Στοιχεία Ερευνητικής Μεθοδολογίας - Σύνταξη Ερωτηματολογίων

3,320 views

Published on

Ανοικτό εξ' αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης "Στοιχεία Ερευνητικής Μεθοδολογίας" στα πλαίσια της δράσης Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας.

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφορόσησης
Πανεπιστήμιο Πατρών

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
876
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Στοιχεία Ερευνητικής Μεθοδολογίας - Σύνταξη Ερωτηματολογίων

 1. 1. ΢τοιχείαΕρευνθτικισ Μεκοδολογίασ Ανοικτό Εργαςτιριο 2012-13
 2. 2. Ανοικτό Εργαςτιριο 2.0
 3. 3. Second Lifehttp://maps.secondlife.com/secondlife/Alice%20Academy/216/41/32
 4. 4. Wikihttp://openworkshop.pbworks.com
 5. 5. ΢τυλιανόσ Μυςτακίδθσ• MSc, Ειδικόσ ςτο E-learning, Βιβλιοκικθ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν• Διδάςκων, Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Καταλωνίασ (Βαρκελϊνθ, Ιςπανία) @ WWW• Διδάςκων, Πανεπιςτιμιο τθσ Ουάςινγκτον (΢θάτλ, ΘΠΑ) @ SL
 6. 6. ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ΢ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ΢ –ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΓιαννοποφλου Αγγελικι, MBA, ΒΚΠ
 7. 7. Μακθςιακοί ΢τόχοιΜετά το τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ αυτισ κα είςτε ςεκζςθ να:• Γνωρίηετε όλουσ τουσ τφπουσ ερωτιςεων• Διατυπϊνετε ςωςτά ερωτιςεισ• ΢υντάςςετε ζνα ερωτθματολόγιο με τισ ςωςτζσ μεταβλθτζσ
 8. 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ΢τόχοσ: ακριβι περιγραφι των μεγεκϊν ι μεταβλθτϊν εκείνωνπου αποτελοφν μζροσ του προβλιματοσ.Οι περιγραφικζσ ζρευνεσ βαςίηονται ςυνικωσ ςε πρωτογενιςτοιχεία. Ο ερευνθτισ πρζπει να ζχει πολφ καλι γνϊςθ τουπροβλιματοσ εκ των προτζρων ϊςτε να κακορίςει το είδοσ τωνπλθροφοριϊν που απαιτείται να ςυγκεντρωκοφν.Ειδικότερα, οι περιγραφικζσ ζρευνεσ απαιτοφν τον πολφ καλόκακοριςμό του ποιοσ, τι, πότε, ποφ, γιατί και πϊσ τθσ ζρευνασπου κα πραγματοποιθκεί.
 9. 9. ΢ΣΑΔΙΑ ΕΡΕΤΝΑ΢
 10. 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑΜεθοδολογία (τρόποι ςυλλογήσ δεδομζνων)• Παρατιρθςθ• Ερωτηματολόγιο• Πείραμα• ΢υνζντευξθ
 11. 11. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΕίναι μια τυποποιθμζνθ ομάδα ερωτιςεων για τθ ςυλλογι ςυγκεκριμζνωνπλθροφοριϊν από τουσ ερωτϊμενουσ. Aποτελεί απαραίτθτο εργαλείο του ερευνθτι.• Μεταβλθτι  εννοοφμε τθν πλθροφορία που κζλουμε να λάβουμε (να μετριςουμε) κάκε φορά. Μία ερϊτθςθ πρζπει να ζχει ΜΟΝΟ μια μεταβλθτιΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ:΢Ω΢ΣΟ: Ποιο είναι το φφλο ςασ; (μεταβλθτι = φφλο)ΛΑΘΟ΢: Ποια υπθρεςία τθσ βιβλιοκικθσ γνωρίηετε και χρθςιμοποιείτε; (Υπαρξθ δφο μεταβλθτϊν: 1θ μεταβλθτι = γνϊςθ υπθρεςίασ 2θ μεταβλθτι = χριςθ υπθρεςίασ Πρζπει να δθμιουργθκοφν δφο διαφορετικζσ ερωτιςεισ)
 12. 12. ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 1 • Καθοπιζμόρ ηων πληποθοπιών πος σπειάζεηαι ο επεςνηηήρ 2 • Επιλογή ηων ηύπων ηων επωηήζεων 3 • Απόθαζη για διαηύπωζη επωηήζεων 4 • Καθοπιζμόρ ηηρ ζειπάρ ηων επωηήζεων • Πποζδιοπιζμόρ ηηρ μοπθολογίαρ και ηηρ εμθάνιζηρ ηος 5 επωηημαηολογίος 6 • Πποέλεγσορ ηος επωηημαηολογίος 7 • Διεξαγωγή έπεςναρ Πθγι: Προςαρμογι από Wilson (2006)
