2010.pcpi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2010.pcpi

on

 • 3,622 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,622
Views on SlideShare
3,621
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

1 Embed 1

http://orientajournal.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2010.pcpi 2010.pcpi Document Transcript

  • Num. 6267 / 14.05.2010 19854 Conselleria d’Educació Conselleria de Educación RESOLUCIÓ de 5 de maig del 2010, de les direccions RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2010, de las direcciones generals d’Ordenació i Centres Docents i d’Avaluació, generales de Ordenación y Centros Docentes y de Evalua- Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professio- ción, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación nal, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’autoritzen Profesional, de la Conselleria de Educación, por la que se Programes de Qualificació Professional Inicial en centres autorizan Programas de Cualificación Profesional Inicial públics per al curs 2010/2011. [2010/5405] en centros públicos para el curso 2010/2011. [2010/5405] La Resolució de 30 d’octubre de 2009 (DOCV número 6138, de La Resolución de 30 de octubre de 2009 (DOCV número 6138, 05.11.2009) de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat de 05.11.2009) de la Dirección General de Evaluación, Innovación Educativa i de la Formació Professional, per la qual es renoven les y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se autoritzacions dels Programes de Qualificació Professional Inicial en renuevan las autorizaciones de los Programas de Cualificación centres públics aprovats per al curs 2009-2010 i es dicten instruccions Profesional Inicial en centros públicos aprobados para el curso 2009- per sol·licitar noves autoritzacions per al curs 2010/2011, regulats per 2010 y se dictan instrucciones para solicitar nuevas autorizaciones para l’Orde de 19 de maig de 2008 (DOCV número 5.790, de 23.06.2008) el curso 2010/2011, regulados por la Orden de 19 de mayo de 2008 de la Conselleria d’Educació, en Instituts d’Educació Secundària, sec- (DOCV número 5.790, de 23.06.2008) de la Conselleria de Educación, cions d’Educació Secundària Obligatòria, instituts de Formació Pro- en institutos de Educación Secundaria, secciones de Educación fessional Superior, centres integrats públics de Formació Professional Secundaria Obligatoria, institutos de Formación Profesional Superior, i centres d’Educació Especial. centros integrados públicos de Formación Profesional y centros de Educación Especial. D’acord amb el que establix la mencionada resolució, es resol: De acuerdo con lo establecido en la mencionada resolución, se resuelve: Primer Primero Autoritzar per al curs 2010/2011 els Programes de Qualificació Autorizar para el curso 2010/2011 los Programas de Cualificación Professional Inicial a Alacant (annex I), Castelló (annex II) i València Profesional Inicial en Alicante (anexo I), Castellón (anexo II) y (annex III). Valencia (anexo III). Segon Segundo La direcció d’aquells centres que, tenint Programes de Qualificació La dirección de aquellos centros que, teniendo Programas de Professional Inicial per al curs 2010/2011 segons la present resolució, Cualificación Profesional Inicial para el curso 2010/2011 según la no els pogueren posar en funcionament, haurà de comunicar-ho abans presente resolución, no los pudieran poner en funcionamiento, deberá del 30 de setembre del 2010 a les corresponents direccions territorials comunicarlo antes del 30 de septiembre de 2010 a las correspondientes d’Educació, així com a la Direcció General d’Avaluació, Innovació i direcciones territoriales de Educación, así como a la Dirección General Qualitat Educativa i de la Formació Professional exposant els motius de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación al respecte. Profesional exponiendo los motivos al respecto. Tercer Tercero Aquells centres que tenint aprovats més d’un grup de 2n nivell Aquellos centros que teniendo aprobados más de un grupo de de la modalitat d’Aula tingueren en el mes de setembre una disminu- 2º nivel de la modalidad de Aula tuvieran en el mes de septiembre ció de matrícula tal, que permetera la reducció dels grups, hauran de una disminución de matrícula tal, que permitiera la reducción de comunicar-ho a les corresponents direccions territorials, així com a la los grupos, deberán comunicarlo a las correspondientes direcciones Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la territoriales, así como a la Dirección General de Evaluación, Formació Professional, abans del 30 de setembre del 2010. Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, antes del 30 de septiembre de 2010. Cuarto Cuarto La direcció dels centres remetrà a la Direcció General d’Avalua- La dirección de los centros remitirá a la Dirección General de ció, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional així Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación com a la direcció territorial corresponent els annexos IV (documenta- Profesional así como a la dirección territorial correspondiente los ció d’inici) i V (fitxa estadística) abans del 30 de setembre del 2010, anexos IV (documentación de inicio) y V (ficha estadística) antes del degudament omplits i que es troben en la web de la conselleria, en 30 de septiembre de 2010, debidamente cumplimentados y que se l’apartat de Formació Professional. encuentran en la web de la conselleria, en el apartado de Formación Profesional. Quint Quinto Tots els impresos relatius a l’organització, divulgació i d’ús aca- Todos los impresos relativos a la organización, divulgación y de dèmic dels Programes de Qualificació Professional Inicial inclouran uso académico de los Programas de Cualificación Profesional Inicial l’anagrama i text del Fons Social Europeu degudament actualitzat. incluirán el anagrama y texto del Fondo Social Europeo debidamente actualizado. València, 5 de maig del 2010.– El director general d’Ordenació i Valencia, 5 de mayo de 2010.– El director general de Ordenación Centres Docents: Rafael Carbonell Peris. La directora general d’Ava- y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris. La directora general luació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional: de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Auxiliadora Hernández Miñana. Profesional: Auxiliadora Hernández Miñana.
