ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙOΤΠΑΣΡΩΝΘΕΜΑ: ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΕΤΡΕ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢Η πξάμε «Γξαθείν Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ» πι...
ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηεοεθπα...
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ΢ ΥΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ Η παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών καιάμεζηρ τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ ζηοςρθοιηηηέρ (αηομική και ο...
 Διεπεύνηζη επαγγελμαηικών, εκπαιδεςηικώνζηόσυν και αναγκών (Οπγάνυζη σπόνοςζποςδών , ανηιμεηώπιζη άγσοςρ εξεηάζευν ,οπγά...
Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γ.Γ.πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο θαη νκάδεοεξγαζίαο θαηά ηηο νπνίεο...
ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΎ PORTFOLIOΜΔ ΠΡΧΣΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ:1. ΒΗΟΓΡΑ...
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ΢ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ΢ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ ΡΔΑΛΗ΢ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢΢ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΟ΢ & ΔΠΑΝΑΠΡΟ΢ΓΗΟΡΗ΢ΜΟ΢΢ΣΟΥΧΝ...
ΠΗΓΕ΢ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΚΡΥΦΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢ ΣΟΠΗΚΔ΢
ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΕ΢ ΓΗΑΒΑ΢Δ ΠΡΟ΢ΔΚΣΗΚΑ ΣΗ΢ ΑΓΓΔΛΗΔ΢ ΜΖ ΢ΣΔΛΝΔΗ΢ ΠΑΝΣΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢...
ΠΡΟΚΤΡΗΞΕΙ΢ Α΢ΕΠ WWW.ASEP.GR ΠΡΟ΢ΟΥΖ ΢ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΢ΤΜΠΛΖΡΧ΢Ζ΢ΣΖ΢ ΑΗΣΖ΢Ζ΢ (ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΔΓΗΑ,ΔΤΑΝΑΓΝΧ΢ΣΖ) ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΑΚΡΗΒΧ...
ΟΑΕΔ ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ ΓΗΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΓΟΣΖ΢Ζ ΚΑΗΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΗ΢ΚΔΦΖ ΢Δ ΣΑΚΣΑ ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΝΔΧ΢Ζ ...
ΗΜΕΡΕ΢ ΚΑΡΙΕΡΑ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΟΡΕΩΝ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢ ΔΣΟΗΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΡΟ΢ΔΚΣΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ ΔΣΟΗΜΟΗ ΓΗΑ ΢ΤΝΔΝΣΔΤ...
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΝΩ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΑΝΑΕΖΣΖ΢Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ ΓΗΑ ΑΓΔΗΔ΢ Α΢ΚΖ΢ΖΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ΢, ΝΟΜΟΘΔ΢ΗΑ...
ΥΟΡΕΙ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢ Α΢ΚΗ΢Η΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ΢ Α΢ΚΖ΢Ζ΢ LEONARDO ΦΟΗΣΖΣΗΚΔ΢ ΟΜΑΓΔ΢ (ΔΔΦΗΔ, AIESEC,ΗΔΔΔ) ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΑ΢ΤΝΓΔ΢...
ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ www.cais.upatras.gr www.diorismos.gr www.proslipsis.gr www.zhteitai.gr www.dasta.auth.gr Career.duth.gr w...
ΚΡΤΥΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢: ΑΤΘΟΡΜΗΣΗ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗΒΙΟΓΡΑΥΙΚΩΝ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ΢: ΝΑ ΣΡΑΒΖΞΔΗ ΜΔ ΘΔΣΗΚΖ ΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΣΖΝΠΡΟ΢ΟΥΖ ΝΑ ΔΗΝΑ...
ΚΙΝΗ΢ΕΙ΢ ΠΡΙΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ (ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ΢ΟΓΖΓΟ΢, ΛΗ΢ΣΑ ICAP, ΛΗ΢ΣΑΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ, ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ, FAC...
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΢ΤΓΓΔΝΔΗ΢ ΦΗΛΟΗ ΓΔΗΣΟΝΔ΢ ΢ΤΜΜΑΘΖΣΔ΢ ΠΡΧΖΝ ΔΡΓΟΓΟΣΔ΢ ΚΑΘΖΓΖΣΔ΢ ΜΔΛΖ ΢ΤΛΛΟΓΧΝ
ΕΙΔΗ ΒΟΗΘΕΙΑ΢ ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ΢ ΘΔ΢ΔΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΓΗΑΚΗΝΖ΢Ζ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΢Τ΢ΣΑΣΗΚΔ΢ ΔΠΗ΢ΣΟΛΔ΢ ΤΠΟΓΔΗΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧ...
