Sách không nao sờn pdf

343 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Quyên năng ân điển giúp bạn không bỏ cuộc' KHÔNG NAO SỜN' John Bevere.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sách không nao sờn pdf

 1. 1. Lôøi Giôùi Thieäu 1 Nguyeân taùc : RELENTLESS Taùc giaû : JOHN BEVERE Dòch giaû : NGOÂ MINH HOAØ (ANH-REÂ)KHOÂNG NAO SÔØN JOHNBEVERE Taùc giaû saùch baùn chaïy MOÀI CUÛA SATAN NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
 2. 2. 2 Khoâng Nao SôønNgoaøi nhöõng phaàn Kinh Thaùnh ñöôïc trích coù chuù thích, taát caû phaànKinh Thaùnh ñaõ trích trong saùch naøy laáy töø BAÛN DÒCH MÔÙI (BDM).Saù ch naøy ñöôïc dòch vaø phoå bieán taïi Vieät Nam bôûi söï cho pheù p cuûataù c giaû. Ngoaøi ra, saù ch naøy khoâ ng nhaát thieát phaûn aù nh quan ñieåmthaàn hoïc cuûa dòch giaû.Relentless (Khoâ ng Nao Sôøn) cuûa John Bevere © 2012 MessengerInternationalwww.MessengerInternational.orgSaù ch naøy xuaát baûn ñaàu tieâ n trong tieáng AnhCac sach vôû khac trong tieng Viet ñeu ñöôïc cung cap mien phí tai: ù ù ù á ä à á ã ïwww.CloudLibrary.orgLieâ n heä taù c giaû : JohnBevere@ymail.com
 3. 3. Lôøi Giôùi Thieäu 3 Toâi muoán taëng cuoán saùch naøy cho con trai toâi . . . Alec BevereCon ñaõ chieán thaéng nhöõng trôû ngaïi vaø ñaõ vöôït leân nghòchcaûnh. Ñôøi soáng con ñaõ laø moät lôøi chöùng veà aân hueä vaø aân ñieån cuûa Chuùa. Ba raát haõnh dieän veà con vaø thöông con maõi maõi.
 4. 4. 4 Khoâng Nao Sôøn
 5. 5. Lôøi Giôùi Thieäu 5 MUÏ C LUÏ C Lôøi Giôùi Thieäu – 1 1 Khoâng Nao Sôøn – 5 2 Cai Trò Trong Cuoäc Soáng – 19 3 Nguoàn Quyeàn Naêng – 35 4 Chuùa Gieâ-Su Soáng Nhö Theá Naøo – 47 5 Haõy Khaùc Bieät – 61 6 Nhìn Thaáy Hay Böôùc Vaøo – 85 7 Ai Ñöùng Ñaèng Sau Moïi Raéc Roái? – 107 8 Haõy Trang Bò Chính Mình – 131 9 Maïnh Meõ Trong AÂn Ñieån – 151 10 Khí Giôùi Khieâm Nhöôøng – 159 11 Vöùt Boû Gaùnh Naëng – 177 12 Tieát Ñoä Vaø Tænh Thöùc – 197 13 Choáng Cöï Ma Quyû – 21314 Hình Thöùc Choáng Ñoái Maïnh Meõ Nhaát – 231 15 Lôøi Caàu Nguyeän Kieân Trì – 249
 6. 6. 6vi Khoâng Nao Sôøn 16 Chaïy Ñeå Giaät Giaûi – 267 17 Gaàn Beân Vua – 285 18 Ñöøng Bao Giôø Boû Cuoäc! – 295 Phuï Luïc A Lôøi Caàu Nguyeän Laøm Con Caùi Chuùa – 307 Phuï Luïc B Taïi Sao Toâi Duøng Nhieàu Baûn Dòch Kinh Thaùnh – 311
 7. 7. Khoâ ng Nao Sôø n 1 LÔØI GIÔÙI THIEÄUM oät thôøi gian ngaén khi toâi baét ñaàu vieát cuoán saùch naøy, toâi coù xem moät cuoán phim minh hoaï roõ neùt taàm quan troïng cuûa moät ñôøi soáng khoâng nao sôøn.Cuoán phim coù töïa laø The Ghost and the Darkness do MichaelDouglas vaø Val Kilmer ñoùng vai chính vaø phim döïa treânmoät bieán coá coù thaät xaûy ra vaøo cuoái thaäp nieân 1800. Ngöôøi ta thueâ moät vieân kyõ sö quaân ñoäi raát gioûi teân laøPatterson (Val Kilmer ñoùng) ñeå giaùm saùt quaù trình xaây caátmoät caây caàu baét ngang soâng Tsavo nöôùc Uganda vaø vieäc naøynhaèm môû roäng taàm aûnh höôûng cuûa coâng ty ñöôøng saét EastAfrican Railway cuûa Anh. Döï aùn naøy ñaõ bò treã keá hoaïch khiPatterson ñeán laøm. Anh phaùt hieän ra ngay lyù do. Caùc coâng nhaân laàn löôïtbieán maát. Hoï bieán maát khi maøn ñeâm buoâng xuoáng, khoâng heàthaáy hoï nöõa. Patterson nhaän ra ngay raèng hai con sö töû aênthòt ngöôøi ñaõ leûn vaøo traïi xaây döïng cuûa hoï. Ñeå ngaên khoângcho chuùng tieáp tuïc haønh ñoäng gieát choùc taøn baïo, anh caøinhieàu baãy vaø thöû duøng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau, nhönghai con sö töû nguy hieåm naøy döôøng nhö ñoaùn tröôùc ñoäng tónhcuûa anh vaø thoaùt khoûi nhöõng caùi baãy cuûa anh. Khi con soá thöông vong leân tôùi ba möôi ngöôøi, coâng tyñöôøng saét nhôø ñeán söï giuùp ñôõ cuûa tay thôï saên ngöôøi Myõ teânCharles Remington (Michael Douglas ñoùng). Taøi truy ñuoåivaø saên baén cuûa anh naøy raát noåi tieáng, tuy nhieân hai con sötöû naøy vaãn gieát choùc tuyø yù. Haøng ñeâm chuùng gaây ra thöôngvong nhieàu ñeán ñoä caùc coâng nhaân tin raèng maáy con sö töûnaøy laø taø linh maø ngöôøi ta khoâng theå chaën ñöùng ñöôïc. Khicon soá thöông vong vöôït quaù 130 ngöôøi, noãi sôï haõi vaø kinhkhieáp haõm aùp caùc coâng nhaân taïi coâng tröôøng vaø Pattersonvaø Remington ñöùng nhìn baát löïc khi toaøn boä coâng nhaânnhaûy leân taøu löûa boû troán khoûi vuøng Tsavo.
 8. 8. 2 Khoâ ng Nao Sôø n Moät caûnh töôïng soáng ñoäng laøm khuaáy ñoäng toâi. Laènranh ñöôïc veõ ra hai beân. Moät beân baïn thaáy vieân quaûn ñoáclaøm cho caùc coâng nhaân cuûa oâng theâm sôï haõi trong khi ñoùkhuyeán khích hoï boû vieäc maø hoï ñoàng yù phaûi hoaøn taát. Beânkia baïn thaáy ba ngöôøi – Remington, Patterson vaø phuï taù cuûaPatterson – laø nhöõng ngöôøi khoâng chòu neù traùnh boån phaänhay cho pheùp sôï haõi khieán hoï thaát baïi. Ba ngöôøi bò boû laïi moät mình ñoái maët vôùi maáy con quaùivaät tinh ranh. Hoï coá gaéng raát nhieàu laàn nhöng khoâng gieátñöôïc chuùng. Nhieäm vuï tröôùc maét hoï deã gaây naûn loøng vaø raátnguy hieåm. Hoï coù theå bò maát maïng, nhöng hoï quyeát taâmngaên chaën söï choáng ñoái naøy vaø xaây xong caây caàu. Hoï ñöôïc vuõtrang baèng nhöõng vuõ khí haïng naëng. Remington vaø Pattersontin raèng cuoái cuøng hoï seõ thaéng neáu hoï khoân ngoan, tænhtaùo, quyeát taâm .. . vaø khoâng chòu boû cuoäc. Thôøi gian khoâng cho pheùp toâi keå chi tieát theâm, nhöngbaïn phaûi bieát: cuoái cuøng caùc con sö töû aên thòt ngöôøi naøy ñaõñöôïc chaën ñöùng. Nhöng söï chieán thaéng ñaõ traû moät caùi giaùraát ñaét. Caùc coâng nhaân trôû laïi laøm vieäc, vaø baây giôø hoï thaáy ngöôøikyõ sö döï aùn cuûa hoï laø Patterson hoaøn toaøn khaùc. Anh laøngöôøi ñoái dieän vôùi caùi cheát maø khoâng khuaát phuïc. Ngöôøi taraát toân troïng anh ñeán ñoä hoï uûng hoä coâng vieäc cuûa anh vaø hoïñaõ hoaøn thaønh moät coâng trình töôûng chöøng khoâng theå laømñöôïc. Caây caàu ñöôïc hoaøn taát ñuùng thôøi haïn! Laø ñaïi söù cuûa Chuùa, chuùng ta cuõng baét “nhòp caàu.” Nhòpcaàu cuûa chuùng ta khoâng baét qua nhöõng con soâng maø noái lieànkhoaûng caùch giöõa trôøi vaø ñaát. Töông töï, chuùng ta ñoái dieän vôùisöï choáng ñoái vaø Kinh Thaùnh moâ taû keû thuø cuûa chuùng ta nhö sötöû roáng tìm keû naøo noù coù theå nuoát. Nhöng gioáng nhö caùc consö töû vuøng Tsavo, keû thuø cuûa chuùng ta khoâng coù vuõ khí . . .nhöng chuùng ta laïi coù. Noù ñaõ bò töôùc ñoaït vuõ khí vaø chuùng tañaõ ñöôïc vuõ trang baèng nhöõng vuõ khí thuoäc linh quyeàn naêngnhaát maø Chuùa saün ban cho moïi ngöôøi.
 9. 9. Khoâ ng Nao Sôø n 3 Coù nhöõng cuoäc chieán phaûi ñöôïc giaønh laïi vaø nhöõng ñoànluyõ phaûi ñöôïc chinh phuïc. Nhöõng ñoàn luyõ naøy thöôøng laønhöõng loái suy nghó, nhöõng caùch hoaït ñoäng vaø nhöõng khuoânmaãu maø keû thuø tieâm nhieãm vaøo ñaàu oùc cuûa ngöôøi theá gian.Söï choáng ñoái chuùng ta gaëp thaät döõ doäi nhöng “trong ChuùaGieâ-su” chuùng ta thaät ñaày quyeàn naêng. Neân khi ñoái dieän vôùi moät caâu hoûi quan troïng : Lieäuchuùng ta gioáng nhö nhöõng coâng nhaân nhaùt sôï chaïy troánnghòch caûnh ñeå lo cöùu maïng, hay laø chuùng ta can ñaûm vaøkhoâng nao sôøn khi ñeo ñuoåi söù maïng cuûa thieân ñaøng? Toâi tintrong söù ñieäp naøy laø nhöõng leõ thaät coù tieàm naêng reøn luyeäncon ngöôøi baïn coù thaùi ñoä kieân trì. Nhöõng leõ thaät naøy khoângchæ laøm cho baïn maïnh meõ ñeå ñöùng vöõng maø noù coøn trang bòcho baïn baèng quyeàn naêng ñeå chieán thaéng vaø mang laïi thayñoåi tích cöïc. Ñieàu quan troïng laø baïn phaûi ñöôïc laäp neàn trong söï hieåubieát naøy. Daân söï Chuùa ñaõ bò baét laøm noâ leä vaø bò tieâu dieät vìthieáu hieåu bieát quaù laâu roài (xem EÂ-sai 5:13; OÂ-seâ 4:6). Söïhieåu bieát ñuùng seõ keát dính thaønh moät neàn taûng ñöùc tin, vaøbôûi ñöùc tin chuùng ta taïo ra söï thay ñoåi trong theá giôùi cheátmaát vaø toái taêm naøy. Baïn ñöôïc taïo döïng ñeå mang laïi söï thay ñoåi trong phaïmvi aûnh höôûng cuûa baïn. Nguyeän raèng chuùng ta haõy cuøngnhau chaáp nhaän thaùch thöùc khi chuùng ta khaùm phaù aânñieån quyeàn naêng khoâng nao sôøn ñeå khoâng bao giôø boû cuoäc!
 10. 10. 4 Khoâ ng Nao Sôø n
 11. 11. Khoâ ng Nao Sôø n 5 1 KHOÂNG NAO SÔØN Keát thuùc moät vieäc toát hôn khôûi ñaàu moät vieäc. TRUYEÀN ÑAÏO 7:8T oâi nghó baïn seõ ñoàng yù vôùi toâi veà ñieàu naøy : “keát thuùc” quan troïng hôn “baét ñaàu.” Trong ñôøi soáng cô ñoác nhaân, vaøo ngaøy phaùn xeùt Chuùachuùng ta seõ phaùn vôùi nhöõng ai hoaøn taát xong , “Ñöôïc laém,hôõi ñaày tôù ngay laønh vaø trung tín!” Baïn vaø toâi caàn laøm gì ñeå nghe ñöôïc nhöõng lôøi khen nhötheá töø Ñaáng raát möïc yeâu thöông chuùng ta? Ñeå chaám döùt cuoäc ñôøi caùch thaønh coâng ñoøi hoûi chuùng taphaûi soáng cuoäc ñôøi caùch thaønh coâng. Ñieàu naøy roõ raøng laø caànphaûi bieát caùch ñeå “khoâng bao giôø boû cuoäc,” nghóa laø phaûi coùmoät tinh thaàn khoâng nao sôøn. Laøm sao chuùng ta coù ñöôïc tinh thaàn naøy? Vaø taïi sao noùlaïi quan troïng? Thaønh thaät maø noùi, toâi hôi lo laø nhieàu tín ñoà seõ khoânghoaøn taát caùch thaønh coâng. Laàn noï Chuùa ban cho toâi moätkhaûi töôïng raát caûm ñoäng lieân heä ñeán ñeà taøi cuûa saùch naøy.11 Toâ i chia seû vaé n taé t khaûi töôïng naøy trong cuoán saù ch cuûa toâ i tröôù cñaâ y, A Heart Ablaze. Baâ y giôø toâ i caûm thaáy söï thuù c baù ch ñeå keå laïicaâ u chuyeän naøy vaø theâ m vaøi chi tieát.
