Long

589 views

Published on

Mr Long

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Long

 1. 1. DANH MôC HÖ THèNG TµI KHO¶N KÕ TO¸N DOANH NGHIÖP Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 5 lo¹i tk 1 TµI S¶N NG¾N H¹N01 111 TiÒn mÆt 1111 TiÒn ViÖt Nam 1112 Ngo¹i tÖ 1113 Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý02 112 TiÒn göi Ng©n hµng Chi tiÕt theo 1121 TiÒn ViÖt Nam tõng ng©n hµng 1122 Ngo¹i tÖ 1123 Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý03 113 TiÒn ®ang chuyÓn 1131 TiÒn ViÖt Nam 1132 Ngo¹i tÖ04 121 §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n 1211 Cæ phiÕu 1212 Tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu05 128 §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c 1281 TiÒn göi cã kú h¹n 1288 §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c06 129 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n07 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Chi tiÕt theo ®èi t−îng08 133 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 1331 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ cña hµng hãa, dÞch vô 1332 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ cña TSC§09 136 Ph¶i thu néi bé 1361 Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c10 138 Ph¶i thu kh¸c 1381 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 1385 Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ 1388 Ph¶i thu kh¸c11 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 1
 2. 2. Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 512 141 T¹m øng Chi tiÕt theo ®èi t−îng13 142 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n14 144 CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n15 151 Hµng mua ®ang ®i ®−êng16 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu Chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý17 153 C«ng cô, dông cô18 154 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang19 155 Thµnh phÈm20 156 Hµng hãa 1561 Gi¸ mua hµng hãa 1562 Chi phÝ thu mua hµng hãa 1567 Hµng hãa bÊt ®éng s¶n21 157 Hµng göi ®i b¸n22 158 Hµng ho¸ kho b¶o thuÕ §¬n vÞ cã XNK ®−îc lËp kho b¶o thuÕ23 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho24 161 Chi sù nghiÖp 1611 Chi sù nghiÖp n¨m tr−íc 1612 Chi sù nghiÖp n¨m nay LO¹I TK 2 TµI S¶N DµI H¹N25 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 2111 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 2112 M¸y mãc, thiÕt bÞ 2113 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 2114 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2115 C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm 2118 TSC§ kh¸c26 212 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh27 213 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 2
 3. 3. Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 5 2131 QuyÒn sö dông ®Êt 2132 QuyÒn ph¸t hµnh 2133 B¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ 2134 Nh·n hiÖu hµng ho¸ 2135 PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh 2136 GiÊy phÐp vµ giÊy phÐp nh−îng quyÒn 2138 TSC§ v« h×nh kh¸c28 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 2141 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 2142 Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh 2143 Hao mßn TSC§ v« h×nh 2147 Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t−29 217 BÊt ®éng s¶n ®Çu t−30 221 §Çu t− vµo c«ng ty con31 222 Vèn gãp liªn doanh32 223 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt33 228 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 2281 Cæ phiÕu 2282 Tr¸i phiÕu 2288 §Çu t− dµi h¹n kh¸c34 229 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dµi h¹n35 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 2411 Mua s¾m TSC§ 2412 X©y dùng c¬ b¶n 2413 Söa ch÷a lín TSC§36 242 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n37 243 Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i38 244 Ký quü, ký c−îc dµi h¹n LO¹I TK 3 Nî PH¶I TR¶39 311 Vay ng¾n h¹n40 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶41 331 Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Chi tiÕt theo ®èi 3
 4. 4. Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 5 t−îng42 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra 33312 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 3332 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3333 ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3335 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 3336 ThuÕ tµi nguyªn 3337 ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 3339 PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c43 334 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 3341 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 3348 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng kh¸c44 335 Chi phÝ ph¶i tr¶45 336 Ph¶i tr¶ néi bé46 337 Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y DN x©y l¾p cã dùng thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch47 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 3381 Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3384 B¶o hiÓm y tÕ 3385 Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 3386 NhËn ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n 3387 Doanh thu ch−a thùc hiÖn 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c48 341 Vay dµi h¹n49 342 Nî dµi h¹n50 343 Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh 3431 MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 3432 ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu 3433 Phô tréi tr¸i phiÕu51 344 NhËn ký quü, ký c−îc dµi h¹n52 347 ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 4
 5. 5. Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 553 351 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm54 352 Dù phßng ph¶i tr¶ LO¹I TK 4 VèN CHñ Së H÷U55 411 Nguån vèn kinh doanh 4111 Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 4112 ThÆng d− vèn cæ phÇn C.ty cæ phÇn 4118 Vèn kh¸c56 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n57 413 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 4131 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh 4132 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB58 414 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn59 415 Quü dù phßng tµi chÝnh60 418 C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u61 419 Cæ phiÕu quü C.ty cæ phÇn62 421 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 4211 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi n¨m tr−íc 4212 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi n¨m nay63 431 Quü khen th−ëng, phóc lîi 4311 Quü khen th−ëng 4312 Quü phóc lîi 4313 Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§64 441 Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ¸p dông cho DNNN65 461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp Dïng cho 4611 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr−íc c¸c c«ng ty, 4612 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay T.Cty cã nguån kinh phÝ66 466 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 5
 6. 6. Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 5 LO¹I TK 5 Doanh thu67 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 5111 Doanh thu b¸n hµng hãa 5112 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm Chi tiÕt theo 5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô yªu cÇu 5114 Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ qu¶n lý 5117 Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t−68 512 Doanh thu b¸n hµng néi bé ¸p dông khi 5121 Doanh thu b¸n hµng hãa cã b¸n hµng 5122 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm néi bé 5123 Doanh thu cung cÊp dÞch vô69 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh70 521 ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i71 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i72 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n LO¹I TK 6 CHI PHÝ S¶N XUÊT, KINH DOANH73 611 Mua hµng ¸p dông 6111 Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu ph−¬ng 6112 Mua hµng hãa ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú74 621 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp75 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp76 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ¸p dông cho 6231 Chi phÝ nh©n c«ng ®¬n vÞ x©y l¾p 6232 Chi phÝ vËt liÖu 6233 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6234 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng 6237 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6238 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 6
 7. 7. Sè hiÖu TKSèTT T£N TµI KHO¶N Ghi chó CÊp 1 CÊp 21 2 3 4 577 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x−ëng 6272 Chi phÝ vËt liÖu 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c78 631 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt PP. K kª ®Þnh kú79 632 Gi¸ vèn hµng b¸n80 635 Chi phÝ tµi chÝnh81 641 Chi phÝ b¸n hµng 6411 Chi phÝ nh©n viªn 6412 Chi phÝ vËt liÖu, bao b× 6413 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6415 Chi phÝ b¶o hµnh 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c82 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 6426 Chi phÝ dù phßng 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c LO¹I TK 7 THU NHËP KH¸C83 711 Thu nhËp kh¸c Chi tiÕt theo ho¹t ®éng 7
