LIST U»ENIKA STRUKOVNE ©KOLE VIROVITICA  GODINA 8 • BROJ 8 • VELJA»A 2011.  ISSN 1847-1080               ...
U OVOM BROJU                     TEMA BROJA:SADRÆAJ              SAMOVREDNOVANJE    ...
PRILOG             Str. 17.-23                                        ...
RAZGOVOR: DU©KO MANDIΔ, PROF., STRU»NJAK ZA                                       RA...
JULIETTE JANU©IΔ - VANJSKA VREDNOVATELJICA:                                        ...
TEMA BROJA: ONI MOGU BITI KAO DRUGI, NO MOGU LI DRUGI BITI KAO ONITEMA BROJA                       ...
DAN ©KOLE - OSVRT NA PROTEKLU GODINU                                           ...
MARTINA BAJT NA DRÆAVNOM NATJECANJU                IZ KNJIGOVODSTVA                    ...
ME–UNARODNO NATJECANJE GASTRO 2010rezultat                     - SUZANI MARGETIΔ ZLATNA MEDALJA   ...
DRÆAVNO NATJECANJE IZ NJEMA»KOG JEZIKATEMA BROJA              Bernard dræavni prvak             ...
BERNARD ZAHANEK NA JEDNOMJESE»NOM NAGRADNOM PUTOVANJU U NJEMA»KOJ                             ...
TEMA BROJA              Gabriela, Linh, Nhung, Steve i Elzahn ispred Altes Museum, jednog    Na kuglanju...
PREKALJENI STRUKOVNJACI NA DRÆAVNOM SUSRETU LIDRANO                                    ...
ÆUPANIJSKI SUSRETTEMA BROJA                                                ...
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
003 strukovnjak 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

003 strukovnjak 2011

1,374

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,374
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

003 strukovnjak 2011

 1. 1. LIST U»ENIKA STRUKOVNE ©KOLE VIROVITICA GODINA 8 • BROJ 8 • VELJA»A 2011. ISSN 1847-1080 UËimo UËenice majke od izvrsnih
 2. 2. U OVOM BROJU TEMA BROJA:SADRÆAJ SAMOVREDNOVANJE ©kola - ugodno mjesto za boravak i rad Vaπa πkola poπtuje uËenika 4 5 Oni mogu biti kao drugi, TEMA BROJA Oni mogu biti kao drugi, no mogu li drugi biti kao oni: Proglaπeni najbolji 6 no mogu li drugi biti kao oni!? KNJIGOVODSTVO - OdliËan rezultat 8 GASTRO - Nikad bolje savijaËe 9 Sudionici dræavnih natjecanja naπe πkole iz knjigovodstva, NJEMA»KI JEZIK - Bernard dræavni prvak 10 Gastra, njemaËkog jezika, LiDraNa i natjeËaja za najbolje Nagradno putovanje - jedinstveno iskustvo 11 LIDRANOVCI - Gosti ©ibenika 13 radove na kajkavskom dijalektu NATJE»AJ RADOVA NA KAJKAV©TINI Str. 6.-15. Neka znaju kako se govori u mom kraju 15 AKCIJE Jabukom protiv ovisnosti 16 Predusresti nasilje u πkoli 16 PRILOG UËimo od izvrsnih 17 PROJEKTI O raznolikosti raznoliko 24 IVANINA »ITAONICA - Pustimo maπti na volju 26 U U»IONICI Na satu engleskog… 27 … hrvatskog… 27 … francuskog jezika 28 IZVAN U»IONICE Viroexpo - Tradicijska jela 30 Strukovne vjeæbe - Utvrivanje gradiva 30 U DVORANI Odbojku mi volimo 31 ©portske vijesti 31 POSJET VANJSKE VREDNOVATELJICE PRIREDBA BoæiÊ je gledati nekoga oËima srca 32 MLADI I EU Ljetna πkola EU integracija: Korisno i zabavno 33 Susreti i razgovori Europski parlament mladih - O svjetskim problemima 34 NATJECANJA: Mladi poduzetnik 36 POGLED U BUDUΔNOST Nikada ne prestati uËiti 37 POGLED U SEBE Promijeni sebe da promijeniπ svijet 38 IZLET Hvali more… 39 Viva la Bosna 40 DOMSKI ÆIVOT BROJ 8 • VELJA»A 2011. Preæivjeti i uæivati 42 Jedni odlaze - drugi dolaze 43 HOBI: Reci mi to fotografijom 44 GLAZBENI RITAM Neki „neodreeni“ deËki 46 Crni humor 46 Lady GaGa ludilo 47 Vanjska vrednovateljica u razgovoru s predstavnicima uËenika 2
 3. 3. PRILOG Str. 17.-23 UVODNIKPROJEKTUËimo od izvrsnih Strukovnjak u ruke! Dragi naπi, su mnogo zabavniji. Zato je na naπim volim pisati; bile to pjesme ili prozni tekstovi, πkolskim izletima i maturalcima uvijek nije mi vaæno. OpÊenito mislim da svaki zanimljivo. Koliko god bila dosadna novinar naπega Strukovnjaka uæiva u tome. razgledavanja, oprostite nam profesori, ali Zaπto bismo inaËe i bili ukljuËeni u stvaranje to vam moramo reÊi, isplati se otiÊi s raznim πkolskog lista? Ponekad to zna biti i pomalo uËenicima iz svoje πkole na neki izlet. Nikad naporno, ali uvijek se isplati, i pri tom ne ne znate, moæda se upravo na nekom od mislim u novËanom smislu, veÊ u nekome njih sprijateljite s nekom osobom iz svoje osobnom zadovoljstvu. U Strukovnoj πkoli πkole s kojom nikada niste ni razgovarali. veÊ sam tri godine, a urednica sam evo Ove godine posjetili smo Slavoniju i Baranju,RADIONICE drugu godinu. Svake godine probleme i a maturalac je proveden u Bosni. Bolan, e razne dogaaje u naπoj πkoli vidim na drukËiji π bolje.More u tanjuru naËin. Stariji razredi upuπtaju se u pisanje Jedna od vaænijih tema ovoga broja su iKako se izrauju praline o ozbiljnijim problemima. Svaku rijeË uspjesi naπih uËenika. Znam, znam da veÊPriprema barskih mjeπavina provjeravaju i pomno biraju teme. Mlae svi znate da imamo sjajne i uspjeπneIzrada kodeksa ponaπanja generacije pak æele pomoÊi πto boljem radu uËenike, ali mi ih moramo joπ jednom πkole. Daju prijedloge i obrauju ih u svojim pohvaliti. Na πkolskim priredbama uvijek tekstovima. dobivaju pohvale i sigurno veÊ svi znaju Imala sam tako priliku, zajedno s joπ tko su oni, ipak mi smo ih joπ jednom htjeli nekolicinom uËenika, sudjelovati u radionici zahvaliti πto se trude i nama ostalima samovrednovanja πkole. Vanjska pokazuju da i naπa πkola jako puno vrijedi. vrednovateljica promotrila je naπu πkolu s Trudimo se, jer ako æelimo uspjeti u æivotu, nekog svoga glediπta i zatraæila naπa morat Êemo se truditi neprestano. Ovdje miπljenja o cijelom πkolskom sustavu. uËimo ne odustajati od onoga πto æelimo. Nekima to i nije neπto znaËajno, ali zapravo Ova πkola je naπa druga obitelj koja nas uËi nama uËenicima to je jako mnogo jer nas suraivati s drugima i konstantno uËiti. Nije pitaju o svim drugim stvarima, ali malo tko mala stvar sudjelovati na nekoj od πkolskih nam postavi pitanje tipa “Jeste li zadovoljni priredbi. To je dokaz da se angaæiramo i u πkolskim programom”, “Koliko su profesori svemu ostalom. Tko zna, moæda Êe netko koji vam predaju dobri u svome poslu” i od nas, sadaπnjih novinara Strukovnjaka, sliËno. Tako Êete na sljedeÊim stranicama jednoga dana slati svoje priloge s fakulteta. naÊi intervju s vanjskom vrednovateljicom, Jednom novinar Strukovnjaka - Strukovnjak koja nas je zainteresirala svojim radom kojim nakon toga stalno u lijepim sjeÊanjima. Ako zapravo æeli pomoÊi nama uËenicima, ali i dræite ovaj broj Strukovnjaka i ovo Ëitate, naπim profesorima. Daleko je to joπ od znaËi da Êete moÊi proËitati tekstove i bivπih zavrπetka. Promjene se ne dogaaju preko uËenika ove πkole, priloge o sjajnim Ivana –ilas noÊi, ali se nadamo da Êe naπa miπljenja i sportskim aktivnostima i ostalim naπe reakcije pomoÊi. dogaanjima koja su obiljeæila godinu, kao Kako ne bi ispalo da smo jako dosadna i druge razne zanimljive Ëlanke.Za jednog od posjeta Strukovnoj πkoli πkola, i u ovom broju pokazat Êemo da se Zato, dragi moji, “skinite” se s Facebooka,vanjska vrednovateljica Juliette JanuπiÊ kod nas i putuje. Danaπnja mladeæ Ëesto Twittera ili MySpacea i poËnite Ëitati. Moæetesastala se s profesorima i uËenicima na misli da se ne moæe dobro zabaviti bez poËeti na primjer od Strukovnjaka.odvojenim sastancima. Nakon pretjeranog alkoholiziranja ili kasnonoÊnog Uvjeravam vas da Êete dobiti bolju sliku oispunjavanja upitnika o πkoli, pitanja o dolaska kuÊi. Dobro, netko moæda voli svojim πkolskim prijateljima nego da “visite” buntovniËki stil æivljenja, ali πkolski izleti ipak po njihovim profilima.