  • ANNEX I / ANEXO I Programes de Qualificació Professional Inicial Num. 6267 / 14.05.2010 CURS 2010-2011 Centres Públics 1) PROVÍNCIA D’ALACANT NUM. MODA NIVELL/ LOCALITAT CENTRE Programa valencià Programa castellano CODICEN EXP LITAT* CURS 03-001 ALACANT C.E.ESPECIAL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA E 1 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03010570 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-002 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 8 DE MARZO A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03013297 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-003 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANTONIO T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03001911 JOSÉ CAVANILLES MECÀNICA 03-004 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANTONIO AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03001911 JOSÉ CAVANILLES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-005 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CABO DE LA A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03012645 HUERTA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-006 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DOCTOR A 1 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE I APLICACIÓ DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE Y APLICACIÓN DE 03013819 BALMIS VERNISSOS I LAQUES BARNICES Y LACAS 03-007 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL PLA AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03015543 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS I DE LLANTERNERIA I TELECOMUNICACIONES Y DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-008 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL PLA AP 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 03015543 03-009 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FIGUERAS A 1 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ I MAGATZEM ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Y ALMACÉN 03001908 PACHECO 03-010 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FIGUERAS A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03001908 PACHECO D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-011 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GRAN VIA A 1 OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA DE FÀBRIQUES I OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 03014861 COBERTES FÁBRICAS Y CUBIERTAS 03-012 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GRAN VIA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS 03014861 CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 03-013 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GRAN VIA A 1 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03014861 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-014 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JORGE JUAN A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03001881 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-015 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JORGE JUAN A 1 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03001881 ESTÈTICA 03-016 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LAS LOMAS A 1-2 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 03014460 19855
  • 03-017 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LEONARDO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO 03010120 DA VINCI GENERAL DE VEHICLES GENERAL DE VEHÍCULOS 03-018 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARE A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03012736 Num. 6267 / 14.05.2010 NOSTRUM CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-019 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIGUEL A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 03001891 HERNÁNDEZ DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 03-020 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIGUEL T OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 03001891 HERNÁNDEZ 03-021 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PLAYA SAN A 2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03013765 JUAN GESTIÓ GESTIÓN 03-022 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PLAYA SAN A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03013765 JUAN ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-023 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PLAYA SAN A 1 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 03013765 JUAN DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 03-024 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VIRGEN DEL A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03010119 REMEDIO CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-025 ALACANT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VIRGEN DEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA 03010119 REMEDIO INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA INDUSTRIA ALIMENTARIA 03-026 ALACANT SECCIÓ E.SECUNDÀRIA ELS REIETS DE L'I.E.S. T OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA DE FÀBRIQUES I OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 03016481 BACAROT (EL) F.PACHECO COBERTES FÁBRICAS Y CUBIERTAS 03-027 ALACANT SECCIÓ E.SECUNDÀRIA ELS REIETS DE L'I.E.S. T ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03016481 BACAROT (EL) F.PACHECO CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-028 ALBATERA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA ANTONIO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03013698 SERNA SERNA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-029 ALCOI C.E.ESPECIAL TOMÀS LLÀCER E 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 03000308 03-030 ALCOI C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03012165 BATOI ESTÈTICA 03-031 ALCOI C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03012165 BATOI GESTIÓ GESTIÓN 03-032 ALCOI C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03012165 BATOI MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-033 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANDREU A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010727 SEMPERE MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-034 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANDREU A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 03010727 SEMPERE 03-035 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA COTES T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03000400 BAIXES MECÀNICA 03-036 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA COTES AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE PROCESSOS OPERACIONES AUXILIARES DE PROCESOS TEXTILES 03000400 BAIXES TÈXTILS 03-037 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PARE AP 2 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA 03000394 VITORIA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I QUÍMICA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y QUÍMICA 03-038 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PARE AP 1 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA 03000394 VITORIA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I QUÍMICA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y QUÍMICA 03-039 ALCOI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PARE AP 1 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA 03000394 VITORIA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I QUÍMICA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y QUÍMICA 03-040 ALFÀS DEL PI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA L'ARABÍ A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03015117 (L') CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-041 ALMORADÍ INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA AZUD DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03010821 19856
  • ALFEITAMI D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I DE XARXES TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y DE REDES ELÈCTRIQUES ELÉCTRICAS Num. 6267 / 14.05.2010 03-042 ALMORADÍ INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA AZUD DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03010821 ALFEITAMI GESTIÓ GESTIÓN 03-043 ALTEA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03002573 BELLAGUARDA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-044 ASPE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA NÍA T OPERACIONS AUXILIARS I DE MAGATZEM EN OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN 03002731 INDÚSTRIES I LABORATORIS QUÍMICS INDUSTRIAS Y LABORATORIOS QUÍMICOS 03-045 ASPE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA NÍA AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03002731 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-046 ASPE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03014800 2 ESTÈTICA 03-047 ASPE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03014800 2 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-048 BANYERES DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PROFESSOR A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03013704 MARIOLA MANUEL BROSETA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-049 BENEJÚZAR INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03014587 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-050 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BEATRIU A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03014472 FAJARDO DE MENDOZA CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-051 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BEATRIU A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03014472 FAJARDO DE MENDOZA CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-052 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BERNAT DE A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03012724 SARRIÀ ESTÈTICA 03-053 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 03010843 L'ALMADRAVA 03-054 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA I CATERING OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA Y CATERING 03015129 MEDITERRÀNIA 03-055 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT-BAR I OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE-BAR Y 03015129 MEDITERRÀNIA CATERING CÁTERING 03-056 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 2 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA, RESTAURANT OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA, RESTAURANTE Y 03015129 MEDITERRÀNIA I BAR I CATERING BAR Y CATERING 03-057 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE MARÍA A 1-2 REPROGRAFIA REPROGRAFÍA 03010132 ORTS I BOSCH 03-058 BENIDORM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE MARÍA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010132 ORTS I BOSCH MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-059 BENISSA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSEP A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE MUNTATGE I ACTIVIDADES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03011768 IBORRA MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE COMERÇ DE COMERCIO 03-060 BIAR INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA 03014848 MILLORA DE MUNTANYES I APROFITAMENTS DE MONTES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES FORESTALS 03-061 BIGASTRO INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MIGUEL A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 03014484 HERNÁNDEZ FLORISTERIA FLORISTERÍA 03-062 CALLOSA D'EN INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 03014496 SARRIÀ FLORISTERIA I EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FLORISTERÍA Y EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MUNTANYES MONTES 19857