 8. 8. LO¹I TK 8 CHI PHÝ KH¸C84 811 Chi phÝ kh¸c Chi tiÕt theo ho¹t ®éng85 821 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 8211 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 8212 Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i LO¹I TK 9 X¸C §ÞNH KÕT QU¶ KINH DOANH86 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh LO¹I TK 0 TµI KHO¶N NGOµI B¶NG 001 Tµi s¶n thuª ngoµi 002 VËt t−, hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng Chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý 003 Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc 004 Nî khã ®ßi ®· xö lý 007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 008 Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n 8
 9. 9. Gi¶i ThÝch Néi DUNG, KÕt CÊu Vµ PH¦¥NG Ph¸p GHI ChÐp Tµi Kho¶n KÕ To¸n Lo¹i Tµi Kho¶n I Tµi S¶n Ng¾n H¹n Lo¹i tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng,gi¶m tµi s¶n ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u vµ qu¶n lýcña doanh nghiÖp, cã thêi gian sö dông, lu©n chuyÓn, thu håi vèn trong mét kú kinh doanhhoÆc trong mét n¨m. Tµi s¶n ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i d−íi h×nh th¸i tiÒn,hiÖn vËt (vËt t−, hµng ho¸), d−íi d¹ng ®Çu t− ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu. Tµi s¶n ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp bao gåm: Vèn b»ng tiÒn; C¸c kho¶n ®Çu t− tµichÝnh ng¾n h¹n; C¸c kho¶n ph¶i thu; Hµng tån kho vµ c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c. Thuéc lo¹i tµi kho¶n nµy cßn bao gåm tµi kho¶n chi sù nghiÖp. H¹ch to¸n kÕ to¸n tµi s¶n ng¾n h¹n cÇn l−u ý: 1. KÕ to¸n c¸c lo¹i tµi s¶n thuéc tµi s¶n ng¾n h¹n ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c®¸nh gi¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh cho tõng lo¹i tµi s¶n: Vèn b»ng tiÒn, ®Çu t− ng¾n h¹n, c¸ckho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n t¹m øng, c¸c kho¶n cÇm cè, ký c−îc, ký quü ng¾n h¹n, hµngtån kho...… 2. §èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n ng¾n h¹n thuéc nhãm ®Çu t− ng¾n h¹n, c¸c tµi kho¶n nî ph¶ithu, hµng tån kho ®−îc ®¸nh gi¸ vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n theo gi¸ gèc.Cuèi niªn ®é kÕ to¸n nÕu gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cña hµng tån kho thÊp h¬n gi¸gèc th× ®−îc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu ®· ®−îc ph©n lo¹ilµ kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi hoÆc cã kh¶ n¨ng kh«ng thu håi ®−îc th× ®−îc lËp dù phßng ph¶ithu khã ®ßi. Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi kh«ng ®−îc ghi trùc tiÕp vµoc¸c tµi s¶n ng¾n h¹n mµ ph¶i ph¶n ¸nh trªn mét tµi kho¶n riªng (Tµi kho¶n dù phßng)vµ ®−îc ghi chÐp, xö lý theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Tµi kho¶n dù phßng gi¶m gi¸, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi vÒ tµi s¶n ng¾n h¹n ®−îcsö dông ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n cña tµi s¶n ng¾n h¹n nh»m x¸c ®Þnh ®−îc gi¸trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cña c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n trªn B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n. Lo¹i tµi kho¶n Tµi s¶n ng¾n h¹n cã 24 tµi kho¶n, chia thµnh 6 nhãm: Nhãm Tµi kho¶n 11 - Vèn b»ng tiÒn, cã 3 tµi kho¶n: - Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt; - Tµi kho¶n 112 - TiÒn göi Ng©n hµng; - Tµi kho¶n 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 9
 10. 10. Nhãm Tµi kho¶n 12 - §Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n, cã 3 tµi kho¶n:- Tµi kho¶n 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n;- Tµi kho¶n 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c;- Tµi kho¶n 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n.Nhãm Tµi kho¶n 13 - C¸c kho¶n ph¶i thu, cã 5 tµi kho¶n:- Tµi kho¶n 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng;- Tµi kho¶n 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ;- Tµi kho¶n 136 - Ph¶i thu néi bé;- Tµi kho¶n l38 - Ph¶i thu kh¸c;- Tµi kho¶n 139 - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi.Nhãm Tµi kho¶n 14 - øng tr−íc, cã 3 tµi kho¶n:- Tµi kho¶n 141 - T¹m øng;- Tµi kho¶n 142 - Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n;- Tµi kho¶n 144 - CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n.Nhãm Tµi kho¶n 15 - Hµng tån kho, cã 9 tµi kho¶n:- Tµi kho¶n 151 - Hµng mua ®ang ®i ®−êng;- Tµi kho¶n 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu;- Tµi kho¶n 153 - C«ng cô, dông cô;- Tµi kho¶n 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang;- Tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm;- Tµi kho¶n 156 - Hµng ho¸;- Tµi kho¶n 157 - Hµng göi ®i b¸n;- Tµi kho¶n 158 - Hµng ho¸ kho b¶o thuÕ;- Tµi kho¶n 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho.Nhãm Tµi kho¶n 16 - Chi sù nghiÖp, cã 1 tµi kho¶n:- Tµi kho¶n 161 - Chi sù nghiÖp. 10
 11. 11. Nhãm Tµi Kho¶n 11 Vèn B»ng TiÒn C¸c tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éngt¨ng, gi¶m c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp, gåm: TiÒn mÆt t¹i quü tiÒn mÆt, tiÒngöi ë c¸c Ng©n hµng vµ c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn. H¹ch To¸n Vèn B»ng TiÒn CÇn T¤N Träng Mét Sè QUY §Þnh SAU 1. H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i sö dông mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ §ång ViÖtNam, trõ tr−êng hîp ®−îc phÐp sö dông mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ th«ng dông kh¸c. 2. ë nh÷ng doanh nghiÖp cã ngo¹i tÖ nhËp quü tiÒn mÆt hoÆc göi vµo Ng©n hµngph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch (Tû gi¸ hèi®o¸i giao dÞch thùc tÕ, hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©nhµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh) ®Ó ghi sæ kÕto¸n. Tr−êng hîp mua ngo¹i tÖ vÒ nhËp quü tiÒn mÆt, göi vµo Ng©n hµng hoÆc thanhto¸n c«ng nî ngo¹i tÖ b»ng §ång ViÖt Nam th× ®−îc quy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Namtheo tû gi¸ mua hoÆc tû gi¸ thanh to¸n. Bªn Cã c¸c TK 1112, 1122 ®−îc quy ®æi ngo¹i tÖra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ trªn sæ kÕ to¸n TK 1112 hoÆc TK 1122 theo mét trong c¸cph−¬ng ph¸p: B×nh qu©n gia quyÒn, NhËp tr−íc, xuÊt tr−íc; NhËp sau, xuÊt tr−íc; Gi¸thùc tÕ ®Ých danh (nh− mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt). Nhãm Tµi kho¶n Vèn b»ng tiÒn cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶iquy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam, ®ång thêi ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt ngo¹i tÖ theonguyªn tÖ. NÕu cã chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i th× ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch nµy trªn c¸c TKdoanh thu, chi phÝ tµi chÝnh (nÕu ph¸t sinh trong giai ®o¹n SXKD, kÓ c¶ doanh nghiÖpSXKD cã ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB) hoÆc ph¶n ¸nh vµo TK 413 (NÕu ph¸t sinh trong giai®o¹n ®Çu t− XDCB - giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng). Sè d− cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n vènb»ng tiÒn cã gèc ngo¹i tÖ ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞtr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè ë thêi ®iÓmlËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. Ngo¹i tÖ ®−îc kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn tÖ trªn Tµi kho¶n 007 "Ngo¹i tÖc¸c lo¹i" (Tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n). 3. §èi víi vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ph¶n ¸nh ë nhãm tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn chظp dông cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng ký kinh doanh vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý. vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ph¶i theo dâi sè l−îng, träng l−îng, quy c¸ch, phÈmchÊt vµ gi¸ trÞ cña tõng thø, tõng lo¹i. Gi¸ trÞ vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ®−îc tÝnhtheo gi¸ thùc tÕ (Gi¸ ho¸ ®¬n hoÆc gi¸ ®−îc thanh to¸n) khi tÝnh gi¸ xuÊt vµng, b¹c, kim 11
 12. 12. khÝ quý, ®¸ quý cã thÓ ¸p dông 1 trong 4 ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho. Nhãm tµi kho¶n 11 - Vèn b»ng tiÒn, cã 3 tµi kho¶n: - Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt; - Tµi kho¶n 112 - TiÒn göi Ng©n hµng; - Tµi kho¶n 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 12
