Your SlideShare is downloading. ×
Bai giang ve quan ly dadtxd 12 5-2008
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bai giang ve quan ly dadtxd 12 5-2008

120
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 Bé X©y dùngCôc Gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng Trung t©m c«ng nghÖ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ViÖt nam ------------------------ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh CQM-5/2008 Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 1
 • 2. 2 qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Ngêi so¹n : Lª V¨n ThÞnh Trëng phßng Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng Bé X©y dùng PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò chungI. Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ dù ¸n1. Kh¸i niÖm vÒ Dù ¸n Theo §¹i b¸ch khoa toµn th , tõ “ Project – Dù ¸n” ®îc hiÓu lµ “ §iÒucã ý ®Þnh lµm” hay “ §Æt kÕ ho¹ch cho mét ý ®å, qu¸ tr×nh hµnh®éng”. Nh vËy, dù ¸n cã kh¸i niÖm võa lµ ý tëng, ý ®å, nhu cÇu vïa cã ýn¨ng ®éng, chuuyÓn ®éng hµnh ®éng. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ cã kh¸ nhiÒukh¸i niÖm vÒ thuËt ng÷ nµy, cô thÓ nh : Dù ¸n lµ viÖc thùc hiÖn mét môc ®Ých hay nhiÖm vô c«ng viÖc nµo®ã díi sù rµng buéc vÒ yªu cÇu vµ nguån lùc ®· ®Þnh. Th«ng qua viÖcthùc hiÖn dù ¸n ®Ó cuèi cïng ®¹t ®îc môc tiªu nhÊt ®Þnh ®· dÒ ra vµkÕt qu¶ cña nã cã thÓ lµ mét s¶n phÈm hay mét dÞch vô mµ b¹n mongmuèn ( Tæ chøc ®iÒu hµnh dù ¸n -VIM). Dù ¸n lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn béc«ng viÖc nh»m ®¹t ®îc môc tiªu hay yªu cÇu nµo ®ã trong mét thêi giannhÊt ®Þnh dùa trªn nguån vèn x¸c ®Þnh ( kho¶n 7 §iÒu 4 –LuËt §ÊuthÇu) Dù ¸n lµ mét qu¸ tr×nh mang ®Æc thï riªng bao gåm mét lo¹t c¸c ho¹t®éng ®îc phèi hîp vµ kiÓm so¸t, cã ®Þnh ngµy khëi ®Çu vµ kÕt thóc, ®-îc thùc hiÖn víi nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian, chi phÝ vµ nguån lùc nh»m®¹t ®îc môc tiªu phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cô thÓ (trêng §¹i häc Qu¶n lýHenley ). Dù ¸n lµ ®èi tîng cña qu¶n lý vµ lµ mét nhiÖm vô mang tÝnh chÊt 1lÇn, cã môc tiªu râ rµng trong ®ã bao gåm chøc n¨ng, sè lîng vµ tiªuchuÈn chÊt lîng), yªu cÇu ph¶i ®îc hoµn thµnh trong mét kho¶ng thêigian quy ®Þnh, cã dù to¸n tµi chÝnh tõ tríc vµ nãi chung kh«ng ®îc vuîtqua dù to¸n ®ã.2. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña dù ¸n: 2.1. NhiÖm vô cã tÝnh ®Æc thï riªng, cã tÝnh mét lÇn: kh«ng cãnhiÖm vô nµo kh¸c cã thÓ gièng hoµn toµn víi nhiÖm vô nµy. §iÓm kh¸cbiÖt cña nã ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n th©n nhiÖm vô vµ trªn thµnh qu¶ cuèi Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 2
 • 3. 3cïng. 2.2. Ph¶i ®¸p øng nh÷ng môc tiªu râ rµng.Môc tiªu cña dù ¸n baogåm hai lo¹i: - Môc tiªu mang tÝnh thµnh qu¶ lµ yªu cÇu mang tÝnh chøc n¨ngcña dù ¸n nh: c«ng suÊt , chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. - Môc tiªu mang tÝnh rµng buéc nh thêi h¹n hoµn thµnh, chi phÝ,chÊt lîng. 2.3. Mang nh÷ng yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n vµ rñi ro. 2.4. ChØ tån t¹i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. 2.5. Yªu cÇu cã sù kÕt hîp nhiÒu nguån lùc ®a d¹ng. 2.6. Lµ ®èi tîng mang tÝnh tæng thÓ3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c cña dù ¸n : 3.1. Mét dù ¸n c¸ biÖt cã thÓ lµ mét phÇn cña mét dù ¸n lín 3.2. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, c¸c môc tiªu vµ ®Æc®iÓm kÕt qu¶ mét sè dù ¸n sÏ ®îc x¸c ®Þnh l¹i. 3.3. KÕt qu¶ cña dù ¸n cã thÓ lµ mét s¶n phÈm hoÆc mét sè ®¬nvÞ cña s¶n phÈm. 3.4. Bé m¸y tæ chøc chØ lµ t¹m thêi vµ ®îc thµnh lËp trong thêigian thùc hiÖn dù ¸n 3.5. Sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c ho¹t ®éng dù ¸n cã thÓ phøc t¹p.4. Vßng ®êi cña Dù ¸n 4.1. Kh¸i niÖm vÒ vßng ®êi cña dù ¸n V× cã thêi gian khëi ®Çu vµ kÕt thóc nªn dù ¸n cã mét vßng ®êi.Vßng ®êi cña Dù ¸n bao gåm nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ ý tëng ®ÕnviÖc triÓn khai nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ cña Dù ¸n. Trong vßng ®êi nµy,c«ng t¸c qu¶n lý chó träng vµo ph¬ng thøc kiÓm so¸t nh»m gi¶m thiÓunh÷ng nguån lùc vµ tiÒn cña dµnh cho nh÷ng môc tiªu kh«ng ch¾cch¾n. Kh¸i niÖm vßng ®êi xuÊt ph¸t tõ ba quan ®iÓm sau: • Dù ¸n cã thêi gian khëi ®Çu vµ kÕt thóc • Dù ¸n gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò hoÆc nh»m ®¹t tíi mét nhu cÇu vÒtæ chøc • Qu¸ tr×nh qu¶n lý ®îc thùc hiÖn song song víi vßng ®êi. HÇu hÕt c¸c dù ¸n ph¸t triÓn sö dông vßng ®êi bèn giai ®o¹n: Nh÷ng môc tiªu qu¶n lý Giai ®o¹n Tªn gäi Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 3
 • 4. 4 • Quy m« vµ môc tiªu H×nh §Ò ¸n vµ khëi xíng • TÝnh kh¶ thi thµnh • ¦íc tÝnh ban ®Çu +/- 30% • §¸nh gi¸ c¸c kh¶ n¨ng • QuyÕt ®Þnh triÓn khai hay kh«ng Ph¸t triÓn ThiÕt kÕ vµ ®¸nh • X©y dùng Dù ¸n gi¸ • KÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ ph©n bæ nguån lùc • Dù to¸n +/- 10% • KÕ ho¹ch ban ®Çu • Phª duyÖt Trëng Thùc hiÖn vµ qu¶n • Gi¸o dôc vµ th«ng tin thµnh lý • Qui ho¹ch chi tiÕt vµ thiÕt kÕ • Khèng chÕ ë møc +/- 5% • Bè trÝ c«ng viÖc • Theo dâi tiÕn tr×nh • Qu¶n lý vµ phôc håi KÕt thóc Hoµn c«ng vµ kÕt • Hoµn thµnh c«ng viÖc thóc • Sö dông kÕt qu¶ • §¹t ®îc c¸c môc ®Ých • Gi¶i thÓ nh©n viªn • KiÓm to¸n vµ xem xÐt 4.2. Vßng ®êi cña dù ¸n theo c¸c x¸c ®Þnh cña Ng©n Hµng ThÕ giíi: a) X¸c ®Þnh c¸c néi dung cña dù ¸n b) ChuÈn bÞ d÷ liÖu c) §¸nh gi¸ d÷ liÖu vµ lùa chän gi¶i ph¸p cho dù ¸n d) §µm ph¸n vµ huy ®éng thµnh lËp tæ chøc dù ¸n ®) TriÓn khai bao gåm thiÕt kÕ chi tiÕt vµ x©y dùng dù ¸n e) Thùc hiÖn Dù ¸n g) §¸nh gi¸ tæng kÕt sau dù ¸n5. Ph©n lo¹i c¬ b¶n c¸c dù ¸n trong ®iÒu kiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊukinh tÕ 5.1. Dù ¸n x· héi : C¶i tæ hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ,b¶o vÖ an ninh trËt tù cho tÊt c¶ c¸c tÇng líp d©n chóng, kh¾c phôcnh÷ng hËu qu¶ thiªn tai 5.2. Dù ¸n kinh tÕ: Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp, tæ chøc hÖ thèng®Êu thÇu, b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n, x©y dùng hÖ thèng thuª míi 5.3. Dù ¸n tæ chøc: C¶i tæ bé m¸y qu¶n lý. thùc hiÖn c¬ cÊu s¶nxuÊt kinh doanh míi. tæ chøc c¸c héi nghÞ quèc tÕ, ®æi míi hay thµnhlËp c¸c tæ chøc x· héi, c¸c héi nghÒ nghiÖp kh¸c. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 4
 • 5. 5 5.4. C¸c dù ¸n nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn: ChÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi,nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu x©y dùng míi, x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh.phÇn mÒm tù ®éng hãa 5.5. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng: C¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ngnghiÖp, c«ng céng vµ h¹ tÇng kü thuËt.6. Néi dung qu¶n lý Dù ¸n 6.1. Qu¶n lý dù ¸n vµ ®Æc trng cña nã Sù xuÊt hiÖn cña hµng lo¹t c«ng tr×nh kÐm chÊt lîng, c«ng tr×nh dëdang, chóng ta c¶m thÊy ®au lßng. NÕu c¸c nhµ qu¶n lý hiÓu râ ®îckiÕn thøc qu¶n lý lý dù ¸n. n¾m v÷ng ®îc quy luËt vËn ®éng cña dù ¸nthi sÏ tr¸nh ®îc rÊt nhiÒu c¸c hiÖn tîng . Tõ nh÷ng n¨m 50 trë l¹i ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cñakhoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ x· héi, c¸c níc ®Òu cè g¾ng n©ng cao søcm¹nh tæng hîp cña b¶n th©n nh»m theo kÞp cuéc c¹nh tranh toµn cÇuhãa. ChÝnh trong tiÕn tr×nh nµy, c¸c tËp ®oµn doanh nghiÖp lín hiÖn®¹i hãa kh«ng ngõng x©y dùng nh÷ng dù ¸n c«ng tr×nh cã quy m« lín. küthuËt cao, chÊt lîng tèt. Dù ¸n ®· trë thµnh phÇn c¬ b¶n trong cuéc sèngx· héi. Cïng víi xu thÕ më réng quy m« dù ¸n vµ sù kh«ng ngng n©ng caovÒ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ, c¸c nhµ ®Çu t dù ¸n còng yªu cÇungµy cµng cao ®èi víi chÊt lîng dù ¸n. V× thÕ, qu¶n lý dù ¸n trë thµnh yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sùtån t¹i cña dù ¸n. Qu¶n lý dù ¸n lµ sù vËn dông lý luËn, ph¬ng ph¸p, quan®iÓm cã tÝnh hÖ thèng ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ toµn bé c«ngviÖc liªn quan tíi dù ¸n díi sù rµng buéc vÒ nguån lùc cã h¹n. §Ó thùchiÖn môc tiªu dù ¸n, c¸c nhµ ®Çu t ph¶i lªn kÕ ho¹ch tæ chøc, chØ ®¹o,phèi hîp, ®iÒu hµnh, khèng chÕ vµ ®Þnh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh tõ lócb¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc dù ¸n. Qu¶n lý dù ¸n bao gåm nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n sau: a) Chñ thÓ cña qu¶n lý dù ¸n chÝnh lµ ngêi qu¶n lý dù ¸n. b) Kh¸ch thÓ cña qu¶n lý dù ¸n liªn quan ®Õn ph¹m vi c«ng viÖccña dù ¸n (tøc lµ toµn bé nhiÖm vô c«ng viÖc cña dù ¸n). Nh÷ng c«ngviÖc nµy t¹o thµnh qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hÖ thèng dù ¸n. Qu¸ tr×nhvËn ®éng nµy ®îc gäi lµ chu kú tån t¹i cña dù ¸n. c) Môc ®Ých cña qu¶n lý dù ¸n lµ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña dù ¸n,tøc lµ s¶n phÈm cuèi cïng ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng.B¶n th©n viÖc qu¶n lý kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých mµ lµ c¸ch thùc hiÖnmôc ®Ých. d) Chøc n¨ng cña qu¶n lý dù ¸n cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh nhiÖm vô lªnkÕ ho¹ch, tæ chøc. chØ ®¹o, ®iÒu tiÕt, khèng chÕ dù ¸n. NÕu t¸ch rêic¸c chøc n¨ng nµy th× dù ¸n kh«ng thÓ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ môc tiªuqu¶n lý còng kh«ng ®îc thùc hiÖn. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn mçi dù ¸n ®Òu Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 5
 • 6. 6cÇn cã tÝnh s¸ng t¹o, v× thÕ chóng ta thêng coi viÖc qu¶n lý dù ¸n lµqu¶n lý s¸ng t¹o. 6.2. Néi dung qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý dù ¸n lµ viÖc gi¸m s¸t, chØ ®¹o, ®iÒu phèi, tæ chøc, lªn kÕho¹ch ®èi víi 4 giai ®o¹n cña vßng ®êi dù ¸n trong khi thùc hiÖn dù ¸n(giai ®o¹n h×nh thµnh, giai ®o¹n ph¸t triÓn, giai ®o¹n trëng thµnh vµ giai®o¹n kÕt thóc). Môc ®Ých cña nã lµ tõ gãc ®é qu¶n lý vµ tæ chøc, ¸pdông c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt môc tiªu dù ¸n nh môctiªu vÒ gi¸ thµnh,. môc tiªu thêi gian, môc tiªu chÊt lîng. V× thÕ, lµm tètc«ng t¸c qu¶n lý lµ mét viÖc cã ý nghÜa v« cïng quan träng. a) Qu¶n lý ph¹m vi dù ¸n TiÕn hµnh khèng chÕ qu¸ tr×nh qu¶n lý ®èi víi néi dung c«ng viÖccña dù ¸n nh»m thùc hiÖn môc tiªu dù ¸n. Nã bao gåm viÖc ph©n chiaph¹m vi, quy ho¹ch ph¹m vi, ®iÒu chØnh ph¹m vi dù ¸n … b) Qu¶n lý thêi gian dù ¸n Qu¶n lý thêi gian dù ¸n lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý mang tÝnh hÖ thèngnh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n hoµn thµnh dù ¸n theo ®óng thêi gian ®Ò ra.Nã bao gåm c¸c c«ng viÖc nh x¸c ®Þnh ho¹t ®éng cô thÓ, s¾p xÕptr×nh tù ho¹t ®éng, bè trÝ thêi gian. khèng chÕ thêi gian vµ tiÕn ®é dù¸n. c) Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh dù ¸nnh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh dù ¸n mµ chi phÝ kh«ng vît qu¸ møc trï bÞban ®Çu. Nã bao gåm viÖc bè trÝ nguån lùc, dù tÝnh gi¸ thµnh vµ khèngchÕ chi phÝ. d) Qu¶n lý chÊt lîng dù ¸n Qu¶n lý chÊt lîng dù ¸n lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý cã hÖ thèng viÖc thùchiÖn dù ¸n nh»m ®¶m b¶o ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chÊt lîng mµ kh¸chhµng ®Æt ra. Nã bao gåm viÖc quy ho¹ch chÊt lîng. khèng chÕ chÊt lîngvµ ®¶m b¶o chÊt lîng … ®) Qu¶n lý nguån nh©n lùc Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý mang tÝnh hÖ thèngnh»m ®¶m b¶o ph¸t huy hÕt n¨ng lùc, tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña mçinguêi trong dù ¸n vµ tËn dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nã baogåm c¸c viÖc nh quy ho¹ch tæ chøc, x©y dùng ®éi ngò, tuyÓn chännh©n viªn vµ x©y dùng c¸c ban qu¶n lý dù ¸n. e) Qu¶n lý viÖc trao ®æi th«ng tin dù ¸n Qu¶n lý viÖc trao ®æi th«ng tin dù ¸n lµ biÖn ph¸p qu¶n lý mangtÝnh hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®¹t, thu thËp, trao ®æi mét Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 6
 • 7. 7c¸ch hîp lý c¸c tin tøc cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n còng nh viÖctruyÒn ®¹t th«ng tin, b¸o c¸o tiÕn ®é dù ¸n g) Qu¶n lý rñi ro trong dù ¸n Khi thùc hiÖn dù ¸n sÏ gÆp ph¶i nh÷ng nh©n tè rñi ro mµ chóng takh«ng lêng tríc ®îc. Qu¶n lý rñi ro lµ biÖn ph¸p qu¶n lý mang tÝnh hÖthèng nh»m tËn dông tèi ®a nh÷ng nh©n tè cã lîi kh«ng x¸c ®Þnh vµgi¶m thiÓu tèi ®a nh÷ng nh©n tè bÊt lîi kh«ng x¸c ®Þnh cho dù ¸n. Nãbao gåm viÖc nhËn biÕt. ph©n biÖt rñi ro, c©n nh¾c, tÝnh to¸n rñi ro,x©y dùng ®èi s¸ch vµ khèng chÕ rñi ro. h) Qu¶n lý viÖc thu mua cña dù ¸n Qu¶n lý viÖc thu mua cña dù ¸n lµ biÖn ph¸p qu¶n lý mang tÝnh hÖthèng nh»m sö dông nh÷ng hµng hãa, vËt liÖu thu mua ®îc tõ bªn ngoµitæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. Nã bao gåm viÖc lªn kÕ ho¹ch thu mua. lùachän viÖc thu mua vµ trng thu c¸c nguån vËt liÖu i) Qu¶n lý viÖc giao nhËn dù ¸n §©y lµ mét néi dung qu¶n lý dù ¸n míi mµ HiÖp héi c¸c nhµ qu¶n lýdù ¸n trªn thÕ giíi ®a ra dùa vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn cña qu¶n lý dù ¸n.Mét sè dù ¸n t¬ng ®èi ®éc lËp nªn sau khi thùc hiÖn hoµn thµnh dù ¸n,hîp ®ång còng kÕt thóc cïng víi sù chuyÓn giao kÕt qu¶. Nhng mét sèdù ¸n l¹i kh¸c, san khi dù ¸n hoµn thµnh th× kh¸ch hµng lËp tøc sö dôngkÕt qu¶ dù ¸n nµy vµo viÖc vËn hµnh s¶n xuÊt. Dù ¸n võa bíc vµo giai®o¹n ®Çu vËn hµnh s¶n xuÊt nªn kh¸ch hµng (ngêi tiÕp nhËn dù ¸n) cãthÓ thiÕu nh©n tµi qu¶n lý kinh doanh hoÆc cha n¾m v÷ng ®îc tÝnhn¨ng, kü thuËt cña dù ¸n. V× thÕ cÇn cã sù gióp ®ì cña ®¬n vÞ thi c«ngdù ¸n gióp ®¬n vÞ tiÕp nhËn dù ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, tõ ®ã mµxuÊt hiÖn kh©u qu¶n lý viÖc giao - nhËn dù ¸n. Qu¶n lý viÖc giao - nhËndù ¸n cÇn cã sù tham gia cña ®¬n vÞ thi c«ng dù ¸n vµ ®¬n vÞ tiÕpnhËn dù ¸n, tøc lµ cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gian hai bªn giao vµnhËn, nh vËy míi tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng dù ¸n tèt nhng hiÖu qu¶ kÐm,®Çu t cao nhng lîi nhuËn thÊp. Trong rÊt nhiÒu dù ¸n ®Çu t quèc tÕ ®·gÆp ph¶i trêng hîp nµy, do ®ã qu¶n lý viÖc giao - nhËn dù ¸n lµ v« cïngquan träng vµ ph¶i coi ®ã lµ mét néi dung chÝnh trong viÖc qu¶n lý dù¸n. 6.3. ý nghÜa cña qu¶n lý dù ¸n a) Th«ng qua qu¶n lý dù ¸n cã thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt trongnh÷ng c«ng tr×nh lín, phøc t¹p. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ kh«ng ngõng n©ngcao ®êi sèng nh©n d©n, nhu cÇu x©y dùng c¸c dù ¸n c«ng tr×nh quy m«lín, phøc t¹p còng ngµy cµng nhiÒu. VÝ dô, c«ng tr×nh x©y dùng c¸cdoanh nghiÖp lín, c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, c¸c tr¹m ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nhphôc vô ngµnh hµng kh«ng. Cho dï lµ nhµ ®Çu t hay ngêi tiÕp qu¶n dù Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 7
 • 8. 8¸n ®Òu khã g¸nh v¸c ®îc nh÷ng tæn thÊt to lín do sai lÇm trong qu¶n lýg©y ra. Th«ng qua viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n khoa häc hiÖn®¹i gióp viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n c«ng tr×nh lín. phøc t¹p ®¹t ®îc môc tiªu®Ò ra mét c¸ch thuËn lîi. b) ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n sÏ cã thÓ khèng chÕ, ®iÒu tiÕthÖ thèng môc tiªu dù ¸n. Nhµ ®Çu t (kh¸ch hµng) lu«n cã rÊt nhiÒu môc tiªu ®èi víi mét dù ¸nc«ng tr×nh, nh÷ng môc tiªu nµy t¹o thµnh hÖ thèng môc tiªu cña dù ¸n.Trong ®ã, mét sæ môc tiªu cã thÓ ph©n tÝch ®Þnh lîng, mét sè l¹ikh«ng thÓ ph©n tÝch ®Þnh lîng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, chóngta thêng chó träng ®Õn mét sè môc tiªu ®Þnh lîng mµ coi nhÑ nh÷ngmôc tiªu ®Þnh tÝnh. ChØ khi ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n trong qu¸tr×nh thùc hiÖn dù ¸n míi cã thÓ tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt, phèi hîp, khèngchÕ gi¸m s¸t hÖ thèng môc tiªu tæng thÓ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ Mét c«ng tnnh dù ¸n cã quy m« lín sÏ liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu bªntham gia dù ¸n nh ngêi tiÕp qu¶n dù ¸n, kh¸ch hµng, ®¬n vÞ thiÕt kÕ,nhµ cung øng, c¸c ban ngµnh chñ qu¶n nhµ níc vµ c«ng chóng x· héi.ChØ khi ®iÒu tiÕt tèt c¸c mèi quan hÖ nµy míi cã thÓ tiÕn hµnh thùchiÖn c«ng tr×nh dù ¸n mét c¸ch thuËn lîi. c) Qu¶n lý dù ¸n thóc ®Èy sù trëng thµnh nhanh chãng cña c¸cnh©n tµi chuyªn ngµnh. Mçi dù ¸n kh¸c nhau l¹i ®ßi hái ph¶i cã c¸c nh©n tµi chuyªn ngµnhkh¸c nhau. TÝnh chuyªn ngµnh dù ¸n ®ßi hái tÝnh chuyªn ngµnh cñanh©n tµi. V× thÕ, qu¶n lý dù ¸n thóc ®Èy viÖc sö dông vµ ph¸t triÓnnh©n tµi, gióp c¸ nh©n tµi cã ®Êt ®Ó dông vâ. Tãm l¹i, qu¶n lý dù ¸n ngµy cµng trë nªn quan träng vµ cã nghÜatrong ®êi sèng kinh tÕ. Trong x· héi hiÖn ®¹i, nÕu kh«ng n¾m v÷ng ph-¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n sÏ g©y ra nh÷ng tæn thÊt lín. §Ó tr¸nh ®îc nh÷ngtæn thÊt nµy vµ giµnh ®îc nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc qu¶n lý dù ¸nth× tríc khi thùc hiÖn dù ¸n. chóng ta ph¶i lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch tØ mØ,chu ®¸o.7. B¶y yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý dù ¸n: B¶y yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý dù ¸n Hai yÕu tè do t¸c 1. Nguån tµi trî vµ ch¬ng tr×nh: nguån ®éng bªn ngoµi tµi chÝnh do nhµ tµi trî vµ chñ dù ¸n cung cÊp, kÕt qu¶ mong ®îi vµ thêi gian "hoµn " vèn. 2. ¶nh hëng bªn ngoµi nh t¸c ®éng vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 8
 • 9. 9 chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, ph¸p lý, m«i trêng. Hai yÕu tè ph¸t 3. Th¸i ®é: thÓ hiÖn tÇm quan träng cña sinh tõ chiÕn lîc dù ¸n vµ sù hç trî cña c¸c bªn liªn quan. cña dù ¸n 4. X¸c ®Þnh: dù ¸n cÇn x¸c ®Þnh râ ph¶i lµm g×, ph¬ng ph¸p tiÕp cËn thiÕt kÕ dù ¸n vµ chiÕn lîc thùc hiÖn. Ba yÕu tè xuÊt 5. Con ngêi: sù qu¶n lý vµ l·nh ®¹o ph¸t tõ bªn trong 6. HÖ thèng: kÕ ho¹ch, chÕ ®é b¸o c¸o tæ chøc dù ¸n vµ kiÓm so¸t ®Ó ®o lêng tiÕn ®é cña dù ¸n 7. Tæ chøc: vai trß, tr¸ch nhiÖm vµ quan hÖ gi÷a c¸c bªn tham gia.II. Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ( 17 §iÒu 3- LuËt X©y dùng) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt cã liªnquan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ngc«ng tr×nh x©y dùng nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn, duy tr×, n©ng cao chÊtlîng c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm, dÞch vô trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh.Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ phÇnthiÕt kÕ c¬ së. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ mét lo¹i c«ng viÖc mang tÝnh chÊt métlÇn, cÇn cã mét lîng ®Çu t nhÊt ®Þnh, tr¶i qua mét lo¹t c¸c tr×nh tù . Dù¸n ®Çu t x©y dùng cã nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n sau : - §îc cÊu thµnh bëi mét hoÆc nhiÒu c«ng tr×nh thµnh phÇn cã mèiliªn hÖ néi t¹i chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©ydùng. - Hoµn thµnh c«ng tr×nh lµ mét môc tiªu ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖnrµng buéc nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian, vÒ nguån lùc, vÒ chÊt lîng, vÒ chiphÝ ®Çu t vµ vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t. - Ph¶i tu©n theo tr×nh tù ®Çu t x©y dùng cÇn thiÕt tõ lóc ®a ra ý t-ëng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo sö dông. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 9
 • 10. 10 - Mäi c«ng viÖc chØ thùc hiÖn mét lÇn : ®Çu t mét lÇn, ®Þa ®iÓmx©y dùng cè ®Þnh mét lÇn, thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¬n nhÊt.2. C¸c yªu cÇu chñ yÕu cña Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP): 2.1.Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸ttriÓn ngµnh vµ quy ho¹ch x©y dùng; b) B¶o ®¶m an ninh, an toµn x· héi vµ an toµn m«i trêng, c) B¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n. d) Phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ ph¸p luËtkh¸c cã liªn quan.3. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( kho¶n 1 §iÒu 45 LuËtX©y dùng) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm : qu¶n lý chÊt l-îng x©y dùng, qu¶n lý tiÕn ®é x©y dùng, qu¶n lý khèi lîng thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh, qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng x©y dùng,qu¶n lý m«i trêng x©y dùng.4. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 2- NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 4.1. Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: dù ¸n quan träng quèc gia do Quèchéi th«ng qua chñ tr¬ng vµ cho phÐp ®Çu t; c¸c dù ¸n cßn l¹i ®îc ph©nthµnh 3 nhãm A, B, C theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy; 4.2. Theo nguån vèn ®Çu t: a) Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc; b) Dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; c) Dù ¸n sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc; d) Dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t nh©n hoÆc sö dônghçn hîp nhiÒu nguån vèn.5. Qu¶n lý nhµ níc ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Ngoµi quy ®Þnh t¹i môc 2 th× tuú theo nguån vèn sö dông cho dù¸n, nhµ níc cßn qu¶n lý theo quy ®Þnh sau ®©y : 5.1. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc kÓ c¶ c¸c dù ¸nthµnh phÇn, Nhµ níc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng tõ viÖcx¸c ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t, lËp dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t, lËp thiÕt kÕ,tæng dù to¸n, lùa chän nhµ thÇu, thi c«ng x©y dùng ®Õn khi nghiÖmthu, bµn giao vµ ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Ngêi quyÕt ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 10
 • 11. 11®Çu t cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ®ñ vèn theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, nhngkh«ng qu¸ 2 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm C, 4 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm B. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc do c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo ph©n cÊp, phï hîp víi quy ®Þnh cñaph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ níc; 5.2. §èi víi dù ¸n cña doanh nghiÖp sö dông vèn tÝn dông do Nhµ n-íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc vµ vèn ®Çu t ph¸ttriÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc th× Nhµ níc chØ qu¶n lý vÒ chñ tr¬ngvµ quy m« ®Çu t. Doanh nghiÖp cã dù ¸n tù chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøcthùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµc¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan; 5.3. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t nh©n, chñ®Çu t tù quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ néi dung qu¶n lý dù ¸n. §èi víi c¸c dù¸n sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau th× c¸c bªn gãp vèn tho¶thuËn vÒ ph¬ng thøc qu¶n lý hoÆc qu¶n lý theo quy ®Þnh ®èi víinguån vèn cã tû lÖ % lín nhÊt trong tæng møc ®Çu t. 5.4. §èi víi dù ¸n do Quèc héi th«ng qua chñ tr¬ng ®Çu t vµ dù ¸nnhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn, nÕu tõng dù ¸n thµnh phÇn cãthÓ ®éc lËp vËn hµnh, khai th¸c hoÆc thùc hiÖn theo ph©n kú ®Çu t®îc ghi trong v¨n b¶n phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t th× mçi dù ¸n thµnh phÇn®îc qu¶n lý, thùc hiÖn nh mét dù ¸n ®éc lËp.6. X¸c ®Þnh Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 3-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 6.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ ngêi së h÷u vèn hoÆc lµngêi ®îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 6.2. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc th× chñ ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh tríc khi lËpdù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©ns¸ch Nhµ níc (Kho¶n1 §iÒu 1-NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) a) §èi víi dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t th× chñ®Çu t lµ mét trong c¸c c¬ quan, tæ chøc sau: Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng (gäi chung lµ c¬ quancÊp Bé), Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (gäichung lµ UBND cÊp tØnh) vµ doanh nghiÖp nhµ níc. b) §èi víi dù ¸n do Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan cÊp Bé, Chñ tÞchUBND c¸c cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t th× ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t giao cho®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh lµm chñ ®Çu t. Trêng hîp ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒukiÖn vÒ tæ chøc, nh©n lùc, thêi gian vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t hoÆc cha x¸c®Þnh ®îc ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh th× ngêi quyÕt ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 11
 • 12. 12®Çu t giao cho ®¬n vÞ cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn lµm chñ ®Çu t vµthùc hiÖn nh sau: §èi víi trêng hîp ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®îcgiao lµm chñ ®Çu t th× ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh ph¶i cã v¨nb¶n cö ngêi tham gia víi chñ ®Çu t ®Ó qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµtæ chøc tiÕp nhËn c«ng tr×nh ®a vµo khai th¸c sö dông. Chñ ®Çu t cãtr¸ch nhiÖm bè trÝ ngêi cña ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh vµo vÞtrÝ phï hîp ®Ó ®îc tham gia qu¶n lý ngay tõ kh©u lËp dù ¸n ®Õn khi bµngiao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ môc tiªu cña dù¸n. Trêng hîp chñ ®Çu t thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× mét trong c¸cphã gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i lµ ngêi cña ®¬n vÞ qu¶n lý, södông c«ng tr×nh. §èi víi trêng hîp cha x¸c ®Þnh ®îc ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ngtr×nh th× trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh ®Ó tham gia cïng víi chñ ®Çu ttrong viÖc nghiÖm thu vµ tiÕp nhËn c«ng tr×nh ®a vµo khai th¸c södông ( Th«ng t 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 ). 6.3 C¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông th× ngêi vay vèn lµ chñ ®Çu t. 6.4. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c th× chñ ®Çu t lµ chñ së h÷u vènhoÆc lµ ngêi ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.5. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn hçn hîp th× chñ ®Çu t do c¸c thµnhviªn gãp vèn tho¶ thuËn cö ra hoÆc lµ ngêi cã tû lÖ gãp vèn cao nhÊt.7. Tr×nh tù lËp vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng 7.1. Kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô cho viÖc t×m kiÕm ®Þa ®iÓm x©ydùng vµ thi tuyÓn kiÕn tróc; 7.2. Lùa chän nhµ thÇu lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng; 7.3. LËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng; 7.4. Tr×nh b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng ®Ó xin phÐp ®Çu t x©y dùng ; 7.5. Tæ chøc thi tuyÓn kiÕn tróc : chän ph¬ng ¸n ®îc chän ®Ó triÓnkhai TKCS; 7.6. Lùa chän nhµ thÇu lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng; 7.7. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng ( trong ®ã ®· cã thiÕt kÕ c¬ së ); 7.8. Tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng; 7.9. Thµnh lËp BQLDA hoÆc thuª t vÊn QLDA; 7.10. Xin GiÊy phÐp x©y dùng; 7.11. Lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng, nhà thÇu thiÕt kÕ, nhàthÇu thÈm tra thiÕt kÕ; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 12
 • 13. 13 7.12. LËp thiÕt kÕ c¸c bíc tiÕp theo ( thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕb¶n vÏ thi c«ng ); 7.13. Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng; 7.14. Lùa chän nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; 7.15. Lùa chän t vÊn gi¸m s¸t, T vÊn chøng nhËn chÊt lîng c«ngtr×nh x©y dùng quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP; 7.16. Thi c«ng x©y dùng; 7.17. NghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo sö dông ; 7.18. Thanh to¸n vµ quyÕt to¸n víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; 7.19. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng ; 7.20. Bµn giao c«ng tr×nh; 7.21. Theo dâi, ®«n ®èc nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng b¶o hµnhc«ng tr×nh; 7.22. Thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng.8. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 8.1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm quychuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng. 8.2. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùngvµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng. 8.3. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu chuÈn x©ydùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông bao gåm c«ng tr×nhc«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇngkü thuËt ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n cø vµoquy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh chuyªnngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh. 8.4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c lÜnh vùcsau ®©y b¾t buéc ¸p dông: a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng; b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ tîng thñy v¨n; c) Ph©n vïng ®éng ®Êt; d) Phßng chèng ch¸y, næ; ®) B¶o vÖ m«i trêng; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 13
 • 14. 14 e) An toµn lao ®éng. Trong trêng hîp néi dung thuéc c¸c ®iÓm d, ®, e cña kho¶n nµy mµtiªu chuÈn ViÖt Nam cha cã hoÆc cha ®Çy ®ñ th× ®îc phÐp ¸p dôngtiªu chuÈn níc ngoµi sau khi ®îc Bé qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨nb¶n. 8.5. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña Quy chÕ ¸p dông tiªu chuÈnx©y dùng níc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt Nam ®îc ban hµnhkÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 09 /2005 /Q§-BXD ngµy 07 th¸ng 4 n¨m2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng th× " C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµníc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam khi ¸p dông c¸c tiªuchuÈn x©y dùng níc ngoµi vµo ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i tu©n thñ QuychÕ nµy " .9. Ph©n lo¹i vµ ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng ( kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ®inh 49/2008/N§-CP) 1. C«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i nh sau: a) C«ng tr×nh d©n dông; b) C«ng tr×nh c«ng nghiÖp; c) C«ng tr×nh giao th«ng; d) C«ng tr×nh thñy lîi; ®) C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. 2. CÊp c«ng tr×nh x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo tõng lo¹i c«ng tr×nh,c¨n cø vµo tÇm quan träng vµ quy m« cña c«ng tr×nh. 3. Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh x©y dùngtrong Quy chuÈn kü thuËt vÒ x©y dùng.III. lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng1. Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng Kho¶n 2 §iÒu 4 cña LuËt §Êu thÇu ®· nªu : “ §Êu thÇu lµ qu¸ tr×nhlùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu ®Ó thùc hiÖngãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy trªn c¬ së b¶o®¶m tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ”, bëivËy trong viÖc lùa chän nhµ thÇu chñ ®Çu t cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®iÒukiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu x©y dùng. §Ó chän ®îc nhµ thÇu chñ ®Çu t cÇn thùc hiÖn theo LuËt §ÊuthÇu, NghÞ ®Þnh 111/2006/N§-CP vµ Th«ng t sè /2007/TT-BXD ngµy //2007 cña Bé X©y dùng “Híng dÉn vÒ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t®éng x©y dùng”. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 14
 • 15. 152. Quy ®Þnh chung vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n ( §iÒu48-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 2.1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi lo¹i dù ¸n; lo¹i, cÊp c«ng tr×nh vµ c«ngviÖc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.2. C¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã v¨n b»ng, chøngchØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ng viÖc ®¶m nhËn do c¸c c¬ së ®µo t¹o hîpph¸p cÊp. 2.3. C¸ nh©n ®¶m nhËn chøc danh chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ quyho¹ch x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; chñ tr× c¸c ®å ¸n thiÕtkÕ; chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ c¸ nh©nhµnh nghÒ ®éc lËp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ quy ho¹ch x©ydùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ph¶i cãchøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh. 2.4. C¸ nh©n ®¶m nhËn chøc danh gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n,chØ huy trëng c«ng trêng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kh«ng ®îc ®ångthêi ®¶m nhËn qu¸ mét c«ng viÖc theo chøc danh trong cïng mét thêigian. C¸ nh©n ®¶m nhËn c¸c chøc danh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ 4§iÒu nµy chØ ®îc ký hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n víi mét tæ chøc theo quy®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5. N¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc ®îc x¸c ®Þnh theocÊp bËc trªn c¬ së n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng cña c¸c c¸ nh©n trongtæ chøc, kinh nghiÖm ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thiÕt bÞvµ n¨ng lùc qu¶n lý cña tæ chøc. 2.6. Mét tæ chøc t vÊn ®îc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸cc«ng viÖc vÒ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý dù ¸n, kh¶os¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña NghÞ®Þnh nµy. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông donhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc, nhµ thÇuthiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®îc ký hîp ®ång t vÊn gi¸m s¸t víichñ ®Çu t ®èi víi c«ng tr×nh do m×nh thiÕt kÕ; nhµ thÇu gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng kh«ng ®îc ký hîp ®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngthùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nhdo m×nh gi¸m s¸t. Tæ chøc t vÊn khi thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn nµo th× ®îc xÕp h¹ngtheo c«ng viÖc t vÊn ®ã. 2.7. Khi lùa chän nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong ho¹t®éng x©y dùng, chñ ®Çu t ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖnn¨ng lùc t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 15
 • 16. 16nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùcphï hîp víi c«ng viÖc.3. Chøng chØ hµnh nghÒ ( §iÒu 49-NghÞ ®Þnh 16/2004/N§-CP) 3.1. Chøng chØ hµnh nghÒ lµ giÊy x¸c nhËn n¨ng lùc hµnh nghÒcÊp cho kü s, kiÕn tróc s cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖmnghÒ nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng,kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng. 3.2. Chøng chØ hµnh nghÒ ®îc quy ®Þnh theo mÉu thèng nhÊt vµcã gi¸ trÞ trong ph¹m vi c¶ níc. Chøng chØ hµnh nghÒ ph¶i nªu râ ph¹m vivµ lÜnh vùc ®îc phÐp hµnh nghÒ. 3.3. Chøng chØ hµnh nghÒ do Bé trëng Bé X©y dùng cÊp. Bé trëngBé X©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång t vÊn gióp Bé trëng cÊpchøng chØ hµnh nghÒ. 3.4. Bé X©y dùng híng dÉn cô thÓ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ;quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång t vÊn.4. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ( §iÒu 50-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ph¶i cã tr×nh ®é®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh kiÕn tróc hoÆc quy ho¹ch x©y dùng,cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m vµ ®· tham giathiÕt kÕ kiÕn tróc Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh hoÆc 5 ®å ¸n quy ho¹ch x©ydùng ®îc phª duyÖt.5. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ kü s ( §iÒu 51 -NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häctrë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ xin ®¨ng ký,cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®¨ng ký hµnh nghÒ Ýt nhÊt 5 n¨m vµ ®·tham gia thùc hiÖn thiÕt kÕ hoÆc kh¶o s¸t Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh.6. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ( §iÒu 52 -NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 6.1. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîpvíi lÜnh vùc hµnh nghÒ xin ®¨ng ký; ®· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ, thic«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5n¨m; ®· qua líp båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. 6.2. §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼ng,trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp; ®· trùc tiÕp tham giathiÕt kÕ hoÆc thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; ®· qua líp båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 16
 • 17. 17dùng. Chøng chØ nµy chØ ®îc sö dông hµnh nghÒ trong ph¹m vi vïngs©u, vïng xa. 6.3. C¸ nh©n ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã quyÒn c«ng d©n vµ cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy®Þnh cña ph¸p luËt; b) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªnngµnh phï hîp; c) §· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸tthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; d) Cã chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh do c¬ së ®µo t¹o ®îc Bé X©y dùng c«ng nhËn; ®) §¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, cha cã hµnh vi g©y ra sù cè, h háng,lµm gi¶m chÊt lîng c«ng tr×nh trong c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; e) Cã søc khoÎ ®¶m nhËn ®îc c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh trªn hiÖn trêng. 6.4. §èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nht¹i vïng s©u vïng xa, riªng vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cho phÐp chÊpthuËn v¨n b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnhx©y dùng phï hîp. Chøng chØ nµy chØ cã gi¸ trÞ ho¹t ®éng hµnh nghÒt¹i vïng s©u, vïng xa ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp IV theo NghÞ ®Þnhqu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng sè 209/2004/N§-CP ngµy16/12/2004 cña ChÝnh phñ; 6.5. Trêng hîp c¸ nh©n ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc shoÆc kü s khi ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh chØ cÇn cã thªm chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸ms¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu6 cña Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXDngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng. 6.6. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhcÊp cho c¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë nícngoµi, ngêi níc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cãnhu cÇu ®îc cÊp chøng chØ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµhå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy; C¸ nh©n gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆccña c¸c tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t ®îc chñ ®Çu t thuª vµ c¸ nh©n hµnh nghÒgi¸m s¸t ®éc lËp b¾t buéc ph¶i cã chøng chØ khi hµnh nghÒ gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 17
 • 18. 18 6.7. C¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµinÕu ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ do tæ chøc, chÝnh quyÒn níc ngoµicÊp ®îc c«ng nhËn ®Ó hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ë ViÖt Nam. Tæ chøc thuª hoÆc qu¶n lý trùc tiÕp c¸c c¸ nh©n nµycã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chøng chØ hµnh nghÒ cña hä khi ho¹t ®éngx©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam; C¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi hµnhnghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam nÕu cha cãchøng chØ hµnh nghÒ ph¶i xin cÊp theo qui ®Þnh cña Quy chÕ12/2005/Q§-BXD . 6.8. C¸ nh©n ®ang lµ c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnhchÝnh nhµ níc kh«ng ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh theo Quy chÕ 12/2005/Q§-BXD .7. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ ®èi víi c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éclËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. ( §iÒu 65-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 7.1. §iÒu kiÖn cña c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸tx©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh sau: a) Cã chøng chØ hµnh nghÒ phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ; b) Cã ®¨ng ký kinh doanh ho¹t ®éng hµnh nghÒ thiÕt kÕ, kh¶o s¸t,gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp kh¶o s¸t x©y dùng chØ ®îc t vÊncho chñ ®Çu t vÒ viÖc lËp nhiÖm vô kh¶o s¸t, thÈm ®Þnh ®Ó phªduyÖt kÕt qu¶ tõng lo¹i kh¶o s¸t phï hîp víi chøng chØ; b) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îcthiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i vµ nhµ ë riªng lÎ; c) C¸ nh©n hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®éc lËp ®îc gi¸ms¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i vµ nhµ ë riªng lÎ. 7.3. C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp khi ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn theoc¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.8. §iÒu kiÖn cña c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n,kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng t¹iViÖt Nam (§iÒu 66-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi khi hµnh nghÒ lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n,kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng t¹i ViÖt Nam ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnhcña NghÞ ®Þnh nµy vµ híng dÉn cña Bé X©y dùng vÒ cÊp chøngchØ hµnh nghÒ. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 18
 • 19. 199. Mét sè néi dung cÇn thèng nhÊt vÒ chøng chØ hµnh nghÒ ( V¨n b¶nsè 2646 /BXD-XL ngµy 23/12/2005 cña Bé X©y dùng vÒ cÊp chøng chØhµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng ) 9.1. VÒ néi dung hµnh nghÒ Chøng chØ hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng theo QuyÕt ®Þnh sè12/2005/Q§-BXD vµ QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD lµ chØ cÊp choc¸c c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp thamgia ho¹t ®éng x©y dùng víi nguyªn t¾c nÕu c¸ nh©n ®îc ®µo t¹o theo c¸cchuyªn ngµnh t¬ng tù th× néi dung hµnh nghÒ ®îc xem xÐt chñ yÕu c¨ncø vµo thùc tÕ kinh nghiÖm ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸ nh©n ®ã, cô thÓ®èi víi tõng trêng hîp nh sau: a) §èi víi chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s: CÊp cho c¸ nh©n cãtr×nh ®é ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnh kiÕn tróc c«ng tr×nh hoÆc quyho¹ch x©y dùng. Néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ kh«ng nhÊt thiÕt c¨n cøvµo chuyªn ngµnh ngêi ®ã ®· ®îc ®µo t¹o mµ c¨n cø chñ yÕu vµo thêigian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ mµ c¸ nh©n ®ã ®· tham gia thiÕt kÕ kiÕntróc c«ng tr×nh hay thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng. Trêng hîp nÕu ngêi®ã ®· cã ®ñ thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ thùc hiÖn c¶ thiÕt kÕkiÕn tróc c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng theo quy ®Þnh th×®îc phÐp hµnh nghÒ c¶ hai lÜnh vùc nµy. b) §èi víi chøng chØ hµnh nghÒ kü s: CÊp cho c¸ nh©n cã tr×nh ®é®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kh¶o s¸t x©ydùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. Néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ nhsau: - §èi víi c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh kh¶os¸t x©y dùng (kh¶o s¸t ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊt, kh¶o s¸t ®Þa chÊtthuû v¨n): néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i c¨n cøvµo chuyªn ngµnh kh¶o s¸t ngêi ®ã ®· ®îc ®µo t¹o mµ chñ yÕu c¨n cøvµo thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ theo quy ®Þnh mµ c¸ nh©n ®ã ®·tham gia thùc hiÖn lo¹i h×nh kh¶o s¸t nµo ®Ó xÐt cÊp chøng chØ hµnhnghÒ. - §èi víi c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh x©ydùng (nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, x©y dùng giao th«ng,x©y dùng thuû lîi): néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶ic¨n cø vµo chuyªn ngµnh x©y dùng ngêi ®ã ®· ®îc ®µo t¹o mµ chñ yÕuc¨n cø vµo thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ theo quy ®Þnh mµ c¸ nh©n®ã ®· tham gia thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giaoth«ng hay thuû lîi. VÝ dô c¸ nh©n cã b»ng ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnhx©y dùng thuû lîi, nhng ®· tham gia thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông víithêi gian tõ 5 n¨m trë lªn, thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh th× ®îc xem xÐtcÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s víi néi dung hµnh nghÒ lµ thiÕt kÕ c¸cc«ng tr×nh d©n dông. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 19