  • 03-063 CALLOSA DE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03013133 SEGURA SANTIAGO GRISOLIA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-064 CALLOSA DE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA VEGA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03003486 Num. 6267 / 14.05.2010 SEGURA BAJA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-065 CALLOSA DE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA VEGA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03003486 SEGURA BAJA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-066 CALP INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IFACH A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03013716 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-067 CASTALLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CASTALLA AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03013157 GESTIÓ GESTIÓN 03-068 CASTALLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CASTALLA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03013157 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-069 COCENTAINA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PADRE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03003760 ARQUÉS MECÀNICA 03-070 CREVILLENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CANÓNIGO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03003966 MANCHÓN MECÀNICA 03-071 CREVILLENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CANÓNIGO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03003966 MANCHÓN GESTIÓ GESTIÓN 03-072 CREVILLENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MACIÀ A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03003978 ABELA ESTÈTICA 03-073 CREVILLENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MACIÀ A 1 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03003978 ABELA CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-074 CREVILLENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MACIÀ A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03003978 ABELA MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-075 DÉNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03004223 HISTORIADOR CHABAS MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-076 DÉNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARÍA IBARS A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO 03004235 GENERAL DE VEHICLES GENERAL DE VEHÍCULOS 03-077 DÉNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARÍA IBARS A 2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO 03004235 GENERAL DE VEHICLES I DE SERVICIS GENERAL DE VEHÍCULOS Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-078 DÉNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARÍA IBARS A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03004235 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-079 DÉNIA SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. HISTORIADOR A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03015932 CHABÀS MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-080 DOLORES INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA SAN A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA, ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA, VIVEROS, 03013315 PASCUAL VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA. JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. 03-081 ELDA C.E.ESPECIAL MIGUEL DE CERVANTES E 2 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 03010806 03-082 ELDA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03005768 TORRETA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-083 ELDA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03005768 TORRETA ESTÈTICA 03-084 ELDA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03010156 MONASTIL CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 19858
  • 03-085 ELDA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA VALLE DE A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ I MAGATZEM ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Y ALMACÉN 03014812 ELDA 03-086 ELDA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA VALLE DE A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03014812 Num. 6267 / 14.05.2010 ELDA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-087 ELX C.E.ESPECIAL TAMARIT E 1 REPROGRAFIA REPROGRAFÍA 03016626 03-088 ELX C.E.ESPECIAL TAMARIT E 1 FABRICACIÓ I TRANSFORMACIÓ MANUAL I FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN MANUAL Y 03016626 SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES DE VIDRE SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS DE VIDRIO 03-089 ELX C.E.ESPECIAL TAMARIT E 1 REPARACIÓ DE CALÇAT I MARROQUINERIA REPARACIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA 03016626 03-090 ELX C.E.ESPECIAL VIRGEN DE LA LUZ E 1 OCUPACIÓ DOMÈSTICA EMPLEO DOMÉSTICO 03010791 03-091 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CARRÚS A 1-2 REPROGRAFIA REPROGRAFÍA 03009385 03-092 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAYETANO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03013467 SEMPERE D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-093 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAYETANO T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03013467 SEMPERE MECÀNICA 03-094 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOANOT A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03014514 MARTORELL D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-095 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOANOT E 1 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 03014514 MARTORELL 03-096 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA TORRETA T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO 03009661 GENERAL DE VEHICLES GENERAL DE VEHÍCULOS 03-097 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA TORRETA T SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 03009661 03-098 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA TORRETA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03009661 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-099 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA TORRETA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 03009661 FLORISTERIA FLORISTERÍA 03-100 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MISTERI A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03014538 D'ELX D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y DE REVESTIMENTS CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 03-101 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03012050 MONTSERRAT ROIG ESTÈTICA 03-102 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS I DE MAGATZEM EN OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN 03012050 MONTSERRAT ROIG INDÚSTRIES I LABORATORIS QUÍMICS INDUSTRIAS Y LABORATORIOS QUÍMICOS 03-103 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NIT DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03014526 L'ALBA MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-104 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEDRO A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03010144 IBARRA RUIZ ESTÈTICA 03-105 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEDRO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010144 IBARRA RUIZ MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-106 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEDRO A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 03010144 IBARRA RUIZ FLORISTERIA FLORISTERÍA 03-107 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SIXTO E 1 REPARACIÓ DE CALÇAT I MARROQUINERIA REPARACIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA 03005082 MARCO 19859
  • 03-108 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SIXTO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03005082 MARCO D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I DE XARXES TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y DE REDES Num. 6267 / 14.05.2010 ELÈCTRIQUES ELÉCTRICAS 03-109 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SIXTO A 1 REPARACIÓ DE CALÇAT I MARROQUINERIA REPARACIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA 03005082 MARCO 03-110 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SIXTO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03005082 MARCO GESTIÓ GESTIÓN 03-111 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TIRANT LO A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03012773 BLANC CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-112 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VICTORIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ I GRAVACIÓ I ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Y GRABACIÓN Y 03013881 KENT TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 03-113 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VICTORIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03013881 KENT D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-114 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VICTORIA A 2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03013881 KENT GESTIÓ GESTIÓN 03-115 ELX INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03015063 TORRELLANO TORRELLANO GESTIÓ GESTIÓN 03-116 GUARDAMAR INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LES DUNES A 1-2 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 03013327 DEL SEGURA 03-117 IBI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FRAY A 1-2 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 03006086 IGNACIO BARRACHINA I LOCALS I OCUPACIÓ DOMÈSTICA LOCALES Y EMPLEO DOMÉSTICO 03-118 IBI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA FOIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03006153 MECÀNICA 03-119 IBI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA FOIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03006153 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-120 IBI INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NOU A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03014939 DERRAMADOR MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-121 MONFORTE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LAS A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 03015099 DEL CID NORIAS FLORISTERIA FLORISTERÍA 03-122 MONÒVER INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIC A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03012785 VALOR CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-123 MUTXAMEL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA L'ALLUSSER A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03016468 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-124 MUTXAMEL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MUTXAMEL A 1 SERVICIS AUXILIARS D'ESTÈTICA SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 03014551 03-125 MUTXAMEL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MUTXAMEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03014551 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-126 NOVELDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO 03009798 VINALOPÓ GENERAL DE VEHICLES GENERAL DE VEHÍCULOS 03-127 NOVELDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03009798 VINALOPÓ ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-128 NOVELDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA MOLA A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03006761 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-129 NOVELDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA MOLA A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 03006761 DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 19860
  • 03-130 NUCIA (LA) INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA NUCIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03015105 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Num. 6267 / 14.05.2010 03-131 ONDARA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA XEBIC A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03014940 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-132 ONIL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA CREUETA A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03014137 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA I MUNTATGE DE CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA Y MONTAJE DE REDES XARXES ELÈCTRIQUES ELÉCTRICAS 03-133 ONIL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA CREUETA A 1-2 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 03014137 I LOCALS I SERVICIS AUXILIARS DE LOCALES Y SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA PERRUQUERIA 03-134 ORIHUELA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA EL AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03007418 PALMERAL D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I DE XARXES TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y DE REDES ELÈCTRIQUES ELÉCTRICAS 03-135 ORIHUELA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA EL T OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS 03007418 PALMERAL CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 03-136 ORIHUELA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA GABRIEL A 1 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 03007406 MIRÓ 03-137 ORIHUELA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA GABRIEL A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03007406 MIRÓ D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-138 ORIHUELA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA GABRIEL A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03007406 MIRÓ D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-139 ORIHUELA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LAS A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 03011070 ESPEÑETAS DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 03-140 PEDREGUER INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03015142 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-141 PEGO INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03007613 VALOR MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-142 PEGO INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03007613 VALOR ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-143 PETRER INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AZORÍN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03005719 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-144 PETRER INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA CANAL A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03015154 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-145 PETRER INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA CANAL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 03015154 MECÀNICA 03-146 PILAR DE LA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA THIAR A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 03013728 HORADADA FLORISTERIA FLORISTERÍA 03-147 PINÓS (EL) INSTITUT E.SECUNDÀRIA JOSÉ MARHUENDA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03007789 PRATS D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-148 REDOVÁN INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA JAIME DE A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03015166 19861