 12. 12. 6 Khoâ ng Nao Sôø n Coù moät ngöôøi ñang cheøo thuyeàn choáng choïi vôùi doøngnöôùc ñang chaûy xieát. Anh ta ñang cheøo choáng khoå sôû ñeå ñingöôïc doøng soâng, daãu vaäy anh vaãn cöù cheøo. Coù nhöõng thuyeàn khaùc lôùn hôn, sang troïng hôn vaø chôûnhieàu hôn, thöôøng chaïy xuoâi doøng ngay tröôùc maét anh ta.Nhöõng ngöôøi treân caùc thuyeàn ñoù cöôøi giôõn, say söa vaø thoaûimaùi. Ñoâi khi hoï nhìn sang anh ñang choáng choïi vôùi doøngnöôùc thì cheá nhaïo anh. Anh phaûi choáng choïi töøng chuùt moätmôùi laøm cho thuyeàn nhích veà phía tröôùc trong khi nhöõngthuyeàn khaùc thì cöù voâ tö chaïy xuoâi doøng. Sau moät hoài ngöôøi naøy meät laû khi coá cheøo ngöôïc doøng.Meät moûi vaø naûn loøng, anh buoâ ng maù i cheøo. Moät hoài sauanh cöù ñeå cho thuyeàn chaïy trôù n töø töø vaø roài döøng laïi haún.Sau ñoù moät caûnh töôïng ñaù ng buoàn vaø kinh haõi xaûy ra : duøvaãn troâ i ngöôïc doøng, nhöng thuyeàn anh baé t ñaàu troâ i daàndaàn theo doøng nöôù c. Ngay sau ñoù anh ta thaáy moät thuyeàn khaùc. Thuyeàn naøykhaùc vôùi taát caû caùc thuyeàn kia – gioáng nhö thuyeàn cuûa anh –thuyeàn naøy cuõng chaïy ngöôïc doøng. Thuyeàn naøy cuõng chôûnhieàu ngöôøi ñang vui ñuøa, chôi giôõn vaø thoaûi maùi. Bôûi vìthuyeàn naøy chaïy ngöôïc doøng – theo höôùng maø anh ta muoánñi – neân anh quyeát ñònh nhaäp boïn. Baây giôø hoï trôû thaønhñoàng baïn. Khoâng gioáng nhö caùc thuyeàn khaùc chaïy xuoâi doøng,thuyeàn naøy chaïy ngöôïc doøng. Nhöng buoàn thay, noù daàn daàncuõng troâi theo doøng. Lôøi giaûi nghóa cuûa khaûi töôïng naøy laø gì? Doøng soâng töôïngtröng cho theá gian vaø chieác thuyeàn chính laø thaân theå conngöôøi giuùp chuùng ta soáng vaø hoaït ñoäng ôû theá gian naøy. Nhöõngñaøn oâng trong thuyeàn chính laø tín ñoà; maùi cheøo hình boùngveà aân ñieån mieãn phí cuûa Chuùa. Caùc thuyeàn baïn moâ taû veànhöõng ai cuøng nhau hôïp taùc cho cuøng moät muïc ñích, vaø doøngchaûy cuûa con soâng töôïng tröng cho doøng ñôøi ñang ôû döôùi söïñieàu khieån cuûa keû aùc.
 13. 13. Khoâ ng Nao Sôø n 7 Bôûi maùi cheøo aân ñieån, con ngöôøi coù khaû naêng choáng cöïdoøng chaûy vaø bôi ngöôïc doøng ñeå ñeán ñònh meänh cuûa mình :môû mang Nöôùc Chuùa. Söùc maïnh theå lyù töôïng tröng cho ñöùctin cuûa anh. Buoàn thay, söùc maïnh cuûa anh ta yeáu daàn vaøñaâm ra meät moûi, khoâng coøn muoán choáng choïi nöõa. Anh nghólaø anh khoâng coù gì ñeå choáng choïi trong khi thöïc teá thì anhcoù. Keát quaû laø anh troâi daït vaø boû cuoäc. Moät khi anh ta khoâng coøn cheøo nöõa, thuyeàn vaãn cöù chaïyngöôïc doøng theo quaùn tính moät hoài. Vaø ñaây laø choã söï löøa doáixen vaøo. Anh ta vaãn thaáy moät ít keát quaû trong ñôøi soángmình, cho duø keát quaû ñoù khoâng coøn thuùc ñaåy anh nöõa. Anhta laàm töôûng raèng anh ta coù theå soáng thoaûi maùi – khoâng coøntænh thöùc vaø canh chöøng – maø vaãn soáng ñôøi soáng cô ñoácnhaân thaønh coâng. Cuoái cuøng, con thuyeàn ñöùng yeân, vaø roài baét ñaàu chaïy luøi(xuoâi doøng) – luùc ñaàu troâi töø töø, nhöng cuoái cuøng thì chaïycuøng toác ñoä nhö doøng nöôùc chaûy. Ñaây laø phaàn ñaùng noùi cuûa khaûi töôïng : trong khi thuyeànanh ta vaãn chaïy ngöôïc doøng, anh ta chaïy luøi. Anh ta baây giôøbeân ngoaøi laø cô ñoác nhaân, bieát caàu nguyeän, bieát haùt thaùnh cavaø theo kieåu caùch cuûa Chuùa – nhöng thöïc teá thì anh ta hoøañoàng theo kieåu ñôøi (xem 1Giaêng 2:15-17). Cuoái cuøng, moät thuyeàn khaùc xuaát hieän, töùc caùc tín höõukhaùc gioáng nhö anh ta. Hoï ñeàu xem hoï laø moät phaàn töû cuûa hoäithaùnh bôûi vì hoï cuõng nhaém ñích chaïy ngöôïc doøng. Nhöõngngöôøi naøy cuõng bieát caàu nguyeän, bieát haùt thaùnh ca vaø “soángñaïo.” Tuy nhieân, hoï caûm thaáy thoaûi maùi bôûi vì hoï quyeát ñònhsoáng ñôøi soáng cô ñoác nhaân khoâng keát quaû vaø ñang ôû döôùi söïkieåm soaùt cuûa keû aùc töùc laø keû kieåm soaùt doøng chaûy. Nhöõng ngöôøi naøy ôû trong “chieác thuyeàn cô ñoác,” khoângcoøn bò ngöôøi ñôøi baét bôù hay cheá nhaïo. Thaät ra, hoï ñöôïcnhöõng ngöôøi coù aûnh höôûng ñoùn nhaän vaø höôûng öùng. Hoï khoângcoøn böôn tôùi phía tröôùc nhö söù ñoà Phaoloâ khích leä moïi côñoác nhaân laøm : “[Toâi] nhaém muïc ñích ñoaït ñöôïc giaûi thöôûng,
 14. 14. 8 Khoâ ng Nao Sôø nlaø söï keâu goïi thieân thöôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ChuùaCöùu Theá Gieâ-su.”(Phi 3:14). Thaät ra, nhöõng tín ñoà troâi daïtnaøy ít khaùng cöï hay khoâng coøn khaùng cöï thoùi ñôøi nöõa. Haõy xem nhöõng lôøi söù ñoà Giaêng vieát : Vì moïi söï trong theá gian nhö duïc voïng cuûa xaùc thòt, duïc voïng cuûa maét vaø kieâu ngaïo veà cuoäc soáng vaät chaát ñeàu khoâng ñeán töø Ñöùc Chuùa Cha, nhöng phaùt xuaát töø theá gian. Vaø theá gian cuøng vôùi duïc voïng cuûa noù ñeàu qua ñi, nhöng ai laøm theo yù ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toàn taïi ñeán ñôøi ñôøi. (1Giaêng 2:16-17) Khaûi töôïng maø toâi ñaõ moâ taû cho baïn ñaõ noùi leân ba loaïingöôøi : ngöôøi tin, ngöôøi khoâng tin vaø ngöôøi bò löøa doái. – Ngöôøi khoâng tin troâi theo doøng, queân maát thöïc taïi laø hoï ñang thieáu thoán moïi thöù. – Ngöôøi tin phaûi tieán tôùi, böôn tôùi, taán tôùi trong cuoäc chieán ñöùc tin ñeå môû mang vöông quoác Chuùa. – Ngöôøi bò löøa doái che giaáu ñoäng cô thieáu thoán cuûa hoï khi laøm ra veû “cô ñoác nhaân” vaø laïm duïng Kinh Thaùnh. Toâi bieát khaûi töôïng naøy trình baøy moät quan ñieåm meùomoù veà ñöùc tin ngaøy nay, nhöng noù khieán chuùng ta phaûi hoûicaâu hoûi quan troïng : “Toâi thuoäc haïng ngöôøi naøo?” Suy chocuøng, Lôøi Chuùa truyeàn baûo chuùng ta haõy. . . Haõy töï xeùt mình xem coù ôû trong ñöùc tin khoâng. Haõy töï thöû mình, anh chò em khoâng bieát raèng Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su ñang ôû trong anh chò em sao? Tröø khi anh chò em khoâng ñaït tieâu chuaån. (2Coâ 13:5) Sau khi thaáy khaûi töôïng naøy vaø yù thöùc veà söï giaûi nghóacuûa noù, toâi laïi caøng ñöôïc thuyeát phuïc bôûi nhöõng lôøi vieát chocô ñoác nhaân laø ngöôøi Do Thaùi : Vaäy neân, haõy laøm cho caùc baøn tay meät moûi vaø ñaàu goái yeáu ñuoái cuûa anh chò em trôû neân maïnh meõ. Haõy laøm ñöôøng cho baèng phaúng ñeå anh chò em ñi, ñeå ngöôøi queø
 15. 15. Khoâ ng Nao Sôø n 9 khoûi bò vaáp ngaõ maø coøn ñöôïc chöõa laønh nöõa...Haõy thaän troïng ñeå trong anh chò em ñöøng coù ai huït maát aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. (Heâ 12:12-13,15) Laø con caùi Chuùa, chuùng ta neân khao khaùt muoán keátthuùc cuoäc ñôøi toát ñeïp vì vinh hieån Chuùa. Baïn vaø toâi khoângneân quay löng khoûi aân ñieån cuûa Chuùa khi trôû neân meät moûi,khoâng “cheøo choáng” nöõa, vaø cöù thaû troâi theo doøng ñôøi. Chuùng ta cuõng khoâng caàn tìm theâm baèng côù cuûa KinhThaùnh ñeå phaùt hieän ra nhöõng ví duï veà chuyeän gì xaûy ra khingöôøi ta keát thuùc toát ñeïp hay keát thuùc khoâng toát ñeïp. Haõyxem Saloâmoân, con vua Ñavít, moät ngöôøi khoân ngoan nhaát,giaøu coù nhaát vaø quyeàn löïc nhaát vaøo thôøi ñoù. OÂng ñaït ñeánñænh cao maø khoâng moät con ngöôøi naøo thuoäc theá heä tröôùc ñoùhay sau ñoù saùnh baèng. Tuy nhieân, oâng ñaõ nao sôøn – gaùc cheøo– vaøo cuoái giai ñoaïn trò vì cuûa oâng, quay löng khoûi Chuùa maølieân keát vôùi heä thoáng theá gian. Bôûi vì Saloâmoân coù nhieàu vôï ngoaïi bang neân oâng traûi quanhieàu xung ñoät trong gia ñình vaø nhöõng thöù ñoù ñaõ chi phoáikhoâng cho oâng taäp trung gaén boù vaø vaâng lôøi Chuùa. Ñeå giöõcho eâm thaém ñoâi beân, oâng khoâng coøn trung thaønh vôùi Chuùa,nhöng ñaõ xaây nhieàu baøn thôø cho caùc baø vôï ngoaïi bang cuûaoâng vaø thaäm chí thôø cuùng caùc thaàn ngoaïi bang cuûa hoï. Saloâmoân ñau khoå raát nhieàu töø söï ngu daïi cuûa oâng, nhöngcon chaùu oâng cuõng chòu aûnh höôûng raát nhieàu. Vöông quoác ñaõgiao cho ngöôøi con cuûa oâng, moät vöông quoác huøng maïnh dosöï trung tín cuûa oâng cha hoï ñeå laïi laø Ñavít vaø thaäm chí huøngmaïnh hôn khi Saloâmoân baét ñaàu trò vì, laïi bò chia caét, vaøcuoái cuøng taøn ruïi do khoâng keát thuùc toát ñeïp. Lòch söû daânY-sô-ra-eân chaéc ñaõ khaùc roài neáu Saloâmoân cöù duy trì tinhthaàn khoâng nao sôøn. Baây giôø haõy so saùnh Saloâmoân vôùi Giaêng Baùp tít. Giaêngraát kieân quyeát vaø baùm laáy leõ thaät, soáng maïnh meõ vaø coâng boáleõ thaät. OÂng, gioáng Saloâmoân, ñoái dieän vôùi nghòch caûnh, nhönghieåm hoaï maø Giaêng ñoái dieän coøn toài teä hôn vì ñoù khoâng
 16. 16. 10 Khoâ ng Nao Sôø nphaûi laø töø ngöôøi vôï maø laø töø vua xöù Giuñe khoâng chaápnhaän leõ thaät maø Giaêng coâng boá. Saloâmoân gaëp xung ñoäïttrong gia ñình, coøn Giaêng ñoái dieän tuø ñaøy, tra taán vaø ngaycaû caùi cheát. Tuy nhieân, khi ñoái dieän vôùi haäu quaû taøn khoácnhö theá, Giaêng vaãn khoâng chuøn böôùc. OÂng uûng hoä leõ thaät,caû trong caùch oâng soáng laãn söù ñieäp oâng giaûng. Keát quaû laødi saûn cuûa Giaêng troãi vöôït hôn di saûn cuûa Saloâmoân. Giaêng vaø Saloâmoân khoâng chæ ñoái dieän vôùi nghòch caûnh –doøng nöôùc chaûy xieát – maø baïn vaø toâi cuõng vaäy. Chuùng tañang ôû trong cuoäc chieán khoác lieät choáng laïi nhöõng giaù tròtroáng roãng vaø noâng caïn cuûa ñôøi. AÛnh höôûng cuûa noù raát maïnh.Söï löøa doái. Söï duï doã. Raát deã ñeå meät moûi, nghó raèng boû ñi söïkieân trì, boû cuoäc vaø troâi theo doøng ñôøi cuõng khoâng sao.Nhöng caùch duy nhaát ñeå baïn vaø toâi keát thuùc maïnh meõ laøphaûi coù ñöùc tin khoâng nao sôøn. Laøm theá chuùng ta seõ trôûthaønh moät ñieàu gì ñoù vöõng vaøng, laø moät moái ñe doaï cho nöôùctoái taêm. TINH THAÀN KHOÂNG NAO SÔØN Khoâng nao sôøn nghóa laø gì? Töø ngöõ naøy moâ taû moät thaùiñoä hay moät tö theá quyeát taâm, kieân trì, vaø khoâng khuaát phuïc.Noùi ñôn giaûn laø khoâng nao nuùng. Coøn nao sôøn laø meàm yeáu,laø chuøn böôùc hay nhöôïng boä. Moät soá töø ñoàng nghóa giuùp ñònhnghóa söï khoâng nao sôøn laø “cöùng raén, cöông quyeát, nghieâmkhaéc, khoâng thoaû hieäp, khoâng chuøn böôùc, ngoan cöôøng” vaø“dai daúng.” Moät soá nghóa khaùc cuûa töø naøy laø “chuù taâm lieântuïc, vöõng vaøng, beàn vöõng, kieân ñònh” vaø “nghieâm khaéc.” Tinh thaàn khoâng nao sôøn cuõng aùp duïng cho theá löïc gianaùc, nhöng ôû ñaây chuùng ta baøn ñeán tinh thaàn khoâng nao sôøntheo nghóa tích cöïc, nghóa thaùnh thieän. Vì vaäy, chuùng ta aùpduïng töø ngöõ naøy cho moät ngöôøi can tröôøng, can ñaûm vaøquyeát taâm hoaøn taát coâng vieäc tröôùc maét. Duø ñoù laø muïc tieâungaén haïn hay daøi haïn, moät taám loøng khoâng nao sôøn seõ hoaøn
 17. 17. Khoâ ng Nao Sôø n 11taát theo muïc tieâu ñaõ ñònh. Khoâng gì ngaên trôû ngöôøi ñoù ñaïtñöôïc muïc tieâu. Khi chuùng ta nghó ñeán moät tín höõu khoâng nao sôøn, chuùngta ñang noùi ñeán moät ngöôøi khoâng khuaát phuïc trong ñöùc tin,hy voïng vaø vieäc vaâng lôøi Chuùa– baát keå nghòch caûnh laø gì. Moättín höõu khoâng nao sôøn, phoù Moät tín höõuthaùc moïi söï ñeå keát thuùc toát khoâng nao sôøn...laøñeïp, laø ngöôøi laøm neân lòch söû ngöôøi laøm neân lòch söûñuùng nghóa vaø seõ ñöôïc thieân ñuùng nghóañaøng nhôù ñeán maõi maõi nhö laømoät ngöôøi ñöôïc ñaûm baûo nhaänlôøi khen cuûa Chuùa, “Ñöôïc laém.” Nhöõng töø ngöõ noùi veà tinh thaàn khoâng nao sôøn khoâng phaûiluùc naøo cuõng moâ taû con ngöôøi maø toâi bieát roõ – ñoù laø toâi! Thaätra, thay vì coù tinh thaàn khoâng nao sôøn, toâi coù tinh thaàn “boûcuoäc”. Noùi thaúng ra, toâi laø moät ngöôøi hay boû cuoäc. Toâi tin Chuùa vaøo naêm 1979 khi hoïc ñaïi hoïc Purdue. Vaøoluùc hoïc xong hoïc kyø ñaàu toâi veà nhaø loøng ñaày nhieät huyeát neântoâi chia seû ñöùc tin cuûa toâi cho ba meï toâi luùc ñoù theo ñaïoCoâng giaùo. Meï toâi traû lôøi gì baïn bieát khoâng? “John aø, ñaây laøtraøo löu môùi cuûa con. Con seõ boû cuoäc nhö con ñaõ boû nhieàuthöù khaùc.” Lôøi nhaän xeùt cuûa meï toâi khoâng phaûi laø nhöõng lôøi noùi tieâucöïc hay nhöõng lôøi leân aùn. Khoâng, ngöôïc laïi môùi ñuùng, vì meïtoâi noùi ñuùng söï thaät maëc duø nghe hôi ñau loøng : toâi coù moätquaù khöù hay boû cuoäc haàu nhö trong moïi chuyeän. Toâi nhôù toâi tranh chieán vôùi noãi sôï, luùc coøn ñoäc thaân,raèng toâi khoâng theå coù moät hoân nhaân laâu daøi. Toâi thöôøngkhoâng coøn heïn hoø vôùi caùc coâ gaùi sau hai ba ngaøy. Nhöõng coâgaùi naøy thaät haáp daãn, coù taøi vaø cuõng coù caù tính nöõa, nhöngtoâi thöôøng chaùn hoï raát nhanh. Neân caùch cuûa toâi laø heïn heátcoâ naøy ñeán coâ khaùc.
