Fiskars - narzędzia ogrodnicze - katalog 2011

3,190
-1

Published on

więcej na www.luskar.pl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiskars - narzędzia ogrodnicze - katalog 2011

 1. 1. KATALOGOGRODNICZY2011
 2. 2. SPIS TREÂCI NARZ¢DZIA DO CI¢CIA • Sekatory jednor´czne 6 • No˝yczki 13 • Sekatory dwur´czne 18 • Sekatory uniwersalne 25 s. 6 • No˝yce do trawy 29 • No˝yce do ˝ywop∏otu 31 • Wyrywacze do chwastów 33 • Kosiarka b´bnowa 36 s. 36 OBRÓBKA DREWNA • Siekiery i narz´dzia leÊne 38 • Pi∏y i no˝e 45 s. 38
 3. 3. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA NARZ¢DZIA OGRODNICZE • Grabie In-Lock 49 • Narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin 52 • QuikFit™ 56 • ErgoPlus™ 64s. 65 OBRÓBKA DREWNA • Teleskopowe szpadle i wid∏y 66 • Narz´dzia ergonomiczne 68 • Narz´dzia aluminiowe 72 • Narz´dzia tradycyjne 76 • Narz´dzia dzieci´ce 86 • Narz´dzia kolorowe 89 NARZ¢DZIA OGRODNICZE NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIAs. 60 • P∏ugi 94 • Odgarniacze 95 NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIA INFORMACJE • Konserwacja i akcesoria 96 • JakoÊç Fiskars 97 • Nagrody 98s. 94 • • Piktogramy O ci´ciu 100 102 INFORMACJE • Ekspozycja 103
 4. 4. NOWE PRODUKTY 2011SIEKIERY NOWEJ GENERACJI SEKATORY JEDNOR¢CZNESiekiera rozłupujàca X25 122480 Sekator no˝ycowy SingleStep™ 111260str. 40 str. 11NARZ¢DZIA DO PIEL¢GNACJI ErgoPlus™MA¸YCH ROÂLIN Widły do kopania ErgoPlus™ 133401Łopatka wàska Premium 137210 str. 65str. 53KOSIARKA QuikFit™B¢BNOWA Grabie do liÊci z tworzywa - 135013Momentum™ Trzonek, kolor grafitowy - 136001113880 str. 60/63str. 37
 5. 5. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA OBRÓBKA DREWNAJAKOÂå OD 1649 ROKU W 1649 roku Peter Thorwöste otrzymuje przywilej postawienia NARZ¢DZIA OGRODNICZE wielkiego pieca i kuêni do produkcji ˝eliwa i wyrobów kutych w ma∏ej fiƒskiej wiosce Fiskars. Wkrótce jego firma staje si´ s∏ynna z produktów ze stali wysokiej jakoÊci. W 1967 roku Fiskars rozpoczà∏ produkcj´ pierwszych no˝yczek z charakterystycznymi pomaraƒczowymi uchwytami. Ergonomiczne ràczki i innowacyjny kszta∏t ostrzy gwarantowa∏ u˝ytkownikom komfort i precyzj´ ci´cia. Obecnie pomaraƒczowe no˝yczki sà symbolem jakoÊci, wytrzyma∏oÊci i innowacyjnego wzornictwa oraz stanowià niezb´dne narz´dzie w ka˝dym domu. DziÊ Fiskars jest jednà z najstarszych firm europejskich, która sta∏a si´ mi´dzynarodowà korporacjà, obecnà w 40 krajach na 4 kontynentach. Jej korzenie pozostajà w ma∏ej wiosce Fiskars, gdzie w dalszym NARZ¢DZIA DO ODÂNIE˚ANIA ciàgu produkuje si´ narz´dzia zgodnie z surowymi, fiƒskimi normami jakoÊci. Ergonomiczne, lekkie i wytrzyma∏e narz´dzia Fiskars zosta∏y zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniç komfort i zredukowaç do minimum wysi∏ek potrzebny do pracy w ogrodzie. Filozofia, której firma pozostaje wierna od lat, sprawia, i˝ narz´dzia Fiskars sà jednà z najlepiej rozpoznawanych i sprzedajàcych si´ marek na ca∏ym Êwiecie. INFORMACJE
 6. 6. SEKATORYJEDNOR¢CZNEINNOWACYJNEI ERGONOMICZNE AntypoÊlizgowa ràczka umo˝liwia pewny chwytTechnologia PowerStep™ Step™umo˝liwia ci´cie ga∏´zi w 1, 2 lub 3 krokach ´ziGórne ostrze pokryte tepow∏okà PTFE
 7. 7. NARZ¢DZIA DO CI¢CIASEKATORY JEDNOR¢CZNESekatory Fiskars dzi´ki ergonomicznej konstrukcji sà komfortowe i ∏atwe w u˝yciu. Ich ràczki wykonanoz wytrzyma∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym. Ostrza ze stali nierdzewnej sà chronionebezpiecznym zamkni´ciem w czasie przechowywania i transportu.Oferta sekatorów jednor´cznych sk∏ada si´ z kilku wyjàtkowych serii. Praktycznà lini´ Fingerloop wyró˝niabezpieczny uchwyt chroniàcy palce. Zaprojektowane specjalnie dla kobiet, niewielkie sekatory z dêwigniàPower-Lever™ charakteryzuje niezwyk∏a lekkoÊç ci´cia. Sekatory z obrotowà ràczkà to narz´dzia szczególniepolecane do d∏ugotrwa∏ej pracy – konstrukcja ràczki pozwala u˝ywaç wszystkich palców jednoczeÊnie,a unikalny mechanizm dêwigniowy PowerGear™, zintegrowany z ràczkà i ostrzem, wspomaga si∏´ ci´cia.Rewolucyjny mechanizm sekatorów PowerStep™ pozwala na automatyczne dostosowanie liczby krokówpotrzebnych do przyci´cia ga∏´zi. SingleStep™ to najnowsza linia sekatorów Fiskars. SEKATOR PowerStep™ Ârednica Nazwa produktu: P83 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator kowade∏kowy PowerStep™ 111670 140 g 180 mm 24 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Technologia PowerStep™ pozwala ciàç gał´zie w 1, 2 lub 3 krokach < Narz´dzie automatycznie dobiera odpowiednià szerokoÊç roz∏o˝enia ràczek i liczb´ faz ci´cia w zale˝noÊci od gruboÊci ci´tej ga∏´zi < Unikatowa przek∏adnia minimalizuje opór we wszystkich fazach ci´cia < Ostrze, wykonane z wysokogatunkowej stali szwedzkiej i pokryte pow∏okà PTFE, minimalizuje tarcie i pozwala ciàç suche oraz twarde ga∏´zie < Ergonomiczna, antypoÊlizgowa ràczka zapewnia komfort pracy < Ràczk´ i kowade∏ko wykonano z wytrzyma∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym < Skuteczny mechanizm blokujàcy ostrza < Dla osób prawo- i lewor´cznych 24 1 1-2 1-2-3 [ Sekatory jednor´czne ] Str.7
 8. 8. SEKATORY PowerGear™ ÂrednicaNazwa produktu: P94 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator z ràczkà obrotowà 111540 272 g 207 mm 26 mm 4 < Ergonomiczna ràczka obrotowa wspomaga prac´ wszystkich palców d∏oni jednoczeÊnie < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia < Regulowany rozstaw ràczek < Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte pow∏okà PTFE < Mechanizm blokujàcy ostrza 26 ÂrednicaNazwa produktu: P92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator z ràczkà obrotowà no˝ycowy 111520 192 g 200 mm 20 mm 4 < Ergonomiczna ràczka obrotowa wspomaga prac´ wszystkich palców d∏oni jednoczeÊnie < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte pow∏okà PTFE zapewnia czyste ci´cie < Mechanizm blokujàcy ostrza 20 ÂrednicaNazwa produktu: P91 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator z ràczkà obrotowà kowade∏kowy 111510 192 g 192 mm 20 mm 4 < Ergonomiczna ràczka obrotowa wspomaga prac´ wszystkich palców d∏oni jednoczeÊnie < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia < Górne ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte pow∏okà PTFE zapewnia czyste ci´cie < Dolne ostrze wykonano z wytrzyma∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym < Mechanizm blokujàcy ostrza 20