 13. 13. Tµi Kho¶n 111 TiÒn MÆt Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi, tån quü t¹i quü doanh nghiÖp baogåm: TiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý. H¹ch To¸n Tµi Kho¶n Nµy CÇn T¤N Träng Mét sè Quy §Þnh SAU 1. ChØ ph¶n ¸nh vµo TK 111 "TiÒn mÆt" sè tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ thùc tÕ nhËp, xuÊtquü tiÒn mÆt. §èi víi kho¶n tiÒn thu ®−îc chuyÓn nép ngay vµo Ng©n hµng (kh«ng quaquü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ) th× kh«ng ghi vµo bªn Nî TK 111 "TiÒn mÆt" mµ ghi vµo bªn NîTK 113 "TiÒn ®ang chuyÓn". 2. C¸c kho¶n tiÒn mÆt do doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸ nh©n ký c−îc, ký quü t¹i doanhnghiÖp ®−îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh− c¸c lo¹i tµi s¶n b»ng tiÒn cña ®¬n vÞ. 3. Khi tiÕn hµnh nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi vµ cã ®ñ ch÷ký cña ng−êi nhËn, ng−êi giao, ng−êi cho phÐp nhËp, xuÊt quü theo quy ®Þnh cña chÕ ®échøng tõ kÕ to¸n. Mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã lÖnh nhËp quü, xuÊt quü ®Ýnh kÌm. 4. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, ghi chÐphµng ngµy liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu, chi, xuÊt, nhËp quü tiÒn mÆt,ngo¹i tÖ vµ tÝnh ra sè tån quü t¹i mäi thêi ®iÓm. 5. Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt. Hµng ngµy thñquü ph¶i kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ, ®èi chiÕu sè liÖu sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ kÕto¸n tiÒn mÆt. NÕu cã chªnh lÖch, kÕ to¸n vµ thñ quü ph¶i kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnhnguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch. 6. ë nh÷ng doanh nghiÖp cã ngo¹i tÖ nhËp quü tiÒn mÆt ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra§ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, hoÆc tû gi¸giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖtNam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Tr−êng hîp mua ngo¹i tÖ vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ngo¹i tÖ b»ng §ång ViÖt Nam th×®−îc quy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua hoÆc tû gi¸ thanh to¸n. Bªn CãTK 1112 ®−îc quy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ trªn sæ kÕ to¸n TK 1112theo mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p: B×nh qu©n gia quyÒn; NhËp tr−íc, xuÊt tr−íc; NhËpsau, xuÊt tr−íc; Gi¸ thùc tÕ ®Ých danh (nh− mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt). TiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ ®−îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn tÖ trªn TK007 "Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i" (TK ngoµi B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n). 7. §èi víi vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n tiÒn mÆt chØ ¸pdông cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng ký kinh doanh vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ëc¸c doanh nghiÖp cã vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËp quü tiÒn mÆt th× viÖc nhËp,xuÊt ®−îc h¹ch to¸n nh− c¸c lo¹i hµng tån kho, khi sö dông ®Ó thanh to¸n chi tr¶ ®−îch¹ch to¸n nh− ngo¹i tÖ. 13
 14. 14. KÕt CÊu Vµ Néi DUNG Ph¶n ¸nh Cña Tµi Kho¶n 111 - TiÒn MÆt Bªn Nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËp quü; - Sè tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý thõa ë quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. - Chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖ cuèi kú (®èi víi tiÒnmÆt ngo¹i tÖ). Bªn Cã: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý xuÊt quü; - Sè tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý thiÕu hôt ë quü ph¸t hiÖn khikiÓm kª; - Chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖ cuèi kú (®èi víi tiÒnmÆt ngo¹i tÖ). Sè d− bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý cßn tån quü tiÒn mÆt. Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt, cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1111 - TiÒn ViÖt Nam: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi, tån quü tiÒn ViÖtNam t¹i quü tiÒn mÆt. - Tµi kho¶n 1112 - Ngo¹i tÖ: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi, t¨ng, gi¶m tû gi¸ vµ tånquü ngo¹i tÖ t¹i quü tiÒn mÆt theo gi¸ trÞ quy ®æi ra §ång ViÖt Nam. - Tµi kho¶n 1113 - Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vµng, b¹c, kimkhÝ quý, ®¸ quý nhËp, xuÊt, tån quü. PH¦¥NG Ph¸p H¹ch To¸n KÕ To¸n Mét Sè NghiÖp Vô KINH TÕ Chñ YÕu 1. Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp lao vô, dÞch vô nhËp quü tiÒn mÆtcña ®¬n vÞ: - Tr−êng hîp b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕGTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theoph−¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô theogi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). 14
 15. 15. Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT) Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT). - Khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕGTGT, hoÆc thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸nph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ tæng gi¸ thanh to¸n, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (Tæng gi¸ thanh to¸n). 2. Khi nhËn ®−îc tiÒn cña Ng©n s¸ch Nhµ n−íc thanh to¸n vÒ kho¶n trî cÊp, trî gi¸b»ng tiÒn mÆt, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc (3339). 3. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c kho¶n thu nhËpkh¸c thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖpnép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ (nh−: Thu l·i ®Çu t− ng¾n h¹n, dµi h¹n,thu vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§,...) b»ng tiÒn mÆt nhËp quü, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT) Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT). 4. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c kho¶n thu nhËp kh¸cthuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸ptrùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT b»ng tiÒn mÆt, khi nhËp quü, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 5. Rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt; vay dµi h¹n, ng¾n h¹n, vay kh¸cb»ng tiÒn mÆt (TiÒn ViÖt Nam hoÆc ngo¹i tÖ), ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111, 1112) Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng ( 1121, 1122) Cã c¸c TK 311, 341,... 6. Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ nhËp quü tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt(1111, 1112) 15
 16. 16. Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 136 - Ph¶i thu néi bé Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) Cã TK 141 - T¹m øng. 7. Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ký c−îc, ký quü hoÆc thu håi c¸ckho¶n cho vay nhËp quü tiÒn mÆt, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111, 1112) Cã TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n; hoÆc Cã TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c Cã TK 144 - CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n Cã TK 244 - Ký quü, ký c−îc dµi h¹n Cã TK 228 - §Çu t− dµi h¹n kh¸c. 8. NhËn kho¶n ký quü, ký c−îc cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111, 1112) Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (Kho¶n ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n) Cã TK 344 - NhËn ký quü, ký c−îc dµi h¹n. 9. C¸c kho¶n thõa quü tiÒn mÆt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª ch−a x¸c ®Þnh râ nguyªnnh©n, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381). 10. Khi nhËn ®−îc vèn do ®−îc giao, nhËn vèn gãp b»ng tiÒn mÆt, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. 11. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 12. XuÊt quü tiÒn mÆt mua chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n hoÆc ®Çu t− vµo c«ng tycon, ®Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, gãp vèn liªn doanh, ghi: Nî TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n Nî TK 221 - §Çu t− vµo c«ng ty con Nî TK 222 - Vèn gãp liªn doanh 16
 17. 17. Nî TK 223 - §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt Nî TK 228 - §Çu t− dµi h¹n kh¸c Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 13. XuÊt quü tiÒn mÆt ®em ®i ký quü, ký c−îc, ghi: Nî TK 144 - CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n Nî TK 244 - Ký quü, ký c−îc dµi h¹n Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 14. XuÊt quü tiÒn mÆt mua TSC§ ®−a ngay vµo sö dông: - Tr−êng hîp mua TSC§ vÒ sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vôthuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: Nî TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (Gi¸ mua ch−a cã thuÕ GTGT) Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh (Gi¸ mua ch−a cã thuÕ GTGT) Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1332) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. - Tr−êng hîp mua TSC§ vÒ sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng.ho¸, dÞch vôthuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èit−îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n ®−îc trang tr¶i b»ngnguån kinh phÝ sù nghiÖp, dù ¸n hoÆc sö dông cho ho¹t ®éng v¨n ho¸, phóc lîi ®−îctrang tr¶i b»ng quü khen th−ëng, phóc lîi, ghi: Nî c¸c TK 211, 213,... (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 111 - TiÒn mÆt (Tæng gi¸ thanh to¸n). NÕu TSC§ mua s¾m b»ng nguån vèn ®Çu t− XDCB hoÆc Quü §Çu t− ph¸t triÓn vµ®−îc dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh, kÕ to¸n ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh, khi quyÕtto¸n vèn ®Çu t− XDCB ®−îc duyÖt, ghi: Nî c¸c TK 441, 414,... Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. 15. XuÊt quü tiÒn mÆt chi cho ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB, chi söa ch÷a lín TSC§ hoÆcmua s¾m TSC§ ph¶i qua l¾p ®Æt ®Ó dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vôthuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: Nî TK 241 - XDCB dë dang Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1332) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 16. XuÊt quü tiÒn mÆt mua nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, hµng ho¸ vÒnhËp kho ®Ó dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ 17