πkolskim programima i zalaganju Urednica Ivana –ilasprofesora i uËenika u cjelokupnomπkolskom procesu, daljnje promatranje Impressumrada πkole nastavilo se u ugostiteljskompraktikumu. UËenici 3. d razreda pokazalisu umijeÊe pripreme kave, svoju Strukovnjak, list uËenikakreativnost i zainteresiranost za svoje Strukovne πkole Viroviticazanimanje. Takoer se govorilo o Godina 8, broj 8, veljaËa 2011.pravilima koja se moraju poπtovati na List izlazi jednom na godinu.πkolskoj praksi.Projekt pokazuje brigu o πkolstvu i NAKLADNIK: Strukovna πkola Virovitica NOVINARI:zalaganje za poboljπanje πkolskog Vukovarska cesta 1, tel. 033 72 29 39 Mirela RadanoviÊ, Ines MijatoviÊ, Ivana –ilas, Teaprograma. VeÊ i samo promatranje i e-mail: info@ssv.hr Juma, Krunoslav BlaæeviÊ, Kornelija Potrata, BROJ 8 • VELJA»A 2011.razgovori mogu puno reÊi o problemima ZA NAKLADNIKA: Dajana Horvat,koji se mogu poËeti gomilati ako se ne Pavica BiondiÊ-IvankoviÊ, prof. SURADNICI:uoËe na vrijeme. UREDNICA: Ivana –ilas Gabriela GrgiÊ, Tamara Ferenci, Mirela KrmpotiÊ, ODGOVORNA I GRAFI»KA UREDNICA,Kako bi Ëitatelji πto viπe saznali o projektu Mia Pavelko, Petra ©iro, Rada BjelËeviÊ LEKTORICA I KOREKTORICA:samovrednovanja πkole, donosimo Marija Karácsonyi, prof. DOPISNICI: Helena Marijan, Ivana Bjelicarazgovore s vanjskom vrednovateljicom FOTOGRAFI: GrafiËka priprema i tisak:i profesorom Duπkom MandiÊem, koji vodi Grafoprojekt, Virovitica Antonio MatoπeviÊ, Glorija DubravËiÊ, Barbaraprojekt samovrednovanja u naπoj πkoli. Naklada: 300 primjeraka ©poljar 3
 4. 4. RAZGOVOR: DU©KO MANDIΔ, PROF., STRU»NJAK ZA RAZGOVOR: KVALITETU OBRAZOVANJA U STRUKOVNOJ ©KOLISAMOVREDNOVANJE • Moja je uloga pomoÊi πkoli VIROVITICA O PROVEDBI PROCESA SAMOVREDNOVANJA RADI UNAPRE–ENJA KVALITETE OBRAZOVANJA da se tijekom ovog pilot- projekta „probno“ vrednuje, da se objektivno ocijeni te ©kola - ugodno mjesto napiπe izvjeπÊe o samovrednovanju i plan za boravak i rad unapreenja. • Stekla sam izuzetno pozitivne dojmove i mislim da • Cilj je poveÊanje kvalitete s vama nije teπko suraivati obrazovanja u strukovnim jer imate pametno, sposobno πkolama i izrada standarda i i ambiciozno vodstvo i isto indikatora na temelju kojih se takvog struËnjaka za moæe pratiti obrazovanje samovrednovanje. • Samovrednovanje u πkoli provodi povjerenstvo za kvalitetu • Mislim da bi naπe cijelo • U dogovoru s Agencijom za πkolstvo trebalo raditi viπe na strukovno obrazovanje i stalnom osuvremenjivanju obrazovanje odraslih odabrali nastavnih metoda i uvoenju smo joπ jedno podruËje novih, drugaËijih pristupa vrednovanja, a to je suradnja s rada u πkoli. vanjskim dionicima Duπko MandiÊ, prof. Naπa se πkola ove godine ukljuËila u pilot-projekt pod nazivom Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Objasnite nam kakav je to projekt i zaπto se provodi. - Cilj je, kako i samo ime projekta govori, poveÊanje kvalitete obrazovanja u strukovnim dobili na savjetovanju (npr. predavanje u skladu s potrebama uËenika, uËinkovitost vremena i razvijanja odreenih vjeπtina i sl.). Pored praÊenja nastavnog procesa u dogovoru s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odabrali smo joπ jedno podruËje vrednovanja, a to je Vaπa πkolama i izrada standarda i indikatora na suradnja s vanjskim dionicima - tu se prati Objasnite nam svoju ulogu u temelju kojih se moæe pratiti obrazovanje u suradnja s roditeljima, tvrtkama s kojim πkola samovrednovanju πkola - πto radi vanjski strukovnim πkolama. Projekt polazi od surauje i opÊenito sa πirom druπtvenom vrednovatelj? pretpostavke da πkole nauËe same sebe zajednicom. - Vanjski bi vrednovatelji, slijedeÊi upute tima vrednovati i osvijestiti u Ëemu su dobre, a ©to je do sada uËinjeno? struËnjaka na projektu pri ASOO-u, trebali πto moraju popraviti. U svemu tome pomaæe - Prvo πto smo napravili je to da smo poËeli pruæati podrπku strukovnim πkolama pri nam vanjska vrednovateljica svojim savjetima, prikupljati i dokumentirati naπa postignuÊa procesu samovrednovanja. Sve to, naravno, te nas posjeÊuje tijekom trajanja pilot-projekta. vezana uz suradnju s vanjskim dionicima i radi modernizacije strukovnoga πkolstva, U okviru projekta vanjska bi nas obiπli smo nekoliko nastavnih sati predavaËa odnosno u ovom projektu provedbe vrednovateljica trebala neformalno posjetiti koji su se za to dobrovoljno javili. Kao πest puta (tri su posjeta veÊ proπla) u trajanju struËnjak za kvalitetu nazoËio sam sustava osiguranja kvalitete. Tako da je moja od jednog dana i dva puta formalno, u trajanju viπednevnim predavanjima u Zagrebu gdje uloga pomoÊi πkoli da se tijekom ovog pilot- od dva dana. Formalni posjeti su neπto stroæi sam stekao odreena znanja vezana za projekta „probno“ vrednuje, da se objektivno i kritiËniji od neformalnih koji su veÊinom samovrednovanje. Ta znanja sad pokuπavam ocijeni te napiπe izvjeπÊe o samovrednovanju savjetodavni. primijeniti pri samovrednovanju πkole. i plan unapreenja. Pojednostavljeno Tko u πkoli treba provoditi Obavljena su i tri neformalna posjeta vanjske reËeno, πkola treba doÊi do zakljuËaka u samovrednovanje? vrednovateljice koja je naπoj πkoli dala vrlo Ëemu je stvarno dobra, a u Ëemu nije (i to - Samovrednovanje u πkoli provodi dobre ocjene. dokazati raznom dokumentacijom, povjerenstvo za kvalitetu u koje ulaze Koliko Êe projekt trajati? podacima) i onda isplanirati poboljπanja, a ravnateljica, struËnjak za samovrednovanje - Ovdje se radi prvenstveno o pilot-projektu vanjski joj vrednovatelj pritom treba posluæiti i ostali Ëlanovi povjerenstva koje Ëine koji bi trebao trajati do lipnja ove godine. predavaËi u πkoli, predstavnici roditelja, Nadamo se da Êe projekt iÊi i dalje jer je kao „kritiËki prijatelj“ koji Êe poticati, pomoÊi uËenici i neki vanjski Ëlanovi. obveza samovrednovanja u strukovnom savjetima i sugestijama, podsjeÊati na Kako πkola sebe moæe samovrednovati obrazovanju i zakonski regulirana. rokove, pojasniti πto traæi ili oËekuju struËnjaci - πto se mjeri i na koji naËin? ©to svaki od πkolnika - uËenika, iz projekta. Zato Êu ja ove πkolske godine - BuduÊi da se radi o pilot-projektu, cilj je profesora, struËnih suradnika, uprave i dolaziti k vama u takozvane neformalne nauËiti kako se samovrednovati, kreÊemo ostalog osoblja - moæe i treba uËiniti kako BROJ 8 • VELJA»A 2011. posjete jednom mjeseËno i prikupljati