 13. 13. 1. Κακοριςμόσ πλθροφοριϊνΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ• Πλθροφορίεσ που κζλει να αντλιςει ο ερευνθτισ μζςω του ερωτθματολογίου ςφμφωνα με ςτόχουσ που ζχει κζςει• Οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν κα πρζπει να ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ ΔΗΛΑΔΗ: Οριςμόσ μεταβλθτϊν τθσ ζρευνασ
 14. 14. 2. Σφποι ερωτιςεωνΑ. Ανοιχτζσ Ερωτιςεισ: ΢τισ ερωτιςεισ αυτζσ ο ερωτϊμενοσ μπορεί ναεκφράςει τθν γνϊμθ του ελεφκερα - χωρίσ περιοριςμοφσ. Δεν δίνονται οιαπαντιςεισ και απαντά ότι κζλει ο ερωτϊμενοσ. Χριςιμο για τισπεριπτϊςεισ που ο ερευνθτισ δεν είναι ςίγουροσ για το είδοσ τωναπαντιςεωνΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 1. Θα μποροφςατε να προτείνετε οριςμζνεσ νζεσ κεματικζσ κατθγορίεσ, που κα επικυμοφςατε να ςυμπεριλάβει θ Ιατρικι Βιβλιοκικθ ςτθν προςπάκεια του εμπλουτιςμοφ τθσ; ………………………………………………………………………………………΢ΗΜΕΙΩ΢Η: Αποφζρουν ποικιλία απαντιςεων και είναι δφςκολο ναεπεξεργαςτοφν. Πρζπει να ομαδοποιθκοφν τα αποτελζςματαΒ. Κλειςτζσ Ερωτιςεισ: Δίνονται εκ των προτζρων οι δυνατζσ απαντιςεισμεταξφ των οποίων καλείται να επιλζξει ο ερωτϊμενοσ. Δυνατότθταςυλλογισ ομοιόμορφων απαντιςεων
 15. 15. Σφποι ερωτιςεων (αναλυτικά) Κλίμακασ Ανοιχτζσ Λόγου Διχοτομικι Σφποι Κλίμακασ Αμοιβαία Ερωτιςεων Ονοματικισ αποκλειόμενθ Πολλαπλϊν επιλογϊν Κλίμακασ Κλειςτζσ Κατάταξθσ Σάξεωσ Likert Κλίμακασ Stapel Διαςτιματοσ κ.α
 16. 16. 2.1 Κλίμακεσ Μζτρθςθσ• Σρόποι μζτρθςθσ οποιαςδιποτε μεταβλθτισ (Ζτςι ειςάγονται ςτο SPSS)1. Ονοματικζσ ι κατθγoρίασ (nominal)2. Σάξθσ ι κατάταξθσ (ordinal)3. Διαςτιματοσ (scale)4. Λόγου ι αναλογίασ (scale)
 17. 17. ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΡΗ΢Η΢: Ονοματικι Nominal• Είναι οι κατθγορικζσ μεταβλθτζσ των οποίων οι τιμζσ αναφζρονται ςε ονόματα, κατθγορίεσ, χαρακτθριςτικά, κ.ά. Οι αρικμοί εκφράηουν κατθγορίεσ, ονόματα, χαρακτθριςτικά, ιδιότθτεσ π.χ. ΝΑΙ = 1 & ΌΧΙ = 2• Μια υποκατθγορία μεταβλθτϊν nominal είναι οι διχοτομικζσ μεταβλθτζσ.• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ζχετε παιδιά; Ναι Όχι (Μεταβλθτι = Παιδιά) (Ερϊτθςθ = Κλειςτοφ τφπου, κλίμακασ μζτρθςθσ ονοματικισ)
 18. 18. ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΡΗ΢Η΢: Κλίμακα τάξθσ ικατάταξθσ Ordinal• Μια μεταβλθτι κεωρείται ordinal όταν οι αξίεσ τθσ αντιπροςωπεφουν μια ιεραρχθμζνθ λίςτα (διάταξθ) ςτθν κωδικοποίθςθ (1οσ , 2οσ, 3οσ, …)ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 1. Ιεραρχιςτε από το 1 ζωσ το 5 τισ παρακάτω μάρκεσ ςοκολάτασ, όπου 1 = θ ςοκολάτα που ςασ αρζςει περιςςότερο και 5= θ ςοκολάτα που ςασ αρζςει λιγότερο – ΢οκολάτα 1 ………. – ΢οκολάτα 2 ……….. – ΢οκολάτα 3 ……….. – ΢οκολάτα 4 ……….. – ΢οκολάτα 5 ……….. (Μεταβλθτι = μάρκα ςοκολάτασ) (Ερϊτθςθ = κλειςτοφ τφπου, κλίμακασ μζτρθςθσ τάξεωσ)
 19. 19. ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΡΗ΢Η΢: Κλίμακασ Λόγου - scale Ερωτιςεισ ανοιχτζσ με τθν προχπόκεςθ ότι οι απαντιςεισ δίνονται ςε απόλυτεσ μονάδεσ τθσ φυςικισ τουσ μζτρθςθσ. Μπορεί να είναι: ποςά, μικθ, ειςοδιματα, τιμζσ, θλικίεσ, χρόνοσ.• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ:1. Ποια είναι θ θλικία ςασ; ________( Μεταβλθτι = θλικία )(Ερϊτθςθ = ανοιχτοφ τφπου, κλίμακασ λόγου)2. Ποιο είναι το κακαρό μθνιαίο ειςόδθμά ςασ; _________ €( Μεταβλθτι = κακαρό μθνιαίο ειςόδθμα )(Ερϊτθςθ = ανοιχτοφ τφπου, κλίμακασ λόγου)
