Thiết kế nhờ máy tính Nguyễn Thành Kiên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Khoa Công nghệ thông tin, ĐH BKHN
Tài liệu tham khảo <ul><li>Text Book: </li></ul><ul><ul><li>Circuit Design with VHDL, Volnei A.Pedroni, MIT press. </li></...
Phần mềm học tập <ul><li>Active-HDL 7.1.sp2 </li></ul><ul><li>Quartus (for Altera FPGAs) </li></ul><ul><li>ISE (for Xilinx...
Giảng viên <ul><li>Nguyễn Thành Kiên </li></ul><ul><li>Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính </li></ul><ul><li>Khoa CNTT, ĐH...
Yêu cầu môn học <ul><li>Tham gia >75% số giờ học. </li></ul><ul><ul><li>Nghỉ ≥ 5 buổi => Học lại. </li></ul></ul><ul><ul...
Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul>...
Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul>...
1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>Phương pháp </li></ul><ul><li>thiết kế </li></ul><ul><li>bằng HDL </li></ul>Phương ph...
1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>VHDL là gì? </li></ul><ul><ul><li>Một ngôn ngữ mô tả phần cứng: </li></ul></ul><ul><...
1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>VHDL là chuẩn độc lập mô tả hệ thống: </li></ul><ul><ul><li>Các nhà phát triển hệ thố...
1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>Ưu điểm của VHDL: </li></ul><ul><ul><li>Cho phép hoạt động của hệ thống được mô tả (m...
1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>Hai ứng dụng chính của VHDL là: </li></ul><ul><ul><li>PLD (Programmable Logic Device)...
Quy trình thiết kế mạch dựa trên VHDL
Các công cụ thiết kế VHDL <ul><li>Bộ công cụ của nhà sản xuất chip: </li></ul><ul><ul><li>Quartus/Maxplus => tổng hợp VHDL...
Một ví dụ VHDL đơn giản
Một ví dụ VHDL đơn giản
Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul>...
Code structure library IEEE;  use IEEE.std_logic_1164.all; ENTITY full_adder IS PORT (a,b,cin: in bit; s,cout:out bit); E...
Cấu trúc code <ul><li>Thư viện LIBRARY </li></ul><ul><li>ENTITY </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE </li></ul>
Thư viện LIBRARY <ul><li>A LIBRARY là một tập các đoạn mã thường được sử dụng. Đặt các đoạn mã thường sử dụng vào thư viện...
Thư viện LIBRARY <ul><li>Khai báo thư viện: </li></ul>
Thư viện LIBRARY <ul><li>Các thư viện thường sử dụng: </li></ul><ul><ul><li>ieee.std_logic_1164 (from the ieee library),...
Thư viện LIBRARY <ul><li>std_logic_1164 </li></ul><ul><ul><li>Gói của thư viện IEEE hỗ trợ multi-level logic. </li></ul><...
Thư viện LIBRARY <ul><li>Thư viện IEEE: </li></ul><ul><ul><li>std_logic_1164 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>std_logic (8 m...
Cấu trúc code <ul><li>Thư viện LIBRARY </li></ul><ul><li>ENTITY </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE </li></ul>
ENTITY <ul><li>ENTITY là danh sách đặc tả của các cổng vào ra (input/output pins) của mạch. </li></ul><ul><li>PORT là giao...
ENTITY <ul><li>signal_mode: chiều truyền dữ liệu </li></ul><ul><ul><li>IN, OUT, INOUT (2chiều), BUFFER (khi tín hiệu ra đư...
ENTITY <ul><li>Chế độ signal_mode cho biết chiều dữ liệu được truyền nhận: </li></ul><ul><li>IN Dữ liệu chỉ đi vào ENTITY ...
Ví dụ về ENTITY ENTITY mux IS PORT (a, b: IN std_logic_vector(7 downto 0); sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 to 1); c: OUT STD_LO...
Cấu trúc code <ul><li>Thư viện LIBRARY </li></ul><ul><li>ENTITY </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE </li></ul>
ARCHITECTURE <ul><li>Phần ARCHITECTURE mô tả mạch hoạt động như thế nào. </li></ul>Một ARCHITECTURE luôn gắn với một ENTIT...
ARCHITECTURE <ul><li>ARCHITECTURE có hai phần: </li></ul><ul><ul><li>Phần khai báo (optional) </li></ul></ul><ul><ul><ul><...
ARCHITECTURE <ul><li>Ví dụ về mạch NAND: </li></ul>Mô tả kết nối mạch: Mạch thực hiện thao tác NAND trên 2 đầu vào (a,b)...
VD1: Full_adder <ul><li>Bộ cộng hai số 1bit đầy đủ </li></ul>library IEEE;  use IEEE.std_logic_1164.all; ENTITY full_adde...
library IEEE;  use IEEE.std_logic_1164.all; ENTITY adder IS PORT (A,B: IN std_logic_vector(7 downto 0); C: OUT std_logic_...
VD2: D Flip-flop, asyn reset <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>------...
VD2: RS Flip-flop, asyn reset <ul><li>Bài tập tại lớp: </li></ul><ul><ul><li>Viết VHDL code mô tả flip-flop RS đồng bộ the...
VD2: RS Flip-flop, asyn reset <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>-----...
VD3: asyn-reset DFF & NAND ENTITY example IS PORT ( a, b, clk: IN BIT;  q: OUT BIT); END example; -----------------------...
VD4: Bộ dồn kênh Multilpexor a,b: hai kênh vào 8bit sel: các bit chọn kênh c: kênh ra 8bit
VD4: Bộ dồn kênh Multilpexor <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>ENTITY...
Demostration <ul><li>Sử dụng phần mềm ActiveHDL thiết kế và mô phỏng bộ cộng đầy đủ: </li></ul><ul><ul><li>Tạo workspace l...
Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul>...
3. Các kiểu dữ liệu. <ul><li>3.1. Các kiểu đối tượng. </li></ul><ul><ul><li>3.1.1. Signal </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1.2...
3.1. Các kiểu đối tượng <ul><li>Một đối tượng VHDL bao gồm 1 trong các loại sau: </li></ul><ul><ul><li>Signal: biểu diễn c...
3.1.1. Signal <ul><li>Các đối tượng signal được sử dụng để kết nối - truyền thông giữa các entity nhằm tạo nên hệ thốn...
3.1.1. Signal <ul><li>Phân loại: </li></ul><ul><ul><li>External Signal: là các tín hiệu kết nối hệ thống với bên ngoài, tạ...
3.1.1. Signal <ul><li>External Signal & Internal Signal: </li></ul>External Signal Internal Signal Khai báo trong Entity ...
3.1.1. Signal <ul><li>Vị trí khai báo signal: </li></ul><ul><ul><li>Phần khai báo của ENTITY </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph...
3.1.1. Signal <ul><li>Ví dụ khai báo signal trong package: </li></ul>LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; PACKAGE s...
3.1.1. Signal <ul><li>Phạm vi tác động của khai báo signal: </li></ul><ul><ul><li>Một signal được khai báo trong PACKAGE t...
3.1.1. Signal <ul><li>Ví dụ về phạm vi tác động của signal </li></ul>A B C D E F
3.1.1. Signal <ul><li>Một đặc điểm quan trọng của signal khi được sử dụng bên trong một phần của mã tuần tự (vd PROCESS, F...
3.1.2. Biến (variable) <ul><li>Biến variable chỉ biểu diễn các dữ liệu nội bộ, chỉ có thể sử dụng bên trong PROCESS, FUNCT...
3.1.2. Biến (variable) <ul><li>Khai báo biến: </li></ul><ul><ul><li>VARIABLE name: type [range] [:= init_value]; </li></ul...
Ví dụ về sử dụng variable trong VHDL <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><l...
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ----------------------------------------- ENTITY mux IS PORT ( a, b, c, d, s0, ...
So sánh giữa Signal & Variable
3.1.3. Hằng số (Constant) <ul><li>Hằng số Constant là các tên được gán cho các giá trị cụ thể của 1 kiểu DL. Sử dụng hằng ...
3.1.3. Hằng số (Constant) <ul><li>Ví dụ về khai báo hằng số: </li></ul>CONSTANT set_bit : BIT := '1'; CONSTANT pi: REAL :=...
3.2. Các kiểu dữ liệu VHDL
3.2.1. Kiểu dữ liệu vô hướng <ul><li>Kiểu dữ liệu vô hướng (Scalar Types): </li></ul><ul><ul><li>Integer types </li></ul><...