  • SANT-ÁNGEL CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-149 ROJALES INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 03014851 ENCANTÁ ESTÈTICA Num. 6267 / 14.05.2010 03-150 ROJALES INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03014851 ENCANTÁ MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-151 SANT JOAN INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LLOIXA AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010429 D'ALACANT MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE GRAVACIÓ I DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 03-152 SANT JOAN INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LUIS GARCÍA AP 1 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 03010478 D'ALACANT BERLANGA 03-153 SANT JOAN INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LUIS GARCÍA AP 2 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 03010478 D'ALACANT BERLANGA 03-154 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 03-155 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL E 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMES MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I ACTIVITATS AUXILIARS EN DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINARÍA 03-156 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMES MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE MANTENIMENT EN DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES I DE VEHÍCULOS Y DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA DOMÈSTICA 03-157 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMES MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE MANTENIMENT EN DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES I DE VEHÍCULOS Y DE MONTAJE DE INSTALACIONES MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EDIFICIOS EN EDIFICIS 03-158 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE DE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL XARXES ELÈCTRIQUES ELECTRICAS 03-159 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL TP OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS. MICROINFORMÀTICS, SERVICIS AUXILIARS SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA Y EN VIVEROS, D'ESTÈTICA I EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA JARDINERIA 03-160 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL TP OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMES MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE LLANTERNERIA I DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA DOMÉSTICA 03-161 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL TP OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMES MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE MUNTATGE DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS 03-162 SANT VICENT C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03010442 DEL RASPEIG CANASTELL MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 19862
  • MICROINFORMÀTICS I SERVICIS AUXILIARS SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA D'ESTÈTICA 03-163 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GAIA AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03015178 Num. 6267 / 14.05.2010 DEL RASPEIG GESTIÓ I MUNTATGE I MANTENIMENT DE GESTIÓN Y MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SISTEMES MICROINFORMÀTICS MICROINFORMÁTICOS 03-164 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GAIA AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03015178 DEL RASPEIG GESTIÓ GESTIÓN 03-165 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA HAYGÓN A 1-2 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 03013352 DEL RASPEIG 03-166 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 5 AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03016559 DEL RASPEIG GESTIÓ GESTIÓN 03-167 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SAN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03008423 DEL RASPEIG VICENTE MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-168 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SAN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03008423 DEL RASPEIG VICENTE ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-169 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SAN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 03008423 DEL RASPEIG VICENTE ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 03-170 SANT VICENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SAN A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03008423 DEL RASPEIG VICENTE MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-171 SANTA POLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAP DE A 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 03010168 L'ALJUB 03-172 SANTA POLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAP DE A 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE CATERING OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING 03010168 L'ALJUB 03-173 SANTA POLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAP DE A 2 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA I CATERING OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA Y CATERING 03010168 L'ALJUB 03-174 SANTA POLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SANTA POLA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03010430 GESTIÓ GESTIÓN 03-175 SAX INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA PASCUAL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS 03013753 CARRIÓN CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 03-176 SAX INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA PASCUAL A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03013753 CARRIÓN CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-177 TEULADA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 OCUPACIÓ DOMÈSTICA EMPLEO DOMÉSTICO 03015464 03-178 TORREVIEJA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LAS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03008629 LAGUNAS D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I DE XARXES TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y DE REDES ELÈCTRIQUES ELÉCTRICAS 03-179 TORREVIEJA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE SERVICIS ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS 03008630 1 - LIBERTAS ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE COMERÇ ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y DE COMERCIO 03-180 VILA JOIOSA C.E.ESPECIAL SECANET E 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03011331 (LA) CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-181 VILA JOIOSA C.E.ESPECIAL SECANET E 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 03011331 (LA) ALLOTJAMENTS 03-182 VILA JOIOSA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA, ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA, VIVEROS, 03009051 (LA) MALLADETA VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA. JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. 03-183 VILA JOIOSA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA A 1-2 OCUPACIÓ DOMÈSTICA EMPLEO DOMÉSTICO 03009051 (LA) MALLADETA 03-184 VILA JOIOSA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARCOS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03008915 (LA) ZARAGOZA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE 19863
  • TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS Num. 6267 / 14.05.2010 03-185 VILA JOIOSA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARCOS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y 03008915 (LA) ZARAGOZA GESTIÓ GESTIÓN 03-186 VILLENA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03009233 HERMANOS AMORÓS CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-187 VILLENA SECCIÓN E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO T OPERACIONS DE FORMIGÓ OPERACIONES DE HORMIGÓN 03015865 NAVARRO SANTAFE 03-188 VILLENA SECCIÓN E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO T ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 03015865 NAVARRO SANTAFE CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 03-189 XÀBIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANTONI A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 03006244 LLIDÓ D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 03-190 XÀBIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 1 A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 03013339 DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 03-191 XÀBIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 1 A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 03013339 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 03-192 XIXONA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT I OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 03006256 TRANSPORT INTERN EN LA INDÚSTRIA TRANSPORTE INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ALIMENTÀRIA (*) A=Aula, AP=Aula Polivalent, T=Taller, TP=Taller Polivalent i E=Especial / A=Aula, AP=Aula Polivalente, T=Taller, TP=Taller Polivalent y E=Especial 19864
  • ANNEX II / ANEXO II Programes de Qualificació Professional Inicial Num. 6267 / 14.05.2010 CURS 2010-2011 Centres Públics 1) PROVÍNCIA DE CASTELLÓ NUM. MODA NIVELL/ LOCALITAT CENTRE Programa valencià Programa castellano CODICEN EXP LITAT* CURS 12-001 ALCALÀ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERRA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12004394 XIVERT D'IRTA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-002 ALCORA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12005659 L'ALCALATÉN CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-003 ALCORA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA XIMÉN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12004011 D'URREA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-004 ALMASSORA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ÁLVARO A 1-2 OPERACIONS DE REPRODUCCIÓ MANUAL O OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 12000251 FALOMIR SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES CERÀMICS SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 12-005 BENICARLÓ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN A 1 OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA DE FÀBRIQUES I OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 12003390 COROMINES COBERTES FÁBRICAS Y CUBIERTAS 12-006 BENICARLÓ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RAMÓN CID A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12000480 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-007 BENICÀSSIM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VIOLANT DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 12005283 CASALDUCH MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 12-008 BORRIANA C.E.ESPECIAL PLA HORTOLANS E 1 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 12004734 I LOCALS LOCALES 12-009 BORRIANA C.E.ESPECIAL PLA HORTOLANS E 2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12004734 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-010 BORRIANA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME I T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y 12000704 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 12-011 BORRIANA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LLOMBAI A 1 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 12003328 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 12-012 BORRIANA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LLOMBAI A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12003328 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-013 CASTELLÓ DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12001241 LA PLANA COSTA DE AZAHAR CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-014 CASTELLÓ DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 12001241 LA PLANA COSTA DE AZAHAR ALLOTJAMENTS 12-015 CASTELLÓ DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 12001241 LA PLANA COSTA DE AZAHAR 12-016 CASTELLÓ DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 12001241 LA PLANA COSTA DE AZAHAR 12-017 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CASTELL I A 1 OPERACIONS AUXILIARS I DE MAGATZEM EN OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN 12004205 LA PLANA DOMÉNECH INDÚSTRIES I LABORATORIS QUÍMICS INDUSTRIAS Y LABORATORIOS QUÍMICOS 12-018 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL CAMINÀS A 1-2 OPERACIONS DE REPRODUCCIÓ MANUAL O OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 12004217 LA PLANA SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES CERÀMICS SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 19865
