Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού 2013

11,578 views
11,519 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
489
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού 2013

 1. 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙOΤΠΑΣΡΩΝ ΘΕΜΑ: ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗ΢ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤΗ πξάμε «Γξαθείν Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ» πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαηΓηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν - ΔΚΤ) θαη από εζληθνύο
 2. 2. ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ Η βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηεοεθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα από ηελαλάπηπμε δηαύισλ επηθνηλσλίαο, δηθηύσζεο θαηζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγνδνηηθνύο θνξείο θαη ηελεπξύηεξε θνηλσλία. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοπαξέρνληαη δσξεάλ, ελώ ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νηδξαζηεξηόηεηέο ηνπ δηέπνληαη από ΚώδηθαΓενληνινγίαο, κε ζθνπό ηε δηαθύιαμε ηνπαπνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώοθαη ηελ ύπαξμε ίζσλ επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζεΔπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο θαη ΑκεΑ.
 3. 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ΢ ΥΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ Η παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών καιάμεζηρ τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ ζηοςρθοιηηηέρ (αηομική και ομαδικήζςμβοςλεςηική, ηηλεζςμβοςλεςηική, ςποζηήπιξη θοιηηηών με ειδικέρ ανάγκερ). Ανάπηςξη δεξιοηήηυναςηογνυζίαρ, επικοινυνίαρ, αςηοπληποθόπηζηρ Ανίσνεςζη Ικανοηήηυν, ενδιαθεπόνηυν &πποζυπικών σαπακηηπιζηικών
 4. 4.  Διεπεύνηζη επαγγελμαηικών, εκπαιδεςηικώνζηόσυν και αναγκών (Οπγάνυζη σπόνοςζποςδών , ανηιμεηώπιζη άγσοςρ εξεηάζευν ,οπγάνυζη σπόνος ζςγγπαθήρ πηςσιακήρμελέηηρ, πποζαπμογή και ένηαξη Ππυηοεηών ζηηνέα πανεπιζηημιακή ππαγμαηικόηηηα) Ενημέπυζη για Πποπηςσιακέρ και ΜεηαπηςσιακέρΣποςδέρ Πληποθόπηζη για Εςπυπαφκά Ππογπάμμαηα καιςποηποθίερ Ενημέπυζη για θέζειρ επγαζίαρ Τεσνικέρ εύπεζηρ Επγαζίαρ-ΔιασείπιζηΣηαδιοδπομίαρ Ενημέπυζη για ηα επαγγελμαηικά δικαιώμαηα
 5. 5. Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γ.Γ.πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο θαη νκάδεοεξγαζίαο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη ζέκαηα όπσο: Οξγάλσζε ρξόλνπ ζπνπδώλ Αληηκεηώπηζε άγρνπο εμεηάζεσλ Οξγάλσζε ρξόλνπ ζπγγξαθήο πηπρηαθήο κειέηεο Τερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ θαη απηνγλσζίαο Σύληαμε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο Τερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο Τερληθέο παξνπζίαζεο ζε ζπλέληεπμε επηινγήο Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαηεπηθνηλσλία Αλίρλεπζε πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ Αζθήζεηο απηνγλσζίαο