 9. 9. NARZ¢DZIA DO CI¢CIASEKATOR PROFESJONALNY ÂrednicaNazwa produktu: P90 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator ogrodowy profesjonalny 111960 265 g 230 mm 26 mm 4 < Ostrze no˝ycowe pozwala ciàç blisko ∏odygi < Ergonomiczna ràczka < Hartowane, wymienne górne ostrze < Specjalne wg∏´bienie w ostrzu umo˝liwia ci´cie drutu < Âruba regulujàca docisk ostrzy < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE dla zmniejszenia tarcia < Mechanizm blokujàcy ostrzaSEKATORY PowerLever™ ÂrednicaNazwa produktu: P54 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy 111340 132 g 173 mm 20 mm 4PowerLever™ < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi i przycinania mniejszych krzewów < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte pow∏okà PTFE < Mechanizm blokujàcy ostrza 20 ÂrednicaNazwa produktu: P53 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy 111330 128 g 173 mm 20 mm 4PowerLever™ < Do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte pow∏okà PTFE < Mechanizm blokujàcy ostrza 20 Mechanizm dêwigniowy PowerLever™ zapewnia równoleg∏y ruch ràczek. Pozwala to u˝ytkownikowi korzystaç z si∏y wszystkich palców jednoczeÊnie i redukuje obcià˝enia mniejszych, s∏abszych palców. [ Sekatory jednor´czne ] Str.9
 10. 10. SEKATORY FINGERLOOP ÂrednicaNazwa produktu: P43 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy Fingerloop 111430 149 g 188 mm 20 mm 4 < Do ci´cia suchych ga∏´zi < Kszta∏t dolnej ràczki chroni palce przed ewentualnymi urazami < Górna ràczka pokryta pow∏okà antypoÊlizgowà < Ostrze pokryte pow∏okà PTFE 20 ÂrednicaNazwa produktu: P44 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy Fingerloop 111440 154 g 201 mm 20 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Kszta∏t dolnej ràczki chroni palce przed ewentualnymi urazami < Górna ràczka pokryta pow∏okà antypoÊlizgowà < Ostrze pokryte pow∏okà PTFE 20Nazwa produktu: P45 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce uniwersalne Fingerloop 111450 168 g 218 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych kwiatów < Kszta∏t dolnej ràczki chroni palce przed ewentualnymi urazami < Górna ràczka pokryta pow∏okà antypoÊlizgowà < Mocne ostrza umo˝liwiajà ci´cie kartonu, cienkiej blachy, drutu i w´˝a PCVSEKATORY SingleStep™ ÂrednicaNazwa produktu: P25 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy SingleStep™ 111250 196 g 200 mm 22 mm 4 < Do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi < Wytrzyma∏e i wygodne ràczki < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE dla zmniejszenia tarcia < Dla osób prawo- i lewor´cznych < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek 22
 11. 11. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu: P26 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy SingleStep™ 111260 200 g 208 mm 22 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Wytrzyma∏e i wygodne ràczki < Górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE dla zmniejszenia tarcia < Dla osób prawo- i lewor´cznych < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek 22Nazwa produktu: SP27 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce SingleStep™ 111270 196 g 206 mm 4 < Mocne ostrza umo˝liwiajà ci´cie kartonu, cienkiej blachy, drutu i w´˝a PCV. < Nie zalecany do ci´cia ga∏´zi < Wytrzyma∏e i wygodne ràczki < Dla osób prawo- i lewor´cznych < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstekSEKATORY TUKAN ÂrednicaNazwa produktu: P58 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator uniwersalny Tukan (L) 111620 475 g 636 mm 22 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Górne ostrze z doskona∏ej jakoÊci stali pokryte jest pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Sekator umo˝liwia dotarcie nawet do trudno dost´pnych gał´zi < Mechanizm blokujàcy ostrza 22 ÂrednicaNazwa produktu: P56 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator uniwersalny Tukan (M) 111640 315 g 403 mm 22 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Górne ostrze z doskona∏ej jakoÊci stali pokryte jest pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Sekator umo˝liwia dotarcie nawet do trudno dost´pnych gał´zi < Mechanizm blokujàcy ostrza 22 [ Sekatory jednor´czne ] Str.11
 12. 12. CZ¢ÂCI ZAMIENNE 111137 111526 Spr´˝yna Ostrze i sworzeƒ do sekatorów do sekatora 111520 111130, 111140 i 111150 111447 111546 Spr´˝yna Ostrze, sworzeƒ do sekatorów i Êruba do sekatora 111430, 111440, 111540 111450, 111510 i 111520 111545 111338 Spr´˝yna Ostrze, spr´˝yna do sekatora i 3 nity do sekatora 111540 111330 111966 111348 Spr´˝yna Ostrze, spr´˝yna do sekatora i 3 nity do sekatora 111960 111340 111516 111967 Ostrze i sworzeƒ Ostrze do sekatora do sekatora 111960 111510 111965 Ostrze, sworzeƒ, podkładka, nakr´tka, Êruba i spr´˝yna do sekatora 111960
 13. 13. NO˚YCZKIDOSKONA¸E CI¢CIEErgonomiczne ràczki Âruba pozwala regulowaç docisk ostrzyKszta∏t ostrza umo˝liwiaprecyzyjne ci´cie
