ทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านค้ า/ร้ านอาหาร
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อนักท่ องเที่ยวชาวจีน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา B...
ปัจจุบันนักท่ องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่ กนมากขึน ในส่ วน
ั
้
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวจีนให...
พืนทีศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้ ่

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
กลุ่มเป้ าหมาย
>> ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ผู้ประกอบการทีสัมภาษณ์ 30 ราย
่
Coffee man

ป้ าเพลินจิต
(ขายขนมฝายหิน)

ร้ านปาอ่อน (ขายนาสังคม)
้
้

ร้ านใบจาก หอ 4 ชาย...
ผู้ประกอบการทีสัมภาษณ์
่
ร้ านฝ้ าย
คณะเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ มช.

เครปญีปุ่นฝายหิน
่

นิวสลัดฝายหิน

ร้ านพระคุณ
นาผลไม้ ปั่...
ผลจากการสัมภาษณ์ แบบมี
โครงร่ าง ผู้ประกอบการ 30 ราย
มค 2557

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ข้ อมูลโดยทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
่
1. เพศ
27%

73%

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.

ชาย

หญิง
3. อายุ
13%

3%
30%
0-20

34%

21-30

20%

31-40
41-50

51 ปี ขึ้นไป

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
3. ลักษณะของร้ านค้ า
3% 3%
4%
10%

30%
ร้านอาหารตามสัง
่
ร้านเครื่ องดื่ม
ร้านอื่นๆ
สหกรณ์มช.

50%

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่...
4. สถานภาพ

37%

63%
เจ้าของร้าน
พนักงานประจาร้าน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ทัศนคติผู้ประกอบการ 30 ราย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ท่ านมีความลาบากในการสื่ อสารกับลูกค้ าชาวจีนใช่ หรือไม่ ?

“พูดไม่รเรือง
ู้ ่
สือสารลาบาก”
่
“บางครังมี
้
อาจารย์
นักศึกษ...
ภาษาใดทีท่านใช้ ในการสื่ อการกับลูกค้ าชาวจีนมากทีสุด ?
่
่
“เรืองการสือวารทาง
่
่
ร้านมีป้ายราคาติดอยู่
แล้ว”

17%

“มีป้...
ท่ านมีความยินดีทจะให้ บริการลูกค้ าชาวจีนใช่ หรือไม่ ?
ี่

3%

“ชอบคนจีนมาเยอะๆ จะได้
ขายดี”
“ยินดีบริการลูกค้าทุกคนเท่า
...
ท่ านให้ บริการลูกค้ าชาวจีนเท่ าเทียมกับลูกค้ าคนอืนๆใช่ หรือไม่ ?
่

“บางคนก็ขเี้ หนียว
ั
มีปญหาเรืองการสือสารบ้าง
่
่
แ...
ลูกค้ าชาวจีนมีมารยาทในการใช้ บริการใช่ หรือไม่ ?

23%

“มักจะเข้ามาถ่ายรูปนังเล่น
่
ทางร้านยินดีให้บริการ
อยากให้เข้ามาเย...
ลูกค้ าชาวจีนทาตามกฎระเบียบของทางร้ านได้ อย่ างถูกต้ องใช่ หรือไม่ ?

ชอบวุนวาย
่
รบกวนลูกค้า
คนอื่นๆ

มีการแซงคิวบ้าง
แล...
ลูกค้ าชาวจีนพูดคุยกันเสี ยงดังขณะใช้ บริการในร้ านใช่ หรือไม่ ?

คุยกันเสียงดัง
เข้าร้านที 10-20 คน
รบกวนลูกค้าและ
เบียดล...
ลูกค้ าชาวจีนมีความสะอาดในการใช้ บริการกับทางร้ านใช่ หรือไม่ ?