  • 12-019 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JUAN A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12005374 LA PLANA BAUTISTA PORCAR D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Num. 6267 / 14.05.2010 12-020 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA PLANA A 1 REPROGRAFIA REPROGRAFÍA 12005738 LA PLANA 12-021 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MATILDE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12005261 LA PLANA SALVADOR ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-022 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12001231 LA PLANA PENYAGOLOSA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-023 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POLITÈCNIC T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 12001307 LA PLANA ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 12-024 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POLITÈCNIC T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE 12001307 LA PLANA CARROSSERIA DE VEHICLES CARROCERÍA DE VEHÍCULOS 12-025 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POLITÈCNIC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12001307 LA PLANA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-026 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POLITÈCNIC T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 12001307 LA PLANA MECÀNICA 12-027 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POLITÈCNIC T TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 12001307 LA PLANA 12-028 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VICENT SOS A 1-2 OPERACIONS DE REPRODUCCIÓ MANUAL O OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 12003523 LA PLANA BAYNAT SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES CERÀMICS SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 12-029 CASTELLÓ DE SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. MATILDE T TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 12006056 LA PLANA SALVADOR 12-030 CASTELLÓ DE SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. MATILDE T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12006056 LA PLANA SALVADOR D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-031 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIQUEL A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12003997 LA PLANA PERIS I SEGARRA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA GRAO DE C 12-032 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIQUEL A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12003997 LA PLANA PERIS I SEGARRA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE GRAO DE C TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-033 JÉRICA - VIVER SECCIÓN E.SECUNDARIA I.E.S. ALTO PALANCIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 12005556 12-034 NULES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GILABERT A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA, ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA, VIVEROS, 12005601 DE CENTELLES VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA. JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. 12-035 NULES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GILABERT A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12005601 DE CENTELLES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-036 ONDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERRA A 1-2 OPERACIONS BÀSIQUES AMB EQUIPS OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN 12005593 D'ESPADÀ AUTOMÀTICS EN PLANTA CERÀMICA PLANTA CERÁMICA 12-037 ONDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERRA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 12005593 D'ESPADÀ MECÀNICA 12-038 ONDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERRA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12005593 D'ESPADÀ ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-039 ONDA SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. SERRA D'ESPADÀ A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 12005741 DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 12-040 ORPESA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TORRE DEL T ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12006214 REI CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 19866
  • 12-041 ORPESA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TORRE DEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12006214 REI ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-042 SANT MATEU INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 12004400 Num. 6267 / 14.05.2010 DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 12-043 SEGORBE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA ALTO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12003663 PALANCIA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-044 SEGORBE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA ALTO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12003663 PALANCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-045 TORREBLANCA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12005532 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-046 VALL D'ALBA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ALFONSO XIII A 1 ACTIVITATS AUXILIARS DE MUNTATGE I ACTIVIDADES AUXILIARES DE MONTAJE Y 12005544 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y MICROINFORMÀTICS I DE COMERÇ DE COMERCIO 12-047 VALL D'UIXÓ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BENIGASLÓ A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12005751 (LA) CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-048 VALL D'UIXÓ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BOTÀNIC T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12002671 (LA) CAVANILLES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-049 VALL D'UIXÓ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA HONORI A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 12002661 (LA) GARCIA DADES I DOCUMENTS DATOS Y DOCUMENTOS 12-050 VILA-REAL C.E.ESPECIAL LA PANDEROLA E 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12003511 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-051 VILA-REAL C.E.ESPECIAL LA PANDEROLA E 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12003511 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-052 VILA-REAL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FRANCESC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12002889 TÀRREGA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-053 VILA-REAL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FRANCESC T SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 12002889 TÀRREGA 12-054 VILA-REAL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIRALCAMP A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12003444 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-055 VILA-REAL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PROFESSOR A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 12005660 BROCH I LLOP ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 12-056 VILAFRANCA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12005775 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-057 VINARÒS C.E.ESPECIAL BAIX MAESTRAT E 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12004001 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 12-058 VINARÒS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE 12003468 VILLAPLANA CARROSSERIA DE VEHICLES CARROCERÍA DE VEHÍCULOS 12-059 VINARÒS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LEOPOLDO A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 12003080 QUEROL 12-060 VINARÒS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LEOPOLDO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 12003080 QUEROL D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 12-061 VINARÒS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LEOPOLDO A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 12003080 QUEROL CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA (*) A=Aula, AP=Aula Polivalent, T=Taller, TP=Taller Polivalent i E=Especial / A=Aula, AP=Aula Polivalente, T=Taller, TP=Taller Polivalent y E=Especial 19867
  • ANNEX III / ANEXO III Programes de Qualificació Professional Inicial Num. 6267 / 14.05.2010 CURS 2010-2011 Centres Públics 1) PROVÍNCIA DE VALÈNCIA NUM. MODA NIVELL/ LOCALITAT CENTRE Programa valencià Programa castellano CODICEN EXP LITAT* CURS 46-001 AIELO DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PORÇONS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46022099 MALFERIT MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y DE GRABACIÓN Y MICROINFORMÀTICS I DE GRAVACIÓ I TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS 46-002 ALAQUÀS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DR.FAUSTÍ A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46000161 BARBERÁ ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-003 ALBAIDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46000213 SEGRELLES CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-004 ALBAIDA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 46000213 SEGRELLES 46-005 ALBALAT DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SUCRO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022841 LA RIBERA ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE MUNTATGE I ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y DE MONTAJE Y MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-006 ALBERIC INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CONSUELO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46021290 ARANDA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-007 ALBERIC INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CONSUELO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46021290 ARANDA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-008 ALBORAYA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA T SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 46014893 PATACONA 46-009 ALBORAYA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46014893 PATACONA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-010 ALCÚDIA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ELS ÉVOLS A 2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46021320 ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE MUNTATGE I ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y DE MONTAJE Y MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y DE MICROINFORMÀTICS I DE FABRICACIÓ MECÀNICA FABRICACIÓN MECÁNICA 46-011 ALCÚDIA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ELS ÉVOLS A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46021320 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-012 ALCÚDIA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ELS ÉVOLS A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46021320 MECÀNICA 46-013 ALFAFAR INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 25 D`ABRIL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46016713 MECÀNICA 46-014 ALFAFAR INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 25 D`ABRIL A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46016713 DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 46-015 ALGEMESÍ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BERNAT T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46001217 GUINOVART MECÀNICA 19868
