51298376 raaylaeiiydh-ngwichaakaar-2-20354-prablaasud2

786 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
786
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

51298376 raaylaeiiydh-ngwichaakaar-2-20354-prablaasud2

 1. 1. 1วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๔“ช่องว่างทางสังคม : ความจริงกับการแสวงหาคาตอบ”  ใคร - ใครก็ร้ ว่าการลดช่องว่างทางสังคมนั้นเป็ นเรื่องจาเป็ นและเร่งด่วน – ว่าแต่ว่า ช่องว่างนั้นอยู่ท่ี ู ไหนบ้ าง ?  ช่องว่างระหว่างผู้คนอาจจะเพียงระหว่างถนนกั้น กาแพงทางด่วน ลานจอดรถ และแม้ แต่สวิตซ์เปิ ด – ปิ ดไฟฟ้ า  สังคมปัจจุบันมีความซับซ้ อน ช่องว่างทางสังคมไม่ใช่พ้ ืนที่ว่างเปล่ากลวงโบ๋ หากเป็ นพื้นที่แห่ งความ ซับซ้ อนเป็ นอย่างยิ่ง  ท่ามกลางความผันผวนเปราะบางของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง – จะรู้ได้ อย่างไรว่ าต้ องแก้ ไข ประเด็นปัญหาไหนก่อนหลัง ?  ในยุคสมัยของความหลากหลายทางความคิดความเชื่อ เราจะร่วมลดช่องว่างทางสังคมได้ อย่างไร บน พื้นฐานของช่องว่างทางความคิดและหัวใจ ?  ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาก็ดี การวิจัยร่วมกันแบบสหสาขาวิชาก็ดี การทางานข้ ามฟากระหว่ าง หน่ ว ยงานก็ดี การคิ ด และมองอย่ า งเป็ นองค์ ร วมของปั จ เจกก็ดี จะน าไปสู่ปฏิ บัติ การและการ เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างได้ อย่างไร ? น้ อมเชิญทุกท่านร่วมหาคาตอบร่วมกันองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)วิทยากรโดย คุณนุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัมสีภาค ่ คุณวิฑรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ู มูลนิธิฟ้ ื นฟูชีวิตและธรรมชาติ คุณวิฑรย์ เลียนจารูญ ู ่ มูลนิธิชีววิถี นพ.พงษ์พิสทธิ์ จงอุดมสุข ุ สถาบันวิจยระบบสาธารณสุข ั
 2. 2. 2วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๔การปฏิรูประบบสวัสดิการสาหรับเกษตรกร เมื่อพูดถึงสวัสดิการเกษตรกร คนมักเข้ าใจไปต่างๆกัน บ้ างก็นึกไปถึงระบบประกันสังคมที่ควรขยายให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ (รวมทั้งเกษตรกร) บ้ างก็คิดถึงการเพิ่มสวัสดิการให้ แก่เกษตรกร (อาทิ การเสนอร่าง พรบ. สวัสดิการชาวนา) บ้ างก็มองว่ ามีระบบสวัสดิการสาหรับคนไทยทั่วไปมากอยู่แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องการศึกษา สุขภาพ การออมแห่งชาติ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอยู่มากมาย และกลุ่มที่คลุกคลีกบชุมชนก็จะ ัเห็นว่ า มีระบบสวัสดิการที่อยู่บนฐานพลังชุมชน วัฒนธรรม และฐานทรัพ ยากรธรรมชาติอยู่มากพอ ในขณะที่บางส่วนมองว่ า สิง ที่จาเป็ นสาหรับเกษตรกร คื อ ระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรกรรม อาทิ การส่งเสริมความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป ระบบชลประทาน การปฏิรูปที่ดิน โฉนดที่ดินรวม การประกันราคาสินค้ าเกษตรหรือการประกัน รายได้ ให้ แก่เ กษตรกร การพั ฒ นาพั น ธุ์พืช สัต ว์ กฎหมายคุ้ มครองระบบเกษตรกรรมและเกษตรกร การสนับสนุนด้ านการตลาด ฯลฯ แต่สงคมไทยยังขาดความคิดที่ตกผลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ั ระบบสวัสดิการที่เ หมาะสมสาหรับเกษตรกรต้ องพิจ ารณาถึงความมั่นคงและปลอดภัยของอาหาร มีสุขภาพทั้งกาย จิตที่ดี มีสงคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมดี มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ มีความรู้ ภูมิ ัปัญญาในการป้ องกัน แก้ไขปัญหารอบตัว มีความมั่นคงด้ านที่อยู่อาศัย ปลอดภัยจากภั ยธรรมชาติ และภัยอื่นๆมีความเป็ นอิสระ มีศักดิ์ศรี มีการดูแลช่วยเหลือกัน และมีสิทธิในการได้ รับบริการต่างๆจากรัฐ รวมทั้งได้ รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั ๑) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ๒) ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๔) สานักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และ สังคม (สปกช.)วิทยากรโดย ๑. ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา สานักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิต เกษตรกร ชุมชนและสังคม (สปกช.) โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๗๗๘ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๖๐ ๒. นายสาเริง เสกขุนทด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๗๕ ๘๕๗๓ โทรสาร ๐๒ ๓๗๘ ๘๓๘๙ ๓. นายบารุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสายนาวัง อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. 