Intelligence Guaranteed Development
The New Paradigm Enabled by Open Source Software
โดย
ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
กรรมการ...
ปัญหาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบงานในปัจจุบันปัญหาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบงานในปัจจุบัน
1. ระบบที่สร้างขึ้นในแต่ละส่ว...
Open Source SoftwareOpen Source Software หรือหรือ ซอฟต์แวร์รหัสเปิดซอฟต์แวร์รหัสเปิด
จะช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวและความสูญเส...
Open Source SoftwareOpen Source Software หรือหรือ ซอฟต์แวร์รหัสเปิดซอฟต์แวร์รหัสเปิด
เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่เปิดเผยรห...
Q: กรอบความคิดเดิมที่ขัดขวางความสำาเร็จคืออะไร?
Q: ทำาไมแก้ปัญหาเดิมๆแบบนี้ไม่ได้?
A: เพราะเราสร้างซอฟต์แวร์ระบบงานขึ้นมาก...
Q: ทำาไมเราถึงไม่รู้จักคิดรูปแบบของการวิเคราะห์โดย
ละเอียดเสียก่อน แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงลงทุน
จำานวนมากในการพัฒนาซ...
Q: ทำาไมเราถึงขาดแคลนเครื่องมือช่วยออกแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูล จนทำาให้เราต้องยอมรับสภาพว่าจะไม่
สามารถเข้าใจข้อมูลที่จะเกิด...
Q: ที่บอกว่าไม่กล้าลงทุนกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
เพราะมันแพงที่ค่าลงทุนซอฟต์แวร์ และค่าสิทธิการใช้ราย
หัวที่ต้องจ่ายทุกป...
Q:Q: หากใช้หากใช้ Open Source Business IntelligenceOpen Source Business Intelligence จะมีจะมี
เพียงค่าบริการพัฒนา ไม่เสียค...
วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ
พัฒนารูปแบบ Dashboards, Analytics และ Reports ให้เกิด
ขึ้นก่อนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Business
...
Business
goals
Expected
business values
1) Process
improvement
2) Info as assets
(Business Intel.)
3) System /
App. Dev.
D...
ผลลัพท์ผลลัพท์ ทำาให้ระบบงานไอทีที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติดังนี้
1) ข้อมูลที่จำาเป็นครบถ้วนในรูปแบบ
2) ไม่มีข้อมูลที่ไม่จำาเป...
Pentaho Business Intelligence (BI)
Do youDo you really knowreally know whatwhat
decision makers wantdecision makers want
b...
ตอบข้อโต้แย้งตอบข้อโต้แย้ง Intelligence Guaranteed DevelopmentIntelligence Guaranteed Development
Q: ต้องมาลงทุนระบบวิเครา...
15
Factory Intelligence Dashboard
Your choices:Your choices:
A)A) Jump into the manufacturingJump into the manufacturing
s...
16
ภาคผนวก
17
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
The Association of Thailand Open Source Federation (TOSF)
Web site: www.tosf.org C...
18
• องค์การไม่แสวงประโยชน์
• ส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software (OSS)
• ไม่ใช่เพียงการรวมตัวของผู้ขายสินค้าและให้บริก...
จุดประสงค์ของสมาคมฯ
• เศรษฐกิจ: สร้างขีดความสามารถที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนที่คุ้มค่าและยืดหยุ่น
• ทรัพยากรมนุษย์: เพิ่มขีดคว...
ผู้ใช้งานผู้ใช้งาน (UG)(UG)
การวิจัยการวิจัย
ธุรกิจธุรกิจ (BOSS)(BOSS)
กฏ/ระเบียบ/มาตรการ
เฝ้ าระวัง/ประเมินผล
โครงสร้างสม...
ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ (TOSF-UG)(TOSF-UG)
1) สร้างเครือข่ายผู้ใช้ OSS
1.1) ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ OS...
ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ (TOSF-UG)(TOSF-UG)
2) สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้กลุ่มองค์กร
2.1) สำารวจความต้องก...
TOSF-UG's “OSS User Network” Positioning
• เข้าถึงสมาชิกผู้ใช้
• ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและแก้ปัญหา
• ร่วมสร้างคุณค่าให...
สมาชิกประเภทองค์กรและสิทธิประโยชน์
• ชำาระค่าสมาชิกรายปีตามขนาดขององค์กร
• เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลเพื่อกำาหนดศาสตร์และแนว...