 18. 18. GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ (Theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn), ghi: Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô Nî TK 156 - Hµng ho¸ (Gi¸ mua ch−a cã thuÕ GTGT) Nî TK 157 - Hµng göi ®i b¸n Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1331) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 17. XuÊt quü tiÒn mÆt mua vËt t−, hµng ho¸ dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµngho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, nhËp kho (Theo ph−¬ngph¸p kiÓm kª ®Þnh kú), ghi: Nî TK 611 - Mua hµng (6111, 6112) Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1331) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 18. XuÊt quü tiÒn mÆt thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, ghi: Nî TK 311 - Vay ng¾n h¹n Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Nî TK 336 - Ph¶i tr¶ néi bé Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 19. Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ khi mua nguyªn vËtliÖu sö dông ngay vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕGTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh trong kú, ghi: Nî c¸c TK 621, 623, 627, 641, 642,...… Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1331) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 20. XuÊt quü tiÒn mÆt sö dông cho ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c, ghi: Nî c¸c TK 635, 811,...… Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 18
 19. 19. 21. C¸c kho¶n thiÕu quü tiÒn mÆt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª ch−a x¸c ®Þnh râ nguyªnnh©n, ghi: Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 22. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ: 22.1. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ lµ tiÒn mÆttrong giai ®o¹n s¶n xuÊt, kinh doanh (KÓ c¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n cñadoanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh võa cã ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB). a) Khi mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ ngo¹i tÖ. - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t−, hµng ho¸,TSC§ dÞch vô, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 111 (1112) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t−, hµng ho¸, dÞchvô, TSC§, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã TK 111 (1112) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - Khi nhËn vËt t−, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô cña nhµ cung cÊp, hoÆc khi vay ng¾nh¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, hoÆc nhËn nî néi bé,... b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø tû gi¸ hèi ®o¸it¹i ngµy giao dÞch, ghi: Nî c¸c TK cã liªn quan (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã c¸c TK 331, 311, 341, 342, 336,... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch). b) Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (Nî ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, nî vay ng¾n h¹n, vay dµih¹n, nî dµi h¹n, nî néi bé,...): - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 19
 20. 20. Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). c) Khi ph¸t sinh doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ lµ tiÒn mÆt ghi: Nî TK 111 (1112) (Tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch BQLNH) Cã c¸c TK 511, 515, 711,... (Tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch BQLNH). §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). d) Khi thu ®−îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (Ph¶i thu cña kh¸ch hµng, ph¶i thunéi bé,...): - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 131, 136, 138,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 131, 136, 138,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§TK) 22.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ lµtiÒn mÆt cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng). a) Khi mua ngoµi vËt t−, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ, khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Æt dong−êi b¸n hoÆc bªn nhËn thÇu bµn giao: - NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n mua 20
 21. 21. vËt t−, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ, khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Æt do ng−êi b¸n hoÆc bªn nhËnthÇu bµn giao, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213 , 241,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanhto¸n mua vËt t−, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ, khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Æt do bªn nhËn thÇubµn giao, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). b) Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (nî ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, nî vay dµi h¹n,ng¾n h¹n, nî néi bé (nÕu cã),...): - NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸) Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT) - NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶itr¶, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,.... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). c) Hµng n¨m, chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t− x©ydùng (giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) ®−îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸hèi ®o¸i" (4132) cho ®Õn khi hoµn thµnh ®Çu t− XDCB vµ ®−îc xö lý, h¹ch to¸n theo quy®Þnh (Xem h−íng dÉn TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i). 22.3. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c kho¶n ngo¹i tÖ lµ tiÒn mÆt khi ®¸nhgi¸ l¹i cuèi n¨m. 21
 22. 22. ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i sè d− TK 111 "TiÒnmÆt" cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh (Tû gi¸ giao dÞchb×nh qu©n trªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm kho¸sæ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh), cã thÓ ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (l·i hoÆc lç). DoanhnghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i cña ho¹t®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n (giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) (TK 4132) vµ cña ho¹t ®éng s¶nxuÊt, kinh doanh (TK 4131): NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 111 (1112) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) Cã TK 111 (1112). 22
 23. 23. tµi kho¶n 112 tiÒn göi ng©n hµng Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m c¸ckho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng cña doanh nghiÖp. H¹ch To¸n Tµi Kho¶n Nµy CÇn T¤N Träng Mét Sè QUY §Þnh SAU 1. C¨n cø ®Ó h¹ch to¸n trªn Tµi kho¶n 112 “TiÒn göi Ng©n hµng" lµ c¸c giÊy b¸oCã, b¸o Nî hoÆc b¶n sao kª cña Ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc (Uû nhiÖm chi, uûnhiÖm thu, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi,...) 2. Khi nhËn ®−îc chøng tõ cña Ng©n hµng göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕuvíi chøng tõ gèc kÌm theo. NÕu cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ,sè liÖu ë chøng tõ gèc víi sè liÖu trªn chøng tõ cña Ng©n hµng th× ®¬n vÞ ph¶i th«ng b¸ocho Ng©n hµng ®Ó cïng ®èi chiÕu, x¸c minh vµ xö lý kÞp thêi. Cuèi th¸ng, ch−a x¸c ®Þnh®−îc nguyªn nh©n chªnh lÖch th× kÕ to¸n ghi sæ theo sè liÖu cña Ng©n hµng trªn giÊy b¸oNî, b¸o Cã hoÆc b¶n sao kª. Sè chªnh lÖch (nÕu cã) ghi vµo bªn Nî TK 138 "Ph¶i thukh¸c" (1388) (NÕu sè liÖu cña kÕ to¸n lín h¬n sè liÖu cña Ng©n hµng) hoÆc ghi vµo bªn CãTK 338 "Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c" (3388) (NÕu sè liÖu cña kÕ to¸n nhá h¬n sè liÖu cñaNg©n hµng). Sang th¸ng sau, tiÕp tôc kiÓm tra, ®èi chiÕu, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®Ó ®iÒuchØnh sè liÖu ghi sæ. 3. ë nh÷ng ®¬n vÞ cã c¸c tæ chøc, bé phËn phô thuéc kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng, cãthÓ më tµi kho¶n chuyªn thu, chuyªn chi hoÆc më tµi kho¶n thanh to¸n phï hîp ®ÓthuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch, thanh to¸n. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒngöi (§ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ c¸c lo¹i). 4. Ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt sè tiÒn göi theo tõng tµi kho¶n ë Ng©n hµng ®ÓtiÖn cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu. 5. Tr−êng hîp göi tiÒn vµo Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i ®−îc quy ®æi ra §ångViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr−êngngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸tsinh (Sau ®©y gäi t¾t lµ tû gi¸ giao dÞch BQLNH). Tr−êng hîp mua ngo¹i tÖ göi vµo Ng©nhµng ®−îc ph¶n ¸nh theo tû gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶. Tr−êng hîp rót tiÒn göi Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ th× ®−îc quy ®æi ra §ång ViÖtNam theo tû gi¸ ®ang ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n TK 1122 theo mét trong c¸c ph−¬ngph¸p: B×nh qu©n gia quyÒn; NhËp tr−íc, xuÊt tr−íc; NhËp sau, xuÊt tr−íc; Gi¸ thùc tÕ®Ých danh. 6. Trong giai ®o¹n s¶n xuÊt, kinh doanh (KÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n 23