 • 20. 20 - §èi víi c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh kh¸c cãliªn quan ®Õn thiÕt kÕ c«ng tr×nh (nh cÊp tho¸t níc, c¬ - ®iÖn c«ngtr×nh, cÊp nhiÖt, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, th«ng tin liªn l¹c,phßng ch¸y-ch÷a ch¸y..): néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ ph¶i phï hîp víichuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o, vµ c¨n cø vµo theo thêi gian, kinh nghiÖmthùc tÕ mµ c¸ nh©n ®ã ®· tham gia thiÕt kÕ. VÝ dô c¸ nh©n cã b»ng ®¹ihäc thuéc chuyªn ngµnh c¬ khÝ hoÆc ®iÖn th× chØ ®îc cÊp chøng chØhµnh nghÒ kü s víi néi dung hµnh nghÒ lµ thiÕt kÕ c¬ - ®iÖn c«ng tr×nhnÕu ®· cã thêi gian tham gia thiÕt kÕ trong lÜnh vùc nµy Ýt nhÊt 5 n¨m,thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh. c) §èi víi chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh: Nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh x©ydùng ( nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp; x©y dùng giao th«ng;x©y dùng thuû lîi) nÕu ®· tham gia thiÕt kÕ hoÆc thi c«ng x©y dùnghoÆc gi¸m s¸t thi c«ng 5 n¨m trë lªn thuéc lo¹i c«ng tr×nh nµo th× ®îchµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng “ x©y dùng vµ hoµn thiÖn” ®èi víi lo¹i c«ngtr×nh ®ã. VÝ dô c¸ nh©n cã b»ng ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnh x©y dùngd©n dông vµ c«ng nghiÖp, nhng ®· tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆcgi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi tõ 5 n¨m trë lªn th× ®îc xem xÐtcÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, lÜnhvùc chuyªn m«n gi¸m s¸t lµ “x©y dùng vµ hoµn thiÖn”, lo¹i c«ng tr×nh lµc«ng tr×nh thuû lîi. Trêng hîp nh÷ng c¸ nh©n ®· hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngtríc ngµy LuËt X©y dùng cã hiÖu lùc, nhng kh«ng phï víi chuyªn ngµnh®îc ®µo t¹o th× c¨n cø vµo thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ mµ ngêi ®ã®· tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng lo¹i c«ngtr×nh nµo ®Ó xem xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng “x©ydùng vµ hoµn thiÖn” lo¹i c«ng tr×nh ®ã cho c¸ nh©n. §èi víi c¸c lÜnh vùc hµnh nghÒ gi¸m s¸t “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ngtr×nh” vµ “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ” chØ cÊp cho c¸ nh©n thuéc c¸cchuyªn ngµnh nh (®iÖn, c¬ khÝ, cÊp nhiÖt, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ngkhÝ, th«ng tin liªn l¹c, phßng ch¸y – ch÷a ch¸y…) nÕu ngêi ®ã ®· thamgia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng viÖc thuéc c¸cchuyªn ngµnh nµy tõ 5 n¨m trë lªn th× néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ lµgi¸m s¸t “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh” hoÆc “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ngnghÖ” hoÆc c¶ hai néi dung nµy nÕu c¸ nh©n ®ã ®· cã ®ñ thêi gian vµkinh nghiÖm theo quy ®Þnh ®èi víi c¶ hai lÜnh vùc nµy. 9.2. VÒ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng cho c¸ nh©n cãtr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: HiÖn nay ë mét sè ®Þa ph¬ng cã nhu cÇu ®Çu t x©y dùng rÊt lín,nhng thiÕu ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®Ó gi¸m s¸t thi c«ng.Do vËy, ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, ngoµi nh÷ng khu vùc vïng s©u,vïng xa, c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi ®Þa ph¬ng cã thÓ xem xÐt Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 20
 • 21. 21cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng cho nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh®é cao ®¼ng, trung cÊp nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹iQuyÕt ®Þnh 12/2005/Q§-BXD. Néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ gi¸m s¸ttheo híng dÉn t¹i ®iÓm 2.c nªu trªn. Chøng chØ hµnh nghÒ cÊp chonh÷ng c¸ nh©n nµy cã mµu hång, ph¹m vi ho¹t ®éng chØ ®èi víi c¸c c«ngtr×nh cÊp IV. 9.3. VÒ x¸c ®Þnh thêi gian cã kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp ®Ó xÐtcÊp chøng chØ hµnh nghÒ: §èi víi c¸c c¸ nh©n cã thêi gian tham gia ho¹t ®éng x©y dùng kÓ tõngµy tèt nghiÖp ®¹i häc cha ®ñ 5 n¨m, nhng tríc ®ã ®· cã b»ng cao®¼ng, trung cÊp vµ ®· tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng th× thêi gian ®ã ®îc tÝnh lµ thêi gian cã kinh nghiÖm ®ÓxÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ.10. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ( §iÒu 55-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP). 10.1. N¨ng lùc cña Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2h¹ng theo lo¹i dù ¸n. Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã tr×nh ®é ®¹ihäc thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n vµ ®¸pøng c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng øng víi mçi h¹ng díi ®©y: a) Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 1: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng tèithiÓu 7 n¨m, ®· lµ gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù¸n cña 1 dù ¸n nhãm hoÆc 2 dù ¸n nhãm B cïng lo¹i hoÆc ®· lµ chØ huytrëng c«ng trêng h¹ng 1 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1. b) Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng tèithiÓu 5 n¨m, ®· lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù¸n cña 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm C cïng lo¹i hoÆc ®· lµ chØhuy trëng c«ng trêng h¹ng 2 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2. c) §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼nghoÆc trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh,cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c lËp dù ¸n hoÆc thiÕt kÕ hoÆc thi c«ngx©y dùng tèi thiÓu 5 n¨m ®îc gi÷ chøc danh Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù¸n h¹ng 2. 10.2. Trêng hîp chñ ®Çu t thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× gi¸m®èc qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã n¨ng lùc t¬ng øng víi gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lýdù ¸n. 10.3. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B,C; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 21
 • 22. 22 b) H¹ng 2: ®îc qu¶n lý dù ¸n nhãm B, C.11. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi lµm t vÊn qu¶n lý dù ¸n( §iÒu 56-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP). 11.1. N¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2h¹ng nh sau: a) H¹ng 1: - Cã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 1 phï hîp víi lo¹i dù ¸n; - Cã tèi thiÓu 30 kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇucña dù ¸n trong ®ã cã Ýt nhÊt 3 kü s kinh tÕ; - §· thùc hiÖn qu¶n lý Ýt nhÊt 1 dù ¸n nhãm A hoÆc 2 dù ¸n nhãm Bcïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2 phï hîp víi lo¹i dù ¸n; - Cã tèi thiÓu 20 kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇucña dù ¸n trong ®ã cã Ýt nhÊt 2 kü s kinh tÕ; - §· thùc hiÖn qu¶n lý Ýt nhÊt 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm Ccïng lo¹i. 11.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B,C; b) H¹ng 2: ®îc qu¶n lý dù ¸n nhãm B, C; c) C¸c tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng ®îc thùc hiÖn qu¶n lýdù ¸n ®èi víi c¸c dù ¸n chØ yªu cÇu B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùngc«ng tr×nh. d) §èi víi tæ chøc qu¶n lý dù ¸n cha ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng, nÕu®· thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n Ýt nhÊt 5 dù ¸n thuéc lo¹i chØ yªu cÇu lËp B¸oc¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh th× ®îc thùc hiÖn qu¶n lý dù¸n nhãm C ( kho¶n 4 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD).12. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 57-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 12.1. N¨ng lùc cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng nhsau : a) H¹ng 1: cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s, ®· lµ chñ nhiÖm kh¶o s¸th¹ng 2 vµ ®· chñ nhiÖm 5 nhiÖm vô kh¶o s¸t c«ng tr×nh cÊp II; b) H¹ng 2: cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s, ®· tham gia 3 nhiÖm vôkh¶o s¸t cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 4 nhiÖm vô kh¶o s¸t cña c«ng tr×nhcÊp III, kÓ tõ khi cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 22
 • 23. 23 12.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp II,cÊp III vµ cÊp IV; c) §èi víi kh¶o s¸t ®Þa h×nh, c¸c chñ nhiÖm kh¶o s¸t ®îc lµm chñnhiÖm kh¶o s¸t c¸c lo¹i quy m«.13. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn khi kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu58- NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 13.1. N¨ng lùc cña tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ph©n thµnh 2 h¹ngnh sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ngêi lµ kü s phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶os¸t, trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 1; - Cã ®ñ thiÕt bÞ phï hîp víi tõng lo¹i kh¶o s¸t vµ phßng thÝ nghiÖm hîpchuÈn; - §· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nhcÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I, hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ngtr×nh cÊp II. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ngêi lµ kü s phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶os¸t trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 2; - Cã ®ñ thiÕt bÞ kh¶o s¸t ®Ó thùc hiÖn tõng lo¹i kh¶o s¸t; - §· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nhcÊp II hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp III. 13.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊpII, cÊp III vµ cÊp IV; c) §èi víi kh¶o s¸t ®Þa h×nh, chØ c¸c tæ chøc kh¶o s¸t h¹ng 1 vµ 2míi ®îc thùc hiÖn kh¶o s¸t ®Þa h×nh c¸c lo¹i quy m«. d) §èi víi tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕph¹ng, nÕu ®· thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng cña c«ngtr×nh cÊp IV th× ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng cïng lo¹i cñac«ng tr×nh cÊp III ( kho¶n 2 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 23
 • 24. 2414. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi chñ nhiÖm lËp dù ¸n ( §iÒu 53- NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 14.1. N¨ng lùc cña Chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng theolo¹i c«ng tr×nh. Chñ nhiÖm lËp dù ¸n ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc thuécchuyªn ngµnh phï hîp víi tÝnh chÊt, yªu cÇu cña dù ¸n vµ ®¸p øng c¸c®iÒu kiÖn t¬ng øng víi mçi h¹ng díi ®©y: a) H¹ng 1: Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n tèi thiÓu 7 n¨m, ®· lµ chñnhiÖm lËp 1 dù ¸n nhãm A hoÆc 2 dù ¸n nhãm B cïng lo¹i hoÆc lµ chñnhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1 ®èi víi c«ng tr×nh cïng lo¹i dù ¸n. b) H¹ng 2: Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n tèi thiÓu 5 n¨m, ®· lµchñ nhiÖm lËp 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm C cïng lo¹i hoÆc ®·lµ chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2 trë lªn ®èi víi c«ng tr×nh cïng lo¹i dù ¸n. c) Riªng ®èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng c¸ nh©n cã b»ng cao®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i dù ¸n, cã thêi gianliªn tôc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n, thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m th× ®îc c«ngnhËn lµ chñ nhiÖm lËp dù ¸n h¹ng 2. 14.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®èi víi dù ¸n quan trängquèc gia, dù ¸n nhãm A, B, C cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®èi víi dù ¸n nhãm B, C cïnglo¹i; c) §èi víi c¸ nh©n cha xÕp h¹ng ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®èi víidù ¸n chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nhcïng lo¹i.15. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi lËp dù ¸n ( §iÒu 54-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 15.1. N¨ng lùc cña tæ chøc lËp dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng theo lo¹idù ¸n nh sau: a) H¹ng 1: Cã Ýt nhÊt 20 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªucÇu cña dù ¸n; trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm lËp dù¸n h¹ng 1 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1 c«ng tr×nh cïng lo¹i. b) H¹ng 2: Cã Ýt nhÊt 10 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªucÇu cña dù ¸n; trong ®ã cã ngêi ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸nh¹ng 2 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2 c«ng tr×nh cïng lo¹i. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 24
 • 25. 25 15.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lËp dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, Ccïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lËp dù ¸n nhãm B, C cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng chØ ®îc lËp B¸oc¸o kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng tr×nh cïng lo¹i.16. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (§iÒu 59-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 16.1. Chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 2h¹ng nh sau: a) H¹ng 1: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; - §· lµ chñ nhiÖm thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i hoÆc ®· lµm chñ tr×thiÕt kÕ 1 lÜnh vùc chuyªn m«n chÝnh cña 3 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; - §· lµ chñ nhiÖm thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ngtr×nh cÊp III cïng lo¹i hoÆc ®· lµm chñ tr× thiÕt kÕ 1 lÜnh vùc chuyªnm«n chÝnh cña 3 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. 16.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ c«ng tr×nh cïng lo¹i cÊp®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV vµ lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸nnhãm A, B, C cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ c«ng tr×nh cïng lo¹i cÊp II,cÊp III vµ cÊp IV vµ ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n nhãm B, C cïng lo¹i.17. §iÒu kiÖn n¨ng lùc chñ tr× thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 60-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 17.1. Chñ tr× thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 2 h¹ngnh sau: a) H¹ng 1: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 25
 • 26. 26 - §· lµm chñ tr× thiÕt kÕ chuyªn m«n cña Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp®Æc biÖt hoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; - §· lµm chñ tr× thiÕt kÕ chuyªn m«n cña Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp IIhoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i hoÆc ®· tham gia thiÕt kÕ 5 c«ngtr×nh cïng lo¹i. c) Riªng ®èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é cao®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh, cã thêigian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m th× ®îc lµm chñ tr×thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp III, cÊp IV, trõ c¸c c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i §iÒu28 cña NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. 17.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ tr× thiÕt kÕ cïng lÜnh vùc chuyªn m«n c«ngtr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ tr× thiÕt kÕ cïng lÜnh vùc chuyªn m«n c«ngtr×nh cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV.18. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh ( §iÒu 61-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 18.1. N¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng ®îc ph©n thµnh2 h¹ng theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s thuéc c¸c chuyªn ngµnh phïhîp trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh h¹ng 1; - Cã ®ñ chñ tr× thiÕt kÕ h¹ng 1 vÒ c¸c bé m«n thuéc c«ng tr×nhcïng lo¹i; - §· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I hoÆc2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s thuéc c¸c chuyªn ngµnhphï hîp trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©ydùng c«ng tr×nh h¹ng 2; - Cã ®ñ chñ tr× thiÕt kÕ h¹ng 2 vÒ c¸c bé m«n thuéc c«ng tr×nhcïng lo¹i; - §· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp IIIcïng lo¹i. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 26
 • 27. 27 18.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I , cÊp II, cÊpIII vµ cÊp IV cïng lo¹i; lËp dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, Ccïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV cïng lo¹i;lËp dù ¸n nhãm B, C cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng ®îc thiÕt kÕ c«ngtr×nh cÊp IV cïng lo¹i, lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nhcña c«ngtr×nh cïng lo¹i. d) §èi víi tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng,nÕu ®· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh cÊp IV th× ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nhcÊp III cïng lo¹i ( kho¶n 3 Môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD).19. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi chØ huy trëng c«ng trêng ( §iÒu 63-LuËtX©y dùng) 19.1. N¨ng lùc cña chØ huy trëng c«ng trêng ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng.ChØ huy trëng c«ng trêng ph¶i cã b»ng ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnhphï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng øng víi mçi h¹ngdíi ®©y: a) H¹ng 1: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 7 n¨m; - §· lµ chØ huy trëng c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 5 n¨m; - §· lµ chØ huy trëng c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ngtr×nh cÊp III cïng lo¹i. c) §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼nghoÆc trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh,cã kinh nghiÖm thi c«ng tèi thiÓu 5 n¨m ®îc gi÷ chøc danh chØ huy tr-ëng h¹ng 2. 19.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chØ huy trëng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I,II, III vµ IV cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lµm chØ huy trëng c«ng tr×nh tõ cÊp II, III vµ IV cïnglo¹i. c) §èi víi c¸ nh©n cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm chØ huy trëng c«ng tr-êng, nÕu ®· thi c«ng c¶i t¹o 3 c«ng tr×nh th× ®îc lµm chØ huy trëng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 27
 • 28. 28c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp IV vµ tiÕp sau ®ã nÕu ®· lµm chØ huytrëng c«ng trêng cña Ýt nhÊt 2 c«ng tr×nh cÊp IV th× ®îc lµm chØ huytrëng c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i.20. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc thi c«ng x©y dùng khi thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 64-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 20.1. N¨ng lùc cña tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ph©nthµnh 2 h¹ng theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: a) H¹ng 1: - Cã chØ huy trëng h¹ng 1 cïng lo¹i c«ng tr×nh; - Cã ®ñ kiÕn tróc s, kü s thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i c«ngtr×nh thi c«ng x©y dùng; - Cã ®ñ c«ng nh©n kü thuËt cã chøng chØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ngviÖc ®¶m nhËn; - Cã thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - §· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp IhoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã chØ huy trëng h¹ng 2 trë lªn cïng lo¹i c«ng tr×nh; - Cã ®ñ kiÕn tróc s, kü s thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i c«ngtr×nh thi c«ng x©y dùng; - Cã ®ñ c«ng nh©n kü thuËt cã chøng chØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ngviÖc ®¶m nhËn; - Cã thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - §· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ngtr×nh cÊp III cïng lo¹i. 20.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I,cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tõ cÊp II, cÊp III vµ cÊpIV cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng ®îc thi c«ng c«ngtr×nh c¶i t¹o, söa ch÷a cã tæng møc ®Çu t díi 3 tû ®ång, nhµ ë riªng lÎ. d) §èi víi tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cha ®ñ ®iÒu kiÖnxÕp h¹ng, nÕu ®· thi c«ng c¶i t¹o 3 c«ng tr×nh th× ®îc thi c«ng c«ngtr×nh cÊp IV vµ tiÕp sau ®ã nÕu ®· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 5 c«ngtr×nh cÊp IV th× ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i (kho¶n 5 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 28
 • 29. 2921. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh ( §iÒu 62- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 21.1. N¨ng lùc cña tæ chøc gi¸m s¸t c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 2h¹ng theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ngêi cã chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh thuéc c¸c chuyªn ngµnh phï hîp; - §· gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I, hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ngêi cã chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh thuéc c¸c chuyªn ngµnh phï hîp; - §· gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II, hoÆc 2c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i. 21.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt,cÊp I, II, III vµ IV cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tõ cÊp II, III vµIV cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng th× ®îc gi¸m s¸tthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i. d) §èi víi tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cha®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng, nÕu ®· gi¸m s¸t thi c«ng Ýt nhÊt 5 c«ngtr×nh cÊp IV th× ®îc gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i ( kho¶n4 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD).22. VÒ chuyÓn tiÕp ®iÒu kiÖn n¨ng lùc trong ho¹t ®éng x©y dùng (phÇn II-Th«ng t 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 ): 22.1. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng x©y dùng®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña N§ 16/2005/N§-CP. §èi víi c¸c ®Þa ph-¬ng thuéc vïng s©u, vïng xa, c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, c¸c nhµ thÇu cha cã®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP th× chñ ®Çu t lËpb¸o c¸o tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, xö lý vµ tæng hîp göi vÒBé X©y dùng. 22.2. C¸c c¸ nh©n khi ho¹t ®éng x©y dùng yªu cÇu ph¶i cã chøngchØ hµnh nghÒ ®îc thùc hiÖn theo Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒgi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè12/2005/Q§-BXD ngµy 18/4/2005 vµ Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnhnghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnhsè 15/2005/Q§-BXD ngµy 25/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 29
 • 30. 30IV. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ trong ho¹t ®éng x©y dùng1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖckh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 50-LuËt X©y dùng) 1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùng cãc¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kh¶o s¸t x©y dùng; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång; c) §iÒu chØnh nhiÖm vô kh¶o s¸t theo yªu cÇu hîp lý cña nhµ thiÕtkÕ; d) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùngcã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t do nhµ thiÕt kÕ hoÆc do nhµ thÇukh¶o s¸t lËp vµ giao nhiÖm vô kh¶o s¸t cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng;Tríc khi phª duyÖt, khi cÇn thiÕt chñ ®Çu t cã thÓ thuª tæ chøc, c¸ nh©ncã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vÒ kh¶o s¸t x©y dùng thÈm tra nhiÖm vô kh¶os¸t x©y dùng, ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng b) Lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng trong trêng hîp kh«ng ®ñ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kh¶o s¸t x©y dùng ®Ó tù thùc hiÖn; c) Cung cÊp cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng c¸c th«ng tin, tµi liÖucã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kh¶o s¸t; d) X¸c ®Þnh ph¹m vi kh¶o s¸t vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho nhµ thÇukh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn hîp ®ång; ®) Thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; e) Tæ chøc nghiÖm thu vµ lu tr÷ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; g) Båi thêng thiÖt h¹i khi cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kh«ng phï hîp,x¸c ®Þnh sai nhiÖm vô kh¶o s¸t vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹ido lçi cña m×nh g©y ra; h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.2. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng kh¶o s¸t x©ydùng ( Th«ng t 12/2005/TT-BXD) 2.1. Chñ ®Çu t phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng, ph¬ng ¸n küthuËt kh¶o s¸t x©y dùng vµ nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng bæ sung ®îclËp theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7,9 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 30
 • 31. 31 2.2. Chñ ®Çu t cö ngêi cã chuyªn m«n phï hîp ®Ó gi¸m s¸t c«ng t¸ckh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP . Trêng hîp kh«ng cã ngêi cã chuyªn m«n phï hîp th×thuª ngêi cã chuyªn m«n phï hîp thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t. 2.3. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©ydùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµmêi c¸c chuyªn gia, tæ chøc chuyªn m«n tham gia khi cÇn thiÕt.3. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 51-LuËtX©y dùng) 3.1. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®ÕnnhiÖm vô kh¶o s¸t; b) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ngoµi nhiÖm vô kh¶o s¸t; c) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) ChØ ®îc ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t phïhîp víi ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· kýkÕt; b) Thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t ®îc giao, b¶o ®¶m chÊt lîngvµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; c) §Ò xuÊt, bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t khi ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè ¶nhhëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ; d) B¶o vÖ m«i trêng trong khu vùc kh¶o s¸t; ®) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp; e) Båi thêng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t,ph¸t sinh khèi lîng do viÖc kh¶o s¸t sai thùc tÕ, sö dông c¸c th«ng tin, tµiliÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi viph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; g) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùngc«ng tr×nh 4.1. Nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸cquyÒn sau ®©y: a) Yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®ÕnviÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; b) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt cña chñ ®Çu t; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 31
 • 32. 32 c) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.2. Nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸cnghÜa vô sau ®©y: a) ChØ ®îc nhËn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víin¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña m×nh; b) Thùc hiÖn ®óng c«ng viÖc theo hîp ®ång ®· ký kÕt; c) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh®îc lËp; d) Kh«ng ®îc tiÕt lé th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc lËp dù¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh ®¶m nhËn khi cha ®îc phÐp cñabªn thuª hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn; ®) Båi thêng thiÖt h¹i khi sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn,tiªu chuÈn x©y dùng, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vivi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; e) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖclËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( ®iÒu 41 LuËt X©y dùng) 5.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc lËp dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ®iÒu kiÖn n¨ng lùc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång; c) Yªu cÇu c¸c tæ chøc cã liªn quan cung cÊp th«ng tin, tµi liÖuphôc vô cho viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; d) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång khi nhµ thÇu tvÊn lËp dù ¸n vi ph¹m hîp ®ång; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc lËp dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Thuª t vÊn lËp dù ¸n trong trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖnn¨ng lùc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tù thùc hiÖn; b) X¸c ®Þnh néi dung nhiÖm vô cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh; c) Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t x©y dùngc«ng tr×nh cho t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; d) Tæ chøc nghiÖm thu, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒnthÈm ®Þnh, phª duyÖt; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 32
 • 33. 33 ®) Thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; e) Lu tr÷ hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; g) Båi thêng thiÖt h¹i do sö dông t vÊn kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖnn¨ng lùc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, cung cÊp th«ng tin sailÖch; thÈm ®Þnh, nghiÖm thu kh«ng theo ®óng quy ®Þnh vµ nh÷nghµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra;6. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖcthiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 57 –LuËt X©y dùng) 6.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ ®iÒukiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, n¨ng lùc hµnhnghÒ phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh; b) §µm ph¸n, ký kÕt vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång thiÕt kÕ; c) Yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; d) Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung thiÕt kÕ; ®) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång thiÕt kÕ x©ydùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh trong trêng hîpkh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh, n¨ng lùc hµnh nghÒ phï hîp ®Ó tù thùc hiÖn; b) X¸c ®Þnh nhiÖm vô thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; c) Cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin, tµi liÖu cho nhµ thÇu thiÕt kÕ; d) Thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; ®) ThÈm ®Þnh, phª duyÖt hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒnthÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; e) Tæ chøc nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ; g) Lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ; h) Båi thêng thiÖt h¹i khi ®Ò ra nhiÖm vô thiÕt kÕ, cung cÊp th«ngtin, tµi liÖu, nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ c¸chµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; i) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 33
 • 34. 347. VÒ qu¶n lý chÊt lîng thiÕt kÕ ®îc quy ®Þnh t¹i ch¬ng IV cña NghÞ®Þnh 209/2004/N§-CP ( kho¶n 2 môc II Th«ng t 12/2005/TT-BXD) 7.1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp hoÆc thuª t vÊn lËp nhiÖm vôthiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· nªu t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 7 cñaNghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vµ t¹i ®iÓm a kho¶n 1 c¸c §iÒu 13,14 cñaNghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. NhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i nªu râ c¸c yªucÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn. T¹i c¸c bíc thiÕt kÕ,nhiÖm vô thiÕt kÕ cã thÓ ®îc bæ sung phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 7.2. NhiÖm vô thiÕt kÕ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó nhµthÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn. Tríc khi phª duyÖt, chñ ®Çu t mêi chuyªn giagãp ý nhiÖm vô thiÕt kÕ khi thÊy cÇn thiÕt. Chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t sau khi phª duyÖt nhiÖm vô thiÕt kÕ. §èi víi c«ng tr×nh ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc th× chñ ®Çu t cãtr¸ch nhiÖm lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Ó ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phªduyÖt theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c kho¶n 1 môc II Th«ng t sè05/2005/TT-BXD ngµy 12/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉnthi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng . 7.3. C¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng, cÊp c«ngtr×nh vµ h×nh thøc thùc hiÖn hîp ®ång khi chñ ®Çu t ký hîp ®ång víimét hoÆc nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn thiÕt kÕ th× chñ ®Çu tchÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t vµ khíp nèi toµn bé thiÕt kÕ hoÆc cã thÓgiao cho tæng thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o sù ®ång bé,thèng nhÊt, xö lý kÞp thêi c¸c ph¸t sinh ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n . 7.4. Chñ ®Çu t tù tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ küthuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n, tæng dù to¸n ®èi víi nh÷ng c«ngtr×nh x©y dùng ph¶i lËp dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña NghÞ®Þnh 16/2005/N§-CP. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®îc lËp theo mÉu Phô lôc 1A, Phô lôc 1B vµ Phô lôc 1C cña Th«ng t 12/2005/TT-BXD. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm ®Þnh th×®îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®ÓthÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n c«ng tr×nh ®èi víi toµn bé hoÆc mét phÇn c¸cnéi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP lµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. Tæ chøc tvÊn thÈm tra thiÕt kÕ ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt kÕ ®èi víi lo¹ivµ cÊp víi c«ng tr×nh nhËn thÈm tra. Ngêi chñ tr× thÈm tra thiÕt kÕ ph¶icã ®iÒu kiÖn n¨ng lùc nh cña ngêi chñ tr× thiÕt kÕ c«ng tr×nh mµ chñ®Çu t yªu cÇu thÈm tra thiÕt kÕ. 7.5. Chñ ®Çu t ph¶i x¸c lËp tÝnh ph¸p lý cña s¶n phÈm thiÕt kÕ tríckhi ®a ra thi c«ng th«ng qua viÖc x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ dÊu x¸c nhËn®· phª duyÖt cña chñ ®Çu t theo mÉu Phô lôc 1D cña Th«ng t Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 34
 • 35. 3512/2005/TT-BXD vµ mÉu trong c«ng v¨n sè 1078 BXD/KSTK ngµy06/6/2006 cña Bé X©y dùng vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ .8. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (§iÒu 58 –LuËt X©y dùng) 8.1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ngoµi nhiÖm vô thiÕt kÕ; b) Yªu cÇu cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c thiÕtkÕ; c) QuyÒn t¸c gi¶ ®èi víi thiÕt kÕ c«ng tr×nh; d) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8.2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau®©y: a) ChØ ®îc nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, n¨ng lùchµnh nghÒ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; b) Thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô thiÕt kÕ, b¶o ®¶m tiÕn ®é vµ chÊt l-îng; c) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng thiÕt kÕ do m×nh ®¶m nhËn; d) Gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; ®) LËp nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô cho c«ng t¸c thiÕt kÕphï hîp víi yªu cÇu cña tõng bíc thiÕt kÕ; e) Kh«ng ®îc chØ ®Þnh nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu, vËt t vµ thiÕt bÞx©y dùng c«ng tr×nh; g) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp; h) Båi thêng thiÖt h¹i khi ®Ò ra nhiÖm vô kh¶o s¸t, sö dông th«ngtin, tµi liÖu, tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng, gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ngnghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh vµ c¸c hµnhvi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; i) Nhµ thÇu thiÕt kÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËtvÒ chÊt lîng hå s¬ thiÕt kÕ vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i khi sö dông th«ngtin, tµi liÖu, tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng, gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ngnghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh vµ c¸c hµnhvi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖth¹i do lçi cña m×nh g©y ra. k) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 35
 • 36. 369. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖcthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh( §iÒu 75- LuËt X©y dùng) 9.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ n¨ng lùcho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång; c) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång víi nhµ thÇu thic«ng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Dõng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËuqu¶ khi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒchÊt lîng c«ng tr×nh, an toµn vµ vÖ sinh m«i trêng; ®) Yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan phèi hîp ®Ó thùc hiÖn c¸cc«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; e) Kh«ng thanh to¸n gi¸ trÞ khèi lîng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆckhèi lîng ph¸t sinh kh«ng hîp lý; g) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Lùa chän nhµ thÇu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh phï hîp ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; b) Tham gia víi ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc chñ tr×phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i phãng mÆt b»ngx©y dùng ®Ó giao cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; c) Tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; d) KiÓm tra biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i trêng; ®) Tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh; e) Thuª tæ chøc t vÊn cã ®ñ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng ®ÓkiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh khi cÇn thiÕt; g) Xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh c¸c ®Ò xuÊt liªn quan ®Õn thiÕt kÕ cñanhµ thÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; h) T«n träng quyÒn t¸c gi¶ thiÕt kÕ c«ng tr×nh; i) Mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh; k) Lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh; l) Båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång lµm thiÖt h¹i cho nhµ thÇuthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng lµm Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 36
 • 37. 37sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm thu vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i dolçi cña m×nh g©y ra; m) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh; chÞu tr¸chnhiÖm vÒ viÖc b¶o ®¶m c«ng tr×nh thi c«ng ®óng tiÕn ®é, chÊt lîng vµhiÖu qu¶; n) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.10. VÒ qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng ®îc quy ®Þnh t¹i ch¬ng Vcña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP (kho¶n 3 môc II sè Th«ng t12/2005/TT-BXD) 10.1. Chñ ®Çu t tù tæ chøc gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng quy®Þnh t¹i §iÒu 62 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP. 10.2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp B¸o c¸o theo mÉu t¹i phô lôc 4cña Th«ng t nµy ®Þnh kú 6 th¸ng, 1 n¨m vÒ t×nh h×nh chÊt lîng c«ngtr×nh göi Së X©y dùng. 10.3. Chñ ®Çu t yªu cÇu Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng lËp sæ nhËtký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh lµ tµi liÖu gèc vÒ thi c«ngc«ng tr×nh (hay h¹ng môc c«ng tr×nh) nh»m trao ®æi th«ng tin néi bécña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; trao ®æi th«ng tin gi÷a chñ ®Çu t, nhµthÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh . SænhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®¸nh sè trang, ®ãng dÊu gi¸plai cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ghi nhËt ký thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 19 cña NghÞ®Þnh 209/2004/N§-CP cã c¸c néi dung: danh s¸ch c¸n bé kü thuËt cñanhµ thÇu tham gia x©y dùng c«ng tr×nh (chøc danh vµ nhiÖm vôcña tõng ngêi); diÔn biÕn t×nh h×nh thi c«ng hµng ngµy, t×nh h×nh thic«ng tõng lo¹i c«ng viÖc, chi tiÕt toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn; m« t¶ v¾nt¾t ph¬ng ph¸p thi c«ng; t×nh tr¹ng thùc tÕ cña vËt liÖu, cÊu kiÖn södông; nh÷ng sai lÖch so víi b¶n vÏ thi c«ng, cã ghi râ nguyªn nh©n, kÌmtheo biÖn ph¸p söa ch÷a; néi dung bµn giao cña ca thi c«ng tríc ®èi víica thi c«ng sau; nhËn xÐt cña bé phËn qu¶n lý chÊt lîng t¹i hiÖn trêngvÒ chÊt lîng thi c«ng x©y dùng. 10.4. Chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ®Çu t, gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ ghi vµo sæ nhËt ký thi c«ng x©y dùngtheo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP gåm: danh s¸ch vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ngêi gi¸ms¸t; kÕt qu¶ kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng t¹i hiÖn trêng; nh÷ngý kiÕn vÒ xö lý vµ yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kh¾c phôc hËu Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 37
 • 38. 38qu¶ c¸c sai ph¹m vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; nh÷ng thay ®æithiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 10.5. Chñ ®Çu t yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng nghiÖm thunéi bé c¸c c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹nthi c«ng x©y dùng, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh tríc khi nhµthÇu thi c«ng x©y dùng ph¸t hµnh phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t nghiÖm thuvíi c¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu nh sau: - §éi trëng; - Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp; - Tæ trëng tæ c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng; - §¹i diÖn nhµ thÇu thi c«ng c«ng viÖc, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùngtiÕp nhËn ®Ó tiÕp tôc thi c«ng ( nÕu cã) - §¹i diÖn Tæ qu¶n lý chÊt lîng gióp ChØ huy trëng c«ng trêng; - §¹i diÖn cña Phßng kü thuËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. 10.6. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËnc«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, c¸c h¹ng môc c«ngtr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 23, §iÒu 24,§iÒu 25 vµ §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng khã kh¾c phôc khiÕm khuyÕt khitriÓn khai c¸c c«ng viÖc tiÕp theo nh c«ng t¸c thi c«ng phÇn ngÇm,phÇn khuÊt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÞu lùc quan träng th× chñ ®Çu tyªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ cïng tham gia nghiÖm thu. Khi tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùngvµ c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông, chñ ®Çu t mêi ®¹i diÖn chñqu¶n lý sö dông hoÆc chñ së h÷u c«ng tr×nh tham dù nghiÖm thu. 10.7. Chñ ®Çu t tæ chøc bµn giao c«ng tr×nh cho chñ së h÷u, chñsö dông c«ng tr×nh sau khi ®· tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh c«ngtr×nh theo quy ®Þnh.11. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (§iÒu 76- LuËt X©y dùng) 11.1. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau®©y: a) Tõ chèi thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt; b) §Ò xuÊt söa ®æi thiÕt kÕ cho phï hîp víi thùc tÕ ®Ó b¶o ®¶mchÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng tr×nh; c) Yªu cÇu thanh to¸n gi¸ trÞ khèi lîng x©y dùng hoµn thµnh theo®óng hîp ®ång; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 38
 • 39. 39 d) Dõng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nÕu bªn giao thÇu kh«ngthùc hiÖn ®óng cam kÕt trong hîp ®ång ®· ký kÕt g©y trë ng¹i vµ thiÖth¹i cho nhµ thÇu; ®) Yªu cÇu båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña bªn thuª x©y dùng c«ngtr×nh g©y ra; e) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 11.2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau®©y: a) Thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; b) Thi c«ng x©y dùng theo ®óng thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng, b¶o®¶m chÊt lîng, tiÕn ®é, an toµn vµ vÖ sinh m«i trêng; c) Cã nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; d) KiÓm ®Þnh vËt liÖu, s¶n phÈm x©y dùng; ®) Qu¶n lý c«ng nh©n x©y dùng trªn c«ng trêng, b¶o ®¶m an ninh,trËt tù, kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn c¸c khu d©n c xung quanh; e) LËp b¶n vÏ hoµn c«ng, tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh; g) B¶o hµnh c«ng tr×nh; h) Mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶ohiÓm; i) Båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng, g©y « nhiÔm m«itrêng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; k) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh dom×nh ®¶m nhËn; l) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.12. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu thiÕt kÕ trong viÖc thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh ( §iÒu 77- LuËt X©y dùng) 12.1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhcã c¸c quyÒn sau ®©y: a) C¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 58 cña LuËt X©y dùng; b) Yªu cÇu chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ; c) Tõ chèi nh÷ng yªu cÇu thay ®æi thiÕt kÕ bÊt hîp lý cña chñ ®Çut x©y dùng c«ng tr×nh; d) Tõ chèi nghiÖm thu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh khi thi c«ngkh«ng theo ®óng thiÕt kÕ. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 39
 • 40. 40 12.2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cãc¸c nghÜa vô sau ®©y: a) C¸c nghÜa vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 58 cña LuËt X©y dùng; b) Cö ngêi cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh; ngêi®îc nhµ thÇu thiÕt kÕ cö thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶i chÞutr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m cña m×nh trong qu¸tr×nh thùc hiÖn nghÜa vô gi¸m s¸t t¸c gi¶ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båithêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; c) Tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo yªu cÇu cña chñ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; d) Xem xÐt xö lý theo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhvÒ nh÷ng bÊt hîp lý trong thiÕt kÕ; ®) Ph¸t hiÖn vµ th«ng b¸o kÞp thêi cho chñ ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh vÒ viÖc thi c«ng sai víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt cña nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý.13. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖcgi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 89- LuËt X©y dùng) 13.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn gi¸m s¸t khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng; b) §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp®ång; c) Thay ®æi hoÆc yªu cÇu tæ chøc t vÊn thay ®æi ngêi gi¸m s¸ttrong trêng hîp ngêi gi¸m s¸t kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh; d) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 13.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Thuª t vÊn gi¸m s¸t trong trêng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùcgi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®Ó tù thùc hiÖn; b) Th«ng b¸o cho c¸c bªn liªn quan vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña t vÊngi¸m s¸t; c) Xö lý kÞp thêi nh÷ng ®Ò xuÊt cña ngêi gi¸m s¸t; d) Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®· tháa thuËn trong hîp ®ånggi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 40