postupno i sada trenutaËno provodimo bi rezultati bili onakvi kakve svaka πkola podatke o radu i funkcioniranju πkole i o samovrednovanje nastavnog procesa - - pa i naπa - æeli? tome, u izvjeπtajima koje moram svaki put pouËavanja - tako da Ëlanovi povjerenstva - Svi bismo mi trebali, bez obzira provodi li nakon posjeta napisati prema toËno obilaze nastavu i ocjenjuju predavaËe koji se vrednovanje ili ne (ovo nije nikakvo odreenom obrascu, informirati Agenciju. su se dobrovoljno javili da æele sudjelovati natjecanje niti kontrola), truditi se postiÊi da u procesu samovrednovanja. Nakon posjeta πkola postane ugodno mjesto za boravak i Kako ste upravo Vi postali vanjska nastavnom satu promatraËi daju svoj osvrt rad. Trebali bismo biti ljudi koji razumiju, vole vrednovateljica naπe πkole? Koje su Vaπe na nastavni proces. Nastavni proces se i cijene druge ljude. Svi bi u πkoli trebali karakteristike bile potrebne/ poæeljne za vrednuje po pravilima i obrascima koje smo odgovorno obavljati svoje zadatke i obveze. angaæiranje na tom mjestu? 4
 5. 5. JULIETTE JANU©IΔ - VANJSKA VREDNOVATELJICA: SAMOVREDNOVANJE Pripremila: Ivana –ilas - Vaπa πkola u mnogoËemu moæe biti primjer dobre prakse na razini cijele zemlje. - Vidjela sam cijelu πkolu, prostor je ugodan, privlaËan i siguran, a uvjeti za rad i uËenje su iznadprosjeËni, Ëak idealni. - Razgovarala sam s uËenicima, Ëula kako pametno razmiπljaju, vidjela ih kako rade na satu i kako su uzorni. Kolege profesori se trude, motivirani su. Stalno se neπto dogaa, ukljuËeni ste u sve i svaπta i to je odliËno. - UoËavam neke specifiËnosti vaπe πkole, to voenje restorana istodobno s voenjem πkole, πto mi se Ëini uæasno zahtjevnim.Juliette JanuπiÊπkola poπtuje uËenika- Ne znam zaπto sam upravo ja dobila vas, samovrednovanju. Vidjela sam cijelu πkolu, samovrednovanje. Moram reÊi da me kaonije mi reËeno. A angaæirana sam nakon prostor je ugodan, privlaËan i siguran, a profesoricu hrvatskoga jezika ugodnoπto sam proπla cijeli postupak odabira uvjeti za rad i uËenje su iznadprosjeËni, Ëak iznenadilo kako moje kolegice odliËno radevanjskih struËnjaka za projekt, πto je idealni. Razgovarala sam s uËenicima, Ëula i oduπevljena sam vaπim πkolskim listomukljuËivalo i intervju sa stranim struËnjacima kako pametno razmiπljaju, vidjela ih kako jer se i iz njega vidi ono πto mi se Ëinina engleskom jeziku jer je rijeË o projektu rade na satu i kako su uzorni. Kolege jako vaænim, a to je Ëinjenica da je πkolaEuropske unije. Traæili su osobe s profesori se trude, motivirani su. Stalno se stvarno okrenuta potrebama i interesimaiskustvom rada u obrazovanju i iskustvom neπto dogaa, ukljuËeni ste u sve i svaπta uËenika i da poπtuje uËenika.u radu s agencijama i institucijama na i to je odliËno. UoËavam neke specifiËnosti Imate li kakav savjet za moguÊepodruËju obrazovanja, ali i iskustvo na vaπe πkole, to voenje restorana istodobno poboljπanje rada u naπoj πkoli?meunarodnim projektima. Prednost je bila s voenjem πkole, πto mi se Ëini uæasno - Mislim da bi naπe cijelo πkolstvo, neako si veÊ radio neπto vezano uz zahtjevnim. samo vaπa πkola, trebalo raditi viπe naeurointegracijske reforme i osiguranje Kakve ste dojmove stekli tijekom stalnom osuvremenjivanju nastavnihkvalitete, a ja to sve jesam, dijelom kao dosadaπnje suradnje sa Strukovnom metoda i uvoenju novih, drugaËijihprofesorica u srednjim πkolama, dijelom kao πkolom Virovitica? pristupa rada u πkoli. A u kontekstu togasavjetnica za obrazovanje kod - Stekla sam izuzetno pozitivne dojmove bilo bi dobro kad biste se informirali opravobraniteljice za ravnopravnost spolova, i mislim da s vama nije teπko suraivati programima i projektima Europske unijedijelom kao suradnica na istraæivanjima, tj. jer imate pametno, sposobno i ambiciozno na koje se mogu prijaviti i πkole iprojektima nevladinih organizacija. vodstvo i isto takvog struËnjaka za nastavnici kao pojedinci. Kako teËe proces?- Pa, sve se odvija kako je planirano. Slijedinam sastanak sa svima koji su ukljuËeni u KOMENTAR: RAVNATELJICA PAVICA BIONDIΔ-IVANKOVIΔprojekt, u veljaËi, i pripreme za takozvanoformalno vrednovanje πkole u oæujku. ©to sudjelovanje u projektu samovrednovanja znaËi ili bi mogloIznesite nam svoja iskustva vezana uz znaËiti za buduÊnost naπe πkole? BROJ 8 • VELJA»A 2011.zadatke u naπoj πkoli.- Moram reÊi da je sve πto sam obavila u - BuduÊi da je samovrednovanje ili samopraÊenje rada πkole trajna obveza koja je sadavaπoj πkoli proπlo odliËno i da πkola u i zakonski regulirana, smatram da je ukljuËenost u ovaj projekt znaËajan za naπu πkolumnogoËemu moæe biti primjer dobre prakse jer smo na izvoru informacija i sudionici u stvaranju modela samovrednovanja strukovnihna razini cijele zemlje. Primjerice, vaπ πkola koji Êe primjenjivati ubuduÊe sve strukovne πkole. Smatram da se samovrednovanjegodiπnji izvjeπtaj o radu πkole je izvrstan i samo po sebi podrazumijeva kao obveza svake πkole i da bez njega napredak πkole nije ni moguÊ. Samovrednovanjem uoËavamo sve ono πto smo uËinili dobro za naπe uËenikezapravo veÊ u njemu imate skoro sve πto i πkolu, ali i ono u πto trebamo uloæiti dodatan trud kako bismo poboljπali rad πkole.treba sadræavati jedan izvjeπtaj o 5
 6. 6. TEMA BROJA: ONI MOGU BITI KAO DRUGI, NO MOGU LI DRUGI BITI KAO ONITEMA BROJA • Uloæeno 38 tisuÊa kuna u informatiËku opremu • Sa 180 tisuÊa kuna proπiren ugostiteljski kabinet • Restoran Strukovne πkole - spona izmeu πkole i gospodarstva - zapoπljava petero djelatnika i mjesto je obavljanja praktiËne nastave 65 uËenika • Uspjesi uËenika u razliËitim predmetima na brojnim Nagraeni uËenici i profesori natjecanjima Zavrπetkom svakog posla uslijedi i analiza uspjeπnosti provedenog, uæivanje u zadovoljstvu koje daju dobri rezultati, kao i izvlaËenje pouka za eventualne potrebne promjene i poboljπanja. U svakoj πkoli to je doba zavrπetka πkolske godine, ili barem njena pribliæavanja. U Strukovnoj πkoli Virovitica neposredan povod samoprocjeni Maturanti i oni koji Êe to tek postati uvijek je Dan πkole, koji se obiljeæava na Dan obitelji 15. svibnja. Dani su to kad su sve vaænije izvannastavne i izvanπkolske aktivnosti zavrπene, kada su maturanti tek joπ koji dan u klupama, a i s ostalim uËenicima sve se aktivnosti polako privode kraju. Obiljeæavanje Dana Strukovne πkole ove je godine upriliËeno upravo zadnjeg dana boravka maturanata i posveÊeno je i njima Voditelji Ravnateljica u obraÊanju gostima u Ëast i za oproπtaj. VeÊ prekaljena ekipa koja realizira sve i jednu πkolsku priredbu glatko je provela sve nazoËne, od nekoliko stotina uËenika, profesora, do uzvanika, kroz sve provedene aktivnosti redovne nastave, izvannastavne i izvanπkolske projekte, radionice, priredbe i putovanja i pokazala jednogodiπnji uspjeπan rad najveÊe virovitiËke srednje πkole, u kojoj u tri osnovna usmjerenja - ekonomskom, ugostiteljskom i trgovaËkom - svoje struËno obrazovanje stjeËe viπe od sedamsto uËenika u usmjerenjima ekonomist, komercijalist, turistiËko-hotelijerski komercijalist, prodavaË, kuhar, konobar, slastiËar i pekar. Bila je to prigoda da se istakne sve ono u Ëemu je postignut napredak u zadnju godinu dana, a toga u ovoj πkoli nije malo. Priredba za dan πkole uvijek se prati sa zanimanjem Stalno ulaganje u opremu i u ljude BROJ 8 • VELJA»A 2011. Strukovna πkola, Ëlanica Europskog udruæenja ugostiteljskih i turistiËkih πkola i Ëlanica meunarodne obitelji eko πkola, neprekidno ulaæe u poboljπanje uvjeta rada. Tako je ove πkolske godine ugraen lift kako bi se omoguÊilo kretanje i uËenicima s posebnim potrebama. Uz Dan rastanka cijele generacije od πkolskih klupa redovito ulaganje u informatiËku opremu 6
