Vẽ biểu đồ nội lực Q ,M

13,040 views
12,562 views

Published on

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
524
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vẽ biểu đồ nội lực Q ,M

 1. 1. Ch­¬ng 6dÇm chÞu uèn ngang ph¼ ng V/vÏ biÓu ®å néi lùc theo ph­¬ng ph¸p nhËn xÐt nh÷ng ®iÓm ®Æc BiÖt
 2. 2. • S ¬ ®å 1 q = 5 KN/ m P =10KN KN A C XA B 4m 1m ya =7,5 KN yB = 22,5 KN 10 10 7,5 D 4-x =2,5m B C Q Q A x = 1,5m KN 12 ,5 10 D MM 0 0 A B C KN.m 5,625
 3. 3. • S ¬ ®å 2 P=20KN m = 4 KN.m A C D B ya = 14 KN 2000 2000 2000 y B = 6KN 14 14 Q 6 6 KN M 0 0 12 KN.m 16 28
 4. 4. Môc tiªu bµi häcTrang bÞ: Kü n¨ng, tr×nh tù c¸c b­íc vÏ biÓu®å néi lùc b»ng ph­¬ng ph¸p nhËn xÐt theonh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt cho dÇm chÞu uènngang ph¼ng.
 5. 5. NhËn xÐt  Nguyªn t¾c• S ¬ ®å 1 q = 5 KN/ m P =10KN KN A C XA B 4m 1m ya =7,5 KN yB = 22,5 KN 10 10 7,5 D 4-x =2,5m B C Q Q A x = 1,5m KN 12 ,5 10 D MM 0 0 A B C KN.m 5,625
 6. 6. NhËn xÐt  Nguyªn t¾c P=20KN m = 4 KN.m• S ¬ ®å 2 A C D B ya = 14 KN 2000 2000 2000 y B = 6KN 14 14 Q 6 6 KN M 0 0 12 KN.m 16 28
 7. 7. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏbiÓu ®å lùc c¾ t q q = 5 KN/m P = 10KN A C XA B 4m 1mNhËn xÐt 1: y = 7,5 KN y =22 5 KN ,+ T¹i mÆt c¾t cã a B 10 10 7,5P D 4-x = 2 m ,5 KN B CQ A x = 1,5m ,5m S ¬ ®å 1 125 , KN P=20 KN m = 4 KN. mNhËn xÐt 2:+ T¹i mÆt c¾t cã A C D Bm ya= 14 KN 2m 2m 2m y B = 6KN S ¬ ®å 2 14 14 Q 6 6 KN
 8. 8. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏbiÓu ®å lùc c¾ t q • S ¬ ®å 1NhËn xÐt 3: P =10KN KN q = 5 KN / m + Trong ®o¹n dÇmcã A C XA B qz = 0 4m 1m ya =7,5 KN yB = 22,5 KN 10 10NhËn xÐt 4: 7,5 D 4 - x = 2,5m Q Q + Trong ®o¹n dÇm A x = 1,5m ,5m B C KNcã 12,5 qz = a
 9. 9. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ biÓu ®å lùc c¾ t qNhËn xÐt 5: QB = QA ± Fq+ L­îng biÕn ®æi Q QC = QB ± Fq gi÷a hai mÆt c¾t P =10KN KN q = 5 KN / mQP = QT ± Fq A C XA B 4m 1mS ¬ ®å 1 ya =7,5 KN yB = 22,5 KN 10 10 7,5 D 4 - x = 2,5m C Q Q A B x = 1,5m ,5m KN 12,5
