• Save
Fiskars - narzędzia ogrodnicze - katalog 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,532
On Slideshare
3,503
From Embeds
29
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 29

http://www.luskar.com.pl 21
http://luskar.com.pl 6
http://luskar.pl 1
http://www.luskar.pl 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KATALOGOGRODNICZY2011
 • 2. SPIS TREÂCI NARZ¢DZIA DO CI¢CIA • Sekatory jednor´czne 6 • No˝yczki 13 • Sekatory dwur´czne 18 • Sekatory uniwersalne 25 s. 6 • No˝yce do trawy 29 • No˝yce do ˝ywop∏otu 31 • Wyrywacze do chwastów 33 • Kosiarka b´bnowa 36 s. 36 OBRÓBKA DREWNA • Siekiery i narz´dzia leÊne 38 • Pi∏y i no˝e 45 s. 38
 • 3. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA NARZ¢DZIA OGRODNICZE • Grabie In-Lock 49 • Narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin 52 • QuikFit™ 56 • ErgoPlus™ 64s. 65 OBRÓBKA DREWNA • Teleskopowe szpadle i wid∏y 66 • Narz´dzia ergonomiczne 68 • Narz´dzia aluminiowe 72 • Narz´dzia tradycyjne 76 • Narz´dzia dzieci´ce 86 • Narz´dzia kolorowe 89 NARZ¢DZIA OGRODNICZE NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIAs. 60 • P∏ugi 94 • Odgarniacze 95 NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIA INFORMACJE • Konserwacja i akcesoria 96 • JakoÊç Fiskars 97 • Nagrody 98s. 94 • • Piktogramy O ci´ciu 100 102 INFORMACJE • Ekspozycja 103
 • 4. NOWE PRODUKTY 2011SIEKIERY NOWEJ GENERACJI SEKATORY JEDNOR¢CZNESiekiera rozłupujàca X25 122480 Sekator no˝ycowy SingleStep™ 111260str. 40 str. 11NARZ¢DZIA DO PIEL¢GNACJI ErgoPlus™MA¸YCH ROÂLIN Widły do kopania ErgoPlus™ 133401Łopatka wàska Premium 137210 str. 65str. 53KOSIARKA QuikFit™B¢BNOWA Grabie do liÊci z tworzywa - 135013Momentum™ Trzonek, kolor grafitowy - 136001113880 str. 60/63str. 37
 • 5. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA OBRÓBKA DREWNAJAKOÂå OD 1649 ROKU W 1649 roku Peter Thorwöste otrzymuje przywilej postawienia NARZ¢DZIA OGRODNICZE wielkiego pieca i kuêni do produkcji ˝eliwa i wyrobów kutych w ma∏ej fiƒskiej wiosce Fiskars. Wkrótce jego firma staje si´ s∏ynna z produktów ze stali wysokiej jakoÊci. W 1967 roku Fiskars rozpoczà∏ produkcj´ pierwszych no˝yczek z charakterystycznymi pomaraƒczowymi uchwytami. Ergonomiczne ràczki i innowacyjny kszta∏t ostrzy gwarantowa∏ u˝ytkownikom komfort i precyzj´ ci´cia. Obecnie pomaraƒczowe no˝yczki sà symbolem jakoÊci, wytrzyma∏oÊci i innowacyjnego wzornictwa oraz stanowià niezb´dne narz´dzie w ka˝dym domu. DziÊ Fiskars jest jednà z najstarszych firm europejskich, która sta∏a si´ mi´dzynarodowà korporacjà, obecnà w 40 krajach na 4 kontynentach. Jej korzenie pozostajà w ma∏ej wiosce Fiskars, gdzie w dalszym NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIA ciàgu produkuje si´ narz´dzia zgodnie z surowymi, fiƒskimi normami jakoÊci. Ergonomiczne, lekkie i wytrzyma∏e narz´dzia Fiskars zosta∏y zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniç komfort i zredukowaç do minimum wysi∏ek potrzebny do pracy w ogrodzie. Filozofia, której firma pozostaje wierna od lat, sprawia, i˝ narz´dzia Fiskars sà jednà z najlepiej rozpoznawanych i sprzedajàcych si´ marek na ca∏ym Êwiecie. INFORMACJE
 • 6. SEKATORYJEDNOR¢CZNEINNOWACYJNEI ERGONOMICZNE AntypoÊlizgowa ràczka umo˝liwia pewny chwytTechnologia PowerStep™ Step™umo˝liwia ci´cie ga∏´zi w 1, 2 lub 3 krokach ´ziGórne ostrze pokryte tepow∏okà PTFE
 • 7. NARZ¢DZIA DO CI¢CIASEKATORY JEDNOR¢CZNESekatory Fiskars dzi´ki ergonomicznej konstrukcji sà komfortowe i ∏atwe w u˝yciu. Ich ràczki wykonanoz wytrzyma∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym. Ostrza ze stali nierdzewnej sà chronionebezpiecznym zamkni´ciem w czasie przechowywania i transportu.Oferta sekatorów jednor´cznych sk∏ada si´ z kilku wyjàtkowych serii. Praktycznà lini´ Fingerloop wyró˝niabezpieczny uchwyt chroniàcy palce. Zaprojektowane specjalnie dla kobiet, niewielkie sekatory z dêwigniàPower-Lever™ charakteryzuje niezwyk∏a lekkoÊç ci´cia. Sekatory z obrotowà ràczkà to narz´dzia szczególniepolecane do d∏ugotrwa∏ej pracy – konstrukcja ràczki pozwala u˝ywaç wszystkich palców jednoczeÊnie,a unikalny mechanizm dêwigniowy PowerGear™, zintegrowany z ràczkà i ostrzem, wspomaga si∏´ ci´cia.Rewolucyjny mechanizm sekatorów PowerStep™ pozwala na automatyczne dostosowanie liczby krokówpotrzebnych do przyci´cia ga∏´zi. SingleStep™ to najnowsza linia sekatorów Fiskars. SEKATOR PowerStep™ Ârednica Nazwa produktu: P83 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator kowade∏kowy PowerStep™ 111670 140 g 180 mm 24 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Technologia PowerStep™ pozwala ciàç gał´zie w 1, 2 lub 3 krokach < Narz´dzie automatycznie dobiera odpowiednià szerokoÊç roz∏o˝enia ràczek i liczb´ faz ci´cia w zale˝noÊci od gruboÊci ci´tej ga∏´zi < Unikatowa przek∏adnia minimalizuje opór we wszystkich fazach ci´cia < Ostrze, wykonane z wysokogatunkowej stali szwedzkiej i pokryte pow∏okà PTFE, minimalizuje tarcie i pozwala ciàç suche oraz twarde ga∏´zie < Ergonomiczna, antypoÊlizgowa ràczka zapewnia komfort pracy < Ràczk´ i kowade∏ko wykonano z wytrzyma∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym < Skuteczny mechanizm blokujàcy ostrza < Dla osób prawo- i lewor´cznych 24 1 1-2 1-2-3 [ Sekatory jednor´czne ] Str.7
 • 8. SEKATORY PowerGear™ ÂrednicaNazwa produktu: P94 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator z ràczkà obrotowà 111540 272 g 207 mm 26 mm 4 < Ergonomiczna ràczka obrotowa wspomaga prac´ wszystkich palców d∏oni jednoczeÊnie < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia < Regulowany rozstaw ràczek < Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte pow∏okà PTFE < Mechanizm blokujàcy ostrza 26 ÂrednicaNazwa produktu: P92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator z ràczkà obrotowà no˝ycowy 111520 192 g 200 mm 20 mm 4 < Ergonomiczna ràczka obrotowa wspomaga prac´ wszystkich palców d∏oni jednoczeÊnie < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte pow∏okà PTFE zapewnia czyste ci´cie < Mechanizm blokujàcy ostrza 20 ÂrednicaNazwa produktu: P91 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator z ràczkà obrotowà kowade∏kowy 111510 192 g 192 mm 20 mm 4 < Ergonomiczna ràczka obrotowa wspomaga prac´ wszystkich palców d∏oni jednoczeÊnie < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia < Górne ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte pow∏okà PTFE zapewnia czyste ci´cie < Dolne ostrze wykonano z wytrzyma∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym < Mechanizm blokujàcy ostrza 20
 • 9. NARZ¢DZIA DO CI¢CIASEKATOR PROFESJONALNY ÂrednicaNazwa produktu: P90 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator ogrodowy profesjonalny 111960 265 g 230 mm 26 mm 4 < Ostrze no˝ycowe pozwala ciàç blisko ∏odygi < Ergonomiczna ràczka < Hartowane, wymienne górne ostrze < Specjalne wg∏´bienie w ostrzu umo˝liwia ci´cie drutu < Âruba regulujàca docisk ostrzy < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE dla zmniejszenia tarcia < Mechanizm blokujàcy ostrzaSEKATORY PowerLever™ ÂrednicaNazwa produktu: P54 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy 111340 132 g 173 mm 20 mm 4PowerLever™ < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi i przycinania mniejszych krzewów < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte pow∏okà PTFE < Mechanizm blokujàcy ostrza 20 ÂrednicaNazwa produktu: P53 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy 111330 128 g 173 mm 20 mm 4PowerLever™ < Do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte pow∏okà PTFE < Mechanizm blokujàcy ostrza 20 Mechanizm dêwigniowy PowerLever™ zapewnia równoleg∏y ruch ràczek. Pozwala to u˝ytkownikowi korzystaç z si∏y wszystkich palców jednoczeÊnie i redukuje obcià˝enia mniejszych, s∏abszych palców. [ Sekatory jednor´czne ] Str.9
 • 10. SEKATORY FINGERLOOP ÂrednicaNazwa produktu: P43 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy Fingerloop 111430 149 g 188 mm 20 mm 4 < Do ci´cia suchych ga∏´zi < Kszta∏t dolnej ràczki chroni palce przed ewentualnymi urazami < Górna ràczka pokryta pow∏okà antypoÊlizgowà < Ostrze pokryte pow∏okà PTFE 20 ÂrednicaNazwa produktu: P44 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy Fingerloop 111440 154 g 201 mm 20 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Kszta∏t dolnej ràczki chroni palce przed ewentualnymi urazami < Górna ràczka pokryta pow∏okà antypoÊlizgowà < Ostrze pokryte pow∏okà PTFE 20Nazwa produktu: P45 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce uniwersalne Fingerloop 111450 168 g 218 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych kwiatów < Kszta∏t dolnej ràczki chroni palce przed ewentualnymi urazami < Górna ràczka pokryta pow∏okà antypoÊlizgowà < Mocne ostrza umo˝liwiajà ci´cie kartonu, cienkiej blachy, drutu i w´˝a PCVSEKATORY SingleStep™ ÂrednicaNazwa produktu: P25 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy SingleStep™ 111250 196 g 200 mm 22 mm 4 < Do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi < Wytrzyma∏e i wygodne ràczki < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE dla zmniejszenia tarcia < Dla osób prawo- i lewor´cznych < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek 22
 • 11. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu: P26 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy SingleStep™ 111260 200 g 208 mm 22 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Wytrzyma∏e i wygodne ràczki < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE dla zmniejszenia tarcia < Dla osób prawo- i lewor´cznych < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek 22Nazwa produktu: SP27 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce SingleStep™ 111270 196 g 206 mm 4 < Mocne ostrza umo˝liwiajà ci´cie kartonu, cienkiej blachy, drutu i w´˝a PCV. < Nie zalecany do ci´cia ga∏´zi < Wytrzyma∏e i wygodne ràczki < Dla osób prawo- i lewor´cznych < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstekSEKATORY TUKAN ÂrednicaNazwa produktu: P58 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator uniwersalny Tukan (L) 111620 475 g 636 mm 22 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Górne ostrze z doskona∏ej jakoÊci stali pokryte jest pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Sekator umo˝liwia dotarcie nawet do trudno dost´pnych gał´zi < Mechanizm blokujàcy ostrza 22 ÂrednicaNazwa produktu: P56 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator uniwersalny Tukan (M) 111640 315 g 403 mm 22 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Górne ostrze z doskona∏ej jakoÊci stali pokryte jest pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Sekator umo˝liwia dotarcie nawet do trudno dost´pnych gał´zi < Mechanizm blokujàcy ostrza 22 [ Sekatory jednor´czne ] Str.11
 • 12. CZ¢ÂCI ZAMIENNE 111137 111526 Spr´˝yna Ostrze i sworzeƒ do sekatorów do sekatora 111520 111130, 111140 i 111150 111447 111546 Spr´˝yna Ostrze, sworzeƒ do sekatorów i Êruba do sekatora 111430, 111440, 111540 111450, 111510 i 111520 111545 111338 Spr´˝yna Ostrze, spr´˝yna do sekatora i 3 nity do sekatora 111540 111330 111966 111348 Spr´˝yna Ostrze, spr´˝yna do sekatora i 3 nity do sekatora 111960 111340 111516 111967 Ostrze i sworzeƒ Ostrze do sekatora do sekatora 111960 111510 111965 Ostrze, sworzeƒ, podkładka, nakr´tka, Êruba i spr´˝yna do sekatora 111960
 • 13. NO˚YCZKIDOSKONA¸E CI¢CIEErgonomiczne ràczki Âruba pozwala regulowaç docisk ostrzyKszta∏t ostrza umo˝liwiaprecyzyjne ci´cie
 • 14. NO˚YCZKINo˝yczki Fiskars to szeroka gama wysokiej jakoÊci produktów. To narz´dzia nie tylko niezb´dne w domu, ale tak˝ebardzo przydatne do prac w ogrodzie. Wiele l˝ejszych i bardziej precyzyjnych ci´ç roÊlin mo˝e byç wykonywanaprzystosowanymi do tego celu no˝yczkami Fiskars. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort pracy. NO˚YCZKI DO ZIÓ¸ I KWIATÓW Nazwa produktu: S94 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe, 24 cm 111050 142 g 248 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Wygodna ràczka z tworzywa < Doskona∏ej jakoÊci ostrza stalowe Nazwa produktu: S90 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe, 21 cm 111040 83 g 212 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Wygodna ràczka z tworzywa < Doskona∏ej jakoÊci ostrza stalowe Nazwa produktu: S92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe, 18 cm 111030 73 g 185 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´cia < Wygodna ràczka z tworzywa Nazwa produktu: S90L Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe 111051 83 g 210 mm 5 dla lewor´cznych, 21 cm < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Ergonomiczne, wygodne uchwyty < Projekt ostrza i r´kojeÊç dostosowane dla osób lewor´cznych
 • 15. NARZ¢DZIA DO CI¢CIANazwa produktu: S92L Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalne no˝yczki 111075 75 g 180 mm 5dla osób lewor´cznych, 18 cm < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´cia < Wygodna ràczka z tworzywa < Projekt ostrza i r´kojeÊç dostosowane dla osób lewor´cznychNazwa produktu: S60 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalne no˝yczki ogrodowe 111020 85 g 215 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Mi´kkie antypoÊlizgowe ràczki zapewniajà bezpieczny i pewny chwyt < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´ciaNazwa produktu: S28 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki do kwiatów 111010 64 g 192 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i m∏odych p´dów < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´ciaNazwa produktu: S23 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki do zió∏ 111000 30 g 152 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Wysokiej jakoÊci ostrza staloweNazwa produktu: S10 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki z przytrzymywaczem 111160 58 g 143 mm 5 < Do ci´cia kwiatów, zió∏ i cienkich ga∏àzek < Ràczki z mocnego tworzywa < Elastyczny element do podtrzymywania ∏odygi, niezastàpiony podczas ci´cia roÊlin kolczastych i parzàcych [ No˝yczki ] Str.15