3. 3วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๕ความยุติธรรมด้านสิงแวดล้อม : ภาษีและค่าภาคหลวง ่  2 ทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ส่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติไทยเลวร้ ายลงเรื่อยๆ เหตุใดจึง ิ เป็ นเช่นนั้น?  ความเสือมโทรมด้ านสิ่งแวดล้ อมก่อให้ เกิดความเหลื่อมลาอย่างไร ใครเป็ นผู้รับเคราะห์ สังคมจะมี ่ ้ ทางออกอย่างไร ?  การกระจายอานาจด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ จะช่วยแก้ความเหลื่อมลาด้ าน ้ สิ่งแวดล้ อมได้ หรือไม่ ?  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐโดยเฉพาะการให้ สมปทานปิ โตรเลียมภายใต้ ระบบ ั การคลังปิ โตรเลียมของไทย ก่อให้ เกิดการแบ่งรายได้ ระหว่างรัฐและผู้รับสัมปทานอย่างเพียงพอและ เป็ นธรรมหรือไม่  ความเข้ มแข็งของชุมชนจะช่วยปฏิรูปสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ อย่างไร ?  ทางเลือกในการปฏิรูป มาตรการการเงินการคลังด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กรณี ปิ โตรเลียม)องค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั แผนงานสร้ างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยากรโดย ๑. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อานวยการแผนงานสร้ างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาเนินรายการโดย คุณยุวดี คาดการณ์ไกล
 4. 4. 4วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๖ผูหญิง..ความเสมอภาค..การปฏิรูปประเทศ ้ สถานการณ์ ปั ญหาที่เกิดขึ้ น แม้ รัฐจะให้ ความสาคัญ กับ ความเสมอภาคระหว่ างเพศ แต่ในทางปฏิบัติ ก็ยังขาดการแปลงหลักการสู่การดาเนินนโยบายและมาตรการด้ านต่างๆ ในขณะที่สังคมไทยยังคงมีการเลือกปฏิบัติในทุกบริบทของสังคม โดยเฉพาะการกีดกัน อคติทางเพศต่อผู้หญิง จากฐานคิด ที่ยึดติดกับบทบาทดั้งเดิมของผู้หญิง เช่น ความเชื่อที่ผ้ ูหญิงเป็ นผู้ตาม ผู้ชายเป็ นผู้นา ภาพลักษณ์ บทบาทความเป็ นหญิง -ชาย ที่ตายตัว และค่านิยมด้ านหญิงชาย การจากัดบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกระดับ การเลือกปฏิบัติจากกฎระเบียบ ของหน่ วยงานต่างๆ การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การเข้ าถึงบริ การทางสังคมและบริการสาธารณะตลอดจนถูกละเลยไม่ได้ รับความเป็ นธรรมเมื่อถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศในที่ทางาน ข้อเสนอเชิงวิชาการที่จะนาสู่การปฏิบติ การแปลงหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศสู่การปฏิบัติ ัเพื่อนาเสนอประเด็น เพศภาวะ หรือ การวิเคราะห์ถึงบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการร่วมปฏิรูปด้ านต่างๆ ในการจัดสรรทรัพยากร และตระหนักถึงภาระบทบาทของผู้หญิงในฐานะ ผู้ให้ บริการ และดูแลสมาชิกในครัวเรือน เพื่อให้ ผู้หญิงในกลุ่มต่างๆ ได้ รับการตอบสนองตามความจาเป็ นเฉพาะด้ านของตน โดยเฉพาะ หญิงที่ถูกกระทาจากความรุนแรงในครอบครัวและที่เกิดในชุมชน กลุ่มที่ต้องเผชิญกับสภาวะความยากลาบากและเผชิญกับความไม่เป็ นธรรมทางเพศ รวมถึงผู้หญิงกลุ่มชายขอบ หญิงพิการ หญิงที่รับผิดชอบรับภาระครอบครัว ให้ สามารถเข้ าถึงความยุติธรรมและสิทธิด้านต่างๆ รวมถึงการได้ รับประโยชน์จากบริการทางสังคม สวัสดิการและนโยบายสาธารณะองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั เครือข่ายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย (WREST) ้ มูลนิธิผูหญิง ้ คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือการปฏิรูป ่วิทยากรโดย นางสาวอุษา เลิศศรีสนทัด :มูลนิธิเพือนหญิง ั ่ รศ.วิระดา สมสวัสดิ์ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางเตือนใจ ดีเทศน์ : มูลนิธิพฒนาชุมชนและเขตภูเขา ั นพ. แท้จริง ศิริพานิช : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินรายการโดย นางเรวดี ประเสริญเจริญสุข