 • 41. 41 ®) Kh«ng ®îc th«ng ®ång hoÆc dïng ¶nh hëng cña m×nh ®Ó ¸p®Æt lµm sai lÖch kÕt qu¶ gi¸m s¸t; e) Lu tr÷ kÕt qu¶ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; g) Båi thêng thiÖt h¹i khi lùa chän t vÊn gi¸m s¸t kh«ng ®ñ ®iÒukiÖn n¨ng lùc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu khèi lîng kh«ng®óng, saithiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©yra; h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.14. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ( §iÒu 90- LuËt X©y dùng) 14.1. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒnsau ®©y: a) NghiÖm thu x¸c nhËn khi c«ng tr×nh ®· thi c«ng b¶o ®¶m ®óngthiÕt kÕ, theo quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng vµ b¶o ®¶m chÊt lîng; b) Yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo ®óng hîp®ång; c) B¶o lu c¸c ý kiÕn cña m×nh ®èi víi c«ng viÖc gi¸m s¸t do m×nh®¶m nhËn; d) Tõ chèi yªu cÇu bÊt hîp lý cña c¸c bªn cã liªn quan; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 14.2. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜavô sau ®©y: a) Thùc hiÖn c«ng viÖc gi¸m s¸t theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; b) Kh«ng nghiÖm thu khèi lîng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng vµ c¸c tiªuchuÈn kü thuËt theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh; c) Tõ chèi nghiÖm thu khi c«ng tr×nh kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt lîng; d) §Ò xuÊt víi chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nh÷ng bÊt hîp lý vÒthiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi söa ®æi; ®) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp; e) Kh«ng ®îc th«ng ®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, víi chñ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ cã c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c lµm sai lÖchkÕt qu¶ gi¸m s¸t; g) Båi thêng thiÖt h¹i khi lµm sai lÖch kÕt qu¶ gi¸m s¸t ®èi víi khèi l-îng thi c«ng kh«ng ®óng thiÕt kÕ, kh«ng tu©n theo quy chuÈn, tiªuchuÈn x©y dùng nhng ngêi gi¸m s¸t kh«ng b¸o c¸o víi chñ ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn xö lý, c¸c hµnh vi vi ph¹mkh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 41
 • 42. 42 h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. PhÇn II lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhI. Thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô cho viÖc t×m kiÕm ®Þa ®iÓmx©y dùng1. Kh¶o s¸t x©y dùng ( TCVN 4419-1987 vµ §iÒu 46 LuËt X©y dùng) 1.1. Kh¶o s¸t x©y dùng lµ ho¹t ®éng thÞ s¸t, ®o vÏ, th¨m dß, thuthËp, ph©n tÝch, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn thiªn nhiªncña vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng vÒ ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, ®ÞachÊt thñy v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn t−îng ®ÞachÊt vËt lý, khÝ t−îng thñy v¨n, hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh … ®Ó lËp ®−îc c¸c Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 42
 • 43. 43gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vÒ kü thuËt vµ hîp lý nhÊt vÒ kinh tÕ khi thiÕt kÕ,x©y dùng c«ng tr×nh ; ®ång thêi dù ®o¸n ®−îc nh÷ng biÕn ®æi cña m«itr−êng thiªn nhiªn xung quanh d−íi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vµ södông c«ng tr×nh. 1.2. Kh¶o s¸t x©y dùng gåm kh¶o s¸t ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊtc«ng tr×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊt thñy v¨n, kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ng tr×nhvµ c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng x©y dùng. 1.3. Kh¶o s¸t x©y dùng chØ ®îc tiÕn hµnh theo nhiÖm vô kh¶o s¸t®· ®îc phª duyÖt.2. Yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 47-LuËt X©y dùng) 2.1. NhiÖm vô kh¶o s¸t ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc,tõng bíc thiÕt kÕ; 2.2. B¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan, ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ; 2.3. Khèi lîng, néi dung, yªu cÇu kü thuËt ®èi víi kh¶o s¸t x©y dùngph¶i phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; 2.4. §èi víi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ngoµi c¸c yªu cÇu t¹i c¸cmôc IV-2.1, 2.2 vµ IV- 2.3 cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®é x©m thùc, møc ®é dao®éng cña mùc níc ngÇm theo mïa ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng,chèng thÝch hîp. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quy m« lín, c«ng tr×nh quanträng ph¶i cã kh¶o s¸t quan tr¾c c¸c t¸c ®éng cña m«i trêng ®Õnc«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông; 2.5. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i ®îc ®¸nh gi¸, nghiÖm thu theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt.3. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 6-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 3.1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng do tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ hoÆcnhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. 3.2. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹ic«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng bíc thiÕt kÕ, bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Môc ®Ých kh¶o s¸t; b) Ph¹m vi kh¶o s¸t; c) Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t; d) Khèi lîng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn; ®) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®îc ¸p dông; e) Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 43
 • 44. 444. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng (§iÒu 7-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 4.1. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng do nhµ thÇu kh¶o s¸t x©ydùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. 4.2. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇusau ®©y: a) Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; b) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông.5. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa h×nh (TCVN 4419-1987) 5.1. Thu thËp vµ ph©n tÝch nh÷ng tµi liÖu vÒ ®Þa h×nh, ®Þa vËt®· cã ë vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng; 5.2. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t hiÖn tr−êng; 5.3. X©y dùng l−íi tr¾c ®Þa Nhµ n−íc h¹ng 3 vµ 4, l−íi khèng chÕ®o vÏ, l−íi thñy chuÈn h¹ng II, III vµ IV; 5.4. LËp l−íi tr¾c ®Þa ®o vÏ mÆt b»ng vµ ®é cao; 5.5. §o vÏ ®Þa h×nh; 5.6. ChØnh biªn b¶n ®å ®Þa h×nh; 5.7. §o vÏ hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm; 5.8. LËp l−íi khèng chÕ tr¾c ®Þa cña c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn; 5.9. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô cho kh¶o s¸t ®ÞachÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n. ®Þa chÊt thuû v¨n vµ c¸cd¹ng kh¶o s¸t kh¸c, kÓ c¶ c«ng t¸c quan tr¾c tr¾c ®Þa ®Æc biÖt; 5.10. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ b¶n ®å. 5.11. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa h×nh.6. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh (TCVN 4419-1987) 6.1. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu vÒ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng, kÓ c¶ nh÷ng tµiliÖu, sè liÖu ®· nghiªn cøu, th¨m dß vµ kh¶o s¸t tr−íc ®©y ë vïng, ®Þa®iÓm ®ã; 6.2. Gi¶i ®o¸n ¶nh chôp hµng kh«ng; 6.3. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë hiÖn tr−êng; 6.4. §o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; 6.5. Kh¶o s¸t ®Þa vËt lý; 6.6. Khoan, xuyªn, ®µo th¨m dß; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 44
 • 45. 45 6.7. LÊy mÉu ®Êt, ®¸, n−íc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng; 6.8. X¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ b»ng thÝ nghiÖm hiÖntr−êng; 6.9. Ph©n tÝch thµnh phÇn, tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ vµ thµnhphÇn hãa häc cña n−íc ë trong phßng thÝ nghiÖm; 6.10. C«ng t¸c thÝ nghiÖm thÊm; 6.11. Quan tr¾c l©u dµi; 6.12. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ngtr×nh.7. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt thñy v¨n (TCVN 4419-1987) 7.1. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ ®iÒukiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n t¹i vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng; 7.2. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t hiÖn tr−êng; 7.3. Khoan, ®µo, th¨m dß ®Þa chÊt thuû v¨n; 7.4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ. 7.5. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuûv¨n c«ng tr×nh.8. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n (TCVN 4419-1987) 8.1. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ ®iÒukiÖn thuû v¨n vµ khÝ t−îng cña vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng; 8.2. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn tr−êng; 8.3. Quan tr¾c thuû v¨n vµ khÝ t−îng ; 8.4. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ ®o ®¹c thñy v¨n; 8.5. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ; 8.6. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t khÝ tîng thuûv¨n c«ng tr×nh.9. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh 9.1. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t toµn bé c«ng tr×nh; 9.2. §o vÏ c¸c th«ng sè h×nh häc cña c«ng tr×nh; 9.3. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ thiÕtkÕ, thi c«ng vµ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh; 9.4. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ kiÓm tra chÊt lîng hiÖn tr¹ng vËtliÖu x©y dùng vµ cÊu kiÖn c«ng tr×nh; 9.5. ChØnh lÝ tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ngtr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 45
 • 46. 4610. Kh¶o s¸t phôc vô lùa chän ®Þa ®iÓm ( Th«ng t 06/2006/TT-BXD). 10.1. Kh¶o s¸t phôc vô lùa chän ®Þa ®iÓm ®îc tiÕn hµnh trong tr-êng hîp ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh lµ yÕu tè chñ yÕu quyÕt ®ÞnhviÖc lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. Tuú theo møc ®é phøct¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh x©ydùng, cã thÓ ¸p dông mét phÇn hoÆc toµn bé thµnh phÇn c«ng viÖckh¶o s¸t nªu t¹i ®iÓm 10.3 kho¶n nµy. 10.2. Kh¶o s¸t phôc vô lùa chän ®Þa ®iÓm ®îc thùc hiÖn ë tÊt c¶c¸c ph¬ng ¸n xem xÐt t¹i khu vùc hoÆc tuyÕn dù kiÕn x©y dùng c«ngtr×nh, trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:2000 hoÆc 1:5000 hoÆc1:10000 hoÆc 1:25000 hoÆc nhá h¬n tuú thuéc vµo diÖn tÝch khu vùckh¶o s¸t. 10.3. Thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t phôc vô lùa chän ®Þa ®iÓm: a. Thu thËp, ph©n tÝch vµ hÖ thèng ho¸ tµi liÖu kh¶o s¸t hiÖn cãcña khu vùc, ®Þa ®iÓm x©y dùng; b. ThÞ s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh (kh¶o s¸t kh¸i qu¸t); c. §o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; d. Th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n; ®. Th¨m dß ®Þa vËt lý (nÕu cÇn). 10.4. C«ng t¸c ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh phôc vô lùa chän ®Þa®iÓm chØ thùc hiÖn khi cÇn thiÕt tuú thuéc vµo diÖn tÝch, ®iÒu kiÖn®Þa chÊt c«ng tr×nh khu vùc kh¶o s¸t vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh x©ydùng. Khèi lîng, néi dung ®o vÏ ph¶i ®îc lùa chän phï hîp víi tû lÖ b¶n ®å®o vÏ. 10.5. C«ng t¸c th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨nphôc vô lùa chän ®Þa ®iÓm chØ thùc hiÖn víi khèi lîng h¹n chÕ trong tr-êng hîp kh«ng cã hoÆc thiÕu c¸c tµi liÖu th¨m dß hoÆc t¹i nh÷ng khuvùc cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh bÊt lîi. 10.6. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t cÇn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ sè liÖu ëtÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n xem xÐt ®Ó ®¶m b¶o lùa chän vÞ trÝ thÝch hîp x©ydùng c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh hîp lý vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi trªntuyÕn vµ ®Ò xuÊt c¸c c«ng viÖc, ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t cho bíc thiÕt kÕtiÕp theo.11. Kh¶o s¸t phôc vô c¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 11.1. Thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t phôc vô c¸c bíc thiÕt kÕ: a. Thu thËp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ tµi liÖu kh¶o s¸t hiÖn cã cñakhu vùc x©y dùng; ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng liÒn kÒcã ¶nh hëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n; b. §o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 46
 • 47. 47 c. Th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n; d. Th¨m dß ®Þa vËt lý (nÕu cÇn); ®. Kh¶o s¸t khÝ tîng - thuû v¨n (nÕu cÇn); e. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm kiÕn t¹o (nÕu cÇn); g. ThÝ nghiÖm mÉu ®Êt ®¸, mÉu níc trong phßng thÝ nghiÖm; h. Quan tr¾c ®Þa kü thuËt; i. ChØnh lý vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t. Trêng hîp cÇn thiÕt, cã thÓ x©y dùng ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸triªng cho tõng thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t. 11.2. Kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ c¬ së. 11.2.1. Néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸t cÇn nªu râ ®Æc ®iÓm, quym« c«ng tr×nh x©y dùng, ®Þa ®iÓm vµ ph¹m vi kh¶o s¸t, tiªu chuÈn ¸pdông, thêi gian thùc hiÖn. 11.2.2. Yªu cÇu kh¶o s¸t trong bíc thiÕt kÕ c¬ së: a. Kh¸i qu¸t ho¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc x©ydùng, ®Æc biÖt chó ý ph¸t hiÖn quy luËt ph©n bè theo diÖn vµ chiÒus©u cña c¸c ph©n vÞ ®Þa tÇng yÕu, quy luËt ho¹t ®éng cña c¸c qu¸tr×nh ®Þa chÊt tù nhiªn bÊt lîi nh cact¬, lón, trît, tråi, xãi lë, níc ngÇm... b. §¸nh gi¸ ®îc ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¹i diÖn tÝch bè trÝc¸c c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng tr×nh cã t¶i träng lín. 11.2.3. VÞ trÝ c¸c ®iÓm th¨m dß ®îc bè trÝ theo nguyªn t¾c: a. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tËp trung: - VÞ trÝ c¸c ®iÓm th¨m dß ®îc bè trÝ theo tuyÕn hoÆc theo líi cãhíng vu«ng gãc vµ song song víi c¸c ph¬ng cña cÊu tróc ®Þa chÊt hoÆcvíi c¸c trôc cña c«ng tr×nh. NÒn b¶n ®å ®Þa h×nh thêng cã tû lÖ 1:2000hoÆc 1:1000 hoÆc 1:500 hoÆc lín h¬n tuú theo diÖn tÝch khu ®Êt x©ydùng. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng tr×nh cã t¶i träng lín, vÞ trÝc¸c ®iÓm th¨m dß ®îc bè trÝ hîp lý trong ph¹m vi mÆt b»ng c«ng tr×nh. b. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn: C¸c ®iÓm th¨m dß bè trÝ däc theo tim tuyÕn vµ trªn mÆt c¾tngang ®iÓn h×nh vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh.NÒn b¶n ®å ®Þa h×nh thêng cã tû lÖ 1:10000 hoÆc 1:5000 hoÆc1:2000 hoÆc lín h¬n tuú theo ph¹m vi tuyÕn. CÇn bè trÝ thªm c¸c ®iÓmth¨m dß chi tiÕt t¹i nh÷ng vÞ trÝ c«ng tr×nh cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnhnh vïng ®Êt yÕu, ®Þa h×nh nói cao, m¸i dèc lín... víi nÒn b¶n ®å tû lÖ1:2000 hoÆc 1:1000 hoÆc lín h¬n. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 47
 • 48. 48 11.2.4. Sè lîng, ®é s©u, kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm th¨m dß ®îc x¸c®Þnh theo c¸c tiªu chuÈn ¸p dông, tuú thuéc quy m« c«ng tr×nh vµ møc®é phøc t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¹i khu vùc kh¶o s¸t. 11.2.5. Trong bíc thiÕt kÕ c¬ së cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c c«ngviÖc kh¶o s¸t ®Ó ®¸p øng yªu cÇu t¹i §iÓm 11.2.2 kho¶n nµy. 11.2.6. KÕt qu¶ kh¶o s¸t trong bíc thiÕt kÕ c¬ së ph¶i ®¶m b¶ocung cÊp ®ñ sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n: tæng mÆt b»ng, san nÒn,c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt chñ yÕu, xö lý nÒn, mãng, kÕt cÊu chÞulùc chÝnh cña c«ng tr×nh; kiÕn nghÞ ph¬ng ph¸p th¨m dß vµ x¸c ®Þnhc¸c khu vùc cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt bÊt lîicÇn kh¶o s¸t trong bíc thiÕt kÕ tiÕp theo. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn, kÕt qu¶ kh¶o s¸t trongbíc thiÕt kÕ c¬ së cßn ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ sè liÖu ®Ó ®Ò xuÊtc¸c c«ng tr×nh chñ yÕu trªn tuyÕn, c¸c mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang®iÓn h×nh trªn tuyÕn, kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n xö lý c¸c chíng ng¹i vËt chñyÕu trªn tuyÕn vµ hµnh lang æn ®Þnh cña c«ng tr×nh. 11.3. Kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËt (trêng hîp thiÕt kÕ babíc) hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc hoÆc thiÕtkÕ mét bíc). 11.3.1. Néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸t: Ngoµi néi dung quy ®Þnh t¹i§iÓm 11.2.1 kho¶n nµy, nhiÖm vô kh¶o s¸t cßn ph¶i dù kiÕn ph¬ng ¸nthiÕt kÕ mãng, dù kiÕn t¶i träng vµ kÝch thíc cña c¸c h¹ng môc c«ngtr×nh. 11.3.2. C«ng t¸c kh¶o s¸t trong bíc thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i chÝnhx¸c ho¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc x©y dùng vµ cñac¸c h¹ng môc c«ng tr×nh; x¸c ®Þnh ®îc c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t phôc vôbíc thiÕt kÕ tiÕp theo. 11.3.3. Nguyªn t¾c bè trÝ c¸c ®iÓm th¨m dß: a. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tËp trung: C¸c ®iÓm th¨m dß ®îcbè trÝ trong ph¹m vi mÆt b»ng cña tõng c«ng tr×nh. NÒn b¶n ®å ®Þah×nh thêng cã tû lÖ 1:1000 ®Õn 1:100 tuú theo kÝch thíc c«ng tr×nh. b. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn: C¸c ®iÓm th¨m dß®îc bè trÝ däc theo tim tuyÕn vµ trªn mÆt c¾t ngang víi mËt ®é dµyh¬n trong bíc kh¶o s¸t tríc nh»m chÝnh x¸c ho¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊtc«ng tr×nh cña toµn tuyÕn. NÒn b¶n ®å ®Þa h×nh thêng cã tû lÖ1:2000 ®Õn 1:500 hoÆc lín h¬n tuú theo chiÒu dµi tuyÕn vµ møc ®éphøc t¹p ®Þa chÊt khu vùc kh¶o s¸t. CÇn bè trÝ thªm c¸c ®iÓm th¨m dßchi tiÕt t¹i nh÷ng vÞ trÝ c«ng tr×nh cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnh nh vïng®Êt yÕu, ®Þa h×nh nói cao, m¸i dèc lín... víi nÒn b¶n ®å tû lÖ 1:1000hoÆc 1:500 hoÆc lín h¬n. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 48
 • 49. 49 11.3.4. Sè lîng, ®é s©u, kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm th¨m dß ®îc x¸c®Þnh theo c¸c tiªu chuÈn ¸p dông phï hîp víi bíc thiÕt kÕ kü thuËt, phïhîp víi d¹ng c«ng tr×nh. 11.3.5. Thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËtbao gåm khoan, thÝ nghiÖm hiÖn trêng, thÝ nghiÖm trong phßng, ®îclùa chän phï hîp víi yªu cÇu xö lý nÒn, mãng, kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ngtr×nh. 11.3.6. KÕt qu¶ kh¶o s¸t trong bíc thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i ®¶m b¶ocung cÊp ®ñ sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n xö lý nÒn mãng, kÕt cÊu chÞu lùccña c«ng tr×nh víi ®Çy ®ñ kÝch thíc cÇn thiÕt; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thic«ng xö lý nÒn, mãng, kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh mét c¸ch hîp lý,®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn, kÕt qu¶ kh¶o s¸t trong bícthiÕt kÕ kü thuËt cßn ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnhc¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn, c¸c mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang ®Æc trngcho c¸c lo¹i ®Þa tÇng trªn tuyÕn; quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p xö lý c¸c chíngng¹i vËt trªn tuyÕn vµ chÝnh x¸cho¸ hµnh lang æn ®Þnh cña c«ng tr×nh. 11.4. Kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (trêng hîp thiÕtkÕ ba bíc). 11.4.1. Kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (trêng hîpthiÕt kÕ ba bíc) chØ thùc hiÖn trong trêng hîp: - §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh phøc t¹p hoÆc cã nh÷ng biÕn®éng bÊt thêng cÇn ph¶i ®îc chÝnh x¸c ho¸ khi thiÕt kÕ chi tiÕt xö lýnÒn, mãng, kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh. - Thay ®æi vÞ trÝ, kÝch thíc c«ng tr×nh; thay ®æi gi¶i ph¸p thiÕtkÕ xö lý nÒn, mãng, kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh. - T¹i vÞ trÝ dù kiÕn n¾n tuyÕn hoÆc dÞch tuyÕn c«ng tr×nh. 11.4.2. C¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«nggièng nh c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËt nhng u tiªnthùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm hiÖn trêng vµ quan tr¾c ®Þa kü thuËt phï hîpvíi yªu cÇu xö lý. Khi cÇn thiÕt, cã thÓ ®Ò xuÊt bæ sung thÝ nghiÖmchØ tiªu c¬ - lý ®Êt ®¸, chØ tiªu ho¸ häc cña níc, chØ ®Þnh sè lîng,chiÒu s©u, thµnh phÇn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t. 11.4.3. C¸c ®iÓm th¨m dß bè trÝ theo nguyªn t¾c t¹i §iÓm 2.3.3Môc 2, PhÇn II cña Th«ng t nµy vµ t¹i nh÷ng vÞ trÝ cÇn kh¶o s¸t bæsung. Sè lîng, ®é s©u, kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm th¨m dß do nhµ thÇu thiÕtkÕ hoÆc nhµ thÇu thi c«ng ®Ò xuÊt vµ ph¶i ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn. 11.4.4. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i chÝnh x¸c ho¸ ®îc vÞ trÝ cã ®iÒukiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh phøc t¹p hoÆc cã nh÷ng biÕn ®éng ®Þa Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 49
 • 50. 50chÊt bÊt thêng; ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ chi tiÕt xö lýnÒn, mãng, kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh; quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p thic«ng hîp lý; b¶o ®¶m an toµn cho c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.12. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 8- NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 12.1. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm: a) Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; b) §Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh; c) VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t x©y dùng; d)Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; ®) Khèi l−îng kh¶o s¸t; e) Quy tr×nh, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t; g) Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; h) §Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ, thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh; i) KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ; k) Tµi liÖu tham kh¶o; l) C¸c phô lôc kÌm theo. 12.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®îc chñ ®Çu t kiÓmtra, nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i môc IV-14 vµ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖnc¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. B¸o c¸o ph¶i ®îc lËp thµnh 06 bé,trong trêng hîp cÇn nhiÒu h¬n 06 bé th× chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh trªn c¬së tháa thuËn víi nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng. 12.3. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc vµ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶kh¶o s¸t; båi thêng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶os¸t, ph¸t sinh khèi lîng do kh¶o s¸t sai; sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quychuÈn, tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi viph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra.13. Bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 9-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 13.1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc bæ sung trong c¸c trêng hîpsau ®©y: a) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ thÇu kh¶o s¸tx©y dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c thêng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¶iph¸p thiÕt kÕ b) Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¸t hiÖn tµiliÖu kh¶o s¸t kh«ng ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 50
 • 51. 51 c) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¸t hiÖnc¸c yÕu tè kh¸c thêng so víi tµi liÖu kh¶o s¸t ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¶iph¸p thiÕt kÕ vµ biÖn ph¸p thi c«ng. 13.2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc bæsung néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸t trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i môcIV-11.1 theo ®Ò nghÞ cña c¸c nhµ thÇu thiÕt kÕ, kh¶o s¸t x©y dùng, thic«ng x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cñam×nh.14. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng vÒ b¶o vÖ m«i trêngvµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t ( §iÒu 10-NghÞ®Þnh 209/2004/N§-CP) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t t¹i hiÖn trêng, nhµ thÇu kh¶o s¸tx©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: 14.1. Kh«ng ®îc lµm « nhiÔm nguån níc, kh«ng khÝ vµ g©y tiÕngån qu¸ giíi h¹n cho phÐp; 14.2. ChØ ®îc phÐp chÆt c©y, hoa mµu khi ®îc tæ chøc, c¸ nh©nqu¶n lý hoÆc së h÷u c©y, hoa mµu cho phÐp; 14.3. Phôc håi l¹i hiÖn trêng kh¶o s¸t x©y dùng; 14.4. B¶o vÖ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh x©ydùng kh¸c trong vïng, ®Þa ®iÓm kh¶o s¸t; NÕu g©y h h¹i cho c¸c c«ngtr×nh ®ã th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i.15. Gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 11-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 15.1. Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã bé phËn chuyªn tr¸ch tùgi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. b) Chñ ®Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng thêngxuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn khi hoµn thµnh c«ngviÖc. Trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× chñ ®Çu t ph¶i thuªt vÊn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. 15.2. Néi dung tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇukh¶o s¸t x©y dùng: a) Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶os¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; b) Ghi chÐp kÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©ydùng. 15.3. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña chñ ®Çu t: a) KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµthÇu kh¶o s¸t x©y dùng so víi hå s¬ dù thÇu vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 51
 • 52. 52mãc phôc vô kh¶o s¸t, phßng thÝ nghiÖm ®îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©ydùng sö dông; b) Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi lîng kh¶o s¸t vµ viÖc thùchiÖn quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph¬ng ¸n kü thuËt ®· ®îc phª duyÖt. KÕtqu¶ theo dâi, kiÓm tra ph¶i ®îc ghi chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng; c) Theo dâi vµ yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn b¶ovÖ m«i trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t theoquy ®Þnh t¹i môc IV-12.16. NghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 12-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 16.1. C¨n cø ®Ó nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng: a) Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng; b) NhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ®Çu t phª duyÖt; c) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; d) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 16.2. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©ydùng vµ tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©ydùng; c) NghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng theo hîp ®ångkh¶o s¸t x©y dùng ®· ký kÕt. Trêng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùchiÖn ®óng hîp ®ång kh¶o s¸t vµ tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông nhngkh«ng ®¸p øng ®îc môc tiªu ®Çu t ®· ®Ò ra cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çut vÉn ph¶i thanh to¸n phÇn ®· nghiÖm thu theo hîp ®ång. 16.3. KÕt qu¶ nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶ilËp thµnh biªn b¶n theo mÉu Phô lôc cña NghÞ ®Þnh Qu¶n lý chÊt lîngc«ng tr×nh x©y dùng. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖcnghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng.II. B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 4 – NghÞ ®Þnh 16/2005)1. LËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1.1 Dù ¸n cã yªu cÇu ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia theo NghÞ quyÕt sè66/2006/QH11 cña Quèc héi th× chñ ®Çu t ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t tr×nhChÝnh phñ xem xÐt ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua chñ tr¬ng vµ cho Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 52
 • 53. 53phÐp ®Çu t. §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c, chñ ®Çu t kh«ng ph¶i lËp B¸o c¸o®Çu t. 1.2. Dù ¸n cã yªu cÇu ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhDù ¸n, c«ng tr×nh cã mét trong n¨m tiªu chÝ sau ®©y lµ dù ¸n, c«ng tr×nhquan träng quèc gia (NghÞ quyÕt sè 66/2006/QH11): 1.2.1. Quy m« vèn ®Çu t tõ hai m¬i ngh×n tû ®ång ViÖt Nam trëlªn ®èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh cã sö dông tõ ba m¬i phÇn tr¨m vèn nhµ níctrë lªn. 1.2.2. Dù ¸n, c«ng tr×nh cã ¶nh hëng lín ®Õn m«i trêng hoÆc tiÒmÈn kh¶ n¨ng ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn m«i trêng, bao gåm: a) Nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n; b) Dù ¸n ®Çu t sö dông ®Êt cã yªu cÇu chuyÓn môc ®Ých södông ®Êt rõng phßng hé ®Çu nguån tõ hai tr¨m ha trë lªn; ®Êt rõngphßng hé ch¾n sãng, lÊn biÓn tõ n¨m tr¨m ha trë lªn; ®Êt rõng ®Æcdông tõ hai tr¨m ha trë lªn, trõ ®Êt rõng lµ vên quèc gia, khu b¶o tån thiªnnhiªn; ®Êt rõng s¶n xuÊt tõ mét ngh×n ha trë lªn. 1.2.3. Dù ¸n, c«ng tr×nh ph¶i di d©n t¸i ®Þnh c tõ hai m¬i ngh×nngêi trë lªn ë miÒn nói, tõ n¨m m¬i ngh×n ngêi trë lªn ë c¸c vïng kh¸c. 1.2.4. Dù ¸n, c«ng tr×nh ®Çu t t¹i ®Þa bµn ®Æc biÖt quan träng®èi víi quèc gia vÒ quèc phßng, an ninh hoÆc cã di tÝch quèc gia cã gi¸trÞ ®Æc biÖt quan träng vÒ lÞch sö, v¨n hãa. 1.2.5. Dù ¸n, c«ng tr×nh ®ßi hái ph¶i ¸p dông c¬ chÕ, chÝnh s¸ch®Æc biÖt cÇn ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh.2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ®Þnh 16/2005/N§-CP) 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖnthuËn lîi vµ khã kh¨n; chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gianÕu cã; 2.2. Dù kiÕn quy m« ®Çu t: c«ng suÊt, diÖn tÝch x©y dùng; c¸c h¹ngmôc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ngtr×nh kh¸c; dù kiÕn vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhu cÇu södông ®Êt; 2.3. Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt; c¸c ®iÒukiÖn cung cÊp vËt t thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng lîng, dÞch vô, h¹ tÇng küthuËt; ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c nÕu cã; c¸c ¶nh hëngcña dù ¸n ®èi víi m«i trêng, sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an ninh, quècphßng; 2.4. H×nh thøc ®Çu t, x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t, thêi h¹n thùchiÖn dù ¸n, ph¬ng ¸n huy ®éng vèn theo tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x·héi cña dù ¸n vµ ph©n kú ®Çu t nÕu cã. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 53
 • 54. 543. Xin phÐp ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 3.1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh tíi Bé qu¶n lý ngµnh. Bé qu¶n lý ngµnh lµ c¬ quan ®Çu mèi giópThñ tíng ChÝnh phñ lÊy ý kiÕn cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan,tæng hîp vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. 3.2. Thêi h¹n lÊy ý kiÕn : Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc B¸o c¸o ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i göi v¨n b¶n lÊy ý kiÕn cñac¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan. Trong vßng 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc ®Ò nghÞ, c¬ quan®îc hái ý kiÕn ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi vÒ nh÷ng néi dung thuéc ph¹m viqu¶n lý cña m×nh. Trong vßng 7 ngµy sau khi nhËn ®îc v¨n b¶n tr¶ lêitheo thêi h¹n trªn, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Ó tr×nh Thñ tíngChÝnh phñ. 3.3. B¸o c¸o tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ bao gåm: Tãm t¾t néi dung B¸o c¸o ®Çu t, tãm t¾t ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh vµ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ viÖc cho phÐp ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÌm theob¶n gèc v¨n b¶n ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan.4. VÒ viÖc xö lý ®èi víi c¸c dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch (kho¶n 2§iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP vµ môc II phÇn 1 cña Th«ng t sè02/2007/TT-BXD) 4.1. §èi víi quy ho¹ch ngµnh: §èi víi dù ¸n nhãm A kh«ng cã trong quy ho¹ch ngµnh ®îc cÊp cãthÈm quyÒn phª duyÖt th× chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngµnh ®Óxem xÐt, bæ sung quy ho¹ch theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh Thñ tíngChÝnh phñ chÊp thuËn bæ sung quy ho¹ch tríc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh. Trêng hîp dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch ngµnh hoÆc kh«ng phïhîp víi quy ho¹ch ngµnh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× tríc khilËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o Bé qu¶n lýngµnh; Bé qu¶n lý ngµnh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, bæ sung quy ho¹chtheo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ chÊp thuËn. VÝ dô:Dù ¸n ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn t¹i tØnh X cha cã trong quy ho¹chngµnh ®iÖn th× tríc khi lËp dù ¸n chñ ®Çu t b¸o c¸o Bé C«ng nghiÖp ®ÓBé C«ng nghiÖp xem xÐt ®iÒu chØnh quy ho¹ch theo thÈm quyÒnhoÆc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ chÊp thuËn bæ sung vµo quy ho¹chngµnh ®iÖn. 4.2. §èi víi quy ho¹ch x©y dùng: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 54
 • 55. 55 VÞ trÝ, quy m« x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch x©ydùng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; nÕu cha cã trong quy ho¹chx©y dùng th× ph¶i ®îc ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh chÊp thuËn. Trêng hîp dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch x©y dùng hoÆc cha cãquy ho¹ch x©y dùng th× tríc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh,chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Ó ®îc xem xÐtchÊp thuËn vÒ vÞ trÝ, quy m«, tæng mÆt b»ng cña dù ¸n; ®ång thêiUBND cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®iÒu chØnh hoÆc lËp quyho¹ch x©y dùng theo quy ®Þnh.III. LËp dù ¸n §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng1. Nh÷ng quy ®Þnh chung : 1.1. VÒ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Sau khi thùc hiÖn ®¨ng ký ®Çu t hoÆc ®îc cÊp giÊy chøng nhËn®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t, chñ ®Çu t tæ chøc lËp dù¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, lµm c¸c thñ tôc tr×nh duyÖt dù ¸n vµ triÓnkhai thùc hiÖn c¸c bíc tiÕp theo theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng,NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP, NghÞ ®Þnh 112/CP vµ híng dÉn cñaTh«ng t 02/2007/TT-BXD. 1.2. Khi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau ®©y, chñ ®Çu t kh«ngph¶i lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh mµ chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ -kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phªduyÖt: a) C«ng tr×nh chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùngc«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP, bao gåm: - C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o; - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp cã tængmøc ®Çu t díi 7 tû ®ång, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi,quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng; trõ trêng hîp ngêi quyÕt ®Þnh®Çu t thÊycÇn thiÕt vµ yªu cÇu ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµ nhµ ë riªng lÎ. 1.3. Néi dung dù ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh theo quy ®Þnh t¹i§iÒu 6 NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së theo quy®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP. 1.4. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B cha cã trong quy ho¹ch kinh tÕ - x· héi,quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng th× tríc khi lËp dù ¸n ph¶i cã ý Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 55
 • 56. 56kiÕn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒquy ho¹ch.2. Néi dung phÇn thuyÕt minh dù ¸n ®Çu t x©y dùng ( §iÒu 6 nghÞ ®Þnh16/2004/N§-CP) 2.1. Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t; ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ trêng, tiªuthô s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh; h×nh thøc ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh; ®Þa ®iÓm x©y dùng, nhu cÇu sö dông ®Êt; ®iÒu kiÖncung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. 2.2. M« t¶ vÒ thiÕt kÕ: a) M« t¶ vÒ quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c h¹ngmôc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ngtr×nh kh¸c; b) Ph©n tÝch lùa chän ph¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ vµ c«ngsuÊt. c) Ph©n tÝch sù phï hîp cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, ph¬ng ¸n thiÕt kÕkiÕn tróc víi thiÕt kÕ ®« thÞ, c¶nh quan trong ®« thÞ; vÒ kiÕn tróc ®èivíi c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc 2.3. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm: a) Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c vµ ph¬ng ¸n hç trîx©y dùng h¹ tÇng kü thuËt nÕu cã; b) Ph¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng; c) Ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ h×nh thøc qu¶n lýdù ¸n. 2.4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y,næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng. 2.5. Tæng møc ®Çu t cña dù ¸n; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vènvµ kh¶ n¨ng cÊp vèn theo tiÕn ®é; ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®èi víi dù ¸n cãyªu cÇu thu håi vèn; c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖuqu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n.3. Néi dung thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ( kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh112/2006/N§-CP) 3.1. Néi dung thiÕt kÕ c¬ së bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ phÇnb¶n vÏ, b¶o ®¶m thÓ hiÖn ®îc c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, lµ c¨n cø ®Ó x¸c®Þnh tæng møc ®Çu t vµ triÓn khai c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo. 3.2. PhÇn thuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së bao gåm c¸c néi dung: a) §Æc ®iÓm tæng mÆt b»ng; ph¬ng ¸n tuyÕn c«ng tr×nh ®èi víic«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn; ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nhcã yªu cÇu kiÕn Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 56
 • 57. 57tróc; ph¬ng ¸n vµ s¬ ®å c«ng nghÖ ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu c«ngnghÖ; b) KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña c«ng tr×nh; phßng chèng ch¸y,næ; b¶o vÖ m«i trêng; hÖ thèng kü thuËt vµ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËtc«ng tr×nh, sù kÕt nèi víi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµngrµo; c) M« t¶ ®Æc ®iÓm t¶i träng vµ c¸c t¸c ®éng ®èi víi c«ng tr×nh; d) Danh môc c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông. 3.3. PhÇn b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së ®îc thÓ hiÖn víi c¸c kÝch thíc chñyÕu, bao gåm: a) B¶n vÏ tæng mÆt b»ng, ph¬ng ¸n tuyÕn c«ng tr×nh ®èi víi c«ngtr×nh x©y dùng theo tuyÕn; b) B¶n vÏ thÓ hiÖn ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh cã yªucÇu kiÕn tróc; c) S¬ ®å c«ng nghÖ ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu c«ng nghÖ; d) B¶n vÏ thÓ hiÖn kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña c«ng tr×nh; b¶n vÏhÖ thèng kü thuËt vµ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt c«ng tr×nh." 3.4. Sè lîng thuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ cña thiÕt kÕ c¬ së ®îc lËptèi thiÓu lµ 09 bé.4. Néi dung tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 4 NghÞ ®Þnh99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007) 4.1. Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ tængmøc ®Çu t) lµ chi phÝ dù tÝnh cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 5 môc nµy. Tæng møc ®Çu t lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t lËp kÕ ho¹chvµ qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 4.2. Tæng møc ®Çu t bao gåm: chi phÝ x©y dùng; chi phÝ thiÕt bÞ;chi phÝ båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c; chi phÝ qu¶n lý dù¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng; chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. 4.3. C¸c chi phÝ cña tæng møc ®Çu t ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a) Chi phÝ x©y dùng bao gåm: chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh; chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò; chi phÝsan lÊp mÆt b»ng x©y dùng; chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ngtr×nh phô trî phôc vô thi c«ng; nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnhthi c«ng; b) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ngnghÖ; chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu cã; chi phÝ l¾p®Æt, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh; chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm; thuÕ vµc¸c lo¹i phÝ liªn quan kh¸c; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 57
 • 58. 58 c) Chi phÝ båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c bao gåm: chiphÝ båi thêng nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝkh¸c; chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c; chi phÝ tæ chøc båi thêng gi¶i phãngmÆt b»ng; chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng, nÕu cã; chiphÝ ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt, nÕu cã; d) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖnc«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ khi lËp dù ¸n ®Õn khi hoµn thµnh, nghiÖm thubµn giao, ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông; ®) Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bao gåm: chi phÝ t vÊn kh¶o s¸t,thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t vÊn ®Çu t x©ydùng kh¸c; e) Chi phÝ kh¸c bao gåm: vèn lu ®éng trong thêi gian s¶n xuÊt thö®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh; l·i vaytrong thêi gian x©y dùng vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c; g) Chi phÝ dù phßng bao gåm: chi phÝ dù phßng cho khèi lîng c«ngviÖc ph¸t sinh vµ chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ trong thêi gian x©ydùng c«ng tr×nh.5. LËp tæng møc ®Çu t ( §iÒu 5 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP ngµy13/6/2007) 5.1. Tæng møc ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau®©y: a) TÝnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n, trong ®ã, chi phÝ x©y dùng®îc tÝnh theo khèi lîng chñ yÕu tõ thiÕt kÕ c¬ së, c¸c khèi lîng kh¸c dùtÝnh vµ gi¸ x©y dùng phï hîp víi thÞ trêng; chi phÝ thiÕt bÞ ®îc tÝnhtheo sè lîng, chñng lo¹i thiÕt bÞ phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ, gi¸ thiÕtbÞ trªn thÞ trêng vµ c¸c yÕu tè kh¸c, nÕu cã; chi phÝ båi thêng gi¶iphãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c ®îc tÝnh theo khèi lîng ph¶i båi thêng, t¸i®Þnh c cña dù ¸n vµ c¸c chÕ ®é cña nhµ níc cã liªn quan; chi phÝ kh¸c®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc t¹m tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ dù phßng®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.3.kho¶n nµy; b) TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµgi¸ x©y dùng tæng hîp theo bé phËn kÕt cÊu, theo diÖn tÝch, c«ng n¨ngsö dông (sau ®©y gäi lµ gi¸ x©y dùng tæng hîp), suÊt vèn ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh t¬ng øng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n cã ®iÒu chØnh, bæsung nh÷ng chi phÝ cha tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp vµ suÊt vèn®Çu t ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t; c) TÝnh trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c dù ¸n cã chØ tiªu kinh tÕ - küthuËt t¬ng tù ®· thùc hiÖn. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy ph¶i tÝnh quy®æi c¸c sè liÖu cña dù ¸n t¬ng tù vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnhc¸c kho¶n môc chi phÝ cha x¸c ®Þnh trong tæng møc ®Çu t; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 58
 • 59. 59 d) KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm ckho¶n nµy. 5.2. S¬ bé tæng møc ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh ph¶i lËp b¸o c¸o®Çu t vµ c¸c c«ng tr×nh ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay®îc íc tÝnh trªn c¬ së suÊt vèn ®Çu t hoÆc chi phÝ c¸c c«ng tr×nh t¬ngtù ®· thùc hiÖn vµ c¸c yÕu tè chi phÝ ¶nh hëng tíi tæng møc ®Çu t theo®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. 5.3. Dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ®îc tÝnh b»ng tû lÖphÇn tr¨m (%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c, d, ® vµ ekho¶n 4.3 môc nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ ®îc tÝnh trªn c¬së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµngn¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng cã tÝnh ®Õn c¸c kh¶ n¨ng biÕn®éng gi¸ trong níc vµ quèc tÕ.IV. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng1. Tr×nh tù, thñ tôc thÈm ®Þnh dù ¸n ( kho¶n 3 môc III phÇn I Th«ngt 02/2007/TT-BXD) 1.1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp vµ göi hå s¬ dù ¸n tíi®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh tríc khitr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. 1.2. Hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n bao gåm: a) Tê tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 1 cña Th«ngt 02/2007/TT-BXD; b) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh gåm phÇn thuyÕt minh vµthiÕt kÕ c¬ së; c) V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia; v¨nb¶n chÊp thuËn vÒ quy ho¹ch ngµnh ®èi víi dù ¸n nhãm A kh«ng cãtrong quy ho¹ch ngµnh; v¨n b¶n chÊp thuËn vÒ quy ho¹ch x©y dùng ®èivíi dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch x©y dùng; d) C¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan. 1.3. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËnhå s¬ dù ¸n cña chñ ®Çu t vµ göi tíi c¬ quan cã liªn quan ®Ó lÊy ý kiÕn,®ång thêi göi hå s¬ ®Ó lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 5§iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP. C¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm®Þnh vµ göi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n.KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®îc lËp theo mÉu t¹i Phô lôc sè 2cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 59