 7. 7. DAN ©KOLE - OSVRT NA PROTEKLU GODINU TEMA BROJA NAJU»ENICE: »ETVEROGODI©NJA USMJERENJA TROGODI©NJA USMJERENJA MATEJA JELE»KI, konobarica NajuËenica πkole VirovitiËko- podravske æupanije u trogodiπnjim zanimanjima Kako se postaje najuËenica? - Treba puno uËiti, ali ne treba se forsirati; treba se opuπtati i izlaziti te si ne treba zadavati previsoke ciljeve. Plan za MARTINA BAJT, ekonomistica - vesela i nasmijeπena buduÊnost? Martina u πali nam je rekla da je recept za najuËenika - Æeljela bih upisati fakultet za menadæment u ugostiteljstvu. sljedeÊi: puno πeÊera, zabave i uvijek biti opuπten, ali Savjet uËenicima? najviπe se treba uËiti. - Treba redovito uËiti i nastojati ne pasti godinu. Martina nastavlja πkolovanje, namjerava studirati Sudjelovanje na natjecanjima? ekonomiju i raËunovodstvo, za πto se najviπe zainteresirala - Bilo mi je Ëudno biti uvijek jedina djevojka meu barmenima, pripremajuÊi se i sudjelujuÊi na natjecanju iz knjigovodstva, no samo se treba potruditi i Ëovjek moæe uspjeti. u Ëemu je dospjela i na dræavnu razinu. Natjecanja? Martina nam je dala i nekoliko savjeta: neka svi redovito - Kup cehova Poæega, Vigor barmen cup Æupanja, Junior tup piπemo zadaÊu, sluπamo na satu i da budemo aktivni barmen cup Karlovac. iako to ponekad izgleda, kako kaæe, ulizivanje profesorima. Mateja je bilo na dva meuæupanijska natjecanja - u Virovitici Pridræavanje svega toga, kaæe Martina, bilo je pola posla i Osijeku, te na dræavnom na Visu. Na veÊini natjecanja bila do njezina odliËnog uspjeha. je prva te je bila meu deset najbarmena u Hrvatskoj.Proglaπeni najbolji(ove godine 38 tisuÊa kuna vlastitih sveËanosti ravnateljica Pavica BiondiÊ- ugostitelja Sveti Grgur Mateja JeleËkisredstava), te dvoranu za fitnes koju od IvankoviÊ. - Uz ulaganja u materijalno - osvojila je prvo mjesto (mentor Josip BotiÊ);lani koriste uËenici na satovima tjelesne istakla je ravnateljica - mnogo su u poznavanju njemaËkog jezika dræavni jei zdravstvene kulture, uvjeti rada i znaËajnija ulaganja u ljudske potencijale, prvak Bernard Zahanek (mentorica je prof.svakodnevnog boravka u πkoli ovako πto se onda pokazuje istaknutim Biljana Juzbaπa), na dræavnom natjecanjuvelikog broja ljudi znatno su poboljπani. rezultatima naπih uËenika na dræavnim iz knjigovodstva Martina Bajt osvojila jeNajznaËajnija ulaganja i promjene dogodile natjecanjima i smotrama, a πto je rezultat osmo mjesto (mentorica prof. Jadrankasu se u vezi s ugostiteljskom granom jer kvalitetnog i poærtvovnog rada i uËenika KrmpotiÊ), na dræavnm Gastru sudjelovalije, uz podrπku osnivaËa VirovitiËko- i njihovih profesora, Ëime se na najbolji su Tanja JuriπiÊ (mentorica prof. Gordanapodravske æupanije, na natjeËaju moguÊi naËin promiËe ime i rad πkole. KovaË), Matej ©tulec (mentor MatoMinistarstva turizma za ostvarenje projekta Priredba je bila prigoda da se podsjeti na BalenoviÊ), Josipa Kolar (mentorica Melitadobiveno 180.000 kuna Ëime je proπiren sve koji su se istakli tijekom godine u BalenoviÊ) i Suzana MargetiÊ, koja je podugostiteljski kabinet. Osim toga u sklopu razliËitim aktivnostima, natjecanjima od mentorstvom Sanje Bodalija-MikπiÊ osvojilaπkole od ove πkolske godine radi Restoran πkolske do dræavne razine, a najuspjeπnijim prvo mjesto u pripremanju sveËanogStrukovne πkole, Ëije je otvorenje potaknuto uËenicima i njihovim mentorima uruËe i menija. Na dræavnu smotru LiDraNo i oveprvenstveno potrebom studentske skromni darovi za trud i uspjeh. BROJ 8 • VELJA»A 2011. je godine pozvana ekipa πkolskoga listaprehrane, a djelatnost je proπirena i na Strukovnjak, Ëiju su redakciju predstavljaleusluge za graane. U restoranu svoju Natjecanja urednica Ivana –ilas i mentorica prof.praktiËnu nastavu provodi 65 uËenika, a Marija Karacsonyi. Proglaπeni su istalno je zaposleno petero djelatnika, Ëije Na visokim stupnjevima natjecanja uËenici nagraeni i najbolji u sportu. Najboljise plaÊe isplaÊuju iz prihoda restorana. Strukovne πkole bili su uspjeπni: ekipa sportaπ je Ante MikuliÊ, a najbolja- To je ono πto se u obrazovanju mora mladiÊa u malom je nogometu prvak sportaπica Slaana BanoviÊ (njihovipostiÊi, to je spona izmeu πkole i æupanije te su se plasirali u poluzavrπnicu mentori su profesori Æeljko GrbiÊ i Draæengospodarstva - prokomentirala je na natjecanja Regije sjever; na Kupu PetroviÊ). 7
 8. 8. MARTINA BAJT NA DRÆAVNOM NATJECANJU IZ KNJIGOVODSTVA OdliËanTEMA BROJA Najboljim rezultatom na meuæupanijskom natjecanju u Slavonskom Brodu Martina ostvarila sudjelovanje na dræavnom natjecanju i na najbolji moguÊi naËin predstavila sebe, svoju mentoricu i πkolu Na 29. dræavnom natjecanju iz predmeta knjigovodstvo s bilanciranjem na kojemu se natjeËu uËenici ekonomskih πkola i koje se odræalo u Rovinju sudjelovala je i maturantica Strukovne πkole u Virovitici Martina Bajt i ostvarila izvrstan uspjeh - od ukupno pozvanog 31 uËenika iz raznih dijelova Hrvatske, od Varaædina i Velike Gorice, Zaboka i Kutine, preko Virovitice i Daruvara, Rijeke, PloËa, Zadra, Splita do Dubrovnika te dvije goπÊe iz Bosne i Hercegovine Martina je osvojila osmo mjesto koje dijeli s uËenicom iz Zaboka. - Nisam se nadala ovako dobrom rezultatu - kaæe skromna Martina - i ponosna sam πto sam svojim znanjem i uz pomoÊ mentorice uspjela uÊi u prvih deset u dræavi iz nimalo laganog predmeta. Pogotovo sam sretna jer sam svojim znanjem promovirala svoju πkolu i naËin njenog rada s uËenicima. Na moj uspjeh velik je utjecaj imala i Prof. Jadranka KrmpotiÊ i Martina Bajt MARTINA JAVLJA: POZDRAV IZ ROVINJA! Martina Bajt Plovit Êu istim vodama Ujutro rano zaputile smo se moja Nisam se nadala ovako dobrom rezultatu i ponosna sam πto sam mentorica profesorica KrmpotiÊ i ja na put svojim znanjem, i uz pomoÊ mentorice, uspjela uÊi u prvih deset u u Rovinj, gdje se odræavalo 29. dræavno natjecanje iz knjigovodstva s dræavi iz nimalo laganog predmeta, knjigovodstva s bilanciranjem. bilanciranjem. Na put smo krenule s Pogotovo mi je to bilo lijepo jer sam svojim znanjem promovirala dozom treme, barem ja, jer je ovo bio veliki svoju πkolu i naËin njenog rada s uËenicima. pothvat za mene, nakon πkolskog i