“ก็สะอาดอยูนะ
่
เค้าเห็นนักศึกษาเก็บจาน
ก็เก็บด้วย”

10%
...
ลูกค้ าชาวจีนมีการซื้อสิ นค้ าในแต่ ละครั้งในปริมาณทีมากใช่ หรือไม่ ?
่

ซือเยอะ เหมือนๆ
้
นักศึกษา เค้าจะมอง
นศ.และชีเอาแ...
ลูกค้ าชาวจีนมีการต่ อรองราคาใช่ หรือไม่ ?
“ไม่มปญหามี
ี ั
ป้ายราคาติดอยู่
มีเรือง
่
การทอนเงิน
ให้แบงค์ใหญ่
ไม่มตงทอน”
ี ...
ท่ านมีรายได้ เพิมขึนจากการเข้ ามาท่ องเที่ยวในมช.ของนักท่ องเที่ยวชาวจีนใช่ หรือไม่ ?
่ ้
“ชอบให้มนกท่องเทียวเข้ามา
ี ั
่...
ลูกค้ าชาวจีนสร้ างความราคาญแก่ท่านใช่ หรือไม่ ?
ในส่ วนของการเป็ นผูประกอบการ
้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ไม่ ไ ด้ ส ร้ ...
ท่ านมีความพึงพอใจให้ นักท่ องเทียวชาวจีนเข้ ามาท่ องเที่ยวในมช. เพิมมากขึนใช่ หรือไม่ ?
่
่
้

“มีลกค้าเข้าร้านเยอะๆ
ู
ยิ...
บทสั มภาษณ์ จากร้ านค้ า

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ข้ อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
อยากให้มาเยอะๆ ยอดขายจะได้เพิ่มขึ้น
มี ปัญหาเรื่ องการสื่ อ สาร สื่ อสารไม่ ค่ อ ยร...
ประมวลภาพการสั มภาษณ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ประมวลภาพการสั มภาษณ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
ผูจดทา
้ั
ฉัตรวดี อินทะสา
ชุตพร แปงน้อย
ิ
ไชยวัฒน์ ปลิดตา
ั
ปณณิกา กันจินะ
เอเชีย เสนาหวาน
ปิยทัศฯ พริมทองตระกูล
้

รายงาน...
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน

790 views
599 views

Published on

ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published in: Marketing
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน

 1. 1. ทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านค้ า/ร้ านอาหาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อนักท่ องเที่ยวชาวจีน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 2. 2. ปัจจุบันนักท่ องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่ กนมากขึน ในส่ วน ั ้ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวจีนให้ ความสนใจ เมื่อ ถามว่ าทาไมถึงอยากมาเยือน มช. นักท่ องเที่ยวชาวจีนก็ให้ เหตุผลว่ า เป็ นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม และบรรยากาศดีมาก หากมีลูกหลานก็อยากให้ มาเรี ยนที่นี่ ในมิติทางบวก ที่ดีต่อการค้ า นักท่ องเที่ยวเหล่ านี้ สามารถช่ วยพัฒนารายได้ ของชุ มชน ตามแหล่งท่ องเทียวต่ างๆ และร้ านค้ าก็มีรายได้ เพิมขึน ่ ่ ้ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 3. 3. พืนทีศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ้ ่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 4. 4. กลุ่มเป้ าหมาย >> ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 5. 5. ผู้ประกอบการทีสัมภาษณ์ 30 ราย ่ Coffee man ป้ าเพลินจิต (ขายขนมฝายหิน) ร้ านปาอ่อน (ขายนาสังคม) ้ ้ ร้ านใบจาก หอ 4 ชาย ร้ านผลไม้ ฝายหิน ร้ านไก่ทอดสังคม กาแฟรัฐศาสตร์ ข้ าวราดแกง อมช. MONCONG CAFÉ 7-11 ข้ างหอ 1 หญิง กาแฟภาควิชาสถิติ ก๋วยเตียวต้ มยาสุ โขทัย ๋ ข้ าวมันไก่ อมช. สายทองนาปั่น ฝายหิน ้ ส้ มตา สองลาว ครกหิน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 6. 6. ผู้ประกอบการทีสัมภาษณ์ ่ ร้ านฝ้ าย คณะเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มช. เครปญีปุ่นฝายหิน ่ นิวสลัดฝายหิน ร้ านพระคุณ นาผลไม้ ปั่นฝายหิน ้ Au choix คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไมโลดิบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้ านอาหารตามสั่ง หอ 6 ชาย ร้ านอาหารตามสั่ง หอ 4 หญิง ร้ านอาหารตามสั่ง หอ 6 หญิง ร้ านก๋วยเตียว ๋ คณะมนุษยศาสตร์ กาแฟหอ 3 ชาย ร้ านอาหารตามสั่ง โรงอาหารคณะมนุษย์ ผลไม้ สดฝายหิน Fresh Milk รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 7. 7. ผลจากการสัมภาษณ์ แบบมี โครงร่ าง ผู้ประกอบการ 30 ราย มค 2557 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 8. 8. ข้ อมูลโดยทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ่ 1. เพศ 27% 73% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ชาย หญิง
 9. 9. 3. อายุ 13% 3% 30% 0-20 34% 21-30 20% 31-40 41-50 51 ปี ขึ้นไป รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 10. 10. 3. ลักษณะของร้ านค้ า 3% 3% 4% 10% 30% ร้านอาหารตามสัง ่ ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอื่นๆ สหกรณ์มช. 50% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ร้านขายของใต้หอพัก ร้าน 7-11
 11. 11. 4. สถานภาพ 37% 63% เจ้าของร้าน พนักงานประจาร้าน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 12. 12. ทัศนคติผู้ประกอบการ 30 ราย รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 13. 13. ท่ านมีความลาบากในการสื่ อสารกับลูกค้ าชาวจีนใช่ หรือไม่ ? “พูดไม่รเรือง ู้ ่ สือสารลาบาก” ่ “บางครังมี ้ อาจารย์ นักศึกษา มาช่วยสือสารให้” ่ “ไม่มปญหา เพราะเมนู ี ั เป็ นภาษาจีน และพอทีจะคุยภาษา ่ อังกฤษได้บาง ้ ป้าชอบอยากให้มาเยอะๆๆ” 20% 80% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 14. 14. ภาษาใดทีท่านใช้ ในการสื่ อการกับลูกค้ าชาวจีนมากทีสุด ? ่ ่ “เรืองการสือวารทาง ่ ่ ร้านมีป้ายราคาติดอยู่ แล้ว” 17% “มีป้ายราคาติดอยู่ ก็ชๆเอา(2)” ้ี ภาษาอังกฤษ 83% ภาษามือ ภาษาจีน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 15. 15. ท่ านมีความยินดีทจะให้ บริการลูกค้ าชาวจีนใช่ หรือไม่ ? ี่ 3% “ชอบคนจีนมาเยอะๆ จะได้ ขายดี” “ยินดีบริการลูกค้าทุกคนเท่า เทียมกัน เพราะเราเป็ นผู้ ให้บริการ” 97% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 16. 16. ท่ านให้ บริการลูกค้ าชาวจีนเท่ าเทียมกับลูกค้ าคนอืนๆใช่ หรือไม่ ? ่ “บางคนก็ขเี้ หนียว ั มีปญหาเรืองการสือสารบ้าง ่ ่ แต่ทน้ีลกค้าคนจีนเยอะมาก ่ี ู เยอะกว่าคนไทย... มีความยินดีทจะ ่ี ให้บริการลูกค้าทุกคน” 100% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 17. 