 • 60. 60 Trêng hîp cÇn thiÕt, ®Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn, ®¬n vÞ ®Çu mèithÈm ®Þnh dù ¸n cã thÓ uû quyÒn cho chñ ®Çu t trùc tiÕp göi hå s¬ dù¸n vµ gi¶i tr×nh víi c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. 1.4. Thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n: Thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n, bao gåm c¶ thêi gian thÈm ®Þnh thiÕtkÕ c¬ së ®îc tÝnh tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, cô thÓ: a) §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia: thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸ntheo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt sè 66/2006/QH11 cña Quèc héi, trong®ã thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc. b) §èi víi dù ¸n nhãm A: thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng qu¸ 40ngµy lµm viÖc, trong ®ã thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸20 ngµy lµm viÖc. c) §èi víi dù ¸n nhãm B: thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng qu¸ 30ngµy lµm viÖc, trong ®ã thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸15 ngµy lµm viÖc. d) §èi víi dù ¸n nhãm C: thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng qu¸ 20ngµy lµm viÖc, trong ®ã thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸10 ngµy lµm viÖc. 4.5. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøcthÈm ®Þnh dù ¸n, tæng hîp ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan vµ kÕtqu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ vµ tr×nhngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt dù ¸n.2. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( kho¶n 5§iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) 2.1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh dù¸n tríc khi phª duyÖt. §Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®¬n vÞ chuyªn m«ntrùc thuéc ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n cãtr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu nµy vµ lÊy ý kiÕn c¸cc¬ quan liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n. 2.2. Thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ nícvÒ c¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do Thñ tíng ChÝnhphñ quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ dù ¸n kh¸c nÕu thÊy cÇn thiÕt. 2.3. §èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc: a) C¬ quan cÊp Bé tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do m×nh quyÕt ®Þnh®Çu t. §Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®¬n vÞ chuyªn m«n trùcthuéc ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 60
 • 61. 61 b) ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do m×nhquyÕt ®Þnh ®Çu t. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ ®Çu mèi tæ chøc thÈm®Þnh dù ¸n. Ủy ban nhân dân cÊp huyÖn, cÊp x· tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n dom×nh quyÕt ®Þnh ®Çu t. §Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®¬n vÞ cã chøcn¨ng qu¶n lý kÕ ho¹ch ng©n s¸ch trùc thuéc ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2.4. §èi víi dù ¸n kh¸c th× ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tù tæ chøc thÈm®Þnh dù ¸n. 2.5. §èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï th× viÖc thÈm®Þnh dù ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 71/2005/N§-CPngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ.3. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( kho¶n 6§iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cña ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t: 3.1. Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, baogåm: sù cÇn thiÕt ®Çu t; c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña dù ¸n; quy m«, c«ngsuÊt, c«ng nghÖ, thêi gian, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n; ph©n tÝch tµichÝnh, hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n; 3.2. Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, bao gåm:sù phï hîp víi quy ho¹ch; nhu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn (nÕu cã); kh¶n¨ng gi¶i phãng mÆt b»ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng tiÕn ®é cñadù ¸n; kinh nghiÖm qu¶n lý cña chñ ®Çu t; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕc¬ së; kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay; gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y næ; c¸cyÕu tè ¶nh hëng ®Õn dù ¸n nh quèc phßng, an ninh, m«i trêng trªn c¬ sëý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan liªn quan vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cñaph¸p luËt cã liªn quan.4. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së (kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh112/2006/N§-CP ) 4.1. §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia vµ dù ¸n nhãm A, kh«ng ph©nbiÖt nguån vèn, viÖc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®îc thùc hiÖn nh sau: a) Bé C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ngtr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµm¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, hãa chÊt, vËt liÖu næ c«ngnghiÖp, chÕ t¹o m¸y, luyÖn kim vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªnngµnh; b) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc thÈm ®ÞnhthiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhthuû lîi, ®ª ®iÒu; c) Bé Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸cc«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 61
 • 62. 62 d) Bé X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nhthuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vËt liÖux©y dùng, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu. ®) Riªng ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng mét c«ng tr×nh d©n dông díi20 tÇng th× Së X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. e) §èi víi dù ¸n bao gåm nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau th× Bé chñtr× tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së lµ mét trong c¸c Bé nªu trªn cãchøc n¨ng qu¶n lý lo¹i c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù¸n. Bé chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lÊy ýkiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c Bé, ngµnh qu¶n lý c«ng tr×nh chuyªn ngµnhvµ c¬ quan liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. 4.2. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn, trõ c¸cdù ¸n nhãm B, C quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, ®iÓm d kho¶n nµy, viÖc thÈm®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®îc thùc hiÖn nh sau: a) Së C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ngtr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµm¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, hãa chÊt, vËt liÖu næ c«ngnghiÖp, chÕ t¹o m¸y, luyÖn kim vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªnngµnh; b) Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc thÈm ®ÞnhthiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhthuû lîi, ®ª ®iÒu; c) Së Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸cc«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; d) Së X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nhthuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vËtliÖu x©y dùng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do ChñtÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh yªu cÇu. ®) Riªng dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞth× Së X©y dùng hoÆc Së Giao th«ng c«ng chÝnh hoÆc Së Giao th«ngvËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖmvô do Ủy ban nhân dân cÊp tØnh quy ®Þnh. e) §èi víi dù ¸n bao gåm nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau th× Së chñtr× tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së lµ mét trong c¸c Së nªu trªn cãchøc n¨ng qu¶n lý lo¹i c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù¸n. Së chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lÊy ýkiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c Së cã qu¶n lýc«ng tr×nh chuyªn ngµnh vµ c¬ quan liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh thiÕt kÕc¬ së. 4.3. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C do Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ngnghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé X©y dùng, Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 62
 • 63. 63c¸c tËp ®oµn kinh tÕ vµ Tæng c«ng ty nhµ níc ®Çu t thuéc chuyªnngµnh do m×nh qu¶n lý th× c¸c Bé, doanh nghiÖp nµy tù tæ chøc thÈm®Þnh thiÕt kÕ c¬ së sau khi cã ý kiÕn cña ®Þa ph¬ng vÒ quy ho¹chx©y dùng vµ b¶o vÖ m«i trêng, cô thÓ ( ®iÓm b kho¶n 2 môc III phÇn Icña Th«ng t 02/2007/TT-BXD): a) Bé C«ng nghiÖp tù tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ngtr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµm¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, ho¸ chÊt, vËt liÖu næ c«ngnghiÖp, chÕ t¹o m¸y, luyÖn kim vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªnngµnh nhãm B, C do Bé C«ng nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t. b) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tù tæ chøc thÈm ®ÞnhthiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhthuû lîi, ®ª ®iÒu nhãm B, C do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«nquyÕt ®Þnh ®Çu t. c) Bé Giao th«ng vËn t¶i tù tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸cc«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng nhãm B, Cdo Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh ®Çu t. d) Bé X©y dùng tù tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ngtr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖpvËt liÖu x©y dùng, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ nhãm B, C do Bé X©y dùngquyÕt ®Þnh ®Çu t. ®) TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty nhµ níc tù tæ chøc thÈm ®ÞnhthiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n nhãm B, C do m×nh quyÕt®Þnh ®Çu t nÕu dù ¸n thuéc chuyªn ngµnh ®îc Nhµ níc giao cho doanhnghiÖp ®ã qu¶n lý. VÝ dô: TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt nam (EVN) ®îc Nhµníc giao qu¶n lý m¹ng líi ®iÖn trªn toµn quèc th× EVN ®îc tù tæ chøcthÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n m¹ng líi ®iÖn nhãmB, C do m×nh quyÕt ®Þnh ®Çu t. §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c do EVN quyÕt®Þnh ®Çu t th× viÖc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së do c¬ quan nhµ níc cãthÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/CP thùc hiÖn. e) §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C cã c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕnqua nhiÒu ®Þa ph¬ng th× Bé ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy tæchøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së vµ cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña ®Þaph¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng vÒ quy ho¹ch x©y dùng vµ b¶o vÖm«i trêng. 3.4. C¬ quan tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm göikÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù¸n. Thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc ®èivíi dù ¸n quan träng quèc gia, 20 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm A, 15ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm B vµ 10 ngµy lµm viÖc víi dù ¸n nhãmC, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ." Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 63
 • 64. 645. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) 5.1. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi quy ho¹ch x©y dùng; sù kÕtnèi víi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµng rµo; 5.2. ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, m«i tr-êng, phßng chèng ch¸y næ; 5.3. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc t vÊn, n¨nglùc hµnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh."6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t ( §iÒu 6 NghÞ ®Þnh99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007) 1. ThÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t lµ mét néi dung cña viÖc thÈm®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Néi dung thÈm ®Þnh tæng møc®Çu t bao gåm: a) Sù phï hîp cña ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t víi ®Æc®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh; b) TÝnh ®Çy ®ñ, hîp lý vµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ thÞ trêng cñac¸c kho¶n môc chi phÝ trong tæng møc ®Çu t; c) C¸c tÝnh to¸n vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c yÕutè rñi ro, ph¬ng ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn, nÕu cã; d) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh. 2. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc thÈm ®Þnhtæng møc ®Çu t hoÆc cã thÓ thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒukiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra. LÖ phÝ thÈm ®Þnh hoÆc chiphÝ thÈm tra ®îc tÝnh vµo chi phÝ kh¸c trong tæng møc ®Çu t. C¸c tæchøc, c¸ nh©n thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh, thÈm tra tæng møc ®Çu tph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña kÕtqu¶ thÈm ®Þnh, thÈm tra. 3. Tæng møc ®Çu t ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t do ngêi quyÕt®Þnh ®Çu t phª duyÖt.V. Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh1. Hå s¬ chñ ®Çu t tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (Kho¶n 4 §iÒu1 – NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) 1.1. Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 2 kÌm theoNghÞ ®Þnh nµy ( NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP); 1.2. Dù ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 64
 • 65. 65 1.3. C¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; 1.4. V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia; v¨nb¶n chÊp thuËn bæ sung quy ho¹ch ®èi víi dù ¸n nhãm A cha cã trongquy ho¹ch ngµnh."2. Hå s¬ c¬ quan, ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n tr×nh ngêi quyÕt®Þnh ®Çu t phª duyÖt dù ¸n ( ®iÓm d kho¶n 3 môc III phÇn I cña Th«ngt 02/2007/TT-BXD) 2.1. Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ngt 02/2007/TT-BXD, trong ®ã ph¶i nªu ®îc kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n;nhËn xÐt,®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ víi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t; 2.2. Hå s¬ cña chñ ®Çu t tr×nh ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n theo kho¶n1.2. môc IV phÇn nµy; 2.3. C¸c v¨n b¶n tham gia thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒnliªn quan tíi dù ¸n.3. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 11 NghÞ®Þnh 16/2005/N§-CP) 3.1. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n ®· ®îc Quèchéi th«ng qua chñ tr¬ng vµ cho phÐp ®Çu t. 3.2. §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc: a) Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnhphñ, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña §¶ng, c¬ quan Trung ¬ng cña tæchøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ nghiÖp vµ ChñtÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A,B, C. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñvµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh ®îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊpquyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C cho c¬ quan cÊp díi trùctiÕp; b) Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x· ®îc quyÕt ®Þnh®Çu t c¸c dù ¸n trong ph¹m vi ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng sau khi th«ngqua Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; c) Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng, Chñ tÞch ñy bannh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ cho Chñ tÞch ñy ban nh©n d©ncÊp huyÖn ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ngcã møc vèn ®Çu t kh«ng lín h¬n 5 tû ®ång vµ Chñ tÞch ñy ban nh©nd©n cÊp x· kh«ng lín h¬n 3 tû ®ång. §èi víi c¸c thµnh phè trùc thuécTrung ¬ng, viÖc ph©n cÊp theo quy ®Þnh riªng ®îcThñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 65
 • 66. 66 3.3. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c, vèn hçn hîp chñ ®Çu t tù quyÕt®Þnh ®Çu t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. 3.4. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ ®îc quyÕt ®Þnh®Çu t khi ®· cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n södông vèn tÝn dông, tæ chøc cho vay vèn thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n tµi chÝnhvµ ph¬ng ¸n tr¶ nî ®Ó chÊp thuËn cho vay hoÆc kh«ng cho vay tríc khingêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t. 3.5. Néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo mÉu t¹iPhô lôc sè 3 cña NghÞ ®Þnh nµy.VI. LËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùngc«ng tr×nh ( Môc IV Th«ng t 02/2007/TT-BXD)1. LËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: 1.1. Chñ ®Çu t lËp hoÆc thuª tæ chøc t vÊn lËp B¸o c¸o kinh tÕ –kü thuËt ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (díi ®©y gäi t¾t lµ B¸o c¸o kinh tÕ –kü thuËt). Néi dung B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt ®îc lËp theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 4 §iÒu 35 cña LuËt X©y dùng. 1.2. Khi lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong B¸o c¸o kinh tÕ - küthuËt cã thÓ sö dông thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quannhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh.2. Tæ chøc thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt: 2.1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®ÞnhB¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt tríc khi phª duyÖt. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt lµ ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh112/2006/N§-CP. Trêng hîp B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt ®îc uû quyÒnquyÕt ®Þnh ®Çu t th× ®Çu mèi thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt lµ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc ngêi ®îc uû quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2.2. Chñ ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dùto¸n c«ng tr×nh, trêng hîp cÇn thiÕt th× cã thÓ thuª t vÊn thÈm tra ®Ólµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh. §èi víi c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn m«itrêng; phßng, chèng ch¸y, næ; an ninh, quèc phßng th× khi thÈm ®ÞnhthiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ph¶i lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒnh÷ng lÜnh vùc nµy. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n ®îc lËptheo mÉu t¹i Phô lôc sè 4 cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD. 2.3. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh tríc khi tr×nh ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt. 2.4. Hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt bao gåm: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 66
 • 67. 67 a) Tê tr×nh thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt theo mÉu t¹i Phôlôc sè 5 cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD; b) B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng; c) KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n, kÌm theov¨n b¶n gãp ý cña c¸c c¬ quan cã liªn quan (nÕu cã). 2.5. §¬n vÞ ®Çu mèi cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ B¸o c¸o kinh tÕ küthuËt tíi c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t lÊy ýkiÕn vÒ c¸c néi dung cã liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - küthuËt. Thêi gian tèi ®a cho viÖc thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt lµ20 ngµy lµm viÖc, trong ®ã thêi gian tèi ®a cho c¸c ®¬n vÞ tham gia ýkiÕn lµ 10 ngµy lµm viÖc. 2.5. Néi dung thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt cña ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t: a) Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, bao gåm: sù cÇnthiÕt ®Çu t; c¸c yÕu tè ®Çu vµo; quy m«, c«ng suÊt, c«ng nghÖ, thêigian, tiÕn ®é thùc hiÖn; ph©n tÝch tµi chÝnh, hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ – x·héi. b) Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, bao gåm: sù phï hîpvíi quy ho¹ch ®îc duyÖt; nhu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn (nÕu cã); kh¶n¨ng gi¶i phãng mÆt b»ng; kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng tiÕn ®é;kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay; kinh nghiÖm qu¶n lý cña chñ ®Çu t; kÕt qu¶thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n.3. Phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt: 3.1. Sau khi thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt, ®¬n vÞ ®Çumèi tr×nh hå s¬ tíi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt phª duyÖt. 3.2. Hå s¬ tr×nh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt bao gåm: a) Tê tr×nh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt theo mÉu t¹i Phôlôc sè 6 cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD, trong ®ã ph¶i nªu ®îc kÕt qu¶thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt; nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞvíi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t; b) Hå s¬ cña chñ ®Çu t tr×nh ®Ó thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – küthuËt; c) V¨n b¶n gãp ý cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. 3.3. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm phªduyÖt B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt trªn c¬ së kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña ®¬nvÞ ®Çu mèi. Néi dung quyÕt ®Þnh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËttheo mÉu t¹i Phô lôc sè 7 cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 67
 • 68. 68 3.4. Sau khi B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒnphª duyÖt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ph¶i ®îc chñ ®Çu t ®ãng dÊu x¸cnhËn tríc khi ®a ra thi c«ng.VII. §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ ®îc®iÒu chØnh khi cã mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y ( kho¶n 8 §iÒu 1NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP): 1.1. BÞ ¶nh hëng bëi thiªn tai nh ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, sãng thÇn;®Þch häa hoÆc c¸c sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c; 1.2. XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n cho dù ¸n; 1.3. Khi quy ho¹ch x©y dùng thay ®æi trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn ®Þa®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n."2. ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh dù ¸n 2.1 Khi ®iÒu chØnh dù ¸n kh«ng lµm thay ®æi quy m«, môc tiªu ®Çut vµ kh«ng vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t ®îc phÐptù ®iÒu chØnh dù ¸n. 2.2. Trêng hîp ®iÒu chØnh dù ¸n lµm thay ®æi thiÕt kÕ c¬ së vÒkiÕn tróc, quy ho¹ch, quy m«, môc tiªu ®Çu t ban ®Çu hoÆc vît tængmøc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t ph¶i tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung thay ®æi ph¶i ®îc thÈm®Þnh l¹i. 2.3. Ngêi quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.3. §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t ( §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CPngµy 13/6/2007) 1. Tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt chØ ®îc ®iÒu chØnh trongc¸c trêng hîp sau ®©y: a) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc,sãng thÇn, lë ®Êt; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh vµcã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng; b) Khi quy ho¹ch ®· phª duyÖt ®îc ®iÒu chØnh cã ¶nh hëng trùctiÕp tíi tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t thay ®æi, ®iÒu chØnh quy m« c«ngtr×nh khi thÊy xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héicao h¬n. 2. ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 68
 • 69. 69 a) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc:chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp tríc khi thùchiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t; b) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn tÝn dông doNhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ vèn ®Çut kh¸c cña Nhµ níc: chñ ®Çu t tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒviÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t. 3. PhÇn tæng møc ®Çu t ®iÒu chØnh thay ®æi so víi tæng møc®Çu t ®· ®îc phª duyÖt ph¶i ®îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i§iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh 99/2006/N§-CP. PhÇn III Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhI. C¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ( NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) 1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh h×nh thøc qu¶n lý dù ¸ntheo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 45 cña LuËt X©y dùng. 2. Trêng hîp chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n th× chñ ®Çu t thµnhlËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó gióp chñ ®Çu t lµm ®Çu mèi qu¶n lý dù ¸n.Ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lýdù ¸n theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t. Ban qu¶n lý dù ¸n cã thÓ thuª t vÊnqu¶n lý, gi¸m s¸t mét sè phÇn viÖc mµ Ban qu¶n lý dù ¸n kh«ng cã ®ñ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn nhng ph¶i ®îc sù ®ång ý cña chñ®Çu t. §èi víi dù ¸n cã quy m« nhá, ®¬n gi¶n cã tæng møc ®Çu t díi 1 tû®ång th× chñ ®Çu t cã thÓ kh«ng lËp Ban qu¶n lý dù ¸n mµ sö dông bém¸y chuyªn m«n cña m×nh ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh dù ¸n hoÆc thuª ngêicã chuyªn m«n, kinh nghiÖm ®Ó gióp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. 3. Trêng hîp chñ ®Çu t thuª tæ chøc t vÊn qu¶n lý ®iÒu hµnh dù ¸nth× tæ chøc t vÊn ®ã ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý phïhîp víi quy m«, tÝnh chÊt cña dù ¸n. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña t vÊnqu¶n lý dù ¸n ®îc thùc hiÖn theo hîp ®ång tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. TvÊn qu¶n lý dù ¸n ®îc thuª tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn tham gia qu¶n lý nhngph¶i ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn vµ phï hîp víi hîp ®ång ®· ký víi chñ ®Çut. Khi ¸p dông h×nh thøc thuª t vÊn qu¶n lý dù ¸n, chñ ®Çu t vÉn ph¶i södông c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n thuéc bé m¸y cña m×nh hoÆc chØ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 69
 • 70. 70®Çu mèi ®Ó kiÓm tra, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña t vÊn qu¶nlý dù ¸n.II. Trêng hîp chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n 1. Chñ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kÓ tõ giai ®o¹nchuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao ®a c«ngtr×nh vµo khai th¸c sö dông ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù¸n vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖmthµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó gióp chñ ®Çu t qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.ViÖc giao nhiÖm vô vµ uû quyÒn cho Ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i ®îc thÓhiÖn trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n. Chñ ®Çu t cã tr¸chnhiÖm chØ ®¹o, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖnnhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban qu¶n lý dù ¸n. 2. Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô do chñ ®Çu t giao vµquyÒn h¹n do chñ ®Çu t uû quyÒn. Ban qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖmtríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt theo nhiÖm vô ®îc giao vµ quyÒn h¹n ®îc uûquyÒn. C¬ cÊu tæ chøc cña Ban QLDA do chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh phï hîpvíi quy m«, tÝnh chÊt, yªu cÇu cña dù ¸n vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îcchñ ®Çu t giao. Ban QLDA cã thÓ thuª tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn ®Ó thamgia qu¶n lý, gi¸m s¸t khi kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc ®Ó tù thùchiÖn, nhng ph¶i ®îc chñ ®Çu tchÊp thuËn. C¬ cÊu tæ chøc cña Ban QLDA gåm cã gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m®èc, c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n, nghiÖp vô; nh÷ng ngêi tham gia Ban QLDAcã thÓ lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn tr¸ch hoÆc kiªm nhiÖm. Gi¸m ®èc,c¸c phã gi¸m ®èc vµ nh÷ng ngêi phô tr¸ch vÒ kü thuËt, kinh tÕ, tµi chÝnhph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lÜnh vùc phôtr¸ch vµ cã kinh nghiÖm lµm viÖc chuyªn m«n tèi thiÓu 3 n¨m. Riªng ®èivíi c¸c dù ¸n nhãm C ë vïng s©u, vïng xa th× c¸c chøc danh nªu trªn cãthÓ giao cho nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼ng hoÆc trung cÊp thuécc¸c chuyªn ngµnh phï hîp. 3. §èi víi nh÷ng dù ¸n quy m« nhá, ®¬n gi¶n cã tæng møc ®Çu t díi1 tû ®ång th× chñ ®Çu t cã thÓ kh«ng thµnh lËp Ban QLDA mµ sö dôngc¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n cña m×nh ®Ó qu¶n lý dù ¸n; trêng hîp cÇn thiÕtcã thÓ thuª ngêi cã chuyªn m«n, kinh nghiÖm ®Ó gióp qu¶n lý dù ¸n. 4. Ban QLDA ®îc gi¶i thÓ sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 70
 • 71. 71III. Trêng hîp chñ ®Çu t thuª t vÊn qu¶n lý dù ¸n 1. Chñ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kÓ tõ giai ®o¹n chuÈnbÞ dù ¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nhvµo khai th¸c sö dông ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµtu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lùachän vµ ký hîp ®ång víi tæ chøc t vÊn qu¶n lý dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖnn¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý ®Ó gióp chñ ®Çu t qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ångcña t vÊn qu¶n lý dù ¸n. 2. T vÊn qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo tho¶thuËn trong hîp ®ång ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t vµ t vÊn qu¶n lý dù ¸n. TvÊn qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t vÒ viÖcthùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång." 3. Khi ¸p dông h×nh thøc thuª t vÊn qu¶n lý dù ¸n th× nhµ thÇu tvÊn ph¶i thµnh lËp mét tæ chøc ®Ó trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶nlý dù ¸n theo hîp ®ång ®· ký víi chñ ®Çu t. C¬ cÊu, thµnh phÇn cña tæchøc nµy gåm cã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n, c¸c phã gi¸m ®èc vµ c¸cbé phËn chuyªn m«n, nghiÖp vô phï hîp víi nhiÖm vô, quyÒn h¹n theohîp ®ång mµ nhµ thÇu t vÊn ®· ký víichñ ®Çu t. Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theoquy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 55 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP. C¸c phãgi¸m ®èc vµ nh÷ng ngêi phô tr¸ch chuyªn m«n, nghiÖp vô ph¶i cã tr×nh®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh phï hîp vµ cã thêi gian lµm viÖcchuyªn m«n tèi thiÓu 3 n¨m. Nhµ thÇu t vÊn qu¶n lý dù ¸n ®îc thuª tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn thamgia mét sè phÇn viÖc qu¶n lý dù ¸n, nhng ph¶i ®îc chñ ®Çu t chÊpthuËn vµ phï hîp víi nhiÖm vô, quyÒn h¹n trong hîp ®ång ®· ký víi chñ®Çu t. 4. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña tæ chøc t vÊn trùc tiÕp thùc hiÖnqu¶n lý dù ¸n t¹i c«ng trêng do nhµ thÇu t vÊn giao b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i®îc göi cho chñ ®Çu t ®Ó th«ng b¸o tíi c¸c nhµ thÇu cã liªn quan.IV. Xö lý chuyÓn tiÕp vÒ tæ chøc qu¶n lý dù ¸n 1. §èi víi c¸c Ban QLDA ®· ®îc giao lµm chñ ®Çu t th× ph¶i ®îc xölý kÞp thêi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®¶m b¶o nguyªn t¾cBan QLDA do chñ ®Çu t thµnh lËp, giao nhiÖm vô vµ kiÓm tra thùchiÖn. 2. §èi víi c¸c Ban QLDA khu vùc, Ban QLDA chuyªn ngµnh do c¸cBé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· thµnh lËp ®Ó qu¶n lý nhiÒu dù ¸n th× ph¶i ®îcchuyÓn ®æi thµnh tæ chøc t vÊn qu¶n lý dù ¸n chuyªn nghiÖp ho¹t ®éng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 71
 • 72. 72theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp hoÆc gi¶i thÓ. Trêng hîpBan QLDA ®îc giao qu¶n lý mét hoÆc nhiÒu dù ¸n mµ nh÷ng dù ¸n nµy®îc kÕt thóc trong n¨m 2007 th× c¸c Ban QLDA ®îc tån t¹i nhng ph¶i cñngcè, s¾p xÕp cho ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn nèt nh÷ng nhiÖm vô cßn l¹i.Sau khi dù ¸n hoµn thµnh th× Ban QLDA ph¶i ®îc gi¶i thÓ hoÆc chuyÓn®æi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp. PhÇn IV thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhI. ChuÈn bÞ mÆt b»ng1. Xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt Chñ ®Çu t thùc hiÖn theo LuËt §Êt ®ai ®· ®îc Quèc héi níc Cénghßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy26 th¸ng 11 n¨m 2003 và Nghị ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 72
 • 73. 732. Yªu cÇu ®èi víi gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 69–LuËt X©y dùng) 2.1. ViÖc gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ph¶i ®îc lËp thµnh ph¬ng¸n. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ®îc thÓ hiÖn trong dù ¸n®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®îc phª duyÖt ®ång thêi víi phª duyÖt dù¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; 2.2. §èi víi dù ¸n cã nhu cÇu t¸i ®Þnh c th× ph¶i lËp ph¬ng ¸n hoÆcdù ¸n t¸i ®Þnh c vµ ph¶i thùc hiÖn tríc khi gi¶i phãng mÆt b»ng x©ydùng; 2.3. Ph¹m vi gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ph¶i phï hîp víi quyho¹ch chi tiÕt x©y dùng vµ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· ®îc phª duyÖt; 2.4. Thêi h¹n gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ph¶i ®¸p øng theo yªucÇu tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt hoÆc quyÕt ®Þnh cñangêi cã thÈm quyÒn.3. Nguyªn t¾c ®Òn bï tµi s¶n ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng c«ngtr×nh (§iÒu 70-LuËt X©y dùng) 3.1. ViÖc ®Òn bï tµi s¶n ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ph¶ib¶o ®¶m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸nh©n cã liªn quan. §èi víi nhµ ë cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i gi¶i quyÕtchç ë míi æn ®Þnh, cã ®iÒu kiÖn chç ë b»ng hoÆc tèt h¬n chç ë cò, hçtrî t¹o viÖc lµm, æn ®Þnh cuéc sèng cho ngêi ph¶i di chuyÓn, trõ trênghîp cã tháa thuËn kh¸c gi÷a c¸c bªn liªn quan. 3.2. ViÖc ®Òn bï tµi s¶n ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ®îcthùc hiÖn th«ng qua mét hoÆc kÕt hîp c¸c h×nh thøc b»ng tiÒn, quyÒnsö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ ph¶i b¶o ®¶m c«ng b»ng, c«ngkhai, minh b¹ch, ®óng ph¸p luËt. 3.3. Trong trêng hîp ®Òn bï tµi s¶n ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng x©ydùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt trong ®« thÞ th× ph¬ng ¸n gi¶iphãng mÆt b»ng ph¶i b¶o ®¶m võa x©y dùng ®îc c«ng tr×nh míi, võachØnh trang ®îc c¸c c«ng tr×nh mÆt phè theo quy ho¹ch chi tiÕt x©ydùng ®îc duyÖt; b¶o ®¶m Nhµ níc ®iÒu tiÕt ®îc gi¸ trÞ chªnh lÖch vÒ®Êt sau khi gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 3.4. Kh«ng ®Òn bï trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §Êt lÊn chiÕm; b) C«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp, vËt kiÕn tróc, c©y cèi, hoa mµuvµ tµi s¶n kh¸c xuÊt hiÖn, hoÆc ph¸t sinh trong ph¹m vi mÆt b»ng quyho¹ch x©y dùng sau thêi ®iÓm c«ng bè quy ho¹ch x©y dùng; c) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 73
 • 74. 744. Tæ chøc gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu71-LuËtX©y dùng) 4.1. Khi tæ chøc gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ph¶i thµnh lËp Héi®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng. 4.2. Trêng hîp gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng theo quy ho¹ch x©ydùng ®îc phª duyÖt mµ cha cã dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh th×viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ®îc thùc hiÖn nh sau: a) ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn chñ tr× tæ chøc gi¶iphãng mÆt b»ng th«ng qua Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng x©ydùng do m×nh thµnh lËp, hoÆc giao cho doanh nghiÖp chuyªn vÒ gi¶iphãng mÆt b»ng ®¶m nhËn; b) Kinh phÝ ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng lÊy tõ ng©n s¸ch hoÆc huy®éng vµ ®îc thu håi l¹i khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho chñ ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh cã dù ¸n trªn mÆt b»ng ®· ®îc gi¶i phãng; c) Thêi gian gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ®îc thùc hiÖn theo yªucÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng vµ quyÕt ®Þnh cña ngêicã thÈm quyÒn. 4.3. Trêng hîp gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng theo dù ¸n ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh th× viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ®îcthùc hiÖn nh sau: a) §èi víi dù ¸n ®Çu t cã môc ®Ých kinh doanh th× Héi ®ång ®Òn bïgi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng do chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh chñtr× phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn tæ chøc gi¶i phãngmÆt b»ng; ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng cã môc ®Ýchkinh doanh, phôc vô cho céng ®ång th× Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãngmÆt b»ng x©y dùng do ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn chñ tr×phèi hîp víi chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tæ chøc gi¶i phãng mÆtb»ng; b) Kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng ®îc lÊy trùc tiÕp tõ dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh; c) Thêi gian gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ph¶i ®¸p øng tiÕn ®éthùc hiÖn cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc phª duyÖt. 4.4. ChÝnh phñ quy ®Þnh nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p vµ khung gi¸®Òn bï tµi s¶n khi gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng lµm c¬ së cho ñy bannh©n d©n cÊp tØnh x¸c ®Þnh gi¸ ®Òn bï cña ®Þa ph¬ng m×nh. 4.5.Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y dùng,®· ®îc gi¶i quyÕt ®Òn bï theo ®óng quy ®Þnh mµ kh«ng thùc hiÖn th×bÞ cìng chÕ vµ chÞu hoµn toµn chi phÝ cho viÖc cìng chÕ. 4.6. Ngêi nµo cè ý lµm sai quy ®Þnh vÒ ®Òn bï tµi s¶n khi gi¶iphãng mÆt b»ng x©y dùng ®Ó vô lîi hoÆc g©y thiÖt h¹i tµi s¶n cña Nhµ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 74
 • 75. 75níc, tæ chøc, c¸ nh©n th× tïy theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËthoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båithêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.II. LËp thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh1. C¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (§iÒu 14-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 1.1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ gåm mét hoÆc nhiÒulo¹i c«ng tr×nh víi mét hoÆc nhiÒu cÊp c«ng tr×nh kh¸c nhau theo quy®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. Tuú theoquy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng, viÖc thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo mét bíc, hai bíc hoÆc ba bíc nhsau: a) ThiÕt kÕ mét bíc lµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ¸p dông ®èi víi c«ngtr×nh chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh b) ThiÕt kÕ hai bíc bao gåm bíc thiÕt kÕ c¬ së vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thic«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i lËp dù ¸n trõ c¸c c«ngtr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ c cña kho¶n nµy; c) ThiÕt kÕ ba bíc bao gåm bíc thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt vµthiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i lËp dù¸n vµ cã quy m« lµ cÊp ®Æc biÖt, cÊp I vµ c«ng tr×nh cÊp II cã kü thuËtphøc t¹p do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. Trêng hîp thùc hiÖn thiÕt kÕ hai bíc hoÆc ba bíc th× c¸c bíc thiÕtkÕ tiÕp theo ph¶i phï hîp víi bíc thiÕt kÕ tríc ®· ®îc phª duyÖt. 1.2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®¬n gi¶n nh hµng rµo, líp häc, trênghäc, nhµ ë th× cã thÓ sö dông thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh ®Ó triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thic«ng. 1.3. ThiÕt kÕ x©y dùng ph¶i tu©n thñ c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©ydùng do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ ph¶i ®îc thÓ hiÖntrªn c¸c b¶n vÏ theo quy ®Þnh. ThiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn ®îc c¸c khèi lîngc«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùngc«ng tr×nh. 1.4. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng cã thÓ gåm mét hoÆc nhiÒu lo¹i c«ngtr×nh víi mét hoÆc nhiÒu cÊp c«ng tr×nh kh¸c nhau theo quy ®Þnh t¹iNghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. Tuú theo quy m«,tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng, viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nhcã thÓ ®îc thùc hiÖn theo mét bíc, hai bíc hoÆc ba bíc nh sau: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 75
 • 76. 762. Yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 52-LuËt X©ydùng) 2.1. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu chungsau ®©y: a) Phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng c¶nh quan, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vµc¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc; dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc phªduyÖt; b) Phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ trong trêng hîp dù ¸n ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ c«ng nghÖ; c) NÒn mãng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m bÒn v÷ng, kh«ng bÞ lón nøt,biÕn d¹ng qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµm ¶nh hëng ®Õn tuæi thä c«ng tr×nh,c¸c c«ng tr×nh l©n cËn; d) Néi dung thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi yªu cÇucña tõng bíc thiÕt kÕ, tháa m·n yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông; b¶o ®¶mmü quan, gi¸ thµnh hîp lý; ®) An toµn, tiÕt kiÖm, phï hîp víi quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®-îc ¸p dông; c¸c tiªu chuÈn vÒ phßng, chèng ch¸y, næ, b¶o vÖ m«i trêngvµ nh÷ng tiªu chuÈn liªn quan; ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng ph¶ib¶o ®¶m thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn cho ngêi tµn tËt; e) §ång bé trong tõng c«ng tr×nh, ®¸p øng yªu cÇu vËn hµnh, södông c«ng tr×nh; ®ång bé víi c¸c c«ng tr×nh liªn quan. 2.2. §èi víi c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, ngoµic¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2.1.môc nµy cßn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªucÇu sau ®©y: a) KiÕn tróc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi phong tôc, tËp qu¸n vµ v¨nhãa, x· héi cña tõng vïng, tõng ®Þa ph¬ng; b) An toµn cho ngêi khi x¶y ra sù cè; ®iÒu kiÖn an toµn, thuËn lîi,hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng ch÷a ch¸y, cøu n¹n; b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch gi÷ac¸c c«ng tr×nh, sö dông c¸c vËt liÖu, trang thiÕt bÞ chèng ch¸y ®Ó h¹nchÕ t¸c h¹i cña ®¸m ch¸y ®èi víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn vµ m«i trêngxung quanh; c) C¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi, vÖ sinh, søc kháe cho ngêi sö dông; d) Khai th¸c tèi ®a thuËn lîi vµ h¹n chÕ bÊt lîi cña thiªn nhiªn nh»mb¶o ®¶m tiÕt kiÖm n¨ng lîng. 2.3. ThiÕt kÕ x©y dùng ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¶n vÏ theo quy®Þnh. ThiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn ®îc khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng ®Ó lµmc¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 76
 • 77. 773. Néi dung thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 53-LuËt X©y dùng) ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau®©y: 3.1. Ph¬ng ¸n c«ng nghÖ; 3.2. C«ng n¨ng sö dông; 3.3. Ph¬ng ¸n kiÕn tróc; 3.4. Tuæi thä c«ng tr×nh; 3.5. Ph¬ng ¸n kÕt cÊu, kü thuËt; 3.6. Ph¬ng ¸n phßng, chèng ch¸y, næ; 3.7. Ph¬ng ¸n sö dông n¨ng lîng ®¹t hiÖu suÊt cao; 3.8. Gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i trêng; 3.9. Tæng dù to¸n, dù to¸n chi phÝ x©y dùng phï hîp víi tõng bícthiÕt kÕ x©y dùng.4. Hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm (§iÒu 15-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP): 4.1. Tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ: a) C¸c tµi liÖu vÒ kh¶o s¸t x©y dùng, khÝ tîng thuû v¨n vµ c¸c v¨nb¶n ph¸p lý cã liªn quan; b) ThiÕt kÕ c¬ së; c) Danh môc quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) C¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng. 4.2. Tµi liÖu thiÕt kÕ ®îc lËp cho tõng c«ng tr×nh bao gåm thuyÕtminh, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; biªn b¶n nghiÖmthu thiÕt kÕ, kh¶o s¸t; b¸o c¸o thÈm tra thiÕt kÕ, thÈm tra dù to¸n nÕucã. 4.3. Tæ chøc, c¸ nh©n thiÕt kÕ ph¶i bµn giao hå s¬ thiÕt kÕ x©ydùng c«ng tr×nh víi sè lîng ®ñ ®¶m b¶o phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh, yªu cÇu qu¶n lý vµ lu tr÷ nhng kh«ng Ýt h¬n 7 bé ®èi víi thiÕt kÕkü thuËt vµ 8 bé ®èi víi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 4.4. Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc lu tr÷ theo quy®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lu tr÷. Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vÒ lu tr÷hå s¬ thiÕt kÕ.5. Yªu cÇu vÒ quy c¸ch hå s¬ thiÕt kÕ ( §iÒu 15-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 5.1. B¶n vÏ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã kÝch cì, tû lÖ,khung tªn vµ ®îc thÓ hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn x©y dùng. Trong khungtªn tõng b¶n vÏ ph¶i cã tªn, ch÷ ký cña ngêi trùc tiÕp thiÕt kÕ, chñ tr× Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 77