 18. 18. 12 Khoâ ng Nao Sôø n Nhöng toâi khoâng chæ laø ngöôøi hay boû cuoäc trong vieächeïn hoø. Toâi hoïc chôi ñaøn piano nhöng boû cuoäc sau saùuthaùng. Cha meï toâi khoâng cho toâi nghæ. Cuoái cuøng toâi quaù lôlaø neân coâ giaùo naøi næ ba meï toâi cho toâi nghæ hoïc ñaøn. Trongsuoát bao nhieâu naêm daïy ñaøn cuûa coâ giaùo, toâi laø hoïc troø duynhaát maø coâ khuyeân toâi neân nghæ hoïc. Sau naøy, toâi thuyeát phuïc cha meï cho toâi hoïc ñaøn ghi-ta.Chuùng toâi mua moät caùi ñaøn ghi-ta ñaét tieàn vaø toâi baét ñaàu raátsay meâ, nhöng cuõng ñöôïc vaøi thaùng. Veà theå thao cuõng vaäy. Toâi chôi boùng chaøy vaø boû cuoäc vaøinaêm sau ñoù. Roài chôi boùng roå keùo daøi ñöôïc moät muøa. Roài tôùichôi goân cuõng ñöôïc moät muøa. Roài chôi ñieàn kinh cuõng töông töï. Danh saùch coøn tieáp. Toâi baét ñaàu ñoïc saùch vôû nhöngkhoâng bao giôø ñoïc xong cuoán naøo. Luùc hoïc trung hoïc, toâi chæñoïc heát ñöôïc moät cuoán – cuoán truyeän The Old Man and Seacuûa Ernest Hemingway. Cuoán naøy baét buoäc phaûi hoïc vaø vìnoù moûng neân toâi thích ñoïc vaø ñoïc xong. Toâi tham gia caùc caâu laïc boä roài boû cuoäc ngay sau ñoù. Môùiñaàu, toâi raát khoaùi neân mua duïng cuï ñaét tieàn roài sau ñoù boû xoùñeå bò gæ saét hay muïc hö vì khoâng duøng tôùi sau vaøi laàn haênghaùi söû duïng luùc ñaàu. Toùm laïi, meï toâi nhaän xeùt raát ñuùng. Lieäu toâi coù “chöùngnaøo taät naáy” khoâng? Lieäu toâi coù boû ñöùc tin nôi Chuùa, nieàmñam meâ cuûa toâi maø toâi môùi tìm ñöôïc khoâng? Lieäu KinhThaùnh vaø caùc saùch vôû khaùc seõ bò cho xeáp xoù do toâi khoângcoøn ham thích nöõa khoâng? Tin möøng laø con ngöôøi boû cuoäc tröôùc ñaây ñaõ ñam meâChuùa Gieâ-su ñeán giôø laø hôn ba möôi naêm roài. Hoâm nay toâidaâng mình nhieàu hôn – thaäm chí coøn hôn theá nöõa – hôn luùctoâi veà nhaø laøm chöùng cho ba meï toâi veà ñöùc tin cuûa toâi. ÑöùcChuùa Trôøi Toaøn Naêng, Cha Thieân Thöôïng cuûa toâi ñaõ thayñoåi toâi vaø toâi khoâng coøn laø ngöôøi nhanh boû cuoäc hay meät moûinöõa. Qua Thaùnh Linh, Ngaøi xaây döïng trong toâi moät ñöùc tincuûa tinh thaàn khoâng nao sôøn.
 19. 19. Khoâ ng Nao Sôø n 13 Chuùa bieán toâi thaønh moät tín höõu khoâng boû cuoäc. Neáu baïn ñaõ tieáp nhaän Chuù a Gieâ -su laøm Chuù a, cuøngmoät myõ ñöù c naøy ñöôïc ban cho baïn. Nhöng noù phaûi ñöôïcphaù t trieån. Ñoù laø muïc ñích cuûa cuoán saù ch naøy – chæ chobaïn thaáy raè ng baïn coù theå gia taê ng vaø môû roäng khaû naê ngmaø Chuù a ñaõ ban mieãn phí cho baïn ñeå baïn soáng toát ñeïp vaøkeát thuù c toát ñeïp. CHUÙA VIEÁT MOÄT CUOÁN SAÙCH VEÀ BAÏN Baïn coù nhaän bieát raèng baïn laø ai vaø Chuùa caàn baïn ñeåhoaøn taát ñònh meänh môû mang chính nghóa cuûa Ngaøi treânñaát naøy bieát chöøng naøo khoâng? Chuùa ñaëc bieät thieát keá moät khoaù hoïc troïn ñôøi cho baïn!Caû ñôøi baïn ñeàu ñöôïc phaùc thaûo tröôùc khi baïn ra ñôøi. Taùc giaûthi thieân coâng boá : Maét Chuùa thaáy theå chaát voâ hình cuûa toâi; taát caû caùc ngaøy ñònh cho toâi ñaõ ñöôïc ghi vaøo soå cuûa Chuùa tröôùc khi chöa coù moät ngaøy naøo trong soá caùc ngaøy aáy. (Thi 139:16) Chuùa vieát moät cuoán saùch veà baïn tröôùc khi cha meï baïnnghó veà vieäc coù baïn – tröôùc khi coù moät ngaøy naøo treân ñaát.Caùc nhaân vaät noåi tieáng vaø caùc baäc vua chuùa khoâng phaûi laønhöõng ngöôøi duy nhaát ñöôïc saùch vôû vieát veà caâu chuyeän ñôøihoï. Khoâng haún theá, caâu chuyeän ñôøi baïn cuõng ñöôïc ghi laïi,nhöng moät thöïc teá kinh ngaïc laø theá naøy : caâu chuyeän cuûabaïn ñaõ ñöôïc chính Chuùa phaùc hoaï vaø vieát ra tröôùc khi baïnsinh ra. Baïn coù theå phaûn ñoái, “Muïc sö John ôi, oâng khoâng bieátñieàu oâng ñang noùi! Cuoäc ñôøi toâi gaëp ñuû thöù “baàm daäp” do toâiñaõ choïn löïa sai laàm. Coù phaûi Chuùa laø taùc giaû cuûa nhöõng ñieàuñoù khoâng?”
 20. 20. 14 Khoâ ng Nao Sôø n Khoâng, haøng ngaøn laàn khoâng! Chuùa ñaõ phaùc thaûo cuoäcñôøi chuùng ta, vaø phaàn chuùng ta laø phaûi coù nhöõng choïn löïañuùng ñeå böôùc ñi trong con ñöôøng phöôùc haïnh maø Ngaøivaïch saün cho chuùng ta. Söï choïn löïa sai laàm coù theå khieánchuùng ta ñi loøng voøng, nhöng söï aên naên thaät giuùp chuùng tañi ñuùng ñöôøng. Baïn coù theå thaéc maéc nöõa, “Nhöng toâi ñaõ kinh nghieämnhieàu ñieàu khuûng khieáp xaûy ra maø khoâng phaûi do toâi choïnsai laàm. Ñôøi ñaõ baïc ñaõi toâi nhieàu quaù. Coù phaûi Chuùa laø taùcgiaû cuûa nhöõng thaát voïng vaø hoaïn naïn naøy khoâng? Moät laàn nöõa, caâu traû lôøi laø khoâng! Chuùng ta soáng trongmoät theá giôùi sa ngaõ. Haäu quaû laø Chuùa Gieâ-su phaùn chuùng ta seõgaëp hoaïn naïn vaø nghòch caûnh. Tin möøng laø vì Chuùa bieát taihoaï naøo seõ aäp ñeán baïn tröôùc khi baïn sinh ra, bôûi khoân ngoancuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ taïo ra nhöõng loái thoaùt ñeå chuùng ta thoaùt rakhoûi caùch ñaéc thaéng. Ñoù laø lyù do trong Kinh Thaùnh Ngaøi goïinhöõng tín ñoà khoâng nao sôøn laø nhöõng “ngöôøi chieán thaéng.” Heâbôrô 12:1 khích leä moãi chuùng ta, “Naøo ta haõy kieânnhaãn chaïy cuoäc ñua ñaõ vaïch saün cho chuùng ta.” Chuùa ñaõ vaïchsaün cuoäc ñua cho baïn, cho toâi vaø cho moãi con caùi Ngaøi. Ñeå baïnchaïy xong cuoäc ñua caùch xuaát saéc, baïn phaûi laáy loøng kieânnhaãn hay tinh thaàn khoâng nao sôøn maø chaïy. Khoâng theå chaïybaèng caùch naøo khaùc. Ñieàu lyù thuù caàn ñeå yù raèng ñaây laø myõ ñöùcñöôïc nhaán maïnh trong ñoaïn Kinh Thaùnh naøy. Taùc giaû khoângnoùi, “Naøo ta haõy vui veû maø chaïy” hay “Naøo ta haõy nhaém muïcñích maø chaïy” hay “Naøo ta haõy chaïy caùch nghieâm tuùc.” Ñöønghieåu laàm toâi – vui veû, nhaém muïc ñích vaø nghieâm tuùc cuõng nhöcaùc myõ ñöùc khaùc ñeàu quan troïng cho ñôøi soáng cô ñoác nhaân.Nhöng myõ ñöùc quan troïng nhaát laø khoâng nao sôøn. Caàn tinh thaàn khoâng nao sôøn ñeå keát thuùc toát ñeïp. Keátthuùc toát ñeïp ñoøi hoûi söï beàn bæ vaø chòu ñöïng. Toâi thích baûndòch Kinh Thaùnh The Message cuûa Heâbôrô 12:1: “Haõy giuõboû, baét ñaàu chaïy – khoâng bao giôø boû cuoäc!” Chaïy xong cuoäcñua laø ñieàu toái quan troïng khoâng chæ cho chuùng ta maø coøn
 21. 21. Khoâ ng Nao Sôø n 15cho nhöõng ngöôøi maø chuùng ta aûnh höôûng ñeán. Neân ñieàu quantroïng laø khoâng quay löng hay treät höôùng khoûi con ñöôøngChuùa ñaõ vaïch cho chuùng ta. Neáu baïn laø con caùi Chuùa, baïn coùnhöõng thöù caàn thieát ñeå hoaøn taát! Chuùa ñaõ ñaët quyeàn naêngnaâng ñôõ cuûa Ngaøi, töùc Thaùnh Linh ôû trong baïn. Neáu baïn cöùbeàn ñoã, baïn seõ coâng boá cuøng vôùi söù ñoà Phaoloâ, “Toâi ñaõ chaïyxong cuoäc ñua, toâi ñaõ giöõ ñöôïc ñöùc tin” (2Ti 4:7) Baïn coù theå ñang ñoái dieän vôùi nghòch caûnh trong hoânnhaân, gia ñình, coâng vieäc, kinh doanh laøm aên, taøi chaùnh, söùckhoeû hay ñieàu gì khaùc. Tình caûnh cuûa baïn coù leõ hoaøn toaøn voâvoïng vaø khoâng coù loái thoaùt – nhöõng aùp löïc gaây kinh sôï, meätmoûi tìm caùch xui khieán baïn boû cuoäc vaø troâi theo doøng ñôøi. Tinmöøng laø “Vôùi con ngöôøi thì baát naêng, nhöng vôùi Chuùa thìkhoâng phaûi vaäy; vì moïi söï ñeàu khaû naêng vôùi Chuùa.” (Maùc10:27) Duø hoaøn caûnh cuûa baïn khoù khaên theå naøo, noù vaãn khoângbaát naêng ñoái vôùi Chuùa. Nhöng Chuùa Gieâ-su ñaët söï nhaán maïnhtrong lôøi höùa naøy, “Neáu ngöôi tin.” Ngaøi phaùn, “Moïi söï ñeàu coùtheå cho ngöôøi naøo tin” (Maùc 9:23). Caàn moät tín höõu khoâng naosôøn môùi nhìn thaáy ñieàu baát naêng thaønh khaû naêng. Ñoù laø yùnghóa cuûa söù ñieäp naøy : ñoái dieän vôùi nhöõng gì vöôït quaù khaûnaêng cuûa baïn vaø bôûi söùc maïnh cuøng aân ñieån cuûa Chuùa, haõynhìn thaáy ñieàu baát naêng thaønh khaû naêng. Xin haõy nghe toâi! Chuùamuoán goïi baïn laø “lôùn tröôùcmaët Ngaøi” (Lu 1:15). Ngaøi ôû Khoâng ai muoán baïnveà phía baïn, vaø khoâng ai muoán thaønh coâng trong ñôøibaïn thaønh coâng trong ñôøi hônchính Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi hôn chínhchuaån bò cho baïn moät ñôøi soáng Ñöùc Chuùa Trôøi.huy hoaøng vaø nhìn thaáy tröôùcraèng khi keát thuùc veû vang baïnseõ ñeå laïi moät di saûn ñöùc tin coù yù nghóa vaø lôùn lao nhaèm íchlôïi cho ngöôøi khaùc. Nhöng taát caû ñeàu tuyø thuoäc vaøo baïn coùlaø moät tín höõu khoâng nao sôøn hay khoâng.