 5. 5. 5วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๗แรงงานกับโลกาภิวฒน์ ั โลกาภิวั ต น์แม้ จ ะน ามาซึ่ง ความเจริญก้ าวหน้ าของการค้ าโลกแต่ในอีกมิติหนึ่ งก็น ามาซึ่งปั ญ หาความเหลื่อมล้าและความไม่ เป็ นธรรมในสังคม และก่อให้ เ กิด “เหยื่อ ” ของความเสี่ยงจากการพั ฒนา ปั ญหาการว่างงานและปัญหาอาชญากรรม โลกาภิ วั ต น์ ไ ด้ เ ปลี่ย นสัง คมในประเทศที่ก าลัง พั ฒ นาไปสู่ก ารเป็ นสังคมอุต สาหกรรมบริ ก ารและสารสนเทศ ที่ต้องการแรงงานมีความรู้และทักษะฝี มือสูง การรุกคืบขยายฐานการผลิตของบรรษัทข้ ามชาติ อันเป็ นผลมาจากการเปิ ดเสรีทางการเงินและการค้ า และการพัฒนารูปแบบการจ้ างงานไปสู่การเหมาช่วง และการจ้ างแรงงานสัญญาระยะสั้น ยิ่งส่งผลให้ แรงงานตกอยู่ภายใต้ ความไม่ม่นคง และขาดอานาจต่อรองมากยิ่งขึ้น ั ในสังคมไทย กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ แรงงานอย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องค่าจ้ าง ระบบและรูปแบบการจ้ างงานแบบเหมาช่วง การเคลื่อนย้ ายสถานประกอบการ ความมั่นคงในการทางานของแรงงานที่ต่าลงกระบวนการยุติธรรมในคดีแรงงาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ คือโจทย์หลักของขบวนการแรงงานไทยว่า จะหลุดออกจากหลุมพรางของโลกาภิวัตน์ และจะต้ องปฏิรูประบบและโครงสร้ างอย่างไรเพื่อให้ผู้ใช้ แรงงานอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็ นมนุษย์มากกว่าที่เป็ นอยู่ในปัจจุบันองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการเครือข่ายผูใช้แรงงานเพือการปฏิรูป ้ ่วิทยากรโดย 1. คุณสาวิต แก้วหวาน email : sawit_k@hotmail.com 2. คุณชาลี ลอยสูง email : chalee.loysoong@hotmail.com 3. คุณยงยุทธ แม่นตะเภา 4. นางสาวจิตรา คชเดช email: ning2475@hotmail.comดาเนินรายการโดย ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร : jaturong22@gmail.com
 6. 6. 6วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๔กองทุนกูยืมเพือการศึกษา เพือการเข้าถึงและเป็ นธรรม ้ ่ ่ จากตัวเลขทางการศึกษาพบว่า เด็กที่เข้ าสู่การศึกษาชั้น ป. 1 (100%) จะจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เพียงราว 50-60% เท่านั้น อัตราการออกจากการเรียน (Drop out) ที่สงระดับนี้เกิดจากหลายสาเหตุ ู ทว่าสาเหตุท่สาคัญประการหนึ่งคือเรื่อง “ความยากจน” ี ในระหว่าง 2539 ที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ดาเนินการในประเทศไทย อัตราการออกจากการศึกษา ก่อนกาหนดลดลง และ อัตราการเข้ าเรียนในวัยเด็กเล็กสูงขึ้น ซึ่งแปลว่า การมีอยู่ของกองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษาเป็ นประโยชน์ต่อเด็กจานวนมาก โดยเฉพาะเด็กยากจน ดังนั้น มาตรการการให้ วงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเป็ นมาตรการสาคัญ ที่เด็กและเยาวชน, นักวิชาการ รวมถึงภาคราชการควร “ช่วย” กันระดมความเห็นว่าจะเสริมพลังให้ กบมาตรการนี้อย่างไร ั **ยาว่าเป้ าหมายหลักไม่ใช่การบอกว่า มาตรการเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)ที่ทาอยู่ แย่อย่างไร จึงต้ อง ้ ปรับปรุง หากเป็ นการพยายามที่ให้ คิดว่า “เราทุกคน” จะช่วยกันเสริมพลังให้ กบเด็กและเยาวชนที่ ั ยากจน เพื่อให้ ได้ รับการศึกษาที่เท่าเทียมมากขึ้น เป็ นธรรมมากขึ้น และ มีคุณภาพมากขึ้นได้ อย่างไร โดย มองจากเครื่องมือ หรือ มาตรการภาครัฐ (ซึ่งในที่น้ คือ กยศ.) เป็ นพระเอก ี ถ้ าพระเอกของเรามีเงินไม่พอ ก็อาจจะต้ องเท่าไหร่ถึงสมเหตุสมผล, ถ้ าอานาจหน้ าที่ของ กยศ. ขาดเกิน อย่างไร ก็ต้องมาช่วยกันคุยถึงความเป็ นไปได้ ท่จะเพิ่มลดอานาจเหล่านั้น, ถ้ าประสิทธิภาพยังน้ อยจะ ี ช่วยกันยกระดับได้ อย่างไร? เป็ นต้น คือ หลักๆคงไม่ใช่เวทีกล่าวโทษกัน แต่เป็ นเวทีท่เด็กและเยาวชน ี เอง อยากชวนผู้ใหญ่มาช่วยคิดกัน (ทั้งผู้ใหญ่วิชาการ ผู้ใหญ่ราชการ ผู้ใหญ่การเมือง) พร้ อมๆกับเด็ก และเยาวชนว่า จะทาอย่างไรกันดี ที่จะหยุดการออกจากการเรียนแบบไม่สมัครใจ (เพราะความยากจน) ให้ ได้องค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพือการปฏิรูป ่วิทยากรโดย ดร.สมเกียรติ ตังกิจวานิช มูลนิธิสถาบันวิจยเพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ้ ั ่ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) ั ้ อ.จอน อึ้งภากรณ์ดาเนินรายการโดย นายแบ๊งก์ งามอรุณโชติ