Kiểu số nguyên Integer <ul><li>Kiểu dl số nguyên 32 bit, synthesizable. </li></ul><ul><li>Hỗ trợ các phép tóan: +, -, *, /...
Kiểu số thực Real <ul><li>Kiểu dl số thực, un-synthesizable. </li></ul><ul><li>Dải giá trị biểu diễn được: </li></ul><ul><...
Kiểu dữ liệu liệt kê ENUMERATED <ul><li>Kiểu dữ liệu liệt kê rất hữu ích cho việc mô hình hóa trừu tượng, biểu diễn chính ...
<ul><li>Việc mã hóa các dữ liệu liệt kê được thực hiện tuần tự và tự động. Ví dụ: </li></ul><ul><ul><li>TYPE color IS (red...
ENTITY traffic_light IS PORT(sensor : IN std_logic; clock : IN std_logic; red_light : OUT std_logic; green_light : OUT std...
Kiểu dữ liệu PHYSICAL <ul><li>Kiểu dữ liệu Physical được dùng để biểu diễn các đại lượng vật lý như khoảng cách, thời gian...
Kiểu dữ liệu PHYSICAL <ul><li>VHDL chuẩn đã định nghĩa sẵn một kiểu dữ liệu physical đó là time: </li></ul>TYPE TIME IS RA...
<ul><li>PACKAGE example IS </li></ul><ul><ul><li>TYPE current IS RANGE 0 TO 1000000000 </li></ul></ul><ul><ul><li>UNITS </...
3.2.2. Kiểu dữ liệu tổng hợp <ul><li>Kiểu dữ liệu tổng hợp(CompositeTypes) </li></ul><ul><ul><li>Kiểu mảng (Array Types) <...
Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Kiểu dữ liệu mảng nhóm các phần tử cùng kiểu với nhau như là 1 đối tượng đơn. Các phần tử ...
Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Thực tế, các kiểu dữ liệu định nghĩa sẵn trong VHDL chỉ bao gồm kiểu vô hướng và vector (m...
Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Khai báo mảng: </li></ul><ul><ul><li>TYPE name IS ARRAY (spec) OF data_type; </li></ul></u...
Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Ví dụ về mảng 1Dx1D </li></ul><ul><li>Ví dụ về mảng 2D </li></ul>TYPE row IS ARRAY (7 DOWN...
Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Khởi tạo dữ liệu mảng: </li></ul><ul><ul><li>... :=&quot;0001&quot;; -- for 1D array </li>...
Ví dụ về mảng 1D <ul><li>PACKAGE array_example IS </li></ul><ul><ul><li>TYPE data_bus IS ARRAY(0 TO 31) OF BIT; </li></ul>...
Ví dụ về mảng 1Dx1D LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; PACKAGE memory IS CONSTANT width : INTEGER := 3; CONSTANT...
Kiểu mảng không ràng buộc <ul><li>Kiểu mảng không ràng buộc về kích thước (Unconstrained arrays): </li></ul><ul><ul><li>Kí...
Kiểu dữ liệu con subtype <ul><li>Khai báo kiểu dữ liệu con được sử dụng để định nghĩa các tập con của một kiểu dữ liệu. Tậ...
Ví dụ về khai báo subtype <ul><li>PACKAGE mypack IS </li></ul><ul><ul><li>SUBTYPE eightbit IS BIT_VECTOR(0 TO 7); </li></u...
Kiểu bản ghi record <ul><li>Kiểu dữ liệu bản ghi nhóm các đối tượng có kiểu khác nhau như một đối tượng duy nhất. </li></u...
Kiểu bản ghi record <ul><li>Ví dụ về kiểu bản ghi: </li></ul><ul><ul><ul><li>TYPE optype IS ( add, sub, mpy, div, jmp ); <...
Kiểu bản ghi record PROCESS(X) VARIABLE inst : instruction; VARIABLE source, dest : INTEGER; VARIABLE operator : optype; B...
Kiểu bản ghi record TYPE word IS ARRAY(0 TO 3) OF std_logic; TYPE t_word_array IS ARRAY(0 TO 15) OF word; TYPE addr_type I...
Kiểu dữ liệu File <ul><li>Các file bao gồm các dãy tuần tự của một kiểu dữ liệu (có thể là INTEGER, record…) </li></ul><ul...
Kiểu dữ liệu File <ul><li>Các thao tác thực hiện với file: </li></ul><ul><ul><li>READ (file, data)Procedure </li></ul></ul...
Kiểu dữ liệu File <ul><li>Khai báo kiểu file: </li></ul><ul><ul><li>TYPE int_file IS FILE OF INTEGER; </li></ul></ul><ul><...
Ví dụ về truy cập file <ul><li>LIBRARY IEEE; </li></ul><ul><li>USE IEEE.std_logic_1164.ALL; </li></ul><ul><li>ENTITY rom ...
Các kiểu DL có thể tổng hợp
 
Đề tài môn học Thiết kế nhờ MT Nhóm: 6 người/nhóm
Đề tài môn học Thiết kế nhờ MT <ul><li>Đề tài có 2 phần: </li></ul><ul><ul><li>Phần 1: Nghiên cứu ví dụ về viết CPU trong ...
Đề tài phần 2 ( μ C) <ul><li>8051 </li></ul><ul><li>PIC 16F84 – VHDL & Verilog </li></ul><ul><li>AVR ATTiny64. </li></ul><...
Đề tài phần 2 (others) <ul><li>PCI Bridge. </li></ul><ul><li>Ethernet MAC 10/100 Mbps </li></ul><ul><li>VGA/LCD Controller...
<ul><li>Chú ý: </li></ul><ul><li> Nên làm cùng môn đồ án FPGA. </li></ul>
Đề tài phần 3 (ko làm) <ul><li>Nghiên cứu,tìm hiểu ngôn ngữ Verilog. </li></ul><ul><li>Nghiên cứu,tìm hiểu ngôn ngữ VHDL-A...
Yêu cầu: <ul><li>Báo cáo: </li></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu và xây dựng lại sơ đồ khối của vđk. Phân tích kỹ từng khối. Thực ...
Tài liệu tham khảo <ul><li>Cách thiết kế 1 vđk bằng VHDL: </li></ul><ul><ul><li>MicroProcessor Design. </li></ul></ul><ul>...
<ul><li>Lịch bảo vệ: 17/11 </li></ul><ul><ul><li>30% điểm – Không bảo vệ -> ko thi L1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu làm t...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Vhdl

9,063

Published on

This slide is used for fifth year student of Computer Engineering Department, Hanoi University of Technology.

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • bài viết rất hây , rất chi tiết ! thank ..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank you
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
9,063
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • The initial version of VHDL, designed to IEEE standard 1076-1987, included a wide range of data types, including numerical ( integer and real ), logical ( bit and boolean ), character and time , plus arrays of bit called bit_vector and of character called string . A problem not solved by this edition, however, was &amp;quot;multi-valued logic&amp;quot;, where a signal&apos;s drive strength (none, weak or strong) and unknown values are also considered. This required IEEE standard 1164 , which defined the 9-value logic types: scalar std_ulogic and its vector version std_ulogic_vector. The second issue of IEEE 1076 , in 1993, made the syntax more consistent, allowed more flexibility in naming, extended the character type to allow ISO-8859-1 printable characters, added the xnor operator, etc. Minor changes in the standard (2000 and 2002) added the idea of protected types (similar to the concept of class in C++) and removed some restrictions from port mapping rules. In addition to IEEE standard 1164, several child standards were introduced to extend functionality of the language. IEEE standard 1076.2 added better handling of real and complex data types. IEEE standard 1076.3 introduced signed and unsigned types to facilitate arithmetical operations on vectors. IEEE standard 1076.1 (known as VHDL-AMS ) provided analog and mixed-signal circuit design extensions. Some other standards support wider use of VHDL, notably VITAL (VHDL Initiative Towards ASIC Libraries) and microwave circuit design extensions. In June 2006, VHDL Technical Committee of Accellera (delegated by IEEE to work on next update of the standard) approved so called Draft 3.0 of VHDL-2006. While maintaining full compatibility with older versions, this proposed standard provides numerous extensions that make writing and managing VHDL code easier. Key changes include incorporation of child standards (1164, 1076.2, 1076.3) into the main 1076 standard, an extended set of operators, more flexible syntax of &apos;case&apos; and &apos;generate&apos; statements, incorporation of VHPI (interface to C/C++ languages) and a subset of PSL (Property Specification Language). These changes should improve quality of synthesizable VHDL code, make testbenches more flexible, and allow wider use of VHDL for system-level descriptions. In February 2008, Accellera approved VHDL 4.0 also informally known as VHDL 2008, which addressed more than 90 issues discovered during the trial period for version 3.0 and includes enhanced generic types. In 2008, Accellera plans to release VHDL 4.0 to the IEEE for balloting for inclusion in IEEE 1076-2008.