 22. 22. 16 Khoâ ng Nao Sôø n Coù leõ baïn suy nghó, Nhöng möïc sö John aø, toâi khoângphaûi laø haïng ngöôøi coù quyeát taâm cao. Toâi khoâng coù caùi quaùkhöù vöõng tin trong nhöõng luùc khoù khaên. Neáu ñieàu ñoù moâ taû ñuù ng con ngöôøi baïn, vaãn coù tinmöøng cho baïn. Tieåu söû cuûa baïn khoâ ng quan troïng. Nhôø aâ nñieån cuûa Chuùa Gieâ-su, baïn khoâng caàn phaûi laëp laïi quaù khöù.Baïn coù theå trôû thaønh moät tín höõu khoâ ng nao sôøn vaø keátthuù c thaønh coâ ng. Baïn laø öù ng cöû vieân ñeå höôûng ñöôïc nieàmvui baát taän khi nhìn thaáy muïc tieâ u ñaït ñöôïc. Duø ñoù laømoät giai ñoaïn ngaé n trong cuoäc ñôøi baïn hay laø caû moätquaõng ñôøi cuûa baïn, baïn ñöôïc ñònh trôû neâ n vó ñaïi tröôù cmaë t Chuù a. Ñaâ y laø lôøi höù a cuûa Ngaøi! Khoâng theå naøo traùnh neù nhöõng thöû thaùch ñang chôøchuùng ta neáu chuùng ta böôùc theo con ñöôøng cuûa Chuùa. Phaànthöôûng taïm thôøi thì raát nhieàu vaø phaàn thöôûng ñôøi ñôøi thìvoâ giaù. Baïn coù moät keû thuø hieåm ñoäc laø keû muoán tieâu dieätaûnh höôûng cuûa baïn vaø phaù hoûng söù maïng Chuùa giao chobaïn. Xeùt veà noãi lo cuûa satan, baïn laø moái ñe doaï vaø caànphaûi chaám döùt – thaät ra noù raát vui khi baïn “cheát.” Nhöngnhôø nhöõng gì xaûy ra taïi thaäp töï giaù, satan laø keû thuø ñaõ bòñaùnh baïi! Moãi cuoäc chieán maø chuùng ta ñoái dieän ñaõ ñöôïcchieán thaéng roài! Nhöng chuùng ta vaãn phaûi choáng laïi noù, beøluõ cuûa noù cuøng aûnh höôûng cuûa noù caùch khoâng nao nuùng.Chuùng ta seõ cuøng nhau hoïc caùch naøo ñeå choáng traû. Baïn ñöôïc taïo döïng ñeå taïo ra söï khaùc bieät trong theá giôùinaøy. Baïn laø con caùi cuûa Vua, ñöôïc ñònh ñeå cai trò thay theáNgaøi. Chìa khoaù cuûa Nöôùc Chuùa naèm trong “tuùi” cuûa baïn!Khi baïn böôùc ñi gaàn guõi vôùi Chuùa vaø cam keát coù ñöùc tinkhoâng nao sôøn, Ngaøi seõ ban cho baïn söùc maïnh vaø söï daãn daétcaàn thieát ñeå chieán thaéng nhöõng doøng chaûy xieát ñang choánglaïi baïn. Tröôùc khi chuùng ta ñi tieáp, naøo chuùng ta haõy cuøng nhaudaâng haønh trình naøy cho Chuùa :
 23. 23. Khoâ ng Nao Sôø n 17 Laïy Chuùa yeâu daáu, khi con ñoïc saùch naøynguyeän xin Thaùnh Linh daïy doã vaø soi saùngcon. Con caàn khoâng chæ laø thoâng tin hay söï caûmñoäng; con caàn bieát söï giaøu coù cuûa ôn goïi Ngaøiñaët trong ñôøi soáng con. Con muoán bieát quyeànnaêng Ngaøi ñaët trong con ñeå hoaøn taát ñònh meänhcuûa con. Qua söù ñieäp naøy, xin haõy ban söùc maïnhcho con ñeå ñöùng vöõng trong leõ thaät vaø khoângnao nuùng trong cuoäc chieán choáng laïi baát kyønghòch caûnh naøo phaùt sinh nhaèm ngaên trôûnhöõng gì Ngaøi muoán hoaøn taát qua con. Ngaøigiuùp con vöôït qua nhöõng hoaøn caûnh nhö theánaøy; con caàu nguyeän söù ñieäp cuûa cuoán saùchKhoâng Nao Sôøn seõ trang bò con vaø giuùp conhoaøn thaønh keá hoaïch cuûa Chuùa nhaèm mang laïivinh hieån cho Danh Ngaøi vaø nieàm vui cho loøngNgaøi. Con caàu nguyeän nhöõng lôøi naøy trongdanh Chuùa Gieâ-su. Amen.
 24. 24. 18 Khoâ ng Nao Sôø n
 25. 25. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 19 2 CAI TRÒ TRONG CUOÄC SOÁNG Vì lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø soáng ñoäng vaø quyeàn naêng. HEÂBÔRÔ 4:12N eáu chuùng ta ñoïc Lôøi Chuùa moät caùch chính xaùc nhö vaäy, phaàn lôùn chuùng ta seõ thay ñoåi khaùc haún roài. Ñoâi khi thaùch thöùc lôùn laø chæ tin Lôøi Ngaøihôn laø tin tình traïng hieän taïi cuûa chuùng ta. Neáu tìnhtraïng hieän taïi cuûa baïn khoâng thuaän lôïi ngay luùc naøy,baïn bieát tình traïng naøy seõ thay ñoåi – hoaøn caûnh cuûa baïnkhoâng phaûi laø cuoái cuøng. Ñieàu duy nhaát khoâng bao giôøthay ñoåi laø Lôøi Chuùa. Chuùa Gieâ-su phaùn caùch ñaây nhieàunaêm, “Trôøi ñaát seõ qua ñi, nhöng lôøi Ta chaúng bao giôøqua ñi”(Lu 21:33). Haõy nhìn maët trôøi vaãn chieáu saùng vaøsöôûi aám haønh tinh chuùng ta bao laâu con ngöôøi coøn treânñaát naøy. Nhöng noù seõ qua ñi tröôùc khi Lôøi Chuùa chöùngtoû laø khoâng thaät. Lôøi Chuùa coøn ñöùng vöõng ñeán ñôøi ñôøi! Cha Toaøn Naêng cuûa chuùng ta coâng boá, “Ta saün saøngthöïc hieän Lôøi Ta” (Gieâ 1:12). Ñeå yù raèng Ngaøi saün saøng. Khinaøo Ngaøi seõ thöïc hieän? Caâu traû lôøi ñôn giaûn laø, khi ai ñoùtin Ngaøi. Chuùa Gieâ-su khaúng ñònh raèng “moïi söï ñeàu coù theåñöôïc cho ngöôøi naøo tin” (Maùc 9:23). Naøo ta haõy coù ñöùc tinkhoâng nao sôøn!
 26. 26. 20 Khoâ ng Nao Sôø n CHUÙNG TA PHAÛI CAI TRÒ TRONG ÑÔØI SOÁNG NAØY Trong boán chöông tôùi chuùng ta seõ khaùm phaù vaø phaùttrieån moät leõ thaät heát söùc quan troïng – moät leõ thaät quantroïng cho muïc tieâu nhaèm giuùp chuùng ta laø tín höõu khoângnao sôøn ñeå keát thuùc toát ñeïp. Toâi baùo ñoäng cho baïn bieát laø coùtheå laém chuùng ta seõ ñoåi ñeà taøi moät chuùt, nhöng haõy baùmtheo toâi. Toâi ñaûm baûo vôùi baïn laø taát caû nhöõng leõ thaät naøynhaèm giuùp chuùng ta hoaøn taát haønh trình cuûa chuùng ta. Bieát vaäy roài, chuùng ta haõy xem xeùt moät trong nhöõng caâuKinh Thaùnh quan troïng trong Taân öôùc : Nhöõng ai nhaän aân ñieån vaø quaø taëng coâng chính caùch doài daøo, seõ caøng cai trò trong söï soáng theå aáy. (Roâ 5:17- HÑTT) Haõy xem kyõ cuïm töø cai trò trong söï soáng. Baûn dòchWeymouth dieãn yù caâu naøy “cai trò nhö vua trong söï soáng.”Baïn vaø toâi laø con caùi Chuùa, seõ cai trò nhö nhöõng vua hayhoaøng haäu! Nhöõng lôøi naøy khoâng phaûi laø lôøi con ngöôøi, vìchuùng ta bieát, “Caû Kinh Thaùnh ñeàu ñöôïc Chuùa haø hôi” (2Ti3:16). Vì theá, Chuùa muoán noùi raèng chuùng ta seõ cai trò trongcuoäc soáng qua quyeàn naêng cuûa Con Ngaøi. Ñeå yù Ngaøi khoângnoùi, “Con seõ cai trò moät ngaøy naøo ñoù ôû thieân ñaøng” hay “Conseõ cai trò ôû ñôøi sau.” Khoâng, Ngaøi ñaõ ñònh raèng chuùng ta seõcai trò ôû ñôøi naøy nhö laø vua hay hoaøng haäu qua Chuùa Gieâ-su. Moät trong nhöõng ñònh nghóa cuûa toâi veà vua hay hoaønghaäu laø “ngöôøi coù quyeàn toái cao trong moät ñòa phaän naøo ñoù”.Töø cai trò ñöôïc ñònh nghóa “moät aûnh höôûng thoáng trò hay lanroäng.” Cai trò nhö vua hay hoaøng haäu laø coù aûnh höôûng thoángtrò hay lan roäng treân moät vuøng naøo ñoù. Chuùng ta phaûi troãivöôït hay lan roäng trong phaïm vi naøo? Phaïm vi cuoäc soáng. Noùi caùch khaùc, cuoäc soáng treân ñaát naøy khoâng vöôït quachuùng ta; chuùng ta phaûi cai trò noù. Ñaây laø Lôøi Chuùa, lôøi höùacuûa Ngaøi daønh cho chuùng ta! Toâi khích leä baïn haõy xaùc ñònhchaéc chaén lôøi naøy trong loøng baïn.
 27. 27. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 21 CAÂU NOÙI IN TRÍ Haõy xem moät caâu noùi maø chuùng ta ñeàu nghe ngöôøi tanoùi raát nhieàu naêm. Khi moät tình huoáng naøo ñoù trôû neân khoùkhaên, khoâng thuaän lôïi, gaây toån thaát vaø thaäm chí ñe doaïmaïng soáng, nhieàu ngöôøi thaät loøng thöôøng töï ñoäng traán anraèng “Chuùa ñang kieåm soaùt.” Caâu noùi naøy aùm chæ khoâng coùlyù do gì ñeå choáng laïi söï ñoái khaùng bôûi vì Chuùa, xuaát phaùt töøtình yeâu thöông vaø baûn chaát toát laønh cuûa Ngaøi, seõ bieán moïinghòch caûnh xung quanh cuoái cuøng thaønh ích lôïi, vì Ngaøiñang kieåm soaùt moïi söï. Söï thaät thì Chuùa ñaët chuùng ta kieåm soaùt. Tröôùc khi baïnneùm cuoán saùch naøy xuoáng ñaát, xin haõy nghe toâi noùi tieáp. Trong Thi Thieân chuùng ta ñoïc, “Caùc taàng trôøi cao nhaátthuoäc veà CHUÙA, nhöng Ngaøi ban ñaát cho loaøi ngöôøi” (Thi115:16). Baûn dòch The Message dòch caùch naøy : “Caùc taàngtrôøi cao nhaát thuoäc veà CHUÙA, nhöng Ngaøi ñaët chuùng takieåm soaùt quaû ñaát.” Ai cai trò quaû ñaát? Chuùng ta! Chuùa Toaøn Naêng laø Ñaáng Taïo Hoaù teå trò, vaø Ngaøi coùquyeàn teå trò choïn ban cho con ngöôøi quyeàn cai trò treân ñaátvaø quaûn lyù moïi coâng vieäc trong ñoù. Neáu Chuùa vaãn coøn kieåmsoaùt treân ñaát nhö moïi ngöôøi tin thì Añam luùc baét ñaàu ñöatraùi caám vaøo mieäng, Chuùa chaéc ñaõ can thieäp vaø keùo tay oânglaïi. Chuùa chaéc coù leõ thoát leân, “Añam, con laøm gì vaäy? Con haùkhoâng nhaän bieát haäu quaû cuûa vieäc con saép laøm sao? Con haùkhoâng nhaän bieát bao nhieâu ñau ñôùn, khoå haïnh, beänh taät, ñoùikeùm, ngheøo thieáu, cheát choùc, troäm cöôùp vaø nhieàu ñieàu khaùcnöõa ñeán treân con vaø con chaùu con sao? Chöa noùi tôùi naøo laøñoäng ñaát, baõo toá, dòch leä, haïn haùn vaø hieåm nguy töø thuù döõsao? Con khoâng hieåu laø taát caû thieân nhieân seõ rôi vaøo tìnhtraïng hö hoaïi sao? Vaø quan troïng hôn heát laø Ta seõ phaûi saiCon Ta gaùnh chòu moät caùi cheát kinh khieáp ñeå chuoäc conngöôøi trôû laïi cuøng Ta sao?”
 28. 28. 22 Khoâ ng Nao Sôø n Nhöng Chuùa khoâng keùo tay Añam laïi, vì Ngaøi ñaõ ñeå laïi quaû ñaát cho con ngöôøi. Chuùa Taïo Hoaù khoâ ng gioáng nhö Khi Chuùa ban nhieàu ngöôøi trao uy quyeàn roài ñieàu gì ñoù, laáy laïi neáu hoï khoâng thích caùch ngöôøi khaùc ñieàu haønh. noù laø moùn quaø Khi Chuùa ban ñieàu gì ñoù, noù vónh vieãn. laø moùn quaø vónh vieãn. Chuùng ta coù Lôøi Chuùa noùi veà vieäc naøy : “Vì taëng phaåm Chuùa banvaø tieáng Chuùa goïi khoâng bao giôø huyû boû ñöôïc.” (Roâ 11:29). Coù ngöôøi phaûn ñoái, “Nhöng Kinh Thaùnh noùi ‘quaû ñaátcuøng söï ñaày daãy cuûa noù thuoäc veà Chuùa’” (Thi 24:1). Ñeå traûlôøi, haõy ñeå toâi lieân heä moät chuyeän ñaõ xaûy ra trong gia ñìnhtoâi caùch ñaây vaøi naêm. Meï vôï toâi laø Shirley hieän baûy möôi tuoåi, luùc ñoù soángmoät mình taïi caên hoä ôû Floria khoâng coù baø con gì. Nhaø toâivaø toâi muoán baø ôû gaàn gia ñình chuùng toâi, vaø moät ngaøy kianhaø toâi ñeå yù thaáy treo baùn nhöõng caên hoä caùch nhaø chuùngtoâi vaøi phuùt. Nhöõng caên hoä naøy thaät lyù töôûng. Chuùng toâiñeà nghò meï vôï chuùng toâi seõ mua moät trong nhöõng caên hoänaøy ñeå baø doïn veà ôû, môøi baø laøm vieäc vôùi nhoùm chuùng toâitaïi chöùc vuï Messenger International. Meï toâi chaáp nhaäncaùch vui möøng. Caên hoä ñaõ mua vaø ñeå meï toâi caûm thaáy ñoäclaäp, chuùng toâi quyeát ñònh cho baø thueâ moãi thaùng. Baø ñaõ dôøiveà ôû ñöôïc vaøi naêm, vaø cuoäc soáng baø thaáy khaù hôn nhieàu. Duø toâi vaãn laø chuû nhaø, nhöng toâi chöa moät laàn naøo baûomeï toâi phaûi trang trí nhaø theá naøo hay saép xeáp ñoà ñaïc ra sao.Toâi chöa heà baûo baø phaûi baøi trí nhaø cöûa nhö theá naøo, neânnaáu moùn aên saùng, tröa hay toái laø moùn gì; hay neân mua ñoàñaïc naøo. Meï vôï toâi laø ngöôøi kieåm soaùt moïi vieäc naøy moãingaøy. Toâi laø chuû nhaø – toâi giöõ giaáy tôø nhaø – nhöng toâi chomeï toâi thueâ vaø baø phaûi cai quaûn moïi coâng vieäc trong ngoâinhaø naøy theo yù baø muoán. Baø coù theå nhôø toâi giuùp baát cöù luùcnaøo, nhöng toâi seõ khoâng can thieäp vaøo tröø khi baø caàn.