 24. 24. cña doanh nghiÖp SXKD võa cã ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB) c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinhliªn quan ®Õn tiÒn göi ngo¹i tÖ nÕu cã ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i th× c¸c kho¶nchªnh lÖch nµy ®−îc h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 515 "Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh" (L·itû gi¸) hoÆc vµo bªn Nî TK 635 "Chi phÝ tµi chÝnh" (Lç tû gi¸). 7. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB (giai ®o¹n tr−ícho¹t ®éng) nÕu cã ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i th× c¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸liªn quan ®Õn tiÒn göi ngo¹i tÖ nµy ®−îc h¹ch to¸n vµo TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi®o¸i" (4132). KÕt CÊu Vµ Néi DUNG Ph¶n ¸nh Cña Tµi Kho¶n 112 - TiÒn Göi NG¢N Hµng Bªn Nî: - C¸c kho¶n tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ göi vµo Ng©n hµng; - Chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− tiÒn göi ngo¹i tÖ cuèi kú. Bªn Cã: - C¸c kho¶n tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ rót ra tõ Ng©n hµng; - Chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− tiÒn göi ngo¹i tÖ cuèi kú. Sè dù bªn Nî: Sè tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ hiÖn cßn göi t¹i Ng©n hµng. Tµi kho¶n 112 - TiÒn göi Ng©n hµng, cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1121 - TiÒn ViÖt Nam: Ph¶n ¸nh sè tiÒn göi vµo, rót ra vµ hiÖn ®anggöi t¹i Ng©n hµng b»ng §ång ViÖt Nam. - Tµi kho¶n 1122 - Ngo¹i tÖ: Ph¶n ¸nh sè tiÒn göi vµo, rót ra vµ hiÖn ®ang göi t¹iNg©n hµng b»ng ngo¹i tÖ c¸c lo¹i ®· quy ®æi ra §ång ViÖt Nam. - Tµi kho¶n 1123 - Vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vµng, b¹c, kimkhÝ quý, ®¸ quý göi vµo, rót ra, vµ hiÖn ®ang göi t¹i Ng©n hµng. PH¦¥NG Ph¸p H¹ch To¸n KÕ To¸n Mét Sè NghiÖp Vô KINH TÕ Chñ YÕu 1. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 111 - TiÒn mÆt. 2. NhËn ®−îc giÊy b¸o Cã cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn ®ang chuyÓn ®· vµo tµi kho¶ncña doanh nghiÖp, ghi: 24
 25. 25. Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 3. NhËn ®−îc tiÒn øng tr−íc hoÆc khi kh¸ch hµng tr¶ nî b»ng chuyÓn kho¶n, c¨n cøgiÊy b¸o Cã cña Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 4. Thu håi c¸c kho¶n tiÒn ký quü, ký c−îc b»ng tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 144 - CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n Cã TK 244 - Ký quü, ký c−îc dµi h¹n. 5. NhËn vèn gãp liªn doanh, vèn gãp cæ phÇn do c¸c thµnh viªn gãp vèn chuyÓn ®Õnb»ng chuyÓn kho¶n, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. 6. NhËn ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 344 - NhËn ký quü, ký c−îc dµi h¹n Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388). 7. Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n b»ng chuyÓn kho¶n, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n (Gi¸ vèn) Cã TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (l·i) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). 8. Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô hoÆc thu tõ ho¹t ®éng tµichÝnh, ho¹t ®éng kh¸c b»ng chuyÓn kho¶n. 8.1. §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ,khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô vµ thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c thuéc ®èi t−îng chÞuthuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ b»ng tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT) Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT) 25
 26. 26. Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Kho¶n thu ch−a cã thuÕ GTGT) Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Thu nhËp ch−a cã thuÕ GTGT) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). 8.2. Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô vµ c¸c kho¶n thu tõ ho¹t®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èit−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp b»ng tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 9. Thu l·i tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 10. Rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 11. ChuyÓn tiÒn göi Ng©n hµng ®i ký quü, ký c−îc (dµi h¹n, ng¾n h¹n), ghi: Nî TK 244 - Ký quü, ký c−îc dµi h¹n Nî TK 144 - CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 12. ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng ®i ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n, ghi: Nî TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n Nî TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 13. Tr¶ tiÒn mua vËt t−, c«ng cô, hµng ho¸ vÒ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinhdoanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊutrõ b»ng chuyÓn kho¶n, uû nhiÖm chi hoÆc sÐc: - Tr−êng hîp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn, khiph¸t sinh, ghi: Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 26
 27. 27. Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô Nî TK 156 - Hµng ho¸ Nî TK 157 - Hµng göi ®i b¸n Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1331) Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. - Tr−êng hîp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, khi ph¸tsinh, ghi: Nî TK 611 - Mua hµng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1331) Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 14. Tr¶ tiÒn mua TSC§, B§S ®Çu t−, ®Çu t− dµi h¹n, chi phÝ ®Çu t− XDCB phôc vôcho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theoph−¬ng ph¸p khÊu trõ b»ng chuyÓn kho¶n, ghi: Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh Nî TK 217 - BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nî TK 221 - §Çu t− vµo c«ng ty con Nî TK 222 - Vèn gãp liªn doanh Nî TK 223 - §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt Nî TK 228 - §Çu t− dµi h¹n kh¸c Nî TK 241 - XDCB dë dang Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1332 - nÕu cã) ... … Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 15. Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n, ghi: Nî TK 311 - Vay ng¾n h¹n Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc Nî TK 336 - Ph¶i tr¶ néi bé Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Nî TK 341 - Vay dµi h¹n 27
 28. 28. Nî TK 342 - Nî dµi h¹n ... Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 16. Tr¶ vèn gãp hoÆc tr¶ cæ tøc, lîi nhuËn cho c¸c bªn gãp vèn, chi c¸c quü doanhnghiÖp,... b»ng tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi Nî c¸c TK 414, 415, 418,... Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 17. Thanh to¸n c¸c kho¶n chiÕt khÊu th−¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞtr¶ l¹i thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖpnép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ cho ng−êi mua b»ng chuyÓn kho¶n, ghi: Nî TK 521 - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 18. Chi b»ng tiÒn göi Ng©n hµng liªn quan ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ sö dùng m¸y thic«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ kh¸c thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸pkhÊu trõ, ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (1331) Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng. 19. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ. 19.1. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ cña ho¹t®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh: a) Khi mua vËt t−, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô thanh to¸n b»ng tiÒn göi ngo¹i tÖ. 28
 29. 29. - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t−, hµng ho¸,TSC§, dÞch vô, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch). Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t−, hµng ho¸, dÞchvô, TSC§, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch). Cã TK 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT) - Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (nî ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, nî vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n,nî dµi h¹n, nî néi bé...) + NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). + NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). Nî TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). b) Khi ph¸t sinh doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî TK 112 (1122) (Tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch BQLNH) Cã c¸c TK 511, 515, 711,... (Tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch BQLNH). §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). 29