 • A very important aspect of a SIGNAL, when used inside a section of sequential code (PROCESS, for example), is that its update is not immediate. In other words, its new value should not be expected to be ready before the conclusion of the corresponding PROCESS, FUNCTION or PROCEDURE.
 • Contrary to CONSTANT and SIGNAL, a VARIABLE represents only local infor- mation. It can only be used inside a PROCESS, FUNCTION, or PROCEDURE (that is, in sequential code), and its value can not be passed out directly. On the other hand, its update is immediate, so the new value can be promptly used in the next line of code.
 • Constant objects are names assigned to specific values of a type. Constants give the designer the ability to have a better-documented model, and a model that is easy to update. For instance, if a model requires a fixed value in a number of instances, a constant should be used. By using a constant, the designer can change the value of the constant and recompile,
 • The encoding of enumerated types is done sequentially and automatically (unless specified otherwise by a user-defined attribute, as will be shown in chapter 4). For example, for the type color above, two bits are necessary (there are four states), being ‘‘00’’ assigned to the first state (red), ‘‘01’’ to the second (green), ‘‘10’’ to the next (blue), and finally ‘‘11’’ to the last state (white).
 • Indeed, the pre-defined VHDL data types (seen in section 3.1) include only the scalar (single bit) and vector (one-dimensional array of bits) categories. The pre-defined synthesizable types in each of these categories are the following: Scalars: BIT, STD_LOGIC, STD_ULOGIC, and BOOLEAN. Vectors: BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC_VECTOR, INTEGER, SIGNED, and UNSIGNED.
 • Subtype declarations are used to define subsets of a type. The subset can contain the entire range of the base type but does not necessarily need to. A typical subtype adds a constraint or constraints to an existing type.
 • Record types group objects of many types together as a single object. Each element of the record can be accessed by its field name. Record elements can include elements of any type, including arrays and records. The elements of a record can be of the same type or different types. Like arrays, records are used to model abstract data elements.
 • Files consist of sequential streams of a particular type. A file whose base object type is INTEGER consists of a sequential stream of integers. This is shown in Figure 4-10.
 • Vhdl

  1. 1. Thiết kế nhờ máy tính Nguyễn Thành Kiên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Khoa Công nghệ thông tin, ĐH BKHN
  2. 2. Tài liệu tham khảo <ul><li>Text Book: </li></ul><ul><ul><li>Circuit Design with VHDL, Volnei A.Pedroni, MIT press. </li></ul></ul><ul><ul><li>VHDL Programming by Examples, Douglas L.Perry, McGraw Hill. </li></ul></ul><ul><li>Reference Books: </li></ul><ul><ul><li>1076 IEEE Standard Vhdl Language Reference Manual 2002, IEEE Computer Society. </li></ul></ul><ul><ul><li>Microprocessor Design Principles and Practices with VHDL, Enoch O. Hwang. </li></ul></ul><ul><ul><li>HDL Chip Design- A Practical Guide for Designing, Synthesizing and Simulating ASICs and FPGAs using VHDL or Verilog, Douglas J.Smith. </li></ul></ul>
  3. 3. Phần mềm học tập <ul><li>Active-HDL 7.1.sp2 </li></ul><ul><li>Quartus (for Altera FPGAs) </li></ul><ul><li>ISE (for Xilinx FPGAs) </li></ul><ul><li>www.opencores.org </li></ul>
  4. 4. Giảng viên <ul><li>Nguyễn Thành Kiên </li></ul><ul><li>Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính </li></ul><ul><li>Khoa CNTT, ĐHBKHN. </li></ul><ul><li>Mobile: +84983588135 </li></ul><ul><li>Email: kiennt-fit@mail.hut.edu.vn </li></ul>
  5. 5. Yêu cầu môn học <ul><li>Tham gia >75% số giờ học. </li></ul><ul><ul><li>Nghỉ ≥ 5 buổi => Học lại. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghỉ ≥ 3 buổi => Không thi lần 1. </li></ul></ul><ul><li>Cách tính điểm: </li></ul><ul><ul><li>Bài kiểm tra giữa kỳ: 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài tập lớn: 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài kiểm tra cuối kỳ: 60% </li></ul></ul>
  6. 6. Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Cấu trúc code. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Các kiểu dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Các phép toán và thuộc tính. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Code song song/Code tuần tự. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Tín hiệu và biến. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Máy hữu hạn trạng thái. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Phương pháp thiết kế đa cấp (Packages,Components,Subprogram) </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Attibutes & Configurations. </li></ul></ul><ul><ul><li>10. Tổng hợp mã VHDL. </li></ul></ul><ul><li>II. Thiết kế CPU. </li></ul><ul><ul><li>1. Nguyên tắc thiết kế CPU. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Các thành phần của CPU. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Tối ưu hóa, mô phỏng, tổng hợp và triển khai CPU. </li></ul></ul>
  7. 7. Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Cấu trúc code. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Các kiểu dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Các phép toán và thuộc tính. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Code song song/Code tuần tự. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Tín hiệu và biến. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Máy hữu hạn trạng thái. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Phương pháp thiết kế đa cấp (Packages, Components, Subprogram). </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Attibutes & Configurations. </li></ul></ul><ul><li>II. Thiết kế CPU. </li></ul>
  8. 8. 1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>Phương pháp </li></ul><ul><li>thiết kế </li></ul><ul><li>bằng HDL </li></ul>Phương pháp thiết kế truyền thống
  9. 9. 1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>VHDL là gì? </li></ul><ul><ul><li>Một ngôn ngữ mô tả phần cứng: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>VHDL - VHSIC Hardware Description Language. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VHSIC - Very High Speed Integrated Circuits. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Là chuẩn do Bộ QP Mỹ phát triển từ thập niên 70. Dựa trên ngôn ngữ lập trình ADA, nhằm tạo ra tài liệu mô tả hoạt động của các mạch điện tử. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1987 được IEEE chuẩn hóa trong IEEE 1076-1987. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1993 hoàn thiện lại thành IEEE 1076-1993. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2002 giải quyết vấn đề protected types=>IEEE 1076-2002 </li></ul></ul></ul>
  10. 10. 1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>VHDL là chuẩn độc lập mô tả hệ thống: </li></ul><ul><ul><li>Các nhà phát triển hệ thống dựa trên VHDL để mô tả , thiết kế hệ thống. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các phần mềm mô phỏng có thể thực hiện mô phỏng hoạt động của hệ thống mô tả. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các phần mềm tổng hợp có thể thực hiện tổng hợp sinh ra mạch thực để thực hiện hệ thống. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mạch sau khi tổng hợp có thể được nạp xuống chip để thực hiện chức năng mô tả. </li></ul></ul><ul><li>Chức năng: mô tả hoạt động của các hệ thống hoặc mạch điện tử nhằm thực hiện các hệ thống hoặc mạch này trên linh kiện thực. </li></ul>