สมาชิกประเภทองค์กรและสิทธิประโยชน์
• ชำาระค่าสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพ
• รับสิทธิประโยชน์ในการฝึกอบรมและสัมมนา
• รับข่าวสารซ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intelligence Guaranteed Development: The New Paradigm Enabled by Open Source Software (Thai Version)

469
-1

Published on

Intelligence Guaranteed Development: The New Paradigm Enabled by Open Source Software จะช่วยอธิบายให้องค์กรเข้าใจว่าทำไมจึงควรออกแบบและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนพัฒนาระบบ Application Software ไปโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้อจำกัดในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยการยอมเสียเงินเสียเวลากับ IT Project ไปก่อน แล้ว "ไปตายเอาดาบหน้า" ว่าจะมีข้อมูลที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้าง Business Intelligence ได้หรือไม่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
469
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intelligence Guaranteed Development: The New Paradigm Enabled by Open Source Software (Thai Version)

 1. 1. Intelligence Guaranteed Development The New Paradigm Enabled by Open Source Software โดย ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงานกลุ่มผู้ใช้ (TOSF - User Group)
 2. 2. ปัญหาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบงานในปัจจุบันปัญหาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบงานในปัจจุบัน 1. ระบบที่สร้างขึ้นในแต่ละส่วนหรือแต่ละหน่วยงานทำางานไม่สัมพันธ์กันและไม่สามารถนำา ข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ 2. ไม่เกิดการสร้างและจัดเก็บข้อมูลที่จำาเป็นแม้ว่าโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ได้สิ้น สุดไปแล้ว 3. สิ้นเปลืองกับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากที่แม้จะซำ้าซ้อนแต่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งในเรื่องคุณภาพของข้อมูลและรูปแบบการจัดเก็บ 4. เกิดข้อมูลปริมาณมหาศาลแต่ไม่มีขีดความสามารถในการนำามาวิเคราะห์ 5. การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานในภายหลังสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมาก เนื่องจากต้องแก้ข้อบกพร่องที่มีอยู่เดิม แต่บ่อยครั้งก็ยังคงไม่เกิดผลสำาเร็จตามความ ต้องการเนื่องจากข้อจำากัดของระบบที่มีอยู่เดิม
 3. 3. Open Source SoftwareOpen Source Software หรือหรือ ซอฟต์แวร์รหัสเปิดซอฟต์แวร์รหัสเปิด จะช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวและความสูญเสีย จากโครงการพัฒนาระบบงานและซอฟต์แวร์ของ องค์กรต่างๆได้อย่างไร?
 4. 4. Open Source SoftwareOpen Source Software หรือหรือ ซอฟต์แวร์รหัสเปิดซอฟต์แวร์รหัสเปิด เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่เปิดเผยรหัส (หรือที่เรียกว่า Source Code) โดย อนุญาตให้ ใช้งาน เปลี่ยนแปลงแก้ไข แจกจ่ายและ ทำาสำาเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแม้จะนำาไปใส่รวมไว้ใน ซอฟต์แวร์อื่นหรือได้ปรับปรุงไปมากเพียงใดก็ต้องเปิดเผยรหัส และ ห้ามคิดค่าใช้จ่ายโดยเด็ดขาด แต่ยังคงอนุญาตให้มีการเรียกเก็บค่า บริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ได้
 5. 5. Q: กรอบความคิดเดิมที่ขัดขวางความสำาเร็จคืออะไร? Q: ทำาไมแก้ปัญหาเดิมๆแบบนี้ไม่ได้? A: เพราะเราสร้างซอฟต์แวร์ระบบงานขึ้นมาก่อน แล้วเราค่อยมาดูว่ามีข้อมูลอะไรนำามาใช้ประโยชน์ ได้บ้าง จากนั้นเราจึงค่อยคิดรูปแบบของการ วิเคราะห์โดยละเอียดในภายหลัง
 6. 6. Q: ทำาไมเราถึงไม่รู้จักคิดรูปแบบของการวิเคราะห์โดย ละเอียดเสียก่อน แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงลงทุน จำานวนมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านระบบงาน? A: เพราะเราเคยชินกับการคิดรูปแบบของการวิเคราะห์โดยละเอียดในภายหลัง A: เพราะเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าจะเกิดข้อมูลอะไรในระบบที่กำาลังพัฒนาขึ้น A: เพราะเราขาดเครื่องมือช่วยออกแบบว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก่อนจะ พัฒนาระบบ
 7. 7. Q: ทำาไมเราถึงขาดแคลนเครื่องมือช่วยออกแบบการ วิเคราะห์ข้อมูล จนทำาให้เราต้องยอมรับสภาพว่าจะไม่ สามารถเข้าใจข้อมูลที่จะเกิดขึ้นอย่างละเอียดลึกซึ้งก่อนที่ จะลงทุนพัฒนาระบบงาน? เครื่องมือนั้นไม่มีอยู่จริง? A: เครื่องมือนั้นมีอยู่จริง แต่เราไม่กล้าที่จะลงทุนกับมันก่อน แม้รู้ ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของโครงการพัฒนาได้อย่างมาก เราก็ยัง ไม่กล้าแม้แต่คิดจะนำามาใช้ เพราะใช้งบประมาณสูงมาก