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤΔΙΓΟ΢΢ΧΔ΢Η΢ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΔΙΓΟ΢ΔΠΙΧΔΙΡΗ΢Η΢ΣΟΠΟ΢ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΔΙΓΟ΢ΒΟΗΘΔΙΑ΢ΘΔΗΟ΢ΘΔΗΑΞΑΓΔΛΦΟ΢ΚΑΘΖΓ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΕΤΡΕ΢Η ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ jobsearch.about.com/od/onlinecareernetworking/ Facebook Twitter With Blog or Linke...
LINKEDIN
JOBSTER
MYWORKSTER WITH INDEED
ECADEMY
΢ΗΜΑΝΣΙΚΕ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΕ΢ Μάζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθά ηα θνηλωληθά δίθηπα Γνκήζηε έλα ζνβαξό επαγγεικαηηθό πξνθίι...
ΠΡΟ΢ΕΦΕΙ΢ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ 14/5: Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ & Υποηποθίερ ζηην Ιαπυνία 22/5: Μεηαπηςσιακέρ Σπος...
΢ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Σηλ. 2610 996678-79 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄(Πρυτανεία), 26504, Ρίο www.c...
Σο Γπαθείο Διαζύνδεζηρ ζαρ εύσεηαικαλή επιηςσία ζηο ηαξίδι ζαρ!
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013

647

Published on

Παρουσίαση από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας 2012-13

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επαγγελματική Ανάπτυξη & Προοπτική"

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
647
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013

 1. 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙOΤΠΑΣΡΩΝΘΕΜΑ: ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΕΤΡΕ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢Η πξάμε «Γξαθείν Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ» πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαηΓηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν - ΔΚΤ) θαη από εζληθνύο
 2. 2. ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηεοεθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα από ηελαλάπηπμε δηαύιωλ επηθνηλωλίαο, δηθηύωζεο θαηζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγνδνηηθνύο θνξείο θαη ηελεπξύηεξε θνηλωλία. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοπαξέρνληαη δωξεάλ, ελώ ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νηδξαζηεξηόηεηέο ηνπ δηέπνληαη από ΚώδηθαΓενληνινγίαο, κε ζθνπό ηε δηαθύιαμε ηνπαπνξξήηνπ ηωλ πξνζωπηθώλ ζηνηρείωλ, θαζώοθαη ηελ ύπαξμε ίζωλ επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζεΔπάιωηεο Κνηλωληθέο Οκάδεο θαη ΑκεΑ.
 3. 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ΢ ΥΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ Η παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών καιάμεζηρ τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ ζηοςρθοιηηηέρ (αηομική και ομαδικήζςμβοςλεςηική, ηηλεζςμβοςλεςηική,ςποζηήπιξη θοιηηηών με ειδικέρ ανάγκερ). Ανάπηςξη δεξιοηήηυν αςηογνυζίαρ,επικοινυνίαρ, αςηοπληποθόπηζηρ Ανίσνεςζη Ικανοηήηυν, ενδιαθεπόνηυν &πποζυπικών σαπακηηπιζηικών
 4. 4.  Διεπεύνηζη επαγγελμαηικών, εκπαιδεςηικώνζηόσυν και αναγκών (Οπγάνυζη σπόνοςζποςδών , ανηιμεηώπιζη άγσοςρ εξεηάζευν ,οπγάνυζη σπόνος ζςγγπαθήρ πηςσιακήρμελέηηρ, πποζαπμογή και ένηαξη Ππυηοεηών ζηηνέα πανεπιζηημιακή ππαγμαηικόηηηα) Ενημέπυζη για Πποπηςσιακέρ και ΜεηαπηςσιακέρΣποςδέρ Πληποθόπηζη για Εςπυπαφκά Ππογπάμμαηα καιςποηποθίερ Ενημέπυζη για θέζειρ επγαζίαρ Τεσνικέρ εύπεζηρ Επγαζίαρ-ΔιασείπιζηΣηαδιοδπομίαρ Ενημέπυζη για ηα επαγγελμαηικά δικαιώμαηα
 5. 5. Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γ.Γ.πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο θαη νκάδεοεξγαζίαο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη ζέκαηα όπωο: Οξγάλσζε ρξόλνπ ζπνπδώλ Αληηκεηώπηζε άγρνπο εμεηάζεσλ Οξγάλσζε ρξόλνπ ζπγγξαθήο πηπρηαθήο κειέηεο Τερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ θαη απηνγλσζίαο Σύληαμε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο Τερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο Τερληθέο παξνπζίαζεο ζε ζπλέληεπμε επηινγήο Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαηεπηθνηλσλία Αλίρλεπζε πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ Αζθήζεηο απηνγλσζίαο
 6. 6. ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΎ PORTFOLIOΜΔ ΠΡΧΣΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ:1. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧ΢Ζ ΓΗΑ ΔΠΗΚΤΡΧ΢Ζ2. ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΗ΢ ΢ΠΟΤΓΧΝ & ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ3. ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΗ΢ ΠΡΟΤΠΖΡΔ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΢ΤΜΒΑ΢ΔΗ΢,ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ΢ ΑΓΔΗΔ΢4. ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΗ΢ ΖΜΔΡΗΓΧΝ5. ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΗ΢ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ6. ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΗ΢ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧ΢΢ΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗ΢ΖΜΔ΢ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΔΗ΢7. ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ Τ/Ζ8. ΑΛΛΑ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ (ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΗ΢ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗΑ΢,ΑΜΔΑ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ ΟΓΖΓΖ΢Ζ΢, ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢….)