 • 16. Nazwa produktu: S40 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki, 11 cm 111001 18 g 110 mm 5 < Do precyzyjnego ci´cia i przycinania kwiatów oraz zió∏ < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < Ràczki z tworzywaNO˚YCZKI BONSAINazwa produktu: S36 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki Bonsai 111080 70 g 180 mm 5 < Kszta∏t ostrza zapewnia precyzyjne ci´cie ga∏àzek i liÊci < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < AntypoÊlizgowe ràczkiNazwa produktu: S34 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki 111070 50 g 153 mm 5 < Kszta∏t ostrza umo˝liwia precyzyjne przycinanie ga∏àzek i liÊci < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < AntypoÊlizgowe ràczkiNazwa produktu: S30 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki 111060 25 g 125 mm 5 < Kszta∏t ostrza zapewnia precyzyjne ci´cie ga∏àzek i liÊci < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < Odpowiednio wyprofilowana ràczka z tworzywa
 • 17. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA W Japonii sztuka bonsai oznacza twórcze wyra˝enie wi´zi, która ∏àczy cz∏owieka z naturà. Polega na specyficznym przycinaniu oraz piel´gnacji zminiaturyzowanych drzew i krzewów. Asortyment Bonsai firmy Fiskars to dwa specjalistyczne typy no˝yczek do ci´cia ga∏àzek i no˝yczki do przycinania listków. Profilowane ostrza gwarantujà maksimum precyzji, a ergonomiczne ràczki zapewniajà komfort pracy.NO˚YCE UNIWERSALNENazwa produktu: SP15 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce uniwersalne 111150 143 g 200 mm 10 < Mocne ostrza umo˝liwiajà ci´cie kartonu, cienkiej blachy, drutu i w´˝a PCV < Ràczki z mocnego tworzywa [ No˝yczki ] Str.17
 • 18. SEKATORY DWUR¢CZNEUNIKALNY MECHANIZM DèWIGNIOWY Technologia PowerStep™ umo˝liwia ci´cie ga∏´zi w 1, 2 lub 3 krokachRàczki z tworzywa SoftGrip™zapewniajà komfortowy chwyt Kowade∏ko pozwala ciàç suche i twarde drewno
 • 19. NARZ¢DZIA DO CI¢CIASEKATORY DWUR¢CZNESekatory dwur´czne Fiskars umo˝liwiajà ci´cie ga∏´zi o gruboÊci od 28 mm do 55 mm. Innowacyjny mechanizmPowerGear™ zwi´ksza si∏´ ci´cia i redukuje wysi∏ek podczas pracy do minimum. Technologia PowerStep™ pozwalaciàç ga∏´zie w 1, 2 lub 3 krokach, dostosowujàc szerokoÊç roz∏o˝enia ràczek do gruboÊci przecinanej ga∏´zi.Sekatory dwur´czne Fiskars zosta∏y wykonane z trwa∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym,co zapewnia ich lekkoÊç i wytrzyma∏oÊç. Ostrze tnàce pokryto pow∏okà PTFE, która zmniejsza tarcie. Sekatorydost´pne sà w trzech wariantach: no˝ycowy, kowade∏kowy i hook. Sekatory no˝ycowe s∏u˝à do ci´cia Êwie˝ychga∏´zi, kowade∏kowe przeznaczone sà do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi, a hook sà idealne do precyzyjnegoci´cia Êwie˝ych mokrych ga∏´zi, nawet czubkami ostrzy. SEKATORY PowerStep™ Ârednica Nazwa produktu: L85 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator kowade∏kowy PowerStep™ 112850 690 g 570 mm 40 mm 4 < Do twardych i suchych ga∏´zi < Opatentowany mechanizm stopniowego ci´cia rozk∏ada si∏´ potrzebnà do wykonania ci´cia na 3 fazy < Wskaênik na ràczce pokazuje etapy pracy trybu PowerStep™ < Ràczki i kowade∏ko wykonano z lekkiego, wytrzyma∏ego w∏ókna szklanego FiberComp™ < Tworzywo SoftGrip™ na koƒcach ràczek gwarantuje pewny chwyt < Kowade∏ko przytrzymuje ga∏´zie w trakcie ci´cia 1 1-2 1-2-3 [ Sekatory dwur´czne ] Str.19
 • 20. SEKATORY PowerGear™ ÂrednicaNazwa produktu: L90 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (S) 112250 541 g 440 mm 38 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 38 ÂrednicaNazwa produktu: L92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (M) 112270 614 g 540 mm 40 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 40 ÂrednicaNazwa produktu: L94 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (M) 112370 1100 g 640 mm 50 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 50 ÂrednicaNazwa produktu: L93 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy (M) 112380 1130 g 640 mm 50 mm 4 < Do ci´cia grubych ga∏´zi oraz ma∏ych drzewek < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Lekki, umo˝liwia długotrwa∏à prac´ 50
 • 21. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu: L98 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (L) 112470 1200 g 800 mm 55 mm 4 < Do ci´cia grubych ga∏´zi oraz ma∏ych drzewek < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 55 ÂrednicaNazwa produktu: L99 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy (L) 112480 1220 g 800 mm 55 mm 4 < Do ci´cia grubych ga∏´zi oraz ma∏ych drzewek < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie 55SEKATORY PowerGear™ II ÂrednicaNazwa produktu: L31 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy (S) 112170 375 g 387 mm 35 mm 4 < Do ci´cia suchych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia 2,5:1 < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Kowade∏ko wykonane z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym 35 ÂrednicaNazwa produktu: L71 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy (S) 112180 500 g 450 mm 38 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Wytrzyma∏e kowade∏ko z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym 38 [ Sekatory dwur´czne ] Str.21
 • 22. ÂrednicaNazwa produktu: L70 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy hook (S) 112190 490 g 460 mm 38 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie 38 ÂrednicaNazwa produktu: L72 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy (S) 112200 500 g 460 mm 28 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Kszta∏t ostrza umo˝liwia precyzyjne ci´cie 28 ÂrednicaNazwa produktu: L73 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy (M) 112280 550 g 545 mm 38 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Wytrzymałe kowadełko z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 38 ÂrednicaNazwa produktu: L74 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy hook (M) 112290 550 g 545 mm 38 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie 38
 • 23. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu: L76 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy (M) 112300 550 g 557 mm 28 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Kszta∏t ostrza umo˝liwia precyzyjne ci´cie 28 ÂrednicaNazwa produktu: L77 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy (L) 112580 1046 g 686 mm 50 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Niewielki ci´˝ar narz´dzia umo˝liwia d∏ugotrwa∏à prac´ bez nadwyr´˝ania mi´Êni ramion < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Tworzywo SoftGrip™ na koƒcach ràczek gwarantuje pewny chwyt 50 ÂrednicaNazwa produktu: L78 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy hook (L) 112590 1060 g 692 mm 50 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Tworzywo SoftGrip™ na koƒcach ràczek gwarantuje pewny chwyt 50 [ Sekatory dwur´czne ] Str.23
 • 24. CZ¢ÂCI ZAMIENNE 112277 112487 Ostrze Ostrze, kowade∏ko do sekatorów i Êruba do sekatorów 112190, 112290, 112380 i 112480 112250 i 112270 112307 112587 Ostrze Ostrze i kowade∏ko do sekatorów do sekatora 112580 112200 i 112300 112477 112488 Ostrze Uchwyt do no˝yc do sekatorów do ˝ywop∏otu, 112590, 112370 wyrywacza i 112470 do chwastów 139910 i sekatorów (z wyjàtkiem 112580, 112590 i 112850) 112287 Ostrze i kowade∏ko do sekatorów 112180 i 112280 Systemy dêwigniowe PowerGear™ I i PowerGear™ II optymalizujà nak∏ad si∏y potrzebnej do wykonania ci´cia. Sekatory PowerGear™ I wyró˝nia progresywna dêwignia, która minimalizuje nak∏ad si∏y podczas ci´cia, a sekatory PowerGear™ II cechuje niezwyk∏a lekkoÊç, dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw.
 • 25. SEKATORY UNIWERSALNE WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE Ergonomiczny uchwyt pokryto antypoÊlizgowym tworzywem SoftGrip™ Kàt nachylenia g∏owicy tnàcej regulowany w zakresie 230° Zasi´g ci´cia – w pionie 3,5 m,a w poziomie 1,5 m – umo˝liwia prac´ w komfortowej pozycji, bez potrzeby schylania si´ i u˝ywania drabiny
 • 26. SEKATORY UNIWERSALNESekatory uniwersalne Fiskars zosta∏y wyposa˝one w obrotowà g∏owic´ oraz skuteczny mechanizm tnàcy.Dzi´ki tym rozwiàzaniom trudno dost´pne ga∏´zie w koronie drzewa mo˝na obcinaç bez u˝ycia drabiny.Ci´cie staje si´ szybkie, ∏atwe i bezpieczne. TaÊma transmisyjna nie wymaga regulacji, jest poprowadzonawewnàtrz urzàdzenia, co chroni jà przed splàtywaniem i zaczepianiem o ga∏´zie podczas ci´cia. Szeroka gamasekatorów – od wersji podstawowej do teleskopowej – pozwala na wybór optymalnego narz´dzia. SEKATORY UNIWERSALNE – NO˚YCOWE Ârednica Nazwa produktu: UP86 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Teleskopowy sekator uniwersalny ˚yrafa 115560 1900 g 2416 mm 32 mm 2 < Zasi´g ok. 6,5 m < Regulowana d∏ugoÊç wysi´gnika od 2400 do 4100 mm < Regulowana g∏owica w zakresie 230° 6,5 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Bezpieczny mechanizm blokowania 32 Ârednica Nazwa produktu: UP84 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator uniwersalny ˚yrafa, d∏ugi 115390 1200 g 2322 mm 32 mm 2 < Zasi´g ok. 4 m < AntypoÊlizgowa ràczka 4m < Regulowana g∏owica w zakresie 230° < Mo˝e byç u˝ywany z przed∏u˝kà 110460 32 Ârednica Nazwa produktu: UP82 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator uniwersalny ˚yrafa 115360 870 g 1580 mm 32 mm 4 < Zasi´g ok. 3,5 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Regulowana g∏owica w zakresie 230° 3,5 m < Mo˝e byç u˝ywany z przed∏u˝kà 110460 32 Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Przed∏u˝ka do sekatora 110460 530 g 1453 mm 4 uniwersalnego ˚yrafa < Przed∏u˝a zasi´g sekatorów 115360, 115390 oraz no˝yc 115400 do 5 m < ¸atwa w monta˝u
 • 27. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANPi∏a do ga∏´zi 110950 203 g 455 mm 100 mm 4 < Osprz´t do sekatorów uniwersalnych ˚yrafa (z wy∏àczeniem 115350 i 115550) < Regulowany kàt nachylenia ostrza pi∏y wzgl´dem wysi´gnika < D∏ugoÊç ostrza 35 cmNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Ø Szt./opak. Kod EANZbierak do owoców 110970 219 g 290 mm 155 mm 4 < Osprz´t do sekatorów uniwersalnych ˚yrafa (z wy∏àczeniem 115350 i 115550) < ¸atwy w monta˝u < Woreczek z wytrzyma∏ej bawe∏ny, rama z poliamiduUNIWERSALNE NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTUNazwa produktu: UP83 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce do ˝ywop∏otu na wysi´gniku 115400 1020 g 1664 mm 4 < Zasi´g ok. 3,5 m < Regulowana g∏owica w zakresie 230° < AntypoÊlizgowa ràczka 3,5 m < D∏ugie (16 cm) precyzyjne ostrza < Mogà byç u˝ywane z przed∏u˝kà 110460SEKATORY UNIWERSALNE – KOWADE¸KOWE ÂrednicaNazwa produktu: UP57 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANTeleskopowy sekator uniwersalny 115550 1700 g 2250 mm 32 mm 2˚yrafa Junior < Zasi´g ok. 6 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Regulowana g∏owica w zakresie 26° 6m < Ostrze kowade∏kowe idealne do ci´cia suchych ga∏´zi 32 [ Sekatory uniwersalne ] Str.27
 • 28. ÂrednicaNazwa produktu: UP53 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator uniwersalny ˚yrafa Junior 115350 780 g 1610 mm 32 mm 4 < Zasi´g ok. 3,5 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Regulowana g∏owica w zakresie 26° 3,5 m < Ostrze kowade∏kowe idealne do ci´cia suchych ga∏´zi 32CZ¢ÂCI ZAMIENNE 115364 115366 Ràczka SoftGrip™ TaÊma i ga∏ka do sekatorów do sekatorów 115360 i 115400 115360 i 115400 115565 115568 Ràczka i ga∏ka TaÊma do sekatora do sekatora 115560 115560 115367 Ostrze, spr´˝yna i ogniwo ∏aƒcucha do sekatorów 115360, 115390 i 115560
 • 29. NO˚YCE DO TRAWYLEKKOÂå I ERGONOMIAServo-System™ zapobiegazakleszczaniu si´ ostrzy Niezwykle lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™
 • 30. NO˚YCE DO TRAWYNo˝yce do trawy Fiskars wyró˝nia innowacyjny mechanizm Servo-System™ (serwo). Zapewnia on skuteczne ci´cie,zapobiegajàc zakleszczaniu si´ ostrzy. Ergonomiczna, lekka konstrukcja wp∏ywa na komfort pracy, a obracane o 360°ostrza umo˝liwiajà prac´ pod dowolnym kàtem nawet w trudno dost´pnych miejscach. Ostrza wykonane sà ze stalinierdzewnej, a ràczki z poliamidu. Bezpieczeƒstwo zapewnia ∏atwy w obs∏udze mechanizm blokujàcy ostrza. NO˚YCE DO TRAWY Nazwa produktu: GS46 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN No˝yce do trawy z serwo, d∏ugie 113690 654 g 1120 mm 4 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczanie si´ ostrzy < Obs∏uga jednà r´kà < Konstrukcja umo˝liwiajàca dotarcie do trudno dost´pnych miejsc < Ostrze obracane o 360° < D∏ugoÊç ostrza 14 cm 360° Nazwa produktu: GS42 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN No˝yce do trawy z serwo 113680 263 g 322 mm 4 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu si´ ostrzy < Ostrze obracane o 360° < Mechanizm blokujàcy przesuwany kciukiem < Ergonomiczny uchwyt u∏atwiajàcy prac´ < D∏ugoÊç ostrza 14 cm 360° Nazwa produktu: GS53 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwigniowe no˝yce do trawy i ˝ywop∏otu 113710 1376 g 899 mm 4 < Do ci´cia trawy, ˝ywop∏otu, a nawet przycinania krzewów < Tnà ga∏´zie o Êrednicy nawet 10 mm < Innowacyjne i bardzo lekkie < Mechanizm dêwigniowy wspomaga ci´cie < G∏owica tnàca obracana o 270° < Zasi´g do 2,5 m < D∏ugoÊç ostrza 22 cm D∏ugie no˝yce do trawy Fiskars umo˝liwiajà komfortowà prac´ w wyprostowanej pozycji, unikajàc niepotrzebnych napi´ç i obcià˝eƒ mi´Êni.