 6. 6. ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ΢ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ΢ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΔΛΔΓΥΟ΢ ΡΔΑΛΙ΢ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η΢΢ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟ΢ & ΔΠΑΝΑΠΡΟ΢ΓΙΟΡΙ΢ΜΟ΢΢ΣΟΥΩΝ (ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔ΢ΜΟΙ-ΜΔ΢ΟΠΡΟΘΔ΢ΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔ΢ΜΟΙ) ΢ΙΓΟΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΑ΢ ΚΑΙΑΤΣΟΠΔΠΟΙΘΗ΢Η ΢Ω΢ΣΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑ΢ΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΤΠΙΚΩΝ ΠΡΟ΢ΟΝΣΩΝ ΑΝΙΥΝΔΤ΢ΗΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ, ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ, ΑΓΤΝΑΣΩΝ ΚΑΙΓΤΝΑΣΩΝ ΢ΗΜΔΙΩΝ, ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ
 7. 7. ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Η ζπλέληεπμε είλαη έλαο από ηνπο δεκνθηιέζηεξνποηξόπνπο επηινγήο πξνζσπηθνύ θπξίσο ζηνλ ηδησηηθόηνκέα θαη απνηειεί ίζσο ην θξηζηκόηεξν ζηάδην ζηελπξνζπάζεηα ζαο γηα εμεύξεζε εξγαζίαο. Σα 10-15 ιεπηάπνπ δηαξθεί κηα ζπλέληεπμε κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ήηνπιάρηζηνλ λα επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελθαηεύζπλζε ηεο θαξηέξαο ζαο. Η πξόζθιεζε γηα ζπλέληεπμε είλαη αξθεηά ζεηηθόζηνηρείν, θαζώο ην πξώην βήκα έρεη γίλεη. Από ηε ζηηγκήπνπ ζαο θαινύλε, ζεκαίλεη όηη έρεηε πξνθαιέζεη ηνελδηαθέξνλ ηνπ εξγνδόηε. Όηαλ ζαο θαιέζνπλ ζε κηαζπλέληεπμε, ζπκεζείηε όηη ν ζπλεληεπθηήο έρεη αλάγθε λαπξνζιάβεη άηνκα πνπ λα είλαη θαηάιιεια γηα κηαζπγθεθξηκέλε ζέζε. Έηζη, ν ζηόρνο θαη ν δηθόο ζαο θαηηνπ ζπλεληεπθηή είλαη θνηλόο: λα ππάξμεη ν θαηάιιεινοάλζξσπνο γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε.
 8. 8. ΠΡΟΒΛΉΜΑΣΑ ΢ΤΝΈΝΣΕΤΞΗ΢ Γηαθξίζεηο Μεξνιεπηηθέο δηαζηξεβιώζεηο ΢πλάθεηα κε βηνγξαθηθό θαη ζπλέληεπμε Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη ιήςεαπνθάζεσλ Με ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηακόξθσζεεληππώζεσλ Κνηλσληθν-ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεοαπόδνζεο επζπλώλ
 9. 9. ΕΊΔΗ ΢ΤΝΈΝΣΕΤΞΗ΢ Γνκεκέλεο Ηκηδνκεκέλεο Διεύζεξεο Δζηηαζκέλε ζε γεγνλόηα (Ση ζα έθαλεο αλ;)Καηαζηαζηαθή ζπλέληεπμε. Πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ (Ση έθαλεο όηαλ;)΢πλέληεπμε ζπκπεξηθνξηθήο πεξηγξαθήο. Αληηπαξαζεηηθή Σερλνγλσζηηθή
 10. 10. ΠΟΡΕΊΑ ΢ΤΝΈΝΣΕΤΞΗ΢1. Ξεθίλεκα2. Γόκεζε ηεο ζπλέληεπμεο3. Δξγαζηαθή πείξα4. Δθπαίδεπζε5. Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο6. Δξσηήζεηο ππνςεθίνπ7. Κιείζηκν ζπλέληεπμεο
 11. 11. ΣΤΟΦΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΑπό ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδόηε επηρεηξείηαη λαδηαπηζηώζεη θαηά πόζν: νη γλώζεηο ζαο ηα επαγγεικαηηθά ζαο πξνζόληα ηα πξνζσπηθά ζαο ραξαθηεξηζηηθά(αμίεο, ελδηαθέξνληα, ηθαλόηεηεο), θαη νη επηθνηλσληαθέο ζαο ηθαλόηεηεο,ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεοεξγαζίαο θαη ηεο εηαηξείαο. Από ηελ άιιε κεξηά, ν δηθόο ζαο ζηόρνο είλαη λααπνδείμεηε ηελ θαηαιιειόηεηά ζαο γηα ηελπξνζθεξόκελε ζέζε εξγαζίαο.
