Kpi biblioterapie

290 views
215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi biblioterapie

  1. 1. Argumentace výběru :Vybrala jsem si téma Biblioterapie, jelikoţ zapadá do obsahu učiva mého oboru Informačnístudia a knihovnictví. Biblioterapie je důleţitou sloţkou terapie a pozitivně působí nejen nadětského jedince. Vyškolený knihovník často bývá vyuţíván i na odborných sezenýchvedených terapeutem.Název práce : BiblioterapieBiblioterapie je metoda psychoterapie vyuţívající léčebné a podpůrné účinky četby.Zakladatelem biblioterapie je N.A.Rubakin(1862-1946).Biblioterapie má svoje historické zázemí : 13.stol. př. N. l. – Osymandyova knihovna v Heliopolisu, nad vchodem byl vytesán nápis „Léčebna duší“ Ve středověku byla předčítána evangelia při operacích a pouštění ţilou V zařízeních pro duševně choré byly v 19.století zaváděny knihovny a posiloval se význam čtení při léčběJe dvojího typu : Individuální (svépomocná) Důleţitým faktorem je ochota čtenáře se svěřit knihovníkovi či terapeutovi, kdy společnými silami nachází nejvhodnější tituly pro daný problém. Skupinová Jde o dynamické sezení, které je vedené terapeutem či knihovníkem. Předčítáním knih a následnou diskuzí dochází k reflexi problému.Se stoupající popularitou biblioterapie se vytvořila i nová profese biblioterapeuta.K vykonávání této profese jsou zapotřebí určité osobnostní předpoklady ( empatie, tolerance,trpělivost, emoční stabilita,..), vzdělání ( knihovník, terapeut, psychoterapeut) a v nemoslednířadě je důleţitá motivace(chuť pomáhat).Smyslem terapie je určítá reflexe. Proţívaná zátěţová situace se promítá na pozadí četbyknihy V této fázi dochází u pacienta k celkovému uvolnění nahromaděného psychickéhonapětí, k přijetí situace, vyrovnání, obnově radosti ze ţivota. Jedná se o pozitivní ovlivněnípsychosomatického stavu jedince. Navíc samotným čtením dochází u čtenáře k rozvojifantazie, tvořivosti, kritického myšlení, komunikačních schopností atd., tedy i k rozvojiosobnosti jako takové.Faktory, které ovlivňují působení četby : Osobnost pacienta a jeho aktuální psychický a fyzický stav Věk, dosaţené vzdělání, profese
  2. 2. Ţivotní zkušenosti, záţitky, vzpomínky, motivace k četbě, sociální prostředí, ve kterém se pohybuje Čtenářské návyky a preferenceÚčely a cíle bibliografie : Aktivní vyuţití volního času Podněcování čtenářských zájmů, zájmu o okolní svět, k aktivitě Posilování vůle a chuti k uzdravení Adaptace na aktuální situaci, na problém Odpoutání od nemocí, zmenšování úzkosti, strachu, osamělostiPojmové okolí biblioterapie: bibliopsychologie: zkoumá vliv četby na duševní ţivot člověka (průběh psychických procesů během četby) a vztah autora, čtenáře a knihy bibliopedagogika: zkoumá výchovné působení knihy a četby a specifické knihovnické metody práce se čtenáři (formace čtenářské kultury)Tato terapeutická metoda má interdisciplinární charakter, proto se na jejím procesů podílejínejen terapeuti a knihovníci, ale i pedagogové, sociální pracovníci a další odborníci působící vširoké oblasti pomáhajících profesí.Principy biblioterapie lze pouţít na kaţdou věkovou skupinu pacientů. Často to jsou senioři,týrané či opuštěné děti, mládeţ, pacienti umístění v nemocnicích, jiných léčebných zařízeníchnebo v psychiatrické péči, oběti domácího násilí, závislí, nezaměstnaní, vězni a další). Proúčely biblioterapie se vyuţívá jak naučných publikací, tak beletristických knih. Naučnáliteratura je vyuţívána ke konkrétnímu řešení problému a následnému nalezení