Báo Cáo Thực Tập                      Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1             T...
Báo Cáo Thực Tập                                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 ...
Báo Cáo Thực Tập                                 Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   ...
Báo Cáo Thực Tập                               Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  7. Qu...
Báo Cáo Thực Tập                                Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1    ...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1               ...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Xtremedia,….Đối với diễn đàn t...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1    Nhiều phương thức than...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1    II – HOTING VÀ DOMAIN  ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1miễn phí sau:      www.free...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Sẽ có một trang web yêu cầu hiện ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1        Bạn ghi nhớ phần ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1    Là định danh của website ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Quá trình "dịch" tên miền thành ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Bạn nhập nhập lại password và nhậ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   URL Forwarding: Chức năng UR...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Đến đây bạn quay lại đăng nhập và...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Trở lại trang Addon Domains, bạn ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Bước 2: Kiểm tra cấu hình hệ thốn...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1      ostname của Byethost,...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   Mật khẩu quản trị: Mật khẩu...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1               ...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1     2. Các chức năng quản...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Phần 2: tab System* Debug Setting...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1*Account Details:        ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1           Registered: ...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1           Thực h...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1           Contacts...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1              Pass...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1     Image: Phần này bạn có ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1     f. Quản lý các Extension...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   Module Manager: menu Extensi...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1      Tạo moduleTại Module ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Plug-in ManagerChứa các plug-...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1    3. Cài đặt các plug-i...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1PHẦN D. THIẾT KẾ DIỄN ĐÀN: VBB (V...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1          Giao diện chư...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  đẹp hơn NotePad.)      ...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Điền thông tin của bạn rồi nhấn...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1             Giao di...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  o Import Products: Manage Prod...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1-Ví dụ bạn cần chỉnh sửa templa...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Setting -> Style & Language S...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Dislay Order : Thứ tự hiện thị (...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Ở mục Import Language XML file , ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Ở bên phải bạn kéo xuống tí và tì...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Ô search language bạn chọn Tiếng ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   2. Cài đặt bộ gõ tiếng Việt...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   Multi-Quote Quote Limit : 0 ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Nhấp vào Chọn tệp tin , tìm file ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Mục Number of columns : Bạn tích ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Mục Maximum Width : Bạn gõ chiều ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   9. Mod Who has visited ( Thố...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Tương tự đối với các nhóm còn lại...
Báo Cáo Thực Tập                    Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1     o Moderate New LM : c...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Nhấn Save để lưu lại . Tiếp tục v...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Tại mục Add new Forum :– Chủ đề ...
Báo Cáo Thực Tập                     Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1- Nếu tạo thư mục con cấp 2, ...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1   15. Đưa thư mục con hiển thị...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  V. CÀI ĐẶT SKIN (TAMPLATES) CH...
Báo Cáo Thực Tập                   Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Kick chọn Style & Language Settin...
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com

5,336 views

Published on

Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com

Published in: Technology
5 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
505
Comments
5
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com

 1. 1. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG NAI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -------------------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP 01 Giáo viên hướng dẫn ...... Thầy Nguyễn Quốc Phong Sinh viên thực hiện: ................... Nguyễn Hoài Nhân Nguyễn Thành Long Lớp: ......................................................... QT09CĐ31 Khóa: ....................................................... 2009 – 2012 Biên Hòa, ngày 10/06/2011 Trang 1Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 2. 2. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Trang 2Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 3. 3. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 MỤC LỤCA . GIỚI THIỆU .........................................................................................................................6B . KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH .............................................................................................6 I – GÓI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ (Open source software packages) .....................6 1 . Website Cá Nhân (Joomla) ...............................................................................................7 2 . Website Nghe Nhạc (Xtremedia) ......................................................................................7 3 . Website Thương Mại Điện Tử (Zen Cart) ........................................................................7 4 . Diễn Đàn (Vbulletin Board)..............................................................................................8 II – HOTING VÀ DOMAIN ..................................................................................................9C . THỰC HIỆN . .......................................................................................................................9PHẦN A. HOSTING ...............................................................................................................9 I. ĐĂNG KÝ HOSTING ......................................................................................................9 1. Hosting free .....................................................................................................................9 II. TẠO DATABASE .......................................................................................................11PHẦN B. DOMAIN ...............................................................................................................12 I. ĐĂNG KÝ DOMAIN .....................................................................................................14 1. Domain free ...................................................................................................................14PHẦN C. THIẾT KẾ WEB: JOOMLA .................................................................................18 I. CÀI ĐẶT JOOMLA .......................................................................................................18 1. Up dữ liệu lên host ........................................................................................................18 2. Các chức năng quản trị ..................................................................................................23 3. Cài đặt các plug-in, templates .......................................................................................35PHẦN D. THIẾT KẾ DIỄN ĐÀN: VBB (VBULLETIN) ....................................................36 II. UPLOAD DỮ LIỆU LÊN HOST ...............................................................................36 III. CÀI ĐẶT FORUM. .....................................................................................................37 1. Cài đặt forum: ...............................................................................................................37 IV. Cài đặt các chức năng cơ bản (Hack MOD):............................................................40 1. Cài đặt ngôn ngữ Việt (Việt hóa): .................................................................................44 2. Cài đặt bộ gõ tiếng Việt: ...............................................................................................48 3. Bật khung trả lời nhanh (Quick Reply): ........................................................................48 4. Post Thank You Hack MOD (MOD Cảm ơn bài viết) .................................................49 5. Top X MOD ( Thống kê top x ) ....................................................................................49 6. Sub-Forum MOD ( Hiển thị forum con ra ngoài ) ........................................................50 Trang 3Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 4. 4. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 7. Quick Reply full MOD ( Trả lời nhanh ) ......................................................................51 8. Mod resize-imager ( Thu nhỏ hình ảnh ) ......................................................................51 9. Mod Who has visited ( Thống kê thành viên ghé thăm trong ngày).............................53 10. Username Html Markup MOD ( hiển thị màu nick ra ngoài )......................................53 11. Love Message MOD ( Thông điệp yêu thương ) ..........................................................54 12. Yahoo Smilies MOD .....................................................................................................55 13. Who has read MOD ( Thành viên đã xem bài viết ) .....................................................56 14. Tạo chuyên mục cho diễn đàn.......................................................................................56 15. Đưa thư mục con hiển thị ra ngoài ................................................................................59 V. CÀI ĐẶT SKIN (TAMPLATES) CHO DIỄN ĐÀN ...................................................60 1. Cài đặt skin ....................................................................................................................60 2. Tạo profile ( thông tin cá nhân ) và đóng khung thông tin ...........................................61 VI. ADMINCP VÀ HIỆU CHỈNH ...................................................................................62 1. User Notes Options : Tùy chỉnh ghi chép thành viên . .................................................62 2. User Listing Options : Tùy chọn danh mục thành viên . ..............................................63 3. User Banning Options : Tùy chỉnh cấm thành viên . ....................................................64 4. BB Code Settings : Cài đặt BB code ............................................................................65 5. Message Posting and Editing Options : Tùy chọn gửi bài viết và chỉnh sửa ...............66 6. Message Posting Interface Options : Tùy chỉnh giao diện tin nhắn / bài viết gửi đi. ...68 7. Message Attachment Options : Tùy chỉnh tin nhắn / file đính kèm . ...........................68 8. Poll and Thread Rating Options : Tùy chỉnh thăm dò ý kiến và thảo luận đề tài . .......70 9. Message Searching Options : Tùy chỉnh chức năng tìm kiếm bài viết . .......................70 10. Message Searching Options (vBulletin Internal Search) : Tùy chỉnh tìm kiếm nội bộ . 71 11. Message Searching Relevance Options (vBulletin Internal Search) : Tùy chỉnh thông báo tìm kiếm nội bộ . ...........................................................................................................72 12. Tagging Options : Tùy chỉnh TAG . .............................................................................72 13. Forums Home Page Options : Tùy chỉnh trang chủ . ....................................................73 14. Forum Listings Display Options : Tùy chỉnh hiển thị danh sách diễn đàn . .................74 15. Forum Display Options (forumdisplay) : Tùy chỉnh thứ tự sắp xếp diễn đàn . ............75 16. Forum Sidebar and Block Options : Tùy chỉnh Sidebar và Block . ..............................76 17. Thread Display Options (showthread) : Sắp xếp đề tài . .............................................76 – Show Users Browsing Threads : Bật / tắt chức năng xem chi tiết chủ đề trong ..............76 18. Threaded / Hybrid Mode Options (showthread) : Tùy chỉnh phân luồng / ghép các chủ đề . Trang 4Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 5. 5. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 77 19. Private Messaging Options : Tùy chọn tin nhắn cá nhân . ............................................78 20. Whos Online Options : Tùy chỉnh số người truy cập .................................................79 21. Search Engine Friendly Archive : Công cụ lưu trữ tìm kiếm . .....................................79 22. Admin Control Panel Options : Tùy chỉnh AdminCP . ................................................80 23. External Data Provider : Cung cấp dữ liệu ngoại vi . ...................................................80 24. Error Handling & Logging : Lỗi xử lý và đăng nhập . .................................................81 25. Plugin/Hook System : Hệ thống Plugin/Hook . ............................................................82 26. Paid Subscriptions : Thanh toán đăng kí . .....................................................................82 27. Spam Management : Quản lý thư rác . ..........................................................................82 28. XML Sitemap : Sơ đồ web XML . ................................................................................83PHẦN A. WEB NHẠC ( XTREMEDIA ) ...........................................................................83 I. GIỚI THIỆU VỀ XTREMEDIA ..................................................................................83 II. CHUẨN BỊ . .................................................................................................................83 III. CÀI ĐẶT . ....................................................................................................................85 IV. D . HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VA THEM ALBUM . ..............................................86PHẦN F. WEB BÁN HÀNG (Zencart) ...............................................................................88 II. CHUẨN BỊ :.................................................................................................................89 III. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT . .............................................................................................89 IV. QUẢN LÝ . ..................................................................................................................96 V. VIỆT HÓA. .....................................................................................................................97 VI. HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC SẢN PHẨM ......................................................98 VII. HƯỚNG DẪN THÊM SKIN MỚI VÀO ZENCART . ..........................................101 I – Ý KIẾN CÁ NHÂN . Sau khi thực hiện đề tài này . ...................................................104 II – ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐỀ TÀI NÀY .................................................................104 III – HƯỚNG PHÁT TRIỂN . ...........................................................................................104 Trang 5Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 6. 6. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 ĐỀ TÀIA . GIỚI THIỆU Ngày nay với sự phát triển của Internet nói riêng, công nghệ thông tin nói chung, mỗi cánhân chúng ta có thể tự làm được cho mình một website cá nhân, một diễn đàn trao đổi hoặcmột website thương mại điện tử bằng những gói phần mềm mã nguồn mở miễn phí do mọingười trên Internet phát triển.Và đề tài này sẽ hướng dẫn và giúp các bạn hiểu rõ hơn cách thiết kế website, diễn đàn bằngnhững gói phần mềm mã nguồn mở ấy.B . KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của Internet thì ở mỗi gia đình đều trang bị một máytính có kết nối Internet dành cho việc cập nhật thông tin, giải trí. Ngoài những nhu cầu ấy, phần đông cá nhân muốn tạo riêng cho mình một website cá nhânđể giới thiệu bản thân của mình với cộng đồng Internet hoặc một nhóm học sinh muốn tạo mộtdiễn đàn trao đổi học tập cho các thành viên trong lớp mình, với những yêu cẩu ấy thì các dịchvụ thiết kế website, diễn đàn sẽ đáp ứng cho chúng ta một cách nhanh chóng và chuyên nghiệpnhất. Tuy nhiên đối với các bạn học sinh, sinh viên thì khó có thể thuê dịch vụ đó với giá thànhkhá cao so với kinh phí của các bạn, do đó các gói phần mềm mã nguồn mở và những dịch vụfree hosting ra đời để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Và để thực hiện, chúng ta cần tìm hiểu mộtsố khái niệm sau: I – GÓI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ (Open source software packages) Gói phần mềm mã nguồn mở là gói mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình web (chủyếu là php), có sử dụng cơ sở dữ liệu là MySQL, cung cấp nhiều tính năng mà một diễn đàncần có như quản lý thành viên, quản lý chuyên mục và chủ đề, thống kê diễn đàn, xếp hạngthành viên, hỗ trợ trình cập nhât tin RSS, có nhiều mẫu giao diện. Các gói phần mềm mở nguồn mở web site cá nhân như Joomla, Wordpress,Nuke,…Website thương mại điện tử Zen Cart, Open Cart,…Website nghe nhạc như Trang 6Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 7. 7. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Xtremedia,….Đối với diễn đàn thì có myBB, phpBB, Vbulletin Board (NULL),…Đề tài này chúng ta sẽ sử dụng gói phần mềm mã nguồn mở Joomla để làm website cá nhân,Zen Cart để làm website thương mại điện tử, Xtremedia làm wesite nghe nhạc vàVbulletin (NULL) làm diễn đàn. 1 . Website Cá Nhân (Joomla) Joomla! là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở(tiếng Anh: Open Source Content Management Systems). Joomla! được viết bằng ngôn ngữPHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL , cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản cácnội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Phiên bản mới nhất hiện nay là bản Joomla 1.6.3. Chúng ta có thể download gói cài đặt tạiđịa chỉ http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/ chọn bản Joomla_1.6.3-Stable-Full_Package.zip để tải về. 2 . Website Nghe Nhạc (Xtremedia) XtreMedia là mã nguồn mở quan trọng về ứng dụng web để làm nhạc trực tuyến.Nó giúp người sử dụng có thể tự tạo cho mình một trang nhạc chỉ qua vài bước cài đặt đơngiản. Phiên bản chính thức mới nhất hiện nay là là 1.2, ngoài ra còn có một số bản khác dongười sử dụng tự chỉnh sửa và phát triển thêm. Phiên bản mới nhất là bản Xtremedia 1.2 full, download tại đây:http://www.mediafire.com/?1q1rfpycsbdcq 3 . Website Thương Mại Điện Tử (Zen Cart) Zen Cart là một ứng dụng mã nguồn mở (PHP/SQL), hoàn toàn miễn phí chophép người dùng tự tạo ra cửa hàng trực tuyến của mình một cách đơn giản.Zen Cart được phát triển bởi cộng đồng trên toàn thế giới bởi chính những người chủ cửahàng, lập trình viên, nhà thiết kế và các chuyên gia tư vấn nên Zen Cart có những nghiên cứurất nghiêm túc về logic hoạt động, tạo ra hệ chức năng rất đầy đủ, dễ sử dụng và ấn tượng.Chức năng tổng quan  Đáp ứng nhiều loại thuế  Đa ngôn ngữ  Nhiều phương thức vận chuyển Trang 7Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 8. 8. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Nhiều phương thức thanh toán  Phiếu giảm giá Bán hàng trực tuyến linh hoạt  Thẻ khách hàng thân thiết  Cấu hình đăng ký để biết giá Tuỳ biến giao diện  Cấu hình đăng ký để mua hàng  Thay đổi giao diện dễ dàng  Hiển thị dạng showroom  Tuỳ biến hiển thị thông tin  Mua hàng không giới hạn Công cụ quản trị mạnh Danh mục và sản phẩm  Đặt thông số chung cho cửa hàng  Không giới hạn danh mục  Quản lý chi tiết sản phẩm  Module quản lý kho  Quản lý khuyến mãi  Cấu hình cho sản phẩm  Quản lý phương thức vận chuyển,  Hiện hoặc ẩn giá sản phẩm thanh toán  Chức năng tạm ngừng để kiểm kê  Quản lý banner quảng cáo Giảm giá, khuyến mại  Quản lý giao diện hiển thị  Giảm giá sản phẩm riêng biệt  Quản lý khách hàng  Giảm giá theo danh mục, nhóm khách  Dễ dàng cài đặt thêm công cụ hàng  Thống kê, báo cáo chi tiết  Giảm giá theo số lượng Dễ dàng cài đặt Liên kết khách hàng  Tự động kiểm tra mọi thông số  Thư giới thiệu sản phẩm  Hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt  Thông báo cập nhật trạng thái  Lựa chọn dữ liệu demo Phiên bản mới nhất là bản Zen Cart 1.3.9h full, download tại đây :http://www.mediafire.com/?1q1rfpycsbdcq 4 . Diễn Đàn (Vbulletin Board)vBulletin Board - viết tắt là vB - là một giải pháp dùng để xây dựng cộng đồng trên internet(forum).Ưu điểm của nó là giao diện đẹp, tính bảo mật cao, quản lý dễ dàng, nhiều chức năng.vB được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu chủ yếu là MySQL.Là một mã nguồn có thuphí được cung cấp bởi Hãng : Jelsoft Enterprises Limited, Website :http://vBulletin.com giákhoảng 160 $ cho một Owned License.Nhưng hiện nay trên Internet có khá nhiều phiên bản được hack NULL dành cho những aikhông có khả năng mua bản quyền. Trang 8Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 9. 9. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 II – HOTING VÀ DOMAIN 1 . <Hoting – Domain> ….. giá – freeC . THỰC HIỆN . PHẦN A. HOSTINGWebhosting là gì?Có thể giải thích đơn giản như sau : Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịchvụ Internet như ftp,www,... nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang webhay dữ liệu trên khônggian đó. Lý do bạn phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp,... vìnhững máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP) , cònnhư nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (InternetService Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi,do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ Web hosting mà chất lượng cũng khác nhau như:  Tốc độ truy cập Internet tại server Web hosting đó.  Dung lượng đĩa là yếu tố mà bạn có thể chứa được nhiều web page hay dữ liệu của bạn hay không.  Các tiện ích như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có hổ trợ hay không để giúp bạn viết một chương trình Web tên đó hay không ?,...Nói tóm lại nếu bạn chỉ có tên miền-domain mà không có dịch vụ web hosting thì bạn khôngthể có một trang web được.Các yêu cầu tính năng của webhosting?  Web Hosting phải có một dung lượng đủ lớn (tính theo MBytes) để lưu giữ được đầy đủ các thông tin, dữ liệu, hình ảnh,... của Website  Cập nhật website bằng giao thức FTP vào bất cứ thời điểm nào  Phải có Bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website diễn ra nhanh chóng.  Hỗ trợ các công cụ lập trình phần mềm trên Internet và các công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt động giao dịch trên Website như gửi mail, upload qua trang Web,...  Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail tạo, sửa, xoá các account email với tính năng POP3 E- mail, E-mail Forwarding, Webmail...  Hỗ trợ các công cụ thống kê tình hình truy cập trang web  Chủ động tạo các subdomain.  Không bị chèn các banner quảng cáo của đơn vị khác I. ĐĂNG KÝ HOSTING 1. Hosting freeNếu bạn không đủ tài chính để đăng ký một host trả phí thì có thể tham khảo các trang host Trang 9Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 10. 10. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1miễn phí sau:  www.freevnn.com  www.oni.cc  www.byethost.com  www.10giay.usỞ đây chúng ta chọn host www.freevnn.com để đăng ký.Đầu tiên chúng ta truy cập vào địa chỉ http://www.freevnn.com , tại trang chủ, ta nhấp vào mụcSign up for Free Hosting để đến trang đăng ký.Điền đầy đủ thông tin như ảnh dưới đây:Chú ý:  Tên domain sẽ là địa chỉ trang web của bạn sau này: http://www.tendomain.freevnn.com  Mật khẩu tối đa là 8 ký tự.  Chỉ hỗ trợ Gmail để kích hoạt tài khoản.Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Sign Up Now để hoàn tất đăng ký.Trang web sẽ báo cho bạn biết rằng thư kích hoạt tài khoản đã được gửi đến email của bạn.Truy cập vào email của bạn để mở thư kích hoạt và nhấp vào dòng liên kết để thực hiên việckích hoạt tài khoản Trang 10Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 11. 11. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Sẽ có một trang web yêu cầu hiện ra, bạn nhập đúng các ký tự trong hình, nhấn Click ! để tiếptục.Thông báo việc đăng ký hoàn tất. Bạn quay lại hộp thư để mở email thứ 2 từ phía hosting chứacác thông tin quản trị hosting của bạn vừa đăng ký.Trong đó :  Cpanel Username và Cpanel Password để đăng nhập vào trang Quản lý host http://cpanel.freevnn.com  FTP Server là địa chỉ cho phép upload dữ liệu lên hosting qua giao thức ftp.  http://lopqt09.freevnn.com hoặc http://www.lopqt09.freevnn.com là tên domain hosting cung cấp sẵn cho bạn.Đến đây các bạn đã hoàn tất việc đăng ký một hosting miễn phí. II. TẠO DATABASEBạn đăng nhập vào trang http://cpanel.freevnn.com bằng Cpanel username và Cpanelpassword. Trang 11Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 12. 12. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 Bạn ghi nhớ phần MySQL hostname và MySQL usernameTại phần Database Management, nhấp vào MySQL Database.Cửa sổ MySQL Database xuất hiệnTại phần <database-name> bạn nhập vào tên database forum (hoặc có thể đặt tên khác). Sau đónhấn Create Database để tạo.Sau khi tạo xong, database sẽ có tên dạng : username_databasenameVD: freev_7866711_forum PHẦN B. DOMAIN*Tên miền (Domain name): Trang 12Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 13. 13. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 Là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty vàthương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăngký trước.Tên miền có hai dạng :- Tên miền quốc tế dạng : www.tencuaban.com (.net, .biz .org, .info...)- Tên miền quốc gia dạng : www.tencuaban.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...)Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp tên miền theo cácdạng sau :  .COM.VN Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.  .BIZ.VN Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương vớiCOM.VN.  .EDU.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáodục, đào tạo.  .GOV.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địaphương.  .NET.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạngnói chung.  .ORG.VN Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệpcó hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.  .INT.VN Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.  .AC.VN Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cóhoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.  .PRO.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tínhchuyên ngành cao.  .INFO.VN Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vựckinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vựccung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân.  .HEALTH.VN Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.  .NAME.VN Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet*DNS Là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tênmiền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tươngứng giữa địa chỉ IP và tên miền.Mỗi Website có một tên ( là tên miền hay đường dẫn URL : Universal Resource Locator ) vàmột địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm.Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà khôngcần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Trang 13Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 14. 14. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Quá trình "dịch" tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy cập được vàowebsite là công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ "IP" thành "tên" và ngược lại. Người sửdụng chỉ cần nhớ "tên", không cần phải nhớ địa chỉ IP ( địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ). I. ĐĂNG KÝ DOMAIN 1. Domain freeKhi bạn đăng ký xong một hosting free thì sẽ có một domain riêng của host đó cung cấp sẵn cobạn. Tuy nhiên tên domain này khá dài VD: http://lopqt09.freevnn.comVì vậy để rút ngắn lại hoặc đăng ký một tên miền khác theo ý của bạn, chúng ta sẽ tham khảocác trang web cung cấp domain miễn phí sau: http://co.cc  http://dot.tkỞ đây chúng ta đăng ký tại http://co.cc vì trang web này cung cấp domain free có hỗ trợ DNSrất thích hợp với các web hosting.Đầu tiên bạn vào địa chỉ: http://co.cc , để đăng ký một domain tại đây, yêu cầu bạn phải đăngký một tài khoản, tại trang chủ bạn nhấn vào Create an account now để đăng ký tài khoản.Bạn điền đầy các thông tin như ảnh dưới, sau đó nhấn Continue để tiếp tục. Trang 14Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 15. 15. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Bạn nhập nhập lại password và nhập các ký tự trong hình một cách chính xác, sau đó nhấnContinue để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.Sau đó, bạn nhập tên domain bạn muốn tạo vào ô Search for available domain names, nhấnCheck available để kiểm tra domain của bạn đã được đăng ký chưa.Nếu chưa được đăng ký sẽ có thông báo như sauNhấn vào Continue to registration để đăng ký domain.Một thông báo chúc mừng bạn đã đăng ký domain thành công, bạn nhấn vào Setup để cài đặtdomain vừa đăng ký. Trang 15Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 16. 16. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  URL Forwarding: Chức năng URL forwarding giúp bạn redirect tên miền của mình sang một tên miền khác. Và đặc biệt là các bạn có thể sự dụng chắc năng này forward sang các URL dài loằng ngoằng của các blog Yahoo! 360, My Opera, Blogger.com, WordPress.com, v.v.. VD: Bạn có domain khá dài như sau: http://lopqt09.freevnn.com. Khi dùng chức năng này sẽ chuyển tên miền bạn thành http://lopqt09.co.cc. Tuy nhiên dữ liệu của bạn vẫn nằm trong domain http://lopqt09.freevnn.com.  Zone Records: Đây là một chức năng cao cấp hơn mà không phải một tên miền miến phí nào cũng có được. Nó cho phép bạn tao các record A, CNAME, NS, MX. Với các bản ghi này, bạn có thể sử dụng bản ghi CNAME để dễ dàng tạo những tên miền phụ (subdomain) cho chính tên miền mà bạn đã đăng ký; hoặc bạn có thể sử dụng bản ghi MX với Google Apps hay Windows Live Mail để tạo một hòm thư riêng theo chính tên miền của mình; hoặc sử dụng NS để quản lý các subdomain ở những host hoàn toàn khác nhau.  Name Server: Sử dụng chức năng này để point (trỏ) tên miền của bạn đến host mà bạn đang lưu trữ website hoặc blog. Và toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong chính tên miền bạn trỏ đến giúp cho việc quản lý dữ liệu dễ dàng hơn.Ở đây chúng ta sử dụng chức năng Name Server để cài đặt cho domain. Trang 16Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 17. 17. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Đến đây bạn quay lại đăng nhập vào trang quản lý hosting http://cpanel.freevnn.com , trongphần Domains, bạn chọn Addon domains.Bạn sẽ thấy phần Name Server, ở đây web hosting này sử dụng là ns1.freevnn.com vàns2.freevnn.com, copy phần đó lại.Trở lại trang cài đặt domain, bạn nhấp vào 2 ô Name Sever 1 và Name Server 2, sau đó nhấnSetupMột thông báo cho biết bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt DNS cho domain. Trang 17Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 18. 18. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Trở lại trang Addon Domains, bạn nhập tên domain vừa đăng ký vào ô Domain Name, sau đónhấn Add DomainMột thông báo cho biết bạn đã thành công việc add thêm domain. Bạn chờ khoảng 5’ đểwebhosting cài đặt domain mới vào.Đến đây bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và cài đặt domain.PHẦN C. THIẾT KẾ WEB: JOOMLA I. CÀI ĐẶT JOOMLA 1. Up dữ liệu lên hostDownload gói cài đặt tại địa chỉ http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/ chọn bảnJoomla_1.6.3-Stable-Full_Package.zip để tải về. Sau đó dùng Cute FTP 8 Professional để up toàn bộ tập tin thư mục trong thư mục vửa giảinén lên thư mục gốc httdocs của host.Bước 1: Chọn ngôn ngữ cài đặtVào trình duyệt web, gõ địa chỉ: http://tendomain.com/ Màn hình cài đặt Jooma xuất hiện, bạnchọn một ngôn ngữ bất kỳ. Phiên bản mới nhất hỗ trợ tiếng Việt, bạn có thể sử dụng ngôn ngữnày: Trang 18Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 19. 19. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Bước 2: Kiểm tra cấu hình hệ thốngĐể có thể cài đặt và sử dụng Joomla!, máy chủ của bạn phải đáp ứng một số yêu cầu. Joomla!sẽ kiểm tra các giá trị này. Nếu chúng có màu xanh thì OK. Còn nếu các giá trị kiểm tra cómàu đỏ thì bạn cần yêu cầu bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Server giúp đỡ. Tất nhiên, bạn vẫn cóthể tiếp tục cài đặt nhưng có thể một số chức năng sẽ không hoạt động.Bước 3: Thông tin bản quyền.