๑          กาหนดการสมัชชาปฏิ รประดับชาติ ครังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔                   ู       ้ ...
๒   เวลา                  กาหนดการ                 สถานที่๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ประชุมวิช...
๓    เวลา               กาหนดการ                    สถานที่ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การกล่า...
๔   เวลา                กาหนดการ                 สถานที่            ความเป็...
๕   เวลา              กาหนดการ                 สถานที่          - พิธปิดงานสมัชชา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กำหนดการ สมัชชา ล่าสุด

672 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการ สมัชชา ล่าสุด

 1. 1. ๑ กาหนดการสมัชชาปฏิ รประดับชาติ ครังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ู ้ วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา กาหนดการ สถานที่๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ผูเข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ้ โถงชันบน ้๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. การเตรียมความพร้อมสาหรับการประชุม ห้องประชุมปฏิรป ๑ ู๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธเปิด: ี ห้องประชุมปฏิรป ๑ ู - การแสดงศิลปวัฒนธรรม และวีดทศน์ ิ ั - เปิดการประชุมสมัชชาปฏิรประดับชาติ ครังที่ ๑ ู ้ - โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี - ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรป ู - - ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ ประชาชนปฏิรปประเทศไทย ู - (ป.ป.ป.) ” โดย - ๑. นางสมปอง เวียงจันทร์ ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูชุมชนลุ่มน้ามูล ๒. นายสุแก้ว ฟุงฟู ผูแทนผูได้รบผลกระทบกรณีทดน จ.ลาพูน ้ ้ ั ่ี ิ ๓. นางรสิตา ซุยยัง เครือข่ายคนไทยพลัดถิน ่๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รับรองระเบียบวาระการประชุม ห้องประชุมปฏิรป ๑ ู โดย นายสุวทย์ วิบุลผลประเสริฐ ิ ประธานคณะกรรมการดาเนินการจัดสมัชชาปฏิรป ู๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การประชุมพิจารณาร่างมติ - ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๑ ห้องประชุมปฏิรป ๑ู - ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๒ ห้องประชุมปฏิรป ๒ ู พักรับประทานอาหารกลางวัน โถงชันล่าง ้๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. ประชุมวิชาการ ห้องประชุมปฏิรป ๔ ู  “ ช่องว่างทางสังคม : ความจริงกับการแสวงหาคาตอบ” โดย เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. การกล่าวสุนทรพจน์เพือแสดงความมุงมันในการรวมพลัง ่ ่ ่ ห้องประชุมปฏิรป ๓ ู ปฏิรปประเทศไทย ในหัวข้อ “สร้างความเป็ นธรรม ลดความ ู เหลื่อมล้าในสังคม” โดย ผูแทนกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ้
 2. 2. ๒ เวลา กาหนดการ สถานที่๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ประชุมวิชาการ  การปฏิรประบบสวัสดิการสาหรับเกษตรกร ู ห้องประชุมปฏิรป๔ ู โดย สานักงานส่งเสริมการปฏิรประบบเพือคุณภาพชีวต ู ่ ิ เกษตรกร ชุมชนและสังคม (สปกช.)  ความยุตธรรมด้านสิงแวดล้อม : ภาษีและค่าภาคหลวง ิ ่ ห้องประชุมปฏิรป๕ ู โดย สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (มช.)  ผูหญิง...ความเสมอภาค...การปฏิรปประเทศ ้ ู ห้องประชุมปฏิรป๖ ู โดย เครือข่ายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย(WREST), ้ มูลนิธผหญิง,คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือการ ิ ู้ ่ ปฏิรปู  แรงงานกับโลกาภิวตน์ ั ห้องประชุมปฏิรป๗ ู โดย คณะกรรมการเครือข่ายผูใช้แรงงานเพือการปฏิรป ้ ่ ู๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ ประชุมวิชาการน.  กองทุนกูยมเพือการศึกษา เพือการเข้าถึงและเป็ นธรรม ้ ื ่ ่ ห้องประชุมปฏิรป๔ ู โดย คณะกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพือการปฏิรป ่ ู  จากเซนได ถึงไทยแลนด์ : การจัดการภัยพิบตโดยการมี ั ิ ห้องประชุมปฏิรป๕ ู ส่วนร่วม โดย คณะกรรมการเครือข่ายผูเสียโอกาส คนจนเมืองและ ้ กลุ่มชาติพนธุเพือการปฏิรป และเครือข่ายชุมชนเพือการ ั ์ ่ ู ่ ปฏิรปสังคมและการเมือง (คปสม.) ู พลังงานประเทศไทย : นิวเคลียร์ ??? ห้องประชุมปฏิรป๖ ู โดย เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) สวัสดิการเกิดจนตาย : สังคมไทยพร้อมหรือยัง ??? ห้องประชุมปฏิรป๗ ู โดย คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพือความเป็ นธรรม ่วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา กาหนดการ สถานที่๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ผูเข้าร่วมประชุมใหม่ลงทะเบียน ้ โถงชันบน ้ ผูเข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิมเติม ้ ่๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมพิจารณาร่างมติ - ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๑ ห้องประชุมปฏิรป ๑ ู - ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๒ ห้องประชุมปฏิรป ๒ ู
