As mulleres na filosofía

423 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
162
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

As mulleres na filosofía

 1. 1. Inés Fernández BujánAS MULLERES NA FILOSOFÍAElena López Enríquez2ºBACH.A
 2. 2. “O g u e r r e i r o a m a o p e r i g o e o x o g o -d i N i e t z s c h e -, e p o r i s o a m a am u l l e r , que é o x o g o máis p e r i g o s o ”. Oh o m e q u e a m a o p e r i g o e o x o g o v es e n d e s a g r a d o q u e a m u l l e r s e t o r n ea m a z o n a s e c o n s e r v a a e s p e r a n z a d es o m e t e l a : o q u e o s e u corazón e s i x e é q u ee s a l o i t a s i g a s e n d o u n x o g o p a r ae l , u n h a v e z q u e a m u l l e rc o m p r o m e t e r a n e l a o s e u d e s t i n o ; av e r d a d e i r a v i t o r i a d o h o m e ,l i b e r a d o r o u conquistador, é q u e a m u l l e r orecoñeza l i b r e m e n t e c o m o o s e u d e s t i n o
 3. 3. Ó longo da historia, a situación da muller con respecto á filosofía noné distinta da que ocupa noutros aspectos como a cultura, a ciencia, apolítica, a música ou a técnica. A muller sempre estivo sometida asistemas de opresión doméstica da natureza paternalista.Nesta obra, a autora pretende analizar dous aspectos importantes;por unha banda, a opinión dos filósofos sobre as mulleres e polaoutra, o pensamento das mulleres sobre a opinión dos filósofos acercadelas.Pero tamén quere fomentar a crítica dos estereotipos de xéneroreflictidos en tódalas materias e transmitidos polas institucións sociais.Propón coñecer e valorar as achegas das filósofas ó longo da Historiada Filosofía e reivindica a importancia dos estudos de xénero paracomprender a nosa cultura. A continua loita pola igualdade entre homese mulleres ten valido a pena e aínda que quedan anacos de “machismo”ten axudado a lograr que os homes teñan unha mellor perspectiva de símesmos e da muller.1.Introducción.
 4. 4. 2.Filosofía antiga.En Grecia só era cidadán grego con plenos dereitos o varónlibre descendente de cidadáns. Estaban excluídos do dereito decidadanía os estranxeiros, os escravos e as mulleres.O status das mulleres asemellábase ó dos escravos, pois nonpodían votar nin ter un emprego público, nin herdar nin terposesións. Apenas saían da casa, só para visitar a casa doutramuller, e nos casos de vodas, funerais ou festivais relixiosos.A muller só tiña competencia no seu fogar criando osfillos, cociñando, lavando e tecendo as roupas da familia, coaaxuda ás veces das escravas femininas. A súa educación estabaorientada a ser unha boa esposa. Dende o seu nacemento ata asúa morte a muller vivía baixo o control do home(pai, irmáns, esposo e mesmo fillos).
 5. 5. Por outra banda, todos temían ó exército deEsparta, pois os soldados entrenáranse en severoscampamentos militares dende moi pequenos. Pero osespartanos asegurábanse de que as súas mulleresfosen fortes e saudables para poder ter fillos varónse fortes para o exército. Por iso as xoves medraban óaire libre, aprendendo a correr, loitar e lanzar odisco e a xabalina igual que os varóns; e mesmolevaban saias curtas que lles daban liberdade demovemento para facer exercizo. Estos vestidosresultarían escandalosos en Atenas.
 6. 6. Filósofas da antiguaGreciaA historia das mulleres é a de persoas silenciadas esometidas ó poder dos homes, por isto a súa obra estivosometida ó esquecemento e á censura, pero aínda así naAntiga Grecia destacaron filósofas, poetas, ou científicas dasque apenas se conserva a obra, pero que compre destacar:Hipatía de AlexandríaFoi a filósofa grega máis coñecida, ademáisdunha grande matemática e astrónoma.Estudou a Aristóteles e Platón e tentou aplicaro razoamento matemático ao conceptoneoplatónico de “Un”. Era pagá e competíacoa sabedoría das autoridades relixiosas, o quelle levou a ser brutalmente asasinada por un grupode fanáticos relixiosos que se supón estaban dirixidospor Cirilo, o patriarca de Alexandría.