 14. 14. NO˚YCZKINo˝yczki Fiskars to szeroka gama wysokiej jakoÊci produktów. To narz´dzia nie tylko niezb´dne w domu, ale tak˝ebardzo przydatne do prac w ogrodzie. Wiele l˝ejszych i bardziej precyzyjnych ci´ç roÊlin mo˝e byç wykonywanaprzystosowanymi do tego celu no˝yczkami Fiskars. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort pracy. NO˚YCZKI DO ZIÓ¸ I KWIATÓW Nazwa produktu: S94 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe, 24 cm 111050 142 g 248 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Wygodna ràczka z tworzywa < Doskona∏ej jakoÊci ostrza stalowe Nazwa produktu: S90 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe, 21 cm 111040 83 g 212 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Wygodna ràczka z tworzywa < Doskona∏ej jakoÊci ostrza stalowe Nazwa produktu: S92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe, 18 cm 111030 73 g 185 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´cia < Wygodna ràczka z tworzywa Nazwa produktu: S90L Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Uniwersalne no˝yczki ogrodowe 111051 83 g 210 mm 5 dla lewor´cznych, 21 cm < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Ergonomiczne, wygodne uchwyty < Projekt ostrza i r´kojeÊç dostosowane dla osób lewor´cznych
 15. 15. NARZ¢DZIA DO CI¢CIANazwa produktu: S92L Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalne no˝yczki 111075 75 g 180 mm 5dla osób lewor´cznych, 18 cm < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´cia < Wygodna ràczka z tworzywa < Projekt ostrza i r´kojeÊç dostosowane dla osób lewor´cznychNazwa produktu: S60 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalne no˝yczki ogrodowe 111020 85 g 215 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Mi´kkie antypoÊlizgowe ràczki zapewniajà bezpieczny i pewny chwyt < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´ciaNazwa produktu: S28 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki do kwiatów 111010 64 g 192 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i m∏odych p´dów < Zàbkowane kraw´dzie ostrza umo˝liwiajà lepszà kontrol´ ci´ciaNazwa produktu: S23 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki do zió∏ 111000 30 g 152 mm 5 < Do ci´cia kwiatów i zió∏ < Wysokiej jakoÊci ostrza staloweNazwa produktu: S10 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki z przytrzymywaczem 111160 58 g 143 mm 5 < Do ci´cia kwiatów, zió∏ i cienkich ga∏àzek < Ràczki z mocnego tworzywa < Elastyczny element do podtrzymywania ∏odygi, niezastàpiony podczas ci´cia roÊlin kolczastych i parzàcych [ No˝yczki ] Str.15
 16. 16. Nazwa produktu: S40 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki, 11 cm 111001 18 g 110 mm 5 < Do precyzyjnego ci´cia i przycinania kwiatów oraz zió∏ < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < Ràczki z tworzywaNO˚YCZKI BONSAINazwa produktu: S36 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki Bonsai 111080 70 g 180 mm 5 < Kszta∏t ostrza zapewnia precyzyjne ci´cie ga∏àzek i liÊci < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < AntypoÊlizgowe ràczkiNazwa produktu: S34 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki 111070 50 g 153 mm 5 < Kszta∏t ostrza umo˝liwia precyzyjne przycinanie ga∏àzek i liÊci < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < AntypoÊlizgowe ràczkiNazwa produktu: S30 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yczki 111060 25 g 125 mm 5 < Kszta∏t ostrza zapewnia precyzyjne ci´cie ga∏àzek i liÊci < Wysokiej jakoÊci ostrza stalowe < Odpowiednio wyprofilowana ràczka z tworzywa
 17. 17. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA W Japonii sztuka bonsai oznacza twórcze wyra˝enie wi´zi, która ∏àczy cz∏owieka z naturà. Polega na specyficznym przycinaniu oraz piel´gnacji zminiaturyzowanych drzew i krzewów. Asortyment Bonsai firmy Fiskars to dwa specjalistyczne typy no˝yczek do ci´cia ga∏àzek i no˝yczki do przycinania listków. Profilowane ostrza gwarantujà maksimum precyzji, a ergonomiczne ràczki zapewniajà komfort pracy.NO˚YCE UNIWERSALNENazwa produktu: SP15 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce uniwersalne 111150 143 g 200 mm 10 < Mocne ostrza umo˝liwiajà ci´cie kartonu, cienkiej blachy, drutu i w´˝a PCV < Ràczki z mocnego tworzywa [ No˝yczki ] Str.17
 18. 18. SEKATORY DWUR¢CZNEUNIKALNY MECHANIZM DèWIGNIOWY Technologia PowerStep™ umo˝liwia ci´cie ga∏´zi w 1, 2 lub 3 krokachRàczki z tworzywa SoftGrip™zapewniajà komfortowy chwyt Kowade∏ko pozwala ciàç suche i twarde drewno
 19. 19. NARZ¢DZIA DO CI¢CIASEKATORY DWUR¢CZNESekatory dwur´czne Fiskars umo˝liwiajà ci´cie ga∏´zi o gruboÊci od 28 mm do 55 mm. Innowacyjny mechanizmPowerGear™ zwi´ksza si∏´ ci´cia i redukuje wysi∏ek podczas pracy do minimum. Technologia PowerStep™ pozwalaciàç ga∏´zie w 1, 2 lub 3 krokach, dostosowujàc szerokoÊç roz∏o˝enia ràczek do gruboÊci przecinanej ga∏´zi.Sekatory dwur´czne Fiskars zosta∏y wykonane z trwa∏ego poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym,co zapewnia ich lekkoÊç i wytrzyma∏oÊç. Ostrze tnàce pokryto pow∏okà PTFE, która zmniejsza tarcie. Sekatorydost´pne sà w trzech wariantach: no˝ycowy, kowade∏kowy i hook. Sekatory no˝ycowe s∏u˝à do ci´cia Êwie˝ychga∏´zi, kowade∏kowe przeznaczone sà do ci´cia suchych i twardych ga∏´zi, a hook sà idealne do precyzyjnegoci´cia Êwie˝ych mokrych ga∏´zi, nawet czubkami ostrzy. SEKATORY PowerStep™ Ârednica Nazwa produktu: L85 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator kowade∏kowy PowerStep™ 112850 690 g 570 mm 40 mm 4 < Do twardych i suchych ga∏´zi < Opatentowany mechanizm stopniowego ci´cia rozk∏ada si∏´ potrzebnà do wykonania ci´cia na 3 fazy < Wskaênik na ràczce pokazuje etapy pracy trybu PowerStep™ < Ràczki i kowade∏ko wykonano z lekkiego, wytrzyma∏ego w∏ókna szklanego FiberComp™ < Tworzywo SoftGrip™ na koƒcach ràczek gwarantuje pewny chwyt < Kowade∏ko przytrzymuje ga∏´zie w trakcie ci´cia 1 1-2 1-2-3 [ Sekatory dwur´czne ] Str.19
 20. 20. SEKATORY PowerGear™ ÂrednicaNazwa produktu: L90 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (S) 112250 541 g 440 mm 38 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 38 ÂrednicaNazwa produktu: L92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (M) 112270 614 g 540 mm 40 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 40 ÂrednicaNazwa produktu: L94 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (M) 112370 1100 g 640 mm 50 mm 4 < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 50 ÂrednicaNazwa produktu: L93 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy (M) 112380 1130 g 640 mm 50 mm 4 < Do ci´cia grubych ga∏´zi oraz ma∏ych drzewek < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Lekki, umo˝liwia długotrwa∏à prac´ 50