Ở đây bạn có thể dừng lại đọc hoặc nhấn Next để tiếp tục.Bước 4: Thiết lập thông số đến Cơ sở dữ liệu (Database)Bạn thực hiện tạo database như ở phần đầu đã hướng dẫn. Sau đó nhập các thông số vào:  Tên máy chủ: Nếu sử dụng hostfree như Byethost thì nhập vào phần MySQL Trang 19Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 20. 20. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 ostname của Byethost, ở đây VD là: sql104.byethost7.com  Tên đăng nhập: Bạn dùng MySQL Username của Byethost.  Mật khẩu: Mật khẩu quản lý của bạn bên Byethost.  Tên cơ sở dữ liệu: Tên MySQL Database các bạn đã tạo. VD: b7_7795849_joomlaChú ý mục "Table Prefix", để tránh bị tấn công "SQL Injection" bạn nênthay tiền tố "jos_" bằng một chuỗi ký tự khác, chẳng hạn "aroaniv_"Bước 5: Thiết lập các thông số FTPPhần lớn người dùng có thể bỏ qua bước này - Nhấn Tiếp Theo để bỏ qua.Bước 6: Thiết lập cấu hình site Joomla của bạn  Tên trang web: tên site của bạn. VD: YOURSITE.COM, VnExpress, Hosting Việt Nam, ThanhNienOnline...  Email của bạn: địa chỉ email của bạn VD: admin@yoursite.com  Tên đăng nhập quản trị: username của admin để quản trị Trang 20Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 21. 21. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Mật khẩu quản trị: Mật khẩu để quản trị Joomla  Cài đặt dữ liệu mẫu: Bạn nên nhấn nút này để Joomla tạo mẫu cho bạn một trang web đơn giản.Bước 7: Kết thúcVì lý do an toàn và để hoàn tất quá trình cài đặt bạn cần xóa thư mục cótên "installation" trong thư mục gốc của host.- Để xem Website của bạn: Nhấn vào nút Site- Để quản trị Website: Nhấn vào nút Admin. Đường dẫn sẽ có dạng nhưsau:  http://tendomaincuaban.com/administrator/ Trang 21Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 22. 22. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 Giao diện trang Administration Giao diện trang chủ Trang 22Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 23. 23. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 2. Các chức năng quản trị a. Cấu hình chung  Tại trang Adminitration. Chọn menu Site >> Global ConfigurationPhần 1 : tab Site*Site Setting :  Site name: Tên trang web.  Site offline: Chọn Yes nếu muốn tạm ngưng hoạt động của website.  Offline Message: Hiện dòng thông báo khi website tạm ngưng hoạt động.  Default Editor: Chọn hệ thống soạn thảo văn bản. Nên để mặc định.  Default Access Level: Chọn mức độ hiển thị của trang web o Public: Mọi người có thể xem trang web của bạn. o Registered: Chỉ dành cho các thành viên đăng ký xem được. o Special: Chỉ có thành viên đặc biệt được xem. o Customer Access Level: Tùy chỉnh mức độ hiển thị.  Default List Limit: Số danh sách hiển thị mặc định trong bảng điều khiển của tất cả user.  Default Feed Limit: Số danh sách feed hiển thị mặc định.  Feed Email: Email feed.(Author email: email tác giả - Site email: email trang web)*SEO Setting:- Search Engine Friendly URLs: Tạo đường dẫn thân thiện với các hệ thống máy tìm kiếm.- Use URL rewriting: Sử dụng htaccess của Apache để tạo đường dẫn thân thiện. Bạn cần đổitên tập tin htaccess.txt thành . htaccess trong thư mục gốc của host.- Adds Suffix to URL: Chuyển đường dẫn của website thành dạng .html Trang 23Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 24. 24. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Phần 2: tab System* Debug Settings:- Debug system: Hiển thị lỗi hệ thống.- Debug Language: Hiển thị lỗi ngôn ngữ*Cache setting:- Cache: Chọn yes để bật chế độ cache của website.- Cache time: Xác định thời gian cache của wesite.- Cache handler: Kiểu cache của hệ thống.Phần 3: tab Server*Server settings:- Gzip Page Compression: Chế độ nén trang HTML nhằm giúp tăng tốc khả năng truy cập củangười sử dụng.- Error Reporting: ghi lại các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành web.- Force SSL: Chuyển sang chế độ https://. Dữ liệu sẽ được mã hóa trước khi gửi đi.*Location setting:- Server Time Zone: Chọn múi giờ cho website.Phần 4: tab PermissionThiết lập quyền hạn cho các thành viên. Ở đây các bạn có thể để mặc định. b. Tạo nhóm người dùng * Tạo nhóm: Chọn menu Users >> Groups >> Add new group. Tại User Group Details:  Group Title: Tên nhóm.  Group Parent: Tạo nhóm con của nhóm có sẵn. Public để tạo nhóm riêng.Nhấn Save & Close nếu muốn kết thúc. Save & New nếu muốn tiếp tục tạo nhóm. * Tạo tài khoản người dùng: Chọn menu Users Manager >> Add New User Trang 24Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 25. 25. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1*Account Details: *Basic setting:- Name: Họ tên -Backend Template style: Kiểu giao diện- Login name: Tên đăng nhập hiển thị.(Nhóm quản trị)- Password: Mật khẩu - Backend Language: Kiểu ngôn ngữ.- Confirm Password: Nhập lại mật khẩu. (Nhóm quản trị)- Email: email người dùng. - Frontend Language: Kiểu giao diện tại- Receive System emails: Chọn Yes nếu trang chủ.muốn người dùng được nhận thư của hệ - Editor: Kiểu trình soạn thảo văn bản.thống. -Help site: Trang trợ giúp.- Block this user: Tạm khóa user. -Time zone: Múi giờ.*Assigned user groups: Chọn nhóm quyền hạn cho user. c. Quản lý bài viết  THỂ LOẠI BÀI VIẾT (CATERGORY)  Thêm thể loại bài viết: Chọn menu Content>>Category manager >> Add New Category  Title: Tên chủ đề  Alias: tên hiển thị trên url.  Parent: Chọn Chủ đề chính. Để mặc định để tạo chủ đề riêng.  Status :  Published: Được hiển thị.  Unpublished: Không hiển thị.  Archived: Lưu trữ  Trashed: Chuyển vào thùng rác.  Access:  Public: chủ đề công khai Trang 25Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 26. 26. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Registered: chỉ cho thành viên được phép xem.  Special: chỉ cho người quản trị xem.  Quản lý thể loại:  New: Tạo mới  Check in: Đánh dấu  Edit: Sửa đổi  Trash: Chuyển vào thùng rác  Publish: Xuất bản  Rebuild: Tạo lại  Unpublish: Không xuất bản  Oprtion: Thiết lập thêm các  Archive: Lưu trữ tùy chọn  BÀI VIẾT (ARTICLE)  Tạo bài viếtChọn menu Content >> Article Manager >> Add new article Trang 26Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 27. 27. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 Thực hiện các tùy chọn như phần Thêm thể loại cho bài viết d. Quản lý Menu  Thêm MenuChọn menu Menus>>Menu Manager >> Add New Menu  Title : Tên hiển thị menu  Menu type : kiểu menu. Ở đây là top menu dùng để hiển thị menu ngang.  Thêm menu itemChọn menu Menus >> Menu đã tạo* >> Add New Menu ItemChú ý : Main Menu mặc định là menu đứng nằm bên trái hoặc bên phải trang web. Nếu bạnmuốn sử dụng menu ngang, thì phần này chọn là Top menu đã tạo phần trước.  Menu Item Type : Kiểu menu hiển thị. Chọn Select : Trang 27Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 28. 28. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Contacts: Liên hệ  List all contact categories: Hiển thị danh sách tất cả các thể loại phần liên hệ.  List Contacts in a Category: Hiển thị danh sách Liên hệ trong 1 thể loại.  Single Contact: Hiển thị 1 trang Liên hệ.  Featured Contacts:Hiển thị trang Liên hệ ra ngoài trang chủ.  Articles: Bài viết  Archived Articles: Hiển thị bài viết lưu trữ.  Single Article: Hiển thị 1 bài viết.  List All Categories: Hiển thị tất cả bài viết trong tất cả thể loại.  Category Blog: Hiển thị thể loại bài viết dạng blog.  Category list: Hiển thị thể loại bài viết dạng list.  Featured Articles: Hiển thị các bài viết ở trang chủ.  Create Article: Tạo bài viết mới.  Newsfeeds: Lấy tin tự động( RSS) từ trang web khác.  List All News Feed Categories: Danh sách tất cả RSS  List News Feeds in Categories: Danh sách RSS trong 1 thể loại  Single News Feed: Hiển thị 1 RSS.  Search: Tìm kiếm  List Search Results: Danh sách kết quả tìm kiếm.  Users Manager: Quản lý người dùng  Login form: Khung đăng nhập.  User Profile: Trang cá nhân.  Edit User Profile : Chỉnh sửa trang cá nhân.  Registration form : Khung đăng ký.  Username Reminder Request: Trang 28Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 29. 29. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Password Reset: Tạo lại mật khẩu.  Weblinks: Liên kết web  List All Web Link Categories: Danh sách tất cả các liên kết web.  List Web Links in a Category: Danh sách tất cả các liên kết web trong một thể loại.  Submit a Web Link: Tạo một liên kết web.  Wrapper:  Iframe wrapper: Tạo một phần nội dung trang web khác đưa vào trang web của mình.  System Links:  External URL: Liên kết bên ngoài  Menu Item Alias: Menu bí danh  Text Separator  Menu tile: Tên hiển thị menu  Các phần còn lại tùy chỉnh tương tự. e. Quản lý Components :  Tạo banner :  Banner Categories : Để tạo banner hiển thị, trước tiên cần tạo thể loại cho banner. Vào menu Components >> Banners >> Categories. Tại đây chọn tiếp biểu tượng đểtạo mới thể loại. Các bước nhập thông tin tương tự như phần tạo thể loại cho bài viết.  