 • 31. NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTULEKKOÂå I ELEGANCKI WYGLÑD Dêwignia i ràczki wykonane Ostrza ze stali nierdzewnej; z tworzywa FiberComp™ górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE zapewnia czyste ci´cie System dêwigniowy PowerGear™ stanowià dwie przek∏adnie z´bate przenoszàce si∏´ i stabilizujàce dzia∏anie
 • 32. NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTUNo˝yce do ˝ywop∏otu Fiskars wyró˝nia innowacyjny mechanizm PowerGear™, oparty na systemieprzek∏adni z´batych, które przenoszà i zwi´kszajà si∏´ ci´cia (2,5:1; 3,5:1). Ràczki wszystkich no˝ycwykonane sà z nowoczesnego tworzywa FiberComp™, które charakteryzuje du˝a wytrzyma∏oÊç i niewielki ci´˝ar.Ostrza z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewniajà czyste ci´cie. NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTU Nazwa produktu: HS92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwigniowe no˝yce do ˝ywop∏otu 114770 730 g 588 mm 4 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 3,5:1 < Ostrze ze stali nierdzewnej pokryto pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Odbojniki zabezpieczajà d∏onie przed przyszczypaniem Nazwa produktu: HS72 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN No˝yce do ˝ywop∏otu 114790 630 g 570 mm 4 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 3:1 < Ostrze ze stali nierdzewnej pokryto pow∏okà PTFE, co zmniejsza tarcie i zapewnia czyste ci´cie < Lekkie i wytrzyma∏e narz´dzie z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym Nazwa produktu: HS52 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwigniowe no˝yce do ˝ywop∏otu 114750 630 g 544 mm 4 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 2,5:1 < Ràczki wykonane z lekkiego, wytrzyma∏ego tworzywa Rada: Przy wyborze no˝yc do ˝ywop∏otu warto wykonaç prosty test „o∏ówka”, przecinajàc go samymi czubkami ostrzy. No˝yce Fiskars wykonujà to zadanie niezwykle efektywnie.
 • 33. WYRYWACZEDO CHWASTÓWSZYBKIE I SKUTECZNE USUWANIE CHWASTÓWRegulowana d∏ugoÊç trzonkaG∏´boko si´gajàce pazury ze stali nierdzewnej [ Hoofdstuk ] P.33
 • 34. WYRYWACZE DO CHWASTÓWWyrywacz do chwastów Fiskars to innowacyjne narz´dzie przeznaczone do usuwania chwastów z trawnika bezu˝ywania chemikaliów i koniecznoÊci schylania si´. Narz´dzie wykonano z aluminium i poliamidu wzmocnionegow∏óknem szklanym. G∏´boko si´gajàce pazury wyrywacza wykonano z wysokow´glowej stali. U˝yte rozwiàzaniakonstrukcyjne pozwalajà na czystà i skutecznà prac´, bez nadwyr´˝ania mi´Êni pleców. WYRYWACZE DO CHWASTÓW Nazwa produktu: W82 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Teleskopowy wyrywacz do chwastów 139920 1700 g 990 mm 4 < Usuwa roÊlin´ razem z d∏ugim korzeniem bez u˝ycia chemikaliów < Regulowana d∏ugoÊç trzonka pozwala korzystaç z narz´dzia osobom o ró˝nym wzroÊcie < G∏´boko si´gajàce pazury ze stali nierdzewnej chwytajà korzeƒ z czterech stron < System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystà prac´ < Komfortowa pozycja pracy < Regulowana długoÊç 990–1190 mm Nazwa produktu: W52 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Wyrywacz do chwastów 139910 917 g 998 mm 4 < Usuwa roÊlin´ razem z d∏ugim korzeniem bez u˝ycia chemikaliów < ¸atwy w u˝yciu < G∏´boko si´gajàce pazury ze stali nierdzewnej chwytajà korzeƒ z czterech stron < System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystà prac´ < Komfortowa pozycja pracy
 • 35. NARZ¢DZIA DO CI¢CIANazwa produktu: W23 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANWyrywacz do chwastów Junior 139930 1052 g 970 mm 4 < Usuwa roÊliny razem z d∏ugim korzeniem bez u˝ycia chemikaliów < ¸atwy w u˝yciu < System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystà prac´ < Komfortowa pozycja pracy Wyrywacz do chwastów Wyrywacz do chwastów 139910 139930 Wyrywacz do chwastów mo˝na ∏atwo czyÊciç pod bie˝àcà wodà. [ Wyrywacze do chwastów ] Str.35
 • 36. KOSIARKA B¢BNOWAZAAWANSOWANA KONSTRUKCJAEKOLOGICZNE KOSZENIE Kosiarka b´bnowa Momentum™ jest łatwa do prowadzenia, zapewnia wyjàtkowà i skutecznà sił´ ci´cia
 • 37. NARZ¢DZIA DO CI¢CIAKOSIARKA B¢BNOWA MOMENTUM™Kosiarka b´bnowa pozwala szybko, skutecznie i ekologicznie zadbaç o trawnik.Kosiarka Momentum™, dzi´ki swojej innowacyjnej konstrukcji, jest łatwa do prowadzenia, nie blokuje si´,zapewnia wi´kszà si∏´ ci´cia i zasi´g koszenia, pozwala poruszaç si´ przy kraw´dziach trawnika i nie zostawianieprzyci´tych pasów pod kołami. Posiada ostrze o wyjàtkowej sile ci´cia, które umo˝liwia ci´cie trawy przysamej kraw´dzi trawnika. Kosiark´ wyró˝nia płynna i łatwa w obsłudze regulacja wysokoÊci koszenia.Konstrukcja urzàdzenia sprawia, i˝ kosiarka jest bardziej cicha i dzi´ki temu przyjazna dla u˝ytkownika. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Kosiarka b´bnowa Momentum™ 113880 23,5 kg 1220 mm 1 < Konstrukcja VersaCut™ daje mo˝liwoÊç regulacji wysokoÊci ci´cia w zakresie od 2,5 cm do 10 cm < System tnàcy StaySharp™ - ostrza kosiarki nie stykajà si´ ze sobà, co wpływa na redukcj´ siły niezb´dnej przy prowadzeniu kosiarki o 30% (wysoka trawa) < System StaySharp™ zapewnia długotrwałà wydajnoÊç no˝y bez cz´stego ostrzenia < Technologia InteriaDrive™ zapewnia dwukrotnie wi´kszà moc ci´cia; pozwala na przecinanie niewielkich gał´zi, chwastów czy g´stych k´p trawy < Kosiarka posiada unikalny mechanizm wyrzutu Êci´tej trawy do przodu < Ràczka z regulacjà wysokoÊci oraz mi´kkim uchwytem pozwala ∏atwo i szybko dostosowaç ustawienie wysokoÊci ci´cia [ Kosiarka b´bnowa ] Str.37
 • 38. SIEKIERYI NARZ¢DZIA LEÂNESIEKIERY NOWEJ GENERACJI Innowacyjna konstrukcja Bardzo wytrzyma∏y AntypoÊlizgowa ràczka zapewnia trwa∏oÊç po∏àczenia i lekki trzonek wykonany z tworzywa SoftGrip™ g∏owicy z trzonkiem z poliamidu wzmocnionego umo˝liwia pewny chwyt w∏óknem szklanym G∏owica z wysokow´glowej stali pokryta jest nieprzywieralnà pow∏okà PTFE, która minimalizuje tarcie. Unikalny kszta∏t gwarantuje bezpieczeƒstwo i efektywnoÊç pracy
 • 39. SIEKIERYNowà Generacj´ Siekier Fiskars wyró˝nia optymalny kształt ostrza oraz idealne wywa˝enie narz´dzi, co zapewniaka˝demu u˝ytkownikowi bardziej wydajnà, a zarazem ergonomicznà i bezpiecznà prac´.Nowy antywstrzàsowy uchwyt – pomaraƒczowa cz´Êç trzonka – posiada struktur´, która gwarantuje pewny chwyti uniemo˝liwia wyÊlizgni´cie si´ siekiery podczas pracy.Trzonek wykonano z tworzywa FiberComp™ - kompozytu włókna szklanego. Dzi´ki temu siekiery sà wyjàtkowolekkie i bardzo wytrzymałe.Nowa geometria ostrza oraz zaokràglone kraw´dzie głowicy zapewniajà jeszcze skuteczniejsze rozłupywaniedrewna. Siekiery ciesielskie posiadajà ostrze szlifowane pod kàtem 30°, zaÊ siekiery rozłupujàce pod kàtem 30-40°.Rozszerzajàcy si´ ku trzonkowi kształt ostrza gwarantuje wytrzymałoÊç i jest odporny na uszkodzenia.Ka˝da siekiera posiada oznaczenie modelu nadrukowane bezpoÊrednio na trzonku. Ułatwia to dobór optymalnego OBRÓBKA DREWNAdo naszych potrzeb narz´dzia.Wszystkie siekiery posiadajà ochraniacz z blokadà, który ułatwia bezpieczny transport i przechowywanie. UNIWERSALNE SIEKIERY CIESIELSKIE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Toporek X5 121121 481 g 228 mm 4 < Lekka i por´czna siekiera dla turystów i podró˝ników < Brezentowy ochraniacz < Ci´˝ar g∏owicy: 390 g Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Siekiera X7 121420 640 g 355 mm 4 < Praktyczna siekiera dla podró˝ników < Niezastàpiona na campingu, ∏ódce, dzia∏ce i w samochodzie < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 470 g Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Siekiera ciesielska X10 121440 980 g 443 mm 4 < Idealna siekiera dla stolarzy < Znakomita podczas drobnych prac budowlanych i gospodarskich < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 760 g [ Siekiery i narz´dzia leÊne ] Str. 39
 • 40. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalna siekiera X15 121460 1520 g 599 mm 4 < Do wszystkich prac leÊnych < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1046 gSIEKIERY ROZ¸UPUJÑCENazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X11 122440 1075 g 443 mm 4 < Do roz∏upywania ma∏ych pni i ràbania drewna na opa∏ < WielkoÊç narz´dzia umo˝liwia prac´ jednà r´kà < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 840 gNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X17 122460 1570 g 599 mm 4 < Do roz∏upywania Êredniej wielkoÊci pni < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1086 gNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X25 122480 2430 g 722 mm 2 < Do roz∏upywania du˝ych pni < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1830 g
 • 41. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X27 122500 2600 g 915 mm 2 < Do roz∏upywania du˝ych i ci´˝kich w obróbce pni < D∏u˝szy trzonek zapewnia efektywniejszà prac´ < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1830 g OBRÓBKA DREWNAKLINYNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKlin 120010 700 g 153 mm 4 < Do roz∏upywania wielkich, trudnych w obróbce pni < Z kutej staliNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKlin obrotowy 120020 2200 g 220 mm 4 < Obraca si´ w pniu do 90° (si∏a skr´tu), rozpierajàc drewno < Karbowanie do Êrodka dla efektywniejszego roz∏upywania < Stalowy kab∏àk (strzemi´) do zawieszania na haku < Materia∏: hartowana stal C40, stopieƒ twardoÊci 36–42 HRCNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKlin obrotowy Safe-T 120021 2400 g 240 mm 4 < Posiada bardzo wytrzyma∏à poliamidowà nak∏adk´ z metalowym pierÊcieniem < Absorbuje energi´ uderzenia < Redukuje ryzyko wystàpienia RSI – urazów spowodowanych d∏ugotrwa∏à pracà w jednej pozycji [ Siekiery i narz´dzia leÊne ] Str. 41
 • 42. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPoliamidowa nak∏adka 122151 300 g 650 mm 1 < Wymienna poliamidowa nak∏adka z metalowym pierÊcieniem < Przeznaczona do klina obrotowego Safe-T 120021M¸OTYNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANM∏ot dwur´czny 6 kg 120028 6130 g 900 mm 2 < Zaokràglone kraw´dzie głowicy zmniejszajà ryzyko odłupywania < Gumowa koƒcówka ∏àczàca g∏owic´ z trzonkiem zapobiega wstrzàsom podczas pracy < Trzonek: rdzeƒ z w∏ókna szklanego redukuje wstrzàsy, ca∏oÊç pokryta antypoÊlizgowym tworzywem zapobiegajàcym drganiom < G∏owica z kutej stali w´glowej, hartowanaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANM∏ot dwur´czny 5 kg 120030 5180 g 900 mm 2 < Zaokràglone kraw´dzie głowicy zmniejszajà ryzyko odłupywania < Gumowa koƒcówka ∏àczàca g∏owic´ z trzonkiem zapobiega wstrzàsom podczas pracy < Trzonek: rdzeƒ z w∏ókna szklanego redukuje wstrzàsy, ca∏oÊç pokryta antypoÊlizgowym tworzywem zapobiegajàcym drganiom < G∏owica z kutej stali w´glowej, hartowanaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANM∏ot dwur´czny 4 kg 120040 3900 g 750 mm 4 < Zaokràglone kraw´dzie głowicy zmniejszajà ryzyko odłupywania < Trzonek: rdzeƒ z w∏ókna szklanego redukuje wstrzàsy, ca∏oÊç pokryta antypoÊlizgowym tworzywem zapobiegajàcym drganiom < G∏owica z kutej stali w´glowej, hartowana
 • 43. NARZ¢DZIA LEÂNENazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANTasak karczownik X3 126003 450 g 505 mm 4 < Do podcinania drzew i okrzesywania grubszych ga∏´zi oraz konarów OBRÓBKA DREWNANazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANHak do pni 126020 420 g 235 mm 4 < Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni < Hartowana stal borowa ze szlifowanymi kraw´dziami < Ràczka z termoplastycznej gumy gwarantuje pewny chwyt < Polecany do stosowania z kleszczami do pniNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKleszcze do pni 126030 459 g 288 mm 4 < Kuta hartowana stal borowa ze szlifowanym wykoƒczeniem < Ràczka z polipropylenu < Mechanizm narz´dzia pokryty jest ochronnà warstwà farby proszkowej < Maksymalny rozstaw 195 mm < Ràczka z termoplastycznej gumy 20Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANEtui na hak 126040 127 g 308 mm 4 < Wykonane z poliuretanu < Idealne do przenoszenia haka 126020 i kleszczy 126030 [ Siekiery i narz´dzia leÊne ] Str. 43
 • 44. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwignia – obracak 126050 1287 g 768 mm 4 < Do podwa˝ania oraz obracania powalonych pni < Kuta hartowana stal borowa ze szlifowanym wykoƒczeniem < Uchwyt z polipropylenu < Wykuta z jednego kawa∏ka stali, niezwykle wytrzyma∏a, odporna na niskie temperatury i surowe warunki klimatyczne AKCESORIA Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Ostrza∏ka do siekier 120000 63 g 160 mm 4 < Do ostrzenia siekier i no˝y < Elementem ostrzàcym jest trwa∏y i skuteczny spiek ceramiczny < Ceramiczne kamienie szlifierskie ostrzà siekiery i no˝e pod prawidłowym kàtem < Regularne g∏adzenie ostrza zapewnia jego skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo w trakcie pracyRada: Ostrzenie siekier stanie si´ prostsze z opatentowanà przez Fiskars ostrzałkà do siekier, karczowników i no˝y.Połó˝ ostrzałk´ na płaskiej powierzchni, umieÊç ostrze w zagł´bieniu i przesuwaj je kilkakrotnie do siebie i od siebie delikatnieprzyciskajàc. Regularne stosowanie ostrzałki sprawi, ˝e siekiery b´dà zawsze ostre i bezpieczne podczas u˝ytkowania.
