Bckt 2010 apt

672 views
537 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bckt 2010 apt

 1. 1. COÂNG TY CP KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNBAÙO CAÙO TAØI CHÍNH ÑAÕ ÑÖÔÏC KIEÅM TOAÙNCHO NAÊM TAØI CHÍNH KEÁT THUÙC NGAØY 31 THAÙNG 12 NAÊM 2010
 2. 2. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN MUÏC LUÏC Trang1. Muïc luïc 12. Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác 2-53. Baùo caùo kieåm toaùn 6-74. Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 8-95. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2010 106. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä naêm 2010 117. Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính naêm 2010 12 - 27 ****************************** 1
 3. 3. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNBAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁCBan Toång Giaùm ñoác Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn (goïi taét laø “Coâng ty”) trình baøyBaùo caùo cuûa mình cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010ñaõ ñöôïc kieåm toaùn.KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TYCoâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn tieàn thaân laø Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi saûn -Doanh nghieäp nhaø nöôùc, tröïc thuoäc Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn.Coâng ty ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû coå phaàn hoùa Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi saûn theo Quyeát ñònh soá2399/QÑ-UBND ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2006 cuûa UÛy ban Nhaân daân TP. Hoà Chí Minh.Coâng ty hoaït ñoäng theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh coâng ty coå phaàn soá 4103005759 ngaøy 20thaùng 12 naêm 2006 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp.Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty ñaõ boán (04) laàn ñöôïc Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caápboå sung Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi soá 0300523755. Thay ñoåi laàn thöù tö (04) gaànñaây nhaát (ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2009) veà vieäc thay ñoåi cô caáu, boå sung coå ñoâng Coâng ty.Voán ñieàu leä theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh:Coå ñoâng Soá coå phaàn Voán coå phaàn Tyû leä (%)Ñaïi dieän voán Nhaø nöôùc - Toång Coâng ty Thöông maïiSaøi Goøn. Ñaïi dieän: 2.640.198 26.401.980.000 30,00- OÂng Ñaøo Xuaân Ñöùc- OÂng Nguyeãn Anh Tuøng- OÂng Tröông Tieán DuõngÑaïi dieän voán coå ñoâng:- OÂng Traàn Phaùt Minh 3.207.602 32.076.020.000 36,45- OÂng Taï Baù Thuyeát 500.000 5.000.000.000 5,68- Caùc coå ñoâng khaùc 2.452.200 24.522.000.000 27,87Coäng 8.800.000 88.000.000.000 100,00Truï sôû hoaït ñoängÑòa chæ : Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät NamÑieän thoaïi : (84 - 8) 37 541 810Fax : (84 - 8) 38 754 808Maõ soá thueá : 0300523755 2
 4. 4. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNBAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)Caùc ñôn vò tröïc thuoäc:Teân ñôn vò Ñòa chæXí nghieäp Ñoâng laïnh Thaéng Lôïi Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät NamXí nghieäp cheá bieán Thöïc phaåm Thuûy saûn Chôï Lôùn Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät NamTrung taâm Kinh doanh vaø Dòch vuï APT Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät NamXí nghieäp cheá bieán Thöïc phaåm Thuûy saûn Bình Thôùi Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät NamXí nghieäp Kinh doanh Nuoâi troàng Thuûy saûn Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät NamCaùc ñôn vò tröïc thuoäc cuûa Coâng ty hoaït ñoäng theo phöông thöùc haïch toaùn baùo soå.Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty:- Nuoâi troàng thuûy saûn;- Mua baùn vaät tö phuïc vuï ngaønh nuoâi troàng thuûy saûn;- Mua baùn, cheá bieán thuûy haûi saûn;- Gia coâng caùc maët haøng thuûy haûi saûn;- Saûn xuaát, mua baùn thöùc aên gia suùc;- Cheá bieán nöôùc maém, nöôùc chaám;- Saûn xuaát nöôùc ñaù;- Gia coâng haøng may maëc, caùc saûn phaåm baèng kim loaïi;- Saûn xuaát, mua baùn gas NH3;- Saûn xuaát caùc loaïi caáu kieän töø panel, nhöïa xoáp, gia coâng laép raùp caùc nhaø kho chöùa, kho laïnh, khung nhaø tieàn cheá, caùc loaïi vaùch ngaên caùch nhieät, caùc taám traàn baèng caáu kieän panel vaø tole traùn nhöïa, caùc loaïi bao bì, caùc loaïi hoäp thöïc phaåm vaø thöùc aên baèng nhöïa xoáp;- Mua baùn xaêng, daàu, nhôùt caùc loaïi;- Kinh doanh aên uoáng caùc maët haøng thuûy haûi saûn töôi soáng vaø cheá bieán;- Mua baùn bao bì, panel nhöïa xoáp;- Mua baùn caáu kieän, thieát bò laïnh;- Mua baùn thöïc phaåm, coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, xe maùy, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát, noâng saûn, phöông tieän vaän taûi chuyeân duøng;- Mua baùn thieát bò, maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu ngö löôùi cuï, röôïu;- AÊn uoáng, nhaø nghæ, massage, xoâng hôi, saân tennis;- Dòch vuï baûo quaûn haøng ñoâng laïnh xuaát khaåu, söûa chöõa cô ñieän laïnh;- Cano löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, caâu caù, giaûi trí;- Cho thueâ kho, baõi. 3
 5. 5. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNBAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH VAØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANHTình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löuchuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty ñöôïc trình baøy trong Baùo caùo taøi chínhñính keøm baùo caùo naøy (töø trang 08 ñeán trang 27).SÖÏ KIEÄN PHAÙT SINH SAU NGAØY KEÁT THUÙC NAÊM TAØI CHÍNHBan Toång Giaùm ñoác Coâng ty khaúng ñònh khoâng coù söï kieän naøo phaùt sinh sau ngaøy 31 thaùng 12 naêm2010 cho ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo naøy maø chöa ñöôïc xem xeùt ñieàu chænh soá lieäu hoaëc coâng boá trongBaùo caùo taøi chính.Do aûnh höôûng bieán ñoäng lôùn cuûa giaù vaøng theá giôùi vaø trong nöôùc, khoaûn vay ngaén haïn 5.833 löôïng vaøngSJC (töông ñöông voái soá tieàn laø 103.010.780.000 VND) cuûa Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - Chi nhaùnhChôï Lôùn theo Hôïp ñoàng tín duïng soá 009/01/09 ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2009 vaø ñaùo haïn ngaøy 08 thaùng01 naêm 2010. Vieäc taát toaùn khoaûn vay naøy laøm phaùt sinh moät khoaûn cheânh leäch giaù thanh toaùn töôngñoái lôùn, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty trong naêm taøi chính tieáptheo. Ñeán thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2010, Coâng ty vaãn chöa taát toaùn khoaûn nôï