 21. 21. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu: L98 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy no˝ycowy (L) 112470 1200 g 800 mm 55 mm 4 < Do ci´cia grubych ga∏´zi oraz ma∏ych drzewek < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Ostrze no˝ycowe umo˝liwia ci´cie u nasady ga∏´zi 55 ÂrednicaNazwa produktu: L99 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy (L) 112480 1220 g 800 mm 55 mm 4 < Do ci´cia grubych ga∏´zi oraz ma∏ych drzewek < Unikalny system przek∏adni zwi´ksza si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie 55SEKATORY PowerGear™ II ÂrednicaNazwa produktu: L31 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator dêwigniowy kowade∏kowy (S) 112170 375 g 387 mm 35 mm 4 < Do ci´cia suchych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia 2,5:1 < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Kowade∏ko wykonane z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym 35 ÂrednicaNazwa produktu: L71 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy (S) 112180 500 g 450 mm 38 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Wytrzyma∏e kowade∏ko z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym 38 [ Sekatory dwur´czne ] Str.21
 22. 22. ÂrednicaNazwa produktu: L70 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy hook (S) 112190 490 g 460 mm 38 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie 38 ÂrednicaNazwa produktu: L72 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy (S) 112200 500 g 460 mm 28 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Kszta∏t ostrza umo˝liwia precyzyjne ci´cie 28 ÂrednicaNazwa produktu: L73 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy (M) 112280 550 g 545 mm 38 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Wytrzymałe kowadełko z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 38 ÂrednicaNazwa produktu: L74 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy hook (M) 112290 550 g 545 mm 38 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie 38
 23. 23. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu: L76 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy (M) 112300 550 g 557 mm 28 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Kszta∏t ostrza umo˝liwia precyzyjne ci´cie 28 ÂrednicaNazwa produktu: L77 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator kowade∏kowy (L) 112580 1046 g 686 mm 50 mm 4 < Do ci´cia suchych, twardych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Niewielki ci´˝ar narz´dzia umo˝liwia d∏ugotrwa∏à prac´ bez nadwyr´˝ania mi´Êni ramion < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Tworzywo SoftGrip™ na koƒcach ràczek gwarantuje pewny chwyt 50 ÂrednicaNazwa produktu: L78 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator no˝ycowy hook (L) 112590 1060 g 692 mm 50 mm 4 < Do ci´cia Êwie˝ych ga∏´zi < Dêwignia wspomagajàca si∏´ ci´cia < Ostrze z wysokiej jakoÊci stali pokryto powłokà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Tworzywo SoftGrip™ na koƒcach ràczek gwarantuje pewny chwyt 50 [ Sekatory dwur´czne ] Str.23
 24. 24. CZ¢ÂCI ZAMIENNE 112277 112487 Ostrze Ostrze, kowade∏ko do sekatorów i Êruba do sekatorów 112190, 112290, 112380 i 112480 112250 i 112270 112307 112587 Ostrze Ostrze i kowade∏ko do sekatorów do sekatora 112580 112200 i 112300 112477 112488 Ostrze Uchwyt do no˝yc do sekatorów do ˝ywop∏otu, 112590, 112370 wyrywacza i 112470 do chwastów 139910 i sekatorów (z wyjàtkiem 112580, 112590 i 112850) 112287 Ostrze i kowade∏ko do sekatorów 112180 i 112280 Systemy dêwigniowe PowerGear™ I i PowerGear™ II optymalizujà nak∏ad si∏y potrzebnej do wykonania ci´cia. Sekatory PowerGear™ I wyró˝nia progresywna dêwignia, która minimalizuje nak∏ad si∏y podczas ci´cia, a sekatory PowerGear™ II cechuje niezwyk∏a lekkoÊç, dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw.
 25. 25. SEKATORY UNIWERSALNE WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE Ergonomiczny uchwyt pokryto antypoÊlizgowym tworzywem SoftGrip™ Kàt nachylenia g∏owicy tnàcej regulowany w zakresie 230° Zasi´g ci´cia – w pionie 3,5 m,a w poziomie 1,5 m – umo˝liwia prac´ w komfortowej pozycji, bez potrzeby schylania si´ i u˝ywania drabiny
 26. 26. SEKATORY UNIWERSALNESekatory uniwersalne Fiskars zosta∏y wyposa˝one w obrotowà g∏owic´ oraz skuteczny mechanizm tnàcy.Dzi´ki tym rozwiàzaniom trudno dost´pne ga∏´zie w koronie drzewa mo˝na obcinaç bez u˝ycia drabiny.Ci´cie staje si´ szybkie, ∏atwe i bezpieczne. TaÊma transmisyjna nie wymaga regulacji, jest poprowadzonawewnàtrz urzàdzenia, co chroni jà przed splàtywaniem i zaczepianiem o ga∏´zie podczas ci´cia. Szeroka gamasekatorów – od wersji podstawowej do teleskopowej – pozwala na wybór optymalnego narz´dzia. SEKATORY UNIWERSALNE – NO˚YCOWE Ârednica Nazwa produktu: UP86 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Teleskopowy sekator uniwersalny ˚yrafa 115560 1900 g 2416 mm 32 mm 2 < Zasi´g ok. 6,5 m < Regulowana d∏ugoÊç wysi´gnika od 2400 do 4100 mm < Regulowana g∏owica w zakresie 230° 6,5 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Bezpieczny mechanizm blokowania 32 Ârednica Nazwa produktu: UP84 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator uniwersalny ˚yrafa, d∏ugi 115390 1200 g 2322 mm 32 mm 2 < Zasi´g ok. 4 m < AntypoÊlizgowa ràczka 4m < Regulowana g∏owica w zakresie 230° < Mo˝e byç u˝ywany z przed∏u˝kà 110460 32 Ârednica Nazwa produktu: UP82 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Sekator uniwersalny ˚yrafa 115360 870 g 1580 mm 32 mm 4 < Zasi´g ok. 3,5 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Regulowana g∏owica w zakresie 230° 3,5 m < Mo˝e byç u˝ywany z przed∏u˝kà 110460 32 Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Przed∏u˝ka do sekatora 110460 530 g 1453 mm 4 uniwersalnego ˚yrafa < Przed∏u˝a zasi´g sekatorów 115360, 115390 oraz no˝yc 115400 do 5 m < ¸atwa w monta˝u
