D is innovationsuddannelse 2012 a4_print

500 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D is innovationsuddannelse 2012 a4_print

  1. 1. InnovatIonDI’S nS-Inn ov atIo dan nelse 2012ud Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer
  2. 2. 2 | DI’S EXEcutIvE program 2011 Skab forSprIng meD DIne innovative processer og ledelseskompetencer Har din virksomhed overblik over hele innovationsprocessen, og udnytter I alle innovationskompetencerne i hele virksomhe- den? Vil I arbejde jer effektivt gennem projekter uden at spilde tid på overflødige produkter og processer, der, i bedste fald, er tidsrøvere og i værste fald forringer hele virksomhedens konkur- rencedygtighed? For at innovation skal blive en succes, skal det være en del af virksomhedens hverdag. DI’s innovationsuddan- nelse skærper dine færdigheder på innovationsfeltet og giver dig bedre mulighed for at styre dine innovative projekter. Hvorfor vælge en innovationsuddannelse? Gode forretningsmæssige resultater af innovation kræver en solid forståelse for hele innovationsprocessen og et overblik over hvilke kompetencer, der skal i spil for at fremme innovationsaktiviteterne i organisationen. Når du lærer at opbygge en inno- vativ kultur og styre innovative processer effektivt, bliver der plads til den nytænkning og kreativitet, der er nødvendig for at skabe innovative resultater med værdi for din virksomhed. Formål og udbytte Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde struktureret og succesfuldt med innovation. På DI’s innovationsuddannelse tages der udgangspunkt i DI’s innovationsmodel som er et stærkt redskab til at give overblik over de enkelte faser, din organisation vil gen- nemløbe i et succesfuldt innovationsprojekt. Uddannelsen styrker dine færdigheder i innovationsledelse med fokus på udvik- ling af ny viden og værktøjer, der bidrager til at målrette virksomhedens arbejde med innovation på både taktisk og operationelt niveau. Der er fokus på at ruste dig til at skabe succesfulde resultater med innovationsarbejdet og føre aktivite- terne ud i livet.
  3. 3. DI’S InnovatIonSuDDannElSE 2012 | 3Når du har gennemført DI’s innovationsuddannelse, vil du: varIgheD DI’s innovationsuddannelse varer 8 dage– have fået indsigt i værktøjer der fremmer innovationshøjden i din virksomhed og gennemføres over 4 moduler á 2– have tilegnet dig overblik over innovationsprocessen ved hjælp af DI’s innova- dages varighed. Forløbet strækker sig tionsmodel over fire måneder i perioden september– være i stand til bedre at opsøge, vurdere og implementere ny viden og anvende 2011 til januar 2012. det i innovationsarbejdet– kunne bidrage til opbygning af en innovationskultur som giver plads til kreativi- Dato og SteD tet og nytænkning Modul 1: 19. – 20. september 2012– have fået kendskab til de kompetenceområder, der kommer i spil, når der arbej- modul 2: 23. – 24. oktober 2012 des målrettet med innovation modul 3: 4. – 5. december 2012– være i stand til at identificere og tilpasse faktorer som kundeindsigt, teknologi- modul 4: 16. – 17. januar 2013 og vidensmæssig indsigt, idé- og konceptudvikling, samt organisering– kunne gennemføre og lede innovationsprojekter i din virksomhed – hele vejen fra De enkelte moduler afholdes hos idéfasen til markedsintroduktion forskellige virksomheder, organisationer– have fået en holistisk procesforståelse for innovationsstrategi og kursussteder rundt omkring i landet. Første og sidste modul forventes at blive afholdt i København, mens modul 2 og 3 vil blive afholdt i Jylland.Hvad får virksomheden ud af, at du deltager?Din virksomhed får en handlekraftig leder, der kan iscenesætte og lede projekter medinnovationshøjde og gode forretningsmæssige resultater. Virksomheden får i dig en læS meremedarbejder, der kan bidrage med viden om innovation til inspiration og faglig spar- læs mere om uddannelsen og tilmeldring med kolleger. Efter uddannelsen kan du vælge at deltage i et af DI’s innovations- dig på di.dk/innovationnetværk og derved fortsat få virksomhedsrelevante input.Hvem er målgruppen?DI’s innovationsuddannelse henvender sig til ledere, projektledere, projektansvarlige,udviklingschefer, projektchefer og projektkoordinatorer, der har behov for at få et godtfagligt og operationelt udgangspunkt for at lede innovative projekter. For at styrke dit innovationsarbejde har DI udgivet publikationsserien ”Innovati- onsprocessen”. Hver publikation skal inspi- rere dig i dit arbejde med at styrke innovati- onskraften i din virksomhed. Hent serien gratis på di.dk/innovation