vay naøy.HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ, BAN KIEÅM SOAÙT VAØ BAN ÑIEÀU HAØNH, QUAÛN LYÙThaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt vaø Ban Toång Giaùm ñoác cuûa Coâng ty trong naêm vaø cho ñeánthôøi ñieåm laäp baùo caùo naøy bao goàm:Hoäi ñoàng quaûn tròHoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy boå nhieäm Ngaøy mieãn nhieämOÂng Traàn Phaùt Minh Chuû tòch 05 thaùng 11 naêm 2009OÂng Ñaøo Xuaân Ñöùc UÛy vieân 05 thaùng 11 naêm 2009OÂng Tröông Tieán Duõng UÛy vieân 01 thaùng 8 naêm 2009OÂng Phuøng Coâng Trí Duõng UÛy vieân 11 thaùng 12 naêm 2010OÂng Taï Baù Thuyeát UÛy vieân 25 thaùng 11 naêm 2006 11 thaùng 12 naêm 2010OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuaán UÛy vieân 05 thaùng 11 naêm 2009 11 thaùng 12 naêm 2010Ban kieåm soaùtHoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy boå nhieäm Ngaøy mieãn nhieämOÂng Nguyeãn Laâm Vinh Huy Tröôûng ban 05 thaùng 11 naêm 2009OÂng Phan Minh Thaéng Thaønh vieân 11 thaùng 12 naêm 2010Baø Ñoaøn Thò Thu Haø Thaønh vieân 05 thaùng 11 naêm 2009 11 thaùng 12 naêm 2010OÂng Nguyeãn Anh Tuøng Thaønh vieân 05 thaùng 11 naêm 2009Ban Toång Giaùm ñoácHoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy boå nhieäm Ngaøy mieãn nhieämOÂng Tröông Tieán Duõng Toång Giaùm ñoác 01 thaùng 8 naêm 2009OÂng Nguyeãn Thanh Sôn Phoù Toång Giaùm ñoác 02 thaùng 01 naêm 2007OÂng Ñaøo Quoác Haûi Phoù Toång Giaùm ñoác 02 thaùng 01 naêm 2007OÂng Nguyeãn Vaên Coâng Haäu Phoù Toång Giaùm ñoác 02 thaùng 01 naêm 2007 01 thaùng 9 naêm 2010OÂng Leâ Vaên Haûi Phoù Toång Giaùm ñoác 16 thaùng 4 naêm 2008 01 thaùng 9 naêm 2010KIEÅM TOAÙN VIEÂNCoâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Giaûi phaùp Coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Nam (GS-Audit) ñaõ kieåm toaùn Baùo caùotaøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, GS-Audit baøy toû nguyeän voïng tieáp tuïcñöôïc chæ ñònh laø kieåm toaùn vieân ñoäc laäp cuûa Coâng ty. 4
 6. 6. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo) XAÙC NHAÄN CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm laäp caùc baùo caùo taøi chính phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty trong töøng naêm taøi chính. Trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính naøy, Ban Toång Giaùm ñoác phaûi: • Choïn löïa caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát quaùn; • Thöïc hieän caùc phaùn ñoaùn vaø caùc öôùc tính hôïp lyù vaø thaän troïng; • Coâng boá caùc Chuaån möïc keá toaùn phaûi tuaân theo trong caùc vaán ñeà troïng yeáu ñöôïc coâng boá vaø giaûi trình trong caùc Baùo caùo taøi chính; • Laäp caùc Baùo caùo taøi chính treân cô sôû hoaït ñoäng lieân tuïc tröø tröôøng hôïp khoâng theå giaû ñònh raèng Coâng ty seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng lieân tuïc. Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo raèng, Coâng ty ñaõ tuaân thuû caùc yeâu caàu neâu treân khi laäp Baùo caùo taøi chính; caùc soå keá toaùn thích hôïp ñöôïc löu giöõ ñaày ñuû ñeå phaùn aùnh taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo, vôùi möùc ñoä chính xaùc hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty vaø Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh. Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty cuõng chòu traùch nhieäm baûo veä an toaøn taøi saûn cuûa Coâng ty vaø do ñoù ñaõ thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc haønh vi gian laän vaø caùc vi phaïm khaùc. Chuùng toâi, caùc thaønh vieân cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty xaùc nhaän raèng, Baùo caùo taøi chính keøm theo ñaõ ñöôïc laäp moät caùch ñuùng ñaén, phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty cho cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Thay maët Ban Toång Giaùm ñoác,(đã ký và đóng dấu) ___________________ TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Toång Giaùm ñoác TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Ngaøy 05 thaùng 4 naêm 2011 5
 7. 7. Soá: 236/2011/BCKT/GS-AuditBAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙNVEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2010 CUÛACOÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNKính göûi: COÅ ÑOÂNG, HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁCChuùng toâi ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn SaøiGoøn goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, Baùo caùo keát quaû kinh doanh,Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy,ñöôïc laäp ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011, töø trang 08 ñeán trang 27 keøm theo.Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty. Traùchnhieäm cuûa Kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà caùc Baùo caùo naøy döïa treân keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn.CÔ SÔÛ YÙ KIEÁNChuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc Chuaån möïcnaøy yeâu caàu chuùng toâi phaûi tuaân thuû caùc quy taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieäncoâng vieäc kieåm toaùn ñeå ñaït ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty khoâng coønchöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùpduïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, kieåm tra caùc baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong Baùo caùo taøichính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöôngphaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùchtrình baøy toång theå Baùo caùo taøi chính.Chuùng toâi tin töôûng raèng caùc baèng chöùng kieåm toaùn maø chuùng toâi ñaõ thu thaäp ñöôïc laø ñaày ñuû vaø thíchhôïp ñeå laøm cô sôû hôïp lyù cho chuùng toâi ñöa ra yù kieán kieåm toaùn.HAÏN CHEÁ CUÛA CUOÄC KIEÅM TOAÙNChuùng toâi chöa nhaän ñöôïc ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå ñoái chieáu, xaùc nhaän coâng nôï cuûa caùc ñoái töôïngphaûn aùnh treân Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, cuï theå:- Phaûi thu khaùch haøng 6.504.960.709 (Thuyeát minh V.02); (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 3.234.484.593 VND vaø khoaûn nôï phaùt sinh cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 2.746.378.933 VND)- Phaûi thu khaùc 25.131.413.009 (Thuyeát minh V.04); (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 24.344.233.111 VND)- Phaûi traû phaûi noäp khaùc 8.038.508.255 (Thuyeát minh V.18). (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 7.602.827.966 VND). 6