meuæupanijskog natjecanja u se trebalo, u srednjoj πkoli Zvane »rnje smo πto proknjiæili. Ostali dio dana proveli Slavonskom Brodu na kojima sam osvojila (Ivan »rnjeni) jer se ona obnavlja. Tamo smo ËekajuÊi rezultate i usput se odmarali prvo mjesto, a takoer sam predstavljala nas je doËekala ravnateljica πkole, krstareÊi po prekrasnom rovinjskom i cijelu Slavoniju. Po dolasku, bile smo gospoa Marija Brana, te nam poæeljela arhipelagu, zajedno sa svojim mentorima, smjeπtene u jednostavan, a opet dobrodoπlicu u prekrasni Rovinj i puno kasnije uæivajuÊi na suncu ispijali smo kavu prekrasan hotel Valdaliso, izvan grada. sreÊe na natjecanju. Na natjecanje je bio i kupovali suvenire. U meuvremenu sam pozvan ukupno 31 uËenik iz raznih dijelova se upoznala s nekoliko zanimljivih BROJ 8 • VELJA»A 2011. Sutradan ujutro na redu je bilo natjecanje. Upoznala sam se s nekoliko natjecateljica Hrvatske: od Varaædina i Velike Gorice, djevojaka s kojima sam razmjenjivala i natjecatelja. Bilo je jako zanimljivo vidjeti Zaboka i Kutine, preko Virovitice i iskustva iz πkole, anegdote s profesorima deËke tako „zagrijane“ za knjigovodstvo Daruvara, Rijeke, PloËa, Zadra, Splita do i zanimljive zgode s razredom. Drugi dan, s obzirom na to da deËki u mom razredu Dubrovnika. Takoer su na natjecanju 29. travnja, bio je naπ zadnji dan boravka nisu pretjerano uspjeπni iz ovog predmeta. sudjelovale i dvije djevojke iz Bosne i u Rovinju te objava rezultata. Iznenadila Natjecanje se odræalo u Multimedijalnom Hercegovine, kao goπÊe. sam se malo jer sam vidjela da sam centru smjeπtenom na rivi grada Rovinja. Natjecanje je proπlo u redu, nakon Ëega osvojila 8. mjesto koje sam dijelila s Na æalost, nije se moglo odræati tamo gdje smo svi meusobno usporeivali kako djevojkom iz Zaboka. Nisam se nadala 8
 9. 9. ME–UNARODNO NATJECANJE GASTRO 2010rezultat - SUZANI MARGETIΔ ZLATNA MEDALJA TEMA BROJAprofesorica KrmpotiÊ jer je gradivo uËiniladostupnim i lako shvatljivim. Ovaj uspjehna dræavnom natjecanju smatram dobrimpoticajem da nastavim ploviti istim vodama,te sam se u izboru fakulteta koje bih æeljelaupisati opredijelila za raËunovodstvo. Svojimupornim radom i zalaganjem za ono πtohoÊu smatram da Êu i u daljnjem πkolovanjupostizati odliËne rezultate kako bih postaladobra i odgovorna zaposlenica neke tvrtke.Martinin uspjeh prokomentirala je njezinamentorica profesorica Jadranka KrmpotiÊ:- Martina je svestrana i odliËna uËenica kojasve svoje πkolske obveze uredno izvrπava.Pokazala je veliko zanimanje za nastavnesadræaje iz knjigovodstva s bilanciranjem.S obzirom na to da je postigla velikinapredak u uËenju, poËela se pripremati zanatjecanja. Marljivo je radila na zadatcimakoje sam joj pripremala i neumorno Sudionici Meunarodnog natjecanja Gastro 2010.proπirivala svoje znanje. Velik uspjehpostigla je na meuæupanijskom natjecanjuu Slavonskom Brodu osvojenim prvimmjestom ispred uËenika iz SlavonskogBroda, Slatine i Poæege. Meuæupanijskopovjerenstvo prijavilo ju je na dræavno Nikad bolje savijaËenatjecanje i ona je svojim radom i Strukovnu πkolu Virovitica predstavljali su uËenici SuzananadarenoπÊu predstavila πkolu na najbolji MargetiÊ, Matej ©tulec, Josipa Kolar i Tanja JuriπiÊ, voenimoguÊi naËin, postigavπi sedmi rezultat, πto mentorima Sanjom Bodalija-MikπiÊ, Melitom BalenoviÊ, Gordanomje velik uspjeh za naπu πkolu. Nadam seda Êe uspjeπno nastaviti πkolovanje u struci KovaË i Matom BalenoviÊemi nakon toga svoja znanja iskoristiti u praksi. Dana 29. oæujka 2010. otvoreno je 30. Gordana KovaË, prof. meunarodno natjecanje srednjih turistiËko-ugostiteljskih πkola Gastro 2010. je ujedno i najveÊe iznenaenje na ovom na kojemu su sudjelovale 54 srednje natjecanju s obzirom na to da se πkole iz Republike Hrvatske te jedna iz Strukovna πkola u toj disciplini natjeËeovako dobrom rezultatu i ponosna sam inozemstva, iz Walesa, Velika Britanija. prvi put, a svi znamo koliko hotela imamoπto sam svojim znanjem, i uz pomoÊ DomaÊin je bila Industrijsko-obrtniËka u Virovitici. ZahvaljujuÊi njezinoj velikojmentorice, uspjela uÊi u prvih deset u πkola Silvija Strahimira KranjËeviÊa u volji i velikoduπnoj pomoÊi gospoe Majedræavi iz nimalo laganog predmeta, Vinkovcima. Strukovnu πkolu Virovitica CirkvenËiÊ iz Hotela Central u Zagrebu,knjigovodstva s bilanciranjem. Pogotovo predstavljali su uËenici Suzana MargetiÊ postignut je ovakav rezultat. Bravo Tanja!mi je to bilo lijepo jer sam svojim znanjem 3.f, Matej ©tulec 3.g, Josipa Kolar 2.f, i Mentorica Gordana KovaË.promovirala svoju πkolu i naËin njenog Tanja JuriπiÊ 4.d. Josipa Kolar osvojila je 4. mjesto urada s uËenicima. Natjecanje, standardno, zapoËinje pripremanju hladnog slatkog izloπka uNetko Êe me moæda pitati kako to da sam formiranjem radnih ekipa za svaku od timu s uËenicama iz Opatije i Pule. Sodabrala baπ knjigovodstvo. Odgovor je navedenih disciplina. Naπi uËenici obzirom na Josipin entuzijazam i ljubavvrlo jednostavan: to me zanimalo od natjecali su se u Ëetiri od devet moguÊih koju pokazuje prema svome radu,poËetka, gradivo mi nije toliko teπko jer disciplina i postigli sljedeÊe rezultate: dopuπteno nam je nadanje da Êe onase veÊina toga moæe logiËki zakljuËiti, a Suzana MargetiÊ - pripremanje prigodnog nagodinu donijeti medalju u Strukovnudosta je utjecaja imala i profesorica menija u timu s uËenicima iz Vinkovaca, πkolu. Bravo i samo naprijed Josipa!KrmpotiÊ jer je gradivo, po meni, uËinila PloËa i Daruvara osvojila je zlatnu Mentorica Melita BalenoviÊ.dostupnim i lako shvatljivim. Ovaj uspjeh medalju. Suzana je ovom prilikom Matej ©tulec osvojio je 5. mjesto una dræavnom natjecanju smatram dobrim pokazala zavidne gastronomske posluæivanju menija u timu s uËenicamapoticajem da nastavim ploviti istim sposobnosti pripremivπi izvrstan meni u iz Makarske i MetkoviÊa. Poznato je davodama, te sam se u izboru fakulteta koje Ëetiri slijeda koji je oduπevio komisiju. u ovoj disciplini presuuju sitnice, pa je BROJ 8 • VELJA»A 2011.bih æeljela upisati opredijelila za Naime Ëlanovi komisije su rekli da nisu prema tome postignut rezultat svakakoraËunovodstvo. Znam da ima boljih od nikada probali bolju πtrudlu sa πumskim vrijedan pohvale. Mentor Mato BalenoviÊ.mene na ovom podruËju ekonomije, ali voÊem i tako fine zelene rezance. Bravo Natjecanje je zatvoreno 30. oæujka,ima i gorih. Svojim upornim radom i Suzana! Suzanina mentorica je Sanja prigodnim programom i sveËanomzalaganjem za ono πto hoÊu smatram da Bodalija-MikπiÊ. veËerom u Hotelu Admiral u Vinkovcima.Êu i u daljnjem πkolovanju postizati odliËne Tanja JuriπiÊ natjecala se u disciplini Tom prilikom najuspjeπnijima surezultate kako bih postala dobra i poslovanje recepcije i osvojila izvrsno 4. dodijeljene medalje, a ostalimodgovorna zaposlenica neke tvrtke. mjesto u timu s uËenicom iz Splita. Ona sudionicima priznanja i zahvalnice. 9