  11. 11. 1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>Ưu điểm của VHDL: </li></ul><ul><ul><li>Cho phép hoạt động của hệ thống được mô tả (modeled) và kiểm thử (simulated) trước khi các công cụ tổng hợp “dịch” thiết kế sang phần cứng thực tế (gates and wires). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho phép mô tả hệ thống song song. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khi các mô hình VHDL được “dịch” sang “gates and wires” thì nó có thể được nạp lên phần cứng CPLD và FPGA để thực thi. </li></ul></ul>
  12. 12. 1. Giới thiệu ngôn ngữ VHDL. <ul><li>Hai ứng dụng chính của VHDL là: </li></ul><ul><ul><li>PLD (Programmable Logic Device): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CPLD (Complex PLD) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FPGA (Field Programmable Gate Array). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ASIC (Application-Specific IC) </li></ul></ul>
  13. 13. Quy trình thiết kế mạch dựa trên VHDL
  14. 14. Các công cụ thiết kế VHDL <ul><li>Bộ công cụ của nhà sản xuất chip: </li></ul><ul><ul><li>Quartus/Maxplus => tổng hợp VHDL code lên chip CPLD/FPGA của Altera. </li></ul></ul><ul><ul><li>ISE => tổng hợp VHDL code lên chip CPLD/FPGA của Xilinx. </li></ul></ul><ul><li>Một số công cụ của các hãng thứ ba: </li></ul><ul><ul><li>ActiveHDL </li></ul></ul><ul><ul><li>Leonardo Spectrum (Mentor Graphics). </li></ul></ul><ul><ul><li>Synplify (Synplicity). </li></ul></ul><ul><ul><li>ModelSim (Mentor Graphics). </li></ul></ul>
  15. 15. Một ví dụ VHDL đơn giản
  16. 16. Một ví dụ VHDL đơn giản
  17. 17. Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Cấu trúc code. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Các kiểu dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Các phép toán và thuộc tính. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Code song song/Code tuần tự. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Tín hiệu và biến. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Máy hữu hạn trạng thái. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Phương pháp thiết kế đa cấp (Packages, Components, Subprogram). </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Attibutes & Configurations. </li></ul></ul><ul><li>II. Thiết kế CPU. </li></ul>
  18. 18. Code structure library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; ENTITY full_adder IS PORT (a,b,cin: in bit; s,cout:out bit); END full_adder; Architecture dataflow of full_adder is begin s <= a xor b xor cin; cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin); end dataflow;
  19. 19. Cấu trúc code <ul><li>Thư viện LIBRARY </li></ul><ul><li>ENTITY </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE </li></ul>
  20. 20. Thư viện LIBRARY <ul><li>A LIBRARY là một tập các đoạn mã thường được sử dụng. Đặt các đoạn mã thường sử dụng vào thư viện cho phép chúng có thể được tái sử dụng hoặc chia sẻ giữa các thiết kế khác nhau. </li></ul>
  21. 21. Thư viện LIBRARY <ul><li>Khai báo thư viện: </li></ul>
  22. 22. Thư viện LIBRARY <ul><li>Các thư viện thường sử dụng: </li></ul><ul><ul><li>ieee.std_logic_1164 (from the ieee library), </li></ul></ul><ul><ul><li>standard (from the std library), and </li></ul></ul><ul><ul><li>work ( work library). </li></ul></ul>LIBRARY ieee; -- A semi-colon (;) indicates USE ieee.std_logic_1164.all; -- the end of a statement or LIBRARY std; -- declaration, while a double USE std.standard.all; -- dash (--) indicates acomment. LIBRARY work; USE work.all;
  23. 23. Thư viện LIBRARY <ul><li>std_logic_1164 </li></ul><ul><ul><li>Gói của thư viện IEEE hỗ trợ multi-level logic. </li></ul></ul><ul><li>std </li></ul><ul><ul><li>Gói thư viện tài nguyên (kiểu dữ liệu, text IO…) cho môi trường thiết kế VHDL. </li></ul></ul><ul><li>work </li></ul><ul><ul><li>Gói thư viện chứa các thiết kế của người dùng mới tạo ra. </li></ul></ul>
  24. 24. Thư viện LIBRARY <ul><li>Thư viện IEEE: </li></ul><ul><ul><li>std_logic_1164 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>std_logic (8 mức logic),std_ulogic (9 mức logic) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>std_logic_arith </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện các phép toán số học và so sánh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>std_logic_signed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện các phép toán với kiểu DL std_logic_vector, dữ liệu coi là có dấu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>std_logic_unsigned </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thực hiện các phép toán với kiểu DL std_logic_vector, dữ liệu coi là không dấu. </li></ul></ul></ul>
  25. 25. Cấu trúc code <ul><li>Thư viện LIBRARY </li></ul><ul><li>ENTITY </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE </li></ul>
  26. 26. ENTITY <ul><li>ENTITY là danh sách đặc tả của các cổng vào ra (input/output pins) của mạch. </li></ul><ul><li>PORT là giao diện của mạch với các mạch bên ngoài khác, PORT thường là các chân pin. </li></ul>BLACK_BOX rst d[7:0] clk q[7:0] co
  27. 27. ENTITY <ul><li>signal_mode: chiều truyền dữ liệu </li></ul><ul><ul><li>IN, OUT, INOUT (2chiều), BUFFER (khi tín hiệu ra được dùng cho các tín hiệu khác bên trong). </li></ul></ul><ul><li>signal_type: </li></ul><ul><ul><li>bit, std_logic, integer… </li></ul></ul><ul><li>Port_name: </li></ul><ul><ul><li>Đặt tên theo quy tắc đặt tên chuẩn, tránh các từ khóa. </li></ul></ul>
  28. 28. ENTITY <ul><li>Chế độ signal_mode cho biết chiều dữ liệu được truyền nhận: </li></ul><ul><li>IN Dữ liệu chỉ đi vào ENTITY </li></ul><ul><li>OUT Dữ liệu chỉ đi ra khỏi ENTITY (và không được sử dụng bên trong) </li></ul><ul><li>INOUT Dữ liệu là hai chiều (đi vào và ra) </li></ul><ul><li>BUFFER Dữ liệu đi ra khỏi ENTITY và cũng </li></ul><ul><li>được đưa quay trở lại vào trong </li></ul>Entity
  29. 29. Ví dụ về ENTITY ENTITY mux IS PORT (a, b: IN std_logic_vector(7 downto 0); sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 to 1); c: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); END mux;
  30. 30. Cấu trúc code <ul><li>Thư viện LIBRARY </li></ul><ul><li>ENTITY </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE </li></ul>
  31. 31. ARCHITECTURE <ul><li>Phần ARCHITECTURE mô tả mạch hoạt động như thế nào. </li></ul>Một ARCHITECTURE luôn gắn với một ENTITY và mô tả hoạt động của ENTITY đó. Một ARCHITECTURE chỉ gắn với một ENTITY nhưng Một ENTIY có thể có nhiều ARCHITECTURE khác nhau ?
  32. 32. ARCHITECTURE <ul><li>ARCHITECTURE có hai phần: </li></ul><ul><ul><li>Phần khai báo (optional) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khai báo tín hiệu và biến. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Phần mã code: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mô tả cách kết nối, hoạt động của mạch. </li></ul></ul></ul>
  33. 33. ARCHITECTURE <ul><li>Ví dụ về mạch NAND: </li></ul>Mô tả kết nối mạch: Mạch thực hiện thao tác NAND trên 2 đầu vào (a,b) và gán (<=) kết quả cho đầu ra x.