 • 45. PI¸Y I NO˚ESKUTECZNE CI¢CIE ¸atwa i skuteczna blokada ostrza Trwa∏e ostrze z hartowanej stali Lekka ràczka z tworzywa FiberComp™ Kszta∏t ràczki chroniàcy palce
 • 46. PI¸Y I NO˚EPi∏y Fiskars to szeroka gama narz´dzi przeznaczonych do ró˝nego typu ci´ç ogrodowych. Pi∏y wyró˝nia specjalnageometria ostrza, ktora u∏atwia ci´cie. Pi∏y wysuwane to po∏àczenie niezwykle lekkiej ràczki, wykonanej z tworzywaFiberComp™ i trwa∏ego ostrza z hartowanej stali, chowanego w r´kojeÊci. Dzi´ki specjalnemu klipsowi pi∏´ po z∏o˝eniumo˝na przymocowaç do paska.Pi∏y kab∏àkowe przeznaczone sà do ci´cia konarów i grubych ga∏´zi. W komplecie ochraniacz na ostrze.No˝e Fiskars przeznaczone sà do specjalistycznych prac sadowniczych. PI¸Y Ârednica Nazwa produktu: SW84 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Pi∏a ze sta∏ym ostrzem 123840 410 g 490 mm 120 mm 4 < Ârednica ci´cia 120 mm < Specjalne uz´bienie zapewnia szybkie i efektywne ci´cie < Mi´kki i ergonomiczny uchwyt zwi´ksza komfort pracy < Ostrze o d∏ugoÊci 330 mm 120 Ârednica Nazwa produktu: SW65 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Pi∏a do ga∏´zi, d∏uga 123850 201 g 556 mm 120 mm 4 < Specjalne uz´bienie zapewnia skuteczne ci´cie ga∏´zi < D∏ugoÊç ostrza 160 mm < Szlufka na pasek 120 Ârednica Nazwa produktu: SW63 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Pi∏a do ga∏´zi 123830 95 g 355 mm 70 mm 4 < Specjalne uz´bienie zapewnia skuteczne ci´cie ga∏´zi < D∏ugoÊç ostrza 160 mm < Szlufka na pasek 70 Rada: Ostrze chowane w r´kojeÊci gwarantuje bezpieczne przechowywanie i transport pi∏y.
 • 47. ÂrednicaNazwa produktu: SW62 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANPi∏a do drewna 123820 99 g 355 mm 70 mm 4 < Specjalne uz´bienie zapewnia skuteczne ci´cie desek < D∏ugoÊç ostrza 250 mm < Szlufka na pasek 70Nazwa produktu: K20 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN OBRÓBKA DREWNANó˝ do we∏ny mineralnej 125870 54 g 420 mm 4 < Ergonomiczna r´kojeÊç z os∏onà na palce < Ostrze ze stali nierdzewnejPI¸Y KAB¸ÑKOWENazwa produktu: SW30 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPi∏a kab∏àkowa 21 124800 575 g 620 mm 4 < Kszta∏t ramy umo˝liwia ci´cie w trudno dost´pnych miejscach < Unikalne uz´bienie tnie w obu kierunkach (od siebie i do siebie) < Magnetyczny ochraniacz na ostrzeNazwa produktu: SW31 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPi∏a kab∏àkowa 24 124810 635 g 695 mm 4 < Do ci´cia konarów i grubych ga∏´zi < Unikalne uz´bienie tnie w obu kierunkach (od siebie i do siebie) < Magnetyczny ochraniacz na ostrzeCZ¢ÂCI ZAMIENNE 124807 124817 Wymienne ostrze Wymienne ostrze do pi∏y kab∏àkowej do pi∏y kab∏àkowej 124800 124810 [ Pi∏y i no˝e ] Str. 47
 • 48. NO˚ENazwa produktu: K40 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNó˝ uniwersalny 125860 70 g 218 mm 4 < Nó˝ wielofunkcyjny w plastikowej pochwie < Ergonomiczna r´kojeÊç z os∏onà na palce < Ostrze ze stali nierdzewnej o d∏ugoÊci 10 cmNazwa produktu: K62 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSierpak 125880 50 g 170 mm 4 < Do obcinania cienkich ga∏´zi i p´dów oraz do wyg∏adzania ran na ga∏´zi powsta∏ych po obci´ciu pi∏à < Sierpowato wygi´te ostrze ze stali nierdzewnej < Ràczka z wtórnie przetworzonego plastiku, przymocowana mosi´˝nym nitemNazwa produktu: K61 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzczepak 125890 50 g 170 mm 4 < Do ukoÊnego ci´cia zraza i ukorzenionej podk∏adki podczas szczepienia lub rozmna˝ania roÊliny < Wygi´te ostrze ze stali nierdzewnej < Ràczka z wtórnie przetworzonego plastiku, przymocowana mosi´˝nym nitemNazwa produktu: K60 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANOkulizak 125900 50 g 170 mm 4 < Do szczepienia roÊliny metodà okulizacji, czyli oczkowania < Ostrze ze stali nierdzewnej < Ràczka z wtórnie przetworzonego plastiku, przymocowana mosi´˝nym nitem < Posiada koƒcówk´ do podnoszenia i odchylania naci´tej kory
 • 49. GRABIE IN-LOCKALUMINIOWY TRZONEKI ZESTAW WYMIENNYCH GŁOWIC Lekki, wytrzyma∏y materia∏ FiberComp™ P∏ozy uniemo˝liwiajà ajà haczenie o darƒ, arƒ, zapewniajà p∏ynnà, czystà prac´ P∏oz y a twe P∏ozy ∏atwe monta˝u P∏ozy ∏atwe w m
 • 50. GRABIE IN-LOCKUnikalny system wymiennych g∏owic grabi do liÊci i grabi uniwersalnych montowany jest na lekkim i wytrzyma∏ymaluminiowym trzonku. Prosty w obs∏udze mechanizm ∏àczàcy pozwala dostosowaç narz´dzie do wykonywanejczynnoÊci. G∏owice z wytrzyma∏ego tworzywa majà unikalny kszta∏t, co zapewnia p∏ynnà i skutecznà prac´bez haczenia o darƒ, zapychania si´ z´bów, zaczepiania o roÊliny. Grabie sà ∏atwe do utrzymania w czystoÊcii nie rdzewiejà. GRABIE SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Grabie uniwersalne z p∏ozami 135050 270 g 175 mm 410 mm 10 < Konstrukcja wyrównywacza umo˝liwia swobodne przesypywanie gleby < Specjalny kszta∏t g∏owicy < P∏ozy uniemo˝liwiajà haczenie o darƒ < Wykonane z lekkiego i wytrzyma∏ego tworzywa FiberComp™ < 12 z´bów SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Grabie do liÊci, du˝e 135010 230 g 228 mm 511 mm 15 < Szeroka g∏owica wygodna w u˝yciu na du˝ych powierzchniach < Udoskonalony geometryczny kszta∏t z´bów uniemo˝liwia zapychanie g∏owicy < 25 d∏ugich, elastycznych z´bów SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Grabie do liÊci 135020 196 g 212 mm 415 mm 10 < Idealne do grabienia trawnika < 25 d∏ugich, elastycznych z´bów
 • 51. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci, ma∏e 135030 46 g 180 mm 117 mm 15 < Do grabienia mi´dzy roÊlinami i pod krzewami < 7 d∏ugich, elastycznych z´bów SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie uniwersalne 135060 250 g 175 mm 410 mm 10 < Idealne do grabienia d∏ugiej Êci´tej trawy < Zewn´trzne z´by z dodatkowym zagi´ciem do Êrodka < 12 z´bówNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN NARZ¢DZIA OGRODNICZETrzonek 135000 350 g 1600 mm 10 < Lekki aluminiowy trzonek, opcjonalnie do wymiennych g∏owicCZ¢ÂCI ZAMIENNE 135057 P∏ozy do g∏owicy uniwersalnej 135050 [ Grabie In-Lock ] Str. 51
 • 52. NARZ¢DZIADO PIEL¢GNACJIMAŁYCH ROÂLINLEKKIE I WYTRZYMAŁE Zaokràglone kraw´dzie narz´dzi nie uszkadzajà korzeni Niezwykle lekkie, ergonomiczne Trwa∏e, wytrzyma∏e tworzywo FiberComp™
 • 53. NARZ¢DZIA DO PIEL¢GNACJIMAŁYCH ROÂLINErgonomiczne, wielofunkcyjne narz´dzia do piel´gnacji małych roÊlin, zarówno doniczkowych, jak i rabatowych.Wykonane sà z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, które wytrzymuje zakres temperaturod -40°C do +150°C i nacisk do 35 kg. Tworzywo jest bardzo wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystoÊci.Zaokràglone kraw´dzie narz´dzi nie uszkadzajà korzeni. Głowice mogà byç ostrzone.Małe narz´dzia Premium posiadajà ràczk´ z tworzywa FiberComp™ i głowice ze stali nierdzewnej. Dla wi´kszegokomfortu, ràczk´ pokryto antypoÊlizgowym tworzywem SoftGrip™. MAŁE NARZ¢DZIA Premium Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Łopatka Premium 137200 143 g 278 mm 4 < Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podło˝u < Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej NARZ¢DZIA OGRODNICZE < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanie Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Łopatka wàska Premium 137210 109 g 280 mm 4 < Doskonała do sadzenia i pielenia, nawet w twardym podło˝u < Idealna do piel´gnacji roÊlin w wàskich grzàdkach i na balkonach < Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanie Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Kultywator Premium 137220 154 g 256 mm 4 < Do aeracji i rozluêniania gleby < Z´by wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej umo˝liwiajà prac´ w ci´˝kiej glebie < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanie [ Narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin ] Str. 53
 • 54. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANWidełki Premium 137230 124 g 242 mm 4 < Do sadzenia i pielenia < Z´by wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej umo˝liwiajà prac´ w ci´˝kiej glebie < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanieNARZ¢DZIA DO PIEL¢GNACJI MAŁYCH ROÂLINNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN¸opatka 137000 96 g 291 mm 4 < Do sadzenia i przesadzania < Z wytrzyma∏ego tworzywa, odpornego na p´kni´cia < Mo˝e byç ostrzona < Otwór do wieszaniaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN¸opatka wàska 137010 82 g 291 mm 4 < Do sadzenia i pielenia < Z wytrzyma∏ego tworzywa, odpornego na p´kni´cia < Mo˝e byç ostrzona < Otwór do wieszaniaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKultywator 137020 89 g 276 mm 4 < Do aeracji gleby < Z wytrzyma∏ego tworzywa, odpornego na p´kni´cia < Mo˝e byç ostrzony < Otwór do wieszania
 • 55. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANWide∏ki 137030 89 g 263 mm 4 < Do sadzenia i pielenia < Z wytrzyma∏ego tworzywa, odpornego na p´kni´cia < Mogà byç ostrzone < Otwór do wieszaniaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANMotyczka 137040 168 g 322 mm 4 < Do spulchniania, rozdrabniania gleby < Z wytrzyma∏ego tworzywa, odpornego na p´kni´cia < Mo˝e byç ostrzona < Otwór do wieszania NARZ¢DZIA OGRODNICZE [ Narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin ] Str. 55
 • 56. QuikFit TM¸ATWOÂå ¸ÑCZENIA Innowacyjny system wymiennych głowic
 • 57. QuikFitTMFiskars QuikFit™ to pełna gama narz´dzi, mocowanych na aluminiowym trzonku, pozwalajàcych wykonywaçszereg prac ogrodniczych.System Fiskars QuikFit™ z wymiennymi głowicami pozwala na wydajnà prac´ i ułatwia utrzymanie porzàdkuwÊród narz´dzi ogrodniczych. To wszechstronne rozwiàzanie jest łatwe w u˝yciu, zabiera niewiele miejscai pozwala wykonaç nawet najtrudniejsze ogrodnicze zadanie.Szeroki wachlarz wymiennych głowic pozwala dobraç odpowiednie narz´dzie do danej czynnoÊci. System wymiennych głowic QuikFit™ został zwyci´zcà w kategorii Product Design 2010 i otrzymał presti˝owà nagrod´ Red Dot Award. Opatentowany mechanizm łàczenia i blokowania pozwala w szybki i łatwy sposób wymieniaç głowice. Po zamontowaniu głowicy narz´dzie jest natychmiast gotowe do pracy. KULTYWATORY I MOTYKI SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Kultywator 136511 417 g 305 mm 125 mm 6 < Do uprawy, rozpulchniania, spulchniania NARZ¢DZIA OGRODNICZE oraz napowietrzania gleby < Odpowiedni do przygotowania i utrzymania rozsadnika < Głowica z hartowanej stali SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Kultywator z motykà 136512 507 g 305 mm 125 mm 6 < Podwójne narz´dzie do uprawy, spulchniania oraz rozdrabniania gleby < Odpowiedni do przygotowania i utrzymania rozsadnika < Głowica z hartowanej stali SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Odchwaszczacz 139970 358 g 250 mm 155 mm 6 < Do pielenia – pozwala przygotowaç gleb´ poprzez przeciàganie narz´dzia do przodu i do tyłu < Głowica ze stali w´glowej [ Linia QuikFit™ ] Str. 57
 • 58. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANAerator obrotowy 136524 512 g 305 mm 205 mm 2 < Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni < Pozwala przenikaç substancjom od˝ywczym w głàb trawnika < Pozwala na lepsze dotarcie nasion, nawozu, wody, powietrza oraz Êwiatła wprost do korzeni < Ostrza z hartowanej stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANMotyka 136503 254 g 250 mm 185 mm 6 < Do usuwania chwastów mi´dzy roÊlinami i rozdrabniania gleby < Ostrze ze stali nierdzewnej SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANMotyka 3-funkcyjna 136513 241 g 315 mm 130 mm 6 < Do pielenia – pozwala spulchniaç gleb´ poprzez przeciàganie narz´dzia do przodu i do tyłu < Ostrze z hartowanej stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANMotyka duƒska 136502 241 g 295 mm 125 mm 6 < Ostro zakoƒczone ostrze pozwala usuwaç chwasty, rozbijaç gleb´, przygotowywaç rabaty do obsiewu i usuwaç mech spomi´dzy szczelin < Głowica z hartowanej stali borowej SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANPazurki 136517 320 g 280 mm 85 mm 6 < Do uprawy, spulchniania i napowietrzania gleby (zarówno w ogrodzie, jak i w kwietnikach) < Głowica ze stali w´glowej