 20. 20. ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΡΗ΢Η΢: Διαςτιματοσ Scale• ΢τισ περιπτϊςεισ όπου χρθςιμοποιοφνται διαςτιματα μζτρθςθσ, είτε για ποςότθτεσ, είτε για αξιολογιςεισ (π.χ. γεφςθσ) και εφόςον υπάρχει ιςότθτα διαςτιματοσ μεταξφ των υποδιαιρζςεων τθσ κλίμακασ. ΢ε αυτζσ τισ μετριςεισ δεν υπάρχει ο αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ του μθδενόσ και γι’ αυτό το λόγο είναι δφςκολθ ζωσ αδφνατθ θ απόλυτθ ποςοτικι ςφγκριςθ των απαντιςεων των ερωτϊμενων.• Ερωτιςεισ Βακμονόμθςθσ (Διαςτιματοσ): ΢τισ ερωτιςεισ αυτζσ ο ερωτϊμενοσ μπορεί να απαντιςει ςε μόνο μία από τισ υπάρχουςεσ κατθγορίεσ. Οι απαντιςεισ δίνονται ςε ίςα διαςτιματα από το 1 ζωσ το 5ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Σασ δυςκολεφει ςτθ χριςθ του, ο κατάλογοσ OPAC τθσ ΒΚΠ;1. Κακόλου 2. Ελάχιςτα 3. Μζτρια 4. Αρκετά 5. Πάρα πολφΑ΢ΚΗ΢Η: Ποια θ μεταβλθτι τθσ ερϊτθςθσ; Σι τφποσ ερϊτθςθσ είναι (α ι κ);Είναι ςωςτι ερϊτθςθ;
 21. 21. Σφποι μζτρθςθσ(κλειςτζσ ερωτιςεισ - ονοματικζσ) /1Α. Κλειςτζσ ερωτιςεισ με δφο επιλογζσ -Διχοτομικζσ ερωτιςεισ: Οι ερωτιςεισ αυτζσεπιτρζπουν ςτον ερωτϊμενο να επιλζξει μόνο μία από τισ δφο απαντιςεισ πουδίνονται. Είναι πολφ ξεκάκαρεσ και γι αυτό ακριβϊσ θ επεξεργαςία είναι πολφ πιοεφκολθ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ :1. Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ ηθτάτε βοικεια από το προςωπικό; Ναι Όχι2. Ποιο το φφλο ςασ; Άντρασ ΓυναίκαΒ. Κλειςτζσ ερωτιςεισ με μία ςωςτι απάντθςθ (αμοιβαία αποκλειόμενθ): Οιερωτϊμενοι επιλζγουν μία απάντθςθ από πολλζσ επιλογζσ που τουσ δίνονταιΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:1. Σι ςθμαίνει για εςάσ καλι διατροφι; (Επιλζξτε μία απάντθςθ) Λιψθ βιταμινϊν  Καλι υγεία  Ποιοτικό φαγθτό  Σροφζσ που δεν μου αρζςουν 
 22. 22. Σφποι μζτρθςθσ(κλειςτζσ ερωτιςεισ - ονοματικζσ) /2Γ. Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ: ΢τισ ερωτιςεισ αυτζσ ο ερωτϊμενοσμπορεί να επιλζξει περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Παρακαλοφμε προςδιορίςτε ποιον τρόπο ενθμζρωςθσ κεωρείτε πιο ζγκυρο:(Μπορείτε να προςδιορίςετε περιςςότερουσ από ζναν τρόπουσ)Σθλεφωνικϊσ  Με ανακοίνωςθ Με FAX  Με ενθμερωτικοφ φυλλάδιο Με e-mail  Με διοργάνωςθ θμερίδων ΢ΗΜΕΙΩ΢Η: Πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν όλεσ οι πικανζσ απαντιςεισ ιαλλιϊσ μπορείτε να αφιςετε μία ανοιχτοφ τφπου ερϊτθςθ ςτο τζλοσγράφοντασ ΆΛΛΟ…… και να δϊςει ο ερωτϊμενοσ μια πικανι απάντθςθ
 23. 23. Σφποι μζτρθςθσ(κλειςτζσ ερωτιςεισ- τάξεωσ)Ερωτιςεισ κατάταξθσ: Ο ερωτϊμενοσ καλείται να επιλζξει τισ απαντιςεισ μεςειρά προτεραιότθτασ ανάλογα με το ποια απάντθςθ κεωρεί πιο ςθμαντικι.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:1. Ποιοι είναι οι κφριοι λόγοι για τουσ οποίουσ επιςκζπτεςτε τθ βιβλιοκικθ;(παρακαλοφμε επιλζξτε με ςειρά προτεραιότθτασ τθ ςθμαντικότθτα τωνλόγων : 1 για το πρϊτο, 2 για το δεφτερο, 3 για το τρίτο, 4…,5…)Ζρευνα Ενθμζρωςθ Τλικό για εργαςία Δανειςμό Μελζτθ Μεταβλθτι = λόγοι επίςκεψθσ ςτθ βιβλιοκικθΕρϊτθςθ = Κλειςτοφ τφπου, κλίμακασ τάξεωσ, τφπου κατάταξθσ
 24. 24. Σφποι μζτρθςθσ(κλειςτζσ ερωτιςεισ- διαςτιματοσ) / 1Διαςτιματοσ Κλίμακασ Likert: To πρόβλθμα τθσ αξιολόγθςθσ πιο ςφνκετων,πολφπλοκων ι αφθρθμζνων ιδιοτιτων, καταςτάςεων, απόψεων, ςτάςεων,διακζςεων, αλλά και αιςκθμάτων ι ςυναιςκθμάτων αντιμετωπίηεται με τθχριςθ τθσ κλίμακασ Λίκερτ. Θ κλίμακα αυτι ηθτάει να δείξει ο ερωτϊμενοστον βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ του με οριςμζνεσ προτάςεισ-δθλϊςεισ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Σε ποιο βακμό ςυμφωνείτε ι διαφωνείτε με τθ διεφρυνςθ του ωραρίου τθσβιβλιοκικθσ. (Κυκλϊςτε τθν επιλογι ςασ)1. Διαφωνϊ Απόλυτα2. Διαφωνϊ3. Οφτε Συμφωνϊ/Οφτε Διαφωνϊ4. Συμφωνϊ5. Συμφωνϊ ΑπόλυταΜεταβλθτι = ωράριο βιβλιοκικθσΕρϊτθςθ = κλειςτοφ τφπου, κλίμακασ διαςτιματοσ, τφπου LIKERT