  4. 4. 4 | DI’S InnovatIonSuDDannElSE 2012 uDDannelSenS Kerneområder Du lærer at udnytte ledelsesrummet, så de rette kompetencer kommer i spil, når virksomheden skal arbejde målrettet med in- novation. Gennem teori og praksis bliver du undervist i at vise, hvordan dine projekter og innovationsaktiviteter bidrager til virksomhedens overordnede strategi, så I kommer effektivt gen- nem de enkelte faser i innovationsprocessen. Det bliver du undervist i: Modul 1: Lyt til kunderne, og få indsigt i din organisations vidensressourcer og teknologiberedskab På første modul får vi et fælles overblik over DI’s innovationsmodel og en forståelse for forskellige typer innovation. Vi arbejder også med værktøjer og metoder, der gør sig gældende, når man skal forstå sine kunders og brugeres behov bedre. Vi vil klarlægge mulighederne for at erhverve sig teknologisk og vidensmæssig indsigt fra omverdenen og internt i organisationen. Omdrejningspunktet er relationerne internt i virksomhe- den samt mellem virksomheden og dens omverden. Du lærer, hvordan du bedre kan opsøge, vurdere og implementere ny viden og anvende det i dine innovationsprojek- ter. Vi ser bl.a. på, hvordan brugerne kan inddrages, ligesom der arbejdes med med- arbejder-, partner- og teknologidreven innovation. Modul 2: Konceptudvikling i det rette team – skab grobund for en kreativ innovationskultur På det andet modul har vi fokus på læring omkring teamorganisering og koncept- udviklingsprocessen, samt elementer der fremmer eller hæmmer en kultur, som skaber innovative forretningsmæssige resultater. Du får værktøjer, og indsigt i ele- menter, der styrker idé- og konceptudviklingen. Samtidig arbejder vi med teknikker til at forbedre de kreative processer blandt medarbejderne samt med formålet at skabe grobund for en innovativ kultur og et kreativt miljø i organisationen. Endelig arbejder vi med personprofiler, og du får udarbejdet din egen personprofil. Kendskabet til per- sonprofiler anvendes som redskab til at sammensætte de rette teams bestående af tværfaglige kompetencer og forskellige personprofiler. Modul 3: Effektiv styring af innovationsprojekter og udarbejdelse af innovationsstrategi Med tredje modul sætter vi fokus på arbejdet med en virksomheds organisatoriske setup og styring af innovationsprojekter med værktøjer hentet fra lean-verdenen. Der arbejdes med projektorganisering internt i virksomheden, og dens samarbejdspart- nere er i fokus, ligesom du trænes i ledelse og effektiv styring af innovationsprojekter. Samtidig får du indsigt i de elementer, som skal sikre en kvalificeret opbygning af en innovationsstrategi, så du efterfølgende kan bidrage til arbejdet med at få defineret og implementeret en innovationsstrategi hjemme i virksomheden.
  5. 5. DI’S InnovatIonSuDDannElSE 2012 | 5Modul 4: Gennemslagskraft i innovationsprojektet og deneffektive markedsintroduktionPå sidste modul får du forståelse for væsentligheden af den sidste fase i innovati-onsprocessen – der hvor du endelig kan dokumentere værdien og resultatet af dineinnovationsprojekter. Vi har fokus på læring omkring markedsintroduktionen af nyeprodukter, ydelser og services, og hvad der fremmer og hæmmer videndelingenmellem forskellige faggrupper i organisationen i denne sammenhæng. Dit eget inno-vationsprojekt vil endvidere være omdrejningspunkt. Vi arbejder med din gennem-slagskraft, og du får feedback på dit projekt og din kommunikation af resultaterne fraunderviserne, et eksternt ekspertpanel samt dine medkursister. Det vigtigste formålmed modulet er et kompetenceløft og en professionel tilgang til den efterfølgendeimplementering af dit hjemmeprojekt og til dit videre arbejde med det, du har lært påuddannelsen.Gennemgående på alle 4 moduler: Ledelse oginnovationskulturDI’s innovationsmodel bygger på seks vigtige kompetenceområder, hvoraf viden omgod ledelse og innovationskultur helt overordnet vil være afgørende for at din virksom-hed lykkedes succesfuldt med innovation. Undervejs på hvert modul vil vi løbendetage fat om de ledelsesmæssige og kulturrelaterede emner der er væsentlige for deøvrige kompetenceområder og faser i innovationsprocessen.DI’s innovationsmodel Idé- og koncept- Lean-tanken Markedsintroduktion/ udvikling samt – innovationsprojekter udrulning af produkter strategisk udvælgelse gennemføres og kundeløsninger Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi
  6. 6. 6 | DI’S InnovatIonSuDDannElSE 2012 unDervISnIngS- form Undervisningen byder på et miks af teori, øvelser, cases og af- ForbErEDElSE prøvning af værktøjer ”ude i marken” hos rigtige virksomheder. Finde eget innovationsprojekt/udfylde Undervisning tager afsæt i DI’s seks publikationer om innovati- personprofil/litteraturlæsning onsprocessen tilsat en række øvrige relevante værktøjer, cases og teori. En af dagene på de tre første moduler vil i høj grad være praksisorienteret og foregå i samarbejde med virksomheder og moDul 1 organisationer, der repræsenterer en særlig tilgang til innovation. Innovationstyper Dette giver en god mulighed for at forstå anvendelsen af flere af Kundeindsigt de indlærte værktøjer fra hvert modul, og vil øge udbyttet af ud- Viden- & teknologi beredskab Relationer dannelsen. moDul 2 Læring Læringen undervejs er baseret på aktivt engagement blandt deltagerne, der alle har Idé- og konceptudvikling Personprofiler beslægtede innovationsudfordringer. På første modul får du mulighed for at vælge en Teamorganisering buddy fra holdet, som vil være din sparringspartner i løbet af hele uddannelsen. Innovationskultur Innovationsledelse Gennem hele forløbet arbejder du løbende med en innovationsudfordring i din egen hverdag i form af et innovationsprojekt fra din egen virksomhed. Uddannelsen slutter moDul 3 af med, at du præsenterer de fundne løsninger fra dit arbejde med projektet, og deref- ter modtager feedback fra et eksternt ekspertpanel. Styring af innovationsprojekt Lean-tanken i produktudvikling Projektorganisering Innovationsstrategi Hjemmeprojekt Før uddannelsen skal du i samarbejdet med din chef udpege et projekt, som du øn- sker at arbejde med sideløbende med uddannelsen. Det er vigtigt, at du vælger et moDul 4 projekt, du reelt har tid til at arbejde med undervejs. For at maksimere dit udbytte anbefales det, at du i løbet af projektet samarbejder med kolleger andre steder i din Markedsintroduktion af innovationsresultatet virksomhed omkring løsningen. Gennemslagskraft Kommunikation af eget innovationsprojekt Forberedelser Afsluttende fremlæggelse af hjemmeprojekt Før uddannelsesstart vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema, der har til formål at afdække, hvor du specielt har udfordringer i din nuværende arbejdssituation i for- hold til at fremme innovationen i din organisation. Desuden forventes det, at du har læst to af DI’s innovationspublikationer, som du får tilsendt før uddannelsens start. aFSlutnIng Du vil også blive bedt om at udfylde en online personprofiltest, som du modtager Reception og diplomoverrækkelse feedback på fra underviserne i forbindelse med modul 2. Undervejs mellem modulerne vil der være forberedelse af mindre omfang. Forbere- delsens karakter vil hovedsageligt bestå af læsning af mindre publikationer/artikler og arbejde med eget hjemmeprojekt.
  7. 7. DI’S InnovatIonSuDDannElSE 2012 | 7 praktISk InformatIon og tilmeldingmere InformatIonØnsker du at høre mere om DI’s innovationsuddannelse, er du velkommen til at kon-takte:Innovationskonsulent mette brønd Fredstedtelefon: 3377 3635E-mail: mebf@di.dkDI’S InnovatIonSuDDannelSeSteamuddannelsesansvarlig: Innovationskonsulent mette brønd FredstedØvrige DI-undervisere: chefkonsulent Hanne merete lassen,chefkonsulent nicolas boalthtIlmelDIngDu kan tilmelde dig uddannelsen ved at kontakte:Kursussekretær gitte Hansentelefon: 3377 3701E-mail: gih@di.dkFax: 3377 3780Du kan også tilmelde dig online på di.dk/innovation, her kan du tilmelde dig ved at gåi vores shop på di.dk. Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage en bekræftelseinden for en uge.betalIngCa. 4 uger før kursusstart vil du modtage en faktura som skal betales inden opstart afuddannelsen.afmelDIngAfmelding kan ske uden beregning indtil fire uger før kursusstart. I de følgende to ugerbetales 35 pct. af prisen. Afmeldes senere end to uger før kursusstart, skal hele kursus-prisen betales.prISmedlemmer: kr. 34.500, ekskl. momsandre: kr. 39.700, ekskl. momsPriserne inkluderer overnatning og forplejning og evt. transport mellem dag 1 og dag 2på alle moduler
  8. 8. ” DI’S InnovatIonSuDDannelSe er en specialsyet uddan- nelse, der med erfarne undervisere i teori og praksis viser, hvordaninnovationsprocesserne kan optimeres i deltagernes egne virksomheder. Minværktøjskasse blev klart udvidet – og med den afsluttende præsentation afmit hjemmeprojekt blev jeg også udfordret til at gøre mine projekter merekundeorienterede. Innovationskonsulent Morten Krogh Sørensen Post Danmark ”… Det er de færreste, der kan spare sig til succes i det lange løb. Der skal for det meste udvikling til ...” Mette Brønd Fredsted Kursusleder på DI’s innovationsuddannelse > DI 1787 København V Telefon 3377 3377 di@di.dk di.dk

×