 12. 12. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑ΢ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Απνθαζίζηε γηα πνηα αθξηβώο ζέζε / επηρείξεζεελδηαθέξεζηε. Πάξηε πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή ζέζε /επηρείξεζε / εξγνδόηε (αθξηβήο επσλπκίαεπηρείξεζεο, ζπλζήθεο, ζέζε ηεο επηρείξεζεο /νξγαληζκνύ ζηελ αγνξά, πξντόληα, εηαηξηθήθνπιηνύξα θηι.), θαζώο θαη γηα ηνλ ζπλεληεπθηή ζαοαλ είλαη δπλαηόλ. Πιεξνθνξεζείηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεοζέζεο έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα πξνσζήζεηεθαηάιιεια ηνλ εαπηό ζαο ζ απηήλ. Πξνεηνηκάζηε θάπνηεο εξσηήζεηο ή απνξίεο ζαοζρεηηθά κε ηε ζέζε, γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεζηε, έηζηώζηε λα δείμεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο γη απηήλ.Πξνεηνηκάζηε επίζεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζαζέζεηε ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο.
 13. 13.  Ξαλαδηαβάζηε ην βηνγξαθηθό ζαο θαηπξνεηνηκάζηε ηηο απαληήζεηο ζαο γηα πηζαλέοεξσηήζεηο επάλσ ζ απηό. Φξνληίζηε λα έρεηεμεθαζαξίζεη ηνπο ζηόρνπο ζηαδηνδξνκίαο ζαο. .Με ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ βηνγξαθηθνύζαο ζεκεηώκαηνο εληνπίζηε ηα αδύλαηα ζεκείαζαο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθεξόκελεζέζε, θαζώο επίζεο θαη ηα ζεκεία γηα ηα νπνίαείλαη πνιύ πηζαλό λα ζαο δεηεζνύλ δηεπθξηλήζεηοή θάπνηεο πιεξνθνξίεο. Φαληαζηείηε ηνλ εαπηό ζαο ήξεκν, κεαπηνπεπνίζεζε, ώξηκν θαη επράξηζην θαηπξνβάιιεηε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηεζπλέληεπμε πεγαίλεηο νπιηζκέλνο κεαπηνπεπνίζεζε, κε απνθαζηζηηθόηεηα, κε ζεηηθήπξνδηάζεζε θαη κε θαιή πξναίξεζε. Δμαζθεζείηε
 14. 14.  Δπηβεβαηώζηε ηνλ αθξηβή ηόπν θαη ρξόλν γηα ηεζπλέληεπμε θαη πεγαίλεηε εγθαίξσο. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκθάληζή ζαογηα ηελ παξνπζίαζε ζαο ζηε ζπλέληεπμε.Απνθύγεηε νηηδήπνηε εμεδεηεκέλν θαηθξνληίζεηε λα έρεηε ληύζηκν θαηάιιειν γηα ηνπεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνίαελδηαθέξεζηε. Έρεηε καδί ζαο αληίγξαθα ηνπ βηνγξαθηθνύζαο, αθόκε θαη αλ έρεηε ήδε θαηαζέζεη ηνβηνγξαθηθό ζαο από πξηλ ζην ζπλεληεπθηή.
 15. 15. ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ΢ Μηα άξηζηε αξρηθή εληύπσζε ζα επεξεάζεηεπλντθά ν,ηηδήπνηε πείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεοππόινηπεο ζπλέληεπμεο. ΢ε γεληθέο γξακκέοπξνζπαζήζηε λα δηαηεξήζεηε κηα ζεηηθή ζηάζεζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη λαδείρλεηε ηνλ ελζνπζηαζκό ζαο κε ηε ιεθηηθή θαηηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Σν πην ζεκαληηθόσζηόζν από όια είλαη λα βξείηε ην πξνζσπηθόζαο, θπζηθό ηξόπν επηθνηλσλίαο, δειαδή λαείζηε ν εαπηόο ζαο.