 • 59. GRABIE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie 14-z´bne 135511 428 g 205 mm 360 mm 6 < Do grabienia i wyrównywania wi´kszych powierzchni < Głowica z hartowanej stali w´glowej SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie 16-z´bne 135512 493 g 205 mm 400 mm 6 < Do grabienia i wyrównywania wi´kszych powierzchni < Głowica z hartowanej stali w´glowej NARZ¢DZIA OGRODNICZE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci, ma∏e 135551 170 g 310 mm 220 mm 6 < Do grabienia w wàskich i trudno dost´pnych miejscach < Małe i por´czne < 11 mi´kkich i elastycznych z´bów z wysokiej jakoÊci tworzywa PBT (wytrzymałego na wygi´cia) SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci metalowe 135201 445 g 470 mm 430 mm 6 < Do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika < Głowica z wysokiej jakoÊci stali [ Linia QuikFit™ ] Str. 59
 • 60. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci z tworzywa 135013 290 g 320 mm 520 mm 6 < Szerokie narz´dzie do grabienia liÊci i skoszonej trawy < Głowica z trwałego, lekkiego i elastycznego tworzywa PBT SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSkareator 135513 961 g 270 mm 365 mm 2 < Do usuwania mchu i filcu z darni oraz do nacinania i rozbijania brył ziemi < Głowica z wysokiej jakoÊci stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do trawnika 135514 1017 g 175 mm 570 mm 2 < Szerokie narz´dzie przeznaczone do zbierania liÊci i skoszonej trawy < Głowica z wysokiej jakoÊci stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do ró˝ 135501 233 g 225 mm 245 mm 6 < Unikalny kształt głowicy pozwala na prac´ mi´dzy roÊlinami bez ich uszkadzania < Idealny do małych kwietników < Głowica z hartowanej stali borowej SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie uniwersalne 135051 260 g 152 mm 410 mm 6 < Do grabienia wysokiej trawy i uprawiania ziemi, a tak˝e do przygotowywania podÊciółki, wyrównywania ziemi i piasku, sadzenia nasion < Idealne podczas zakładania trawnika i przygotowywania powierzchni do obsiewu < Głowica z tworzywa FiberComp™
 • 61. NO˚E I AERATOR OBROTOWY SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSkrobak do fug 136521 136 g 250 mm 70 mm 6 < Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin mi´dzy płytami chodnika, z naro˝ników budynków czy schodów < Ostrze z hartowanej stali borowej SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANAerator obrotowy brzegowy 136523 488 g 350 mm 160 mm 2 < Ostrza aeratora równo i skutecznie przycinajà k´pki trawy < Zaostrzone kraw´dzie oraz podwójne ko∏a zapewniajà doskona∏e efekty na powierzchni lub kraw´dzi trawnika NARZ¢DZIA OGRODNICZE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANNó˝ do darni 136526 398 g 260 mm 195 mm 6 < Do przecinania i odcinania od powierzchni darni < Głowica z hartowanej stali borowejSZCZOTKA SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSzczotka 135531 640 g 350 mm 470 mm 2 < Do porzàdkowania du˝ych powierzchni na tarasie czy patio < Głowica wykonana z wysokiej jakoÊci tworzywa [ Linia QuikFit™ ] Str. 61
 • 62. PI¸YNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPi∏a z hakiem 136527 330 g 550 mm 6 < Koƒcówka w kształcie haka < Zaprojektowana specjalnie do stosowania z teleskopowym trzonkiem 136032 < Haczykowate zakoƒczenie piły uniemo˝liwia jej zsuni´cie podczas pracy < Nó˝ u nasady piły zapewnia czyste i precyzyjne ci´cie od dołuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPi∏a prosta 136528 295 g 485 mm 6 < Uniwersalne narz´dzie do ró˝nych prac w ogrodzie < Ostrze z utwardzonej staliODGARNIACZ DO ÂNIEGU SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANOdgarniacz do Êniegu 143210 470 g 320 mm 360 mm 2 < Doskonały do odgarniania Êniegu ze schodów i patio < Głowica z tworzywa PP zakoƒczona aluminiowà listwàTRZONKINazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANTeleskopowy trzonek, kolor grafitowy 136032 1670 g 2300 mm 4 < Regulowana długoÊç do 4 m, zasi´g pracy do 6 m < Podwójny system blokowania dla wi´kszego bezpieczeƒstwa < Wykonany z aluminium
 • 63. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANTrzonek, kolor terakota 136002 475 g 1450 mm 6 < Mi´kki uchwyt dla wi´kszej wygody u˝ytkowania < Specjalny, łezkowaty przekrój oraz zaciskowa koƒcówka < Barwiony trzonek z utwardzonego aluminium < P´telka do zawieszania u∏atwia przechowywanieNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANTrzonek, kolor grafitowy 136001 475 g 1450 mm 6 < Mi´kki uchwyt dla wi´kszej wygody u˝ytkowania < Specjalny, łezkowaty przekrój oraz zaciskowa koƒcówka < Barwiony trzonek z utwardzonego aluminium < P´telka do zawieszania u∏atwia przechowywanieNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANTrzonek Êredni, kolor grafitowy 136022 290 g 845 mm 6 NARZ¢DZIA OGRODNICZE < Specjalny, ∏ezkowaty przekrój < Mi´kki uchwyt dla wi´kszej wygody u˝ytkowania < Barwiony trzonek z utwardzonego aluminium < P´telka do zawieszania u∏atwia przechowywanieADAPTERNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalny adapter 130000 71 g 171 mm 6 < Do łàczenia głowic ró˝nych producentów z trzonkiem QuikFit™ < Adapter z wysokiej jakoÊci tworzywa [ Linia QuikFit™ ] Str. 63
 • 64. ErgoPlus™WYJÑTKOWY KOMFORT U˚YTKOWANIA ˚elowa koƒcówka zwi´ksza komfort u˝ytkowania 26° kàt nachylenia głowicy wzgl´dem trzonka minimalizuje wysiłek podczas pracy Bardzo wytrzymały trzonek i głowica wykonane ze stali najwy˝szej jakoÊci
 • 65. ErgoPlus™Narz´dzia ErgoPlus™ zostały zaprojektowane według zasad ergonomii, aby zagwarantowaç prawidłowàpostaw´ podczas pracy. Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kàt nachylenia, aby zminimalizowaçnapi´cie mi´Êni. Dzi´ki temu nawet długotrwałe czynnoÊci wykonywane w ogrodzie nie powodujà zm´czenia.Wygodne w u˝ytkowaniu, a zarazem stylowe i eleganckie, nowe narz´dzia ErgoPlus™ charakteryzujà si´wykoƒczeniem w kolorze terakota. Uchwyt z pomaraƒczowym wkładem ˝elowym absorbuje wstrzàsy, a kàtnachylenia 17° naÊladuje naturalny ruch dłoni. Trzonek i głowica wykonane sà z bardzo wytrzymałej stali.CałoÊç została połàczona trwałym spawem. NARZ¢DZIA ErgoPlus™ Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szpadel ErgoPlus™, prosty 131401 2000 g 1250 mm 4 < Prosta kraw´dê szpadla doskonale sprawdza si´ w pracach ogrodowych < Kàt nachylenia trzonka 26° NARZ¢DZIA OGRODNICZE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szpadel ErgoPlus™, ostry 131411 1870 g 1250 mm 4 < Ostro zakoƒczona g∏owica szpadla doskonale nadaje si´ do kopania i sadzenia nawet w ci´˝kiej glebie < Kàt nachylenia trzonka 26° Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szufla ErgoPlus™ 132401 2200 g 1315 mm 2 < Du˝a szufla idealna do przenoszenia ziemi, piasku i innych sypkich materia∏ów < Kàt nachylenia trzonka 40° Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Wid∏y do kopania ErgoPlus™ 133401 2160 g 1215 mm 4 < Do rozbijania gleby po przekopaniu, przenoszenia odpadów roÊlinnych np. stosu liÊci [ Linia ErgoPlus™ ] Str. 65
 • 66. TELESKOPOWESZPADLE I WID¸YNARZ¢DZIA DLA CAŁEJ RODZINY G∏owica z twardej stali borowej Regulowana d∏ugoÊç trzonka
 • 67. TELESKOPOWE SZPADLE I WID¸YTeleskopowe narz´dzia Fiskars to ergonomiczne produkty, które mogà byç u˝ywane przez wszystkich cz∏onkówrodziny. D∏ugoÊç trzonka jest regulowana, dzi´ki czemu osoby o ró˝nym wzroÊcie mogà komfortowo pracowaçtym samym narz´dziem. G∏owice wykonano z hartowanej stali borowej. TELESKOPOWE SZPADLE I WID¸Y Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Teleskopowy szpadel ostry 131300 1900 g 1050–1250 mm 4 < Kszta∏t g∏owicy u∏atwia kopanie w ci´˝kiej glebie < Regulowana d∏ugoÊç trzonka od 1050 do 1250 mm < Kàt nachylenia trzonka wynosi 13° NARZ¢DZIA OGRODNICZE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Teleskopowy szpadel prosty 131310 1950 g 1054–1253 mm 4 < Idealny do wszelkich prac ogrodowych < Regulowana d∏ugoÊç trzonka od 1054 do 1253 mm < Kàt nachylenia trzonka wynosi 13° Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Teleskopowe wid∏y do kopania 133320 1800 g 1058–1256 mm 4 < Ostre mocne z´by umo˝liwiajà kopanie w ci´˝kiej glebie < Regulowana d∏ugoÊç trzonka od 1058 do 1256 mm < Kàt nachylenia trzonka wynosi 13° Regulowana d∏ugoÊç trzonka zapewnia u˝ytkownikom o ró˝nym wzroÊcie prawid∏owà postaw´ cia∏a, bez nadwyr´˝ania mi´Êni. [ Teleskopowe szpadle i wid∏y ] Str. 67
 • 68. NARZ¢DZIAERGONOMICZNEPRAWID¸OWA POSTAWA PODCZAS PRACY Kàt nachylenia g∏owicy wzgl´dem trzonka wynoszàcy 26° zapewnia naturalnà postaw´ cia∏a podczas pracy Trzonek pokryty PCV zwi´ksza komfort pracy Zaostrzona hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali
 • 69. NARZ¢DZIA ERGONOMICZNELinia narz´dzi ergonomicznych Fiskars gwarantuje prawid∏owà postaw´ podczas pracy. Nawet d∏ugotrwa∏e,monotonne wykonywanie jednej czynnoÊci nie powoduje zm´czenia. Wygi´ty pod kàtem 26° trzonekminimalizuje napi´cie mi´Êni pleców i gwarantuje naturalnà pozycj´ cia∏a. Kàt nachylenia uchwytu 17° odpowiadanaturalnemu ruchowi d∏oni. G∏owice sà hartowane, co zapewnia wytrzyma∏oÊç narz´dzi. NARZ¢DZIA ERGO SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Szpadel ergo, prosty 131400 2000 g 1250 mm 195 mm 4 < Wygi´ty, stalowy trzonek pokryty PCV < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Kàt nachylenia trzonka wynosi 26° SzerokoÊç NARZ¢DZIA OGRODNICZE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Szpadel ergo, ostry 131410 1870 g 1250 mm 195 mm 4 < Wygi´ty, stalowy trzonek pokryty PCV < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Kszta∏t szpadla u∏atwia prac´ w ci´˝kiej glebie < Kàt nachylenia trzonka wynosi 26° SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Szufla ergo 132400 2200 g 1315 mm 220 mm 4 < Wygi´ty, stalowy trzonek pokryty PCV < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Kàt nachylenia trzonka wynosi 40° SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Wid∏y do kopania ergo 133400 2160 g 1215 mm 205 mm 4 < Wygi´ty, stalowy trzonek pokryty PCV < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali [ Narz´dzia ergonomiczne ] Str. 69
 • 70. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANWid∏y gospodarcze ergo 134400 1800 g 1268 mm 195 mm 3 < Wygi´ty, stalowy trzonek pokryty PCV < G∏owica z hartowanej stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci ergo 135410 1100 g 1700 mm 510 mm 5 < Wygi´ty, stalowy trzonek zakoƒczony mi´kkim uchwytem < Szeroka g∏owica z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie ergo 135400 1040 g 1600 mm 305 mm 5 < Wygi´ty, stalowy trzonek zakoƒczony mi´kkim uchwytem < G∏owica z hartowanej stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANMotyka ergo 136400 1040 g 1600 mm 185 mm 5 < Wygi´ty, stalowy trzonek zakoƒczony mi´kkim uchwytem < G∏owica z hartowanej stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANKultywator ergo 136420 1200 g 1650 mm 130 mm 5 < Wygi´ty stalowy trzonek zakoƒczony mi´kkim uchwytem < G∏owica z hartowanej stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSzczotka ergo 135420 1760 g 1600 mm 410 mm 1 < Wygi´ty, stalowy trzonek zakoƒczony mi´kkim uchwytem < Szeroka głowica