 27. 27. NARZ¢DZIA DO CI¢CIA ÂrednicaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANPi∏a do ga∏´zi 110950 203 g 455 mm 100 mm 4 < Osprz´t do sekatorów uniwersalnych ˚yrafa (z wy∏àczeniem 115350 i 115550) < Regulowany kàt nachylenia ostrza pi∏y wzgl´dem wysi´gnika < D∏ugoÊç ostrza 35 cmNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Ø Szt./opak. Kod EANZbierak do owoców 110970 219 g 290 mm 155 mm 4 < Osprz´t do sekatorów uniwersalnych ˚yrafa (z wy∏àczeniem 115350 i 115550) < ¸atwy w monta˝u < Woreczek z wytrzyma∏ej bawe∏ny, rama z poliamiduUNIWERSALNE NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTUNazwa produktu: UP83 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNo˝yce do ˝ywop∏otu na wysi´gniku 115400 1020 g 1664 mm 4 < Zasi´g ok. 3,5 m < Regulowana g∏owica w zakresie 230° < AntypoÊlizgowa ràczka 3,5 m < D∏ugie (16 cm) precyzyjne ostrza < Mogà byç u˝ywane z przed∏u˝kà 110460SEKATORY UNIWERSALNE – KOWADE¸KOWE ÂrednicaNazwa produktu: UP57 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANTeleskopowy sekator uniwersalny 115550 1700 g 2250 mm 32 mm 2˚yrafa Junior < Zasi´g ok. 6 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Regulowana g∏owica w zakresie 26° 6m < Ostrze kowade∏kowe idealne do ci´cia suchych ga∏´zi 32 [ Sekatory uniwersalne ] Str.27
 28. 28. ÂrednicaNazwa produktu: UP53 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANSekator uniwersalny ˚yrafa Junior 115350 780 g 1610 mm 32 mm 4 < Zasi´g ok. 3,5 m < AntypoÊlizgowa ràczka < Regulowana g∏owica w zakresie 26° 3,5 m < Ostrze kowade∏kowe idealne do ci´cia suchych ga∏´zi 32CZ¢ÂCI ZAMIENNE 115364 115366 Ràczka SoftGrip™ TaÊma i ga∏ka do sekatorów do sekatorów 115360 i 115400 115360 i 115400 115565 115568 Ràczka i ga∏ka TaÊma do sekatora do sekatora 115560 115560 115367 Ostrze, spr´˝yna i ogniwo ∏aƒcucha do sekatorów 115360, 115390 i 115560
 29. 29. NO˚YCE DO TRAWYLEKKOÂå I ERGONOMIAServo-System™ zapobiegazakleszczaniu si´ ostrzy Niezwykle lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™
 30. 30. NO˚YCE DO TRAWYNo˝yce do trawy Fiskars wyró˝nia innowacyjny mechanizm Servo-System™ (serwo). Zapewnia on skuteczne ci´cie,zapobiegajàc zakleszczaniu si´ ostrzy. Ergonomiczna, lekka konstrukcja wp∏ywa na komfort pracy, a obracane o 360°ostrza umo˝liwiajà prac´ pod dowolnym kàtem nawet w trudno dost´pnych miejscach. Ostrza wykonane sà ze stalinierdzewnej, a ràczki z poliamidu. Bezpieczeƒstwo zapewnia ∏atwy w obs∏udze mechanizm blokujàcy ostrza. NO˚YCE DO TRAWY Nazwa produktu: GS46 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN No˝yce do trawy z serwo, d∏ugie 113690 654 g 1120 mm 4 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczanie si´ ostrzy < Obs∏uga jednà r´kà < Konstrukcja umo˝liwiajàca dotarcie do trudno dost´pnych miejsc < Ostrze obracane o 360° < D∏ugoÊç ostrza 14 cm 360° Nazwa produktu: GS42 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN No˝yce do trawy z serwo 113680 263 g 322 mm 4 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu si´ ostrzy < Ostrze obracane o 360° < Mechanizm blokujàcy przesuwany kciukiem < Ergonomiczny uchwyt u∏atwiajàcy prac´ < D∏ugoÊç ostrza 14 cm 360° Nazwa produktu: GS53 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwigniowe no˝yce do trawy i ˝ywop∏otu 113710 1376 g 899 mm 4 < Do ci´cia trawy, ˝ywop∏otu, a nawet przycinania krzewów < Tnà ga∏´zie o Êrednicy nawet 10 mm < Innowacyjne i bardzo lekkie < Mechanizm dêwigniowy wspomaga ci´cie < G∏owica tnàca obracana o 270° < Zasi´g do 2,5 m < D∏ugoÊç ostrza 22 cm D∏ugie no˝yce do trawy Fiskars umo˝liwiajà komfortowà prac´ w wyprostowanej pozycji, unikajàc niepotrzebnych napi´ç i obcià˝eƒ mi´Êni.
 31. 31. NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTULEKKOÂå I ELEGANCKI WYGLÑD Dêwignia i ràczki wykonane Ostrza ze stali nierdzewnej; z tworzywa FiberComp™ górne ostrze pokryte pow∏okà PTFE zapewnia czyste ci´cie System dêwigniowy PowerGear™ stanowià dwie przek∏adnie z´bate przenoszàce si∏´ i stabilizujàce dzia∏anie
 32. 32. NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTUNo˝yce do ˝ywop∏otu Fiskars wyró˝nia innowacyjny mechanizm PowerGear™, oparty na systemieprzek∏adni z´batych, które przenoszà i zwi´kszajà si∏´ ci´cia (2,5:1; 3,5:1). Ràczki wszystkich no˝ycwykonane sà z nowoczesnego tworzywa FiberComp™, które charakteryzuje du˝a wytrzyma∏oÊç i niewielki ci´˝ar.Ostrza z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewniajà czyste ci´cie. NO˚YCE DO ˚YWOP¸OTU Nazwa produktu: HS92 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwigniowe no˝yce do ˝ywop∏otu 114770 730 g 588 mm 4 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 3,5:1 < Ostrze ze stali nierdzewnej pokryto pow∏okà PTFE, co zapewnia czyste ci´cie < Odbojniki zabezpieczajà d∏onie przed przyszczypaniem Nazwa produktu: HS72 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN No˝yce do ˝ywop∏otu 114790 630 g 570 mm 4 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 3:1 < Ostrze ze stali nierdzewnej pokryto pow∏okà PTFE, co zmniejsza tarcie i zapewnia czyste ci´cie < Lekkie i wytrzyma∏e narz´dzie z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym Nazwa produktu: HS52 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwigniowe no˝yce do ˝ywop∏otu 114750 630 g 544 mm 4 < Unikalny system dêwigniowy zwi´ksza si∏´ ci´cia 2,5:1 < Ràczki wykonane z lekkiego, wytrzyma∏ego tworzywa Rada: Przy wyborze no˝yc do ˝ywop∏otu warto wykonaç prosty test „o∏ówka”, przecinajàc go samymi czubkami ostrzy. No˝yce Fiskars wykonujà to zadanie niezwykle efektywnie.