 7. 7. Aspasia de MiletoFoi amante ou posiblemente esposa de Pericles de quen dinque ela lle escribía moitos dos seus discursos. Era unhamuller culta e experta en retórica e erótica, queparticipaba nas reunións de Pericles, que a trataba comounha igual, e discutía de política cos invitados e mesmo llesensinaba a escribir discursos. A súa conduta, pouco comúnpara unha muller, fixo ganarlle a fama de hetaria (mullerlibre, non ligada a un varón en particular, que participabanas reunións dos varóns como bailarina, música, modelo ouacompañante).Safo de LesbosTiña unha escola para mozas eacadou grande sona coa súafermosa poesía lírica que contabaa vida e os sentimentos da mullerna antiga Grecia.
 8. 8. O concepto do feminismoen Platón.Para Platón a muller afástase do seu papel tradicional deesposa e nai e sae da reclusión doméstica para participaren asuntos públicos. A distribución sexual do traballo éirracional porque as capacidades físicas e intelectuaisestán uniformemente distribuidas entre os sexos.Platón divide a sociedade en tres clases: os produtores ouclase traballadora, os defensores (compáraos con cansguardiáns) e os gobernantes-filósofos, escollidos deentre os mellores guardiáns. As mulleres e fillos dosgardiáns deben ser bens comúns, pois débese abolir apropiedade privada das dúas clases dominantes. Areprodución é un acoplamento temporal que se reduce ómomento da concepción e compete por igual a ambos
 9. 9. As mulleres posúen as mesmas capacidades que os homese por iso deben participar da mesma educación eocupacións que os gardiáns. Rexeita o concepto de“natureza feminina” pois aínda que ten menos forza,isto non repercute na cualidade da súa natureza. Polotanto, xa que as diferenzas non son xenéricas senón decarácter individual, cada individuo debe realizar atarefa que lle é propia por natureza, é dicir, debe
 10. 10. O concepto do femininoen AristótelesO concepto social e político de Aristóteles determina asúa forma de comprender a natureza, pois a política ea ética serían o fundamento da física, e non ó revés.Para Aristóteles só hai un modelo sexual, o masculino,resultando macho ou femia en función dunha diferenzacuantitativa e non cualitativa; a muller é un varónincompleto ou defectuoso, e polo tanto, inferior.Pola propia natureza, o macho é superior e debemandar, mentres que a femia é inferior e debeobedecer. Defende a inferioridade das mulleres, tantopolítica como socialmente de submisión ó varón, comoalgo habitual debido á súa propia natureza. Para el o“natural” supón que a muller é un ser impuro, poiscarece do elemento básico, a alma. No proceso dereprodución o home aporta o seme, é dicir, a semente,
 11. 11. A muller é un instrumento que precisa do principioactivo masculino na reprodución e só serve paratransmitir as propiedades que ela non pode posuir;por iso a propia natureza incapacítaa para realizarcalquera actividade racional ou política. Os varónsadultos gregos son os únicos que poden levar unhavida política ou pública, mentres que o resto(mulleres, fillos e escravos) e mais aspropiedades, forman parte do ámbitoprivado, económico ou doméstico. O traballoprodutivo dos escravos e reprodutivo das mulleresmanteñen a vida e permiten que o varón libre poidaadicarse ó ocio e a vivir ben.
 12. 12. 3.Filosofía medieval
 13. 13. A educación cortesá preparaba ás damas para que brillaranen sociedade polo que aprendían a ler eescribir, coser, debuxar, cantar e tocar instrumentos... Ásmulleres burguesas formábanas para ser boas esposas enais. Tiña moita importancia a instrucción na fe cristiá e nosdeberes relixiosos. A principal virtude da muller era acastidade, e debía evitarse calquera actividade intelectual.Só no ámbito doméstico ou no convento estaba protexida amuller.Nesta época a cultura relixiosa era en moitos casos a únicavía de acceso á cultura ou á filosofía, por iso moitasmulleres vestían os hábitos para chegar á vida intelectual emesmo para fuxir dun matrimonio imposto.
 14. 14. Filósofas na IdadeMediaHeloísa do ParáclitoChegou a ser abadesa do convento do Paráclito, que foifundado polo seu esposo e filósofo PedroAbelardo, onde se retirou despois da dramática fin dasúa relación de amor co seu mestre Abelardo. As cartasentre eles, dende os respectivos conventos, estánrepletas de referencias filosóficas e doutrinais. Eladefende o concepto de matrimonio como limitación paraadicarse á filosofía. Outros temas da súa obra son oespíritu de amor cortés e a amizade como paixón pura eabsoluta.