 8. 8. Q: ที่บอกว่าไม่กล้าลงทุนกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลก่อน เพราะมันแพงที่ค่าลงทุนซอฟต์แวร์ และค่าสิทธิการใช้ราย หัวที่ต้องจ่ายทุกปีใช่หรือไม่? A: ใช่ !!! เงินค่า software license ที่สูงและยังต้องจ่ายเพิ่ม ตามจำานวนผู้ใช้ทุกปีเป็นอุปสรรคใหญ่มากที่ผูกมัดเราไว้กับ ความล้มเหลวและเสี่ยงเดิมๆในการพัฒนาระบบงานตลอดมา
 9. 9. Q:Q: หากใช้หากใช้ Open Source Business IntelligenceOpen Source Business Intelligence จะมีจะมี เพียงค่าบริการพัฒนา ไม่เสียค่าเพียงค่าบริการพัฒนา ไม่เสียค่า Software LicenseSoftware License หรือหรือ ค่าสิทธิรายหัวใดๆ … ถือว่าเป็นทางออกของปัญหาค่าสิทธิรายหัวใดๆ … ถือว่าเป็นทางออกของปัญหา?? A: ควบคุมงบประมาณในการออกแบบระบบรายงานและการ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดได้ เราก็จะสามารถเอารูปแบบ Analytics และ Reports ที่เกิดขึ้นก่อน ไปเป็นข้อกำาหนด Software Spec. ของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานได้
 10. 10. วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ พัฒนารูปแบบ Dashboards, Analytics และ Reports ให้เกิด ขึ้นก่อนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Business Intelligence แล้วจึงค่อยนำารูปแบบและความต้องการเชิง วิเคราะห์ที่มีรายละเอียดที่สมบูรณ์นั้นไปเป็นข้อกำาหนดในการ ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบงาน Intelligence Guaranteed DevelopmentIntelligence Guaranteed Development
 11. 11. Business goals Expected business values 1) Process improvement 2) Info as assets (Business Intel.) 3) System / App. Dev. Data & Integration IT related infrastructures Business Analyst IT System Analyst Project Management Intelligence Guaranteed Development Copyright © 2010-2012 M.L. Luesak Chakrabandhu All Rights Reserved.Copyright © 2010-2012 M.L. Luesak Chakrabandhu All Rights Reserved. “Information first, Development later !!”
 12. 12. ผลลัพท์ผลลัพท์ ทำาให้ระบบงานไอทีที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ข้อมูลที่จำาเป็นครบถ้วนในรูปแบบ 2) ไม่มีข้อมูลที่ไม่จำาเป็นหรือซำ้าซ้อนซึ่งนำาไปสู่ความผิดพลาด และการสิ้นเปลือง 3) มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมนำามาใช้วิเคราะห์ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอน Intelligence Guaranteed DevelopmentIntelligence Guaranteed Development
 13. 13. Pentaho Business Intelligence (BI) Do youDo you really knowreally know whatwhat decision makers wantdecision makers want before you “develop” ?!!before you “develop” ?!! THE NEW PARADIGMTHE NEW PARADIGM “Information system for“Information system for performance managementperformance management first, applicationfirst, application development later.”development later.”
 14. 14. ตอบข้อโต้แย้งตอบข้อโต้แย้ง Intelligence Guaranteed DevelopmentIntelligence Guaranteed Development Q: ต้องมาลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย มันจะคุ้มกว่าได้อย่างไร A: เป็นสิ่งที่ควรจ่ายอยู่แล้ว แค่จ่ายก่อนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ Q: ถ้าดีจริงทำาไมไม่ค่อยมีใครทำากัน A: องค์กรเหล่านั้นน่าจะขาดข้อมูลและความรู้ด้าน Open Source Software (น่าเห็นใจ) Q: สร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลก่อนแล้วถ้าใช้กับระบบที่จะสร้างขึ้นไม่ได้จะทำาอย่างไร A: ทบทวนความคิดให้ดี … ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสร้างตามความต้องการทางธุรกิจ ทุกประการ แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะตามมาใช้ร่วมกันไม่ได้ ปัญหาอยู่ที่ไหน???
 15. 15. 15 Factory Intelligence Dashboard Your choices:Your choices: A)A) Jump into the manufacturingJump into the manufacturing system development right-away.system development right-away. B)B) Create this kind of dashboardCreate this kind of dashboard and get it agreed by topand get it agreed by top managements and heads ofmanagements and heads of related departments first.related departments first.