Banner: Tiếp tục tạo banner. Vào menu Components >> Banners >> Banners. Chọn biểu tượng để tạo mới banner. Chú ý: Trang 29Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 30. 30. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Image: Phần này bạn có thể upload trực tiếp hình ảnh từ ổ cứng máy tính. Chọn Select, hiện hộp thoại, bấm Browse, chọn hình ảnh, sau đó chọn Upload. Cuối cùng chọn Insert. Hoặc bạn có thể chọn hình ảnh từ link web. VD: http://zing.vn/hinhanh02.jpg  Width, Height: Độ dài, cao của hình ảnh.  Alternative Text: Nội dung hiển thị khi rê mouse vào ảnh.  Click URL: Liên kết khi click vào ảnh.  Tạo trang Liên hệ  Categories: Chọn menu Contacts >> Categories. Chọn . Nhập các thông tin cho thể loại.  Contacts: Menu Contacts >> Contacts. Chọn : Chú ý:  Contact Details: thiết lập các chi tiết cho khung liên hệ. Ở đây bạn điền các thông tin của mình vào. Trang 30Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 31. 31. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 f. Quản lý các Extensions  Extension Manager: menu Extensions >> Extension ManagerQuản lý các phần mở rộng hỗ trợ cho Joomla, ví dụ như các plugin, module, templates….Cácbạn có thể download thêm tại đây: http://extensions.joomla.org/  Tab Install: Nơi upload và cài đặt các plugin, templates cho Joomla.  Upload Package File: Upload và cài đặt từ ổ cứng máy tính.  Install from Directory: Cài đặt từ thư mục trên host.  Install from URL: Upload và cài đặt từ địa chỉ URL.  Tab Update: Xem cập nhật của các extension đã cài đặt.  Tab Manage: Nơi quản lý các extension như bật, tắt, chỉnh sửa.  Tab Discover: Kiểm tra các extension đã cài đặt trên host hay chưa, tính năng này cho phép bạn kiểm tra các extension qua quá trình upload các extension có kích thước lớn qua FTP.  Tab Warnings: Cảnh báo các extension lỗi. Trang 31Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 32. 32. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Module Manager: menu Extensions>>Module ManagerHiển thị các module đã có sẵn. Để xem vị trí các module trên trang chủ, gõ vào phía cuối thanhđịa chỉ ?tp=1.VD: http://thanhlongit.com/?tp=1Lưu ý: Để hiển thị vị trí module, các bạn nên tùy chỉnh trong menu Extensions >> TemplateManager. Chọn biểu tượng rồi đánh dấu check vàoEnable Trang 32Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 33. 33. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Tạo moduleTại Module Manager, chọn biểu tượng - Archived Articles: Các bài viết lưu - Wrapper: Hiển thị trang nhúng nội trữ dung từ trang web khác. - Articles Category: Thể loại các bài - Articles Categories: Tất cả thể loại viết bài viết. - Articles – Related Articles: Các bài - Articles – Newsflash: Hiển thị bài viết liên quan viết dạng newsflash. - Breadcrumbs : dạng menu chỉ cho - Banners: Hiển thị các banner người dùng biết họ đang ở đâu trên - Custom HTML: Module sử dụng trang web. ngôn ngữ HTML - Feed display : Hiển thị tin tự động - Footer: Phần cuối trang web cập nhật RSS - Latest News: Bài viết mới nhất - Language Switcher: Thay đổi ngôn - Login: Khung đăng nhập ngữ hiển thị. - Most Read Content: Bài viết được - Latest Users: Thành viên mới nhất đọc nhiều nhất. - Menu: Các menu - Search: Tìm kiếm - Random Image: Hiển thị ngẫu - Syndication Feeds: Kết hợp các tin nhiên các hình ảnh RSS - Statistics: Thống kê - Who’s Online: Ai đang online. - Weblinks: Các link webChú ý: Positon: Chọn vị trí để module hiển thị. Trang 33Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 34. 34. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Plug-in ManagerChứa các plug-in có sẵn như Button – Remore, editor TinyMCE,…  Template Manager: menu Extensions >> Template Manager Quản lý giao diện của trang web. - Tab Styles: Hiển thị danh sách các giao diện. Sử dụng biểu tượng Make Default để chọn giao diện làm mặc định. - Tab Tamplates: Hiển thị xem thử giao diện.  Language Manager: menu Extensions >> Language ManagerQuản lý ngôn ngữ hiển thị. - Để chọn ngôn ngữ hiển thị mặc định cho web, chọn ngôn ngữ đó, nhấn vào Trang 34Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 35. 35. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 3. Cài đặt các plug-in, templates a. Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web: - Địa chỉ download: http://www.mediafire.com/myfiles.php - Cài đặt: vào menu Extensions >> Extension Manager. Nhấn Browse, chọn tập tin vi-VN_joomla_lang_site_1.6.1v1.zip. Nhấn Install. Sau khi cài đặt thành công - Sau đó vào Extensions >> Laguage Manager. Chọn ngôn ngữ Vietnamese, nhấn vào b. Cài đặt templates cho joomla: - Địa chỉ tham khảo và download templates cho joomla: http://www.themesbase.com/Joomla-Templates/ VD: Ở đây download templates cafe.zip - Cài đặt: o Vào menu Extensions >> Extension Manager. Nhấn Browse, chọn tập tin cafe.zip bạn vừa download về. Nhấn Install. o Sau đó vào menu Extensions >> Template Manager. Chọn Cafe, nhấn Trang 35Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 36. 36. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1PHẦN D. THIẾT KẾ DIỄN ĐÀN: VBB (VBULLETIN) II. UPLOAD DỮ LIỆU LÊN HOSTChúng ta sử dụng phần mềm Cute FTP 8 Profession (download tại đây:http://www.mediafire.com/?iwmmzurmyzw) để upload mã nguồn lên host.Download mã nguồn Vbulletin phiên bản 4.0.5 tại đây:http://www.mediafire.com/?6y0peszp5p7xf00Chạy chương trình Cute FTP 8 Professional, nhấn Ctrl + N để thêm mới kết nối FTP.Điền các thông tin như trong email mà web hosting gửi về cho bạn. Nhấn Connect để tiến hành upload dữliệu. Trang 36Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 37. 37. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 Giao diện chương trình Cute FTP 8 Professional Trong đó:  Cửa sổ 1: Dữ liệu trên ổ cứng của bạn  Cửa số 2: Dữ liệu trên host  Cửa sổ 3: Nơi thông báo quá trình upload dữ liệu lên host  Cửa sổ 4: Cấu trúc cây file đang upload. Từ đây bạn sẽ biết được các file nào đã được upload 100%.Thao tác upload dễ sử dụng như khi bạn thao tác trên Windows Explorer(copy, cut,rename, delete,..v.v). Bạn chỉ cần kéo thả thư mục cần upload từ Cửa sổ 1 sang Cửa sổ2 và chờ chương trình tiến hành upload.Chú ý: Bạn phải up vào tên domain đã đăng ký lúc trước theo đường dẫn/têndomain/htdocs(Ở đây là /qt09.co.cc/htdocs)VD: Bạn upload thư mục forum của mã nguồn Vbb 4.0.5 thì chỉ cần việc kéo thả thưmục forum từ Cửa sổ 1 vào Cửa sổ 2 và chờ upload. III. CÀI ĐẶT FORUM. 1. Cài đặt forum: Trong thư mục forum/includes bạn sẽ tìm thấy file ‘config.php.new’. Bạn phải đổi tên file này thành ‘config.php’ và mở nó bằng một trình biên soạn PHP (Các bạn nên dùng WordPad vì nó hiển thị Trang 37Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 38. 38. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 đẹp hơn NotePad.) Nhập vào tên Database đã tạo ở phần II.  Dbname: Nhập vào tên Database đã tạo ( Ở đây là freev_7866711_forum)  Servername: Nhập vào MySQL hostname (Ở đây là sql304.freevnn.com)  Username và Password: Nhập MySQL username và password ( freev_7866711 ) Sau đó vào trình duyệt web gõ: http://tênmiềncủabạn/install/install.php VD: http://lopqt09.co.cc/install/install.phpBạn chọn Next Step1 cho đến Next Step 9 thì xuất hiện Trang 38Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 39. 39. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Điền thông tin của bạn rồi nhấn nhấn Proceed.Tiếp tục Next Step cho đến Step 11Điền các thông tin và nhấn Proceed để tiếp tục Next step đến Step 14.Ở dòng Install CMS default data, ở Vbb hỏi chúng ta có cần cài đặt trangchủ CMS hay không, chọn skip để bỏ qua.Sau đó: Bạn vào forum/install/ xóa 2 file Install.php và Init.phpClick “here “ để đăng nhập vào trang Admin Control Panel Trang 39Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 40. 40. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 Giao diện trang Admin Control PanelĐường dẫn vào bảng điều khiển admin của bạn là:www.tenwebcuaban.com/forum/admincp/index.phpvà đường dẫn vào web của bạn là: www.tenwebcuaban.freevnn.com/forum. Bạn hãykick vào kiểm tra nhé. Lúc này web của bạn chưa có gì, chỉ có skin mặc định ban đầu.Các bước tiếp theo sau đây là để hoàn chỉnh forum của bạn. IV.Cài đặt các chức năng cơ bản (Hack MOD):Cài đặt mod là thêm các tính năng mới và các thành phần mới cho forum . Nó làm choforum của bạn có nhiều tiện ích hơn và hoàn hảo hơn .  