 29. 29. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 23 Töông töï, quaû ñaát naøy thuoäc veà Chuùa. Ngaøi laø Chuû SôûHöõu, nhöng Ngaøi cho con ngöôøi “thueâ.” Haõy nghe lôøi Ngaøiphaùn khi Ngaøi taïo döïng chuùng ta vaø ban cho chuùng ta “caênhoä” quaû ñaát naøy : Ñöùc Chuùa Trôøi taïo loaøi ngöôøi theo hình aûnh Ngaøi. Ngaøi saùng taïo loaøi ngöôøi nhö hình aûnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi taïo neân ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ. Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho loaøi ngöôøi vaø phaùn: “Haõy sinh saûn gia taêng ñaày daãy maët ñaát vaø thoáng trò ñaát. Haõy quaûn trò loaøi caù bieån, chim trôøi vaø taát caû caùc loaøi vaät boø treân ñaát.” (Saùng 1:27-28) Chuùa giao cho chuùng ta cai quaûn ngoâi nhaø to lôùn cuûaNgaøi. Baïn vaø toâi, chöù khoâng phaûi Chuùa, quaûn lyù caùch cuoäcsoáng vaän haønh treân haønh tinh naøy. OÂNG CHUÛ MÔÙI Nan ñeà traàm troïng phaùt sinh taïi vöôøn EÂ-ñen khi ma quyûnhaäp vaøo xaùc con raén vaø thuyeát phuïc A-ñam vaø EÂ-va khoângvaâng theo Lôøi Chuùa vaø chaáp nhaän lôøi doái traù cuûa noù. Moätkhi con ngöôøi laøm vaäy töùc laø hoï ñaõ noäp mình cho oâng chuûmôùi coù teân laø satan. Chuùng ta khoâng chæ noäp mình maø coøngiao noäp moïi thöù naèm trong phaïm vi cuûa chuùng ta. Taát caûdoøng doõi con ngöôøi cuõng nhö thieân nhieân baây giôø ôû döôùi söïkieåm soaùt cuûa keû aùc. Chính söï chuyeån giao cho oâng chuû môùi naøy giaûi thíchcho cuoäc ñoái ñaàu xuaát hieän sau naøy giöõa satan vaø Chuùa Gieâ-su. Ma quyû ñem Chuùa Gieâ-su leân nuùi vaø chæ cho Ngaøi moïinöôùc theá gian. Satan ñeà nghò, “Ta seõ cho oâng taát caû quyeàn uyvaø vinh quang cuûa caùc vöông quoác aáy, vì taát caû ñaõ giao chota vaø ta muoán cho ai tuyø yù” (Luca 4:6). Khi naøo thì moïi nöôùc theá gian bò “giao noäp” cho ma quyû?Vieäc naøy xaûy ra ôû vöôøn EÂñen haøng ngaøn naêm tröôùc ñoù khi
 30. 30. 24 Khoâ ng Nao Sôø nAñam giao noäp quyeàn cai trò quaû ñaát maø Chuùa giao cho oâng.Ñieàu maø Chuùa ñaõ ban cho con ngöôøi baây giôø naèm trong taykeû thuø cuûa Ngaøi. Ñoù laø lyù do Kinh Thaùnh cho bieát, “Chuùngta bieát chuùng ta laø con daân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caû theágian ñeàu naèm trong söï kieåm soaùt cuûa ma quyû” (1Gi 5:19). KEÁ HOAÏCH LAÁY LAÏI Chuùa muoán trao laïi vaøo tay con ngöôøi ñieàu maø Añam ñaõñaùnh maát. Tuy nhieân, Ngaøi khoâng theå xen vaøo vôùi hình theåcuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töôùc ñoaït laïi vì Chuùa khoâng ruùt laïi uyquyeàn Ngaøi ban cho vaø Añam ñaõ chính thöùc töø boû noù. Conngöôøi ñaõ ñaùnh maát uy quyeàn neân Con Loaøi Ngöôøi phaûi phuïchoài noù laïi. Ñaây laø lyù do Chuùa Gieâ-su phaûi ñeán vôùi tö caùch laø“Con Loaøi Ngöôøi”. Ngaøi ñöôïc sanh bôûi ngöôøi nöõ, khieán Ngaøi100 phaàn traêm laø con ngöôøi. Ngaøi ñöôïc ñaàu thai bôûi ThaùnhLinh, khieán Ngaøi 100 phaàn traêm laø Ñöùc Chuùa Trôøi (do ñoùNgaøi ñöôïc töï do khoûi söï ruûa saû cuûa toäi loãi. Tuy nhieân,chuùng ta ñöôïc daïy laø “Chính Ngaøi töï boû mình, mang laáybaûn theå cuûa moät toâi tôù, trôû neân gioáng nhö loaøi ngöôøi, coùhình daïng nhö moät ngöôøi” (Phi 2:7). Duø Ngaøi laø Ñöùc ChuùaTrôøi, Ngaøi gaùc qua thaàn tính vaø soáng treân ñaát nhö conngöôøi. Chuùa Gieâ-su soáng vaâng lôøi troïn veïn Chuùa Cha. Nhôø söïvoâ toäi vaø vui loøng chaáp nhaän thaäp töï giaù, Ngaøi coù theå duøngchính huyeát Ngaøi mua laïi nhöõng gì Añam ñaõ ñaùnh maát.Kinh Thaùnh noùi Ngaøi “töôùc quyeàn caùc baäc laõnh ñaïo vaø giôùithaåm quyeàn, qua thaäp töï giaù Ngaøi beâu xaáu hoï vaø ñieäu hoï ñitrong cuoäc dieãu binh thaéng traän cuûa Ngaøi”(Coâ 2:15). Baây giôøchæ coù Ngaøi môùi sôû höõu uy quyeàn Añam ñaõ ñaùnh maát. Ñoù laølyù do Ngaøi noùi roõ, “Taát caû uy quyeàn treân trôøi vaø döôùi ñaátñaõ giao cho Ta” (Mat 28:18). Moät ngaøy naøo ñoù Ngaøi seõ trôû laïi vaø phuïc hoài taát caûthieân nhieân nhö luùc tröôùc khi Añam sa ngaõ ôû vöôøn EÂ-ñen.Nhö söù ñoà Phaoloâ vieát,
 31. 31. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 25 Vì taïo vaät qui phuïc söï hö aûo, khoâng phaûi do töï nguyeän, nhöng do Ñaáng baét chuùng qui phuïc trong hy voïng, bôûi vì chính taïo vaät seõ ñöôïc giaûi phoùng khoûi laøm noâ leä cho söï hö naùt ñeå ñöôïc töï do vinh quang cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. (Roâ 8:20-21) Thieân nhieân phuïc döôùi söï hö hoaïi : thaân theå chuùng tavaãn seõ trôû neân giaø coãi vaø cheát ñi, theá giôùi vaät lyù vaãn coøn höhoaïi vaø muïc naùt, thuù hoang vaãn coøn saên ñuoåi vaø aên nhöõngcon thuù yeáu hôn, raén vaãn coøn noïc ñoäc, beänh taät vaãn hoaønhhaønh, vaø doâng baõo vaãn coøn tieâu dieät. Tuy nhieân, coù moätÑaáng coù uy quyeàn treân moïi vaät vaø coù theå xoay chuyeån tìnhtheá, vaø Ñaáng ñoù laø Chuùa Cöùu Theá. CHUÙA CÖÙU THEÁ LAØ AI? Caâu hoûi baây giôø laø Ai laø Chuùa Cöùu Theá? Ñaây laø choã moättaâm trí khoâng ñöôïc ñoåi môùi ñaõ cöôùp ñi maëc khaûi cuûa con caùiChuùa. Khi nhieàu tín ñoà nghó veà Chuùa Cöùu Theá, hoï chæ nghó veàChuùa Cöùu Theá Gieâ-su nhö theå laø Chuùa Cöùu Theá laø hoï cuûaNgaøi. Nhöõng tín ñoà naøy khoâng nghó ñeán ai khaùc hôn laø Vua vóñaïi cuûa chuùng ta ñaõ cheát treân thaäp töï giaù vaø soáng laïi. Vaâng,teân Chuùa Cöùu Theá noùi ñeán Chuùa vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta,nhöng chuùng ta haõy xem Lôøi Chuùa noùi gì. Phaoloâ cho bieát, “Vaäy anh chò em laø thaân theå cuûa ChuùaCöùu Theá vaø moãi ngöôøi laø moät phaàn cuûa thaân theå aáy” (1Coâ12:27). Chuùng ta, nhöõng tín höõu vôùi nhau laø thaân theå cuûaChuùa Cöùu Theá. Moãi chuùng ta laø “moät phaàn thaân theå” quantroïng. Chuùa Gieâ-su laø ñaàu, chuùng ta laø thaân theå; ñieàu naøythaät ñôn giaûn. Veà caù nhaân, baïn coù caùi ñaàu treân ñoâi vai, nhöng baïn cuõngcoù hai tay, hai chaân, hai ñaàu goái, hai caùnh tay, moät caùi ngöïc,moät caùi buïng, moät laù phoåi, hai quaû thaän vaø vaân vaân. Khi baïnnghó veà mình, baïn coù nghó ñaàu baïn taùch bieät khoûi thaân baïn
 32. 32. 26 Khoâ ng Nao Sôø nkhoâng? Baïn coù goïi ñaàu baïn teân goïi naøy vaø thaân baïn teân goïikhaùc khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Baïn laø moät con ngöôøi. Khibaïn thaáy ñaàu toâi, baïn seõ noùi ñoù laø John Bevere. Neáu ñaàu toâitaïm thôøi troán ñaâu ñoù, vaø baïn chæ thaáy thaân toâi, baïn vaãn goïiñoù laø John Bevere. Ñaàu vaø thaân toâi laø moät. Töông töï, ñaàu cuûa Chuùa vaø thaân cuûa Ngaøi laø moät. ChuùaGieâ-su laø ñaàu vaø chuùng ta laø nhöõng phaàn khaùc nhau cuûathaân Ngaøi, chuùng ta cuõng laø moät trong Chuùa Cöùu Theá. Vaäykhi baïn ñoïc thaáy Chuùa Cöùu Theá trong Taân öôùc, baïn caàn nhìnthaáy khoâng chæ Ñaáng ñaõ cheát treân thaäp töï giaù maø cuõng thaáychính baïn nöõa. Ñaây laø lyù do Kinh Thaùnh noùi, “Caû Ñaángthaùnh hoaù vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc thaùnh hoaù ñeàu laø con moätCha” (Heâ 2:11). Chính Chuùa Gieâ-su caàu nguyeän, “Khoâng nhöõngCon caàu thay cho hoï thoâi ñaâu, maø coøn cho nhöõng ngöôøi naøotieáp nhaän lôøi hoï vaø tin theo Con nöõa. Thöa Cha, Con caàu xincho hoï taát caû ñeàu hieäp nhaát cuõng nhö Cha trong Con vaø Controng Cha, ñeå hoï cuõng ôû trong Cha vaø Con” (Gi 17:20-21). Baïn laø moät vôùi Chuùa Gieâ-su. Moät thaät söï! Baïn coù theå an taâm raèng toâi khoâng laáy moät hai caâu KinhThaùnh ra khoûi maïch vaên, haõy ñeå toâi chia seû nhanh moät soácaâu khaùc cuûng coá ñöùc tin vaø hieåu bieát cuûa baïn veà nguyeân taécnaøy. Toâi yeâu caàu baïn ñoïc kyõ vaø suy gaãm caùc caâu Kinh Thaùnhnaøy nhö baïn chöa heà ñoïc hay nghe nhöõng caâu naøy tröôùc ñaây: – Phierô vieát raèng chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi Lôøi Chuùa ñeå chuùng ta ‘döï phaàn baûn tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (1Phi 1:23; 2Phi 1:4). Töø baûn chaát ñöôïc ñònh nghóa laø “phaåm chaát coát loõi hay thieát yeáu hay baûn tính cuûa moät ngöôøi.” Baïn vaø toâi coù cuøng phaåm chaát thieát yeáu nhö Chuùa Gieâ-su, nhö tay toâi coù cuøng baûn tính nhö ñaàu toâi vì toâi laø moät con ngöôøi, chöù khoâng phaûi hai con ngöôøi. – Söù ñoà Giaêng vieát, “Nhôø söï phong phuù [söï ñaày daãy] cuûa Ngaøi, chuùng ta ñöôïc” (Gi 1:16). Baïn coù thaáy cuïm töø söï ñaày daãy ñoù khoâng? Khi chuùng ta goäp nhöõng
 33. 33. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 27 lôøi cuûa Phierô vaø cuûa Giaêng, chuùng ta thaáy raèng chuùng ta ñaõ nhaän söï ñaày daãy phaåm chaát thieát yeáu hay baûn tính thuoäc linh cuûa Chuùa Cöùu Theá. – Sau naøy trong thö tín thöù nhaát, Giaêng vieát, “Ngaøi [Chuùa Gieâ-su] nhö theå naøo chuùng ta cuõng theå aáy trong theá gian” (1Gi 4:17). OÂng khoâng noùi ñeán ñôøi sau trong ñoaïn naøy. Khoâng, oâng vieát trong thì hieän taïi : Nhö Chuùa Gieâ-su hieän theå naøo, chuùng ta nhö theå aáy. Chuùa Gieâ-su chính xaùc hieän nhö theå naøo thì chuùng ta cuõng nhö theå aáy – ngay baây giôø, ngay hoâm nay! – Phaoloâ vieát, “Anh em haù khoâng bieát thaân theå anh em laø chi theå cuûa Chuùa Cöùu Theá sao?” (1Coâ 6:15). Caâu noùi cuûa Phaoloâ aùm chæ raèng söï hieåu bieát naøy thaät caên baûn. Baïn coù queân ñi thöïc taïi caên baûn naøy khoâng? Chuùng ta laø hoäi thaùnh coù thaät söï tin nhöõng lôøi naøy khoâng? UY QUYEÀN CUÛA CHUÙA Giaû ñònh laø chuùng ta ñaõ bieát raèng khi chuùng ta ñoïc thaáycuïm töø Chuùa Cöùu Theá laø coù chuùng ta trong ñoù, chuùng ta haõyxem khaûi thò naøy coù yù nghóa gì lieân heä quyeàn naêng vaø uy quyeànchuùng ta coù trong Ngaøi. Trong thö tín gôûi cho ngöôøi EÂpheâsoâ,Phaoloâ caàu nguyeän tha thieát ñeå moïi tín höõu hieåu thaáu “quyeànnaêng vó ñaïi voâ haïn lôùn lao cuûa Ngaøi laø theå naøo” (EÂph 1:19) Thaät laø nhöõng lôøi ñaày aán töôïng! Thaät laø moät caâu noùi baoquaùt! Baïn coù ñoàng yù laø Chuùa vinh hieån coù quyeàn naêng voâhaïn, lôùn lao khoâng? Baïn coù xaùc nhaän laø quyeàn naêng Ngaøitroãi vöôït hôn baát kyø quyeàn löïc, uy quyeàn vaø söùc maïnh naøotrong vuõ truï khoâng? Toâi chaéc laø baïn uûng hoä lôøi khaúng ñònhnaøy khoâng chuùt do döï. Tuy nhieân, baïn coù noùi töông töï veà baûn thaân mình khoâng?Quan troïng hôn heát laø baïn coù thaät söï tin ñieàu naøy khoâng?Neáu khoâng, baïn ñaõ töï taùch mình khoûi Chuùa Cöùu Theá. Coùphaûi baïn laø moät phaàn cuûa thaân theå khaùc khoâng? Coù phaûi