 8. 8. BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN (tieáp theo)YÙ KIEÁN CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂNTheo yù kieán chuùng toâi, xeùt treân moïi phöông dieän troïng yeáu, ngoaïi tröø haïn cheá neâu treân vaø caùc aûnhhöôûng (neáu coù) ñeán caùc chæ tieâu coù lieân quan khaùc treân Baùo caùo taøi chính naêm 2010, Baùo caùo taøi chínhñeà caäp ñaõ phaûn aûnh hôïp lyù tình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaïtñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty coå phaàn Kinhdoanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp VieätNam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.Khoâng phuû nhaän yù kieán trình baøy ôû treân, chuùng toâi xin löu yù ñeán ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính veà khaûnaêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa Coâng ty. Ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Coâng ty ñaõ phaûi chòumoät khoaûn loã luõy keá laø 240.624.866.252 VND laøm aâm nguoàn voán chuû sôû höõu 150.483.450.138 VND, vaøtaïi thôøi ñieåm naøy, caùc khoaûn coâng nôï ngaén haïn lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn laø 218.920.112.511 VND. Caùcyeáu toá naøy coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Tuy nhieân, Baùocaùo taøi chính naêm 2010 ñöôïc laäp döïa treân giaû thieát veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc do coù cam keát taøi trôïvoán töø chuû sôû höõu.Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Giaûi phaùp Coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Nam (GS-Audit) (đã ký và đóng dấu) (đã ký)__________________________________ __________________________________Nguyeãn Quang Toaøn - Toång Giaùm ñoác Phaïm Quoác Tuaán - Kieåm toaùn vieânChöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: 1057/KTV Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: 1205/KTVTP. Hoà Chí Minh, Vieät NamNgaøy 05 thaùng 4 naêm 2011 7
 9. 9. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙNTaïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: VND Maõ Thuyeát TAØI SAÛN soá minh Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêmA. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 90.224.921.308 105.983.716.076I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 V.01 16.194.635.944 6.344.016.5781. Tieàn 111 6.194.635.944 6.344.016.5782. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 10.000.000.000 -II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 - -III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 59.048.776.134 75.584.063.1861. Phaûi thu khaùch haøng 131 V.02 105.662.456.509 103.155.786.7462. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 V.03 8.186.748.234 11.750.345.2593. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V.04 40.946.991.823 38.135.313.1084. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi 139 V.05 (95.747.420.432) (77.457.381.927)IV. Haøng toàn kho 140 V.06 13.630.828.296 15.005.067.0101. Haøng toàn kho 141 14.061.236.483 16.595.671.8142. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 (430.408.187) (1.590.604.804)V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 1.350.680.934 9.050.569.3021. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 V.07 139.300.000 29.747.8482. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 152 51.223.165 273.680.6913. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 154 V.08 283.142.199 10.656.1544. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 V.09 877.015.570 8.736.484.609B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 69.943.056.373 79.165.819.402I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 - -II. Taøi saûn coá ñònh 220 53.567.758.391 59.712.178.0931. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.10 53.567.758.391 56.765.769.348 Nguyeân giaù 222 88.972.779.093 86.501.605.194 Giaù trò hao moøn luõy keá 223 (35.405.020.702) (29.735.835.846)2. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 - 2.946.408.745III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 - -IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 - 1.300.000.0001. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 - 1.300.000.0002. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö TC daøi haïn 259 - -V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 16.375.297.982 18.153.641.3091. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.11 16.375.297.982 18.089.691.3092. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 - 63.950.000 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 160.167.977.681 185.149.535.478Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 8
 10. 10. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo) Maõ Thuyeát NGUOÀN VOÁN soá minh Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêmA. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 310.651.427.819 290.023.812.247I. Nôï ngaén haïn 310 309.145.033.819 289.065.275.9141. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.12 215.010.780.000 220.248.376.6602. Phaûi traû ngöôøi baùn 312 V.13 5.081.007.661 8.451.721.7973. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 V.14 7.624.826.595 9.167.148.9164. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 V.15 261.304.822 186.565.3985. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 V.16 4.254.201.296 2.663.987.5546. Chi phí phaûi traû 316 V.17 2.412.438.150 1.540.161.4867. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 V.18 74.345.396.874 46.607.535.6828. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 - -9. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 323 V.19 155.078.421 199.778.421II. Nôï daøi haïn 330 1.506.394.000 958.536.3331. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 V.20 1.069.450.000 467.133.3332. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 V.21 436.944.000 491.403.0003. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 - -B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 (150.483.450.138) (104.874.276.769)I. Voán chuû sôû höõu 410 V.22 (150.483.450.138) (104.874.276.769)1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 88.000.000.000 88.000.000.0002. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 309.593.813 (7.862.311)3. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 1.621.017.335 1.621.017.3354. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 210.804.966 210.804.9665. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420 (240.624.866.252) (194.698.236.759)6. Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 421 - -II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 - - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 160.167.977.681 185.149.535.478 TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011 (đã ký) (đã ký) (đã ký và đóng dấu) _________________ __________________ __________________ ÑOAØN THÒ THU HAØ PHAÏM NGUYEÄT AÙNH TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoácBaùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 9