 7. 7. ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ΢ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ΢ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ ΡΔΑΛΗ΢ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢΢ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΟ΢ & ΔΠΑΝΑΠΡΟ΢ΓΗΟΡΗ΢ΜΟ΢΢ΣΟΥΧΝ (ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔ΢ΜΟΗ-ΜΔ΢ΟΠΡΟΘΔ΢ΜΟΗ ΚΑΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔ΢ΜΟΗ) ΢ΗΓΟΤΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΑ΢ ΚΑΗΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖ΢Ζ ΢Χ΢ΣΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΤΠΗΚΧΝ ΠΡΟ΢ΟΝΣΧΝ ΑΝΗΥΝΔΤ΢Ζ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΑΓΤΝΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΧΝ ΢ΖΜΔΗΧΝ,ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΑ΢
 8. 8. ΠΗΓΕ΢ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΚΡΥΦΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢ ΣΟΠΗΚΔ΢
 9. 9. ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΕ΢ ΓΗΑΒΑ΢Δ ΠΡΟ΢ΔΚΣΗΚΑ ΣΗ΢ ΑΓΓΔΛΗΔ΢ ΜΖ ΢ΣΔΛΝΔΗ΢ ΠΑΝΣΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΚΑΗΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΤΛΑΞΔ ΣΗ΢ ΑΓΓΔΛΗΔ΢ ΚΑΗ ΣΗ΢ ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢ΔΗ΢ΘΔ΢ΔΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΘΤΜΑ΢ΑΗ ΠΟΤ ΑΠΔ΢ΣΔΗΛΔ΢ ΑΗΣΖ΢ΖΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΝΑ ΔΗ΢ΑΗ ΔΤΔΛΗΚΣΟ΢ Χ΢ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΘΔΛΧ ΢ΟΤ ΑΝ ΜΗΑ ΑΓΓΔΛΗΑ ΠΛΖ΢ΗΑΕΔΗ ΣΑ ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ ΢ΟΤΥΧΡΗ΢ ΝΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΝΔΣΑΗ ΠΛΖΡΧ΢ ΜΖ ΓΗ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ΝΑ ΑΠΟ΢ΣΔΗΛΔΗ΢ CV ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΓΚΖ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΗ΢ ΚΑΘΔ ΜΔΡΑΔΦΖΜΔΡΗΓΑ (ΓΤΟ ΦΟΡΔ΢ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Η΢Χ΢ ΝΑΔΗΝΑΗ ΑΡΚΔΣΔ΢) ΑΠΔΦΔΤΓΔ ΑΓΓΔΛΗΔ΢ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΑΑ΢ΑΦΔΗ΢
 10. 10. ΠΡΟΚΤΡΗΞΕΙ΢ Α΢ΕΠ WWW.ASEP.GR ΠΡΟ΢ΟΥΖ ΢ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΢ΤΜΠΛΖΡΧ΢Ζ΢ΣΖ΢ ΑΗΣΖ΢Ζ΢ (ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΔΓΗΑ,ΔΤΑΝΑΓΝΧ΢ΣΖ) ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΑΚΡΗΒΧ΢ ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΔΠΗΚΤΡΧ΢ΣΔ ΣΑ ΚΡΑΣΖ΢ΣΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΖ΢ ΑΗΣΖ΢Ζ΢, ΣΖ΢ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ΢ ΢Τ΢ΣΖΜΔΝΟΤΚΑΗ ΢ΖΜΔΗΧ΢ΣΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΟΣΑΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΗΝΔΣΔΗΓΗΟΥΔΗΡΧ΢ ΝΑ ΑΡΗΘΜΔΗΣΔ ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ
 11. 11. ΟΑΕΔ ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ ΓΗΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΓΟΣΖ΢Ζ ΚΑΗΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΗ΢ΚΔΦΖ ΢Δ ΣΑΚΣΑ ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΝΔΧ΢Ζ ΚΑΡΣΑ΢ ΑΝΔΡΓΗΑ΢ ΟΣΑΝΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ
 12. 12. ΗΜΕΡΕ΢ ΚΑΡΙΕΡΑ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΟΡΕΩΝ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢ ΔΣΟΗΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΡΟ΢ΔΚΣΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ ΔΣΟΗΜΟΗ ΓΗΑ ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΚΑΗ ΞΔΚΑΘΑΡΟΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΝΣΟ΢ ΧΡΑΡΗΟΤ ΖΜΔΡΧΝ ΠΡΠ΢ΟΥΖ ΢Δ ΠΟΗΟΤ΢ ΓΗΝΟΤΜΔ ΣΟΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΑ΢ (ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΑΣΟΜΟ ΚΑΗΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ)
 13. 13. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΝΩ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΑΝΑΕΖΣΖ΢Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ ΓΗΑ ΑΓΔΗΔ΢ Α΢ΚΖ΢ΖΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ΢, ΝΟΜΟΘΔ΢ΗΑ ΚΑΗ΢ΤΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ ΓΗΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΚΑΗΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖ΢Ζ ΠΡΟ΢ΟΝΣΧΝ
 14. 14. ΥΟΡΕΙ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢ Α΢ΚΗ΢Η΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ΢ Α΢ΚΖ΢Ζ΢ LEONARDO ΦΟΗΣΖΣΗΚΔ΢ ΟΜΑΓΔ΢ (ΔΔΦΗΔ, AIESEC,ΗΔΔΔ) ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΑ΢ΤΝΓΔ΢Ζ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΔ΢ ΚΗΝΖ΢ΔΗ΢ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ΢ ΟΡΓΑΝΧ΢ΔΗ΢
 15. 15. ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ www.cais.upatras.gr www.diorismos.gr www.proslipsis.gr www.zhteitai.gr www.dasta.auth.gr Career.duth.gr www.skywalker.gr www.karriera.gr http://epidotoumena-seminaria.0rg.gr.΢εμινάρια επιδοτούμενα πανελλαδικά ΟΓΗΓΟ΢ Ι΢ΣΟ΢ΔΛΙΓΩΝ ΓΓ
 16. 16. ΚΡΤΥΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢: ΑΤΘΟΡΜΗΣΗ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗΒΙΟΓΡΑΥΙΚΩΝ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ΢: ΝΑ ΣΡΑΒΖΞΔΗ ΜΔ ΘΔΣΗΚΖ ΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΣΖΝΠΡΟ΢ΟΥΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΢ΣΟΥΔΤΜΔΝΖ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΢Δ ΢Χ΢ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗΠΡΟ΢ΧΠΟ ΝΑ ΢ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ ΑΠΌ ΢ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΖΔΠΗ΢ΣΟΛΖ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ΢ ΢ΣΗΓΜΖ΢
 17. 17. ΚΙΝΗ΢ΕΙ΢ ΠΡΙΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ (ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ΢ΟΓΖΓΟ΢, ΛΗ΢ΣΑ ICAP, ΛΗ΢ΣΑΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ, ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ, FACEBOOK) ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ, ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢Ζ΢ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑΔΡΓΑ΢ΣΟΤΜΔ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΟΤΜΔ ΣΖ ΜΑΕΗΚΖ ΑΠΟ΢ΣΟΛΖΒΗΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟ΢ΜΔΝΖ ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ
 18. 18. ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΢ΤΓΓΔΝΔΗ΢ ΦΗΛΟΗ ΓΔΗΣΟΝΔ΢ ΢ΤΜΜΑΘΖΣΔ΢ ΠΡΧΖΝ ΔΡΓΟΓΟΣΔ΢ ΚΑΘΖΓΖΣΔ΢ ΜΔΛΖ ΢ΤΛΛΟΓΧΝ
 19. 19. ΕΙΔΗ ΒΟΗΘΕΙΑ΢ ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ΢ ΘΔ΢ΔΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΓΗΑΚΗΝΖ΢Ζ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΢Τ΢ΣΑΣΗΚΔ΢ ΔΠΗ΢ΣΟΛΔ΢ ΤΠΟΓΔΗΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΔΓΚΑΗΡΖ ΚΑΗ ΔΓΚΤΡΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ-ΔΚΣΧΝ Δ΢Χ ΤΠΟΓΔΗΞΖ ΤΠΟ ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ ΓΗΑ ΠΑΡΑΗΣΖ΢ΔΗ΢ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
 20. 20. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤΔΙΓΟ΢΢ΧΔ΢Η΢ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΔΙΓΟ΢ΔΠΙΧΔΙΡΗ΢Η΢ΣΟΠΟ΢ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΔΙΓΟ΢ΒΟΗΘΔΙΑ΢ΘΔΗΟ΢ΘΔΗΑΞΑΓΔΛΦΟ΢ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢΢ΤΜΜΑΘΖΣΖ΢ΦΗΛΟ΢ΠΡΧΖΝ
 21. 21. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΕΤΡΕ΢Η ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ jobsearch.about.com/od/onlinecareernetworking/ Facebook Twitter With Blog or LinkedIn URL Craigslist VisualCV JobFox Youtube
 22. 22. LINKEDIN
 23. 23. JOBSTER
 24. 24. MYWORKSTER WITH INDEED
 25. 25. ECADEMY
 26. 26. ΢ΗΜΑΝΣΙΚΕ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΕ΢ Μάζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθά ηα θνηλωληθά δίθηπα Γνκήζηε έλα ζνβαξό επαγγεικαηηθό πξνθίι, παξνπζηάδνληαοπξνζόληα, δεμηόηεηεο, ζπζηάζεηο θαη δεκηνπξγώληαο κηα πξνζωπηθήζαο παξνπζίαζε Πξνζνρή ζην ηη ιέηε ζηα ππόινηπα θνηλωληθά δίθηπα γηαζπλαδέιθνπο, εξγνδόηεο θαη πξνζωπηθή δωή θαη ηη θωηνγξαθίεοαλεβάδεηε ΢πλδπάζηε δίθηπα, όπωο Twitter θαη Linθedin γηα λα εληζρύζεηε ηνπξνθίι ζαο Δληάμνπ ζε δίθηπα επαγγεικαηηώλ, εηαηξεηώλ θαη ζπλαδέιθωλ Σα βαζηθά ζνπ πξνζόληα θαη δεμηόηεηεο λα είλαη ζαθή θαη μεθάζαξα Να είζαη ζπλεπήο θαη επίθαηξνο ζε όηη ιεο Κάλε αλαδήηεζε ην όλνκά ζνπ ζην google, λα δεηο ηη έρεη γξαθηεί γηαζέλα Πξνζέμηε ηη κνηξάδεζηε θαη κε πνηνπο ΢πλεξγάζνπ θαη κνίξαζε ηηο εκπεηξίεο ζνπ κε ηνπο άιινπο, ώζηε λαιάβεηο θαη εζύ όηαλ ρξεηαζηείο βνήζεηα Δπηινγή ζηνπο θίινπο θαη ζε όζνπο ζπλδέεζαη Μελ θάλεηο αλαδήηεζε εξγαζίαο από ηελ ηωξηλή δνπιεηά ζνπ
 27. 27. ΠΡΟ΢ΕΦΕΙ΢ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ 14/5: Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ & Υποηποθίερ ζηην Ιαπυνία 22/5: Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ, Ιαηπική ειδικόηηηα &Υποηποθίερ ζηιρ ΗΠΑ Σηιρ 13.00 ζηο Μοςζείο Επιζηημών και Τεσνολογίαρ (κάηυαπό ηο Πάπκο ηηρ Ειπήνηρ) Πληποθόπηζη: www.cais.upatras.gr
 28. 28. ΢ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Σηλ. 2610 996678-79 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄(Πρυτανεία), 26504, Ρίο www.cais.upatras.gr e-mail: grafdias@upatras.gr
 29. 29. Σο Γπαθείο Διαζύνδεζηρ ζαρ εύσεηαικαλή επιηςσία ζηο ηαξίδι ζαρ!

×