 • 78. 78thiÕt kÕ, chñ nhiÖm thiÕt kÕ, ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇuthiÕt kÕ vµ dÊu cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh , trõ trênghîp nhµ thÇu thiÕt kÕ lµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp. 5.2. C¸c b¶n thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n ph¶i ®îc ®ãngthµnh tËp hå s¬ thiÕt kÕ theo khu«n khæ thèng nhÊt cã danh môc, ®¸nhsè, ký hiÖu ®Ó tra cøu vµ b¶o qu¶n l©u dµi.6. ThiÕt kÕ kü thuËt ( §iÒu 13-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 6.1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt: a) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¬ së trong dù ¸n ®Çu t x©y dùngc«ng tr×nh ®îc phª duyÖt; b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bíc thiÕt kÕ c¬ së, c¸c sè liÖubæ sung vÒ kh¶o s¸t x©y dùng khi cÇn thiÕt vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c t¹i®Þa ®iÓm x©y dùng phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËt; c) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t. 6.2. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ c¬ së vµ dù ¸n®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt, bao gåm : a) ThuyÕt minh gåm c¸c néi dung theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh vÒqu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, nhng ph¶i tÝnh to¸n l¹i vµ lµmrâ ph¬ng ¸n lùa chän kü thuËt s¶n xuÊt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lùachän thiÕt bÞ, so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kiÓm tra c¸c sè liÖulµm c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi dungmµ b¶n vÏ thiÕt kÕ cha thÓ hiÖn ®îc vµ c¸c néi dung kh¸c theo yªu cÇucña chñ ®Çu t; b) B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vÒ c¸c kÝch thíc, th«ng sè kü thuËtchñ yÕu, vËt liÖu chÝnh ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n, tængdù to¸n vµ lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. ; c) Dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.7. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (§iÒu 14-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 7.1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: a) NhiÖm vô thiÕt kÕ do chñ ®Çu t phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕtkÕ mét bíc; thiÕt kÕ c¬ së ®îc phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ hai b-íc; thiÕt kÕ kü thuËt ®îc phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ ba bíc; b) C¸c tiªu chuÈn x©y dùng vµ chØ dÉn kü thuËt ®îc ¸p dông; c) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t. 7.2. Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng bao gåm thuyÕt minh, b¶n vÏ vµdù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 78
 • 79. 79 a) ThuyÕt minh ph¶i gi¶i thÝch ®Çy ®ñ c¸c néi dung mµ b¶n vÏkh«ng thÓ hiÖn ®îc ®Ó ngêi trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo®óng thiÕt kÕ; b) B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh,c¸c cÊu t¹o víi ®Çy ®ñ c¸c kÝch thíc, vËt liÖu vµ th«ng sè kü thuËt ®Óthi c«ng chÝnh x¸c vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh; c) Dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.8. Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 8 NghÞ ®Þnh99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007) 8.1. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ dù to¸n c«ngtr×nh) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ vµ lµ c¨n cø ®Óchñ ®Çu t qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 8.2. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp c¨n cø trªn c¬ së khèi lîng c¸c c«ngviÖc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng,nhiÖm vô c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cña c«ng tr×nh vµ ®¬n gi¸ x©y dùngc«ng tr×nh, ®Þnh møc chi phÝ tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) (sau ®©ygäi lµ ®Þnh møc tû lÖ) cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn khèi lîng, nhiÖm vô c«ngviÖc ®ã. 8.3. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm: chi phÝ x©y dùng, chiphÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, chiphÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng.9. LËp dù to¸n c«ng tr×nh ( §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP ngµy13/6/2007) 9.1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp nh sau: a) Chi phÝ x©y dùng ®îc lËp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nhchÝnh, c¸c c«ng viÖc cña c«ng tr×nh cô thÓ vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸chlËp dù to¸n. §èi víi c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng,nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng th× chi phÝ x©y dùng®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc b»ng ®Þnh møc tû lÖ; Chi phÝ x©y dùng bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thunhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chi phÝ x©y dùng nhµt¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng; b) Chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ muas¾m thiÕt bÞ, kÓ c¶ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu cã;chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝkh¸c liªn quan, nÕu cã; Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng, sè l-îng, chñng lo¹i thiÕt bÞ cÇn mua, gia c«ng vµ gi¸ mua hoÆc gia c«ngthiÕt bÞ. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, chi phÝ l¾p ®Æt Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 79
 • 80. 80thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan(nÕu cã) ®îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n; c) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Óchñ ®Çu t tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®îcx¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ; d) Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bao gåm chi phÝ t vÊn lËp dù ¸n®Çu t x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t vÊn thÈm tra vµc¸c chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng kh¸c. Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng®îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ hoÆc lËp dù to¸n; ®) Chi phÝ kh¸c bao gåm c¸c chi phÝ cha quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b,c vµ d kho¶n 1 §iÒu nµy vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n hoÆc ®Þnhmøc tû lÖ; e) Chi phÝ dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ®îc tÝnh b»ngtû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c, d vµ® kho¶n 1 §iÒu nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ ®îc tÝnh trªnc¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùnghµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng. 9.2. §èi víi c«ng tr×nh quy m« nhá chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕ - küthuËt th× tæng møc ®Çu t ®ång thêi lµ dù to¸n c«ng tr×nh. 9.3. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t cã thÓ x¸c ®Þnhtæng dù to¸n cña dù ¸n ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý dù ¸n. Tæng dùto¸n cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng c¸c dù to¸n cña c¸c c«ngtr×nh thuéc dù ¸n.III. NghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 16- NghÞ®Þnh 209/2004/N§-CP)1. S¶n phÈm thiÕt kÕ tríc khi ®a ra thi c«ng ph¶i ®îc chñ ®Çu tnghiÖm thu vµ x¸c nhËn. Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i ®îc chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu sau khi phªduyÖt. KÕt qu¶ nghiÖm thu ®îc lËp thµnh biªn b¶n bao gåm c¸c néidung: a) §èi tîng nghiÖm thu (tªn c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh ®îc thiÕtkÕ; bíc thiÕt kÕ); b) Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu (chñ ®Çu t, nhµ thÇu thiÕtkÕ); c) Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiÖm thu; d) C¨n cø nghiÖm thu; ®) §¸nh gi¸ chÊt lîng vµ sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ ®èi chiÕu víi c¸c yªucÇu ®Æt ra; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 80
 • 81. 81 e) KÕt luËn nghiÖm thu (chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn hå s¬thiÕt kÕ; yªu cÇu söa ®æi, bæ sung vµ c¸c kiÕn nghÞ kh¸c nÕu cã)2. C¨n cø nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: 2.1. Hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; 2.2. NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¸c bíc tríc ®ã ®· ®îc phª duyÖt; 2.3. Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông. 2.4. Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm thuyÕt minh, b¶n vÏthiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n .3. Néi dung nghiÖm thu: 3.1. §¸nh gi¸ chÊt lîng thiÕt kÕ; 3.2. KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh.4. Tïy theo tÝnh chÊt, quy m« vµ yªu cÇu cña c«ng tr×nh x©y dùng, chñ®Çu t ®îc thuª t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ngtr×nh ®Ó thùc hiÖn thÈm tra thiÕt kÕ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕtqu¶ thÈm tra. Trêng hîp thiÕt kÕ kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu theo hîp ®ångth× nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¶i thiÕt kÕ l¹i vµ chÞu mäi chi phÝ, kÓ c¶ chiphÝ thÈm tra thiÕt kÕ.5. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh vµ ph¶ibåi thêng thiÖt h¹i khi sö dông th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈnx©y dùng, gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh x©ydùng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.IV. ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ , dù to¸n vµ tæng dù to¸n1. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ ( kho¶n 2 §iÒu 16 NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP): 1.1. Sù phï hîp víi c¸c bíc thiÕt kÕ tríc ®· ®îc phª duyÖt; 1.2. Sù tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; 1.3. §¸nh gi¸ møc ®é an toµn c«ng tr×nh; 1.4. Sù hîp lý cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ngnghÖ, nÕu cã; 1.5. B¶o vÖ m«i trêng; phßng, chèng ch¸y, næ;2. ThÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh ( §iÒu 10 NghÞ ®Þnh99/2007/N§-CP) 2.1. Chñ ®Çu t tæ chøc viÖc thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh tríc khiphª duyÖt. Néi dung thÈm tra bao gåm: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 81
 • 82. 82 a) KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi lîng dù to¸n chñ yÕu víi khèi lîngthiÕt kÕ; b) KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý cña viÖc ¸p dông, vËn dông®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc tû lÖ, dù to¸n chi phÝ t vÊn vµdù to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n c«ng tr×nh; c) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh. 2.2. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc thÈm trath× ®îc phÐp thuª tæ chøc, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm®Ó thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh. Tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn thÈm tra dùto¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t vÒ kÕt qu¶thÈm tra. 2.3. Chñ ®Çu t phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh sau khi ®· thÈm tra vµchÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ phª duyÖt dù to¸n c«ngtr×nh. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ gãithÇu, gi¸ thµnh x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång,thanh to¸n víi nhµ thÇu trong trêng hîp chØ ®Þnh thÇu. 2.4. C«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸chnhµ níc khi khëi c«ng x©y dùng ph¶i cã thiÕt kÕ, dù to¸n ®îc phª duyÖt.3. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸nx©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 16 NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vµ Th«ng t12/2005/TT-BXD) 3.1. Chñ ®Çu t tù tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ küthuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n, tæng dù to¸n ®èi víi nh÷ng c«ngtr×nh x©y dùng ph¶i lËp dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña NghÞ®Þnh 16/2005/N§-CP. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®îc lËp theo mÉu Phô lôc 1A, Phô lôc 1B vµ Phô lôc 1C cña Th«ng t nµy. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm ®Þnh th×®îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®ÓthÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n c«ng tr×nh ®èi víi toµn bé hoÆc mét phÇn c¸cnéi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP lµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. Tæ chøc tvÊn thÈm tra thiÕt kÕ ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt kÕ ®èi víi lo¹ivµ cÊp víi c«ng tr×nh nhËn thÈm tra. Ngêi chñ tr× thÈm tra thiÕt kÕ ph¶icã ®iÒu kiÖn n¨ng lùc nh cña ngêi chñ tr× thiÕt kÕ c«ng tr×nh mµ chñ®Çu t yªu cÇu thÈm tra thiÕt kÕ. 3.2. Chñ ®Çu t ph¶i x¸c lËp tÝnh ph¸p lý cña s¶n phÈm thiÕt kÕ tríckhi ®a ra thi c«ng th«ng qua viÖc x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ dÊu x¸c nhËn®· phª duyÖt cña chñ ®Çu t theo mÉu dÊu híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè1078 BXD-KSTK ngµy 06/6/2006 cña Bé X©y dùng. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 82
 • 83. 834. Thay ®æi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 17-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 4.1. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· phª duyÖt chØ ®îc phÐp thay®æi trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Khi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh cã yªu cÇuph¶i thay ®æi thiÕt kÕ; b) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¸t hiÖn thÊynh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý nÕu kh«ng thay ®æi thiÕt kÕ sÏ ¶nh hëng ®ÕnchÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµhiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. 4.2. Trêng hîp thay ®æi thiÕt kÕ kü thuËt nhng kh«ng lµm thay ®æithiÕt kÕ c¬ së hoÆc thay ®æi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng mµ kh«ng lµmthay ®æi thiÕt kÕ bíc tríc th× chñ ®Çu t ®îc quyÕt ®Þnh phª duyÖt thay®æi thiÕt kÕ. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®îc ký ®iÒu chØnhvµo thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng nh÷ng néi dung ®· ®îc chñ ®Çu t chÊpthuËn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh cña m×nh.5. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh ( §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP) 1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) C¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh99/2007/N§-CP, cô thÓ lµ : a) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc,sãng thÇn, lë ®Êt; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh vµcã t¸c ®éng trùc tiÕp®Õn c«ng tr×nh x©y dùng; b) Khi quy ho¹ch ®· phª duyÖt ®îc ®iÒu chØnh cã ¶nh hëng trùctiÕp tíi tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t thay ®æi, ®iÒu chØnh quy m« c«ngtr×nh khi thÊy xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héicao h¬n. b) C¸c trêng hîp ®îc phÐp thay ®æi, bæ sung thiÕt kÕ kh«ng tr¸i víithiÕt kÕ c¬ së hoÆc thay ®æi c¬ cÊu chi phÝ trong dù to¸n nhng kh«ngvît dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc phª duyÖt, kÓ c¶ chi phÝ dù phßng. 2. Chñ ®Çu t tæ chøc thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒuchØnh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 83
 • 84. 84V. Xin giÊy phÐp x©y dùng1. VÒ viÖc xin giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh 1.1. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng tríc khi khëi c«ng ph¶i cã giÊy phÐpx©y dùng theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP, trõ nh÷ng c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i®iÓm 1.2 môc nµy. 1.2. Nh÷ng c«ng tr×nh díi ®©y kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp x©ydùng: a) C«ng tr×nh thuéc bÝ mËt Nhµ níc. b) C«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp. c) C«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. d) C«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn kh«ng ®i qua ®« thÞ nhng phïhîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt. ®) C«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· ®îc c¬ quan nhµ níccã thÈm quyÒn phª duyÖt, trõ c«ng tr×nh chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ – küthuËt. Tuy nhiªn, tríc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh chñ ®Çu t ph¶igöi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©ydùng ®Ó theo dâi, qu¶n lý. e) C«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n khu ®« thÞ míi, khu c«ngnghiÖp, khu nhµ ë cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 ®· ®îc c¬quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. g) C¸c c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trongkh«ng lµm thay ®æi kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc vµ an toµn cña c«ngtr×nh. h) C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cã tæng møc ®Çu t díi 7 tû ®ångthuéc c¸c x· vïng s©u, vïng xa kh«ng n»m trong c¸c khu vùc b¶o tån dis¶n v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸. i) Nhµ ë riªng lÎ t¹i vïng s©u, vïng xa kh«ng thuéc ®« thÞ, kh«ngthuéc ®iÓm d©n c tËp trung; nhµ ë riªng lÎ t¹i c¸c ®iÓm d©n c n«ng th«ncha cã quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt. 1.3. VÒ giÊy phÐp x©y dùng t¹m: a) ViÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹m chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ngvïng ®· cã quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt vµ c«ng bè nhng cha thùchiÖn. b) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc cÊp giÊyphÐp x©y dùng t¹m phï hîp víi t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph¬ng. c) Trong néi dung giÊy phÐp x©y dùng t¹m ph¶i ghi râ thêi gian ®îcphÐp tån t¹i cña c«ng tr×nh, hÕt thêi h¹n quy ®Þnh trong giÊy phÐp x©ydùng t¹m nÕu Nhµ níc gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch th× Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 84
 • 85. 85chñ ®Çu t ph¶i tù ph¸ dì c«ng tr×nh, nÕu kh«ng tù ph¸ dì th× bÞ cìng chÕph¸ dì vµ chñ ®Çu t ph¶i chÞu mäi chi phÝ cho viÖc ph¸ dì c«ng tr×nh. ViÖc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch ¸pdông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; riªng phÇn x©y dùng theo giÊy phÐpx©y dùng t¹m th× kh«ng ®îc båi thêng. 1.4. VÒ cÊp giÊy phÐp x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n: a) §èi víi dù ¸n gåm nhiÒu c«ng tr×nh n»m ë c¸c tØnh, thµnh phèkh¸c nhau th× c«ng tr×nh n»m ë ®Þa ph¬ng nµo chñ ®Çu t xin cÊp giÊyphÐp x©y dùng ë ®Þa ph¬ng ®ã. b) §èi víi dù ¸n gåm nhiÒu c«ng tr×nh n»m ë mét ®Þa ®iÓm thuécmét Ønh, thµnh phè th× chñ ®Çu t xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng mét lÇncho c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n t¹i ®Þa ph¬ng ®ã.2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng 2.1. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh vµ nhµë ®« thÞ: Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vµ kho¶n 10 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh112/2006/N§-CP. 2.2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi nhµ ë n«ng th«n: Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19NghÞ ®Þnh 16/20005/N§-CP, trong ®ã s¬ ®å mÆt b»ng ®îc lËp theomÉu t¹i Phô lôc sè 8 cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD. S¬ ®å mÆt b»ngc«ng tr×nh ph¶i thÓ hiÖn râ c¸c kÝch thíc vµ diÖn tÝch chiÕm ®Êt cñang«i nhµ, c¸c c«ng tr×nh trªn l« ®Êt, kho¶ng c¸ch tíi c¸c c«ng tr×nh xungquanh vµ c¸c ®iÓm ®Êu nèi ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c, cÊp - tho¸t níc víi c¸cc«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt c«ng céng bªn ngoµi (nÕu cã). Trªn b¶n vÏph¶i ghi râ tªn chñ nhµ, ®Þa chØ n¬i ë, ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ tªn, ®ÞachØ ngêi vÏ s¬ ®å ®ã. 3. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh thuéc dù¸n ®· cã thiÕt kÕ c¬ së ®îc thÈm ®Þnh: Chñ ®Çu t cã thÓ xin giÊy phÐp x©y dùng cho mét c«ng tr×nh,mét lÇn cho nhiÒu c«ng tr×nh hoÆc mét lÇn cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nhthuéc dù ¸n. a) Trêng hîp xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng cho mét c«ng tr×nh: - C¸c tµi liÖu nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu 18 NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP; - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. b) Trêng hîp xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng mét lÇn cho nhiÒu c«ngtr×nh hoÆc mét lÇn cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 85
 • 86. 86 - §¬n xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo mÉu t¹i Phô lôc sè 9 cñaTh«ng t 02/2007/TT-BXD; - B¶n sao cã c«ng chøng hoÆc chøng thùc giÊy tê vÒ quyÒn södông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh mµ chñ ®Çu txin giÊy phÐp x©y dùng.3. Néi dung giÊy phÐp x©y dùng Néi dung chñ yÕu cña GiÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 1 §iÒu 64 LuËt X©y dùng vµ theo c¸c mÉu sau: 3.1. GiÊy phÐp x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh vµ nhµ ë ®« thÞ theomÉu sè 1 Phô lôc sè 6 cña NghÞ ®Þnh 16/CP. 3.2. GiÊy phÐp x©y dùng t¹m theo mÉu sè 2 Phô lôc sè 6 cñaNghÞ ®Þnh 16/CP. 3.3. GiÊy phÐp x©y dùng ®èi víi nhµ ë n«ng th«n theo mÉu sè 3Phô lôc sè 6 cña NghÞ ®Þnh 16/CP. 3.4. GiÊy phÐp x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n theomÉu t¹i Phô lôc sè 10 cña Th«ng t 02/2007/TT-BXD.4. ThÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp x©y dùng 4.1. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh uû quyÒn cho Gi¸m ®èc Së X©ydùng cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÊp ®ÆcbiÖt, cÊp I (theo ph©n cÊp c«ng tr×nh t¹i NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng); c«ng tr×nh t«n gi¸o; c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö- v¨n ho¸; c«ng tr×nh tîng ®µi, qu¶ng c¸o, tranh hoµnh tr¸ng thuéc ®Þagiíi hµnh chÝnh do m×nh qu¶n lý; nh÷ng c«ng tr×nh trªn c¸c tuyÕn, trôc®êng phè chÝnh trong ®« thÞ; c«ng tr×nh thuéc dù ¸n cã vèn ®Çu t trùctiÕp níc ngoµi; c«ng tr×nh thuéc dù ¸n vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c do ñy bannh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. 4.2. ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn cÊp giÊy phÐp x©y dùng c¸cc«ng tr×nh cßn l¹i vµ nhµ ë riªng lÎ ë ®« thÞ thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh dom×nh qu¶n lý, trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn. 4.3. ñy ban nh©n d©n x· cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë riªng lÎ t¹inh÷ng ®iÓm d©n c n«ng th«n ®· cã quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖtthuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh do m×nh qu¶n lý.5. §iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng 5.1. Khi cã nhu cÇu ®iÒu chØnh thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nhkh¸c víi néi dung giÊy phÐp x©y dùng ®· ®îc cÊp, chñ ®Çu t ph¶i xin®iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng tríc khi thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhtheo néi dung ®iÒu chØnh. C¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng lµ c¬quan cã thÈm quyÒn ®iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng ®¶m b¶o phï hîp Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 86
 • 87. 87quy ho¹ch x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung cho phÐp ®iÒuchØnh giÊy phÐp x©y dùng. Néi dung ®iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng®îc ghi bæ sung vµo môc “gia h¹n, ®iÒu chØnh” trong giÊy phÐp x©ydùng®· ®îc cÊp cho chñ ®Çu t. 5.2. Hå s¬ xin ®iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng gåm: a) §¬n xin ®iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng; b) B¶n chÝnh giÊy phÐp x©y dùng ®· ®îc cÊp; c) B¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÒu chØnh. 3. Thêi h¹n xÐt ®iÒu chØnh giÊy phÐp x©y dùng chËm nhÊt lµ 10ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ.6. Xö lý chuyÓn tiÕp vÒ cÊp giÊy phÐp x©y dùng 6.1. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thuéc®èi tîng kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh cña NghÞ®Þnh 16/CP, nhng ®· khëi c«ng x©y dùng tríc ngµy NghÞ ®Þnh 112/CPcã hiÖu lùc th× kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng. 6.2. Trêng hîp dù ¸n gåm nhiÒu c«ng tr×nh ®· ®îc quyÕt ®Þnh®Çu t vµ ®· cã mét sè c«ng tr×nh ®îc khëi c«ng x©y dùng tríc ngµyNghÞ ®Þnh 112/CP cã hiÖu lùc, nÕu chñ ®Çu t lµm thñ tôc xin cÊp giÊyphÐp x©y dùng mét lÇn cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n th× thùchiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4 môc I vµ ®iÓm 3 môc II phÇn II Th«ng t02/2007/TT-BXD, trong ®ã kª khai c¶ nh÷ng c«ng tr×nh ®· khëi c«ng. C¬quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cñaph¸p luËt ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®· khëi c«ng tríc khi ghi nhËn vµo néidung giÊy phÐp x©y dùng. 6.3. C¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· ®îc phª duyÖttríc ngµy NghÞ ®Þnh 112/CP cã hiÖu lùc nhng cha ®îc khëi c«ng x©ydùng th× tríc khi khëi c«ng x©y dùng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng theoquy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 112/CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy trõ nh÷ngc«ng tr×nh kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môcI phÇn II cña Th«ng t nµy.VI. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh1. §iÒu kiÖn ®Ó khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 72 –LuËt X©ydùng) C«ng tr×nh x©y dùng chØ ®îc khëi c«ng khi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖnsau ®©y: 1.1. Cã mÆt b»ng x©y dùng ®Ó bµn giao toµn bé hoÆc tõng phÇntheo tiÕn ®é x©y dùng do chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇuthi c«ng x©y dùng tháa thuËn; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 87
 • 88. 88 1.2. Cã giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh theo quy®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm ckho¶n 1 §iÒu 68 cña LuËt X©y dùng; 1.3. Cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña h¹ng môc, c«ng tr×nh ®· ®îcphª duyÖt; 1.4. Cã hîp ®ång x©y dùng; 1.5. Cã ®ñ nguån vèn ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nhtheo tiÕn ®é ®· ®îc phª duyÖt trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; 1.6. Cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i trêng trongqu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; 1.7. §èi víi khu ®« thÞ míi, tïy theo tÝnh chÊt, quy m«, ph¶i x©ydùng xong toµn bé hoÆc tõng phÇn c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt th×míi ®îc khëic«ng x©y dùng c«ng tr×nh.2. Yªu cÇu ®èi víi c«ng trêng x©y dùng ( §iÒu 72 –LuËt X©y dùng) TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®îc treo biÓn b¸o t¹i c«ng tr-êng thi c«ng. Néi dung biÓn b¸o bao gåm: 2.1. Tªn chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tæng vèn ®Çu t, ngµykhëi c«ng, ngµy hoµn thµnh; 2.2. Tªn ®¬n vÞ thi c«ng, tªn ngêi chØ huy trëng c«ng trêng; 2.3. Tªn ®¬n vÞ thiÕt kÕ, tªn chñ nhiÖm thiÕt kÕ; 2.4. Tªn tæ chøc hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; 2.5. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, chØ huy trëng c«ng trêng,chñ nhiÖm thiÕt kÕ, tæ chøc hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ngoµi viÖc ghi râ tªn, chøc danh cßn ph¶i ghi ®Þa chØ liªn l¹c, sè®iÖn tho¹i.VII. qu¶n lý Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh1. Néi dung qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 30-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) Qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm qu¶n lý chÊt lîngx©y dùng, qu¶n lý tiÕn ®é x©y dùng, qu¶n lý khèi lîng thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh, qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng x©y dùng, qu¶n lým«i trêng x©y dùng. Riªng qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹imôc IX. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 88
 • 89. 892. Qu¶n lý tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 31-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 2.1. C«ng tr×nh x©y dùng tríc khi triÓn khai ph¶i ®îc lËp tiÕn ®é thic«ng x©y dùng. TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víitæng tiÕn ®é cña dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt. 2.2. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng cã quy m« lín vµ thêi gian thi c«ngkÐo dµi th× tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc lËp cho tõng giai®o¹n, th¸ng, quý, n¨m. 2.3. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã nghÜa vô lËp tiÕn®é thi c«ng x©y dùng chi tiÕt, bè trÝ xen kÏ kÕt hîp c¸c c«ng viÖc cÇnthùc hiÖn nhng ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi tæng tiÕn ®é cña dù ¸n. 2.4. Chñ ®Çu t, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, t vÊn gi¸m s¸t vµ c¸c bªncã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t tiÕn ®é thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh vµ ®iÒu chØnh tiÕn ®é trong trêng hîp tiÕn ®é thi c«ng x©ydùng ë mét sè giai ®o¹n bÞ kÐo dµi nhng kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng ®Õntæng tiÕn ®é cña dù ¸n. Trêng hîp xÐt thÊy tæng tiÕn ®é cña dù ¸n bÞ kÐo dµi th× chñ ®Çut ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnhtæng tiÕn ®é cña dù ¸n. 2.5. KhuyÕn khÝch viÖc ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng trªn c¬ s뮶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh. Trêng hîp ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬ncho dù ¸n th× nhµ thÇu x©y dùng ®îc xÐt thëng theo hîp ®ång. Trênghîp kÐo dµi tiÕn ®é x©y dùng g©y thiÖt h¹i th× bªn vi ph¹m ph¶i båi th-êng thiÖt h¹i vµ bÞ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång.3. Qu¶n lý khèi lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 32-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 3.1. ViÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc thùc hiÖn theo khèilîng cña thiÕt kÕ ®îc duyÖt. 3.2. Khèi lîng thi c«ng x©y dùng ®îc tÝnh to¸n, x¸c nhËn gi÷a chñ®Çu t, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, t vÊn gi¸m s¸t theo thêi gian hoÆcgiai ®o¹n thi c«ng vµ ®îc ®èi chiÕu víi khèi lîng thiÕt kÕ ®îc duyÖt ®Ólµm c¬ së nghiÖm thu, thanh to¸n theo hîp ®ång. 3.3. Khi cã khèi lîng ph¸t sinh ngoµi thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ngtr×nh ®îc duyÖt th× chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i xemxÐt ®Ó xö lý. Riªng ®èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ nícth× chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®Ó xem xÐt, quyÕt®Þnh. Khèi lîng ph¸t sinh ®îc chñ ®Çu t, ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t chÊpthuËn, phª duyÖt lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 89
 • 90. 90 3.4. Nghiªm cÊm viÖc khai khèng, khai t¨ng khèi lîng hoÆc th«ng®ång gi÷a c¸c bªn tham gia dÉn ®Õn lµm sai khèi lîng thanh to¸n.4. Qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng x©y dùng( §iÒu 33-NghÞ®Þnh 16/2005/N§-CP) 4.1. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i lËp c¸c biÖn ph¸p an toµn chongêi vµ c«ng tr×nh trªn c«ng trêng x©y dùng. Trêng hîp c¸c biÖn ph¸p antoµn liªn quan ®Õn nhiÒu bªn th× ph¶i ®îc c¸c bªn tháa thuËn. 4.2. C¸c biÖn ph¸p an toµn, néi quy vÒ an toµn ph¶i ®îc thÓ hiÖnc«ng khai trªn c«ng trêng x©y dùng ®Ó mäi ngêi biÕt vµ chÊp hµnh. ënh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm trªn c«ng trêng, ph¶i bè trÝ ngêi híng dÉn, c¶nhb¸o ®Ò phßng tai n¹n. 4.3. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, chñ ®Çu t vµ c¸c bªn cã liªn quanph¶i thêng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c an toµn lao ®éng trªn c«ng tr-êng. Khi ph¸t hiÖn cã vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng th× ph¶i ®×nh chØthi c«ng x©y dùng. Ngêi ®Ó x¶y ra vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng thuécph¹m vi qu¶n lý cña m×nhph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. 4.4. Nhµ thÇu x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o, híng dÉn, phæbiÕn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng. §èi víi mét sè c«ng viÖc yªucÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng th× ngêi lao ®éng cã ph¶i giÊychøng nhËn ®µo t¹o an toµn lao ®éng. Nghiªm cÊm sö dông ngêi lao®éng cha ®îc ®µo t¹o vµ cha ®îc híng dÉn vÒ an toµn lao ®éng. 4.5. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm cÊp ®Çy ®ñ c¸ctrang bÞ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng theo quy®Þnh khi sö dông lao ®éng trªn c«ng trêng. 4.6. Khi cã sù cè vÒ an toµn lao ®éng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngvµ c¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc xö lý vµ b¸o c¸o c¬ quanqu¶n lý nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®ångthêi chÞu tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc vµ båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i do nhµthÇu kh«ng b¶o ®¶m an toµn lao®éng g©y ra.5. Qu¶n lý m«i trêng x©y dùng ( §iÒu 34-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 5.1. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶mb¶o vÒ m«i trêng cho ngêi lao ®éng trªn c«ng trêng vµ b¶o vÖ m«i trêngxung quanh, bao gåm cã biÖn ph¸p chèng bôi, chèng ån, xö lý phÕ th¶ivµ thu dän hiÖn trêng. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc®« thÞ th× cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p bao che, thu dän phÕ th¶i®a ®Õn n¬i quy ®Þnh. 5.2. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng, phÕ th¶i ph¶icã biÖn ph¸p che ch¾n ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i trêng. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 90
 • 91. 91 5.3. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, chñ ®Çu t ph¶i cã tr¸ch nhiÖmkiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn b¶o vÖ m«i trêng x©y dùng, ®ång thêichÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng. Tr-êng hîp nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒb¶o vÖ m«i trêng th× chñ ®Çu t, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêngcã quyÒn ®×nh chØ thi c«ng x©y dùng vµ yªu cÇu nhµ thÇu thùc hiÖn®óng biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng. 5.4. Ngêi ®Ó x¶y ra c¸c hµnh vi lµm tæn h¹i ®Õn m«i trêng trong qu¸tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËtvµ båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra.VIII. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh1. Tæ chøc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 18-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 1.1. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸cho¹t ®éng qu¶n lý chÊt lîng cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t; gi¸m s¸t t¸c gi¶cña Nhµ thÇu thiÕt kÕ. 1.2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng®Ó thùc hiÖn néi dung qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®-îc quy ®Þnh t¹i c¸c môc VI- 4,5. 1.3. Chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhtheo néi dung quy ®Þnh t¹i môc VI-6. Trêng hîp Chñ ®Çu t kh«ng cã tæchøc T vÊn gi¸m s¸t ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× ph¶i thuª tæ chøc t vÊngi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©ydùng thùc hiÖn. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh. 1.4. Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 7 môc nµy.2. Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 87- LuËt X©y dùng) 2.1. Mäi c«ng tr×nh x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ®îc thùchiÖn chÕ ®é gi¸m s¸t. 2.2. ViÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc thùc hiÖn®Ó theo dâi, kiÓm tra vÒ chÊt lîng, khèi lîng, tiÕn ®é, an toµn lao ®éngvµ vÖ sinh m«i trêng trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 2.3. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thuª t vÊn gi¸m s¸t hoÆctù thùc hiÖn khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng. Ngêi thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ph¶i cã chøng chØhµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng phï hîp víi c«ng viÖc, lo¹i, cÊpc«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 91
 • 92. 92 2.4. KhuyÕn khÝch viÖc thùc hiÖn chÕ ®é gi¸m s¸t ®èi víi nhµ ëriªng lÎ.3. Yªu cÇu cña viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 88-LuËt X©y dùng) ViÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªucÇu sau ®©y: 3.1. Thùc hiÖn ngay tõ khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; 3.2. Thêng xuyªn, liªn tôc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; 3.3. C¨n cø vµo thiÕt kÕ ®îc duyÖt, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©ydùng ®îc¸p dông; 3.4. Trung thùc, kh¸ch quan, kh«ng vô lîi.4. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu ( §iÒu19-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 4.1. Néi dung qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cñanhµ thÇu: a) LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt,quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõngc¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc qu¶n lý chÊtlîng c«ng tr×nh x©y dùng; b) Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, vËt t,thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tríc khi x©y dùng vµ l¾p ®Ætvµo c«ng tr×nh x©y dùngtheo tiªu chuÈn vµ yªu cÇu thiÕt kÕ; c) LËp vµ kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng. d) LËp vµ ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; ®) KiÓm tra an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i trêng bªn trong vµ bªnngoµi c«ng trêng; e) NghiÖm thu néi bé vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cho bé phËn c«ngtr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùnghoµn thµnh; g) B¸o c¸o chñ ®Çu t vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng, khèi lîng, an toµn lao®éng vµ vÖ sinh m«i trêng thi c«ng x©y dùng theo yªu cÇu cña chñ ®Çut; h) ChuÈn bÞ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i c¸cmôc IX- 9,10,11 vµ lËp phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 92
 • 93. 93 4.2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖmtríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn;båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óngchñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h háng, g©y «nhiÔm m«i trêng vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©yra.5. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu( §iÒu 20-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 5.1. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i môc IX-4. 5.2. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùngtheo quy ®Þnh t¹i môc V-6.1 ®èi víi nhµ thÇu phô. 5.3. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËtvÒ chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn vµ do c¸c nhµ thÇu phô thùchiÖn; båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h háng,g©y « nhiÔm m«i trêng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i; 5.4. Nhµ thÇu phô ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng thÇu vÒ chÊt l-îng phÇnc«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn.6. Gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t ( §iÒu21- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 6.1. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cñachñ ®Çu t: a) KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo quy®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt X©y dùng; b) KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng, bao gåm: - KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh ®a vµo c«ng trêng; - KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh; - KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t cã yªucÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊukiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh . Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 93
 • 94. 94 c) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt lîng vËt t, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Ætvµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cung cÊp theoyªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm: - KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña nhµ s¶n xuÊt, kÕt qu¶thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm®Þnh chÊt lîng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈmquyÒn c«ng nhËn ®èi víi vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng,thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh; - Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× chñ®Çu t thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp vËt t, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Ætvµo c«ng tr×nh x©y dùng; d) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh, bao gåm: - KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh; - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇuthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn trêng. KÕtqu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t hoÆc biªn b¶nkiÓm tra theo quy ®Þnh; - X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng; - Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i môcVI-8; - TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©ydùng , tõng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, tõng giai ®o¹n thi c«ng x©ydùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ngtr×nh x©y dùng vµ hoµnthµnh c«ng tr×nh x©y dùng; - Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆcyªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh; - Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng bé phËn c«ng tr×nh , h¹ng môcc«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt lîng; - Chñ tr× phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c,ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 6.2. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cñachñ ®Çu t ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu: a) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y dùng vµtæng thÇu EPC: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 94
 • 95. 95 - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm ckho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu vµ víi c¸c nhµ thÇu phô; - Thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t theo ®iÓm d môc VI-6.1 ®èi víitæng thÇu x©y dùng. - Tham gia cïng Tæng thÇu kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngcña c¸c nhµ thÇu phô . b) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa trao tay: - Chñ ®Çu t phª duyÖt tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµthêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng; - Tríc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, chñ ®Çu t tiÕp nhËntµi liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu thÊy cÇnthiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. 6.3. Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒnh¹n cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho nhµ thÇu thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nhbiÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. 6.4. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; chÞu tr¸ch nhiÖm trícph¸p luËt khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng lµm sai lÖch kÕt qu¶nghiÖm thu, nghiÖm thu khèi lîng kh«ng ®óng, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnhvi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra. Khi ph¸t hiÖn c¸csai ph¹m vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh th× ph¶i buéc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾cphôc hËu qu¶. 6.5. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çut ph¶i båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång; chÞu tr¸ch nhiÖm trícph¸p luËt vµ chñ ®Çu t khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng theotiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü thuËt ®îc ¸p dông, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vikh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra.7. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 22-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 7.1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cö ngêi ®ñ n¨ng lùc®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©ydùng . 7.2. Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ngêi gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶ighi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t yªu cÇu thùc hiÖn ®óng thiÕtkÕ.Trong trêng hîp kh«ng kh¾c phôc, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t. ViÖc thay ®æi thiÕt kÕtrong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 môc IV. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 95
 • 96. 96 7.3. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm thamgia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t. Quagi¸m s¸t, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùngkh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu th× nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh ph¶i cã v¨n b¶n göi chñ ®Çu t nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu.8. Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng ( §iÒu 23- NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 8.1.Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù tæ chøc nghiÖm thu c¸cc«ng viÖc x©y dùng, ®Æc biÖt c¸c c«ng viÖc, bé phËn bÞ che khuÊt; béphËn c«ng tr×nh; c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh, tríc khi yªu cÇuchñ ®Çu t nghiÖm thu. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®· ®îc nghiÖmthu nhng cha thi c«ng ngay th× tríc khi thi c«ng x©y dùng ph¶i nghiÖmthu l¹i. §èi víi c«ng viÖc, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng sau khi nghiÖm thu®îc chuyÓn nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn tiÕp th× ph¶i ®îc nhµ thÇu ®ã x¸cnhËn, nghiÖm thu. 8.2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©ydùng kÞp thêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thic«ng x©y dùng. NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n thµnh: a) NghiÖm thu tõng c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; b) NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; c) NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh ®Ó ®avµo sö dông. 8.3. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ c«ng tr×nh hoµn thµnhchØ ®îc phÐp ®a vµo sö dông sau khi ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu. 8.4. Khi chñ ®Çu t, nhµ thÇu lµ ngêi níc ngoµi th× c¸c biªn b¶nnghiÖm thu, b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh ®îcthÓ hiÖn b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng níc ngoµi do chñ ®Çu t lùa chän.9. NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ( §iÒu 24- NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 9.1. C¨n cø nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng: a) PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; b) Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ngthay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng; ®) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng; e) NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶nkh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 96
