1st Sunday Of Easter April 6

1,715 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1st Sunday Of Easter April 6

 1. 1. EASTER SUNDAY Christ, Our Hope, Is Risen! Alleluia!
 2. 2. PARISH ANNOUNCEMENTS
 3. 3. GLIMPSE OF FAITH
 4. 4. ANNOINTING OF THE SICK
 5. 5. MASS INTENTIONS
 6. 6. EASTER SUNDAY Christ, Our Hope, Is Risen! Alleluia!
 7. 7. ENTRANCE SONG
 8. 8. Koro: Bayan,magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
 9. 9. Dakilang biyayang pangako Niya, sumilay na ! 1.Sinauna Mong hangarin ang tao nga’y tubusin.
 10. 10. Upang siya ay makapiling Mapag-irog na Diyos natin.
 11. 11. Koro: Bayan,magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
 12. 12. Dakilang biyayang pangako Niya, sumi---lay na ! (2x)
 13. 13. GREETING
 14. 14. GLORIA
 15. 15. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 16. 16. At sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.
 17. 17. Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
 18. 18. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 19. 19. Pinasasalamatan Ka namin sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.
 20. 20. Panginoong Diyos Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
 21. 21. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
 22. 22. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 23. 23. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
 24. 24. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
 25. 25. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
 26. 26. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan
 27. 27. Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon
 28. 28. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
 29. 29. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 30. 30. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 31. 31. OPENING PRAYER
 32. 32. LITURGY OF THE WORD
 33. 33. 1 st Reading Acts 10:34, 37-43
 34. 34. RESPONSORIAL PSALM This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad!
 35. 35. 3: 1-4 2 nd Reading
 36. 36. SEQUENCE
 37. 37. ALLELUIA
 38. 38. 20: 1 - 9
 39. 39. HOMILY
 40. 40. RENEWAL OF BAPTISMAL PROMISES I do !
 41. 41. ISANG PANANAMPALATAYA
 42. 42. Koro: Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, angkinin nating lahat.
 43. 43. 1.Habilin ni Hesus, noong Siya’y lumisan; Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan.
 44. 44. Koro: Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, angkinin nating lahat.
 45. 45. Ama, pakinggan 2. Mo ang amin panalangin; Dalisay na pag-ibig sa ami’y sumapit.
 46. 46. Koro: Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, angkinin nating lahat.
 47. 47. PRAYER OF THE FAITHFUL Lord, graciously hear us!
 48. 48. OFFERTORY
 49. 49. Tinapay Ng Buhay Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
 50. 50. Tinapay Ng Buhay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
 51. 51. Tinapay Ng Buhay Basbasan ang buhay naming handog, Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo.
 52. 52. Tinapay Ng Buhay Buhay na laan nang lubos, sa mundong Sa pag-ibig ay kapos.
 53. 53. Tinapay Ng Buhay Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
 54. 54. Tinapay Ng Buhay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
 55. 55. Tinapay Ng Buhay Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay,
 56. 56. Tinapay Ng Buhay Katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan Mong sawi.
 57. 57. Tinapay Ng Buhay Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
 58. 58. Tinapay Ng Buhay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
 59. 59. Tinapay Ng Buhay At pagsasalong walang hanggan.
 60. 60. LITURGY OF THE EUCHARIST
 61. 61. Priest: Pray, brethren.. All:May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church.
 62. 62. PRAYERS OVER THE GIFTS
 63. 63. HOLY , HOLY
 64. 64. Santo – Arboleda & Francisco Santo! (Repeat 3x) Panginoong Diyos! Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!
 65. 65. Santo – Arboleda & Francisco Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! (Repeat 2x)
 66. 66. Santo – Arboleda & Francisco Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
 67. 67. Santo – Arboleda & Francisco Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! (Repeat 2x)
 68. 68. CONSECRATION CONSECRATION
 69. 69. ACCLAMATION
 70. 70. Sa krus Mo at pagkabuhay, kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas Mo kaming tanan.
 71. 71. Poong Hesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.
 72. 72. GREAT AMEN