 25. 25. Σφποι μζτρθςθσ(κλειςτζσ ερωτιςεισ- διαςτιματοσ) / 2Διαςτιματοσ Κλίμακασ Stapel: Δίνεται θ ιδιότθτα ι οπαράγοντασ και μια ςειρά κετικϊν και αρνθτικϊν αρικμϊν πουαντιςτοιχοφν ςε διαφορετικό βακμό παρουςίασ ι αξιολόγθςθστθσ ιδιότθτασ, του παράγοντα ι του χαρακτθριςτικοφΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Πόςο γευςτικό είναι το φαγθτό του εςτιατορίου "Taste";(Κυκλϊςτε μια επιλογι) -3 -2 -1 +1 +2 +3
 26. 26. Κλίμακα ςτακεροφ ακροίςματοσ(Διαςτιματοσ)Οι ερωτϊμενοι καλοφνται να κατανείμουν ζνα ςτακερό αρικμό πχ 100 μονάδεσ ςεδιάφορα χαρακτθριςτικά, δίνοντασ περιςςότερεσ μονάδεσ ςε αυτό που κεωροφνκαλφτερο.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Να κατανείμετε 100 βακμοφσ ςτα παρακάτω χαρακτθριςτικά του προςωπικοφ τθσΒιβλιοκικθσ, δίνοντασ περιςςότερουσ βακμοφσ ςτο χαρακτθριςτικό που κεωρείτεςθμαντικότεροΕυγζνεια ___Ενθμζρωςθ ___Σαχφτθτα εξυπθρζτθςθσ ___Κατανόθςθ αναγκϊν των χρθςτϊν ___ 100
 27. 27. Γραφικζσ κλίμακεσ (Διαςτιματοσ)΢τισ γραφικζσ κλίμακεσ ο ερωτϊμενοσ ςθμειϊνει τθ γνϊμθ του με Χπάνω ςε μια ευκεία γραμμι τθσ οποίασ τα άκρα αντιπροςωπεφουνδφο αντίκετουσ επικετικοφσ προςδιοριςμοφσ. Ονομάηονται καιςυνεχόμενεσ κλίμακεσ αξιολόγθςθσ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Πωσ ςασ φάνθκε το μάκθμα; Βαρετό ____________Χ___________Πολφ ενδιαφζρον΢ΗΜΕΙΩ΢Η: Χρονοβόρο και δφςκολο ςτθν ανάλυςθ
 28. 28. Κλίμακα «ςθμαντικοφ διαφορικοφ»(Διαςτιματοσ)Παρακαλϊ, για κακζνα από τα ηεφγθ ιδιοτιτων πουακολουκοφν, ςθμειϊςτε με (ν) το ςθμείο που περιγράφεικαλφτερα ςε ποιον βακμό το τςιγάρο ζχει, περιςςότερο ιλιγότερο, τθ μία ι τθν άλλθ ιδιότθτα κακενόσ από τα ηεφγθιδιοτιτων που παρατίκενται:• Ελαφρφ ν Βαρφ• Γευςτικό ν Άγευςτο• Ακριβό ν Φτθνό 1 2 3 4 5 6 7
 29. 29. 3. ΔΙΑΣΤΠΩ΢Η ΕΡΩΣΗ΢ΕΩΝ• Χριςθ απλϊν λζξεων• Αποφυγι ςυντομογραφιϊν, εξειδικευμζνθσ φραςεολογίασ και ξζνων λζξεων• Ερωτιςεισ ςυγκεκριμζνεσ• Χριςθ λζξεων με ξεκάκαρθ ζννοια (π.χ θ λζξθ ςυχνά)• Αποφυγι μερολθπτικϊν ερωτιςεων που κακοδθγοφν ςε μια ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ• Διατφπωςθ προςωπικϊν ερωτιςεων με ωραίο τρόπο• Αποφυγι υποκζςεων του ερευνθτι• ΢φντομεσ ερωτιςεισ – ΢φντομεσ απαντιςεισ
 30. 30. Χαρακτθριςτικά ερωτθματολογίου 1. Σςνοσή 2. Σαθήνεια 3. Πλθρότθτα 4. Καηάλληλη δομή 5. Να έσει ηελειόηηηα παποςζίαζηρ από ηεσνικήρ πλεςπάρ 6. Να επιδέσεηαι κωδικογπάθηζηρ και μησανογπαθικήρ επεξεπγαζίαρ 7. Να πεπιλαμβάνει βαζικέρ οδηγίερ ζςμπλήπωζηρ 8. Να είναι καηά ηο δςναηόν ζύνηομο 9. Να ςπάπσει μία μεηαβληηή ζε κάθε επώηηζη
 31. 31. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ /11. Υπαρξθ ςαφινειασ ςτισ ερωτιςεισΘεωρείτε ικανοποιθτικι τθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο αναγνωςτιριο; Ναι Όχι(Μεταβλθτι: Θερμοκραςία)2. Αποφυγι ενςωμάτωςθσ δφο ι περιςςότερων υποερωτιςεων ςε μία κφρια ερϊτθςθ, οι οποίεσ να απαντϊνται από κοινοφΘεωρείτε ότι θ βιβλιοκικθ προςφζρει ςθμαντικζσ και εκςυγχρονιςμζνεσ υπθρεςίεσ; Ναι Όχι