 34. 34. 28 Khoâ ng Nao Sôø nbaïn laø moät phaàn cuûa Chuùa Cöùu Theá, moät chi theå cuûa thaânNgaøi khoâng? Baïn coù theå nghó, John Bevere ôi, oâng ñaõ ñiquaù xa roài! Toâi coù ñi quaù xa khoâng? Haõy hieåu cho laø toâikhoâng ñi quaù xa ñaâu, haõy ñoïc cuïm töø keá tieáp cuûa caâu KinhThaùnh treân : “Quyeàn naêng vó ñaïi voâ haïn lôùn lao cuûa Ngaøidaønh cho chuùng ta laø keû tin laø theå naøo” (EÂph 1:19). Phaoloâ ñang noùi ñeán chuùng ta. Taïi sao? Laø moät tín höõu,baïn laø moät phaàn cuûa Chuùa Cöùu Theá. Vì theá, quyeàn naêngChuùa Cöùu Theá coù, baïn cuõng coù! “Ngaøi nhö theå naøo, chuùng tanhö theå aáy ôû theá gian.” Baïn coù ñeå lôøi naøy chìm saâu vaøo loøngbaïn khoâng? Naøo chuùng ta haõy ñoïc tieáp ñeå khaùm phaù lôøi caàu nguyeäncuûa Phaoloâ cho chuùng ta trong thö EÂpheâsoâ : . . . theo nhö naê ng löïc maïnh meõ cuûa Ngaøi haønh ñoäng. Ñaâ y laø naê ng löïc Ngaøi taù c ñoäng trong Chuù a Cöùu Theá, khieán Con Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát, ngöï trò beâ n phaûi Ñöù c Chuù a Trôøi treâ n caù c taàng trôøi. (EÂph 1:19-20) Baïn coù tin laø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su chòu ñoùng ñinh, chòucheát, chòu choân vaø soáng laïi töø keû cheát, vaø hieän nay ngoài ôûnôi uy quyeàn cao nhaát khoâng? Neáu baïn laø cô ñoác nhaân ñíchthöïc, baïn chaéc chaén coù ñöôïc ñòa vò naøy. Nhöng baïn coù tin taátcaû nhöõng ñieàu naøy noùi veà baïn khoâng? Ñaùng tieác thay, nhieàutín höõu khoâng nhìn thaáy mình theo aùnh saùng naøy. Tuy nhieânPhaoloâ vieát, Anh chò em khoâng bieát raèng taát caû chuùng ta ñaõ ñöôïc baùp-tem [nhaän chìm] vaøo trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su laø chuùng ta ñöôïc baùp-tem [nhaän chìm] vaøo trong söï cheát cuûa Ngaøi sao? Vaäy, qua Baùp-tem chuùng ta ñöôïc choân vôùi Ngaøi vaøo trong söï cheát, cho neân cuõng nhö Chuùa Cöùu Theá nhôø vinh quang cuûa Cha ñöôïc töø cheát soáng laïi thì chuùng ta cuõng coù theå soáng trong ñôøi soáng môùi theå aáy. (Roâ 6:3-4)
 35. 35. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 29 Ñeå yù laø ñoaïn Kinh Thaùnh naøy khoâng noùi ñeán vieäc baùptem nöôùc, nhöng noùi ñeán vieäc chuùng ta ñöôïc “nhaän chìm”vaøo thaân theå Chuùa bôûi Thaùnh Linh khi chuùng ta ñöôïc taùisanh (xem 1Coâ 12:13). Chuùng ta laø thaân theå Chuùa; vì theá,ngay luùc chuùng ta ñöôïc nhaän chìm trong Ngaøi, quaù khöù chuùngta thay ñoåi. Chuùng ta ñaõ cheát vôùi Ngaøi, ñaõ choân vôùi Ngaøi, ñaõsoáng laïi vôùi Ngaøi vaø laø moät taïo vaät môùi hoaøn toaøn. Chuùng tasoáng nhö Ngaøi soáng! Moät laàn nöõa, “Ngaøi nhö theå naøo, chuùngta nhö theå aáy ôû theá gian!” Chuùng ta ôû trong Chuùa Cöùu Theá!Chuùng ta laø “chuùa cöùu theá nhoû”! Chuùng ta laø thaân Ngaøi!Chuùng ta laø moät vôùi Ngaøi! Theo EÂpheâsoâ 1:20, vì chuùng ta laø moät phaàn cuûa ChuùaCöùu Theá neân baây giôø chuùng ta ngoài ôû nôi cai trò. Thaät ra,ñoù laø nôi uy quyeàn cao nhaát trong vuõ truï, ngoaøi vò trí cuûaChuùa Cha. Chuùa Gieâ-su phaùn, “Taát caû uy quyeàn [taát caûquyeàn cai trò] treân trôøi vaø döôùi ñaát ñaõ giao cho Ta” (Mat28:18). Phaoloâ noùi tieáp, Troãi hôn moïi giôùi laõnh ñaïo, thaåm quyeàn, naêng löïc vaø thoáng trò; vöôït treân moïi danh hieäu seõ ñeán nöõa. (EÂph 1:21) Baïn coù tin laø choã Chuùa Gieâ-su hieän ngoài troãi hôn moïiquyeàn cai trò, moïi chuû quyeàn vaø quyeàn löïa ôû theá gian naøyvaø trong caû coõi vuõ truï khoâng?Laø cô ñoác nhaân, dó nhieân baïntin roài. Nhöng toâi hoûi laàn nöõa: Chuùng ta laø moät phaànBaïn coù tin ñieàu naøy aùp duïng cuûa Chuùa Cöùu Theácho baïn khoâng? Baïn coù theå neân baây giôø chuùng tachöa thaáy mình theo aùnh saùngnaøy. Neáu baïn khoâng tin thöïc ngoài ôû nôi cai trò.teá naøy thì cô may khoâng theånaøo toát hôn ñöôïc. Neáu vaäy thìbaïn moät laàn nöõa töï taùch mình khoûi Chuùa Cöùu Theá trongsuy nghó hay nieàm tin cuûa baïn. Coù phaûi baïn laø moät phaàncuûa moät thaân theå khaùc khoâng? Khoâng, baïn laø moät phaàn
 36. 36. 30 Khoâ ng Nao Sôø ncuûa Chuùa Cöùu Theá! Chuùng ta ñeàu ôû trong Chuùa Cöùu Theá.Chuùng ta laø “chuùa cöùu theá nhoû.” Chuùng ta laø thaân Ngaøi!Haõy nghe kyõ khi Phaoloâ xaùc nhaän ñieàu naøy : Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baét vaïn vaät phuïc döôùi chaân Chuùa Cöùu Theá, laäp Ngaøi ñöùng ñaàu treân moïi söï, laøm ñaàu Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh chính laø thaân theå Ngaøi, laø söï ñaày ñuû troïn veïn cuûa Ñaáng laøm vieân maõn moïi söï trong moïi loaøi. (EÂph 1:22-23) Chuùng ta laø thaân theå Ngaøi, laø söï ñaày troïn cuûa Chuùa CöùuTheá, hoaøn toaøn hieäp moät vôùi Ngaøi. Phaoloâ noùi moïi söï ñeàu ôûdöôùi chaân Ngaøi. Neáu baïn laø caùi ngoùn chaân cuûa thaân Chuùa CöùuTheá, baïn vaãn troãi hôn – khoâng chæ moät tí – moïi quyeàn cai trò,chuû quyeàn vaø thaåm quyeàn ôû ñaát naøy vaø beân döôùi ñaát. TrongChuùa Cöùu Theá, uy quyeàn cuûa baïn ñaõ ñöôïc phuïc hoài vaø ñöôïcnaâng leân lôùn hôn uy quyeàn Añam ñaõ ñaùnh maát. Coù khaû naêng laø Chuùa thaáy tröôùc chuùng ta gaëp khoù khaênñeå naém baét thöïc taïi quaù vó ñaïi naøy neân Ngaøi caûm ñoängPhaoloâ noùi raát roõ trong chöông hai cuûa thö EÂpheâsoâ. OÂnglaøm cho chuùng ta khoâng coøn chuùt nghi ngôø gì nöõa. Haõy nhôùchöông vaø caâu ñöôïc theâm vaøo trong Kinh Thaùnh sau naøy –chöù ñaây chæ laø moät laù thö, moät yù töôûng xuyeân suoát maø thoâi. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta ñoàng soáng laïi vaø ñoàng ngöï trò treân trôøi trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su. (EÂph 2:6) Ñaàu khoâng taùch khoûi thaân. Chuùng ta ñeàu cuøng nhauñoàng ngoài ôû nôi cai trò, uy quyeàn vaø quyeàn naêng ôû lónh vöïctreân trôøi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta ôû trong lónh vöïc troãi vöôïthôn baát kyø theá löïc naøo ôû ñaát – thaät ra, troãi vöôït hôn taátcaû! Khoâng coù moät taø linh, thieân söù sa ngaõ hay ngay caû satancuõng khoâng coù quyeàn hay uy quyeàn naøo treân chuùng ta. Chuùng
 37. 37. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 31ta cai trò toái cao nhôø vò trí vaø uy quyeàn cuûa chuùng ta trongChuùa Cöùu Theá! Haleâlugia! CAI TRÒ TRONG CUOÄC SOÁNG Theo aùnh saùng maø chuùng ta ñaõ nhaán maïnh, naøo chuùng tahaõy quay laïi caâu Kinh Thaùnh ñaõ löu yù tröôùc ñoù ôû chöôngsaùch naøy. Bôûi moät Ngöôøi, Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su maø nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc aân suûng vaø taëng phaåm coâng chính caùch dö daät, seõ thoáng trò trong ñôøi soáng boäi phaàn hôn laø döôøng naøo? (Roâ 5:17) Taäp trung moät laùt cuïm töø “thoáng trò trong ñôøi soáng nhôøChuùa Cöùu Theá.” Laø chi theå cuûa thaân Ngaøi, chuùng ta cai tròtreân moïi söï khaùng cöï laïi söï soáng vaø söï tin kính. Vì chuùng talaø ngöôøi cai trò treân ñaát, neáu coù chuyeän gì sai laàm vaø cöù sailaàm nhö theá laø vì chuùng ta ñaùnh maát hay khoâng thöïc thi uyquyeàn cuûa chuùng ta! Caùch ñaây nhieàu naêm muïc sö cuûa toâi loan baùo cho hoäichuùng raèng toâi seõ böôùc vaøo chöùc vuï giaûng daïy. Vaøi ngaøy sauñoù, moät toâi tôù Chuùa lôùn tuoåi ñeán noùi vôùi vôï toâi raèng, “Lisa,toâi coù lôøi Chuùa cho choàng coâ.” Luùc ñoù chuùng toâi coøn raát treû neân raát khao khaùt taêngtröôûng vaø hoïc hoûi (baây giôø vaãn vaäy). Vôï toâi traû lôøi, “Haõy noùicho chaùu nghe roài chaùu seõ noùi laïi cho choàng chaùu.” Vò toâi tôù Chuùa lôùn tuoåi naøy noùi, “Haõy noùi vôùi John laøneáu anh ta khoâng böôùc ñi trong uy quyeàn Chuùa cho thì ngöôøikhaùc seõ laáy noù khoûi anh ta vaø duøng noù choáng laïi anh ta.” Khi vôï toâi noùi laïi cho toâi nghe nhöõng lôøi naøy, noù ñaâmthaáu loøng toâi nhö “dao ñaâm vaøo ruoät.” Vaø toâi ñaõ chöùngkieán trong nhieàu naêm nhöõng lôøi naøy thaät ñuùng bieát bao –khoâng chæ cho toâi, maø coøn cho moïi ngöôøi ôû trong Chuùa CöùuTheá. Toâi raát buoàn khi chöùng kieán nhieàu ngöôøi yeâu Chuùa
 38. 38. 32 Khoâ ng Nao Sôø nthaät nhöng laïi bò theá löïc ma quyû vaø hoaøn caûnh troùi buoäc vaøkieåm soaùt. Chuùa Gieâ-su ñaõ traû giaù raát ñaét ñeå giaûi thoaùt hoï,nhöng hoï vaãn bò troùi buoäc. Thôøi tieát xaáu, tai hoaï thieânnhieân, beänh taät, ñau yeáu, aûnh höôûng cuûa taø linh, nghòchcaûnh – danh saùch thì voâ taän. Nhöõng theá löïc naøy kieåm soaùtvaø ñieàu khieån nhöõng con daân Chuùa laø nhöõng ngöôøi thaät söïlaø vua vaø hoaøng haäu trong cuoäc soáng naøy, nhöng laïi khoângbieát hoï laø ai trong Chuùa Cöùu Theá. Neáu baïn laø moät trong nhöõng ngöôøi “bò trò” thay vì caitrò, toâi coù tin möøng cho baïn. Neáu baïn nhaän Lôøi Chuùa trongloøng maø chuùng ta khaùm phaù trong chöông naøy, ñôøi soáng baïnseõ baét ñaàu thay ñoåi. Baây giôø baïn bieát quyeàn naêng vaø uyquyeàn baïn coù ñeå giuùp nhöõng ngöôøi chöa bieát hay baát löïc; baâygiôø baïn coù theå mang söï soáng toát laønh cuûa Nöôùc Chuùa chonhöõng ai ñang caàn ñeán. Söù ñoà Giaêng noùi raát maïnh vôùi heát thaûy chuùng ta laø moätphaàn cuûa thaân Chuùa : “Ngöôøi naøo noùi mình ôû trong Ngaøicuõng phaûi soáng nhö chính Ngaøi ñaõ soáng” (1Gi 2:6). Chuùa ñaõ khaúng ñònh ñieàu naøy khi Ngaøi phaùn, “Nhö Chañaõ sai Ta theå naøo, Ta cuõng sai caùc con theåâ aáy” (Gi 20:21).Chuùa cai trò theå naøo chuùng ta cuõng cai trò theå aáy. Khi baõo toáaäp ñeán ñeå tieâu dieät Chuùa Gieâ-su vaø caùc moân ñoà, Ngaøi noùi vôùigioù vaø bieån, vaø chuùng lieàn vaâng lôøi Ngaøi. Khi Ngaøi caàn thöùcaên cho ñoaøn daân trong sa maïc, Ngaøi nhaân caáp töø moät chuùtthöùc aên hoï coù vaø nuoâi naêm ngaøn ngöôøi, soá coøn laïi nhieàu hônsoá thöùc aên coù luùc ñaàu. Khi Ngaøi khoâng coù thuyeàn vaø caàn vöôïtqua bieån, Ngaøi ñi treân maët nöôùc. Khi röôïu caïn taïi tieäc cöôùi,Ngaøi bieán nöôùc thaønh röôïu. Ngaøi khieán caây vaû heùo vaø cheátbôûi lôøi phaùn cuûa mieäng Ngaøi. Ngaøi ròt laønh loã tai bò ñöùt bôûigöôm cheùm cuûa ngöôøi ñaày tôù. Ngaøi laøm saïch nhöõng ngöôøiphung, khieán keû muø ñöôïc thaáy, keû ñieác nghe, vaø ngöôøi queøñi. Khoâng moät thaùch thöùc naøo treân ñaát naøy ñöùng noåi tröôùcÑaáng cai trò trong cuoäc soáng.