 11. 11. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANHNaêm 2010 Ñôn vò tính: VND Maõ Thuyeát CHÆ TIEÂU soá minh Naêm nay Naêm tröôùc1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.01 157.948.431.134 308.891.043.3092. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 343.139.529 5.037.500.9123. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 VI.01 157.605.291.605 303.853.542.3974. Giaù voán haøng baùn 11 VI.02 123.310.290.550 289.108.274.1735. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 34.295.001.055 14.745.268.2246. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.03 5.681.614.857 12.839.413.6477. Chi phí taøi chính 22 VI.04 37.110.672.490 40.395.319.526 Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 36.849.428.810 39.373.020.8618. Chi phí baùn haøng 24 VI.05 16.489.480.736 19.469.865.5479. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 VI.06 32.919.815.920 28.363.294.67910. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 (46.543.353.234) (60.643.797.881)11. Thu nhaäp khaùc 31 VI.07 7.194.156.723 4.980.347.56112. Chi phí khaùc 32 VI.08 5.082.610.409 2.415.442.18813. Lôïi nhuaän khaùc 40 2.111.546.314 2.564.905.37314. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 (44.431.806.920) (58.078.892.508)15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 173.028.796 305.215.93116. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.09 - -17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 (44.604.835.716) (58.384.108.439)18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 - - TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011 (đã ký) (đã ký) (đã ký và đóng dấu) __________________ __________________ __________________ ÑOAØN THÒ THU HAØ PHAÏM NGUYEÄT AÙNH TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoácBaùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 10
 12. 12. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)Naêm 2010 Ñôn vò tính: VND Maõ Thuyeát CHÆ TIEÂU soá minh Naêm nay Naêm tröôùcI. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh1. Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc 01 169.413.444.698 92.888.096.4952. Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp HH&DV 02 (116.329.365.670) (45.199.395.815)3. Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng 03 (34.295.994.232) (29.607.951.488)4. Tieàn chi traû laõi vay 04 (3.217.003.639) (29.250.870.785)5. Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 05 (175.332.015) (2.787.869.033)6. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 06 169.944.698.264 545.729.726.4257. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh 07 (181.173.069.990) (442.521.441.042) Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh 20 4.167.377.416 89.250.294.757II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 21 (3.536.525.755) (512.835.772)2. Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 22 3.016.877.458 1.275.454.5453. Tieàn chi ñaàu tö, goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25 - (1.300.000.000)4. Tieàn thu hoài ñaàu tö, goùp voán vaøo Ñ/vò khaùc 26 1.300.000.000 -5. Tieàn thu laõi ngaân haøng 27 - 394.926.588 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö 30 780.351.703 (142.454.639)III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính1. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 31 13.232.336.067 443.821.962.9962. Tieàn chi traû nôï goác vay 32 (18.469.932.727) (538.816.683.615)3. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 33 - - Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính 40 (5.237.596.660) (94.994.720.619) Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm 50 (289.867.541) (5.886.880.501) Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu naêm 60 V.01 6.344.016.578 12.067.504.230 AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi TGHÑ quy ñoåi ngoaïi teä 61 140.486.907 77.917.578 Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái naêm 70 V.01 6.194.635.944 6.258.541.307 TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011 (đã ký) (đã ký) (đã ký và đóng dấu) _________________ __________________ __________________ ÑOAØN THÒ THU HAØ PHAÏM NGUYEÄT AÙNH TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoácBaùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 11
 13. 13. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNHNaêm 2010Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính cho naêmtaøi chính keá thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy haûi saûn Saøi Goøn(goïi taét laø “Coâng ty”).I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY1. Hình thöùc sôû höõu voán : Coâng ty coå phaàn2. Lónh vöïc kinh doanh : Saûn xuaát - Thöông maïi - Dòch vuï3. Ngaønh ngheà kinh doanh :- Nuoâi troàng thuûy saûn;- Mua baùn vaät tö phuïc vuï ngaønh nuoâi troàng thuûy saûn;- Mua baùn, cheá bieán thuûy haûi saûn;- Gia coâng caùc maët haøng thuûy haûi saûn;- Saûn xuaát, mua baùn thöùc aên gia suùc;- Cheá bieán nöôùc maém, nöôùc chaám;- Saûn xuaát nöôùc ñaù;- Gia coâng haøng may maëc, caùc saûn phaåm baèng kim loaïi;- Saûn xuaát, mua baùn gas NH3;- Saûn xuaát caùc loaïi caáu kieän töø panel, nhöïa xoáp, gia coâng laép raùp caùc nhaø kho chöùa, kho laïnh, khung nhaø tieàn cheá, caùc loaïi vaùch ngaên caùch nhieät, caùc taám traàn baèng caáu kieän panel vaø tole traùn nhöïa, caùc loaïi bao bì, caùc loaïi hoäp thöïc phaåm vaø thöùc aên baèng nhöïa xoáp;- Mua baùn xaêng, daàu, nhôùt caùc loaïi;- Kinh doanh aên uoáng caùc maët haøng thuûy haûi saûn töôi soáng vaø cheá bieán;- Mua baùn bao bì, panel nhöïa xoáp;- Mua baùn caáu kieän, thieát bò laïnh;- Mua baùn thöïc phaåm, coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, xe maùy, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát, noâng saûn, phöông tieän vaän taûi chuyeân duøng;- Mua baùn thieát bò, maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu ngö löôùi cuï, röôïu;- AÊn uoáng, nhaø nghæ, massage, xoâng hôi, saân tennis;- Dòch vuï baûo quaûn haøng ñoâng laïnh xuaát khaåu, söûa chöõa cô ñieän laïnh;- Cano löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, caâu caù, giaûi trí;- Cho thueâ kho, baõi.II. NAÊM TAØI CHÍNH, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN1. Naêm taøi chính Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm. Naêm 2010 laø naêm taøi chính thöù tö (04) cuûa Coâng ty khi chuyeån sang hoaït ñoäng döôùi hình thöùc coâng ty coå phaàn.2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn laø Ñoàng Vieät Nam (VND).Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 12