 33. 33. WYRYWACZEDO CHWASTÓWSZYBKIE I SKUTECZNE USUWANIE CHWASTÓWRegulowana d∏ugoÊç trzonkaG∏´boko si´gajàce pazury ze stali nierdzewnej [ Hoofdstuk ] P.33
 34. 34. WYRYWACZE DO CHWASTÓWWyrywacz do chwastów Fiskars to innowacyjne narz´dzie przeznaczone do usuwania chwastów z trawnika bezu˝ywania chemikaliów i koniecznoÊci schylania si´. Narz´dzie wykonano z aluminium i poliamidu wzmocnionegow∏óknem szklanym. G∏´boko si´gajàce pazury wyrywacza wykonano z wysokow´glowej stali. U˝yte rozwiàzaniakonstrukcyjne pozwalajà na czystà i skutecznà prac´, bez nadwyr´˝ania mi´Êni pleców. WYRYWACZE DO CHWASTÓW Nazwa produktu: W82 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Teleskopowy wyrywacz do chwastów 139920 1700 g 990 mm 4 < Usuwa roÊlin´ razem z d∏ugim korzeniem bez u˝ycia chemikaliów < Regulowana d∏ugoÊç trzonka pozwala korzystaç z narz´dzia osobom o ró˝nym wzroÊcie < G∏´boko si´gajàce pazury ze stali nierdzewnej chwytajà korzeƒ z czterech stron < System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystà prac´ < Komfortowa pozycja pracy < Regulowana długoÊç 990–1190 mm Nazwa produktu: W52 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Wyrywacz do chwastów 139910 917 g 998 mm 4 < Usuwa roÊlin´ razem z d∏ugim korzeniem bez u˝ycia chemikaliów < ¸atwy w u˝yciu < G∏´boko si´gajàce pazury ze stali nierdzewnej chwytajà korzeƒ z czterech stron < System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystà prac´ < Komfortowa pozycja pracy
 35. 35. NARZ¢DZIA DO CI¢CIANazwa produktu: W23 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANWyrywacz do chwastów Junior 139930 1052 g 970 mm 4 < Usuwa roÊliny razem z d∏ugim korzeniem bez u˝ycia chemikaliów < ¸atwy w u˝yciu < System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystà prac´ < Komfortowa pozycja pracy Wyrywacz do chwastów Wyrywacz do chwastów 139910 139930 Wyrywacz do chwastów mo˝na ∏atwo czyÊciç pod bie˝àcà wodà. [ Wyrywacze do chwastów ] Str.35
 36. 36. KOSIARKA B¢BNOWAZAAWANSOWANA KONSTRUKCJAEKOLOGICZNE KOSZENIE Kosiarka b´bnowa Momentum™ jest łatwa do prowadzenia, zapewnia wyjàtkowà i skutecznà sił´ ci´cia
 37. 37. NARZ¢DZIA DO CI¢CIAKOSIARKA B¢BNOWA MOMENTUM™Kosiarka b´bnowa pozwala szybko, skutecznie i ekologicznie zadbaç o trawnik.Kosiarka Momentum™, dzi´ki swojej innowacyjnej konstrukcji, jest łatwa do prowadzenia, nie blokuje si´,zapewnia wi´kszà si∏´ ci´cia i zasi´g koszenia, pozwala poruszaç si´ przy kraw´dziach trawnika i nie zostawianieprzyci´tych pasów pod kołami. Posiada ostrze o wyjàtkowej sile ci´cia, które umo˝liwia ci´cie trawy przysamej kraw´dzi trawnika. Kosiark´ wyró˝nia płynna i łatwa w obsłudze regulacja wysokoÊci koszenia.Konstrukcja urzàdzenia sprawia, i˝ kosiarka jest bardziej cicha i dzi´ki temu przyjazna dla u˝ytkownika. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Kosiarka b´bnowa Momentum™ 113880 23,5 kg 1220 mm 1 < Konstrukcja VersaCut™ daje mo˝liwoÊç regulacji wysokoÊci ci´cia w zakresie od 2,5 cm do 10 cm < System tnàcy StaySharp™ - ostrza kosiarki nie stykajà si´ ze sobà, co wpływa na redukcj´ siły niezb´dnej przy prowadzeniu kosiarki o 30% (wysoka trawa) < System StaySharp™ zapewnia długotrwałà wydajnoÊç no˝y bez cz´stego ostrzenia < Technologia InteriaDrive™ zapewnia dwukrotnie wi´kszà moc ci´cia; pozwala na przecinanie niewielkich gał´zi, chwastów czy g´stych k´p trawy < Kosiarka posiada unikalny mechanizm wyrzutu Êci´tej trawy do przodu < Ràczka z regulacjà wysokoÊci oraz mi´kkim uchwytem pozwala ∏atwo i szybko dostosowaç ustawienie wysokoÊci ci´cia [ Kosiarka b´bnowa ] Str.37
 38. 38. SIEKIERYI NARZ¢DZIA LEÂNESIEKIERY NOWEJ GENERACJI Innowacyjna konstrukcja Bardzo wytrzyma∏y AntypoÊlizgowa ràczka zapewnia trwa∏oÊç po∏àczenia i lekki trzonek wykonany z tworzywa SoftGrip™ g∏owicy z trzonkiem z poliamidu wzmocnionego umo˝liwia pewny chwyt w∏óknem szklanym G∏owica z wysokow´glowej stali pokryta jest nieprzywieralnà pow∏okà PTFE, która minimalizuje tarcie. Unikalny kszta∏t gwarantuje bezpieczeƒstwo i efektywnoÊç pracy
 39. 39. SIEKIERYNowà Generacj´ Siekier Fiskars wyró˝nia optymalny kształt ostrza oraz idealne wywa˝enie narz´dzi, co zapewniaka˝demu u˝ytkownikowi bardziej wydajnà, a zarazem ergonomicznà i bezpiecznà prac´.Nowy antywstrzàsowy uchwyt – pomaraƒczowa cz´Êç trzonka – posiada struktur´, która gwarantuje pewny chwyti uniemo˝liwia wyÊlizgni´cie si´ siekiery podczas pracy.Trzonek wykonano z tworzywa FiberComp™ - kompozytu włókna szklanego. Dzi´ki temu siekiery sà wyjàtkowolekkie i bardzo wytrzymałe.Nowa geometria ostrza oraz zaokràglone kraw´dzie głowicy zapewniajà jeszcze skuteczniejsze rozłupywaniedrewna. Siekiery ciesielskie posiadajà ostrze szlifowane pod kàtem 30°, zaÊ siekiery rozłupujàce pod kàtem 30-40°.Rozszerzajàcy si´ ku trzonkowi kształt ostrza gwarantuje wytrzymałoÊç i jest odporny na uszkodzenia.Ka˝da siekiera posiada oznaczenie modelu nadrukowane bezpoÊrednio na trzonku. Ułatwia to dobór optymalnego OBRÓBKA DREWNAdo naszych potrzeb narz´dzia.Wszystkie siekiery posiadajà ochraniacz z blokadà, który ułatwia bezpieczny transport i przechowywanie. UNIWERSALNE SIEKIERY CIESIELSKIE Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Toporek X5 121121 481 g 228 mm 4 < Lekka i por´czna siekiera dla turystów i podró˝ników < Brezentowy ochraniacz < Ci´˝ar g∏owicy: 390 g Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Siekiera X7 121420 640 g 355 mm 4 < Praktyczna siekiera dla podró˝ników < Niezastàpiona na campingu, ∏ódce, dzia∏ce i w samochodzie < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 470 g Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Siekiera ciesielska X10 121440 980 g 443 mm 4 < Idealna siekiera dla stolarzy < Znakomita podczas drobnych prac budowlanych i gospodarskich < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 760 g [ Siekiery i narz´dzia leÊne ] Str. 39
 40. 40. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANUniwersalna siekiera X15 121460 1520 g 599 mm 4 < Do wszystkich prac leÊnych < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1046 gSIEKIERY ROZ¸UPUJÑCENazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X11 122440 1075 g 443 mm 4 < Do roz∏upywania ma∏ych pni i ràbania drewna na opa∏ < WielkoÊç narz´dzia umo˝liwia prac´ jednà r´kà < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 840 gNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X17 122460 1570 g 599 mm 4 < Do roz∏upywania Êredniej wielkoÊci pni < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1086 gNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X25 122480 2430 g 722 mm 2 < Do roz∏upywania du˝ych pni < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1830 g