 16. 16. Οη θπξηόηεξεο κνξθέο κε ιεθηηθήοζπκπεξηθνξάο θαηά ηε ζπλέληεπμε είλαη νηπαξαθάησ: Οπτική επαυή Τόνος της υωνής Εκυράσεις προσώποσ Στάση σώματος
 17. 17. Σα ΝΑΙ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο : Όηαλ κπείηε ζην γξαθείν ηνπ ππεύζπλνπ ηεοζπλέληεπμεο ρακνγειάζηε εηιηθξηλά, ραηξεηήζηεηνλ κε κηα ζθηθηή ρεηξαςία. Σν ίδην θαη θαηά ηελέμνδό ζαο από ην γξαθείν. Καζίζηε αθνύ πξώηα ζαο πξνζθεξζεί κίαζέζε. Καζίζηε άλεηα θαη πξνζέμηε ηε ζηάζε ηνπζώκαηνο ζαο απνθεύγνληαο αδέμηεο θηλήζεηοθαη εμεδεηεκέλνπο ηξόπνπο. Κάζηζκα κε ηνζώκα ειαθξά γεξκέλν πξνο ηα κπξνοζεσξείηαη ην πην θαηάιιειν θαη ππνδειώλεηελεξγεηηθόηεηα θαη ελδηαθέξνλ.
 18. 18.  Γείμηε ηνλ ελζνπζηαζκό ζαο γηα ηε ζέζε πνπ ζαοελδηαθέξεη θαη ηε ζνβαξόηεηα κε ηελ νπνίααληηκεησπίδεηε ην δήηεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζαο. Φξνληίζηε κε ηηο απαληήζεηο ζαο λα αλαδείμεηε ηαπξνζόληα θαη ηηο δεμηόηεηεο ζαο θαη ηδηαίηεξα ζεζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. Πξνζέμηε ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε.Πξνζπαζήζηε λα εθθξάδεζηε ζσζηά, ρσξίογισζζηθά ιάζε. Πξνζέρεηε θαιά απηά πνπ ιέεη ν ζπλεληεπθηήο. Αλδελ θαηαιάβεηε ηελ εξώηεζε δεηήζηε ηνπ λα ηελεπαλαιάβεη
 19. 19.  Με δηζηάζεηε λα θάλεηε θαη εζείο εξσηήζεηο.Μπνξείηε λα δείμεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηεζέζε δεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε θύζε ηεοεξγαζίαο, γηα ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη λαδείμεηε ηνλ ελζνπζηαζκό ζαο ξσηώληαο γηαην πόηε ν λένο εξγαδόκελνο κπνξεί λααξρίζεη. Πξηλ απνρσξήζεηε από ην ρώξν ηεοζπλέληεπμεο, κε μεράζεηε λα επραξηζηήζεηεηνλ ππεύζπλν ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελεπθαηξία ηεο ζπλάληεζεο αιιά θαη λαξσηήζεηε πνην ζα είλαη ην επόκελν βήκα ζηεδηαδηθαζία επηινγήο.
 20. 20. TA OXI Μελ απαληάηε ζε εξσηήζεηο κε έλα απιό "λαη" ή "όρη".Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο όπνπ απηό είλαηδπλαηό, δίλνληαο παξαδείγκαηα από πξνεγνύκελεοεπηηπρίεο ζαο. Μελ θάλεηε από ηελ πξώηε ζπλέληεπμε εξσηήζεηο γηακηζζό, γηα σξάξην, γηα δηαθνπέο θηι. Σέηνηα ζέκαηακπνξεί θαλείο λα ηα δηαπξαγκαηεπηεί ζε κηα άιιεζπλάληεζε ή αθνύ ηνπ αλαθνηλσζεί ε πξόζιεςε. Με δώζεηε κηαλ απάληεζε πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελαιήζεηα. Απηό ζα θαλεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεοζπλέληεπμεο. Φξνληίζηε λα απαληάηε εηιηθξηλώο θαη κεαθξίβεηα. Μελ επεθηείλεζηε πνιύ ζηηο απαληήζεηο ζαο ιέγνληαοπαξαπάλσ απ όζα ρξεηάδεηαη. Μείλεηε ζην ζέκα. Μελ θαπλίδεηε αθόκε θαη αλ ζαο πξνζθεξζεί.