 15. 15. Hildegarda de BingenViviu case toda a súa vida no mosteiro beneditino deMaguncia, do que chegou a ser abadesa. Converteuse nunhaautoridade pública debido ás súas visións proféticas queplasmou en numerosos libros. Escribiu tamén textos debioloxía, botánica, astronomía, medicina e música e foiautorizada polo Papa para escribir obras teolóxicas. Na súafilosofía, vencellada á teoloxía, empregaba o modometafórico, poético e intuitivo no canto da argumentaciónracional, para chegar á verdade. Tiña a capacidade detraducir os conceptos abstractos da filosofía da época á
 16. 16. O concepto dofemininoen Tomé de AquinoTomé de Aquino tamén tratou amplamente nas súas obras otema da muller, así como das relacións e da moral nomatrimonio. El basea a inferioridade da muller en dicir que:é un macho defectuoso; na creación dun novo ser só aporta oventre que nutre a semente masculina; ten menor capacidadede discernimento e de raciocinio que o home; é a orixe dopecado; foi creada a partir e para o home, para axudarllena procreación; precisa do home para ser gobernada edebe estar sometida á autoridade do esposo.Este plantexamento misóxino queestá baseado tanto na relixióncomo na filosofía, compite coadefensa da excelencia feminina quefai Cristina de Pizán, quen exalta asvirtudes e cualidades da muller.
 17. 17. Cristina de PizánDebido a que o seu pai, astrólogo e médico famoso,prestou os seus servizos na corte do Rei Carlos Vde Francia, Cristina de Pizán, orixinal de Venecia,recibiu unha educación moi completa. Sendo naide tres fillos, enviuvou cando tiña vintecinco epor mor do agravamento da súa situación económicaasí como por vocación, comezou a escribir cunhaobra prolífica, na que plasmaba, ás veces enprimeira persoa, a situación de subordinacióne opresión que sofre a muller na sociedade.A súa obra máis destacable é “A cidade das mulleres”.
 18. 18. 4.Filosofía modernaMentres que na idade media tanto o medio de instruírse comaOs contidos educativos eran basicamente de carácter relixioso, apartit do Renacemento vaise educar ás mulleres para ser nais, eesta nova proposición vailles abrir novas posibilidades que elassaberán explotar nos séculos posteriores.Xa a partit do século XVII estendeuse a alfabetización popular ecreáronse en Francia institucións educativas femininas inspiradasnos principios pedagóxicos de Fenelón.
 19. 19. No Renacemento non hai un cambio drástico en canto á situaciónsocial e educativa das mulleres das clases populares, perosí das de clases altas. As rapazas, como futuras nais, debíanadquirir coñecementos e habilidades para transmitirlle ósseus fillos varóns, para as fillas limitábanse coñecementosdo ámbito doméstico.A partires do século XVII estendeuse en Francia a alfabetizaciónpopular. A proliferación dos “salóns”, animados pormulleres da alta sociedade, levou á tradición das boasmaneiras, do refinamento nos costumes, da conversaciónenxeñosa e do aprendizaxe da cortesía. Este cambio daposición social das mulleres cambiou tamén a actitude dos
 20. 20. Ilustración eRevolución FrancesaDestacaron mulleres como aMarquesa de Rambouillet, Madeleinede Scudéry que puxo de moda oPreciosismo, como movementocultural que engloba un modelo decomportamento e unha correnteliteraria e ideolóxica, MadameLambert, Madame de LaFayette, Isabel de Bohemia, aMarquesa de Châtelet, Madame deStaël ou Josefa de Amar y Borbón.As mulleres da época non sóprotagonizaron os sucesosrevolucionarios (toma daBastilla, marcha sobre Versalles, ocomezo da Revolución
 21. 21. Pero o movemento feminista xurdido na Revolución,co peche dos clubs e asociacións populares, tivo unhatráxica fin, que foi xustificada pola prensa como “portransgredir as leis da natureza que as destinaba a seresposas e nais e pretenderon ser homes de Estado”.