 • 71. NARZ¢DZIA ComfortNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzpadel prosty Comfort 131402 1900 g 1170 mm 4 < Do kopania, sadzenia, przekopywania < Zaostrzona kraw´dê u∏atwia prac´ w ci´˝kiej glebie < Blat szpadla posiada podpor´, która umo˝liwia efektywniejszà prac´ < G∏owica z hartowanej stali najwy˝szej jakoÊciNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzpadel ostry Comfort 131412 1750 g 1170 mm 4 < Do kopania, usuwania korzeni i k´pek trawy < Zaostrzona kraw´dê skutecznie przecina korzenie < Blat szpadla posiada podpor´, która umo˝liwia efektywniejszà prac´ < G∏owica z hartowanej stali najwy˝szej jakoÊciNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN NARZ¢DZIA OGRODNICZESzufla Comfort 132402 2150 g 1270 mm 4 < Do piachu, ziemi i innych sypkich materia∏ów ogrodniczych < G∏owica z hartowanej stali najwy˝szej jakoÊciNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzufla w´glarka Comfort 132911 2300 g 1220 mm 4 < Do piachu, ˝wiru, betonu i innych sypkich materia∏ów budowlanych < G∏owica ze stali najwy˝szej jakoÊciNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANWid∏y do kopania Comfort 133422 2100 g 1220 mm 4 < Do przenoszenia ogrodniczych odpadków i wycinków < Wytrzyma∏e z´by z hartowanej staliNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANWid∏y do kompostu Comfort 133432 1800 g 1270 mm 4 < D∏ugie z´by z hartowanej stali u∏atwiajà prac´ przy rozgrzebywaniu kompostu i przerzucaniu siana [ Narz´dzia Comfort ] Str. 71
 • 72. NARZ¢DZIA ALUMINIOWELEKKIE I WYTRZYMA¸E NARZ¢DZIA Lekka, wytrzyma∏a g∏owica umo˝liwia prac´ na du˝ej powierzchni Aluminiowy trzonek pokryty pow∏okà PCV
 • 73. NARZ¢DZIA ALUMINIOWERodzina narz´dzi aluminiowych Fiskars obejmuje pe∏nà gam´ wysokiej jakoÊci lekkich narz´dzi, które redukujàwysi∏ek fizyczny. Ca∏à lini´ produktów charakteryzujà lekkie, aluminiowe trzonki, ergonomiczne ràczki lub mi´kkieuchwyty zwi´kszajàce komfort pracy. G∏owice zrobione sà z trwa∏ych materia∏ów. NARZ¢DZIA ALUMINIOWE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szpadel aluminiowy, prosty 131500 1260 g 1130 mm 5 < Ergonomiczny, lekki szpadel do prac ogrodowych < Aluminiowy trzonek pokryty pow∏okà PCV < G∏owica z hartowanej stali borowej Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szpadel aluminiowy, ostry 131510 1190 g 1130 mm 5 NARZ¢DZIA OGRODNICZE < Ergonomiczny, lekki szpadel do kopania i sadzenia < Aluminiowy trzonek pokryty pow∏okà PCV < G∏owica z hartowanej stali borowej Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szufla aluminiowa 132500 1600 g 1230 mm 5 < Ergonomiczna, lekka szufla do prac ogrodowych < Aluminiowy trzonek pokryty pow∏okà PCV < G∏owica z hartowanej stali borowej Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Wid∏y do kopania 133500 1380 g 1130 mm 5 < Lekkie wid∏y do kopania gleby < Aluminiowy trzonek pokryty pow∏okà PCV < G∏owica z hartowanej stali borowej [ Narz´dzia aluminiowe ] Str. 73
 • 74. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci, małe 135550 545 g 1795 mm 5 < Lekkie i małe grabie do porzàdkowania powierzchni wokół roÊlin na grzàdkach i w doniczkach < Trzonek z utwardzonego aluminium pokryty powłokà PCV < ¸ezkowaty przekrój trzonka umo˝liwia komfortowà prac´ < P´telka do zawieszania narz´dzia na hakuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci 135560 705 g 1670 mm 5 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Lekka, wytrzyma∏a g∏owica z tworzywa < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na hakuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci, du˝e 135570 850 g 1815 mm 5 < Du˝a, a zarazem lekka g∏owica umo˝liwia szybsze i efektywniejsze grabienie liÊci < Lekki trzonek z utwardzonego aluminium pokryty PCV < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na hakuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie 14-z´bne 135510 810 g 1530 mm 5 < Do rozgarniania, wyrównywania ziemi < Lekki, aluminiowy trzonek < 14 z´bów ze stali nierdzewnej < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na hakuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie do ró˝ 135500 765 g 1540 mm 5 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Trwa∏a g∏owica z hartowanej stali < Unikalny kszta∏t g∏owicy umo˝liwia prac´ mi´dzy roÊlinami bez ich zahaczania < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na haku
 • 75. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANMotyka 136500 695 g 1540 mm 5 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Trwa∏a g∏owica z hartowanej stali < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na hakuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSkrobak do fug 136520 490 g 1580 mm 5 < Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin mi´dzy p∏ytami < G∏owica z hartowanej stali borowej < Aluminiowy trzonek pokryty pow∏okà PCV < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na hakuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN NARZ¢DZIA OGRODNICZEKultywator 136510 755 g 1630 mm 5 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Trwa∏a g∏owica z hartowanej stali < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na haku SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSzczotka Twist it 135530 1173 g 1670 mm 460 mm 5 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Obracana g∏owica umo˝liwia prac´ w trudno dost´pnych miejscach < Mi´kka koƒcówka trzonka < P´telka do zawieszania narz´dzia na haku [ Narz´dzia aluminiowe ] Str. 75
 • 76. NARZ¢DZIA TRADYCYJNEKLASYCZNY WYGLÑDNAJWY˚SZA JAKOÂå Wygodna ràczka z tworzywa Hartowana g∏owica z wysokiej jakoÊci stali Trzonek z selekcjonowanego drewna
 • 77. NARZ¢DZIA TRADYCYJNENarz´dzia tradycyjne to bogata oferta narz´dzi niezb´dnych w ogrodzie. Charakteryzuje jà klasyczne wzornictwo,tradycyjna technologia i najwy˝sza jakoÊç. Trzonki z selekcjonowanego drewna o optymalnym stopniuwilgotnoÊci, bezs´czne, lakierowane lub woskowane, sà pozyskiwane ze êródeł posiadajàcych certyfikat FSC.Głowice narz´dzi metalowych sà wyprodukowane z najlepszych gatunków stali i sà hartowane, co zapewnianiezawodnoÊç i wytrzymałoÊç. SZPADLE I SZUFLE SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EAN Szpadel prosty 64 1600 g 1150 mm 180 mm < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Kod EAN NARZ¢DZIA OGRODNICZE g∏owicy Szpadel ostry 64s 1500 g 1150 mm 180 mm < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EAN Szpadel dla paƒ 394d 900 g 900 mm 140 mm < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EAN Saperka 394s 700 g 600 mm 140 mm < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EAN Szufla do Êniegu i ziarna 142000 1350 g 1250 mm 310 mm < G∏owica z wysokiej jakoÊci aluminium < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa [ Narz´dzia tradycyjne ] Str. 77
 • 78. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANSzufla do Êniegu i ziarna 116a 1400 g 1300 mm 350 mm < G∏owica z wysokiej jakoÊci tworzywa zakoƒczona listwà z aluminium < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywaWID¸Y SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do kopania, ma∏e 208 1550 g 1140 mm 180 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do kopania, du˝e 210 1900 g 1150 mm 205 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do siana 2-z´bne 226 1150 g 1400 mm 165 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do siana 3-z´bne 231 1300 g 1400 mm 180 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y gospodarcze 4-z´bne 250 1400 g 1180 mm 225 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa
 • 79. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do ziemniaków 10-z´bne 299-10 2850 g 1240 mm 370 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do ziemniaków 12-z´bne 299-12 3250 g 1240 mm 410 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do buraków 311 2100 g 1280 mm 350 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna NARZ¢DZIA OGRODNICZE < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWid∏y do t∏ucznia 286 2800 g 1240 mm 390 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWidły do kukurydzy 287 2800 g 1240 mm 390 mm < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Wygodna ràczka z tworzywaNARZ¢DZIA SPECJALISTYCZNE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANSzpadel szkó∏karski 181e 2000 g 1220 mm 220 mm < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Metalowy, ergonomiczny trzonek pokryty PCV < Wygodna ràczka z tworzywa [ Narz´dzia tradycyjne ] Str. 79
 • 80. ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANÂwider, 10 cm 3210 1900 g 1220 mm 100 mm < Wysokiej jakoÊci stal < Wygodne ràczki z tworzywa ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANÂwider, 14 cm 3214 2300 g 1220 mm 140 mm < Wysokiej jakoÊci stal < Wygodne ràczki z tworzywa ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANÂwider, 17 cm 3217 2700 g 1220 mm 170 mm < Wysokiej jakoÊci stal < Wygodne ràczki z tworzywa ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANÂwider, 22 cm 3222 3000 g 1220 mm 220 mm < Wysokiej jakoÊci stal < Wygodne ràczki z tworzywaGRABIE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie 12-z´bne L12 700 g 1550 mm 305 mm 5 < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie 14-z´bne L14 900 g 1550 mm 360 mm 5 < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 • 81. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie 16-z´bne L16 960 g 1240 mm 410 mm 5 < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci L23 600 g 1630 mm 390 mm 5 < Trzonek z selekcjonowanego drewna < G∏owica z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci L71 600 g 1630 mm 425 mm 5 NARZ¢DZIA OGRODNICZE < Trzonek z selekcjonowanego drewna < G∏owica z tworzywa SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci 135591 1160 g 1735 mm 650 mm 5 < Szeroka g∏owica: 65 cm < P∏askie, sztywne, zagi´te z´by u∏atwiajà grabienie ró˝nych powierzchni < Nierdzewne, lekkie, ergonomiczne, trwałe narz´dzieNARZ¢DZIA DO TRAWNIKANazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Ârednica Kod EANWalec do trawy 401 14000 g 1360 mm 520 mm < Metalowy walec < Mo˝e byç wype∏niony wodà lub piaskiem < Po zamontowaniu kolców 411 idealny do aeracji trawników [ Narz´dzia tradycyjne ] Str. 81
 • 82. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Ârednica Kod EANKolce do walca 411 900 g 520 mm 520 mm < 5 metalowych obr´czy z kolcami do zamontowania na walcu 401 < Doskona∏e narz´dzie do kultywacji trawnika SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANGrabie do trawy L35 1500 g 1530 mm 570 mm < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Głowica ze stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANSkareator L37 1650 g 1630 mm 350 mm < Trzonek z selekcjonowanego drewna < Głowica ze stali SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANNó˝ do darni 25Z 800 g 1230 mm 200 mm < Hartowana g∏owica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewnaNARZ¢DZIA RÓ˚NE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANMotyka L30 700 g 1580 mm 165 mm 5 < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANKultywator L19 850 g 1660 mm 160 mm 5 < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 • 83. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EAN¸opatka 473 270 g 300 mm 80 mm < G∏owica z wysokiej jakoÊci stali < Drewniany trzonek SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANWide∏ki 481 230 g 270 mm 90 mm < G∏owica z wysokiej jakoÊci stali < Drewniany trzonek SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANPikownik 488 160 g 280 mm 95 mm < G∏owica z wysokiej jakoÊci stali < Drewniany trzonek NARZ¢DZIA OGRODNICZE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Kod EANPazurki 493 170 g 230 mm 75 mm < G∏owica z wysokiej jakoÊci stali < Drewniany trzonekNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç SzerokoÊç Kod EAN¸apka na nornice 460 380 g 200 mm 90 mmNARZ¢DZIA DZIECI¢CENazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzpadelek dzieci´cy 392d 400 g 660 mm 5 < Drewniany trzonek < Metalowa g∏owica [ Narz´dzia tradycyjne ] Str. 83