17. ลูกค้ าชาวจีนมีมารยาทในการใช้ บริการใช่ หรือไม่ ? 23% “มักจะเข้ามาถ่ายรูปนังเล่น ่ ทางร้านยินดีให้บริการ อยากให้เข้ามาเยอะๆ” “มีการมาขอเติมกาแฟ บางทีมเี บียดแถวลูกค้าอื่น” 77% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 18. 18. ลูกค้ าชาวจีนทาตามกฎระเบียบของทางร้ านได้ อย่ างถูกต้ องใช่ หรือไม่ ? ชอบวุนวาย ่ รบกวนลูกค้า คนอื่นๆ มีการแซงคิวบ้าง และเสียงดัง แต่กชอบเพราะ ็ มีรายได้เพิมขึน ่ ้ 30% 70% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 19. 19. ลูกค้ าชาวจีนพูดคุยกันเสี ยงดังขณะใช้ บริการในร้ านใช่ หรือไม่ ? คุยกันเสียงดัง เข้าร้านที 10-20 คน รบกวนลูกค้าและ เบียดลูกค้าอื่นๆ คุยกันเสียงดังเกินไป ทาให้ลกค้าคนไทย/นศ.มช ู ลุกหนี เดินหนี ลูกค้าคนไทยหาย 37% 63% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 20. 20. ลูกค้ าชาวจีนมีความสะอาดในการใช้ บริการกับทางร้ านใช่ หรือไม่ ? “ก็สะอาดอยูนะ ่ เค้าเห็นนักศึกษาเก็บจาน ก็เก็บด้วย” 10% 90% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 21. 21. ลูกค้ าชาวจีนมีการซื้อสิ นค้ าในแต่ ละครั้งในปริมาณทีมากใช่ หรือไม่ ? ่ ซือเยอะ เหมือนๆ ้ นักศึกษา เค้าจะมอง นศ.และชีเอาแบบนศ.ซือ ้ ้ 100% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 22. 22. ลูกค้ าชาวจีนมีการต่ อรองราคาใช่ หรือไม่ ? “ไม่มปญหามี ี ั ป้ายราคาติดอยู่ มีเรือง ่ การทอนเงิน ให้แบงค์ใหญ่ ไม่มตงทอน” ี ั 20% นักท่ อ งเที่ ย วชาวจี นไม่ ค่ อ ยต่ อ รองราคาแต่ มี การมาขอเติ ม อี ก เช่ น การขอเติมน้ าผลไม้ “มีต่อรองราคา แต่กไม่ลดให้ ็ ก็ยงซืออยู่ ต่อทังคนจีน ทังฝรัง” ั ้ ้ ้ ่ “คนจีนชอบต่อรองราคา และเลือกมาก..ไม่คอยชอบ” ่ 80% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 23. 23. ท่ านมีรายได้ เพิมขึนจากการเข้ ามาท่ องเที่ยวในมช.ของนักท่ องเที่ยวชาวจีนใช่ หรือไม่ ? ่ ้ “ชอบให้มนกท่องเทียวเข้ามา ี ั ่ ชาติไหนก็ได้ เข้ามาเทียว ่ ใน มช.เยอะๆ ทาให้ ขายดียงขึน ชอบๆ” ิ่ ้ “ปีน้ีนกท่องเทียวชาวจีนเยอะมาก ั ่ มากกว่าทุกปี แต่เสียงดังมาก ั ่ ้ ่ ฟงไม่คอยรูเรือง การสังอาหารก็ชเี้ อา ่ ขายได้เยอะขึน” ้ 100% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 24. 24. ลูกค้ าชาวจีนสร้ างความราคาญแก่ท่านใช่ หรือไม่ ? ในส่ วนของการเป็ นผูประกอบการ ้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ไม่ ไ ด้ ส ร้ า ง ความราคาญแต่อย่างใด หากแต่เรื่ อง ของการใช้ชีวิต ประจาวัน เช่ นการ ใช้รถใช้ถนน สร้างความราคาญเป็ น อย่างยิง ่ 4% 96% “เห็นใจชาวจีน คิดว่าเขา เป็ นเพือนบ้านไม่มความ ่ ี ราคาญ มองว่าน่ารักดี อยากให้มาเยอะๆ ไม่มความลาบากใดๆใน ี การขายของให้ นักท่องเทียวชาวจีน เห็น ่ เขาจูงลูกจูงหลาน มาก็น่ารักดี” ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 25. 25. ท่ านมีความพึงพอใจให้ นักท่ องเทียวชาวจีนเข้ ามาท่ องเที่ยวในมช. เพิมมากขึนใช่ หรือไม่ ? ่ ่ ้ “มีลกค้าเข้าร้านเยอะๆ ู ยิงดี ร้านจะได้มรายได้เพิมขึน” ่ ี ่ ้ 3% 97% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ใม่ใช่
 26. 26. บทสั มภาษณ์ จากร้ านค้ า รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 27. 27. ข้ อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ อยากให้มาเยอะๆ ยอดขายจะได้เพิ่มขึ้น มี ปัญหาเรื่ องการสื่ อ สาร สื่ อสารไม่ ค่ อ ยรู ้ เ รื่ อ ง บางครั้ งก็สูญเสี ย สิ น ค้า เพราะ สื่ อสารกันไม่เข้าใจ ด้านการต่อรองราคา มักไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่ องจาก ร้านค้าจาพวกอาหารเครื่ องดื่ม มักจะมีราคาสิ นค้าที่ตายตัว จึงมักจะไม่ค่อยต่อรอง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 28. 28. ประมวลภาพการสั มภาษณ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 29. 29. ประมวลภาพการสั มภาษณ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 30. 30. ผูจดทา ้ั ฉัตรวดี อินทะสา ชุตพร แปงน้อย ิ ไชยวัฒน์ ปลิดตา ั ปณณิกา กันจินะ เอเชีย เสนาหวาน ปิยทัศฯ พริมทองตระกูล ้ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 31. 31. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.

×