 22. 22. O concepto femininoen RousseauA filosofía política (que toma apariencia de pedagoxía) ocúpase unhavez máis das mulleres e do espazo privado; a familia e a mullerdebe ocupar o ámbito doméstico que é preciso para que o resto davida laboral e política funcionen. O modelo de muller maternal edoméstica adicada ó labor reprodutivo non é ningún destinonatural, real ou histórico, senón o resultado dunha construciónideolóxica. O obxectivo da educación é preservar a diferenza sexuale asegurar a felicidade do varón para poder adicarse á vidapública. A inferioridade da muller é o efecto natural da súadebilidade física e mental.A filosofía de Rousseau está entre adefensa apaixonada da razón e dosdereitos individuais do século XVIII eo romanticismo do século XIX. A súamisoxinia está máis relacionada coprerromanticismo.
 23. 23. Mary WollstonecraftNos seus primeiros ensaios amosa a súa preocupaciónpola educación das mulleres. A dificultade dareinserción social e laboral das mulleres é debida á súainstrucción deficitaria. O único xeito de acadar aequiparación de dereitos e a igualdade de oportunidadesentre homes e mulleres basearíase nunha educaciónigualitaria en escolas mixtas que permitirá ás mulleresacceder a actividades remuneradas, sen recorrer ómatrimonio.A súa obra “Vindicación dos dereitos da muller” é a obrafundacionaldo pensamento feminista.
 24. 24. FilosofíacontemporáneaNo século XIX aparece o feminismo como movemento socialde carácter internacional e ocupará un lugar destacado acarón dos socialismos e o anarquismo. Estes movementosnaceron en resposta ós problemas sociais que xerou arevolución industrial, o capitalismo e as novas democraciasliberais. O feminismo tiña dúas tendencias básicas, ofeminismo liberal ou sufraxista e os feminismos socialista eanarquista.
 25. 25. FilósofascontemporáneasEdith SteinStein interésase tamén pola relación entre feminidade erelixión. Consideraba que o movemento feminista alemántiña acadado plenamente os seus obxectivos coa Constituciónde Weimar e que o que se requiriía a partir de entón eradefender eses logros e transmitir ás xeracións futuras amemoria histórica das loitas feministas.
 26. 26. María ZambranoPara ela, a filosofía non era cuestión só de conceptossenón de símbolos que deben abordar os problemasesenciais da transcendencia e os grandes misterios davida humana.A súa defensa do dualismo alma ( feminina) – intelecto(masculino), fai que lle asigne á palabra feminina unhamisión salvadora.Algunhas obras de Zambranoforon Filosofía e poesía,Persoa e democracia, Osbeatos ou A agonía en Europa.
 27. 27. O concepto do femininoen NietzscheSabemos que Nietzsche explica a dinámica moral, histórica,Política ou filosófica coa división valorativa entre fortes edébiles, potencia individual fronte a instinto de rabaño, vidaascendente e decadente, forzas activas e reactivas, vontade depoder afirmativa ou negativa…En moitos lugares da súa obra fai coincidir esta ontoloxíadual co masculino- feminino.
 28. 28. Dentro dos tópicos da misoxinia romántica, Nietzsche ditamén que a muller é máis perfecta( máis incluso que ohome) cando ama, e ademais gusta de ser tomada eposuída, mentres que o amor do varón é sempre vontade deposesión, de apropiación, de poder; por iso o seu amor acabacando acaba a posesión, aínda que nunca se posúe de todo aunha muller.As mulleres sométense de bo grado aos varóns, seresprofundos e con vontade, e ás convencións morais, pero averdadeira moral non é propia do rabaño, senón deespíritus libres. Segundo el,as mulleres prefiren afelicidade antes que a liberdade.
 29. 29. Simone de Beauvoir“Qué é a muller?” – O “eterno feminino” non é máis que unmito ao través do cal os homes fixan ás mulleres naconduta estereotipada que eles mesmos lle impuxeron.Beauvoir recolle e radicaliza a crítica ilustrada deWollstonecraft e, ao dicir que a muller é unha construcciónsocial e cultural, un papel que se aprende por medio daeducación diferencial, o que hoxe chamariamos “xénero”, eque, polo tanto non se nace, non hai ningún fundamentobiolóxico(o “sexo”, sobre o que se poidan adxudicar ásmulleres prescricións diferenciais.
 30. 30. Segundo Beauvoir, o varón constituíuse en amo no momento en que écapaz de arriscar e plo tanto transcender a vida e a animalidadegrazas á caza e á guerra, mentres que a muller se constitúe enescrava no momento en que queda vinculada á reproducción davida
 31. 31. No meu blogwww.comochoconto-filosofia.blogspot.comatoparás información sobre mulleresfilósofas e demais persoeiros da

×