 7. 7. 7วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๕จากเซนไดถึงไทยแลนด์ : “เมือภัยภิบติธรรมชาติและภัยพิบติจากน้ ามือมนุ ษย์ ่ ั ั..กลายเป็ นปั ญหาใกล้ตว” ั ร่วมเสวนาและถ่ายทอดความรู้สกถึงเพื่อนผู้ประสบภัยชาวญี่ป่น....ย้ อนมองสถานการณ์ภัยพิบัติ รอบๆ ึบ้ าน ...เมื่อภัยพิบัติธรรมชาติและภั ยพิ บัติจากน้ามือมนุ ษย์ ..กลายเป็ นปั ญหาใกล้ ตัว ...กระบวนการ ป้ องกันบรรเทา ฟื้ นฟู ควรเป็ นอย่างไร ประเทศไทยพร้ อมขนาดไหน ...ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ...การเตรียมความพร้ อมรับมือภัยพิบัติและกระบวนการฟื้ นฟูภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วม ....ฯลฯ พบกับวิทยากรที่หลากหลาย อาทิเช่น ผู้ประสบภัยสึนามิ ผู้ประสบภัยนาท่วม นักวิชาการด้ านภัยพิบัติ ้ผู้แทนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่ งชาติ ผู้แทนกรมบรรเทาสาธารณะภัย สือมวลชน ฯลฯ ่องค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการเครือข่ายผูเ้ สียโอกาส คนจนเมือง และกลุ่มชาติพนธุเพือการปฏิรูป ั ์ ่ เครือข่ายชุมชนเพือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ่วิทยากรโดย ผูอานวยการศูนย์เตือนภัยพิบติแห่งชาติ ้ ั อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณประสาร สถานสถิตย์ : มูลนิธิรกษ์ไทยอันดามัน ั รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ นายประยูร จงไกรจักร์ : ตัวแทนชุมชนบ้านนาเค็ม ้ดาเนินรายการโดย คุณเสกสรร ชัญถาวร
 8. 8. 8วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๖“พลังงาน – คนไทย ดาวโลก และความอยู่รอด” ภาพโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ญ่ีปนระเบิดทาให้ ผู้คนทั่วโลกแทบหยุดหายใจไปชั่วขณะ ราวกับเห็นเรือไทแท ุ่นิกอีกลมชนภูเขานาแข็งแล้ วจมลงไปต่อหน้ า เทคโนโลยีพลังงานสะอาดอันแสนภาคภูมิใจกลายเป็ นเหมือนยาพิษ ้ที่ละลายเข้ าสู่อากาศที่มองไม่เห็นในพริบตา – สัตว์เลี้ยงแสนเชื่องกลายเป็ นสัตว์ป่าดุร้ายทีไม่ร้ จักชื่อ และคาถาม ่ ูต่อแหล่งที่มาของพลังงานและแนวทางการใช้ พลังงานของเราในอนาคตก็ผุดขึ้นมา แหล่งพลังงาน – ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน เขื่อน นิวเคลียร์ ฯลฯ – ของเราควรเป็ นแบบไหน? เรา –ในฐานะคนไทย และพลเมืองโลก จะใช้ พลังงานอย่างไร? หากเชื่อว่าคาถามสาคัญกว่าคาตอบ – ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันตั้งคาถาม ถาม ถาม และถาม – อะไรคือคาถามทีถูกต้ อง? – โปรดติดตามต่อไปในวงเสวนาด้ วยใจระทึก ่พลันองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ัโดย เครือข่ายพลังงานใหม่และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยากรโดยคุณณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงานคุณวีรพล จิรประดิษฐกุล ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อารี สถาบันมาตรวิทยาคุณศรีสวรรณ ควรขจร ุ มูลนิธฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ิคุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น กลุ่มพลังไทและตัวแทน ชุมชนพื้นที่ท่เป็ นเป้ าหมายก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า ีดาเนินรายการโดย ทพ. ศุภผล เอียมเมธาวี ่
 9. 9. 9วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๗สวัสดิการเกิดจนตาย : สังคมไทยพร้อมหรือยัง ? ตามที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสทธิ์ เวชชาชีวะได้ มีนโยบายในการจัดสวัสดิการถ้ วนหน้ าให้ กับคนไทยทุก ิคนภายในปี 2559 นั้น แต่เรารู้กนหรือไม่ว่าสวัสดิการที่คนไทยควรได้ รับมีอะไรบ้ าง เราควรได้ รับสวัสดิการนั้น ัเมื่อไหร่และอย่างไร เวทีวิชาการขอนาเสนอหลักการและกรอบแนวคิดในด้ านความครอบคลุมของสวัสดิการถ้ วนหน้ าในช่ วงวัยต่างๆ พร้ อมทั้งการจัดลาดับความสาคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการถ้ วนหน้ า รวมทั้งประมาณการงบประมาณรวมที่ภาครัฐต้ องใช้ ในการจัดสวัสดิการนั้นๆ เพื่อที่จะตอบคาถามที่ว่าสังคมไทยพร้ อมแล้ วหรือยังสาหรับการจัดสวัสดิการถ้ วนหน้ าให้ แก่ประชาชนทุกคน ขอเชิญชวนร่วมรับฟังและระดมความคิด เพื่อกาหนดสวัสดิการที่ควรจะเป็ นสาหรับคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายพร้ อมทั้งความเป็ นไปได้ ของการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐและภาคีต่างๆ ผ่านเวทีระดมสมองในงานสมัชชาปฏิ รูประดับชาติ ครั้งที่ ๑องค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพือความเป็ นธรรม ่วิทยากรโดย ดร. สมชัย จิตสุชน มูลนิธิสถาบันวิจยเพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ั ่ นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 10. 10. 10วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๔กระจุกหรือกระจาย (อานาจ) ตามที่สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ กาหนดแผนการกระจายอานาจให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ตามรัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศั ก ราช 2540 โดยให้ ต ราพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่ างรัฐกั บองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และกาหนดให้ ช่วง 4 ปี แรก (พ.