 14. 14. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng Coâng ty aùp duïng Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam.2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû yeâu caàu cuûa caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh trong vieäc laäp Baùo caùo taøi chính.3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng Coâng ty söû duïng hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung.IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG1. Cô sôû laäp Baùo caùo taøi chính Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc giaù goác.2. Tieàn vaø töông ñöông tieàn Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 03 thaùng keå töø ngaøy mua, deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc chuyeån ñoåi.3. Haøng toàn kho Haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaø ñöôïc haïch toaùn theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (neáu coù) ñöôïc ghi nhaän khi giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho tröø chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng.4. Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi theå hieän phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát cuûa caùc khoaûn phaûi thu khoâng ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn taïi thôøi ñieåm laäp Baûng caân ñoái keá toaùn.5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø. Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø.Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 13
 15. 15. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính, phuø hôïp vôùi höôùng daãn theo Thoâng tö soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. Thôøi gian khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau: Loaïi taøi saûn coá ñònh Soá naêm Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 04 - 25 Maùy moùc vaø thieát bò 04 - 12 Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn 08 - 12 Thieát bò vaên phoøng 04 - 06 Taøi saûn coá ñònh khaùc 04 - 126. Chi phí ñi vay Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang caàn coù moät thôøi gian ñuû daøi (treân 12 thaùng) ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn thì chi phí ñi vay naøy ñöôïc voán hoùa. Ñoái vôùi caùc khoaûn voán vay chung trong ñoù coù söû duïng cho muïc ñích ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang thì chi phí ñi vay voán hoùa ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä voán hoùa ñoái vôùi chi phí luõy keá bình quaân gia quyeàn phaùt sinh cho vieäc ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaëc saûn xuaát taøi saûn ñoù. Tyû leä voán hoùa ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong kyø, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích hình thaønh moät taøi saûn cuï theå.7. Chi phí traû tröôùc daøi haïn Coâng cuï, duïng cuï Caùc coâng cuï, duïng cuï ñaõ ñöa vaøo söû duïng ñöôïc phaân boå vaøo chi phí trong kyø theo phöông phaùp ñöôøng thaúng vôùi thôøi gian phaân boå khoâng quaù 03 naêm.8. Caùc khoaûn phaûi traû thong maïi vaø phaûi traû khaùc Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø.9. Chi phí phaûi traû, trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø.10. Trích laäp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc duøng ñeå chi traû trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc. Möùc trích quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm laø 3% quyõ löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm khoâng ñuû ñeå chi trôï caáp cho ngöôøi lao ñoäng thoâi vieäc, maát vieäc trong kyø thì phaàn cheânh leäch thieáu ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí.11. Nguoàn voán kinh doanh - quyõ Nguoàn voán kinh doanh cuûa Coâng ty bao goàm:- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñaõ ñaàu tö cuûa caùc coå ñoâng.- Thaëng dö voán coå phaàn: cheânh leäch do phaùt haønh coå phieáu cao hôn meänh giaù.Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 14
 16. 16. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)- Voán khaùc: hình thaønh do boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, giaù trò caùc taøi saûn ñöôïc taëng, bieáu, taøi trôï vaø ñaùnh giaù laïi taøi saûn. Caùc quyõ ñöôïc trích laäp vaø söû duïng theo Ñieàu leä Coâng ty.12. Coå töùc Coå töùc ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû trong kyø coå töùc ñöôïc coâng boá.13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi thueá suaát 25% treân thu nhaäp tính thueá. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong kyø bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp tính thueá trong kyø vôùi thueá suaát aùp duïng taïi ngaøy cuoái kyø. Thu nhaäp chòu thueá cheânh leäch so vôùi lôïi nhuaän keá toaùn laø do ñieàu chænh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi giöõa thueá vaø keá toaùn cuõng nhö ñieàu chænh caùc khoaûn thu nhaäp vaø chi phí khoâng phaûi chòu thueá hay khoâng ñöôïc khaáu tröø. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp hoaëc seõ ñöôïc hoaøn laïi do cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích Baùo caùo taøi chính vaø caùc giaù trò duøng cho muïc ñích thueá. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän cho taát caû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén trong töông lai seõ coù lôïi nhuaän tính thueá ñeå söû duïng nhöõng cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø naøy. Giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy keát thuùc naêm taøi chính vaø seõ ñöôïc ghi giaûm ñeán möùc ñaûm baûo chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá cho pheùp lôïi ích cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc söû duïng. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh theo thueá suaát döï tính seõ aùp duïng cho naêm taøi saûn ñöôïc thu hoài hay nôï phaûi traû ñöôïc thanh toaùn döïa treân caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh tröø khi lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu khi ñoù thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu.14. Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy phaùt sinh nghieäp vuï. Soá dö caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy cuoái kyø. Cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh trong kyø vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc nôï phaûi thu daøi haïn, caùc khoaûn nôï phaûi traû daøi haïn coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp hoaëc chi phí trong kyø. Ñoái vôùi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi phaùt sinh do vieäc ñaùnh giaù laïi soá dö cuoái naêm cuûa caùc khoaûn muïc tieàn teä laø: tieàn maët, tieàn göûi, tieàn ñang chuyeån, caùc khoaûn nôï ngaén haïn (1 naêm trôû xuoáng) coù goác ngoaïi teä taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính ñöôïc phaûn aùnh treân Baûng caân ñoái keá toaùn (Chæ tieâu Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi). Tyû giaù söû duïng ñeå quy ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy: 31/12/2009 : 17.941 VND/USD 31/12/2010 : 18.932 VND/USDBaûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 15