  34. 34. VD1: Full_adder <ul><li>Bộ cộng hai số 1bit đầy đủ </li></ul>library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; ENTITY full_adder IS PORT (a,b,cin: in std_logic; s,cout:out std_logic); END full_adder; Architecture dataflow of full_adder is begin s <= a xor b xor cin; cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin); end dataflow; Adder A(7:0) B(7:0) C(7:0)
  35. 35. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; ENTITY adder IS PORT (A,B: IN std_logic_vector(7 downto 0); C: OUT std_logic_vector(7 downto 0)); END adder; Architecture dataflow of adder is begin C <= A+B; end dataflow; Adder A(7:0) B(7:0) C(7:0)
  36. 36. VD2: D Flip-flop, asyn reset <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ENTITY dff IS </li></ul><ul><li>PORT ( d, clk, rst: IN STD_LOGIC; </li></ul><ul><li> q: OUT STD_LOGIC); </li></ul><ul><li>END dff; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE behavior OF dff IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>PROCESS (rst, clk) </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>IF (rst='1') THEN </li></ul><ul><li> q <= '0'; </li></ul><ul><li>ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN </li></ul><ul><li> q <= d; </li></ul><ul><li> END IF; </li></ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul><ul><li>END behavior; </li></ul>D flip-flop tích cực theo sườn dương của xung đồng hồ clk với tín hiệu reset không đồng bộ. Hoạt động: + rst = ‘1’ => q<=‘0’ không phụ thuộc clk. + rst = ‘0’, sườn dương clk => q<=d. DEMO
  37. 37. VD2: RS Flip-flop, asyn reset <ul><li>Bài tập tại lớp: </li></ul><ul><ul><li>Viết VHDL code mô tả flip-flop RS đồng bộ theo sườn âm với tín hiệu reset không đồng bộ. </li></ul></ul>
  38. 38. VD2: RS Flip-flop, asyn reset <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ENTITY RSff IS </li></ul><ul><li>PORT ( r,s,clk,rst: IN STD_LOGIC; </li></ul><ul><li> q: OUT STD_LOGIC); </li></ul><ul><li>END RSff; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE behavior OF RSff IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>PROCESS (rst, clk) </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>IF (rst='1') THEN </li></ul><ul><li> q <= '0'; </li></ul><ul><li>ELSIF (clk'EVENT AND clk=‘0') THEN </li></ul><ul><li> if (r='0' and s='1')then q<= '1'; </li></ul><ul><li> elsif (r='1' and s='0') then q<='0'; </li></ul><ul><li> elsif (r='1' and s='1') then q<= '-'; </li></ul><ul><li> end if; </li></ul><ul><li> END IF; </li></ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul><ul><li>END behavior; </li></ul>
  39. 39. VD3: asyn-reset DFF & NAND ENTITY example IS PORT ( a, b, clk: IN BIT; q: OUT BIT); END example; --------------------------------------- ARCHITECTURE example OF example IS SIGNAL temp : BIT; BEGIN temp <= a NAND b; PROCESS (clk) BEGIN IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN q<=temp; END IF; END PROCESS; END example; --------------------------------------- Sự kết hợp giữa mạch tổ hợp và mạch dãy DEMO
  40. 40. VD4: Bộ dồn kênh Multilpexor a,b: hai kênh vào 8bit sel: các bit chọn kênh c: kênh ra 8bit
  41. 41. VD4: Bộ dồn kênh Multilpexor <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>ENTITY mux IS </li></ul><ul><li> PORT ( a,b : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); </li></ul><ul><li> sel : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); </li></ul><ul><li> c : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)); </li></ul><ul><li>END ENTITY mux; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE example OF mux IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>PROCESS (a, b, sel) </li></ul><ul><li> BEGIN </li></ul><ul><li> IF (sel = &quot;00&quot;) THEN </li></ul><ul><li>c <= &quot;00000000&quot;; </li></ul><ul><li> ELSIF (sel=“01”) THEN </li></ul><ul><li>c <= a; </li></ul><ul><li> ELSIF (sel = &quot;10&quot;) THEN </li></ul><ul><li> c <= b; </li></ul><ul><li> ELSE </li></ul><ul><li> c <= “ZZZZZZZZ”; </li></ul><ul><li> END IF; </li></ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul><ul><li>END example; </li></ul>
  42. 42. Demostration <ul><li>Sử dụng phần mềm ActiveHDL thiết kế và mô phỏng bộ cộng đầy đủ: </li></ul><ul><ul><li>Tạo workspace làm việc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo một mạch thiết kế design. </li></ul></ul><ul><ul><li>Viết VHDL source code. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thêm file vào design. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dịch workspace. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đưa tín hiệu vào dạng waveform mô phỏng. </li></ul></ul>
  43. 43. Nội dung môn học <ul><li>I. Thiết kế mạch với ngôn ngữ VHDL. </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu VHDL. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Cấu trúc code. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Các kiểu dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Các phép toán và thuộc tính. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Code song song/Code tuần tự. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Tín hiệu và biến. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Máy hữu hạn trạng thái. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Phương pháp thiết kế đa cấp (Packages, Components, Subprogram). </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Attibutes & Configurations. </li></ul></ul><ul><li>II. Thiết kế CPU. </li></ul>
  44. 44. 3. Các kiểu dữ liệu. <ul><li>3.1. Các kiểu đối tượng. </li></ul><ul><ul><li>3.1.1. Signal </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1.2. Variable </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1.3. Constant </li></ul></ul><ul><li>3.2. Các kiểu dữ liệu. </li></ul>
  45. 45. 3.1. Các kiểu đối tượng <ul><li>Một đối tượng VHDL bao gồm 1 trong các loại sau: </li></ul><ul><ul><li>Signal: biểu diễn cho dây kết nối giữa các cổng của các thành phần trong hệ thống. </li></ul></ul><ul><ul><li>Variable: được sử dụng lưu trữ dữ liệu nội bộ tạm thời, chỉ visible bên trong process. </li></ul></ul><ul><ul><li>Constant: hẳng số </li></ul></ul>
  46. 46. 3.1.1. Signal <ul><li>Các đối tượng signal được sử dụng để kết nối - truyền thông giữa các entity nhằm tạo nên hệ thống. </li></ul>Signal
  47. 47. 3.1.1. Signal <ul><li>Phân loại: </li></ul><ul><ul><li>External Signal: là các tín hiệu kết nối hệ thống với bên ngoài, tạo nên giao diện ghép nối của hệ thống với các hệ thống khác. </li></ul></ul><ul><ul><li>Internal Signal: là các tín hiệu chỉ nhúng bên trong hệ thống, không nhìn thấy từ bên ngoài, tạo ra sự truyền thông giữa các thành phần bên trong hệ thống. </li></ul></ul>
  48. 48. 3.1.1. Signal <ul><li>External Signal & Internal Signal: </li></ul>External Signal Internal Signal Khai báo trong Entity Khai báo trong Architecture ENTITY myboard IS PORT ( [SIGNAL] a,b,c: inout bit; data,extbus,result: inout bit_vector(0 to 7)); END myboard; ARCHITECTURE structure OF myboard IS SIGNAL x,y: bit; SIGNAL intbus: bit_vector(0 to 7); BEGIN
  49. 49. 3.1.1. Signal <ul><li>Vị trí khai báo signal: </li></ul><ul><ul><li>Phần khai báo của ENTITY </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần khai báo của ARCHITECTURE </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần khai báo của PACKAGE </li></ul></ul><ul><li>Khai báo signal: </li></ul><ul><ul><li>SIGNAL name: mode type [:=initial_value] </li></ul></ul>Không cần trong ENTITY Chỉ cần trong ENTITY
  50. 50. 3.1.1. Signal <ul><li>Ví dụ khai báo signal trong package: </li></ul>LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; PACKAGE sigdecl IS TYPE bus_type IS ARRAY(0 to 7) OF std_logic; SIGNAL vcc : std_logic := ‘1’; SIGNAL ground : std_logic := ‘0’; FUNCTION magic_function( a : IN bus_type) RETURN bus_type; END sigdecl; => USE WORK.sigdecl.ALL;
  51. 51. 3.1.1. Signal <ul><li>Phạm vi tác động của khai báo signal: </li></ul><ul><ul><li>Một signal được khai báo trong PACKAGE thì sử dụng được (visible) trong tất cả các thiết kế sử dụng gói package này. </li></ul></ul><ul><ul><li>Một signal được khai báo trong ENTITY thì sử dụng được (visible) trong tất cả các ARCHITECTURE gắn với ENTITY này. </li></ul></ul><ul><ul><li>Một signal được khai báo trong phần khai báo của ARCHITECTURE thì chỉ sử dụng được trong architecture này. </li></ul></ul><ul><ul><li>Một signal được khai báo trong 1 khối (block) bên trong ARCHITECTURE thì chỉ sử dụng được bên trong khối đó. </li></ul></ul>