Quy tắc cài đặt MOD:  Plugins & Products AdminCP  Plugins & ProductsChú ý: Khi không có hướng dẫn hay chú thích thì chúng ta thường hay nhầm lẫn giữaPlugins và Products. Nhưng vB sẽ thông báo cho chúng ta biết nếu có lỗi. Ví dụ : Xxx.xml là một Products mà tôi Upload Plugins thì sẽ báo lỗi: "This file appears to be a Product, not a Plugin. Please use Manage Products to addthis file. " o Import Plugins: Download / Upload PluginsBrowse đến tập tin plugin  Nhập vào Trang 40Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 41. 41. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 o Import Products: Manage Products:Nhìn xuống dưới cùng trang của mục Manage Products sẽ thấy [Add/Import Product].Sau đó Browse đến tập tin product đó : Edit TemplatesAdmincp  Styles & Templates  Style ManagerChọn Styles mà bạn muốn chỉnh sửa :( Chú ý :Những mod phải chỉnh sửa Templates thì chỉ có Styles được chỉnh sửa mớihiện thị mod...)Các thành phần của Templates sẽ hiện ra : Trang 41Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 42. 42. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1-Ví dụ bạn cần chỉnh sửa templates Header thì bạn đúp chuột vào nó Sau đó toàn bộcode củaHeader sẽ hiện lên ....  Postbit & Postbit legacy.Postbit & Postbit legacy là 2 thành phần của Postbit Templates là 2 templates hiện thịthông tin cá nhân ở bài viết.Postbit : hiện thị thông tin cá nhân theo hàng ngangPostbit legacy: hiện thị thông tin cá nhân theo cột dọcMặc định vBulletin sẽ hiện thị theo hàng ngang nếu bạn muốn chuyển sang cột dọc thìvào: Trang 42Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 43. 43. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Setting -> Style & Language SettingsYes : Hiện thị thông tin cá nhân theo cột dọc ( Postbit_Legacy)No : Hiện thị thông tin cá nhân theo hàng ngang ( Postbit) - Măc địnhCHÚ Ý: - Nếu bạn muốn hiện thị nhiều thông tin cá nhân như : tên , tuổi , sở thích , level , giớitính , quốc gia , tâm trạng ,...thì nên để thông tin hiện thị theo cột dọc thì sẽ đẹp hơn. - Cách edit Postbit_Legacy và Postbit tương tự.User Profile FieldsUser Profile Fields : Thiết lập và quản lý các ô cá nhân trong thông tin cá nhânĐể thêm 1 ô thông tin cá nhân:User Profile Fields -> Add New User Prolife Field. Sau đó xuất hiện bản chọn :Bạn chọn 1 loại rồi nhấn Continue. Chúng ta sử dụng 2 loại :Single- Line Text Menu: <tiêu đề>: <text> & Single- Selection Menu: <tiêu đề>:<image> Title : Tiêu đề | Description :Mô tảỞ Single- Selection Menu thì có thêm 1 mục đó là Options Trang 43Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 44. 44. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Dislay Order : Thứ tự hiện thị ( cái này rất quan trọng bạn phải nhớ lấy)Ví dụ Dislay Order là 5 thì bạn phải thay fieldx = field5 <if condition="$post[fieldx]"><div>Tên Thật: $post[fieldx]</div></if>+ Yes,at registration anh profile updating: Bắt buộc thành viên nhập tên thật khi đăngký, và chỉnh sữa trong thông tin cá nhân+ Yes, Always: Tất cả+ No : không bắt buộc hiển thị trong profile+ No, but display at regitration : Hiển trị trong thông tin cá nhân nhưng không bắt buộctrong đăng ký 1. Cài đặt ngôn ngữ Việt (Việt hóa):Việc đầu tiên là bạn cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho diễn đàn để bạn dễ dàng thaotác.Bạn tải gói ngôn ngữ Việt về tại đây http://www.mediafire.com/?nql5xc2uguv6syoGiải nén ra có 2 file XML là HTT-language.xml và HTT language1.xml .Bạn có thểchọn file nào cũng được và tiến hành import như sau :Vào admincp >> Languages & Phrases >> Download/Upload languages : Trang 44Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 45. 45. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Ở mục Import Language XML file , bạn chọn Browse … > > Tìm đến file XML tronggói ngôn ngữ. Việt mà bạn cần Import >> Open .Trong mục Title for Uploaded Language bạn gõ tên gói ngôn ngữ Việt là : TiếngViệt.Trong mục Ignore Language Version bạn kick chọn Yes. Các mục khác để nguyên vàkick vào Import để tiến hành Import . Import lần lượt với 2 gói ngôn ngữ HTT-language.xml và HTT-language1.xmlSau khi import xong bạn phải chạy nó . Vào AdminCP >> Settings >> Options >>Cửa sổ vBulletin Options xuất hiện : Trang 45Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 46. 46. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Ở bên phải bạn kéo xuống tí và tìm Style & Language Settings , kick đúp vào nó >>Cửa sổ mới xuất hiện , tại mục Default language bạn chọn Tiếng Việt >> nhấn Save .Bạn vào diễn đàn của bạn , lúc này diễn đàn của bạn đã được Việt hóa .Tuy nhiên nó chưa Việt hóa hoàn toàn , có nơi vẫn còn tiếng Anh hoặc tiếng Việt bị lỗi, bạn vào AdminCP >> Languages & Phrases >> Search in Phrases >> Kéo xuốngdưới tại mục Find and Replace in Languages : Trang 46Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 47. 47. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Ô search language bạn chọn Tiếng Việt . Ô Search for Text bạn gõ đoạn tiếng Anh hoặcđoạn tiếng Việt lỗi mà bạn cần Việt hóa . Ô Replace with Text bạn gõ đoạn text mà bạncần hiển thị đúng . >> Kick vào Replace >> Của sổ kết quả tìm kiếm xuất hiện :Lúc này có ít hoặc nhiều đoạn text , bạn cần tìm đoạn text cần Việt hóa ( so sánh cảđoạn tiếng Anh gốc hoặc tiếng Việt lỗi ) >> bên phải ngay nó , bạn đánh dấu vào cái ôvuông nhỏ ( bạn có thể đánh dấu nhiều mục ) >> Kéo xuống dưới cùng , kick vàoReplace. Nhấn F5 ở diễn đàn để xem kết quả . Trang 47Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 48. 48. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 2. Cài đặt bộ gõ tiếng Việt: Bạn tải file bộ gõ Tiếng Việt về tại đây:http://www.mediafire.com/?dk1e7kmoojwiqvm và giải nén nó . Đầu tiên bạn upload filehim.js lên host theo đúng đường dẫn /forum/clientscript/ .Tiếp theo vào AdminCP >> Plugins & Products >> Manage Product >> Cửa sổ mớixuất hiện , ở cuối cùng kick chọn [Add/Import Product] để Import tập tin product.Sau khi import xong bạn phải bật bộ gõ , vào AdminCP >> Settings >> Options. Ởbên phải bạn kéo xuống dưới , kick đúp vào Vietnamse Typing rồi tùy chỉnh như sau : 3. Bật khung trả lời nhanh (Quick Reply):Vào AdminCP >> Settings >> Options. Tìm và kick đúp vào Message Posting andEditing Options >> Cửa sổ mới xuất hiện :Tại mục Quick Reply bạn kick vào Ok , Click Not Required , mục còn lại bạn kick hếtvào OK .Trừ mục Automatically Quote Post / Thread Title bạn để No ( không đồng ý ). Trang 48Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 49. 49. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1  Multi-Quote Quote Limit : 0  Minimum Characters Per Post ( Số kí tự tối thiểu cho một bài viết ) : 30  Maximun Characters Per Post ( Số kí tự tối đa trong một bài viết ) : 1000000 ( chọn 0 nếu không giới hạn )  Maximun Characters Per Thread/Post Title ( Số kí tự tối đa trong 1 tiêu đề ) : 100Sau đó Save và vào diễn đàn xem kết quả : 4. Post Thank You Hack MOD (MOD Cảm ơn bài viết)Bạn tải mod Post thank hack tại đây http://www.mediafire.com/?e57hmr7avro43mzUpload các file trong thư mục forum lên host ( ngang hàng với Admincp , index.php ,...).Vào AdminCP >> Plugins & Products >> Manager ProductsNhấn vào [Add/Import Product]. Chọn tập tin product-post_thanks.xml, nhấn Import.Chờ một khoảng thời gian để hệ thống cài đặt mod vào. 5. Top X MOD ( Thống kê top x )Bạn tải về tại đây http://www.mediafire.com/?p163g2z9btw2gxb .Upload thư mục vietvbb lên host ngang hàng với admincp , index.php , ...Vào AdminCP >> Plugins & Products >> Manager Products >>nhấp vào [Add/Import Product] >> Trang 49Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 50. 50. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Nhấp vào Chọn tệp tin , tìm file product-vietvbb_topstats_vb4.xml >> Tích chọn Yes ởmục AllowOverwrite >> Nhấn Import .Sau đó vào AdminCP >> Settings >> Options >> Kéo xuống dưới cùng kick vào[AJAX]VietVBB - Advanced Forum Statistics. Nhập chọn:Tại mục Default Result bạn gõ : 10,15,20,30,40,50Nhấn Save để lưu lại và vào forum để xem kết quả . 6. Sub-Forum MOD ( Hiển thị forum con ra ngoài )Tải file về tại đây http://www.mediafire.com/?0pjyyk4dog2k56h .Vào Plugins & Products để import tập tin Product-sub_forum_manager.xmlVào AdminCP >> Settings >> Options >> Forum Listing Display Options. TìmDepth of Sub-Forums tùy chỉnh thành 2 hoặc 3:Tiếp tục vào AdminCP >> Settings >> Options >> Hasann - Sub-Forum Manager : Trang 50Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 51. 51. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Mục Number of columns : Bạn tích chọn hiển thị forum con thành 2 cột hay 3 cột tùy ý.Save để lưu lại . Vào forum xem kết quả. 7. Quick Reply full MOD ( Trả lời nhanh )Bạn tải Mod Quick Reply về tại đây http://www.mediafire.com/?r9vgr42ac11e2p5. Giảinén rồi upload các thư mục trong thư mục forum lên host ngang hàng với admincp ,index.php , ...Vào Manager Products để Import tập tin product-phpkd_vbaqr.xmlSau đó vào AdminCP >> Settings >> Options >> PHPKD - Advanced Quick ReplyUltimate : Ở đây có nhiều lựa chọn mà bạn tùy chỉnh tùy ý , khuyến khích để mặcđịnh . 