 17. 17. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)15. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò traû laïi. Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø.V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ñôn vò tính: VND1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Tieàn maët 68.013.000 172.334.000 Tieàn göûi ngaân haøng 6.126.622.944 6.171.682.578 Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 10.000.000.000 - Coäng 16.194.635.944 6.344.016.5782. Phaûi thu khaùch haøng Ñoái töôïng khaùch haøng phaûi thu laø caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä mua haøng trong nöôùc. Chi tieát coâng nôï phaûi thu nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh (*) 50.793.016.862 50.793.016.862 H & S Seafood Trading Inc 10.128.816.514 5.343.088.330 Coâng ty TNHH SX TM Chôï Lôùn 3.370.072.024 4.023.370.888 Coâng ty TNHH Vieät Huøng 1.449.131.222 2.081.228.811 OÂng Hoà Höõu Trí 7.659.225.191 7.532.414.358 OÂng Hoà Vaên Vaøng 4.051.340.517 4.514.629.552 DNTN TM Thuûy saûn Trung Nam 1.891.453.600 1.891.453.600 OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn 3.134.135.392 4.752.515.392 Caùc ñoái töôïng khaùc 23.185.265.187 22.224.068.953 Coäng 105.662.456.509 103.155.786.746 (*) Khoaûn phaûi thu cuûa Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh (tröôùc ñaây laø Coâng ty TNHH Baûo Vinh) tính ñeàn thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 50.793.016.862 VND. Ñaây laø khoaûn coâng nôï phaùt sinh ruûi ro trong vieäc thu hoài vaø ñaõ ñöôïc Trung taâm troïng taøi Thöông maïi TP. Hoà Chí Minh hoøa giaûi theo Quyeát ñònh soá 04/2008/QÑ-TT-HGT ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2008. Coâng ty ñaùnh giaù khoaûn coâng nôï khoù coù khaû naêng thu hoài neân ñaõ quyeát ñònh trích laäp döï phoøng 100% trong naêm taøi chính 2008. Trong caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng bao goàm caùc khoaûn nôï khoù ñoøi laø 82.255.975.549 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 16.486.392.263 VND). Coâng ty ñaõBaûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 16
 18. 18. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng khoù ñoøi naøy laø 75.262.084.052 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 11.540.474.584 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï. Caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 6.504.960.709 VND (trong ñoù khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 2.746.378.933 VND). Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän theo tuoåi nôï nhö sau: Töø 2 naêm ñeán döôùi 3 naêm 565.809.526 Töø 3 naêm trôû leân 5.939.151.183 Coäng 6.504.960.7093. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn Caùc khoaûn öùng tröôùc tieàn mua saûn phaåm, dòch vuï cho nhaø cung caáp laø caùc toå chöùc, caù nhaân. Chi tieát coâng nôï nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm CN Toång Coâng ty XD - CN Vieät Nam taïi Mieàn Nam 1.169.785.695 1.169.785.695 OÂng Buøi Vaên Tuøng 2.300.000.000 2.300.000.000 OÂng Traàn Vaên Minh 2.900.000.000 2.900.000.000 DNTN Haøo Hueâ 415.701.035 415.701.035 Coâng ty coå phaàn Baûo Nhaät Anh 429.000.000 - Coâng ty TNHH TMQT Vieät Long 500.000.000 300.000.000 DNTN Kim Baèng 150.000.000 150.000.000 Caùc ñoái töôïng khaùc 322.261.504 4.514.858.529 Coäng 8.186.748.234 11.750.345.259 Trong caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn bao goàm khoaûn nôï khoù ñoøi laø 5.830.542.436 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 5.200.000.000 VND). Coâng ty ñaõ laäp döï phoøng caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn khoù ñoøi naøy laø 5.811.090.016 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 5.200.000.000 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï.4. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm OÂng Tröông Vaên Ruoâng 7.845.270.151 8.535.270.151 OÂng Voõ Löông Phöông Troïng 7.695.233.856 7.555.589.088 OÂng Phan Troïng Hieäp 6.907.377.240 - OÂng Traàn Vaên Taïo 2.908.052.011 3.058.052.011 OÂng Traàn Vaên UÙt 2.549.673.775 2.549.673.775 OÂng Buøi Vaên Tuøng 1.581.495.000 1.250.295.000 OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn 1.032.697.984 657.990.601 OÂng Traàn Vaên Minh 1.622.666.667 1.205.066.667 Caùc ñoái töôïng khaùc 8.804.525.139 13.323.375.815 Coäng 40.946.991.823 38.135.313.108 Trong caùc khoaûn phaûi thu khaùc bao goàm caùc khoaûn nôï khoù ñoøi laø 24.670.340.300 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 22.714.663.010 VND). Coâng ty ñaõ laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khaùc khoù ñoøi naøy laø 13.991.333.197 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 12.934.462.353 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï.Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 17