 73. 73. Santo – Arboleda & Francisco Amen - Francisco Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
 74. 74. OUR FATHER
 75. 75. Ama Namin - & Francisco Santo – Arboleda Francisco Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo,
 76. 76. Ama Namin - Francisco Sundin ang loob Mo. dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
 77. 77. Ama Namin - Francisco At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 78. 78. Ama Namin - Francisco At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
 79. 79. Ama Namin - Francisco Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan, at Kapurihan,
 80. 80. Ama Namin - Francisco Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
 81. 81. LAMB OF GOD
 82. 82. Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa Ka. (Repeat 2x)
 83. 83. Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
 84. 84. COMMUNION Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed.
 85. 85. COMMUNION ANNOUNCEMENT To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle.
 86. 86. COMMUNION
 87. 87. REFRAIN: In Him alone is our hope, In Him alone is our strength.
 88. 88. REFRAIN: In Him alone are we justified, In Him alone are we saved.
 89. 89. What have we to offer that does not fade or wither?
 90. 90. Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts, in vain we deny?
 91. 91. REFRAIN: In Him alone is our hope, In Him alone is our strength.
 92. 92. REFRAIN: In Him alone are we justified, In Him alone are we saved.
 93. 93. When will you cease running in search of hollow meaning?
 94. 94. Let His love feed the hunger in your soul till it overflows With joy you yearn to know
 95. 95. REFRAIN: In Him alone is our hope, In Him alone is our strength.
 96. 96. REFRAIN: In Him alone are we justified, In Him alone are we saved.
 97. 97. PRAYER AFTER COMMUNION
 98. 98. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010
 99. 99. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Panginoon, pagpalain Niyo po sana ang darating na eleksyon. Nawa’y ito na ang
 100. 100. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Magiging simula ng pagbangon ng amin bayan mula sa kahirapan.
 101. 101. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Patnubayan Niyo po sana ang isipan namin, upang mapili namin ang mga karapat-dapat
 102. 102. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 na mamuno sa aming bayan: Mga pinunong MAKABAYAN, na mangangalaga sa
 103. 103. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 kapakanan ng bansa at di ng kanilang sarili; mga pinunong MARUNONG
 104. 104. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 mamahala, upang maging maayos ang pamamalakad ng aming gobyerno;
 105. 105. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MASIPAG sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan;
 106. 106. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MARANGAL, ‘di nasisilaw sa salapi, at matapang na lumalaban sa
 107. 107. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 katiwalian; At higit sa lahat, mga pinunong MAKA- DIYOS at laging
 108. 108. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 sumusunod sa Inyong kagustuhan. Patnubayan po
 109. 109. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Ninyo ang aming hiling, na maging malinis, mapayapa at makabuluhan ang darating na
 110. 110. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 halalan. Gabayan Ninyo po kami, sa lahat ng oras, sa tamang
 111. 111. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan, upang tuluyan nang magkaisa at
 112. 112. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 umunlad ang bayang Pilipinas. Hiling po namin ito sa Inyo, sa ngalan
 113. 113. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 ng Inyong Anak na si Hesukristo. Amen. BUMOTO NG TAPAT. BUMOTO NG NARARAPAT.
 114. 114. CONCLUDING RITE
 115. 115. RECESSIONAL SONG
 116. 116. 1.Magpasalamat kayo sa Panginoon, Na S’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo.
 117. 117. S’ya’y gumawa ng buwan at mga bitwin, Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat
 118. 118. sa kanyang mga biyaya at awa. 2.Magpasalamat kayo sa Panginoon,
 119. 119. Dahil sa kagandahang loob Nya’y magpakailan man At pagpalain ang Diyos habambuhay,
 120. 120. Na S’yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin.
 121. 121. Koda: O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa
 122. 122. sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa.

×