 32. 32. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ /11. Υπαρξθ ςαφινειασ ςτισ ερωτιςεισΘεωρείτε ικανοποιθτικι τθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο αναγνωςτιριο; Ναι Όχι(Μεταβλθτι: Θερμοκραςία)• ΛΑΘΟ΢ ΕΡΩΣΗ΢Η: Γιατί δεν παίρνω τθν πλθροφορία που κζλω• ΢Ω΢ΣΗ ΔΙΑΣΤΠΩ΢Η: Ζχουμε 25ο C. Ηεςταίνεςτε ι κρυϊνετε;2. Αποφυγι ενςωμάτωςθσ δφο ι περιςςότερων υποερωτιςεων ςε μία κφρια ερϊτθςθ, οι οποίεσ να απαντϊνται από κοινοφΘεωρείτε ότι θ βιβλιοκικθ προςφζρει ςθμαντικζσ και εκςυγχρονιςμζνεσ υπθρεςίεσ; Ναι Όχι• ΛΑΘΟ΢ ΕΡΩΣΗ΢Η:Τπάρχουν δφο μεταβλθτζσ ςε μία ερϊτθςθ 1θ μεταβλθτι = ςθμαντικότθτα υπθρεςιϊν 2θ μεταβλθτι = εκςυγχρονιςμζνεσ υπθρεςίεσ• ΢Ω΢ΣΗ ΔΙΑΣΤΠΩ΢Η: Δθμιουργία 2 ξεχωριςτϊν ερωτιςεων
 33. 33. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ /23. Αποφυγι ςφνταξθσ τθσ ερϊτθςθσ με τρόπο που να προδιακζτει ι να κατευκφνει τον ερωτϊμενο προσ κάποια ςυγκεκριμζνθ απάντθςθΣυμφωνείτε ότι το μάκθμα τθσ Οικονομετρίασ είναι το δυςκολότερο μάκθμα τθσ ςχολισ ςασ; Ναι Όχι4. Αποφυγι εξεηθτθμζνων, ξενόγλωςςων ι τεχνικϊν λζξεων και όρωνΘα ιςαςταν διατεκειμζνοι να ταξιδζψετε με Hovercraft ι Catamaran; Ναι Όχι5. Σι πρόβλθμα μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςτθν παρακάτω ερϊτθςθ; Γράψτε μου όλοι το όνομά ςασ…….
 34. 34. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ /23. Αποφυγι ςφνταξθσ τθσ ερϊτθςθσ με τρόπο που να προδιακζτει ι να κατευκφνει τον ερωτϊμενο προσ κάποια ςυγκεκριμζνθ απάντθςθΣυμφωνείτε ότι το μάκθμα τθσ Οικονομετρίασ είναι το δυςκολότερο μάκθμα τθσ ςχολισ ςασ; Ναι ΌχιΛΑΘΟ΢ ΕΡΩΣΗ΢Η: Γιατί οι ερωτϊμενοι κατευκφνονται΢Ω΢ΣΗ ΔΑΣΤΠΩ΢Η: Ποιο κεωρείτε το δυςκολότερο μάκθμα τθσ ςχολισ ςασ;4. Αποφυγι εξεηθτθμζνων, ξενόγλωςςων ι τεχνικϊν λζξεων και όρωνΘα ιςαςταν διατεκειμζνοι να ταξιδζψετε με Hovercraft ι Catamaran; Ναι ΌχιΛΑΘΟ΢ ΕΡΩΣΗ΢Η: 1ο λάκοσ = Χριςθ ξζνων λζξεων, χωρίσ επεξθγιςεισ 2ο λάκοσ = Χριςθ δφο μεταβλθτϊν ςε μία ερϊτθςθ΢Ω΢ΣΗ ΔΙΑΣΤΠΩ΢Η: Δθμιουργία 2 ξεχωριςτϊν ερωτιςεων και φυςικά ςτθν ελλθνικιγλϊςςα5. Σι πρόβλθμα μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςτθν παρακάτω ερϊτθςθ; Γράψτε μου όλοι το όνομά ςασ…….
 35. 35. 4. ΢ειρά ΕρωτιςεωνI. Ερωτιςεισ για τθν ζναρξθ των ερωταποκρίςεων, εφκολεσ να απαντθκοφν και όχι πολφ προςωπικζσII. Ερωτιςεισ για τθν εφρεςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ανταποκρινόμενουIII. Ερωτιςεισ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ μνιμθσ και τθσ ςκζψθσ προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ (αφορά κυρίωσ ζρευνεσ με δφςκολεσ απαντιςεισ). ΢το παράδειγμα τθσ διερεφνθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ φαρμάκου, ερϊτθμα τθσ κατθγορίασ αυτισ κα ιταν : «΢ασ ζχει χορθγθκεί ςτο παρελκόν το φάρμακο Αϋ»IV. Ερωτιςεισ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το προσ διερεφνθςθ κζμα (κυρίωσ ερωτιςεισ)V. Ερωτιςεισ που ζχουν ςχζςεισ με τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του ανταποκρινόμενου, τα οποία κα ςυςχετιςτοφν με τα υπόλοιπα ερωτιματα (Luck D. And Rubin R. 1987)
 36. 36. 5. Εμφάνιςθ του ερωτθματολογίου• Προςεγμζνθ εκτφπωςθ• Οι αρικμοί ςτισ απαντιςεισ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια ςθμαςίασ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ, π.χ. 1= Ναι και 2= Όχι• Να αποφεφγεται ο διαχωριςμόσ μιασ ερϊτθςθσ ςε δυο ςελίδεσ• Οι ερωτιςεισ κα πρζπει να είναι ευκρινϊσ διαχωριςμζνεσ από τισ απαντιςεισ• Πρζπει να δίνονται οδθγίεσ για τισ απαντιςεισ, όπου χρειάηεται• Προςοχι ςτα ωρκογραφεικά λάκοι!