 10. 10. DRÆAVNO NATJECANJE IZ NJEMA»KOG JEZIKATEMA BROJA Bernard dræavni prvak U Baπkoj Vodi natjecalo se 38 srednjoπkolaca podijeljenih u dvije kategorije natjecanja. UËenik treÊeg razreda komercijalista Strukovne πkole Virovitica Bernard Zahanek podijelio prvo mjesto s uËenikom iz Trogira. Naπa je æupanija na ovogodiπnjem natjecanju za πkolske uspjehe. No ovo je iskustvo ostvarila izniman uspjeh. Uz Bernarda u u svakom sluËaju bilo odliËno i nadam kategoriji 2B (za uËenike strukovnih πkola), se da Êu to jednog dana moÊi ponoviti. na dræavno je natjecanje iz VirovitiËko- podravske æupanije pozvan joπ uËenik Srednje πkole Marka MaruliÊa iz Slatine, i U Strukovnoj πkoli svake πkolske godine to u kategoriji 2A - za uËenike svih srednjih priliËan je broj uËenika zainteresiranih za πkola, poËetnike (osvojio 4. mjesto), te jedan natjecanja u poznavanju njemaËkog jezika uËenik Osnovne πkole Gradina (osvojio drugo i do sada su se neki od njih, pod vodstvom mjesto). prof. Juzbaπe, uspjeli plasirati na æupanijska Valja napomenuti da je najviπe uËenika bilo natjecanja gdje su Ëesto osvajali prva, druga iz Zagreba i Varaædina koji su veÊ i treÊa mjesta. Prije dvije godine uËenica tradicionalno jaki na natjecanjima u znanju Dijana AdæamiÊ plasirala se takoer na njemaËkog jezika. dræavno natjecanje i osvojila Ëetvrto mjesto. Pogled na Rajnu, Bonn Natjecanje se sastojalo od pismenog i Za natjecanja uËenici se pripremaju poslije usmenog dijela. Na kraju prvog dana, tj. redovne nastave i subotom. O uspjeπnosti uËenika Strukovne πkole na • U naπoj grupi bile su dvije pismenog dijela (razumijevanja sluπanjem, razumijevanja Ëitanjem i gramatika te pisanje natjecanjima govori i podatak da su primjerice Brazilke, tri Vijetnamke, tri eseja) Bernard je imao 92 posto rijeπenosti, svi uËenici koji pristupili πkolskom natjecanju, Hrvata te dvoje iz JuænoafriËke pozvani i na æupanijsku razinu, a od svih da bi na kraju, nakon usmenoga, osvojio 88 uËenika u æupaniji koji su uopÊe sudjelovali Republike - svi su bili iznimno posto bodova. - Svaki dio ispita ispao je bolje nego πto na πkolskom natjecanju Bernard je ostvario ugodni i fascinantni ljudi i od sam oËekivao - prokomentirao je Bernard najbolji rezultat rijeπivπi 87 posto testa. poËetka smo se priliËno dobro U πkoli se provodi i dodatna nastava iz - no osim iznenaenja da sam prvi u svojoj njemaËkog jezika koju pohaa grupa uËenika slagali kategoriji, ni na kraj pameti nije mi bilo da Êu dobiti joπ i stipendiju za Ëetiri tjedna 3. i 4. razreda Ëime se pripremaju za polaganje boravka u NjemaËkoj. viπe razine ispita iz njemaËkog jezika na DomaÊin natjecanja bila je Osnovna πkola dræavnoj maturi. Bernard Zahanek ukljuËen Bariπe GraniÊa Meπtra, a sudionici su bili je i u tu skupinu. smjeπteni u hotelu Horizonti. Iako se radilo • Za tih kratkih mjesec dana o natjecanju, svjedoËe sudionici, uËenici i O motiviranju tihog i samozatajnog stekao sam prijateljstva koja Êe mentori dobro su se zabavili, meusobno uËenika, koji se u nastavi ne istiËe, a postaje najbolji u dræavi, rekla je i njegova trajati cijeli æivot, a uz sve sam druæili i sklopili nova poznanstva i prijateljstva. - Vrijeme provedeno u Baπkoj Vodi teπko mentorica profesorica njemaËkog jezika to uspio i steÊi nova jeziËna da Êu uskoro zaboraviti. Svi sudionici bili i filozofije Biljana Juzbaπa: znanja te sam bolje nauËio su iznimni ljudi i cijelo je vrijeme vladala - Kako je Bernard uËenik koji voli izazove i cijeniti tue kulture i poπtovati dobra atmosfera. Suprotno od oËekivanoga, uopÊe nije bilo πtrebera, uæiva u rjeπavanju teπkih i sloæenih zadataka meusobne razlike veÊ su svi bili obiËni simpatiËni ljudi koji kakvih nema u okviru redovne nastave, njegov njemaËki jezik razumiju, a ne πtrebaju. U iznimni talent za njemaËki jezik otkriven je samo tri dana toliko smo se zbliæili da je tijekom priprema za natjecanje. Iz kruga u izgledalo kao da se poznajemo veÊ krug natjecanja sve smo se viπe pripremali, godinama. Razmijenili smo brojeve a Bernard je pritom pokazao veliku mobitela i meusobno se dodali na zaljubljenost u njemaËki jezik i veliku Facebook, koji je za takve stvari priliËno spremnost za dodatne napore i ærtvovanje koristan - prisjeÊa se Bernard, koji takoer svoga slobodnog vremena. Bernard se nije, kako kaæe, πtreber, πto dokazuje i trica najbolje snalazi i najviπe daje kada se s njim iz njemaËkog jezika u redovnoj nastavi. - individualno radi i tada zaista, prema njegovim Ovaj moj uspjeh je priliËno zanimljiv jer rijeËima, upija poput spuæve. Da se uËenje sam, na iznenaenje mnogih, dosad iz stranog jezika isplati u pravom smislu te rijeËi, BROJ 8 • VELJA»A 2011. njemaËkog imao trojku. Za tu ocjenu ne pokazuje i nagrada koju je osvojio za prvo mogu kriviti nikoga drugoga osim sebe. mjesto. Pored priznanja i knjiga na njemaËkom Prvi Êu priznati da sam ljenËina πto se jeziku dobio je i od NjemaËke stipendiju za tiËe πkolskih stvari. To me nikad nije jednomjeseËni boravak u Ëetiri njemaËka previπe privlaËilo jer se gradivo odugovlaËi grada, Kölnu, Bonnu, Berlinu i Münchenu, i tijekom cijele godine, treba se stalno raditi to od 23. lipnja do 23. srpnja 2010. godine. i, iskreno reËeno, gradivo i nije Pritom Êe dva tjedna boraviti u obitelji svojih prezahtjevno. Nisam jedini koji se nakon vrπnjaka i s njima pohaati πkolu te tako joπ bolje usavrπiti znanje njemaËkog jezika. Na povratku iz Volkswagenova muzeja svega toga prestaje previπe interesirati motornih vozila 10
 11. 11. BERNARD ZAHANEK NA JEDNOMJESE»NOM NAGRADNOM PUTOVANJU U NJEMA»KOJ TEMA BROJAJedinstveno iskustvo • Posjetili smo Bonn, Köln, Berlin i München, gdje smo uËili o Bernard Zahanek njihovoj povijesti, kulturi i suvremenom naËinu æivotaMoj jednomjeseËni boravak u NjemaËkoj smo uvijek svi u kontaktu zahvaljujuÊi Meurer. Otac obitelji radi za novine,zapoËeo je i mojim prvim letom avionom facebooku. Joπ uvijek se ponekad Ëujemo majka u vrtiÊu, a oboje djece joπ se uvijeki mogu reÊi da je to iznimno ugodno i brzo i razgovaramo. Uz njih sam i postao πkoluje. Sin je star kao i ja, zapravoprijevozno sredstvo. Jedini mi je problem blizak s mnogo Ëlanova drugih grupa, a i dijelimo isti roendan, dok je sestrapreaktivna maπta πto obiËno znaËi da dosta „domaÊih“, najviπe za vrijeme koje godinu dana mlaa. ©kola je bila priliËnovidim dvadeset moguÊih katastrofalnih sam proveo u Dormagenu s gostinjskom zanimljiva jer smo imali organiziranuscenarija. U svakom sluËaju moram reÊi obitelji. posebnu nastavu te smo uz to zada takav doæivljaj nije lako objasniti - to slobodne sate posjeÊivali prave satovese mora doæivjeti. I vjerojatno Êu izostaviti U GOSTINJSKOJ OBITELJI lokalnih uËenika. NaËin rada im je umnoge vaæne dijelove πto Êe me kasnije nekim predmetima potpuno drukËiji dokgristi, ali sada kad sam veÊ ovdje, Ukratko, trebali smo nauËiti viπe o je u struËnijim isti kao u nas. Obiteljpokuπat Êu govoriti o tom putu najbolje njemaËkoj kulturi, povijesti i jeziku. I