ศ.2544-พ.ศ.2547) ให้ ดาเนินการถ่ ายโอนด้ วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ราชการบริหารส่วนกลาง และระบบราชการบริห ารส่ วนภูมิ ภ าค รวมทั้ง พัฒนายุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความพร้ อ มในการรองรั บการถ่ า ยโอนภารกิ จ บุ คลากรงบประมาณและทรัพย์สิน ตามวิสัยทัศน์ของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น รวม 3 ด้ านที่สาคัญ คือ ด้ านความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ ด้ านบริหารจัดการโดยลดภารกิจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพิ่มบทบาทให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการแทน และด้ านประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการตัดสิน ใจ ร่ วมดาเนินการ และร่ วมตรวจสอบ และตามกรอ บของแผนงานดังกล่ า วได้กาหนดให้ โอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะของรัฐ ที่ดาเนินอยู่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และกระบวนการการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้ อย่ างสมบูรณ์น้ ัน พื้นที่จังหวัดต่ างๆ ต้ องมีความพร้ อมและมีขั้นตอนตลอดจนแผนงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะต้ องเห็นชอบและพร้ อมที่จะรับการถ่ายโอนด้ วยการคานึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัด เพราะจะเกี่ยวข้ องกับภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 พบความล้ มเหลวในการบังคับใช้ กฎหมายขององค์กรภาครัฐ ไม่เห็นความสาคัญเพราะยึดหลักการประสิทธิภาพที่อาจขัดต่อหลักการกระจายอานาจ และในความเป็ นจริงมักจะพบข้ อโต้ แย้ งทางอุดมการณ์และหาทางออกด้ ว ยการประนีประนอมเช่ น กฎหมายอาจออกมาไม่เหมาะสมจึงไม่เหมาะสมที่ทาตาม ถึงแม้ จะมีการระบุกรอบเวลาในการดาเนินการแต่กไม่ ได้ ็ทาตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งก็ไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นและเป็ นเรื่องไม่สาคัญในสังคมไทยที่องค์กรภาครัฐส่ วนกลางจะปฏิบัติตามกฎหมาย มองแล้ วยังเป็ นเรื่องยากที่จะทาให้ ผ้ มีอานาจทั้งอานาจรัฐ อานาจเงิน อานาจสังคม อานาจปั ญญา ูยอมมอบอ านาจหรือ กระจายอ านาจเหล่ า นั้ น ให้ กั บผู้ไ ม่ มี อ านาจ ใครที่มี อ านาจอยู่ ก่ อ นแล้ ว มี ก ารบริห ารจัด การงบประมาณ กาลังคน มีความรู้ความชานาญที่ผ่านประสบการณ์มาจะเอาอานาจไปยกให้ กับคนที่ไม่ เคยมีอานาจมาก่ อนดังนั้นในเชิงตรรกะจึงย่อมเป็ นเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้ ณ ขณะนี้ถึงเวลาแล้ วหรือยังที่พวกเราทุ กคนจะมาทาความเข้ าใจกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่มีอิสระในอานาจที่ควรมี หรือจะเป็ นเหมือนเดิม ? (ไม่สามารถกระจายอานาจได้ )องค์กร/เครือข่ ายทีรบผิดชอบ ่ั สถาบันวิจยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ัวิทยากรโดย รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ - สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุริยา ยี่ขุน นายกเทศมนตรีตาบลปริก จ.สงขลาดาเนินรายการโดย นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 11. 11. 11วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๔พลังประชาชน ชุมชนท้องถินจัดการตนเอง ่ การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา เป็ นการพัฒนาจากยอดพระเจดีย์ โดยใช้ข้างบนเป็ นตัวตั้ง ทอดทิ้งฐานล่างคือชุมชนท้องถิ่น ทาให้ ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ เกิดความขัดแย้ งทางสังคม อันเนื่องมาจากการไม่ได้ รับความเป็ นธรรม และความเหลื่อมลาในด้ านต่างๆ ส่งผลให้ สงคมไทยพังทลาย ้ ั การจะทาให้ ฐานล่างของสังคมมีความเข้ มแข็งได้ น้ัน จาเป็ นต้ องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา ด้ วยการใช้ พ้ ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเป็ นตัวตั้ง สนับสนุนให้ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้ มากที่สด คืนอานาจในการจัดการ ุตนเองให้ ชุมชนท้องถิ่น ให้ ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็ นฐานล่าง จากคนที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ให้ เป็ นไปอย่างจริงจัง กว้ างขวาง และครอบคลุม สร้ างระบบที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนท้องถิ่น นาไปสู่การจัดระบบการจัดการใหม่ท่สร้ างความเท่าเทียมให้ แก่ทุกคนในพื้นที่ เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชน ีท้ องถิ่น กาหนดทิศทางการพั ฒนาของตนเอง สร้ างระบบเศรษฐกิจของท้ องถิ่น ระบบวัฒ นธรรมที่เ คารพในศักดิ์ศรีของตนเอง สร้ างการเมืองใหม่/ระบบประชาธิปไตยของตนเอง รวมถึงปรับเปลี่ยนดุลอานาจในการบริหารจัดการใหม่ท่จะเอื้ออานวยให้ ชุมชนท้องถิ่นจัดการสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองให้ มากที่สด ี ุองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพือการปฏิรูป ่ เครือข่ายองค์กรชุมชน ๕ ภาควิทยากรโดย ศจ.