 37. 37. 6. Προζλεγχοσ• Διανομι του ερωτθματολογίου ςε 3 - 4 γνωςτά άτομα και καταγραφι ςχολίων για τυχϊν διορκϊςεισ π.χ ςε περίπτωςθ κακισ διατφπωςθσ κάποιασ ερϊτθςθσ ι μθ κατανόθςθσ κάποιασ άλλθσ• Πιλοτικό Σεςτ – Δοκιμαςτικά ςε κάποιο δείγμα
 38. 38. Μζκοδοσ διανομισ ερωτθματολογίουΤπάρχουν τζςςερισ μζκοδοι διανομισ του ερωτθματολογίου1.Προςωπικι2.Σθλεφωνικι3.Σαχυδρομικι4.Θλεκτρονικά ερωτθματολόγια
 39. 39. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ
 40. 40. ΢τάδια Δειγματολθψίασ Πηγή: Churchill and Iacobucci (2002), ζελ. 449.
 41. 41. ΢τοιχεία δειγματολθψίασ1. Πλθκυςμόσ 2. Πλαίςιο δείγματοσ (sampling• Αποτελεί όλουσ τουσ frame) δυνθτικοφσ ερωτϊμενουσ (π.χ. • Οι κατάλογοι εκείνοι που καταναλωτζσ, χριςτεσ περιλαμβάνουν όλουσ τουσ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ, δυνθτικοφσ ερωτϊμενουσ από επιχειριςεισ, φοιτθτζσ) οι όπου κα επιλεγεί το δείγμα. οποίοι κεωροφνται κατάλλθλοι (π.χ. λίςτα με τουσ φοιτθτζσ του για να ςυμμετάςχουν ςτθν τμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ζρευνα. Ορίηεται από 4 ι τθλεφωνικόσ κατάλογοσ των παραμζτρουσ: κατοίκων τθσ Πάτρασ)• ΢τοιχείο: Νζοι θλικίασ 18-35• Μονάδα Δειγματολθψίασ: και ςπουδάηουν ςτο Παν. Πατρϊν• Γεωγραφικι Ζκταςθ: Πάτρα ι Πανεπιςτιμιο Πατρϊν• Χρόνοσ: κατά το χρονικό διάςτθμα 10/10/12 - 30/10/12
 42. 42. Μζκοδοσ δειγματολθψίασΑναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ επιλογι των ςτοιχείων τουπλθκυςμοφ που κα αποτελοφν το δείγμα• Δείγματα Πικανότθτασ: ΢ε ζνα δείγμα • Δείγματα Μθ Πικανότθτασ: Όλα τα πικανότθτασ κάκε ςτοιχείο του δείγματα μθ πικανότθτασ ςτθρίηονται πλθκυςμοφ ζχει γνωςτι και μθ ςτθν προςωπικι κρίςθ του ερευνθτι μθδενικι πικανότθτα να περιλθφκεί αντί για κάποιασ μορφισ μθχανιςτικι ςτο δείγμα. Ο ερευνθτισ μπορεί να διαδικαςία για τθν επιλογι των μελϊν υπολογίςει το μζγεκοσ του του δείγματοσ. Μερικζσ φορζσ θ κρίςθ δειγματολθπτικοφ ςφάλματοσ. αυτι μπορεί να αποδειχκεί ςωςτι και τα αποτελζςματα του δείγματοσ τθσ ζρευνασ να αντιπροςωπεφουν ςε μεγάλο βακμό τον πλθκυςμό.
 43. 43. Δείγματα Πικανότθτασ• Απλό Συχαίο Δείγμα: κάκε ςτοιχείο του πλθκυςμοφ ζχει γνωςτι και ίςθ πικανότθτα να επιλεχκεί ςτο δείγμα.• Random Walk Sample: ςαν το απλό αλλά για μεγάλουσ καταναλωτικοφσ πλθκυςμοφσ (οι ερευνθτζσ ςυλλζγουν τα ςτοιχεία περπατϊντασ).• ΢τρωματοποιθμζνο: ο πλθκυςμόσ χωρίηεται ςε πλιρεισ, αμοιβαία αποκλειόμενεσ, ομοειδείσ ομάδεσ και επιλζγεται από κάκε ομάδα ζνα απλό τυχαίο δείγμα.• Δείγματα Ομάδασ: ο ερευνθτισ προχωρά πρϊτα ςτθ διάςπαςθ του πλθκυςμοφ ςε ομάδεσ (clusters) και ςτθ ςυνζχεια επιλζγει τυχαία ζνα υποςφνολο των ομάδων αυτϊν.• ΢υςτθματικι Δειγματολθψία: ο ερευνθτισ ακολουκεί ζνα προκακοριςμζνο, ςυςτθματικό τρόπο για να επιλζξει το δείγμα.
 44. 44. Δείγματα Μθ Πικανότθτασ• Δείγμα Ευκολίασ ι ΢υμβατικό Δείγμα: θ επιλογι των μελϊν του δείγματοσ γίνεται με μόνο κριτιριο τθν ευκολία, π.χ. θ επιλογι των 100 πρϊτων φοιτθτϊν που κα ζρκουν ςτθ βιβλιοκικθ για να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα.• Δείγμα ποςοςτϊν: ΢το δείγμα των ποςοςτϊν ο ερευνθτισ επιλζγει ζνα δείγμα όμοιο προσ τον πλθκυςμό με βάςθ διάφορα προκακοριςμζνα χαρακτθριςτικά ελζγχου. Αυτά τα χαρακτθριςτικά ελζγχου είναι ςυνικωσ δθμογραφικά.• Τποκειμενικό Δείγμα. Θ επιλογι του δείγματοσ γίνεται με βάςθ τθν κρίςθ κάποιου ειδικοφ ότι ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ κα είναι καλοί πλθροφοριοδότεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ. Για παράδειγμα, θ επιλογι των πόλεων για τθ διενζργεια δοκιμαςτικϊν αγορϊν (market tests) αποτελεί υποκειμενικό δείγμα.