 39. 39. Cai Trò Trong Cuoä c Soáng 33 Nhöõng ngöôøi bò taø linh aùp cheá khoâng laøm Ngaøi nhaùt sôï;Ngaøi coù caâu traû lôøi ñeå chaám döùt moïi lôøi choáng ñoái trongmoïi cuoäc ñoái ñaàu. Caùc theá löïc gian aùc khoâng theå baét ñöôïcNgaøi. Ñaùm ñoâng giaän döõ khoâng theå ñaåy Ngaøi teù xuoáng ñoài;Ngaøi böôùc qua maët hoï. Nhöõng ngöôøi bò quyû aùm khoâng laømNgaøi hoaûng sôï; Ngaøi giaûi cöùu hoï. Danh saùch thì voâ taän, vìnhö Giaêng toùm taét luùc keát thuùc caâu chuyeän veà cuoäc ñôøiChuùa Gieâ-su, “Ñöùc Gieâ-su coøn laøm nhieàu ñieàu khaùc nöõa,neáu ghi cheùp laïi töøng ñieàu moät, thieát töôûng caû theá giôùicuõng khoâng chöùa noåi caùc saùch phaûi vieát ra” (Gi 20:30; 21:25). Chuùa Gieâ-su ñaõ cai trò trong cuoäc soáng. Ngaøi cai tròtreân söï choáng ñoái vaø nghòch caûnh. Ngaøi ñem thieân ñaøngñeán treân ñaát. Ngaøi neâu göông ñeå chuùng ta theo Ngaøi. VaøNgaøi mong chuùng ta laøm hôn theá nöõa : “Thaät vaäy, Ta baûocaùc con: Ngöôøi naøo tin Ta, thì cuõng seõ laøm nhöõng vieäc Talaøm, vaø coøn laøm nhöõng vieäc vó ñaïi hôn nöõa” (Gi 14:12). Ñaây laø leõ thaät ñem chuùng ta ñeán caâu hoûi hôïp lyù keátieáp. Laøm sao chuùng ta cai trò trong cuoäc soáng? Quyeànnaêng ñeán töø ñaâu?
 40. 40. 34 Khoâ ng Nao Sôø n
 41. 41. Nguoàn Quyeàn Naêng 35 3 NGUOÀN QUYEÀN NAÊNG Bôûi moät Ngöôøi, Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su, maø nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc aân suûng vaø taëng phaåm coâng chính caùch dö daät, seõ thoáng trò trong ñôøi soáng boäi phaàn hôn laø döôøng naøo? ROÂMA 5:17N hö chuùng ta ñaõ khaùm phaù, chuùng ta bieát laø chuùng ta cai trò trong cuoäc soáng nhö laø vua chuùa vaø hoaøng haäu. Cuoäc soáng treân ñaát khoâng cai trò chuùng ta;chuùng ta phaûi cai trò noù. Caâu hoûi hôïp lyù tieáp theo laø, Toâi coù quyeàn naêng hay khaûnaêng ñeå laøm vieäc naøy khoâng? Vaâng, haõy xem con choù beïc-gieâ vaø con gaáu Baéc cöïc. Con choù beïc-gieâ laø moät loaïi choù nhoû nhöng suûa raát dai.Noù raát chai lì vaø dai daúng. Baïn coù bao giôø gaëp con choù coùthaùi ñoä nhö theá chöa? Noù cöù suûa dai cho ñeán khi baïn ñikhuaát maét noù. Noù thaäm chí caén baïn ngay ñaàu goái. Neáu baïnnheï nhaøng ñaåy noù ra, noù seõ cöù baùm theo baïn caùch daidaúng. Tuy nhieân, neáu baïn khoâng thích caùch noù laøm, ñieàubaïn caàn laøm laø ñaù cho noù moät cuù vaø quaùt thaät to thì conchoù naøy seõ chaïy cong ñuoâi, hoaûng sôï vaø bieán maát. Taïi sao?Con choù nhoû naøy khoâng coù quyeàn löïc nhö nhöõng ngöôøi lôùn. Ngöôïc laïi, neáu moät con gaáu lôùn quyeát lieät keùo baïn dangxa vaø baïn laïi khoâng coù suùng saên, baïn seõ gaëp raéc roái to. Congaáu deã daøng taán coâng baïn vaø xeù xaùc baïn.
 42. 42. 36 Khoâ ng Nao Sôø n Nhö chuùng ta ñaõ bieát roài, coù nhöõng theá löïc khoâng muoánchuùng ta keát thuùc toát ñeïp. Khi chuùng ta choáng laïi chuùng, laømsao chuùng ta bieát chuùng ta coù quyeàn naêng treân nhöõng theá löïcnaøy? Khi choáng choïi vôùi nhöõng theá löïc sieâu nhieân naøy, chuùngta nhö con choù beïc-gieâ hay con gaáu Baéc cöïc? Quyeàn naêng caitrò ñeán töø ñaâu? Caâu traû lôøi ñöôïc tìm thaáy trong Roâam 5:17 : Chuùng tacoù theå cai trò nhôø “aân ñieån dö daät cuûa Chuùa” (Cuoán saùchcuûa toâi Extraordinary ñöa ra lôøi giaûi thích chi tieát veà yùnghóa ñaày ñuû chöõ aân ñieån, neân ôû ñaây toâi chæ noùi ñeán ñieåmchính yeáu maø thoâi). MOÄT LOÃ HOÅNG LÔÙN Chính ñeà taøi “aân ñieån dö daät” maø coù moät loã hoång lôùn toànñoïng giöõa voøng cô ñoác nhaân ôû Myõ. Vaøo naêm 2009 chöùc vuï chuùng toâi toå chöùc moät cuoäc khaûocöùu khaép nöôùc Myõ, ñaët caâu hoûi cho haøng ngaøn tín ñoà ñöôïctaùi sanh, tin Kinh Thaùnh, nhoùm töø nhieàu giaùo phaùi vaø hoäithaùnh ñoäc laäp. Cuoäc khaûo cöùu naøy yeâu caàu caùc tín höõu “ñöara ba boán ñònh nghóa veà aân ñieån Chuùa.” Phaàn lôùn nhöõngngöôøi traû lôøi ñònh nghóa aân ñieån Chuùa laø (1) söï cöùu roãi; (2)moùn quaø khoâng ñaùng ñeå nhaän; vaø (3) söï tha toäi. Toâi raát vui laø tín ñoà Myõ hieåu ñöôïc chuùng ta ñöôïc cöùubôûi aân ñieån vaø chæ bôûi aân ñieån. Söï cöùu roãi khoâng ñeán bôûivieäc ñöôïc raûy nöôùc, ñi döï nhoùm, giöõ luaät leä toân giaùo haylaøm vieäc laønh nhieàu hôn laøm ñieàu aùc. EÂpheâsoâ 2:8-9 noùi roõ,“Thaät vaäy, nhôø aân suûng, bôûi ñöùc tin maø anh chò em ñöôïccöùu roãi, ñaây khoâng phaûi töï söùc anh chò em, nhöng laø moättaëng phaåm Ñöùc Chuùa Trôøi ban, cuõng khoâng phaûi do coângñöùc anh chò em laøm, ñeå khoâng ai coù theå khoe mình.” Thaätan taâm khi bieát caùc cô ñoác nhaân ñaõ hieåu bieát vöõng vaøngraèng aân ñieån Chuùa khoâng theå “mua” hay ñoaït laáy maø ñöôïc
 43. 43. Nguoàn Quyeàn Naêng 37nhaän laõnh chæ bôûi ñöùc tin nôi coâng taùc cöùu chuoäc cuûa ChuùaCöùu Theá taïi Goâgoâtha. Thaät laø tai hoaï khi chöùng kieán nhöõng tín ñoà coù loøng coágaéng “mua” aân hueä cuûa Chuùa. Toâi ñaõ chöùng kieán raát nhieàutình huoáng ñau loøng trong ñoù nhieàu ngöôøi leä thuoäc coâng ñöùchay caùch aên ôû cuûa hoï ñeå coá gaéng soáng ngay thaúng vôùi Chuùa.Duø baïn toát ñeïp theá naøo, EÂpheâsoâ 2:8-9 daïy raèng baïn khoângbao giôø cöùu baïn khoûi söï phaùn xeùt xaûy ñeán cho con ngöôøi bôûinhöõng noã löïc cuûa baûn thaân. Söï cöùu roãi chæ ñöôïc ñoùn nhaän bôûiñöùc tin, vì ñoù laø moùn quaø cuûa Chuùa daønh cho chuùng ta bôûi söïcheát vaø söï soáng laïi cuûa Con Ngaøi. Thaät ñau buoàn khi quan saùt nhöõng ai nhaän laõnh moùn quaøcöùu roãi ñôøi ñôøi cuûa Chuùa bôûi ñöùc tin nhöng sau ñoù laïi tieáptuïc soáng nhö theå hoï “mua” aân ñieån cuûa Chuùa bôûi vieäc laømcuûa hoï. Nhöõng tín höõu naøy caûm thaáy hoï phaûi caàu nguyeän laâuhôn, kieâng aên thöôøng hôn, vaø laøm nhieàu vieäc thieän hôn haylaøm coâng taùc toân giaùo nhieàu hôn. Söù ñoà Phaoloâ phaûi quôû hoäithaùnh Galati veà chính loãi laàm naøy : “Anh chò em naøo muoánñöôïc tuyeân xöng coâng chính bôûi Kinh Luaät thì bò ñoaïn tuyeätvôùi Chuùa Cöùu Theá, maát aân suûng.” Thaät buoàn khi nhìn thaáyquaù nhieàu tín höõu tin kính laïi rôi vaøo caùi baåy naøy ngaøy nay. Cuoäc khaûo cöùu cuõng cho thaáy raèng noùi chung cô ñoácnhaân Myõ bieát aáy laø bôûi aân ñieån Chuùa maø toäi loãi chuùng tañöôïc taåy xoaù. EÂpheâsoâ 1:7 xaùc nhaän leõ thaät kyø dieäu naøy :“Trong Chuùa Cöùu Theá, chuùng ta nhôø huyeát Ngaøi ñöôïc cöùuchuoäc, ñöôïc tha thöù caùc toäi phaïm theo löôïng aân suûng phongphuù.” Chính moùn quaø mieãn phí cuûa Chuùa ñaõ tha thöù toäi loãichuùng ta ñôøi ñôøi. Caûm taï Chuùa! Phaàn lôùn nhöõng cô ñoác nhaân Myõ döôøng nhö vöõng vaøngtrong leõ thaät neàn taûng raèng aân ñieån Chuùa bao goàm söï cöùu roãi,moùn quaø mieãn phí, vaø ñoù laø söï tha toäi. Caùc muïc sö tin laønhñaõ laøm coâng vieäc raát toát laø nhaán maïnh nhöõng lónh vöïc quantroïng naøy vaø toâi tin Chuùa haøi loøng vôùi söï kieän naøy. Nhöng ñaây laø ñieàu ñaùng buoàn maø cuoäc khaûo cöùu naøybaøy toû. Chæ 2 phaàn traêm trong soá haøng ngaøn ngöôøi ñöôïc
 44. 44. 38 Khoâ ng Nao Sôø nkhaûo cöùu tin raèng “aân ñieån laø quyeàn naêng cuûa Chuùa.” Tuynhieân ñaây chính laø caùch Chuùa moâ taû aân ñieån cuûa Ngaøi: AÂn suûng Ta ñuû cho con roài, vì quyeàn naêng cuûa Ta trôû neân troïn veïn trong söï yeáu ñuoái. (2Coâ 12:9) Neáu baïn tra cöùu caâu naøy trong baûn dòch Kinh Thaùnh inchöõ ñoû thì nhöõng lôøi do Chuùa phaùn ñeàu in ñoû vaø nhöõng lôøi cuûangöôøi khaùc thì in ñen, baïn seõ thaáy nhöõng lôøi treân khoâng ñöôïcin ñen maø in ñoû. Duø ñaây laø nhöõng lôøi söù ñoà Phaoloâ thuaät laïi,nhöng ñaây khoâng phaûi laø lôøi cuûa oâng maø laø lôøi tröïc tieáp töøchính Chuùa. Ñöùc Chuùa Trôøi ñònh nghóa aân ñieån Ngaøi laø quyeànnaêng cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, theo cuoäc khaûo cöùu, chæ 2 phaàntraêm cô ñoác nhaân Myõ bieát vaø hieåu nghóa naøy. (Con soá thaät söïlaø 1,9 phaàn traêm. Chöa tôùi hai trong soá 100 tín ñoà! ÑöùcChuùa Trôøi Toaøn Naêng ñònh nghóa aân ñieån Ngaøi laø quyeànnaêng cuûa Ngaøi, tuy nhieân khoâng tôùi hai trong soá 100 cô ñoácnhaân bieát nghóa naøy. Thaät ñaùng baùo ñoäng!) Töø yeáu ñuoái, nhö ñöôïc duøng trong 2Coârinhtoâ 12:9 nghóa laø“khoâng coù khaû naêng”. Chuùa phaùn, “AÂn ñieån (quyeàn naêng) Talaø ñieàu kieän thuaän lôïi khi con ñoái dieän nhöõng hoaøn caûnh vöôïtquaù söùc con xöû lyù.” YÙ naøy cuõng ñöôïc tìm thaáy trong lôøi khencuûa Phaoloâ veà caùc tín höõu ngöôøi Maxeâñoan : “Chuùng toâi muoánanh chò em bieát veà aân suûng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho caùc HoäiThaùnh taïi Ma-xeâ-ñoan. . . . Toâi xin laøm chöùng, khoâng nhöõnghoï ñaõ töï nguyeän quyeân goùp theo khaû naêng, nhöng coøn vöôïtquaù khaû naêng nöõa.” (2Coâ 8:1,3). AÂn ñieån Chuùa giuùp cô ñoácnhaân ngöôøi Ma-xeâ-ñoaïn coù theå daâng vöôït quaù khaû naêng cuûahoï. Ñoù laø aân ñieån – ñoù laø quyeàn naêng cuûa Chuùa. Tröôùc ñoù, Phaoloâ vieát cho cuøng caùc tín höõu naøy, “Chuùngtoâi cö xöû trong theá gian, nhaát laø ñoái vôùi anh chò em vôùi taámloøng thaùnh khieát vaø chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoângphaûi baèng söï khoân ngoan xaùc thòt nhöng baèng aân suûng cuûaÑöùc Chuùa Trôøi” (2Coâ 1:12). Moät laàn nöõa, aân ñieån tieâu bieåucho quyeàn naêng Chuùa.