  52. 52. 3.1.1. Signal <ul><li>Ví dụ về phạm vi tác động của signal </li></ul>A B C D E F
  53. 53. 3.1.1. Signal <ul><li>Một đặc điểm quan trọng của signal khi được sử dụng bên trong một phần của mã tuần tự (vd PROCESS, FUNCTION, PROCEDURE) là: </li></ul><ul><ul><li>Giá trị không được cập nhật ngay lập tức sau câu lệnh, mà phải đến kết thúc đoạn mã tuần tự đó. </li></ul></ul>Về nhà tìm hiểu, hôm sau hỏi
  54. 54. 3.1.2. Biến (variable) <ul><li>Biến variable chỉ biểu diễn các dữ liệu nội bộ, chỉ có thể sử dụng bên trong PROCESS, FUNCTION, hoặc PROCEDURE. </li></ul><ul><li>Giá trị của biến variable không thể truyền ra ngoài trực tiếp. </li></ul><ul><li>Giá trị của biến được cập nhật trực tiếp sau từng dòng mã lệnh. </li></ul>
  55. 55. 3.1.2. Biến (variable) <ul><li>Khai báo biến: </li></ul><ul><ul><li>VARIABLE name: type [range] [:= init_value]; </li></ul></ul>VARIABLE control: BIT := '0'; VARIABLE count: INTEGER RANGE 0 TO 100; VARIABLE y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) := &quot;10001000&quot;;
  56. 56. Ví dụ về sử dụng variable trong VHDL <ul><li>LIBRARY ieee; </li></ul><ul><li>USE ieee.std_logic_1164.all; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ENTITY count_ones IS </li></ul><ul><li>PORT ( din: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); </li></ul><ul><li>ones: OUT INTEGER RANGE 0 TO 8); </li></ul><ul><li>END count_ones; </li></ul><ul><li>--------------------------------------- </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE ok OF count_ones IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><ul><li>PROCESS (din) </li></ul></ul><ul><ul><li>VARIABLE temp: INTEGER RANGE 0 TO 8; </li></ul></ul><ul><ul><li>BEGIN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>temp := 0; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FOR i IN 0 TO 7 LOOP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IF (din(i)='1') THEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>temp := temp + 1; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END IF; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END LOOP; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ones <= temp; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul></ul><ul><li>END ok; </li></ul>
  57. 57. LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ----------------------------------------- ENTITY mux IS PORT ( a, b, c, d, s0, s1: IN STD_LOGIC; y: OUT STD_LOGIC); END mux; ----------------------------------------- ARCHITECTURE not_ok OF mux IS SIGNAL sel : INTEGER RANGE 0 TO 3; BEGIN PROCESS (a, b, c, d, s0, s1) BEGIN sel <= 0; IF (s0='1') THEN sel <= sel + 1;END IF; IF (s1='1') THEN sel <= sel + 2;END IF; CASE sel IS WHEN 0 => y<=a; WHEN 1 => y<=b; WHEN 2 => y<=c; WHEN 3 => y<=d; END CASE; END PROCESS; END not_ok; LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ----------------------------------------- ENTITY mux IS PORT ( a, b, c, d, s0, s1: IN STD_LOGIC; 7y: OUT STD_LOGIC); END mux; ----------------------------------------- ARCHITECTURE ok OF mux IS BEGIN PROCESS (a, b, c, d, s0, s1) VARIABLE sel : INTEGER RANGE 0 TO 3; BEGIN sel := 0; IF (s0='1') THEN sel := sel + 1; END IF; IF (s1='1') THEN sel := sel + 2; END IF; CASE sel IS WHEN 0 => y<=a; WHEN 1 => y<=b; WHEN 2 => y<=c; WHEN 3 => y<=d; END CASE; END PROCESS; END ok;
  58. 58. So sánh giữa Signal & Variable
  59. 59. 3.1.3. Hằng số (Constant) <ul><li>Hằng số Constant là các tên được gán cho các giá trị cụ thể của 1 kiểu DL. Sử dụng hằng số cho phép người thiết kế xây dựng mô hình dễ hiểu (better-documented) và dễ thay đổi. </li></ul><ul><li>Khai báo hằng số: </li></ul><ul><ul><li>CONSTANT name : type := value; </li></ul></ul><ul><ul><li>Hằng số có thể khai báo trong package, entity hoặc architecture. Phạm vi tác động giống như tín hiệu signal. </li></ul></ul>
  60. 60. 3.1.3. Hằng số (Constant) <ul><li>Ví dụ về khai báo hằng số: </li></ul>CONSTANT set_bit : BIT := '1'; CONSTANT pi: REAL := 3.1414; CONSTANT datamemory : memory := ( ('0','0','0','0'), ('0','0','0','1'), ('0','0','1','1'));
  61. 61. 3.2. Các kiểu dữ liệu VHDL
  62. 62. 3.2.1. Kiểu dữ liệu vô hướng <ul><li>Kiểu dữ liệu vô hướng (Scalar Types): </li></ul><ul><ul><li>Integer types </li></ul></ul><ul><ul><li>Real types </li></ul></ul><ul><ul><li>Enumerated types </li></ul></ul><ul><ul><li>Physical types </li></ul></ul>
  63. 63. Kiểu số nguyên Integer <ul><li>Kiểu dl số nguyên 32 bit, synthesizable. </li></ul><ul><li>Hỗ trợ các phép tóan: +, -, *, / </li></ul><ul><li>Dải giá trị biểu diễn được: </li></ul><ul><ul><li>-2,147,483,647 </li></ul></ul><ul><ul><li>=> +2,147,483,647 </li></ul></ul><ul><li>ARCHITECTURE test OF test IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><ul><li>PROCESS(X) </li></ul></ul><ul><ul><li>VARIABLE a : INTEGER; </li></ul></ul><ul><ul><li>VARIABLE b : int_type; </li></ul></ul><ul><ul><li>BEGIN </li></ul></ul><ul><ul><li>a := 1; --Ok 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>a := -1; --Ok 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>a := 1.0; --error 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul></ul><ul><li>END test; </li></ul>
  64. 64. Kiểu số thực Real <ul><li>Kiểu dl số thực, un-synthesizable. </li></ul><ul><li>Dải giá trị biểu diễn được: </li></ul><ul><ul><li>-1.0E+38 </li></ul></ul><ul><ul><li>=> +1.0E+38. </li></ul></ul><ul><li>ARCHITECTURE test OF test IS </li></ul><ul><li>SIGNAL a : REAL; </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><ul><li>a <= 1.0; --Ok 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>a <= 1; --error 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>a <= -1.0E10; --Ok 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>a <= 1.5E-20; --Ok 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>a <= 5.3 ns; --error 5 </li></ul></ul><ul><li>END test; </li></ul>
  65. 65. Kiểu dữ liệu liệt kê ENUMERATED <ul><li>Kiểu dữ liệu liệt kê rất hữu ích cho việc mô hình hóa trừu tượng, biểu diễn chính xác các giá trị cần cho tính toán. </li></ul>TYPE bit IS ('0', '1'); TYPE bit_vector IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF BIT; TYPE fourval IS ( ‘X’, ‘0’, ‘1’, ‘Z’ ); TYPE state IS (idle, forward, backward, stop); TYPE color IS ( red, yellow, blue, green, orange ); Các kiểu dữ liệu liệt kê đã định nghĩa trước
  66. 66. <ul><li>Việc mã hóa các dữ liệu liệt kê được thực hiện tuần tự và tự động. Ví dụ: </li></ul><ul><ul><li>TYPE color IS (red, green, blue, white); </li></ul></ul><ul><ul><li>Có 4 dữ liệu liệt kê, dùng 2 bit biểu diễn, gán “00”=>red, “01”=>green, “10”=>blue, “11”=>white. </li></ul></ul>Kiểu dữ liệu liệt kê ENUMERATED
  67. 67. ENTITY traffic_light IS PORT(sensor : IN std_logic; clock : IN std_logic; red_light : OUT std_logic; green_light : OUT std_logic; yellow_light : OUT std_logic); END traffic_light; ------------------------------------------------------------ ARCHITECTURE simple OF traffic_light IS TYPE t_state is (red, green, yellow); Signal present_state, next_state : t_state; BEGIN PROCESS(present_state, sensor) BEGIN CASE present_state IS WHEN green => next_state <= yellow; red_light <= ‘0’; green_light <= ‘1’; yellow_light <= ‘0’; WHEN red => red_light <= ‘1’; green_light <= ‘0’; yellow_light <= ‘0’; IF (sensor = ‘1’) THEN next_state <= green; ELSE next_state <= red; END IF; WHEN yellow => red_light <= ‘0’; green_light <= ‘0’; yellow_light <= ‘1’; next_state <= red; END CASE; END PROCESS; PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clock’EVENT and clock=‘1’; present_state <= next_state; END PROCESS; END simple;
  68. 68. Kiểu dữ liệu PHYSICAL <ul><li>Kiểu dữ liệu Physical được dùng để biểu diễn các đại lượng vật lý như khoảng cách, thời gian, dòng điện… </li></ul><ul><li>Kiểu dữ liệu Physical không chỉ chỉ ra đối tượng mà còn chỉ ra cả các đơn vị mà đối tượng đó có thể có. </li></ul>TYPE current IS RANGE 0 to 1000000000 UNITS na; --nano amps ua = 1000 na; --micro amps ma = 1000 ua; --milli amps a = 1000 ma; --amps END UNITS; Primary unit Secondary units
