9-og!en
Hubungon duo hola Moloysio di peringkot globol dopot memojukon negara dolom pelbcaoi bidong. Bincongkan.
Bidang Pe...
Kchcndqk Soolon: Hubutgon dua hola tl4alaysia
Skopr Bidangyary
Fornratl 5 + O
Contoh Korotgcnt
Hubungcn duo holo yong dipr...
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global

1,371
-1

Published on

oalan:

Hubungan dua hala Malaysia di peringkat global dapat memajukan negara dalam pelbagai bidang. Bincangkan.>> STPM Baharu Pengajian Am, Sem 3, Bahagian C

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,371
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Esei Dubungan Dua Hala Malaysia Dengan Global

  1. 1. 9-og!en Hubungon duo hola Moloysio di peringkot globol dopot memojukon negara dolom pelbcaoi bidong. Bincongkan. Bidang Pendidikon Bidong Komunikosi don Teknologi Bidong Pambangunsn don Perindustrion Disediokon oleh: LEE REN TIN6 --* PPU (U)Scl MlS Idl2
  2. 2. Kchcndqk Soolon: Hubutgon dua hola tl4alaysia Skopr Bidangyary Fornratl 5 + O Contoh Korotgcnt Hubungcn duo holo yong diproktikkon oleh Moloysio di peringkot ontorobongso dopot menjano pulongon positif dolom pelbogai bidong. Kerjosomo Mcloysio dengan New Tealand dolom bidong pendidikon. Ukuron kesejohteroon don kenokmuron hosil hubungon duo holo yong terjolin dopot dilihot dengon peluong nelonjutkon pelqicron oleh rokyot fempoton ke luor negoro kerono Kementerion Pelqioron lrtoloysio teloh rnengiktirof universiti New Zeolond seperti Aucklond Universifi don Conterbury universifi, Seloin itu, program pertukoron pelojor teloh diloksonokon pcdo setiop tahun menbemrkon pelajor tempoton uniuk menikmoti suosono pelojoron serto mengikuti kursus yong difoworkon oleh pihok New Zeolond. Pelqjor yong rnengikuti progrom okon diberikon keunggulon kompetitif bogi pelojor di posor pekerjo globol. Progrom lowoton perguruon dopot meningkotkon kuoliti Perguruon. Lowoton perguruon somo odo dori Moloysio ka New Zeoland atou seboliknys m€mbolehkan guru-guru bertukor moklumof don mengemoskinikon teknik pengojoron dori keduo-duo pihok. Seterusnyo, hubungan Molaysio dengon Koreo Selotan dopot memojukon bidcng peloncongan. Usoho ini menggolokkon kehodiron peloncong dori keduo-duo buoh nagoro yorg terbobit, Kehadiron peloncong itu boleh ditingkotkon dengon mengurongkon proses dokumentasi terutamo keperluan untuk nemperoleh viso hendokloh dihapuskon bersomo-somo membenorkan tempoh menetap di sesebuoh negorc ycrg lebih ponjong. Lo4gkoh bekerjosoma ini dopot newujudkon sotu perosoan memohomi budayo mosyonokot tempaton masing-mosing. Melolui huburgon ini, pemimpin negcro boleh rnernpelqiari coro penguruson negoro Koreo Selaton supoyo pengurusan negoro iAoloysio okon menjodi lebih efektif s€rfo mempunyoi sqtu sistEm pentodbiran yong lebih sistenotik. Selepcs itu, Aioloysio don Austrolio menjalin kerjosamo erqt dolom bidong kesalomoton don pertohonon. fsu penyeludupon monusio yorg sering berloku okon ditongroni dengan kerjosama keduo- duo pihok dolqm membonteras kegonoson ontorobcngso don militon yong terlibot. kerjosamo itu melibotkon hubungon yong lucs rnelolui perkongsion moklumot. kerjosomo teknikol, operci, serto lotihon. Seloin itu. sanjoto don peroloton jugo ditoworkon dolom unit yong bonyok dengon perbelonjaon yong kecil dopot menoik torof sisiem pertohonon negora. Kerjosomo yong ropot ini rnembuohl@n hasil yong membercrgsongkon dolom konteks keselamaton bukon sohajo ontoro keduo- duo negoro moloh turuf membontu mengqwol keselqnofan serontou. Seperkoro logi, bidong penbangunon don perindustrion boleh dipercepotkon dengon odonyc kerjosomo tl'lolaysio dengon fndonesio. Negoro Indonesio yong memPunyoi tenogo buruh yong berlebihon boleh diekport ke negora ftloloysio dolom sektor pembinoon don penghosilon. Sumber bohon mentoh keluli jugo nerupokon permintoon yong tinggi oleh pihak Moloysia terhodop Indonesia. Tukang kerjo dolom bidong penghasilan don penbinoon perlu didapatkon di fndonesio karono pekerjo honyo akur podo orohon mqiikonnya. Isu buruh dopat diselesoikon dengon odonyo hubungon diplomotik ontaro keduo-duo negora. Akhir sekoli, hubung'on duo hqlo l{oloysio dengon Chino membolehkon bidong komunikosi don teknologi terus berkenbong. Pihak Chino yang berminat dolom peloburon sistem komunikosi lvloloysio oleh syorikof Huo Wei dipercoyoi okon meningkotkon torof komunikosi tenpaton dengon ontorobongso. Negoro Chino m€rupokon negoro yong moju dolom bidong komunikosi don ieknologi, buktinya nagoro Chino teloh menghosilkan stesen ongkosa sendiri dengon neloncsrkon roket sebonyok I0 koli tonpo gogol. Kerjosomo ini termasukloh menguoikon pertohonon komunikosi separti lomon sesowong kerojoon, moklumqt kerojoon serto moklunot sulit perbonkon. Syorikot komunikosi Huo Wei jugo mambekolkon servis komunikosi seperti televisyen sotelit, penkhidmoton internet jolur lebor yang efek+if dengon horgo yong berpotuton kepoda raot Maloysia. Kesimpulonnyo, hubungon duo holo lvloloysio di peringkot globol dcpot menojukan negoro Ailaloysio dolom pelbogoi bidory. Kerjosorro ini harus ferus terjolin nescqyq negaro Moloysic okon menjodi negoro moju menjelong tohun 2020. Disediokon oleh: LEE REN TING -' PPU (U)Scl Mls 2 drp 2 Skop Kehendak Soalan

×