 45. 45. Μζγεκοσ δείγματοσ• Ο κακοριςμόσ του κατάλλθλου μεγζκουσ που πρζπει να ζχει το δείγμα γίνεται με τθ βοικεια τθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ. Πάντωσ, ςτθν Ελλάδα οι ζρευνεσ που γίνονται βαςίηονται ςε δείγμα 1.600 ατόμων περίπου, αν θ ζρευνα είναι πανελλαδικι.
 46. 46. ΢χεδιαςμόσ τθσ διαδικαςίασ διεξαγωγισ τθσδειγματολθψίασ• Επιλογι, ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ, οργάνωςθ και επίβλεψθ των ατόμων που κα ζρκουν ςε επαφι με τα μζλθ του δείγματοσ.• Χοριγθςθ λεπτομερειακϊν οδθγιϊν ςχετικά με τον τρόπο επιλογισ, προςζγγιςθσ, επαφισ και αντιμετϊπιςθσ των μελϊν του δείγματοσ.• Πρόβλεψθ και κακοδιγθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ι εξωγενϊν παραγόντων κατά τθν διαδικαςία επιλογισ ι προςζγγιςθσ των μελϊν του δείγματοσ.• Θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ και διευκόλυνςθσ των ερωτϊμενων
 47. 47. ΢υλλογι των ςτοιχείων από ταεπιλεγμζνα μζλθ του «πλθκυςμοφ».• Χοριγθςθ ερωτθματολογίου
 48. 48. Α΢ΚΗ΢ΕΙ΢1. Σο πρϊτο βιμα ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του ερωτθματολογίου είναι ο κακοριςμόσ των ερωτιςεων. ΢ωςτό Λάκοσ2. Οι κλειςτζσ ερωτιςεισ είναι πιο δφςκολεσ ςτθν ανάλυςθ τουσ ςε ςχζςθ με τισ ανοιχτζσ ερωτιςεισ. ΢ωςτό Λάκοσ3. ΢το ερωτθματολόγιο ενκαρρφνεται θ χριςθ ξζνων λζξεων. ΢ωςτό Λάκοσ4. Καλό είναι οι ειδικότερεσ και πιο ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ να προθγοφνται των γενικότερων. ΢ωςτό Λάκοσ5. Οι ερωτιςεισ που αφοροφν δθμογραφικά χαρακτθριςτικά κα πρζπει να μπαίνουν ςτο τζλοσ του ερωτθματολογίου. ΢ωςτό Λάκοσ6. Θ κλίμακα μζτρθςθσ Likert είναι κλειςτοφ τφπου ερϊτθςθ και κλίμακασ διαςτιματοσ. ΢ωςτό Λάκοσ7. Θ ερϊτθςθ ιεράρχθςθσ ι κατάταξθσ μετρά ίςα διαςτιματα. ΢ωςτό Λάκοσ
 49. 49. Α΢ΚΗ΢ΕΙ΢Χαρακτθρίςτε τον τφπο τθσ ακόλουκθσ ερϊτθςθσ, ςθμειϊνοντασ ΢ωςτό -Λάκοσ:Ποιεσ από τισ ακόλουκεσ μάρκεσ ςοκολάτασ ζχετε καταναλϊςει κατά τθν τελευταίαεβδομάδα;ΙOΝ ΠΑΥΛΙΔΗ LACTA MARS ΚΑΜΙΑΣΤΠO΢ ΕΡΩΣΗ΢Η΢ ΢ωςτό Λάκοσ1. Διχοτομικι2. Αμοιβαία αποκλειόμενων απαντιςεων3. Πολλαπλϊν επιλογϊν4. Ανοικτι5. Μθ αμοιβαία αποκλειόμενων απαντιςεων6. ΚλειςτιΠοια η μεταβλητή; ……..
 50. 50. Μελζτεσ περίπτωςθσ
 51. 51. Μελζτθ περίπτωςθσ Α(Μεταβλθτζσ)Ο πρόεδροσ του τμιματοσ επικυμεί να προςδιορίςει τισ απόψεισ τωνφοιτθτϊν του τμιματοσ για:(α) το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν που κα τεκεί ςε εφαρμογι μετά από ζναχρόνο(β) τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο Πανεπιςτιμιο ΠατρϊνΚαλείςτε να λάβετε αποφάςεισ ςχετικά με τα παρακάτω ερωτιματα:Ερωτιςεισ:1. Προςδιορίςτε τισ υπό διερεφνθςθ μεταβλθτζσ για κάκε μια από τισ κεματικζσ ενότθτεσ (α) και (β)…….. (Δϊςτε 3 μεταβλθτζσ για τθν κάκε κεματικι ενότθτα)2. Για κάκε μια μεταβλθτι, που κα εξετάςετε, ορίςτε τθν κλίμακα μζτρθςισ τθσ (φροντίςτε να υπάρχει ιςόρροπθ κατανομι μεταξφ μεταβλθτϊν και κλιμάκων μζτρθςθσ).