 45. 45. Nguoàn Quyeàn Naêng 39 Phierô ñònh nghóa aân ñieån Chuùa töông töï, “Nguyeän xinaân suûng vaø bình an traøn ngaäp trong anh chò em nhôø söï nhaänbieát Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñöùc Gieâ-su, Chuùa chuùng ta. Bôûi thaànnaêng, Ngaøi ban cho chuùng ta moïi ñieàu caàn ñeå soáng vaø soángtin kính . . .” (2Phi 1:2-3). Moät laàn nöõa, aân ñieån ñöôïc noùi ñeánlaø “thaàn naêng.” Phierô ñang noùi ñeán moïi söï chuùng ta caàn ñeåsoáng nhö Chuùa muoán ñaõ ñöôïc cung öùng saün nhôø quyeàn naêngcuûa aân ñieån Ngaøi maø chuùng ta nhaän bôûi ñöùc tin. Chuùng ta haõy nghieân cöùu theâm trong tieáng Hylaïp. TöøHylaïp thöôøng duøng noùi veà aân ñieån trong Taân öôùc laø töø charis,ñöôïc Jame Strong ñònh nghóa trong cuoán töø ñieån raát ñöôïc öachuoäng cuûa oâng Exhaustive Concordance of the Bible laø “moùnquaø,” “ñaëc aân,” “aân hueä,” “ôn ban” vaø “söï roäng löôïng.” Neáu baïngoäp ñònh nghóa naøy vôùi nhöõng caâu Kinh Thaùnh ñöôïc choïn ratöø caùc saùch Roâma, Galati vaø EÂpheâsoâ, baïn seõ thaáy roõ khía caïnhcuûa aân ñieån maø phaàn lôùn cô ñoác nhaân Myõ quen thuoäc. Tuynhieân, Strong khoâng döøng taïi ñoù. OÂng ñònh nghóa tieáp aânñieån laø “aûnh höôûng thieân thöôïng treân taám loøng vaø ñöôïc phaûnchieáu trong cuoäc soáng.” Töø ñònh nghóa naøy chuùng ta thaáy ñöôïc coù moät söï phaûnaùnh beân ngoaøi cuûa nhöõng gì xaûy ra trong loøng, maø ñoù chínhlaø ñieåm maáu choát cuûa quyeàn naêng cuûa aân ñieån. Kinh Thaùnhcho bieát khi Banaba ñeán hoäi thaùnh Antioát “vaø thaáy baèng côùveà aân ñieån Chuùa, oâng vui möøng” (Coâng vuï 11:23 – NIV). OÂngkhoâng nghe veà aân ñieån, oâng thaáy baèng côù cuûa aân ñieån. OÂngthaáy quyeàn naêng bieán ñoåi taám loøng ñöôïc phaûn chieáu quacaùch tín ñoà soáng ñôøi soáng cuûa hoï. Ñaây laø lyù do Giacô vieát, “Anh haõy chæ cho toâi ñöùc tin [aânñieån] khoâng coù haønh ñoäng cuûa anh, roài toâi seõ cho anh thaáyñöùc tin [aân ñieån] baèng haønh ñoäng cuûa toâi. (Giacô 2:18). Toâicheøn töø aân ñieån thay cho töø ñöùc tin vì aáy laø bôûi ñöùc tin maøchuùng ta tieáp caän vôùi aân ñieån Chuùa (xem Roâ 5:2). Giacô noùi,“Haõy ñeå toâi thaáy baèng côù cuûa quyeàn naêng, laø daáu chæ thaät söïcho bieát raèng anh em ñaõ nhaän aân ñieån qua vieäc tin.”
 46. 46. 40 Khoâ ng Nao Sôø n Töø ñieån baùch khoa The Encyclopedia of Bible Wordsnoùi veà töø charis : “AÂn ñieån naøy laø söùc maïnh naêng ñoängkhoâng chæ taùc ñoäng ñeán vò trí cuûa chuùng ta vôùi Chuùa baèngcaùch keå chuùng ta laø coâng chính. AÂn ñieån coøn taùc ñoäng kinhnghieäm cuûa chuùng ta nöõa. AÂn ñieån luoân ñöôïc ñaùnh daáu bôûiquyeàn naêng taùc ñoäng cuûa Chuùa trong chuùng ta ñeå vöôït quasöï baát löïc cuûa chuùng ta.” Sau khi ñoïc caån thaän moãi caâu trong Taân öôùc veà aânñieån, sau nhieàu giôø nghieân cöùu caùc töø ñieån Hy laïp maø toâicoù trong tay, sau khi noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi noùi tieángHylaïp, ñònh nghóa toùm taét cuûa toâi veà aân ñieån nhö theá naøy : AÂn ñieån laø quyeàn naêng mieãn phí cuûa Chuùa ban cho chuùngta khaû naêng ñeå laøm vöôït quaù khaû naêng töï nhieân cuûa chuùng ta. TAÏI SAO LAÏI ÑAÙNG BUOÀN NHÖ THEÁ? Taïi sao laïi coù söï thaät ñaùng buoàn laø chæ 2 phaàn traêm côñoác nhaân Myõ hieåu ñöôïc aân ñieån laø quyeàn naêng? Haõy ñeå toâiminh hoaï baèng moät ví duï giaû thöû : Laáy ví duï laø chuùng toâi ñaõ tìm hieåu vaø phaùt hieän ra raèngcoù moät boä laïc ít ngöôøi soáng gaàn khu röøng raäm ôû vuøng xíchñaïo taïi Chaâu phi. Chuùng toâi nhaän bieát raèng boä laïc naøy moãingaøy phaûi ñi boä hai daëm ñöôøng ñeå laáy nöôùc saïch töø nguoànsuoái. Roài hoï phaûi gaùnh nöôùc veà leàu cuûa hoï ñeå cung caápnöôùc cho daân laøng cuûa hoï. Khi daân laøng caàn thöùc aên, caùc thuù röøng khoâng ñi daïo qualeàu cuûa hoï vaø noùi, “Toâi laø moùn aên toái cuûa quyù vò; haõy laøm thòttoâi aên ñi.” Khoâng, nhöõng ngöôøi nam cuûa boä laïc phaûi vaøoröøng saên tìm thuù röøng. Ñoâi khi sau khi gieát ñöôïc con linhdöông hay con höôu, hoï phaûi vaùc xaùc con thuù ñoù ñi boä töøtaùm ñeán möôøi daëm ñeå veà laïi leàu cuûa hoï. Moãi khi hoï caàn thöùc aên maø hoï khoâng theå tìm thaáytrong röøng, hoï phaûi ñi boä hôn ba möôi laêm daëm ñeán ngoâi
 47. 47. Nguoàn Quyeàn Naêng 41laøng gaàn nhaát, mua baùn hay trao ñoåi ñoà ñeå laáy thöùc aên roàimang veà leàu cuûa hoï. Sau khi bieát ñöôïc söï thaät naøy chuùng toâi quyeát ñònhtaëng cho daân laøng moät moùn quaø. Chuùng toâi seõ ban cho hoïmoät hoàng aân khi laøm ôn giuùp hoï (ñaây laø ñònh nghóa cuûa aânñieån ñöôïc Strong ñöa ra). Chuùng toâi quyeát ñònh mua chodaân laøng moät chieác xe taûi môùi Land Rover. Chuùng toâi mua chieác xe naøy, ñoùng thuøng gôûi sang luïc ñòaChaâu phi, vaø ñích thaân chuùng toâi laùi tôùi choã ôû cuûa hoï. Sau khiñaäu gaàn ñoù, chuùng toâi vaøo röøng raäm, môøi vò toäc tröôûng vaø daânlaøng ra xem chieác xe taûi naøy. Vôùi nuï cöôøi to, chuùng toâi tuyeânboá, “Ñaây laø moùn quaø cuûa chuùng toâi daønh cho quyù vò!” Chuùng toâi môøi vò toäc tröôûng ngoài gheá phía tröôùc trongxe. Moät ngöôøi trong chuùng toâi ngoài gheá taøi xeá vaø cho noåmaùy. Chuùng toâi vui veû giaûi thích, “Thöa toäc tröôûng, chieác xenaøy thaät kyø dieäu! Noù coù maùy laïnh! Neáu nhieät ñoä beân ngoaøi108 ñoä F thì oâng chæ caàn baät coâng taéc vaø ñieàu chænh ñeán soá75 thì oâng seõ coù ñöôïc 75 ñoä F noùng thoaûi maùi duø nhieät ñoäbeân ngoaøi raát noùng.” Roài chuùng toâi cho oâng bieát, “Ngoaøi ra, chieác xe naøycuõng coù maùy söôûi nöõa. Neáu nhieät ñoä beân ngoaøi laïnh, haõychænh coâng taéc sang 75, thì oâng seõ coù ñöôïc 75 ñoä F laïnhbeân trong xe duø nhieät nhieät ñoä beân ngoaøi laø 40 ñoä F. “Chuùng toâi cuõng caøi heä thoáng ñaøi phaùt thanh veä tinhXM trong xe naøy. OÂng bieát coâng duïng cuûa noù khoâng? OÂngcoù theå nghe nhöõng chöông trình phaùt thanh töø khaép nôitreân theá giôùi trong luùc oâng ngoài trong xe.” OÂng coù theå nghephaùt thanh tröïc tieáp töø ñaøi BBC ôû Anh – vò toäc tröôûng voâcuøng ngaïc nhieân. “Thöa toäc tröôûng, chöa heát. Chuùng toâi cuõng caøi ñaàuchaïy ñóa DVD trong xe.” Chuùng toâi laáy moät soá ñóa DVD,cho vaøo maùy, nhaán nuùt chaïy vaø vò toäc tröôûng ngaïc nhieânkhi oâng nhìn thaáy maøn hình chieáu phim maøu.
 48. 48. 42 Khoâ ng Nao Sôø n “Nhöng coøn nöõa! Chieác xe naøy cuõng coù ñaàu ñóa chaïy CD.”Chuùng toâi cho ñóa CD thôø phöôïng vaøo vaø vò toäc tröôûng kinhngaïc khi chieác xe ñaày baàu khoâng khí nhaïc thôø phöôïng Chuùa. Roài chuùng toâi ra khoûi xe vaø vò toäc tröôûng hoûi, “Chuùngtoâi phaûi ñöa bao nhieâu tieàn ñeå nhaän moùn quaø ñaét giaù naøy?” Chuùng toâi traán an oâng, “Khoâng ñöa gì caû. OÂng khoângtheå mua chieác xe naøy töø chuùng toâi. Ñaây laø moùn quaø chuùngtoâi taëng cho oâng vaø daân laøng cuûa oâng. Chuùng toâi yeâu thöôngheát thaûy quyù vò!” Vò toäc tröôûng vaø daân laøng raát bieát ôn. Chuùng toâi chaøo taïmbieät. Nhöng nhieàu thaùng sau, chuùng toâi phaùt hieän ra raèng boälaïc naøy vaãn coøn ñi boä boán daëm moãi ngaøy ñeå laáy nöôùc. Hoï vaãncoøn ñi nhieàu daëm ñeå ñi saên vaø vaùc thòt röøng veà leàu cuûa hoï, vaøhoï vaãn coøn ñi boä ba möôi laêm daëïm ñeå kieám thöùc aên ôû laøng laâncaän. Taïi sao? Bôûi vì chuùng toâi queân noùi cho hoï bieát laø chöùcnaêng chuû yeáu cuûa chieác xe taûi naøy laø vaän chuyeån. Chuùng toâichæ cho vò toäc tröôûng moïi thöù ngoaïi tröø moät tính naêng quantroïng nhaát : chieác xe taûi naøy seõ chôû quyù vò ñeán baát cöù nôi naøoquyù vò caàn ñi vaø seõ chôû haøng hoaù cho quyù vò. Töông töï, nhieàu cô ñoác nhaân ôû vò trí laõnh ñaïo ñaõ khoânggiaûng cho cô ñoác nhaân Taây phöông bieát raèng chöùc naêng chuûyeáu cuûa aân ñieån Chuùa laø quyeàn naêng cuûa Ngaøi. ÑÒNH NGHÓA VEÀ CHÖÙC NAÊNG CHUÛ YEÁU Baïn coù theå thaùch thöùc toâi : “Ñònh nghóa veà chöùc naêngchuû yeáu cuûa aân ñieån laø quyeàn naêng cuûa Chuùa sao? Sao maøoâng coù theå tuyeân boá caâu nhö theá?” Môùi ñaây khi toâi ñang caàu nguyeän, toâi caûm nhaän Chuùahoûi toâi moät caâu hoûi laøm toâi phaûi suy nghó : Hôõi con, Ta ñaõgiôùi thieäu aân ñieån trong Kinh Thaùnh Taân öôùc nhö theá naøo?Vì toâi laø taùc giaû cuûa hôn chuïc cuoán saùch, neân caâu hoûi naøy coù
 49. 49. Nguoàn Quyeàn Naêng 43yù nghóa ñoái vôùi toâi. Moãi khi toâi giôùi thieäu moät thuaät ngöõmôùi trong moät cuoán saùch, moät thuaät ngöõ maø phaàn lôùn ñoäcgiaû chöa quen thuoäc, toâi thöôøng ñöa ra ñònh nghóa chính.Sau naøy trong cuoán saùch toâi ñöa ra ñònh nghóa thöù hai,nhöng thaät quan troïng phaûi ñöa ra ñònh nghóa chính. Chaúng haïn, neáu toâi vieát moät laù thö cho vò toäc tröôûng ñoùthoâng baùo veà chieác xe taûi Land Rover, toâi seõ noùi roõ ngaytrong nhöõng doøng ñaàu tieân, Thöa toäc tröôûng, chuùng toâi coù taëng cho quyù vò moät chieác xe taûi môùi hieäu Land Rover. Chöùc naêng chính cuûa noù laø vaän chuyeån. Baây giôø daân laøng cuûa quyù vò khoâng coøn phaûi vaùc nöôùc xa xoâi nhieàu daëm moãi ngaøy nhö theá; coù ai ñoù laùi ñöôïc chieác xe coù theå chaïy tôùi nôi coù nöôùc vaø chôû nöôùc veà. Baây giôø daân laøng quyù vò khoâng coøn phaûi vaùc thuù röøng xa nhieàu daëm nöõa; coù ai ñoù chaïy chieác xe tôùi hieän tröôøng vaø chôû thuù röøng veà. Ngoaøi ra, daân laøng cuûa quyù vò khoâng coøn phaûi ñi boä ba möôi laêm daëm ñeå tìm thöùc aên töø nhöõng ngoâi laøng gaàn ñoù; chæ caàn laùi chieác xe tôùi ñoù vaø chôû löông thöïc veà leàu nhanh hôn nhieàu. Ñieàu quan troïng laø phaûi noùi roõ muïc ñích chính cuûa chieácxe taûi Land Rover tröôùc bôûi vì vò toäc tröôûng vaø daân laøng cuûaoâng chöa heà thaáy chieác xe naøy tröôùc ñaây. Sau ñoù, trong phaàn hai cuûa laù thö, toâi seõ noùi cho toäctröôûng bieát veà maùy laïnh vaø maùy söôûi. Toâi ñeå phaàn tieáp theoñeå vieát veà chöùc naêng cuûa ñaàu ñóa DVD vaø CD. Roài phaànkeát luaän cuûa laù thö toâi seõ cho oâng bieát chieác xe naøy laø moùnquaø. Nhöng toâi seõ noùi cho oâng bieát chöùc naêng chuû yeáu cuûachieác xe taûi laø vaän chuyeån ngay ôû doøng ñaàu tieân. Bieát vaäy roài, chuùng ta haõy trôû laïi caâu hoûi Chuùa hoûi toâi :Ta giôùi thieäu aân ñieån trong Kinh Thaùnh Taân öôùc nhö theá naøo? Toâi traû lôøi, “Con khoâng bieát.” Toâi môû maùy tính, tìm ñeántöø ñieån tra töø Kinh Thaùnh, vaø phaùt hieän caùch Chuùa giôùi

×