alternativníhořešení daného problému. Literatura beletristická slouţí spíše k vyvolání emocí, odpočinku av neposlední řadě k vyuţití volného času.Biblioterapiii můţeme dělit na : klinickou: psychoterapeutická sezení (individuální i skupinová), vyuţívá se sebepoznávací literatura – institucionální: zaměřená na literaturu popisující zdravotní stav pacienta či relaxační literaturu - určeno pro hospitalizované pacienty vývojovou: didaktické texty pro jedince bez zdravotních problémů - podporuje proces psychologického vývoje
  3. 3. Zvláštní metodou biblioterapie je Hagioterapie: z řeckého termínu Hagios – tzn. Svatý nevychází z předpokladu existence Boha, ale z předpokladu existence náboţenské dispozice v člověku Bible je vnímáná jako projekční materiál Má dojít k tzv. „Aha-záţitku“, určitá změna v myšlení člověka, kdy si na příkladu jiného člověka uvědomíme sami sebe Bible neslouţí jako příručka, ale jako zrcadlo Cílem není rozlišení doba a zla, jak by se mohlo zdát. Cílem je uvědomění si vlastního morálního systémuS biblioterpií jsou spojeny tyto dílčí metody léčby/terapie: Imagoterapie: léčba skrze vţívání se do role literárního hrdiny (nápodoba jednání a chování, odhalování motivů a postojů) Poetoterapie: léčba skrze poezii Pohádkoterapie: léčba skrze dětskou literaturuPro zvýšení pozitivního účinku z léčby je moţné biblioterapii kombinovat s obdobnýmiumělecky a zážitkově orientovanými terapiemi typu: Arteterapie: léčba výtvarným uměním či skrze uměleckou tvorbu obecně (téţ „tvůrčí terapie“) Dramaterapie: léčba divadlem Estesioterapie: arteterapie zaměřená na řezbářství Estetoterapie: léčba skrze estetické vjemy Filmoterapie: léčba filmem Choreoterapie: léčba tancem a pohybem Muzikoterapie: léčba hudbouProjekty :V České republice není metoda bibliografie ještě příliš rozšířená, proto jsou projektypředevším v zahraničí. Mezi ty velké patří například :Best Children’s BookKids‘ PageChildrens and Young Adult Literature BibliographiesHelping Books ConnectionHealing Books for Kids
  4. 4. Anotace : Text je sumarizací základních poznatků o bibliografie. Definuje základní pojmy,vysvětluje rozdíly mezi danými druhy bibliografie. Důleţitou částí jsou účely a cílebibliografie, díky kterým lze jednoduše pochopit význam bibliografie. V textu jsou uvedenytaké další metody spadající do arteterapie, které souvisí s biblioterapií. V závěru jsou uvedenéprojekty, které vznikly jako podpora biblioterapie.Klíčová slova : bibliotarapie, čtenářství, knihy, biblioterapeut, knihovník, artetarepie
  5. 5. Zdroje :BiblioHelp: Léčba knihou [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.bibliohelp.cz/ - Tvůrci jsou studenti KISKu - Spolupráce s psychology, psychoterapeuty, sociology - Katalog knih řazený dle problémů a nemocí - Tipy a rady od ostatních čtenářů - Přehledná orientaceVÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995. 189 s. ISBN 8085866072. - Učebnice k bibliopedagogice - Zákonitosti procesu čtení - Čtenářský vývoj jedince - Působení čtení - Popisuje metody práce s čtenáři různých věkových skupin, handicapů..RUSZOVÁ, Dagmar. Biblioterapie jako metoda spadající do oblasti široce pojímanéarteterapie. Knihovnický zpravodaj vysočina [online]. roč. 12, č. 4 [cit. 2013-01-02]. Dostupnéz: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=998 - Definice artetarapie a zařazení biblioterapie - Cíle a funkce arteteratepie - Materiály vyuţívané v biblioterapii - Kombinace s jinými terapiemi - Srovnání se situací v Polsku

×