  • 46-016 ALGINET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA HORT DE A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46020421 FELIU CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-017 ALGINET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA HORT DE A 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 46020421 Num. 6267 / 14.05.2010 FELIU 46-018 ALGINET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA HORT DE A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46020421 FELIU D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-019 ALMUSSAFES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022609 ALMUSSAFES ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-020 ALMUSSAFES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46022609 ALMUSSAFES MECÀNICA 46-021 ALZIRA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46000754 LUIS SUÑER SANCHIS MECÀNICA 46-022 ALZIRA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46000754 LUIS SUÑER SANCHIS D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-023 ALZIRA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46000754 LUIS SUÑER SANCHIS MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-024 ALZIRA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 46000754 LUIS SUÑER SANCHIS 46-025 ALZIRA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ MARÍA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46000717 PARRA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-026 ALZIRA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA REI EN AP 1 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 46000705 JAUME GESTIÓ 46-027 ALZIRA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA REI EN AP 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 46000705 JAUME FLORISTERIA FLORISTERÍA 46-028 AYORA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46015733 FERNANDO III D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I DE XARXES EDIFICIOS Y DE REDES ELÉCTRICAS ELÈCTRIQUES 46-029 BELLREGUARD INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46020479 FUSTER D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-030 BELLREGUARD INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46020479 FUSTER MECÀNICA 46-031 BENAGUASIL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46020261 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-032 BENIFAIÓ INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46016312 SOLER I GODES MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-033 BENIFAIRÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA VALL DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46020273 LES VALLS SEGO MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-034 BENIGÁNIM INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LES FOIES T OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022531 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-035 BÉTERA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LES A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 46017882 ALFÀBEGUES ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 46-036 BOCAIRENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46020285 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 19869
  • MICROINFORMÀTICS 46-037 BUÑOL INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA HOYA E 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46002179 DE BUÑOL CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA Num. 6267 / 14.05.2010 46-038 BUÑOL INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA HOYA E 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46002179 DE BUÑOL ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-039 BURJASSOT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FEDERICA T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46017501 MONTSENY D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-040 BURJASSOT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FEDERICA T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46017501 MONTSENY MECÀNICA 46-041 BURJASSOT SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. FEDERICA T TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46024801 MONTSENY 46-042 BURJASSOT SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. FEDERICA T TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46024801 MONTSENY 46-043 BURJASSOT SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. FEDERICA T ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46024801 MONTSENY CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-044 CANALS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FRANCESC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46002571 GIL ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-045 CANALS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SIVERA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM I ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN I ARREGLOS Y 46020480 FONT ARREGLAMENTS I ADAPTACIONS DE PECES I ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y ARTICLES EN TÈXTIL I PELL PIEL 46-046 CARCAIXENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ARABISTA T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46021629 RIBERA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-047 CARCAIXENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ARABISTA T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 46021629 RIBERA ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 46-048 CÀRCER INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46023523 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-049 CARLET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 9 T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO GENERAL 46002787 D'OCTUBRE GENERAL DE VEHICLES DE VEHÍCULOS 46-050 CARLET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 9 T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46002787 D'OCTUBRE D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-051 CARLET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EDUARDO A 1-2 OCUPACIÓ DOMÈSTICA EMPLEO DOMÉSTICO 46002775 PRIMO MARQUÉS 46-052 CARLET INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EDUARDO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46002775 PRIMO MARQUÉS MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-053 CASTELLÓ DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MANUEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46022129 RUGAT SANCHIS GUARNER MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-054 CATADAU INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46023250 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-055 CATARROJA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 46031672 CATARROJA CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 46-056 CATARROJA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46031672 CATARROJA 46-057 CATARROJA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T APLICACIÓ DE VERNISSOS I LAQUES EN APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN ELEMENTOS DE 46031672 19870
  • CATARROJA ELEMENTS DE FUSTERIA I MOBLE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46-058 CATARROJA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BERENGUER A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46002969 DALMAU ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Num. 6267 / 14.05.2010 46-059 CATARROJA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BERENGUER A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46002969 DALMAU D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-060 CHESTE C.INTEGRADO PÚB. FORMACIÓN PROF. T ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46018761 COMPLEJO ED. DE CHESTE CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-061 CHESTE C.INTEGRADO PÚB. FORMACIÓN PROF. T OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS 46018761 COMPLEJO ED. DE CHESTE CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 46-062 CHESTE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46003512 3 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-063 CHESTE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46003512 3 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y DE GRABACIÓN Y MICROINFORMÀTICS I DE GRAVACIÓ I TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS 46-064 CHESTE INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 1 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46003512 3 DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 46-065 CHIVA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MARJANA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022211 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-066 CULLERA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BLASCO A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 46003408 IBÁÑEZ FLORISTERIA FLORISTERÍA 46-067 CULLERA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN LLOPIS A 1-2 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 46020492 MARÍ 46-068 ELIANA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 46022221 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 46-069 ENGUERA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA AP 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 46020297 46-070 ENGUERA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA AP 1 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 46020297 46-071 ENGUERA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA AP 2 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA, RESTAURANT OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA, RESTAURANTE Y BAR 46020297 I BAR 46-072 FOIOS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESCULTOR A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46023936 EN FRANCESC BADIA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-073 GANDIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AUSIÀS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46004206 MARCH ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-074 GANDIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MARÍA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46004221 ENRÍQUEZ MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-075 GANDIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TIRANT LO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46015587 BLANC D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-076 GANDIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TIRANT LO A 1 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 46015587 BLANC 46-077 GANDIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TIRANT LO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46015587 BLANC ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-078 GANDIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TIRANT LO A 1-2 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46015587 BLANC 46-079 GANDIA GRAU INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VELES E A 1-2 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 46022181 19871
  • I PLATJA VENTS I LOCALS I OCUPACIÓ DOMÈSTICA LOCALES Y EMPLEO DOMÉSTICO 46-080 LLÍRIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LAURONA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46018621 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN Num. 6267 / 14.05.2010 TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-081 MANISES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AUSIÀS A 1-2 OPERACIONS DE REPRODUCCIÓ MANUAL O OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 46022580 MARCH SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES CERÀMICS SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 46-082 MANISES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46005132 RODRIGO BOTET MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-083 MANISES INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE BOÏL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46017535 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-084 MASSAMAGRE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE SERVICIS ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 46022233 LL ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE COMERÇ Y GENERALES Y DE COMERCIO 46-085 MASSAMAGRE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46022233 LL D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-086 MELIANA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46018989 GARRIGOSA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-087 MISLATA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 46019660 MISLATA ALLOTJAMENTS 46-088 MISLATA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA MORERIA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46016361 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-089 MISLATA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MOLÍ DEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46024151 SOL MECÀNICA 46-090 MISLATA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MÚSIC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022889 MARTÍN I SOLER ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-091 MOIXENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AP 1-2 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46020431 46-092 MONCADA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIQUE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46018631 TIERNO GALVAN D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-093 MONTSERRAT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ALCALANS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT I OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 46023924 TRANSPORT INTERN EN LA INDÚSTRIA TRANSPORTE INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ALIMENTÀRIA 46-094 NAVARRÉS INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA CANAL A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 46022178 DE NAVARRÉS FLORISTERIA FLORISTERÍA 46-095 OLIVA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GABRIEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46005946 CÍSCAR MECÀNICA 46-096 OLIVA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GABRIEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 46005946 CÍSCAR GESTIÓ 46-097 OLIVA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GREGORI A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA, ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA, VIVEROS, 46005934 MAIANS VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA. JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. 46-098 OLIVA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GREGORI A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46005934 MAIANS MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-099 OLLERIA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VERMELLAR A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46022555 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-100 OLLERIA (L') INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VERMELLAR A 1-2 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 46022555 46-101 ONTINYENT C.E.ESPECIAL ONTINYENT E 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46018291 19872
  • CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-102 ONTINYENT C.E.ESPECIAL ONTINYENT E 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 46018291 Num. 6267 / 14.05.2010 46-103 ONTINYENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME I AP 1-2 OPERACIONS AUXILIARS EN ELECTROMECÀNICA OPERACIONES AUXILIARES EN ELECTROMECÁNICA DE 46017201 DE VEHICLES I DE MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS VEHÍCULOS Y DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-104 ONTINYENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA L'ESTACIÓ A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46006100 ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE MUNTATGE I ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y DE MONTAJE Y MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-105 ONTINYENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POU CLAR A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 46006112 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA I DE FABRICACIÓ CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA Y DE FABRICACIÓN MECÁNICA MECÀNICA 46-106 PAIPORTA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SÈNIA A 1 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46017675 DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 46-107 PAIPORTA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SÈNIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46017675 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-108 PATERNA SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. PESET A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46022403 ALEIXANDRE CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-109 PICASSENT F.P.A. NÚMERO 3 T OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 46023961 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 46-110 PICASSENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA L'OM A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46022245 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-111 PICASSENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA L'OM A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46022245 DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 46-112 PICASSENT SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME I T ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 46031301 46-113 PICASSENT SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME I A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46031301 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-114 PICASSENT SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME I A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46031301 D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-115 PICASSENT SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 1 T ACTIVITATS AUXILIARS EN FLORISTERIA ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA 46020078 46-116 PICASSENT SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 1 A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46020078 DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 46-117 POBLA DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GUILLEM A 1-2 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 46024229 FARNALS (LA) D'ALCALÀ 46-118 POBLA DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA VEREDA A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 46022543 VALLBONA (LA) 46-119 POBLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 46023948 LLARGA (LA) D'ESPLUGUES 46-120 PUÇOL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46020315 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-121 PUIG INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46023894 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-122 QUART DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46015538 POBLET FAITANAR MECÀNICA 19873
  • 46-123 QUART DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46015538 POBLET FAITANAR D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS Num. 6267 / 14.05.2010 46-124 QUART DE C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 46015538 POBLET FAITANAR ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 46-125 QUART DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SENDA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46019684 POBLET ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-126 RAFELBUNYOL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46022671 DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 46-127 REQUENA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46007190 1 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-128 REQUENA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA OLEANA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 46007189 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 46-129 REQUENA INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA OLEANA T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46007189 MECÀNICA 46-130 RIBA-ROJA DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 2 A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS I DE MAGATZEM EN OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y 46024990 TÚRIA INDÚSTRIES I LABORATORIS QUÍMICS LABORATORIOS QUÍMICOS 46-131 SAGUNT C.E.ESPECIAL SANT CRISTÒFOL E 1 OPERACIONS DE REPRODUCCIÓ MANUAL O OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 46007761 SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES CERÀMICS SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 46-132 SAGUNT C.E.ESPECIAL SANT CRISTÒFOL E 1 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46007761 46-133 SAGUNT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CLOT DEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46007736 MORO D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-134 SAGUNT SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. CLOT DEL MORO A 1 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 46023535 CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 46-135 SAGUNT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAMP DE T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46007748 PUERTO MORVEDRE MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS SAGUNTO (EL) MICROINFORMÀTICS 46-136 SAGUNT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EDUARDO T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46007542 PUERTO MERELLÓ D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN SAGUNTO (EL) TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-137 SAGUNT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JORGE JUAN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 46007554 PUERTO GESTIÓ SAGUNTO (EL) 46-138 SILLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46007955 VALOR D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-139 SILLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MANUEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS I DE MAGATZEM EN OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y 46007943 SANCHIS GUARNER INDÚSTRIES I LABORATORIS QUÍMICS LABORATORIOS QUÍMICOS 46-140 SOLLANA SECCIÓ E.SECUNDÀRIA I.E.S. JOAN FUSTER DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 46022919 SUECA GESTIÓ 46-141 SUECA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 46021617 FUSTER ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 46-142 SUECA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ I OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 46021617 FUSTER GESTIÓ 46-143 TAVERNES DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME II EL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46008340 LA VALLDIGNA JUST MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-144 TAVERNES DE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA T OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 46016385 LA VALLDIGNA VALLDIGNA DADES I DOCUMENTS DOCUMENTOS 19874
  • 46-145 TORRENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46016397 MARXADELLA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS I EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Num. 6267 / 14.05.2010 MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-146 TORRENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERRA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46019015 PERENXISA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-147 TORRENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TIRANT LO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46008753 BLANC D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-148 TORRENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VELES E A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46022920 VENTS CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-149 TORRENT INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VELES E A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022920 VENTS ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-150 TURÍS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022567 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-151 UTIEL INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MIGUEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA I OBRA OPERACIONES AUXILIARES DE JARDINERÍA Y ALBAÑILERÍA 46008972 BALLESTEROS VIANA 46-152 UTIEL INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MIGUEL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46008972 BALLESTEROS VIANA MECÀNICA 46-153 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T CORTINATGE I COMPLEMENTS DE DECORACIÓ CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN 46023419 CIUTAT DE L'APRENENT 46-154 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 46023419 CIUTAT DE L'APRENENT 46-155 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46023419 CIUTAT DE L'APRENENT MECÀNICA 46-156 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46023419 CIUTAT DE L'APRENENT D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-157 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T ARREGLAMENTS I ADAPTACIONS DE PECES I ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN 46023419 CIUTAT DE L'APRENENT ARTICLES EN TÈXTIL I PELL TEXTIL Y PIEL 46-158 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46018035 MISERICORDIA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-159 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46018035 MISERICORDIA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-160 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 46018035 MISERICORDIA 46-161 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46018035 MISERICORDIA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-162 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46013104 VICENTE BLASCO IBÁÑEZ D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-163 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46013104 VICENTE BLASCO IBÁÑEZ ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-164 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46013104 VICENTE BLASCO IBÁÑEZ MECÀNICA 46-165 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE DE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES 46013104 VICENTE BLASCO IBÁÑEZ XARXES ELÈCTRIQUES ELECTRICAS 19875