 21. 21.  Μελ επηθξίλεηε ηνλ πξνεγνύκελν εξγνδόηε ζαο.Σν πηζαλόηεξν είλαη ν ππεύζπλνο ηεοζπλέληεπμεο λα ζθεθηεί όηη αύξην ζα πείηε ηαίδηα ιόγηα γηα εθείλνλ. Απνθύγεηε ηελ θξηηηθή θαη λα δείρλεηεεπηθπιαθηηθόηεηα, θαρππνςία ή πξνθαηάιεςε. Με δείρλεηε δπζθνξία ή δπζαλαζρέηεζε, αλ γηαπαξάδεηγκα δε ζαο αξέζεη ν ηξόπνο πνπδηεμάγεηαη ε ζπλέληεπμε, απνξία ή εηξσλεία αλδε ζπκθσλείηε κε ηηο ηδέεο ηνπ ππεύζπλνπ ηεοζπλέληεπμεο θαη βέβαηα κε δηαπιεθηίδεζηε ήινγνκαρείηε γηα λα απνδείμεηε ην πνηνο έρεηδίθην.
 22. 22.  Αλ έρεηε ηελ εληύπσζε όηη ε ζπλέληεπμε δελπάεη θαιά, κελ αθήλεηε ηελ εληύπσζε απηή λαζαο απνζαξξύλεη θαη πξνζπαζήζηε λα κελδείμεηε απηή ζαο ηελ εληύπσζε. Τπάξρεηπεξίπησζε ν ζπλεληεπθηήο λα ελδηαθέξεηαηπξαγκαηηθά γηα ηηο δπλαηόηεηέο ζαο θαη λα ζέιεηλα ειέγμεη ηηο αληηδξάζεηο ζαο ζε δύζθνιεοθαηαζηάζεηο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεοαπνθαζίζεηε όηη ε ζέζε απηή δελ ζαοελδηαθέξεη ή ππάξρνπλ πνιινί αξλεηηθνίπαξάγνληεο πνπ ζαο έθαλαλ λα αιιάμεηε γλώκεκελ ηα παξαηάηε. ΢πλερίζηε ηε ζπλέληεπμε
 23. 23. ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΢ΣΙ΢ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ΢ Πέζηε κνπ ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ζαο.Πσο ζα ζαο πεξηέγξαθαλ νη θίινη ζαο;Τη πηζηεύεηε πσο ζαο θάλεη λα δηαθέξεηε από ηνπο ππόινηπνπο πνπέρνπλ θάλεη αίηεζε γηα απηή ηε δνπιεηά;Πεξηγξάςηε κνπ έλα από ηα θαηνξζώκαηά ζαο γηα ην νπνίναηζζάλεζηε πνιύ πεξήθαλνο.Γηαηί λνκίδεηε όηη ζα έπξεπε λα ζαο πξνζιάβνπκε;Τη δπλάκεηο θαη ηη ζηνηρεία κπνξείηε λα θέξεηε ζηε ζέζε γηα ηελ νπνίαζαο πξννξίδνπκε;Γηαηί δηαιέμαηε ην "ρ" Παλεπηζηήκην;Πεξηγξάςηε ηελ δνπιεηά ε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία έρεηεπεξεάζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο θαξηέξαο ζαο.Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ζηελ θαξηέξα ζαο;Τη ζα ζέιεηε λα θάλεηε 5 κε 10 ρξόληα αξγόηεξα;Tη ζαο εληππσζηάδεη / ελδηαθέξεη ζε απηή ηελ εηαηξεία;Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ρώξν ησλεπηρεηξήζεσλ;Τη λνκίδεηε όηη ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα πεηύρεη ζηνλ ηνκέα καο;Πνηνο άιινο εξγαζηαθόο ηνκέαο ζα ζαο ελδηέθεξε;Πνην πεξηβάιινλ ζαο εκπλέεη ώζηε λα κπνξείηε λα απνδίδεηαηθαιύηεξα;Με πνηνπο αλζξώπνπο ζπλεξγάδεζηε θαιύηεξα;