 41. 41. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSiekiera roz∏upujàca X27 122500 2600 g 915 mm 2 < Do roz∏upywania du˝ych i ci´˝kich w obróbce pni < D∏u˝szy trzonek zapewnia efektywniejszà prac´ < Ochraniacz z tworzywa < Ci´˝ar g∏owicy: 1830 g OBRÓBKA DREWNAKLINYNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKlin 120010 700 g 153 mm 4 < Do roz∏upywania wielkich, trudnych w obróbce pni < Z kutej staliNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKlin obrotowy 120020 2200 g 220 mm 4 < Obraca si´ w pniu do 90° (si∏a skr´tu), rozpierajàc drewno < Karbowanie do Êrodka dla efektywniejszego roz∏upywania < Stalowy kab∏àk (strzemi´) do zawieszania na haku < Materia∏: hartowana stal C40, stopieƒ twardoÊci 36–42 HRCNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKlin obrotowy Safe-T 120021 2400 g 240 mm 4 < Posiada bardzo wytrzyma∏à poliamidowà nak∏adk´ z metalowym pierÊcieniem < Absorbuje energi´ uderzenia < Redukuje ryzyko wystàpienia RSI – urazów spowodowanych d∏ugotrwa∏à pracà w jednej pozycji [ Siekiery i narz´dzia leÊne ] Str. 41
 42. 42. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPoliamidowa nak∏adka 122151 300 g 650 mm 1 < Wymienna poliamidowa nak∏adka z metalowym pierÊcieniem < Przeznaczona do klina obrotowego Safe-T 120021M¸OTYNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANM∏ot dwur´czny 6 kg 120028 6130 g 900 mm 2 < Zaokràglone kraw´dzie głowicy zmniejszajà ryzyko odłupywania < Gumowa koƒcówka ∏àczàca g∏owic´ z trzonkiem zapobiega wstrzàsom podczas pracy < Trzonek: rdzeƒ z w∏ókna szklanego redukuje wstrzàsy, ca∏oÊç pokryta antypoÊlizgowym tworzywem zapobiegajàcym drganiom < G∏owica z kutej stali w´glowej, hartowanaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANM∏ot dwur´czny 5 kg 120030 5180 g 900 mm 2 < Zaokràglone kraw´dzie głowicy zmniejszajà ryzyko odłupywania < Gumowa koƒcówka ∏àczàca g∏owic´ z trzonkiem zapobiega wstrzàsom podczas pracy < Trzonek: rdzeƒ z w∏ókna szklanego redukuje wstrzàsy, ca∏oÊç pokryta antypoÊlizgowym tworzywem zapobiegajàcym drganiom < G∏owica z kutej stali w´glowej, hartowanaNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANM∏ot dwur´czny 4 kg 120040 3900 g 750 mm 4 < Zaokràglone kraw´dzie głowicy zmniejszajà ryzyko odłupywania < Trzonek: rdzeƒ z w∏ókna szklanego redukuje wstrzàsy, ca∏oÊç pokryta antypoÊlizgowym tworzywem zapobiegajàcym drganiom < G∏owica z kutej stali w´glowej, hartowana
 43. 43. NARZ¢DZIA LEÂNENazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANTasak karczownik X3 126003 450 g 505 mm 4 < Do podcinania drzew i okrzesywania grubszych ga∏´zi oraz konarów OBRÓBKA DREWNANazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANHak do pni 126020 420 g 235 mm 4 < Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni < Hartowana stal borowa ze szlifowanymi kraw´dziami < Ràczka z termoplastycznej gumy gwarantuje pewny chwyt < Polecany do stosowania z kleszczami do pniNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANKleszcze do pni 126030 459 g 288 mm 4 < Kuta hartowana stal borowa ze szlifowanym wykoƒczeniem < Ràczka z polipropylenu < Mechanizm narz´dzia pokryty jest ochronnà warstwà farby proszkowej < Maksymalny rozstaw 195 mm < Ràczka z termoplastycznej gumy 20Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANEtui na hak 126040 127 g 308 mm 4 < Wykonane z poliuretanu < Idealne do przenoszenia haka 126020 i kleszczy 126030 [ Siekiery i narz´dzia leÊne ] Str. 43
 44. 44. Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Dêwignia – obracak 126050 1287 g 768 mm 4 < Do podwa˝ania oraz obracania powalonych pni < Kuta hartowana stal borowa ze szlifowanym wykoƒczeniem < Uchwyt z polipropylenu < Wykuta z jednego kawa∏ka stali, niezwykle wytrzyma∏a, odporna na niskie temperatury i surowe warunki klimatyczne AKCESORIA Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Ostrza∏ka do siekier 120000 63 g 160 mm 4 < Do ostrzenia siekier i no˝y < Elementem ostrzàcym jest trwa∏y i skuteczny spiek ceramiczny < Ceramiczne kamienie szlifierskie ostrzà siekiery i no˝e pod prawidłowym kàtem < Regularne g∏adzenie ostrza zapewnia jego skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo w trakcie pracyRada: Ostrzenie siekier stanie si´ prostsze z opatentowanà przez Fiskars ostrzałkà do siekier, karczowników i no˝y.Połó˝ ostrzałk´ na płaskiej powierzchni, umieÊç ostrze w zagł´bieniu i przesuwaj je kilkakrotnie do siebie i od siebie delikatnieprzyciskajàc. Regularne stosowanie ostrzałki sprawi, ˝e siekiery b´dà zawsze ostre i bezpieczne podczas u˝ytkowania.
 45. 45. PI¸Y I NO˚ESKUTECZNE CI¢CIE ¸atwa i skuteczna blokada ostrza Trwa∏e ostrze z hartowanej stali Lekka ràczka z tworzywa FiberComp™ Kszta∏t ràczki chroniàcy palce
 46. 46. PI¸Y I NO˚EPi∏y Fiskars to szeroka gama narz´dzi przeznaczonych do ró˝nego typu ci´ç ogrodowych. Pi∏y wyró˝nia specjalnageometria ostrza, ktora u∏atwia ci´cie. Pi∏y wysuwane to po∏àczenie niezwykle lekkiej ràczki, wykonanej z tworzywaFiberComp™ i trwa∏ego ostrza z hartowanej stali, chowanego w r´kojeÊci. Dzi´ki specjalnemu klipsowi pi∏´ po z∏o˝eniumo˝na przymocowaç do paska.Pi∏y kab∏àkowe przeznaczone sà do ci´cia konarów i grubych ga∏´zi. W komplecie ochraniacz na ostrze.No˝e Fiskars przeznaczone sà do specjalistycznych prac sadowniczych. PI¸Y Ârednica Nazwa produktu: SW84 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Pi∏a ze sta∏ym ostrzem 123840 410 g 490 mm 120 mm 4 < Ârednica ci´cia 120 mm < Specjalne uz´bienie zapewnia szybkie i efektywne ci´cie < Mi´kki i ergonomiczny uchwyt zwi´ksza komfort pracy < Ostrze o d∏ugoÊci 330 mm 120 Ârednica Nazwa produktu: SW65 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Pi∏a do ga∏´zi, d∏uga 123850 201 g 556 mm 120 mm 4 < Specjalne uz´bienie zapewnia skuteczne ci´cie ga∏´zi < D∏ugoÊç ostrza 160 mm < Szlufka na pasek 120 Ârednica Nazwa produktu: SW63 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EAN Pi∏a do ga∏´zi 123830 95 g 355 mm 70 mm 4 < Specjalne uz´bienie zapewnia skuteczne ci´cie ga∏´zi < D∏ugoÊç ostrza 160 mm < Szlufka na pasek 70 Rada: Ostrze chowane w r´kojeÊci gwarantuje bezpieczne przechowywanie i transport pi∏y.