 • 84. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzufla dzieci´ca, d∏uga 385d 470 g 890 mm 5 < Drewniany trzonek < Metalowa g∏owicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie dzieci´ce 396d 300 g 710 mm 5 < Drewniany trzonek < Metalowa g∏owicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie dzieci´ce do liÊci 370d 350 g 880 mm 5 < Drewniany trzonek < Metalowa g∏owicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Kod EANSzufla dzieci´ca 385k 350 g 440 mm < Drewniany trzonek < Metalowa g∏owicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANGrabie dzieci´ce 396k 200 g 310 mm 5 < Drewniany trzonek < Metalowa g∏owicaINNE NARZ¢DZIA SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN¸opatka aluminiowa 131520 479 g 700 mm 205 mm 6 < Lekka, aluminiowa ∏opatka odpowiednia do samochodu, na camping lub ∏ódk´ (nie tonie) < Trzonek z tworzywa odporny na warunki zewn´trzne
 • 85. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSaperka sk∏adana 131320 1016 g 246-590 mm 150 mm 4 < Sk∏adana, por´czna, odpowiednia na camping i podró˝e < Niezwykle wytrzyma∏a, wykonana ze stali borowej, aluminium oraz specjalnego rodzaju tworzywa < Wyposa˝ona w brezentowe etui SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSaperka ergo 2500 1350 g 800 mm 200 mm 5 < Mocny, stalowy trzonek < Wygodna ràczka z tworzywa < Hartowana głowica z najwy˝szej jakoÊci staliKILOFY NARZ¢DZIA OGRODNICZENazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKilof ogrodniczy 200 171010 2950 g 900 mm 3 < Koƒcówka w kszta∏cie noska s∏u˝y do kopania i wycinania korzeni < Druga koƒcówka idealna do usuwania kamieni, pni drzew < Rdzeƒ z w∏ókna szklanego i antypoÊlizgowa ràczka z elastomerowego tworzywa zapobiega drganiom < Hartowana i utwardzona stal w´glowa < Owalna nasadkaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKilof ogrodniczy 250 171011 3200 g 900 mm 6 < Koƒcówka w kszta∏cie noska s∏u˝y do kopania i wycinania korzeni < Druga koƒcówka idealna do usuwania kamieni, pni drzew < Rdzeƒ z w∏ókna szklanego i antypoÊlizgowa ràczka z elastomerowego tworzywa zapobiega drganiom < Hartowana i utwardzona stal w´glowa [ Narz´dzia tradycyjne ] Str. 85
 • 86. NARZ¢DZIA DZIECI¢CEWYTRZYMA¸E I BEZPIECZNE Bezpieczna, plastikowa g∏owica PojemnoÊç 1 l
 • 87. NARZ¢DZIA DZIECI¢CELinia narz´dzi dla dzieci jest wyjàtkowo wytrzyma∏a i bezpieczna. NARZ¢DZIA DZIECI¢CE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szufla dzieci´ca 138000 290 g 820 mm 5 < Bezpieczna plastikowa g∏owica Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Szpadelek dzieci´cy 138010 190 g 810 mm 5 < Bezpieczna plastikowa g∏owica NARZ¢DZIA OGRODNICZE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Grabie dzieci´ce 138020 220 g 710 mm 5 < Bezpieczna plastikowa g∏owica Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Grabie do liÊci dzieci´ce 138030 230 g 830 mm 5 < Bezpieczna plastikowa g∏owica [ Narz´dzia dzieci´ce ] Str. 87
 • 88. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzczotka dzieci´ca 138040 320 g 770 mm 5 < Bezpieczna plastikowa g∏owicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANMotyka dzieci´ca 138090 230 g 750 mm 5 < Bezpieczna plastikowa g∏owicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKonewka dzieci´ca 136090 165 g 210 mm 9 < PojemnoÊç 1 l < Wykonana z plastikuNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANR´kawice dla dzieci 136080 30 g 190 mm 12 < 100% bawe∏na < Wzmocnione koƒcówki palców
 • 89. NARZ¢DZIA KOLOROWELEKKIE I WYTRZYMA¸E Trwa∏e, wytrzyma∏e tworzywo FiberComp™ Niezwykle lekkie, ergonomiczne Zaokràglone kraw´dzie narz´dzi nie uszkadzajà korzeni
 • 90. NARZ¢DZIA KOLOROWEErgonomiczne, wielofunkcyjne narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin zarówno doniczkowych, jak i rabatowych.Wykonane sà z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym, które wytrzymuje temperatury od -40°C do +150°Ci nacisk do 35 kg. Tworzywo jest bardzo wytrzyma∏e i ∏atwe do utrzymania w czystoÊci. Zaokràglone kraw´dzienarz´dzi nie uszkadzajà korzeni. G∏owice mogà byç ostrzone. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN ¸opatka 137007 96 g 291 mm 24 < Do sadzenia i przesadzania < Z wytrzymałego tworzywa odpornego na p´kni´cia < Wytrzymuje nacisk do 35 kg < Mo˝e byç ostrzona < Otwór do wieszania Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN ¸opatka wàska 137015 82 g 291 mm 24 < Do sadzenia i pielenia < Z wytrzymałego tworzywa odpornego na p´kni´cia < Wytrzymuje nacisk do 35 kg < Mo˝e byç ostrzona < Otwór do wieszania Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Kultywator 137025 89 g 276 mm 24 < Do aeracji gleby < Z wytrzymałego tworzywa odpornego na p´kni´cia < Wytrzymuje nacisk do 35 kg < Mo˝e byç ostrzony < Otwór do wieszania Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Wide∏ki 137035 89 g 263 mm 24 < Do sadzenia i pielenia < Z wytrzymałego tworzywa odpornego na p´kni´cia < Wytrzymuje nacisk do 35 kg < Mogà byç ostrzone < Otwór do wieszania
 • 91. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANMotyczka 137045 168 g 322 mm 9 < Do spulchniania i rozdrabniania gleby < Z wytrzymałego tworzywa odpornego na p´kni´cia < Wytrzymuje nacisk do 35 kg < Mo˝e byç ostrzona < Otwór do wieszania ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy 111135 120 g 187 mm 18 mm 24 < Do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi < Kowade∏ko z mocnego i wytrzyma∏ego tworzywa redukuje wstrzàsy podczas ci´cia ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN NARZ¢DZIA OGRODNICZE ci´ciaSekator no˝ycowy 111145 141 g 180 mm 18 mm 24 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy PowerLever™ 111345 132 g 173 mm 20 mm 15 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy PowerLever™ 111335 128 g 173 mm 20 mm 15 < Do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi < Idealny do d∏ugotrwa∏ej pracy [ Narz´dzia kolorowe ] Str. 91
 • 92. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki z przytrzymywaczem 111165 58 g 143 mm 15 < Do ci´cia kwiatów, zió∏ i cienkich ga∏àzek < Elastyczny element do podtrzymywania ∏odygi, niezastàpiony podczas ci´cia roÊlin kolczastych lub parzàcych ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dwur´czny PowerGear™ 112177 375 g 387 mm 35 mm 12 < Do ci´cia suchych ga∏àzek < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia 2,5:1 < Niezwykle lekkie < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cieNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce do ˝ywop∏otu PowerLever™ 114757 630 g 544 mm 9 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 2,5:1 < Ràczki wykonane z lekkiego, wytrzyma∏ego tworzywa < Ostrza z wysokogatunkowej stali umo˝liwiajà ci´cie nawet czubkami ostrzyNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce do trawy z serwo 113605 263 g 322 mm 12 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu si´ ostrzy < Ostrze obracane o 360° < Mechanizm blokujàcy przesuwany kciukiem < Ergonomiczny uchwyt u∏atwiajàcy prac´ 360°
 • 93. NARZ¢DZIADO ODÂNIE˚ANIA¸ATWE ODÂNIE˚ANIE Wygodne odÊnie˝anie Sk∏adany, ∏atwy do przechowywania i transportu Odblaskowe paski na listwie Mrozoodporna g∏owica, Ênieg nie przywiera do szufli [ Hoofdstuk ] P.93
 • 94. NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIAWszystkie narz´dzia do odÊnie˝ania Fiskars zostały zaprojektowane w oparciu o zasady ergonomii, dlategominimalizujà wysiłek potrzebny do wykonania pracy. Specjalny profil głowic sprawia, ˝e odgarnianie jest du˝ołatwiejsze ni˝ przy u˝yciu tradycyjnych narz´dzi.Konstrukcja głowic oraz u˝yte tworzywa uniemo˝liwiajà przyleganie mokrego Êniegu do narz´dzia.Materia∏y u˝yte do produkcji narz´dzi przystosowane sà do pracy w ka˝dych warunkach atmosferycznych. P¸UGI SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Profesjonalny p∏ug Ênie˝ny 143040 7000 g 1480 mm 830 mm 6 < Szufla ze specjalnego tworzywa o wzmocnionych kraw´dziach < Trwa∏y, elektrycznie galwanizowany uchwyt usztywnia ca∏e narz´dzie < Mokry Ênieg nie przywiera do g∏owicy SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN P∏ug Ênie˝ny sk∏adany 143050 3950 g 1400 mm 749 mm 6 < Mo˝liwoÊç z∏o˝enia uchwytu u∏atwia transport i przechowywanie < Lekki, dzi´ki zastosowaniu opatentowanego tworzywa i ràczki z aluminium < Kraw´dê g∏owicy wzmocniona listwà aluminiowà < Mokry Ênieg nie przywiera do g∏owicy SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN P∏ug Ênie˝ny 143020 4000 g 1492 mm 720 mm 6 < Lekki p∏ug u∏atwia odgarnianie Êniegu < Trwa∏y, elektrycznie galwanizowany uchwyt < Mokry Ênieg nie przywiera do g∏owicy
 • 95. ODGARNIACZE SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANOdgarniacz aluminiowy 143060 1600 g 1622 mm 532 mm 3 < G∏owica wysokiej jakoÊci z utwardzonego aluminium < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV < Ergonomiczna ràczka SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANOdgarniacz 145020 1730 g 1500 mm 545 mm 3 < G∏owica z tworzywa zakoƒczona listwà ze wzmocnionego aluminium < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV < Ergonomiczna ràczka < Mokry Ênieg nie przywiera do g∏owicy SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSzufla do Êniegu i ziarna 142070 1050 g 1310 mm 350 mm 3 < G∏owica z tworzywa zakoƒczona listwà ze wzmocnionego aluminium < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV < Ergonomiczna ràczka < Mokry Ênieg nie przywiera do szufli NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIA SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN¸opatka aluminiowa 141020 750 g 715 mm 255 mm 3 < Lekka, aluminiowa ∏opatka, odpowiednia do samochodu < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV < Ergonomiczna ràczka SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANSkuwacz do lodu 140000 1400 g 1475 mm 175 mm 6 < Stalowa g∏owica < Drewniany trzonek [ Narz´dzia do odÊnie˝ania ] Str. 95
 • 96. KONSERWACJA I AKCESORIA SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Zestaw do konserwacji Fiskars 110990 135 g 195 mm 104 mm 4 < Zestaw zawiera elementy niezb´dne do piel´gnacji narz´dzi: diamentowy pilnik, oliw´ i instrukcj´ dotyczàcà konserwacjiOdpowiednia konserwacja narz´dzi gwarantuje, ˝e b´dà one słu˝yç przez długie lata. Regularne ostrzenie i oliwieniepowoduje, ˝e narz´dzia sà zawsze gotowe do u˝ycia. Zestaw do konserwacji Fiskars zawiera niezb´dne wyposa˝enieoraz instrukcje potrzebne do konserwacji narz´dzi ogrodniczych: Instrukcja Pilnik diamentowy Oliwa (jak i kiedy ostrzyç, oliwiç, (wytrzyma∏y, skuteczny (redukuje tarcie i chroni myç, przechowywaç itd.) do ostrzenia hartowanej stali) ostrze przed korozjà) Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN R´kawice 160000 110 g 260 mm 10 < Do prac w lesie i w ogrodzie < Skórzane, z bawe∏nianà wyÊció∏kà Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN R´kawice damskie 160001 105 g 292 mm 10 < Do wszelkich prac w ogrodzie < Skórzane, z bawe∏nianà wyÊció∏kà Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uchwyt na narz´dzia 161000 875 g 935 mm 5 < Uchwyt umo˝liwia przechowywanie 10 narz´dzi < Wyposa˝ony w: 5 haczyków, 2 uchwyty na d∏ugie narz´dzia, 3 zaczepy do wieszania (np. szpadli) < Wykonany z lekkich, a zarazem bardzo wytrzyma∏ych materia∏ów < Górna cz´Êç mo˝e s∏u˝yç jako pó∏ka < Mocowany do Êciany