 30. 30. c) Khi thu ®−îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (Ph¶i thu cña kh¸ch hµng, ph¶i thunéi bé...) - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî TK 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 131, 136, 138,...(Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî TK 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 131, 136, 138,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). 19.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ cñaho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n (giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) a) Khi mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ, khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Ætdo ng−êi b¸n hoÆc bªn nhËn thÇu bµn giao: - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n mua vËtt−, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ, khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Æt do bªn nhËn thÇu bµn giao, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n muahµng ho¸, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Æt do bªn nhËn thÇu bµngiao, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã TK 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). b) Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (Nî ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, nî vay dµi h¹n,ng¾n h¹n, nî néi bé (nÕu cã))… 30
 31. 31. - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹itÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸) Cã TK 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ngngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸). §ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 007 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (TK ngoµi B¶ng C§KT). c) Hµng n¨m chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t− x©y dùng(giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) ®−îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i(4132) cho ®Õn khi hoµn thµnh ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n vµ ®−îc xö lý theo quy ®Þnh (Xem néidung TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i). 19.3. KÕ to¸n ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m c¸c kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ: ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n tiÒn göingo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh lµ tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©nliªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµichÝnh. Doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinhdo ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ nµy cña ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n (giai®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) vµo TK 4132 vµ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµo TK 4131. - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 112 (1122) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) Cã TK 112 (1122). 31
 32. 32. tµi kho¶n 113 tiÒn ®ang chuyÓn Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn cña doanh nghiÖp ®· nép vµoNg©n hµng, Kho b¹c Nhµ n−íc, ®· göi b−u ®iÖn ®Ó chuyÓn cho Ng©n hµng nh−ng ch−anhËn ®−îc giÊy b¸o Cã, tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c hay ®· lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶nt¹i Ng©n hµng ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c nh−ng ch−a nhËn ®−îc giÊy b¸o Nî hay b¶n sao kªcña Ng©n hµng. TiÒn ®ang chuyÓn gåm tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn trong c¸c tr−êng hîp sau: - Thu tiÒn mÆt hoÆc sÐc nép th¼ng vµo Ng©n hµng; - ChuyÓn tiÒn qua b−u ®iÖn ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c; - Thu tiÒn b¸n hµng nép thuÕ vµo Kho b¹c (Giao tiÒn tay ba gi÷a doanh nghiÖp víing−êi mua hµng vµ Kho b¹c Nhµ n−íc). kÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 113 - tiÒn ®ang chuyÓn Bªn Nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt hoÆc sÐc b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ ®· nép vµo Ng©n hµnghoÆc ®· göi b−u ®iÖn ®Ó chuyÓn vµo Ng©n hµng nh−ng ch−a nhËn ®−îc giÊy b¸o Cã; - Chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖ tiÒn ®ang chuyÓncuèi kú. Bªn Cã: - Sè kÕt chuyÓn vµo Tµi kho¶n 112 - TiÒn göi Ng©n hµng, hoÆc tµi kho¶n cã liªn quan; - Chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖ tiÒn ®ang chuyÓncuèi kú. Sè d− bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn cßn ®ang chuyÓn cuèi kú. Tµi kho¶n 113 - TiÒn ®ang chuyÓn, cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1131 - TiÒn ViÖt Nam: Ph¶n ¸nh sè tiÒn ViÖt Nam ®ang chuyÓn. - Tµi kho¶n 1132 - Ngo¹i tÖ: Ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn. ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 1. Thu tiÒn b¸n hµng, tiÒn nî cña kh¸ch hµng hoÆc c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c b»ng 32
 33. 33. tiÒn mÆt hoÆc sÐc nép th¼ng vµo Ng©n hµng (kh«ng qua quü) nh−ng ch−a nhËn ®−îc giÊyb¸o Cã cña Ng©n hµng, ghi: Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1131, 1132) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Thu nî cña kh¸ch hµng) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (NÕu cã) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 2. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo Ng©n hµng nh−ng ch−a nhËn ®−îc giÊy b¸o Cã cñaNg©n hµng, ghi: Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1131, 1132) Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111, 1112). 3. Lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n ë Ng©n hµng ®Ó tr¶ cho chñ nî nh−ng ch−anhËn ®−îc giÊy b¸o Nî cña Ng©n hµng, ghi: Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1131, 1132) Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng ( 1121, 1122). 4. Kh¸ch hµng tr¶ tr−íc tiÒn mua hµng b»ng sÐc, ®¬n vÞ ®· nép sÐc vµo Ng©n hµngnh−ng ch−a nhËn ®−îc giÊy b¸o Cã cña Ng©n hµng, ghi: Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1131, 1132) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 5. Ng©n hµng b¸o Cã c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn ®· vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña ®¬nvÞ, ghi: Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121, 1122) Cã TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1131, 1132). 6. Ng©n hµng b¸o Nî c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn ®· chuyÓn cho ng−êi b¸n, ng−êicung cÊp dÞch vô, ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Cã TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1131, 1132). 7. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng ngo¹itÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè, ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖtrªn Tµi kho¶n 113 "TiÒn ®ang chuyÓn": 33
 34. 34. - NÕu chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng, ghi:Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1132) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i.- NÕu chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m, ghi:Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Cã TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn (1132). 34
 35. 35. tµi kho¶n 121 ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh mua, b¸n vµ thanh to¸n chøng kho¸n(Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu,...) cã thêi h¹n thu håi kh«ng qu¸ mét n¨m hoÆc mua vµo,b¸n ra chøng kho¸n ®Ó kiÕm lêi. Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n bao gåm: - Cæ phiÕu cã thÓ giao dÞch trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n; - Tr¸i phiÕu gåm tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu chÝnh phñ; - C¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau 1. Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n ph¶i ®−îc ghi sæ kÕ to¸n theo gi¸ thùc tÕ muachøng kho¸n (gi¸ gèc), bao gåm: Gi¸ mua céng (+) c¸c chi phÝ mua (nÕu cã) nh− chi phÝm«i giíi, giao dÞch, cung cÊp th«ng tin, thuÕ, lÖ phÝ vµ phÝ ng©n hµng. 2. Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n bao gåm c¶ nh÷ng chøng kho¸n dµi h¹n ®−îcmua vµo ®Ó b¸n ë thÞ tr−êng chøng kho¸n mµ cã thÓ thu håi vèn trong thêi h¹n kh«ngqu¸ mét n¨m. 3. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, nÕu gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n bÞgi¶m xuèng thÊp h¬n gi¸ gèc, kÕ to¸n ®−îc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸nng¾n h¹n. 4. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi tõng lo¹i chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹nmµ ®¬n vÞ ®ang n¾m gi÷ (Theo tõng lo¹i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng kho¸n cã gi¸ trÞkh¸c; Theo tõng lo¹i ®èi t¸c ®Çu t−; Theo tõng lo¹i mÖnh gi¸ vµ gi¸ mua thùc tÕ). kÕt cÊu vµ néi Dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 121 - ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n Bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n mua vµo. Bªn Cã: TrÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n b¸n ra, ®¸o h¹n hoÆc ®−îc thanh to¸n. Sè d− bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n do doanh nghiÖp ®ang n¾m gi÷. Tµi kho¶n 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n, cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: 35