naravno nije savrπena i oni se znajuπto mogu. moram priznati da je to bilo znaËajno jer meusobno posvaati oko nekih sitnica,Svrha putovanja je ustvari bila poticajna i sam imam slabo iskustva u verbalnoj kao i svaka obitelj.izobrazba stranih uËenika njemaËkoga komunikaciji sa strancima. Koliko godjezika. Kandidate su birali na temelju neπto dobro znaπ u teoriji, nikada nije U»ENICI SA SVIH STRANA SVIJETAposebnih dostignuÊa na podruËju jednostavno to primijeniti u praksi beznjemaËkoga jezika πto je u velikom broju iskustva. Posjetili smo Bonn, Köln, Berlin Ostali gostujuÊi uËenici su, kao πto samsluËajeva znaËilo visok plasman na i München, gdje smo uËili o njihovoj veÊ rekao, bili jako zanimljivi i ugodni.dræavnim natjecanjima pojedinih dræava. povijesti, kulturi i suvremenom naËinu Naravno da su postojale razne kulturneTo naravno nije bila jedina metoda, æivota. Od samog poËetka bilo je izriËito razlike, ali nam to nije previπe smetalo.pogotovo u zemljama gdje se njemaËki navedeno da ovo nije samo odmor, veÊ Vijetnamke Nhung, Linh i Huyen uslabije koristi, no buduÊi da sam ja za ovo edukativno putovanje. Naravno, bilo je i poËetku su bile pomalo povuËene i dræaleputovanje priliku dobio na taj naËin, on mnogo zabavnih sadræaja - posjeÊivali su se stalno zajedno. Naravno, to jemi je i najpoznatiji. Uglavnom, dobitnika smo mnoπtvo priredaba, zabavnih razumljivo buduÊi da su oni po obiËajimanagrade bilo je iz cijeloga svijeta, a svi parkova, predstava te sam dobio priliku najudaljeniji od nas pa je sasvimsu oni bili rasporeeni u grupe od otprilike zaigrati minigolf i okuπati se u kuglanju. normalno da su se malo osjeÊale10 Ëlanova. Mi smo bili Grupa 10 i imali Imali smo priliku ostati dva tjedna u jednoj neugodno. Ali brzo su i one vidjele da sesmo dvije Brazilke, tri Vijetnamke, tri gostinjskoj obitelji. Svaka grupa bila je u nemaju Ëega bojati pa smo se svi opetHrvata te dvoje iz JuænoafriËke Republike drugom gradu, a lokalna πkola je brzo sprijateljili. Kod njih mi je bilo- svi su bili iznimno ugodni i fascinantni suorganizirala program za svoju grupu. zanimljivo to πto su, za razliku od nasljudi i od poËetka smo se priliËno dobro Naπa grupa je bila smjeπtena u Hrvata koji smo se guπili u mesu, rijetkoslagali, ali na kraju tog kratkog mjeseca Dormagenu, malom ugodnom gradiÊu. jeli Ëisto meso i mesnatu hranu opÊenitomorali smo se rastati nakon πto smo Svatko je ta dva tjedna proveo kod jedne - veÊinom su naruËivale razne vrstepostali bliski kao obitelj. Na svu sreÊu joπ gostinjske obitelji. Ja sam dobio obitelj salata. (I da, i sam sam svjestan koliko BROJ 8 • VELJA»A 2011.Dora, Mislav i ja, s „gostinjskom braÊom i Katedrala u Kölnu gdje pogled s vrha (ako Probali smo i sve lokalne specijalitetesestrama“ i pomoÊnicom voditeljice se uspijeπ popeti) nudi veliËanstven doæivljaj - Gabriela i ja 11
 12. 12. TEMA BROJA Gabriela, Linh, Nhung, Steve i Elzahn ispred Altes Museum, jednog Na kuglanju s Huyen od najpoznatijih muzeja u Berlinu, specijaliziranog za stare umjetnine lud ispadam zato πto svaki put kada idem stalno se nekamo æure. Promet je sam Uz sve to Ëesto smo imali i organizirane na neko putovanje, prvo na πto mislim je po sebi, raËunajuÊi veliËinu mjesta, susrete svih gostujuÊih uËenika i njihovih hrana.) Brazilke Thais i Gabriela od priliËno gust. Ako se ne varam u vezi s skrbnika pa je znali biti priliËno veselo poËetka su bile jako druæeljubive pa smo mjestom, u Bonnu su nas upozorili na kada se skupimo negdje, neπto zaigramo se brzo sloæili. Ne bih opet o hrani, ali Ëini biciklistiËke staze jer se znalo dogoditi da i svi se druæimo. Svi su oni takoer bili se da su salate Ëeste i u Brazilu. Nekako pokoji biciklist ne pazi, ne mari pa nekoga jako zanimljivi i ljubazni ljudi pa smo se mi odmah doe da se zapitam o naπoj pregazi. Osim toga promet je priliËno dobro sloæili. Stvarno mi je drago da smo poziciji. Uglavnom, bile su zvrckaste i s solidan, dosta se ljudi koristi javnim joπ uvijek u kontaktu jedni s drugima. Thais sam Ëesto imao priliku razgovarati prijevozom pa i nisu tolike guæve. SjeÊam se jednog dana kada smo svi o glazbi, makar je to tema o kojoj jedva otiπli u obliænji zabavni park i isprobali imam pojma. NasumiËna Ëinjenica o PRIJATELJSTVA ZA CIJELI ÆIVOT svaku atrakciju. Trajalo je cijeli dan, ali Brazilu koju sam od njih saznao je to da ne mogu reÊi da smo ga nepotrebno u πkolama nose odore. Najviπe smo slobodnog vremena imali u izgubili. Osim u Dormagenu, po nekoliko Zanimljiva je ta globalizacija - danas su Dormagenu, kod gostinjske obitelji. Za to slobodnih sati bilo je i u Berlinu radi ljudi oko cijeloga svijeta dovoljno sliËni da vrijeme sam s „gostinjskim bratom“ kupovine pa smo lutali centrom. mi je teπko naÊi neku pravu razliku. obilazio svakakva mjesta i dogaanja. Boravak u NjemaËkoj bio mi je jako lijepo Uzmimo za primjer JuænoafriËku »esto smo odlazili biciklima na lokalno i jedinstveno iskustvo i mogu toplo Republiku odakle su doπli Steve i Elzahn. jezero na kupanje. Moram priznati da im preporuËiti svakome tko dobije takvu Na prvi bi pogled svatko pomislio da je je javni prijevoz priliËno ureen, makar ponudu da je odmah prihvati bez ikakva to nekakvo egzotiËno mjesto jer je tako je Dormagen malo mjesto. Autobusi premiπljanja. Za tih kratkih mjesec dana, udaljeno, ali sudeÊi po priËama koje sam dolaze svakih desetak minuta i moæeπ za koje smo mislili da Êe biti toliko dugi, Ëuo, i nismo toliko drugaËiji. Naravno da doÊi do obliænjega grada u nekoliko stekao sam prijateljstva koja Êe trajati Êe postojati nekakve razlike, ali gledajuÊi minuta. Izbor slobodnih aktivnosti cijeli æivot, a uz sve sam to uspio i steÊi na to koliko smo sliËni, one uopÊe nisu takoer je mnogo veÊi - uz uobiËajene nova jeziËna znanja te sam bolje nauËio vaæne. Svi smo mi ljudi i svi mi æivimo na sportove bilo je i onih za koje kod kuÊe cijeniti tue kulture i poπtovati meusobne ovome svijetu zajedno, makar popriliËno nikada nisam ni Ëuo, a kamoli ih igrao. razlike.Taj put mi je takoer razrijeπio sve udaljeni jedni od drugih. Njihova obitelj mi je takoer priuπtila sumnje koje sam imao u svezi sa Gradovi u kojima smo bili, iskljuËujuÊi priliku da posjetim „Summer Jam“, studiranjem u inozemstvu. Sreo sam i Dormagen, popriliËno su veliki - Köln, najveÊi glazbeni festival te vrste u Europi. druge ljude koji to rade te se snalaze bez Bonn, Berlin i München. Æivot je tamo, Bilo je zanimljivo i stvarno cijenim sve to ikakvih problema. kao i u svim veÊim mjestima, pomalo jer su to napravili na svoj troπak samo ubrzan - ljudi su na ulicama neprekidno, da mi osiguraju πto bolje vrijeme kod njih. BROJ 8 • VELJA»A 2011. U Dormagenu smo imali najviπe slobodnog vremena pa smo Ëesto Zugspitze je najviπa planina u NjemaËkoj (2962 m) organizirali zabave i druæenja 12