 • 97. JAKOÂå FISKARS „Fiskars Quality since 1649”Produkty Fiskars tworzone sà w oparciu o bardzo Êcis∏e i rygorystycznieprzestrzegane normy fiƒskie, gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç.Przed wprowadzeniem produktu na rynek, jest on poddawany ro˝norodnymtestom dla potwierdzenia jego skutecznoÊci w ka˝dych warunkach.Fiskars Quality oznacza najwy˝szà jakoÊç i niezawodnoÊç.Bezterminowa gwarancja jakoÊciWszystkie prawid∏owo konserwowane i przechowywane produkty Fiskars zapewniajànajwy˝szà skutecznoÊç. Firma ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za jakoÊç wyrobów.Gwarancjà obj´te sà wszystkie wady materia∏owe i technologiczne. INFORMACJE [ JakoÊç Fiskars ] Str. 97
 • 98. NAGRODY Reddot 2000 • Best of the best Teleskopowy sekator uniwersalny ˚yrafa str. 26 Reddot 2001 • Best of the best No˝yce do ˝ywop∏otu PowerGear™ str. 32 Reddot 2002 No˝yce do ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 32Design Zentrum Reddot 2002 No˝yce do trawy i ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 30Nordrhein-Westfalen Reddot 2002 Sekatory PowerLever™ str. 9Germany Reddot 2003 No˝yce do trawy str. 30 Reddot 2003 Teleskopowe szpadle i wid∏y str. 67 Reddot 2004 Wyrywacz do chwastów str. 34 Reddot 2005 Sekator uniwersalny Tukan str. 11 Reddot 2006 No˝yce do trawy z serwo, d∏ugie str. 30 Reddot 2006 Grabie uniwersalne str. 50 Reddot 2009 Klin obrotowy Safe-T str. 41 Reddot 2009 • Best of the best Sekator PowerStep™ str. 7 Reddot 2009 Sekator dwur´czny PowerStep™ str. 19 Reddot 2010 Linia ErgoPlus™ str. 65 Reddot 2010 Linia QuikFit™ str. 57 Reddot 2010 • Best of the best Siekiery Nowej Generacji str. 39 IF 1994 • Excellent Design Top 10 Siekiery IF 1994 • Good Industrial Design Narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin str. 54 IF 1994 • Good Industrial Design Ergonomiczne szpadle i wid∏y str. 69 IF 1996 • Good Industrial Design Sekator dwur´czny PowerGear™ str. 20Industrie Forum IF 1996 • Good Industrial Design Saperka sk∏adana str. 85Industrial DesignHannover IF 1996 • Good Industrial Design No˝yczki do kwiatów str. 15Germanya IF 1997 • Good Industrial Design Sekator PowerGear™ str. 8 IF 1998 Sekator uniwersalny ˚yrafa str. 26 IF 1999 • Good Industrial Design Pi∏a do ga∏´zi str. 46 IF 2001 No˝yce do ˝ywop∏otu PowerGear™ str. 32 IF 2002 No˝yce do ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 32 IF 2002 No˝yce do trawy i ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 30 IF 2002 Sekatory PowerLever™ str. 9 IF 2003 • Product Design No˝yce do trawy str. 30 IF 2003 • Gold Medal Teleskopowe szpadle i wid∏y str. 67 Good Design 1997 Sekator dwur´czny PowerGear™ str. 20 Good Design 1997 Sekator PowerGear™ str. 8 Good Design 1998 Sekator uniwersalny ˚yrafa str. 26The ChicagoAthenaeum Good Design 1999 Pi∏a do ga∏´zi str. 46USA Good Design 2002 No˝yce do trawy i ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 30 Good Design 2002 No˝yce do ˝ywop∏otu PowerGear™ str. 32 Good Design 2002 Sekatory PowerLever™ str. 9 Good Design 2005 Sekator uniwersalny Tukan str. 11 Fennia Prize 03 No˝yce do ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 32 Fennia Prize 03 No˝yce do trawy i ˝ywop∏otu PowerLever™ str. 30 Fennia Prize 03 Sekatory PowerLever™ str. 9Honorary Mention Fennia Prize 05 Sekator uniwersalny Tukan str. 11Finland Fennia Prize 09 Sekator PowerStep™ str. 7 Fennia Prize 09 Sekator dwur´czny PowerStep™ str. 19
 • 99. Focus way of life 2002 Sekatory PowerLever™ str. 9 Focus know how 2005 • Gold medal Sekator uniwersalny Tukan str. 11International Focus open 2009 • Gold medal Sekator PowerStep™ str. 7Design Award Focus open 2009 • Silver medal Sekator dwur´czny PowerStep™ str. 19Baden-WürttembergGermany Pro Finnish Design 1994 Siekiery Pro Finnish Design 1997 Sekator dwur´czny PowerGear™ str. 20 Pro Finnish Design 1997 Sekator PowerGear™ str. 8FInland 1994 • High Design Quality Nó˝ uniwersalny str. 48 1996 • High Design Quality Sekator dwur´czny PowerGear™ str. 20Design Zentrum 1999 • High Design Quality Pi∏a do ga∏´zi str. 46Nordrhein-WestfalenGermany1987 • Finnish Design 6th Exhibition • Honourable Mention Ostrza∏ka do siekier str. 441988 • Blue Ribbon, England • One of the best products Ostrza∏ka do siekier str. 441988 • Modernité et Innovation, France • Best products Ostrza∏ka do siekier str. 441988 • ION-prize, The Netherlands • Good Industrial Design Ostrza∏ka do siekier str. 441988 • Formland, Denmark • One of the best products Ostrza∏ka do siekier str. 441991 • Retailer’s Choice Award, England Ergonomiczne szpadle i wid∏y str. 691996 • Trophée de la Nouveauté, Paris Sekator PowerGear™ str. 81996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal Sekator dwur´czny PowerGear™ str. 201997 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal Sekator PowerGear™ str. 81998 • Innovative New Product Award, Canada Sekator PowerGear™ str. 81999 • Trophée de la Nouveauté, Paris Teleskopowy sekator uniwersalny ˚yrafa str. 262000 • Popular Mechanics, Chicago • Editors Choice Teleskopowy sekator uniwersalny ˚yrafa str. 26 NAGRODY [ Nagrody ] Str. 99
 • 100. PIKTOGRAMYEaseCut™ EaseCut™ Piktogram wskazuje, o ile zostaje zwi´kszona siła ci´cia.OBSZAR ZASTOSOWANIA Ostrze no˝ycowe Ostrze kowadełkowe No˝yce Umo˝liwia precyzyjne Zapewnia skuteczne ci´cie Rodzaj ostrza odpowiedni i równe ci´cie Êwie˝ego głównie suchych, starych do ci´cia drutu, PCV, w´˝y drewna. i twardych gał´zi. ogrodowych. Głowica Hook Głowica no˝ycowa Geometria ostrza Geometria ostrza idealna do ci´cia doskonale sprawdza si´ Êwie˝ych gał´zi. przy precyzyjnym ci´ciu Êwie˝ych gał´zi. Ostrze rozłupujàce Ostrze ciesielskie Tasak karczownik Ostrze w kształcie klina Ostrze wykorzystywane Narz´dzie do podcinania u˝ywane do ràbania do ci´cia, ràbania i okrzesywania i rozłupywania. i wycinki drzew. grubszych gał´zi. Suche drewno Âwie˝e drewno Zàbkowanie umo˝liwiajàce Zàbkowanie idealne ci´cie suchego drewna, do piłowania np. desek Êwie˝ego drewna.MATERIAŁY FiberComp™ PBT Skóra Kompozyt włókna Lekkie, elastyczne Produkt wykonany szklanego. i wytrzymałe tworzywo. ze skóry naturalnej. Cechuje go lekkoÊç, wytrzymałoÊç, twardoÊç. CrMov Aluminium Stali nierdzewna Stop stali gwarantujàcy Wyjàtkowo lekki, trwały Materiał wytrzymały ostroÊç i wytrzymałoÊç i wytrzymały materiał. i odporny na korozj´. narz´dzia. Stal borowa Stalowy mechanizm Powłoka PTFE Rodzaj stali odpornej przekładniowy Nieprzywieralna powłoka, na korozj´, Mechanizm która minimalizuje tarcie bardzo wytrzymałej. zwi´kszajàcy podczas ci´cia i chroni przed sił´ ci´cia. przywieraniem do ostrza soków ˝ywicznych.
 • 101. CECHY PRODUKTU Ârednica ci´cia Cz´Êci zamienne Dodatkowe cz´Êci Podawana w milimetrach. Dost´pne sà cz´Êci Produkt mo˝na wyposa˝yç Informuje o zakresie ci´cia. zamienne dla danego w dodatkowe akcesoria. produktu. System Anti Shock SoftGrip™ Uchwyt Fingerloop Amortyzuje wibracje Rodzaj ergonomicznego, Rodzaj r´kojeÊci i wstrzàsy przenoszone antypoÊlizgowego uchwytu. chroniàcy przed urazami. przez r´kojeÊci. Zapewnia komfort pracy. Czubek ostrzy Mikroci´cia Zàbkowanie piły Siła ci´cia jest rozprowa- Wyprofilowany czubek Geometria zàbkowania dzana równomiernie ostrza umo˝liwia precyzyjne wskazuje, ˝e narz´dzie a˝ po czubek ostrzy. ci´cie i przycinanie. tnie w obu kierunkach. Hartowanie TrwałoÊç Wywa˝enie Optymalna twardoÊç stali. Trwałe połàczenie Odpowiednie wywa˝enie trzonka z głowicà. narz´dzia zapewnia skutecznà prac´. Obur´czny Prawor´czny Rozmiar dłoni Narz´dzie Narz´dzie przeznaczone Oznaczenie rozmiaru dłoni przeznaczone dla osób dla osób prawor´cznych. odpowiedniego dla danego prawo- i lewor´cznych. narz´dzia. Odporny na warunki Warzywa Kwiaty atmosferyczne Narz´dzie idealne do ci´cia Narz´dzie przeznaczone Narz´dzie odporne i czyszczenia warzyw. do ci´cia kwiatów. na skrajne warunki atmosferyczne. Trawa ˚ywopłoty i krzewy RoÊliny doniczkowe Narz´dzie przeznaczone Narz´dzie do przycinania Narz´dzie przeznaczone do piel´gnacji trawnika. ˝ywopłotów i krzewów. do podcinania i przycinania roÊlin doniczkowych. Bonsai Zioła Ryby Narz´dzie przeznaczone Narz´dzie do precyzyjnego Narz´dzia słu˝àce do piel´gnacji ci´cia delikatnych do patroszenia ryb. drzewek Bonsai. gałàzek ziół. Szczepienie Nacinanie Szczepienie Narz´dzie przeznaczone Narz´dzie przeznaczone Narz´dzie przeznaczone do ci´cia do nacinania kory do czynnoÊci zwiàzanych i przycinania p´dów. pod szczepienie. ze szczepieniem roÊlin. Teleskopowy trzonek Izolacja Struganie Pozwala regulowaç Narz´dzie przeznaczone Produkty słu˝àce zasi´g pracy narz´dzia. do ci´cia wełny mineralnej do strugania drewna. i włókien. PIKTOGRAMY [ Piktogramy ] Str. 101
 • 102. O CI¢CIU CIOSANIE A ROZ¸UPYWANIE DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZ¢DZIA Siekiera ciesielska: Wybierajàc odpowiednie narz´dzie oszcz´dzamy Cienkie, wàskie ostrze siekiery sobie wiele pracy, uniwersalnej umo˝liwia czyste, a roÊlinom zapewniamy ∏atwe i precyzyjne ci´cie prawid∏owà piel´gnacj´. Êwie˝ego drewna. 111270 Ø 16 mm Siekiera roz∏upujàca: Wyró˝nia jà unikalny kszta∏t Sekatory jednor´czne g∏owicy. Ma ona wàskà sà odpowiednie kraw´dê, ∏atwo wchodzàcà do przycinania 111440 Ø 16 mm w drewno i klinowà cz´Êç, cienkich ga∏àzek. która je rozpycha. 111340 Ø 20 mm Sekatory uniwersalne Tukan przydadzà si´ do ci´cia kolczastych lub pnàcych roÊlin. 111640 Ø 22 mm Sekatory jednor´czne sà odpowiednie NO˚YCOWY A KOWADE¸KOWY do przycinania cienkich ga∏àzek. Ø 26 mm Sekatory uniwersalne 115360 115400 No˝ycowy: ˚yrafa oraz no˝yce sà idealne do ci´cia Ø 32 mm Ostrze i przeciwostrze trudno dost´pnych ga∏´zi. napierajà na ga∏àê, tnàc jà z dwóch stron i eliminujàc efekt mia˝d˝enia. 112290 Ø 38 mm Polecane do ci´cia Êwie˝ych, Sekatory dwur´czne ˝ywych ga∏´zi. sà odpowiednie do ci´cia grubych ga∏´zi. 112580 Ø 50 mm Kowade∏kowy: Ostrze napiera na ga∏àê, 112590 przecinajàc jà, a kowade∏ko Ø 50 mm podtrzymuje ga∏àê od spodu. Pi∏y polecane sà Polecane do suchego drewna. do ci´cia ga∏´zi o Êrednicy powy˝ej 5 cm. 123850 Ø 120 mm Siekiery s∏u˝à do ociosywania grubych 122480 ga∏´zi i roz∏upywania pni.
 • 103. EKSPOZYCJA Stojak Fisk 500 Stojak Fisk 750 185x50x45 cm 199x75x50 cm EKSPOZYCJA Stojak Ergo Stojak na ˚yraf´ 165x48x35 cm 75x50x35 cm [ Ekspozycja ] Str. 103
 • 104. Stojak narz´dziowy dwustronny 120x160x80 cmStojak Fispo130x107x107 cm Stojak narz´dziowy jednostronny 120x160x40 cm
 • 105. Made in FinlandZało˝one w 1649 roku w małej wsi Fiskars, w Finlandii,przedsi´biorstwo stało si´ mi´dzynarodowà korporacjà, którapo dzieƒ dzisiejszy produkuje narz´dzia zgodne z surowymi,fiƒskimi normami jakoÊci i wzornictwa. Ergonomiczne, lekkiei wytrzymałe narz´dzia Fiskars zostały zaprojektowane w takisposób, aby zapewniç komfort i zredukowaç do minimumwysiłek potrzebny do pracy w ogrodzie. Fiskars Brands Polska Sp. z o.o. Biuro Handlowe 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 22 www.fiskars.com