การสมครและใชงาน
wordpress.com
เขาใจเปาหมายของเวบททา
การวางแผนทด
Navigation (usability)
การออกแบบเวบให ใชง1าย)
Design (มความน1าเช4อถ4อ)
การประชาสมพน
ข8นตอนการสรางเวบไซต<โดยทวไป
●จดช4อโดเมน (Domain Name)
●เช1าพ48นทเกบเวบ (Hosting)

●ออกแบบเวบไซต<

●เขยนโปรแกรมเพ4อใชจดการร...
เขาเวบ http://th.wordpress.com
ใส1ช4อทใชเขาระบบ            ใส1รหสผ1าน
             ใส1อเมลเล4อกใหสราง Blog
หนาน8จะเปนการบอกใหเรากลบไปตรวจสอบอเมลเพ4อย4นยน
       และกรอกขอมBลส1วนตว
ตรวจสอบอเมลว1ามเมลมาจาก Wordpress.com เป>ดอ1านแลวคล>Dก เพ4อย4นยน
ล>8งค<จะพามาหนาน8 เปนการบอกว1า สามารถใชงานไดแลว
เขาสB1ระบบ โดยใช
http://yourblog.wordpress.com/wp-login
ใส1ชอเน48อหา
         4
ใส1เน48อหา
คล>กเพ4อเล4อกไฟล<
  D
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
การสมัครและใช้งาน Wordpress.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสมัครและใช้งาน Wordpress.com

19,342 views
19,117 views

Published on

ขั้นตอนการสมัครและใช้งาน Wordpress.com

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
174
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสมัครและใช้งาน Wordpress.com

 1. 1. การสมครและใชงาน wordpress.com
 2. 2. เขาใจเปาหมายของเวบททา การวางแผนทด Navigation (usability) การออกแบบเวบให ใชง1าย) Design (มความน1าเช4อถ4อ) การประชาสมพน
 3. 3. ข8นตอนการสรางเวบไซต<โดยทวไป ●จดช4อโดเมน (Domain Name) ●เช1าพ48นทเกบเวบ (Hosting) ●ออกแบบเวบไซต< ●เขยนโปรแกรมเพ4อใชจดการระบบต1างๆ เช1นระบบสมาช>ก , และเน4อหาบนเวบไซต< ฯลฯ 8 ●Upload เวบข@8น hosting ●ประชาสมพนธ<เวบไซต<ใหเปนทรBจก ●Update และพฒนาเวบไซต<
 4. 4. เขาเวบ http://th.wordpress.com
 5. 5. ใส1ช4อทใชเขาระบบ ใส1รหสผ1าน ใส1อเมล เล4อกใหสราง Blog
 6. 6. หนาน8จะเปนการบอกใหเรากลบไปตรวจสอบอเมลเพ4อย4นยน และกรอกขอมBลส1วนตว
 7. 7. ตรวจสอบอเมลว1ามเมลมาจาก Wordpress.com เป>ดอ1านแลวคล>Dก เพ4อย4นยน
 8. 8. ล>8งค<จะพามาหนาน8 เปนการบอกว1า สามารถใชงานไดแลว
 9. 9. เขาสB1ระบบ โดยใช http://yourblog.wordpress.com/wp-login
 10. 10. ใส1ชอเน48อหา 4 ใส1เน48อหา
 11. 11. คล>กเพ4อเล4อกไฟล< D

×