 • 97. 97 g) Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thic«ng x©y dùng. h) B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc x©y dùng; 9.2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: c«ng viÖc x©y dùng,thiÕt bÞ l¾p ®Æt tÜnh t¹i hiÖn trêng; b) KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng mµ nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng ph¶i thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh chÊt lîng vµ khèi lîng cña vËtliÖu, cÊu kiÖn x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh; c) §¸nh gi¸ sù phï hîp cña c«ng viÖc x©y dùng vµ viÖc l¾p ®ÆtthiÕt bÞ so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ tµi liÖu chØ dÉn küthuËt; d) NghiÖm thu cho phÐp thùc hiÖn c«ng viÖc tiÕp theo. KÕt qu¶nghiÖm thu ®îc lËp thµnh biªn b¶n bao gåm c¸c néi dung sau: - §èi tîng nghiÖm thu (ghi râ tªn c«ng viÖc ®îc nghiÖm thu); - Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu; - Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiÖm thu; - C¨n cø nghiÖm thu; - §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng cña c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn; - KÕt luËn nghiÖm thu (chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖmthu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo; yªu cÇusöa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu kh¸c nÕucã) 9.3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆcngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu ®èi víi h×nhthøc hîp ®ång tæng thÇu. b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh . c) §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng khã kh¾c phôc khiÕm khuyÕt khitriÓn khai c¸c c«ng viÖc tiÕp theo nh c«ng t¸c thi c«ng phÇn ngÇm,phÇn khuÊt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÞu lùc quan träng th× chñ ®Çu tyªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ cïng tham gia nghiÖm thu. d) Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖmthu c«ng viÖc cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô. 4. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng ®îc nghiÖm thu do lçi cña nhµ thÇuthi c«ng x©y dùng th× nhµ thÇu ph¶i kh¾c phôc hËu qu¶ vµ chÞu mäi Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 97
 • 98. 98chi phÝ kÓ c¶ chi phÝ kiÓm ®Þnh phóc tra. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng®îc nghiÖm thu do lçi cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t ph¶i cã tr¸ch nhiÖmkh¾c phôc hËu qu¶ vµ ®Òn bï phÝ tæn cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh.10. NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©ydùng ( §iÒu 25-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 10.1. C¨n cø nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng , giai ®o¹nthi c«ng x©y dùng: a) C¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ®, e môc VI-9.1 vµc¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kh¸c; b) Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc thuéc bé phËn c«ng tr×nhx©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®îc nghiÖm thu; c) B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; d) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ giai ®o¹nthi c«ng x©y dùng hoµn thµnh cña néi bé nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; ®) C«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó triÓn khai giai ®o¹n thic«ng x©y dùng tiÕp theo. 10.2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: bé phËn c«ng tr×nhx©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, ch¹y thö ®¬n ®éng vµ liªn ®éngkh«ng t¶i; b) KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng do nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng ®· thùc hiÖn; c) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; d) NghiÖm thu cho phÐp chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng. KÕtqu¶ nghiÖm thu ®îc lËp thµnh biªn b¶n bao gåm c¸c néi dung sau: - §èi tîng nghiÖm thu (ghi râ tªn bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©ydùng ®îc nghiÖm thu); - Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu; thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiÖmthu; - C¨n cø nghiÖm thu; - §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng cña bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng®· thùc hiÖn; - KÕt luËn nghiÖm thu (chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖmthu vµ ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo; yªu cÇusöa ch÷a, hoµn thiÖn bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ c¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã) 10.3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 98
 • 99. 99 a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhcña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cña tæng thÇu trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ngtr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn; b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh; Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸ms¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓmtra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu ®èi víi c¸c nhµ thÇu phô.11. NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nhx©y dùng ®a vµo sö dông ( §iÒu 26- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 11.1. C¨n cø nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©ydùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông: a) C¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, e môc VII-10.1; b) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thic«ng x©y dùng; c) KÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hµnh liªn ®éng cã t¶i hÖthèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ; d) B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng; ®) Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng,c«ng tr×nh x©y dùng cña néi bé nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. e) V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒnvÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theoquy ®Þnh. 11.2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ngtr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng: a) KiÓm tra hiÖn trêng; b) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng; c) KiÓm tra kÕt qu¶ thö nghiÖm, vËn hµnh thö ®ång bé hÖ thèngm¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ; d) KiÓm tra c¸c v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈmquyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ, an toµn m«i trêng, an toµn vËn hµnh; ®) KiÓm tra quy tr×nh vËn hµnh vµ quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©ydùng; e) NghiÖm thu ®a c«ng tr×nh x©y dùng vµo khai th¸c sö dông. KÕtqu¶ nghiÖm thu ®îc lËp thµnh biªn b¶n bao gåm c¸c néi dung sau: - §èi tîng nghiÖm thu (tªn h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nhnghiÖm thu); Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 99
 • 100. 100 - §Þa ®iÓm x©y dùng; - Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu; - Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiÖm thu; - C¨n cø nghiÖm thu; - §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng cña h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ngtr×nh x©y dùng; - KÕt luËn nghiÖm thu (chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖmthu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®avµo sö dông; yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn bæ sung vµ c¸c ý kiÕn kh¸cnÕu cã. 11.3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu gåm: a) PhÝa chñ ®Çu t: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t. - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh . b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ; - Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp. c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖmthu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; - Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. d) PhÝa chñ qu¶n lý sö dông hoÆc chñ së h÷u c«ng tr×nh . a) Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; b) Ngêi qu¶n lý trùc tiÕp.12. Chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ chøngnhËn sù phï hîp chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ( §iÒu 28-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 12.1. B¾t buéc thùc hiÖn kiÓm tra, chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶mb¶o an toµn chÞu lùc tríc khi ®a vµo sö dông ®èi víi c¸c h¹ng môc c«ngtr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù cè cã thÓ g©y th¶m häa. 12.2. Thùc hiÖn chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©ydùng khi cã yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn hoÆctheo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t trªn c¬ së yªu cÇu cña tæ chøc b¶o hiÓmc«ng tr×nh, cña tæ chøc vµ c¸ nh©n mua, qu¶n lý hoÆc sö dông c«ng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 100
 • 101. 101tr×nh. KhuyÕn khÝch ¸p dông h×nh thøc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊtlîng c«ng tr×nh x©y dùng. 12.3. Bé X©y dùng híng dÉn viÖc kiÓm tra, chøng nhËn ®ñ ®iÒukiÖn an toµn chÞu lùc vµ chøng nhËn sù phï hîp chÊt lîng c«ng tr×nhx©y dùng. 12.4. ViÖc kiÓm tra, chøng nhËn c¸c ®iÒu kiÖn an toµn kh¸c ®îcthùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan PhÇn V Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý rñi ro trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 101
 • 102. 102I. §Æt vÊn ®Ò ViÖt Nam ®ang lµ mét trong nh÷ng quèc gia cã nÒn kinh tÕ t¨ngtrëng nhanh nhÊt trong khu vùc, víi møc t¨ng trëng xÕp thø t sau TrungQuèc, Singapore vµ Hång K«ng. §Çu t níc ngoµi n¨m 2007 t¨ng gÇn70%, ch¹m møc 20 tû USD. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n vµ x©y dùng nhiÒutiÒm n¨ng ®ang lµ mét trong nh÷ng lý do khiÕn c¸c nhµ ®Çu t híng tíi. Trong ®ã, ngµnh x©y dùng ®ãng gãp 9% tæng thu nhËp quèc néi,víi gÇn 1.500 dù ¸n ®îc cÊp phÐp, ®¹t tæng gi¸ trÞ 18 tû USD. Theo íctÝnh, t¨ng trëng ngµnh x©y dùng ®¹t trung b×nh 7% giai ®o¹n 2006 -2007. X©y dùng lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p, chi phÝ cao vµ nhiÒu rñi roh×nh thµnh do nh÷ng yªu cÇu ph¸p lý, c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi tµi s¶n,®Êt quy ho¹ch, cÊp phÐp, tuyÓn dông lao ®éng, kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù¸n, m«i trêng qu¶n lý ®iÒu hµnh, ho¹ch ®Þnh cña Nhµ níc vµ tÝnh antoµn trong x©y dùng. Trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ s©u réng h¬n cïng víi sù chuyÓnm¹nh sang kinh tÕ thÞ trêng, c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh chÞu¶nh hëng nhiÒu h¬n t¸c ®éng kh«ng æn ®Þnh tõ m«i trêng xung quanhvµ ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ vµ chñ®éng qu¶n lý ¶nh hëng cña c¸c t¸c ®éng nµy ®¶m b¶o sù thµnh c«ngcña dù ¸n. VÊn ®Ò nµy ®· ®îc nhiÒu níc ph¸t triÓn nghiªn cøu vµ gi¶iquyÕt thµnh c«ng trong thùc tiÔn. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc triÓn khai nh»m môc ®Ýchthùc hiÖn môc tiªu ®Çu t, ph¸t triÓn, t¹o c¬ së vËt chÊt cho x· héi, do vËythêng cã thêi gian ho¹t ®éng dµi, chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp tõ nhiÒu m«i tr-êng xung quanh nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, tù nhiªn, luËt ph¸p, c«ngnghÖ… V× vËy nh÷ng ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, qu¶n lý dù¸n lµ mét thùc tÕ. Nh÷ng n¨m qua, ®Çu t ph¸t triÓn ë níc ta kh«ng ngõngt¨ng nhanh c¶ vÒ quy m«, lÜnh vùc víi sù tham gia réng r·i cña toµn x·héi. Tuy nhiªn, viÖc nhËn d¹ng, ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t nh»m h¹n chÕ t¸c®éng x©ó tõ c¸c ¶nh hëng nªu trªn tíi dù ¸n cha ®îc chóng ta chó träng,cßn ®èi phã bÞ ®éng. Thùc tÕ ®· ph¶n ¸nh qua mét sè dù ¸n ®Çu t s¶nxuÊt mÝa ®êng, x©y dùng hÖ thèng c¶ng biÓn, c¸c khu chî ®Çu mèi…ChÝnh c¸c t¸c ®éng kh«ng æn ®Þnh tõ m«i trêng xung quanh vµ ®iÒuchØnh tõ néi t¹i dù ¸n dÉn tíi ph¶i thay ®æi nhiÒu tiªu chÝ c¬ b¶n ®îc dùtÝnh ban ®Çu vµ lµm thay ®æi hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. §ã chÝnh lµsù tån t¹i cña rñi ro ®èi víi dù ¸n. Rñi ro xuÊt hiÖn khi tån t¹i ®ång thêi hai yÕu tè c¬ b¶n: yÕu tèg©y ra rñi ro vµ ®èi tîng chÞu t¸c ®éng, ¶nh hëng. Sím chñ ®éng nhËnd¹ng, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, cã biÖn ph¸p kiÓm so¸t vµ gi¶m thiÎu c¸c t¸c®éng xuÊy cña rñi ro lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o kh¶ thi, hiÖuqu¶ cña dù ¸n. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 102
 • 103. 103 LuËt X©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn luËt ®îc ban hµnh trongthêi gian qua ®· x¸c lËp hµnh lang ph¸p lý quan träng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸ttriÓn bÒn v÷ng c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ë níc ta vµ ®a ra c¸c yªu cÇucña ph¸p luËt nh»m qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®¹t hiÖuqu¶. T¹i kho¶n 6, ®iÒu 1, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 112/2006/N§ -CP, ngµy 29/9/2006 ®· quy ®Þnh râ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tríc khi phª duyÖt dù¸n lµ: - Xem xÐt c¸c yÕu tè b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n bao gåm:sù cÇn thiÕt ®Çu t, quy m« c«ng suÊt, c«ng nghÖ; thêi gian, tiÕn ®éthùc hiÖn dù ¸n; ph©n tÝch tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù¸n. - Xem xÐt c¸c yÕu tè b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n bao gåm: sùphï hîp víi quy ho¹ch; nhu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn (nÕu cã); kh¶n¨ng gi¶i phãng mÆt b»ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng tiÕn ®é cñadù ¸n; kinh nghiÖm qu¶n lý cña chñ ®Çu t; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕc¬ së; kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay; gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ; c¸cyÕu tè ¶nh hëng ®Õn dù ¸n nh quèc phßng, an ninh, m«i trêng trªn c¬ sëý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan liªn quan vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cñaph¸p luËt cã liªn quan. Nh vËy, theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, viÖc xem xÐtvµ kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh ph¶i ®îc lµm râ vÒ nhiÒu mÆt trong suèt thêi gian ph©n tÝch ho¹t®éng cña dù ¸n (vßng ®êi cña dù ¸n) tríc khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t thùchiÖn dù ¸n. Trong sè nhiÒu vÊn ®Ò cña dù ¸n ®îc xem xÐt sÏ diÔn ra ë t¬ng laivµ trong ®iÒu kiÖn c¸c t¸c ®éng kh«ng æn nh: thêi gian, tµi chÝnh, hiÖuqu¶ kinh tÕ…th× yªu cÇu cÇn ph©n tÝch rñi ro khi lËp vµ thÈm ®Þnh dù¸n lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuú thuéc vµo môc tiªu ®Çu t, chøc n¨ng phôc vô, c¸c dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ thuéc mét trong hai nhãm dù ¸n: - Nhãm c¸c dù ¸n nh»m môc ®Ých phôc vô céng ®ång x· héi (phôcvô c«ng) kh«ng thu lîi nhuËn - Nhãm dù ¸n víi môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu lîinhuËn. Theo ®ã c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t ë mçi nhãm dù ¸ncòng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt nhau. C¸c dù ¸n, tríc hÕt ph¶i ®¶m b¶oc¸c yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn x· héi, quy ho¹ch, ph¸p lý, quy chuÈn, tiªuchuÈn theo quy ®Þnh th× vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh cña dù¸n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. Mét c¸ch hiÓn nhiªn r»ng, ngµnh x©y dùng lµ mét ngµnh kinh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 103
 • 104. 104doanh ®Çy rñi ro, nhÊt lµ trong giai ®o¹n thi c«ng. Giai ®o¹n thi c«ng lµgiai ®o¹n dµi nhÊt vµ rÊt nh¹y c¶m ®èi víi c¸c t¸c ®éng cña rÊt nhiÒuyÕu tè so víi tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n kh¸c cña mét dù ¸n ®Çu t x©y dùng. Vaitrß cña nhµ thÇu trong giai ®o¹n nµy lµ v« cïng quan träng. H»ng n¨mtrªn ®Êt níc ta, cã hµng tr¨m nhµ thÇu tõ kinh nghiÖm nhÊt cho ®Õn míira ®êi bÞ thÊt b¹i trong viÖc kinh doanh cña m×nh, vµ ®»ng sau nh÷ngthÊt b¹i ®ã lu«n kÌm theo viÖc thÊt tho¸t kinh phÝ hµng ngµn tØ ®ång,VÝ dô nh Dù ¸n ®Çu t x©y dùng Chî An §«ng II, nhµ m¸y läc dÇu DungQuÊt... MÆc dï tû lÖ phÇn tr¨m ®ãng gãp vµo GDP c¶ níc cña ngµnhx©y dùng lµ rÊt cao, kh«ng ngõng t¨ng lªn theo tõng n¨m: n¨m 2000chiÕm kho¶ng 36,73%, n¨m 2001 chiÕm kho¶ng 38,13%, n¨m 2002chiÕm kho¶ng 38,55%, n¨m 2003 chiÕm kho¶ng 40,5% (nguån: Tængcôc thèng kª, 2003), nhng theo sè liÖu thèng kª cña Bé KÕ ho¹ch §Çu tth× thÊt tho¸t ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n h»ng n¨m chiÕm tõ 30% ®Õn 40%.KÌm theo ®ã t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ cña thÕ giíi ®·t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta. Tríc t×nh h×nh ®ã, gi¸ c¶mét sè lo¹i vËt t ®· kh«ng ngõng biÕn ®éng theo mét quy luËt khã ®o¸ntríc ®îc, trong sè ®ã th× gi¸ c¸c lo¹i vËt t x©y dùng còng kh«ng ngo¹i lÖ,®iÒu nµy ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kinh phÝ x©y dùng c¸c c«ngtr×nh, nhÊt lµ trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn cña ®Êt nícta. Bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é nh©n c«ng, tr×nh ®é qu¶n lý cña nh©n lùctrong ngµnh x©y dùng hiÖn nay còng v« cïng h¹n chÕ, vÉn cßn theo lÒlèi thñ c«ng, kh«ng cã t¸c phong lµm viÖc vµ qu¶n lý chuyªn nghiÖp dÉn®Õn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cßn nhiÒu bÊt cËp vµ bÞ®éng. Cã lÏ ®¬n vÞ®o lêng tèt nhÊt cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ viÖc sö dông kinh phÝ trongdù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ møc ®é vît kinh phÝ vµ tÝnh chÊt cña nã theo ýnghÜa chñ quan.Vµ viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nã trong ®iÒu kiÖn khãkh¨n nhÊt nh thÕ nµo sÏ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu,chñ ®Çu t. Rñi ro xuÊt hiÖn thêng xuyªn g©y thiÖt h¹i cho hiÖu qu¶ ®Çu t cñadù ¸n. VÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó chóng ta nghiªn cøu, gi¶i quyÕt lµ nhËn d¹ng,®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña rñi ro, kiÓm so¸t chóng ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶®Çu t ®· x¸c ®Þnh tríc cña dù ¸n.II. Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý rñi ro dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Kinh nghiÖm vµ thùc tÕ cña c¸c níc cho thÊy c¸c vÊn ®Ò nªu trªncã thÓ gi¶i quyÕt ®îc b»ng hÖ thèng qu¶n lý rñi ro trong qu¸ tr×nh qu¶nlý dù ¸n. §Ó qu¶n lý rñi ro c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, cÇn thùchiÖn mét sè vÊn ®Ò sau: 1. NhËn d¹ng rñi ro a) Trong toµn bé vßng ®êi dù ¸n (chuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn ®Çu tx©y dùng vµ c¸c n¨m khai th¸c sö dông dù ¸n) cÇn nhËn d¹ng ®ñ rñi rodo m«i trêng bªn ngoµi vµ néi t¹i dù ¸n phï hîp víi thùc tÕ. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 104
 • 105. 105 b) Mçi giai ®o¹n triÓn khai dù ¸n c¸c rñi ro x¶y ra còng rÊt kh¸cnhau. c) Tõng m«i trêng tiÒm Èn nhiÒu rñi ro, c¸c rñi ro cã ¶nh hëng lÉnnhau c¶ trong vµ ngoµi dù ¸n, rñi ro thay ®æi theo thêi gian. d) ViÖc nhËn d¹ng rñi ro cÇn thùc hiÖn, cËp nhËt l¹i thêng xuyªn. 2. C¸c d¹ng rñi ro 2.1. ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®Çu t : a) CÇn ph¶i nhËn d¹ng ®Çy ®ñ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra trong c¶vßng ®êi dù ¸n. b) Rñi ro thêng x¶y ra liªn quan tíi vÊn ®Ò vÒ th«ng tin d÷ liÖu®iÒu tra phôc vô tÝnh to¸n dù ¸n, thêi gian thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuÈn bÞdù ¸n, c¨n cø ph¸p lý cña dù ¸n… 2.2. ë giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh : a) Xem xÐt c¸c rñi ro ¶nh hëng tíi chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh: thêi gian thi c«ng, gi¸ vËt t , chi phÝ nh©n c«ng, nh©n tè kh¸c . b) Rñi ro cã thÓ x¶y ra nhiÒu tõ m«i trêng tù nhiªn, thÞ trêng x©ydùng, thñ tôc hµnh chÝnh ph¸p lý trong ®Çu t vµ x©y dùng, tæ chøc vµthùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh… 2.3. ë giai ®o¹n vËn hµnh, khai th¸c dù ¸n : a) CÇn nhËn d¹ng c¸c rñi ro ¶nh hëng tíi chi phÝ qu¶n lý vËn hµnhdù ¸n, c¸c chÝ phÝ s¶n xuÊt, thu nhËp hµng n¨m (Dù ¸n s¶n xuÊt kinhdoanh). b) Rñi ro x¶y ra ë møc ®é phøc t¹p h¬n, ph¸t sinh tõ c¸c m«i trêng¶nh hëng trùc tiÕp tíi c¸c yÕu tè thÞ trêng ®Çu vµo, ®Çu ra, tæ chøcqu¶n lý s¶n xuÊt, duy tr× ho¹t ®éng qu¶n lý khai th¸c dù ¸n trong c¸c n¨mph©n tÝch ho¹t ®éng. Nh÷ng sai sãt ë giai ®o¹n tríc còng lµ nguyªn nh©n ph¸t sinh rñi roë c¸c giai ®o¹n sau cña dù ¸n. C¸c c«ng cô, kü thuËt ®Ó nhËn d¹ng rñi rocòng ®a d¹ng, ®îc sö dông kÕt hîp tõ c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t®éng, thèng kª kinh nghiÖm kÕt hîp dù b¸o, ®iÒu tra lÊy ý kiÕn chuyªngia… KÕt qu¶ nhËn d¹ng rñi ro nh»m x¸c ®Þnh nguån gèc ph¸t sinh,ph¹m vi t¸c ®éng, c¸c d÷ liÖu liªn quan tíi kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸crñi ro. 3. §o lêng, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña rñi ro tíi hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù¸n, kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña dù ¸n khi cã t¸c ®éng cña rñi ro. 3.1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh cña dù ¸n a) Nh c¸c ph©n tÝch nªu trªn, víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh cña dù ¸n cÇn ®Æt träng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 105
 • 106. 106t©m xem xÐt. - §èi víi c¸c dù ¸n phôc vô c«ng, hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh cÇn®¹t tíi lµ chi phÝ thÊp nhÊt cña dù ¸n trong c¶ vßng ®êi; - §èi víi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh lµthu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. b) C¬ së x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh cña dù ¸n : - Chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ vËn hµnh, khai th¸cdù ¸n, thu thËp cña dù ¸n. C¸c rñi ro t¸c ®éng nhiÒu mÆt vµ ¶nh hëng®Õn trùc tiÕp tíi c¸c yÕu tè nµy (ChÊt lîng gi¸ c¶, kh¶ n¨ng phôc vô, søcmua, thêi gian…). Do vËy ®o lêng, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng rñi ro tíi hiÖu qu¶dù ¸n lµ c«ng viÖc phøc t¹p, nh×n chung ph¶i kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p®Þnh tÝnh víi c¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng. - C¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ångthêi víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghª, víi sù hç trî rÊt quan trängcña to¸n häc, tin häc nh: lý thuyÕt vÒ to¸n x¸c suÊt thèng kª, dù b¸o,ph©n tÝch, tæ hîp, c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông… Cã rÊtnhiÒu ph¬ng ph¸p ph©n tÝch rñi ro ®îc ph¸t minh vµ ¸p dông trong nhiÒungµnh nghÒ lÜnh vùc c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh lÉn ®Þnh lîng nh HAZOP,FTA, CCA, ph©n tÝch m« pháng. C¸c yÕu tè rñi ro trong ngµnh x©ydùng ®· ®îc mét sè t¸c gi¶ trong vµ ngoµi níc quan t©m, cô thÓ lµ: Wang(1987) (cited in Chang, 1990) chØ ra r»ng mét sè ho¹t ®éngtrong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng bao gåm: Ho¹ch ®Þnh, Tæ chøc, §éngviªn, Híng dÉn, Th«ng tin, KiÓm so¸t, Phèi hîp vµ dù b¸o. Trong ®ã biÕn®Çu vµo cña nã chÝnh lµ: vËt liÖu, trang thiÕt bÞ, nh©n c«ng, tµichÝnh. §©y lµ nh÷ng yÕu tè v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh gi¸ th¾ngthÇu vµ thµnh c«ng cña dù ¸n (Asley et al., 1987; Pinto and Slevin, 1988,cited in Liu, 1999). Theo nguån cña Surety Association of Canada, 2003 ®· nhËn®Þnh 5 nh©n tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù thÊt b¹i cña nhµ thÇu ®ãchÝnh lµ: Ph¹m vi ho¹t ®éng cña nhµ thÇu, tr×nh ®é vµ kü thuËt thic«ng, hÖ thèng qu¶n lý, sæ s¸ch thanh to¸n, vÊn ®Ò néi bé. Tõ Vîng(2002), ®a ra mét nh©n tè hÕt søc tæng qu¸t, t¸c ®éng®Õn tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®ã chÝnh lµ thêi gian hoµn thµnh tõngc«ng t¸c. Vµ b»ng ph©n tÝch m« pháng t¸c gi¶ ®· ®Þnh lîng x¸c xuÊthoµn thµnh dù ¸n trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Ph¹m Lý Minh Th«ng (2002), b»ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®ÞnhtÝnh ®· ®Ò xuÊt 5 nh©n tè rñi ro t¸c ®éng vµo tiÕn ®é thi c«ng c«ngtr×nh ®ã lµ: - M«i trêng chÝnh trÞ, thiªn nhiªn, c¬ së h¹ tÇng; - M«i trêng kinh tÕ, tiÒn tÖ, thi trêng; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 106
 • 107. 107 - Nh©n tè kü thuËt bªn trong dù ¸n; - Nh©n tè phi kü thuËt bªn trong dù ¸n; - Nh©n tè thùc hiÖn thi c«ng. C¸c yÕu tè t¸c ®éng g©y ra rñi ro cho nhµ thÇu lµ rÊt nhiÒu. Nãichung tÊt c¶ c¸c yÕu tè g©y t¸c h¹i cho nhµ thÇu ®Òu ¶nh hëng ®Õn chiphÝ cña hä. Do ®ã dùa vµo c¸c nghiªn cøu trªn vµ viÖc pháng vÊn trùctiÕp kÕt hîp víi viÖc sö dông b¶ng c©u hái mµ ®èi tîng chÝnh lµ c¸cchuyªn gia vµ c¸c nhµ thÇu x©y dùng hiÖn nay ®Ó t×m ra c¸c nh©n tèchñ yÕu g©y ra rñi ro chi phÝ cho nhµ thÇu. - Tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng ¸p dông, ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, d÷liÖu dù b¸o thèng kª vµ tÝnh chÊt quy m« cña dù ¸n ®Ó sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p ®Þnh lîng, cô thÓ nh: + Ph©n tÝch c¸c kÞch b¶n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù kiÕn (d¹ng b¶ngvµ d¹ng c©y); + Ph©n tÝch ®é nh¹y cã tÝnh x¸c suÊt, ph©n tÝch m« pháng… + §¸nh gi¸ râ kh¶ n¨ng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cña dù ¸n trong ®iÒu kiÖncã t¸c ®éng rñi ro. KÕt qu¶ ®o lêng rñi ro sÏ gi¶i quyÕt mét trong nh÷ngvÊn ®Ò phøc t¹p nhÊt trong qu¶n lý rñi ro, ®ã lµ x¸c ®Þnh râ vµ thÊy trícc¸c nguy c¬ hoÆc c¬ héi cã thÓ ®¹t ®îc cña dù ¸n. S¬ ®å qu¸ tr×nh rñi ro ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îctr×nh bµy ë h×nh 1. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 107
 • 108. 108H×nh 1 - S¬ ®å qu¸ tr×nh rñi ro ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh4. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t, h¹n chÕ t¸c ®éng xÊu cña rñi ro®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Çu t ®Æt ra cña dù ¸n. 4.1. KÕ ho¹ch kiÓm so¸t rñi ro ®îc thùc hiÖn ®ång thêi víi nhiÒubiÖn ph¸p tõ viÖc chñ ®éng dù phßng c¸c nguån lùc bÊt hîp lý ®Ó ®èi Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 108
 • 109. 109phã víi nh÷ng rñi ro, chñ ®éng nÐ tr¸nh ®Õn chia sÎ tr¸ch nhiÖm g¸nhchÞu rñi ro, øng phã tÝch cùc, kÞp thêi khi rñi ro x¶y ra… 4.2. BiÖn ph¸p kiÓm so¸t rñi ro: a) C¸c biÖn ph¸p trong hîp ®ång kinh tÕ. C¸c hîp ®ång x©y dùngrÊt cÇn ®îc qu¶n lý hiÖu qu¶. Theo ®ã, mét dù ¸n x©y dùng lu«n ®i kÌmvíi c¸c hîp ®ång vµ quy ®Þnh, ®iÒu lÖ b¾t buéc cÇn ®îc qu¶n lý riªng rÏ,chÆt chÏ vµ phèi hîp trong mét tæng thÓ. Hîp ®ång x©y dùng lµ métc«ng cô ph¸p lý quyÕt ®Þnh c¸c mèi quan hÖ, quyÒn vµ nghÜa vô còngnh ®a ra c¸c yÕu tè rñi ro cho c¸c bªn liªn quan. b) Gi¶m thiÓu xö lý c¸c tr¸ch nhiÖm ph¸p lý kh«ng cÇn thiÕt. Theokh¶o s¸t, h¬n 40% c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt Nam vi ph¹m c¸c ®iÒuluËt thi hµnh. Nh÷ng vi ph¹m nµy ®· lµm t¨ng thªm chi phÝ dù ¸n, chi phÝx· héi song song nh÷ng cho phÝ xö lý c¸c c¸ nh©n g©y thiÖt h¹i. c) Thùc hiÖn b¶o hiÓm theo quy ®Þnh; d) X©y dùng c¸c hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn, ®a d¹ng ho¸theo dÞch vô, s¶n phÈm dù ¸n; ®) ThiÕt lËp hÖ thèng c¶nh b¸o sím rñi ro vµ xö lý rñi ro… e) T¨ng cêng c¸c biªn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng Trªn thùc tÕ, c¸c nghiªn cøu vÒ rñi ro ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùngc«ng tr×nh ®ang ®îc quan t©m, ph¸t triÓn vµ cã vai trß rÊt quan träng®Ó qu¶n lý dù ¸n cã hiÖu qu¶. Mét chuyªn gia x©y dùng ViÖt Nam, trong mét héi th¶o vÒ ngµnhx©y dùng, tæ chøc gÇn ®©y t¹i Tp.HCM, ®· kh¼ng ®Þnh: "Lý thuyÕt vµthùc tiÔn trong viÖc qu¶n lý rñi ro t¹i ViÖt Nam cßn yÕu kÐm vµ gÇn nhë møc zero. T¹i ViÖt Nam, nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi qu¶n lý rñi ro ®ã lµthiÕu hôt vÒ tæ chøc, thiÕu hôt vÒ ®iÒu kiÖn yªu cÇu nh thêi gian, tµinguyªn vµ gi¸ thµnh, c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng quen thuéc víi qu¶n lý rñi ro.Ngoµi ra, kh¸ch hµng l¹i kh«ng cã nhu cÇu vÒ qu¶n lý rñi ro, thªm viÖcthiÕu hôt chuyªn gia vµ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý rñi ro, th«ng tin trao ®æigi÷a c¸c ®èi t¸c bÞ giíi h¹n". Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 109
 • 110. 110 PhÇn VI B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng1. B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng ( §iÒu 29-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 1.1. Thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng ®îc tÝnh tõ ngµy chñ®Çu t ký biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©ydùng hoµn thµnh ®Ó ®a vµo sö dông vµ ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Kh«ng Ýt h¬n 24 th¸ng ®èi víi mäi lo¹i c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt,cÊp I; b) Kh«ng Ýt h¬n 12 th¸ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i. 1.2. Møc tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh: a) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung øngthiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn b¶o hµnh vµo tµi kho¶n cñachñ ®Çu t theo c¸c møc sau: - 3% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ngtr×nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a môc VIII-1.1.; - 5% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ngtr×nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm b môc VIII-1.1. b) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung øngthiÕt bÞ c«ng tr×nh ®îc hoµn tr¶ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh sau khi kÕtthóc thêi h¹n b¶o hµnh vµ ®îc chñ ®Çu t x¸c nhËn; c) TiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh, b¶o hµnh thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®îctÝnh theo l·i suÊt ng©n hµng do hai bªn tho¶ thuËn. Nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng vµ chñ ®Çu t cã thÓ tháa thuËn viÖc thay thÕ tiÒn b¶o hµnhc«ng tr×nh b»ng th b¶o l·nh cña ng©n hµng cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh ( §iÒu30-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 2.1. Chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nhcã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) KiÓm tra t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x©y dùng , ph¸t hiÖn h háng ®Óyªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu cung øngthiÕt bÞ c«ng tr×nh söa ch÷a, thay thÕ. Trêng hîp c¸c nhµ thÇu kh«ng®¸p øng ®îc viÖc b¶o hµnh th× chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lýsö dông c«ng tr×nh x©y dùng cã quyÒn thuª nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn.Kinh phÝ thuª ®îc lÊy tõ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng ; b) Gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c«ng viÖc kh¾c phôc, söa ch÷a cñanhµ thÇu thi c«ng x©y dùng vµ nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nhx©y dùng ; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 110
 • 111. 111 c) X¸c nhËn hoµn thµnh b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng cho nhµthÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ c«ngtr×nh. 2.2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung øngthiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) Tæ chøc kh¾c phôc ngay sau khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t,chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh vµ ph¶i chÞu mäi phÝtæn kh¾c phôc; b) Tõ chèi b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nhtrong c¸c trêng hîp sau ®©y: - C«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh h háng kh«ng ph¶ido lçi cña nhµ thÇu g©y ra; - Chñ ®Çu t vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng bÞ c¬ quan nhµ níc cãthÈm quyÒn buéc th¸o dì; - Sö dông thiÕt bÞ, c«ng tr×nh x©y dùng sai quy tr×nh vËn hµnh. 2.3. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©yra h háng c«ng tr×nh x©y dùng, sù cè c«ng tr×nh x©y dùng kÓ c¶ sauthêi gian b¶o hµnh, tuú theo møc ®é vi ph¹m cßn bÞ xö lý theo quy®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 111
 • 112. 112 PhÇn VII b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng1. CÊp b¶o tr× c«ng tr×nh ( §iÒu 31-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 1.1. C«ng tr×nh sau khi ®îc nghiÖm thu ®a vµo sö dông ph¶i ®îcb¶o tr× ®Ó vËn hµnh, khai th¸c l©u dµi. C«ng viÖc b¶o tr× ®îc thùc hiÖntheo c¸c cÊp sau ®©y: a) CÊp duy tu b¶o dìng; b) CÊp söa ch÷a nhá; c) CÊp söa ch÷a võa; d) CÊp söa ch÷a lín. 1.2. Néi dung,ph¬ng ph¸p b¶o tr× cña c¸c cÊp b¶o tr× thùc hiÖntheo quy tr×nh b¶o tr×.2. Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh ( §iÒu 32-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 2.1. Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh ®îc tÝnh tõ ngµy nghiÖm thu ®ac«ng tr×nh vµo sö dông cho ®Õn khi hÕt niªn h¹n sö dông theo quy®Þnh cña nhµ thÇu thiÕt kÕ. 2.2. Trêng hîp c«ng tr×nh vît qu¸ niªn h¹n sö dông nhng cã yªu cÇu®îc tiÕp tôc sö dông th× c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn ph¶ixem xÐt, quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông trªn c¬ së kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸hiÖn tr¹ng chÊt lîng c«ng tr×nh do tæ chøc t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨nglùc thùc hiÖn. Ngêi quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸chnhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.3. Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh ( §iÒu 33-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 3.1. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng míi, nhµ thÇu thiÕt kÕ, nhµ s¶nxuÊt thiÕt bÞ c«ng tr×nh lËp quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh phï hîp víi lo¹ivµ cÊp c«ng tr×nh. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®ang sö dông nhngcha cã quy tr×nh b¶o tr× th× chñ së h÷u, chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nhph¶i thuª tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng c«ng tr×nh vµ lËp quytr×nh b¶o tr×. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 112
 • 113. 113 3.2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ lËp quy tr×nh b¶o tr× tõng lo¹i c«ng tr×nhtrªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn kü thuËt b¶o tr× c«ng tr×nh t¬ng øng.4. Tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u hoÆc ngêi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nhtrong viÖc b¶o tr× c«ng tr×nh ( §iÒu 34-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) Chñ së h÷u, ngêi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh trong viÖc b¶o tr×c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 4.1. Tæ chøc thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh theo quy tr×nh b¶o tr×. 4.2. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc chÊt lîng c«ng tr×nhx©y dùng bÞ xuèng cÊp do kh«ng thùc hiÖn quy tr×nh b¶o tr× theo quy®Þnh. PhÇn VII Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng1. Néi dung gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh x©y dùng ( §iÒu 35-NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP) 1.1. B¸o c¸o nhanh sù cè: a) Chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng tr×nh ®ang thi c«ngx©y dùng; b) Chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông lËp b¸o c¸o x¶y ra t¹ic«ng tr×nh®ang sö dông, vËn hµnh, khai th¸c. c) Göi b¸o c¸o sù cè c«ng tr×nh x©y dùng cho c¬ quan qu¶n lý nhµníc vÒ x©y dùng thuéc ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh . Trêng hîp c«ngtr×nh x©y dùng tõ cÊp I trë lªn cã sù cè hoÆc sù cè ë c¸c c«ng tr×nhx©y dùng thuéc mäi cÊp cã thiÖt h¹i vÒ ngêi th× chñ ®Çu t, chñ së h÷uhoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng cßn ph¶i b¸o c¸o ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t vµ Bé X©y dùng. MÉu b¸o c¸o nhanh sù cè lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 8 cñaNghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trong thêi h¹n 24 giêsau khi x¶y ra sù cè; 1.2. Thu dän hiÖn trêng sù cè: a) Tríc khi thu dän hiÖn trêng sù cè ph¶i lËp hå s¬ sù cè c«ngtr×nh x©y dùng ; b) Sau khi cã ®Çy ®ñ hå s¬ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè c«ngtr×nh x©y dùng th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu thoÆc chñ qu¶n lý sö dông ®îc phÐp tiÕn hµnh thu dän hiÖn trêng sùcè; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 113
 • 114. 114 c) Trêng hîp khÈn cÊp cøu ngêi bÞ n¹n, ng¨n ngõa sù cè g©y rath¶m häa tiÕp theo th× ngêi cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ®iÓm b môc XI-1.1 ®îc phÐp quyÕt ®Þnh th¸o dì hoÆc thu dän hiÖn tr-êng x¶y ra sù cè. Tríc khi th¸o dì hoÆc thu dän, chñ ®Çu t hoÆc chñqu¶n lý sö dông ph¶i tiÕn hµnh chôp ¶nh, quay phim hoÆc ghi h×nh, thuthËp chøng cø, ghi chÐp c¸c t liÖu phôc vô c«ng t¸c ®iÒu tra sù cè saunµy. 1.3. Kh¾c phôc sù cè: a) Sù cè ph¶i ®îc x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n ®Ó kh¾c phôctriÖt ®Ó; b) Tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra sù cè c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm båithêng toµn bé thiÖt h¹i vµ chi phÝ cho viÖc kh¾c phôc sù cè. Tïy theomøc ®é vi ph¹m cßn bÞ xö lý theo ph¸p luËt; c) Trêng hîp sù cè c«ng tr×nh do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng th×chñ ®Çu t hoÆc c¬ quan b¶o hiÓm ®èi víi c«ng tr×nh cã mua b¶o hiÓmph¶i chÞu chi phÝ kh¾c phôc sù cè.2. Hå s¬ sù cè c«ng tr×nh ( §iÒu 36-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 2.1. Khi x¶y ra sù cè c«ng tr×nh x©y dùng, chñ ®Çu t, chñ së h÷uhoÆc chñ qu¶n lý sö dông cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ sù cè. Trêng hîp ph¶i kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ møc ®é vµ nguyªn nh©n cña sùcè, nÕu chñ ®Çu t, chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh kh«ng cã n¨ng lùcthùc hiÖn th× ph¶i thuª mét tæ chøc t vÊn x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖnn¨ng lùc theo quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnhnguyªn nh©n sù cè, lµm râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi g©y ra sù cè c«ngtr×nh. 2.2. Hå s¬ sù cè bao gåm: a) Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè lËp theo mÉu quy ®Þnh phôlôc 9 cña NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; b) M« t¶ diÔn biÕn cña sù cè; c) KÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh møc ®é vµ nguyªn nh©nsù cè; d) C¸c tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ vµ thi c«ng liªn quan ®Õn sù cè; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 114
 • 115. 115 PhÇn VIII hå s¬ , tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng ( hå s¬ hoµn c«ng)I. Hå s¬ hoµn c«ng1. Hå s¬ hoµn c«ng Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP th× Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp, kiÓm tra tµi liÖuphôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹nthi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõngh¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. Hå s¬ hoµn c«ng lµ tµi liÖu, lý lÞch cña s¶n phÈm c«ng tr×nh x©ydùng, bao gåm c¸c vÊn ®Ò tõ chñ tr¬ng ®Çu t ®Õn viÖc lËp dù ¸n ®Çut x©y dùng, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn dù ¸n, c«ng tr×nh ®ã.Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh bao gåm hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu qu¶n lýchÊt lîng ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc 3 cña Th«ng t sè 12 /2005/TT-BXDngµy 15/7/2005 cña Bé X©y dùng vÒ "Híng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 115
 • 116. 116Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng vµ §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæchøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng x©y dùng".2. Néi dung hå s¬ hoµn c«ng A. Hå s¬ ph¸p lý ( Chñ ®Çu t - Bªn A tËp hîp ) a1. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh , tõngdù ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn . a2. V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cãthÈm quyÒn vÒ viÖc cho phÐp sö dông c«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµihµng rµo : - CÊp ®iÖn ; - Sö dông nguån níc ; - Khai th¸c níc ngÇm ; - Khai th¸c kho¸ng s¶n , khai th¸c má; - Tho¸t níc ( ®Êu nèi vµo hÖ thèng níc th¶i chung) ; - §êng giao th«ng bé , thuû ; - An toµn cña ®ª ( c«ng tr×nh chui qua ®ª , gÇn ®ª , trong ph¹m vib¶o vÖ ®ª …). - An toµn giao th«ng (nÕu cã). a3. Hîp ®ång x©y dùng (ghi sè, ngµy, th¸ng cña hîp ®ång) gi÷aChñ ®Çu t víi Nhµ thÇu t vÊn thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ,nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng chÝnh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, kiÓm®Þnh chÊt lîng, kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vµ còng nh hîp ®ånggi÷a nhµ thÇu chÝnh (t vÊn, thic«ng x©y dùng) vµ c¸c nhµ thÇu phô (t vÊn, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng). a4. C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu tvÊn, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kÓ c¶ c¸c nhµ thÇu níc ngoµi (thiÕt kÕx©y dùng, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng , kiÓm tra vµchøng nhËn sù phï hîp chÊt lîng ...). a5. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña cÊp cã thÈm quyÒn phªduyÖt kÌm theo phÇn thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh; a6. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕb¶n vÏ thi c«ng cña chñ ®Çu t kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ theo quy ®Þnh; a7. Biªn b¶n cña Së X©y dùng kiÓm tra sù tu©n thñ quy ®Þnh qu¶nlý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ ®Çu t tríc khi nghiÖm thu giai®o¹n x©y dùng, nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông(lËp theo mÉu t¹i phô lôc 2 cña Th«ng t nµy). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 116
 • 117. 117 B. Tµi liÖu qu¶n lý chÊt lîng ( Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng - Bªn BlËp) b1. B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh vÒ kiÕntróc, kÕt cÊu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh, hoµnthiÖn... (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo). b2. C¸c chøng chØ kü thuËt xuÊt xëng x¸c nhËn chÊt lîng vËt liÖusö dông trong c«ng tr×nh ®Ó thi c«ng c¸c phÇn : san nÒn , gia cè nÒn ,cäc , ®µi cäc , kÕt cÊu ngÇm vµ kÕt cÊu th©n , c¬ ®iÖn vµ hoµn thiÖn... b3. C¸c phiÕu kiÓm tra x¸c nhËn chÊt lîng vËt liÖu sö dông trongc«ng tr×nh ®Ó thi c«ng c¸c phÇn : san nÒn , gia cè nÒn , cäc , ®µi cäc ,kÕt cÊu ngÇm vµ kÕt cÊu th©n , c¬ ®iÖn vµ hoµn thiÖn ... do mét tæchøc chuyªn m«n hoÆc mét tæ chøc khoa häc cã t c¸ch ph¸p nh©n ,n¨ng lùc vµ sö dông phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn thùc hiÖn . b4. Chøng chØ x¸c nhËn chñng lo¹i vµ chÊt lîng cña c¸c trang thiÕtbÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ hÖ thèng kü thuËt l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh nh: cÊp ®iÖn , cÊp níc , cÊp gaz ... do n¬i s¶n xuÊt cÊp . b5. Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng vËt t , thiÕt bÞ nhËp khÈusö dông trong h¹ng môc c«ng tr×nh nµy cña c¸c tæ chøc t vÊn cã t c¸chph¸p nh©n ®îc nhµ níc quy ®Þnh . b6. C¸c tµi liÖu, biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng c¸c c«ng t¸c x©ydùng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KÌm theo mçi biªn b¶n lµ b¶n vÏ hoµn c«ngc«ng t¸c x©y l¾p ®îc nghiÖm thu ( cã danh môc biªn b¶n nghiÖm thuc«ng t¸c x©y dùng kÌm theo ). b7. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng vµ liªn®éng kh«ng t¶i, nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i, b¸o c¸okÕt qu¶ kiÓm tra , thÝ nghiÖm , hiÖu chØnh , vËn hµnh thö thiÕt bÞ (kh«ng t¶i vµ cã t¶i ) b8. Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, c¸cthiÕt bÞ b¶o vÖ. b9. Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷ach¸y,næ. b10. Biªn b¶n kiÓm ®Þnh m«i trêng, m«i sinh (®èi víi c¸c c«ng tr×nhthuéc dù ¸n ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng). b11. B¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm hiÖn trêng (gia cè nÒn, søcchÞu t¶i cña cäc mãng; chÊt lîng bª t«ng cäc , lu lîng giÕng , ®iÖn trëcña hÖ thèng chèng sÐt cho c«ng tr×nh vµ cho thiÕt bÞ , kÕt cÊu chÞulùc , thö t¶i bÓ chøa, thö t¶i èng cÊp níc-chÊt láng ....). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 117
 • 118. 118 b12. B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng ®êng hµn cña c¸c mèi nèi :cäc , kÕt cÊu kim lo¹i , ®êng èng ¸p lùc ( dÉn h¬i, chÊt láng ) . bÓ chøab»ng kim lo¹i ... b13. C¸c tµi liÖu ®o ®¹c , quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c¸c h¹ng môcc«ng tr×nh , toµn bé c«ng tr×nhvµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong ph¹m vilón ¶nh hëng trong qu¸ tr×nh x©y dùng ( ®é lón , ®é nghiªng , chuyÓnvÞ ngang , gãc xoay... ) b14. NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh . b15. Lý lÞch thiÕt bÞ , m¸y mãc l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh; híngdÉn hoÆc quy tr×nh vËn hµnh khai th¸c c«ng tr×nh; quy tr×nh b¶o hµnhvµ b¶o tr× thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh b16. V¨n b¶n ( biªn b¶n ) nghiÖm thu , chÊp thuËn hÖ thèng küthuËt , c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cãthÈm quyÒn vÒ : - ChÊt lîng s¶n phÈm níc sinh ho¹t ; - Sö dông c¸c chÊt chèng thÊm thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nhcÊp níc; - Phßng ch¸y ch÷a ch¸y,næ; - Chèng sÐt; - B¶o vÖ m«i trêng; - An toµn lao ®éng, an toµn vËn hµnh; - Thùc hiÖn giÊy phÐp x©y dùng (®èi víi trêng hîp ph¶i cã giÊyphÐp x©y dùng); - ChØ giíi ®Êt x©y dùng; - §Êu nèi víi c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng (cÊp ®iÖn, cÊp níc, tho¸tníc, giao th«ng...); - An toµn ®ª ®iÒu (nÕu cã), an toµn giao th«ng (nÕu cã); - Th«ng tin liªn l¹c (nÕu cã). b17. Chøng chØ sù phï hîp tõng c«ng viÖc (thiÕt kÕ , thi c«ng x©ydùng) cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh , toµn bé c«ng tr×nh do c¸c tæ chøct vÊn kiÓm ®Þnh ®éc lËp cÊp ( kÓ c¶ c¸c nhµ thÇu níc ngoµi tham giat vÊn, kiÓm ®Þnh, gi¸m s¸t, ®¨ng kiÓm chÊt lîng ) xem xÐt vµ cÊp tríckhi chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nhvµ toµn bé c«ng tr×nh . b18. B¶n kª c¸c thay ®æi so víi thiÕt kÕ (kü thuËt, b¶n vÏ thi c«ng )®· ®îc phª duyÖt. b19. Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh ( nÕu cã ) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 118