 36. 36. - Tµi kho¶n 1211 - Cæ phiÕu: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh mua, b¸n cæ phiÕu víi môc ®Ýchn¾m gi÷ ®Ó b¸n kiÕm lêi. - Tµi kho¶n 1212 - Tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh mua, b¸n vµthanh to¸n c¸c lo¹i tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu ng¾n h¹n. ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 1. Khi mua chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n, c¨n cø vµo chi phÝ thùc tÕ mua (Gi¸ muacéng (+) Chi phÝ m«i giíi, giao dÞch, chi phÝ th«ng tin, lÖ phÝ, phÝ ng©n hµng,...), ghi: Nî TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 141 - T¹m øng Cã TK 144 - CÇm cè, ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n. 2. §Þnh kú tÝnh l·i vµ thu l·i tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu: a) Tr−êng hîp nhËn tiÒn l·i vµ sö dông tiÒn l·i tiÕp tôc mua bæ sung tr¸i phiÕu, tÝnphiÕu (kh«ng mang tiÒn vÒ doanh nghiÖp mµ sö dông tiÒn l·i mua ngay tr¸i phiÕu), ghi: Nî TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. b) Tr−êng hîp nhËn l·i b»ng tiÒn, ghi: Nî c¸c TK 111, 112,.... Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. c) Tr−êng hîp nhËn l·i ®Çu t− bao gåm c¶ kho¶n l·i ®Çu t− dån tÝch tr−íc khi mual¹i kho¶n ®Çu t− ®ã th× ph¶i ph©n bæ sè tiÒn l·i nµy. ChØ ghi nhËn lµ doanh thu ho¹t®éng tµi chÝnh phÇn tiÒn l·i cña c¸c kú mµ doanh nghiÖp mua kho¶n ®Çu t− nµy; Kho¶ntiÒn l·i dån tÝch tr−íc khi doanh nghiÖp mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®−îc ghi gi¶m gi¸ trÞ cñachÝnh kho¶n ®Çu t− ®ã, ghi: Nî c¸c TK 111, 112,... (Tæng tiÒn l·i thu ®−îc) Cã TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n (PhÇn tiÒn l·i ®Çu t− dån tÝch tr−íc khi doanh nghiÖp mua l¹i kho¶n ®Çu t−) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (PhÇn tiÒn l·i cña c¸c kú mµ doanh nghiÖp mua kho¶n ®Çu t− nµy). 36
 37. 37. 3. §Þnh kú nhËn cæ tøc (nÕu cã), ghi:Nî c¸c TK 111, 112,...Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (Ch−a thu ®−îc tiÒn ngay) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.4. Khi chuyÓn nh−îng chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n, c¨n cø vµo gi¸ b¸n chøng kho¸n:a) Tr−êng hîp cã l·i, ghi:Nî c¸c TK 111, 112,... (Tæng gi¸ thanh to¸n)Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n (Gi¸ vèn) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ vèn).b) Tr−êng hîp bÞ lç, ghi:Nî c¸c TK 111, 112 hoÆc 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n)Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ vèn) Cã TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n (Gi¸ vèn).c) C¸c chi phÝ vÒ b¸n chøng kho¸n, ghi:Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh Cã c¸c TK 111, 112,...5. Thu håi hoÆc thanh to¸n chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n ®· ®¸o h¹n, ghi:Nî c¸c TK 111, 112 hoÆc 131 Cã TK 121 - §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n (Gi¸ vèn) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 37
 38. 38. tµi kho¶n 128 ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cñac¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c bao gåm c¶ c¸c kho¶n cho vay mµ thêi h¹n thu håikh«ng qu¸ mét n¨m.… Trong c¸c tr−êng hîp ®Çu t− b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vËt (nh−: Tµi s¶n cè ®Þnh, nguyªnliÖu, vËt liÖu, hµng ho¸,...) gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− ®−îc tÝnh theo gi¸ tho¶ thuËn cña c¸c bªntham gia ®Çu t− ®èi víi c¸c tµi s¶n ®−a ®i ®Çu t−. PhÇn chªnh lÖch (nÕu cã) gi÷a gi¸ trÞghi sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ víi gi¸ trÞ tµi s¶n ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i ph¶n ¸nh vµo bªn Nî Tµikho¶n 811 hoÆc bªn Cã Tµi kho¶n 711. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi tõng kho¶n ®Çu t−, tõng hîp ®ång cho vay. kÕt cÊu vµ néi Dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 128 - ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c Bªn Nî: Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c t¨ng. Bªn Cã: Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c gi¶m. Sè d− bªn Nî: Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c hiÖn cßn. Tµi kho¶n 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c, cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1281 - TiÒn göi cã kú h¹n: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ sè hiÖn cãcña tiÒn göi cã kú h¹n. - Tµi kho¶n 1288 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ sèhiÖn cã cña c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c. ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 1. Khi dïng vèn b»ng tiÒn ®Ó ®Çu t− ng¾n h¹n, ghi: Nî TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c (1281, 1288) Cã c¸c TK 111, 112,... 2. Doanh nghiÖp ®−a ®i ®Çu t− b»ng vËt t−, s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ thêi gian n¾mgi÷ c¸c kho¶n ®Çu t− ®ã d−íi 1 n¨m: a) NÕu gi¸ trÞ vËt t−, s¶n phÈm, hµng ho¸ ®−a ®i ®Çu t− ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i cao h¬n 38
 39. 39. gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n, ghi: Nî TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c (1288) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 155 - Thµnh phÈm Cã TK 156 - Hµng ho¸ Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vËt t−, hµng ho¸ ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ). b) NÕu gi¸ trÞ vËt t−, s¶n phÈm, hµng ho¸ ®−a ®i ®Çu t− ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i nhá h¬ngi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n, ghi: Nî TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c (1288) Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vËt t−, hµng ho¸ ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i nhá h¬n gi¸ trÞ ghi sæ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 155 - Thµnh phÈm Cã TK 156 - Hµng ho¸. 3. Khi thu håi c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 152, 156, 211,...… Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Tr−êng hîp lç) Cã TK 128 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c (1281, 1288) (Gi¸ vèn) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Tr−êng hîp l·i). 39
 40. 40. tµi kho¶n 129 dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m c¸ckho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n ®−îc lËp ®Ó ghi nhËn c¸c kho¶n lç cã thÒ ph¸tsinh do sù gi¶m gi¸ cña c¸c chøng kho¸n ng¾n h¹n doanh nghiÖp ®ang n¾m gi÷ cã thÓx¶y ra. h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau 1. ViÖc trÝch lËp vµ hoµn nhËp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n ®−îc thùchiÖn ë thêi ®iÓm kho¸ sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. §èi víi c¸c doanh nghiÖpcã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh gi÷a niªn ®é nÕu cã biÕn ®éng lín vÒ lËp dù phßng th× ®−îc ®iÒuchØnh trÝch thªm hoÆc hoµn nhËp. 2. Møc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng chªnh lÖch gi÷agi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc (gi¸ thÞ tr−êng) vµ gi¸ gèc ghi trªn sæ kÕ to¸n. NÕu sèdù phßng ph¶i lËp kú nµy cao h¬n sè d− dù phßng ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n tr−íc th× sèchªnh lÖch ®ã ®−îc ghi nhËn vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú. NÕu sè dù phßng ph¶i lËp n¨mnay thÊp h¬n sè d− dù phßng ®· lËp ®ang ghi trªn sæ kÕ to¸n th× sè chªnh lÖch ®ã ®−îc ghigi¶m chi phÝ tµi chÝnh. 3. §iÒu kiÖn ®Ó trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n lµ: - Chøng kho¸n cña doanh nghiÖp ®−îc doanh nghiÖp ®Çu t− theo ®óng quy ®Þnhcña ph¸p luËt; - §−îc tù do mua, b¸n trªn thÞ tr−êng mµ t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª, lËp b¸o c¸o tµichÝnh cã gi¸ thÞ tr−êng gi¶m xuèng so víi gi¸ gèc ghi trªn sæ kÕ to¸n. (Chøng kho¸nkh«ng ®−îc mua b¸n tù do th× kh«ng ®−îc lËp dù phßng). 4. Doanh nghiÖp ph¶i lËp dù phßng cho tõng lo¹i chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n khi cãbiÕn ®éng gi¶m gi¸ t¹i thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n n¨m theo c«ng thøc: Møc dù Sè l−îng chøng Gi¸ gèc Gi¸ thÞ phßng gi¶m kho¸n bÞ gi¶m chøng tr−êng cña gi¸ ®Çu t− = gi¸ t¹i thêi x kho¸n ghi - chøng chøng kho¸n ®iÓm cuèi kú kÕ trªn sæ kÕ kho¸n ®Çu ng¾n h¹n to¸n n¨m to¸n t− ng¾n h¹n Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh sè dù phßng cÇn lËp cho tõng lo¹i chøng kho¸n ®Çu t−ng¾n h¹n bÞ gi¶m gi¸ vµ ®−îc tæng hîp vµo b¶ng kª chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ chøngkho¸n ®Çu t− so s¸nh víi sè ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n tr−íc ®Ó x¸c ®Þnh sè ph¶i lËp thªmhoÆc hoµn nhËp ghi gi¶m chi phÝ tµi chÝnh. 40