สุริชย หวันแก้ว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ั นายแก้ว สังข์ชู กรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพือการปฏิรูป ่ นางทิวาพร ศรีวรกุล ผูประสานเครือข่ายป่ าต้นนา ต.บางกระแจ๊ะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ้ ้ นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผูช่วยผูอานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ้ ้ดาเนินรายการโดย นายประพจน์ ภู่ทองคา
 12. 12. 12วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๕การสร้างจิ นตนาการประเทศด้วยกองทุนสือสร้างสรรค์ ่ ร่วมหาแนวทาง สร้ างจินตนาการให้ ประเทศไทย ด้ วยกองทุนสือสร้ างสรรค์ ที่จะสรรค์สร้ างสือ ่ ่สีขาวให้ เหล่าเยาวชนของชาติองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั มูลนิธิเพือการพัฒนาเด็ก(มพด.) ่ แผนงานสือสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) ่ สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)วิทยากรโดย นส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสือสร้ างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) ่ คุณทราย เจริญปุระ ดารานักแสดง คุณภัทราพร สังข์พวงทอง ผู้ผลิตและพิธกรรายการกบนอกกะลา ี คุณต่อพงษ์ เสลานนท์ อุปนายยกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คุณอิฐบู รณ์ อ้นวงษา มูลนิธเพื่อผู้บริโภค ิดาเนินรายการโดย คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ทวีไทย ี
 13. 13. 13วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๖ลดผูกขาด ลดเหลือมล้ า เพิมความเป็ นธรรม ่ ่ ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ ให้ สร้ างและก่อให้ เกิดการแข่งขันทางการค้ าทีเป็ นธรรมหรือไม่ ?……ผลของการดาเนินการตามกฎหมายเป็ นเช่นไร ? มีส่วน ่ช่วยให้ เกิดการสร้ างความเป็ นธรรม และลดความเหลื่อมลาในสังคมหรือไม่ ?…และจะปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ. การ ้แข่งขันทางการค้ าให้ มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นได้ อย่างไร ?….....องค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะทางานวิชาการเพือการปฏิรูป ่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)วิทยากรโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกษ์ สถาบันวิจยเพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ั ั ่
 14. 14. 14วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๗ผังเมืองที่เป็ นธรรม ขณะนี้มีการวางผังประเทศไทยล่วงหน้ า ๕๐ ปี ที่เรียกว่า “ผังประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๐๐” และการวางผังเมืองรวมทั่วประเทศ ชีวิตของคนไทยจะถูกกาหนดโดยกระบวนการที่เป็ นธรรมหรือไม่ ทาไมการทาผังเมืองเป็ นกระบวนการที่ห่างไกลประชาชนที่สดทั้งๆ ที่ผลผลิตปลายนาซึ่งคือ “ผังเมือง” มีประชาชนเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ุ ้โดยตรงอย่างไม่มีข้อสงสัย เขตอุตสาหกรรม โรงงาน โรงไฟฟ้ า ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ฯลฯ ล้ วนมาจากทิศทางของการวาง ”ผังเมืองรวม” แต่ “ผังเมืองรวม” มาจากไหน การบุกรุกที่ดินเกิดขึ้นได้ เพราะผังเมืองเป็ นเครื่องมือของกลุ่มทุนและคนไม่หวังดีหรือไม่ ถึงเวลาแล้ วที่การคัดค้ านโครงการต่างๆ ต้ องสาวประเด็นให้ ลึกถึงโครงสร้ างและกระบวนการการวางผั งเมืองที่ไม่ เป็ นธรรม ขอเชิญ ร่ว มสนทนาอย่ างเป็ นกัน เองกับนักวิ ชาการและนั กกฎหมายเพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่องผังเมืองที่เป็ นธรรมองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั เครือข่ายรักแม่พระธรณี ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิดอกไม้และนกกระดาษเพือสันติภาพ ่วิทยากรโดย  ผศ. ดร. พนิต ภู่จนดา อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค  คุณภารนี สวัสดิรกษ์ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพือสังคม ั ่ดาเนินรายการโดย ดร. อภิวฒน์ รัตนวราหะ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. 