 16. 16. 16 ภาคผนวก
 17. 17. 17 สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย The Association of Thailand Open Source Federation (TOSF) Web site: www.tosf.org Contact: info@tosf.org
 18. 18. 18 • องค์การไม่แสวงประโยชน์ • ส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software (OSS) • ไม่ใช่เพียงการรวมตัวของผู้ขายสินค้าและให้บริการแต่เป็น Ecosystem ของ – กลุ่มวิจัย – กลุ่มการศึกษา – กลุ่มผู้ใช้ – กลุ่มผู้ให้บริการ • ให้คำาปรึกษาและข้อมูลที่ตรงไปตรงมา • ช่วยยกมาตรฐานและลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาระบบไอที
 19. 19. จุดประสงค์ของสมาคมฯ • เศรษฐกิจ: สร้างขีดความสามารถที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนที่คุ้มค่าและยืดหยุ่น • ทรัพยากรมนุษย์: เพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนา บุคลากรด้านไอที และผู้ใช้งาน • สังคม: ลดช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนา • จริยธรรม: แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ • การศึกษา: ลดเหลื่อมลำ้าในจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาที่เกิดจากการผูกขาดทางการค้า • เทคโนโลยี: ต่อยอดนวัตกรรมและร่วมสร้างมาตรฐานเปิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 20. 20. ผู้ใช้งานผู้ใช้งาน (UG)(UG) การวิจัยการวิจัย ธุรกิจธุรกิจ (BOSS)(BOSS) กฏ/ระเบียบ/มาตรการ เฝ้ าระวัง/ประเมินผล โครงสร้างสมาคมฯและยุทธศาสตร์โอเพนซอร์ส • การใช้งาน – Help desk – Software Clinic – เอกสารเผยแพร่ • การพัฒนา – คลังซอฟต์แวร์ – Portal สำาหรับการพัฒนา • ธุรกิจ – สร้างความมั่นใจในซอฟต์แวร์ – สร้างโอกาสทางธุรกิจ • การศึกษา – หลักสูตร, คู่มือ – สอบมาตรฐานวิชาชีพ – คลัง e-learning • กฏ/ระเบียบ/มาตรการ – นำาร่องภาครัฐ – ความช่วยเหลือ – โอกาส • เฝ้าระวัง/ประเมินผล – White paper – สถิติการใช้ – ฐานข้อมูลนักพัฒนา การศึกษาการศึกษา คนคน คน งาน งาน งาน
 21. 21. ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ (TOSF-UG)(TOSF-UG) 1) สร้างเครือข่ายผู้ใช้ OSS 1.1) ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ OSS เพิ่มเติม 1.2) รักษากลุ่มผู้ใช้โดยสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์เพื่อพัฒนาและ สนับสนุนผู้ใช้กลุ่มเริ่มต้น 1.3) เพิ่มจำานวนสมาชิกสมาคมผ่านกิจกรรมและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น 1.4) ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และกิจกรรมของสมาชิกสมาคม
 22. 22. ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ใช้ (TOSF-UG)(TOSF-UG) 2) สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้กลุ่มองค์กร 2.1) สำารวจความต้องการใช้ OSS Solution ตามกลุ่ม Industry 2.2) ร่วมสร้าง OSS Implementation Methodology และ Solutions 3) สร้างคุณค่าเพิ่มระยะยาวแก่ผู้ใช้ 3.1) ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง OSS สำาหรับผู้ใช้ในประเทศ 3.2) เพิ่มเติมคุณค่าให้แก่ผู้ใช้ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ
 23. 23. TOSF-UG's “OSS User Network” Positioning • เข้าถึงสมาชิกผู้ใช้ • ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและแก้ปัญหา • ร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม • พัฒนาต่อเนื่องให้เกิดขีดความสามารถที่ยั่งยืน
 24. 24. สมาชิกประเภทองค์กรและสิทธิประโยชน์ • ชำาระค่าสมาชิกรายปีตามขนาดขององค์กร • เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลเพื่อกำาหนดศาสตร์และแนวทางต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรสมาชิก • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • รับสิทธิประโยชน์ในการฝึกอบรมและสัมมนาระดับองค์กร สมาชิกประเภทองค์กรและสิทธิประโยชน์ สมัครสมาชิกหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@tosf.org และ www.tosf.org
 25. 25. สมาชิกประเภทองค์กรและสิทธิประโยชน์ • ชำาระค่าสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพ • รับสิทธิประโยชน์ในการฝึกอบรมและสัมมนา • รับข่าวสารซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมฯจัดขึ้น สมาชิกประเภทบุคคลและสิทธิประโยชน์ สมัครสมาชิกหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@tosf.org และ www.tosf.org
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×