• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
MEnaxhimi i rrezikut Pyetje pergjigjje te ilir hotit
 

MEnaxhimi i rrezikut Pyetje pergjigjje te ilir hotit

on

 • 4,900 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,900
Views on SlideShare
4,899
Embed Views
1

Actions

Likes
3
Downloads
63
Comments
0

1 Embed 1

http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  MEnaxhimi i rrezikut Pyetje pergjigjje te ilir hotit MEnaxhimi i rrezikut Pyetje pergjigjje te ilir hotit Document Transcript

  • Elementet e komunikimit – <br />
   • Burimi
   • Marresi
   • Mesazhi
   • Kanali i mesazhit
   • Kodimi
   • Dekodimi
   • Pergjigjja ndikuese
   Metodat e amvisimit te rrezikut – <br />
   • Rendesia e rrezikut
   • Identifikimi dhe analiza e rrezikut
   • Kontrolli i rrezikut
   Metodat e kontrollit te rrezikut –<br />
   • Shmangja e rrezikut
   • Parandalimi i rrezikut
   • Transferimi i rrezikut
   • Sipermarrja e rrezikut
   Llojet e hazardit –<br />
   • Hazardi fizik
   • H.moral
   • H.i moralit
   • H.ligjor
   Shoqerit private te sigurimit –<br />
   • Shoqeria e sigurimit te jetes
   • Sh.jo jetes
   • Sh.fondet e pensioneve
   Klasifikimi i shoqerive te sigurimit –<br />
   • Shoqerit e sigurimeve individuale
   • Sh. E sigurimeve biznesi/tregtare
   Amvisimi i rrezikut – eshte bashkesia e procedurave,teknikave dhe qasjeve per te identifikuar ekspozimet ndaj humbjes duke matur dhe vleresuar shkallen e ekspozimit ndaj humbjes se nje individi apo subjekti biznesi si dhe masat qe merren per trajtimin e ekspozimit ne fjal.<br />Ekspozimi ndaj humbjes –i referohet qdo ngjarjeje qe mund te qoj deri te ndodhja e nje humbjeje.<br />Stadet e amvisimit te rrezikut –<br />
   • Identifikimi i rrezikut
   • Vleresimi i rrezikut
   • Kontrolli i rrezikut
   • Monitorimi i rrezikut
   Alternativat e kontrollit te rrezikut –<br />
   • Shmangja e rrezikut
   • Parandalimi i rezikut
   • Transferimi i rrezikut
   • Sipermarrja e rrezikut
   Objektivat e amvisimit te rrezikut –<br />
   • obj.e parandodhjes se humbjes
   • obje.e pas ndodhjes se humbjes
   Procesi i amvisimit te rrezikut – <br />
   • identifikimi i rrezikut te humbjeve te ndryshme
   • analiza dhe vleresimi i humbjeve te mundshme
   • zgjedhja e teknikes se duhur per amvisimin e rrezikut
   Amvisimi i rrezikut vetiak -eshte proces qe konsiston ne identifikimin e rreziqeve te pastera qe ndesh nje individ,familje dhe ne perzgjedhjen e teknikes me te pershtatshme per shmangjen apo uljen e ketij rreziku.<br />Parandalimi i amvisimit te rrezikut 4 stadet :-<br />
   • identifikimi i humbjeve te mundshme
   • analiza dhe vleresimi i humbjeve te mundshme
   • zgjedhja e teknikes se duhur per amvisimin e rrezikut
   • rishikimi periodik i programit
   Kemi dy grupe te amvisimit<br />
   • amvisimi i rrezikut financiar
   • am.i rrezikut te firmes
   Amvisimi i rrezikut financiar Komponentet: -<br />
   • rreziku i humbjeve nga ndryshimi i pafavorshem i qmimeve te mallrave
   • .........i normave te interesit
   • ..........i kurseve te kembimit
   Transaksionet ne amvisimin e rrezikut –<br />
   • Transaksi.mbrojtese
   • Tra. E opsioneve
   • T. e te ardhurave
   • T. e instrumenteve te tregjeve kapitale
   Cikli i nenshkrimeve per produkte sigurimi – eshte ecuria e shitjes se produkteve te sigurimeve duke perfshir ecurin e primeve te arketuara nga sigurimet.<br />Bondi i katastrofes – eshte zotrim qe ofron nje shoqeri e sigurimit per te mbuluar tersisht ose pjeserisht te siguruarit per humbje te pesuara nga fuqi madhore.<br />Teknikat kryesore per amvisimin e rrezikut jane :-<br />
   • Analiza probabilitare
   • Analiza e regresionit
   • Shperndarja e humbjeve
   Analiza e regresionit -eshte teknik parashikuese statistikore qe bazohet ne metoden e regresionit e cila percakton vleresimin matematikor te lidhjeve mesatare qe hasen ne ndermjjet nje ndryshoreje te varur dhe nje ndryshoreje te pavarur.<br />Shperndarja probabilitare e humbjes - bazohet ne te dhenat faktike te periudhave te kaluara.<br />Parimet themelore te kontratat e sigurimit :<br />
   • Parimi i shperblimit te demit – percaktohet ne baz te shumes se sigurimit dhe nuk mund te jet me i madh se demi i vertet.