15. 15วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๔การเมือง : ใช่ ..เรืองผูหญิง ่ ้ ความวิกฤตของบ้ านเมืองที่เป็ นเรื่องของปากท้อง การมีชีวิตอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ ชึ่งเกินครึ่งเป็ นผู้หญิง โครงสร้ างสังคมที่มีความเหลื่อมหลา มีความไม่เป็ นธรรม เป็ นปัญหาที่ก่อให้ เกิดความแตกแยก ความ ้ไม่สงบสุขในสังคม โครงสร้ างอานาจการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ไม่ใส่ใจการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งทางเพศ อายุ เชื้อชาติ รวมทั้งกลุ่มคนชายขอบต่างๆเป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างสังคมประชาธิปไตยที่เป็ นธรรมและเสมอภาค สังคมไทยยังเป็ นสังคมปิ ตาธิปไตย มีรากเหง้ าของจิตสานึกที่มีอคติทางเพศ โครงสร้ าง กลไก ระบบต่างๆรวมทั้งการแสดงออกในระดับชีวิตประจาวันของสมาชิกในสังคมสร้ างปัญหาความรุนแรง การเลือกปฏิบัติทางเพศก่อให้ เกิดความเหลื่อมหลา ความไม่เป็ นธรรมในหลากหลายรูปแบบต่อผู้หญิง ซึ่งจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลง ้ การปฏิรูปที่จ ะพลิกโฉมประเทศไทยอย่ างแท้ จริงต้ องสร้ างอุด มการณ์สังคมที่ต้ังอยู่ บนหลักการสิทธิมนุษยชนที่หญิงและชายมีศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ท่เท่าเทียมกันซึ่งเป็ นคอขวดของการปฏิรปโครงสร้ างการพัฒนา ี ูเศษฐกิจ สังคม รวมทั้งการพัฒนาด้ านการเมืองสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั เครือข่ายผูหญิงพลิกโฉมแห่งประเทศไทย (WREST) ้ คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือการปฏิรูป ่ สภาพัฒนาการเมืองวิทยากรโดย นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทกษ์ : รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ั นางสุนทรี เซ่งกิ่ง : เครือข่ายบ่อนอก นางประทิน เวคะวากยานนท์ : เครือข่ายสลัม 4 ภาค พญ.ประคอง วิทยาศัย : มูลนิธิเกื้อดรุณ นางประนอม เภตรา : เครือข่ายลด ละ เลิก เหล้า: ลดความรุนแรงต่อสตรี นางธนวรรณ พวงผกา เครือข่ายชุมชนเพือปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ่ นางสาวเนตรนรี กิจบาเพ็ญ: เครือข่ายเยาวชนเพือการปฏิรูป ่ นางสาวสมศรี หาญอนันทสุข : เครือข่ายเอเซียเพือการเลือกตังเสรี ่ ้ นางสาวศิริพร ปัญญาเสน : นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิชย อ.เมือง จ.ลาปาง ั ดร.สุชาดา เมฆรุ่งเรืองกุล : ผูประสานงานเครือข่ายผูหญิงพลิกโฉมแห่งประเทศไทย ้ ้ นางฒุฒิพร ทิพย์วงษ์ : เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต นางอังคณา นีลไพจิตร : ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพือสันติภาพ ่ดาเนินรายการโดย นางสุนีย์ ไชยรส : นักวิชาการอิสระ
 16. 16. 16วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๕ความเป็ นธรรมทางภาษี : ถึงเวลาปฏิรูป ? “ภาษี” โดยปกติมีหน้ าที่สร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคมอยู่แล้ ว แม้ ว่าเราจะคุ้นเคย ้ กับระบบภาษีท่ใช้ กนอยู่เป็ นอย่างดี แล้ วคุณคิดว่า ี ั  ระบบภาษีท่ใช้ อยู่ในปัจจุบนเป็ นธรรมแล้ วหรือยัง? นั่นคือคนรวยควรจ่ายภาษีมากกว่าคนจน ี ั และคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันก็ควรรับภาระภาษีเท่า ๆ กันแล้ วหรือยัง?  ภาษีทาหน้ าที่ลดความเหลื่อมลาในสังคมหรือทาหน้ าที่ในการถ่ายโอนทรัพยากรจากคนรวยไปสู่ ้ คนจนได้ ดีแค่ไหน?  หากคาตอบคือ “ไม่” เราควรทาอย่างไรให้ ภาษีทาหน้ าที่สร้ างความเป็ นธรรมและลดความ เหลื่อมลาได้ มากยิ่งขึ้น ต้ องเก็บภาษีมากขึ้นใช่หรือไม่ ? หรือเพิ่มภาษีบางประเภทแล้ วลดภาษีอก ้ ี ประเภทดี?  อีกคาถามหลักที่ต้องร่วมกันหาคาตอบคือหากเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้ วจะเอาไปทาอะไรให้ เกิดผล ในการสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลาได้ มากที่สด? ้ ุท่านอาจเป็ นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทยองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพือความเป็ นธรรม ่วิทยากรโดย ดร. สมชัย จิตสุชน มูลนิธิสถาบันวิจยเพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ั ่ คุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม นายนริศ ชัยสูตร ผูอานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ้