8. Mod resize-imager ( Thu nhỏ hình ảnh )Tải file XML về tại đây http://www.mediafire.com/?tug2gjbz34ufi1w.Vào Manager Products để import file product-resize_images.xmlUpload thư mục highslide lên host ngang hàng với tập tin index.phpVào AdminCP >> Settings >> Options >> Resize Images Settings: Trang 51Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 52. 52. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Mục Maximum Width : Bạn gõ chiều rộng tối đa của file ảnh hiển thị trong bài viết .Nhấn Save để lưu lại . Vào forum xem kết quả . Trang 52Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 53. 53. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 9. Mod Who has visited ( Thống kê thành viên ghé thăm trong ngày)Bạn tải về tại đây http://www.mediafire.com/?hf4hkvc2bb64m2y .Vào Manager Products để import file Who-has-visited.xmlVào AdminCP >> Setting >> Options >> Who Has Visited Today: 10. Username Html Markup MOD ( hiển thị màu nick ra ngoài )Thiết lập màu nick cho các nhómAmincp >> Usergroup >> Manages usergroup. Chọn 1 nhóm, nhấn Tiếp tụcPhần User Title và Username HTML Markup nhập vào:Administrator:<font color=red><b>Admin</font></bCác bạn có thể vào đây để chọn màu:http://www.echip.com.vn/echiproot/javascript/ColorCheck.html Trang 53Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 54. 54. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Tương tự đối với các nhóm còn lại.Để hiển thị các nhóm ra ngoài, bạn vào Edit FORUMHOME Templates (ForumhomeTemplates --> FORUMHOME )Tìm: <!-- end logged-in users -->Thêm vào bên dưới:<div align=center class="smallfont"><b>Các nhóm thành viên :</b><br><spanstyle="color:red; font-weight:bold">Administrators</span> | <spanstyle="color:green; font-weight:bold">Super Moderators</span> | <spanstyle="color:blue; font-weight:bold">Moderators</span>| <span style="color:black;font-weight:bold">Thành Viên</span></s></div>Sau đó download mod về tại đây: http://www.mediafire.com/?a4k56bya29yq85z .Vào Manager Products để import file product-username_html_markup.xml 11. Love Message MOD ( Thông điệp yêu thương )Bạn tải về tại đây http://www.mediafire.com/?kmf26meh0116033 . Upload các file trong thư mục forum lên host ( Ngang hàng với admincp , index.php ,... )Vào Manager Products import file product-dt_love_message_utf-8.xmlVào AdminCP >> Love Message >> LM Settings : Trang 54Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 55. 55. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 o Moderate New LM : chọn No nếu không thông qua kiểm duyệt của mod o Money System : Chọn tiền tệ để có thể gửi thông điệp ( giống như mua tem để gửi thư ) o LM per day : Mỗi ngày thành viên có thể gửi bao nhiêu thông điệp . Nên để 1 để tránh tình trạng spam thông điệp . o Max Length : Số kí tự tối đa cho 1 thông điệp ( để số kí tự vừa phải ) o Max Smilies : Số ảnh cảm xúc tối đa có thể gửi trong một thông điệpSave lại . Vào forum để gửi thông điệp . 12. Yahoo Smilies MODTải về tại đây http://www.mediafire.com/?232m2t7miv5v8qc . Upload thư mục yahoo lên host theo đường dẫn /images/smilies/ .Vào AdminCP >> Plugins & Products >> Manager Products >> nhấp vào[Add/Import Product] >>Nhấp vào Chọn tập tin , tìm file product-yahoo_smilies.xml >> Tích chọn Yes ở mụcAllow Overwrite >> Nhấn Import .Nếu bạn có một số ảnh diễn tả cần thay thế thủ công thì làm theo cách sau :Upload thư mục chứa ảnh diễn tả mới lên host theo đường dẫn /images/smilies/Vào AdminCP >> Smilies >> Smilie Manager, Nhấn vào [Add New Smilie Category] :– Title : Chủ đề diễn tả ( trùng tên với thư mục vừa upload lên host )– Display Order : thứ tự sắp xếp Trang 55Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 56. 56. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Nhấn Save để lưu lại . Tiếp tục vào AdminCP >> Smilies >> Add New Smilie :– Smilie Category : Chọn tên chủ để mới vừa tạo ở trên– Smilies File Path : chọn đường dẫn thư mục mới vừa upload lên host ( trùng tên vớitên chủđề và tồn tại trên host)– Smilies to Show Per Page : Chọn số ảnh diễn tả hiển thị trong 1 trangNhấn Add Smilies :Từ trái qua phải theo thứ tự :– Bên phải hiển thị ảnh diễn tả– Thứ tự của hình diễn tả– Đường dẫn file ảnh trên host– Phím tắt ( Bạn thay đổi cho giống như chat yahoo hoặc tùy chỉnh tùy ý )– Tích chọn ảnh biểu cảm cần cài đặt ...Nhấn Add Smilies . Cứ tiếp tục như thế . Vào forum xem kết quả . 13. Who has read MOD ( Thành viên đã xem bài viết )Bạn tải về tại đây http://www.mediafire.com/?tubdcc6tcdat226 .Vào Manager Products import file Who-has-read-thread.xml 14. Tạo chuyên mục cho diễn đànVào AdminCP >> Forums & Moderators >> Forum Manage :Lúc này forum của bạn chưa có gì , để thêm mục mới bạn kick vào Add New Forum : Trang 56Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 57. 57. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Tại mục Add new Forum :– Chủ đề ( Title ) : bạn gõ 1 chủ đề vào .Nếu bạn tạo màu cho chủ đề thì bạn chèn đoạn code sau :<font color=Mã màu ( hoặc tên màu bằng tiếng anh ) > Chủ đề </font>– Description : lời trích dẫn cho một chủ đề nào đó .Với thư mục cấp 1 thì không cần lời trích dẫn , nếu thư mục cấp 2 , cấp 3 , … thì bạn cóthểchèn màu như trên , còn nếu chèn thêm hình ảnh thì chèn đoạn code sau :<img src="images/đường dẫn ảnh" border="0"><font color=Mã màu> Trích dẫn</font>Chú ý : Ảnh phải được upload lên host nằm trong thư mục /Images/– Display Order : Thứ tự hiển thị của thư mục / chủ đề .– Parent Forum : Để nguyên nếu tạo thư mục lớn cấp 1 . Nếu tạo thư mục con cấp 2 ,cấp 3, ... thìkick chọn vào thư mục lớn để thư mục con hiển thị ở đó .Tại mục Posting Options : Trang 57Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 58. 58. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1- Nếu tạo thư mục con cấp 2, cấp 3,... thì để nguyên .- Nếu tạo thư mục lớn cấp 1 thì tích :  Act as Forum : No  Forum is Open : NoCòn lại để nguyên .Nhấn Save . Cứ lặp lại các bước trên nếu bạn tạo nhiều thư mục lớn / con . Nhấn F5 đểxem kết quả . Trang 58Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 59. 59. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 15. Đưa thư mục con hiển thị ra ngoàiVào AdminCP >> Settings >> Options.Tìm và kick đúp vào Forum Listings Display Options :Tại mục Depth of Sub-Forums : Bạn chọn 2 hoặc 3 ( tương ứng với 2 hoặc 3 cột ) .Nhấn Save và vào diễn đàn xem kết quả . Trang 59Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 60. 60. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1 V. CÀI ĐẶT SKIN (TAMPLATES) CHO DIỄN ĐÀN Hiện nay trên mạng đã có nhiều skin chia sẽ cho cộng đồng IT nên bài viết này mìnhchỉ hướng dẫn các bạn cách cài đặt , thay đổi và Rip skin có sẵn. Bạn có thể tham khảomột số trang tập hợp nhiều skin đẹp:  Sinhvienit.net  Vietvbb.vnỞ đây chúng ta sử dụng skin này, tải về tại đâyhttp://www.mediafire.com/?s7nfz0xnnkdfsnh 1. Cài đặt skinSau khi tải gói skin trên về, giải nén ta được 1 thư mục Images. Bạn upload thư mục đólên host ( các thư mục này đều nằm trong htdocs/forum trên host , ngang hàng vớiadmincp , index.php ,..) .Sau đó vào AdminCP >> Styles & Templates >> Download/Upload Styles :Tại mục Import Style XML file bạn kick vào Chọn tệp tin ( Browse ... ) và tìm đếnfile vbulletin-style.xml mà bạn vừa tải về , mục ignore Styles Version tích vào Yes. Mục Title for Uploaded Styles bạn viết tên skin mà bạn muốn đặt ( có thể bỏ trống ) .Sau đó chọn Import .Quá trình Import diễn ra , nếu bạn import thành công thì lúc này bạn có 2 skin gồm skinmặc địnhvà skin vừa cài đặt .Để skin của bạn vừa cài đặt luôn luôn hiển thị mặc định , bạn vào AdmnCP >>Settings >>Options : Trang 60Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long
 61. 61. Báo Cáo Thực Tập Lớp Quản trị mạng máy tính QT09CĐ3.1Kick chọn Style & Language Settings , cửa sổ mới hiện ra :Tại mục Default Style bạn lựa chọn skin vừa cài đặt , tại mục Allow Users To ChangeStyles bạntích chọn Yes nếu cho phép thành viên lựa chọn skin , chọn No nếu không cho lựa chọn. Mục khác để nguyên và nhấn Save để lưu lại . 2. Tạo profile ( thông tin cá nhân ) và đóng khung thông tin a) Hiệu chỉnh khung thông tin nằm ngang hoặc dọc:Vào AdminCP >> Setting >> Options >> Style & Language Setting. Tại mục UseLegacy (Vertical) Postbit Template : Chọn : Đồng ý/ Yes thì tương ứng với Dọc , temp là : postbit_legacy Không / No thì tương ứng với Ngang , temp là : postbit .Sau đó nhấn Save .Ở đây chúng ta chủ yếu tập trung vào thông tin nằm ngang. Trang 61Sinh viênt thực hiện: Nguyễn Hoài Nhân | Nguyễn Thành Long

×