   • Parimi i interesit te sigurueshem –shperblimin e demit mund ta realizoj vetem person ii cili nuk ka interest e ndodh demi.
   • Parimi i besimit te mire – etika mbi veprimin me vetedije dhe te ndershem.
   • Parimi i subrogacionit – te drejtat e te siguruarit ndaj personit pergjegjes per demin barten ne siguruesin ne lartesin e shperblimit te paguar te demit nga sigurimi.
   Llojet e konratave te sigurimit – <br />Sipas percaktueshmeris se objektit te sigurimit<br />
   • Kontartat e veqanta –eshet ajo kontarta ne te cilin saktesohet objekti i sigurimit.
   • Kontratat e pergjithshme – perfshihen nje ser objektesh .
   Sipas kohzgjatjes –<br />
   • Kontrata ne koh te caktuar dhe
   • Ne koh te pacaktuar
   Faktoret qe ndikojn ne lartesin e premise – <br />
   • Veprimtaria e te siguruarit
   • Lloji i prodhimit
   • Eksponimi gjeografik
   • Reputacioni i firmes
   • Te dhenat statistikkore mbi demet e meparshme
   Sigurimet e transportit:<br />
   • Kasko
   • Kargo
   • Shpenzimet e transportit
   • Pergjegjesia
   Sigurimi jojetesor i personave:<br />
   • Sigurimi nga fatkeqesia
   • Sigurimi shendetesor
   Sigurimet rentore –mbulohen pagimet periodike te shumave te caktuara kontraktuese te te siguruarve per nje interval te caktuar apo deri ne fund te jetes.<br />Vleresimi i rrezikut dhe percaktimi i lartesis se premis – <br />
   • Vleresimi i rrezikut
   • Percaktimi i bazes per llogaritjen e premis
   • Llogaritja e lartesis se premis
   • Percaktimi i menyres se pageses se premis
   • Zbatimi i kushteve te sigurimit
   Permbajtja e kontrates se sigurimit – <br />
   • Objektin e sigurimit
   • Vellimin e mbulimit
   • Kohzgjatjene kontrates se sigurimit
   • Perjashtimet nga sigurimi
   • Premin e sigurimit
   • Kushtet per zbritjen apo rritjen e premis
   • Menyren per paraqitjen e demit
   • Percaktimin e shperblimit dhe formen e pagimit te demit
   • Menyren e zgjidhjes se konflikteve.
   Qenddra informative – i mbledh te dhenat dhe e udheheq regjistrine te dhenave,mundeson shiqimin e rmbi te dhenate automjeteve ne regjister etj.<br />Likujdimi i demit behet :<br />
   • Sipas kontrates apo vleresimit
   • Sipas faturave te permiresimit
   Risigurimi – eshte sigurim i r ii rrezkeve te pranuar nga siguruesi i drejperdrejt,apo shperndarja e rrezikut ne me shume sigurues.<br />Bashksigurimi – ehste bashkpunim id y apo me shume siguruesve ne lidhjen e drejtperdrejt te kontrates te sigurimit ashtu qe secili sigurues pranon pjesen e vet te rrezikut te caktuar me kontrat.<br />Parimet e kontrates se risigurimit – <br />
   • Parimi i vulllnetit maksimalisht te mire
   • Parimi i demshperblimit
   • Parimi i fatit te njejt
   Llojet e kontrates se risigurimit –<br />
   • Kontrata vullnetare
   • Kontratat automatike
   Format e risigurimit – <br />
   • Risigurimi fakultativ apo individual
   • R.Kontraktues ,obligator
   • Risigurimi fakultativ- kontraktues
   • Pool-i per sigurim
   Risigurimi fakultativ –secili rrezik individualisht dorezohet ne risigurim ndersa risiguruesit vendosin cilin rrezik do ta pranojn.<br />Risigurimi kontraktues<br />Risigurimi fakultativ – kontraktues<br />Pooli i sigurimit -paraqet asociacionin e siguruesve ne te cilin sipas qelesit te percaktuar perpara shperndahen rreziket e secilit anetar te poolit.<br />Tipat themelor te kontratave te risigurimit –<br />
   • Kontratat individuale te risigurimit
   • K. e pergjithshme
   • Mbulimi i hapur i rrezikeve individual.
   Reciprociteti ne risigurim – eshte marrveshje me te cilen siguruesi fiton nga risiguruesi per rrezikun qe e ka dorezuar ne risigurim ne mbulim te vet pjesen perkatese te rrezikut. <br />Llojet e risigurimit<br />
   • Risigurmi i shumes
   • Risigurimi i demit
   Risigurimi ndahet ne :<br />
   • Risigurim pasiv – tek i cili siguruesi e shet ne risigurim nje pjes te borgjit te vet ted al nga kontrata e sigurimit
   • Risigurimi aktiv – risiguruiesi e merr ne risigurim obligimin e leshuar nga kontrata e sigurimit.
   Premit border – i perbejn te dhenat per te cilat jan marr vesh siguruesi dhe risiguruesi me rastin e lidhjes se kontrates.<br />