 17. 17. 17วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๖ “ปากท้องและการหากิน : เศรษฐศาสตร์ของหญิงและชาย”  โลกาภิวั ฒน์ โลกร้ อน การตัด ถนนเส้ นใหม่ และคนแก่ท่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่ อผู้หญิงและผู้ ชาย ี เหมือนกันไหม?  ในโลกที่เชื่อว่าเรื่องการค้ าเสรี ในประเทศที่เน้ นนโยบายส่งออก แรงงานราคาถูกจะหาจากไหนล่ะ ? ผู้หญิงหรือผู้ชาย?  ในภาวะวิกฤติโลกร้ อน ใครใช้ รถคันเล็ก? ใครวางแผนการจับจ่ายซื้อของในบ้ าน? ใครปล่อยคาร์บอน มากกว่า? – ผู้หญิงหรือผู้ชาย?  หากในบ้ านมีคนป่ วยหรือคนแก่ ใครเป็ นผู้ดูแล? ใครจ่ายเงิน? – ผู้หญิงหรือผู้ชาย?  เศรษฐศาสตร์ท่มีความละเอียดประณีตขึ้นนอกจากจะเห็นหัวคนแล้ ว ยังต้ องมองเห็นทั้งผู้หญิงและ ี ผู้ชายในระบบเศรษฐกิจอีกด้ วยเพื่อก่อให้ เกิดดุลยภาพในเชิงนโยบาย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเปิ ดพรมแดนความรู้ใหม่ – เศรษฐศาสตร์ท่มีมิติหญิงชาย – ร่วมเรียนรู้และ ีทาความเข้ าใจเศรษฐศาสตร์แบบง่าย จากชีวิ ต ผู้หญิ งผู้ชายที่หายใจในร่ วมเงาของโลกและสังคมเดียวกัน สู่นโยบายแห่งการพัฒนาที่ฉลาดขึ้นองค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือการปฏิรูป ่ เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) เครือข่ายผูหญิงพลิกโฉมแห่งประเทศไทย (WREST) ้วิทยากรโดย คุณสุภาพร พรรณราย เครือขายสตรีรกทะเลสาบสงขลา ั คุณอรุณี ศรีโต กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี คุณจันทวิภา อภิสข ศูนย์พิทกษ์สิทธิหญิงบริการ ุ ั รศ.ดร.ภาวดี ทองอุไทย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นพ.ภูษิต ประคองสาย สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 18. 18. 18วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ห้องปฏิรูป ๕การขับเคลือนศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน : กลไกการจัดการเพือพัฒนาสังคม ่ ่ วัฒนธรรมคื อวิถีชีวิต และวิถีชีวิ ตนี้เองคือเนื้อดิน ให้ กาเนิดเนื้องานอันนิ ยามว่ า “ศิลปะ” ด้ วยเหตุน้ ี“ศิลปะ”และ”วัฒนธรรม”จึงมิอาจแยกออกจากกัน หากเกื้อกูลและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ทั้งส่ว นหนึ่ ง ของสังคมไทยและแยกไม่ ออกจากสังคมโลก นั บวั นศิลปวั ฒ นธรรมก็ย่ิงมีบทบาทต่ อศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย ทั้งด้ านอิทธิพลทางความคิด ทั้งด้ านเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านกระบวนการผลิตแบบอุต สาหกรรมทางวั ฒ นธรรม หากสัง คมไทยไม่ ร้ ูเ ท่าทัน ขาดภู มิคุ้ มกัน ไม่ เ ห็น คุ ณค่ าเชิงอัต รลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขาดกระบวนการวางรากฐานเชิงระบบ การพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนก็มิอาจเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤตหลายประการ ทั้งความเหลื่อมลาในสังคม ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ ้การพัฒนาประเทศไร้ ทศทางและไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุของวิกฤตการณ์ทางสังคมดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิด จาก ิพื้นฐานการศึกษาของไทยที่หลีกหนีจากศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นรากฐานดั้งเดิม และทิศทางการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้ ม่งเน้ นการส่งเสริมผ่านศิลปวัฒนธรรม ุ ถึงเวลาแล้ วที่ศิลปิ นในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้ างสรรค์สังคม โดยใช้ ศิลปะทุกสาขา(ร่วมสมัยและพื้นบ้ าน) พัฒนาและเยียวยาผู้คนและสังคม รวมทั้งจะต้ องรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือระหว่างผู้สร้ างงานศิลปะที่มีความแตกต่าง ทั้ง ต่างสาขา ต่ างที่ ต่างทิศทาง ต่างเนื้อหา ต่างรูปแบบ โดยยังสามารถคงความเป็ นเอกลักษณ์และความเป็ นอิสระของตนเองไว้ ด้วย รวมทั้งต้ องใช้ ศิลปะเป็ นสื่อการในการให้ การศึกษาและสร้ างสรรค์จิตใจของผู้คนในสังคม.....องค์กร/เครือข่ายที่รบผิดชอบ ั คณะกรรมการเครือข่ายศิลปิ นเพือการปฏิรูป ่วิทยากรโดย ๑.อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสมัชชาศิลปิ นเพือการปฏิรูป ่ ๒.นพ.วิชย โชควิวฒน ั ั คณะกรรมการปฏิรูป(คปร.) ๓.รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายศิลปิ นเพือการปฏิรูป ่ ๔.อาจารย์ชมัยพร บางคมบาง สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยดาเนินรายการโดย คุณณัฐฐา โกมลวาทิน ทีวีไทย

×