 19. 19. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) Caùc khoaûn phaûi thu khaùc chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 25.131.413.009 VND (trong ñoù khoaûn nôï phaûi thu khaùc chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 24.344.233.111 VND bao goàm: nôï goác laø 16.675.352.590 VND; laõi vay laø 6.726.048.396 VND vaø lôïi nhuaän khoaùn laø 942.832.125 VND). Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùc chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän theo tuoåi nôï nhö sau: Töø 2 naêm ñeán döôùi 3 naêm 8.816.955.186 Töø 3 naêm trôû leân 16.314.457.823 Coäng 25.131.413.0095. Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh 50.793.016.862 50.793.016.862 Coâng ty TNHH SX TM Chôï Lôùn 2.359.050.417 1.130.052.836 Nguyen International GMBH 1.543.935.944 1.605.119.732 Coâng ty TNHH Vieät Huøng 1.207.714.363 1.207.714.363 DNTN TM Thuûy saûn Trung Nam 1.891.453.600 1.891.453.600 OÂng Hoà Höõu Trí 5.361.457.634 2.259.724.000 OÂng Hoà Vaên Vaøng 2.835.938.362 1.354.388.000 OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn 2.193.894.774 1.623.151.798 OÂng Tröông Vaên Ruoâng 5.491.689.106 2.560.581.045 OÂng Traàn Vaên Minh 3.165.866.667 1.231.520.000 OÂng Traàn Vaên Taïo 2.035.636.408 959.936.150 Caùc ñoái töôïng khaùc 16.867.766.295 10.840.723.541 Coäng 95.747.420.432 77.457.381.9276. Haøng toàn kho Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Nguyeân lieäu, vaät lieäu 3.277.146.389 1.883.384.764 Coâng cuï, duïng cuï 11.981.899 - Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 3.172.491.035 3.755.385.299 Thaønh phaåm 7.510.294.933 9.299.856.345 Haøng hoùa 89.322.227 1.657.045.406 Coäng giaù goác cuûa haøng toàn kho 14.061.236.483 16.595.671.814 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (430.408.187) (1.590.604.804) Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän 13.630.828.296 15.005.067.0107. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Chi phí coâng cuï, duïng cuï vaø caùc chi phí khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng Coâng ty. Soá ñaàu naêm 29.747.848 Taêng trong naêm 1.059.607.757 Keát chuyeån vaøo chi phí SXKD trong naêm (950.055.605) Soá cuoái naêm 139.300.000Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 18
 20. 20. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)8. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Thueá GTGT phaûi noäp 272.486.045 - Thueá nhaäp khaåu 10.656.154 10.656.154 Coäng 283.142.199 10.656.1549. Taøi saûn ngaén haïn khaùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù - 7.103.820.641 Taïm öùng 810.782.810 1.604.431.208 Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 66.232.760 28.232.760 Coäng 877.015.570 8.736.484.60910. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Baûng chi tieát taøi saûn coá ñònh vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh: Phöông tieän Thieát bò, Nhaø cöûa, vaät Maùy moùc vaø vaän taûi, duïng cuï Taøi saûn coá kieán truùc thieát bò truyeàn daãn quaûn lyù ñònh khaùc Coäng Nguyeân giaù Soá ñaàu naêm 37.956.795.965 37.963.297.751 7.151.839.870 458.578.102 2.971.093.506 86.501.605.194 Taêng trong naêm - 1.081.803.028 744.722.727 - 1.710.000.000 3.536.525.755 Mua saém môùi - 1.081.803.028 744.722.727 - 1.710.000.000 3.536.525.755 Giaûm trong naêm - (80.475.000) (913.353.660) (71.523.196) - (1.065.351.856) Thanh lyù, nhöôïng baùn - (80.475.000) (913.353.660) (71.523.196) - (1.065.351.856) Soá cuoái naêm 37.956.795.965 38.964.625.779 6.983.208.937 387.054.906 4.681.093.506 88.972.779.093 Trong ñoù: Ñaõ khaáu hao heát vaãn coøn söû duïng - 4.760.749.578 562.946.564 56.102.685 1.819.105.979 7.198.904.806 Giaù trò hao moøn Soá ñaàu naêm 6.185.428.521 17.310.609.129 3.851.130.822 248.225.861 2.140.441.513 29.735.835.846 Taêng trong naêm 1.560.494.088 3.729.886.652 711.866.931 49.369.490 487.183.553 6.538.800.714 Khaáu hao trong naêm 1.560.494.088 3.729.886.652 711.866.931 49.369.490 487.183.553 6.538.800.714 Giaûm trong naêm - (80.475.000) (740.684.915) (48.455.943) - (869.615.858) Thanh lyù, nhöôïng baùn - (80.475.000) (740.684.915) (48.455.943) - (869.615.858) Soá cuoái naêm 7.745.922.609 20.960.020.781 3.822.312.838 249.139.408 2.627.625.066 35.405.020.702 Giaù trò coøn laïi Soá ñaàu naêm 31.771.367.444 20.652.688.622 3.300.709.048 210.352.241 830.651.993 56.765.769.348 Soá cuoái naêm 30.210.873.356 18.004.604.998 3.160.896.099 137.915.498 2.053.468.440 53.567.758.391 Toaøn boä taøi saûn nhaø cuûa taïi Coâng ty ñaõ ñöôïc theá chaáp ñaûm baûo cho caùc khoaûn vay ngaén haïn taïi caùc ngaân haøng vaø toå chöùc cho vay.Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 19
 21. 21. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)11. Chi phí traû tröôùc daøi haïn Chi phí thueâ ñaát taïi khu coâng nghieäp, chi phí thueâ ñaøo ao, chi phí thueâ quaày chôï Bình Ñieàn, chi phí coâng cuï, duïng cuï vaø caùc chi phí khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng Coâng ty. Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Tieàn thueâ ñaát taïi Khu coâng nghieäp Taân Taïo 13.126.510.808 13.491.136.100 Tieàn thueâ ñaøo ao vaø thueâ quaày chôï Bình Ñieàn 3.197.877.014 4.416.812.203 Coâng cuï duïng cuï vaø chi phí khaùc 50.910.160 181.743.006 Coäng 16.375.297.982 18.089.691.309 Chi tieát phaân boå chi phí traû tröôùc daøi haïn nhö sau: Keát chuyeån vaøo Chæ tieâu Soá ñaàu naêm Taêng trong naêm chi phí trong naêm Soá cuoái naêm Tieàn thueâ ñaát taïi Khu coâng nghieäp Taân Taïo 13.491.136.100 - 364.625.292 13.126.510.808 Tieàn thueâ ñaøo ao vaø thueâ quaày chôï Bình Ñieàn 4.416.812.203 507.979.788 1.726.914.977 3.197.877.014 Coâng cuï duïng cuï vaø chi phí khaùc 181.743.006 70.490.990 201.323.836 50.910.160 Coäng 18.089.691.309 578.470.778 2.292.864.105 16.375.297.98212. Vay vaø nôï ngaén haïn Soá tieàn Coâng ty vay cuûa caùc Ngaân haøng vaø toå chöùc nhaèm boå sung nhu caàu voán löu ñoäng. Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Vay ngaén haïn ngaân haøng 215.010.780.000 220.248.376.660 Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam - CN. Bình Taây - 937.596.660 Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - CN. Chôï Lôùn 206.010.780.000 206.010.780.000 Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn 9.000.000.000 9.000.000.000 Coâng ty coå phaàn Thuûy saûn Saøi Goøn Cao Laõnh - 4.300.000.000 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû - - Coäng 215.010.780.000 220.248.376.660 Chi tieát soá phaùt sinh veà caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn nhö sau: Soá tieàn vay phaùt Soá tieàn vay ñaõ Ñoái töôïng cho vay Soá ñaàu naêm sinh trong naêm traû trong naêm Soá cuoái naêm Vay ngaén haïn 220.248.376.660 13.232.336.067 18.469.932.727 215.010.780.000 Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam - CN. Bình Taây 937.596.660 13.232.336.067 14.169.932.727 - Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - CN. Chôï Lôùn 206.010.780.000 - - 206.010.780.000 Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn 9.000.000.000 - - 9.000.000.000Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 20