 47. 47. ÂrednicaNazwa produktu: SW62 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç ci´cia Szt./opak. Kod EANPi∏a do drewna 123820 99 g 355 mm 70 mm 4 < Specjalne uz´bienie zapewnia skuteczne ci´cie desek < D∏ugoÊç ostrza 250 mm < Szlufka na pasek 70Nazwa produktu: K20 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN OBRÓBKA DREWNANó˝ do we∏ny mineralnej 125870 54 g 420 mm 4 < Ergonomiczna r´kojeÊç z os∏onà na palce < Ostrze ze stali nierdzewnejPI¸Y KAB¸ÑKOWENazwa produktu: SW30 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPi∏a kab∏àkowa 21 124800 575 g 620 mm 4 < Kszta∏t ramy umo˝liwia ci´cie w trudno dost´pnych miejscach < Unikalne uz´bienie tnie w obu kierunkach (od siebie i do siebie) < Magnetyczny ochraniacz na ostrzeNazwa produktu: SW31 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANPi∏a kab∏àkowa 24 124810 635 g 695 mm 4 < Do ci´cia konarów i grubych ga∏´zi < Unikalne uz´bienie tnie w obu kierunkach (od siebie i do siebie) < Magnetyczny ochraniacz na ostrzeCZ¢ÂCI ZAMIENNE 124807 124817 Wymienne ostrze Wymienne ostrze do pi∏y kab∏àkowej do pi∏y kab∏àkowej 124800 124810 [ Pi∏y i no˝e ] Str. 47
 48. 48. NO˚ENazwa produktu: K40 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANNó˝ uniwersalny 125860 70 g 218 mm 4 < Nó˝ wielofunkcyjny w plastikowej pochwie < Ergonomiczna r´kojeÊç z os∏onà na palce < Ostrze ze stali nierdzewnej o d∏ugoÊci 10 cmNazwa produktu: K62 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSierpak 125880 50 g 170 mm 4 < Do obcinania cienkich ga∏´zi i p´dów oraz do wyg∏adzania ran na ga∏´zi powsta∏ych po obci´ciu pi∏à < Sierpowato wygi´te ostrze ze stali nierdzewnej < Ràczka z wtórnie przetworzonego plastiku, przymocowana mosi´˝nym nitemNazwa produktu: K61 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANSzczepak 125890 50 g 170 mm 4 < Do ukoÊnego ci´cia zraza i ukorzenionej podk∏adki podczas szczepienia lub rozmna˝ania roÊliny < Wygi´te ostrze ze stali nierdzewnej < Ràczka z wtórnie przetworzonego plastiku, przymocowana mosi´˝nym nitemNazwa produktu: K60 Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EANOkulizak 125900 50 g 170 mm 4 < Do szczepienia roÊliny metodà okulizacji, czyli oczkowania < Ostrze ze stali nierdzewnej < Ràczka z wtórnie przetworzonego plastiku, przymocowana mosi´˝nym nitem < Posiada koƒcówk´ do podnoszenia i odchylania naci´tej kory
 49. 49. GRABIE IN-LOCKALUMINIOWY TRZONEKI ZESTAW WYMIENNYCH GŁOWIC Lekki, wytrzyma∏y materia∏ FiberComp™ P∏ozy uniemo˝liwiajà ajà haczenie o darƒ, arƒ, zapewniajà p∏ynnà, czystà prac´ P∏oz y a twe P∏ozy ∏atwe monta˝u P∏ozy ∏atwe w m
 50. 50. GRABIE IN-LOCKUnikalny system wymiennych g∏owic grabi do liÊci i grabi uniwersalnych montowany jest na lekkim i wytrzyma∏ymaluminiowym trzonku. Prosty w obs∏udze mechanizm ∏àczàcy pozwala dostosowaç narz´dzie do wykonywanejczynnoÊci. G∏owice z wytrzyma∏ego tworzywa majà unikalny kszta∏t, co zapewnia p∏ynnà i skutecznà prac´bez haczenia o darƒ, zapychania si´ z´bów, zaczepiania o roÊliny. Grabie sà ∏atwe do utrzymania w czystoÊcii nie rdzewiejà. GRABIE SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Grabie uniwersalne z p∏ozami 135050 270 g 175 mm 410 mm 10 < Konstrukcja wyrównywacza umo˝liwia swobodne przesypywanie gleby < Specjalny kszta∏t g∏owicy < P∏ozy uniemo˝liwiajà haczenie o darƒ < Wykonane z lekkiego i wytrzyma∏ego tworzywa FiberComp™ < 12 z´bów SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Grabie do liÊci, du˝e 135010 230 g 228 mm 511 mm 15 < Szeroka g∏owica wygodna w u˝yciu na du˝ych powierzchniach < Udoskonalony geometryczny kszta∏t z´bów uniemo˝liwia zapychanie g∏owicy < 25 d∏ugich, elastycznych z´bów SzerokoÊç Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EAN Grabie do liÊci 135020 196 g 212 mm 415 mm 10 < Idealne do grabienia trawnika < 25 d∏ugich, elastycznych z´bów
 51. 51. SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie do liÊci, ma∏e 135030 46 g 180 mm 117 mm 15 < Do grabienia mi´dzy roÊlinami i pod krzewami < 7 d∏ugich, elastycznych z´bów SzerokoÊçNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç g∏owicy Szt./opak. Kod EANGrabie uniwersalne 135060 250 g 175 mm 410 mm 10 < Idealne do grabienia d∏ugiej Êci´tej trawy < Zewn´trzne z´by z dodatkowym zagi´ciem do Êrodka < 12 z´bówNazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN NARZ¢DZIA OGRODNICZETrzonek 135000 350 g 1600 mm 10 < Lekki aluminiowy trzonek, opcjonalnie do wymiennych g∏owicCZ¢ÂCI ZAMIENNE 135057 P∏ozy do g∏owicy uniwersalnej 135050 [ Grabie In-Lock ] Str. 51
 52. 52. NARZ¢DZIADO PIEL¢GNACJIMAŁYCH ROÂLINLEKKIE I WYTRZYMAŁE Zaokràglone kraw´dzie narz´dzi nie uszkadzajà korzeni Niezwykle lekkie, ergonomiczne Trwa∏e, wytrzyma∏e tworzywo FiberComp™
 53. 53. NARZ¢DZIA DO PIEL¢GNACJIMAŁYCH ROÂLINErgonomiczne, wielofunkcyjne narz´dzia do piel´gnacji małych roÊlin, zarówno doniczkowych, jak i rabatowych.Wykonane sà z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, które wytrzymuje zakres temperaturod -40°C do +150°C i nacisk do 35 kg. Tworzywo jest bardzo wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystoÊci.Zaokràglone kraw´dzie narz´dzi nie uszkadzajà korzeni. Głowice mogà byç ostrzone.Małe narz´dzia Premium posiadajà ràczk´ z tworzywa FiberComp™ i głowice ze stali nierdzewnej. Dla wi´kszegokomfortu, ràczk´ pokryto antypoÊlizgowym tworzywem SoftGrip™. MAŁE NARZ¢DZIA Premium Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Łopatka Premium 137200 143 g 278 mm 4 < Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podło˝u < Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej NARZ¢DZIA OGRODNICZE < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanie Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Łopatka wàska Premium 137210 109 g 280 mm 4 < Doskonała do sadzenia i pielenia, nawet w twardym podło˝u < Idealna do piel´gnacji roÊlin w wàskich grzàdkach i na balkonach < Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanie Nazwa produktu Nr art. Ci´˝ar D∏ugoÊç Szt./opak. Kod EAN Kultywator Premium 137220 154 g 256 mm 4 < Do aeracji i rozluêniania gleby < Z´by wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej umo˝liwiajà prac´ w ci´˝kiej glebie < Otwór do zawieszania u∏atwia przechowywanie [ Narz´dzia do piel´gnacji ma∏ych roÊlin ] Str. 53

×