 • 119. 119 b20. B¸o c¸o cña tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®èi víi nh÷ng bé phËn,h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶ochÊt lîng tríc khi chñ ®Çu t nghiÖm thu ( nÕu cã ). b21. Biªn b¶n nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng . b22. Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, nghiÖm thu hoµnthµnh c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông.3. Vai trß cña Hå s¬ hoµn c«ng 3.1. Lµm c¬ së cho viÖc nghiÖm thu giai ®o¹n, nghiÖm thu h¹ngmôc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo sö dông; 3.2. Lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n, quyÕt to¸n vµ phôc vô cho viÖc kiÓmto¸n; 3.3. Lµ híng dÉn viªn cho ngêi khai th¸c sö dông; gióp cho c¸c c¬quan qu¶n lý trùc tiÕp c«ng tr×nh n¾m ®îc ®Çy ®ñ cÊu t¹o cô thÓ, thùctr¹ng ban ®Çu cña c«ng tr×nh, nh»m khai th¸c, sö dông ®óng víi kh¶n¨ng thùc tÕ cña c«ng tr×nh vµ cã biÖn ph¸p duy tu söa ch÷a phï hîp b¶o®¶m tuæi thä c«ng tr×nh ®îc l©u dµi. 3.4. Gióp c¸c c¬ quan nghiªn cøu còng nh c¬ quan thµnh tra khi cÇnthiÕt t×m l¹i c¸c sè liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh;. 3.5. Lµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ ph¬ng ¸n b¶o vÖ c«ng tr×nh trong thêichiÕn lÉn thêi b×nh; 3.6. Lµ hå s¬ hiÖn tr¹ng phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ, c¶i t¹o, më réngvµ n©ng cÊp c«ng tr×nh.4. Quy c¸ch hå s¬ hoµn c«ng 4.1. H×nh thøc hå s¬ hoµn c«ng a) TÊt c¶ c¸c tµi liÖu ®îc s¾p xÕp theo tr×nh tù cña danh môc t¹ikho¶n 2 môc I Ch¬ng nµy ®Òu ®îc cµi vµo c¸c b×a file cøng cã kÑps¾t, cµi qua lç ®ét trùc tiÕp vµo mÐp tr¸i tµi liÖu, hoÆc xÕp vµo tói nilon cã n¾p cµi råi ®ét lç vµo mÐp tr¸i cña tói ni lon. Víi c¸c b¶n vÏ cì lín, cho phÐp gÊp b¶n vÏ l¹i theo khæ giÊyA4 (207x296mm), råi cµi vµo b×a file hoÆc xÕp vµo hép. Trªn c¸c b×a file, hoÆc hép ®Òu ph¶i d¸n nh·n, ghi tªn tµi liÖu, kÌmtheo danh môc tµi liÖu chøa trong ®ã theo híng dÉn t¹i Phô lôc 04 cñaTh«ng t 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 cña Bé X©y dùng “Híng dÉn l-u tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng” b) Hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng nép lu tr÷ph¶i cã ®Çy ®ñ con dÊu vµ ch÷ ký cña tæ chøc, c¸ nh©n lËp hå s¬, cãch÷ ký cña chñ nhiÖm thiÕt kÕ vµ chñ tr× thiÕt kÕ (®èi víi hå s¬ thiÕtkÕ). C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o h×nh thøc, quy c¸ch theo tiªuchuÈn hoÆc quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i cã dÊu Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 119
 • 120. 120“B¶n vÏ hoµn c«ng” cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng theo híng dÉn t¹iPhô lôc 01 vµ cã danh môc b¶n vÏ theo híng dÉn t¹i Phô lôc 03 cñaTh«ng t 02/2006/TT-BXD ( xem Phô lôc kÌm theo). c) C¸c v¨n b¶n trong hå s¬ lu tr÷ nh v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n, v¨n b¶nphª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt (trêng hîp chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinhtÕ - kü thuËt), v¨n b¶n thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, v¨n b¶n phª duyÖt thiÕt kÕ,v¨n b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh ®a vµo sö dông... trêng hîpkh«ng cßn b¶n chÝnh th× ®îc thay thÕ b»ng b¶n sao hîp ph¸p. d) Hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ ®-îc lu tr÷ díi d¹ng b¨ng tõ, ®Üa tõ hoÆc vËt mang tin phï hîp, thÓ hiÖn®Çy ®ñ thµnh phÇn vµ néi dung hå s¬ lu tr÷ theo quy ®Þnh t¹i môc 1,phÇn II cña Th«ng t 02/2006/TT-BXD. 4.2. Sè lîng bé hå s¬ hoµn c«ng a) Bé hå s¬ hoµn c«ng ®îc lËp víi sè lîng ®ñ ®Ó göi cho : - Chñ ®Çu t ; - Chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh; - Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - C¬ quan lu tr÷ nªu t¹i kho¶n 5 cña môc I Ch¬ng nµy. b) §èi víi c«ng tr×nh cã tÝnh ®Æc thï liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh(c«ng tr×nh biªn giíi, h¶i ®¶o, quèc phßng) tuú theo yªu cÇu cña c¸cngµnh, chñ ®Çu t tr×nh sè liÖu bé hå s¬ hoµn c«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp. c) B¶n chÝnh, b¶n sao : - Mét bé hå s¬ b¶n chÝnh giao nép cho cÊp cao nhÊt theo quy®Þnh cña tõng dù ¸n. C¸c bé cßn l¹i lµ b¶n photocopy. - B¶n gèc lµ b¶n cã ch÷ ký vµ dÊu ®á. Trêng hîp kh«ng thÓ ®ñ®iÒu kiÖn ®Ó cã ch÷ ký vµ dÊu ®á th× cÊp ra v¨n b¶n ®ã ký ®ãng dÊusao y b¶n chÝnh.5. Lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ, hå s¬ hoµn c«ng 5.1. Thµnh phÇn hå s¬ lu tr÷ vµ n¬i lu tr÷ a) §èi víi chñ ®Çu t hoÆc chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dôngc«ng tr×nh x©y dùng: Chñ ®Çu t hoÆc chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ngtr×nh x©y dùng lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së, hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt (tr-êng hîp thiÕt kÕ ba bíc), hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, b¶n vÏ hoµnc«ng c«ng tr×nh x©y dùng. Thµnh phÇn hå s¬ lu tr÷ gåm: - ThuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸tx©y dùng trong bíc thiÕt kÕ c¬ së, v¨n b¶n thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së, Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 120
 • 121. 121v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n, v¨n b¶n phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt (tr-êng hîp chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt). - ThuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶os¸t x©y dùng trong bíc thiÕt kÕ kü thuËt, b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra thiÕtkÕ kü thuËt (nÕu cã), v¨n b¶n thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt, v¨n b¶n phªduyÖt thiÕt kÕ kü thuËt. - ThuyÕt minh (nÕu cã) vµ c¸c b¶n vÏ thi c«ng, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶os¸t x©y dùng trong bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã), b¸o c¸o kÕt qu¶thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã), v¨n b¶n thÈm ®Þnh thiÕt kÕb¶n vÏ thi c«ng (trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc), v¨n b¶n phª duyÖt thiÕt kÕb¶n vÏ thi c«ng. - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng lËp theo quy ®Þnh t¹i§iÒu 27, NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ( xem môc II cña phÇn nµy). b) §èi víi nhµ thÇu thiÕt kÕ: Nhµ thÇu thiÕt kÕ tham gia thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng lu tr÷phÇn hå s¬ thiÕt kÕ do m×nh thùc hiÖn. Riªng nhµ thÇu ®¶m nhËntæng thÇu thiÕt kÕ ph¶i lu tr÷ toµn bé hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©ydùng bao gåm hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së, hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt (trêng hîpthiÕt kÕ ba bíc), hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng do m×nh vµ c¸c nhµ thÇuphô thiÕt kÕ thùc hiÖn. Thµnh phÇn hå s¬ lu tr÷ gåm: - ThuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸tx©y dùng trong bíc thiÕt kÕ c¬ së. - ThuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶os¸t x©y dùng trong bíc thiÕt kÕ kü thuËt, c¸c tµi liÖu tÝnh to¸n. - ThuyÕt minh (nÕu cã) vµ c¸c b¶n vÏ thi c«ng, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶os¸t x©y dùng trong bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã), c¸c tµi liÖutÝnh to¸n (trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc). c) §èi víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng: Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng,b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng do m×nh thùc hiÖn. Riªng nhµthÇu ®¶m nhËn tæng thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i lu tr÷ toµn bé hå s¬thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, b¶n vÏ hoµn c«ng do m×nh vµ c¸c nhµ thÇu phôthi c«ng x©y dùng thùc hiÖn. Thµnh phÇn hå s¬ lu tr÷ gåm: - ThuyÕt minh (nÕu cã) vµ c¸c b¶n vÏ thi c«ng, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶os¸t x©y dùng trong bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã). - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng lËp theo quy ®Þnh t¹i môcII Ch¬ng nµy. d) §èi víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 121
 • 122. 122 - C¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬së lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së do m×nh thÈm ®Þnh. - C¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp phÐp x©y dùng lutr÷ hå s¬ thiÕt kÕ xin cÊp phÐp x©y dùng do m×nh cÊp phÐp. ®) §èi víi c¬ quan lu tr÷ nhµ níc: - C¬ quan lu tr÷ nhµ níc cÊp quèc gia lu tr÷ b¶n vÏ hoµn c«ng c«ngtr×nh x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh theo quy ®Þnh ph¶i lu tr÷ quèc gia,thêi h¹n lu tr÷ vÜnh viÔn. - C¬ quan lu tr÷ nhµ níc cÊp TØnh lu tr÷ b¶n vÏ hoµn c«ng c«ngtr×nh x©y dùng cÊp II, cÊp I, cÊp ®Æc biÖt, ®îc x©y dùng trªn ®Þa bµn,trõ c¸c c«ng tr×nh do c¬ quan lu tr÷ quèc gia lu tr÷. - C¬ quan lu tr÷ cÊp HuyÖn lu tr÷ b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©ydùng cÊp IV, cÊp III, ®îc x©y dùng trªn ®Þa bµn. - C«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn ®i qua nhiÒu ®Þa bµn, trêng hîpthuéc dù ¸n do c¸c Bé, ngµnh quyÕt ®Þnh ®Çu t th× b¶n vÏ hoµn c«ng lutr÷ t¹i c¬ quan lu tr÷ quèc gia; trêng hîp thuéc dù ¸n do UBND cÊp TØnhquyÕt ®Þnh ®Çu t th× b¶n vÏ hoµn c«ng lu tr÷ t¹i c¬ quan lu tr÷ nhµ níccÊp TØnh. - Trêng hîp dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng víi cÊp kh¸c nhauth× b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh lu tr÷ t¹i c¬ quan lu tr÷ nhµ níc t¬ng øngvíi cÊp c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm ®, môc 1, phÇn II cñaTh«ng t 02/2006/TT-BXD. - C«ng tr×nh x©y dùng cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ v¨n ho¸ vµ cã hå s¬®ang lu tr÷ t¹i c¬ quan lu tr÷ nhµ níc cÊp TØnh, cÊp HuyÖn, khi ®· ®îcxÕp h¹ng th× hå s¬ ®îc chuyÓn lu tr÷ t¹i c¬ quan lu tr÷ quèc gia. - Thµnh phÇn hå s¬ lu tr÷ nép c¬ quan lu tr÷ nhµ níc theo híng dÉnt¹i Phô lôc 02 cña Th«ng t 02/2006/TT-BXD. 5.2. H×nh thøc, quy c¸ch hå s¬ lu tr÷ Hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng nép lu tr÷ph¶i cã quy c¸ch nh ®· nªu t¹i kho¶n 4 môc I cña Chu¬ng nµy.II. b¶n vÏ hoµn c«ng1. Kh¸i niÖm b¶n vÏ hoµn c«ng Ngêi ta chuyÓn c¸c cÊu kiÖn, chi tiÕt c«ng tr×nh, vÞ trÝ c¸c bÖ m¸yvµ chi tiÕt thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh bao gåm thiÕt bÞ c«ngtr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ tõ thiÕt kÕ ra hiÖn trêng (ra thùc ®Þa) lµnhê hÖ thèng täa ®é vµ hÖ thèng cao ®é c«ng tr×nh. ViÖc x©y dùng vµ hoµn thµnh ®èi víi tõng h¹ng môc c«ng tr×nh,tõng giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ( san nÒn hay n¹o vÐt, gia cè nÒn; cäc; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 122
 • 123. 123®µi cäc; dÇm gi»ng mãng vµ kÕt cÊu ngÇm; kÕt cÊu th©n; c¬ ®iÖn vµhoµn thiÖn) th× ph¶i dùng l¹i h×nh ¶nh thùc c«ng tr×nh (hoÆc tõng h¹ngmôc, tõng bé phËn c«ng tr×nh, tõng giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng) trªn c¬së täa ®é vµ hÖ cao ®é ®· dïng ®Ó ®iÒu khiÓn x©y dùng trªn giÊy c㮸nh dÊu híng vµ ®é sai lÖch cña tõng chi tiÕt, tõng bé phËn. C¸i ®ã gäilµ b¶n vÏ hoµn c«ng. Sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ hoµn c«ng. 1.1. B¶n vÏ hoµn c«ng, b¶n vÏ ghi l¹i (as - built drawing; recorddrawing): B¶n vÏ dïng ®Ó ghi chÐp c¸c chi tiÕt cña mét c«ng tr×nh x©ydùng sau khi dÉ hoµn thµnh ( theo TCXDVN 340:2005 (ISO 10209-1) -“LËp hå s¬ kü thuËt – Tõ vùng - PhÇn 1: ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn b¶nvÏ kü thuËt – ThuËt ng÷ chung vµ c¸c lo¹i b¶n vÏ” ®îc Bé X©y dùng banhµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-BXD ngµy 08 th¸ng 08 n¨m2005.). 1.2. B¶n vÏ hoµn c«ng lµ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nhx©y dùng hoµn thµnh, trong ®ã thÓ hiÖn kÝch thíc thùc tÕ so víi kÝchthíc thiÕt kÕ, ®îc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phªduyÖt. Mäi söa ®æi so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn b¶nvÏ hoµn c«ng ( §iÒu 27- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) Nh vËy B¶n vÏ hoµn c«ng thùc chÊt lµ mét b¶n sao chôp l¹i hiÖntr¹ng cÊu kiÖn h¹ng môc, tõng bé phËn hay toµn c«ng tr×nh võa hoµnthµnh trªn c¬ së hÖ täa ®é vµ hÖ cao ®é c«ng tr×nh ®· dïng ®Ó thic«ng.2. C¸c lo¹i b¶n vÏ hoµn c«ng Tïy theo quy m« c«ng tr×nh, tïy theo tÝnh phøc t¹p cña c«ng tr×nhngêi ta cã thÓ chia ra c¸c b¶n vÏ hoµn c«ng sau: 2.1. B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc x©y dùng; 2.2. B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh; 2.3. B¶n vÏ hoµn c«ng giai ®o¹n x©y dùng; 2.4. B¶n vÏ hoµn c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ; 2.5. B¶n vÏ hoµn c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh; 2.6. B¶n ®å hoµn c«ng tæng thÓ c«ng tr×nh.3. Vai trß cña b¶n vÏ hoµn c«ng trong x©y dùng 3.1. Xö lý toµn häc c¸c kÕt qu¶ ®o hoµn c«ng vµ b¶n vÏ hoµn c«nggióp nhËn ®îc c¸c tham sè ®Ó : a) KiÓm tra kÕt qu¶ ®o kiÓm x©y dùng ; b) KiÓm tra tra kÕt qu¶ ®o lón; c) §¸nh gi¸ chÊt lîng ®o ®¹c, ®iÒu khiÓn x©y dùng vµ chÊt lîng x©ydùng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 123
 • 124. 124 3.2. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng kÞp thêi tõng lo¹i c«ng viÖc,tõng bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng kÕt hîp víi kÕtqu¶ quan tr¾c lón gióp cho nhµ thÇu thiÕt kÕ chØnh lý kÞp thêi c¸ckhiÕm khuyÕt hay sai sãt thiÕt kÕ, gióp cho ngêi x©y dùng rót kinhnghiÖm vµ söa ch÷a c¸c khiÕm khuyÕt x©y dùng vµ tr¸nh ®îc thiÖt h¹ivÒ kinh tÕ do viÖc thi c«ng phÇn míi chång ®Ì lªn phÇn ®· thi c«ng cãsai sãt, khiÕm khuyÕt. 3.3. B¶n vÏ hoµn c«ng lµ mét thµnh phÇn cña hå s¬ hoµn c«ng lµ c¬së ®Ó nghiÖm thu ®a c«ng tr×nh vµo sö dông, ®Ó khai th¸c c«ng tr×nh,®Ó thiÕt kÕ c¶i t¹o më réng vµ n©ng cÊp c«ng tr×nh vµ cuèi cïng lµ ®ÓthiÕt kÕ ph¬ng ¸n b¶o vÖ c«ng tr×nh kÓ c¶ thêi b×nh lÉn thêi chiÕn. 3.4. B¶n vÏ hoµn c«ng lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn b¶o hµnh vµ b¶o tr×c«ng tr×nh x©y dùng.4. C¸c yªu cÇu cña b¶n vÏ hoµn c«ng 4.1.Ph¶i ph¶n ¶nh trung thùc kÕt qu¶ thùc hiÖn thùc tÕ thi c«ngngoµi hiÖn trêng mµ kh«ng ®îc tù bá qua c¸c sai sè; 4.2. Ph¶i ®îc lËp ngay t¹i thêi ®iÓm nghiÖm thu, kh«ng ®îc håi kýhoµn c«ng; 4.3. Ph¶i ®îc lËp vµ x¸c nhËn theo ®óng quy ®Þnh; 4.4. Ph¶i thÓ hiÖn râ rµng nh÷ng chØnh söa, thay ®æi ®Ó södông thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c trong viÖc khai th¸c , sö dông vµ b¶o tr×c«ng tr×nh.III. ®o hoµn c«ng, vÏ hoµn c«ng vµ thiÕt lËp b¶n vÏ hoµn c«ng1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n a) §o hoµn c«ng lµ viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ, kÝch thíc c¸c ®èi tîngx©y dùng ®· hoµn thµnh trªn c¬ së hÖ täa ®é cao ®· dïng cho thi c«ng. §o hoµn c«ng gåm c¸c lo¹i sau: - §o hoµn c«ng bÖ m¸y vµ c¸c chi tiÕt m¸y ®· l¾p ®Æt xong. - §o hoµn c«ng c¸c phÇn viÖc thi c«ng nh :®o hoµn c«ng san nÒn,®o hoµn c«ng n¹o vÐt, ®o hoµn c«ng mãng vµ c¸c cÊu kiÖn c«ng tr×nh. - §o hoµn c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay tõng bé phËn c«ngtr×nh. b) Nguyªn t¾c ®o vÏ hoµn c«ng ph¶i thùc hiÖn ngay sau khi hoµnthµnh tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng cÊu kiÖn, tõng giai ®o¹n x©y dùng, tõngh¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh ( mãng, tÇng ngÇm, tõngtÇng nhµ, tõng lo¹i c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 124
 • 125. 125 c) VÏ hoµn c«ng lµ c«ng viÖc thÓ hiÖn c¸c kÕt qu¶ ®o ë ®iÓm akho¶n nµy lªn b¶n vÏ ®Ó ngêi ta cã thÓ h×nh dung trùc quan kh¸i qu¸t ®élÖch vµ híng lÖch cña c«ng tr×nh ®ång thêi cã thÓ h×nh dung tængquan c¸c ®é sai lÖch do x©y l¾p g©y lªn. d) ThiÕt lËp b¶n vÏ hoµn c«ng lµ xö lý tæng hîp c¸c th«ng tin nhËn®îc do ®o hoµn c«ng vµ b¶n vÏ hoµn c«ng cung cÊp ®Ó lËp nªn mét b¶nvÏ chÝnh quy ®óng tiªu chuÈn vµ biÓu hiÖn ®Çy ®ñ vÞ trÝ kÝch thíc c¸c®èi tîng x©y dùng trªn c¬ së hÖ täa ®é, ®é cao thi c«ng vµ c¸c sai lÖchcña chóng so víi thiÕt kÕ.2. Ph¬ng ph¸p ®o hoµn c«ng §o vÏ mÆt b»ng cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: täa ®é vu«nggãc. Täa ®é cùc, giao héi gãc, giao héi c¹nh. §o vÏ ®é cao cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: ®o cao h×nh häc,®o cao thñy tÜnh. Khi ®o vÏ hoµn c«ng ë ngoµi trêi cã thÓ dïng ph¬ngph¸p ®o vÏ toµn ®¹c hoÆc ph¬ng ph¸p ®o vÏ mÆt b»ng kÕt hîp víi thñychuÈn h×nh häc.3. Néi dung ®o vÏ hoµn c«ng vµ c¸c ®iÒu cÇn lu ý 3.1. HÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng díi mÆt ®Êt cÇn ®o vÏ: a) VÞ trÝ c¸c ®iÓm ngoÆt; b) T©m c¸c giÕng; c) §iÓm giao nhau cña c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ngÇm; d) §êng kÝnh èng dÉn; ®) Kho¶ng c¸ch vµ chªnh cao gi÷a c¸c giÕng; e) N¬i dÉn cña tõng lo¹i hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµoc«ng tr×nh; g) §é cao cña ®¸y, n¾p hè mãng, m¸ng r·nh, n¾p giÕng, ®Ønh èngdÉn. 3.2. HÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng trªn kh«ng cÇn ®o vÏ: a) VÞ trÝ c¸c cét; b) Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m c¸c cét; c) §é cao cña c¸c dÇm, xµ ngang; d) Kho¶ng c¸ch d©y dÉn ®Ôn c¸c c«ng tr×nh ë gÇn ®ã; ®) §é vâng cña d©y. 3.3. §o vÏ hoµn c«ng san nÒn gåm: a) C¸c mèc täa ®é vµ cao ®é dïng ®Ó ®o ®¹c ®iÒu khiÓn san nÒn; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 125
 • 126. 126 b) §o vÏ mÆt ®Êt san nÒn tû lÖ 1:200, 1:500 3.4. §o vÏ hoµn c«ng n¹o vÐt gåm: a) C¸c mèc täa ®é vµ ®é cao ( hÖ ®é cao nµo) dïng ®Ó ®« ®¹c®iÒu khiÓn n¹o vÐt; b) §o vÏ mÆt ®¸y ®· n¹o vÐt theo tû lÖ 1/500. 3.5. §o vÏ mãng gåm: a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tõng phÇn ®· ®Æt, c¸c kÝch thíc cña c¸ckhèi, c¸c lç cöa, c¸c giÕng ®øng; b) Cao ®é ®Ønh mãng; c) Riªng ®èi víi nhµ cÇn do nèi c¸c gãc mãng nhµ ®Õn c¸c ®iÓmkhèng chÕ tr¾c ®Þa ®Ó x¸c ®Þnh täa ®é chung, ®o vÏ kÝch thíc chu vitÇng ngÇm, ®o vÏ c¸c chç nh« ra thôt vµo. 3.6. §o vÏ c«ng tr×nh d¹ng trßn: a) X¸c ®Þnh t©m ®¸y; b) X¸c ®Þnh ®é lÖch t©m ®Ønh vµ ®¸y; c) X¸c ®Þnh b¸n kÝnh ®¸y, ®Ønh vµ c¸c chç ®Æc trng. 3.7. §o vÏ ®êng giao th«ng: a) §o vÏ c¸c ®Ønh gãc ngoÆt; b) §o vÏ ®êng cong; c) §o vÏ c¸c ®iÓm giao nhau; d) §o vÏ vïng tiÖm cËn; ®) §o vÏ t©m ghi ®êng s¾t; e) §o vÏ ®é cao mÆt ®êng hoµn thµnh víi líi « vu«ng ®é cao 10m; g) §o vÏ ®é cao vØa hÌ chç giao nhau, chç thay ®æi ®é dèc cñamÆt ®êng; h) §o vÏ chç nh« ra, lâm vµo trªn vØa hÌ; i) §o vÏ lßng ®êng, ®¸y r·nh, kªnh tho¸t; k) §o vÏ giÕng vµ cöa tho¸t níc ma; l) §o vÏ cÇu cèng trªn ®o¹n ®êng võa hoµn thµnh.4. Tr×nh tù thiÕt lËp b¶n ®å, b¶n vÏ hoµn c«ng: 4.1. KiÓm tra kÕt qu¶ ®o vÏ hoµn c«ng; 4.2. BiÓu diÔn c¸c ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 126
 • 127. 127 4.3. BiÓu diÔn c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa ®· dïng ®Ó ®iÒu khiÓn thi c«ngnhµ, ®êng s¾t, ®êng « t«, c¸c c«ng tr×nh ngÇm, c«ng tr×nh trªn mÆt®Êt vµ trªn kh«ng; 4.4. BiÓu diÔn c¸c ®Þa vËt vµ ®èi tîng x©y dùng ®· hoµn thµnh; 4.5. BiÓu diÔn d¸ng ®Êt; 4.6. KiÓm tra viÖc biÓu diÔn ®Þa vËt, d¸ng ®Êt vµ ®èi tîng x©ydùng trong phßng; 4.7. Hoµn chØnh ngoµi khung; 4.8. Sau khi hoµn chØnh b¶n vÏ ch× hoÆc vÏ nh¸p trªn m¸y tÝnh,kiÓm tra trong phßng th× ®em ra ngoµi thùc ®Þa ®èi so¸t; 4.9. VÏ b»ng mùc hoÆc vÏ chÝnh thøc trªn m¸y tÝnh .5. ChØnh lý to¸n häc c¸c kÕt qu¶ ®o vÏ hoµn c«ng: Nh ®· nãi ë trªn, ®o vÏ hoµn c«ng lµ viÖc sao chôp l¹i h×nh ¶nh thùccña c¸c cÊu kiÖn c«ng tr×nh vµ toµn c«ng tr×nh trªn c¬ së hÖ täa ®é vµcao ®é ®· dïng ®Ó ®iÒu khiÓn thi c«ng. V× vËy, viÖc ®iÒu chØnh lý to¸n häc c¸c kÕt qu¶ ®o vÏ hoµn c«ngchÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®é lÖch cã thÓ x¶y ra cña c¸c chi tiÕt riªngbiÖt c«ng tr×nh ( phÇn cÊu kiÖn x©y dùng vµ thiÕt bÞ kü thuËt-c«ng nghÖ) so víi c¸c täa ®é vµ cao ®é thiÕt kÕ. Trong trêng hîp ®é chªnh lÖch thùc tÕ ds vît qu¸ ®é chªnh cho phÐpDs th× ph¶i söa ch÷a, ®iÒu chØnh hay x©y l¹i, l¾p l¹i c¸c chi tiÕt ®ã. Trong hÇu hÕt c¸c trêng hîp tïy theo lo¹i c«ng tr×nh ngêi ta chän®iÓm gèc hay híng gèc ®Ó tÝnh c¸c yÕu tè ®é chªnh. Ch¼ng h¹n, ®èivíi c«ng tr×nh bè trÝ theo ®êng th¼ng th× híng gèc lµ ®êng th¼ng x¸csuÊt. §èi víi c«ng tr×nh lo¹i vßng trßn, trong ®ã cÊu kiÖn c«ng tr×nh vµm¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt-c«ng nghÖ ®ùoc x©y l¾p theo ®êng trßn th×®é lÖch täa ®é cÇn t×m cña c¸c ®iÓm thi c«ng sÏ tÝnh tõ vßng trßn x¸csuÊt. B»ng c¸ch t¬ng tù ta cã thÓ gi¶i quyÕt bµi to¸n t×m ®é lÖch ®iÓm®o vÏ hoµn c«ng ®èi víi bÊt kú lo¹i h×nh d¸ng nµo cña c«ng tr×nh. C«ng viÖc nãi trªn ngµy nay ngêi ta cã thÓ gi¶i trªn m¸y vi tÝnh víinh÷ng ch¬ng tr×nh lËp s½n mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. §èi víi ®o vÏ hoµn c«ng san nÒn vµ hoµn c«ng n¹o vÐt, hoµn c«ngx©y dùng ®êng giao th«ng vµ mÆt ®êng ®ç h¹ cÊt c¸nh s©n bay th×kh«ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¸c ®é chªnh nh trªn mµ chØ cÇn thùc hiÖnc¸c néi dung sau ®· cã thÓ ®anh gi¸ chÊt lîng vÏ hoµn c«ng: - Sù ¨n khíp cña c¸c täa ®é, cao ®é cña c¸c vïng vµ c¸c gãi thÇukh¸c nhau; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 127
 • 128. 128 - §é ghÐp biªn cña b¶n vÏ hoµn c«ng c¸c vïng vµ c¸c giai ®o¹n c«ngviÖc; - Sù an khíp täa ®é vµ cao ®é gi÷a c¸c mÆt c¾t kiÓm tra ngoµihiÖn trêng víi chÝnh c¸c mÆt c¾t ®ã ®îc x¸c ®Þnh theo b¶n vÏ hoµnc«ng.6. C¸ch thÓ hiÖn vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng 6.1. C¸ch thÓ hiÖn vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc x©y dùng: a) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng chôp l¹i h×nh vÏ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng phÇn c«ng viÖcnghiÖm thu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ tÜnh ( b¶n vÏ copy) . b) T¹i hiÖn trêng, ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµthÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®o vÏ hoµn c«ng, ghi c¸c trÞ sè thùctÕ thi c«ng cã thay ®æi so víi trÞ sè thiÕt kÕ trong ngoÆc ®¬n ®Ætngay díi trÞ sè thiÕt kÕ, thÓ hiÖn c¸c chi tiÕt thay ®æi, bæ sung trªn b¶nvÏ copy vµ ký tªn. Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ngcña c«ng viÖc x©y dùng ®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè cña thiÕt kÕb¶n vÏ thi c«ng th× trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏ hoµn c«ng. c) Khi nghiÖm thu, sau khi kiÓm tra kÕt qu¶ ®o vÏ hoµn c«ng thÊyph¶n ¶nh ®óng thùc tÕ thi c«ng th× ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh cña tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu kiÓm tra kÕtqu¶ ®o vÏ hoµn c«ng ký tªn x¸c nhËn. 6.2. C¸ch thÓ hiÖn vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh,giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh a) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ngx©y dùng chôp l¹i toµn bé b¶n vÏ thi c«ng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt (cã ®ãng dÊu b¶n vÏ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt theo mÉu nªu t¹i Phô lôc1D cña Th«ng t 12/2005/TT-BXD ) vµ gi÷ nguyªn khung tªn , kh«ng thay®æi sè hiÖu b¶n vÏthiÕt kÕ . b) T¹i hiÖn trêng, ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµthÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®o vÏ hoµn c«ng vµ lËp b¶n vÏ hoµnc«ng nh sau: - Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña béphËn c«ng tr×nh x©y dùng , c«ng tr×nh x©y dùng ®óng víi c¸c kÝch thíc,th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏhoµn c«ng. - Trong trêng hîp trÞ sè thiÕt kÕ cã thay ®æi th× ghi c¸c trÞ sè thùctÕ thi c«ng cã thay ®æi so víi trÞ sè thiÕt kÕ trong ngoÆc ®¬n ®Æt díitrÞ sè thiÕt kÕ; khoanh ®¸m m©y c¸c chi tiÕt thay ®æi , bæ sung vµ thÓ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 128
 • 129. 129hiÖn c¸c chi tiÕt thay ®æi , bæ sung ®ã ngay trªn b¶n vÏ cã chi tiÕt thay®æi, bæ sung hoÆc trªn chè trèng cña b¶n vÏ kh¸c. NÕu trªn c¸c b¶n vÏnµy ®Òu kh«ng cã chè trèng th× thÓ hiÖn ë b¶n vÏ míi víi sè hiÖu b¶n vÏkh«ng trïng víi sè hiÖu c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ®· cã., - Trong b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ghi râ hä tªn, ch÷ ký cña ngêi lËp b¶nvÏ hoµn c«ng. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©ydùng ph¶i ký tªn vµ ®ãng dÊu ph¸p nh©n. Ngoµi ra, phÝa trªn khung tªnc¸c b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ®ãng dÊu “B¶n vÏ hoµn c«ng” cña nhµ thÇuthi c«ng x©y dùng theo híng dÉn t¹i Phô lôc 01 cña Th«ng t sè02/2006/TT-BXD. c) Khi nghiÖm thu, sau khi kiÓm tra kÕt qu¶ ®o vÏ hoµn c«ng thÊyph¶n ¶nh ®óng thùc tÕ thi c«ng th× ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh cña tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu kiÓm tra kÕtqu¶ ®o vÏ hoµn c«ng ký tªn x¸c nhËn. 6.2. Tïy theo lo¹i c«ng viÖc, cÊu kiÖn, bé phËn c«ng tr×nh, giai®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ lo¹i c«ng tr×nh mµ ngêi ta tinhgi¶m bít c¸c yÕu tè phô ®Ó lµm næi bËt c¸c yÕu tè chÝnh. VÝ dô : a) B¶n vÏ hoµn c«ng san nÒn vµ gia cè nÒn th× chñ yÕu lµ biÓudiÔn c¸c líp ®Êt ®· t«n nÒn vµ bÒ mÆt nÒn ®· ®îc san lÊp. b) B¶n vÏ hoµn c«ng n¹o vÐt lßng s«ng, lßng hå, ®¸y biÓn th× chñyÕu lµ biÓu hiÖn ®é s©u n¹o vÐt vµ bÒ mÆt ®¸y s«ng ( hå, biÓn ) ®·®îc n¹o vÐt. c) B¶n vÏ hoµn c«ng mãng th× chñ yÕu biÓu diÔn vÞ trÝ, ®é s©ucäc, kÝch thíc bª t«ng ®æ, kÝch thíc bª t«ng, vÞ trÝ, ®êng kÝnh cètthÐp … d) B¶n vÏ hoµn c«ng vÒ ®êng : - B×nh ®å, c¾t däc, c¾t ngang theo tõng km; - §é s©u c¸c líp gia cè nÒn ®êng, c¸c líp kÕt cÊu mÆt ®êng; - HÖ thèng ®êng ®ång møc mÆt ®êng, r·nh tho¸t vµ cÇu, cèng; - Hå s¬ vÒ hÖ thèng an toµn giao th«ng (b×nh ®å duçi th¼nghoÆc biÓu kª hoÆc c¶ hai lo¹i) : VÞ trÝ cét km, biÓn b¸o hiÖu, sè hiÖubiÓn, vÞ trÝ hÖ thèng an toµn giao th«ng (hé lan, cäc tiªu, g¬ng cÇu låi,®êng l¸nh n¹n...), vÞ trÝ cÇu, cèng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c g¾n víi dù ¸n. - MÆt c¾t ®Þa chÊt däc tuyÕn vµ cao ®é mùc níc tÝnh to¸n. ®) B¶n vÏ hoµn c«ng vÒ cÇu : - B×nh ®å khu vùc cÇu, c¸c mèc täa ®é, mèc cao ®é thuéc c«ngtr×nh; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 129
 • 130. 130 - MÆt c¾t ®Þa chÊt t¹i c¾t ngang s«ng x©y dùng cÇu vµ c¸c yÕutè thuû v¨n, cã ghi cao ®é theo hÖ mèc cña cÇu; - B¶n vÏ bè trÝ chung toµn cÇu theo ba h×nh chiÕu cã ®ñ c¸c cao®é thiÕt kÕ; - B¶n vÏ c¸c chi tiÕt kÕt cÊu, cÊu t¹o chÞu lùc cña c¸c bé phËnc«ng tr×nh (kÕt cÊu nhÞp, hÖ mÆt cÇu, mè trô, mãng, 1/4 nãn); - B¶n vÏ c¸c c«ng tr×nh ®iÒu tiÕt, híng dßng, b¶o vÖ chèng xãi giacè bê s«ng, ®êng ®Çu cÇu. e) B¶n vÏ hoµn c«ng vÒ cèng : - B¶n vÏ c¾t däc, c¾t ngang th©n cèng; - B¶n vÏ cÊu t¹o cöa cèng kÌm theo c¸c yÕu tè ®Þa chÊt, thuû v¨n,cao ®é. g) B¶n vÏ hoµn c«ng têng, kÌ b¶o vÖ bê dèc : - B×nh ®å, tr¾c däc têng kÌ theo tuyÕn ®êng; - B¶n vÏ c¸c mÆt c¾t ngang; - C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu kÌm theo c¸c yÕu tè ®Þa h×nh, ®Þa chÊt,thuû v¨n, cao ®é. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 130
 • 131. 131 Tµi liÖu tham kh¶o 1. LuËt X©y dùng ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Namkhãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. 2. NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 3. NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng sè 209/2004/N§-CPngµy 16/12/2004 . 4. Th«ng t sè 11/2005/TT-BXD ngµy 14/7/2005 – Híng dÉn kiÓm tra vµ chøngnhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng 5. Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD ngµy 15/7/2005- Híng dÉn mét sè néi dung vÒQu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng vµ §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©ntrong ho¹t ®éng x©y dùng 6. Th«ng t sè 02/2006/TT-BXD ngµy 7/5/2006 cña Bé X©y dùng híng dÉn lutr÷ hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng 7. V¨n b¶n sè 1509 /BXD-KSTK ngµy 28/7/2005 cña Bé X©y dùng vÒ néidung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ trong b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt. 8. V¨n b¶n sè 2200/BXD-KSTK ngµy 27/10/2005 cña Bé X©y dùng vÒ híngdÉn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 9. V¨n b¶n sè 2646 /BXD-XL ngµy 23/12/2005 cña Bé X©y dùng vÒ cÊpchøng chØ hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng. 10. C«ng v¨n sè 2685 /BXD-KTTC ngµy 27/12/2005- Bé X©y dùng híng dÉnbæ sung mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 02/2005/TT- BXD vµ Th«ng t sè 04/2005/TT-BXD cña Bé X©y dùng. 11. C«ng v¨n sè 1078 BXD-VKSTK ngµy 06/6/2006 híng dÉn viÖc x¸c nhËnthÈm ®Þnh, phª duyÖt b¶n vÏ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. 12. NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh Phñ vÒ söa®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP vÒ qu¶n lý dù ¸n®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 13. Th«ng t sè 06/2005/TT-BXD ngµy 10/11/2005 cña Bé X©y dùng vÒ HíngdÉn kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô lùa chän ®Þa ®iÓm vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh. 14. Th«ng t sè 08/2006/TT-BXD ngµy 24/11/2006 cña Bé X©y dùng vÒ HíngdÉn c«ng t¸c b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng. 15. Th«ng t sè 02/2007/TT-BXD ngµy 14/ 02 / 2007 cña Bé Xay dùng vÒ HíngdÉn mét sè néi dung vÒ: lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh; giÊy phÐp x©y dùng vµ tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nhquy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 vµ NghÞ ®Þnh sè112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ. 16. NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 13/6/2007 vÒ qu¶nlý chi phÝ ®Çu t x©y dùng. 17. Th«ng t sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng vÒ HíngdÉn Híng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 131
 • 132. 132 18. NghÞ ®Þnh 49/2008/N§-CP ngµy 18/4/2008 cña chÝnh phñ vÒ söa ®æi,bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m2004 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng C¸c phô lôcPhô lôc 1- Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 132
 • 133. 133 Dù ¸n quan träng Quèc gia Theo NghÞ quyÕtI cña Quèc héiII Nhãm A C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: thuéc lÜnh vùc1 b¶o vÖ an ninh, quèc phßng cã tÝnh chÊt b¶o mËt quèc Kh«ng kÓ møc vèn gia, cã ý nghÜa chÝnh trÞ - x· héi quan träng.2 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt næ; h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Kh«ng kÓ møc vèn3 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y, xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, Trªn 1.500 tû ®ång c¸c dù ¸n giao th«ng (cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé), x©y dùng khu nhµ ë.4 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-3), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn Trªn 1.000 tû ®ång tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh, viÔn th«ng.5 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh sø, thuû tinh, in, vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn Trªn 700 tû ®ång nhiªn, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.6 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông kh¸c Trªn 500 tû ®ång (trõ x©y dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c.III Nhãm B1 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y, xi Tõ 75 ®Õn 1.500 m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, c¸c dù tû ®ång ¸n giao th«ng (cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®- êng s¾t, ®êng quèc lé), x©y dùng khu nhµ ë.2 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-3), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü Tõ 50 ®Õn 1.000 thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, tû ®ång tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh, viÔn th«ng.3 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ míi, c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh sø, thuû tinh, in, vên Tõ 40 ®Õn 700 tû quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, s¶n xuÊt n«ng, l©m ®ång nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.4 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông kh¸c Tõ 15 ®Õn 500 tû (trõ x©y dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ ®ång thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 133
 • 134. 134 IV Nhãm C 1 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y, xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, c¸c dù ¸n Díi 75 tû ®ång giao th«ng (cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé). C¸c trêng phæ th«ng n»m trong quy ho¹ch (kh«ng kÓ møc vèn), x©y dùng khu nhµ ë. 2 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-3), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, Díi 50 tû ®ång tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh, viÔn th«ng. 3 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh sø, thuû tinh, in, vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn Díi 40 tû ®ång nhiªn, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.4 C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông kh¸c (trõ Díi 15 tû ®ång x©y dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. Ghi chó : 1. C¸c dù ¸n nhãm A vÒ ®êng s¾t, ®êng bé ph¶i ®îc ph©n ®o¹n theo chiÒudµi ®êng, cÊp ®êng, cÇu theo híng dÉn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2. C¸c dù ¸n x©y dùng trô së, nhµ lµm viÖc cña c¬ quan nhµ níc ph¶i thùchiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 134
 • 135. 112Phô lôc 2 Ph©n cÊp, ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng ( Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209 /2004/N§-CP ngµy 16/12/2004-Sö dông cho ®Õn khi cã Quy chuÈn kü thuËt x©y dùng ) CÊp c«ng tr×nh M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV sè ®Æc biÖt I C«ng tr×nh d©n dông ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao a) Nhµ ë chung c ≥30 tÇng 20- 29 tÇng 9 - 19 tÇng 4 - 8 tÇng ≤ 3 tÇng hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc I-1 Nhµ ë hoÆc b) Nhµ ë riªng lÎ tæng diÖn tÝch TDTS TDTS TDTS TDTS <1.000 sµn (TDTS) 10.000 - 5.000 - 1.000 - m2 ≥ 15.000m2 <15.000 m2 <10.000 m2 <5.000 m2 C«ng a) C«ng tr×nh v¨n hãa: ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao tr×nh Th viÖn, b¶o tµng, nhµ triÓn l·m, ≥30 tÇng ChiÒu cao 9 - 19 tÇng 4 - 8 tÇng ChiÒu cao c«ng nhµ v¨n hãa, c©u l¹c bé, nhµ biÓu 20- 29 tÇng ≤ 3 tÇng céng diÔn, nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc, ®µi ph¸t thanh, ®µi truyÒn hoÆc hoÆc hoÆc h×nh. hoÆc hoÆc Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 136. 113 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt b) C«ng tr×nh gi¸o dôc: Nhµ trÎ, trßng mÉu gi¸o, trêng phæ th«ng c¸c cÊp, trßng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, trêng trung häc chuyªn nhÞp 36- <72m nhÞp 12 - <36m nghiÖp, trêng d¹y nghÒ, trêng c«ng nhÞp ≥ 96m nhÞp 72 - < nh©n kü thuËt, trêng nghiÖp vô vµ 96mI-2 nhÞp <12m c¸c lo¹i trêng kh¸c. hoÆc hoÆc hoÆc c) C«ng tr×nh y tÕ: hoÆc hoÆc Tr¹m y tÕ, bÖnh viÖn ®a khoa, TDTS TDTS bÖnh viÖn chuyªn khoa tõ trung - TDTS 5.000 - 1.000 - ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, c¸c phßng TDTS ≥ TDTS <1.000 kh¸m ®a khoa, kh¸m chuyªn khoa 15.000m 10.000 - <10.000 m 2 <5.000 m 2 m2 khu vùc, nhµ hé sinh, nhµ ®iÒu d- <15.000 m 2 ìng, nhµ nghØ, nhµ dìng l·o, c¸c c¬ quan y tÕ: phßng chèng dÞch bÖnh. C«ng d) C«ng tr×nh th¬ng nghiÖp: Chî, ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao tr×nh cöa hµng, trung t©m th¬ng m¹i, siªu ≥30 tÇng 20- 29 tÇng 9 - 19 tÇng 4 - 8 tÇng ≤ 3 tÇng thÞ, hµng ¨n , gi¶i kh¸t, tr¹m dÞch c«ng vô c«ng céng céng hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc ®) Nhµ lµm viÖc:V¨n phßng, trô së nhÞp ≥ 96m nhÞp 36- <72m nhÞp 12 - <36m nhÞp <12m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 137. 114 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt e)Kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch g) Nhµ phôc vô giao th«ng: Nhµ ga , bÕn xe c¸c lo¹i nhÞp 72 - < h) Nhµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c: 96m hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc Nhµ bu ®iÖn, bu côc , nhµ l¾p ®Æt thiªt bÞ th«ng tin, ®µi lu kh«ng hoÆc TDTS ≥ TDTS TDTS TDTS <1.000 15.000m2 m2 5.000 - 1.000 - i) Th¸p thu, ph¸t sãng viÔn th«ng, ChiÒu cao ChiÒu cao TDTS ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao truyÒn thanh, truyÒn h×nh. > 300m 200- < 300m 100m-<200m 50m-<100m <50 mI-2 S©n thi ®Êu S©n thi ®Êu S©n thi ®Êu S©n thi ®Êu C¸c lo¹i s©n tËp søc chøa søc chøa søc chøa søc chøa cho thÓ thao >40.000 chç, cã 20.000 - ≤ 10.000 - ≤ ≤10.000 chç phong trµo k) S©n vËn ®éng m¸i che, tiªu 40.000 chç, cã 20.000 chç ngåi chuÈn quèc tÕ. m¸i che, tiªu chuÈn quèc tÕ. l) Nhµ thÓ thao. NhÞp ≥96m NhÞp 72m NhÞp 36m - NhÞp <36m - -96m <72m hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc cã søc chøa cã søc chøa cã søc chøa >7.500 chç cã søc chøa 2000 - <5.000 < 2.000 chç chç 5.000 - ≤ 7.500 chç Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 138. 115 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt BÓ b¬i thi ®Êu BÓ b¬i thi BÓ b¬i thi BÓ b¬i thi BÓ b¬i cho cã m¸i che ®¹t ®Êu cã m¸i ®Êu, søc chøa ®Êu, søc chøa thÓ thao m) C«ng tr×nh thÓ thao díi níc tiªu chuÈn quèc che, søc chøa 2.000- <5.000 <2.000 chç phong trµo tÕ, søc chøa > 5.000 - 7.500 chç 7.500 chç chçII C«ng tr×nh c«ng nghiÖp S¶n lîng > 3 S¶n lîng 1 - 3 S¶n lîng 0.3 - S¶n lîng < 0.3 C«ng a) C«ng tr×nh má than hÇm lß - triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m <1 triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m tr×nh b) C«ng tr×nh má than lé thiªn S¶n lîng > 5 S¶n lîng 2 - 5 S¶n lîng 0.5 - S¶n lîng < 0.5II-1 khai - triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m <2 triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m th¸c than c) C«ng tr×nh chän röa, tuyÓn S¶n lîng > 5 S¶n lîng 2 - 5 S¶n lîng 0.5 - S¶n lîng < 0.5 - than. triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m <2 triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m a) C«ng tr×nh má quÆng hÇm S¶n lîng > 5 S¶n lîng > 1 S¶n lîng 0.5 - S¶n lîng < 0.5 - lß triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m 1 triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m C«ng tr×nh S¶n lîng b) C«ng tr×nh má quÆng lé S¶n lîng 1 - 2 S¶n lîngII-2 khai - > 2 triÖu - thiªn triÖu T/n¨m <1 triÖu T/n¨m th¸c T/n¨m quÆng c) C«ng tr×nh tuyÓn quÆng, S¶n lîng > 3 S¶n lîng 1 - 3 S¶n lîng - - lµm giÇu quÆng. triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m <1 triÖu T/n¨mII-3 C«ng a) C«ng tr×nh dµn khoan th¨m dß, ChiÒu s©u mùc ChiÒu s©u mùc ChiÒu s©u mùc - - tr×nh khai th¸c trªn biÓn níc biÓn níc biÓn tõ níc biÓn 300M ®Õn 5Km khai > 5 Km < 300m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 139. 116 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt th¸c dÇu, khÝ ®èt. C«ng a) C«ng tr×nh s¶n xuÊt hãa chÊt S¶n lîng > S¶n lîng S¶n lîng < tr×nh - >100.000 - - c¬ b¶n, hãa chÊt tiªu dïng 500.000 T/n¨m 100.000 T/n¨m 500.000 T/n¨m c«ng nghiÖp S¶n lîng S¶n lîng b) C«ng tr×nh s¶n xuÊt hãa dîc, S¶n lîng > - >50.000 - - ho¸ hãa mü phÈm. 300.000 T/n¨m 300.000 T/n¨m < 50.000 T/n¨mII-4 chÊt vµ ho¸ dÇu, S¶n lîng c) C«ng tr×nh s¶n xuÊt ph©n bãn S¶n lîng > 1 S¶n lîng < chÕ (u rª, DAP). - triÖu T/n¨m >500.000 - 1 500.000 T/n¨m - biÕn triÖu T/n¨m khÝII-4 C«ng tr×nh d) C«ng tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu næ Víi mäi quy m« - - - - c«ng c«ng nghiÖp nghiÖp ho¸ C«ng suÊt chÕ C«ng suÊt chÕ C«ng suÊt chÕ C«ng suÊt chÕ chÊt vµ ®) Nhµ m¸y läc hãa dÇu biÕn dÇu th« biÕn dÇu th« tõ biÕn dÇu th« tõ biÕn dÇu th« - ho¸ dÇu, > 500 300 - 500 100 -300 < 100 thïng/ngµy thïng/ngµy thïng/ngµy thïng/ngµy e) Nhµ m¸y chÕ biÕn khÝ C«ng suÊt C«ng suÊt tõ C«ng suÊt - - Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 140. 117 CÊp c«ng tr×nh M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV sè ®Æc biÖt >10 triÖu m3 5- 10 triÖu m3 < 5 triÖu m3 chÕ khÝ/ngµy khÝ/ngµy khÝ/ngµy biÕn khÝ BÓ chøa cã BÓ chøa cã BÓ chøa cã BÓ chøa cã BÓ chøa cã a) Kho x¨ng, dÇu. dung tÝch > dung tÝch dung tÝch tõ dung tÝch dung tÝch < 20.000 m3 >10.000m3 5.000-10.000m3 < 5.000 m3 1.000 m3 Dung tÝch bÓ Dung tÝch bÓ chøa tõ Dung tÝch bÓ b) Kho chøa khÝ hãa láng - chøa - Kho >10.000m3 5.000 -10.000 chøa< 5.000 m3 x¨ng, m3 dÇu, c) Kho chøa vËt liÖu næ c«ng khÝ ho¸ nghiÖpII-5 láng vµ Víi mäi quy m« - - - tuyÕn èng dÉn khÝ, TuyÕn èng dÇu TuyÕn èng trªn bê ¸p lùc ngoµi kh¬i; TuyÕn èng 7 - <19 bar c) TuyÕn èng dÉn khÝ, dÇu - tuyÕn èng trªn trªn bê ¸p lùc - bê ¸p lùc > 60 19 - 60 bar bar Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 141. 118 CÊp c«ng tr×nh M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV sè ®Æc biÖt S¶n lîng S¶n lîng a) C«ng tr×nh c«ng nghiÖp luyÖn 100.000 S¶n lîng < C«ng - 500.000-1 triÖu - kim mÇu. -<500.000 100.000 T/n¨m T/n¨m tr×nh T/n¨mII-6 luyÖn S¶n lîng kim b) C«ng tr×nh luyÖn, c¸n thÐp. Khu liªn hîp S¶n lîng >1 500.000-1 triÖu S¶n lîng < - luyÖn kim triÖu T/n¨m 500.000 T/n¨m T/n¨m a) C«ng tr×nh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y S¶n lîng >5.000 S¶n lîng 2.500- S¶n lîng <2.500 - - c«ng cô c¸c lo¹i. C¸i/n¨m 5.000 C¸i/n¨m C¸i/n¨m C«ng S¶n lîng S¶n lîng tr×nh b) C«ng tr×nh chÕ t¹o thiÕt bÞ - S¶n lîng -II-7 c«ng nghiÖp >10.000 T/n¨m 5.000 -10.000 < 500.000 c¬ khÝ, T/n¨m T/n¨m chÕ t¹o c) C«ng tr×nh l¾p r¸p, söa ch÷a « >10.000 3.000 -10.000 < 3.000 - - t« xe m¸y. Xe/n¨m Xe/n¨m Xe/n¨m S¶n lîng > S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng L¾p r¸p s¶n phÈm ( s¶n phÈm t- 200.000 150.000- < S¶n lîng < C«ng 300.000 100.000 ¬ng ®¬ng TV hay m¸y vi tÝnh) -300.000 200.000 100.000 sf/n¨m nghiÖp sf/n¨m -150.00 sf/n¨m sf/n¨m sf/n¨mII-8 ®iÖn tö-tin ChÕ t¹i linh kiÖn, phô tïng, côm S¶n lîng > S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng häc linh kiÖn ( s¶n phÈm t¬ng ®¬ng m¹ch in ®iÖn tö hay IC) 500 triÖu 400 -500 triÖu 300- < 400 200 -300 triÖu < 200 triÖu sf/n¨m sf/n¨m triÖu sf/n¨m sf/n¨m sf/n¨m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 142. 119 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt C«ng suÊt C«ng suÊt > C«ng suÊt C«ng suÊt C«ng suÊt a) C«ng tr×nh nguån nhiÖt ®iÖn 600- 2.000 2.000 MW 50- < 600 MW 5 - 50 MW < 5 MW MW b) C«ng tr×nh nguån thñy ®iÖn C«ng suÊt > C«ng suÊt 300 C«ng suÊt 30 C«ng suÊt 3 - C«ng suÊt C«ng (ph©n cÊp theo c«ng suÊt ®iÖn 1.000 MW - 1.000 MW < 30 MW - < 300 MW < 3 MW tr×nh n¨ng hoÆc theo quy m« håII-9 n¨ng l- chøa vµ ®Ëp chÝnh quy ®Þnh îng t¹i môc c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, m· sè IV-1, IV-2) c) C«ng tr×nh nguån ®iÖn >1.000 MW ≤1.000 MW - - - nguyªn tö d) C«ng tr×nh ®êng d©y vµ - 500 KV 110 KV 35 KV - tr¹m biÕn ¸p C«ng S¶n lîng ≥ 25 S¶n lîng 5 - < S¶n lîng < 5 tr×nh a) Nhµ m¸y dÖt - 25 triÖu - triÖu mÐt/n¨m triÖu mÐt/n¨m c«ng mÐt/n¨mII-10 nghiÖp S¶n lîng 10 - < nhÑ S¶n lîng ≥ 35 S¶n lîng < 10 b) Nhµ m¸y in nhuém - 35 triÖu - triÖu mÐt/n¨m triÖu mÐt/n¨m mÐt/n¨m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 143. 120 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt C«ng tr×nh c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm S¶n lîng ≥ 10 S¶n lîng 2 - < S¶n lîng < 2 c«ng may s¶n phÈm 10 triÖu s¶n s¶n phÈm nghiÖp - /n¨m phÈm /n¨m /n¨m - nhÑ d) Nhµ m¸y thuéc da vµ s¶n xuÊt S¶n lîng ≥ 12 S¶n lîng < 1 triÖu ®«i ( S¶n lîng 1 - < triÖu ®«i ( c¸c s¶n phÈm tõ da 12 triÖu ®«i hoÆc t¬ng ®- hoÆc t¬ng ®- - ¬ng) ( hoÆc t¬ng ¬ng) - ®¬ng)II- /n¨m /n¨m10 /n¨m ®) Nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa S¶n lîng 2.000- S¶n lîng ≥ S¶n lîng < - < 15.000 - 15.000 T/n¨m 2.000 T/n¨m T/n¨m e) Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®å sµnh - S¶n lîng ≥ S¶n lîng 3.000- S¶n lîng < - sø, thñy tinh 25.000 T/n¨m < 25.000 3.000 T/n¨m T/n¨m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 144. 121 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt S¶n lîng S¶n lîng ≥ S¶n lîng < g) Nhµ m¸y bét giÊy vµ giÊy - 25.000 - < - 60.000 T/n¨m 25.000 T/n¨m 60.000 T/n¨m S¶n lîng ≥ S¶n lîng a) Nhµ m¸y s¶n xuÊt dÇu ¨n, h- S¶n lîng < - 150.000 50.000 -150.000 - ¬ng liÖu 50.000 T/n¨m T/n¨m T/n¨m S¶n lîng ≥ S¶n lîng 25 - < S¶n lîng < 25 b) Nhµ m¸y s¶n xuÊt rîu, bia, níc 100 triÖu 100 triÖu - triÖu lit/n¨m - C«ng gi¶i kh¸t. lit/n¨m lit/n¨m tr×nhII- chÕ11 biÕn thùc S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng phÈm c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ - ≥ 200 triÖu 50 - < 200 < 50 triÖu - bao/n¨m triÖu bao/n¨m bao/n¨mII- C«ng S¶n lîng ≥ S¶n lîng 30 - < S¶n lîng < 3011 tr×nh d) Nhµ m¸y s÷a - 100 triÖu lÝt 100 triÖu lÝt triÖu lÝt - chÕ s.phÈm/n¨m s.phÈm/n¨m s.phÈm/n¨m biÕn ®) Nhµ m¸y s¶n xuÊt b¸nh kÑo, - S¶n lîng > S¶n lîng 5.000 S¶n lîng < - mú ¨n liÒn 25.000 T/n¨m -25.000 T/n¨m 5.000 T/n¨m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 145. 122 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt Søc chøa > Søc chøa Søc chøa e) Kho ®«ng l¹nh - - thùc 1.000 T 250 -≤1.000 T <250 T phÈmII- C«ng a) Nhµ m¸y s¶n xuÊt Xi m¨ng - C«ng suÊt > 2 C«ng suÊt 1 - C«ng suÊt < 1 -11 tr×nh triÖu T/n¨m 2 triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m c«ng b) Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch C«ng suÊt > 5 C«ng suÊt 2 - C«ng suÊt < 2 - - nghiÖp Ceramic, g¹ch Granit, èp l¸t triÖu m3/n¨m 5 triÖu m3/n¨m triÖu m3/n¨m vËt liÖu C«ng suÊt C«ng suÊt C«ng suÊt c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch, ngãi x©y - > 20 triÖu 10 - 20 triÖu < 10 triÖu - ®Êt sÐt nung. dùng Viªn/n¨m Viªn/n¨m Viªn/n¨m C«ng suÊt C«ng suÊt < d) Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh - - ≥500.000 500.000 - s.phÈm/n¨m s.phÈm/n¨m ®) Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh - C«ng suÊt > C«ng suÊt 10 C«ng suÊt < - 20 triÖu - 20 triÖu 10 triÖu m2/n¨m m2/n¨m m2/n¨m - C«ng suÊt > 1 C«ng suÊt C«ng suÊt < - triÖu m3/n¨m 500.000 - 1 500.000 e) Nhµ m¸y s¶n xuÊt hçn hîp bª triÖu m3/n¨m m3/n¨m t«ng vµ cÊu kiÖn bª t«ng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 146. 