 22. 22. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) Soá tieàn vay phaùt Soá tieàn vay ñaõ Ñoái töôïng cho vay Soá ñaàu naêm sinh trong naêm traû trong naêm Soá cuoái naêm Coâng ty CP Thuûy saûn Saøi Goøn Cao Laõnh 4.300.000.000 - 4.300.000.000 - Nôï daøi haïn ñeán haïn traû - - - - Toång coäng 220.248.376.660 13.232.336.067 18.469.932.727 215.010.780.00013. Phaûi traû ngöôøi baùn Caùc khoaûn coøn phaûi traû cho caùc ñoái töông laø toå chöùc, phaùp nhaân coù quan heä cung caáp saûn phaåm, dòch vuï cho Coâng ty. Chi tieát caùc khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Baø Höùa Thò Thanh Ñaøo 1.054.813.558 1.054.813.558 Baø Ngoâ Thò Thanh Thuùy 1.080.832.850 609.459.950 Coâng ty TNHH Thuûy saûn Ñöùc Thaønh 114.793.580 16.874.260 Baø Hoà Thò Höông 376.906.340 - OÂng Nguyeãn Quoác Thanh 230.880.000 - DNTN Haûi Duy - 1.806.527.250 Caùc ñoái töôïng khaùc 2.222.781.333 5.116.682.779 Coäng 5.081.007.661 8.451.721.79714. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc Khoaûn tieàn nhaän tröôùc töø caùc caù nhaân, toå chöùc, phaùp nhaân ñeå cung caáp dòch vuï, haøng hoùa theo caùc cam keát ñaõ thoûa thuaän tröôùc. Chi tieát caùc khoaûn ngöôøi mua traû tieàn tröôùc taïi vaên phoøng vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Chen Co Foods 1.366.514.410 1.261.865.469 Petrosnab Co., Ltd. 3.275.425.320 - Baø Höùa Thò Thanh Ñaøo 1.684.000.000 1.684.000.000 Coâng ty coå phaàn Huøng Vöông (Myõ Tho) 600.000.000 600.000.000 Baø Buøi Thò Tuyeát Anh - 1.810.000.000 Caùc ñoái töôïng khaùc 698.886.865 3.811.283.447 Coäng 7.624.826.595 9.167.148.91615. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Thueá phaûi noäp Nhaø nöôùc 185.880.797 111.141.373 Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa - 75.813.467 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 5.429.437 7.732.656 Thueá thu nhaäp caù nhaân 16.228.298 4.669.330 Thueá taøi nguyeân 184.000 95.200 Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát 164.039.062 22.830.720 Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc 75.424.025 75.424.025 Coäng 261.304.822 186.565.398Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 21
 23. 23. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) + Thueá giaù trò gia taêng Coâng ty aùp duïng Luaät thueá giaù trò gia taêng hieän haønh theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. Thueá suaát aùp duïng: - Haøng xuaát khaåu : 0% - Haûi saûn qua sô cheá : 5% - Dòch vuï cho thueâ kho, löu kho : 10% Thueá giaù trò gia taêng phaùt sinh trong naêm bao goàm hoaït ñoäng töï doanh vaø hoaït ñoäng nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu. + Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty aùp duïng thueá suaát 25% treân thu nhaäp tính thueá. Xem Thuyeát minh soá IV.13. Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø naêm taøi chính thöù tö (04) Coâng ty chuyeån sang hoaït ñoäng döôùi hình thöùc Coâng ty coå phaàn. Naêm 2010 Coâng ty khoâng phaûi döï tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp vì hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty bò loã, tuy nhieân trong naêm Coâng ty coù phaùt sinh thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp cuûa hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng noäp theo phöông phaùp tröïc tieáp. Soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty chính thöùc phaûi trích noäp khi coù thanh quyeát toaùn cuûa Cô quan thueá vuï. + Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát ñöôïc noäp theo thoâng baùo cuûa cô quan thueá. + Caùc loaïi thueá khaùc Coâng ty keâ khai vaø noäp theo quy ñònh hieän haønh. Caùc baùo caùo thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng Luaät vaø caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi caùc loaïi nghieäp vuï khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhöõng caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân caùc Baùo caùo taøi chính seõ ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chaéc chaén theo quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa cô quan Thueá.16. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng Tieàn löông coøn phaûi thanh toaùn cho ngöôøi lao ñoäng coâng ty.17. Chi phí phaûi traû Khoaûn chi phí trích tröôùc phaûi traû cho caùc ñoái töôïng cung caáp saûn phaåm, dòch vuï cho Coâng ty. Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Vaên phoøng Coâng ty 1.284.708.759 40.419.418 Trung taâm Kinh doanh vaø dòch vuï APT 212.131.772 248.903.868 Xí nghieäp kinh doanh nuoâi troàng Thuûy saûn 865.618.855 1.250.838.200 Cöûa haøng Bình Ñieàn 49.978.764 - Coäng 2.412.438.150 1.540.161.486Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 22
 24. 24. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØNÑòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO TAØI CHÍNHCho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)18. Phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát - 7.210.063 Kinh phí coâng ñoaøn - 113.337.650 Phaûi traû veà coå phaàn hoùa 11.267.612.814 11.267.612.814 Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn 23.244.687.464 24.971.105.499 Ngaân haøng TMCP Phöông Nam 29.776.353.377 - Coå töùc phaûi traû caùc coå ñoâng 2.059.613.900 2.059.613.900 Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 7.997.129.319 8.188.655.756 Coäng 74.345.396.874 46.607.535.682 Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp ngaén haïn chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 8.038.508.255 VND (trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 7.602.827.966 VND). Chi tieát theo tuoåi nôï nhö sau: Döôùi 1 naêm 49.374.000 Töø 3 naêm trôû leân 7.989.134.255 Coäng 8.038.508.25519. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi Taêng khaùc trong Chi quyõ trong Soá ñaàu naêm naêm naêm Soá cuoái naêm Quyõ khen thöôûng 183.033.377 3.600.000 48.300.000 138.333.377 Quyõ phuùc lôïi 16.745.044 - - 16.745.044 Coäng 199.778.421 3.600.000 48.300.000 155.078.42120. Phaûi traû daøi haïn khaùc Khoaûn nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä kinh doanh vôùi Coâng ty.21. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Soá ñaàu naêm 491.403.000 Soá trích laäp trong naêm 498.378.276 Soá chi trong naêm (552.837.276) Coäng 436.944.00022. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö Lôïi nhuaän sau cuûa chuû Cheânh leäch tyû Quyõ ñaàu tö Quyõ döï phoøng thueá chöa phaân sôû höõu giaù hoái ñoaùi phaùt trieån taøi chính phoái Soá dö ñaàu naêm tröôùc 88.000.000.000 - 1.621.017.335 210.804.966 (135.214.128.320) Loã cheânh leäch tyû giaù - (7.862.311) - - - Loã taêng naêm tröôùc - - - - (58.384.108.439) Giaûm khaùc - - - - (1.100.000.000) Soá dö cuoái naêm 88.000.000.000 (7.862.311) 1.621.017.335 210.804.966 (194.698.236.759)Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 23

×