 10. 10. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ biÓu m«men uèn m P= KN 10KN S ¬ ®å 1 q = 5KN/ m NhËn xÐt 1: A C XA B + T¹i mÆt c¾t cã 4m 1m P yB =22,5KN y = a 7,5KN 10 P=20 KN m = 4 KN.m D M 0 M 0 A B C KN .m A C D B 5,625y a =14 KN 2m 2m 2m yB = 6KN S ¬ ®å 2 M 0 0 12 KN.m NhËn xÐt 2: 16 + T¹i mÆt c¾t cã 28 m
 11. 11. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ biÓu ®å m«men uèn M q = 5KN m / P= KN 10 • S ¬ ®å 1 NhËn xÐt 3: A C + Trong ®o¹n dÇm XA B cã 4m 1m qz = 0 y = a 7,5KN yB =22,5KN 10 0 D M M P=20 KN 0 m = 4 KN.m A B C KN .m 5,625 A C D Bya =14 KN 2m 2m 2m yB = 6KN NhËn xÐt 4: 0 M + Trong ®o¹n dÇm 0 12 KN.m cã 16 qz = a 28 • S ¬ ®å 2
 12. 12. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ biÓu ®å m«men uèn mNhËn xÐt 5: M P = M T ± FQ+ L­îng biÕn ®æi M gi÷a hai mÆt c¾t q = 5KN/ m P=10KN KNM D = M A + FQ A C XA B 4m 1m yB =22M B = M D − FQ y = a 7,5KN ,5KN 10 10 7,5 D 4 - x = 2,5m B C Q Q A x = 1,5m ,5m KN S ¬ ®å 1 12,5 10 0 D MM 0 A B C KN .m 5,625
 13. 13. Tr×nh tù c¸c b­íc vÏ q,mtheo ph­¬ng ph¸p nhËn xÐt nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt+ B­íc1 : x¸c ®Þnh ph¶n lùc+ B­íc 2: ph©n ®o¹n t¶i träng+ B­íc 3: VÏ biÓu ®å lùc c¾t Q+ B­íc 4: vÏ biÓu ®å m«men uèn M
 14. 14. •VÝ dô : VÏ biÓu ®å néi lùc cho dÇm chÞu lùc nh­ h.vÏ P= 20KN q= 5KN/ m 5KNA C B 2000 4000
 15. 15. + B­íc 1: X¸c ®Þnh ph¶n lùc : (1) Σx= 0  XA= 0 (2) Σy = 0  YA+YB - q.4 - P = 0 (3) ΣmA(F) = 0  YB.6 - q.4.4 - P.2 = 0  YB =20 KN thay vµo (2)  YA= 20KN+ B­íc 2: Ph©n ®o¹n t¶i träng : 2 ®o¹n AC ; CB
 16. 16. P = 20KN+ VÏ biÓu ®å lùc c¾t Qy q = 5 KN /m Xa = 0 A C B 2000 4000 ya = 20 KN yB = 20 KN 20 20 Q 0 KN 20• §o¹n 1: A÷ C • §o¹n 2: C ÷ B+T¹i A cã YA↑= 20KNQ↑=20KN +Tõ B ÷ C: qZ = h»ng sèQ ®­êng bËc 1+Tõ AC cã qz= 0  Q h»ng sè // ®­êng chuÈn QB = QC – Fq= 0 – 20 = - 20KN+ T¹i C ta cã P ↓ =20KNQ↓ +T¹i B cã YB↑= 20KNQ↑=20KN kÕt =20KN thóc trë vÒ ®­êng chiÈn
 17. 17. + VÏ biÓu ®å m«men Mx P = 20KN q = 5 KN /m Xa = 0 A§o¹n 1: A÷C C B-T¹i A cã MA=0 2000 4000 ya = 20 KN-Tõ A÷C v× qz= 0 nªn M bËc 1 yB = 20 KN 20 20 MC=MA+FQ= 0 + 20.2 = 40 KN.m Q 0 20 KN 0 0 MM§o¹n 2: C÷B KN .m-T¹i C cã MC= 40KN.m 40-Tõ C ÷ B cã qz= h.sè nªn M bËc 2-T¹i C: MB=MC-FQ= 40 - 40 = 0

×