  69. 69. Kiểu dữ liệu PHYSICAL <ul><li>VHDL chuẩn đã định nghĩa sẵn một kiểu dữ liệu physical đó là time: </li></ul>TYPE TIME IS RANGE -2147483647 to 2147483647 UNITS fs; --femtosecond ps = 1000 fs; --picosecond ns = 1000 ps; --nanosecond us = 1000 ns; --microsecond ms = 1000 us; --millisecond sec = 1000 ms; --second min = 60 sec; --minute hr = 60 min; --hour END UNITS;
  70. 70. <ul><li>PACKAGE example IS </li></ul><ul><ul><li>TYPE current IS RANGE 0 TO 1000000000 </li></ul></ul><ul><ul><li>UNITS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>na; --nano amps </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ua = 1000 na; --micro amps </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ma = 1000 ua; --milli amps </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a = 1000 ma; --amps </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>END UNITS; </li></ul></ul><ul><li> TYPE load_factor IS (small, med, big ); </li></ul><ul><li>END example; </li></ul><ul><li>---------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>USE WORK.example.ALL; </li></ul><ul><li>ENTITY delay_calc IS </li></ul><ul><li>PORT ( out_current : OUT current; </li></ul><ul><li> load : IN load_factor; </li></ul><ul><li> delay : OUT time); </li></ul><ul><li>END delay_calc; </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE delay_calc OF delay_calc IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>delay <= 10 ns WHEN (load = small) ELSE </li></ul><ul><li>delay <= 20 ns WHEN (load = med) ELSE </li></ul><ul><li>delay <= 30 ns WHEN (load = big) ELSE </li></ul><ul><li>delay <= 10 ns; </li></ul><ul><li>out_current <= 100 ua WHEN (load = small)ELSE </li></ul><ul><li>out_current <= 1 ma WHEN (load = med) ELSE </li></ul><ul><li>out_current <= 10 ma WHEN (load = big) ELSE </li></ul><ul><li>out_current <= 100 ua; </li></ul><ul><li>END delay_calc; </li></ul>
  71. 71. 3.2.2. Kiểu dữ liệu tổng hợp <ul><li>Kiểu dữ liệu tổng hợp(CompositeTypes) </li></ul><ul><ul><li>Kiểu mảng (Array Types) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểu bản ghi (Record Types) </li></ul></ul>
  72. 72. Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Kiểu dữ liệu mảng nhóm các phần tử cùng kiểu với nhau như là 1 đối tượng đơn. Các phần tử trong mảng được truy nhập bằng chỉ số. </li></ul><ul><li>Ba loại mảng hay dùng: </li></ul>1D 1Dx1D 2D
  73. 73. Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Thực tế, các kiểu dữ liệu định nghĩa sẵn trong VHDL chỉ bao gồm kiểu vô hướng và vector (mảng một chiều của các bit). </li></ul><ul><li>Các kiểu DL định nghĩa sẵn có thể tổng hợp bao gồm: </li></ul><ul><ul><li>Scalars: BIT, STD_LOGIC, STD_ULOGIC, and BOOLEAN. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vectors: BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC_VECTOR, INTEGER, SIGNED, and UNSIGNED. </li></ul></ul>
  74. 74. Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Khai báo mảng: </li></ul><ul><ul><li>TYPE name IS ARRAY (spec) OF data_type; </li></ul></ul><ul><li>Khai báo sử dụng kiểu mảng: </li></ul><ul><ul><li>SIGNAL/VARIABLE/CONSTANT signal_name: type_name [:= initial_value]; </li></ul></ul>TYPE data_bus IS ARRAY(0 TO 31) OF BIT; VARIABLE X: data_bus; VARIABLE Y: BIT; Y := X(0); --line 1 Y := X(15); --line 2
  75. 75. Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Ví dụ về mảng 1Dx1D </li></ul><ul><li>Ví dụ về mảng 2D </li></ul>TYPE row IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC; -- 1D array TYPE matrix IS ARRAY (0 TO 3) OF row; -- 1Dx1D array SIGNAL x: matrix; -- 1Dx1D signal -------------------------------------------------------------------------------------------- TYPE matrix IS ARRAY (0 TO 3) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); TYPE matrix2D IS ARRAY (0 TO 3, 7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC; -- 2D array
  76. 76. Kiểu mảng (Array Types) <ul><li>Khởi tạo dữ liệu mảng: </li></ul><ul><ul><li>... :=&quot;0001&quot;; -- for 1D array </li></ul></ul><ul><ul><li>... :=('0','0','0','1') -- for 1D array </li></ul></ul><ul><ul><li>... :=(('0','1','1','1'), ('1','1','1','0')); -- for 1Dx1D or </li></ul></ul><ul><ul><li>-- 2D array </li></ul></ul>
  77. 77. Ví dụ về mảng 1D <ul><li>PACKAGE array_example IS </li></ul><ul><ul><li>TYPE data_bus IS ARRAY(0 TO 31) OF BIT; </li></ul></ul><ul><ul><li>TYPE small_bus IS ARRAY(0 TO 7) OF BIT; </li></ul></ul><ul><li>END array_example; </li></ul><ul><li>------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>USE WORK.array_example.ALL; </li></ul><ul><li>ENTITY extract IS </li></ul><ul><li>PORT ( data : IN data_bus; </li></ul><ul><li>start : IN INTEGER; </li></ul><ul><li>data_out : OUT small_bus); </li></ul><ul><li>END extract; </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE test OF extract IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><ul><li>PROCESS(data, start) </li></ul></ul><ul><ul><li>BEGIN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>FOR i IN 0 TO 7 LOOP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>data_out(i) <= data(i + start); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END LOOP; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul></ul><ul><li>END test; </li></ul>
  78. 78. Ví dụ về mảng 1Dx1D LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; PACKAGE memory IS CONSTANT width : INTEGER := 3; CONSTANT memsize : INTEGER := 7; TYPE data_out IS ARRAY(0 TO width) OF std_logic; TYPE mem_data IS ARRAY(0 TO memsize) OF data_out; END memory; LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; USE WORK.memory.ALL; ENTITY rom IS PORT( addr : IN INTEGER; PORT( data : OUT data_out; PORT( cs : IN std_logic); END rom; <ul><li>ARCHITECTURE basic OF rom IS </li></ul><ul><li>CONSTANT z_state : data_out := (‘Z’, ‘Z’, ‘Z’, ‘Z’); </li></ul><ul><li>CONSTANT x_state : data_out := (‘X’, ‘X’, ‘X’, ‘X’); </li></ul><ul><li>CONSTANT rom_data : mem_data := </li></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘1’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘0’, ‘1’, ‘0’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘0’, ‘1’, ‘1’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘1’, ‘0’, ‘0’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘1’, ‘0’, ‘1’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘1’, ‘1’, ‘0’), </li></ul></ul><ul><ul><li>( ( ‘0’, ‘1’, ‘1’, ‘1’) ); </li></ul></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>ASSERT addr <= memsize </li></ul><ul><li>REPORT “addr out of range” </li></ul><ul><li>SEVERITY ERROR; </li></ul><ul><li>data <= rom_data(addr) AFTER 10 ns WHEN cs = ‘1’ ELSE </li></ul><ul><li>data <= z_state AFTER 20 ns WHEN cs = ‘0’ ELSE </li></ul><ul><li>data <= x_state AFTER 10 ns; </li></ul><ul><li>END basic; </li></ul>
  79. 79. Kiểu mảng không ràng buộc <ul><li>Kiểu mảng không ràng buộc về kích thước (Unconstrained arrays): </li></ul><ul><ul><li>Kích thước mảng không được chỉ ra khi khai báo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kích thước mảng sẽ được chỉ ra khi khai báo signal/variable/constant sử dụng kiểu mảng này. </li></ul></ul>TYPE BIT_VECTOR IS ARRAY(NATURAL RANGE <>) OF BIT;
  80. 80. Kiểu dữ liệu con subtype <ul><li>Khai báo kiểu dữ liệu con được sử dụng để định nghĩa các tập con của một kiểu dữ liệu. Tập con có thể chứa tòan bộ khoảng giá trị của kiểu cơ sở những cũng có thể chỉ chứa một phần. </li></ul>TYPE INTEGER IS -2,147,483,647 TO +2,147,483,647; SUBTYPE NATURAL IS INTEGER RANGE 0 TO +2,147,483,647;