 3. 3. ๓ เวลา กาหนดการ สถานที่ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การกล่าวสุนทรพจน์เพือแสดงความมุงมันในการรวมพลัง ่ ่ ่ ห้องประชุมปฏิรป ๓ ู ปฏิรปประเทศไทย ในหัวข้อ “สร้างความเป็ นธรรม ลด ู ความเหลื่อมล้าในสังคม” โดย ผูแทนกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ้ พักรับประทานอาหารกลางวัน โถงชันล่าง ้๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ประชุมวิชาการ  กระจุกหรือกระจาย (อานาจ) ห้องประชุมปฏิรป ๔ ู โดย สถาบันวิจยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ั๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมพิจารณาร่างมติ - ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๑ ห้องประชุมปฏิรป ๑ ู - ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๒ ห้องประชุมปฏิรป ๒ ู๑๔.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. การกล่าวสุนทรพจน์เพือแสดงความมุงมันในการรวมพลัง ่ ่ ่ ห้องประชุมปฏิรป ๓ ู ปฏิรปประเทศไทย ในหัวข้อ “สร้างความเป็ นธรรม ลด ู ความเหลื่อมล้าในสังคม” โดย ผูแทนกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ้๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ประชุมวิชาการ  พลังประชาชน ชุมชนท้องถินจัดการตนเอง ่ ห้องประชุมปฏิรป๔ ู โดย คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพือการปฏิรป ่ ู ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชน ๕ ภาค  การสร้างจินตนาการประเทศด้วยกองทุนสือสร้างสรรค์ ่ ห้องประชุมปฏิรป๕ ู โดย คณะกรรมการการสือสารเพือการปฏิรป ่ ่ ู  ลดผูกขาด ลดเหลื่อมล้า เพิมความเป็ นธรรม ่ ห้องประชุมปฏิรป๖ ู โดย คณะทางานเครือข่ายวิชาการเพือการปฏิรป่ ู  ผังเมืองทีเป็ นธรรม ่ ห้องประชุมปฏิรป๗ ู โดย เครือข่ายรักแม่พระธรณี,ภาควิชาการวางผังเมืองและ ั ภาค คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, มูลนิธดอกไม้กระดาษและนกกระดาษเพือ ิ ่ สันติภาพ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ประชุมวิชาการ  การเมือง: ใช่...เรืองผูหญิง ่ ้ ห้องประชุมปฏิรป๔ ู โดย เครือข่ายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย (WREST) ้ คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือการปฏิรป,สภาพัฒนา ่ ู การเมือง
 4. 4. ๔ เวลา กาหนดการ สถานที่  ความเป็ นธรรมทางภาษี : ถึงเวลาปฏิรป ??? ู ห้องประชุมปฏิรป๕ ู โดย คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพือความเป็ น ่ ธรรม  “ปากท้องและการหากินเศรษฐศาสตร์ของหญิงและชาย : ” ห้องประชุมปฏิรป๖ ู โดย สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือการปฏิรป, ่ ู เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) และเครือข่าย ผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย ้  การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน : กลไก ห้องประชุมปฏิรป๗ ู การจัดการเพือพัฒนาสังคม ่ โดย คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพือการปฏิรป ่ ูวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา กาหนดการ สถานที่๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ผูเข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิมเติม ้ ่ โถงชันบน ้๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ล้อมวงคุยกัน “รวมพลังปฏิรปประเทศไทย” โดย ู ห้องประชุมปฏิรป๑ ู ๑. นายแพทย์วชย โชควิวฒน กรรมการปฏิรป และ ิ ั ั ู กรรมการสมัชชาปฏิรป ู ๒. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ๓. นายดุสต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่ง ิ ประเทศไทย ๔. นางสมบุญ สีคาดอกแค เครือข่ายกลุ่มผูปวย ้ ่ จากการทางานและสิงแวดล้อมฯ ่ ๕. นางสาวเพ็ญภัค รัตนคาฟู นายกเทศมนตรีตาบล เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลาปาง ๖. นายสน รูปสูง รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ๗. นางปรีดา คงแป้น ผูจดการมูลนิธชุมชนไท ้ั ิ ๘. นายไมตรี จงไกรจักร์ เครือข่ายผูประสบภัยสึนามิ ้ ดาเนินรายการโดย นางสาวจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. - รับรองร่างมติทผานการพิจารณาแล้ว ่ี ่ ห้องประชุมปฏิรป ๑ ู๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. - รับมอบมติจากสมัชชาปฏิรป และแสดงความคิดเห็น ู ั โดย นายอานันท์ ปนยารชุน ประธานกรรมการปฏิรป ู ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรป ู
 5. 5. ๕ เวลา กาหนดการ สถานที่ - พิธปิดงานสมัชชาปฏิรประดับชาติ ครังที่ ๑ โดย ี ู ้ ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรป คสป. ู - การแสดงศิลปวัฒนธรรมหมายเหตุ มีการจัดตลาดนัดปฏิรปประเทศไทยเพือเป็ นเวทีแลกเปลียนเรียนรูเกียวกับการปฏิรปของ ู ่ ่ ้ ่ ูเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ณ บริเวณ ฮอลล์ ๙ ตลอดงานทัง ๓ วัน ้

×