123 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖtIII C«ng tr×nh giao th«ng a) §êng « t« cao tèc c¸c lo¹i Lu lîng xe tõ §êng cao tèc víi §êng cao tèc víi Lu lîng xe <300 Lu lîng xe tõ 300-3.000 Xe b) §êng « t«, ®êng trong ®« thÞ lu lîng xe > lu lîng xe tõ Xe quy ®æi/ 3.000-10.000 quy ®æi/ngµy 30.000 Xe quy 10.000-30.000 ngµy ®ªm Xe quy ®æi/ ®ªm ®æi/ ngµy ®ªm Xe quyIII-1 §êng bé ®æi/ngµy ®ªm ngµy ®ªm hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc ®êng giao hoÆc ®êng giao c) §êng n«ng th«n tèc ®é th«ng n«ng th«n tèc ®é >60km/h th«ng n«ng th«n >100km/h tèc ®é >80km/h lo¹i B lo¹i A §êng tÇu ®iÖn §êng s¾t §êng §êng s¾t cao ngÇm; ®êng §êng s¾t quèc chuyªn dông vµIII-2 s¾t trªn cao. - s¾t tèc gia th«ng thêng ®êng s¾t ®Þa ph¬ngIII-3 CÇu a) CÇu ®êng bé NhÞp >200m NhÞp tõ NhÞp tõ 50- NhÞp tõ 25- NhÞp tõ < 25m 100m 50m 100-200m b) C©ï ®êng s¾t hoÆc sö dông c«ng nghÖ thi c«ng míi, kiÕn tróc ®Æc biÖtIII-4 HÇm a) HÇm ®êng « t« HÇm tÇu ®iÖn ChiÒu dµi tõ ChiÒu dµi tõ ChiÒu dµi ngÇm 1000-3000m, tèi 100-1000m <100m b) HÇm ®êng s¾t thiÓu 2 lµn xe « Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 147. 124 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt c) HÇm cho ngêi ®i bé ChiÒu dµi > t«, 1 lµn ®êng 3000m, tèi s¾t thiÓu 2 lµn xe « t«, 1 lµn ®êngIII-5 a) BÕn, ô n©ng tÇu c¶ng biÓn BÕn, ô cho tÇu BÕn, ô cho tÇu C«ng BÕn,ô cho tÇu s¾t BÕn cho tÇu - 30.000-50.000 10.000-30.000 >50.000 DWT <10.000 DWT tr×nh DWT DWT ®êng thñy b) C¶ng bÕn thñy cho tµu.nhµ m¸y > 5.000 T 3.000 - 5.000 T 1.500 – 3.000 T 750 -1.500 T < 750T ®ãng söa ch÷a tµuIII-5 C«ng c) ¢u thuyÒn cho tÇu > 3.000 T 1.500 - 3.000 T 750- 1.500 T 200 - 750 T < 200T tr×nh ®êng d) §êng thñy cã bª réng (B) vµ ®é thñy s©u (H ) níc ch¹y tµu B > 120m; B= 90-<120m B = 70- < 90m B= 50- < 70m B < 50m H >5m H = 4- <5m H = 3 - <4 m H = 2- < 3 m H < 2m - Trªn s«ng - Trªn kªnh ®µo B= 50- <70m B = 40 - <50m B= 30 - < 40m B < 30m B > 70m; H=5-<6m H = 4- < 5m H = 2 - <4 m H < 3m H >6m Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 148. 125 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖt S©n §êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh (ph©n cÊpIII-6 IV E IV D III C II B IA bay theo tiªu chuÈn cu¶ tæ chøc ICAO)IV C«ng tr×nh thñy lîi C«ng Dung tÝch tõ Dung tÝch tõ Dung tÝch tõ Dung tÝch Dung tÝch tr×nh >5.000 x 106 m3 1.000 x 106 100 x106 -1.000 1 x 106 -100 xIV-1 -5.000 x 106 m3 x106 m3 106 m3 <1 x 106 m3 hå chøa ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao a) §Ëp ®Êt, ®Êt - ®¸ >100 m 75 - 100 m 25 - < 75 m 15 - < 25 m < 15 m C«ng ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu caoIV-2 tr×nh b) §Ëp bª t«ng > 150 m 100 - 150m 50 - < 100 m 15 - < 50 m <15 m ®Ëp ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao c) Têng ch¾n - - > 50 m 5 - 50 m <5 m a) HÖ thèng thuû n«ng cã søc tíi DiÖn tÝch DiÖn tÝch DiÖn tÝch DiÖn tÝch DiÖn tÝch C«ng hoÆc søc tiªu trªn diÖn tÝch: S x 103 ha > 75 > 50 - 75 10 - < 50 2 - < 10 <2 tr×nhIV-3 thñy b) C«ng tr×nh cÊp níc nguån cho Lu lîng Lu lîng Lu lîng Lu lîng n«ng sinh ho¹t, s¶n xuÊt cã lu lîng: Q - (m3/s) > 20 10 - < 20 2- < 10 <2IV-4 §ª-KÌ §ª chÝnh, ®ª bao vµ ®ª quai (ph©n §Æc biÖt I II III IV cÊp theo Quy ph¹m ph©n cÊp ®ª cña ngµnh Thuû Lîi) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 149. 126 CÊp c«ng tr×nhM· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IVsè ®Æc biÖtV C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt > 500.000 300.000 ÷ 100.000÷ 20.000 a) CÊp níc < 20.000 m3/ngµy ®ªm ÷100.000 C«ng 500.000 < 300.000 m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm tr×nhV-1 cÊp 300.000÷ 50.000÷ 10.000÷ tho¸t níc b) Tho¸t níc > 300.000 < 10.000 m3/ngµy ®ªm 100.000 < 100.000 < 50.000 m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm C«ng 300-< 500 150- < 300 a) B·i ch«n lÊp r¸c - 500T/ngµy < 150 T/ngµy T/ngµy T/ngµy tr×nhV-2 xö lý 300÷< 1.000 T 100÷< 300 b) Nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i 1.000÷< 3.000 < 100 chÊt > 3.000 T/ngµy /ngµy /ngµy T/ngµy T/ngµy th¶i Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 150. 127Phô lôc sè 1. BBNT thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng c«ngtr×nh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 06/2006/TT-BXD ngµy 10/11/2006 cña Bé X©y dùng ) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng C«ng tr×nh ......... (tªn c«ng tr×nh kh¶o s¸t)1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn c«ng viÖc kh¶o s¸t, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vÞtrÝ, giai ®o¹n kh¶o s¸t ®îc nghiÖm thu).2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Chñ ®Çu t: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) Hä vµ tªn, chøc vô ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t kh¶o s¸t cña chñ ®Çu t . b) Nhµ thÇu gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng, nÕu cã: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) Hä vµ tªn ngêi ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng. c) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) Hä vµ tªn, chøc vô ngêi phô tr¸ch kh¶o s¸t trùc tiÕp.3. Thêi gian nghiÖm thu: B¾t ®Çu : ......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........4. Khèi lîng vµ chÊt lîng thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t hoµn thµnh: a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: b) Khèi lîng kh¶o s¸t: c) ChÊt lîng kh¶o s¸t (®èi chiÕu víi nhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kh¶o s¸t, tiªu chuÈn ¸p dônghoÆc yªu cÇu kü thuËt kh¶o s¸t): d) C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã:5. KÕt luËn : - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t: - C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã: Ngêi phô tr¸ch kh¶o s¸t Ngêi gi¸m s¸t kh¶o s¸t Cña nhµ thÇu kh¶o s¸t cña chñ ®Çu t (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô) (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ) Ngêi gi¸m s¸t kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu gi¸m s¸t kh¶o s¸t (nÕu cã) (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô)Hå s¬ nghiÖm thu kh¶o s¸t x©y dùng gåm: C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu, nÕu cã: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 151. 128Phô lôc sè 2 bbnt hoµn thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 06/2006/TT-BXD ngµy 10/11/2006 cña Bé X©y dùng ) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu hoµn thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng C«ng tr×nh ......... (tªn c«ng tr×nh kh¶o s¸t)1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vÞ trÝ, giai ®o¹n kh¶os¸t ®îc nghiÖm thu).2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Chñ ®Çu t: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t kh¶os¸t cña chñ ®Çu t . b) Nhµ thÇu gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng, nÕu cã: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t kh¶os¸t. c) Nhµ thÇu kh¶o s¸t: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, ngêi phô tr¸ch kh¶o s¸t trùc tiÕp.3. Thêi gian nghiÖm thu: B¾t ®Çu : ......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........4. Khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t hoµn thµnh: a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: b) Khèi lîng kh¶o s¸t: c) ChÊt lîng kh¶o s¸t (®èi chiÕu víi nhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kh¶o s¸t, tiªu chuÈn ¸p dônghoÆc yªu cÇu kü thuËt kh¶o s¸t): d) C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã:5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Ó ®avµo lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t: - C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã: Nhµ thÇu kh¶o s¸t chñ ®Çu t (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu) ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu) Nhµ thÇu gi¸m s¸t kh¶o s¸t (nÕu cã) (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu)Hå s¬ nghiÖm thu kh¶o s¸t x©y dùng gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu thµnh phÇn c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng: - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu, nÕu cã: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 152. 129Phô lôc 2 bbnt kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng (Tham kh¶o) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng).............1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi tªn c«ng viÖc kh¶o s¸t, bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh)2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Chñ ®Çu t : (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) - Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt :……………………………………...…… b) Nhµ thÇu gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng, nÕu cã: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) - Hä vµ tªn ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt:…………………………………………… c) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) - Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt:……………………………………………3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng ......... n¨m......... KÕt thóc : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i ………………………………………………………………………………………….4. §¸nh gi¸ b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng: a) VÒ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng (®èi chiÕu víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng); b) VÒ quy m« vµ ph¹m vi kh¶o s¸t (®èi chiÕu theo hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng); c) VÒ sè lîng, h×nh thøc b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; d) C¸c vÊn ®Ò kh¸c, nÕu cã.5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. - Yªu cÇu bæ sung, hoµn chØnh vµ c¸c kiÕn nghÞ kh¸c nÕu cã. nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng Chñ ®Çu t (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu ) theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu) nhµ thÇu Gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu )Hå s¬ nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy, nÕu cã; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 153. 130- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 154. 131Phô lôc 3 bbnt thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Tham kh¶o) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ bíc thiÕt kÕ, ®èi tîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh)2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Chñ ®Çu t : (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) - Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt :………………………………..…..…… b) Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) - Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ….………………………………………3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng ......... n¨m......... KÕt thóc : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i ………………………………………………………………………………………….4. §¸nh gi¸ hå s¬ thiÕt kÕ:a) VÒ chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh : (®¸nh gi¸ sù phï hîp víi nhiÖm vô thiÕt kÕ vµbíc thiÕt kÕ tríc ®ã ®· ®îc phª duyÖt); b) VÒ khèi lîng c«ng viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: (®èi chiÕu theo hîp ®ång thiÕtkÕ ); c) VÒ h×nh thøc, sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; d) C¸c vÊn ®Ò kh¸c, nÕu cã.5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; - Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c kiÕn nghÞ kh¸c nÕu cã. nhµ thÇu thiÕt kÕ Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu) theoph¸p luËt vµ ®ãng dÊu)Hå s¬ nghiÖm thu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 155. 132Phô lôc sè 2 kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè:02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------(Tªn c¬ quan thÈm Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam®Þnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc thiÕt kÕ c¬ së) ------------------------------------- .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m..........Sè: kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n .……….. KÝnh göi: …(C¬ quan, ®¬n vÞ lµ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n)….. - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung métsè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñvÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t sè …ngµy … th¸ng … n¨m .. cña Bé trëng Bé X©ydùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan). Sau khi thÈm ®Þnh, (Tªn C¬ quan thÈm ®Þnh) th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c«ng tr×nh nh sau: 1) Th«ng tin chung vÒ c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n: - Tªn c«ng tr×nh… - Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh… - Thuéc dù ¸n… - Dù kiÕn tæng møc ®Çu t cña dù ¸n… - Chñ ®Çu t... - §Þa ®iÓm x©y dùng… - DiÖn tÝch ®Êt sö dông cho dù ¸n… - Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ c¬ së… - Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt thiÕt kÕ, c¸c th«ng sè kü thuËt chñyÕu… - C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông… - Néi dung x©y dùng vµ ph¬ng ¸n thiÕt kÕ: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 156. 133 + VÒ tæng mÆt b»ng, mÆt b»ng, tuyÕn c«ng tr×nh, sù kÕt nèi víi c¸cc«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt bªn ngoµi hµng rµo. + VÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh,c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. + VÒ phßng chèng ch¸y, næ, b¶o vÖ m«i trêng, c¸c néi dung kh¸c cã liªnquan. + VÒ c«ng nghÖ (nÕu cã). 2) KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së: - Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi quy ho¹ch x©y dùng; sù kÕt nèi víi c¸cc«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµng rµo. - ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, m«i trêng,phßng chèng ch¸y næ. - §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc t vÊn, n¨ng lùc hµnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. 3) KÕt luËn: - ThiÕt kÕ c¬ së ®¶m b¶o hay kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khaic¸c c«ng viÖc tiÕp theo. - Nh÷ng lu ý, yªu cÇu ®èi víi chñ ®Çu t (nÕu cã)N¬i nhËn: Thñ trëng c¬ quan thÈm ®Þnh:- Nh trªn, (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)- Lu:… Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 157. 134MÉu dÊu cña c¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së( theo c«ng v¨n sè 1078 BXD-VKSTK ngµy 06/6/2006 cña Bé X©y dùng) tªn c¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së §· thÈm ®Þnh V¨n b¶n.......... ngµy..... th¸ng..... n¨m..... Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 158. 135Phô lôc sè 3 tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t xd c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam(Tªn c¬ quan, ®¬n vÞ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc lµ ®Çu mèi ------------------------------------ thÈm ®Þnh ............., ngµy ........ th¸ng ........ n¨m……… dù ¸n)Sè: tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (Tªn dù ¸n) ........................................................... KÝnh göi:……. (Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t)………….. - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung métsè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñvÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè ... ngµy …th¸ng ... n¨m … cña Bé trëng Bé X©ydùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan). Sau khi thÈm ®Þnh, (tªn c¬ quan, ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh) b¸o c¸okÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n nh sau: 1. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chñ yÕu cña dù ¸n: a. Tªn dù ¸n: b. Tªn chñ ®Çu t: c. Môc tiªu ®Çu t: d. Néi dung vµ quy m« ®Çu t: ®. §Þa ®iÓm x©y dùng: e. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: g. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 159. 136 h. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã): i. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã) k. Tæng møc ®Çu t cña dù ¸n: - Trong ®ã: + Chi phÝ x©y dùng: + Chi phÝ thiÕt bÞ: + Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng (nÕu cã): + Chi phÝ kh¸c: + Chi phÝ dù phßng: l. Nguån vèn ®Çu t: m. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: n. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: o. c¸c néi dung kh¸c: 2. Tãm t¾t ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan: 3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung dù ¸n: a. C¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, bao gåm: Sù cÇn thiÕt®Çu t; c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña dù ¸n; quy m«, c«ng suÊt, c«ng nghÖ, thêigian, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n; ph©n tÝch tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héicña dù ¸n. b. C¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, bao gåm: Sù phï hîp víiquy ho¹ch; nhu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn (nÕu cã); kh¶ n¨ng gi¶i phãngmÆt b»ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng tiÕn ®é cña dù ¸n; kinh nghiÖmqu¶n lý cña chñ ®Çu t; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së; kh¶ n¨ng hoµn tr¶vèn vay; gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y næ; c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn quècphßng, an ninh, m«i trêng. 4. KÕt luËn: a. §Ò nghÞ phª duyÖt hay kh«ng phª duyÖt dù ¸n b. Nh÷ng kiÕn nghÞ: Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ thÈm ®Þnh dù ¸nN¬i nhËn: (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãngdÊu)- Nh trªn;- Lu:… Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 160. 137Phô lôc sè 4 kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè:02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ (Tªn Chñ ®Çu t) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: ------------------------------------ .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m.......... kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n cña c«ng tr×nh ……………. … (§èi víi c«ng tr×nh lËp B¸o c¸o KTKT) KÝnh göi : …(Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t)... - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung métsè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñvÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t sè... ngµy … th¸ng … n¨m … cña Bé trëng Bé X©ydùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan). Sau khi thÈm ®Þnh, (Tªn chñ ®Çu t) b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n c«ng tr×nh…………………….. nh sau: 1. Tãm t¾t c¸c néi dung chñ yÕu cña c«ng tr×nh: a) C«ng tr×nh: - Lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh: b) §Þa ®iÓm x©y dùng: c) DiÖn tÝch sö dông ®Êt: d) Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: ®) Nhµ thÇu thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng: e) Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu: g) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông: h) Néi dung thiÕt kÕ: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 161. 138 2. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: a) Sù phï hîp cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng víi quy m« x©y dùng trong B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt. b) ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, m«i trêng, phßng chèng ch¸y, næ. c) Sù hîp lý cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, gi¶i ph¸p cÊu t¹o. §¸nh gi¸ møc ®é an toµn cña c«ng tr×nh. d) C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn an ninh, quèc phßng. 3. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n: a) TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é,chÝnh s¸ch vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªn quan®Õn c¸c chi phÝ tÝnh trong dù to¸n b) Sù phï hîp khèi lîng x©y dùng tÝnh tõ thiÕt kÕ víi khèi lîng x©y dùngtrong dù to¸n c) KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n ®îc tæng hîp nh sau: - Chi phÝ x©y dùng: - Chi phÝ thiÕt bÞ: - Chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ dù phßng: Tæng céng: 4. KÕt luËn: a) §¸nh gi¸, nhËn xÐt: b) Nh÷ng kiÕn nghÞ:N¬i nhËn: §¹i diÖn chñ ®Çu t- Nh trªn; (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)- Lu:… Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 162. 139Phô lôc sè 5 tê tr×nh thÈm ®Þnh b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ (Tªn Chñ ®Çu t) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: ------------------------------------- .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m.......... tê tr×nh thÈm ®Þnh b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh………. KÝnh göi: …(Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t)… - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung métsè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñvÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè.. .ngµy … th¸ng … n¨m .. cña Bé trëng Bé X©ydùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan). (Tªn Chñ ®Çu t) tr×nh thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùngc«ng tr×nh víi c¸c néi dung chÝnh sau: 1. Tªn c«ng tr×nh: 2. Tªn chñ ®Çu t: 3. Tæ chøc t vÊn lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: 4. Môc tiªu ®Çu t x©y dùng: 5. §Þa ®iÓm x©y dùng: 6. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: 7. Tæng møc ®Çu t: 8. Nguån vèn ®Çu t: 9. H×nh thøc qu¶n lý: 10. Thêi gian thùc hiÖn: 11. Nh÷ng kiÕn nghÞ: (Göi kÌm theo Tê tr×nh nµy lµ toµn bé hå s¬ B¸o c¸o KTKT vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n) N¬i nhËn: §¹i diÖn chñ ®Çu t Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 163. 140 - Nh trªn, (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Lu:… Phô lôc sè 6 tê tr×nh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ (Tªn C¬ quan, ®¬n vÞ ®Çu Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mèi thÈm ®Þnh B¸o c¸o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc kinh tÕ - kü thuËt) ------------------------------------ .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m..........Sè: ………………… tê tr×nh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ……. KÝnh göi: ………(Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t)…………… - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè ... ngµy …th¸ng ... n¨m … cña Bé trëng Bé X©y dùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan); Sau khi thÈm ®Þnh, (Tªn c¬ quan thÈm ®Þnh) b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ………nh sau: 1. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chñ yÕu cña B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt: a. Tªn c«ng tr×nh: b. Tªn chñ ®Çu t; c. Môc tiªu ®Çu t: d. Néi dung vµ quy m« ®Çu t: ®. §Þa ®iÓm x©y dùng: e. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: g. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 164. 141 h. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã): i. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã) k. Tæng møc ®Çu t: - Trong ®ã: + Chi phÝ x©y dùng: + Chi phÝ thiÕt bÞ: + Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng (nÕu cã): + Chi phÝ kh¸c: + Chi phÝ dù phßng: l. Nguån vèn ®Çu t: m. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: n. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: 0. C¸c néi dung kh¸c: 2. Tãm t¾t ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan: 3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt: a. Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, bao gåm: sù cÇn thiÕt®Çu t; c¸c yÕu tè ®Çu vµo; quy m«, c«ng suÊt, c«ng nghÖ, thêi gian, tiÕn ®éthùc hiÖn; ph©n tÝch tµi chÝnh, hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ – x· héi. b. Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, bao gåm: sù phï hîp víiquy ho¹ch ®îc duyÖt; nhu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn (nÕu cã); kh¶ n¨ng gi¶iphãng mÆt b»ng; kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng tiÕn ®é; kh¶ n¨ng hoµn tr¶vèn vay; kinh nghiÖm qu¶n lý cña chñ ®Çu t; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶nvÏ thi c«ng vµ dù to¸n. 4. KÕt luËn: a. §Ò nghÞ phª duyÖt hay kh«ng phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt b. Nh÷ng kiÕn nghÞ: Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ thÈm ®ÞnhBCKTKTN¬i nhËn: (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãngdÊu)- Nh trªn;- Lu:... Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 165. 142Phô lôc sè 7 quyÕt ®Þnh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ (C¬ quan quyÕt ®Þnh céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®Çu t) §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ________________________________________Sè: .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m......... QuyÕt ®Þnh cña....... VÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ……………….. - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnhphñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung métsè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñvÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè… . ngµy… th¸ng ... n¨m …cña Bé trëng Bé X©y dùng; - C¸c c¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan; - C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña (c¬ quan phªduyÖt)...; XÐt ®Ò nghÞ cña…(C¬ quan, ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh B¸o c¸oKTKT)... t¹i Tê tr×nh sè.…. ngµy..... .., QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt B¸o c¸o KTKT x©y dùng c«ng tr×nh.……… víi c¸c néidung chñ yÕu sau: 1. Tªn c«ng tr×nh: 2. Chñ ®Çu t: 3. Tæ chøc t vÊn lËp BCKTKT: 4. Chñ nhiÖm lËp BCKTKT: 5. Môc tiªu ®Çu t x©y dùng: 6. Néi dung vµ quy m« ®Çu t x©y dùng: 7. §Þa ®iÓm x©y dùng: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 166. 143 8. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: 9. Ph¬ng ¸n x©y dùng : 10. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh: 11. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã): 12. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã): 13. Tæng møc ®Çu t: Trong ®ã: - Chi phÝ x©y dùng: - Chi phÝ thiÕt bÞ: - Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕucã): - Chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ dù phßng: 14. Nguån vèn ®Çu t: 15. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: 16. Thêi gian thùc hiÖn: 17. C¸c néi dung kh¸c: §iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan liªn quan thi hµnh quyÕt ®Þnh./.N¬i nhËn: Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t- Nh §iÒu 3; (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)- C¸c c¬ quan cã liªn quan;- Lu:… Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 167. 144Phô lôc 1A quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt ( KÌm theo Th«ng t sè 12 /2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 ) Chñ ®Çu t (tªn tæ chøc, c¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam nh©n) ................................. §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc ...... ------------------------ Sè : .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m......... QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh ....................................................................................................... ( Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t) - C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña.......................................................;- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lýdù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒqu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.......................................... sè ....... ngµy ...................... cña...................................................; - C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng do ......... ( tªn nhµ thÇu kh¶o s¸tx©y dùng ) lËp; - C¨n cø thiÕt kÕ c¬ së do ................................ ( tªn nhµ thÇu thiÕt kÕ ) lËp®· ®îc phª duyÖt cïng dù ¸n; - C¨n cø kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt cña.............( tªn ®¬n vÞ chøcn¨ng cña chñ ®Çu t ®îc giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh ) vµ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®îchoµn chØnh theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh - C¸c c¨n cø kh¸c (nÕu cã). QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh .................. do....................................... ( tªn nhµ thÇu thiÕt kÕ ) lËp víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 168. 145 1. C«ng tr×nh................................................................................................................. thuéc lo¹i c«ng tr×nh ..................................................................................cÊp ........... 2. Thuéc dù ¸n ®Çu t....................................................................................................... 3. Cã tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh lµ: …………………….………… 4. §Þa ®iÓm x©y dùng....................................................................................................... 5. DiÖn tÝch sö dông ®Êt................................................................................................... 6. Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu...................................... 7. C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông..................................................... 8. D©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ngnghÖ……………………………………………….. 9. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh, phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖm«i trêng…….. 10. Nh÷ng néi dung ph¶i x¸c ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏthi c«ng. §iÒu 2 : KÕt luËn: a) ThiÕt kÕ kü thuËt ®îc phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thic«ng. b) Nh÷ng lu ý khi triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã). §iÒu 3 : Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan thi hµnh quyÕt ®Þnh N¬i nhËn : Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t - (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Lu Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 169. 146Phô lôc 1B quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ( KÌm theo Th«ng t sè 12 /2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 ) Chñ ®Çu t ( tªn tæ chøc, céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c¸ nh©n) §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc ....................................... ------------------------ Sè : .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m......... QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh ....................................................................................................... ( ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ 2 bíc) ( Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t) - C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña......................................................; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒqu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒqu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 170. 147 - C¨n cø QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.......................................... sè ................ ngµy ...................... cña..................................... ; - C¨n cø thiÕt kÕ c¬ së do ........ ( tªn nhµ thÇu thiÕt kÕ)...... lËp ®· ®îc phªduyÖt cïng dù ¸n; - C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng do ........ ( tªn nhµ thÇu kh¶o s¸tx©y dùng ) lËp; - C¨n cø kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña.............( tªn ®¬n vÞchøc n¨ng cña chñ ®Çu t ®îc giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh ) vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng®· ®îc hoµn chØnh theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh . - C¸c c¨n cø kh¸c (nÕu cã). QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh....................... do ....... (tªn nhµ thÇu thiÕt kÕ ) lËp víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. C«ng tr×nh............................................................................................................... thuéc lo¹i c«ng tr×nh .............................................................................. cÊp............... 2. Thuéc dù ¸n ®Çu t....................................................................................................... 3. Cã tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh lµ:................................................................ 4. §Þa ®iÓm x©y dùng................................................................................................ 5. DiÖn tÝch sö dông ®Êt............................................................................................. 6. Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu...................................... 7. C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông................................................... 8. D©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ngnghÖ……………………………………………….. 9. Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o vµ c¸c b¶n vÏ ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh…………….. 10. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh, phßng chèng ch¸y næ, b¶ovÖ m«i trêng. §iÒu 2 : KÕt luËn: 1. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó thi c«ng x©y dùng. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 171. 148 2. Nh÷ng lu ý khi thi c«ng x©y dùng (nÕu cã). §iÒu 3 : Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan thi hµnh quyÕt ®ÞnhN¬i nhËn : Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t- (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)- LuPhô lôc 1C quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ( KÌm theo Th«ng t sè 12 /2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 )Chñ ®Çu t ( tªn tæ chøc, céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namc¸ nh©n) §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc....................................... ------------------------Sè : .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m......... QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh ....................................................................................................... ( ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ 3 bíc) ( Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 172. 149 - C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña......................................................; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒqu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒqu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt c«ngtr×nh........................................ sè ...................ngµy ...................... cña ..................(tªn chñ ®Çu t ) ……............................... ; - C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng do .....( tªn nhµ thÇu kh¶o s¸t x©ydùng ) lËp; - C¨n cø kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña.............( tªn ®¬n vÞchøc n¨ng cña chñ ®Çu t ®îc giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh ) vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng®· ®îc hoµn chØnh theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh - C¸c c¨n cø kh¸c (nÕu cã). QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh................ do............................. ( tªn nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ ) lËp víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông.................................................... 2. Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o vµ c¸c b¶n vÏ ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh…………………… §iÒu 2 : KÕt luËn: 1. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó thi c«ng x©y dùng. 2. Nh÷ng lu ý khi thi c«ng x©y dùng (nÕu cã). §iÒu 3 : Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan thi hµnh quyÕt ®Þnh N¬i nhËn : Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t - (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - LuPhô lôc 1D mÉu dÊu cña chñ ®Çu t phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt( theo c«ng v¨n sè 1078 BXD-VKSTK ngµy 06/6/2006 cña Bé X©y dùng) tªn chñ ®Çu t Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 173. 150 thiÕt kÕ kü thuËt ®· phª duyÖt ….. ngµy….. th¸ng….. n¨m….. Hä vµ tªn, ch÷ ký, chøc vô ngêi x¸c nhËn. MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tríc khi giao cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn ( KÌm theo Th«ng t sè 12 /2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 ) Ghi tªn Chñ ®Çu t B¶n vÏ thi c«ng ®· phª duyÖT ….. ngµy ….. th¸ng ….. n¨m …. Hä vµ tªn, ch÷ ký, chøc vô ngêi x¸c nhËn Ghi chó: Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch thíc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.Phô lôc sè 4 b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n,dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (KÌm theo th«ng t sè 04 /2005/TT-BXD ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005)C¬ quan thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt NamSè:.......................................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phócV/v: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈmtra tæng dù to¸n, dù to¸n XD c«ng tr×nh ..........., ngµy .......... th¸ng ..... n¨m........ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 174. 151 B¸o c¸o KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh c«ng tr×nh:.................................................... KÝnh göi: ................................................................... C¬ quan thÈm ®inh hoÆc thÈm tra .......... ®· nhËn v¨n b¶n sè .........ngµy ......... cña ......... ®Ò nghÞ thÈm ®inh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n,dù to¸n c«ng tr×nh ....... thuéc dù ¸n ®Çu t ......... kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ,tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh.1-C¸c c¨n cø ,thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra: - C¨n cø NghÞ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sè16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 cña ChÝnh phñ ban hµnh. - C¨n cø Th«ng t híng dÉn ......... - C¨n cø QuyÕt ®Þnh ®Çu t ........ - C¨n cø ý kiÕn thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra thiÕt kÕ trong v¨n b¶n sè......... hoÆc v¨n b¶n phª duyÖt TK cña ..... - §¬n gi¸ XDCB ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè .......... - C¨n cø th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu sè .......... - C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c.2. Néi dung vµ chÊt lîng hå s¬ tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh - Tªn c«ng tr×nh ....... thuéc dù ¸n ®Çu t ......... - Chñ ®Çu t. - §¹i diÖn Chñ ®Çu t. - §¬n vÞ t vÊn thiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n, dù to¸n.NhËn xÐt chung: - ThuyÕt minh thiÕt kÕ ........ - C¸c b¶n vÏ ........ - Khèi lîng c«ng t¸c ..... - B¶ng tæng hîp dù to¸n3. nguyªn t¾c thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra - VÒ khèi lîng c¸c c«ng t¸c, c«ng viÖc. - VÒ sö dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cho c¸c lo¹i c«ng t¸c, c«ng viÖcmíi hoÆc ®iÒu chØnh bæ sung (nÕu cã). - VÒ tÝnh to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n, tæng dùto¸n c«ng tr×nh. - VÒ ¸p dông c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c cã liªn quan (nÕu cã)theo yªu cÇu, ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 175. 1524. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ngtr×nh: - TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é,chÝnh s¸ch vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªnquan ®Õn c¸c chi phÝ tÝnh trong tæng dù to¸n, dù to¸n. - Sù phï hîp khèi lîng x©y dùng tÝnh tõ thiÕt kÕ víi khèi lîng x©y dùngtÝnh trong tæng dù to¸n, dù to¸n. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ngtr×nh ®îc tæng hîp theo c¸c b¶ng sau: B¶ng 1: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n c«ng tr×nh KÕt qu¶ Tæng dù to¸n do t vÊn thÈm ®Þnh T¨ng (+)TT Néi dung lËp vµ Chñ ®Çu t ®Ò hoÆc thÈm Gi¶m (-) nghÞ thÈm ®Þnh tra Tæng c¸c dù to¸n x©y dùng 1 c«ng tr×nh Tæng chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c chi phÝ kh¸c cha tÝnh 2 trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Tæng céng (Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo) B¶ng 2: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh Dù to¸n do t vÊn lËp KÕt qu¶ thÈm T¨ng (+) TT Néi dung vµ Chñ ®Çu t ®Ò ®Þnh hoÆc Gi¶m (-) nghÞ thÈm ®Þnh thÈm tra 1 Chi phÝ x©y dùng 2 Chi phÝ thiÕt bÞ 3 Chi phÝ kh¸c 4 Chi phÝ dù phßng Tæng céng (Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo) Ph©n tÝch vµ nªu râ nguyªn nh©n t¨ng gi¶m:5. kiÕn nghÞ vµ KÕt luËn : - Nh÷ng vÊn ®Ò Chñ ®Çu t cÇn lu ý trong qu¸ tr×nh xem xÐt vµ thùchiÖn. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 176. 153 - C¬ quan thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra ®Ò nghÞ ....... xem xÐt vµquyÕt ®Þnh. - Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t vµ ®¬n vÞ t vÊn hoµn thiÖn tæng dùto¸n, dù to¸n.N¬i nhËn: Thñ trëng C¬ quan thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra (Ký tªn, ®ãng dÊu)Phô Lôc 4a bbnt c«ng viÖc x©y dùng (Tham kh¶o) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 177. 154 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn c«ng viÖc ®îc nghiÖm thu vµ vÞ trÝ x©y dùng trªn c«ngtr×nh)2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cñachñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc cña tæng thÇu víi nhµ thÇuphô.3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: …………………4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh nµy). b) VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ yªucÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng). c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t vÒ c«ng t¸cnghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.5. KÕt luËn : - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖcx©y dùng tiÕp theo. - Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu kh¸cnÕu cã. gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh) (cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi (Ghi râ hä tªn, chøc vô) c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu). (Ghi râ hä tªn, chøc vô)gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t ( trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu) (Ghi râ hä tªn, chøc vô)Hå s¬ nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 178. 155- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 179. 156Phô Lôc 4B bbnt l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ (Tham kh¶o) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............1. ThiÕt bÞ/Côm ThiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu:- Nªu râ tªn thiÕt bÞ, vÞ trÝ l¾p ®Æt trªn c«ng tr×nh x©y dùng.2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cñachñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu víinhµ thÇu phô.3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: …………………4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh nµy). b) VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt thiÕt bÞ (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ yªucÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh). c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t vÒ c«ng t¸cnghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.5. KÕt luËn : - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖcx©y dùng tiÕp theo. - Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu kh¸cnÕu cã.gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh)(cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi (Ghi râ hä tªn, chøc vô)c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tængthÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tængthÇu). (Ghi râ hä tªn, chøc vô)gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu) (Ghi râ hä tªn, chøc vô) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 180. 157Hå s¬ nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ vµ c¸c phô lôc kÌm theo, nÕu cã; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 181. 158Phô lôc 5A bbnt hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh xd, giai ®o¹n thi c«ngx©y dùng (Tham kh¶o) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng®îc nghiÖm thu, vÞ trÝ x©y dùng trªn c«ng tr×nh).2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆcngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu trong trêng hîpnghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phôthùc hiÖn; b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu®èi víi c¸c nhµ thÇu phô.3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ………………………………………………………..4. §¸nh gi¸ bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh nµy). b) VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng (®èichiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng). c) C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã. d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù vÒc«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.5. KÕt luËn : - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu vµ ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi c«ngx©y dùng tiÕp theo. - Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ®· hoµn thµnh vµ c¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã.gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh) (cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi (Ghi râ hä tªn, chøc vô)c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tængthÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tængthÇu). (Ghi râ hä tªn, chøc vô)gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu) (Ghi râ hä tªn, chøc vô) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008
 • 182. 159Hå s¬ nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng vµc¸c phô lôc kh¸c kÌm theo; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008