 52. 52. Μελζτθ περίπτωςθσ Β(Δειγματολθψία)Ο πρόεδροσ του τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ κζλει να προςδιορίςει τισ απόψειστων φοιτθτϊν του τμιματοσ για το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν το οποίο κα τεκεί ςεεφαρμογι μετά από ζνα χρόνο. Δεδομζνου ότι πιςτεφει ςτθν υψθλι εκπαιδευτικιαξία που προςφζρει το τμιμα ςτουσ ςπουδαςτζσ του, αποφάςιςε να ανακζςει τθδιενζργεια τθσ ζρευνασ ςε μια ομάδα αριςτοφχων φοιτθτϊν.Θ Γραμματεία του τμιματοσ ςασ κάλεςε ςτο τθλζφωνο και ςασ ενθμζρωςε ότιεπιλεχκικατε, μαηί με άλλουσ, να ςυμμετάςχετε ςτθν παραπάνω ερευνθτικι ομάδα.Θ ερευνθτικι ομάδα καλείται να λάβει αποφάςεισ ςχετικά με τα παρακάτωερωτιματα:Ερωτιςεισ:1) Ποιο είδοσ ζρευνασ μάρκετινγκ κα πρζπει να διεξαχκεί και γιατί;2) Ποιοσ είναι ο υπό εξζταςθ πλθκυςμόσ;3) Προςδιορίςτε το δειγματολθπτικό πλαίςιο και τθν μονάδα δειγματολθψίασ.4) Ποια μζκοδο δειγματολθψίασ κα επιλζγατε και γιατί;5) Περιγράψτε τθν διαδικαςία επιλογισ των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ.
 53. 53. ΆςκθςθΕντοπιςμόσ Λακϊν ΕρωτθματολογίουΕντοπίςτε τυχόν λάκθ ςτισ ερωτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου πουδθμιουργικθκε για τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ.1.Χρθςιμοποιείτε ςυχνά τθ βιβλιοκικθ; Ναι Όχι2. Πόςο ικανοποιθτικι κεωρείτε τθ ςυλλογι βιβλίων και περιοδικϊν όςον αφοράτο γνωςτικό αντικείμενό ςασ; Βακμολογιςτε με βάςθ τθν κλίμακα 1 (κακόλουικανοποιθτικι) ζωσ 5 (πάρα πολφ ικανοποιθτικι). Κυκλϊςτε επιλογι ςασ κακόλου λίγο μζτρια πολφ πάρα πολφ 1 2 3 4 53. Ποια είναι κατά τθν γνϊμθ ςασ τα ςθμαντικότερα προβλιματα που διζπουν τθνχριςθ τθσ ςυλλογισ βιβλίων;Ποςοτικι ανεπάρκεια 1 2 3 4 5Οργάνωςθ ραφιϊν 1 2 3 4 54.Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν λειτουργία του OPAC;Ναι Όχι
 54. 54. Εντοπιςμόσ Λακϊν Ερωτθματολογίου(ςυνζχεια)5. Θεωρείτε ότι ο δανειςμόσ των βιβλίων είναι θ καλφτερθ υπθρεςία τθσ βιβλιοκικθσ; Ναι Όχι6. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον κλιματιςμό και τον φωτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ; κακόλου λίγο πολφ πάρα πολφ7. Προτιμάται περιςςότερο τα ζντυπα από τα θλεκτρονικά περιοδικά; Όχι Ναι8. Για ποιο ςκοπό κα χρθςιμοποιιςετε πλθροφορίεσ που πιρατε; Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα από ζνα: Εργαςία μακιματοσ Ενθμζρωςθ για τρζχουςα βιβλιογραφία Διδαςκαλία Μελζτθ
 55. 55. ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΢ΠΙΣΙ ΢Ε ΟΜΑΔΕ΢Δθμιουργιςτε ζνα δικό ςασ ερωτθματολόγιο για όποιο κζματακζλετε εςείσ• Οι ερωτιςεισ να είναι 5-6 και να χρθςιμοποιιςετε τισ κλίμακεσ μζτρθςθσ που αναφζραμε• Χωριςτείτε ςε ομάδεσΠροτεινόμενα κζματα:• Αξιολόγθςθ προγράμματοσ «Σο ςχολείο πάει Πανεπιςτιμιο»• Αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν του Πανεπιςτθμίου• Αξιολόγθςθ του τρόπου λειτουργίασ του τμιματόσ ςασ ι τθσ εςτίασ ι τθσ ςυγκοινωνίασ• Δθμιουργία μιασ νζασ υπθρεςίασ• Ζρευνα για το ςχζδιο Ακθνά
 56. 56. Επόμενθ ΢φνοδοσ 5/2• Γνωρίηετε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS;• Σο ζχετε χρθςιμοποιιςει; Μπορείτε να το κατεβάςετε δωρεάν από το spss.upatras.gr
 57. 57. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ• Θεοφανίδθσ, Φ. (2010) Ζρευνα Μάρκετινγκ: ΢θμειϊςεισ μακιματοσ, Πάτρα• Κατςίλλθσ, (2006) Περιγραφικι ΢τατιςτικι, Ακινα• Κουρεμζνοσ, Ακ. (1992), Μάρκετινγκ ΙΙ: Ζρευνα Αγοράσ, Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο, Σόμοσ Γ, Πάτρα• ΢ιϊμκοσ, Γ. και Βαςιλικοποφλου, Α. (2005), Εφαρμογι Μεκόδων Ανάλυςθσ ςτθν Ζρευνα Αγοράσ, Εκδ, ΢ταμοφλθ, Ακινα• ΢ιϊμκοσ, Γ. και Μαφροσ, Δ.(2008), Ζρευνα αγοράσ, Εκδ, ΢ταμοφλθ, Ακινα• ΢τακακόπουλοσ, Β. (2001), Μζκοδοι Ζρευνασ Αγοράσ, Εκδόςεισ ΢ταμοφλθ, Ακινα• Field, A. (2009) Discovering statistics using SPSS, Sage, California• Pallant, J. (2012) SPSS Survival Manual, Open University Press, England
 58. 58. Ευχαριςτοφμεγια τθν προςοχι ςασ!!!!! Αγγελικι Γιαννοποφλου agianop@upatras.gr

×