nối sau kỹ thuật Cây vấn đề. Giúp đưa ra các mục tiêu/giải pháp liên quan tới vấn đề đang phân tích và cần xử lý. 1.2.2 Tác dụng: Đưa ra nhiều mục tiêu/phương án/giải pháp để xử lý vấn đề, qua đó sẽ có sự lựa chọn phương án khả thi nhất. 1.2.3 Các bước thực hiện: - Đưa ra mục tiêu xử lý vấn đề ở giữa tờ giấy;
  4. 4. - Ghi các mục tiêu/giải pháp có thể để xử lý vấn đề ở phía dưới, với mũi tên đi vào;Khi xử lý được vấn đề, các mũi tên đi ra sẽ chỉ hệ quả (thường là tích cực)

×