 24. 24.  Τη ζεσξείηε γηα ζαο σο θαιύηεξν θίλεηξν έηζη ώζηε λα δνπιεύεηεθαιύηεξα;Πνηα είλαη γηα ζαο ε ηδαληθή δνπιεηά; Μπνξείηε λα δνπιέςεηε ππόπίεζε;Έρεηε θάπνηα πξνηίκεζε όζν αθνξά ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζαβξίζθεηε ε δνπιεηά ζαο;Πέζηε κνπ ηη απνθνκίζαηε από ηηο πξνεγνύκελεο εξγαζίεο ζαο.Τη ζαο δπζαξεζηνύζε πεξηζζόηεξν ζηελ πξνεγνύκελε ζαο εξγαζία.Τη λνκίδεηε όηη ζα ζαο δπζαξεζηήζεη ζε απηή εδώ ηελ εξγαζία.Πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε αδπλακία ζαο;Πνηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε δνθηκαζία πνπ πεξάζαηε πνηέ ζε εξγαζηαθόεπίπεδν;Τη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο;Δάλ είραηε κπξνζηά ζαο 6 κήλεο ειεύζεξνπο ρσξίο θακία ππνρξέσζεθαη ρσξίο πεξηνξηζκό ζηα νηθνλνκηθά ζαο ηη ζα θάλαηε;Σε πνηνπο κπνξνύκε λα απεπζπλζνύκε γηα ζπζηάζεηο;Τη ζα ζέιαηε λα γλσξίδσ ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζην βηνγξαθηθόζαο;Πνηα ζα ζέιαηε λα ήηαλ ε ηειεπηαία εληύπσζε πνπ ζα καο κείλεηπξώηνπ θύγεηε;
 25. 25. ΜΕΣΑ ΣΗ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Να πξνεηνηκαζηείηε ςπρνινγηθά θαη γηα ηελεπηηπρή θαη γηα ηελ αλεπηηπρή έθβαζε. ΢ηεδεύηεξε πεξίπησζε κελ απνζαξξύλεζηε θαη λακε βγάδεηε αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλεαπηό ζαο. Όπνηα θαη αλ είλαη ε έθβαζε ηεο ζπλέληεπμεο,δηαηεξήζηε θαιέο ζρέζεηο κε ην ζπλνκηιεηήζαο, ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκό. Μπνξεί ζηνκέιινλ λα έρεηε άιιεο ελδηαθέξνπζεοπξνηάζεηο γηα εζάο. ΢ηείιηε κηα ζύληνκε επηζηνιή κε ηελ νπνία λαεθθξάδεηε ηηο επραξηζηίεο ζαο γηα ηε
 26. 26. ΜΕΣΑ ΣΗ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Η επηθνηλσλία κε ηνπο ππεύζπλνπο κεηά ηεζπλέληεπμε δελ πξέπεη λα είλαη θνξηηθή θαη θαιό είλαηλα αθνινπζεί ηα όζα ζνπ έρνπλ πεη θαηά ηε δηάξθεηαηεο ζπλέληεπμεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ζαο έρνπλ πεηπσο ζα εηδνπνηεζείηε ηειεθσληθά γηα ηναπνηειέζκαηα, θαιό είλαη λα επηθνηλσλήζεηε κόλν κηαθνξά θαη κάιηζηα αθνύ πεξάζεη θάπνην ρξνληθόδηάζηεκα από ηε ζπλέληεπμε. Να εμαθνινπζήζεηε απηό πνπ θάλαηε πξηλ αξρίζεη εδηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεθδίθεζεο, δειαδή λαζπλερίζεηε ηα πξνγξακκαηηζκέλα. Να αξρίζεηε λα πξνζεγγίδεηε ακέζσο άιιεο επθαηξίεο.Μηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα δελ είλαη ην ηέινο. Δίλαηκία λέα αξρή.
 27. 27. ΢ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Σηλ. 2610 996678-79 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄(Πρυτανεία), 26504, Ρίο www.cais.upatras.gr e-mail: grafdias@upatras.gr
 28. 28. Σο Γπαθείο Διαζύνδεζηρ ζαρ εύσεηαικαλή επιηςσία ζηο ηαξίδι ζαρ!

×