 41. 41. kÕt cÊu vµ néi Dung ph¶n ¶nh cña tµi kho¶n 129 - dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n Bªn Nî: Hoµn nhËp sè dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n kú nµy ph¶i lËpnhá h¬n sè ®· lËp cuèi kú tr−íc. Bªn Cã: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n (Sè cÇn trÝch lËp lÇn®Çu vµ sè chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng kú nµy ph¶i lËp lín h¬n sè ®· lËp cuèi kú tr−íc). Sè d− bªn Cã: Sè dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n hiÖn cã cuèi kú. ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 1. Cuèi kú kÕ to¸n, c¨n cø vµo biÕn ®éng gi¶m gi¸ cña c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹nhiÖn cã, tÝnh to¸n møc dù phßng cÇn lËp lÇn ®Çu, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh Cã TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n. 2. Cuèi kú kÕ to¸n sau: - NÕu kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n ph¶i lËp ë kú kÕ to¸nnµy nhá h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n ®· lËp cuèi kú kÕto¸n tr−íc th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ph¶i ®−îc hoµn nhËp, ghi: Nî TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n Cã TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh. - NÕu kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n ph¶i lËp ë kú kÕ to¸n nµylín h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n tr−íc th×ph¶i trÝch lËp thªm theo sè chªnh lÖch lín h¬n, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh Cã TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n. 41
 42. 42. tµi kho¶n 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh to¸nc¸c kho¶n nî ph¶i thu cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµngho¸, B§S ®Çu t−, TSC§, cung cÊp dÞch vô. Tµi kho¶n nµy cßn dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸ckho¶n ph¶i thu cña ng−êi nhËn thÇu XDCB víi ng−êi giao thÇu vÒ khèi l−îng c«ng t¸cXDCB ®· hoµn thµnh. h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau 1. Nî ph¶i thu cÇn ®−îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t−îng ph¶i thu, theo tõngnéi dung ph¶i thu, theo dâi chi tiÕt ph¶i thu ng¾n h¹n, ph¶i thu dµi h¹n vµ ghi chÐp theotõng lÇn thanh to¸n. §èi t−îng ph¶i thu lµ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp vÒ muas¶n phÈm, hµng ho¸, nhËn cung cÊp dÞch vô, kÓ c¶ TSC§, bÊt ®éng s¶n ®Çu t−. 2. Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, B§S®Çu t−, TSC§, cung cÊp dÞch vô thu tiÒn ngay (TiÒn mÆt, sÐc hoÆc ®· thu qua Ng©nhµng). 3. Trong h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸ckho¶n nî, lo¹i nî cã thÓ tr¶ ®óng h¹n, kho¶n nî khã ®ßi hoÆc cã kh¶ n¨ng kh«ng thuhåi ®−îc, ®Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh sè trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi hoÆc cã biÖnph¸p xö lý ®èi víi kho¶n nî ph¶i thu kh«ng ®ßi ®−îc. 4. Trong quan hÖ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô theo tho¶ thuËn gi÷adoanh nghiÖp víi kh¸ch hµng, nÕu s¶n phÈm, hµng ho¸, B§S ®Çu t− ®· giao, dÞch vô ®·cung cÊp kh«ng ®óng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ th× ng−êi mua cã thÓ yªucÇu doanh nghiÖp gi¶m gi¸ hµng b¸n hoÆc tr¶ l¹i sè hµng ®· giao. kÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng Bªn Nî: - Sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸, B§S ®Çu t−, TSC§ ®·giao, dÞch vô ®· cung cÊp vµ ®−îc x¸c ®Þnh lµ ®· b¸n trong kú; - Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. Bªn Cã: - Sè tiÒn kh¸ch hµng ®· tr¶ nî; - Sè tiÒn ®· nhËn øng tr−íc, tr¶ tr−íc cña kh¸ch hµng; 42
 43. 43. - Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng sau khi ®· giao hµng vµ kh¸ch hµng cãkhiÕu n¹i; - Doanh thu cña sè hµng ®· b¸n bÞ ng−êi mua tr¶ l¹i (Cã thuÕ GTGT hoÆc kh«ng cãthuÕ GTGT); - Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n vµ chiÕt khÊu th−¬ng m¹i cho ng−êi mua. Sè d− bªn Nî: Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d− bªn Cã. Sè d− bªn Cã ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËn tr−íc,hoÆc sè ®· thu nhiÒu h¬n sè ph¶i thu cña kh¸ch hµng chi tiÕt theo tõng ®èi t−îng cô thÓ.Khi lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n, ph¶i lÊy sè d− chi tiÕt theo tõng ®èi t−îng ph¶i thu cña tµikho¶n nµy ®Ó ghi c¶ hai chØ tiªu bªn "Tµi s¶n" vµ bªn "Nguån vèn". ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu 1. Doanh thu cña khèi l−îng s¶n phÈm, hµng ho¸, bÊt ®éng s¶n ®Çu t− xuÊt b¸n,dÞch vô ®· cung cÊp ®−îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. KÕ to¸n ghi sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸chhµng nh−ng ch−a thu: - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô, bÊt ®éng s¶n ®Çu t− thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGTtheo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸pkhÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô theo gi¸ b¸n ch−acã thuÕ GTGT, ghi: Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô, bÊt ®éng s¶n ®Çu t− kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕGTGT hoÆc thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸nph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô theo tæng gi¸ thanh to¸n, ghi: Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Tæng gi¸ thanh to¸n) (5111, 5112, 5113 , 5117). 2. Tr−êng hîp hµng b¸n bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i: §èi víi hµng ho¸ thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµdoanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 43
 44. 44. Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (Gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT) Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (Sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã c¸c TK 111, 112,... - §èi víi hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi t−îngchÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ghi: Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 3. C¨n cø chøng tõ x¸c nhËn sè tiÒn ®−îc gi¶m gi¸ cña l−îng hµng ®· b¸n chokh¸ch hµng kh«ng phï hîp víi quy c¸ch, chÊt l−îng hµng ho¸ ghi trong hîp ®ång, nÕukh¸ch hµng ch−a thanh to¸n sè tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi gi¶m trõ sè tiÒn ph¶i thu cñakh¸ch hµng vÒ sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n: - §èi víi hµng ho¸ thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµdoanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n (Gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT) Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (ThuÕ GTGT cña hµng gi¶m gi¸) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng sè tiÒn gi¶m gi¸). - §èi víi hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕGTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc hµng ho¸ thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT tÝnhtheo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ nh−ng doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp,kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n, ghi: Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 4. NhËn ®−îc tiÒn do kh¸ch hµng tr¶ (KÓ c¶ tiÒn l·i cña sè nî - nÕu cã) liªn quan ®Õns¶n phÈm, hµng ho¸, B§S ®Çu t− ®· b¸n, dÞch vô ®· cung cÊp, ghi: Nî c¸c TK 111, 112,.... Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (PhÇn tiÒn l·i). 5. Sè chiÕt khÊu thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ng−êi mua do ng−êi mua thanh to¸n tiÒnmua hµng tr−íc thêi h¹n quy ®Þnh, trõ vµo kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n) 44
 45. 45. Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 6. Sè chiÕt khÊu th−¬ng m¹i ph¶i tr¶ cho ng−êi mua trõ vµo kho¶n nî ph¶i thu cñakh¸ch hµng, ghi: Nî TK 521 - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 7. NhËn tiÒn øng tr−íc cña kh¸ch hµng theo hîp ®ång b¸n hµng hoÆc cung cÊp dÞchvô, ghi: Nî c¸c TK 111, 112,... Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 8. Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña nhµ thÇu ®èi víi kh¸ch hµng liªnquan ®Õn hîp ®ång x©y dùng: 8.1. Tr−êng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®−îc thanh to¸n theo tiÕn ®ékÕ ho¹ch, khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®−îc −íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy,kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ph¶n ¸nh doanh thu t−¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµnthµnh (kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n) do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh, ghi: Nî TK 337 - Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®−îc lËp theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸chhµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· ghi trong hîp ®ång, ghi: Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 337 - Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). 8.2. Tr−êng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®−îc thanh to¸n theo gi¸ trÞkhèi l−îng thùc hiÖn, khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch®¸ng tin cËy vµ ®−îc kh¸ch hµng x¸c nhËn, kÕ to¸n ph¶i lËp ho¸ ®¬n trªn c¬ së phÇnc«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®−îc kh¸ch hµng x¸c nhËn, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, ghi: Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 8.3. Kho¶n tiÒn th−ëng thu ®−îc tõ kh¸ch hµng tr¶ phô thªm cho nhµ thÇu khithùc hiÖn hîp ®ång ®¹t hoÆc v−ît mét sè chØ tiªu cô thÓ ®· ®−îc ghi trong hîp ®ång, ghi: Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 45

×