 13. 13. PREKALJENI STRUKOVNJACI NA DRÆAVNOM SUSRETU LIDRANO TEMA BROJA• Lidranovci lijepo ugoπÊeni • Matej MiliËiÊ u programu otvaranja • Pohvale Strukovnjaku • Oduπevljenje πibenskim znamenitostima • Belgijanci slabo govore engleski • Dug put kuÊi Ivana –ilasGosti ©ibenikaOve godine dræavni LiDraNo odveo nas je osobljem koja je nas je uvijek bilo spremno Razgledavanje ©ibenika da se napreduje i da svake godine naπeu ©ibenik jer smo, kao i niz proπlih godina, uputiti kamo smo trebali iÊi. SveËano otvaranje novine postaju bolje pomoÊu savjeta struËnogimali priliku prisustvovati toj smotri. Na put donijelo nam je veliko iznenaenje. povjerenstva. Ove godine u povjerenstvu susmo krenuli u subotu 27. oæujka u 2 i 30. Ovogodiπnji domaÊin bila je Gimnazija Antuna bili Marko Baus, SreÊko Listeπ, SnjeæanaNakon dugog putovanja do ©ibenika i traæenja VranËiÊa, koju je pohaao i Matej MiliËiÊ, MariÊ i Ivana Kalogeja-BrkiÊ. Kako je naπhotela (zvuËi nevjerojatno, ali zbilja naπ vozaË koji je bio sudionik showa Hrvatska traæi Strukovnjak dobio puno pohvala, profesoricanije znao kamo nas vozi) napokon smo doπli, zvijezdu. On je otpjevao dvije pjesme Toπe Karacsony i ja mogle smo odahnuti i bitioko pola jedan, do naπega hotela „Ivan“ koji Proeskog i ugodno iznenadio sve nazoËne, ponosne na sve uËenike koji su suraivalise nalazi u hotelskom naselju Solaris Holiday ali su nas oduπevili i nastupi ostalih uËenika u njegovu stvaranju.Resortu. Naravno nije sve teklo po planu pa te πkole. Nakon ruËka uputili smo se u mali obilazaksmo na naπe sobe morali Ëekati sve do 5 Obradovala nas je Ëinjenica da je okrugli ©ibenika, jer zbilja bi bila πteta da ne posjetimosati. SreÊom ruËak je veÊ bio pripremljen stol za πkolske listove bio tek sljedeÊi dan. znamenitosti toga malog grada. Zbog okruglihtako da nismo gladni morali iÊi u Na veËeri sam upoznala i Tihanu koja je doπla stolova u svojim kategorijama Mario, Ruæa,razgledavanje mjesta gdje Êemo boraviti iduÊa iz Koprivnice. Iako je bio organiziran i party, Nikola i Æeljka naæalost nisu nam se moglitri dana. Vrijeme smo kratili πeÊuÊi divnom svi smo bili preumorni za takvo πto, ali nismo pridruæiti u razgledavanju, ali zato smo seplaæom s predivnim pogledom na more. ga propustili u nedjelju. Neki su ipak imali mi svi ostali uputili u ©ibenik.Naravno ostalo nam je joπ vremena pa smo energije pa su partijali do kasnih noÊnih sati.se polako poËeli i upoznavati s ostalim ©ibenske znamenitostisudionicima smotre. »ekajuÊi sobu, upoznala Na posaosam uËenike iz Orahovice, Marija, Ruæu i U razgledavanju grada druπtvo mi je pravilaNikolu, i Æeljku iz Slatine, a u Virovitici sam Drugi dan bio nam je ispunjen i rezerviran Tihana. Prvo smo posjetili katedralu sv.veÊ upoznala i Valentinu koja je predstavljala za izlaganje naπeg Strukovnjaka. Iako sam, Jakova. Oduπevilo me ureenje unutraπnjostiπkolski list Lux. Napokon kada smo dobili priznajem, bila u malom strahu kako Êe to crkve od koje zastaje dah. Sam pogled nasvi sobe, jedva smo Ëekali da se malo sve proÊi, pozitivno sam se iznenadila kada taj gotiËko-renesansni stil povede vas u nekoodmorimo i osvjeæimo. Æeljka, Ruæa i ja imale je naπ πkolski list dobio jako puno pohvala. drugo, proπlo, vrijeme. Iznenadila me ismo sreÊu pa smo dobile jednu od najveÊih Na samoj izloæbi πkolskih listova mogla sam Ëinjenica da je katedrala graena od kamenihsoba (i na tome su nam svi zavidjeli) koju pogledati ostale listove koje su ureivali ploËa i blokova koje je Ëak moguÊe i rastaviti.su svi htjeli vidjeti. Naravno imali smo i prelijepi uËenici poput nas i vidjeti zapravo kakva nam Nadalje uputili smo se u park u kojemu sepogled s terase koja je takoer bila ogromna. je konkurencija, ako je moæemo tako nazvati nalazi spomenik kralja Petra Kreπimira IV,Hotel „Ivan“ oduπevio nas je ljubaznim jer to zapravo nije natjecanje nego moguÊnost u centru ©ibenika. Nakon toga uputili smo BROJ 8 • VELJA»A 2011.Novi prijatelji Jesu li na broju listovi svih πkola? 13
 14. 14. ÆUPANIJSKI SUSRETTEMA BROJA LIDRANO 2011. Evo nas u Slatini Pohvale Ëak dvama virovitiËkim srednjoπkolskim listovima - predstavnici Strukovnjaka i Luxa se na gradsko groblje koje se nalazi pod na spavanje smo otiπli sretni πto smo sklopili zidinama. Kada smo se popeli na veÊ joπ neka nova prijateljstva i upoznali ljude Petra ©iro, Jelena BalenoviÊ, prof., i Mia Pavelko popriliËnu visinu i preπli sve one stube koje koji dolaze iz neke druge zemlje. Ponedjeljak su nas izmorile, vidjele smo da se trud isplatio je doπao, a mi smo znali da Êemo uskoro jer nam se pruæao prelijepi pogled na grad, morati napustiti ovaj prelijepi grad, ali bili a iza naπih lea bilo je predivno more. smo i sretni πto idemo kuÊi. Nakon doruËka Oduπevile su me male uliËice koje smo mogli spakirali smo svoje stvari, i joπ nekoliko puta vidjeli kako se granaju iz glavnih ulica. Poslije provjerili da nismo neπto zaboravili, i odnijeli smo se odluËili malo odmoriti uz kavu i sok ih u bus. Krenuti smo trebali malo kasnije, s joπ nekim profesoricama koje su zajedno toËnije nakon zatvaranja LiDraNa. Na s nama iπle u obilazak ©ibenika. I nakon zatvaranju smo uæivali u radovima koji su razgledavanja bilo je vrijeme da se vratimo zasluæili biti pokazani joπ jednom. Ali svemu u naπ hotel. Poπto sam bila umorna, odluËila lijepom doe kraj, tako smo se i mi oko 15 Rada BjelËeviÊ Kornelija Potrata sam malo prikratiti vrijeme i odmoriti se. Moje sati morali oprostiti od ©ibenika i krenuti put cimerice Ruæa i Æeljka otiπle su u Virovitice. Tijekom puta kuÊi oËekivalo nas razgledavanje ©ibenika, a ja otiπla sam na je dugo putovanje i prolazak kroz tunele, zbog veËeru i poslije veËere opet odmarala svoje kojih sam osjeÊala i mali strah kad bi se svaki umorne noge i uæivala u mediteranskoj klimi. put naπli na poËetku nekog od njih. Putem smo se dobro zabavljali i pomalo pjevali s Nova prijateljstva ostalim uËenicima. U –urevcu sam se oprostila od svojih novih prijatelja, Ruæice, Nakon veËere mogli smo se opustiti i uæivati Marija, Nikole, Æeljke, Valentine i Tihane i na partiju koji je bio organiziran za nas krenuli smo put Virovitice. Nakon joπ nekih lidranovce. Upoznali smo Belgijance koji su sat vremena, moje putovanje je bilo zavrπilo. bili na maturalcu i s njima smo priËali do Sve lijepe uspomene pohranjene su u mome Vanda Balaæ, prof., i Rea PranjiÊ kasno u noÊ. Upoznali su nas sa svojom fotoaparatu i sjeÊanjima. Uæivali smo i zemljom i odgovarali na naπa mnogobrojna predstavili Strukovnjak drugima, poneπto pitanja o πkolstvu, izlascima i svemu ostalom. nauËili i shvatili da naπe novine ne bi mogle Jedini problem je bio taj πto su oni slabije postojati bez svih uËenika koji marljivo rade poznavali engleski jezik, a mi smo bili ponosni kako bi ga stvorili i svake godine donijeli nam πto smo ga jako dobro govorili. Na kraju dana vijesti iz naπe πkole. Katarina Pecolaj, Ivana KuÊan, prof., i Robert Boroπa BROJ 8 • VELJA»A 2011. Glumci na djelu Novinari Strukovnjaka 14

×