  • 46-166 VALENCIA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS I DE MAGATZEM EN OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y 46013104 VICENTE BLASCO IBÁÑEZ INDÚSTRIES I LABORATORIS QUÍMICS LABORATORIOS QUÍMICOS 46-167 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BENICALAP A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE 46023547 Num. 6267 / 14.05.2010 CARROSSERIA DE VEHICLES CARROCERÍA DE VEHÍCULOS 46-168 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46022257 CONSELLERIA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-169 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022257 CONSELLERIA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-170 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 46022257 CONSELLERIA 46-171 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL A 1 SERVICIS AUXILIARS D'ESTÈTICA SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 46013050 CABANYAL 46-172 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46013050 CABANYAL D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-173 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 46013050 CABANYAL 46-174 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL GRAO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46015290 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y DE GRABACIÓN Y MICROINFORMÀTICS I DE GRAVACIÓ I TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS 46-175 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL GRAO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46015290 ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE MUNTATGE I ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y DE MONTAJE Y MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-176 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FRANCESC A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46019571 FERRER I GUÀRDIA ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-177 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FUENTE DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46014224 SAN LUIS MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-178 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ISABEL DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46013086 VILLENA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-179 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOANOT A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46012999 MARTORELL MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-180 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JORDI DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA 46012951 SANT JORDI INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA INDUSTRIA ALIMENTARIA 46-181 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JUAN DE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46012963 GARAY MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-182 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ORRIOLS A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINERIA I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERÍA Y 46018138 FLORISTERIA FLORISTERÍA 46-183 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ORRIOLS A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS DE MUNTATGE I ACTIVIDADES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46018138 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y DE COMERCIO MICROINFORMÀTICS I DE COMERÇ 46-184 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RASCANYA- A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46025507 ANTONIO CAÑUELO D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-185 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RASCANYA- A 1-2 OPERACIONS DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 46025507 19876
  • ANTONIO CAÑUELO CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 46-186 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERPIS A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46022646 ADMINISTRATIUS I GENERALS I DE MUNTATGE I ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y DE MONTAJE Y Num. 6267 / 14.05.2010 MANTENIMENT DE SISTEMES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-187 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SERPIS A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46022646 CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-188 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SOROLLA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46013098 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-189 VALENCIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL SALER A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46022932 SALER (EL) CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-190 VALLADA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 1 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46022208 CENTRES DE JARDINERIA I EN CONSERVACIÓ I CENTROS DE JARDINERÍA Y EN CONSERVACIÓN Y MEJORA MILLORA DE MUNTANYES DE MONTES 46-191 VILLALONGA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VALL DE LA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46021319 SAFOR D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-192 VILLANUEVA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VICENTE A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46015721 DE GANDIA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS CASTELLON MICROINFORMÀTICS 46-193 VILLAR DEL INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA A 1-2 SERVICIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 46014066 ARZOBISPO SERRANÍA 46-194 VILLAR DEL INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA A 1-2 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 46014066 ARZOBISPO SERRANÍA CENTRES DE JARDINERIA CENTROS DE JARDINERÍA 46-195 XÀTIVA C.E.ESPECIAL PLA DE LA MESQUITA E 2 REPROGRAFIA REPROGRAFÍA 46017717 46-196 XÀTIVA C.E.ESPECIAL PLA DE LA MESQUITA E 1 OPERACIONS DE REPRODUCCIÓ MANUAL O OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 46017717 SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES CERÀMICS SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 46-197 XÀTIVA C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL T OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO GENERAL 46004760 LA COSTERA GENERAL DE VEHICLES DE VEHÍCULOS 46-198 XÀTIVA IES DR. LLUÍS SIMARRO LACABRA A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 46018692 ADMINISTRATIUS I GENERALS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 46-199 XÀTIVA IES DR. LLUÍS SIMARRO LACABRA A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46018692 MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-200 XÀTIVA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ DE A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 46004772 RIBERA D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS EDIFICIOS 46-201 XIRIVELLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GONZALO A 1-2 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 46016440 ANAYA MANTENIMENT DE SISTEMES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS MICROINFORMÀTICS 46-202 XIRIVELLA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GONZALO A 1 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 46016440 ANAYA MECÀNICA (*) A=Aula, AP=Aula Polivalent, T=Taller, TP=Taller Polivalent i E=Especial / A=Aula, AP=Aula Polivalente, T=Taller, TP=Taller Polivalent y E=Especial 19877
  • Num. 6267 / 14.05.2010 19878 ANNEX IV / ANEXO IV PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN CENTRES DOCENTS. DOCUMENTACIÓ D’INICI MP031468 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN CENTROS DOCENTES. DOCUMENTACIÓN DE INICIO A DADES DEL PROGRAMA / DATOS DEL PROGRAMA NÚMERO EXPEDIENT / NÚMERO EXPEDIENTE CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON LOCALITZACIÓ / TELÉFONO LOCALIZACIÓN CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA / DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (1) FAX MODALITAT / MODALIDAD: Aula polivalent Aula 1r 2n Aula polivalente 1r 2n Taller polivalent Taller Taller polivalente 1r 2n Especial 1r 2n B EQUIP DOCENT / EQUIPO DOCENTE NÚM. COGNOMS I NOM QUALIFICACIÓ ÀREA / ACTIVITATS HORES / SETMANA DNI Nº APELLIDOS Y NOMBRE CUALIFICACIÓN ÁREA / ACTIVIDADES HORAS / SEMANA C HORARI / HORARIO Divendres / Dilluns / Lunes Dimarts / Martes Dimecres / Miércoles Dijous / Jueves Viernes (1/2) EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN CE - DGITE DIN – A4 , d de El director/a del centre / El director/a del centro IA – 18422 – 01 - E (1) Segons resolució d’aprovació / Según resolución de aprobación. DIRECCIÓ GENERAL D’AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
  • PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN CENTRES DOCENTS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN CENTROS DOCENTES MP031468 RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA D RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA Num. 6267 / 14.05.2010 NÚM. COGNOMS I NOM DOMICILI (localitat, carrer i telèfon) DATA NAIXEMENT EDAT (1) PROCEDÈNCIA (2) FIRMA DE L’ALUMNE DNI Nº APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO (localidad, calle y teléfono) FECHA NACIMIENTO EDAD PROCEDENCIA FIRMA DEL ALUMNO CE - DGITE DIN – A4 (1) Edat que té a l’inici del programa / Edad que tiene al inicio del programa. (2) V: Voluntària; PEE: Proposta Equip Educatiu; D: Desescolaritzat; , T. alumnat procedent d'un taller en el cas del 2n nivell d’aula; OP: alumnat procedent d'altres programas V: Voluntaria; PEE: Propuesta Equipo Educativo; D: Desescolarizado; , T. alumnado procedente de un taller en el caso del 2º nivel de aula; OP: alumnado procedente de otros programas , d de El director/a (1/2) EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN IA – 18422 – 02 - E DIRECCIÓ GENERAL D’AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 06/03/09 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 19879
  • ANNEX V / ANEXO V PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN CENTRES DOCENTS. ESTADÍSTICA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN CENTROS DOCENTES. ESTADÍSTICA MP031469 A DADES PROGRAMA / DATOS PROGRAMA NÚMERO EXPEDIENT / NÚMERO EXPEDIENTE (1) CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO Num. 6267 / 14.05.2010 LOCALITAT / LOCALIDAD DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA / DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA MODALITAT DEL PROGRAMA MODALIDAD DEL PROGRAMA AULA 1r 2n TALLER ESPECIAL 1r 2n AULA POLIVALENT / AULA POLIVALENTE 1r 2n TALLER POLIVALENT / TALLER POLIVALENTE 1r 2n B EQUIP EDUCATIU (NOMBRE) / EQUIPO EDUCATIVO (NÚMERO) DEDICACIÓ COMPLETA / DEDICACIÓN COMPLETA DEDICACIÓ PARCIAL / DEDICACIÓN PARCIAL HÒMENS / HOMBRES DONES / MUJERES HÒMENS / HOMBRES DONES / MUJERES PROFESSOR/A TÈCNIC/A FP PROFESOR/A TÉCNICO/A FP MESTRE/A / MAESTRO/A TITULATS SUPERIORS / TITULADOS SUPERIORES TOTAL PROFESSORAT / TOTAL PROFESORADO C PERSONAL NO DOCENT (NOMBRE) / PERSONAL NO DOCENTE (NÚMERO) DEDICACIÓ COMPLETA / DEDICACIÓN COMPLETA DEDICACIÓ PARCIAL / DEDICACIÓN PARCIAL CE - DGITE HÒMENS / HOMBRES DONES / MUJERES HÒMENS / HOMBRES DONES / MUJERES PERSONAL DE SERVICIS / PERSONAL DE SERVICIOS ASSESSORS TÈCNICS / ASESORES TÉCNICOS COORDINADOR/A (SI NO ÉS DOCENT) COORDINADOR/A (SI NO ES DOCENTE) DIN – A4 TOTAL PERSONAL NO DOCENT TOTAL PERSONAL NO DOCENTE (1) Segons resolució aprovatòria / Según resolución aprobatoria (1/2) EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN IA – 18423 – 01 - E DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 06/03/09 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 19880
  • PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN CENTRES DOCENTS. ESTADÍSTICA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN CENTROS DOCENTES. ESTADÍSTICA MP031469 D ALUMNAT / ALUMNADO Num. 6267 / 14.05.2010 ALTRES PCPI ESTRANGERS ESO DESESCOL. ANEE ANYS / AÑOS HÒMENS / HOMBRES DONES / MUJERES TOTAL OTROS PCPI EXTRANJEROS H D /M H D /M H D/M H D/M H D /M 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 2n ESO / 2º ESO H D/M 3r ESO / 3º ESO H D/M 4t ESO / 4º ESO H D/M NIVELL ALUMNAT PROCEDENT ESO: NIVEL ALUMNADO PROCEDENTE ESO: TOTAL TOTAL TOTAL CE - DGITE PSÍQUICS / PSÍQUICOS H D/M H D/M ALUMNAT DE 15 ANYS H D/M SENSORIALS LOE / ALUMNADO DE TIPUS ALUMNAT NEE : SENSORIALES 15 AÑOS LOE TIPO ALUMNADO NEE: TOTAL TOTAL TOTAL DIN – A4 ALUMNES ESTRANGERS: INDIQUEU NOMBRE I NACIONALITAT ALUMNOS EXTRANJEROS: INDICAR NÚMERO Y NACIONALIDAD IA – 18423 – 01 - E (1/2) EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 06/03/09 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 19881