  81. 81. Ví dụ về khai báo subtype <ul><li>PACKAGE mypack IS </li></ul><ul><ul><li>SUBTYPE eightbit IS BIT_VECTOR(0 TO 7); </li></ul></ul><ul><ul><li>SUBTYPE fourbit IS BIT_VECTOR(0 TO 3); </li></ul></ul><ul><ul><li>FUNCTION shift_right(val : BIT_VECTOR) </li></ul></ul><ul><ul><li>RETURN BIT_VECTOR; </li></ul></ul><ul><li>END mypack; </li></ul><ul><li>------------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>PACKAGE BODY mypack IS </li></ul><ul><ul><li>FUNCTION shift_right(val : BIT_VECTOR) RETURN BIT_VECTOR </li></ul></ul><ul><ul><li>IS VARIABLE result : BIT_VECTOR(0 TO (val’LENGTH -1)); </li></ul></ul><ul><ul><li>BEGIN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>result := val; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IF (val’LENGTH > 1) THEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FOR i IN 0 TO (val’LENGTH -2) LOOP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>result(i) := result(i 1); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END LOOP; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>result(val’LENGTH -1) := 0; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ELSE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>result(0) := 0; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END IF; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RETURN result; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>END shift_right; </li></ul></ul><ul><li>END mypack; </li></ul>
  82. 82. Kiểu bản ghi record <ul><li>Kiểu dữ liệu bản ghi nhóm các đối tượng có kiểu khác nhau như một đối tượng duy nhất. </li></ul><ul><li>Mỗi thành phần của bản ghi có thể được truy cập bằng tên trường của nó. </li></ul><ul><li>Các thành phần của bản ghi có thể cùng kiểu hoặc khác kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu có thể bao gồm cả mảng và bản ghi. </li></ul>
  83. 83. Kiểu bản ghi record <ul><li>Ví dụ về kiểu bản ghi: </li></ul><ul><ul><ul><li>TYPE optype IS ( add, sub, mpy, div, jmp ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TYPE instruction IS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RECORD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opcode : optype; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>src : INTEGER; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dst : INTEGER; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END RECORD; </li></ul></ul></ul>
  84. 84. Kiểu bản ghi record PROCESS(X) VARIABLE inst : instruction; VARIABLE source, dest : INTEGER; VARIABLE operator : optype; BEGIN source := inst.src; --Ok line 1 dest := inst.src; --Ok line 2 source := inst.opcode; --error line 3 operator := inst.opcode; --Ok line 4 inst.src := dest; --Ok line 5 inst.dst := dest; --Ok line 6 inst := (add, dest, 2); --Ok line 7 inst := (source); --error line 8 END PROCESS; <ul><ul><ul><li>TYPE optype IS ( add, sub, mpy, div, jmp ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TYPE instruction IS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RECORD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opcode : optype; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>src : INTEGER; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dst : INTEGER; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>END RECORD; </li></ul></ul></ul>
  85. 85. Kiểu bản ghi record TYPE word IS ARRAY(0 TO 3) OF std_logic; TYPE t_word_array IS ARRAY(0 TO 15) OF word; TYPE addr_type IS RECORD source : INTEGER; key : INTEGER; END RECORD; TYPE data_packet IS RECORD addr : addr_type; data : t_word_array; checksum : INTEGER; parity : BOOLEAN; END RECORD; PROCESS(X) VARIABLE packet : data_packet; BEGIN packet.addr.key := 5; --Ok packet.addr := (10, 20); --Ok packet.data(0) := (‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’); packet.data(10)(4) := ‘1’; --error packet.data(10)(0) := ‘1’; --Ok END PROCESS;
  86. 86. Kiểu dữ liệu File <ul><li>Các file bao gồm các dãy tuần tự của một kiểu dữ liệu (có thể là INTEGER, record…) </li></ul><ul><li>Cuối mỗi file được đánh dấu kết thúc bằng ký tự “End of file”. </li></ul>
  87. 87. Kiểu dữ liệu File <ul><li>Các thao tác thực hiện với file: </li></ul><ul><ul><li>READ (file, data)Procedure </li></ul></ul><ul><ul><li>WRITE (file, data)Procedure </li></ul></ul><ul><ul><li>ENDFILE (file)Function, returns boolean </li></ul></ul>
  88. 88. Kiểu dữ liệu File <ul><li>Khai báo kiểu file: </li></ul><ul><ul><li>TYPE int_file IS FILE OF INTEGER; </li></ul></ul><ul><li>Khai báo đối tượng file: </li></ul><ul><ul><li>FILE myfile : int_file IS IN “/test/data_file” </li></ul></ul>
  89. 89. Ví dụ về truy cập file <ul><li>LIBRARY IEEE; </li></ul><ul><li>USE IEEE.std_logic_1164.ALL; </li></ul><ul><li>ENTITY rom IS </li></ul><ul><li>PORT(addr : IN INTEGER; </li></ul><ul><li>cs : IN std_logic; </li></ul><ul><li>data : OUT INTEGER); </li></ul><ul><li>END rom; </li></ul><ul><li>ARCHITECTURE rom OF rom IS </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>PROCESS(addr, cs) </li></ul><ul><li>VARIABLE rom_init : BOOLEAN := FALSE; --line 1 </li></ul><ul><li>TYPE rom_data_file_t IS FILE OF INTEGER; --line 2 </li></ul><ul><li>FILE rom_data_file : rom_data_file_t IS IN “/dlp/test1.dat”; --line 3 </li></ul><ul><li>TYPE dtype IS ARRAY(0 TO 63) OF INTEGER; </li></ul><ul><li>VARIABLE rom_data : dtype; --line 4 </li></ul><ul><li>VARIABLE i : INTEGER := 0; --line 5 </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>IF (rom_init = false) THEN --line 6 </li></ul><ul><li>WHILE NOT ENDFILE(rom_data_file) --line 7 </li></ul><ul><li>AND (i < 64) LOOP </li></ul><ul><li>READ(rom_data_file, rom_data(i)); --line 8 </li></ul><ul><li>i := i + 1; --line 9 </li></ul><ul><li>END LOOP; </li></ul><ul><li>rom_init := true; --line 10 </li></ul><ul><li>END IF; </li></ul><ul><li>IF (cs = ‘1’) THEN --line 11 </li></ul><ul><li>data <= rom_data(addr); --line 12 </li></ul><ul><li>ELSE </li></ul><ul><li>data <= -1; --line 13 </li></ul><ul><li>END IF; </li></ul><ul><li>END PROCESS; </li></ul><ul><li>END rom; </li></ul>
  90. 90. Các kiểu DL có thể tổng hợp
  91. 92. Đề tài môn học Thiết kế nhờ MT Nhóm: 6 người/nhóm
  92. 93. Đề tài môn học Thiết kế nhờ MT <ul><li>Đề tài có 2 phần: </li></ul><ul><ul><li>Phần 1: Nghiên cứu ví dụ về viết CPU trong tài liệu “VHDL Programming by Example 4 th Ed” – Douglas L.Perry. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần 2: Thực hiện 1 trong các đề tài sau: </li></ul></ul>
  93. 94. Đề tài phần 2 ( μ C) <ul><li>8051 </li></ul><ul><li>PIC 16F84 – VHDL & Verilog </li></ul><ul><li>AVR ATTiny64. </li></ul><ul><li>AVR AT90S1200. </li></ul><ul><li>AVR ATMega. </li></ul><ul><li>miniMIPS. </li></ul><ul><li>SuperH-2 (Aquarius). </li></ul><ul><li>MIPS I (YACC-Yet Another CPU) – Verilog. </li></ul><ul><li>Yellow Star (MIPS R3000) – Verilog. </li></ul><ul><li>OpenRISC 1000 (32/64bit RISC). </li></ul>
  94. 95. Đề tài phần 2 (others) <ul><li>PCI Bridge. </li></ul><ul><li>Ethernet MAC 10/100 Mbps </li></ul><ul><li>VGA/LCD Controller. </li></ul><ul><li>PS2 Interfaces (y/c hardware). </li></ul><ul><li>UART Controller. </li></ul><ul><li>FPU (Floating Point Unit). </li></ul><ul><li>Mã hóa AES. </li></ul><ul><li>Mã hóa DES. </li></ul>
  95. 96. <ul><li>Chú ý: </li></ul><ul><li> Nên làm cùng môn đồ án FPGA. </li></ul>
  96. 97. Đề tài phần 3 (ko làm) <ul><li>Nghiên cứu,tìm hiểu ngôn ngữ Verilog. </li></ul><ul><li>Nghiên cứu,tìm hiểu ngôn ngữ VHDL-AMS. </li></ul>
  97. 98. Yêu cầu: <ul><li>Báo cáo: </li></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu và xây dựng lại sơ đồ khối của vđk. Phân tích kỹ từng khối. Thực hiện test kiểm nghiệm hoạt động. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu hoạt động trong 1 chu kỳ đồng hồ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nói rõ công việc từng người. </li></ul></ul>
  98. 99. Tài liệu tham khảo <ul><li>Cách thiết kế 1 vđk bằng VHDL: </li></ul><ul><ul><li>MicroProcessor Design. </li></ul></ul><ul><ul><li>VHDL Programming by Examples (4 th ). </li></ul></ul><ul><li>Websites: </li></ul><ul><ul><li>www.opencores.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.asics.ws </li></ul></ul>
  99. 100. <ul><li>Lịch bảo vệ: 17/11 </li></ul><ul><ul><li>30% điểm – Không bảo vệ -> ko thi L1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu làm tốt => +10 điểm vào bài thi </li></ul></ul><ul><ul><li>Địa điểm: bộ môn KTMT C1-322. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thời gian: 8h – 17h </li></ul></ul><ul><ul><li>Y/c: Mang slide + Mã nguồn + Tài liệu TK </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khi báo cáo sẽ phải demo chương trình (chạy mô phỏng). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu ai demo phức tạp, tự đem máy tính. </li></ul></ul></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×